FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot"

Transcriptie

1 Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De Klinker Demervallei 6 Demervallei Aarschot 3200 Aarschot 016/ / info~poiitiezoneaarschot.be info~jcdekiinker.be

2 Inhoudsopqave DEEL 1: FUIFGIDS Fuifbeleid 1. Melding en toelating 2. Gedragscode 3. Private veiligheid 4. Sluitingsuur 5. Geluidshinder 6. Licht 7. Fuifbox 8. Sterke drank 9. Rookverbod 1O.Brandveiligheid 11.Storm ententen 12.Affiches plakken: waar en hoe? 13. Fuifraad DEEL 2: FUIFPROJECT DEEL 3: DRAAIBQEK DEEL 4 : DEEL 5 : AANVRAAGFORMULIER ENGAGEMENTSVERKLARING DEEL 6: HANDIGE ADRESSEN 2

3 Inleiding Beste fuiforganisator, Door jullie engagement om in onze stad fuiven te organiseren, kunnen vele jongeren uit de streek zich op hun favoriete manier uitleven. Als we immers gaan kijken naar hetjeugdbeleidsplan blijkt bij de ondervraging van de middelbare scholieren, dat fuiven een van de favoriete bezigheden is van jongeren. Fuiven hebben een belangrijke sociale betekenis voorjongeren: het is de ideale plek om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen, en dat is hier in Aarschot niet anders. Fuiven bieden een platform aan jonge artiesten en zijn een ideale experimenteerruimte. Jongeren die zelf een fuif organiseren leren tal van vaardigheden: verantwoordelukheid dragen, taken verdelen, afspraken maken en nakomen Bovendien zijn fuiven voor heel wat verenigingen een belangrijke inkomstenbron. De fuif blukt pas echt geslaagd wanneer alles rustig en gemoedelijk verloopt, zowel voor jongeren, organisatoren, politie als buurtbewoners. organisator een belangrijke verantwoordelijkheid, Op en dat viak dragen daar willen we jullie jullie als als stadsbestuur in ondersteunen. Deze fuifgids is dan ook opgemaakt om jullie wegwijs te maken in het nieuwe fuifbeleid, om jullie te duiden welke inspanningen van jullie verwacht worden en om jullie een leidraad te geven bij het organiseren van een volgende evenement. Een (wettelijk) correcte organisatie is de beste garanties op het slagen van een fi.iif, waar zowel de jongeren, de uitbaters, de organisatoren als de buren baat bij hebben. Na een jaar is alles eens herbekeken en zijn er enkele zaken aangepast. Voor je ligt nu de vernieuwde versie van de fuifgids & draaiboek anno Alvast bedankt voorjullie interesse en medewerking! En heel veel fuifplezier! Els Vinckx Schepen van Jeugd André Peeters Burgemeester 3

4 DEEL 1: FUIFGIDS Fuifbeleid Dit beleid geldt enkel voor de openbare fuiven die gegeven worden op het Aarschotse grondgebied, dus niet voor privefuiven of fuiven in andere gemeenten. Er is sprake van een prive-fuif als er op de fuif enkel mensen toegelaten zijn die een persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en waarvan de organisator een namenlijst heeft. Het moet dus uitgesloten zijn dat iemand anders een uitnodiging kan vragen of kopen. Of je al dan niet inkomgeld vraagt, doet weinig ter zake. BU een privé-fuif bestaat er een band tussen de organisator en de genodigden. Een openbare fuif is voor iedereen toegankelijk, eventueel tegen betaling van een toegangsprijs. Of je kiest voor het organiseren van een privé-fuif of een openbare fuif heeft heel wat praktische gevolgen: Bilvoorbeeld: Het politiereglement (in fuifbeleid) met de bepalingen over uren, de wet op de bewakingsondernemingen geldt niet voor privé-fuiven. Maar je dient als organisator van een privéfuif wel SABAM en billijke vergoeding te betalen. Het privé karakter van een fuif sluit deze auteursrechten niet uit! Voor de kleinere openbare fuiven (-750 bezoekers) gelden wel lets soepelere regels, wat de regeling van de bewakingsdienst betreft. Dit zal telkens zeer duidelijk worden vermeld in het reglement en in deze gids. Zodat duidelijk is voor welk soort fuiven, welke regels gelden. Deze fuifgids en het bijhorende reglement treden in werking op 1 april Belangrijke elementen uit het beleid mbt openbare fuiven 1.Meldinq en toelating Je bent verplicht een melding te doen aan de hand van het aanvraagformulier (zie bijlage). We maken hier een ondersoheid tussen 2 soorten van openbare evenementen: 1) evenementen die binnen een locatie plaats vinden; 2) evenementen die in open Iucht of in tenten doorgaan. Evenement binnen een locatie: Als je een evenement in een zaal organiseert, dan is een melding voldoende, je dient dan het aanvraagformulier ten minste 30 dacien voor uw evenement te bezorgen aan het jeugdcentrum. 4

5 Evenement in open lucht of in een tent: Voor evenementen in open lucht of in een tent is een melding niet voldoende, je dient tevens een toelating te vragen. Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen en ten minste 3 maanden voor uw evenement to bezorgen aan het jeugdcentrum. Een fuifproject (zie DEEL 2) kan eon aanvraag in fasen indienen. - 6 maanden op voorhand kan een melding gebeuren (zie aanvraagformulier) en de vraag tot toelating; - eerst wordt or advies ingewonnen bij do politie alvorens de aanvraag (met politie advies) aan het College van Burgemeester en Schepenen voor te leggen; - het stadsbestuur engageert zich om zo snel mogelijk eon antwoord te geven, dit zal zijn adhv eon voorlopige toelating met voorwaarden. Doze voorwaarden kunnen oa. zijn: ten minste 3 maanden voor uw ovenement alle verplichte bewijsstukken binnenbrengen. Do organisatie kan hierna reeds verdere stappon nemen in hot vastleggen van tenten, zoeken naar dj s, - do organisatie heeft tot ten laatste 3 maanden voor hot evenement do tijd om alle gevraagde stukken binnen to brengen; - indien alle gevraagde stukken binnen gebracht werden, wordt hot volledige fuifproject opnieuw aan hot CBS voorgelegd; - hot stadsbestuur geeft eon definitief antwoord. Ten minste 3 maand voor uw ovenement dient alles binnen to zijn, maar dit neemt niet weg datje dit niet eerder mag indienen! Qok voor openlucht of tontfuiven dien je de gedragscode to ondertekenen (zie engagementsverklaring), hierdoor ga je akkoord met do gestelde regels en verwachtingen. Je moot dit ook aantonen. Waar vind ik hot aanvraagformulier en do engagementsverklaring? De formulieren kan je komen ophalen in hot jougdcentrum of kan je terug vinden op de website van de stad en hetjeugdcontrum: of 2. Gedragscode Met do gedragscode wordt het engagement bedoeld, waarbij do organisator zich moreel verbindt, do bepalingeñ opgenomen in hot fuifreglement na to leven. Bij elke fuif (in eon zaal, in een tent of in openlucht) dien je samen met de melding of vraag tot toelating, eon enpagementsverklaring (zie bijlage) to ondertekenen. Elke organisator kr~gt eon oxemplaar van hot draaiboek. I-lij/zij neemt dit door en ondertekent do gedragscode/engagementsverklaring voor gelezen en goedgekeurd. Zo willen we een fuifklimaat creëren, waarbij allo partijen zich aan do afspraken houden en waar fuiven eon groot plezier kan zijn. 5

6 Als men zich niet aan het fuifreglement en de gedragscode houdt, dan kan men vanuit het stadsbestuur een sanctie opleggen en eventueel een weigering tot fuiven opleggen. 3. Private en openbare veiligheid De politie is als enige dienst verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Als organisator van een openbare fuif ben je verplicht cm veer de private veiligheid te zorgen. De organisator kan hiervoor kiezen tussen een interne veiligheidsdienst met vrijwilligers of hiervoor beroep doen op een private bewakingsfirma. Indien gekozen wordt cm met vrhwilligers te werken, dient de naamlijst van deze vrijwilligers ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de burgemeester (zie aanvraagformulier in bijiage). Indien gekozen wordt voor een bewakinqsfirma, dient deze bewakingsfirma zelf in te staan voor de nodige aanmeldingen via de bu wet voorziene kanalen. Hierna de voomaamste voorwaarden waaraan de vrijwilligers en bewakingsflrma s aan moeten voldoen. Op de website kan men de volledige lust terugvinden. - Professionele bewakingsfirma: de firma moet erkend zijn en voldoen aan de bepalingen van de wet. - Vrijwilligers: moeten inwoner zijn van een lidstaat van de EU, mogen bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen (zie reglement), mogen bepaalde beroepen niet uitoefenen (prive detective, wapenhandelaar,...), mogen sinds 5 jaar geen lid zijn geweest van een politie- of inlichtingendienst, moeten de minimum leeftijd hebben van 18 jaar voor uitvoerders en 21 jaar veer de leiding. Wat zegt de wet? Wat mogen de personen die verantwoordelijk zijn veer interne bewaking allemaal doen? De wet bepaalt dat het in functie van veiligheid moet zijn, maar wat houdt dat in? Welke bevoegdheden hebben deze veiligheidsmensen? In feite hebben ze geen buzondere bevoegdheden. Zij mogen controle uitoefenen op het (by. vrijhouden van de nooduitgangen). Wat mogen ze in geen geval doen? toegangsticket en erop toezien dat de brandveiligheid wordt nageleefd - Een systematische identiteitscontrole doorvoeren - Zaken afnemen - De kledij aftasten - Zoeken naar drugs - Dwang gebruiken - Geweld gebruiken - Een voertuig doorzoeken - Wapens dragen De bevoegdheden van deze bewakers zijn beperkt. Activiteiten van persoonscontrole mogen niet worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen, dit is namelijk een exciusieve overheidstaak (politie). Tech zun we er ons als gemeentebestuur van bewust dat de organisatoren ondersteund kunnen worden em de overlast buiten de deuren aan te pakken, in samenwerking met de politie. Hier is op voorhand overleg voor nodig (zie verder). 6

7 Mirider of moor dan 750 personen?hoeveel personen inzetton voor be waking? Voor een (openbare) fuif, met een te verwachte opkomst van minder dan 750 personon, voorziet de organisator minstons 5 personen voor interne bewaking. Deze personen mogen vrijwilligers zijn die voldoen aan de voorwaarden die hiorboven omschrovon zijn. Do inschakeling van een bowakingsfirma is eveneens toogelaten. Voor een (openbare) fuif, met eon to verwachte opkomst van moer dan 750 personen, voorziot de organisator dat do bowaking gobeurt door een erkende private bowakingsfirma. Het aantal wordt dan bepaald door hot aantal bozookers. Voorbeeld - Hoe kanjeje vr~wiiiigers inzeften? Hiorondor omschrijven we eon mogolijk voorboold van hoe jo jo vrijwilligers kan inzetten voor de interno bewakingsdionst. De veiligheidsmonsen vatton post aan de inkomdouren van de zaal. Zi] zorgen ervoor dat or oen sas gecreeerd wordt om stempels of bandjos te controloren. Qok het togonhouden van porsonen die met afval/bekertjes willen buiten gaan, bohoort tot hun taak. Daarom is hot beiangr~k dat zij ook op die positie blijven staan na hot wogvallen van do inkomprijzen. Zij lotton or ook op dat de binnon- en buitendeuron zo weinig mogelijk togolijk oponstaan, dit om het ontsnappen van lawaai naar buiten toe to vermindoron. Eon aantal voilighoidsmensen vatten post op do parking aan do straatkant. Z~ zorgen orvoor dat mensen op eon rustigo manior toekomon on weggaan zódat do nachtrust van buron gewaarborgd bluft. Zo vorwolkomon do bozoekors, vorzoeken wagons met luido muziekinstallatios hot volume wat to dimmon en doen ook goregold eens controle in do omgoving, alsook achtor do fuifzaal/tent. Zo doen dit op eon vriendelijke doch kordato manier. Ze mooten wol rokoning houden met het foit dat hot handhavon van do oponbaro orde eon taak is voor politiedionsten. Bij hot vaststollen van eon misdrijf (by. vochtpartijon, vandalisme) mogen doze veiligheidsmensen niet fysiek tussonkomon. Zij dionon in dat geval do politie te verwittigen. Bij vechtpartijen mogon ze wel vorbaal trachten de gomooderen te bedaren in afwachting van hot arrivoron van do politiodionston. Bij hot arrivoron van do politie kunnen do stewards holpon om do amokmakers to idontificoron. Regolmatig lopen zij ook eons naar binnen om eon rondje to doen. Ovorigo bewakingspersonen zorgon orvoor dat or regelmatig in de zaal wordt gokokon of alles in orde is. Do bewakingsrnonson gobruiken geen alcohol voor en tijdons de uitoofening van hun taak: alcohol vorandert hot godrag, ook bij intorvonties op een fuif. Zo vorliezon trouwons hun rechten als blijkt dat ze bij problemen ondor invloed waron van alcohol on/of illogale drugs. 7

8 Contact met politie Elke organisator van een openbaar evenement kan op voorhand contact opnemen met de politie am overleg te plegen en eventueel afspraken te maken. Tijdens zo n gesprek kunnen volgende zaken aan bad komen: uitvoeren van een geluidsmeting, eventueel extra yang jaar problemen gehad, hoe dit jaar aanpakken?, Bij een fuif in een zaal wordt aangeraden om op voorhand contact op te nemen met de politie. Bij een evenement in open lucht, in een tent of een fuifproject zijn de organisatoren verplicht am op voorhand contact op te nemen met de politiedienst. Fuifcoaoh De Stad Aarschot wil investeren in fuifcoaches, we zijn ervan overtuigd dat de inzet van vrijwilligers uit het veld tijdens evenementen werkt. In het najaar van 2010 werd er een eerste opleiding tot fuifcoach georganiseerd. Om te gaan experimenteren met het inzetten van fuifcoachen zijn er meer vrijwilligers nodig die hun steentje willen bijdragen vb. interne bewaking binnen hun eigen vereniging. 4. Sluitingsuur Op het grondgebeid van Aarschot is er voor evenementen geen sluitingsuur bepaald. 5. Geluidshinder Geluidshinder en geluidsoverlast: Beide vormen van geluidsovertreding vallen onder een andere wetgeving. Geluidshinder is een subjectief gegeven. Buurtbewoners kunnen dit ervaren bij een fuif in hun woonomgeving, de politie kan hiervan in kennis warden gesteld. Het op voorhand op de hoogte brengen van buurtbewoners, zorgt dat zij geinformeerd zijn over de gang van zaken op de avond van de fuif. Geluidshinder voor de buurt kan aangepakt warden door vb. een andere opstelling van de muziekboxen. Win hier op voorhand advies over in. Geluidsovenlast is objectief meetbaar. Dit belangt iedereen die op een fuif aanwezig is aan. 18% van de Belgen heeft regelmatig last van oorsuizingen, vooral na het bezoek aan een fuif of optreden. Ruist dat bekend in de oren? Volgens een studie zal 1/3de van de huidige jongeren een hoorapparaat nodig hebben voor hun 50e verjaardag... ledereen is er zich wel van bewust dat lange tijd luide muziek horen niet goed is voor de gezondheid. Maar weinigen houden er rekening mee, hoewel vele wetenschappers en DJ s de jongeren er op wijzen. Het stadsbestuur vindt dat de organisatoren bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid wat gehoorschade bij jongeren betreft. De Vlaamse wetgeving verplicht ons om het volume tot maximum 90 db(a) te beperken. Daarom wordt deze geluidsnorm ook toegepast binnen de Stad Aarschot. 8

9 En wat met Iawaai buiten? Na 22u is het verboden elk nachtgerucht of nachtrumoer te produceren dat de rust van inwoners van een stad kan verstoren. Voor evenementen die in apenlucht doorgaan en een sociaal-cultureel karakter hebben kan er een uitzonderinq gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit wardt aangevraagd via het aanvraagformulier en moet ten laatste 3 maanden voor aanvang van het evenement bezorgd worden aan hetjeugdcentrum. Welke afw~king wordt er toegestaan? Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot lu. Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 3u voor zover het evenement voldoet aan de definitie en voorwaarden van een fuifproject zoals gedefinieerd in Deel 2 - Fuifproject. 6. Licht Je mag enkel lichttoestellen in openlucht gebruiken indien ze noodzakel~k zijn in het kader van de veiligheid van bezoekers of medewerkers. Anders is het verboden am in openlucht extra licht te voorzien. 7. Fuifbox Er zullen fuifboxen warden samengesteld die de organisalie kunnen ondersteunen. Deze boxen zijn beschikbaar voor alle Aarschotse organisatoren van openbare fuiven, af te halen de week voor het evenement, terug te brengen de week erna. Hier een overzicht van de inhoud: - 1 poedersnelblusser en 1 C02-brandblusser - Branddeken - 5 hesjes - EHBO-kit - signalisatie; 5 nooduitgangtekens - 2 brandblussertekens - lijst met noodnummers - bard voor drankgebruik - Kassa - stempel In de loop van 2011 wardt er geinvesteerd in verboden te roken -bordjes en een decibelmeter am de fuifbox aan te vullen. 9

10 8. Sterke drank Wetgeving omtrent het verkoop van drank/sterke drank aan minderjarigen: -16 jaar : het aanbieden en verkopen van alcohol (bier) is verboden -18 jaar het verkopen van sterke drank is verboden Als fuiforganisator mag je aan je bezoekers vragen om hun leefti.jd aan te tonen (opgelet: hun verplichten hun identiteitskaart te tonen mag niet! Als ze dit vrijwillig tonen, ok of op een andere wijze hun leeftud kunnen aantonen.) Indien personen hun leefti.jd niet kunnen bewijzen of ze weigeren dit, dan mag de fuiforganisator op zun beurt weigeren drank te verkopen. We willen alle organisatoren erop wijzen dat de Minister van Volksgezondheid de bevoegdheid heeft om controles uit te voeren mbt het opvolgen van de wetgeving. Als organisator dien je preventief op te treden, vb. bordjes uithangen, naar leeftijd informeren, geen alcohol of sterke drank verkopen aan personen die weigeren hun Ieeftijd aan te tonen, werken met gekleurde inkombandjes, Indien men sterke dranken wenst aan te bieden, kan dit enkel als men een afwiiking aanvraagt aan het college van burgemeester en schepenen. Men doet dit bij het indienen van het aanvraagformulier. Aan welke voorwaarden moetje voldoen om een amjjking te bekomen? - Verkooppunt van sterke drank moet duidelijk onderscheiden zijn van de verkooppunten van de andere drank, met andere woorden maak een apart standje om deze drank te verkopen (by. cocktailbar) - Er moet een zichtbaar bord aanwezig zijn, ophangen waarop staat verkoop geestrijke dranken- verkoop verboden aan personen minder dan 18 jaar. Dit bard wordt ter beschikking gesteld aan de verenigingen door de Stad via de fuifbox. - Wie sterke drank verkoopt mag enkel instaan voor deze taak. Dit wil zeggen, dat je geen andere taken mag opnemen. Er moet ook telkens een verantwoordelijke worden aangeduid, verkooppunt. De dranken mogen niet deze verkocht is gedurende en gratis warden het evenement uitgedeeld aanwezig aan minderjarigen. in het - - Sterke dranken mogen enkel geschonken verkochtworden. De fuiforganisator kan steeds de security vragen een oogje in het zeil te houden wat betreft drankmisbruik. 9. Rookverbod Sinds de invoering van het rookverbod op openbare plaatsen is het ook verboden te roken tijdens fuiven, zowel in een zaal als in een tent. Van de organisatoren wordt verwacht rookverbodtekens te plaatsen in en rond de zaal of de tent, indien deze nag niet aangebracht zijn. Indien er bij controle mensen warden betrapt op roken, zun de rokers zelf aansprakelijk, en niet de organisatie (indien er verbodstekens hangen). 10

11 Uiteraard mogen de organisatoren zeif extra inspanningen leveren em het rookverbod duidelijk te maken, bijvoorbeeld door asbakken aan de ingang te plaatsen. Tips om te voldoen aan de huidige rookreglementering: Voorzie voldoende pictogrammen verboden te roken op zichtbare plaatsen; Plaats binnen nergens asbakken; Er wordt in geen geval binnen gerookt, eigen medewerkers hebben hier een voorbeeldfunctie; Medewerkers/security hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen. 10. Brandveiliqheid Indien een evenement plaatsvindt in openlucht of in een ruimte die niet onder de rubriek 32.1 valt van het Viarem 1-decreet (In Aarschot is dit enkel de stadsfeestzaal) dan kan de brandweer een brandveiligheidscontrole uitvoeren. Enkel de burgemeester is bevoegd om aan de brandweer de opdracht te geven zulk een controle uit te voeren. 11. Storm en tenten Plan je een evenement in een tent, zorg er dan voor dat je een attest van stormbestendigheid van de tent kunt voorleggen. Wear moetje dat helen? - Tentenbouwer, producent of invoerder van de tent Wat moet er in staan in het attest? - Identiteit en telefoonnummer van de persoon die instaat voor de opbouw van de tent. - Type, structuur en afmetingen van de tent - De maximale weerstand van de tent uitgedrukt in Beaufort en km/h. 12. Affiches plakken: waar en hoe? Plakken kan op de voorziene aanplakborden van de Stad. Waarstaan die borden? 0 0 Gijmelberglaan Demervallei (3 borden) 0 0 Jos Daemsplein Liersesteenweg 0 Oude Mechelsebaan 0 Langdorpsesteenweg 0 August Reyerslaan 0 Statieplein 0 Albertlaan 0 Pastoor Dergentstraat 0 Herseltsesteenweg (2 borden) 0 WolfsdonkCorp 11

12 Wie mag erplakken? Organisatoren van socio-culturele evenementen van tijdelijke aard, die op het grondgebied van de stad plaatsvinden of in volgende gemeenten: Betekom Begijnendijk, BaaI, Rotselaar, Tielt-Winge, Herselt, Scherpenheuvel, Hoisbeek, Huishout, Westmeerbeek en Houtvenne. Waarmee moeten we rekening houden? - Privé firma s mogen niet plakken, enkel particulieren en verenigingen mogen affiches plakken - De affiches mogen een maximale grootte hebben van A2 (430mm X 610mm). Het is verboden meer dan 2 aanplakkingen te doen per zijde van dezelfde activiteit op één aanplakbord. - Aanplakken mag maar 1 maand voor dat de activiteit doorgaat. - Verboden affiches te overplakken van açtiviteiten die nog niet verstreken zijn. - Op iedere aanplakking dient de verantwoordelijke uitgever vermeld te worden. Affiches plakken op openbare wegen en plaatsen van de Stad, met inbegrip van afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar domein, is het aanplakken verboden. Er mogen dus GEEN aparte plakborden geplaatst worden op de openbare weg door de verenigingen zelf. Als je op privé eigendom plakborden plaatst, moet je rekening houden met de bouwvoorschriften. Het volledige reglement is terug te vinden op volgende websites: wwwjcdeklinker.be, (politiereglement Stad Aarschot Afdeling 11 Verspreiden en aanplakken van allerhande publiciteit Aanplakken van socio-culturele activiteiten) I 3.Fuifraad Op uitnodiging van de Stad zal er 1 maal per iaar een fuifraad georganiseerd worden. Organisatoren, uitbaters, buurtvertegenwoordigers, politie, en andere belanghebbenden kunnen via dit platform het beleid stelselmatig evalueren. Het is ook een manier om een aantal terugkomende problemen aan te kaarten. Eventueel kunnen er een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd worden aan het beleid. 12

13 DEEL 2: FUIFPROJECT Organisatoren die een openlucht- of tentfuif op poten willen zetten, en daarvoor toelating vragen om deze tot 3u te laten duren, zullen een dossier moeten voorleggen aan de jeugddienst en de burgemeester. Definitie fuifproject 1/ Een fuifproject heeft als doelstelling fuiven in organiseren. open Iucht of in een tent te 2/ De organisatie is ingebed in het Aarschots sociaal-cultureel leven. De organisatie komt dus vanuit Groot-Aarschot. 3/ Eenzelfde fuifproject kan slechts één maal per jaar worden georganiseerd door deze organisatie. Jaarlijks dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden, deze wordt telkens opnieuw bekeken door de verschillende instanties. 4/ Een fuifproject is in eerste instantie een MEGA-project met een te verwachte opkomst van minimum bezoekers. 5/ Er zal aan al de voorwaarden van de fuifgids en draaiboek moeten voldaan worden om een toelating tot afwijking op de geluidsnorm tot 3u te kunnen bekomen. Op basis van het ingediende fuifproject kan de burgemeester op objectieve en transparante wuze beslissen over de toelating. Het hele fuifproject wordt voorgesteld moet(en) de organisator(en) aantonen in het ingediende dossier. Op deze manier dat er werk gemaakt is van een veilig en verantwoord project, waar zowel de fuifgangers als buurtbewoners zich in kunnen vinden. Verplichte onderdelen: 1. Alciemene voorstelling van het proiect Zie Deel 3 van de fuifgids. Alle punten vanuit het draaiboek moeten aan bod komen in het dossier. Hierbij dient speciale aandacht besteed te worden aan de omschrijving van het fuifproject. 2. Het terrein de tent(en) 2.1 Terrein Aangeven van de locatie - Belangrijk om in acht te nemen o Als de fuif plaats vindt in de omgeving van stiltebehoevende instellingen (bejaardentehuizen, ziekenhuizen,...) kan de burgemeester hier eventueel 13

14 beperkende maatregelon opleggen, of de activiteit zelfs helemaal verbieden. o Do fuif kan slechts plaatsvinden buiten het stodonbouwkundige kerngebied. Ook in de kerngebieden van deelgemeenten mag or goon openluchtfuif plaatsvinden. Wanneer de fuifgelegenheid buiten dit kerngebied plaatsvindt, verkleint de kans op (ovor)iasten voor omwonenden. o Eon openluchtfuif valt nooit onder de Viarem. Oak voor een eenmalige tentfuif is er geen miliouvergunning nodig. Maar volgons do Vlarem-l indelingslijst mag de tent maximaal tweemaal per jaar op hotzolfdo porceel of dezelfde percolen worden geplaatst gedurende maximum 3 opeenvolgende dagen. Als do tentfrjif do derde is op dat porceol is or in principe dus wel eon miliouvergunning nodig. In de praktijk is dat quasi onmogolijk omdat or dan voorafgaand een akoestisch onderzook dient te gebeuren. In praktijk gebeurt hot eigonlijk noolt dat 3x op dozolfdo plaats eon fuif wordt gogevon. Gevoig: Beperking van maximum 2 keer per jaar een fuif op dezelfde plaats. Bescherming van hot terroin o Do organisatoren mooten aangeven dat do nodige maatregolon genomen zullen worden am schado aan hot terroin to voorkomon. Zo moot groonboplanting afgoschormd wordon (d.m.v. nadarhekkon, herrashokkon, linton,...) am te voorkomon dat hot publiek ordoor loopt, of doze gebruikt voor eon sanitairo stop. Proventieve controle van hot torroin o Hot torroin en do tont(on) moeten op voorhand worden bozocht on goodgekeurd door do brandweer. Do molding hiervan wordt in het fuifdraaiboek opgenomon. 2.2 Do tont(en) Opporvlakte van do tont(en) o Er bestaat geen wotgoving omtront do minimale oppervlakto van do tent ifv hot aantal bezookers. Eon gemiddold aantal van 3 personen per m2 wordt toegolaten, tonzij do brandweor andors boslist. 14

15 2.3 Nooduitgangen Er moeten voldoende nooduitgangen voorzien zijn, door de organisatoren aan te duiden op een plan. Volgende RichtlUn met betrekking tot uitgangen b~ openluchtevenement moet hierbij in acht genomen worden (verplicht): Tot 1000 personen= 3 uitgangen o Vanaf 1001 personen 4 uitgangen o Vanaf 2001 personen 5 uitgangen o Vanaf 3001 personen 6 uitgangen o...(per 1000 personen één uitgang extra voorzien) De minimum doorgang van een nooduitgang moet minstens 1,70 m breed zijn. o Via één nooduitgang moet men 40 tot 60 personen per minuut via kunnen evacueren. o De evacuatietijd bij openluchtevenementen mag maximaal 15 minuten bedragen. Op minimum één kwartier moeten er per nooduitgang dus 1000 personen geevacueerd kunnen worden. Rondom het terrein zou er om de 60 meter een nooduitgang moeten voorzien worden. Enkele aanvullende aandachtspunten (verplicht): 3. De muziek o o Uitgangen en nooduitgangen worden op geen enkele wuze geblokkeerd Uitgangen en nooduitgangen moeten goed aangegeven en verlicht zijn o Aanbrengen van veiligheidsverlichting en bordjes: De moeten duidelijk zichtbaar zijn (in uitleendienst aanwezig) nooduitgangen o Regelmatige controle van de nooduitgangen op versperringen o Nooduitgang voorzien in de buurt van het gehandicaptenplatform o Opletten met gasflessen, vuurwerk en brandbare decoratieve elementen. Altijd op voorhand de brandweer contacteren en advies vragenh! De organisatoren moeten aantonen dat ze het mogelijke doen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, door de keuze van het materiaal en de schikking van de muziekinstallatie en versterkers. l-lierbij moet rekening gehouden worden met een aantal zaken: Geluidskwaliteit is niet hetzelfde als geluidsdruk. Een tent is een akoestisch erg moeilijke omgeving. Lage frequenties (bassen) gaan dwars door het tentzeil alsof het er niet is. Hogere frequenties warden wel gereflecteerd en zorgen dikwijls voor een schelle klank. De stad Aarschot hanteert de regel dat de muzieksterkte maximum 90dB mag bedragen gedurende de ganse avond. De verhuurder van muziekinstallaties verplicht zich ertoe een limiter (geluidsbegrenzer) in de apparatuur aan te brengen. Het volume moet onder het niveau van 90dB blijven. De bedoeling van de geluidsversterking moet zijn dat alle bezoekers kunnen genieten van een aangenaam geluid zonder de omwonenden onnodig te storen. In de praktuk zijn er enkele manieren om dit te bekomen. 15

16 We vragen de organisatoren cm minimum aan de volgende zaken te voldoen: Verplicht : verhogen van hot aantal Iuidsprekers o Door meerdere (kielnere) Iuidsprekers te gebruiken kan je meer bezoekers rechtstreeks (en dus niet via refleoties) bereiken. Elke Iuidspreker geeft het volledige klankspectrum weer. o Meerdere identieke luidsprekers die elk afzonderlijk gericht worden. Aan organisatoren wordt gevraagd om geluidsboxen op te stellen rend de evenementenvloer, gericht naar hot middelpunt van het gebeuren. Zo zullen geluidsgolven geabsorbeerd kunnen worden door de vloerlgrond. Qok verdeelt dit de geluidsdruk beter over het gehele opperviak en zorgt vooral voor een gelijkmatige klankkwaliteit. o In do praktijk zijn vooral de lage frequentios op afstand storend. Door de opstelling van de basluidsprekers kan jo de geluidsuitstraling gaan sturen. Zorg door de opstelling dat het geluid vnl. binnen de tent uitgestraald wordt, door vb. boxen op te stellen in een cirkel, naar de grond gericht, ed. Tip: win op voorhand advies in bij iemand met kennis van zaken. Andere hulpmiddelen, zonder verplichting: o gebruik van brandwerende absorberende doeken (bvb. boven hot podium) om storende reflecties weg te werken o verminderen van lage frequenties. (alhoewel deze in de db(a) meting niet zo zwaar doorwegen zijn het vooral de lage frequenties die op afstand storend zun.) Als je al deze maatregelen combineert kan je de geluidskwaliteit in de tent verbeteren en toch de herrie verminderen zodat onnodige geluidsoverlast voor de omwonenden beperkt blijft. 4. De buurtbewoners De organisatoren verbinden zich ertoe dat ze de buren tijdig op de hoogte zullen stellen van het evenement. In het draaiboek moet aangegeven worden hoe ze dit zullen doen. Hierbij meet aan volgende vereisten voldaan worden: De buurtbewoners binnen een straal van 250 m rend het terrein dienen ten minste 2 weken op voorhand door de organisatoren op de hoogte gesteld to word en o Schriftelijk o met vermelding van datum o toelating uitzondering op de geluidsoverlast o organisator en telefoonnummor van de contactpersoon 16

17 5. Cverlastmaatrecjelen 5.1 Inkom Cm overlastvoor de buurt te voorkomen moet de organisator aantonen dat de inkom minimaal aan volgende vereisten voldoet: Wie de fuif of het evenement verlaat, moet bij het opnieuw binnenkomen terug inkom betalen. De inkom moet voor de effectieve ingang van tent geinstalleerd worden. Zo kunnen bezoekers aisnog een Iuchtje scheppen zonder opnieuw te moeten betalen. 5.2 Parkeergelegenheid Cm overlast voor de buurt te beperken (parkeren, aan en af rijden,...) moet door de organisator parkeergelegenheid voorzien worden. Deze moet voldoen aan volgende vereisten: Specifiek voor het evenement afgezet stuk parking Gratis en bewaakt Dok ruimte voor fletsen 5.3Toiletten B~ evenementen in tent of in openlucht is het van belang voldoende toiletten te voorzien (verplicht). De organisatoren geven aan hoeveel toiletten, waar en op welke wijze deze voorzien worden. Plaats verbodstekens voor wildplassen. Toiletten worden voorzien voor vrouwen en heren. In de buurt van de fuifplaats worden toiletten geplaatst om wildplassen te voorkomen (bvb.: plaspalen ). 5.4Afvaloverlast De organisatoren moeten aantonen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de buurt rond de tent zo weinig mogelijk vervuild wordt. Er mogen in ieder geval geen bekers buiten de fuif/evenement De buurt van de fuifplaats wordt sowieso opgekuist en achtergelaten zonder afval (van bijvoorbeeld drinkbekers). 6. Extra veiligheidsmaatrepelen 6.1 Security Cm de veiligheid maximaal te garanderen is het verplicht een professionele firma in te zetten. Het draaiboek vermeldt: 17

18 Naam van de firma Aantal veiligheidsagenten: moet in verhouding zijn met het geschatte aantal bezoekers, met een minimum van 6 veiligheidsagenten. 6.2 EHBO De organisatoren moeten zorgen voor een EHBO-post. Er kan bijvoorbeeld sarnengewerkt worden met vrijwilligers van het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, enz. De organisator moet in het draaiboek aantonen dat er contact is met een hulpdienst die hiervoor zorgt. 6.3 Eetstanden De organisatoren moeten aangeven of en hoeveel eetstanden er worden voorzien. In ieder geval: Eetstanden mogen niet in de tent, maar wel in de ruimte na do inkom. Er wordt aangegeven op welke wijze hot eten wordt bereid (gas, elektriciteit,...) en de vereiste keuringsattesten worden aangetoond bu keuring door brandweer. Elke kraam of stand met kook-, bak of braadtoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel. Frituren dienen bukomend te beschikken over een branddeken. 6.4 Materiaal Het vervoer van materiaal moet absoluut worden vermeden tijdens het evenement, zodat voetgangers niet in gevaar komen. 6.5 Brandweer Do brandweer wordt op de hoogte gebracht van de plannen. Hot fuifdossier vereist eon goedkeuring van de brandweer. Zij komen do fuifplaats inspecteren op de veiligheidsvoorschriften (navraag bij brandweercommandant). 18

19 7. Qverzicht verplichte documenten Bedoeling Een aantal vereisten uit het fuifdraaiboek kunnen gestaafd worden met een contract, een overeenkomst of een plan. We vragen de organisatoren deze stukken bu het dossier te voegen, om aan te tonen dat deze zaken in orde zun. Verplichte Stukken: 1. Bewijs van erkenning als socio-culturele vereniging 2. Plattegrond van terrein Met plaats tent(en), inkom, eetstanden en aangeduide nooduitgangen Toegangen voor hulpdiensten en afzonderingsplaatsen EHBO Goedgekeurd door de brandweer 3. Plattegrond van muziekopstelling / eventueel bewijs van overeenkomst met verhuurd er 4. Overeenkomst met erkende private bewakingsdienst 5. Overeenkomst met hulpdienst voor EHBO-post 6. Goedkeuring van brandweer Melding van fuifdossier bu brandweer + afspraak voor controle 19

20 DEEL 3: DRAAIBOEK In dit draaiboek maken we een opsomming van zaken waarje moot aan denken, indien je een fuif organiseert. Heb je toch nag vragen, weet dan datje steeds bij hetjeugdcentrum terecht kan. 1. Datum - Ga na of er geen soortgelijke activiteiten op dezelfde dag doargaan in je gemeente of er megafuiven zijn in de reglo. Maak je datum oak snel bekend, bijvoorbeeld via de jeugdraad of de website van De Klinker. Dit am gelijktijdige fuiven te voorkomen. - Hou rekening met examenperiodes en feestdagen. - Contacteer de zaaluitbaters am te kijken welke data er nag vrij zijn. 2. Locatie Zaal ~ Zoek een geschikte zaal voorje activiteit, leg deze op tijd vast. * Lees het contract na en zorg ervoor dat eon meerderjarige het ondertekent. ~ Respecteer het binnenhuisreglement. * Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen Openlucht of tent * Vraag vanaf 6 maanden voor je evenement toestemming aan het bestuur. * Breng ten laatste 3 maanden voorje evenement alle verplichte stukken binnen. * Reserveer tent(en). * Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen. * Huur materiaal. 3.DJ - Zoeken van gepaste DJ s - Prijzen vergelijken, rhisschien connecties? Heeft je DJ een technische fiche? - Afspraken met DJ rand: uitbetaling, muziek, stijl muziek, 4. Licht en geluid - Plaatsing en huur. - Voldoen aan olsen locatie/ DJ (technische fiche). - lemand kennis over de bediening? 5. Sponsoring - Wat heb je te bieden aan sponsors? Naam op afflche/ inkomkaarten/t-shirts/ spandoeken? - Geef een duidelijke omschrijving van je activiteit, vooral van je doelpubliek. 20

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren Een praktische gids om straatfeesten te organiseren 1 2 Zin in een spetterend feest? Dan hoef je letterlijk niet ver te gaan. Want je eigen straat is de ideale plek voor een gezellig samenzijn! Vorig jaar

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN Onderzoek naar de betekenis van fuiven voor jongeren en de knelpunten die ze ervaren als fuifbezoeker en -organisator EINDVERSLAG September 2013 Anna Goovaerts m.m.v.

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24 DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 3 november 2004 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. &

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest!

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Publieksevenmenten zijn een booming-business geworden. Mensen, jong en oud, willen zich in het weekend en vakantie vermaken. Televisieprogramma

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie