Ouderschapsverlof als alternatief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderschapsverlof als alternatief"

Transcriptie

1 JAARGANG > NUMMER > FEBRUARI Slim besparen op de auto 4 Ken de verschillen! 10 Korting pakken 16 Stuwmeren van vakantiedagen 28 Het is een gevoelig onderwerp: be In principe moet u werknemers met Het kost even tijd, maar loop uw per Door een recente uitspraak van het zuinigen op de auto van de zaak en u dezelfde functie in uw organisatie ge soneelsbestand eens na op mogelijke Europese Hof kan u met betrekking maakt zich er vast niet populair mee, lijk belonen, maar onderscheid ma premiekortingen voor arbeidsgehandi tot de opbouw van vakantiedagen van maar soms zit er niets anders op dan ken is soms mogelijk als u er een capten en oudere werknemers. Want zieke werknemers voor hoge kosten de voorwaarden aan te scherpen. objectieve rechtvaardiging voor heeft. geld laten liggen, is toch zonde? komen te staan. Tref dus maatregelen! Veilig werken is een must U heeft de plicht om voor een vei lige en gezonde werkplek te zorgen. Met het wegvallen van de arbobeleidsregels vanuit de overheid is uw verantwoordelijkheid nog groter geworden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Gelukkig komen er voor steeds meer branches en sectoren arbocatalogi, waarin de risico s per branche/sector worden geïnventariseerd en mogelijke oplos singen worden aangedragen. Daarmee bent u er nog niet: het is verstandig om daarnaast de algemene regels te vertalen naar uw specifieke situatie. Want elke organisatie kent eigen risico s op het gebied van veiligheid. Hoe u dat kunt aanpakken, leest u op pagina 23 van dit nummer. De Arbeidsinspectie constateert de volgende arborisico s in Nederlandse organisaties. Arborisico s: 1. Gevaarlijke stoffen 2. Fysieke overbelasting 3. Gevaarlijke machines en transportmiddelen 4. (Om)vallende voorwerpen/ valgevaar 5. Psychische overbelasting/ werkdruk/agressie en geweld Bron: Jaarverslag Arbeidsinspectie 2008 Ouderschapsverlof als alternatief Om kosten te besparen, kunt u ervoor kiezen om werknemers minder te laten werken. De tijdelijke regeling deeltijd-ww biedt die mogelijkheid, maar er zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. Werknemers van wie de te werken uren worden verminderd, moet u bijvoorbeeld scholen of detacheren. Een alternatief voor deeltijd- WW is ouderschapsverlof. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, kunt u vragen om een tijdje met ouderschapsverlof te gaan. Ouderschapsverlof is normaal gesproken onbetaald, maar hier kan per cao of in de individuele arbeidsovereenkomst van worden afgeweken. Op de tocht Heeft een werknemer gespaard in de levensloopregeling, dan kan hij het gespaarde tegoed gebruiken om een periode van onbetaald ouderschapsverlof te financieren. Bij opname van het levenslooptegoed komt de werknemer bovendien in aanmerking voor de levensloopverlofkorting. Ook spaarloontegoed mag onder voorwaarden worden gebruikt voor onbetaald verlof. Een werknemer mag dan maximaal 50% opnemen van het bedrag waarmee het loon wordt verminderd. U kunt werknemers natuurlijk niet verplichten om ouderschapsverlof op te nemen. Maar als uw organisatie financiële problemen heeft, zijn zij waarschijn lijk wel bereid om wat in te schikken. Niemand vindt het immers prettig als er anders banen op de tocht staan. in dit nummer Nieuws 2, 8 Autoregeling wijzigen 4 Checklist Valgevaar 9 Onderscheid maken 10 Nieuws 12, 15, 21 Digitaliseren 13 Premiekortingen 16 Klachten over arbo 18 Rechtspraak 20 PVT of OR? 21 Arbocatalogus 23 30%-Regeling 25 Vraag n Antwoord 27 Vakantieopbouw bij ziekte 28 Luchtig 31

2 loonzaken crisis Loonstijging zit er niet altijd in Waar kiest uw organisatie dit jaar voor: een (beperkte) loonstijging of is het nodig om de lonen te bevriezen? Als een loonstijging mogelijk is, nemen organisaties vaak de gemiddelde stijging van de cao-lonen als uitgangspunt. De cao-lonen zijn in 2009 met 2,9% gestegen ten opzichte van 2008, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd. Schriftelijk Maar u kunt zich voor de loonstijging ook beperken tot de inflatiecijfers. In 2009 lag die op 1,2%. Bent u aan een cao gebonden, dan hanteert u natuurlijk de loonstijging die uit het cao-overleg is gekomen. Als uw organisatie niet onder een cao valt, kunt u de hoogte van de lonen koppelen aan de inflatie of als bezuinigen hoog op uw agenda staat de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ervan overtuigen dat een loonstijging er dit jaar niet in zit. Zorg er in ieder geval voor dat de voorwaarden voor een loonsverhoging altijd schriftelijk worden vastgelegd en dat alle werknemers hiervan op de hoogte zijn. Zit een loonsverhoging er dit jaar niet in, dan kunt u investeren in opleidingen. Daar profiteert zowel uw organisatie als de werknemer van. loonzaken heffingsrente Heffingsrente 1e kwartaal 2010 Het rentepercentage voor de heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal van 2010 is 2,5%. Dat heeft het ministerie van Financiën onlangs bekendgemaakt. Na een daling van 2,4 procentpunt over heel 2009, is het percentage voor dit kwartaal stabiel gebleven. U krijgt met heffingsrente te maken als de fiscus bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonbelasting/ premie volksverzekeringen of een aanslag voor de inkomstenbelasting oplegt. Als u te veel belasting en premies afdraagt, ontvangt u het te veel betaalde sociale verzekeringen WW bedrag terug van de fiscus met heffingsrente. Draagt u te weinig af, dan moet u het te weinig betaalde bedrag met heffingsrente aan de Belastingdienst betalen. Betaalt u de aanslag te laat, dan brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening. De wijze waarop de heffingsrente wordt berekend, is veranderd. De fiscus berekent de heffingsrente voortaan op ba sis van de dag volgend op het belastingjaar. Tot 1 januari jl. was de dag volgende op het midden van het tijdvak het uitgangspunt. Uitkering bij onwerkbaar weer juridisch discriminatie Zieke werknemer heeft ook recht op een loonsverhoging U mag geen onderscheid maken (zie ook pagina 10) op grond van een chronische ziekte. Het werk van een werknemer die langdurig afwezig is door ziekte kunt u natuurlijk niet beoordelen. Maar dit geeft u nog niet het recht om hem een loonsverhoging te ontzeggen. Beoordeling De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een vrouw door een chronische ziekte langdurig afwezig was. Haar werkgever had haar in 2008 geen loonsverhoging gegeven omdat zij te weinig zou hebben gewerkt voor een beoordeling. De CGB vond dit geen geldige reden: de oorzaak van de afwezigheid lag in het feit dat de vrouw een chronische ziekte had. De vrouw had bovendien altijd goede beoordelingen gekregen. Nu de winter in Nederland ouderwets huishoudt, kan het lastig zijn voor uw werknemers om in deze weersomstandigheden op het werk te komen. Dit kunt u vaak oplossen door uw personeel een dagje thuis te laten werken. Maar als uw bedrijf helemaal stil komt te liggen door extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst, ijzel, harde wind of hoog water, is het probleem groter. Stilgelegd In uitzonderlijke omstandigheden kunnen uw werknemers een WW-uitkering ontvangen vanwege onwerkbaar weer. Er moet dan wel een direct verband zijn tussen de extreme weersomstandigheden en het werk. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: Uw werknemers kunnen alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen voor. Uw werknemers kunnen per week minimaal vijf uur niet werken. Als een werknemer normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken. Het onwerkbare weer valt niet onder uw normale bedrijfsrisico. Raadpleeg de cao om te zien welke weersomstandigheden onder het normale bedrijfsrisico vallen. Vaak moet u de eerste dagen gewoon loon betalen. U moet er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk wordt stilgelegd. Vul het formulier Melding onwerkbaar weer in dat u kunt vinden op de website van UWV ( op de eerste werkdag waarop uw personeel niet kan werken. Als uw werknemers na een periode van onwerkbaar werk minimaal een volledige week werken en het daarna opnieuw bar en boos wordt, moet u een nieuwe melding doen. 2

3 loonzaken administratie Crash is geen excuus voor ontbreken van administratie De Belastingdienst controleert streng op het privégebruik van de auto van de zaak (zie ook HR , pagina 18). Het is dus belangrijk dat uw werknemers over een sluitende kilometeradministratie beschikken als zij in één jaar met de auto van de zaak niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijden en onder de bijtelling uit willen komen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de kilometeradministratie van een auto van de zaak verdwijnt als gevolg van een brand of computercrash? Privé Het bewijs dat de auto niet privé wordt gebruikt, is daarmee in één klap verdwenen, waardoor de werknemer tóch rekening moet houden met een bijtelling. Een werknemer die door een computercrash zijn kilometeradministratie kwijtraakte, werd vorig jaar ongewild alsnog met de bijtelling geconfronteerd. Hij stapte naar de rechter. Hof Den Bosch nam echter geen genoegen met getuigenverklaringen van de werkgever, echtgenote en dochter van de betreffende werknemer, die daarmee probeerde te bewijzen dat hij de auto van de zaak inderdaad nauwelijks voor privédoeleinden had gebruikt. De man had dus pech. Papier Wijs uw werknemers op dit risico en adviseer om altijd een backup te maken van de kilometeradministratie. Zo n back-up kan gemaakt worden op een externe harde schijf of op papier. juridisch medezeggenschap Individuele vertrekpremie gaat ondernemingsraad niet aan personeel medezeggenschap De ondernemingsraad (OR) heeft geen wettelijk instemmingsrecht om zich te bemoeien met de inhoud van vertrekregelingen van individuele leden van bijvoorbeeld het managementteam (MT). Op dit punt heeft de OR zelfs geen informatierecht. De OR heeft niets te zeggen over afvloeiingsregelingen van het MT, omdat een individuele ontslagregeling geen sociaal besluit is van algemene strekking, dat bovendien bedoeld is om ook in de toekomst te worden toegepast. Ook mag de ondernemingsraad geen informatie opeisen over de inhoud van zulke regelingen. De OR heeft wel informatierecht ten aanzien van de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, maar alleen voor zover deze betrekking hebben op groepen werknemers en de afspraken van invloed zijn op de financiële positie van de onderneming. Die informatie mag dus niet te herleiden zijn tot individuele personen. Samenvoegen van OR is niet vereist Als twee organisaties fuseren, zijn de ondernemingsraden van die twee organisaties wettelijk niet verplicht om samen te gaan. Het is aan de twee organisaties zelf om te bepalen of samengaan nuttig is. Aan het samengaan van de twee ondernemingsraden zitten zowel nadelen als voordelen. Nadelen: eventuele fysieke afstand tussen de twee organisaties; mogelijke cultuurverschillen tussen de twee ondernemingsraden; mogelijk verschil in grootte van de ondernemingsraden. Voordelen: efficiëntere besluitvorming: bestuurder overlegt met één OR in plaats van met twee ondernemingsraden; kans om culturele verschillen te overbruggen. Commissie Vaak kiest men er na een fusie voor om één cen trale ondernemingsraad in te stellen voor overleg met de directie. Komt u tot de con clusie dat één OR de voorkeur verdient, dan kunt u deze ook voorzien van vaste commissies per vestiging. Op die manier houdt de OR contact met het personeel. juridisch aansprakelijkheid Wacht niet op een seintje van de Belastingdienst! Umag er niet van uitgaan dat de Belastingdienst u waarschuwt als een uitlener geen loonheffing en omzetbelasting afdraagt aan de fiscus. Het betalingsgedrag van de uitlener controleren, is uw eigen verantwoordelijkheid. Dat besliste Rechtbank Breda onlangs. In de zaak stelde de Belastingdienst een werkgever die arbeidskrachten inleende aansprakelijk voor een bedrag van voor onbetaalde naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting van een uitlener, die failliet was gegaan. Plicht De werkgever was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Hij vond dat de Belastingdienst onzorgvuldig had gehandeld door niet te waarschuwen voor een eventuele aansprakelijkstelling. Was hij wel gewaarschuwd, dan had hij op tijd stappen kunnen ondernemen en de identificatiebewijzen van de ingeleende arbeidskrachten kunnen achterhalen, zo redeneerde de werkgever. De rechter vond dat het niet de plicht van de Belastingdienst is om de uitlener te informeren over de status van de uitlener. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de inlener. De werkgever ontkwam dus niet aan de aansprakelijkstelling. Rechtbank Breda, 19 oktober 2009, LJN: BK2015 3

4 loonzaken Kosten besparen door de autoregeling aan te passen Mag t misschien ietsje minder? Gek genoeg blijft de auto van de zaak in veel gevallen buiten schot als het gaat om bezuinigen. Nu is een leaseauto natuurlijk ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, waar misschien niet aan te tornen valt. Als het water u echter aan de lippen staat, zit er vaak niets anders op dan de auto van de zaak te schrappen als arbeidsvoorwaarde. Maar zulke drastische ingrepen zijn niet altijd nodig. U kunt vaak al heel veel kosten besparen door de leaseautoregeling ietsje aan te scherpen. Werknemers zullen het niet toejuichen als er wordt gesnoeid in hun arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden mag u dan ook alleen bij hoge uitzondering eenzijdig wijzigen. Er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang volgens artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Maar u wilt natuurlijk ook niet tot in de eeuwigheid aan een bepaalde regeling vastzitten. De omstandigheden in uw organisatie kunnen namelijk zo wijzigen dat het vanuit redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de arbeidsvoorwaarde nog langer voort te zetten. Als u in de arbeidsovereenkomst geen expliciete afspraken heeft gemaakt over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, wordt het lastig. U moet in ieder geval aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de ondernemingsraad (OR) een wijzigingsvoorstel doen. Bovendien moet u met iedere individuele werknemer tot een oplossing zien te komen. Een werknemer die het oneens is met de wijziging kan altijd naar de rechter stappen, maar de rechter hem minder snel gelijk zal geven als de OR met de wijziging heeft ingestemd. Zorg dus altijd voor een goede onderbouwing van de wijziging en tref bijvoorbeeld een overgangsregeling ter compensatie. De kans is dan groter dat de rechter u in het gelijk stelt mocht het zover komen. Van een werknemer kan immers verlangd worden dat hij een redelijk voorstel tot wijziging accepteert. Schade Maar ook als u wél een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen, mag u arbeidsvoorwaarden alleen wijzigen als daar een zwaarwichtige reden voor is (art. 7:613 BW). Dit is bijvoorbeeld het geval als de financiële situatie van uw organisatie penibel is en het ongewijzigd laten van de arbeidsvoorwaarden tot ontslagen of faillissement zou leiden. Uiteraard kijkt de rechter altijd naar de specifieke feiten en omstandigheden. Overigens wil het nog wel uitmaken of u een arbeidsvoorwaarde intrekt of alleen wijzigt. Een werknemer heeft er meestal groot belang bij om een bepaalde arbeidsvoorwaarde te behouden. Als die arbeidsvoorwaarde opeens wordt ingetrokken, kan dit voor hem tot grote (financiële) schade leiden. Bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarde kan het belang van de Voorwaarden voor het wijzigingsbeding Vaak is een leaseautoregeling in het personeelsreglement of personeelshandboek opgenomen. Om te kunnen spreken van een geldige wijziging in de autoregeling moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Het personeelsreglement (of -handboek) is in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. 2. De arbeidsovereenkomst geeft u de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden in het reglement aan te passen. 3. De redenen voor de wijzigingen zijn zó zwaarwegend dat de belangen van de werknemer moeten wijken. De rechter zal per situatie bekijken of de eenzijdige wijziging redelijk is of niet als zo n zaak aan hem wordt voorgelegd. 4

5 werknemer gering zijn. Heeft de werkgever er veel belang bij om de arbeidsvoorwaarde te wijzigen én blijft de schade voor de werknemer beperkt, dan maakt een werkgever meer kans bij de rechter. Voortzetting van de arbeidsvoorwaarde kan dan soms in redelijkheid niet van de werkgever worden geëist. Voorwaardelijk U kunt het leaseautoreglement natuurlijk ook zo opstellen dat u bepaalde loonbestanddelen zoals de auto van de zaak alleen hoeft uit te keren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit kan betekenen dat alleen werknemers uit een bepaalde functiecategorie voor een auto van de zaak in aanmerking komen. Ook kunt u afspreken dat het recht op een leaseauto vervalt als een werknemer een andere functie krijgt (waarvoor hij de auto bijvoorbeeld niet langer nodig heeft). Er is dan sprake van een voorwaardelijk recht op een bepaalde verstrekking. De werknemer heeft er alleen recht op voor zover hij aan bepaalde criteria voldoet. Wijzigt u de toewijzingscriteria door bijvoorbeeld het instapniveau (functiecategorie) te verhogen om voor een auto van de zaak in aanmerking te komen, dan leidt dit nogal eens tot discussie. Zo ook bij Raet (JAR 2005/139), dat besloot om de toewijzingscriteria te herzien. In de bedrijfsregeling stond de uitdrukkelijke bepaling dat een leaseauto als een aparte vergoeding gold, die door de directie kon worden aangepast als de functie of de marktomstandigheden dit vereisten. Aderlating U kunt ook het instapniveau verhogen In de praktijk had Raet zich bij het toekennen van de auto van de zaak helemaal niet gehouden aan de toewijzingscriteria, De regels veranderen niet, u gaat er anders mee om Mogelijk heeft u er in betere tijden voor gekozen om ook werknemers die niet in de vereiste functiecategorie vallen de beschikking te geven over een auto van de zaak. Als u hier verandering in wilt brengen, maakt u zich misschien niet populair, maar het mag wel. U moet hier dan wel vooraf duidelijke afspraken over hebben gemaakt. U verandert in dat geval maar werd de auto van de zaak gebruikt als instrument om personeel te werven. Om die reden moest de auto van de zaak dus als arbeidsvoorwaarde worden gezien en niet als een aparte vergoeding, aldus de vakbonden. Ook vonden zij dat er geen zwaarwegend bedrijfsbelang was dat de eenzijdige wijziging rechtvaardigde. Accessoires niet de regels, maar doet een beroep op de voorwaarden zoals die in het personeelsreglement staan. U past het reglement voortaan dus toe zoals het oorspronkelijk is afgesproken. Kondig zo n wijziging wel op tijd aan en leg uit waarom u deze maatregel treft. Doe dit het liefst één jaar van tevoren, zodat werknemers erop voorbereid zijn. Uit de manier waarop Raet zich in het verleden over de leaseauto s had geuit, kon worden opgemaakt dat het de auto van de zaak als een arbeidsvoorwaarde zag en dus niet als een aparte regeling. Een wijziging van de leaseautoregeling betekende dan ook een grote financiële aderlating voor de werknemers. De kantonrechter vond geen aanleiding om te spreken van een zo zwaarwegend belang dat de belangen van het personeel door de verandering moesten wijken. Er werd in de voorafgaande periode namelijk gewoon winst gemaakt en Raet ontkende dat de werkgelegenheid in het geding zou zijn. De kantonrechter bepaalde dan ook dat de eenzijdige wijziging van de leaseautoregeling moest worden teruggedraaid. U kunt er ook voor kiezen om werknemers een eigen bijdrage te laten betalen voor het privégebruik van de auto. De eigen bijdrage kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. De definitie van een eigen bijdrage is afhankelijk van de omschrijving in de auto- of autoleaseregeling. Bijdragen voor parkeerkosten, accessoires, een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse, de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking en een vast bedrag per gereden privékilometer, kunnen in mindering worden gebracht als in de autoregeling is beschreven dat deze kosten als eigen bijdrage voor privégebruik worden gezien. Kosten die werknemers aan derden moeten betalen (zoals brandstofkosten, tolgelden, huur van een garage of onderhoudskosten tijdens de vakantie) mogen alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als deze betalingen zijn gedaan ten Maak vooraf afspraken over een eigen bijdrage! behoeve van de werkgever en u van tevoren heeft afgesproken dat die betalingen worden opgevat als eigen bijdrage voor het privégebruik. Verboden Overigens mag u geen onderscheid maken tussen fulltimers en parttimers. De Commissie Gelijke Behandeling wordt met enige regelmaat gevraagd om zich te buigen over dit soort kwesties. Zo ook in de volgende zaak (CGB-oordeel, 2 maart 2004, ), waarin de eigen bijdrage van een consultant voor het gebruik van de leaseauto met 10% was verhoogd na vermindering van zijn arbeidsduur met 10%. Zijn werkgever, een IT-bedrijf met 5

6 Tips om creatief besparen op de auto van de zaak Het verschralen van de autoregeling is een heikel onderwerp, maar het helpt als de ondernemingsraad uw voorstel steunt. Bespreek dus samen de mogelijkheden. Als de continuïteit van uw organisatie op het spel staat, zal de OR eerder geneigd zijn om akkoord te gaan met bezuinigingen. Met wat creativiteit kunt u best tot oplossingen komen. U kunt bijvoorbeeld: een eigen bijdrage voor privégebruik vragen (eventueel alleen aan de mensen die nu het gehele leasebedrag gebruiken): het instapniveau (de functiecategorie) verhogen van werknemers die voor een leaseauto in aanmerking komen; het aantal leasecategorieën in de autoregeling beperken: een grotere afname van een bepaald merk is meestal voordeliger; tweedehands leaseauto s afnemen of voor kleinere en/of goedkopere auto s kiezen. Kleinere auto s zijn vaak ook nog een stuk zuiniger (daar profiteert de werknemer óók van); het leasecontract verlengen in plaats van een nieuw contract sluiten. Verlengen kan vaak tegen een gunstig tarief; een flexibel leasecontract sluiten, zodat u het gemakkelijker kunt stopzetten of verkorten. Voor een flexibel contract betaalt u maandelijks een toeslag, maar het is meestal voordeliger dan een afkoopsom moeten betalen bij vroegtijdige beëindiging van een vast contract. De afkoopsom is natuurlijk afhankelijk van de restduur en het type auto, maar kan toch flink in de papieren lopen; goede afspraken maken over het eventueel overnemen van de auto bij uitdiensttreding, zodat u niet onverwacht met hoge kosten wordt geconfronteerd; leaseauto s schorsen die niet worden gebruikt. U betaalt dan geen houderschapsbelasting/verzekeringspremie en hoeft vaak maar een deel van het leasebedrag te betalen; brandstof besparen door goed rijgedrag te belonen. De auto wordt misschien efficiënter gebruikt als een werknemer bepaalde klanten overdraagt aan een collega die dichterbij werkt of woont; de tankpas begrenzen: werknemers kunnen niet meer tanken bij de duurdere tankstations of u kunt ervoor kiezen om niet langer smeermiddelen te vergoeden. Met dit soort maatregelen maakt u zich waarschijnlijk niet populair bij werknemers, maar soms heeft u geen andere keuze. Het is in ieder geval raadzaam om de wijzigingen pas te laten gelden voor nieuwe werknemers. Uw huidige werknemers kunt u dan compenseren door een overgangsregeling te treffen. Op die manier krijgt het personeel de kans om aan de verandering te wennen. opdrachtgevers in Midden-Nederland, detacheerde werknemers bij opdrachtgevers. De werknemer was aanvankelijk in dienst getreden voor veertig uur per week. De consultant kreeg een leaseauto, die werd verstrekt met het oog op de uitvoering van Toekenning kan van functie afhangen zijn werk en woon-werkverkeer. De auto mocht daarnaast in beperkte mate voor privédoeleinden worden gebruikt. Voor een voltijds dienstverband gold daarvoor een normbedrag van 695 per jaar (op basis van een looptijd van 48 maanden en een gebruik van kilometer per jaar). Als een werknemer op basis van zijn functiecategorie wel voor een leaseauto in aanmerking kwam maar hier geen of niet volledig gebruik van maakte, werd het bedrag bruto aan hem uitbetaald. Een jaar na indiensttreding ging de consultant minder werken: van 40 uur naar 36 uur. Zijn werkgever verlaagde daarop het normbedrag met 10%. De eigen bijdrage ging met 10% omhoog. Maar de werknemer gebruikte de auto alleen voor zakelijke doeleinden. Hij vond het onrechtvaardig dat zijn werkgever nu extra kosten in rekening bracht voor het privégebruik. Op basis van artikel 7:648 BW mag een werkgever geen verboden onderscheid maken op grond van verschil in arbeidsduur, tenzij zo n onderscheid objectief gerechtvaardigd is (zie ook pagina 10 van dit nummer). Verkapt De toekenning van een leaseauto was functiegerelateerd bij het IT-bedrijf. De auto kon dus worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Door de eigen bijdrage van de werknemer voor het gebruik van de auto na vermindering van het aantal arbeidsuren te verhogen terwijl het privégebruik niet was gewijzigd werd de werknemer benadeeld ten opzichte van fulltimers. Er was volgens de CGB dus sprake van (verboden) onderscheid op grond van arbeidsduur. Dit zou niet het geval zijn als het ter beschikking stellen van de leaseauto moest worden opgevat als een vorm van (verkapt) loon. Pas op voor onderscheid bij wijzigingen! Financieel-economische overwegingen zijn geen objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van arbeidsduur. De werkgever had dus verboden onderscheid gemaakt op grond van arbeidsduur, door de eigen bijdrage van de werknemer voor het gebruik van de leaseauto met 10% te verhogen na vermindering van de arbeidsduur. Het is dus verstandig om u goed te laten adviseren over de juridische aspecten van eventuele wijzigingen in de autoleaseregeling. 6

7 Rendement organiseert de trainingen EFFECTIEF op kantoor Uw taken zijn zo divers dat het van groot belang is dat u zo effectief mogelijk bezig bent in uw dagelijks werk. De afgelopen jaren organiseerden we met groot succes de trainingen Effectief op kantoor. Wegens dit succes organiseert Rendement komend voorjaar zelfs een extra training op uw vakgebied. Naast de trainingen Effectief in mail & brief, Effectief telefoneren en Effectief notuleren staat nu de training Effectief in spelling & grammatica speciaal voor u op de kalender. Zorg dus dat u uw werkdag effectief benut en schrijf u snel in. Prijs per training: 795 Prijs voor Rendementlezers: 715 EXTRA KORTING: 2e of 3e deelnemer of 2e of 3e training: 100 Sneller en beter in uw dagelijks werk Kijk op voor actuele data en beschikbaarheid Voorafgaand aan de trainingsdag vragen wij u een korte opdracht uit te voeren, waarmee onze docenten de trainingsdag nog beter op uw specifieke wensen zullen toespitsen. De 4 trainingen worden georganiseerd in kleine groepen waardoor u gegarandeerd bent van maximale aandacht van onze docenten. De ééndaagse training start om uur en eindigt om uur. Tijdens de pauze is er een heerlijke lunch. Na elke trainingsdag heeft u tot maar liefst 6 maanden na de training de gelegenheid contact te houden met uw docent. EFFECTIEF IN MAIL & BRIEF EFFECTIEF TELEFONEREN 10% KORTING voor lezers van Rendement EFFECTIEF NOTULEREN EFFECTIEF IN SPELLING & GRAMMATICA Certificaat van deelname na afloop Les van deskundige docent Praktijkgericht, dus direct toepasbaar Na afloop contact met de docent voor vragen Op 4 plaatsen in Nederland, dus altijd in de buurt Minimaal 10% korting voor lezers van Rendement

8 arbo brandbestrijding Kies de juiste brandblusser! Er zijn zo veel verschillende brandblussers in omloop dat het soms verwarrend is om te bepalen voor welke type brand u de blusser kunt gebruiken. Het moet natuurlijk niet zover komen dat u hier in noodsituaties nog over moet nadenken. Wees dus goed voorbereid en ken de verschillen tussen: een poederblusser, die u kunt gebruiken voor branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen; een CO 2 -blusser, die u kunt gebruiken voor branden van vloeistoffen en gas; een schuimblusser, die u kunt gebruiken voor branden van vaste stoffen en vloeistoffen (deze geeft weinig schade). Een poederblusser leent zich goed voor het blussen van branden in elektrische apparaten, zoals computers en printers en andere elektrische apparatuur. Elektriciteit geleidt namelijk niet bij poeder, waardoor een brand in apparaten die onder stroom staan ook geblust kan worden. Het nadeel van een poederblusser is dat poeder niet goed is voor de apparaten, waardoor deze schade kunnen oplopen. Overigens staat op brandblussers altijd een aanduiding voor welke brandklasse de blusser bedoeld is, om te weten welk type u moet gebruiken. De brandklasse wordt met een pictogram aangegeven. arbo overtreding Boetes voor illegaal werken zijn effectief De Arbeidsinspectie (AI) kan een werkgever die werknemers illegaal laat werken in zijn organisatie een boete opleggen van per illegale werknemer. Dit boetebeleid dat op 1 januari 2005 is ingevoerd, werpt vruchten af. Intrekken Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds 2005 daalt het aantal controles dat leidt tot boetes: van 26% sociale verzekeringen wia in 2005 naar 17% in Ook is het aantal hercontroles waarbij een overtreding wordt geconstateerd sinds 2003 gedaald: van 35% in 2003 naar 26% in 2006 en 18% in Het gemiddelde boetebedrag dat aan werkgevers wordt opgelegd, is ruim Bij de Tweede Kamer ligt op dit moment de notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen. Die moet ertoe leiden dat UWV werkgevers die de regels overtreden in de toekomst sneller een tewerkstellingsvergunning kan weigeren of een eenmaal verleende vergunning kan intrekken. Eerder een uitkering aanvragen In sommige situaties is het verstandiger om vervroegd een WIA-uitkering (WIA: Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen) aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als duidelijk is dat de kans op herstel van een werknemer uitgesloten is. Uw werknemer kan dan voordat er twee ziektejaren zijn verstreken een aanvraag doen voor een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd. Daarvoor moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen: Hij is ten minste 13 weken en ten hoogste 68 weken ziek. Hij krijgt geen Ziektewetuitkering. Hij beschikt over een verklaring van de bedrijfsarts waarin staat dat hij niet meer kan werken en niet meer beter wordt. De vervroegde WIA-uitkering kan worden aangevraagd met het formulier Aanvraag WIA-uitkering op U hoeft in dat geval geen re-integratieverslag mee te sturen. Als de aanvraag wordt toegekend, kan de WIA-uitkering al na 13 weken ingaan. U moet dan nog steeds 104 weken lang loon doorbetalen maar mag de WIAuitkering daar wel van aftrekken. juridisch ontslag Liegen over diploma is reden voor ontslag Een functie kan met zich meebrengen dat een werknemer over bepaalde diploma s moet beschikken. Hierover liegen, is een reden om een werknemer te ontslaan. Dat blijkt uit een recente rechtszaak waarin een werkgever een werknemer herhaaldelijk om zijn diploma vroeg, maar de werknemer steeds maar geen diploma overhandigde. Na onderzoek bleek dat de werknemer ten onrechte op zijn CV had gezet dat hij over het verplichte diploma hbo-sph beschikte. De werkgever stapte vervolgens naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Geldig De kantonrechter vond dat liegen over een diploma een geldige reden was om de werknemer te ontslaan. De werkgever hoefde ook geen ontslagvergoeding te betalen, vanwege het frauduleuze gedrag van de werknemer. Kantonrechter Alkmaar, 19 november 2009, LJN: BK7947 8

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie