Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen gedeelte PTA Leerwegen"

Transcriptie

1 Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar Vestiging Horn uitgave september 2015

2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte. Directeur en examinatoren van de Scholengemeenschap Sint Ursula, daartoe gemachtigd door het Bevoegd Gezag van deze Scholengemeenschap, overwegende, dat ter uitvoering van Artikel 31 van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO en Artikel 31 van het Examenreglement van Scholengemeenschap Sint Ursula*, vestiging Horn, het PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T moet worden vastgesteld, besluiten, dat met ingang van 1 september 2015 het PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VOOR HET VMBO-T als volgt wordt vastgesteld: *Het Examenreglement van Scholengemeenschap Sint Ursula, vestiging Horn, kan worden geraadpleegd op INTERNET/INTRANET. ( ) Op aanvraag wordt een gedrukt exemplaar verstrekt via de administratie. Het examenreglement ligt bovendien ter inzage in de mediatheek, bij de administratie en de secretaris van het eindexamen. Artikel 1: begripsbepalingen a. directeur : de voorzitter van de Centrale Directie of zijn plaatsvervanger; b. kandidaat : ieder die tot de VMBO-T wordt toegelaten; c. examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen; d. bijlage : de bij dit PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T gevoegde en daarmee een geheel vormende bijlage "regeling Schoolexamen per vak", waarbij, indien van toepassing, voor elk vak afzonderlijk opgenomen is: 1. uit welke onderdelen het Schoolexamen bestaat; 2. uit hoeveel onderdelen het Schoolexamen bestaat; 3. gedurende welke periode elk der onderdelen wordt afgenomen; 4. of een onderdeel mondeling, schriftelijk of anderszins wordt afgenomen; 5. of een toets herkanst mag worden, indien het behaalde cijfer lager is dan 6 (zie artikel 8 lid 2); 6. de duur van de onderdelen van het onderzoek; 7. de omschrijving van de stof waarvan de beheersing wordt onderzocht; 8. het gewicht dat aan elk van de onderdelen van het Schoolexamen wordt toegekend voor de bepaling van het eindcijfer/eindbeoordeling. Artikel 2: algemene bepalingen 1. a. Het Schoolexamen strekt zich uit over alle afzonderlijke vakken die de kandidaat in zijn sector heeft opgenomen. b. Het Schoolexamen omvat mede het sectorwerkstuk. Hierin worden vaardigheden gecombineerd met kennis van en inzicht in de leerstof van de gekozen sector. 2. Het Schoolexamen in een vak wordt in leerjaar 3,in leerjaar 3 en 4 of in leerjaar 4 afgenomen. De vakken waarover geen Centraal Examen wordt afgenomen zijn: Maatschappijleer, CKV en Lichamelijke Opvoeding. Maatschappijleer en CKV worden in leerjaar 3 afgesloten met een schoolexamen en LO in leerjaar 4. Tenminste een week voor het Centraal Examen dienen de Schoolexamens in de vakken met een Centraal Examen afgerond te zijn.

3 3. De directeur heeft steeds het recht een Schoolexamen bij te wonen. 4. Het Schoolexamen in een vak kan bestaan uit: a. Een of meer schriftelijke dan wel mondelinge toetsen. b. Een of meer praktische opdrachten. 5. De onder 4. genoemde elementen beslaan de stof waarover het Schoolexamen zich uitstrekt. 6. Alle schriftelijke toetsen dienen door de kandidaten met pen te worden geschreven, tenzij door de examinator anders is aangegeven. 7. Het Schoolexamen in de afzonderlijke vakken wordt ingesteld met inachtneming van het gestelde in de bijlage van deze regeling (regeling Schoolexamen per vak). 8. In afwijking van het gestelde onder lid 7 kan de directeur, de desbetreffende vaksectie gehoord hebbend, van de regeling afwijken; de kandidaten dienen hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld. Artikel 3: het sectorwerkstuk 1. In het sectorwerkstuk worden vaardigheden gecombineerd met kennis van en inzicht in de leerstof van de gekozen sector. 2. Het sectorwerkstuk mag door maximaal drie leerlingen samen gemaakt worden. Zij hoeven in een dergelijk geval niet dezelfde beoordeling te krijgen. 3. De begeleider(s) van het sectorwerkstuk behoeft(behoeven) niet de vakdocent(en) van de betreffende kandidaat te zijn. De eindverantwoordelijkheid voor het begeleidingsproces en de beoordeling ligt bij de teamleider. 4. Om te mogen deelnemen aan het Centraal Examen moet de beoordeling van het sectorwerkstuk voldoende of goed zijn. Een in eerste instantie als nietvoldoende beoordeeld sectorwerkstuk kan geheel of gedeeltelijk worden overgedaan. De verbetering is een onderdeel van het leerproces. 5. De leerling kan op twee manieren voldoen aan de eisen ten aanzien van het sectorwerkstuk. 1. De leerling gaat als onderdeel van het project Verbindend Leren T4 op stage. Het stageverslag vormt het sectorwerkstuk. 2. De leerling neemt geen deel aan het project Verbindend Leren T4. De leerling krijgt alternatieve opdrachten die gebundeld samen het sectorwerkstuk vormen. Ad 1. De leerling gaat gedurende de stageweek vier dagen op beroepsoriëntatie, daarnaast neemt de leerling een dag actief deel aan reflectieactiviteiten. De leerling maakt gedurende de stage en na afloop van de reflectiedag zijn stagewerkboek compleet. Alleen een volledig ingevuld stagewerkboek kan ter beoordeelding aan de vakdocent Nederlands aangeboden worden. Dit stagewerkboek zal beoordeeld worden met een kwalificatie (onvoldoende, voldoende of goed). Bij onvoldoende beoordeling dient de leerling het stagewerkboek dusdanig (met behulp van de gegeven feedback) aan te passen totdat minimaal een voldoende beoordeling door de vakdocent Nederlands gegeven wordt.

4 Ad 2. De leerling werkt gedurende 5 lesdagen (gelijktijdig met de leerlingen die deelnemen aan het project Verbindend Leren T4) op school aan de opdrachten die de leerling van de vakdocent Nederlands ontvangt. De bundeling van deze opdrachten vormt het sectorwerkstuk. Deze opdrachten worden beoordeeld met een kwalificatie (onvoldoende, voldoende of goed). 6. Een sectorwerkstuk dat na 1 januari van het examenjaar wordt ingeleverd kan ten hoogste de kwalificatie voldoende krijgen. Dit geldt ook ten aanzien van een sectorwerkstuk dat opnieuw ter eindbeoordeling wordt voorgelegd na noodzakelijk geachte verbeteringen. 7 Indien een kandidaat uiterlijk 1 maart van het examenjaar nog geen sectorwerkstuk ter eindbeoordeling heeft voorgelegd of voor zijn sectorwerkstuk niet minimaal de kwalificatie voldoende heeft behaald, is de teamleider gerechtigd passende maatregelen te nemen. De maatregelen zijn er op gericht om, binnen een door de teamleider vast te stellen termijn, alsnog een voldoende resultaat te behalen. 8. Een kandidaat die geen sectorwerkstuk heeft ingeleverd of van wie het sectorwerkstuk niet minimaal de kwalificatie voldoende heeft gekregen, kan niet slagen voor het eindexamen. 9. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om het sectorwerkstuk binnen de genoemde termijnen ter beoordeling voor te leggen. Kortstondige ziekte/verhindering is geen reden voor het overschrijden van genoemde termijnen. Indien er sprake is van langdurige ziekte of een andere zwaarwegende reden voor een (dreigend) overschrijden van genoemde termijnen, dient door een van de ouders/verzorgers een getekende schriftelijke verklaring te worden overgelegd aan de directeur waaruit de reden van een (dreigend) overschrijden blijkt. 10. Op grond van de schriftelijke verklaring zoals bedoeld in lid 9 bepaalt de directeur of, en zo ja, in welke mate overschrijding van de uiterste inleverdatum is toegestaan. Artikel 4: het examendossier 1. Het examendossier omvat de documentatie van het geheel der onderdelen waaruit het schoolexamen bestaat. 2. In het examendossier wordt bijgehouden en vastgelegd: a. welke onderdelen van het schoolexamen de kandidaat heeft afgerond; b. de beoordelingen die daarvoor zijn gegeven; c. de leraren/examinatoren die de beoordeling hebben verzorgd; d. welke onderdelen van het schoolexamen door een kandidaat herkanst zijn; e. voor welk schoolexamen, in een vak waarvoor geen Centraal Examen wordt afgenomen, een herexamen heeft plaatsgevonden (zie artikel 9). Artikel 5: bewaartermijnen 1. Indien en voor zover het Schoolexamen in een vak op schriftelijke wijze plaatsvindt, worden de opgaven, het werk van de kandidaten, de beoordelingsnormen en de voor elk werk toegekende cijfers van een bepaald schooljaar door de leraar/examinator bewaard, minimaal tot en met oktober van het volgend schooljaar. Voornoemde regeling is van overeenkomstige toepassing op een kopie van de schriftelijke neerslag van het sectorwerkstuk, inclusief illustraties. Indien er sprake is van ruimtelijke elementen (onder andere modellen, proefopstellingen en dergelijke) die deel uitmaken van het sectorwerkstuk, dan worden een of meerdere afbeeldingen daarvan aan de kopie toegevoegd.

5 2. Het sectorwerkstuk wordt door de kandidaat beschikbaar gehouden, minimaal tot en met de dag van de uitslag van het eindexamen. De kandidaat moet het sectorwerkstuk kunnen overleggen, of demonstreren, wanneer ernaar gevraagd wordt. 3. Het examendossier wordt door de school bewaard tot minimaal zes maanden na afsluiting van het Centraal Examen. Artikel 6a: cijfergeving/beoordeling 1. Voor ieder onderdeel van het Schoolexamen kan de examinator zijn oordeel over kennis, inzicht en/of vaardigheden uitdrukken in een cijfer. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 4 = onvoldoende 7 = ruim voldoende 2 = slecht 5 = bijna voldoende 8 = goed 3 = zeer onvoldoende 6 = voldoende 9 = zeer goed 10 = uitmuntend 2. Het eindcijfer van het Schoolexamen per vak wordt vastgesteld op basis van de voor de diverse onderdelen van het schoolexamen behaalde cijfers, volgens de weging opgenomen in de regeling schoolexamen per vak. 3. In afwijking van het tweede lid worden de vakken Kunstvakken I en Lichamelijke Opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elke sector beoordeeld met voldoende of goed. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkt uit het examendossier. 4. In afwijking van het tweede lid, wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met voldoende of goed. Deze beoordeling geschiedt op grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkt uit het examendossier. 5. Voor het geven en afronden van cijfers bij vakken met een Centraal Examen gelden de volgende regels: a. het cijfer voor een onderdeel van het schoolexamen is een cijfer met 1 decimaal. b. het eindcijfer van het schoolexamen wordt afgerond tot op 1 decimaal. c. afrondingen geschieden volgens de regel, dat de eerste decimaal met één (1) wordt verhoogd, indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. 6. Voor het geven en afronden van cijfers bij vakken en elementen uit het Schoolexamen zonder een Centraal Examen gelden de volgende regels: De leraar/examinator bepaalt het eindcijfer op basis van het rekenkundig gemiddelde van de behaalde cijfers voor de onderdelen van het Schoolexamen. a. eerst wordt het eindcijfer van het schoolexamen afgerond tot op 1 decimaal. b. deze afronding geschiedt volgens de regel, dat de eerste decimaal met één (1) wordt verhoogd, indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. c. daarna wordt het eindcijfer uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

6 d. afrondingen geschieden volgens de regel, dat het cijfer met één (1) wordt verhoogd, indien de eerste decimaal na de eerste afronding 5 of hoger is. Voorbeeld: eerst 5,450 wordt 5,5 daarna 5,5 wordt 6 eerst 5,449 wordt 5,4 daarna 5,4 wordt 5 Artikel 6b: Vaststelling en mededeling cijfers/beoordelingen schoolexamen. 1. De examinator stelt de kandidaat in kennis van het cijfer behaald voor een onderdeel van het Schoolexamen. Conform artikel 9 lid 6 van het leerlingenstatuut. 2. Een kandidaat kan tegen een hem toegekend cijfer of beoordeling van een onderdeel van het schoolexamen bezwaar maken bij de betreffende leraar/ examinator. Dit bezwaar dient binnen twee lesdagen na mededeling van een hem toegekend cijfer of beoordeling plaats te vinden. 3. Uitsluitend na indiening van bezwaar kan een kandidaat tegen een hem toegekend cijfer of beoordeling schriftelijk beroep aantekenen. Dit beroep dient binnen twee lesdagen na de mededeling van de uitkomst van het bezwaar tegen een hem toegekend cijfer of beoordeling bij de directeur en/of bij de Commissie van Beroep plaats te vinden. 4. Uiterlijk in oktober worden de leerlingen van 4 VMBO-T schriftelijk in kennis gesteld van de in het voorafgaande schooljaar behaalde cijfers en andere beoordelingen. Vóór een in het schrijven genoemde datum in oktober dient de leerling de cijfers/beoordelingen op hun juistheid te controleren. Na deze datum kunnen de cijfers/beoordelingen niet meer worden gewijzigd, ook al blijkt achteraf dat ergens een vergissing is gemaakt. 5. Voor de aanvang van het Centraal Examen wordt de kandidaat schriftelijk in kennis gesteld van de eindcijfers/beoordelingen behaald voor het Schoolexamen. Vóór een door de directeur te bepalen tijdstip dient de kandidaat de eindcijfers/beoordelingen op hun juistheid te controleren. Na deze datum kunnen de cijfers niet meer worden gewijzigd, ook al blijkt achteraf dat ergens een vergissing is gemaakt. Artikel 7: perioden van toetsing De perioden van toetsing zijn per vak aangegeven in de regeling schoolexamen per vak. De perioden gelden onder voorbehoud, dat het roostertechnisch mogelijk is om alle kandidaten, speciaal voor mondelinge proeven en practica, in te plannen. Artikel 8: herkansingsregeling voor VMBO-T 1. Op basis van het gestelde in artikel 12, (ziekte, overmacht), kan aan een kandidaat toegestaan worden een toets van het schoolexamen in te halen. In overleg met de betrokken docent wordt dan een nieuw moment van toetsing bepaald. 2. a. Behoudens het onder artikel 8 lid 1 genoemde, heeft een kandidaat het recht om over het examenjaar twee onderdelen van het Schoolexamen (niet zijnde het sectorwerkstuk) te herkansen, ongeacht de hoogte van het behaalde cijfer, indien in de regeling Schoolexamen per vak is aangegeven, dat er voor de betreffende toets een herkansingsmogelijkheid bestaat. b. De SE-toetsen op T3 zijn niet herkansbaar, met uitzondering van één herkansing voor het vak maatschappijleer. De herkansing vindt plaats aan het begin van het 4 e leerjaar. c. De onder artikel 8 lid 2a genoemde herkansingen vinden plaats uiterlijk twee weken voor het Centraal Examen, indien betrekking hebbend op het 4 e leerjaar. De aanvraag van een herkansing dient te geschieden bij de teamleider.

7 3. Bij een herkansing volgens artikel 8 lid 2 geldt het hoogst behaalde cijfer als definitief cijfer voor die toets. Artikel 9: herexamen in een vak met alleen een schoolexamen 1. Onverminderd artikel 8, kan de kandidaat die Eindexamen aflegt, voor een vak waarin alleen een Schoolexamen wordt afgelegd, dat Schoolexamen opnieuw afleggen, indien hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door de teamleider in samenspraak met de vakdocent aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 2. Een kandidaat kan herexamen doen aan het begin van het 4e leerjaar voor het vak maatschappijleer. 3. De teamleider stelt vast hoe het cijfer van het Eindexamen wordt bepaald, waarbij de cijfers van die toetsen van het eerder afgelegde examen worden betrokken, die betrekking hadden op niet tot het herexamen behorende onderdelen van het examenprogramma. 4. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde Schoolexamen in dat vak geldt als eindcijfer voor dat vak. 5. Een herexamen in een vak kan eerst worden afgenomen, indien alle onderdelen van het Schoolexamen van het betreffende vak zijn afgerond. Artikel 10: doubleren Indien een kandidaat doubleert, dan vervallen de behaalde Schoolexamenresultaten van het voorbije schooljaar. Artikel 11: onregelmatigheden 1. Wanneer een kandidaat zich aan het Schoolexamen onttrekt of zich ten aanzien van het Schoolexamen of een deel daarvan aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, is het gestelde in Artikel 5 van het Examenreglement van Scholengemeenschap Sint Ursula, van overeenkomstige toepassing. 2. Ten aanzien van een werkstuk of een verslag in het kader van het Schoolexamen geldt: Indien een kandidaat fraude pleegt door een individueel te maken werkstuk of verslag over te nemen van een andere bron en dit werkstuk of verslag aan de docent overlegt als zijnde de eigen prestatie, dan wordt voor het werkstuk of verslag het cijfer 1 toegekend. De kandidaat heeft in dit geval geen recht op een herkansing. Indien de auteur van het oorspronkelijke verslag of werkstuk leerling is van de Scholengemeenschap St Ursula, dan wordt deze door de directeur of zijn plaatsvervanger ter verantwoording geroepen. De directeur of zijn plaatsvervanger bepaalt of er een sanctie opgelegd dient te worden. Indien een sanctie wordt opgelegd, mag deze niet gerelateerd zijn aan het oorspronkelijke verslag of werkstuk. De hierboven vermelde sancties zijn van overeenkomstige toepassing indien de te leveren prestatie groepswerk betreft. Artikel 12: verhindering 1. Indien een kandidaat wegens ziekte of een andere zwaarwegende reden een bepaald onderdeel van het Schoolexamen niet kan meemaken, dient binnen 24 uur door een van de ou-

8 ders/verzorgers een getekende schriftelijke verklaring te worden overgelegd aan de directeur of diens plaatsvervanger, waaruit de reden van verhindering blijkt. 2. Op grond van de schriftelijke verklaring zoals bedoeld in het eerste lid bepaalt de directeur of, en zo ja, wanneer en op welke wijze het gemiste onderdeel van het Schoolexamen alsnog zal worden opgenomen. 3. Wanneer afwezigheid dreigt wegens oproepen voor een toelatingstest voor een vervolgopleiding, rij-examen, artsenbezoek e.d., moet de teamleider hierover tijdig ingelicht worden. De kandidaat dient zijn medewerking te verlenen om voor de genoemde oproep andere data toegewezen te krijgen. 4. Indien een kandidaat kan voorzien dat hij op enig moment niet kan deelnemen aan een geplande of nog te plannen toets, dan dient hij de docent van het betreffende vak daarvan op de hoogte te stellen. Artikel 13a: Te laat verschijnen bij de afname van een toets. 1. a. Een leerling die zonder reden* te laat komt voor een schriftelijke toets mag worden toegelaten, maar krijgt geen extra tijd. b. Een leerling die met reden* te laat komt voor een schriftelijke toets, mag worden toegelaten en krijgt indien mogelijk compensatie in tijd of anders de gelegenheid om de toets later in te halen. 2. a. Een leerling die zonder reden* te laat komt voor een mondelinge toets van het schoolexamen mag deze toets inhalen. De examinator bepaalt, in samenspraak met de teamleider, wanneer de toets wordt ingehaald. Deze inhaalmogelijkheid gaat ten koste van de herkansingsmogelijkheid na afsluiting van het schooljaar b. Een leerling die met reden* te laat komt voor een mondelinge toets van het schoolexamen mag deze toets inhalen. De examinator bepaalt, in samenspraak met de teamleiderr, wanneer de toets wordt ingehaald. Deze inhaalmogelijkheid gaat niet ten koste van de herkansingsmogelijkheid na afsluiting van het schooljaar. Artkel 13b: Niet verschijnen bij de afname van een toets. 1. Een leerling die met reden* niet heeft kunnen deelnemen aan een toets(zie artikel 12), mag deze toets inhalen. Deze inhaalmogelijkheid gaat, in geval van een schoolexamen, niet ten koste van de herkansingsmogelijkheid na afsluiting van het schooljaar. 2. Een leerling die aan de teamleider te kennen geeft** dat hij/zij er voor kiest om de school te verlaten óf te doubleren en toestemming krijgt van de teamleider om niet deel te nemen aan een of meerdere toetsen, krijgt op het rapport voor deze toets(en) geen beoordeling. De leerling krijgt voor het betreffende vak geen rapportcijfer. Het rapport is onvolledig. 3. In alle overige gevallen krijgt de leerling voor deze toets een 1,0. In geval van een schoolexamen is deze toets niet meer herkansbaar. Dit cijfer is mede bepalend voor het rapportcijfer. De teamleider neemt over het voorval contact op met de ouders/verzorgers. Voor het verzuim van onderwijstijd krijgt de leerling een door de teamleider te bepalen sanctie opgelegd. * Dit ter beoordeling aan de teamleider. ** Schriftelijk, voorzien van de handtekening van de leerling én de ouders/verzorgers.

9 Artikel 13: slotbepalingen 1. Iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit PTA. Indien ouders en/of kandidaten zich met de voorwaarden c.q. omschrijvingen, zoals opgenomen in dit PTA niet kunnen verenigen, dienen zij dit uiterlijk 1 oktober 2015 te melden aan de directie van de school. 2. In gevallen waarin dit PTA niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist de directeur. 3. De directeur kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger. 4. Het algemeen gedeelte van het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-T en de bijlage regeling schoolexamen per vak is ter inzage op internet ). 5. Een digitaal exemplaar van het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-T én de volledige bijlage regeling schoolexamen per vak voor elk cohort leerlingen dat in het VMBO-T zit, wordt vóór 1 oktober van elk examenjaar aan de Inspecteur verzonden. Horn, september 2015

Algemeen gedeelte PTA

Algemeen gedeelte PTA Algemeen gedeelte PTA TWEEDE FASE HAVO/VWO Schooljaar 2015-201 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TWEEDE FASE Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN Graafstraat 10 6371 XS Landgraaf Te.: 045-5311962 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN Leerwegen VMBO TGL-KBL-BBL Leerjaar 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver versie: 01-09-2015 Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave zijn alle vorige versies vervallen. Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO. Voorts

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE VMBO T-K-B COHORT 2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\PTA vmbo 16 17 0011 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement. Gymnasium. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar

Examenreglement. Gymnasium. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar Examenreglement Gymnasium Cohort 2014 Leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Leerjaar 5 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 6 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het

Nadere informatie

Het examenreglement van het Via Nova College

Het examenreglement van het Via Nova College Het examenreglement van het Via Nova College Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de examencommissie van het Via Nova College op 29-09- 2016. Het examenreglement van het Via Nova College is gebaseerd

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement 1 P.T.A. reglement 2016-2017 2 de fase oktober 2016 vwo 6 1 2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, 2015-2016 Vwo 6 I. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1 Dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) vormt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE VMBO T-K-B COHORT 2017 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\PTA vmbo 17 18 001 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het bevoegd

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016

onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016 Examendossier onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016 Dit huisreglement is een verzameling bepalingen die een aanvulling vormen op het examenreglement van de svoaz (onderdeel C van dit

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2016-2017 Leerjaar 6 Versie 1: september 2016 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

Examenreglement. Atheneum. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar

Examenreglement. Atheneum. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar BradleyBradleyBradleystraat 25, 6135 CV Sittard, Postbus 211, 6130 AE Sittard, T (046) 420 69 00, info@trevianum.nl Bradleystraat 25, 6135 CV Sittard, Postbus 211, 6130 AE Sittard, T (046) 420 69 00, info@trevianum.nl

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd. Periode: lesperiode die wordt afgesloten

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inleiding voor VMBO-T Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016. Zwolle, september 2015

EXAMENREGLEMENT 2015-2016. Zwolle, september 2015 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Zwolle, september 2015 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen de examenreglementen uit de voorgaande cursusjaren 1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit reglement

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2016-2017 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd. Periode: lesperiode die wordt afgesloten

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo

Examenreglement havo/vwo Examenreglement havo/vwo 2014-2015 KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, CULEMBORG 1. EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015 Examenreglement Montessori College Nijmegen/Groesbeek Tweede Fase havo en vwo Cohort 2012-2014/2015 Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Begripsbepalingen

Nadere informatie