2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico s @BioTeC. Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen"

Transcriptie

1 What we don t want BioTeC Veiligheid, Gezondheid en Milieu Overzicht werkpraktijken, richtlijnen, voorschriften September 2011 Inhoud Gebouwnummer: Lokaalnummer: 00.22, 00.25, 00.30, Noodnummer Laboratoria Biologische Veiligheid Chemische Veiligheid Bij ongelukken Huisregels NOODNUMMER KULEUVEN 016/ ingeval van brand, explosie, labo-ongeval, inbraak, vechtpartij, uitvallen ventilatie,

2 Laboratoria CENTRALE DISPATCH KULEUVEN ingeval van serieuze technische problemen: elektrische panne, overstroming, Predictieve microbiologie Bioreactoren Voorbereiding- en afwaslokaal Afvalwaterzuivering Inhoud BIOLOGISCHE VEILIGHEID 1. Biologische risico s 2. Inperkingsniveau van het labo 3. Werkvoorschriften Code Goede Microbiologische Praktijk Werken in bioveiligheidskabinet Ontsmettingsprocedure Handenhygiëne Risicohoudend afval Huisregels

3 1. Biologische risico 2. Inperkingsniveaus laboratoria Klasse II micro-organismen Salmonella Typhimurium Listeria monocytogenes Actief slib (kans op fecale pathogenen, Clostridium perfringens, Hepatitis A) Risicoklassen voor micro-organismen I niet-pathogeen inperkingsniveau 1 (L1) II zwak pathogeen, i.e., laag infectievermogen en goed te bestrijden inperkingsniveau 2 (L2) Inperkingsniveau L1 voor lokaal L2 voor andere delen van het labo zie informatie op toegangsdeuren labo! Inperkingsniveau L2 Inperkingsniveau L2 BELANGRIJKSTE INPERKINGS- EN TOEGANGSVOORWAARDEN: de deuren blijven zoveel mogelijk gesloten; tijdens de proefneming moeten ramen en deuren gesloten zijn; lokaal enkel betreden met toelating van de verantwoordelijke; labojassen(en handschoenen)worden verplicht gedragenen verlaten het lokaal niet; de laminaire flowkast(bioveiligheidskabinet) moet correct gebruikt worden; aërosolvormingmoet geminimaliseerdworden; pipetteren met de mond is verboden; levensvatbare micro-organismenmoeten fysiek ingeperktworden (gesloten recipiënten) wanneer ze niet gemanipuleerd worden; de centrifuges die gebruikt worden om culturen van pathogene microorganismen te concentreren moeten in het L2 laboratorium staan; dewerkoppervlakkenworden ontsmetmet een geschikt ontsmettingsmiddel na het beëindigen van de labo-activiteitenen ook wanneer biologisch materiaal gemorst is; een nota met gebruiksaanwijzing van ontsmettingsmiddelenmoet aanwezig zijn; eten, drinken en roken, gebruik van cosmetica en stockeren van etenswaren voor menselijke consumptie zijn verboden in deze lokalen; na afloop van de proefnemingen wordt al het mogelijk besmet materiaal chemischofdoor autoclaveringgeïnactiveerdof afgevoerd als risicohoudend biologisch afval; handenmoetengewassenworden alvorens het labo te verlaten(met desinfecterende zeep) en telkens als dit nodig blijkt; ongevallen en incidenten moeten onmiddellijk gemeld worden aan de laboverantwoordelijke(k. Bernaerts of dagelijkse begeleider).

4 Inperkingsvoorwaarden Inperkingsvoorwaarden Belangrijkste info staat aangegeven op toegangsdeuren! Info risicoklasse en inperkingsniveau Pictogrammen: Biologisch besmettingsgevaar Geen toegang voor onbevoegden Labojas verplicht Melding doorlopende proeven 3. Werkvoorschriften A. Code Goede Microbiologische Praktijk B. Werken in bioveiligheidskabinet C. Ontsmettingsprocedure D. Handenhygiëne E. Risicohoudend afval F. Werken met bunzenbrander en ethanol G. Huisregels H. Melding nieuwe micro-organismen I. Persoonlijke beschermingsmiddelen A. Code voor Goede Microbiologische Praktijk (GMP) hangt uit in labo belangrijke regels aanvullend bij inperkingsvoorwaarden Na het morsen wordt direct ontsmet(zie procedure). Opslag van biologisch materiaal gebeurt op een veilige manier. Experimenten worden genoteerd in een laboschriftdat in of nabij het labo bewaard wordt. Gebruikte materialenworden ontsmetvoordat ze worden gewassen of hergebruikt. Geen rugzakken en jassen in het labo. Draag geen sieraden of horloges https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/bioveiligheidcodegoede MicrobiologischePraktijk.html

5 B. Werken in bioveiligheidskabinet Werken in bioveiligheidskabinet Lokaal Beschermingvan werknemer+ experiment en milieu Werk met schuifdeur op juiste hoogte ( werkstand gecalibreerd ) Ontsmet(met 70% alcohol) werkblad en benodigde materialen Zet enkel de noodzakelijke spullen in het kabinet! Verstoor de luchtstroom zo min mogelijk Schuifraam altijd dicht tenzij er in het kabinet gewerkt wordt C. Ontsmettingsprocedure L2 Na beëindigen van de labo-activiteitenof bij morsen met biologisch risicohoudend materiaal van risicoklasse 2 onmiddellijkopkuisen met 70% ethanol (of javeloplossing, dettol, ) Voorzorgsmaatregelen: draag handschoenen Breng voldoende desinfectans aan. Laat gedurende (10 30) minuten inwerken. Maak de oppervlakte terug proper met behulp van papieren tissue en naar het centrum van de vervuiling toe. Verzamel het gecontamineerde materiaal en gooi het in een gele container voor risicohoudend biologisch materiaal. Sluit de container af. Ontsmettingsprocedure L2 Wat wanneer gebruiken? 70% Alcohol (gedenatureerde ethanol) [in solventenkast] dagelijks gebruik vegetatieve bacteriën, schimmels, virussen handen, huid, oppervlakken en materialen Javel(0.01 tot 1%, 1u) [onder trekkast] occasioneel Bacteriën (incl. meeste sporen), schimmels, virussen, oppervlakken en materialen Lage concentraties (< 2% actieve chloor) van javelkunnen geloosd worden, oplossingen met een concentratie > 2% actieve chloor moeten afgevoerd worden als chemisch afval van categorie 5 (speciale afvalvloeistoffen). Dettol [naast balansen] Occasioneel vegetatieve bacteriën, schimmels, virussen handen, huid, oppervlakken gepaste verdunning (zie verpakking)

6 D. Handhygiëne E. Risicohoudend biologisch afval Wassen van de handen reinigen en ontdoen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. begin en einde van de werkdag, bij verlaten van het labo, voor en na elke pauze na het gebruiken van toilet en na snuiten van de neus voor en na het werken in bioveiligheidskabinet na het uittrekken van handschoenen Handen wassen met vloeibare zeep Ontsmetten van de handen zo vlug mogelijk afdoden van pathogene biologische agentia die (mogelijks) op de handen zijn terecht gekomen. verplicht voor L2 Na het wassen en drogen van de handen, door gebruik te maken van alcogel door autoclavering inactiveren ofafvoeren als risicohoudend biologisch afval Cordi-doos voor laag risico, niet vloeibaar risicohoudend biologisch afval Geel vat hoog risico en/of vloeibaar afval Naaldcontainer naalden en andere scherpe voorwerpen Naalden NIET herkappen!!! Risicohoudend biologisch afval Voor goed gebruik: Cordi-dozen Niet overvullen!! Indien vol: sluiten, 600 opschrijven en wegbrengen naar lokaal Nieuwe dozen: in microscopielokaal Naaldcontainers Vol => markeerlijn (ongeveer 2/3) Indien vol: sluiten deponeren in cordi-doos F. Werken met bunsenbrander en ethanol Draag veiligheidsbril Voldoende afstand (> 50cm) ethanol en bunsenbrander!! Geen losse haren of kleding Ontsmetten van handen Bij voorkeur met Alcogel aan lavabo Indien met ethanol, draai weg van vlam + wacht tot handen VOLLEDIG droog zijn!!!

7 F. Werken met bunsenbrander en ethanol Gebruik: 1. Controleer correcte aansluiting op de gaskraan. 2. Sluit de luchttoevoeropeningen volledig. 3. Steek eerst uw lucifer en draai dan pas de gaskraan open. 4. Hou de lucifer aan de zijkant van de gasuitlaat (steek waakvlam aan). 5. Open de luchttoevoer. 6. Controleer de kleur van de vlam (blauw = OK, geel = niet OK). Flamberen in tip kleine blauwe vlam. 7. Sluit luchttoevoer en sluit gaskraan. G. Huisregels Label alles(materiaal in koelkast, incubatoren, etc.) Regelmatig nazicht en opruim Hou eigen labotafel proper en overzichtelijk Geleend materiaalna gebruik altijd onmiddellijk terugleggen Kuis regelmatig met javel(0.01 tot 1%), maar wel zuinig en gericht gebruik Sluit steeds gaskraan wanneer bunsenbrander niet in gebruik!!! Huisregels H. Melding nieuwe activiteit Vul reservatielijst in voor het gebruik van bioreactoren grote autoclaaf incubatoren en schudders waterbaden bioveiligheidskabinet Indien u activiteit met nieuwe micro-organisms van risicoklasse II opstart, moet u die activiteit melden aan Dienst VGM via uw VGM- antennecoördinator en VGM-antennelid Biologische Veiligheid (K. Bernaerts)

8 I. Persoonlijke beschermingsmiddelen Labojas (altijd) Handschoenen Nitrilhandschoenen (tijdens activiteiten met klasse 2 micro-organismen waarbij scherpe voorwerpen worden gebruikt of glasbreuk kan optreden; tijdens activiteiten met gevaarlijke chemische producten) Autoclaafhandschoenen CHEMISCHE VEILIGHEID Veiligheidsbril (voor alle activiteiten met gevaarlijke chemicaliën en activiteiten met klasse 2 micro-organismen waar spatten een risico vormt, tijdens werken met bunsenbrander) Inhoud 1. Chemische producten 1. Etikettering van chemische producten & risicoanalyse 2. Opslag van chemicaliën 3. Werkvoorschriften 4. Werken onder trekkast 5. Interventiekit 6. Afvalbeheer 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen Gevaarlijke producten Pictogrammen Risk (R) en Safety(S) zinnen Oud systeem K.U.Leuven Gevaarlijke stoffen databank via KULoket

9 Chemische producten Chemische producten NIEUW! GloballyHarmonizedSystem of Classification and Labelling of Chemicals(GHS) Invoering 1 december 2010 voor zuivere stoffen 1 juni 2015 voor mengsels Nieuw systeem (overgangsperiodes) GEZONDHEID FYS Pictogrammen MILIEU Chemische producten Chemische producten H-zinnen Hazard statements gevarenaanduiding, vervangen R-zinnen, risico s van een stof H... 2 fysisch gevaar - vb. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 3 gevaar voor gezondheid -vb. H310 Dodelijk bij contact met de huid. 4 gevaar voor milieu - vb. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. P-zinnen Precautionarystatements veiligheidsaanbevelingen, vervangen S-zinnen, veiligheidsvoorschriften voor omgaan met stof P... 1 algemeen vb. P102 Buitenhet bereikvan kinderenhouden. 2 preventie vb. P231 Onder inert gas werken. 3 repons vb. P311 Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. 4 opslag vb. P402 Op een droge plaats bewaren. 5 afval vb. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

10 (Zeer) gevaarlijke stoffen Risicoanalyse Gevaarlijke stoffen zijn producten waaraan een gevarenzin (H-zin) wordt gekoppeld. Zeer gevaarlijke stoffen: o.a. explosief, licht ontvlambaar, giftig, schadelijk voor milieu,... RA is verplicht voor activiteiten met gevaarlijke producten RA in overleg dagelijkse begeleider (vele reeds bestaand) Nieuwe gevaarlijke stoffen stel RA op in overleg met dagelijkse begeleider RA verplicht vóór aankoop product! https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemischeveiligheidfrisico Analyse.doc Risicoanalyse 2. Productenkast Risicoanalyse Welke specifieke risico's Kunnen in deze toepassing de gevaarlijke producten niet vervangen worden? Beperk dan de aangekochte hoeveelheid Bepaal de nodige voorzorgsmaatregelen Maatregelen voor het geval er zich een incident voordoet Hoe afval verwijderen Productenkast (lokaal 00.30) Productenlijst (naast balansen) Bovenaan poeders Onderaan vloeistoffen Kastdeuren steeds sluiten! Trekkast is GEEN opslagplaats!

11 3. Werkvoorschriften Basisregels chemische practica https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemische VeiligheidBasisregelsPractica.html Code goede labopraktijken(cglp) https://admin.kuleuven.be/vgm/intranet/chemische VeiligheidCodeGoedeLabopraktijken.html Basisregels chemische practica Houding Wees steeds bewust van de potentiële gevaren Pas continu CGLPtoe (Code voor Goede Labopraktijken) Laat nooit een experiment ongecontroleerd achter. Voer nooit alleen een experiment uit. Bij twijfel aangaande een experiment,vraag vooraf uitleg. Basisregels chemische practica Persoonlijke hygiëne Eten, drinken, roken is verboden in laboratoria. Hou uw laboratoriumjassteeds dicht. Doe de laboratoriumjas uit bij het verlaten van het lokaal. Was uw handen bij het verlaten van het laboratorium. Bind lang haar bijeen. Basisregels chemische practica Orde en netheid Hou het werkblad proper. Sluit alle recipiënten na gebruik enzet ze terug op hun plaats. Noteer alle gegevens nauwlettend in een laboschrift. Hou alle niet noodzakelijke papieren, boeken en schrijfgerief buiten het labo of opslaglokaal. Label uw materiaal (o.a., inhoud, eigenaar) Hou de vloer vrij van stukjes glas, papier en natte vlekken om uitglijden te vermijden.

12 Basisregels chemische practica Beschermingsmiddelen Draag steeds een laboratoriumschort. Draag veiligheidsbril tijdens manipulatie van gevaarlijke chemicaliën en opstellingen. Maak gebruik van andere beschermingsmiddelen zoals zuurkasten en handschoenen in functie van de risico s. Deze risico s zullen in de risicoanalyse worden vastgelegd. Basisregels chemische practica Afvalbeheer Spring zuinigom met producten zodat het afval beperkt wordt Verzamel chemisch afval in de daarvoor bestemde recipiënten. Een kleurcode en een etiket geven de aard van de inhoud van de vaten aan. Draai de stop van het vat nooit volledig vast. De afvalcategorievan de fracties die tijdens een experiment worden bekomen, wordt vastgelegd bij het opstellen van de risicoanalyse. Basisregels chemische practica Incidenten Waarschuwin geval van een incident direct het toezichthoudend personeel Ken de locatie van de veiligheidsuitrusting (blussers, branddeken, douches, oogdouche, EHBO-kastje, interventiekit, nooduitgang) Basisregels chemische practica Risicoanalyse Stel vooraf zelf een risicoanalyse op. Volg daarna de door u bepaalde preventiemaatregelennauwgezet op. Indien er iets fout loopt, verwittig onmiddellijk het toezichthoudend personeel. Ken de maatregelen ingeval er iets verkeerd gaat.

13 4. Werken in trekkast 5. Interventiekit lokaal bescherming van werknemer handelingen met vluchtige of giftige solventen uitdampen van oplossingen waarbij anderedanh 2 0 damp vrijkomt CONTROLEER afzuiging(papiertje!) schuifraam dicht tenzij in gebruik tijdens het werken: opening schuifraam-tafel 30 cm hou de trekkast proper Veiligheidsbril! naast afwasbak in lokaal Te gebruiken bij morsen en lekken van gevaarlijke stoffen gebruikte materiaal verwijderen als categorie 6 (KCA afval, blauw dekselvat) 6. Chemisch afval afvalvatenin lokaal00.30 Cat. 1: Zure anorganische afvalvloeistoffen Cat. 2: Basische anorganische afvalvloeistoffen Cat. 3: Niet-gehalogeneerde organische afvalvloeistoffen Cat. 4: Gehalogeneerde organische afvalvloeistoffen Cat. 5: Bijzondere afvalvloeistoffen Cat. 6: Klein chemischafval(kca) Opslag volle recipiënten en ander labo-afval: algemene afvalzone kelder Labojas Handschoenen 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen Nitrilhandschoenen Zuurbestendige handschoenen Veiligheidsbril Wegwerpstofmasker > afwegen van (zeer) gevaarlijke poeders > in productenkast te vinden

14 Bij kleine ongevallen EHBO-post in (naast weegschalen) Lijst van EHBO helpers op kast. Informeer steeds begeleiding BIJ ONGELUKKEN Registratie van elke verzorging (formulier bezorgen aan K. Bernaerts) Prikongevallen steeds registreren Oogdouche in (achter deur naar 00.30) Bij ernstig incident Bij brand KULeuven Noodnummer(016 32)2222 Geef de volgende inlichtingen: uw naam en functie de naam van het gebouw en eventueel het lokaal de reden van de oproep Blijf ter plaatse ter beschikking van de hulpdiensten om hen de nodige informatie te geven. 1.roep: brand! brand! 2. blus: één poging 3. (Laat) de hulpploegen waarschuwenvia het noodnummer Primaire Blusmiddelen (00.30) blusdeken (naast weegschalen) CO 2 -blusser (naast uitgang)

15 Bijbrand Bijbrand Waarschuwing: Geluidssignaal van 3 seconden. Eerste Interventie Ploeg treedt in actie. Een waarschuwing is nog geen evacuatiebevel! Evacuatiealarm: Aanhoudend geluidssignaal van +/- 5 minuten. Bevelaan iedereen om het gebouw onmiddellijk te ontruimen en te verzamelen op grasveld vooraan gebouw. Bij evacuatiealarm Schakel elektrische toestellen uit. Laat de lichten branden. Laboproeven'veilig' stellen. Sluit gas-en waterkranen. Doe ramen en deuren dicht. Verlaat onmiddellijk het gebouw (neem jas en portefeuille / handtas mee) of Bioreac tor lab L Oogdouche Pred. PMF lab L2 EHBO Branddeken Brandalarm activeren General L Water lab -L2 HUISREGELS Douche in kelder (naast lift)

16 Logboek Bestelprocedure Buiten de normale werkuren, i.e., tussen 20u00 en 8u00 in het weekend op feestdagen GEEN risicovolle activiteiten ALLEEN uitvoeren! vul altijdhet logboek in (bij de postbakjes) Indien mogelijk vul je aankomsttijd al op voorhand in Verlaat je als laatste het labo: zet radio uit, controleer gaskranen (gesloten!), controleer lopende proeven, doe de lichten uit, en sluit het labo Via begeleid(st)er! Geef bestellingen tijdig door Indien je laatste doos/fles opent bestel nieuwe Check vóór de start van je experiment of je alle nodig materiaal hebt Afwas Belangrijke nummers Verwijder labels & desinfecteer/spoel recipiënten Plaats afwas boven op wasmachine Stapel geen glaswerk (breekbaar...) Algemene regel: op wasmachine = vuil op kar = proper Telefoonnummers iedereen in lab (inclusief eindwerkstudenten) Lijst naast telefoon in Wees bereikbaar! Alleen ingeval van problemen/nood! Gebroken glaswerk in emmer (lokaal 00.30) Lege flessen chemicaliën in verzamelbak (lokaal 00.30)

17 WELZIJNSASPECTEN VOOR STUDENTEN/STAGAIRS Werkpostfishe Verplicht voor eindwerkstudenten met activiteiten in labo. Gelieve in overleg met dagelijkse begeleider in te vullen en te ondertekenen. Indiening bij Dienst VGM via VGM-antenne coördinator. VEEL SUCCES EN PLEZIER! EN WERK VEILIG!

Bioveiligheid in het laboratorium

Bioveiligheid in het laboratorium VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE UNIVERSITEIT GENT Universiteit Antwerpen Bioveiligheid in het laboratorium 3de herziene editie Bioveiligheid in het laboratorium 3e herziene editie,

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2014 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

HYGIËNE MANAGEMENT HYGIËNE PROTOCOL

HYGIËNE MANAGEMENT HYGIËNE PROTOCOL Module 5 HYGIËNE MANAGEMENT HYGIËNE PROTOCOL Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

R FaS. richtlijn Persoonlijke Beschermings- Middelen (PBM) R i s i c o i n s t r u m e n t F a r m a c e u t i s c h e S t o f f e n

R FaS. richtlijn Persoonlijke Beschermings- Middelen (PBM) R i s i c o i n s t r u m e n t F a r m a c e u t i s c h e S t o f f e n R FaS R i s i c o i n s t r u m e n t F a r m a c e u t i s c h e S t o f f e n voor inhoudelijke vragen: lnahelpdesk@winap.nl richtlijn Persoonlijke Beschermings- Middelen (PBM) 1 2 3 4 Bij bereiding

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie