Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks"

Transcriptie

1 Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17

2 INLEIDING Wettelijk is het verplicht om voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden deze risico s te inventariseren en te evalueren in een RI&E. Over het algemeen wordt in de wettelijk verplichte RI&E onvoldoende ingegaan op de chronologische taakstappen bij inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse cilindrische kunststof chemicaliën opslagtanks. Geadviseerd wordt om in de RI&E bij de taak inwendige tankinspecties te verwijzen naar de TRA, waarin de concrete risico s kunnen worden bepaald per taakstap en de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden vermeld. Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen bij inwendige tankinspecties van chemicaliën opslagtanks, moeten eerst de risico s worden onderkend. In dit model TRA zijn de risico s vastgesteld die specifiek gelden bij bovengrondse cilindrisch kunststof chemicaliën opslagtanks. Per locatie dient een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G Plan) aanwezig zijn met hierin opgenomen: projectgegevens betrokken aannemers planning communicatieplan calamiteiten- of reddingplan Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Taak Risico Ananlyses veiligwerkvergunning veiligheidsinformatiebladen (VIB s) De veiligwerkvergunning (in de BRL-K903 ook werkopdracht genoemd) is bedoeld om tot een goede en veilige samenwerking op de werkplek te komen. De personen die betrokken zijn bij de uitvoering dienen deze veiligwerkvergunning te lezen en te ondertekenen. Wanneer bij de werkzaamheden onderaannemers betrokken zijn, dienen zij de veiligwerkvergunning mede te lezen en te ondertekenen. De ondertekening van de veiligwerkvergunning door de betrokken partijen dient plaats te vinden voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Ondertekening dient plaats te vinden door het leesbaar vermelden van de naam, gevolgd door de bijbehorende handtekening. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle gegevens die bekend zijn op de veiligwerkvergunning worden ingevuld. Duidelijk dient te worden vastgesteld aan welke opslagtank(s) de werkzaamheden verricht gaan worden. Als de opdrachtgever niet met een veiligwerkvergunning werkt dan wordt een werkopdracht van het eigen bedrijf gebruikt en ingevuld. De ondertekenaars geven met hun handtekening aan dat zij bekend zijn met de gevaren en dat zij instemmen met de voorgestelde maatregelen en afspraken. [lit.9 Kiwa, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), BRL-K903/08, Deel I, artikel 6.15 ( ) ] pagina 2 van 17

3 Dit ontwikkelde model TRA kan worden gebruikt als basis voor het uitvoeren van de TRA die noodzakelijk is voor de tankinspectie werkzaamheden op locatie. Hierin dient aandacht gegeven te worden aan de aspecten die specifiek zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Het gevaar schuilt in het klakkeloos overnemen van het model TRA, zonder de aspecten die specifiek voor de locatie gelden te bepalen. Het gebruik van het model TRA schiet dan zijn doel voorbij en creëert een schijnveiligheid. Het advies is om vooraf de werkzaamheden specifieke TRA op te maken en het model TRA te gebruiken om op locatie de werkzaamheden, risico s en maatregelen te bepalen die specifiek zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de veiligheidskundige, namelijk de bepaling van de specifieke risico s, communicatieplan, indeling van de taken en de actienemers en voorlichting geven. Om de specifieke TRA te maken dienen eerst de taken in chronologische volgorde worden gedefinieerd, die van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. De chronologische elementaire taakstappen voor de uitvoering van inwendige tankinspecties in het model TRA zijn: 1) beoordeling van opdracht tot inwendige tankinspectie 2) controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging 3) instructie en overleg met mangatwacht en gasdeskundige 4) gasmeting op Explosieveiligheid - Zuurstof - Toxiciteit 5) betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen 6) inspecties uitvoeren 7) uittreden van de opslagtank 8) controle op besmetting 9) rapporteren van bevindingen en evaluatie Bij de bepaling van de risico s is in het model TRA gebruik gemaakt van gidswoorden (na de tabel weergegeven) en is uitgegaan van: Het werk zelf: Inwendige tankinspectie De werkplek: Gebruikte chemicaliën opslagtank De werkplekomgeving: Binnen de MKB-sector, met andere chemicaliën opslagtanks in de nabijheid De werkcondities: Zowel in een gebouw, als buiten het gebouw, in een gebruikte chemicaliën bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtank De complexiteit: Opdrachtgever met veiligheidsvoorzieningen, gasmetingen en mangatwacht. Reinigingsbedrijf voor leeghalen, spoelen en vrijgeven. Nieuwe elementen tijdens het werk Werken op hoogte. Geen goede mogelijkheden voor verankeringspunt boven het mangat. Deze gidswoorden kunnen ook in de daadwerkelijke TRA inwendige tankinspecties worden toegepast. pagina 3 van 17

4 Classificatie van de risico s in het model TRA Na de bepaling van de risico s is in het model TRA vastgesteld hoe groot de kans is dat de geconstateerde gevaren daadwerkelijk tot uiting komen (de kans). Tevens is vastgesteld wat de grootte van het effect is op de mens en de omgeving. Met het vaststellen van de kans en het effect is een prioriteit bepaald, welke is gerangschikt volgens de methode van Fine & Kinney (zie tabel 6.0) Het risico (R) is berekend als het product van de waarschijnlijkheid (W), de blootstellingsfrequentie (B) en het effect (E): R = W x B x E. De waarschijnlijkheid (W) geeft aan hoe groot de kans is (gegeven de onveilige situatie), dat het effect kan optreden. Voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van het risico is de volgende indeling gebruikt: Waarschijnlijkheid van het risico: W Toelichting op de W 0,1 Bijna niet denkbaar Kan eigenlijk niet voorkomen 0,2 Praktisch onmogelijk Zou alleen in theorie mogelijk zijn, maar praktisch niet 0,5 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Praktisch wel mogelijk, maar onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk een grensgeval 3 Ongewoon, maar wel mogelijk Kan voorkomen 6 Zeer wel mogelijk Zeer waarschijnlijk Is zeldzaam, maar kan wel voorkomen 10 Te verwachten, bijna zeker Komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf Tabel 6.0 Waarschijnlijkheid van het risico W De blootstellingsfrequentie geeft aan hoe vaak of de tijdsduur dat de risicovolle taak, onveilige handeling wordt uitgevoerd en/of gevaarlijke situatie zich voordoet, waaruit het effect kan optreden. Het kan zowel blootstelling aan een schadelijke concentratie toxische stof betreffen als aan risico s ten gevolge van het uitvoeren van een onveilige handeling, dan wel werken in een gevaarlijke situatie. Voor de beoordeling van de blootstellingsfrequentie van/aan het risico geldt de volgende indeling: Blootstellingsfrequentie van/aan het risico: B 0,5 Zeer zelden (geen enkele blootstelling tijdens de werkzaamheden) 1 Zelden (nauwelijks blootstelling tijdens de werkzaamheden) 2 Soms (soms blootstelling tijdens de werkzaamheden) 3 Af en toe (mogelijk blootstelling tijdens de werkzaamheden) 6 Geregeld (vaak blootstelling tijdens de werkzaamheden) pagina 4 van 17

5 10 Voortdurend (Voortdurende blootstelling tijdens de werkzaamheden) Tabel 6.1 Blootstellingsfrequentie van/aan het risico B Het effect geeft aan de grootte van het mogelijke letsel en/of schade aan de gezondheid, dat redelijkerwijs zou kunnen optreden. Voor de beoordeling van het effect van het risico is de volgende indeling gebruikt: Effect van het risico: E 1 Gering: letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder 3 Belangrijk: letsel en verzuim 7 Ernstig: ernstig letsel, irreversibel effect (blijvende invaliditeit) 15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn 100 Catastrofaal: vele doden Tabel 6.2 Effect van het risico E De risicoscore laat zich vervolgens berekenen met: R = W x B x E De risicoscore R is ingedeeld in de volgende klassen en gekoppeld aan mogelijk te nemen acties: Risicoklasse Risicoscore: R Actieklasse: Activiteiten/maatregelen: 1. risico aanvaardbaar R < 20 geen actie noodzakelijk 2. mogelijk risico 20 < R < 70 aandacht vereist, maatregelen vereist als aandachtspunt 3. belangrijk risico 70 < R < 200 maatregelen vereist voor aanvang van de werkzaamheden 4. hoog risico 200 < R < 400 maatregelen vereist direct tijdens de werkzaamheden 5. zeer hoog risico R > 400 werkzaamheden stoppen en maatregen treffen Tabel 6.3 Risicoclassificatie pagina 5 van 17

6 1 Beoordeling van de opdracht tot inwendige tankinspectie Onvoldoende of onjuiste informatie verkregen, waardoor de voorbereidingen onvolledig worden uitgevoerd 6 x 6 x 40 = 1440 Maak gebruik van deze TRA, V&G plan, RI&E en veiligheidsinformatieblad met alle benodigde informatie en zie toe op volledigheid Bij CMR stoffen is het gebruik van een gaspak met onafhankelijke adembescherming verplicht In ATEX gebied met (licht)ontvlambareof pyrofore stoffen is het gebruik van ATEX uitrusting en vonkvrije gereedschappen verplicht Door onduidelijke afspraken worden de veiligheidsvoorzieningen niet of niet geheel uitgevoerd 6 x 6 x 40 = 1440 Duidelijkheid dient te bestaan over wie alle veiligheidsvoorzieningen treft De toegang tot mangat en verankeringspunt complex en onvoldoende aandacht aan gegeven 10 x 3 x 15 = 450 Beoordeel welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de toegang tot mangat en gebruik van het verankeringspunt zo veilig mogelijk te maken Omgevingscondities en vluchtwegen niet/onvolledig bekend 3 x 6 x 40 = 720 Bezoek de werkplek en inventariseer de omgeving Communicatie onvolledig tussen alle contractors, (in)direct betrokkenen en hulpdiensten 6 x 6 x 40 = 1440 Maak duidelijke afspraken over wie welke maatregelen neemt en wie over de werkzaamheden moeten worden geïnformeerd pagina 6 van 17

7 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Gevaarlijke punten, anders dan op de werkplek worden niet herkend 6 x 2 x 7 = 336 Hoog risico Afzetting gevaarlijke punten (bijv. ander werk, andere installaties in bedrijf, emissies, instroom van schadelijke omgevingsdampen) incl. aanduiding met pictogrammen of teksten Gevaarlijke punten die in de buurt van de werkzaamheden aanwezig zijn dient te worden herkend en gemarkeerd Gevaarlijke weersomstandigheden 3 x 10 x 40 = 1200 Bij sneeuw/ijzel, wind/storm, onweer, koude/vorst en hitte/zon de werkzaamheden stoppen en uitstellen Bij geen wind op lager gelegen terrein gasmetingen toepassen Uitbreken van brand 0,5 x 7 x 100 = 350 Hoog risico Aanwezigheid van brandblusapparaat Gebruik een brandblusapparaat die geschikt is voor de werkzaamheden, bij voorkeur een ABC-blusser Deze brandblusser kan worden gebruikt om kleine branden in vaste stof, vloeistof en gas te blussen Hinderen/afleiden van de werkzaamheden 3 x 6 x 15 = 270 Hoog risico Publiek op veilige afstand (minimale afstand 15 meter) Afzetting door middel van rood/wit afzetlint. Beter nog is het gebruik van hekken Voorzie de afzetting van de tekst: VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN Door mogelijk aanwezige damp is er gevaar voor explosie of vergiftiging pagina 7 van 17

8 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Geheel/gedeeltelijke blokkering van toegangs- en vluchtwegen 3 x 6 x 15 = 270 Hoog risico De toegangswegen dienen zoveel mogelijk te worden vrijgehouden van materiaal, verplaatsbare apparatuur en voertuigen (verkeer), zodat in noodgevallen onmiddellijk hulp kan worden verleend Mangaten niet of niet voldoende bereikbaar, waardoor valgevaar 10 x 6 x 15 = 900 Mangaten dienen goed bereikbaar te zijn, bij voorkeur door middel van een bordes met kooiladder of goedgekeurde steiger Boven de 2,5 meter zijn deze werkzaamheden aan te duiden als werken op hoogte volgens AI-15. Houdt rekening met veiligheidsafstanden als gesteld in PGS 30, art Afmetingen van mangaten te klein, waardoor niet mogelijk te opslagtank te betreden en/of bij calamiteiten de opslagtank te verlaten 6 x 6 x 15 = 540 Afmetingen volgens de geldende voorschriften BRL-K21009 kunststof opslagtanks: 600 mm Deze afmeting is noodzakelijk omdat de inwendige tankinspectie kan worden uitgevoerd met onafhankelijke adembescherming en daarmee de toegang voldoende moet zijn Volgens de BRL-K903 komen opslagtanks gemaakt met een mangat van kleiner dan 500 mm niet in aanmerking voor inwendige tankinspectie pagina 8 van 17

9 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Geen of onvoldoende ventilatie van de opslagtank 10 x 10 x 3 = 300 Hoog risico Indien de opslagtank is uitgerust met een tweede mangat, dient ook deze te worden geopend om ventilatie met behulp van een (explosieveilige) ventilator mogelijk te maken volgens AI-5 Bij veel kunststof opslagtanks ontbreekt een tweede mangat, zodat ventilatie niet mogelijk is Hierdoor kan de toepassing van onafhankelijke adembescherming noodzakelijk zijn De temperatuur in de opslagtank mag echter niet hoger worden dan 40 graden Celsius De opslagtank onvoldoende geledigd, gespoeld en/of schoongemaakt 10 x 10 x 40 = 4000 De opslagtank moet goed schoon zijn en vrij van sludge en corrosieresten op de tankwand en de bodem van de opslagtank Dit in verband met uitglijden tijdens het uitvoeren van de tankinspectie werkzaamheden De opslagtank zal voor betreding ten behoeven van de tankinspectie droog moeten zijn Volgens de BRL-K903 dient het openen van het mangat, de reiniging en de vrijgave door een BRL-K905 gecertificeerd bedrijf plaats te vinden pagina 9 van 17

10 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Leidingen niet losgekoppeld, afgeblind en tankaansluitingen niet voldoende gespoeld 10 x 10 x 40 = 4000 Toezien dat alle leidingen zijn losgekoppeld en afgeblind en er geen resterende producten uit de leidingen in de opslagtank kunnen komen. Dit registreren op een zgn. flenzen- en afsluiterlijst Vulpunten moeten worden afgeblind en voorzien van een bordje dat men geen product mag storten in de leiding Volgens de BRL-K903 dient het loskoppelen leidingwerk, de reiniging en de vrijgave door een BRL-K905 gecertificeerd bedrijf plaats te vinden Toegang vanaf het mangat tot in de opslagtank niet veilig 10 x 6 x 15 = 900 Er moet een deugdelijke (smalle) trap van vonkvrijmateriaal beschikbaar te zijn die de doorgang van mangat minimaal belemmerd om de opslagtank veilig te kunnen betreden Onvoldoende voorzieningen om de inspecteur uit de opslagtank te kunnen hijsen/trekken bij calamiteiten 10 x 6 x 15 = 900 De toegang van een kunststof opslagtank vindt meestal plaats via het mangat in het dak van de opslagtank, waarop men niet kan staan of worden gelopen, waardoor de toepassing van een driepoot of davit niet mogelijk is Voor het kunnen uitvoeren van eventueel noodzakelijke reddingswerkzaamheden in geval van een calamiteit, zal een verankeringspunt aanwezig moeten zijn op de constructie van het gebouw of een steiger die boven het mangat wordt pagina 10 van 17

11 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging geplaatst Aan het verankeringspunt dient een personenlier te zijn gekoppeld die voldoet aan de Machinerichtlijn 89/392/EEG bijlage 4 Onvoldoende of onveilige verlichting in de opslagtank 10 x 6 x 15 = 900 Er moet verlichtingsapparatuur beschikbaar zijn die explosieveilig is uitgevoerd en werkt op een veilige spanning van 50 Volt AC (wissel) of 120 Volt DC (gelijk) 3 Instructie en overleg met mangatwacht en gasdeskundige Geen of onvoldoende training, voorlichting en afspraken met mangatwacht en/of gasdeskundige 10 x 6 x 40 = 2400 Training mangatwacht en gasdeskundige Geen of onvoldoende communicatie met BHV en hulpdiensten 6 x 6 x 40 = 1440 Calamiteiten procedure en communicatie middelen beschikbaar stellen Geen of onvoldoende PBM s voor mangatwacht en/of gasdeskundige beschikbaar 3 x 10 x 15 = 450 Stel de PBM s voor mangatwacht en/of gasdeskundige beschikbaar 4 Gasmeting op Explosieveiligheid - Zuurstof - Toxiciteit Foutieve meting door onjuiste of geen kalibratie/controle op de meetinstrumenten 10 x 6 x 40 = 2400 Voor gebruik de meetinstrumenten controleren en kalibreren Erkende gasdeskundige of Gasdokter Verkeerd gebruik grenswaarden en/of te laat doorgeven van overschrijding grenswaarden 10 x 6 x 40 = 2400 Voor start van de werkzaamheden toetsing op correcte grenswaarden Registratie van resultaten gasmetingen. Correcte communicatie met mangatwacht Erkende gasdeskundige of Gasdokter 5 Betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen Onduidelijkheden over wijze van betreden met risico vallen van hoogte, struikelgevaar, stoten, klemmen en beknellen bij betreden 10 x 10 x 15 = 1500 De werkvergunning duidelijk is, ondertekend en het werk is vrijgegeven Alle veiligheidsvoorzieningen als genoemd in stap nr. 2 zijn genomen en pagina 11 van 17

12 5 Betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen te controleren op aanwezigheid De mangatwacht aanwezig is en goed geïnstrueerd Er voldoende verlichting rondom en in de opslagtank aanwezig is De lifelijn vanaf het harnasgordel goed vastgemaakt is aan de personenlier en de personenlier ook goed functioneert en verankerd Overige voorgeschreven PBM s worden gedragen Ademnood en verstikken bij betreden 3 x 10 x 15 = 450 De onafhankelijke adembescherming correct functioneert Door het kunststof dak zakken en vallen bij betreden 6 x 6 x 15 = 540 Voldoende voorzieningen treffen opdat het dak niet te hoeven belopen tijdens het betreden van de opslagtank Uitglijden van trap in de opslagtank bij betreden 6 x 6 x 7 = 252 Hoog risico Voor plaatsen van de trap dient de tankbodem droog en vrij te zijn van sludge De trap dient te zijn voorzien van antislip voeten en aan de bovenzijde voldoende geborgd te zijn Tijdens betreden wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 De opslagtank te zijn vrijgegeven door het BRL-K905 gecertificeerde reinigingsbedrijf De opslagtank te zijn vrijgegeven door de gasmetingen pagina 12 van 17

13 6 Tankinspecties uitvoeren Tijdens inspectie wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 Gasmetingen dienen tijdens de tankinspectie continu plaats te vinden als gevolg van afgifte van chemicaliën van de tankwand. Directe waarschuwing bij het overschrijden van grenswaarden Gasdeskundige of gasdokter/mangatwacht Ademnood en verstikken tijdens tankinspectie 3 x 10 x 15 = 450 Belangrijk risico De onafhankelijke adembescherming correct functioneert met voldoende ademlucht Opslagtankinspecteur en mangatwacht Oververmoeidheid 3 x 10 x 1 = 30 Mogelijke risico Bij het gebruik maken van onafhankelijke adembescherming dient na een maximale arbeidsperiode van 45 min. een rustperiode van 15 min. in acht worden genomen Dit wordt door mangatwacht bewaakt en aangegeven. Opslagtankinspecteur en mangatwacht 7 Uittreden van de opslagtank Onduidelijkheden over wijze van uittreden met risico vallen van hoogte, struikelgevaar, stoten, klemmen en beknellen bij uittreden 10 x 10 x 15 = 1500 De mangatwacht aanwezig is en goed geïnstrueerd Er voldoende verlichting rondom en in de opslagtank aanwezig is De lijn vanaf het harnasgordel goed vastgemaakt is aan de personenlier en de personenlier ook goed functioneert en verankerd Overige PBM s worden gedragen Ademnood en verstikken bij uittreden 3 x 10 x 15 = 450 De onafhankelijke adembescherming correct functioneert pagina 13 van 17

14 7 Uittreden van de opslagtank Door het kunststof dak zakken en vallen bij uittreden 6 x 6 x 15 = 540 Voldoende voorzieningen treffen opdat het dak niet te hoeven belopen tijdens het betreden van de opslagtank Uitglijden van trap in de opslagtank bij uittreden 6 x 6 x 7 = 252 Hoog risico De trap dient te zijn voorzien van antislip voeten en aan de bovenzijde voldoende geborgd te zijn Tijdens uittreden wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 De opslagtank te zijn vrijgegeven door het BRL-K905 gecertificeerde reinigingsbedrijf De opslagtank te zijn vrijgegeven door de gasmetingen Achter blijven van gereedschappen, doeken, etc 6 x 6 x 1 = 36 Mogelijk risico Voor het uittreden van de opslagtank deze controleren op achtergebleven spullen Opslagtankinspecteur 8 Controle op besmetting Tijdens uittreken van PBM s en kleding blootstellen aan chemicaliën 3 x 6 x 7 = 126 Belangrijk risico Na het uitreden van de opslagtank dienen kleding en overige PBM s te worden gespoeld met water alvorens deze uit te trekken Na de werkzaamheden dient meteen te worden gedoucht en tijdens het douchen de huid te controleren op rode vlekken, blaren etc. Indien dit wordt geconstateerd dient meteen de betreffende arts te worden geïnformeerd Opslagtankinspecteur Blootstellen aan chemicaliën door aanraken gebruikte gereedschappen 3 x 6 x 7 = 126 Belangrijk risico Gebruikte arbeidsmiddelen dienen na gebruik te worden gespoeld met schoon water Opslagtankinspecteur pagina 14 van 17

15 9 Rapporteren van bevindingen en evaluatie Herhaling van eerdere incidenten/(bijna)ongevallen 6 x 6 x 15 = 540 Tabel 6.4 model TRA Inwendige Tankinspecties Rapporteer en evalueer de werkzaamheden op het gebied van veiligheid, het nakomen van afspraken, de communicatie, incidenten, etc. Evalueer de bevindingen met alle betrokken partijen zoals opdrachtgever, mangatwacht, gasdeskundige, reinigingsbedrijf, etc Pas naar aanleiding van de evaluatie de procedures en/of instructies aan Alle betrokkenen pagina 15 van 17

16 Gebruikte gidswoorden ter bepaling van de risico s. Het werk zelf Installatie gas- en drukvrij Installatie in bedrijf Elektriciteit Producten en reststoffen Speciaal gereedschap/techniek Sloopwerk De werkplek Besloten ruimte Op hoogte Toegankelijkheid Bewegingsruimte/stahoog te Vluchtwegen/route Stabiliteit Struikelgevaar Aanvoer materiaal Brandgevaar De werkomgeving Ander werk boven/onder/naast elkaar Naburig werk Verkeer Elektriciteit Opslag van materiaal Andere installaties in bedrijf Draaiende of bewegende delen Producten Soort fabriek/unit Hete oppervlakken Vloeibaar materiaal Emissies (rook, stoom, CO 2 ) Complexiteit Gereedschap/techniek Tijdselement Aantal mensen Verschillende contractors Verschillende disciplines Nieuwe job Medewerker alleen Communicatie Controle handelingen collega Elektriciteit Contact met onder spanning staande arbeidsmiddelen Ontvlambare dampen en gassen Elektrisch aangedreven gereedschappen Tijdelijke elektrische voorzieningen (verlichting) Speciaal gereedschap/techniek Lekdichten Tijdelijke voorziening Gasflessen Laswerk Bouten aantrekken Momentsleutel Industrieel schoonmaken Hijs-, trek- en duwgereedschap Hulpconstructies Besloten ruimten in combinatie met onafhankelijke adembescherming Gevaarlijke stoffen Onvoldoende toevoer zuurstof Geforceerde ventilatie Instroom van omgevingslucht/dampen Producten/reststoffen Lasdampen en gassen Elektrisch materieel Weersomstandigheden Sneeuw/ijzel Wind/storm Geen wind Onweer Koude/vorst Hitte/zon Opslag materiaal en materieel Vallen van goederen/pallets Verkeer (heftrucks) Uitlaatgassen in gebouw Transport Industrieel schoonmaken Hogedrukreinigen Chemisch reinigen Schoonmaakmiddelen Schoonmaakapparatuur Hijsen/trekken/duwen Overbelasten Deformatie hijsmiddelen Deformatie verankeringspunt Tankdak belasting Onoverzichtelijk werk Vallen, Stoten, knellen, klemmen van te redden persoon pagina 16 van 17

17 Producten/reststofen/emissies Voorheen opgeslagen chemicaliën CO 2 Zuurstof Stikstof Schadelijke of giftige stoffen (licht)ontvlambare stoffen Pyrofore stoffen (stoffen die bij kamertemperatuur spontaan ontbranden aan de lucht) Corrosieve stoffen CMR stoffen (carcinogene = kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen) Sludge Werken op hoogte Vallen Vluchtwegen Onder/boven elkaar Bereikbaarheid mangat Vluchtweg bij calamiteiten Middelen voor het werken op hoogte Belasting Verankeringspunt Harnasgordel Stabiliteit steigers/bordessen/ Trappen en ladders Plaatsen hoogwerkers/ kranen Stabiliteit driepoot Algemene voorzieningen en regels Opslagplaatsen Verkeer Vervoer personeel Vervoer bouwmaterialen Bedrijfshulpverlening Hulpdiensten Sanitaire voorzieningen Eet- en kleedvoorzieningen Hekken en afzettingen Veilige looproute Toegangsregeling Terreinvoorschriften Omgevings(milieu) vergunning Elektrische voorzieningen Blusmiddelen Nood- en oogdouches Gasflessenvoorzieningen Coördinatie uitvoeringsfase Noodplan Werkvergunningen Veiligheidsinformatie bladen (MSDS = Material Safety Data Sheet) V&G plan en RI&E AI-5 Veilig werken in besloten ruimten AI-15 Veilig werken op daken AI-17 Hijs - en hefgereedschap en veilig hijsen AI-21 Rolsteigers AI-25 Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen AI-35 Drukapparatuur NEN-EN 795 type B verplaatsbaar verankeringpunt pagina 2 van 17

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY RISICOCLASSIFICATIE EN KOSTENANALYSE Om het risiconiveau tijdens de inspectiewerkzaamheden te bepalen is een risicoclassificatie uitgevoerd. Daarnaast is er een kostenanalyse gemaakt van een fictief voorgestelde

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

l.econsultancy UNITED & COMBINED WITHIN YOUR PROJECTS

l.econsultancy UNITED & COMBINED WITHIN YOUR PROJECTS l.econsultancy Bijlage 5.11nterview Colasit Holland BV 14-09-2012 Interview met: Dhr. Martin Couvee Directeur COLASIT HOLLAND B.V. Larenweg 56 5234 KC 's-hertogenbosch d.d. 14-09 - 2012 09:00-13:00 Onderwerp:

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GECONTROLEERD: Area Lead Mike Scholten

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GECONTROLEERD: Area Lead Mike Scholten Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 ALGEMENE INFORMATIE EN EISEN TEN AANZIEN VAN BENZEEN 3.1 Voorwaarden: 3.2 Organisatie: 3.3 Werkwijze: 3.3.1 Omschrijf de werkzaamheden 3.3.2

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

... Think safety! Besloten ruimtes. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Besloten ruimtes. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Besloten ruimtes VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Besloten ruimtes Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum 11-10-2012. GECONTROLEERD: HSEW Advisor J. Adolfs 11-10-2012

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum 11-10-2012. GECONTROLEERD: HSEW Advisor J. Adolfs 11-10-2012 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Beoordeel de activiteit 3.4.2 Aard van het werk 3.4.3 Werkcondities

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie 1. Indien kan worden vermoed dat werknemers bij verblijf op een plaats of in

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse Beoordelen Hoog Risico activiteiten Een eerste bepaling of er sprake kan zijn van verhoogd risico, wordt gedaan door de Discipline Engineer, voor de Prioriteit 2 tot 6 werkorders. De Teamleider Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Toetsduur: 30 minuten TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Cesuur: 17 punten of meer is een voldoende Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Code Onderwerpen

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Risico beheersing Joeke Nijboer Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Wat is risico beheersing? Wikipedia: Risico beheersing is een continu proces dat ten aanzien

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Denk aan veiligheid- altijd en overal Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! augustus 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist leidinggevenden Binnen het ziekenhuis wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke stof kan worden herkend aan het

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: GASMETEN. Algemeen (basisbegrippen)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: GASMETEN. Algemeen (basisbegrippen) Toetsduur: 60 minuten Cesuur Theorie-examen: 9 punten of meer is een voldoende Cesuur Chemiekaart: 2 punten of meer is een voldoende TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: GASMETEN Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen)

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

ONDERZOEK/ADVIESRAPPORT MODEL TAAK RISICO ANALYSE VAN INWENDIGE TANKINSPECTIES

ONDERZOEK/ADVIESRAPPORT MODEL TAAK RISICO ANALYSE VAN INWENDIGE TANKINSPECTIES ONDERZOEK/ADVIESRAPPORT MODEL TAAK RISICO ANALYSE VAN INWENDIGE TANKINSPECTIES Analyse van de risico s bij inwendige inspecties van bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Figuur 0.0 Inspectie van

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN

ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN 1 Is voor de betrokkenen bij deze productie duidelijk wie welke taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft? 2 Wordt voorlichting/instructie gegeven over gebruikte materialen,

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Procedure Werken in besloten ruimten

Procedure Werken in besloten ruimten Procedure Werken in besloten ruimten Een besloten ruimte is een ruimte met één of enkele kleine openingen/ toegangen waar gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie aanwezig is. De ruimte wordt gekenmerkt

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE

RISICO-INVENTARISATIE RISICO-INVENTARISATIE 1 Algemeen 1.1 Bij het opstellen van een risico-inventarisatie worden eerst alle gevaren geïdentificeerd (binnen de gestelde gebruiksgrenzen van het product), vervolgens wordt ingeschat

Nadere informatie

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V.

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Stationsstraat 26 Postbus 91, 6662 BC ELST Tel.: 088 0318 875 info@cn.bmdadvies.nl www.bmdadviescentraal Inleiding In deze hand-out

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN HSE guidelines H april 2017 BENZEEN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Nadere informatie

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! maart 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

Safety Regulations. Werken in besloten ruimte

Safety Regulations. Werken in besloten ruimte Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Onderwerp: Besloten ruimte. Wat is een besloten ruimte:

Toolboxmeeting. Onderwerp: Besloten ruimte. Wat is een besloten ruimte: Toolboxmeeting Onderwerp: Besloten ruimte Wat is een besloten ruimte: Dagelijks werken vele mensen in een besloten ruimte. Onder een besloten ruimte wordt verstaan: een gesloten of deels open omgeving

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro

Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro Peter Ladage (ArboAanzet) Dirk Muis (Imtech Arbodienst) Hannelie Pleij (Imtech Arbodienst) Glt Huppes (vhp) Datum Februari 2008 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM Opgesteld door Adriaan Lefeber Revisie 21-06-11 Pagina: 1 van 6 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is om werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren zodat voorkomen

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Stikstof. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Stikstof. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 VOORWAARDEN 4 ORGANISATIE 5 PROCEDURE 5.1 Reinigingsplan 5.2 Autoriseren van het reinigingsplan 5.3 Stel installatie(deel)veilig 5.4 Start-/werkoverleg

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Mijnstof en Black Powder. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Mijnstof en Black Powder. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Mijnstof en Black Powder VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen.

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen. Procedure P112 Afzettingen, markering en belijning Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s Doel afzettingen De doelstelling van deze procedure is te verduidelijken wanneer en

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Toelichting RI&E Vragenlijst

Toelichting RI&E Vragenlijst Toelichting RI&E Vragenlijst Op de volgende pagina s wordt nader ingegaan op de vragenlijst in deel 3. Er worden een aantal belangrijke aspecten van de RI&E uitgewerkt, aangevuld met aanwijzingen waar

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan geopende installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Goede VHCP Praktijk afvullen van vloeibare chemicaliën

Goede VHCP Praktijk afvullen van vloeibare chemicaliën Goede VHCP Praktijk afvullen van vloeibare chemicaliën Editie: mei 2014 Disclaimer Deze Goede VHCP Praktijk is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Procedure Veilig werken Versie 2014

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Procedure Veilig werken Versie 2014 BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Deel: Procedure Veilig werken Versie 2014 Bezoekadres: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Afdeling: Bouwzaken Postadres: Postbus

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Verschil tussen gevaar en risico

Verschil tussen gevaar en risico Verschil tussen gevaar en risico Wim van Alphen tri-plus Gevaren Danger (acuut) Hazard (latent) Risico s Gevaar Iets dat in potentie in staat is letsel of schade toe te brengen Risico = Kans x Effect R

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie