Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44"

Transcriptie

1 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 1

2 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INLICHTINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR KENMERKEN VAN DE OPDRACHT Gunningswijze en aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht De overeenkomst CRITERIA VOOR DE SELECTIE Uitsluitingsgronden Financieel-economische selectiecriteria Technische en organisatorische selectiecriteria Onderaanneming Varianten GUNNINGSCRITERIA WIJZE VAN PRIJSBEPALING TERMIJNEN OFFERTES Indienen van de offertes Vermelding op de omslagen Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte PLAATS VAN DIENSTVERLENING CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING AFSPRAKEN TAALGEBRUIK AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER KWALITEITSEISEN EN SPECIFIEKE BEPALINGEN CONTACTPERSOON TOETREDINGSMODALITEITEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN: ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN GELDENDE WETGEVING VOOR DEZE OPDRACHT DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN CONFORM KB 26/09/ Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Prijsherzieningen Financiële bepalingen Bestelbon, leveringsbon en factuur Betalingen Uitvoeringstermijn Middelen van optreden van de opdrachtgever Betwistingen en geschillen Prijs- en andere afspraken Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid Borgtocht INFORMATIEVERLENING TECHNISCHE BEPALINGEN ALGEMEEN Doel en omvang van de opdracht Algemene voorwaarden Algemene veiligheidsmaatregelen Uitvoering van de opdracht BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN OFFERTE OFFERTEBILJET INVENTARIS Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 2

3 1. Algemene inlichtingen De Hogeschool Antwerpen is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht ingevolge het decreet op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli Zij biedt via haar departementen aan meer dan studenten een waaier van opleidingen aan. De Hogeschool Antwerpen wenst over te gaan tot het afsluiten van een raamcontract voor het onderhoud van draagbare blustoestellen, automatische branderblusinstallatie(s), (muur)haspels, straalpijpen, automatische blusinstallatie(s) en van (bovengrondse) hydranten evenals het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren ten behoeve van diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen. Hiertoe werd het onderhavige bestek opgesteld. In geval van betwistingen die niet van administratieve aard zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn Opdrachtgevend bestuur De diensten worden uitgevoerd voor rekening van en met zetel: Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel. : 03/ Fax : 03/ Verder de opdrachtgever genaamd Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Dit is een algemene offerteaanvraag. Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het opstarten van de voorliggende gunningsprocedure brengt geen verplichting mee voor de, opdrachtgever om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever heeft het recht om deze gunningsprocedure stop te zetten en te heropstarten in toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, zal door de inschrijvers geen enkele aanspraak op enige schadevergoeding kunnen worden geuit. De begunstigde van de opdracht wordt hierna opdrachtnemer genoemd. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 3

4 Duur van de opdracht De opdracht vangt aan na ontvangst van de aanvangsbrief en loopt over 4 jaren m.a.w. tot en met het boekjaar 2012, waarbij de opdrachtgever steeds de mogelijkheid heeft om de raamovereenkomst en / of de lopende deelopdrachten binnen de raamovereenkomst éénzijdig op te zeggen met een uitstapperiode van 1 maand. In het kader van de uitvoering van de opdracht zal met de gekozen opdrachtnemer een raamovereenkomst worden afgesloten. Binnen het kader van deze raamovereenkomst zullen, voor de verschillende deelopdrachten, individuele overeenkomsten worden afgesloten Voorwerp van de opdracht Deze opdracht heeft tot voorwerp het onderhoud van draagbare blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen, automatische branderblusinstallatie(s), (muur)haspels, automatische blusinstallatie(s) en van (bovengrondse) hydranten, evenals het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren op diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen. Een nadere omschrijving van de opdracht is opgenomen in deel 4. Technische bepalingen van onderhavig bestek. De overeenkomst garandeert geen exclusiviteit De overeenkomst De opdracht is een opdracht volgens prijslijst. Voor de prestaties geleverd in 2008 zijn er geen prijsherzieningen mogelijk. Voor de daaropvolgende jaren is er een prijsherziening mogelijk, volgens de formule zoals bepaald in deel Prijsherzieningen van onderhavig bestek Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Van deelneming aan een opdracht kan te allen tijde een bieder worden uitgesloten als: a) een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; b) een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; c) een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; d) een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; e) een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; f) een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; g) een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 4

5 In hun offerte zullen de inschrijvers een impliciete verklaring op erewoord opnemen, waarin zij in toepassing van de omzendbrief BZ/OVO/07/01betreffende overheidsopdrachten d.d. 31 mei 2007 (BS 21 september 2007), verklaren zij zich niet in een van de gevallen te bevinden zoals bedoeld in artikel 69 van het Koninklijk besluit van 8 januari Financieel-economische selectiecriteria Om de financieel-economische bekwaamheid van de inschrijver te beoordelen dient de inschrijver bij zijn offerte te voegen: het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s (bijlage 1); de laatst goedgekeurde jaarrekening of een passende verklaring van een financiële instelling (bijlage 2) Technische en organisatorische selectiecriteria Teneinde de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd: Referenties van aannemingen, die qua aard en omvang gelijkaardig zijn aan onderhavige opdracht, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de opdrachtnemer (bijlage 3); Een APRAGAZ-certificaat. De opdrachtnemer moet een bevoegd bedrijf zijn, gecertificeerd volgens Apragaz voor het jaarlijks onderhoud van de draagbare blustoestellen volgens de Belgische Norm NBN S (bijlage 4); Het jaarlijks nazicht van alle blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen, (muur)haspels, hydranten en automatische blusinstallaties zal bepaald worden in samenspraak met de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer zal hiertoe een planning voorleggen (bijlage 5). Met betrekking tot de technische en organisatorische selectiecriteria zal de opdrachtnemer in overleg met de aanbestedende overheid het onderhoud plannen binnen de maanden juli, augustus en september van het dienstjaar. De opdrachtnemer zal bij zijn inschrijving een verklaring toevoegen (bijlage 6 ) met de garantie dat het jaarlijks onderhoud uitdrukkelijk binnen de vastgelegde periode zal gebeuren. De planning dient dusdanig te zijn dat de normale activiteiten op de departementen zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Tevens zal de opdrachtnemer moeten voorzien in de nodige materialen en mensen om het jaarlijks nazicht van alle blusmiddelen, (muur)haspels, straalpijpen en muurbrandkranen, hydranten en automatische blusinstallaties te realiseren binnen een aaneengesloten periode van maximaal 20 werkdagen en dit met jaarlijkse periodiciteit. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 5

6 Onderaanneming De opdrachtnemer en enkel de opdrachtnemer is steeds en volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dus ook voor eventuele opdrachten die in onderaanneming gegeven worden. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is enkel contractueel verbonden met de opdrachtnemer Varianten Elke inschrijver mag slechts één enkele offerte indienen. Varianten worden niet toegestaan Gunningscriteria De rangschikking van de offertes is gebaseerd op een beoordeling van de regelmatige met het bestek conforme offertes, rekening houdend met de hierna vermelde gunningscriteria: 1. De prijs: het tarief All-in (uurloon, materialen, verplaatsingen, alle administratieve kosten, dossierkosten, fax- en mailkosten, verzendingskosten en representatiekosten, ) (70 punten) 2. De methodologie/plan van aanpak die de inschrijver voorstelt te zullen aanwenden bij het verlenen van de gevraagde diensten. De inschrijver neemt er kennis van dat het blusmiddelenpark toestellen en apparaten van ondermeer volgende merken omvat : Braco, Sicli, Somati, Saval,Ansul, Aquaflam, Statamat. De inschrijver zal een verklaring leveren (bijlage 7) dat hij beschikt over de nodige materialen om desgevallend tot herstelling en vervanging van toebehoren op de opgesomde toestellen en apparaten te kunnen overgaan. De opdrachtnemer zal de procedure die hij gaat volgen voor recyclage en/of vernietiging (toestellen en inhoud), aan het aanbestedend bestuur bezorgen (bijlage 8). (30 punten) Wat de prijs betreft wordt volgende formule toegepast: P = P n x L / B waarbij: P = aantal behaalde punten P n = maximum aantal punten nl. 70 punten L = laagste prijs B = geboden prijs Wanneer verscheidene offertes die het voordeligst worden geacht als gelijkwaardig worden beschouwd, dan kan de opdrachtgever, voor de schifting tussen de inschrijvers, vragen dat zij een verbetering van hun offerte indienen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 6

7 1.5. Wijze van prijsbepaling Onderhavige opdracht is een opdracht volgens prijslijst. De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris niet wijzigen 1.6. Termijnen De offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk 12 juni 2008 om 10 uur. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De opening van de offertes, zonder prijsafroeping, is openbaar en zal plaatsvinden op de Hogeschool Antwerpen, Centrale administratie, Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen. De inschrijvers blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris en de bijlagen 1 t.e.m. 8) met vermelding van de identificatie van het bestek: HA/2008/CA/DDC/002, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Hogeschool Antwerpen Centrale Administratie T.a.v. dhr. Jacques Peeters Algemeen directeur Keizerstraat Antwerpen De offertes kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op datum en uur van de opening der offertes. Offertes die op latere datum en/of uur toekomen, komen niet in aanmerking. De inschrijver moet zijn offerte stellen op de bij dit bestek gevoegde formulieren voor het offertebiljet en de inventaris. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 7

8 Vermelding op de omslagen De offerte, die met de post verzonden wordt, bevindt zich in een 2 de omslag met het bovenvermelde adres en de vermelding NIET OPENEN en OFFERTE HA/2008/CA/DDC/ Het invullen van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op en wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte De onderdelen van de offerte zijn de volgende: het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris de bijlagen 1 t.e.m. 8 (gedateerd en gehandtekend) Minimaal de hierna vermelde bijlagen zijn bij te voegen. Voorafgaande opmerkingen : Alle bijlagen worden gehandtekend en gedagtekend door de inschrijver. Zij dragen het nummer en de titel zoals hieronder aangegeven. Op de inhoudstabel worden de verplichte en de door de inschrijver toegevoegde bijlagen aangeduid. Wanneer een bijlage niet voorkomt wordt zij vervangen door een blanco blad met de vermelding Bijlage : NIHIL. De bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn bestemd voor beoordeling volgens de selectiecriteria. De bijlagen 7 en 8 zijn bestemd voor beoordeling volgens de gunningscriteria. Bijlage 1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s Bijlage 2. De laatst goedgekeurde jaarrekening of een passende verklaring van een financiële instelling. Bijlage 3. Lijst met referenties Een referentielijst met gelijkaardige opdrachten gepresteerd gedurende de afgelopen drie jaar. De lijst met referenties bevat minstens het bedrag, de data van de dienstverleningen, de benaming en het adres van openbare besturen of firma s waarvoor de diensten bestemd waren. Bijlage 4. Een APRAGAZ-certificaat dat de opdrachtnemer een bevoegd bedrijf is, gecertificeerd volgens Apragaz voor het jaarlijks onderhoud van draagbare blustoestellen volgens de Belgische Norm NBN S Bijlage 5. Het voorstel van planning, aanpak van het jaarlijks periodiek onderhoud van de blusmiddelen op basis van de vastgelegde periode. Bijlage 6. Een verklaring van de opdrachtnemer met garantie dat het jaarlijks onderhoud van de blusmiddelen binnen de vastgelegde periode en een aaneengesloten periode van maximaal 20 werkdagen zal gebeuren. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 8

9 Bijlage 7. Een verklaring dat de opdrachtnemer beschikt over de nodige materialen om desgevallend tot herstelling en vervanging van toebehoren voor het blusmiddelenpark in inventaris te kunnen overgaan. Bijlage 8. De beschrijving van de gevolgde procedure voor recyclage en/of vernietiging van blustoestellen en inhoud Plaats van dienstverlening De diensten moeten op diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen (cf. adressenlijst inventaris) worden uitgevoerd Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door de centrale administratie facilitaire diensten en preventie Afspraken Bij de dienstverlening zal de opdrachtnemer door een verantwoordelijke van de centrale administratie facilitaire diensten en preventie worden bijgestaan Taalgebruik De offertes dienen in het Nederlands opgesteld te worden. De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer De risico-overdracht van de geleverde diensten heeft plaats op het ogenblik van de voorlopige oplevering Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen De opdrachtnemer dient de volledige opdracht uit te voeren in overeenstemming met de technische normen en standaarden, die toepasselijk zijn Contactpersoon Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onmiddellijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De kost van deze functie mag niet doorgerekend worden aan de Hogeschool Antwerpen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 9

10 1.15. Toetredingsmodaliteiten Instellingen die gerelateerd zijn aan de Hogeschool Antwerpen zoals vzw HACOM, vzw SOVOHA, vzw AUHA en andere onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen kunnen door middel van een eenvoudig schrijven, gericht aan de opdrachtnemer, toetreden tot dit raamcontract. In voorkomend geval wordt tussen de toetredende instelling en de opdrachtnemer een afzonderlijke overeenkomst afgesloten met dezelfde contractuele bepalingen zoals vastgelegd in dit bestek. De briefwisseling, de bestellingen en de facturatie verlopen rechtstreeks tussen de toegetreden instelling en de opdrachtnemer, behoudens andersluidende specifieke regeling. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 10

11 2. Administratieve bepalingen: algemene aannemingsvoorwaarden 2.1. Geldende wetgeving voor deze opdracht Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd. KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. Bijlage bij KB van 26 september 1996 houdende de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. Het Algemene Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), de Codex over het welzijn op het werk, het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) en de Aanvaardingsplicht Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd. Alle andere wetten, besluiten en reglementen die ter zake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes 2.2. De algemene aannemingsvoorwaarden conform KB 26/09/1996 Conform het KB van 26 september 1996 zijn de algemene aannemingsvoorwaarden volledig van toepassing tenzij hieronder anders bepaald Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Aanvullingen (en/of verduidelijkingen) op de algemene aannemingsvoorwaarden : toezicht op en controle van de opdracht: conform artikelen 2, 53 en 55 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB heeft de opdrachtgever het recht toezicht te houden op de uitvoering van de diensten door de opdrachtnemer. Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer verplicht in de kortst mogelijke tijd al de gevraagde inlichtingen te verstrekken; continuïteit van de dienstverlening door de opdrachtnemer: conform artikel 16, 8 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB kan de opdrachtnemer geen beroep doen of de paragrafen 1 en 2 van datzelfde artikel om de uitvoeringstermijn te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken; bezwaren van de opdrachtnemer: ieder bezwaar van de opdrachtnemer dient ingediend te worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 16 en 18 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 11

12 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Leidend ambtenaar Hogeschool Antwerpen Dhr. Jacques Peeters Algemeen Directeur Keizerstraat Antwerpen Tel: 03 / Fax: 03 / De bieder wordt ertoe gehouden alle briefwisseling betreffende deze opdracht met de leidende ambtenaar te voeren Uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen van de kant van de opdrachtgever: onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een statuut, is het iedere ambtenaar, openbare gezagsdrager, of ieder ander natuurlijke rechtspersoon belast met een openbare dienst verboden, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via een tussenpersoon, belangen heeft in één van de bieders; van de kant van de opdrachtnemer: conform artikel 10, 2 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een opdrachtnemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 69 van het KB van 08/01/1996 (i.e. de uitsluitingsgronden) en artikel 21, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996; conform datzelfde artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden om uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege Prijsherzieningen Voor prestaties uitgevoerd in 2008 is geen prijsherziening van toepassing. Vanaf 2009 geldt volgende prijsherzieningsformule: P = Po x ((0.80 x S/So) ) waarbij P = nieuw bedrag; Po = premies of eenheidsprijzen zoals opgegeven in de offerte So = referentie-uurloon (het minimumloon van de handlanger voor de aannemer die afhangt van het paritair comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw (cfr. Agoria nationaal gemiddelde) met de waarde geldig 10 dagen voor de opening van de offertes. S = zelfde referentie-uurloon zoals bij So, maar met de waarde geldig op 1 januari van het kalenderjaar waarin de prestaties zijn uitgevoerd. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 12

13 Financiële bepalingen De inschrijver wordt geacht in zijn all-in prijs alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de BTW (uurloon, verplaatsingen, administratieve kosten, dossierkosten, fax, , verzendingen, ) Bestelbon, leveringsbon en factuur Elke deelopdracht binnen de raamovereenkomst gebeurt aan de hand van één of meerdere bestelbonnen. Er is géén minimumbedrag per bestelbon. De factuur bevat steeds een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestatie(s) met vermelding van de locatie van de uitvoering, de datum van de bestelbon en het bestelbonnummer. Behoudens andersluidende specifieke regeling worden alle facturen uitsluitend gericht aan: Hogeschool Antwerpen Administratie Financiën Keizerstraat Antwerpen Betalingen De betalingen geschieden binnen de 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de prestaties zijn beëindigd en voor zover het bestuur terzelfder tijd in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur. Zoniet begint deze termijn vanaf de dag dat de factuur ontvangen werd Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn kan vastgelegd worden door vermelding op de bestelbon Middelen van optreden van de opdrachtgever De opdrachtnemer kan op verschillende wijzen in gebreke blijven: de niet gehele voltooiing van de opdracht, de trage vordering van de opdracht, de niet-naleving van bevelen, de niet-uitvoering volgens de bepalingen van onderhavig bestek of volgens de regels van het goede vakmanschap. Dit in gebreke blijven wordt met een PV vastgesteld. Een afschrift wordt per aangetekende aan de opdrachtnemer overgemaakt. Deze laatste kan dan de tekortkomingen herstellen of zijn verweermiddelen binnen de 15 dagen, bij aangetekend schrijven, inroepen. Indien de opdrachtnemer niet reageert binnen deze termijn, wordt hij geacht de feiten te erkennen. Als er geen reactie ontvangen wordt of de verweermiddelen door de opdrachtgever als ontoereikend beoordeeld worden, heeft de opdrachtgever de volgende mogelijkheden: de financiële straffen (hetzij met een éénmalig bedrag van 0,07% van het gunningsbedrag met een minimum van 27 EURO en een maximum van 270 EURO, hetzij met een straf van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van niet-uitvoering met een minimum van 13 EURO en een maximum van 130 EURO per dag; deze bedragen kunnen niet door de opdrachtnemer teruggevorderd worden en mogen ook niet teruggegeven worden); Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 13

14 de boetes wegens laattijdige uitvoering (0,07 % per kalenderdag en een totaal maximum van 5% van de waarde van de diensten waarvan de levering met vertraging gebeurde, deze bedragen kunnen wel teruggevorderd of teruggegeven worden); de maatregelen van ambtswege: worden bij aangetekende brief bekendgemaakt en verbieden de opdrachtnemer nog tussen te komen in de uitvoering van de opdracht: de verbreking van de opdracht (artikel 21 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996), het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de in gebreke gebleven opdrachtnemer; de compensatie: het bedrag van de boeten en straffen, alsook het bedrag van de schade, onkosten of uitgaven als gevolg van de toepassing van de maatregelen van ambtswege of die er zullen uit voortvloeien worden in eerste instantie op de, door de opdrachtnemer om welke reden ook, opeisbare bedragen ingehouden; de bijkomende sancties zoals de uitsluiting : de opdrachtgever zal de opdrachtnemer, na deze gehoord te hebben, voor een bepaalde periode van deelname aan volgende gunningsprocedures uitsluiten als de verweermiddelen als ontoereikend beoordeeld worden Betwistingen en geschillen Bij betwistingen en geschillen zijn de verweermiddelen van de opdrachtgever bepaald in de artikelen 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De opdracht moet worden uitgewerkt, opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om samen te werken met het oog op het welslagen van de opdracht. De geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in gezamenlijk overleg worden geregeld: De partijen moeten proberen de zaak in der minne te regelen, vooraleer zij hun toevlucht nemen tot andere middelen. Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving worden gevoegd. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te bevestigen en akkoord te gaan met de voorgestelde oplossing. Bij gebrek aan een akkoord en alvorens een rechtzaak aan te spannen, zullen de partijen proberen om een compromis te vinden middels onderhandelingen die worden aangevat zodra is gebleken dat de zaak niet in de minne kan geregeld worden. De onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in punt Leidend ambtenaar, in aanwezigheid van de personen die daartoe door beide partijen worden aangewezen. Behoudens andere afspraken zullen de onderhandelingen de duur van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de eerste aangetekende brief, niet mogen overschrijden tenzij de betrokken partijen gezamenlijk anders overeenkomen. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt het geschil in handen gegeven van de rechtbank te Antwerpen, die als enige bevoegd is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 14

15 Prijs- en andere afspraken Indien de opdrachtgever op eender welk ogenblik vaststelt dat de opdrachtnemer de bepalingen van artikel 11 van de wet van 24/12/1993 niet heeft geëerbiedigd, zal de opdrachtgever minstens één van de volgende maatregelen treffen: de toepassing van de maatregelen van ambtswege, de uitsluiting van de opdrachtnemer voor een bepaalde duur van de opdrachten van de opdrachtgever Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid. De inschrijver kan de in artikel 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 voorziene formaliteiten vervullen bij de afdeling Facilitaire dienst en Preventie, op de 3 de verdieping van de Hogeschool Antwerpen, Keizerstraat 15 te 2000 Antwerpen, alle werkdagen van 9 tot 17 uur Borgtocht Conform artikel 5 1 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is er geen borgtocht vereist voor deze opdracht. 3. Informatieverlening Voor alle inlichtingen betreffende de technische bepalingen van onderhavig bestek kan telefonisch contact genomen worden met dhr. Dirk De Cuyper, directeur facilitaire diensten & preventie, tel. 0475/ , of dhr. Herman Hertsen, coördinator preventie, tel. 0473/ , Voor alle inlichtingen betreffende de administratieve bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met dhr. Alain De Waele, directeur financiën, tel. 03/ , of mevr. Marleen Van de Weyer, dossierbeheerder financiën, tel. 03/ , Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 15

16 4. Technische bepalingen 4.1. Algemeen Doel en omvang van de opdracht De uit te voeren opdracht omvat met betrekking tot alle blustoestellen en automatische blusinstallaties: deel 1: het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen, muurbrandkranen en straalpijpen en muurhaspels OMNIUM deel 2: het jaarlijks nazicht van de automatische blusinstallaties deel 3: het jaarlijks nazicht van de hydranten deel 4: het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich volledig op de hoogte te hebben gesteld van de aard, de omvang en van alle elementen die betrekking hebben op de uitvoering van de onderhavige aanneming. Achteraf zullen hieromtrent geen bezwaren worden aanvaard Algemene voorwaarden De opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen om tijdens de uitvoering van de opdracht alle schade of ongevallen te vermijden, die door de uitvoering van zijn opdracht zou kunnen ontstaan. Hij betaalt alle schade aan derden, zonder verhaal tegen de opdrachtgever. De opdrachtnemer garandeert een perfecte uitvoering van alle hem toegewezen opdrachten. Alle apparatuur zal met de meeste zorg behandeld worden tot bij de oplevering. Hij zal tevens, na de afwerking van de installaties, de personen belast met het onderhoud of gebruik van de installaties, volledig op de hoogte brengen. De opdrachtnemer verbindt er zich toe de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde, onmiddellijk in te lichten in geval de opdrachtnemer een opdracht, van welke aard ook, rechtstreeks heeft gekregen uitgaande van de departementen van de Hogeschool Antwerpen. Tenzij spoedtussenkomst zal een opdracht slechts met voorafgaande goedkeuring en bestelling van de dienst Facilitaire Diensten en Preventie mogen uitgevoerd worden Algemene veiligheidsmaatregelen De inschrijver verbindt zich door zijn inschrijving tot naleving van: de vigerende wetten en reglementen in zake veiligheid en hygiëne; de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingsbeleid te realiseren; de aanvullende eisen, indien deze zijn bijgevoegd, inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door de preventieadviseur (IDPBW) en/of de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. De opdrachtnemer informeert zijn eigen werknemers en de werknemers van eventuele onderaannemers in verband met de risico s voor de veiligheid en gezondheid waaraan zij tijdens hun werkzaamheden aan bloot staan. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 16

17 De machines, installaties en toestellen moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van: Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 (B.S. 28 september 1993) aangaande minimumvoorschriften inzake veiligheids en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (Titel VI- arbeidsmiddelen in de CODEX over het welzijn op het werk ). De opdrachtnemer wordt verplicht bij de levering een attest te geven waarin de naleving van de geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne wordt verantwoord Uitvoering van de opdracht De opdracht heeft betrekking op alle departementen en/of locaties van de Hogeschool Antwerpen opgenomen in de inventaris. Indien er in de contractuele periode gebouwen bijkomen of wegvallen, is het mogelijk dat de huidige opdracht hiermede wordt uitgebreid of beperkt. De opdracht dient uitgevoerd te worden volgens de gegevens van dit bestek en de inventaris. Iedere opdrachtnemer staat in voor de verwijdering van het puin en afval dat overgebleven is van zijn opdracht Beschrijving van de diensten Opgemerkt wordt dat de opdrachtnemer voor alle prestaties via bestelbon in het kader van deze opdracht steeds de directeur Facilitaire Dienst en Preventie van de Hogeschool Antwerpen, Keizerstraat 15 te 2000 Antwerpen én het desbetreffende departement/locatie schriftelijk (met telefonische bevestiging) dient op de hoogte te stellen van de uit te voeren werken en dit minstens 14 dagen voor de aanvangsdatum. Een gedetailleerde lijst van prestaties (uitvoeringsnota of werkbon) wordt onmiddellijk na uitvoering in 2-voud opgesteld. Eén exemplaar wordt direct bezorgd aan de leidende ambtenaar of zijn gevolmachtigde, het tweede exemplaar en de bijgewerkte lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen aan ; Hogeschool Antwerpen Facilitaire dienst en Preventie Keizerstraat Antwerpen Deel 1: het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen - OMNIUM Deel 1 omvat het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen inclusief herstellingen, vervangingen en toebehoren en alle hervullingen en herbeproevingen. In Deel 1 van de inventaris staan alle draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen beschreven per departement en locatie en tevens opgesplitst per blusmiddel en inhoud. Dit geeft voor de huidige uitrusting minstens volgende mogelijke groepen: poederblusser met inhouden van 6 kg t.e.m. 50 kg CO2-blusser met inhouden van 2 kg t.e.m. 50 kg schuimblusser met inhouden van 6 l t.e.m. 9 l (muur)haspels straalpijpen en muurbrandkranen Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 17

18 De opgave per locatie van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen en (muur)haspels) wordt weergegeven in de lijsten inventaris periodieke controle blusmiddelen. Deze lijsten zullen door het de Hogeschool Antwerpen, dienst Facilitaire dienst en Preventie, aan de opdrachtnemer worden bezorgd vóór het jaarlijks nazicht van de toestellen/installaties. De lijsten vermelden alle blustoestellen per locatie in het desbetreffende gebouw van de dienst of instelling en dit met vermelding van het volgnummer, merk, inhoud en type blusmiddel. De lijsten dienen door de opdrachtnemer aan de plaatselijke keurders bezorgd en dienen dus als leidraad voor het jaarlijks nazicht. Ze zullen volledig ingevuld en geactualiseerd worden en met de eventuele opmerkingen zo snel mogelijk terug aan de Hogeschool Antwerpen, dienst Facilitaire dienst en Preventie, worden overgemaakt. Opmerking: de inschrijver krijgt vooraf de gelegenheid om één of meerdere plaatsbezoeken af te leggen om zich een beeld te kunnen vormen van de huidige infrastructuur, achteraf zullen hieromtrent geen bezwaren worden aanvaard. a) jaarlijks nazicht De omvang van de kwaliteitscontrole is afhankelijk van het blusmiddel en wordt hieronder opgesplitst beschreven. Al de geleverde prestaties dienen conform de Belgische Norm NBN S te gebeuren. De vereisten voor het onderhoud zoals uitgewerkt in de bijlagen van de norm (eventueel aangevuld met de voorwaarden hieronder) zullen gevolgd worden. Poederblusser met drukpatroon: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Losmaken van het poeder en controle van de inhoud en van de fysische toestand (klonters) van het poeder; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; Montage en terughangen van de blusser; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. CO2-blusser onder permanente druk: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Nawegen van het brutogewicht van de blusser (max. afwijking: 10%); Terughangen van de blusser (controle van de ophanghaak); Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 18

19 De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Schuimblusser met drukpatroon: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Controle van de inhoud en van de fysieke toestand van het blusmiddel; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Montage en het terughangen van de blusser; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Brander blusinstallatie(s) : (indien aanwezig) Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Controle van de inhoud en van de fysieke toestand van het blusmiddel; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Hermontage en het terugplaatsen van de blusser; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 19

20 Na de controle van een site (zoals opgegeven in de inventaris) wordt a.h.v. de uitvoeringsnota (werkbon) een ATTEST opgemaakt, waarop de opdrachtnemer verklaart dat hij op datum van op welbepaald adres de controle van de blusapparaten heeft uitgevoerd. Op het attest zal ook vermeld staan dat de welbepaalde toestellen met hun aantallen zijn nagezien en dat ze zich in goede staat van werking bevinden. Dit attest (in tweevoud) vormt samen met de uitvoeringsnota en de lijst van de evaluatie brandblusmiddelen een onderdeel van de factuur. b) herstellingen en vervangingen van toebehoren De aandacht wordt erop gevestigd dat in de eenheidsprijs van het jaarlijks nazicht eveneens alle herstellingen en alle vervangingen van toebehoren van blustoestellen inbegrepen zijn. Dit betekent dat de levering en plaatsing van alle onderdelen (vb: slangen, drukpatronen, veiligheden, kranen, dichtingen, ) onmiddellijk zal gebeuren tijdens de jaarlijkse controle en dit zonder meerkost. Indien de bevoegde keurder op dat moment een bepaald onderdeel niet bij zich heeft, dan zal de opdrachtnemer alles in het werk stellen om de levering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, en dit eveneens zonder meerkost. Buiten het leveren en plaatsen van de onderdelen zijn ook het leveren en plaatsen van andere toebehoren zoals pictogrammen en ophanghaken inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit impliceert, dat alle blustoestellen ten allen tijde moeten ophangen met een haak en dat ze allen moeten voorzien zijn van een wettelijk pictogram. Indien dit niet het geval is dan zal de bevoegde keurder tijdens het jaarlijks onderhoud het nodige doen. Bij het wegnemen van een blustoestel voor herstelling zal een gelijkaardig consignatietoestel gratis aangebracht worden tot het weggenomen toestel terug op dezelfde plaats werd gebracht. c) hervullingen en herbeproevingen Ook de kosten voor alle hervullingen en herbeproevingen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. In de eenheidsprijs zijn eveneens alle handelingen en kosten inbegrepen zoals het afhalen, terugbrengen/portkosten, eventueel bevestigen, de verplaatsingskosten, de uurlonen van het personeel, evenals het aanbrengen van een consignatietoestel. De hervullingen van de verschillende blusmiddelen gebeuren volgens de voorschriften van de Belgische Norm NN S en dit volgens de frequentie (de verantwoordelijkheid van de tijdige uitvoering ervan ligt bij de opdrachtnemer): - poeder: na elk gebruik volledige vervanging van het blusmiddel - schuim: om de 5 jaar volledige vervanging van het additief - CO2: om de 10 jaar bij niet gebruik en om de 5 jaar bij gebruik, volledige vervanging van het blusmiddel Opgemerkt wordt dat alle vullingen na brand eveneens inbegrepen zijn. De herbeproevingen zullen uitgevoerd worden volgend de Belgische Norm NBN S De beproevingen mogen slechts om de 10 jaar worden herhaald ; de beproevingen van die recipiënten worden evenwel herhaald ter gelegenheid van een herlading van die recipiënten als die herlading meer dan vijf jaar na een beproeving of herbeproeving plaatsgrijpt. De verantwoordelijkheid van de tijdige uitvoering van de herbeproeving ligt bij de opdrachtnemer. Na de herbeproeving zal de letter R gevolgd door de datum van de nieuwe beproeving en de ijkstempel van het erkend keuringsorganisme worden aangebracht. Bij het wegnemen van een blustoestel voor hervulling en/of herbeproeving zal een gelijkaardig consignatietoestel gratis aangebracht worden tot het weggenomen toestel terug op dezelfde plaats werd gebracht. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 20

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11 Bestek HA/2007/ICT/001 Algemene Offerteaanvraag Ondersteunende ICT diensten Bestek HA/2007/ICT/001 1 / 18 INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/OO/2014-030 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip opening

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie