College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heer Mike Nachtegael, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 14 november 2011, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting vrijdag 16 december 2011: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 16 december 2011, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 2. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: implementatie telefonie stadhuis: kennisneming en principe Het college neemt kennis van de timing van de vervanging van de telefooncentrale in het stadhuis en geeft opdracht aan het managementteam om de principes van de vaste telefonie vast te leggen. Het college stemt ermee in dat aan de geïnteresseerde leden van het college en het managementteam een smartphone ter beschikking wordt gesteld, ter vervanging van de dect-telefoons en de reguliere gsm s van de betrokkenen. Er worden ook 4 smartphones ter beschikking gesteld aan de dienst ICT. 3. Algemene en ondersteunende diensten: secretariaat: instappen in notuleringsproject stad Kortrijk: principe Het college neemt kennis van het aanbod van de stad Kortrijk om mee in te stappen in een gezamenlijk project om een notuleringspakket te laten ontwikkelen, gebaseerd op het bestaand systeem e-decision en beslist hierop in te gaan. Aan de diensten ICT, secretariaat, communicatie en logistiek wordt opdracht gegeven om dit project technisch, inhoudelijk en administratief verder uit te werken. CBS 28 november

2 4. Erediensten: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van 8 november 2011 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen en van de notulen van 9 november 2011 van de kerkraad van de parochie Don Bosco, vermeld in de overzichtslijsten als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 5. Communicatie: betaalbaarstelling vergoedingsstaten 'Dag van de Sint' Het college beslist volgende vergoedingsstaten betaalbaar te stellen in het kader van de Dag van de Sint: - voor het optreden als zangpiet: een bedrag van 150 EUR aan de heer Michaël Zanders; - voor het ter beschikking stellen van een wit paard met begeleiding: een bedrag van 150 EUR aan mevrouw Jeannette Coolen. 6. Communicatie: inschrijvingsmodule ijsberenduik op website stadsbestuur: kennisneming Het college neemt kennis van de inschrijvingsmodule voor de 3de Wase ijsberenduik, op zondag 8 januari 2012 in het recreatiepark De Ster, op de website van de stad. 7. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: rookmeldercampagne: betaalbaarstelling huur van zaal voor infosessies brandpreventie Het college stelt de factuur voor een bedrag van 500 EUR betaalbaar aan de heer Nicolas Popelier voor de huur van de zaal voor de 5 infosessies brandpreventie Koningin Fabiolapark, in het kader van de rookmeldercampagne. 8. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: catering tijdens interventies: betaalbaarstelling facturen Het college stelt de factuur nr voor een bedrag van 75 EUR (inclusief btw) betaalbaar aan Winny s bvba, Houtbriel 5, 9100 Sint Niklaas, voor de catering tijdens de interventie Parklaan 107. Het college stelt de factuur nr voor een bedrag van 75 EUR (inclusief btw) betaalbaar aan Winny s bvba, Houtbriel 5, 9100 Sint Niklaas, voor de catering tijdens de overgang van de interventie te Sint-Gillis-Waas en de oefening Sierra in het AZ Nikolaas. Artikel 3 Het college stelt de factuur voor een bedrag van 125,40 EUR (inclusief btw) betaalbaar aan Waasland Drinks bvba, Prinses Josephine Charlottelaan 12, 9100 Sint Niklaas, voor de waterbevoorrading van de leden van het politiekorps tijdens de Vredefeesten ten gevolge van de warmte, na beslissing van de Cp-Ops (Operationele commandopost). CBS 28 november

3 9. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het 1ste kohier vast inzake de belasting op loggia s en uitspringende gebouwgedeelten op het openbaar domein, belastingjaar 2011, 690 artikelen voor een bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 10. Fiscale aangelegenheden: belastingen en retributies: vaststelling uurlonen en tarieven materialen voor 2012 Overeenkomstig artikel 6 van de belasting op sommige tussenkomsten van de stedelijke diensten, uitgezonderd die van de politie, en artikel 5 van de retributie op het gebruik van diensten, aangeboden door de stedelijke instellingen, waarbij personeel wordt ingezet, beslist het college de uurlonen voor 2012 als volgt vast te stellen: - op werkdagen tijdens de gewone diensturen: 35,30 EUR/uur - op werkdagen buiten de gewone diensturen: 52,90 EUR/uur - op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen: 70,55 EUR/uur - op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, indien overuren vanaf 22 uur, met terugwerking tot ten vroegste 18 uur: 79,35 EUR/uur Het college stelt eveneens volgens hetzelfde principe voor 2012 de tarieven vast van de materialen, die in 2012 voor diverse werken voor derden zullen worden gebruikt, zoals vermeld in de lijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 12. Fiscale aangelegenheden: retributies: terbeschikkingstelling van gratis huisvuilzakken Het college beslist artikel 5 7.B van de retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil, toe te passen en 40 grote huisvuilzakken gratis ter beschikking te stellen aan 2 inwoners van de stad. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 13. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2011, 346 artikelen voor een totaal bedrag van 5.178,50 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2011, 218 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 14. Fiscale aangelegenheden: belasting op motoren: vrijstellingen en verminderingen: niet ingaan op vraag van Microtherm nv voor gedeeltelijke teruggave Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Microtherm nv, Industriepark-Noord 1, 9100 Sint- Niklaas, om gedeeltelijke teruggave te bekomen van de aanslag van EUR, opgenomen in het kohier CBS 28 november

4 van de belasting op motoren, belastingjaar 2011, werkingsjaar Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Onafhankelijk Ziekenfonds voor plaatsen fittrailer Het college verleent toelating aan het Onafhankelijk Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint- Niklaas, om op de donderdagen 19 januari, 5 april, 14 juni, 13 september en 15 november 2012 van 13 tot 20 uur met de fittrailer een standplaats in te nemen op het parkeerplein aan het Hendrik Heymanplein, rechtover het kantoor, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. De belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 0,90 EUR per m² per dag moet worden betaald. 17. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Uitvaartverzorging De Ruyte voor opstellen tent Het college verleent toelating aan Uitvaartverzorging De Ruyte, Hof van Belsele 5, 9111 Belsele, om op vrijdag 2 december 2011, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zaak, een tent op te stellen op de parking voor de zaak. Het advies van de politie moet strikt worden nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 25,20 EUR moet vooraf worden betaald. 18. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan BTB-ABVV voor plaatsen promobus Het college verleent toelating aan BTB-ABVV (afdeling wegvervoer), Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen, om op dinsdag 20 december 2011 met een promobus een standplaats in te nemen op 1 van de vaste autocarplaatsen, namelijk voor de stedelijke openbare bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein. De belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', zal worden aangerekend. 19. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'schuttingen': toelating aan Van Nieuwenhuyse Bouw bvba voor plaatsen bouwkraan en inrichten werfzone Het college verleent toelating aan Van Nieuwenhuyse Bouw bvba, Eekhoutdriesstraat 7 b, 9041 Oostakker, om tijdens de duur van de verbouwingswerken aan het bankkantoor, gelegen Hendrik Heymanplein 9 te Sint-Niklaas, het openbaar domein tijdelijk te privatiseren voor de periode van begin december 2011 tot eind augustus 2012 (plaatsen bouwkraan en inrichten werfzone). CBS 28 november

5 De toelating wordt afgeleverd overeenkomstig de voorwaarden van de verkeerspolitie en het toepasselijk belastingtarief zal worden aangerekend. 20. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'schuttingen': toelating aan Fortis Bank nv voor plaatsen bureelcontainer en cashunit Het college verleent toelating aan Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, om tijdens de duur van de verbouwingswerken in het 1ste semester van 2012 aan het bankkantoor Belseledorp 86, 9111 Belsele, een bureelcontainer en een cashunit op het openbaar domein te plaatsen. De toelating wordt afgeleverd overeenkomstig de voorwaarden van de verkeerspolitie en het toepasselijk belastingtarief zal worden aangerekend. 21. Overige economische zaken: autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: betaalbaarstelling 9de schijf investeringssubsidie Het college beslist de 10de en laatste schijf van de investeringssubsidie voor de verbouwing van t Bau-huis, voor een bedrag van EUR, betaalbaar te stellen aan het autonoom gemeentebedrijf t Bau-huis, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 22. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2011: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2011: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 1312; - facturen: van nr tot en met nr. 1609; - vastgestelde rechten: van nr. 756 tot en met nr CBS 28 november

6 24. Overige algemene en ondersteunende diensten: drukwerk: drukken van wenskaarten en andere kaarten voor het dienstjaar 2012: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van wenskaarten en andere kaarten in 13 versies - ongelijke verdeling, toe te wijzen aan drukkerij Bulckens, Grensstraat 9, 2270 Herenthout, voor een totaal bedrag van 565 EUR + 118,65 EUR (21 % btw) = 683,65 EUR. 25. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: dringende herstelling van veegmachine nr. 111: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college de herstelling van de turbine van veegmachine nr. 111 toe te wijzen aan de firma Koks Belgium, Steenweg op Deinze 150, 9810 Nazareth, voor een totaal bedrag van 1.042,80 EUR + 218,99 EUR (21 % btw) = 1.261,79 EUR. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren huisvuilwagen dienstjaar 2008: vrijgave borgstelling In overeenstemming met artikel 9 2 en 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten beslist het college vrijgave te verlenen van de borgstelling nr. 5017/ van 20 november 2008 voor een bedrag van EUR bij BNP Paribas Fortis, Bankgaranties Noord CB, Meir 48 (2FA2Y), 2000 Antwerpen, voor het leveren van een huisvuilwagen voor de stedelijke reinigingsdienst tijdens het dienstjaar 2008 door de firma Mol transport solutions, Diksmuidesteenweg 63, 8830 Hooglede. Het college geeft opdracht aan BNP Paribas Fortis, Bankgaranties Noord CB, Meir 48 (2FA2Y), 2000 Antwerpen, hiervoor het nodige te doen. 27. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: leveren PMD-zakken: opmaken bestelbon In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor een totaal bedrag van 2.066,12 EUR + 433,88 EUR (21 % btw) = EUR op naam van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, voor het leveren van PMD-zakken 'type scholenproject', afmeting 950 mm x mm. 28. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: ledigen olie-afscheider stedelijk tankstation: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheids- CBS 28 november

7 opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college het ledigen, reinigen en inspecteren van de olie-afscheider van het stedelijk tankstation toe te wijzen aan Aquamella bvba, Gontrodeheirweg 132, 9090 Melle, voor een totaal bedrag van 840 EUR + 176,40 EUR (21 % btw) = 1.016,40 EUR. Tijdens het dienstjaar 2012 zal een procedure worden opgestart om hiervoor een raamcontract af te sluiten, met een jaarlijkse frequentie. 29. Overige algemene en ondersteunende diensten: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: kerst- en eindejaarsverlichting: uitbreiding naar deelgemeenten Belsele en Nieuwkerken: kennisneming Het college neemt kennis van het feit dat de uitbreiding van de kerst- en eindejaarsverlichting in de deelgemeenten Belsele en Nieuwkerken tijdens de eindejaarsperiode zal gebeuren binnen het bestaand budget, in overleg met de groendienst, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw en de dienstverlener Flux-ESL. Bij het opstarten van de nieuwe procedure zal de verlichting in de deelgemeenten ook worden herbekeken en geïntegreerd in het dossier. 30. Overige algemene en ondersteunende diensten: aankoop fietsgraveermachine via fietspunt De Versnelling: kennisneming toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, neemt het college kennis van het feit dat de aankoop van een Benchmark 460 fietsgraveermachine, inclusief industriële TMC420 besturingskast, pin, huls, communicatiekabels en handleiding (inclusief Standoff V-block kit) via het fietspunt De Versnelling van Den Azalee, Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas, zal worden toegewezen aan de firma Markopack, Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. In het budget van 2012 werd een toelage aan Den Azalee voorzien om deze aankoop te realiseren. 31. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: stad en OCMW: leveren IT-materialen via raamcontract provincie Het college neemt kennis van het feit dat de verplichte minimumafnames binnen het raamcontract met de firma Siemens Enterprise Communications zijn gebeurd, waardoor het bestuur contractueel niet meer gebonden is aan deze firma voor de aankoop van IT-materialen. In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college akkoord te gaan met de aankoop van IT-materialen in het kader van de ICT-vernieuwing via het 'Raamcontract IT-materiaal nr. ICT/2010/014 van 30 maart 2010' van de provincie Oost-Vlaanderen. Het raamcontract van de provincie werd gegund aan IT1 bvba, Industriezone Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode, voor de percelen 1 (servers) en 4 (media) en aan BMx computers nv, De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel, voor de percelen 2 (pc's, uitvoer-, invoer- en netwerkapparatuur) en 3 (notebooks), gedurende CBS 28 november

8 een periode van 5 jaar met ingang van 2 juni 2011 tot 1 juni Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: aankoop licenties Scribe: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college de aankoop van de licentie Scribe toe te wijzen aan Infront nv, Business Park King Square, Veldkant 33 a, 2550 Kontich, aan volgende voorwaarden: - licentie SB100: 2.321,88 EUR + 487,60 EUR (21 % btw) = 2.809,48 EUR; - onderhoud SB100: EUR + 156,03 EUR (21 % btw) = 899,03 EUR (tijdens 1ste jaar); - 817,30 EUR + 171,63 EUR (21 % btw) = 988,93 EUR (volgende jaren). Tijdens het 1ste jaar is het onderhoud verplicht, nadien wordt dit optioneel. 33. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: stad en OCMW: afsluiten onderhoudscontract blusmiddelen: toewijzing In zitting van 2 juni 2009 besloot het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van een procedure voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor alle blusmiddelen van het stadsbestuur in de diverse stadsgebouwen. In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari en 26 september 1996, kan deze opdracht worden gegund na algemene offerteaanvraag op Europees niveau. Artikel 3 In het lastenboek werd de mogelijkheid opgenomen dat het OCMW, op basis van deze procedure, eveneens een onderhoudscontract kan afsluiten voor de blusmiddelen van het OCMW. Artikel 4 De opdracht omvat slechts 1 perceel, maar werd onderverdeeld in 2 onderdelen, namelijk: - het huren, onderhouden, keuren en eventueel herstellen van snelblussers (vermoedelijke hoeveelheid stadsbestuur: 900 stuks - eventuele uitbreiding voor OCMW: 300 stuks); - het onderhouden, keuren en eventueel herstellen van brandhaspels (vermoedelijke hoeveelheid stadsbestuur: 110 stuks - eventuele uitbreiding voor OCMW: 250 stuks). Artikel 5 De gunningscriteria werden vastgesteld als volgt: - inschrijvingsbedrag(en) berekend over de gehele looptijd van het contract (50 punten); - methodiek, beschikken over digitaal meldings-, opvolgings-, leveringssysteem (25 punten); - service, interventietermijn (aanleveren dringende en bijkomende blussers, hervullen blussers) (25 punten). Artikel 6 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen op 19 juli Artikel 7 De raad van het OCMW besloot in zitting van 4 augustus 2011 akkoord te gaan om dit dossier in synergie met de stad te voeren en keurde het lastenboek en wijze van gunning goed. CBS 28 november

9 Artikel 8 Uit het proces-verbaal van opening van de offertes van 20 september 2011 om 11 uur is gebleken dat slechts 1 firma een offerte heeft ingediend, namelijk Somati Fie nv, Industrielaan 19 a, 9320 Erembodegem. Artikel 9 Uit nazicht van het dossier blijkt dat de offerte volledig reglementair is, waardoor er geen belemmering is om de opdracht te gunnen. 0 Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het afsluiten van een onderhoudscontract voor alle blusmiddelen van het stadsbestuur in de diverse stadsgebouwen, toe te wijzen aan Somati Fie nv, Industrielaan 19 a, 9320 Erembodegem, tegen volgende eenheidsprijzen (exclusief btw): - snelblussers (vermoedelijke hoeveelheid stad: OCMW: 300): - poederblusser met drukpatroon Somati: 6 kg type 9 kg type PZ6A-ABC PZ9A-ABC - omnium huurprijs tijdens 1ste jaar 15,71 EUR 17,84 EUR - omnium huurprijs tijdens 2de tot en met 10de jaar (per jaar) 15,71 EUR 17,84 EUR - hervullen blusser 42,90 EUR 51,50 EUR - verwerken oude/kapotte blusser 10,00 EUR 10,00 EUR - water- en schuimblussers met drukpatroon Somati: 6 l type 9 l type FR6D FR9D - omnium huurprijs tijdens 1ste jaar 24,44 EUR 26,69 EUR - omnium huurprijs tijdens 2de tot en met 10de jaar (per jaar) 24,44 EUR 26,69 EUR - hervullen blusser 52,00 EUR 55,00 EUR - verwerken oude/kapotte blusser 10,00 EUR 10,00 EUR - CO2-blusser Somati: 2 kg 5 kg 10 kg - omnium huurprijs tijdens 1ste jaar 20,18 EUR 24,52 EUR 41,39 EUR - omnium huurprijs tijdens 2de tot en met 10de jaar (per jaar) 20,18 EUR 24,52 EUR 41,39 EUR - hervullen blusser 20,00 EUR 22,00 EUR 43,00 EUR - verwerken oude/kapotte blusser 10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR - onderhouden, keuren en eventueel herstellen van alle brandhaspels (vermoedelijke hoeveelheid stad: OCMW: 250): - muurhaspels met axiale voeding Somati haspel 20 m 3/4" type NOHA/SRI : - kostprijs onderhoud volgens EN ,90 EUR - kostprijs bij vervanging, indien nodig 323,10 EUR - muurhaspels met axiale voeding Somati haspel 30 m 1" type NOHA/SRI : - kostprijs onderhoud volgens EN ,90 EUR - kostprijs bij vervanging, indien nodig 357,30 EUR - verwerken oude/kapotte haspel 12,00 EUR (voor alle merken en type haspels) - digitaal meldings-, opvolgings-, leveringssysteem inclusief omniumcontract andere toestellen: + 1,5 EUR/unit - kostprijs werken in regie 65 EUR per uur. 1 De overeenkomst loopt over een periode van minimum 5 jaar en maximum 10 jaar. Ze is vanaf het 5de jaar jaarlijks opzegbaar mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. CBS 28 november

10 2 Voor het uitvoeren van de opdracht worden door de firma Somati 240 uren gerekend. De interventietermijnen bedragen: - 24 uur op weekdagen (zowel tijdens als buiten de kantooruren); - 48 uur op zon- en feestdagen. Deze beslissing zal worden overgemaakt aan het OCMW. 34. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: leveren van tenten voor buurtwerking: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, de levering van 4 vouwtenten 4 m x 4 m met zijwanden, regengoten, verbindingsklemmen en voetgewichten 15 kg - kleur rood voor de buurtwerking van de dienst preventie en samenleving toe te wijzen aan TecTronic Feesttenten bvba, Grietestraat 2, 8810 Lichtervelde, voor een totaal bedrag van 2.585,81 EUR + 543,02 EUR (21 % btw) = 3.128,83 EUR (inclusief transportkosten). 35. Bijdrage aan de politiezone: afsluiten huurcontract schietstand: toewijzing Het college neemt er kennis van dat de huurovereenkomst voor de verplichte schietoefeningen van de politiezone met de schietstand van de Sint-Niklase-Pistool-Schutters eindigt op 31 december 2011 omdat de zaak wordt gesloten. In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, voor het uitvoeren van de verplichte schietoefeningen binnen de politiezone, een huurcontract af te sluiten tussen de politiezone Sint-Niklaas en het Bataljon Artillerie te Brasschaat met ingang van 1 januari Deze aanvraag moet volgens de protocolovereenkomst tussen Binnenlandse Zaken en Defensie worden doorgegeven aan het SAT (Verbindingsofficieren van de Minister van Justitie) van het Kabinet van Defensie. Het huurbedrag voor 4 schietbanen per halve dag wordt bepaald op 1,33 EUR per persoon. Artikel 3 Het college beslist de trainingsdagen geweldbeheersing zonder vuurwapen voor de politiezone efficiënt te laten verlopen en ze daarom te laten doorgaan op het militair domein te Brasschaat voor een bedrag van 17,10 EUR per dag. 36. Wegen: sneeuw- en ijzelbestrijding: leveren bijkomende strooikarretjes: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college het leveren van 2 bijkomende strooiwagentjes met handbediening type Cemo met een opvangbak van 20 l (referte nr ) voor de sneeuw- en ijzelbestrijding rond diverse stadsgebouwen toe te wijzen aan de firma Kaiser+Kraft, Jan-Emiel Mommaertslaan 20, 1831 Diegem, voor een totaal bedrag van 596 EUR + 125,16 EUR (21 % btw) = 721,16 EUR. CBS 28 november

11 37. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: leveren percussiematerialen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van percussiematerialen voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans toe te wijzen als volgt: - aan Key Music nv, Ankerstraat 81, 9100 Sint-Niklaas: een akoestische drumset Tama VK50S Chameleon Sparkle voor een totaal bedrag van 810 EUR + 170,10 EUR (21 % btw) = 980,10 EUR; - aan de firma Lemca Musical Instruments, Bisschoppenhoflaan 486, 2100 Deurne: - 1 set triangelstokken Grover TB-D aan 69 EUR per set (inclusief btw); - 1 paar claves Schlagwerk CL8103 Pallisander aan 12,90 EUR per paar (inclusief btw); - 2 snare drum stands Tama HS70WN aan 54 EUR per stuk (inclusief btw); - 2 cymbaalboomstands HX33BW aan 49 EUR per stuk (inclusief btw); - 1 slidewhistle ACME AC472 aan 31,59 EUR per stuk (inclusief btw); - 1 splashcymbaal Sabian Paragon Splash 10' aan 102 EUR per stuk (inclusief btw); - 1 Chinese cymbaal Sabian AAX Xtreme Chinese 15" aan 134 EUR per stuk (inclusief btw), voor een totaal bedrag van 459,08 EUR + 96,41 EUR (21 % btw) = 555,49 EUR. 38. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: leveren violen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van violen voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans toe te wijzen aan vioolbouwer Eeckelaert, Berkenrodelei 19-21, 2660 Hoboken, als volgt: - 2 stuks 1/8 violen Ezabel met strijkstok en etui aan 380 EUR per stuk (inclusief btw); - 1 altviool formaat 36,8 cm Ezabel met strijkstok en etui aan 680 EUR (inclusief btw), voor een totaal bedrag 1.190,08 EUR + 249,92 EUR (21 % btw) = EUR. 40. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: leveren bijkomend meubilair en didactisch materiaal extra klas: toewijzing Het college neemt kennis van het feit dat in de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken opnieuw een aantal nieuwe leerlingen zijn ingeschreven, waardoor beide kleuterklassen goed zijn gevuld. Om de klassen op te splitsen in 3 groepen is het noodzakelijk bijkomend meubilair en didactisch materiaal aan te kopen. In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college het leveren van bijkomend meubilair voor het inrichten van een extra klas Groep 3c in de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken toe te wijzen als volgt: - aan TDS Office Design nv, Frankrijklei 104 a, 2000 Antwerpen: het leveren van 2 roldeurkasten type AR 1212 (H mm x B mm) met telkens 2 legborden voor een totaal bedrag van 616 EUR + 129,36 EUR (21 % btw) = 745,36 EUR (= 308 EUR per kast, exclusief btw); - aan de firma Baert, Essenestraat 16, 1740 Ternat: het leveren van meubilair, als volgt: CBS 28 november

12 blz. omschrijving code aantal prijs/stuk, inclusief btw 447 super keukenblok naturel ,50 EUR 455 B winkel ,60 EUR 463 B keukentafel XN ,00 EUR 463 taboeretten XN ,60 EUR 560 tafel standaard trapezium 120 cm x 60 cm natuur U ,00 EUR 560 tafel standaard rechthoekig 120 cm x 60 cm natuur U ,00 EUR 560 tafel standaard rechthoekig 80 cm x 60 cm natuur U ,00 EUR 562 natuur beuken stoel zithoogte 34 cm 17034NT 25 47,90 EUR 569 massieve zitbank zithoogte 34 cm ZB ,00 EUR 578 kast basic met 2 planken, 6 vensterkisten en M11017NT 3 528,40 EUR 2 rolkisten natuur 579 ruimtedelingskast met rug met 9 vakken M12030NT 1 320,00 EUR kast basic met 2 deuren en 2 rolkisten natuur C14110NT 1 360,35 EUR voor een totaal bedrag van 4.616,23 EUR + 969,42 EUR (21 % btw) = 5.585,75 EUR. 41. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren en monteren van nieuwe hoezen voor de landingsmatten in de turnhal van sportcentrum De Witte Molen: toewijzing In zitting van 14 november 2011 besloot het college principieel akkoord te gaan met het leveren en monteren van nieuwe hoezen voor de landingsmatten in de turnhal van sportcentrum De Witte Molen, nadat hiervoor de nodige kredieten werden voorzien in de budgetwijziging van oktober In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan deze levering gebeuren op basis van onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. Artikel 3 De gemeenteraad stelde in zitting van 25 november 2011 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale raming bedraagt EUR. Artikel 4 Het college beslist, gelet op de ingediende offerte en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren en monteren van nieuwe hoezen voor de landingsmatten in de turnhal van sportcentrum De Witte Molen toe te wijzen aan Eurogym bvba, Keizerstraat 34, 9120 Haasdonk, voor een totaal bedrag van EUR ,76 EUR (21 % btw) = ,76 EUR (inclusief transportkosten). 42. Openbare bibliotheek: leveren boeken: opmaken bijkomende bestelbon In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari en 26 september 1996, beslist het college akkoord te gaan met het opmaken van een bijkomende bestelbon voor een totaal bedrag van EUR op naam van Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28 a, 9100 Sint-Niklaas, voor het leveren van boeken non-fictie volwassenen. CBS 28 november

13 De leveringen gebeuren met een toegestane korting van 25 % ter uitvoering van het lopend contract (college 21 februari 2011). 43. Ophalen van huisvuil: huren veegwagen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en gelet op de ingediende offerte, beslist het college de huur van een veegwagen voor de reinigingsdienst, in het kader van het veegplan, voor 4 dagen (namelijk 1 tot en met 4 december 2011) toe te wijzen aan De Kempen verhuur bvba, Baan naar Bree 137, 3990 Peer, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 44. Watervoorziening: dienstjaar 2011: vaststelling definitieve vastleggingen en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen vast en keurt de facturen goed voor de maanden mei tot en met oktober Het betreft: - definitieve vastleggingen: nrs. 064 tot en met 066 en 068 tot en met 102; - facturen: nrs. AF 11/183 tot en met 11/433 en WF 11/010 tot en met WF 11/ Handel en middenstand: toelating aan Gezinsbond afdeling Nieuwkerken voor organiseren tweedehandsbeurs Het college beslist toelating te verlenen aan de Gezinsbond Afdeling Nieuwkerken, p.a. Sint-Gillisbaan 175, 9100 Sint-Niklaas, om een tweedehandsbeurs voor private personen te organiseren op zaterdag 4 februari 2012 in stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken, Gyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken. 48. Beheer van regen- en afvalwater: verzekeringen: rioleringswerken Vleeshouwersstraat: onderschrijven polis 'alle bouwplaatsrisico's' Het college beslist voor de rioleringswerken in de Vleeshouwersstraat een polis 'alle bouwplaatsrisico's' te onderschrijven bij de verzekeringsmaatschappij KBC, Professor Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, mits een eenmalige premie van 3.289,43 EUR (inclusief taksen). 50. Begraafplaatsen: bekendmaking resultaten Groene Lente Zonder is gezonder: goedkeuring Het college geeft toelating aan de dames Bernadette Pieters, diensthoofd groendienst, en Carla Rogiers, deskundige begraafplaatsen, en de heer Joris De Maere, werkleider groendienst, om het project 'Begraafpark Tereken: nieuw leven na de dood' tijdens de finale van de jaarlijkse wedstrijd van De Groene Lente op donderdag 15 december 2011 voor te stellen in Veurne. Schepenen Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen zullen ook aanwezig zijn. CBS 28 november

14 52. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: buurtwerk Peter Benoitpark: nieuwjaarsreceptie 2012: goedkeuring Het college gaat akkoord met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie in het Peter Benoitpark. Het college beslist voor het optreden van de Karvellyband een bedrag van 350 EUR te betalen via vergoedingsstaat aan mevrouw Karine De Witte. Artikel 3 Het college beslist de catering voor de nieuwjaarsreceptie te bestellen bij Den Azalee vzw, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 220 EUR. 53. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: buurtwerk Peter Benoitpark: kinderactiviteit uitstap schaatsbaan op de Grote Markt Het college gaat akkoord met de organisatie van een uitstap voor de kinderen naar de schaatsbaan op de Grote Markt door buurtwerk Peter Benoitpark op woensdag 21 december Deze activiteit wordt door de stad verzekerd. 54. Overige culturele instellingen: cultuurbeleidsplan : betaalbaarstelling subsidies bijzondere en vernieuwende projecten Ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, stelde de gemeenteraad in zitting van 20 december 2007 het cultuurbeleidsplan voor de periode vast. Vanaf het werkingsjaar 2008 kan het stadsbestuur rekenen op een subsidie van ruim EUR van de Vlaamse Gemeenschap voor de ondersteuning van vernieuwende en bijzondere initiatieven op het vlak van gemeenschapsvorming. Jaarlijks wordt in het stadsbudget een subsidiebedrag voorzien voor de ondersteuning van nieuwe of vernieuwende bijzondere culturele acties die gericht zijn op gemeenschapsvorming. Het college beslist volgende projectsubsidies betaalbaar te stellen: EUR (768,75 EUR onmiddellijk uit te betalen en 256,25 EUR uit te betalen bij het binnenbrengen van een evaluatieverslag) aan 't Ey vzw, Koutermolenstraat 6 b, 9111 Belsele, voor het project '20 jaar folk in Belsele, 10 jaar Fanteyfare' van vrijdag 20 januari 2012 tot zondag 22 januari 2012; EUR (450 EUR onmiddellijk uit te betalen en 150 EUR uit te betalen bij het binnenbrengen van een evaluatieverslag) aan Singeling vzw, Breedstraat 143, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'Geluk in de stad - Geluk met mijn lijn' op zaterdag 11 februari 2012; EUR (570 EUR onmiddellijk uit te betalen en 190 EUR uit te betalen bij het binnenbrengen van een evaluatieverslag) aan Theater Irena, voor het project 'Theater Irena' op dinsdag 8 mei 2012 in het museumtheater; EUR (337,50 EUR onmiddellijk uit te betalen en 112,50 EUR uit te betalen bij het binnenbrengen van een evaluatieverslag) aan Masereelfonds Sint-Niklaas vzw, Truweelstraat 85, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'Café Zimmermann' iedere 1ste zaterdag van de maand van oktober 2011 tot en met december 2012 in het Masereelhuis. Het college beslist geen projectsubsidie uit te betalen aan het jeugdkoor Gaudeamus, p.a. Hooimanstraat 60, 9112 Sinaai, voor de tentoonstelling 'Kerst' van 1 tot 5 december 2011, omdat deze activiteit tot de gewone werking van de vereniging behoort. CBS 28 november

15 55. Overige culturele instellingen: betaalbaarstelling infrastructuursubsidie aan De Vlasbloem vzw In zitting van 16 augustus 2011 besliste het college, overeenkomstig het reglement met betrekking tot de infrastructuursubsidie en op basis van het ingediende dossier, een infrastructuursubsidie van 211 EUR of 50 % van de geraamde uitgaven (422,25 EUR) te verlenen, voor de afwerking van de vernieuwing van de geluidsinstallatie aan de theaterinfrastructuur, Gyselstraat 9, 9100 Nieuwkerken. Bij het indienen van de bewijsstukken blijkt dat door De Vlasbloem vzw uiteindelijk voor een bedrag van 348,21 EUR uitgaven werden verricht voor voormelde inrichtingswerken. Het college beslist daarom zijn beslissing van 16 augustus 2011 te herzien en aan De Vlasbloem vzw, Gyselstraat 9, 9100 Nieuwkerken, een infrastructuursubsidie van 174,10 EUR te verlenen voor voormelde infrastructuurwerken. 56. Cultuurcentrum: kosteloze terbeschikkingstelling stadsschouwburg aan Kunst in de Stad vzw Het college beslist de stadsschouwburg kosteloos ter beschikking te stellen aan Kunst in de Stad vzw op zaterdag 15 oktober 2011 om 20 uur voor de organisatie van het jaarlijks galaconcert. Het befaamde pianotrio Khaldei treedt op en brengt composities van Franz Schubert en Robert Schumann. 58. Musea: promotie tentoonstelling 'Mercator digitaal': samenwerking met Adrem Intermediagroep Het college gaat akkoord met het maken van een infokrant door Adrem Intermediagroep, Graatakker 103, 2300 Turnhout, in samenwerking met de stedelijke musea naar aanleiding van de tentoonstelling 'Mercator digitaal' en geeft het stedelijk museum de toelating een wervende brief te schrijven voor de advertentiewerving van Adrem Intermediagroep. 59. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling subsidie terbeschikkingstelling infrastructuur door Puytvoet vzw Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de subsidie voor het ter beschikking stellen van infrastructuur door Puytvoet vzw voor een totaal bedrag van EUR betaalbaar te stellen aan Puytvoet vzw, p.a. Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas. 60. Gewoon lager onderwijs: basisschool Gavertje Vier Belsele: akkoord met begeleidingsplan Het college gaat akkoord met het begeleidingsplan van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele. CBS 28 november

16 61. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten en academie voor muziek, woord en dans: schoolkalender : aanpassing Het college neemt kennis van de beslissing van onderwijsminister Pascal Smet om zaterdag 24 december 2011 als extra vrije dag toe te kennen aan de leerlingen. Het college beslist de schoolkalender, die in zitting van 17 juni 2011 werd vastgesteld, uit te breiden met zaterdag 24 december 2011 als extra vrije dag voor de stedelijke academie voor schone kunsten en de stedelijke academie voor muziek, woord en dans. Artikel 3 Het college beslist de in zitting van 17 juni 2011 toegekende facultatieve verlofdag op 24 december 2011 in te trekken en te verplaatsen naar zaterdag 30 juni Flankerend onderwijsbeleid: betaalbaarstelling subsidie brede schoolreglement aan Oudercomité Onze-Lieve-Vrouw ten Bos Het college neemt kennis van de ingediende projectaanvragen van ouderverenigingen in het kader van het brede schoolreglement en stelt een subsidie van 510 EUR betaalbaar aan Oudercomité Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos, waarvan 75 %, namelijk 382,50 EUR, nu reeds wordt betaald. Een saldo van 25 % wordt vastgelegd via formulier T en na goedkeuring van de eindverantwoording op het einde van schooljaar uitbetaald. Het college neemt kennis van de vraag aan de oudervereniging De Droomballon om hun projectaanvraag concreet te maken en dit uiterlijk tegen 9 december Flankerend onderwijsbeleid: betaalbaarstelling subsidie korte Time-out aan Groep Intro Het college stelt een subsidie van ,86 EUR betaalbaar aan Groep Intro, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, voor korte Time-out, met vermelding 'Subsidie korte Time-out SJ Flankerend onderwijsbeleid: betaalbaarstelling premie aan centra volwassenenonderwijs voor gepensioneerden of huisvrouwen/-mannen Het college stelt een bedrag van 780 EUR (factuur nr. 2011/33) betaalbaar aan LBC, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, in het kader van een premie voor gepensioneerden of huisvrouwen/-mannen die zijn ingeschreven in een centrum voor volwassenenonderwijs te Sint-Niklaas. 65. Buitenlandse relaties: werkbezoek van Al-Hoceima aan Sint-Niklaas: kennisneming gemeenschappelijke verklaring Het college neemt kennis van de gemeenschappelijke verklaring die op het einde van het werkbezoek van Al-Hoceima (Marokko) aan Sint-Niklaas werd opgemaakt en een samenvatting bevat van de resultaten van CBS 28 november

17 de missie, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 66. Hulp aan het buitenland: subsidies aan verenigingen: fairtradetraject voor lagere scholen: betaalbaarstelling Het college stelt, in het kader van het fairtradetraject voor de 3de graad lager onderwijs, volgende bedragen betaalbaar: ,70 EUR aan Miel Maya Honing vzw, Valkerijgang 28, 3000 Leuven; EUR aan Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas, Heistraat 115 c, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas. 67. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JOC Troelant voor afterkerstmarktparty Het college beslist toelating te verlenen aan JOC Troelant vzw, Wijnveld 12, 9112 Sinaai, voor de organisatie van een fuif op zaterdag 10 december 2011 in JOC Troelant vzw aan Wijnveld 12, 9112 Sinaai. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - tussen 21 en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen 21 en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 21 uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. Artikel 4 Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd: uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. CBS 28 november

18 Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers in en buiten de zaal. 68. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JC t Verschil voor kerstdrink Het college beslist toelating te verlenen aan JC t Verschil vzw, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken, voor de organisatie van een fuif op vrijdag 23 december 2011 in JC t Verschil vzw aan Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormring worden nageleefd: - tussen 19 en 24 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen 19 en 24 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 19 uur en na 24 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. 69. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JC t Verschil voor fuif Finally done Het college beslist toelating te verlenen aan JC t Verschil vzw, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken, voor de organisatie van de fuif Finally done op woensdag 21 december 2011 in JC t Verschil vzw aan Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - tussen 19 en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten CBS 28 november

19 op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen 19 en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 19 uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. 70. Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité De Statievrienden voor kerstevocatie Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité De statievrienden, p.a. Schuttershof 13, 9100 Nieuwkerken, voor de kerstevocatie op zondag 18 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan kerstcomité Puivelde voor kerstmarkt Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het kerstcomité Puivelde, p.a. Kruisstraat 72, 9111 Belsele, voor de kerstmarkt in Puivelde op zondag 18 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité Klompenberg voor eindejaarsborrel Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Klompenberg, p.a. Gery Helderenbergstraat 38, 9100 Nieuwkerken, voor de eindejaarsborrel op zaterdag 17 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité Nieuwberkenbos voor kerstevocatie Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Nieuwberkenbos, p.a. Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken, voor de kerstevocatie op zaterdag 17 december CBS 28 november

20 74. Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan feestcomité Tinelstraat voor buurtfeestje Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het feestcomité Tinelstraat, p.a. Edgar Tinelstraat 8, 9112 Sinaai, voor het buurtfeestje op zaterdag 3 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité Houtzagerijstraat voor Sint in de wijk Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Houtzagerijstraat, p.a. Houtzagerijstraat 8, 9100 Nieuwkerken, voor de Sint in de wijk op maandag 5 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Schone Stielencomité voor kersthappening Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het Schone Stielencomité, p.a. Kaarsenmakerstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, voor de kersthappening op zondag 11 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan comité Oude Baan voor buurtfeest aan de kerststal Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het comité Oude Baan, p.a. Oude Baan 63, 9111 Belsele, voor een buurtfeest aan de kerststal op zaterdag 17 december Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Sinaai Leeft vzw voor kerstmarkt Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan de Sinaai Leeft vzw, p.a. Wijnveld 52, 9112 Sinaai, voor de kerstmarkt te Sinaai op zaterdag 10 december Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan kerstcomité Puivelde voor kerstmarkt Het college verleent toelating aan het kerstcomité Puivelde, p.a. Kruisstraat 72, 9111 Belsele, om op zondag 18 december 2011 een kerstmarkt te organiseren rond de kerk van Puivelde, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst, CBS 28 november

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar 4 wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS stadsmagazine Bree jaargang 10 - nr. 10 - DeceMBer 2013 Gelukkig nieuwjaar stedelijke DIENSTEN BranDweer 089 73 92 90 BiBliotheek 089 84 85 40 (tot 15 voor

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie