Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44"

Transcriptie

1 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 1

2 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INLICHTINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR KENMERKEN VAN DE OPDRACHT Gunningswijze en aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht De overeenkomst CRITERIA VOOR DE SELECTIE Uitsluitingsgronden Financieel-economische selectiecriteria Technische en organisatorische selectiecriteria Onderaanneming Varianten GUNNINGSCRITERIA WIJZE VAN PRIJSBEPALING TERMIJNEN OFFERTES Indienen van de offertes Vermelding op de omslagen Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte PLAATS VAN DIENSTVERLENING CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING AFSPRAKEN TAALGEBRUIK AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER KWALITEITSEISEN EN SPECIFIEKE BEPALINGEN CONTACTPERSOON TOETREDINGSMODALITEITEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN: ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN GELDENDE WETGEVING VOOR DEZE OPDRACHT DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN CONFORM KB 26/09/ Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Prijsherzieningen Financiële bepalingen Bestelbon, leveringsbon en factuur Betalingen Uitvoeringstermijn Middelen van optreden van de opdrachtgever Betwistingen en geschillen Prijs- en andere afspraken Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid Borgtocht INFORMATIEVERLENING TECHNISCHE BEPALINGEN ALGEMEEN Doel en omvang van de opdracht Algemene voorwaarden Algemene veiligheidsmaatregelen Uitvoering van de opdracht BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN OFFERTE OFFERTEBILJET INVENTARIS Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 2

3 1. Algemene inlichtingen De Hogeschool Antwerpen is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht ingevolge het decreet op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli Zij biedt via haar departementen aan meer dan studenten een waaier van opleidingen aan. De Hogeschool Antwerpen wenst over te gaan tot het afsluiten van een raamcontract voor het onderhoud van draagbare blustoestellen, automatische branderblusinstallatie(s), (muur)haspels, straalpijpen, automatische blusinstallatie(s) en van (bovengrondse) hydranten evenals het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren ten behoeve van diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen. Hiertoe werd het onderhavige bestek opgesteld. In geval van betwistingen die niet van administratieve aard zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn Opdrachtgevend bestuur De diensten worden uitgevoerd voor rekening van en met zetel: Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel. : 03/ Fax : 03/ Verder de opdrachtgever genaamd Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Dit is een algemene offerteaanvraag. Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het opstarten van de voorliggende gunningsprocedure brengt geen verplichting mee voor de, opdrachtgever om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever heeft het recht om deze gunningsprocedure stop te zetten en te heropstarten in toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, zal door de inschrijvers geen enkele aanspraak op enige schadevergoeding kunnen worden geuit. De begunstigde van de opdracht wordt hierna opdrachtnemer genoemd. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 3

4 Duur van de opdracht De opdracht vangt aan na ontvangst van de aanvangsbrief en loopt over 4 jaren m.a.w. tot en met het boekjaar 2012, waarbij de opdrachtgever steeds de mogelijkheid heeft om de raamovereenkomst en / of de lopende deelopdrachten binnen de raamovereenkomst éénzijdig op te zeggen met een uitstapperiode van 1 maand. In het kader van de uitvoering van de opdracht zal met de gekozen opdrachtnemer een raamovereenkomst worden afgesloten. Binnen het kader van deze raamovereenkomst zullen, voor de verschillende deelopdrachten, individuele overeenkomsten worden afgesloten Voorwerp van de opdracht Deze opdracht heeft tot voorwerp het onderhoud van draagbare blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen, automatische branderblusinstallatie(s), (muur)haspels, automatische blusinstallatie(s) en van (bovengrondse) hydranten, evenals het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren op diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen. Een nadere omschrijving van de opdracht is opgenomen in deel 4. Technische bepalingen van onderhavig bestek. De overeenkomst garandeert geen exclusiviteit De overeenkomst De opdracht is een opdracht volgens prijslijst. Voor de prestaties geleverd in 2008 zijn er geen prijsherzieningen mogelijk. Voor de daaropvolgende jaren is er een prijsherziening mogelijk, volgens de formule zoals bepaald in deel Prijsherzieningen van onderhavig bestek Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Van deelneming aan een opdracht kan te allen tijde een bieder worden uitgesloten als: a) een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; b) een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; c) een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; d) een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; e) een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; f) een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; g) een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 4

5 In hun offerte zullen de inschrijvers een impliciete verklaring op erewoord opnemen, waarin zij in toepassing van de omzendbrief BZ/OVO/07/01betreffende overheidsopdrachten d.d. 31 mei 2007 (BS 21 september 2007), verklaren zij zich niet in een van de gevallen te bevinden zoals bedoeld in artikel 69 van het Koninklijk besluit van 8 januari Financieel-economische selectiecriteria Om de financieel-economische bekwaamheid van de inschrijver te beoordelen dient de inschrijver bij zijn offerte te voegen: het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s (bijlage 1); de laatst goedgekeurde jaarrekening of een passende verklaring van een financiële instelling (bijlage 2) Technische en organisatorische selectiecriteria Teneinde de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd: Referenties van aannemingen, die qua aard en omvang gelijkaardig zijn aan onderhavige opdracht, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de opdrachtnemer (bijlage 3); Een APRAGAZ-certificaat. De opdrachtnemer moet een bevoegd bedrijf zijn, gecertificeerd volgens Apragaz voor het jaarlijks onderhoud van de draagbare blustoestellen volgens de Belgische Norm NBN S (bijlage 4); Het jaarlijks nazicht van alle blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen, (muur)haspels, hydranten en automatische blusinstallaties zal bepaald worden in samenspraak met de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer zal hiertoe een planning voorleggen (bijlage 5). Met betrekking tot de technische en organisatorische selectiecriteria zal de opdrachtnemer in overleg met de aanbestedende overheid het onderhoud plannen binnen de maanden juli, augustus en september van het dienstjaar. De opdrachtnemer zal bij zijn inschrijving een verklaring toevoegen (bijlage 6 ) met de garantie dat het jaarlijks onderhoud uitdrukkelijk binnen de vastgelegde periode zal gebeuren. De planning dient dusdanig te zijn dat de normale activiteiten op de departementen zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Tevens zal de opdrachtnemer moeten voorzien in de nodige materialen en mensen om het jaarlijks nazicht van alle blusmiddelen, (muur)haspels, straalpijpen en muurbrandkranen, hydranten en automatische blusinstallaties te realiseren binnen een aaneengesloten periode van maximaal 20 werkdagen en dit met jaarlijkse periodiciteit. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 5

6 Onderaanneming De opdrachtnemer en enkel de opdrachtnemer is steeds en volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dus ook voor eventuele opdrachten die in onderaanneming gegeven worden. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is enkel contractueel verbonden met de opdrachtnemer Varianten Elke inschrijver mag slechts één enkele offerte indienen. Varianten worden niet toegestaan Gunningscriteria De rangschikking van de offertes is gebaseerd op een beoordeling van de regelmatige met het bestek conforme offertes, rekening houdend met de hierna vermelde gunningscriteria: 1. De prijs: het tarief All-in (uurloon, materialen, verplaatsingen, alle administratieve kosten, dossierkosten, fax- en mailkosten, verzendingskosten en representatiekosten, ) (70 punten) 2. De methodologie/plan van aanpak die de inschrijver voorstelt te zullen aanwenden bij het verlenen van de gevraagde diensten. De inschrijver neemt er kennis van dat het blusmiddelenpark toestellen en apparaten van ondermeer volgende merken omvat : Braco, Sicli, Somati, Saval,Ansul, Aquaflam, Statamat. De inschrijver zal een verklaring leveren (bijlage 7) dat hij beschikt over de nodige materialen om desgevallend tot herstelling en vervanging van toebehoren op de opgesomde toestellen en apparaten te kunnen overgaan. De opdrachtnemer zal de procedure die hij gaat volgen voor recyclage en/of vernietiging (toestellen en inhoud), aan het aanbestedend bestuur bezorgen (bijlage 8). (30 punten) Wat de prijs betreft wordt volgende formule toegepast: P = P n x L / B waarbij: P = aantal behaalde punten P n = maximum aantal punten nl. 70 punten L = laagste prijs B = geboden prijs Wanneer verscheidene offertes die het voordeligst worden geacht als gelijkwaardig worden beschouwd, dan kan de opdrachtgever, voor de schifting tussen de inschrijvers, vragen dat zij een verbetering van hun offerte indienen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 6

7 1.5. Wijze van prijsbepaling Onderhavige opdracht is een opdracht volgens prijslijst. De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris niet wijzigen 1.6. Termijnen De offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk 12 juni 2008 om 10 uur. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De opening van de offertes, zonder prijsafroeping, is openbaar en zal plaatsvinden op de Hogeschool Antwerpen, Centrale administratie, Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen. De inschrijvers blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris en de bijlagen 1 t.e.m. 8) met vermelding van de identificatie van het bestek: HA/2008/CA/DDC/002, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Hogeschool Antwerpen Centrale Administratie T.a.v. dhr. Jacques Peeters Algemeen directeur Keizerstraat Antwerpen De offertes kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op datum en uur van de opening der offertes. Offertes die op latere datum en/of uur toekomen, komen niet in aanmerking. De inschrijver moet zijn offerte stellen op de bij dit bestek gevoegde formulieren voor het offertebiljet en de inventaris. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 7

8 Vermelding op de omslagen De offerte, die met de post verzonden wordt, bevindt zich in een 2 de omslag met het bovenvermelde adres en de vermelding NIET OPENEN en OFFERTE HA/2008/CA/DDC/ Het invullen van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op en wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte De onderdelen van de offerte zijn de volgende: het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris de bijlagen 1 t.e.m. 8 (gedateerd en gehandtekend) Minimaal de hierna vermelde bijlagen zijn bij te voegen. Voorafgaande opmerkingen : Alle bijlagen worden gehandtekend en gedagtekend door de inschrijver. Zij dragen het nummer en de titel zoals hieronder aangegeven. Op de inhoudstabel worden de verplichte en de door de inschrijver toegevoegde bijlagen aangeduid. Wanneer een bijlage niet voorkomt wordt zij vervangen door een blanco blad met de vermelding Bijlage : NIHIL. De bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn bestemd voor beoordeling volgens de selectiecriteria. De bijlagen 7 en 8 zijn bestemd voor beoordeling volgens de gunningscriteria. Bijlage 1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s Bijlage 2. De laatst goedgekeurde jaarrekening of een passende verklaring van een financiële instelling. Bijlage 3. Lijst met referenties Een referentielijst met gelijkaardige opdrachten gepresteerd gedurende de afgelopen drie jaar. De lijst met referenties bevat minstens het bedrag, de data van de dienstverleningen, de benaming en het adres van openbare besturen of firma s waarvoor de diensten bestemd waren. Bijlage 4. Een APRAGAZ-certificaat dat de opdrachtnemer een bevoegd bedrijf is, gecertificeerd volgens Apragaz voor het jaarlijks onderhoud van draagbare blustoestellen volgens de Belgische Norm NBN S Bijlage 5. Het voorstel van planning, aanpak van het jaarlijks periodiek onderhoud van de blusmiddelen op basis van de vastgelegde periode. Bijlage 6. Een verklaring van de opdrachtnemer met garantie dat het jaarlijks onderhoud van de blusmiddelen binnen de vastgelegde periode en een aaneengesloten periode van maximaal 20 werkdagen zal gebeuren. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 8

9 Bijlage 7. Een verklaring dat de opdrachtnemer beschikt over de nodige materialen om desgevallend tot herstelling en vervanging van toebehoren voor het blusmiddelenpark in inventaris te kunnen overgaan. Bijlage 8. De beschrijving van de gevolgde procedure voor recyclage en/of vernietiging van blustoestellen en inhoud Plaats van dienstverlening De diensten moeten op diverse departementen en locaties van de Hogeschool Antwerpen (cf. adressenlijst inventaris) worden uitgevoerd Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door de centrale administratie facilitaire diensten en preventie Afspraken Bij de dienstverlening zal de opdrachtnemer door een verantwoordelijke van de centrale administratie facilitaire diensten en preventie worden bijgestaan Taalgebruik De offertes dienen in het Nederlands opgesteld te worden. De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer De risico-overdracht van de geleverde diensten heeft plaats op het ogenblik van de voorlopige oplevering Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen De opdrachtnemer dient de volledige opdracht uit te voeren in overeenstemming met de technische normen en standaarden, die toepasselijk zijn Contactpersoon Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onmiddellijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De kost van deze functie mag niet doorgerekend worden aan de Hogeschool Antwerpen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 9

10 1.15. Toetredingsmodaliteiten Instellingen die gerelateerd zijn aan de Hogeschool Antwerpen zoals vzw HACOM, vzw SOVOHA, vzw AUHA en andere onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen kunnen door middel van een eenvoudig schrijven, gericht aan de opdrachtnemer, toetreden tot dit raamcontract. In voorkomend geval wordt tussen de toetredende instelling en de opdrachtnemer een afzonderlijke overeenkomst afgesloten met dezelfde contractuele bepalingen zoals vastgelegd in dit bestek. De briefwisseling, de bestellingen en de facturatie verlopen rechtstreeks tussen de toegetreden instelling en de opdrachtnemer, behoudens andersluidende specifieke regeling. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 10

11 2. Administratieve bepalingen: algemene aannemingsvoorwaarden 2.1. Geldende wetgeving voor deze opdracht Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd. KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. Bijlage bij KB van 26 september 1996 houdende de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. Het Algemene Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), de Codex over het welzijn op het werk, het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) en de Aanvaardingsplicht Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd. Alle andere wetten, besluiten en reglementen die ter zake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes 2.2. De algemene aannemingsvoorwaarden conform KB 26/09/1996 Conform het KB van 26 september 1996 zijn de algemene aannemingsvoorwaarden volledig van toepassing tenzij hieronder anders bepaald Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Aanvullingen (en/of verduidelijkingen) op de algemene aannemingsvoorwaarden : toezicht op en controle van de opdracht: conform artikelen 2, 53 en 55 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB heeft de opdrachtgever het recht toezicht te houden op de uitvoering van de diensten door de opdrachtnemer. Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer verplicht in de kortst mogelijke tijd al de gevraagde inlichtingen te verstrekken; continuïteit van de dienstverlening door de opdrachtnemer: conform artikel 16, 8 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB kan de opdrachtnemer geen beroep doen of de paragrafen 1 en 2 van datzelfde artikel om de uitvoeringstermijn te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken; bezwaren van de opdrachtnemer: ieder bezwaar van de opdrachtnemer dient ingediend te worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 16 en 18 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 11

12 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Leidend ambtenaar Hogeschool Antwerpen Dhr. Jacques Peeters Algemeen Directeur Keizerstraat Antwerpen Tel: 03 / Fax: 03 / De bieder wordt ertoe gehouden alle briefwisseling betreffende deze opdracht met de leidende ambtenaar te voeren Uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen van de kant van de opdrachtgever: onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een statuut, is het iedere ambtenaar, openbare gezagsdrager, of ieder ander natuurlijke rechtspersoon belast met een openbare dienst verboden, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via een tussenpersoon, belangen heeft in één van de bieders; van de kant van de opdrachtnemer: conform artikel 10, 2 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een opdrachtnemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 69 van het KB van 08/01/1996 (i.e. de uitsluitingsgronden) en artikel 21, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996; conform datzelfde artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden om uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege Prijsherzieningen Voor prestaties uitgevoerd in 2008 is geen prijsherziening van toepassing. Vanaf 2009 geldt volgende prijsherzieningsformule: P = Po x ((0.80 x S/So) ) waarbij P = nieuw bedrag; Po = premies of eenheidsprijzen zoals opgegeven in de offerte So = referentie-uurloon (het minimumloon van de handlanger voor de aannemer die afhangt van het paritair comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw (cfr. Agoria nationaal gemiddelde) met de waarde geldig 10 dagen voor de opening van de offertes. S = zelfde referentie-uurloon zoals bij So, maar met de waarde geldig op 1 januari van het kalenderjaar waarin de prestaties zijn uitgevoerd. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 12

13 Financiële bepalingen De inschrijver wordt geacht in zijn all-in prijs alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de BTW (uurloon, verplaatsingen, administratieve kosten, dossierkosten, fax, , verzendingen, ) Bestelbon, leveringsbon en factuur Elke deelopdracht binnen de raamovereenkomst gebeurt aan de hand van één of meerdere bestelbonnen. Er is géén minimumbedrag per bestelbon. De factuur bevat steeds een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestatie(s) met vermelding van de locatie van de uitvoering, de datum van de bestelbon en het bestelbonnummer. Behoudens andersluidende specifieke regeling worden alle facturen uitsluitend gericht aan: Hogeschool Antwerpen Administratie Financiën Keizerstraat Antwerpen Betalingen De betalingen geschieden binnen de 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de prestaties zijn beëindigd en voor zover het bestuur terzelfder tijd in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur. Zoniet begint deze termijn vanaf de dag dat de factuur ontvangen werd Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn kan vastgelegd worden door vermelding op de bestelbon Middelen van optreden van de opdrachtgever De opdrachtnemer kan op verschillende wijzen in gebreke blijven: de niet gehele voltooiing van de opdracht, de trage vordering van de opdracht, de niet-naleving van bevelen, de niet-uitvoering volgens de bepalingen van onderhavig bestek of volgens de regels van het goede vakmanschap. Dit in gebreke blijven wordt met een PV vastgesteld. Een afschrift wordt per aangetekende aan de opdrachtnemer overgemaakt. Deze laatste kan dan de tekortkomingen herstellen of zijn verweermiddelen binnen de 15 dagen, bij aangetekend schrijven, inroepen. Indien de opdrachtnemer niet reageert binnen deze termijn, wordt hij geacht de feiten te erkennen. Als er geen reactie ontvangen wordt of de verweermiddelen door de opdrachtgever als ontoereikend beoordeeld worden, heeft de opdrachtgever de volgende mogelijkheden: de financiële straffen (hetzij met een éénmalig bedrag van 0,07% van het gunningsbedrag met een minimum van 27 EURO en een maximum van 270 EURO, hetzij met een straf van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van niet-uitvoering met een minimum van 13 EURO en een maximum van 130 EURO per dag; deze bedragen kunnen niet door de opdrachtnemer teruggevorderd worden en mogen ook niet teruggegeven worden); Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 13

14 de boetes wegens laattijdige uitvoering (0,07 % per kalenderdag en een totaal maximum van 5% van de waarde van de diensten waarvan de levering met vertraging gebeurde, deze bedragen kunnen wel teruggevorderd of teruggegeven worden); de maatregelen van ambtswege: worden bij aangetekende brief bekendgemaakt en verbieden de opdrachtnemer nog tussen te komen in de uitvoering van de opdracht: de verbreking van de opdracht (artikel 21 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996), het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de in gebreke gebleven opdrachtnemer; de compensatie: het bedrag van de boeten en straffen, alsook het bedrag van de schade, onkosten of uitgaven als gevolg van de toepassing van de maatregelen van ambtswege of die er zullen uit voortvloeien worden in eerste instantie op de, door de opdrachtnemer om welke reden ook, opeisbare bedragen ingehouden; de bijkomende sancties zoals de uitsluiting : de opdrachtgever zal de opdrachtnemer, na deze gehoord te hebben, voor een bepaalde periode van deelname aan volgende gunningsprocedures uitsluiten als de verweermiddelen als ontoereikend beoordeeld worden Betwistingen en geschillen Bij betwistingen en geschillen zijn de verweermiddelen van de opdrachtgever bepaald in de artikelen 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De opdracht moet worden uitgewerkt, opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om samen te werken met het oog op het welslagen van de opdracht. De geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in gezamenlijk overleg worden geregeld: De partijen moeten proberen de zaak in der minne te regelen, vooraleer zij hun toevlucht nemen tot andere middelen. Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving worden gevoegd. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te bevestigen en akkoord te gaan met de voorgestelde oplossing. Bij gebrek aan een akkoord en alvorens een rechtzaak aan te spannen, zullen de partijen proberen om een compromis te vinden middels onderhandelingen die worden aangevat zodra is gebleken dat de zaak niet in de minne kan geregeld worden. De onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in punt Leidend ambtenaar, in aanwezigheid van de personen die daartoe door beide partijen worden aangewezen. Behoudens andere afspraken zullen de onderhandelingen de duur van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de eerste aangetekende brief, niet mogen overschrijden tenzij de betrokken partijen gezamenlijk anders overeenkomen. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt het geschil in handen gegeven van de rechtbank te Antwerpen, die als enige bevoegd is. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 14

15 Prijs- en andere afspraken Indien de opdrachtgever op eender welk ogenblik vaststelt dat de opdrachtnemer de bepalingen van artikel 11 van de wet van 24/12/1993 niet heeft geëerbiedigd, zal de opdrachtgever minstens één van de volgende maatregelen treffen: de toepassing van de maatregelen van ambtswege, de uitsluiting van de opdrachtnemer voor een bepaalde duur van de opdrachten van de opdrachtgever Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid. De inschrijver kan de in artikel 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 voorziene formaliteiten vervullen bij de afdeling Facilitaire dienst en Preventie, op de 3 de verdieping van de Hogeschool Antwerpen, Keizerstraat 15 te 2000 Antwerpen, alle werkdagen van 9 tot 17 uur Borgtocht Conform artikel 5 1 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is er geen borgtocht vereist voor deze opdracht. 3. Informatieverlening Voor alle inlichtingen betreffende de technische bepalingen van onderhavig bestek kan telefonisch contact genomen worden met dhr. Dirk De Cuyper, directeur facilitaire diensten & preventie, tel. 0475/ , of dhr. Herman Hertsen, coördinator preventie, tel. 0473/ , Voor alle inlichtingen betreffende de administratieve bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met dhr. Alain De Waele, directeur financiën, tel. 03/ , of mevr. Marleen Van de Weyer, dossierbeheerder financiën, tel. 03/ , Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 15

16 4. Technische bepalingen 4.1. Algemeen Doel en omvang van de opdracht De uit te voeren opdracht omvat met betrekking tot alle blustoestellen en automatische blusinstallaties: deel 1: het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen, muurbrandkranen en straalpijpen en muurhaspels OMNIUM deel 2: het jaarlijks nazicht van de automatische blusinstallaties deel 3: het jaarlijks nazicht van de hydranten deel 4: het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen en toebehoren Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich volledig op de hoogte te hebben gesteld van de aard, de omvang en van alle elementen die betrekking hebben op de uitvoering van de onderhavige aanneming. Achteraf zullen hieromtrent geen bezwaren worden aanvaard Algemene voorwaarden De opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen om tijdens de uitvoering van de opdracht alle schade of ongevallen te vermijden, die door de uitvoering van zijn opdracht zou kunnen ontstaan. Hij betaalt alle schade aan derden, zonder verhaal tegen de opdrachtgever. De opdrachtnemer garandeert een perfecte uitvoering van alle hem toegewezen opdrachten. Alle apparatuur zal met de meeste zorg behandeld worden tot bij de oplevering. Hij zal tevens, na de afwerking van de installaties, de personen belast met het onderhoud of gebruik van de installaties, volledig op de hoogte brengen. De opdrachtnemer verbindt er zich toe de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde, onmiddellijk in te lichten in geval de opdrachtnemer een opdracht, van welke aard ook, rechtstreeks heeft gekregen uitgaande van de departementen van de Hogeschool Antwerpen. Tenzij spoedtussenkomst zal een opdracht slechts met voorafgaande goedkeuring en bestelling van de dienst Facilitaire Diensten en Preventie mogen uitgevoerd worden Algemene veiligheidsmaatregelen De inschrijver verbindt zich door zijn inschrijving tot naleving van: de vigerende wetten en reglementen in zake veiligheid en hygiëne; de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingsbeleid te realiseren; de aanvullende eisen, indien deze zijn bijgevoegd, inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door de preventieadviseur (IDPBW) en/of de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. De opdrachtnemer informeert zijn eigen werknemers en de werknemers van eventuele onderaannemers in verband met de risico s voor de veiligheid en gezondheid waaraan zij tijdens hun werkzaamheden aan bloot staan. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 16

17 De machines, installaties en toestellen moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van: Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 (B.S. 28 september 1993) aangaande minimumvoorschriften inzake veiligheids en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (Titel VI- arbeidsmiddelen in de CODEX over het welzijn op het werk ). De opdrachtnemer wordt verplicht bij de levering een attest te geven waarin de naleving van de geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne wordt verantwoord Uitvoering van de opdracht De opdracht heeft betrekking op alle departementen en/of locaties van de Hogeschool Antwerpen opgenomen in de inventaris. Indien er in de contractuele periode gebouwen bijkomen of wegvallen, is het mogelijk dat de huidige opdracht hiermede wordt uitgebreid of beperkt. De opdracht dient uitgevoerd te worden volgens de gegevens van dit bestek en de inventaris. Iedere opdrachtnemer staat in voor de verwijdering van het puin en afval dat overgebleven is van zijn opdracht Beschrijving van de diensten Opgemerkt wordt dat de opdrachtnemer voor alle prestaties via bestelbon in het kader van deze opdracht steeds de directeur Facilitaire Dienst en Preventie van de Hogeschool Antwerpen, Keizerstraat 15 te 2000 Antwerpen én het desbetreffende departement/locatie schriftelijk (met telefonische bevestiging) dient op de hoogte te stellen van de uit te voeren werken en dit minstens 14 dagen voor de aanvangsdatum. Een gedetailleerde lijst van prestaties (uitvoeringsnota of werkbon) wordt onmiddellijk na uitvoering in 2-voud opgesteld. Eén exemplaar wordt direct bezorgd aan de leidende ambtenaar of zijn gevolmachtigde, het tweede exemplaar en de bijgewerkte lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen aan ; Hogeschool Antwerpen Facilitaire dienst en Preventie Keizerstraat Antwerpen Deel 1: het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen - OMNIUM Deel 1 omvat het jaarlijks nazicht van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen inclusief herstellingen, vervangingen en toebehoren en alle hervullingen en herbeproevingen. In Deel 1 van de inventaris staan alle draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen beschreven per departement en locatie en tevens opgesplitst per blusmiddel en inhoud. Dit geeft voor de huidige uitrusting minstens volgende mogelijke groepen: poederblusser met inhouden van 6 kg t.e.m. 50 kg CO2-blusser met inhouden van 2 kg t.e.m. 50 kg schuimblusser met inhouden van 6 l t.e.m. 9 l (muur)haspels straalpijpen en muurbrandkranen Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 17

18 De opgave per locatie van de draagbare en/of verplaatsbare blustoestellen, straalpijpen en muurbrandkranen en (muur)haspels) wordt weergegeven in de lijsten inventaris periodieke controle blusmiddelen. Deze lijsten zullen door het de Hogeschool Antwerpen, dienst Facilitaire dienst en Preventie, aan de opdrachtnemer worden bezorgd vóór het jaarlijks nazicht van de toestellen/installaties. De lijsten vermelden alle blustoestellen per locatie in het desbetreffende gebouw van de dienst of instelling en dit met vermelding van het volgnummer, merk, inhoud en type blusmiddel. De lijsten dienen door de opdrachtnemer aan de plaatselijke keurders bezorgd en dienen dus als leidraad voor het jaarlijks nazicht. Ze zullen volledig ingevuld en geactualiseerd worden en met de eventuele opmerkingen zo snel mogelijk terug aan de Hogeschool Antwerpen, dienst Facilitaire dienst en Preventie, worden overgemaakt. Opmerking: de inschrijver krijgt vooraf de gelegenheid om één of meerdere plaatsbezoeken af te leggen om zich een beeld te kunnen vormen van de huidige infrastructuur, achteraf zullen hieromtrent geen bezwaren worden aanvaard. a) jaarlijks nazicht De omvang van de kwaliteitscontrole is afhankelijk van het blusmiddel en wordt hieronder opgesplitst beschreven. Al de geleverde prestaties dienen conform de Belgische Norm NBN S te gebeuren. De vereisten voor het onderhoud zoals uitgewerkt in de bijlagen van de norm (eventueel aangevuld met de voorwaarden hieronder) zullen gevolgd worden. Poederblusser met drukpatroon: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Losmaken van het poeder en controle van de inhoud en van de fysische toestand (klonters) van het poeder; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; Montage en terughangen van de blusser; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. CO2-blusser onder permanente druk: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Nawegen van het brutogewicht van de blusser (max. afwijking: 10%); Terughangen van de blusser (controle van de ophanghaak); Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 18

19 De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Schuimblusser met drukpatroon: Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Controle van de inhoud en van de fysieke toestand van het blusmiddel; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Montage en het terughangen van de blusser; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Brander blusinstallatie(s) : (indien aanwezig) Nazicht van de uitwendige staat van de romp en onderdelen; Demontage van de blusser en nazicht van de onderdelen: kop, slang, ; Nazicht van de inwendige staat (met jaarlijkse verandering van de markering) van de blusser en van de goede werking van verschillende onderdelen: slagpin, buizen, drukfles, ontkoppelingsmechanisme, dichtingen, ; Controle van de inhoud en van de fysieke toestand van het blusmiddel; Nazicht en wegen van het CO2-drukpatroon; Inwendige aanduiding van het nazicht; Hermontage en het terugplaatsen van de blusser; Vervangen van de veiligheidszegel; Aanbrengen van het gemarkeerde onderhoudsetiket volgens de NBN S21-050; De aanwezigheid van het etiket: eigendom van de Hogeschool Antwerpen wordt gecontroleerd; Bij afwezigheid van het etiket wordt het onuitwisbaar aangebracht op het apparaat: eigendom van de Hogeschool Antwerpen ; Ontbrekende, beschadigde en niet conforme bijhorende pictogrammen worden ter plaatse, onmiddellijk na controle van het apparaat, vervangen door nieuwe pictogrammen en degelijk bevestigd in de zeer nabije omgeving van het apparaat; Invullen van de lijst inventaris periodieke controle blusmiddelen met vermelding van eventuele opmerkingen. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 19

20 Na de controle van een site (zoals opgegeven in de inventaris) wordt a.h.v. de uitvoeringsnota (werkbon) een ATTEST opgemaakt, waarop de opdrachtnemer verklaart dat hij op datum van op welbepaald adres de controle van de blusapparaten heeft uitgevoerd. Op het attest zal ook vermeld staan dat de welbepaalde toestellen met hun aantallen zijn nagezien en dat ze zich in goede staat van werking bevinden. Dit attest (in tweevoud) vormt samen met de uitvoeringsnota en de lijst van de evaluatie brandblusmiddelen een onderdeel van de factuur. b) herstellingen en vervangingen van toebehoren De aandacht wordt erop gevestigd dat in de eenheidsprijs van het jaarlijks nazicht eveneens alle herstellingen en alle vervangingen van toebehoren van blustoestellen inbegrepen zijn. Dit betekent dat de levering en plaatsing van alle onderdelen (vb: slangen, drukpatronen, veiligheden, kranen, dichtingen, ) onmiddellijk zal gebeuren tijdens de jaarlijkse controle en dit zonder meerkost. Indien de bevoegde keurder op dat moment een bepaald onderdeel niet bij zich heeft, dan zal de opdrachtnemer alles in het werk stellen om de levering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, en dit eveneens zonder meerkost. Buiten het leveren en plaatsen van de onderdelen zijn ook het leveren en plaatsen van andere toebehoren zoals pictogrammen en ophanghaken inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit impliceert, dat alle blustoestellen ten allen tijde moeten ophangen met een haak en dat ze allen moeten voorzien zijn van een wettelijk pictogram. Indien dit niet het geval is dan zal de bevoegde keurder tijdens het jaarlijks onderhoud het nodige doen. Bij het wegnemen van een blustoestel voor herstelling zal een gelijkaardig consignatietoestel gratis aangebracht worden tot het weggenomen toestel terug op dezelfde plaats werd gebracht. c) hervullingen en herbeproevingen Ook de kosten voor alle hervullingen en herbeproevingen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. In de eenheidsprijs zijn eveneens alle handelingen en kosten inbegrepen zoals het afhalen, terugbrengen/portkosten, eventueel bevestigen, de verplaatsingskosten, de uurlonen van het personeel, evenals het aanbrengen van een consignatietoestel. De hervullingen van de verschillende blusmiddelen gebeuren volgens de voorschriften van de Belgische Norm NN S en dit volgens de frequentie (de verantwoordelijkheid van de tijdige uitvoering ervan ligt bij de opdrachtnemer): - poeder: na elk gebruik volledige vervanging van het blusmiddel - schuim: om de 5 jaar volledige vervanging van het additief - CO2: om de 10 jaar bij niet gebruik en om de 5 jaar bij gebruik, volledige vervanging van het blusmiddel Opgemerkt wordt dat alle vullingen na brand eveneens inbegrepen zijn. De herbeproevingen zullen uitgevoerd worden volgend de Belgische Norm NBN S De beproevingen mogen slechts om de 10 jaar worden herhaald ; de beproevingen van die recipiënten worden evenwel herhaald ter gelegenheid van een herlading van die recipiënten als die herlading meer dan vijf jaar na een beproeving of herbeproeving plaatsgrijpt. De verantwoordelijkheid van de tijdige uitvoering van de herbeproeving ligt bij de opdrachtnemer. Na de herbeproeving zal de letter R gevolgd door de datum van de nieuwe beproeving en de ijkstempel van het erkend keuringsorganisme worden aangebracht. Bij het wegnemen van een blustoestel voor hervulling en/of herbeproeving zal een gelijkaardig consignatietoestel gratis aangebracht worden tot het weggenomen toestel terug op dezelfde plaats werd gebracht. Hogeschool Antwerpen Bestek HA/2008/CA/DDC/002 20

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie