Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks"

Transcriptie

1 Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17

2 INLEIDING Wettelijk is het verplicht om voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden deze risico s te inventariseren en te evalueren in een RI&E. Over het algemeen wordt in de wettelijk verplichte RI&E onvoldoende ingegaan op de chronologische taakstappen bij inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse cilindrische kunststof chemicaliën opslagtanks. Geadviseerd wordt om in de RI&E bij de taak inwendige tankinspecties te verwijzen naar de TRA, waarin de concrete risico s kunnen worden bepaald per taakstap en de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden vermeld. Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen bij inwendige tankinspecties van chemicaliën opslagtanks, moeten eerst de risico s worden onderkend. In dit model TRA zijn de risico s vastgesteld die specifiek gelden bij bovengrondse cilindrisch kunststof chemicaliën opslagtanks. Per locatie dient een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G Plan) aanwezig zijn met hierin opgenomen: projectgegevens betrokken aannemers planning communicatieplan calamiteiten- of reddingplan Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Taak Risico Ananlyses veiligwerkvergunning veiligheidsinformatiebladen (VIB s) De veiligwerkvergunning (in de BRL-K903 ook werkopdracht genoemd) is bedoeld om tot een goede en veilige samenwerking op de werkplek te komen. De personen die betrokken zijn bij de uitvoering dienen deze veiligwerkvergunning te lezen en te ondertekenen. Wanneer bij de werkzaamheden onderaannemers betrokken zijn, dienen zij de veiligwerkvergunning mede te lezen en te ondertekenen. De ondertekening van de veiligwerkvergunning door de betrokken partijen dient plaats te vinden voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Ondertekening dient plaats te vinden door het leesbaar vermelden van de naam, gevolgd door de bijbehorende handtekening. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle gegevens die bekend zijn op de veiligwerkvergunning worden ingevuld. Duidelijk dient te worden vastgesteld aan welke opslagtank(s) de werkzaamheden verricht gaan worden. Als de opdrachtgever niet met een veiligwerkvergunning werkt dan wordt een werkopdracht van het eigen bedrijf gebruikt en ingevuld. De ondertekenaars geven met hun handtekening aan dat zij bekend zijn met de gevaren en dat zij instemmen met de voorgestelde maatregelen en afspraken. [lit.9 Kiwa, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), BRL-K903/08, Deel I, artikel 6.15 ( ) ] pagina 2 van 17

3 Dit ontwikkelde model TRA kan worden gebruikt als basis voor het uitvoeren van de TRA die noodzakelijk is voor de tankinspectie werkzaamheden op locatie. Hierin dient aandacht gegeven te worden aan de aspecten die specifiek zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Het gevaar schuilt in het klakkeloos overnemen van het model TRA, zonder de aspecten die specifiek voor de locatie gelden te bepalen. Het gebruik van het model TRA schiet dan zijn doel voorbij en creëert een schijnveiligheid. Het advies is om vooraf de werkzaamheden specifieke TRA op te maken en het model TRA te gebruiken om op locatie de werkzaamheden, risico s en maatregelen te bepalen die specifiek zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de veiligheidskundige, namelijk de bepaling van de specifieke risico s, communicatieplan, indeling van de taken en de actienemers en voorlichting geven. Om de specifieke TRA te maken dienen eerst de taken in chronologische volgorde worden gedefinieerd, die van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. De chronologische elementaire taakstappen voor de uitvoering van inwendige tankinspecties in het model TRA zijn: 1) beoordeling van opdracht tot inwendige tankinspectie 2) controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging 3) instructie en overleg met mangatwacht en gasdeskundige 4) gasmeting op Explosieveiligheid - Zuurstof - Toxiciteit 5) betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen 6) inspecties uitvoeren 7) uittreden van de opslagtank 8) controle op besmetting 9) rapporteren van bevindingen en evaluatie Bij de bepaling van de risico s is in het model TRA gebruik gemaakt van gidswoorden (na de tabel weergegeven) en is uitgegaan van: Het werk zelf: Inwendige tankinspectie De werkplek: Gebruikte chemicaliën opslagtank De werkplekomgeving: Binnen de MKB-sector, met andere chemicaliën opslagtanks in de nabijheid De werkcondities: Zowel in een gebouw, als buiten het gebouw, in een gebruikte chemicaliën bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtank De complexiteit: Opdrachtgever met veiligheidsvoorzieningen, gasmetingen en mangatwacht. Reinigingsbedrijf voor leeghalen, spoelen en vrijgeven. Nieuwe elementen tijdens het werk Werken op hoogte. Geen goede mogelijkheden voor verankeringspunt boven het mangat. Deze gidswoorden kunnen ook in de daadwerkelijke TRA inwendige tankinspecties worden toegepast. pagina 3 van 17

4 Classificatie van de risico s in het model TRA Na de bepaling van de risico s is in het model TRA vastgesteld hoe groot de kans is dat de geconstateerde gevaren daadwerkelijk tot uiting komen (de kans). Tevens is vastgesteld wat de grootte van het effect is op de mens en de omgeving. Met het vaststellen van de kans en het effect is een prioriteit bepaald, welke is gerangschikt volgens de methode van Fine & Kinney (zie tabel 6.0) Het risico (R) is berekend als het product van de waarschijnlijkheid (W), de blootstellingsfrequentie (B) en het effect (E): R = W x B x E. De waarschijnlijkheid (W) geeft aan hoe groot de kans is (gegeven de onveilige situatie), dat het effect kan optreden. Voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van het risico is de volgende indeling gebruikt: Waarschijnlijkheid van het risico: W Toelichting op de W 0,1 Bijna niet denkbaar Kan eigenlijk niet voorkomen 0,2 Praktisch onmogelijk Zou alleen in theorie mogelijk zijn, maar praktisch niet 0,5 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Praktisch wel mogelijk, maar onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk een grensgeval 3 Ongewoon, maar wel mogelijk Kan voorkomen 6 Zeer wel mogelijk Zeer waarschijnlijk Is zeldzaam, maar kan wel voorkomen 10 Te verwachten, bijna zeker Komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf Tabel 6.0 Waarschijnlijkheid van het risico W De blootstellingsfrequentie geeft aan hoe vaak of de tijdsduur dat de risicovolle taak, onveilige handeling wordt uitgevoerd en/of gevaarlijke situatie zich voordoet, waaruit het effect kan optreden. Het kan zowel blootstelling aan een schadelijke concentratie toxische stof betreffen als aan risico s ten gevolge van het uitvoeren van een onveilige handeling, dan wel werken in een gevaarlijke situatie. Voor de beoordeling van de blootstellingsfrequentie van/aan het risico geldt de volgende indeling: Blootstellingsfrequentie van/aan het risico: B 0,5 Zeer zelden (geen enkele blootstelling tijdens de werkzaamheden) 1 Zelden (nauwelijks blootstelling tijdens de werkzaamheden) 2 Soms (soms blootstelling tijdens de werkzaamheden) 3 Af en toe (mogelijk blootstelling tijdens de werkzaamheden) 6 Geregeld (vaak blootstelling tijdens de werkzaamheden) pagina 4 van 17

5 10 Voortdurend (Voortdurende blootstelling tijdens de werkzaamheden) Tabel 6.1 Blootstellingsfrequentie van/aan het risico B Het effect geeft aan de grootte van het mogelijke letsel en/of schade aan de gezondheid, dat redelijkerwijs zou kunnen optreden. Voor de beoordeling van het effect van het risico is de volgende indeling gebruikt: Effect van het risico: E 1 Gering: letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder 3 Belangrijk: letsel en verzuim 7 Ernstig: ernstig letsel, irreversibel effect (blijvende invaliditeit) 15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn 100 Catastrofaal: vele doden Tabel 6.2 Effect van het risico E De risicoscore laat zich vervolgens berekenen met: R = W x B x E De risicoscore R is ingedeeld in de volgende klassen en gekoppeld aan mogelijk te nemen acties: Risicoklasse Risicoscore: R Actieklasse: Activiteiten/maatregelen: 1. risico aanvaardbaar R < 20 geen actie noodzakelijk 2. mogelijk risico 20 < R < 70 aandacht vereist, maatregelen vereist als aandachtspunt 3. belangrijk risico 70 < R < 200 maatregelen vereist voor aanvang van de werkzaamheden 4. hoog risico 200 < R < 400 maatregelen vereist direct tijdens de werkzaamheden 5. zeer hoog risico R > 400 werkzaamheden stoppen en maatregen treffen Tabel 6.3 Risicoclassificatie pagina 5 van 17

6 1 Beoordeling van de opdracht tot inwendige tankinspectie Onvoldoende of onjuiste informatie verkregen, waardoor de voorbereidingen onvolledig worden uitgevoerd 6 x 6 x 40 = 1440 Maak gebruik van deze TRA, V&G plan, RI&E en veiligheidsinformatieblad met alle benodigde informatie en zie toe op volledigheid Bij CMR stoffen is het gebruik van een gaspak met onafhankelijke adembescherming verplicht In ATEX gebied met (licht)ontvlambareof pyrofore stoffen is het gebruik van ATEX uitrusting en vonkvrije gereedschappen verplicht Door onduidelijke afspraken worden de veiligheidsvoorzieningen niet of niet geheel uitgevoerd 6 x 6 x 40 = 1440 Duidelijkheid dient te bestaan over wie alle veiligheidsvoorzieningen treft De toegang tot mangat en verankeringspunt complex en onvoldoende aandacht aan gegeven 10 x 3 x 15 = 450 Beoordeel welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de toegang tot mangat en gebruik van het verankeringspunt zo veilig mogelijk te maken Omgevingscondities en vluchtwegen niet/onvolledig bekend 3 x 6 x 40 = 720 Bezoek de werkplek en inventariseer de omgeving Communicatie onvolledig tussen alle contractors, (in)direct betrokkenen en hulpdiensten 6 x 6 x 40 = 1440 Maak duidelijke afspraken over wie welke maatregelen neemt en wie over de werkzaamheden moeten worden geïnformeerd pagina 6 van 17

7 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Gevaarlijke punten, anders dan op de werkplek worden niet herkend 6 x 2 x 7 = 336 Hoog risico Afzetting gevaarlijke punten (bijv. ander werk, andere installaties in bedrijf, emissies, instroom van schadelijke omgevingsdampen) incl. aanduiding met pictogrammen of teksten Gevaarlijke punten die in de buurt van de werkzaamheden aanwezig zijn dient te worden herkend en gemarkeerd Gevaarlijke weersomstandigheden 3 x 10 x 40 = 1200 Bij sneeuw/ijzel, wind/storm, onweer, koude/vorst en hitte/zon de werkzaamheden stoppen en uitstellen Bij geen wind op lager gelegen terrein gasmetingen toepassen Uitbreken van brand 0,5 x 7 x 100 = 350 Hoog risico Aanwezigheid van brandblusapparaat Gebruik een brandblusapparaat die geschikt is voor de werkzaamheden, bij voorkeur een ABC-blusser Deze brandblusser kan worden gebruikt om kleine branden in vaste stof, vloeistof en gas te blussen Hinderen/afleiden van de werkzaamheden 3 x 6 x 15 = 270 Hoog risico Publiek op veilige afstand (minimale afstand 15 meter) Afzetting door middel van rood/wit afzetlint. Beter nog is het gebruik van hekken Voorzie de afzetting van de tekst: VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN Door mogelijk aanwezige damp is er gevaar voor explosie of vergiftiging pagina 7 van 17

8 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Geheel/gedeeltelijke blokkering van toegangs- en vluchtwegen 3 x 6 x 15 = 270 Hoog risico De toegangswegen dienen zoveel mogelijk te worden vrijgehouden van materiaal, verplaatsbare apparatuur en voertuigen (verkeer), zodat in noodgevallen onmiddellijk hulp kan worden verleend Mangaten niet of niet voldoende bereikbaar, waardoor valgevaar 10 x 6 x 15 = 900 Mangaten dienen goed bereikbaar te zijn, bij voorkeur door middel van een bordes met kooiladder of goedgekeurde steiger Boven de 2,5 meter zijn deze werkzaamheden aan te duiden als werken op hoogte volgens AI-15. Houdt rekening met veiligheidsafstanden als gesteld in PGS 30, art Afmetingen van mangaten te klein, waardoor niet mogelijk te opslagtank te betreden en/of bij calamiteiten de opslagtank te verlaten 6 x 6 x 15 = 540 Afmetingen volgens de geldende voorschriften BRL-K21009 kunststof opslagtanks: 600 mm Deze afmeting is noodzakelijk omdat de inwendige tankinspectie kan worden uitgevoerd met onafhankelijke adembescherming en daarmee de toegang voldoende moet zijn Volgens de BRL-K903 komen opslagtanks gemaakt met een mangat van kleiner dan 500 mm niet in aanmerking voor inwendige tankinspectie pagina 8 van 17

9 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Geen of onvoldoende ventilatie van de opslagtank 10 x 10 x 3 = 300 Hoog risico Indien de opslagtank is uitgerust met een tweede mangat, dient ook deze te worden geopend om ventilatie met behulp van een (explosieveilige) ventilator mogelijk te maken volgens AI-5 Bij veel kunststof opslagtanks ontbreekt een tweede mangat, zodat ventilatie niet mogelijk is Hierdoor kan de toepassing van onafhankelijke adembescherming noodzakelijk zijn De temperatuur in de opslagtank mag echter niet hoger worden dan 40 graden Celsius De opslagtank onvoldoende geledigd, gespoeld en/of schoongemaakt 10 x 10 x 40 = 4000 De opslagtank moet goed schoon zijn en vrij van sludge en corrosieresten op de tankwand en de bodem van de opslagtank Dit in verband met uitglijden tijdens het uitvoeren van de tankinspectie werkzaamheden De opslagtank zal voor betreding ten behoeven van de tankinspectie droog moeten zijn Volgens de BRL-K903 dient het openen van het mangat, de reiniging en de vrijgave door een BRL-K905 gecertificeerd bedrijf plaats te vinden pagina 9 van 17

10 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging Leidingen niet losgekoppeld, afgeblind en tankaansluitingen niet voldoende gespoeld 10 x 10 x 40 = 4000 Toezien dat alle leidingen zijn losgekoppeld en afgeblind en er geen resterende producten uit de leidingen in de opslagtank kunnen komen. Dit registreren op een zgn. flenzen- en afsluiterlijst Vulpunten moeten worden afgeblind en voorzien van een bordje dat men geen product mag storten in de leiding Volgens de BRL-K903 dient het loskoppelen leidingwerk, de reiniging en de vrijgave door een BRL-K905 gecertificeerd bedrijf plaats te vinden Toegang vanaf het mangat tot in de opslagtank niet veilig 10 x 6 x 15 = 900 Er moet een deugdelijke (smalle) trap van vonkvrijmateriaal beschikbaar te zijn die de doorgang van mangat minimaal belemmerd om de opslagtank veilig te kunnen betreden Onvoldoende voorzieningen om de inspecteur uit de opslagtank te kunnen hijsen/trekken bij calamiteiten 10 x 6 x 15 = 900 De toegang van een kunststof opslagtank vindt meestal plaats via het mangat in het dak van de opslagtank, waarop men niet kan staan of worden gelopen, waardoor de toepassing van een driepoot of davit niet mogelijk is Voor het kunnen uitvoeren van eventueel noodzakelijke reddingswerkzaamheden in geval van een calamiteit, zal een verankeringspunt aanwezig moeten zijn op de constructie van het gebouw of een steiger die boven het mangat wordt pagina 10 van 17

11 2 Controle op alle voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en lediging/reiniging geplaatst Aan het verankeringspunt dient een personenlier te zijn gekoppeld die voldoet aan de Machinerichtlijn 89/392/EEG bijlage 4 Onvoldoende of onveilige verlichting in de opslagtank 10 x 6 x 15 = 900 Er moet verlichtingsapparatuur beschikbaar zijn die explosieveilig is uitgevoerd en werkt op een veilige spanning van 50 Volt AC (wissel) of 120 Volt DC (gelijk) 3 Instructie en overleg met mangatwacht en gasdeskundige Geen of onvoldoende training, voorlichting en afspraken met mangatwacht en/of gasdeskundige 10 x 6 x 40 = 2400 Training mangatwacht en gasdeskundige Geen of onvoldoende communicatie met BHV en hulpdiensten 6 x 6 x 40 = 1440 Calamiteiten procedure en communicatie middelen beschikbaar stellen Geen of onvoldoende PBM s voor mangatwacht en/of gasdeskundige beschikbaar 3 x 10 x 15 = 450 Stel de PBM s voor mangatwacht en/of gasdeskundige beschikbaar 4 Gasmeting op Explosieveiligheid - Zuurstof - Toxiciteit Foutieve meting door onjuiste of geen kalibratie/controle op de meetinstrumenten 10 x 6 x 40 = 2400 Voor gebruik de meetinstrumenten controleren en kalibreren Erkende gasdeskundige of Gasdokter Verkeerd gebruik grenswaarden en/of te laat doorgeven van overschrijding grenswaarden 10 x 6 x 40 = 2400 Voor start van de werkzaamheden toetsing op correcte grenswaarden Registratie van resultaten gasmetingen. Correcte communicatie met mangatwacht Erkende gasdeskundige of Gasdokter 5 Betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen Onduidelijkheden over wijze van betreden met risico vallen van hoogte, struikelgevaar, stoten, klemmen en beknellen bij betreden 10 x 10 x 15 = 1500 De werkvergunning duidelijk is, ondertekend en het werk is vrijgegeven Alle veiligheidsvoorzieningen als genoemd in stap nr. 2 zijn genomen en pagina 11 van 17

12 5 Betreden van de opslagtank met alle veiligheidsvoorzieningen te controleren op aanwezigheid De mangatwacht aanwezig is en goed geïnstrueerd Er voldoende verlichting rondom en in de opslagtank aanwezig is De lifelijn vanaf het harnasgordel goed vastgemaakt is aan de personenlier en de personenlier ook goed functioneert en verankerd Overige voorgeschreven PBM s worden gedragen Ademnood en verstikken bij betreden 3 x 10 x 15 = 450 De onafhankelijke adembescherming correct functioneert Door het kunststof dak zakken en vallen bij betreden 6 x 6 x 15 = 540 Voldoende voorzieningen treffen opdat het dak niet te hoeven belopen tijdens het betreden van de opslagtank Uitglijden van trap in de opslagtank bij betreden 6 x 6 x 7 = 252 Hoog risico Voor plaatsen van de trap dient de tankbodem droog en vrij te zijn van sludge De trap dient te zijn voorzien van antislip voeten en aan de bovenzijde voldoende geborgd te zijn Tijdens betreden wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 De opslagtank te zijn vrijgegeven door het BRL-K905 gecertificeerde reinigingsbedrijf De opslagtank te zijn vrijgegeven door de gasmetingen pagina 12 van 17

13 6 Tankinspecties uitvoeren Tijdens inspectie wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 Gasmetingen dienen tijdens de tankinspectie continu plaats te vinden als gevolg van afgifte van chemicaliën van de tankwand. Directe waarschuwing bij het overschrijden van grenswaarden Gasdeskundige of gasdokter/mangatwacht Ademnood en verstikken tijdens tankinspectie 3 x 10 x 15 = 450 Belangrijk risico De onafhankelijke adembescherming correct functioneert met voldoende ademlucht Opslagtankinspecteur en mangatwacht Oververmoeidheid 3 x 10 x 1 = 30 Mogelijke risico Bij het gebruik maken van onafhankelijke adembescherming dient na een maximale arbeidsperiode van 45 min. een rustperiode van 15 min. in acht worden genomen Dit wordt door mangatwacht bewaakt en aangegeven. Opslagtankinspecteur en mangatwacht 7 Uittreden van de opslagtank Onduidelijkheden over wijze van uittreden met risico vallen van hoogte, struikelgevaar, stoten, klemmen en beknellen bij uittreden 10 x 10 x 15 = 1500 De mangatwacht aanwezig is en goed geïnstrueerd Er voldoende verlichting rondom en in de opslagtank aanwezig is De lijn vanaf het harnasgordel goed vastgemaakt is aan de personenlier en de personenlier ook goed functioneert en verankerd Overige PBM s worden gedragen Ademnood en verstikken bij uittreden 3 x 10 x 15 = 450 De onafhankelijke adembescherming correct functioneert pagina 13 van 17

14 7 Uittreden van de opslagtank Door het kunststof dak zakken en vallen bij uittreden 6 x 6 x 15 = 540 Voldoende voorzieningen treffen opdat het dak niet te hoeven belopen tijdens het betreden van de opslagtank Uitglijden van trap in de opslagtank bij uittreden 6 x 6 x 7 = 252 Hoog risico De trap dient te zijn voorzien van antislip voeten en aan de bovenzijde voldoende geborgd te zijn Tijdens uittreden wordt opslagtank-inspecteur blootgesteld aan chemicaliën 3 x 10 x 15 = 450 De opslagtank te zijn vrijgegeven door het BRL-K905 gecertificeerde reinigingsbedrijf De opslagtank te zijn vrijgegeven door de gasmetingen Achter blijven van gereedschappen, doeken, etc 6 x 6 x 1 = 36 Mogelijk risico Voor het uittreden van de opslagtank deze controleren op achtergebleven spullen Opslagtankinspecteur 8 Controle op besmetting Tijdens uittreken van PBM s en kleding blootstellen aan chemicaliën 3 x 6 x 7 = 126 Belangrijk risico Na het uitreden van de opslagtank dienen kleding en overige PBM s te worden gespoeld met water alvorens deze uit te trekken Na de werkzaamheden dient meteen te worden gedoucht en tijdens het douchen de huid te controleren op rode vlekken, blaren etc. Indien dit wordt geconstateerd dient meteen de betreffende arts te worden geïnformeerd Opslagtankinspecteur Blootstellen aan chemicaliën door aanraken gebruikte gereedschappen 3 x 6 x 7 = 126 Belangrijk risico Gebruikte arbeidsmiddelen dienen na gebruik te worden gespoeld met schoon water Opslagtankinspecteur pagina 14 van 17

15 9 Rapporteren van bevindingen en evaluatie Herhaling van eerdere incidenten/(bijna)ongevallen 6 x 6 x 15 = 540 Tabel 6.4 model TRA Inwendige Tankinspecties Rapporteer en evalueer de werkzaamheden op het gebied van veiligheid, het nakomen van afspraken, de communicatie, incidenten, etc. Evalueer de bevindingen met alle betrokken partijen zoals opdrachtgever, mangatwacht, gasdeskundige, reinigingsbedrijf, etc Pas naar aanleiding van de evaluatie de procedures en/of instructies aan Alle betrokkenen pagina 15 van 17

16 Gebruikte gidswoorden ter bepaling van de risico s. Het werk zelf Installatie gas- en drukvrij Installatie in bedrijf Elektriciteit Producten en reststoffen Speciaal gereedschap/techniek Sloopwerk De werkplek Besloten ruimte Op hoogte Toegankelijkheid Bewegingsruimte/stahoog te Vluchtwegen/route Stabiliteit Struikelgevaar Aanvoer materiaal Brandgevaar De werkomgeving Ander werk boven/onder/naast elkaar Naburig werk Verkeer Elektriciteit Opslag van materiaal Andere installaties in bedrijf Draaiende of bewegende delen Producten Soort fabriek/unit Hete oppervlakken Vloeibaar materiaal Emissies (rook, stoom, CO 2 ) Complexiteit Gereedschap/techniek Tijdselement Aantal mensen Verschillende contractors Verschillende disciplines Nieuwe job Medewerker alleen Communicatie Controle handelingen collega Elektriciteit Contact met onder spanning staande arbeidsmiddelen Ontvlambare dampen en gassen Elektrisch aangedreven gereedschappen Tijdelijke elektrische voorzieningen (verlichting) Speciaal gereedschap/techniek Lekdichten Tijdelijke voorziening Gasflessen Laswerk Bouten aantrekken Momentsleutel Industrieel schoonmaken Hijs-, trek- en duwgereedschap Hulpconstructies Besloten ruimten in combinatie met onafhankelijke adembescherming Gevaarlijke stoffen Onvoldoende toevoer zuurstof Geforceerde ventilatie Instroom van omgevingslucht/dampen Producten/reststoffen Lasdampen en gassen Elektrisch materieel Weersomstandigheden Sneeuw/ijzel Wind/storm Geen wind Onweer Koude/vorst Hitte/zon Opslag materiaal en materieel Vallen van goederen/pallets Verkeer (heftrucks) Uitlaatgassen in gebouw Transport Industrieel schoonmaken Hogedrukreinigen Chemisch reinigen Schoonmaakmiddelen Schoonmaakapparatuur Hijsen/trekken/duwen Overbelasten Deformatie hijsmiddelen Deformatie verankeringspunt Tankdak belasting Onoverzichtelijk werk Vallen, Stoten, knellen, klemmen van te redden persoon pagina 16 van 17

17 Producten/reststofen/emissies Voorheen opgeslagen chemicaliën CO 2 Zuurstof Stikstof Schadelijke of giftige stoffen (licht)ontvlambare stoffen Pyrofore stoffen (stoffen die bij kamertemperatuur spontaan ontbranden aan de lucht) Corrosieve stoffen CMR stoffen (carcinogene = kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen) Sludge Werken op hoogte Vallen Vluchtwegen Onder/boven elkaar Bereikbaarheid mangat Vluchtweg bij calamiteiten Middelen voor het werken op hoogte Belasting Verankeringspunt Harnasgordel Stabiliteit steigers/bordessen/ Trappen en ladders Plaatsen hoogwerkers/ kranen Stabiliteit driepoot Algemene voorzieningen en regels Opslagplaatsen Verkeer Vervoer personeel Vervoer bouwmaterialen Bedrijfshulpverlening Hulpdiensten Sanitaire voorzieningen Eet- en kleedvoorzieningen Hekken en afzettingen Veilige looproute Toegangsregeling Terreinvoorschriften Omgevings(milieu) vergunning Elektrische voorzieningen Blusmiddelen Nood- en oogdouches Gasflessenvoorzieningen Coördinatie uitvoeringsfase Noodplan Werkvergunningen Veiligheidsinformatie bladen (MSDS = Material Safety Data Sheet) V&G plan en RI&E AI-5 Veilig werken in besloten ruimten AI-15 Veilig werken op daken AI-17 Hijs - en hefgereedschap en veilig hijsen AI-21 Rolsteigers AI-25 Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen AI-35 Drukapparatuur NEN-EN 795 type B verplaatsbaar verankeringpunt pagina 2 van 17

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie