FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot"

Transcriptie

1 Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De Klinker Demervallei 6 Demervallei Aarschot 3200 Aarschot 016/ / info~poiitiezoneaarschot.be info~jcdekiinker.be

2 Inhoudsopqave DEEL 1: FUIFGIDS Fuifbeleid 1. Melding en toelating 2. Gedragscode 3. Private veiligheid 4. Sluitingsuur 5. Geluidshinder 6. Licht 7. Fuifbox 8. Sterke drank 9. Rookverbod 1O.Brandveiligheid 11.Storm ententen 12.Affiches plakken: waar en hoe? 13. Fuifraad DEEL 2: FUIFPROJECT DEEL 3: DRAAIBQEK DEEL 4 : DEEL 5 : AANVRAAGFORMULIER ENGAGEMENTSVERKLARING DEEL 6: HANDIGE ADRESSEN 2

3 Inleiding Beste fuiforganisator, Door jullie engagement om in onze stad fuiven te organiseren, kunnen vele jongeren uit de streek zich op hun favoriete manier uitleven. Als we immers gaan kijken naar hetjeugdbeleidsplan blijkt bij de ondervraging van de middelbare scholieren, dat fuiven een van de favoriete bezigheden is van jongeren. Fuiven hebben een belangrijke sociale betekenis voorjongeren: het is de ideale plek om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen, en dat is hier in Aarschot niet anders. Fuiven bieden een platform aan jonge artiesten en zijn een ideale experimenteerruimte. Jongeren die zelf een fuif organiseren leren tal van vaardigheden: verantwoordelukheid dragen, taken verdelen, afspraken maken en nakomen Bovendien zijn fuiven voor heel wat verenigingen een belangrijke inkomstenbron. De fuif blukt pas echt geslaagd wanneer alles rustig en gemoedelijk verloopt, zowel voor jongeren, organisatoren, politie als buurtbewoners. organisator een belangrijke verantwoordelijkheid, Op en dat viak dragen daar willen we jullie jullie als als stadsbestuur in ondersteunen. Deze fuifgids is dan ook opgemaakt om jullie wegwijs te maken in het nieuwe fuifbeleid, om jullie te duiden welke inspanningen van jullie verwacht worden en om jullie een leidraad te geven bij het organiseren van een volgende evenement. Een (wettelijk) correcte organisatie is de beste garanties op het slagen van een fi.iif, waar zowel de jongeren, de uitbaters, de organisatoren als de buren baat bij hebben. Na een jaar is alles eens herbekeken en zijn er enkele zaken aangepast. Voor je ligt nu de vernieuwde versie van de fuifgids & draaiboek anno Alvast bedankt voorjullie interesse en medewerking! En heel veel fuifplezier! Els Vinckx Schepen van Jeugd André Peeters Burgemeester 3

4 DEEL 1: FUIFGIDS Fuifbeleid Dit beleid geldt enkel voor de openbare fuiven die gegeven worden op het Aarschotse grondgebied, dus niet voor privefuiven of fuiven in andere gemeenten. Er is sprake van een prive-fuif als er op de fuif enkel mensen toegelaten zijn die een persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en waarvan de organisator een namenlijst heeft. Het moet dus uitgesloten zijn dat iemand anders een uitnodiging kan vragen of kopen. Of je al dan niet inkomgeld vraagt, doet weinig ter zake. BU een privé-fuif bestaat er een band tussen de organisator en de genodigden. Een openbare fuif is voor iedereen toegankelijk, eventueel tegen betaling van een toegangsprijs. Of je kiest voor het organiseren van een privé-fuif of een openbare fuif heeft heel wat praktische gevolgen: Bilvoorbeeld: Het politiereglement (in fuifbeleid) met de bepalingen over uren, de wet op de bewakingsondernemingen geldt niet voor privé-fuiven. Maar je dient als organisator van een privéfuif wel SABAM en billijke vergoeding te betalen. Het privé karakter van een fuif sluit deze auteursrechten niet uit! Voor de kleinere openbare fuiven (-750 bezoekers) gelden wel lets soepelere regels, wat de regeling van de bewakingsdienst betreft. Dit zal telkens zeer duidelijk worden vermeld in het reglement en in deze gids. Zodat duidelijk is voor welk soort fuiven, welke regels gelden. Deze fuifgids en het bijhorende reglement treden in werking op 1 april Belangrijke elementen uit het beleid mbt openbare fuiven 1.Meldinq en toelating Je bent verplicht een melding te doen aan de hand van het aanvraagformulier (zie bijlage). We maken hier een ondersoheid tussen 2 soorten van openbare evenementen: 1) evenementen die binnen een locatie plaats vinden; 2) evenementen die in open Iucht of in tenten doorgaan. Evenement binnen een locatie: Als je een evenement in een zaal organiseert, dan is een melding voldoende, je dient dan het aanvraagformulier ten minste 30 dacien voor uw evenement te bezorgen aan het jeugdcentrum. 4

5 Evenement in open lucht of in een tent: Voor evenementen in open lucht of in een tent is een melding niet voldoende, je dient tevens een toelating te vragen. Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen en ten minste 3 maanden voor uw evenement to bezorgen aan het jeugdcentrum. Een fuifproject (zie DEEL 2) kan eon aanvraag in fasen indienen. - 6 maanden op voorhand kan een melding gebeuren (zie aanvraagformulier) en de vraag tot toelating; - eerst wordt or advies ingewonnen bij do politie alvorens de aanvraag (met politie advies) aan het College van Burgemeester en Schepenen voor te leggen; - het stadsbestuur engageert zich om zo snel mogelijk eon antwoord te geven, dit zal zijn adhv eon voorlopige toelating met voorwaarden. Doze voorwaarden kunnen oa. zijn: ten minste 3 maanden voor uw ovenement alle verplichte bewijsstukken binnenbrengen. Do organisatie kan hierna reeds verdere stappon nemen in hot vastleggen van tenten, zoeken naar dj s, - do organisatie heeft tot ten laatste 3 maanden voor hot evenement do tijd om alle gevraagde stukken binnen to brengen; - indien alle gevraagde stukken binnen gebracht werden, wordt hot volledige fuifproject opnieuw aan hot CBS voorgelegd; - hot stadsbestuur geeft eon definitief antwoord. Ten minste 3 maand voor uw ovenement dient alles binnen to zijn, maar dit neemt niet weg datje dit niet eerder mag indienen! Qok voor openlucht of tontfuiven dien je de gedragscode to ondertekenen (zie engagementsverklaring), hierdoor ga je akkoord met do gestelde regels en verwachtingen. Je moot dit ook aantonen. Waar vind ik hot aanvraagformulier en do engagementsverklaring? De formulieren kan je komen ophalen in hot jougdcentrum of kan je terug vinden op de website van de stad en hetjeugdcontrum: of 2. Gedragscode Met do gedragscode wordt het engagement bedoeld, waarbij do organisator zich moreel verbindt, do bepalingeñ opgenomen in hot fuifreglement na to leven. Bij elke fuif (in eon zaal, in een tent of in openlucht) dien je samen met de melding of vraag tot toelating, eon enpagementsverklaring (zie bijlage) to ondertekenen. Elke organisator kr~gt eon oxemplaar van hot draaiboek. I-lij/zij neemt dit door en ondertekent do gedragscode/engagementsverklaring voor gelezen en goedgekeurd. Zo willen we een fuifklimaat creëren, waarbij allo partijen zich aan do afspraken houden en waar fuiven eon groot plezier kan zijn. 5

6 Als men zich niet aan het fuifreglement en de gedragscode houdt, dan kan men vanuit het stadsbestuur een sanctie opleggen en eventueel een weigering tot fuiven opleggen. 3. Private en openbare veiligheid De politie is als enige dienst verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Als organisator van een openbare fuif ben je verplicht cm veer de private veiligheid te zorgen. De organisator kan hiervoor kiezen tussen een interne veiligheidsdienst met vrijwilligers of hiervoor beroep doen op een private bewakingsfirma. Indien gekozen wordt cm met vrhwilligers te werken, dient de naamlijst van deze vrijwilligers ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de burgemeester (zie aanvraagformulier in bijiage). Indien gekozen wordt voor een bewakinqsfirma, dient deze bewakingsfirma zelf in te staan voor de nodige aanmeldingen via de bu wet voorziene kanalen. Hierna de voomaamste voorwaarden waaraan de vrijwilligers en bewakingsflrma s aan moeten voldoen. Op de website kan men de volledige lust terugvinden. - Professionele bewakingsfirma: de firma moet erkend zijn en voldoen aan de bepalingen van de wet. - Vrijwilligers: moeten inwoner zijn van een lidstaat van de EU, mogen bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen (zie reglement), mogen bepaalde beroepen niet uitoefenen (prive detective, wapenhandelaar,...), mogen sinds 5 jaar geen lid zijn geweest van een politie- of inlichtingendienst, moeten de minimum leeftijd hebben van 18 jaar voor uitvoerders en 21 jaar veer de leiding. Wat zegt de wet? Wat mogen de personen die verantwoordelijk zijn veer interne bewaking allemaal doen? De wet bepaalt dat het in functie van veiligheid moet zijn, maar wat houdt dat in? Welke bevoegdheden hebben deze veiligheidsmensen? In feite hebben ze geen buzondere bevoegdheden. Zij mogen controle uitoefenen op het (by. vrijhouden van de nooduitgangen). Wat mogen ze in geen geval doen? toegangsticket en erop toezien dat de brandveiligheid wordt nageleefd - Een systematische identiteitscontrole doorvoeren - Zaken afnemen - De kledij aftasten - Zoeken naar drugs - Dwang gebruiken - Geweld gebruiken - Een voertuig doorzoeken - Wapens dragen De bevoegdheden van deze bewakers zijn beperkt. Activiteiten van persoonscontrole mogen niet worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen, dit is namelijk een exciusieve overheidstaak (politie). Tech zun we er ons als gemeentebestuur van bewust dat de organisatoren ondersteund kunnen worden em de overlast buiten de deuren aan te pakken, in samenwerking met de politie. Hier is op voorhand overleg voor nodig (zie verder). 6

7 Mirider of moor dan 750 personen?hoeveel personen inzetton voor be waking? Voor een (openbare) fuif, met een te verwachte opkomst van minder dan 750 personon, voorziet de organisator minstons 5 personen voor interne bewaking. Deze personen mogen vrijwilligers zijn die voldoen aan de voorwaarden die hiorboven omschrovon zijn. Do inschakeling van een bowakingsfirma is eveneens toogelaten. Voor een (openbare) fuif, met eon to verwachte opkomst van moer dan 750 personen, voorziot de organisator dat do bowaking gobeurt door een erkende private bowakingsfirma. Het aantal wordt dan bepaald door hot aantal bozookers. Voorbeeld - Hoe kanjeje vr~wiiiigers inzeften? Hiorondor omschrijven we eon mogolijk voorboold van hoe jo jo vrijwilligers kan inzetten voor de interno bewakingsdionst. De veiligheidsmonsen vatton post aan de inkomdouren van de zaal. Zi] zorgen ervoor dat or oen sas gecreeerd wordt om stempels of bandjos te controloren. Qok het togonhouden van porsonen die met afval/bekertjes willen buiten gaan, bohoort tot hun taak. Daarom is hot beiangr~k dat zij ook op die positie blijven staan na hot wogvallen van do inkomprijzen. Zij lotton or ook op dat de binnon- en buitendeuron zo weinig mogelijk togolijk oponstaan, dit om het ontsnappen van lawaai naar buiten toe to vermindoron. Eon aantal voilighoidsmensen vatten post op do parking aan do straatkant. Z~ zorgen orvoor dat mensen op eon rustigo manior toekomon on weggaan zódat do nachtrust van buron gewaarborgd bluft. Zo vorwolkomon do bozoekors, vorzoeken wagons met luido muziekinstallatios hot volume wat to dimmon en doen ook goregold eens controle in do omgoving, alsook achtor do fuifzaal/tent. Zo doen dit op eon vriendelijke doch kordato manier. Ze mooten wol rokoning houden met het foit dat hot handhavon van do oponbaro orde eon taak is voor politiedionsten. Bij hot vaststollen van eon misdrijf (by. vochtpartijon, vandalisme) mogen doze veiligheidsmensen niet fysiek tussonkomon. Zij dionon in dat geval do politie te verwittigen. Bij vechtpartijen mogon ze wel vorbaal trachten de gomooderen te bedaren in afwachting van hot arrivoron van do politiodionston. Bij hot arrivoron van do politie kunnen do stewards holpon om do amokmakers to idontificoron. Regolmatig lopen zij ook eons naar binnen om eon rondje to doen. Ovorigo bewakingspersonen zorgon orvoor dat or regelmatig in de zaal wordt gokokon of alles in orde is. Do bewakingsrnonson gobruiken geen alcohol voor en tijdons de uitoofening van hun taak: alcohol vorandert hot godrag, ook bij intorvonties op een fuif. Zo vorliezon trouwons hun rechten als blijkt dat ze bij problemen ondor invloed waron van alcohol on/of illogale drugs. 7

8 Contact met politie Elke organisator van een openbaar evenement kan op voorhand contact opnemen met de politie am overleg te plegen en eventueel afspraken te maken. Tijdens zo n gesprek kunnen volgende zaken aan bad komen: uitvoeren van een geluidsmeting, eventueel extra yang jaar problemen gehad, hoe dit jaar aanpakken?, Bij een fuif in een zaal wordt aangeraden om op voorhand contact op te nemen met de politie. Bij een evenement in open lucht, in een tent of een fuifproject zijn de organisatoren verplicht am op voorhand contact op te nemen met de politiedienst. Fuifcoaoh De Stad Aarschot wil investeren in fuifcoaches, we zijn ervan overtuigd dat de inzet van vrijwilligers uit het veld tijdens evenementen werkt. In het najaar van 2010 werd er een eerste opleiding tot fuifcoach georganiseerd. Om te gaan experimenteren met het inzetten van fuifcoachen zijn er meer vrijwilligers nodig die hun steentje willen bijdragen vb. interne bewaking binnen hun eigen vereniging. 4. Sluitingsuur Op het grondgebeid van Aarschot is er voor evenementen geen sluitingsuur bepaald. 5. Geluidshinder Geluidshinder en geluidsoverlast: Beide vormen van geluidsovertreding vallen onder een andere wetgeving. Geluidshinder is een subjectief gegeven. Buurtbewoners kunnen dit ervaren bij een fuif in hun woonomgeving, de politie kan hiervan in kennis warden gesteld. Het op voorhand op de hoogte brengen van buurtbewoners, zorgt dat zij geinformeerd zijn over de gang van zaken op de avond van de fuif. Geluidshinder voor de buurt kan aangepakt warden door vb. een andere opstelling van de muziekboxen. Win hier op voorhand advies over in. Geluidsovenlast is objectief meetbaar. Dit belangt iedereen die op een fuif aanwezig is aan. 18% van de Belgen heeft regelmatig last van oorsuizingen, vooral na het bezoek aan een fuif of optreden. Ruist dat bekend in de oren? Volgens een studie zal 1/3de van de huidige jongeren een hoorapparaat nodig hebben voor hun 50e verjaardag... ledereen is er zich wel van bewust dat lange tijd luide muziek horen niet goed is voor de gezondheid. Maar weinigen houden er rekening mee, hoewel vele wetenschappers en DJ s de jongeren er op wijzen. Het stadsbestuur vindt dat de organisatoren bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid wat gehoorschade bij jongeren betreft. De Vlaamse wetgeving verplicht ons om het volume tot maximum 90 db(a) te beperken. Daarom wordt deze geluidsnorm ook toegepast binnen de Stad Aarschot. 8

9 En wat met Iawaai buiten? Na 22u is het verboden elk nachtgerucht of nachtrumoer te produceren dat de rust van inwoners van een stad kan verstoren. Voor evenementen die in apenlucht doorgaan en een sociaal-cultureel karakter hebben kan er een uitzonderinq gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit wardt aangevraagd via het aanvraagformulier en moet ten laatste 3 maanden voor aanvang van het evenement bezorgd worden aan hetjeugdcentrum. Welke afw~king wordt er toegestaan? Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot lu. Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 3u voor zover het evenement voldoet aan de definitie en voorwaarden van een fuifproject zoals gedefinieerd in Deel 2 - Fuifproject. 6. Licht Je mag enkel lichttoestellen in openlucht gebruiken indien ze noodzakel~k zijn in het kader van de veiligheid van bezoekers of medewerkers. Anders is het verboden am in openlucht extra licht te voorzien. 7. Fuifbox Er zullen fuifboxen warden samengesteld die de organisalie kunnen ondersteunen. Deze boxen zijn beschikbaar voor alle Aarschotse organisatoren van openbare fuiven, af te halen de week voor het evenement, terug te brengen de week erna. Hier een overzicht van de inhoud: - 1 poedersnelblusser en 1 C02-brandblusser - Branddeken - 5 hesjes - EHBO-kit - signalisatie; 5 nooduitgangtekens - 2 brandblussertekens - lijst met noodnummers - bard voor drankgebruik - Kassa - stempel In de loop van 2011 wardt er geinvesteerd in verboden te roken -bordjes en een decibelmeter am de fuifbox aan te vullen. 9

10 8. Sterke drank Wetgeving omtrent het verkoop van drank/sterke drank aan minderjarigen: -16 jaar : het aanbieden en verkopen van alcohol (bier) is verboden -18 jaar het verkopen van sterke drank is verboden Als fuiforganisator mag je aan je bezoekers vragen om hun leefti.jd aan te tonen (opgelet: hun verplichten hun identiteitskaart te tonen mag niet! Als ze dit vrijwillig tonen, ok of op een andere wijze hun leeftud kunnen aantonen.) Indien personen hun leefti.jd niet kunnen bewijzen of ze weigeren dit, dan mag de fuiforganisator op zun beurt weigeren drank te verkopen. We willen alle organisatoren erop wijzen dat de Minister van Volksgezondheid de bevoegdheid heeft om controles uit te voeren mbt het opvolgen van de wetgeving. Als organisator dien je preventief op te treden, vb. bordjes uithangen, naar leeftijd informeren, geen alcohol of sterke drank verkopen aan personen die weigeren hun Ieeftijd aan te tonen, werken met gekleurde inkombandjes, Indien men sterke dranken wenst aan te bieden, kan dit enkel als men een afwiiking aanvraagt aan het college van burgemeester en schepenen. Men doet dit bij het indienen van het aanvraagformulier. Aan welke voorwaarden moetje voldoen om een amjjking te bekomen? - Verkooppunt van sterke drank moet duidelijk onderscheiden zijn van de verkooppunten van de andere drank, met andere woorden maak een apart standje om deze drank te verkopen (by. cocktailbar) - Er moet een zichtbaar bord aanwezig zijn, ophangen waarop staat verkoop geestrijke dranken- verkoop verboden aan personen minder dan 18 jaar. Dit bard wordt ter beschikking gesteld aan de verenigingen door de Stad via de fuifbox. - Wie sterke drank verkoopt mag enkel instaan voor deze taak. Dit wil zeggen, dat je geen andere taken mag opnemen. Er moet ook telkens een verantwoordelijke worden aangeduid, verkooppunt. De dranken mogen niet deze verkocht is gedurende en gratis warden het evenement uitgedeeld aanwezig aan minderjarigen. in het - - Sterke dranken mogen enkel geschonken verkochtworden. De fuiforganisator kan steeds de security vragen een oogje in het zeil te houden wat betreft drankmisbruik. 9. Rookverbod Sinds de invoering van het rookverbod op openbare plaatsen is het ook verboden te roken tijdens fuiven, zowel in een zaal als in een tent. Van de organisatoren wordt verwacht rookverbodtekens te plaatsen in en rond de zaal of de tent, indien deze nag niet aangebracht zijn. Indien er bij controle mensen warden betrapt op roken, zun de rokers zelf aansprakelijk, en niet de organisatie (indien er verbodstekens hangen). 10

11 Uiteraard mogen de organisatoren zeif extra inspanningen leveren em het rookverbod duidelijk te maken, bijvoorbeeld door asbakken aan de ingang te plaatsen. Tips om te voldoen aan de huidige rookreglementering: Voorzie voldoende pictogrammen verboden te roken op zichtbare plaatsen; Plaats binnen nergens asbakken; Er wordt in geen geval binnen gerookt, eigen medewerkers hebben hier een voorbeeldfunctie; Medewerkers/security hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen. 10. Brandveiliqheid Indien een evenement plaatsvindt in openlucht of in een ruimte die niet onder de rubriek 32.1 valt van het Viarem 1-decreet (In Aarschot is dit enkel de stadsfeestzaal) dan kan de brandweer een brandveiligheidscontrole uitvoeren. Enkel de burgemeester is bevoegd om aan de brandweer de opdracht te geven zulk een controle uit te voeren. 11. Storm en tenten Plan je een evenement in een tent, zorg er dan voor dat je een attest van stormbestendigheid van de tent kunt voorleggen. Wear moetje dat helen? - Tentenbouwer, producent of invoerder van de tent Wat moet er in staan in het attest? - Identiteit en telefoonnummer van de persoon die instaat voor de opbouw van de tent. - Type, structuur en afmetingen van de tent - De maximale weerstand van de tent uitgedrukt in Beaufort en km/h. 12. Affiches plakken: waar en hoe? Plakken kan op de voorziene aanplakborden van de Stad. Waarstaan die borden? 0 0 Gijmelberglaan Demervallei (3 borden) 0 0 Jos Daemsplein Liersesteenweg 0 Oude Mechelsebaan 0 Langdorpsesteenweg 0 August Reyerslaan 0 Statieplein 0 Albertlaan 0 Pastoor Dergentstraat 0 Herseltsesteenweg (2 borden) 0 WolfsdonkCorp 11

12 Wie mag erplakken? Organisatoren van socio-culturele evenementen van tijdelijke aard, die op het grondgebied van de stad plaatsvinden of in volgende gemeenten: Betekom Begijnendijk, BaaI, Rotselaar, Tielt-Winge, Herselt, Scherpenheuvel, Hoisbeek, Huishout, Westmeerbeek en Houtvenne. Waarmee moeten we rekening houden? - Privé firma s mogen niet plakken, enkel particulieren en verenigingen mogen affiches plakken - De affiches mogen een maximale grootte hebben van A2 (430mm X 610mm). Het is verboden meer dan 2 aanplakkingen te doen per zijde van dezelfde activiteit op één aanplakbord. - Aanplakken mag maar 1 maand voor dat de activiteit doorgaat. - Verboden affiches te overplakken van açtiviteiten die nog niet verstreken zijn. - Op iedere aanplakking dient de verantwoordelijke uitgever vermeld te worden. Affiches plakken op openbare wegen en plaatsen van de Stad, met inbegrip van afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar domein, is het aanplakken verboden. Er mogen dus GEEN aparte plakborden geplaatst worden op de openbare weg door de verenigingen zelf. Als je op privé eigendom plakborden plaatst, moet je rekening houden met de bouwvoorschriften. Het volledige reglement is terug te vinden op volgende websites: wwwjcdeklinker.be, (politiereglement Stad Aarschot Afdeling 11 Verspreiden en aanplakken van allerhande publiciteit Aanplakken van socio-culturele activiteiten) I 3.Fuifraad Op uitnodiging van de Stad zal er 1 maal per iaar een fuifraad georganiseerd worden. Organisatoren, uitbaters, buurtvertegenwoordigers, politie, en andere belanghebbenden kunnen via dit platform het beleid stelselmatig evalueren. Het is ook een manier om een aantal terugkomende problemen aan te kaarten. Eventueel kunnen er een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd worden aan het beleid. 12

13 DEEL 2: FUIFPROJECT Organisatoren die een openlucht- of tentfuif op poten willen zetten, en daarvoor toelating vragen om deze tot 3u te laten duren, zullen een dossier moeten voorleggen aan de jeugddienst en de burgemeester. Definitie fuifproject 1/ Een fuifproject heeft als doelstelling fuiven in organiseren. open Iucht of in een tent te 2/ De organisatie is ingebed in het Aarschots sociaal-cultureel leven. De organisatie komt dus vanuit Groot-Aarschot. 3/ Eenzelfde fuifproject kan slechts één maal per jaar worden georganiseerd door deze organisatie. Jaarlijks dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden, deze wordt telkens opnieuw bekeken door de verschillende instanties. 4/ Een fuifproject is in eerste instantie een MEGA-project met een te verwachte opkomst van minimum bezoekers. 5/ Er zal aan al de voorwaarden van de fuifgids en draaiboek moeten voldaan worden om een toelating tot afwijking op de geluidsnorm tot 3u te kunnen bekomen. Op basis van het ingediende fuifproject kan de burgemeester op objectieve en transparante wuze beslissen over de toelating. Het hele fuifproject wordt voorgesteld moet(en) de organisator(en) aantonen in het ingediende dossier. Op deze manier dat er werk gemaakt is van een veilig en verantwoord project, waar zowel de fuifgangers als buurtbewoners zich in kunnen vinden. Verplichte onderdelen: 1. Alciemene voorstelling van het proiect Zie Deel 3 van de fuifgids. Alle punten vanuit het draaiboek moeten aan bod komen in het dossier. Hierbij dient speciale aandacht besteed te worden aan de omschrijving van het fuifproject. 2. Het terrein de tent(en) 2.1 Terrein Aangeven van de locatie - Belangrijk om in acht te nemen o Als de fuif plaats vindt in de omgeving van stiltebehoevende instellingen (bejaardentehuizen, ziekenhuizen,...) kan de burgemeester hier eventueel 13

14 beperkende maatregelon opleggen, of de activiteit zelfs helemaal verbieden. o Do fuif kan slechts plaatsvinden buiten het stodonbouwkundige kerngebied. Ook in de kerngebieden van deelgemeenten mag or goon openluchtfuif plaatsvinden. Wanneer de fuifgelegenheid buiten dit kerngebied plaatsvindt, verkleint de kans op (ovor)iasten voor omwonenden. o Eon openluchtfuif valt nooit onder de Viarem. Oak voor een eenmalige tentfuif is er geen miliouvergunning nodig. Maar volgons do Vlarem-l indelingslijst mag de tent maximaal tweemaal per jaar op hotzolfdo porceel of dezelfde percolen worden geplaatst gedurende maximum 3 opeenvolgende dagen. Als do tentfrjif do derde is op dat porceol is or in principe dus wel eon miliouvergunning nodig. In de praktijk is dat quasi onmogolijk omdat or dan voorafgaand een akoestisch onderzook dient te gebeuren. In praktijk gebeurt hot eigonlijk noolt dat 3x op dozolfdo plaats eon fuif wordt gogevon. Gevoig: Beperking van maximum 2 keer per jaar een fuif op dezelfde plaats. Bescherming van hot terroin o Do organisatoren mooten aangeven dat do nodige maatregolon genomen zullen worden am schado aan hot terroin to voorkomon. Zo moot groonboplanting afgoschormd wordon (d.m.v. nadarhekkon, herrashokkon, linton,...) am te voorkomon dat hot publiek ordoor loopt, of doze gebruikt voor eon sanitairo stop. Proventieve controle van hot torroin o Hot torroin en do tont(on) moeten op voorhand worden bozocht on goodgekeurd door do brandweer. Do molding hiervan wordt in het fuifdraaiboek opgenomon. 2.2 Do tont(en) Opporvlakte van do tont(en) o Er bestaat geen wotgoving omtront do minimale oppervlakto van do tent ifv hot aantal bezookers. Eon gemiddold aantal van 3 personen per m2 wordt toegolaten, tonzij do brandweor andors boslist. 14

15 2.3 Nooduitgangen Er moeten voldoende nooduitgangen voorzien zijn, door de organisatoren aan te duiden op een plan. Volgende RichtlUn met betrekking tot uitgangen b~ openluchtevenement moet hierbij in acht genomen worden (verplicht): Tot 1000 personen= 3 uitgangen o Vanaf 1001 personen 4 uitgangen o Vanaf 2001 personen 5 uitgangen o Vanaf 3001 personen 6 uitgangen o...(per 1000 personen één uitgang extra voorzien) De minimum doorgang van een nooduitgang moet minstens 1,70 m breed zijn. o Via één nooduitgang moet men 40 tot 60 personen per minuut via kunnen evacueren. o De evacuatietijd bij openluchtevenementen mag maximaal 15 minuten bedragen. Op minimum één kwartier moeten er per nooduitgang dus 1000 personen geevacueerd kunnen worden. Rondom het terrein zou er om de 60 meter een nooduitgang moeten voorzien worden. Enkele aanvullende aandachtspunten (verplicht): 3. De muziek o o Uitgangen en nooduitgangen worden op geen enkele wuze geblokkeerd Uitgangen en nooduitgangen moeten goed aangegeven en verlicht zijn o Aanbrengen van veiligheidsverlichting en bordjes: De moeten duidelijk zichtbaar zijn (in uitleendienst aanwezig) nooduitgangen o Regelmatige controle van de nooduitgangen op versperringen o Nooduitgang voorzien in de buurt van het gehandicaptenplatform o Opletten met gasflessen, vuurwerk en brandbare decoratieve elementen. Altijd op voorhand de brandweer contacteren en advies vragenh! De organisatoren moeten aantonen dat ze het mogelijke doen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, door de keuze van het materiaal en de schikking van de muziekinstallatie en versterkers. l-lierbij moet rekening gehouden worden met een aantal zaken: Geluidskwaliteit is niet hetzelfde als geluidsdruk. Een tent is een akoestisch erg moeilijke omgeving. Lage frequenties (bassen) gaan dwars door het tentzeil alsof het er niet is. Hogere frequenties warden wel gereflecteerd en zorgen dikwijls voor een schelle klank. De stad Aarschot hanteert de regel dat de muzieksterkte maximum 90dB mag bedragen gedurende de ganse avond. De verhuurder van muziekinstallaties verplicht zich ertoe een limiter (geluidsbegrenzer) in de apparatuur aan te brengen. Het volume moet onder het niveau van 90dB blijven. De bedoeling van de geluidsversterking moet zijn dat alle bezoekers kunnen genieten van een aangenaam geluid zonder de omwonenden onnodig te storen. In de praktuk zijn er enkele manieren om dit te bekomen. 15

16 We vragen de organisatoren cm minimum aan de volgende zaken te voldoen: Verplicht : verhogen van hot aantal Iuidsprekers o Door meerdere (kielnere) Iuidsprekers te gebruiken kan je meer bezoekers rechtstreeks (en dus niet via refleoties) bereiken. Elke Iuidspreker geeft het volledige klankspectrum weer. o Meerdere identieke luidsprekers die elk afzonderlijk gericht worden. Aan organisatoren wordt gevraagd om geluidsboxen op te stellen rend de evenementenvloer, gericht naar hot middelpunt van het gebeuren. Zo zullen geluidsgolven geabsorbeerd kunnen worden door de vloerlgrond. Qok verdeelt dit de geluidsdruk beter over het gehele opperviak en zorgt vooral voor een gelijkmatige klankkwaliteit. o In do praktijk zijn vooral de lage frequentios op afstand storend. Door de opstelling van de basluidsprekers kan jo de geluidsuitstraling gaan sturen. Zorg door de opstelling dat het geluid vnl. binnen de tent uitgestraald wordt, door vb. boxen op te stellen in een cirkel, naar de grond gericht, ed. Tip: win op voorhand advies in bij iemand met kennis van zaken. Andere hulpmiddelen, zonder verplichting: o gebruik van brandwerende absorberende doeken (bvb. boven hot podium) om storende reflecties weg te werken o verminderen van lage frequenties. (alhoewel deze in de db(a) meting niet zo zwaar doorwegen zijn het vooral de lage frequenties die op afstand storend zun.) Als je al deze maatregelen combineert kan je de geluidskwaliteit in de tent verbeteren en toch de herrie verminderen zodat onnodige geluidsoverlast voor de omwonenden beperkt blijft. 4. De buurtbewoners De organisatoren verbinden zich ertoe dat ze de buren tijdig op de hoogte zullen stellen van het evenement. In het draaiboek moet aangegeven worden hoe ze dit zullen doen. Hierbij meet aan volgende vereisten voldaan worden: De buurtbewoners binnen een straal van 250 m rend het terrein dienen ten minste 2 weken op voorhand door de organisatoren op de hoogte gesteld to word en o Schriftelijk o met vermelding van datum o toelating uitzondering op de geluidsoverlast o organisator en telefoonnummor van de contactpersoon 16

17 5. Cverlastmaatrecjelen 5.1 Inkom Cm overlastvoor de buurt te voorkomen moet de organisator aantonen dat de inkom minimaal aan volgende vereisten voldoet: Wie de fuif of het evenement verlaat, moet bij het opnieuw binnenkomen terug inkom betalen. De inkom moet voor de effectieve ingang van tent geinstalleerd worden. Zo kunnen bezoekers aisnog een Iuchtje scheppen zonder opnieuw te moeten betalen. 5.2 Parkeergelegenheid Cm overlast voor de buurt te beperken (parkeren, aan en af rijden,...) moet door de organisator parkeergelegenheid voorzien worden. Deze moet voldoen aan volgende vereisten: Specifiek voor het evenement afgezet stuk parking Gratis en bewaakt Dok ruimte voor fletsen 5.3Toiletten B~ evenementen in tent of in openlucht is het van belang voldoende toiletten te voorzien (verplicht). De organisatoren geven aan hoeveel toiletten, waar en op welke wijze deze voorzien worden. Plaats verbodstekens voor wildplassen. Toiletten worden voorzien voor vrouwen en heren. In de buurt van de fuifplaats worden toiletten geplaatst om wildplassen te voorkomen (bvb.: plaspalen ). 5.4Afvaloverlast De organisatoren moeten aantonen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de buurt rond de tent zo weinig mogelijk vervuild wordt. Er mogen in ieder geval geen bekers buiten de fuif/evenement De buurt van de fuifplaats wordt sowieso opgekuist en achtergelaten zonder afval (van bijvoorbeeld drinkbekers). 6. Extra veiligheidsmaatrepelen 6.1 Security Cm de veiligheid maximaal te garanderen is het verplicht een professionele firma in te zetten. Het draaiboek vermeldt: 17

18 Naam van de firma Aantal veiligheidsagenten: moet in verhouding zijn met het geschatte aantal bezoekers, met een minimum van 6 veiligheidsagenten. 6.2 EHBO De organisatoren moeten zorgen voor een EHBO-post. Er kan bijvoorbeeld sarnengewerkt worden met vrijwilligers van het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, enz. De organisator moet in het draaiboek aantonen dat er contact is met een hulpdienst die hiervoor zorgt. 6.3 Eetstanden De organisatoren moeten aangeven of en hoeveel eetstanden er worden voorzien. In ieder geval: Eetstanden mogen niet in de tent, maar wel in de ruimte na do inkom. Er wordt aangegeven op welke wijze hot eten wordt bereid (gas, elektriciteit,...) en de vereiste keuringsattesten worden aangetoond bu keuring door brandweer. Elke kraam of stand met kook-, bak of braadtoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel. Frituren dienen bukomend te beschikken over een branddeken. 6.4 Materiaal Het vervoer van materiaal moet absoluut worden vermeden tijdens het evenement, zodat voetgangers niet in gevaar komen. 6.5 Brandweer Do brandweer wordt op de hoogte gebracht van de plannen. Hot fuifdossier vereist eon goedkeuring van de brandweer. Zij komen do fuifplaats inspecteren op de veiligheidsvoorschriften (navraag bij brandweercommandant). 18

19 7. Qverzicht verplichte documenten Bedoeling Een aantal vereisten uit het fuifdraaiboek kunnen gestaafd worden met een contract, een overeenkomst of een plan. We vragen de organisatoren deze stukken bu het dossier te voegen, om aan te tonen dat deze zaken in orde zun. Verplichte Stukken: 1. Bewijs van erkenning als socio-culturele vereniging 2. Plattegrond van terrein Met plaats tent(en), inkom, eetstanden en aangeduide nooduitgangen Toegangen voor hulpdiensten en afzonderingsplaatsen EHBO Goedgekeurd door de brandweer 3. Plattegrond van muziekopstelling / eventueel bewijs van overeenkomst met verhuurd er 4. Overeenkomst met erkende private bewakingsdienst 5. Overeenkomst met hulpdienst voor EHBO-post 6. Goedkeuring van brandweer Melding van fuifdossier bu brandweer + afspraak voor controle 19

20 DEEL 3: DRAAIBOEK In dit draaiboek maken we een opsomming van zaken waarje moot aan denken, indien je een fuif organiseert. Heb je toch nag vragen, weet dan datje steeds bij hetjeugdcentrum terecht kan. 1. Datum - Ga na of er geen soortgelijke activiteiten op dezelfde dag doargaan in je gemeente of er megafuiven zijn in de reglo. Maak je datum oak snel bekend, bijvoorbeeld via de jeugdraad of de website van De Klinker. Dit am gelijktijdige fuiven te voorkomen. - Hou rekening met examenperiodes en feestdagen. - Contacteer de zaaluitbaters am te kijken welke data er nag vrij zijn. 2. Locatie Zaal ~ Zoek een geschikte zaal voorje activiteit, leg deze op tijd vast. * Lees het contract na en zorg ervoor dat eon meerderjarige het ondertekent. ~ Respecteer het binnenhuisreglement. * Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen Openlucht of tent * Vraag vanaf 6 maanden voor je evenement toestemming aan het bestuur. * Breng ten laatste 3 maanden voorje evenement alle verplichte stukken binnen. * Reserveer tent(en). * Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen. * Huur materiaal. 3.DJ - Zoeken van gepaste DJ s - Prijzen vergelijken, rhisschien connecties? Heeft je DJ een technische fiche? - Afspraken met DJ rand: uitbetaling, muziek, stijl muziek, 4. Licht en geluid - Plaatsing en huur. - Voldoen aan olsen locatie/ DJ (technische fiche). - lemand kennis over de bediening? 5. Sponsoring - Wat heb je te bieden aan sponsors? Naam op afflche/ inkomkaarten/t-shirts/ spandoeken? - Geef een duidelijke omschrijving van je activiteit, vooral van je doelpubliek. 20

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$)

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$) &+(&./,67VOOR)8,9(1 Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je evenement. Bekijk nauwkeurig elk onderdeel en alle

Nadere informatie

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 CHECKLIST voor FUIVEN Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:...

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:... cultuurcentrum de kimpel Eikenlaan 25-3740 Bilzen tel. 089/ 519 531 mail: evenementen@bilzen.be web: www.bilzen.be Openingsuren evenementenloket: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Wat ben ik als organisator verplicht?

Wat ben ik als organisator verplicht? Fuifcharter Dit fuifcharter is een samenwerkingsinitiatief van de gemeentelijke diensten, promotie en preventie - welzijn, cultuur en jeugd de politie van Houthalen-Helchteren. Dit fuifcharter wordt afgesloten

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent 2 Meldingsformulier Mevrouw, Mijnheer, Het meldingsformulier voor de organisatie van een evenement/fuif op../../.. wordt door de burgemeester

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN Gelet op artikel 26 van de Grondwet; alle Belgen hebben het recht om vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uit

Nadere informatie

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be BEPERKING GELUIDSHINDER Een fuif zou geen fuif zijn zonder muziek en lichtshow. Kies een geluids-en lichtinstallatie op maat van de zaal/tent.

Nadere informatie

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement.

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement. EVENEMENTENCHARTER Doel Het gemeentebestuur wil werk maken van een vriendelijk klimaat voor fuiven, festivals, feesten en andere evenementen in de gemeente. Dit zowel voor de organisator, de bezoekers

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif

Meldingsformulier van een fuif Meldingsformulier van een fuif IN TE VULLEN DOOR ORGANISATOR Gegevens fuif: Naam van de organiserende vereniging: Naam fuif: E-mail aanvrager: Datum van de fuif: Vindt de fuif plaats in: o een zaal: naam

Nadere informatie

F U I F R E G L E M E N T

F U I F R E G L E M E N T F U I F R E G L E M E N T Regelement goedgekeurd op gemeenteraad van 29 januari 2013. DEEL 1: AANVRAAG/MELDING VAN EEN FUIF Art.1. Toepassingsgebied 1.1. Onder een fuif wordt verstaan: elke publiek toegankelijke

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Opgelet: Vul deze evenementenfiche per activiteit volledig en correct in en verstuur hem minimum 1 maand voor het evenement terug naar de ondersteunende dienst (sport,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008)

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art.1: Openbare rust en veiligheid Dit besluit regelt

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Evenementen Aanvraagformulier

Evenementen Aanvraagformulier Dienst Noodplanning 03-410 16 69 noodplan@zandhoven.be Evenementen Aanvraagformulier A. INFORMATIE AANVRAAG 1. VERENIGING / ORGANISATIE 2. VOORZITTER/VERANTWOORDELIJKE van de vereniging /organisatie E-mail:

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Zoek een terrein dat goed gelegen is en geschikt is voor je activiteit. Bestel eventueel al een eettent of kraam, podiumelementen en toiletcabines.

Zoek een terrein dat goed gelegen is en geschikt is voor je activiteit. Bestel eventueel al een eettent of kraam, podiumelementen en toiletcabines. N o 2 Checklist Met onderstaande checklist proberen we je een helpende hand te reiken. De bron voor al deze informatie over fuiven is fuifpunt.be. Op deze website vind je tal van tips en trucs voor de

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor de organisatie van een fuif of evenement. Uiterste inleveringsdatum: 6 weken voor de start van het evenement. 1. GEGEVENS AANVRAGER Organisatie

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen!

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Naam van de activiteit Datum van de activiteit Administratieve gegevens van de organisator Naam vereniging,

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse GEMEENTE Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse INGELMUNSTER Nood- en Interventieplanning Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen De aanvraag moet ten laatste 8 weken op voorhand ingediend worden! Naam evenement: Datum: 1. Organisator van het evenement Naam van de organisatie (feitelijke vereniging,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR A V E L G E M MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een melding doen van de organisatie van een evenement in

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOORBEHOUDEN LOKET VRIJE TIJD DATUM INLEVERING VOLLEDIGE AANVRAAG: ONTVANGEN DOOR: 1. GEGEVENS HOOFDVERANTWOORDELIJKE FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout )

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ORGANISATIE EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER ORGANISATIE EVENEMENT STAD BORGLOON Arrondissement Tongeren Provincie Limburg In te vullen door de Dienst Evenementen : Datum ontvangst: Uiterste datum beslissing Schepencollege:... / /... / / Overgemaakt aan: Dienst Cultuur:

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:.

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:. STAD BORGLOON Arrondissement Tongeren Provincie Limburg In te vullen door de Dienst Woon- en Leefomgeving : Datum ontvangst: Uiterste datum beslissing Schepencollege:... / /... / / Overgemaakt aan: Dienst

Nadere informatie

Checklist Fuiven De Mast Torhout

Checklist Fuiven De Mast Torhout Checklist Fuiven De Mast Torhout 1 jaar tot 6 maanden vooraf 1. Datum Zoek een geschikte datum voor je activiteit Ga na of er geen soortgelijke activiteiten op dezelfde dag doorgaan in de gemeente of megafuiven

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE 1 DOEL RICHTLIJNEN 2 FEESTEN IN ONZE (POLITIE) ZONE 3 FEESTEN IN ONZE ZONE 4 FEEST WORDT DRAMA

Nadere informatie

e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be

e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be U wilt publiciteit maken d.m.v.: verspreiden van drukwerk of flyers op het openbaar domein aanplakken van affiches op de officiële aanplakborden in de gemeente plaatsen

Nadere informatie

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Aanvraagdatum : Stuur het ingevulde document terug via mail naar evenementen@langemark poelkapelle.be of per post naar Gemeentebestuur Langemark

Nadere informatie

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen procedure Art. 1.1. Dit reglement is van toepassing op alle openbare fuiven op het grondgebied Pittem Egem. Bij iedere fuifmelding zal het

Nadere informatie

FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014. Organiseren van evenementen en fuiven

FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014. Organiseren van evenementen en fuiven FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014 Organiseren van evenementen en fuiven Fuifbuddie opleiding Sessie 1 Organiseren van evenementen en fuiven E.H.B.O op fuiven Sessie 2 Systeem Safe Party Zone, hoe en wat Drugsproductinfo

Nadere informatie

Infobrochure Veilig fuiven

Infobrochure Veilig fuiven Veilig Infobrochure Veilig fuiven Gent 1 v.u. Filip Rasschaert, A. Triestlaan 12, 9000 Gent Inhoud Veiligheid is één van de prioriteiten bij het organiseren van een evenement. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT 1. GEGEVENS M.B.T. DE ORGANISATOR Naam van de organisatie (vereniging, bedrijf, ) : Rechtsvorm (vzw, feitelijke vereniging, BVBA, NV, ) :

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Evenementen in Buggenhout

Evenementen in Buggenhout AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen open lucht tent Naam van het evenement Plaats Datum en uur Doelgroep Omschrijving: fuif

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT Vak voorbestemd voor administratie Datum ontvangst aanvraag:.././. Volgnummer evenement: 20.. 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen

Nadere informatie

AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT

AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT Gelieve dit document volledig en correct ingevuld inclusief de gevraagde bijlagen ondertekend terug te bezorgen ten laatste 30 dagen voor de start van het evenement aan: Evenementenloket,

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT 1 Gegevens betreffende de organisator Organiserende vereniging Eerste contactpersoon Tweede contactpersoon 2 Gegevens betreffende de activiteit Naam activiteit

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Maart: Evenementenorganisatie In deze infolokaal richten we ons op alle lokale groepen die een evenement organiseren en hierbij graag een leidraad

Nadere informatie

GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR(EN)

GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR(EN) MELDING EVENEMENT : MAXI (méér dan 1000 personen) 2015 / 1 Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. De organisator draagt de volle verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen voor meer dan 500 personen Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken EVENEMENTENCHARTER GEMEENTE LAARNE Fuiven is een essentieel onderdeel van de jeugd- en jongerencultuur. Het hoort bij het jong - zijn en is dikwijls een belangrijk onderdeel van de inkomsten van veel verenigingen

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 28.01.2009 Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS Uiterlijk 80 kalenderdagen na het jeugdmuziekfestival dit document volledig ingevuld (incl. bijlagen) terugbezorgen aan Dienst Jeugd (Jeugdcentrum

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Inleiding Voor wie is dit formulier? Gemeentebestuur Assenede Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede versie 09.03.2017 Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!!

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! Fuifloket jeugddienst Cultuurpad 1 8560 Wevelgem Tel: 056/433 553 william.devoldere@wevelgem.be

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be

Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be Inhoudsopgave 1. Algemene informatie. 1.1. Wat is een fuif/bal? 1.2. Wie kan een fuif/bal

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit of evenement (fuif, barbecue, buurtfeest, wielerwedstrijd,

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

FICHE MANIFESTATIE Stadhuis Oudenburg Weststraat Oudenburg 059/ fax 059/ Melding van evenementen Gegevens van het evenement

FICHE MANIFESTATIE Stadhuis Oudenburg Weststraat Oudenburg 059/ fax 059/ Melding van evenementen Gegevens van het evenement FICHE MANIFESTATIE Te bezorgen aan : Stéphanie Vermeulen (059/56 84 59) Stadhuis Oudenburg Weststraat 24 8460 Oudenburg 059/56 84 20 fax 059/56 84 50 Melding van evenementen Politiezone Kouter (Gistel

Nadere informatie

OPLOSSINGEN FUIFQUIZ

OPLOSSINGEN FUIFQUIZ OPLOSSINGEN FUIFQUIZ A. SABAM (welk antwoord is fout?) Bij een fuif met inkom betaal je 1. niets als de inkom maks. 1,21 (49 frank) bedraagt. 2. meestal een bedrag op basis van de oppervlakte en de inkomprijs

Nadere informatie