2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico s @BioTeC. Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen"

Transcriptie

1 What we don t want BioTeC Veiligheid, Gezondheid en Milieu Overzicht werkpraktijken, richtlijnen, voorschriften September 2011 Inhoud Gebouwnummer: Lokaalnummer: 00.22, 00.25, 00.30, Noodnummer Laboratoria Biologische Veiligheid Chemische Veiligheid Bij ongelukken Huisregels NOODNUMMER KULEUVEN 016/ ingeval van brand, explosie, labo-ongeval, inbraak, vechtpartij, uitvallen ventilatie,

2 Laboratoria CENTRALE DISPATCH KULEUVEN ingeval van serieuze technische problemen: elektrische panne, overstroming, Predictieve microbiologie Bioreactoren Voorbereiding- en afwaslokaal Afvalwaterzuivering Inhoud BIOLOGISCHE VEILIGHEID 1. Biologische risico s 2. Inperkingsniveau van het labo 3. Werkvoorschriften Code Goede Microbiologische Praktijk Werken in bioveiligheidskabinet Ontsmettingsprocedure Handenhygiëne Risicohoudend afval Huisregels

3 1. Biologische risico 2. Inperkingsniveaus laboratoria Klasse II micro-organismen Salmonella Typhimurium Listeria monocytogenes Actief slib (kans op fecale pathogenen, Clostridium perfringens, Hepatitis A) Risicoklassen voor micro-organismen I niet-pathogeen inperkingsniveau 1 (L1) II zwak pathogeen, i.e., laag infectievermogen en goed te bestrijden inperkingsniveau 2 (L2) Inperkingsniveau L1 voor lokaal L2 voor andere delen van het labo zie informatie op toegangsdeuren labo! Inperkingsniveau L2 Inperkingsniveau L2 BELANGRIJKSTE INPERKINGS- EN TOEGANGSVOORWAARDEN: de deuren blijven zoveel mogelijk gesloten; tijdens de proefneming moeten ramen en deuren gesloten zijn; lokaal enkel betreden met toelating van de verantwoordelijke; labojassen(en handschoenen)worden verplicht gedragenen verlaten het lokaal niet; de laminaire flowkast(bioveiligheidskabinet) moet correct gebruikt worden; aërosolvormingmoet geminimaliseerdworden; pipetteren met de mond is verboden; levensvatbare micro-organismenmoeten fysiek ingeperktworden (gesloten recipiënten) wanneer ze niet gemanipuleerd worden; de centrifuges die gebruikt worden om culturen van pathogene microorganismen te concentreren moeten in het L2 laboratorium staan; dewerkoppervlakkenworden ontsmetmet een geschikt ontsmettingsmiddel na het beëindigen van de labo-activiteitenen ook wanneer biologisch materiaal gemorst is; een nota met gebruiksaanwijzing van ontsmettingsmiddelenmoet aanwezig zijn; eten, drinken en roken, gebruik van cosmetica en stockeren van etenswaren voor menselijke consumptie zijn verboden in deze lokalen; na afloop van de proefnemingen wordt al het mogelijk besmet materiaal chemischofdoor autoclaveringgeïnactiveerdof afgevoerd als risicohoudend biologisch afval; handenmoetengewassenworden alvorens het labo te verlaten(met desinfecterende zeep) en telkens als dit nodig blijkt; ongevallen en incidenten moeten onmiddellijk gemeld worden aan de laboverantwoordelijke(k. Bernaerts of dagelijkse begeleider).

4 Inperkingsvoorwaarden Inperkingsvoorwaarden Belangrijkste info staat aangegeven op toegangsdeuren! Info risicoklasse en inperkingsniveau Pictogrammen: Biologisch besmettingsgevaar Geen toegang voor onbevoegden Labojas verplicht Melding doorlopende proeven 3. Werkvoorschriften A. Code Goede Microbiologische Praktijk B. Werken in bioveiligheidskabinet C. Ontsmettingsprocedure D. Handenhygiëne E. Risicohoudend afval F. Werken met bunzenbrander en ethanol G. Huisregels H. Melding nieuwe micro-organismen I. Persoonlijke beschermingsmiddelen A. Code voor Goede Microbiologische Praktijk (GMP) hangt uit in labo belangrijke regels aanvullend bij inperkingsvoorwaarden Na het morsen wordt direct ontsmet(zie procedure). Opslag van biologisch materiaal gebeurt op een veilige manier. Experimenten worden genoteerd in een laboschriftdat in of nabij het labo bewaard wordt. Gebruikte materialenworden ontsmetvoordat ze worden gewassen of hergebruikt. Geen rugzakken en jassen in het labo. Draag geen sieraden of horloges https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/bioveiligheidcodegoede MicrobiologischePraktijk.html

5 B. Werken in bioveiligheidskabinet Werken in bioveiligheidskabinet Lokaal Beschermingvan werknemer+ experiment en milieu Werk met schuifdeur op juiste hoogte ( werkstand gecalibreerd ) Ontsmet(met 70% alcohol) werkblad en benodigde materialen Zet enkel de noodzakelijke spullen in het kabinet! Verstoor de luchtstroom zo min mogelijk Schuifraam altijd dicht tenzij er in het kabinet gewerkt wordt C. Ontsmettingsprocedure L2 Na beëindigen van de labo-activiteitenof bij morsen met biologisch risicohoudend materiaal van risicoklasse 2 onmiddellijkopkuisen met 70% ethanol (of javeloplossing, dettol, ) Voorzorgsmaatregelen: draag handschoenen Breng voldoende desinfectans aan. Laat gedurende (10 30) minuten inwerken. Maak de oppervlakte terug proper met behulp van papieren tissue en naar het centrum van de vervuiling toe. Verzamel het gecontamineerde materiaal en gooi het in een gele container voor risicohoudend biologisch materiaal. Sluit de container af. Ontsmettingsprocedure L2 Wat wanneer gebruiken? 70% Alcohol (gedenatureerde ethanol) [in solventenkast] dagelijks gebruik vegetatieve bacteriën, schimmels, virussen handen, huid, oppervlakken en materialen Javel(0.01 tot 1%, 1u) [onder trekkast] occasioneel Bacteriën (incl. meeste sporen), schimmels, virussen, oppervlakken en materialen Lage concentraties (< 2% actieve chloor) van javelkunnen geloosd worden, oplossingen met een concentratie > 2% actieve chloor moeten afgevoerd worden als chemisch afval van categorie 5 (speciale afvalvloeistoffen). Dettol [naast balansen] Occasioneel vegetatieve bacteriën, schimmels, virussen handen, huid, oppervlakken gepaste verdunning (zie verpakking)

6 D. Handhygiëne E. Risicohoudend biologisch afval Wassen van de handen reinigen en ontdoen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. begin en einde van de werkdag, bij verlaten van het labo, voor en na elke pauze na het gebruiken van toilet en na snuiten van de neus voor en na het werken in bioveiligheidskabinet na het uittrekken van handschoenen Handen wassen met vloeibare zeep Ontsmetten van de handen zo vlug mogelijk afdoden van pathogene biologische agentia die (mogelijks) op de handen zijn terecht gekomen. verplicht voor L2 Na het wassen en drogen van de handen, door gebruik te maken van alcogel door autoclavering inactiveren ofafvoeren als risicohoudend biologisch afval Cordi-doos voor laag risico, niet vloeibaar risicohoudend biologisch afval Geel vat hoog risico en/of vloeibaar afval Naaldcontainer naalden en andere scherpe voorwerpen Naalden NIET herkappen!!! Risicohoudend biologisch afval Voor goed gebruik: Cordi-dozen Niet overvullen!! Indien vol: sluiten, 600 opschrijven en wegbrengen naar lokaal Nieuwe dozen: in microscopielokaal Naaldcontainers Vol => markeerlijn (ongeveer 2/3) Indien vol: sluiten deponeren in cordi-doos F. Werken met bunsenbrander en ethanol Draag veiligheidsbril Voldoende afstand (> 50cm) ethanol en bunsenbrander!! Geen losse haren of kleding Ontsmetten van handen Bij voorkeur met Alcogel aan lavabo Indien met ethanol, draai weg van vlam + wacht tot handen VOLLEDIG droog zijn!!!

7 F. Werken met bunsenbrander en ethanol Gebruik: 1. Controleer correcte aansluiting op de gaskraan. 2. Sluit de luchttoevoeropeningen volledig. 3. Steek eerst uw lucifer en draai dan pas de gaskraan open. 4. Hou de lucifer aan de zijkant van de gasuitlaat (steek waakvlam aan). 5. Open de luchttoevoer. 6. Controleer de kleur van de vlam (blauw = OK, geel = niet OK). Flamberen in tip kleine blauwe vlam. 7. Sluit luchttoevoer en sluit gaskraan. G. Huisregels Label alles(materiaal in koelkast, incubatoren, etc.) Regelmatig nazicht en opruim Hou eigen labotafel proper en overzichtelijk Geleend materiaalna gebruik altijd onmiddellijk terugleggen Kuis regelmatig met javel(0.01 tot 1%), maar wel zuinig en gericht gebruik Sluit steeds gaskraan wanneer bunsenbrander niet in gebruik!!! Huisregels H. Melding nieuwe activiteit Vul reservatielijst in voor het gebruik van bioreactoren grote autoclaaf incubatoren en schudders waterbaden bioveiligheidskabinet Indien u activiteit met nieuwe micro-organisms van risicoklasse II opstart, moet u die activiteit melden aan Dienst VGM via uw VGM- antennecoördinator en VGM-antennelid Biologische Veiligheid (K. Bernaerts)

8 I. Persoonlijke beschermingsmiddelen Labojas (altijd) Handschoenen Nitrilhandschoenen (tijdens activiteiten met klasse 2 micro-organismen waarbij scherpe voorwerpen worden gebruikt of glasbreuk kan optreden; tijdens activiteiten met gevaarlijke chemische producten) Autoclaafhandschoenen CHEMISCHE VEILIGHEID Veiligheidsbril (voor alle activiteiten met gevaarlijke chemicaliën en activiteiten met klasse 2 micro-organismen waar spatten een risico vormt, tijdens werken met bunsenbrander) Inhoud 1. Chemische producten 1. Etikettering van chemische producten & risicoanalyse 2. Opslag van chemicaliën 3. Werkvoorschriften 4. Werken onder trekkast 5. Interventiekit 6. Afvalbeheer 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen Gevaarlijke producten Pictogrammen Risk (R) en Safety(S) zinnen Oud systeem K.U.Leuven Gevaarlijke stoffen databank via KULoket

9 Chemische producten Chemische producten NIEUW! GloballyHarmonizedSystem of Classification and Labelling of Chemicals(GHS) Invoering 1 december 2010 voor zuivere stoffen 1 juni 2015 voor mengsels Nieuw systeem (overgangsperiodes) GEZONDHEID FYS Pictogrammen MILIEU Chemische producten Chemische producten H-zinnen Hazard statements gevarenaanduiding, vervangen R-zinnen, risico s van een stof H... 2 fysisch gevaar - vb. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 3 gevaar voor gezondheid -vb. H310 Dodelijk bij contact met de huid. 4 gevaar voor milieu - vb. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. P-zinnen Precautionarystatements veiligheidsaanbevelingen, vervangen S-zinnen, veiligheidsvoorschriften voor omgaan met stof P... 1 algemeen vb. P102 Buitenhet bereikvan kinderenhouden. 2 preventie vb. P231 Onder inert gas werken. 3 repons vb. P311 Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. 4 opslag vb. P402 Op een droge plaats bewaren. 5 afval vb. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

10 (Zeer) gevaarlijke stoffen Risicoanalyse Gevaarlijke stoffen zijn producten waaraan een gevarenzin (H-zin) wordt gekoppeld. Zeer gevaarlijke stoffen: o.a. explosief, licht ontvlambaar, giftig, schadelijk voor milieu,... RA is verplicht voor activiteiten met gevaarlijke producten RA in overleg dagelijkse begeleider (vele reeds bestaand) Nieuwe gevaarlijke stoffen stel RA op in overleg met dagelijkse begeleider RA verplicht vóór aankoop product! https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemischeveiligheidfrisico Analyse.doc Risicoanalyse 2. Productenkast Risicoanalyse Welke specifieke risico's Kunnen in deze toepassing de gevaarlijke producten niet vervangen worden? Beperk dan de aangekochte hoeveelheid Bepaal de nodige voorzorgsmaatregelen Maatregelen voor het geval er zich een incident voordoet Hoe afval verwijderen Productenkast (lokaal 00.30) Productenlijst (naast balansen) Bovenaan poeders Onderaan vloeistoffen Kastdeuren steeds sluiten! Trekkast is GEEN opslagplaats!

11 3. Werkvoorschriften Basisregels chemische practica https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemische VeiligheidBasisregelsPractica.html Code goede labopraktijken(cglp) https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemische VeiligheidCodeGoedeLabopraktijken.html Basisregels chemische practica Houding Wees steeds bewust van de potentiële gevaren Pas continu CGLPtoe (Code voor Goede Labopraktijken) Laat nooit een experiment ongecontroleerd achter. Voer nooit alleen een experiment uit. Bij twijfel aangaande een experiment,vraag vooraf uitleg. Basisregels chemische practica Persoonlijke hygiëne Eten, drinken, roken is verboden in laboratoria. Hou uw laboratoriumjassteeds dicht. Doe de laboratoriumjas uit bij het verlaten van het lokaal. Was uw handen bij het verlaten van het laboratorium. Bind lang haar bijeen. Basisregels chemische practica Orde en netheid Hou het werkblad proper. Sluit alle recipiënten na gebruik enzet ze terug op hun plaats. Noteer alle gegevens nauwlettend in een laboschrift. Hou alle niet noodzakelijke papieren, boeken en schrijfgerief buiten het labo of opslaglokaal. Label uw materiaal (o.a., inhoud, eigenaar) Hou de vloer vrij van stukjes glas, papier en natte vlekken om uitglijden te vermijden.

12 Basisregels chemische practica Beschermingsmiddelen Draag steeds een laboratoriumschort. Draag veiligheidsbril tijdens manipulatie van gevaarlijke chemicaliën en opstellingen. Maak gebruik van andere beschermingsmiddelen zoals zuurkasten en handschoenen in functie van de risico s. Deze risico s zullen in de risicoanalyse worden vastgelegd. Basisregels chemische practica Afvalbeheer Spring zuinigom met producten zodat het afval beperkt wordt Verzamel chemisch afval in de daarvoor bestemde recipiënten. Een kleurcode en een etiket geven de aard van de inhoud van de vaten aan. Draai de stop van het vat nooit volledig vast. De afvalcategorievan de fracties die tijdens een experiment worden bekomen, wordt vastgelegd bij het opstellen van de risicoanalyse. Basisregels chemische practica Incidenten Waarschuwin geval van een incident direct het toezichthoudend personeel Ken de locatie van de veiligheidsuitrusting (blussers, branddeken, douches, oogdouche, EHBO-kastje, interventiekit, nooduitgang) Basisregels chemische practica Risicoanalyse Stel vooraf zelf een risicoanalyse op. Volg daarna de door u bepaalde preventiemaatregelennauwgezet op. Indien er iets fout loopt, verwittig onmiddellijk het toezichthoudend personeel. Ken de maatregelen ingeval er iets verkeerd gaat.

13 4. Werken in trekkast 5. Interventiekit lokaal bescherming van werknemer handelingen met vluchtige of giftige solventen uitdampen van oplossingen waarbij anderedanh 2 0 damp vrijkomt CONTROLEER afzuiging(papiertje!) schuifraam dicht tenzij in gebruik tijdens het werken: opening schuifraam-tafel 30 cm hou de trekkast proper Veiligheidsbril! naast afwasbak in lokaal Te gebruiken bij morsen en lekken van gevaarlijke stoffen gebruikte materiaal verwijderen als categorie 6 (KCA afval, blauw dekselvat) 6. Chemisch afval afvalvatenin lokaal00.30 Cat. 1: Zure anorganische afvalvloeistoffen Cat. 2: Basische anorganische afvalvloeistoffen Cat. 3: Niet-gehalogeneerde organische afvalvloeistoffen Cat. 4: Gehalogeneerde organische afvalvloeistoffen Cat. 5: Bijzondere afvalvloeistoffen Cat. 6: Klein chemischafval(kca) Opslag volle recipiënten en ander labo-afval: algemene afvalzone kelder Labojas Handschoenen 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen Nitrilhandschoenen Zuurbestendige handschoenen Veiligheidsbril Wegwerpstofmasker > afwegen van (zeer) gevaarlijke poeders > in productenkast te vinden

14 Bij kleine ongevallen EHBO-post in (naast weegschalen) Lijst van EHBO helpers op kast. Informeer steeds begeleiding BIJ ONGELUKKEN Registratie van elke verzorging (formulier bezorgen aan K. Bernaerts) Prikongevallen steeds registreren Oogdouche in (achter deur naar 00.30) Bij ernstig incident Bij brand KULeuven Noodnummer(016 32)2222 Geef de volgende inlichtingen: uw naam en functie de naam van het gebouw en eventueel het lokaal de reden van de oproep Blijf ter plaatse ter beschikking van de hulpdiensten om hen de nodige informatie te geven. 1.roep: brand! brand! 2. blus: één poging 3. (Laat) de hulpploegen waarschuwenvia het noodnummer Primaire Blusmiddelen (00.30) blusdeken (naast weegschalen) CO 2 -blusser (naast uitgang)

15 Bijbrand Bijbrand Waarschuwing: Geluidssignaal van 3 seconden. Eerste Interventie Ploeg treedt in actie. Een waarschuwing is nog geen evacuatiebevel! Evacuatiealarm: Aanhoudend geluidssignaal van +/- 5 minuten. Bevelaan iedereen om het gebouw onmiddellijk te ontruimen en te verzamelen op grasveld vooraan gebouw. Bij evacuatiealarm Schakel elektrische toestellen uit. Laat de lichten branden. Laboproeven'veilig' stellen. Sluit gas-en waterkranen. Doe ramen en deuren dicht. Verlaat onmiddellijk het gebouw (neem jas en portefeuille / handtas mee) of Bioreac tor lab L Oogdouche Pred. PMF lab L2 EHBO Branddeken Brandalarm activeren General L Water lab -L2 HUISREGELS Douche in kelder (naast lift)

16 Logboek Bestelprocedure Buiten de normale werkuren, i.e., tussen 20u00 en 8u00 in het weekend op feestdagen GEEN risicovolle activiteiten ALLEEN uitvoeren! vul altijdhet logboek in (bij de postbakjes) Indien mogelijk vul je aankomsttijd al op voorhand in Verlaat je als laatste het labo: zet radio uit, controleer gaskranen (gesloten!), controleer lopende proeven, doe de lichten uit, en sluit het labo Via begeleid(st)er! Geef bestellingen tijdig door Indien je laatste doos/fles opent bestel nieuwe Check vóór de start van je experiment of je alle nodig materiaal hebt Afwas Belangrijke nummers Verwijder labels & desinfecteer/spoel recipiënten Plaats afwas boven op wasmachine Stapel geen glaswerk (breekbaar...) Algemene regel: op wasmachine = vuil op kar = proper Telefoonnummers iedereen in lab (inclusief eindwerkstudenten) Lijst naast telefoon in Wees bereikbaar! Alleen ingeval van problemen/nood! Gebroken glaswerk in emmer (lokaal 00.30) Lege flessen chemicaliën in verzamelbak (lokaal 00.30)

17 WELZIJNSASPECTEN VOOR STUDENTEN/STAGAIRS Werkpostfishe Verplicht voor eindwerkstudenten met activiteiten in labo. Gelieve in overleg met dagelijkse begeleider in te vullen en te ondertekenen. Indiening bij Dienst VGM via VGM-antenne coördinator. VEEL SUCCES EN PLEZIER! EN WERK VEILIG!

1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo

1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo Department of Chemical Engineering P&O Chemische Technologie VEILIGHEID 1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo Prof. Kristel Bernaerts, Prof. Tom Van Gerven en Prof. Peter Van Puyvelde

Nadere informatie

Immaculata Instituut

Immaculata Instituut Immaculata Instituut 2015-2016 Reglement voor labo Fysica, Biologie en Chemie Voorschriften bij het werken in het labo 1 Algemene voorschriften 1.1 Bij het betreden van het labo is het gebruik van een

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo

1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo Department of Chemical Engineering P&O Chemische Technologie VEILIGHEID 1. Opstellenvan eenrisicoanalyse 2. Veiligwerkenin het labo Prof. Kristel Bernaerts, Prof. Tom Van Gerven en Prof. Peter Van Puyvelde

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Omgaan met biologische agentia

Omgaan met biologische agentia Omgaan met biologische agentia Hoe omgaan met BA Werknemer Werkgever Instructie Procedure Besmettingswijze Besmettingsincident Informatie (RA) Communicatie Hygiëne-voorzieningen PBM BA Gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels in of op: ruimten

Nadere informatie

Tabel Werkplekvoorschriften van laboratoria, plantenkweekcellen, kassen en dierverblijven

Tabel Werkplekvoorschriften van laboratoria, plantenkweekcellen, kassen en dierverblijven Tabel Werkplekvoorschriften van laboratoria, plantenkweekcellen, kassen en dierverblijven Versie: 22 juni 2012 Tabel: Bij SOP A.0x v0.1 Micro-organismen klasse 1 Micro-organismen klasse 2 Micro-organismen

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene richtlijnen stralingshygiëne: werken in het radiolab (U735,736 en 737)

Algemene richtlijnen stralingshygiëne: werken in het radiolab (U735,736 en 737) Algemene richtlijnen stralingshygiëne: werken in het radiolab (U735,736 en 737) Laboratorium voor Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie Universiteit Antwerpen Iedere radiologische medewerker dient kennis

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2 Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2.1 Persoonlijke hygiëne Tijdens de werkzaamheden van de medewerker bloedafname: is eten, drinken en roken niet toegestaan moet de bedrijfskleding gedragen worden:

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Groep: Naam: Klas: HOOFDSTUK 1. INLEIDING.

Groep: Naam: Klas: HOOFDSTUK 1. INLEIDING. HOOFDSTUK 1. INLEIDING. Voor jullie ligt het boekje met de titel: VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE. Hiermee gaan we beginnen. Pas als jullie dit boekje helemaal hebben doorgewerkt, gaan jullie door met het scheikundeboek.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Vinoferm Tartrol 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING HOOC(CHOH) 2 COOH

Vinoferm Tartrol 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING HOOC(CHOH) 2 COOH Vinoferm Tartrol 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Chemische formule : Naam : HOOC(CHOH) 2 COOH L-Wijnsteenzuur CAS nummer : 87-69-4 Chemische groep : Aard van

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Mijnstof en Black Powder. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Mijnstof en Black Powder. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Mijnstof en Black Powder VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA. Walk the Talk. Methyleenchloride

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA. Walk the Talk. Methyleenchloride ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA Walk the Talk Methyleenchloride 1 Etiketinformatie methyleenchloride CLP DSD Signaalwoord: Waarschuwing Gevaaraanduidingen H315 Veroorzaakt huidirritatie H319 Veroorzaakt

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

INFO VEILIGHEID EERSTE JAARS IBL

INFO VEILIGHEID EERSTE JAARS IBL INFO VEILIGHEID Universiteit EERSTE JAARS IBL Peter Roemelé Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit INLEIDING Risico s Laboratoriumveiligheid Veiligheidsreglement

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C62 van 26/02/98 Bijlage IV BIJLAGE IV - INPERKINGS- EN ANDERE BESCHERMINGSMAATREGELEN - Algemene beginselen 1. Deze tabellen bieden een overzicht

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

UITWERKING webcase veilig schoonmaken

UITWERKING webcase veilig schoonmaken UITWERKING webcase veilig schoonmaken opdracht 1 = Reinigen stof en losliggend vuil op harde magazijnvloeren. Vegen, stofwissen (eventueel met een microvezeldoekje) of stofzuigen Vier reinigingsmiddelen:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

INSTRUCTIE INGEVOLGE ARTIKEL 10 VAN HET BESTRIJDINGSMIDDELENBESLUIT 1987 (VERPLICHT IN DE BEWAARPLAATS OP TE HANGEN)

INSTRUCTIE INGEVOLGE ARTIKEL 10 VAN HET BESTRIJDINGSMIDDELENBESLUIT 1987 (VERPLICHT IN DE BEWAARPLAATS OP TE HANGEN) INSTRUCTIE INGEVOLGE ARTIKEL 0 VAN HET BESTRIJDINGSMIDDELENBESLUIT 987 INSTRUCTIE INGEVOLGE ARTIKEL 0 VAN HET BESTRIJDINGSMIDDELENBESLUIT Het betreft hier een kartonnen kaart die in de bewaarplaats van

Nadere informatie

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! maart 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 27 maart 2014 (20145046 AB) van Blue Wonder! Holding B.V. Molenwerf

Nadere informatie

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen.

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. 1/5 Creet Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK www.dasicinter.com + (0)179 51219 + (0)179 52236 info@dasicinter.com

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie Reiniging en desinfectie 1 Reiniging en desinfectie Als jij een frietje eet bij de snackbar, denk je waarschijnlijk niet na over de keuken. Maar stel je eens voor dat jouw friet wordt gebakken in een hele

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten)

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Inventarisatie van chemische agentia in Barco

Inventarisatie van chemische agentia in Barco Inventarisatie van chemische agentia in Barco Deel 2 Preventiemaatregelen & communicatie Informatie & aankoopbeleid Christophe Vermaete All rights reserved. GO4S safety consult VOF. All rights reserved.

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Informatie over het product Product Artikelcode Toepassing van de stof of preparaat Fabrikant/leverancier Inlichtingen in noodsituaties :

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Info Veiligheid Eerstejaars IBL

Info Veiligheid Eerstejaars IBL Info Veiligheid Eerstejaars IBL Peter Roemelé September 2014 Arbo & Milieu Dienst W&N Inleiding Risico s Laboratoriumveiligheid Veiligheidsreglement Brand en blussen Bijna ongelukken en melding Vluchtroutes

Nadere informatie

Xylamon Houtwormdood. Algemene informatie Pagina 2. Technische informatie Pagina 4. Veiligheid informatie Pagina 5-6.

Xylamon Houtwormdood. Algemene informatie Pagina 2. Technische informatie Pagina 4. Veiligheid informatie Pagina 5-6. Xylamon Houtwormdood Algemene informatie Pagina 2 Gebruiksaanwijzing Pagina 3 Technische informatie Pagina 4 Veiligheid informatie Pagina 5-6 Houtverduurzaming Algemene informatie Voorkomt en bestrijdt

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM

GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM Of er gezondheidrisico s optreden bij het werken met gevaarlijke stoffen hangt af van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Om het risico te verkleinen

Nadere informatie

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN HSE guidelines H april 2017 BENZEEN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Productnaam: Eco-forte Pagina 1 van 5 -MATERIAL SAFETY DATA SHEET-

Productnaam: Eco-forte Pagina 1 van 5 -MATERIAL SAFETY DATA SHEET- Productnaam: Eco-forte Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. Handelsnaam : Ecoforte Leverancier : Houweling International b.v. Adres: : Klappolder 104 2665 LP

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Sonax Wasch & Shine Concentraat /Sonax Glansshampoo Geconcentreerd Art.n* 314041-570/314200-570/314300-570/314500-570/314600-570

Nadere informatie

ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S. Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN. Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat

ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S. Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN. Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat over het veilig omgaan met chemicaliën. In geval van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie