VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN"

Transcriptie

1 Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / Fax: 059 / VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

2 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd Reglementen VLOC Schema VLOC Gelijkvlers Eerste verdiep De algemene richtlijnen Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen Algemeen Orde en netheid Ongevallen & gevaar Gebruik van testellen Gebruik van ICT infrastructuur Specifieke richtlijnen Lds L Gereedschappen L Mechanica Wrkshp L Cmpsiet Wrkshp L Engine Wrkshp L Evacuatierichtlijnen Preventie en bescherming tegen grensverschrijdend gedrag Verkeer bij het VLOC Parkeermgelijkheden en fietsenbergplaatsen Verzamelplaatsen vr afval Organisatie van de EHBO De belangrijkste pictgrammen Nuttige telefnnummers...23 Pagina 2 van 23

3 VLOC Ostende 1. Vrwrd Beste student(e) Tijdens je pleiding in het VLOC, zul je niet enkel theretische lessen en efeningen vlgen, maar k deelnemen aan een aantal lab-efeningen. Veiligheid vr jezelf en anderen staat centraal in de luchtvaart. Daarm wrdt er van u gevraagd een aantal richtlijnen nauwgezet te vlgen en een zekere discipline vr de dag te leggen m een gede verlp in de lab s te verzekeren. Het niet vlgen van deze richtlijnen kan, in samenspraak met de begeleider / leerkracht, tijdelijke f gehele uitsluiting tt gevlg hebben. Jaarlijks rganiseren we evacuatieefeningen. Het del van deze efeningen is je vertruwd te maken met de evacuatierichtlijnen en de te vlgen vluchtwegen. Dr p een ernstige manier mee te werken aan de evacuatieefeningen kunnen we ns vrbereiden p een echte ndsituatie waarvan we hpen dat ze zich nit zal vrden. Bij specifieke vragen f pmerkingen ivm de veiligheid aan het VLOC kan je steeds terecht bij de persneelsleden. Bij een gevaarlijke situatie f ngeval, waarschuw steeds het secretariaat! Wij wensen je een succesvl en veilig academiejaar te!! Rb De R Cördinatr VLOC Rland Defever Afgevaardigd bestuurder VLCOB Eén uur m een vergadering ten beheve van veiligheid te huden. Eén dag is ndig m een veiligheidsreglement p te schrijven. Eén week m een veiligheidsprgramma uit te werken. Eén maand m dat ten uitver te brengen. Eén jaar m een veiligheidsprijs te winnen. Eén mensenleven m een vrzichtige medewerker te vrmen en slechts één secnde m alles te vernietigen Pagina 3 van 23

4 VLOC Ostende 2. Reglementen VLOC Veiligheid, rde en netheid in de labratria en werkplaatsen berusten vr een grt deel p de verantwrdelijkheidszin van alle aanwezigen, en niet uitsluitend p de letterlijke naleving van een min f meer vlledig werkplaatsreglement. De hierna beschreven algemene richtlijnen zijn slechts een beperkte psmming van de meeste algemene vrzrgsmaatregelen m schade aan zichzelf en aan zijn mgeving (mens en milieu) te vrkmen. Vr preven en handelingen in de specifieke labratria zijn bijkmende maatregelen vereist en meten de specifieke richtlijnen gevlgd wrden. Er is slechts één gede werkmethde: De meest veilige. Wees steeds kritisch en waakzaam bij uw werk: neem systematisch de ndige vrzrgen en vermijd nndige risic's. Veiligheid is een zaak van iedereen! Bij het begin van elk academiejaar wrden deze werkplaatsreglementen meegedeeld aan de studenten dr de leerkrachten / begeleiders. Pagina 4 van 23

5 VLOC Ostende 2.1. Schema VLOC Gelijkvlers Eerste verdiep Pagina 5 van 23

6 VLOC Ostende 2.2. De algemene richtlijnen In een werkplaats f labratrium wrdt vaak met gevaarlijke machines en schadelijke prducten gewerkt. Je kan echter vlkmen veilig werken als je de ndige vrzrgen neemt. Lp geen nndige risic's: de gevlgen zijn steeds naangenaam en sms tragisch. Een gede vrbereiding verhgt de veiligheid! Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen Van de vlgende beschermingsmiddelen en gereedschappen wrdt verwacht dat de student deze bij zich heeft tijdens de lab s: Verplichte beschermingsmiddelen: Verplicht: Veiligheidsbril Verplicht: Geschikte werkkledij (stfjas / verall / ) Verplicht: Veiligheidsschenen met versterkte neus bij het uitveren van praktisch werk Gereedschappen: Schuifmaat (VIVES) Rlmeter (VIVES) Alchlstift (VIVES) Het VLOC is niet verantwrdelijk vr schade aan f verlies van deze beschermingsmiddelen f gereedschappen Algemeen De tegang tt de werkplaatsen en labratria is niet tegelaten vr nbevegden. Er wrdt nit gewerkt znder tezicht van een verantwrdelijke. Er is een absluut rkverbd p de vlledige campus met uitzndering van de aangeduide rkznes. Er is een absluut eet- en drinkverbd in het gebuw met uitzndering van de ntspanningsruimte. Alle audiactiviteiten (afspelen muziek, ) en videactiviteiten met laptp f andere middelen en die niet kaderen in de (lab-)les f niet in pdracht zijn van de leerkracht / begeleider, zijn niet tegelaten in de leslkalen, wrkshps f lds. Df de lichten en de ramen en deuren dicht p het einde van de les. Schenen znder teenbescherming (vb. sandalen) zijn niet tegelaten in de praktijkruimtes Orde en netheid Afval hrt thuis in de specifieke vuilnisbakken vlgens de aanduiding erp. Bij het verlaten van de ntspanningsruimte met alle afval in de crrecte vuilnisbakken en met de tafels prper zijn. Mantels, jassen, kledingstukken, bekentassen wrden in het lkaal f aan de daarvr vrziene kapstkken pgehangen. Materiaal en testellen wrden na gebruik teruggezet p hun vaste plaats. Pagina 6 van 23

7 VLOC Ostende Zrg vr rde en netheid: reinig na een pref de werkruimte grndig en breng alle gebruikte gereedschappen f meettestellen, in nette testand, naar hun specifieke pbergplaats terug. Hu de gangen in het lab vrij. Zrg dat je ngehinderd bij de hulpmiddelen kan (brandblustestellen, vuurdeken, EHBO-lkaal, gduche). Leg geen elektriciteitssneren p plaatsen waar dcenten f studenten passeren. (bv. de gang tussen tafels). In het geval dit tch niet anders kan, kleef je het sner vast met tape p de grnd. Wanneer melding gemaakt wrdt van diefstal van een jas, rekenmachine, prtefeuille,... met je de centrum cördinatr f het secretariaat waarschuwen. Het slachtffer wrdt verzcht m zelf, indien hij/zij het ndig acht, de plitie te verwittigen. Gemrste vleistffen kuis je nmiddellijk p met geschikte middelen; een natte vler verrzaakt immers slipgevaar Wegwerken van afval: vaste stffen met kleine mvang in een vuilnisbak vuil water in een afverbak; chemische stffen in een speciale cntainer; metaalafval in de metaalcntainers. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar)! Handen kan men wassen in de daarvr vrziene wasbakken in labratrium f werkplaats. Je vindt er speciale vleibare zeep. Overdadig gebruik is verbden en mrsen tracht je te vermijden. Gelieve de wasplaats net te huden. Overdadig gebruik van reinigingspapier is verbden Ongevallen & gevaar De individuele bescherming begint bij aangepaste kledij: geslten stfjas f verall, veiligheidsbril, geslten schenen (indien ndig: veiligheidsschenen) en handschenen daar waar ndig. Nylnkledij (kusen, hemden, stfjassen,... ) geeft kans p ernstige brandwnden. Het dragen van deze kledij is dus verbden. Draag geen lshangende kledij zals sjalen, pen jassen (stfjassen dicht!) en bind lange haren samen in een paardenstaart; ze kunnen immers gevat wrden in rnddraaiende machines. Lshangende lange haren, ringen en armbanden zijn verbden. Piercings die een mgelijk gevaar vrmen meten verwijderd wrden. De minste kwetsuur, he klein k, dadelijk aan een labverantwrdelijke melden en laten verzrgen. Weet waar het EHBO-lkaal zich bevindt en behandel het materiaal met zrg. In geval van brand, rk, alarm,... handel vlgens het evacuatieplan. Ken de richtlijnen, zrg dat je weet waar de brandblustestellen zich bevinden en he je ze met gebruiken. brandblusser: zrg dat je de gebruiksaanwijzing kent! uitrlbare brandslang: nit p ramen spuiten (zuden kunnen kapt springen en zuurstf teveren). Spuit krachtig tegen muren f zldering m het water te verstuiven. Een ngeval (in een lab, p de trappen, in de lds, bij het versteken van de Nieuwprtse steenweg...) waarbij het slachtffer ernstig gekwetst is, met je direct melden aan de dcent / lesgever / centrum cördinatr f aan het secretariaat. Pagina 7 van 23

8 VLOC Ostende Wanneer er gevaar bestaat vr spatten van bijtende vleistffen, draag je een veiligheidsbril en veiligheidshandschenen Bij het werk met bijtende f irriterende stffen draag je rubberen handschenen. Bij het manipuleren van grte cnstructie-elementen draag je een veiligheidshelm. Bij het verwarmen van prducten werk je vrzichtig m verkken, spatten en brand te vrkmen. Bij het gebruik van het persluchtpistl is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Vrnamelijk tijdens het reinigen van machines f testellen kunnen materiaalspanen f nreinheden met grte snelheid in alle richtingen weggeblazen wrden. Bij het gebruik van een vcmtang m schreven en buten te brgen is het dragen van een veiligheidsbril verplicht Gebruik van testellen Er mgen enkel preven wrden uitverd die dr de labverantwrdelijke zijn aangegeven f gedgekeurd en vlgens de aangegeven werkwijze. Men mag de aanwezige uitrusting in geen geval gebruiken m werken vr eigen rekening uit te veren. Je bent verantwrdelijk vr de gebruikte testellen f machines en daarm meten ze met de grtste mzichtigheid behandeld wrden. Drdat je dikwijls in grep werkt aan eenzelfde machine/testel, met je bij iedere handeling nadenken ver de mgelijke risic s vr jezelf en vr de grep. Vergewis je steeds van de gede werking van een testel f een machine. Waarschuw bij slechte werking, defect f breuk nmiddellijk een labverantwrdelijke. Bedien elektrische testellen met drge handen. Neem de veiligheids- en gebruiksvrschriften van deze testellen in acht. Om breuk aan smmige delicate testellen te vrkmen, met je je vraf duidelijk infrmeren ver het gebruik van de testellen; daarm raadpleeg je vraf de handleiding f vraag je de labverantwrdelijke m advies. Het is verbden m te experimenteren met machines en meettestellen. Raadpleeg vraf de handleiding. Als je de werking nvldende kent met je advies vragen aan de betreffende verantwrdelijke Gebruik van ICT infrastructuur Dr gebruik te maken van de VLOC ICT infrastructuur verklaar je je akkrd met het huisreglement. Dit wrdt meegeven met de lgin en is nadien k te verkrijgen p het secretariaat. Pagina 8 van 23

9 VLOC Ostende 2.3. Specifieke richtlijnen De tegang tt lkaal L002, L009, L102, L109 is enkel tegelaten aan het persneel. De tegang tt ruimtes A002, A003, A005, A006, A102, A103, A104, A105 is enkel tegelaten aan het persneel. Vr de persnlijke uitrusting van de student wrdt verwezen naar de specifieke labratria (Zie k Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen ). Het dragen van een (dichtgeknpte) stfjas / verall is verplicht. Je draagt een veiligheidsbril telkens er gevaar bestaat vr materiaalspanen f mataalgensters. (k bij het reinigen van machines d.m.v. perslucht! ) In de regel draag je steeds een veiligheidsbril bij gebruik van eender welk gereedschapswerktuig al f niet draagbaar. Het is ten strengste verbden eender welke slijpbewerking znder veilighedisbril te verrichten f te lassen znder het dragen van een specifieke veiligheidsbril Lds L015 Studenten die geen lab hebben, hebben geen testemming m in de lds f p de parking van de Being 727 te kmen. Er mag nergens aankmen wrden znder testemming (kijken mag). Lds pruimen en materiaal crrect terugplaatsen p het einde van een lab. Verplaatsen van vliegtuigen: vlgens de geijkte prcedures Het verplaatsen van een vliegtuig gebeurt vlgens de algemene prcedures. De blauwe twing bar is terug te vinden in de Piper Cherkee f de Piper Warrir De vliegtuigen wrden enkel verplaatst m.b.v. de twing bar. Tijdens de verplaatsing is er altijd iemand die plaats neemt in de cckpit en die eventueel de parking brake kan bedienen in geval van nd. Men mag NIET aan de vleugels van het vliegtuig duwen/trekken m het vliegtuig te verplaatsen. Dit m eventuele schade aan de vleugels te vermijden. Openen / sluiten grte prt Prten mgen enkel bedient wrden dr leerkracht / begeleider en nder tezicht van cördinatr VLOC! Verplaatsen van de middenpijlers gebeurt enkel dr leerkracht / begeleider en nder tezicht van cördinatr VLOC! Niet vlgen van deze prcedure = herstellingskst aan prt van minimum 750! Gebruik van de stelling Enkel met testemming van leerkracht / begeleider mag men de stelling gebruiken. De stelling mag enkel gebruikt wrden wanneer deze cmpleet vastgezet is (alle wielklemmen meten pstaan en de zijsteunen schuin vastgezet p de grnd.) Er mgen zich maximaal 3 persnen p de stelling bevinden. De stelling mag nit verplaatst wrden wanneer er ng iemand aanwezig is p de stelling. ( Even aan de stelling schudden is k ten strengste verbden: De stelling kan z kantelen f er kunnen gereedschappen van de stelling af vallen.) Je beklimt de stelling enkel langs de binnenkant, nit langs de buitenkant. Pagina 9 van 23

10 VLOC Ostende Mntage f demntage van de stelling gebeurt enkel nder tezicht van leerkracht / begeleider. Er mgen geen gereedschappen f andere vrwerpen van f p de stelling gegid wrden. Gebruik transpalet en giraf Het is aangewezen veiligheidsschenen te dragen bij het gebruik van transpalet f giraf. Het is verbden m p de transpalet f giraf te staan f aan te hangen. Hud bij de giraf rekening met de maximum tegelaten massa van de last. Stel de arm van de giraf bij indien ndig. Om een last te verplaatsen met behulp van giraf, maak je steeds gebruik van hijsbanden en hijsbeugels. Testen van mtren Het pstarten van mtren gebeurt altijd nder tezicht van een leerkracht / begeleider. Mini- f micr-mtren kunnen in lkaal L013 f buiten getest wrden. Grte mtren wrden altijd buiten getest. Mbiele pstellingen meten buiten getest wrden en mgen enkel binnen getest wrden mits testemming en nder tezicht van de cördinatr Testen mgen enkel drgaan wanneer de leerkracht / begeleider de weersmstandigheden ged acht. De cördinatr van het VLOC wrdt altijd p de hgte gebracht wanneer een test zal plaatsnemen. De mtr wrdt altijd in de aangeduide zne geplaatst. Hud hierbij rekening met de inlaat- en uitlaat-richting van de mtr. In de afgebakende zne mgen maximaal 3 persnen de mtr bedienen. Deze persnen zijn vrzien van de ndige persnlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehrbescherming, stfjas f verall, ). Teschuwers bevinden zich altijd buiten deze afgebakende zne. Er zijn altijd minstens 2 brandblussers vrzien (CO 2-blusser & grte mbiele blusser), met telkens een persn die klaarstaat m deze te bedienen in geval van nd Gereedschappen L007 Hud dit lkaal piekfijn inrde! Vlg de prcedure vr het ntlenen van gereedschappen! Leg alle gereedschappen p de vrziene plaats terug p het einde van het lab! Alle gereedschappen zijn vrzien van een kleur-cde. Leg deze gereedschappen terug in de gereedschapsbakken met dezelfde kleur-cde. Gereedschappen die niet p hun crrecte plaats werden terug gelegd, zrgen vr frustraties bij vlgende lab s... Meld een breuk aan gereedschappen nmiddellijk aan de leerkracht / begeleider: Z kan een herstelling van het gereedschap f aankp van een nieuw gereedschap vlugger gebeuren. (minder prblemen vr het vlgende lab die drgaat) Leer uit uw futen: heb je het gereedschap wel crrect gebruikt? Pagina 10 van 23

11 VLOC Ostende Het ntbreken van een gereedschap met nmiddellijk gemeld wrden aan de leerkracht / begeleider. Het is verbden in dit lkaal bewerkingen uit te veren (verspanend, mntage, afwerking, ) Mechanica Wrkshp L010 Het is verbden p eigen initiatief kelmiddelen samen te stellen f bij te vullen in machines f mtren. Bij gebrek aan kelmiddel f smeerlie waarschuw je de labverantwrdelijke. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar)! Het is ten strengste verbden bestaande vaste elektrische verbindingen f leidingen te verbreken. Bij het verlaten van je werkruimte met deze gereinigd zijn. Materiaalspanen meten in de spaanbak (let p: aparte verzamelbakken vr aluminium- en ijzerspanen). Cntrleer indien alle testellen uitgeschakeld zijn. Je draagt een veiligheidsbril telkens er gevaar bestaat vr materiaalspanen f metaalgensters. In de regel draag je steeds een veiligheidsbril bij gebruik van eender welk gereedschapswerktuig al f niet draagbaar. Het is ten strengste verbden eender welke slijpbewerking znder veiligheidsbril te verrichten f te lassen znder het dragen van een specifieke veiligheidsbril. Haal geen spanen uit de machine terwijl de machine draait. Nit de spanen met de blte hand wegnemen. Bedenk dat stukken die zich p de lastafels bevinden ng warm kunnen zijn. Om brandwnden te vermijden gebruik je speciale hittebestendige handschenen. Let bijznder p tijdens het verhandelen van zware nderdelen f materiaalassen. Onvrzichtigheid f zelfverschatting kan leiden tt ernstige kneuzingen van ledematen en verbelasting van de rug Cmpsiet Wrkshp L011 In het lab cmpsiet draag je steeds een veiligheidsbril. Bij het werken met bijtende f irriterende prducten, draag je rubberen handschenen. (Vermijd cntact met de huid, gen, Weet waar de ndduche en het vuurdeken zich bevinden en he ze gebruikt meten wrden. ndduche: wrdt gebruikt indien iemands kledij vuur gevat heeft f indien agressieve chemicaliën p kleding f lichaam zijn terechtgekmen vuurdeken: een persn van wie de kledij vuur gevat heeft, wrdt in een vuurdeken gerld en de vlammen wrden gedfd dr aandrukken van het deken. Steeds de labverantwrdelijke verwittigen! Alle bewerkingen met vluchtige, txische en kwalijk riekende stffen, gebeuren in de trekkast. Denk eraan: de meeste rganische slventen zijn txisch. Veiligheidsvrschriften die p het recipiënt staan in acht nemen! Pagina 11 van 23

12 VLOC Ostende Wegwerken van afval: vaste stffen niet in een afverbak maar in een vuilnisbak; gebruik de afznderlijke recipiënten vr specifiek afval; gemrste prducten: dadelijk labverantwrdelijke verwittigen, zdat de gepaste maatregelen kunnen genmen wrden. Gebruik van prducten: steeds de stppen p de juiste fles terugplaatsen en draaistppen ged dichtdraaien. Alle recipiënten afsluiten, eventueel met parafilm; de flessen bij de buik, niet bij de hals vastnemen. Zrg dat er bij het gieten geen druppels langs het etiket kunnen lpen; vaste prducten met spatel f lepel nemen; let p de gevarensymblen p de prductenflessen; na elk cntact van de huid met een chemicaliën, vervledig spelen met water; indien er spatten van prducten in de gen terechtgekmen zijn, nmiddellijk de gduche gebruiken: de gen (wijd pen) veelvuldig met water spelen; na gebruik de flessen degelijk afgestpt weer p hun plaats zetten; plssen en mengen van prducten gebeurt in een beker f een erlenmeyer, nit in een maatcilinder f een fles; nit prducten in een fles teruggieten; nit vleistffen uit een vrraadfles nemen met een pipet; prducten niet in direct znlicht f dichtbij een verwarmingsbrn plaatsen; bij verdunnen van zwavelzuur in water, nit water p zwavelzuur gieten; wanneer je een plssing gemaakt hebt f een prduct in een recipiënt bewaart, steeds met behulp van een etiket aanduiden wat het recipiënt bevat; denk eraan dat de dampen van de meest gebruikte plsmiddelen zwaarder zijn dan lucht en tevens ngeznd en brandbaar; buig je nit ver een recipiënt (wegens het gevaar vr dampen en eventueel spatten). Dus nit ruiken aan een recipiënt. Bij verwarmen: denk aan het gebruik van driepikkel, draadnet, kksteentjes, keling; nit vluchtige prducten verwarmen met pen vlam maar p een elektrische plaat f met een verwarmingsmantel. Cntrleer f de verwarmingsmantel vrzien is van een regelaar! vermijd nyln kledingstukken; aansteken gasbrander: eerst luchtteverpening vlledig afsluiten, dan gastever penen en aansteken. Pas dan luchttever penen. verwarmen reageerbuis: maximum vr 1/3 gevuld. Vasthuden met huten prefbuisklem en schuddend verwarmen p halve hgte (niet bij de bdem). Nit de pening van de reageerbuis in de richting van een persn huden; bij niet gebruik = branders uitdven; laat nit een pstelling met verwarming en/f keling in werking znder cntinu tezicht. Pagina 12 van 23

13 VLOC Ostende denk eraan bij afruimen: driepikkels en branders kunnen zeer warm zijn en brandwnden verrzaken Engine Wrkshp L013 Enkel mntage en demntage van mtrnderdelen is hier tegelaten. Het verbden verspanende bewerkingen / afwerkingen (lakken, schilderen, ) uit te veren. Het is verbden p eigen initiatief de mtren te laten werken. Geen handelingen p de sturing van machines als er geen begeleider aanwezig is. Bepaalde nderdelen kunnen erg warm zijn. Vermijdt elk cntact! Indien dit cntact niet te vermijden is zijn hittebestendige handschenen verplicht. Het is verbden p eigen initiatief kelmiddelen f brandstffen samen te stellen f bij te vullen in machines f mtren. Bij gebrek aan kelmiddel, smeerlie f brandstf waarschuw je de labverantwrdelijke. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar!). Het is ten strengste verbden bestaande vaste elektrische verbindingen f leidingen te verbreken. Tijdens mtrpreven maak je gebruik van persnlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehrbescherming, stfjas f verall, brandblussers, ). ( Zie k Lds L015 Testen van kleine f grte mtren buiten) Wat er k gebeurt: geen paniek, blijf kalm, denk ged maar snel na en handel dan. Pagina 13 van 23

14 VLOC Ostende 3. Evacuatierichtlijnen GEEN PANIEK Als er geen dcent aanwezig is, waarschuw nmiddellijk het secretariaat. Laat alles liggen. De de vensters dicht. Laat het licht branden f steek het licht aan. De de deur dicht en nthud het nummer van het lkaal! Gebruik de lift niet. Ga naar de verzamelplaats (= Parking vraan). Ren niet. Vlg het pictgram: UITGANG Op de verzamelplaats: Verzamel per grep (grep = studenten waarmee je les/lab vlgt p het genblik van de evacuatie). Stel je, met juw grep, duidelijk gescheiden van de andere grepen p. Cntrleer f al je medestudenten / studenten (van de grep) het gebuw verlaten hebben. Deel het resultaat van deze cntrle en het nummer van het lkaal, waarin je net vr de evacuatie les f lab had, mee aan iemand van de interventiepleg (te herkennen aan hun veiligheidsjas en/f helm). Blijf bij je grep tt er telating gegeven wrdt m de verzamelplaats te verlaten. Bij evacuatie gaat iedereen naar de verzamelplaats (k de lesvrije studenten!) Pagina 14 van 23

15 VLOC Ostende 4. Preventie en bescherming tegen grensverschrijdend gedrag Grensverschrijdend gedrag zals geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag kan vrkmen veral waar mensen samenwerken. Het is niet langer een nbesprken thema. De jngste tijd is het bewust wrden van de ernst van de gevlgen ervan sterk tegenmen. De strijd tegen geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag is pgenmen in een gestructureerd en praktisch wettelijk kader. Het gaat meer bepaald m: de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag p het werk, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 juni 2002; het Kninklijk Besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en OSGW, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 18 juli Het Kninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de vrkming van psychsciale belasting verrzaakt dr het werk, waarnder geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag p het werk (1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juni Hiernder staat vermeld welke maatregelen gelden binnen de hgeschl en bij wie je terecht kan als je met geweld, pesterijen, ngewenst seksueel gedrag te maken krijgt. Wat is grensverschrijdend gedrag? Onder geweld wrdt elke feitelijkheid verstaan waarbij een student psychisch f fysiek wrdt bedreigd f aangevallen binnen het VLOC dr een medestudent f dr een medewerker van het VLOC. Ok verbale agressie zals beschimpingen f beledigingen valt nder deze definitie. Pesterijen zijn meerdere gelijkaardige f uiteenlpende nrechtmatige gedragingen gesteld dr een medestudent f een medewerker van het VLOC, binnen (f buiten) het VLOC, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tt del f gevlg hebben dat de persnlijkheid, de waardigheid f de fysieke f psychische integriteit van een student wrdt aangetast, dat zijn bestrekking in gevaar wrdt gebracht f dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende f kwetsende mgeving wrdt gecreëerd en die zich inznderheid kan uiten in wrden, bedreigingen, handelingen, gebaren f eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inznderheid verband huden met gdsdienst f vertuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras f etnische afkmst van de student. Ongewenst Seksueel Gedrag mvat elke vrm van ngewenst verbaal, nn-verbaal f lichamelijk gedrag met een seksuele cnntatie dat als del f gevlg heeft dat de waardigheid van een student wrdt aangetast f een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende f kwetsende mgeving wrdt gecreëerd. Waar ligt de grens? Wanneer mndt een nschuldige plagerij uit in pesten? Wanneer is een schuine mp een aanval p iemands eerbaarheid? Niettegenstaande de grenzen van het aanvaardbare zullen verschillen van persn tt persn, is die grens drgaans duidelijk te trekken. Z zijn bijvrbeeld discriminerende en beledigende uitspraken van studenten ver studenten, p een studentenfrum ntelaatbaar. Vr wie van tepassing? De maatregelen die het VLOC vrziet m grensverschrijdend gedrag te vrkmen f aan te pakken zijn van tepassing p alle studenten. De VIVES heeft hierver een artikel pgenmen in haar nderwijs- en examenreglement dat vrziet in een prcedure ter bescherming van de student. Pagina 15 van 23

16 VLOC Ostende Bij wie kan u terecht - VIVES? Studenten met meldingen ver grensverschrijdend gedrag, kunnen hun pleidingshfd f departementshfd daarver aanspreken. Studenten die menen het slachtffer te zijn van geweld, pesterijen, ngewenst seksueel gedrag (verder klager genemd), kunnen zich eveneens wenden tt één van de vertruwenspersnen in de VIVES. De vertruwenspersnen zijn evenwel geen mbudspersnen: in hun hedanigheid van vertruwenspersn kunnen zij enkel ingaan p meldingen m.b.t. geweld, pesten, ngewenst seksueel gedrag. De vertruwenspersn luistert naar het verhaal van de klager en vrmt zich een beeld van de situatie. Daarna wrden mgelijke reacties verlpen. Indien gewenst kan de vertruwenspersn infrmeel bemiddelen tussen de betrkken partijen. De vertruwenspersn is gebnden dr het ambtsgeheim. Hij handelt discreet en zal nit stappen ndernemen znder vrafgaande bespreking én testemming. De vertruwenspersnen in de VIVES zijn: Departement IW&T: Berth Ernest, , Alle departementen: Leen Crubels, , Michel Maricau, , Als de infrmele bemiddeling niet tt een plssing leidt, zal de vertruwenspersn samen met klager nagaan f het zinvl en wenselijk is m een frmele klacht in te dienen met betrekking tt grensverschrijdend gedrag bij een studentenpsychlg van STUVO-VIVES. Studentenpsychlgen van STUVO-VIVES zijn: Annemie Taildeman, , Brenda De Veleer, , Een slachtffer van grensverschrijdend gedrag kan k rechtstreeks cntact pnemen met een studentenpsychlg. Het staat de klager tensltte vrij m een rechtsvrdering in te stellen bij de rechtbank. Ls van de prcedure die de student beschermt tegen grensverschrijdend gedrag, kan je als student gratis een berep den p de psychsciale dienst van STUVO-VIVES vr psychlgische begeleiding. De studentenpsychlg die dan ptreedt als hulpverlener zal niet ptreden in het kader van grensverschrijdend gedrag maar verwijst hiervr, indien ndig dr naar haar cllega studentenpsychlg. De vlledige prcedure, m maatregelen te nemen bij grensverschrijdend gedrag waarbij een student slachtffer is, is terug te vinden p Tled. Pagina 16 van 23

17 VLOC Ostende Bij wie kan u terecht - VTI Samen met de adjunct-directeur vrmen de graadcördinatren (GRACO) de pedaggische leiding van de schl. De graadcördinatr vlgt de studielpbaan van de studenten van een bepaalde graad. Hij rganiseert de klassenraden en is er vrzitter van. Hij maakt een verslag ver de vrderingen van de studenten van zijn graad. Bvendien maakt hij deel uit van het pedaggische team en hij is lid van het wekelijks verleg met de directie en studentenbegeleiding. De graadcördinatren hebben hun bureau in lkaal S1.04 Adjunct-directeur 3de graad TSO 3de graad BSO Alain Gheldf Dirk Beirens Luc Hstyn Greien verrzaakt greipijnen. De rzaak hiervan kan zwel uitwendig (vb. vrienden, vriendinnen, uders, medestudenten, ) als inwendig liggen. Oplssingen zeken, er eens kunnen ver spreken, het hart kunnen luchten dat kan. Steeds is er iemand die een stukje weg met ju wil afleggen. Dit kan de klassenleraar, een leraar f een pveder zijn. Bij meilijker vragen kan je steeds terecht bij de studentenbegeleiders. Daar kan je een berep den p de gespecialiseerde kennis van de interne studentenbegeleiders en het CLB. Zals elk persneelslid zijn de studentenbegeleiders en graadcördinatren gebnden dr hun ambtsgeheim. De CLBmedewerker is gebnden dr het berepsgeheim. Bart Hameltn (TSO: S1.21), Gianni Dumarey (BSO: S1.25) en Tine Gheldf (1ste graad BSO: D1.30) zijn de interne studentenbegeleiders. Ze hebben vrtdurend verleg met graadcördinatren, directie en enkele pveders. Deze grep persnen vrmt het pedaggisch team. Er is een grep pveders die bijna uitsluitend met studenten werkt (middagactiviteiten, eerste pvang bij vragen, begeleiden studentenraad, meehelpen met studentenbegeleiders, bijwnen klassenraad, ). Hen kan je vinden in het Ankertje (lkaal S0.14 dat uitgeeft p de speelplaats). Studentenbegeleiding: BSO 2 de en 3 de graad: Gianni Dumarey TSO: Bart Hameltn Ankertje: Bjrge Galle, Wladimir Van Brugghe, Stein Vanbillemnt en Tim Bruns. Graadcördinatren: TSO 3de graad: Dirk Beirens BSO 3de graad: Luc Hstyn De vertruwenspersnen in het VTI-Ostende zijn: Dirk Fuquet Marijke Bnny Pagina 17 van 23

18 VLOC Ostende 5. Verkeer bij het VLOC Pas p vr aut s en vrachtwagens Wees zeer aandachtig bij het versteken van de rijweg! Gebruik indien mgelijk het zebrapad aan de lichten. Pagina 18 van 23

19 VLOC Ostende 6. Parkeermgelijkheden en fietsenbergplaatsen Verbden te parkeren Enkel tijdens weekdagen : + + Het is verbden te parkeren p: (zie: ) - de 3 gereserveerde plaatsen aan de inkm - mindervalide parking - de rijweg tussen de parkeerplaatsen Pagina 19 van 23

20 VLOC Ostende 7. Verzamelplaatsen vr afval Srt afval Verzamelplaats Klein gevaarlijk afval L006 (garage) Glas L006 (garage) Papier en kartn Cntainer lds & burelen Afgedankte elektrische en electrnische apparatuur L006 (garage) Afgedankte lie, vetten en brandstffen A006 (buiten) Afgedankte apparatuur met znafbrekende stffen L006 (garage) Batterijen L006 (garage) Hutafval L006 (garage) Metaalspanen en afval Cntainer lds & L010 PMD Cntainer lds, gangen en L110 Restafval Cntainer lds, gangen en L Organisatie van de EHBO EHBO-rustlkaal A001 (lkaal naast de lift p de gelijkvlerse verdieping) EHBO-helpers Ivan Becuwe Mieke Beernaert Pagina 20 van 23

21 VLOC Ostende 9. De belangrijkste pictgrammen GEBOD: blauw rnd brd + witte figuur Veiligheidshelm Ogbescherming Orbescherming verplicht verplicht verplicht Veiligheidsschenen Veiligheidshandschenen Handen wassen verplicht verplicht verplicht GEVAAR: geel (ranje) driehekig brd + zwarte figuur Bijtende Explsieve Ontvlambare Giftige Oxiderende stffen stffen stffen stffen stffen Schadelijke Bilgisch Gevaar vr Laserstraal Radiactieve Stffen gevaar elektrische stffen spanning Gevaar vr letsels aan veten Pagina 21 van 23

22 VLOC Ostende REDDING: gren vierkantig f rechthekig brd + witte figuur f Uitgang Richting van Plaats van een nduitgang een nduitgang EHBO-pst Telefn vr Ogduche Ndduche redding en eerste hulp BRANDPREVENTIE: rd vierkantig brd + witte figuur Blusapparaat Haspel VERBOD: wit rnd brd + rde rand + rde drhalingstreep + zwarte figuur Geen tegang Rkverbd Verbden p de vr nbevegden transpalet te staan Pagina 22 van 23

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken

Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken Drugbeleid s Sancties Vrlichting Hulpverlening tabak alchl medicatie illegale drugs gamen gkken inf@kasintniklaas.be l www.kasintniklaas.be INHOUDSTABEL INLEIDING... 3 TABAK... 4 ALCOHOL... 5 MEDICATIE...

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie