Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning"

Transcriptie

1 Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Aanvraag 1. Bijlage 1A Kopie bouwvergunningaanvraag Lemsterland Bijlage 1B Kopie bouwvergunningaanvraag Noordoostpolder Bijlage 1C Kopie WVO-vergunningaanvraag 2. Bijlage 2A Tekening ligging inrichting en grenzen van de inrichting (tekeningnummer 1D) Bijlage 2B Deeltekening Westermeerdijk (tekeningnummer 2D) Bijlage 2C Deeltekening Noordermeerdijk (tekeningnummer 3D) 3. Bijlage 3A Situatietekening inrichting (tekeningnummer 4D) Bijlage 3B Deelsituatietekening ter hoogte van Westermeerdijk (tekeningnummer 5D) Bijlage 3C Deelsituatietekening ter hoogte van Noordermeerdijk (tekeningnummer 6D) Bijlage 3D Situatietekening transformatorstation (tekeningnummer 13D) Bijlage 3E Plattegrond transformatorstation Bijlage 3F Detailtekening dijkkruising Noordermeerdijk (tekeningnummer 11D) Bijlage 3G Detailtekening dijkkruising Westermeerdijk (tekeningnummer 12D) 4. Bijlage 4A Voor- en zijaanzicht SWT 3.6 (tekeningnummer 7D) Bijlage 4B Gondel SWT 3.6 (tekeningnummer 22D) Bijlage 4C Fundamentconcepten (tekeningnummer 8D) 5. Bijlage 5 Rapportage Slagschaduw. Van Grinsven Advies, Bijlage 6 Rapportage Akoestisch onderzoek. LBP, Bijlage 7 Veiligheidscertificaat SWT Bijlage 8A Nulsituatieonderzoek bodem. Inpijn-Blokpoel, 2009 Bijlage 8B Tekening nulsituatieonderzoek 9. Bijlage 9 Veiligheidsinformatiebladen Shell Diala B Xiameter PMX-561 Zwavelhexafluoride Castrol Optipit Mobil DTE 13M Castrol Optigear Synthetic VG Bijlage 10 Machtiging ondertekening aanvragen 11. Bijlage 11 Milieueffectrapportage Windpark Noordoostpolder. Pondera Consult e.a., 2009

2 Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Afdeling Milieu en Water Postbus AB LELYSTAD 20 oktober 2009 Ons kenmerk: /BU/MV Betreft: aanvraag om milieuvergunning voor het oprichten en inwerking hebben van een windturbinepark met bijbehorende voorziening Geachte college, Al enkele jaren lopen de voorbereidingen voor het Windpark Westermeerwind voor de kust van de Noordermeerdijk en Westermeerdijk in de gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en gemeente Lemsterland, provincie Fryslân. In overleg met u als bevoegd gezag is gewerkt aan de formele aanvragen en deze zijn inmiddels gereed. Bij deze brief ontvangt u onze aanvraag om een milieuvergunning met bijbehorende bijlagen. Per 1 maart 2009 zijn artikel 9b, c en d van de Elektriciteitswet 1998 (Staatsblad 2008, 416) en het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten (Staatsblad 2009, 73) in werking getreden. Daardoor zijn artikel 3.28 en artikel 3.35, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing op de besluitvorming voor windparken in de Noordoostpolder. De Minister van Economische Zaken is de aangewezen minister, in de zin van artikel 3.35 Wro, die daarbij de coördinatie van de besluitvorming op zich neemt. Bureau Energieprojecten coördineert de besluitvorming en heeft ons gevraagd u het volgende te verzoeken: 1. Ingevolge de coördinatieregeling dient u een kopie van onderhavige aanvraag te verzenden naar: SenterNovem Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag 2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de Minister van Economische Zaken u per brief melden wanneer van u verwacht wordt een (ontwerp)-besluit gereed te hebben 3. Het ontwerp-besluit en later ook het besluit stuurt u aan Minister van Economische Zaken (en niet aan de initiatiefnemer) Indien u vragen heeft over de inhoud of procedure van de coördinatieregeling kunt u contact opnemen met Cynthia Mors van Bureau Energieprojecten. Zij is bereikbaar op of Indien u vragen heeft over deze brief of de aanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de projectcoördinator van de Koepel Windenergie Noordoostpolder de heer Rijntalder. De heer Rijntalder is

3 aangewezen als contactpersoon voor de overheden in het kader van de verschillende procedures ten behoeve van de ontwikkeling van de vier windparken in de Noordoostpolder. De contactgegevens zijn opgenomen in de aanvraag. Wij zien uw besluit tegemoet. HQogachtend, ", ",J.\(II'.F. Rijntalder, namens,, P:J.M. Meulendijks Westenneerwind B.V.

4 Pondera Consult "PONDERA consult oktober 2009 Windpark Westermeerwind Aanvraag Milieuvergunning Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder Milieuvergunningaanvraag Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

5 DuurZéHTH:) Opl05sinqün in energie, klirnaal en ~llijleu Postbus 5ï AN HenQ jo Telejoon \0741 N8, DOGurnenltilel Aanvraag om een vergunning op grond van (je Wei milieubeheer voor Iiel oprichten en in werl,ing tle!bben van een lijnopslelling met windturbines in tlet IJsselmeer bij de cjijkt:n van d", Noordoostpolder Projectnaam WimJpark NooJ'clooslpofcJer Projectnurnrner OpcJrachtgever I\OEJpEJI Windoné,rgiEJ j~o()rd()o"tpol{jm Gemachtigde Pondera Consul! Windpark WGstel1llG8rwind B,V, Dahlrn: I...?:.S?... Plaats HallLHekenin;,r I.., I Milieuvergunning Windpark Westenneerwind (SWT 3.6) I 20 oktober 2009

6 Pondera Consult 3 Inhoud 1 Algemeen Aanvraag Aanvrager Eén inrichting Plaats van de inrichting en omgeving Samenloop met andere regelgeving 4 2 Nadere omschrijving van de inrichting Windturbines Transformatorstation Scheepvaartveiligheidsvoorziening Onderlinge afstand windturbines en afstand tot de dijk 12 3 Milieugevolgen Slagschaduw Lichtschittering Geluid Veiligheid Opslag (Grond)stoffen, afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen en producten Water Energiegebruik Lucht Geur Bodem Brandveiligheid 18 4 Meet- en registratiesystemen 20 Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

7 Pondera Consult 1 1 ALGEMEEN Westermeerwind B.V. wil in het IJsselmeer, parallel aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk van de gemeente Noordoostpolder een windturbinepark realiseren bestaande uit 3 lijnopstellingen inclusief bijbehorende voorzieningen. Het aantal windturbines bedraagt 55. Het doel van het windpark is het opwekken van elektriciteit uit windkracht. Het opwekken van elektriciteit is de activiteit die in beginsel, afhankelijk van het windaanbod, continu zal plaatsvinden op de bij de aanvraag aangegeven locatie. 1.1 Aanvraag Windpark Westermeerwind B.V. vraagt hierbij om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor onbepaalde tijd voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark met bijbehorende voorzieningen. Het windturbinepark zal een geïnstalleerd opwekkend vermogen hebben van 198 MW. Voor de oprichting en in werking hebben van deze inrichting is dan ook een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig zoals bedoeld in artikel 8.1 onder a en c Wm. Het betreft namelijk een inrichting genoemd in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb), te weten categorie 20.1 a 1 o, inrichtingen voor het omzetten windenergie in elektrische energie (SBI, D ) Het windpark is voor het grootste gedeelte gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noordoostpolder. 6 windturbines van de lijnopstelling welke parallel aan de Noordermeerdijk is gelegen, liggen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Lemsterland. Onderdeel van het windpark is een transformatorstation op land aan de Westermeerdijk met een totaal geïnstalleerd vermogen van 290 MVA. De transformatoren zullen niet in een gesloten gebouw worden geplaatst. Deze activiteit valt onder categorie b van bijlage 1 van het Ivb, transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer. Op grond van 20.5 uit bijlage I van het IvB is Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland bevoegd gezag voor de inrichting. De inrichting valt onder categorie d van bijlage 1 van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (ook wel Activiteitenbesluit ), zodat de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet wordt opgeheven. Tot categorie d behoren inrichtingen die m.e.r.-beoordelingsplicht zijn. De inrichting is volgens het Activiteitenbesluit een type C inrichting. Beide categorieën van inrichtingen (windturbines en transformatorstation) zijn niet vermeldt in bijlage I van de Europese IPPC-richtlijn. MER Gezien de omvang van het windturbinepark, het aantal molens en het totaal geïnstalleerd vermogen, is de activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig volgens categorie 22.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage De gemeente heeft geen besluit genomen over de noodzaak of wenselijkheid voor het opstellen van een MER maar de initiatiefnemer heeft vrijwillig een MER opgesteld. Het MER is bij deze aanvraag gevoegd als bijlage 11 (Milieueffectrapport Windpark Noordoostpolder, Pondera Consult e.a., 1 oktober 2009). Het valt op dat een MER voor de windparken windpark Noordermeerdijk buitendijks en windpark Westermeerdijk buitendijks wordt ingediend. Na afronding van het MER hebben de initiatiefnemers van deze windparken besloten gezamenlijk deze windparken te realiseren zodat er één windpark is gevormd waarvoor onderhavige aanvraag wordt ingediend. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

8 Pondera Consult Voor de aangevraagde vergunningen zijn het Algemeen Deel van het MER, de locatiespecifieke delen Westermeerdijk- en Noordermeerdijk Buitendijks, de bijlagen en de twee samenvattingen van belang. De overige locatiespecifieke delen hebben betrekking op andere windparken in de nabijheid van het Windpark Westermeerwind. 2 Termijn voltooien en in werking brengen van de inrichting Verzocht wordt om bij het besluit tot verlening van de vergunning op grond van artikel 8.18 lid 2 Wm te bepalen dat de vergunning pas vervalt indien de inrichting niet binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning is voltooid en in werking gebracht. Dit verzoek is gebaseerd op het gegeven dat de besteltijd van windturbines circa 2 jaar bedraagt en de bouwtijd circa 1 jaar. Het is daarmee te verwachten dat de inrichting niet binnen 3 jaar in werking is gebracht. Als planning wordt in bedrijfname in 2012/2013 aangehouden 1.2 Aanvrager De vergunning wordt aangevraagd door Windpark Westermeerwind B.V. de gegevens van de aanvrager zijn in onderstaande tabel opgenomen. Informatie Gegevens aanvrager Rechtsvorm B.V. Bedrijfsnaam Westermeerwind Contactpersoon, functie Dhr. P.J.M. Meulendijks, directeur Postadres Postbus 1054 Postcode, plaats 8300 BB Emmeloord Bezoekadres Duit 15 Postcode, plaats 8305 BB Emmeloord Telefoonnummer Faxnummer adres KvK-nummer Graag verzoeken wij u om een afschrift van alle correspondentie in het kader van de vergunningprocedure te zenden aan de adviseur van de aanvragers. Informatie Gegevens adviseur Bedrijfsnaam Pondera Consult B.V. Contactpersoon Dhr. H. Rijntalder Postadres Postbus 579 Postcode 7550 AN Plaats Hengelo Telefoonnummer adres Organisatie Westermeerwind B.V. is aanvrager van deze vergunning. De oprichting en exploitatie van de inrichting vindt plaats voor rekening en risico van Westermeerwind B.V.. Gezien de beperkte milieueffecten is geen milieuzorgsysteem aanwezig. 1.3 Eén inrichting Er is sprake van één inrichting aangezien: De windturbines in elkaars directe nabijheid zijn gelegen, de afstand tussen de turbines in één lijn is minder dan 600 meter, de afstand tussen de twee lijnen bij de Westermeerdijk is circa 600 meter; Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

9 Pondera Consult 3 Alle lijnopstellingen zijn door middel van elektriciteitskabels verbonden aan het transformatorstation aan de Westermeerdijk, dat op ongeveer 600 meter afstand ligt van de dichtstbijzijnde lijnopstelling parallel aan de Westermeerdijk; Het transformatorstation staat alleen ten dienste van de door de drie lijnopstellingen in het IJsselmeer opgewekte elektriciteit; Er is één drijver voor de genoemde delen van de inrichting, dit is Westermeerwind B.V. 1.4 Plaats van de inrichting en omgeving Plaats van de inrichting Het windpark bestaat uit 3 lijnopstellingen met windturbines. De lijnopstellingen liggen tussen kilometerpalen 6,0 en 12,3 aan de Noordermeerdijk (inclusief de 6 turbines in de gemeente Lemsterland) en tussen kilometerpalen 13,6 en 22,0 van de Westermeerdijk. In de volgende tabel is de afstand van de lijnopstellingen tot de dijk weergegeven. Tabel 1 Ligging opstelling Opstelling Afstand tot de dijk (m) Noordermeerdijk 907 Westermeerdijk lijn Westermeerdijk lijn Het transformatorstation wordt gerealiseerd op land bij de Westermeerdijk in de gemeente Noordoostpolder, ter hoogte van Westermeerweg 35a. Voor een nadere aanduiding van de grenzen van de inrichting, wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2. De locatie van de inrichting en de inrichtingsgrenzen zijn in bijlage 2 gearceerd aangegeven 1. In bijlage 3A is een situatietekening, tegelijkertijd plattegrond, van de inrichting opgenomen waarop de locatie van de windturbines en de bijbehorende voorzieningen op schaal is aangegeven. Het kabeltracé is indicatief op de tekeningen aangegeven. De exacte locatie van de kabel kan na realisatie verschillen in verband met de bodemopbouw ter plaatse. Dit leidt niet tot andere milieueffecten ten gevolge van de inrichting. Bijlage 3B en 3C zijn de deelsituatietekeningen van het deel van de inrichting ter hoogte van de Noordermeerdijk en ter hoogte van de Westermeerdijk. Bijlage 3D betreft de situatietekening van het transformatorstation. In onderstaande tabel zijn de kadastrale secties en nummers weergegeven waar de inrichting wordt gerealiseerd. Zoals aangegeven staan alle turbines, met uitzondering van 6 turbines in de lijn parallel aan de Noordermeerdijk, binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpolder. De genoemde 6 turbines staan binnen de grenzen van de gemeente Lemsterland. Turbines Westermeerdijk Turbinenummer Perceelnummer Sectie Gemeente Wt t/m Wt E Noordoostpolder Wt t/m Wt E Noordoostpolder Wt t/m Wt E Noordoostpolder Wt t/m Wt E Noordoostpolder *Turbines van Noord naar Zuid 1 De cirkels bij de turbines betreffen de overdraai van de rotordiameter. De stand van de rotor draait zodat deze altijd maximaal wind vangt (met uitzondering van extreme windsnelheden, dan draait de rotor uit de wind). De inrichtingsgrenzen zijn indicatief aangegeven voor de locatie van de windturbines, kabels en transformatorstation. Vanzelfsprekend behoort de overdraai ook bij de inrichting. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

10 Pondera Consult 4 Turbines Noordermeerdijk Turbinenummer Perceelnummer Sectie Gemeente Wt t/m Wt A Lemmer Wt 07 t/m Wt E Noordoostpolder *Turbines van Noord naar Zuid Transformatorstation Perceelnummer Sectie Gemeente 1425 E Noordoostpolder Dijkdoorkruising kabel Perceelnummer Sectie Gemeente 1425 E Noordoostpolder 2241 F Noordoostpolder De elektriciteitskabel zelf loopt over verschillende percelen van de gemeente Noordoostpolder, zie bijlage 2 en 3A (inrichtingstekeningen). Omgeving De inrichting is gelegen in het IJsselmeer, voor het grootste gedeelte, 49 turbines, binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpolder en voor 6 turbines binnen de grenzen van de gemeente Lemsterland. Het transformatorstation is op land bij de Westermeerdijk in de gemeente Noordoostpolder gelegen. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt meer dan meter voor de lijnopstellingen parallel aan de Westermeerdijk. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt circa meter voor de lijnopstellingen parallel aan de Noordermeerdijk. De afstand van het transformatorstation tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt 610 meter. Aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk bevinden zich diverse beperkt kwetsbare objecten (schuren e.d.). Deze bevinden zich echter op ruime afstand van de windturbines (meer dan 500 meter). Op ruime afstand van het windpark, circa meter, bevindt zicht een Beschermd Natuurmonument bij de kust van Friesland. Dit is tevens aangewezen als stiltegebied door de provincie Fryslân. Relatie andere windturbineparken gemeente Noordoostpolder In de omgeving van het windturbinepark worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van enkele windturbineparken. De initiatiefnemers van deze windturbineparken hebben, verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder gezamenlijk het MER laten opstellen. Het betreffen echter individuele windturbineparken. De zeggenschap van de exploitanten van deze inrichtingen beperkt zich tot het eigen windturbinepark en elk park heeft een eigen individuele aansluiting op het hoogspanningsnet. 1.5 Samenloop met andere regelgeving Voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting zijn naast een milieuvergunning diverse andere vergunningen vereist waaronder een bouwvergunning, een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Op de procedures voor deze en andere vergunningen is de rijkscoördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. In bijlage 1 is een kopie van het voorblad van de aanvraag voor de bouwvergunning en de WVO-vergunning gevoegd. Ten behoeve van de planologische procedure voor de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en ten behoeve van de milieuvergunning is door de initiatiefnemer vrijwillig een MER opgesteld. Het MER is bij Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

11 Pondera Consult 5 deze aanvraag gevoegd als bijlage 11, maar de aanvrager verzoekt het bevoegd gezag om het MER geen onderdeel van de vergunning uit te laten maken aangezien het MER een onderzoeksrapportage betreft naar de milieueffecten van verschillende varianten. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

12 Pondera Consult 6 2 NADERE OMSCHRIJVING VAN DE INRICHTING De inrichting bestaat uit 55 windturbines van het type SWT 3.6 van fabrikant Siemens en bijbehorende elektrische en civiele voorzieningen. In dit onderdeel wordt een nadere omschrijving gegeven van de werking van de inrichting. 2.1 Windturbines Een windturbine zet de energie uit wind door de draaiing van de rotorbladen via een generator om in elektriciteit. Er worden 55 windturbines geplaatst met een ashoogte van 95 meter en een rotordiameter van circa 107 meter. Het geïnstalleerd vermogen per windturbine bedraagt 3,6 MW. Hiervoor is de onderlinge afstand tussen de windturbines beschreven. De windturbine gaat in bedrijf bij een snelheid van circa 3-5 m/s (2 Beaufort) en uit bedrijf bij een windsnelheid van 25 m/s (10 Beaufort). De belangrijkste onderdelen van de windturbine zijn: Het fundament; De mast; De gondel waarin zich de generator bevindt, en; De rotorbladen. In figuur 2.1 is een foto van een SWT 3.6 turbine weergegeven en in figuur 2.2 zijn het voor- en zijaanzicht van de turbine weergegeven. In bijlagen 4A en 4B is de SWT 3.6 op schaal weergegeven. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

13 Pondera Consult 7 Figuur 2.1 Voorbeeld foto Siemens SWT 3.6 Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

14 Pondera Consult 8 Figuur 2.2 Voor- en zijaanzicht windturbine / ---! / / \ \ ( E l!) CX).;t \ \ /, ' E 0 0 (J) ~ /" / Toegang Meerbodem varieert tussen -3.2m en -4.5m NAP lokaal -9.5m NAP I I I I I I I I I I I I Ll U ll OPDRACHTGEVER! PRINCIPAl.: PROJECTBUREAUI PROJECTSUPPORT Windpark WestermeerNind Veotolinesbv ~~~l~"o=",..., De windturbine wordt geplaatst op een fundament dat in of op de waterbodem wordt gerealiseerd. In figuur 2.2 is ter illustratie een monopaalfundatie ingetekend. Er zijn diverse fundamenttypen mogelijk, zoals een monopile, een combiwand fundament en een gravitybased fundament. Er is nog geen keuze gemaakt voor het fundamenttype. Het fundamenttype heeft geen invloed op de milieueffecten in de Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

15 Pondera Consult 9 gebruiksfase van het windpark. In de tekeningen bij deze aanvraag zijn meerdere fundatieconcepten ingetekend. In de volgende figuur is ter informatie een doorsnede van de windturbine opgenomen. In de figuur is te zien welke onderdelen de windturbine bevat en wat de benaming van deze onderdelen is. Figuur 2.2 Onderdelen grondel In de windturbine bevinden zich de belangrijkste onderdelen van de windturbine voor het omzetten van windkracht in elektriciteit: 1 Spinner 13 Generator 2 Hub/naaf 14 Metereologische sensors 3 Blad 15 Kruiring (t.b.v. draaien van de gondel) 4 blad adaptor 16 Kruiwiel 5 Pitch systeem 17 Kruiversnelling 6 Hoofd lager 18 Drager 7 Hoofdas 19 Gondel huis 8 Control box 20 Hydraulics 9 Versnellingsbak 21 Generator koeling 10 Remschijf 22 Olie koeler 11 Rem 23 Opvangbak versnellingsbakolie 12 Koppeling Korte toelichting: De gondel die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een niveau van 33 kv (deze is onderin de mast geplaatst) Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

16 Pondera Consult 10 Kruisysteem. Door middel van kruimotoren kan de gondel worden gedraaid zodat deze in of juist uit de wind wordt gedraaid Bladadaptors, verbinden de rotorbladen met de hub (de neus van de windturbine) waarmee de hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de heersende windomstandigheden De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn Drie rotorbladen Een kabel verlaat via het fundament de turbine. Deze kabel verbindt de windturbine met het transformatorstation. De aansturing van de windturbine vindt automatisch plaats door computerbesturing. Het functioneren van de windturbine en de prestatie kan op afstand gevolgd en indien wenselijk bijgestuurd worden. De windturbine voldoet aan de internationale ontwerpnorm 2 voor windturbines: IEC ed. 2 (design requirements). De certificatie heeft plaatsgevonden door een daartoe geaccrediteerd certificeringsbureau. In het geval van de SWT 3.6 door DNV. Deze ontwerpnorm specificeert alle ontwerp criteria voor windturbines. De norm heeft betrekking op de windturbine en alle bijbehorende subsystemen. Met deze norm wordt gewaarborgd dat de windturbine bestand is tegen alle voor de locatie (windklasse) geldende omgevingscondities (in het bijzonder: wind, bliksem, e.d.) en de constructie gedurende de gehele technische levensduur op een veilige wijze windenergie om kan zetten naar elektrische energie. Het certificaat is als bijlage 7 bij de aanvraag gevoegd. Op grond van de genoemde norm bevat de windturbine diverse veiligheidssystemen om ervoor te zorgen dat bij falen van onderdelen of bij extreme weersomstandigheden de windturbine niet beschadigd. Onder andere bevat de windturbine een remsysteem dat ervoor zorgdraagt dat de rotorbladen uit de wind worden gedraaid bij te hoge windsnelheden. Daarnaast is er een bliksembeveiliging die ervoor zorg draagt dat inslaande bliksem buiten kwetsbare delen van de turbine naar de grond leidt. Vanzelfsprekend kunnen de windturbines dan ook functioneren bij de weersomstandigheden op de locatie in het IJsselmeer. De turbine kan handmatig gestopt worden met de aanwezige start/stop schakelaar en de diverse aanwezige noodstop-schakelaars. Het controle systeem zet de turbine overigens automatisch stil bij geconstateerde fouten of ongunstige windomstandigheden. De windturbines gaan in bedrijf bij een windsnelheid van ongeveer 3-5 m/s (2 Beaufort) en gaat uit bedrijf bij een windsnelheid van ongeveer 25 m/s (10 Beaufort), de windsnelheid ter hoogte van de rotor is daarbij bepalend. Aangezien deze omstandigheden niet afhankelijk zijn van dag of nacht zijn de windturbines in principe, bij voldoende wind, 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf. 2.2 Transformatorstation De elektriciteit die door de windturbines wordt opgewekt wordt in de windturbine omgezet naar een spanningsniveau van 33 kv. Om de elektriciteit te kunnen afzetten op het landelijke hoogspanningsnet wordt het spanningsniveau vervolgens in een transformatorstation met een vermogen van 290 MVA omgezet naar een spanningsniveau van 110 kv. In het transformatorstation staan twee transformatoren 2 In het verleden dienden windturbines in Nederland te voldoen aan de nationale norm NVN Ook is in het verleden verwezen naar NEN-EN-IEC In maart 2006 heeft de NEC 88 besloten dat de Europese IEC normen gelden als opvolger van de Nederlandse NVN NEN-EN-IEC is een ontwerpnorm voor kleine windturbines, niet voor het formaat turbine waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

17 Pondera Consult 11 opgesteld, elk heeft een vermogen van 145 MVA. De transformatoren zijn van het type ONAN, Oil Natural Air Natural, wat inhoudt dat de transformator olie gekoeld is en dat de olie passief aan de lucht wordt gekoeld (geen ventilatoren). Het transformatorstation maakt onderdeel uit van de inrichting. In figuur 2.3 is een 3D-schets van het station weergegeven. In bijlage 3E is een plattegrond met renvooi van het transformatorstation opgenomen. Het 110/33 kv transformatorstation voor het windpark zal worden geplaatst aan de Westermeerdijk. Het 110/33kV transformatorstation wordt in principe met eenaderige 110 kv kabels aangesloten op een kabelveld van een 110 kv station van TenneT. De 110 kv kabels worden in het 110/33 kv transformatorstation aangesloten middels 110 kv schakelen meetcomponenten op een 110/33 kv energietransformator. De 33 kv zijde van de transformator is middels kabels met 2 stuks 33 kv verdeelinstallaties welke in een gebouw zijn opgesteld. Hierop worden de 33 kv landkabel-strengen aangesloten van de windturbines. De landkabel loopt over land naar de IJsselmeerdijk. De dijk wordt gekruist waarna een zeekabel in het IJsselmeer ligt om de opgewekte stroom van de turbines te transporteren naar land. Het genoemde gebouw bevat naast de 33 kv schakelinstallatie verder: Meet- en beveiligingsapparatuur alsmede apparatuur voor datatransmissie en communicatie Gelijkstroomvoorziening voor de schakel-, meet- en beveiligingsapparatuur alsmede voor de datatransmissie en communicatie Laagspanningsenergieverdeling, gevoed vanuit de buiten opgestelde eigen bedrijfstransformator 33/0,4 kv Naast de eigenbedrijfstransformator is ruimte gereserveerd voor een aardingstransformator. Masten met spitsen worden geplaatst voor bliksemopvang Het transformatorstation heeft globaal een oppervlakte van 45 x 46 meter en wordt van een omheining voorzien. Binnen de omheining bevinden zich diverse andere hekwerken. Toegangshekken en poorten worden bij verdere detaillering uitgewerkt, aansluitend op het wegenstelsel. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

18 Pondera Consult 12 Figuur 2.3 transformatorstation 33/110kV 2.3 Scheepvaartveiligheidsvoorziening Een scheepvaartveiligheidsvoorziening ter hoogte van de Rotterdamse Hoek om aanvaring van schepen met de windturbines te voorkomen. Deze voorziening heeft geen milieueffecten en hier wordt niet nader op ingegaan in deze aanvraag. De voorziening heeft wel effecten op flora- en fauna. In het kader van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 welke tegelijkertijd met deze aanvraag is ingediend bij de provincie Flevoland, worden de effecten beschreven. 2.4 Onderlinge afstand windturbines en afstand tot de dijk De onderlinge afstand tussen de turbines parallel aan de Westermeerdijk circa 415 meter. De eerste lijn bevindt zich op een afstand van circa 530 meter uit de kust. De tweede lijn ligt op een afstand van circa meter uit de kust. De onderlinge afstand tussen de turbines parallel aan de Noordermeerdijk bedraagt circa 520 meter. De lijn bevindt zich op een afstand van circa 900 meter uit de kust. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

19 Pondera Consult 13 3 MILIEUGEVOLGEN De windturbines wekken op duurzame wijze elektriciteit op. De milieuwinst die hiermee wordt bereikt is een positief milieueffect van de windturbines. De windturbines hebben echter ook nadelige milieugevolgen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze nadelige milieueffecten. 3.1 Slagschaduw Windturbines Als gevolg van de hoogte van de windturbine ontstaat slagschaduw. In bijlage 5 is een slagschaduwonderzoek van Van Grinsven Advies (Onderzoek naar slagschaduwhinder ( ) 55 turbines Siemens 3.6, kenmerk VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx, augustus 2009) bijgevoegd waarin de slagschaduwduur op woningen is bepaald. Als norm voor de maximaal aanvaardbare slagschaduwhinder is aansluiting gezocht bij de norm uit het Activiteitenbesluit. Hierin is aangegeven dat maximaal 17 dagen per jaar 20 minuten of meer slagschaduw mag vallen op woningen van derden indien deze de afstand tussen geluidgevoelige objecten (of woonwagens) minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt. De afstand tussen de dichtstbijzijnde woning (geluidgevoelig object) en de windturbines bedraagt meer dan 12 maal de rotordiameter. Uit de rapportage van Van Grinsven Advies blijkt dat minder dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden bij de geluidgevoelige objecten. De windturbines zullen ook niet voorzien worden van een automatische stilstandvoorziening. Met andere woorden voldaan wordt aan de norm voor slagschaduw uit het Activiteitenbesluit. Uit de rapportage van Van Grinsven Advies blijkt dat tevens geven geen hinderlijke flikkerfrequenties (tussen 2,5 14 Hz) optreden. Transformatorstation Niet van toepassing. 3.2 Lichtschittering Windturbines Van hinder bij woningen ten gevolge van schittering van de zon op de rotorbladen zal geen sprake zijn aangezien deze worden voorzien van een antireflecterende coating. Transformatorstation Niet van toepassing. 3.3 Geluid Windturbines Als de windturbines in bedrijf zijn veroorzaken deze een geluidsemissie. Om de geluidsbelasting ter plaatse van woningen in beeld te brengen is een akoestisch onderzoek door Lichtveld, Buis en Partners BV opgesteld dat als bijlage 6 (Windpark Westermeerwind. Akoestisch onderzoek Siemens SWT 3.6 MW, 2009) bij deze aanvraag is gevoegd. Bij het bepalen van de geluidsbelasting op woningen is uitgegaan van een gegarandeerd bronvermogen door de fabrikant. Dit is in het akoestische onderzoek ook aangegeven. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

20 Pondera Consult 14 In het akoestisch onderzoek is voor de geluidbelasting van de inrichting uitgegaan van een norm van Lden 47 db(a) op de gevel van woningen. In de rapportage is de geluidsproductie van het transformatorstation ook verwerkt. Uit de rapportage blijkt dat aan deze norm kan worden voldaan. Deze norm is gehanteerd aangezien de rijksoverheid op 31 augustus 2009 in de Staatscourant (nr ) een ontwerpwetswijziging heeft gepubliceerd voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht. In de wetswijziging is Lden 47 db(a) als norm voor windturbines is voorgeschreven. In overleg met het bevoegd gezag en met de rijksoverheid is voor deze aanvraag aansluiting gezocht bij deze wetswijziging aangezien met grote zekerheid verwacht wordt dat deze norm van kracht is op het moment van definitieve besluitvorming. De berekeningsmethodiek voor Lden is gebaseerd op de nog niet gepubliceerde rekenmethodiek waarvan in de wetswijziging is aangegeven dat deze in een ministeriele wijziging wordt vastgelegd. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat bij alle woningen van derden voldaan kan worden aan Lden 47 db(a) ten gevolge van de windturbines. De hoogste geluidsbelasting op een woning bedraagt Lden 40 db(a). De geluidsbijdrage van het transformatorstation wordt niet meegenomen bij de toetsing aan Lden 47 db(a). Het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de inrichting beperkt zich tot scheepvaartbewegingen. Alleen voor controle, onderhoud of reparatie treden verkeersbewegingen op via het water. Ten behoeve van inspectiewerkzaamheden worden de turbines periodiek bezocht, circa 1 maal per kwartaal, met een schip. Preventief onderhoud vindt circa 2 maal per jaar plaats. Gezien het beperkte aantal verkeersbewegingen en de grote afstand tot woonbebouwing veroorzaken deze een verwaarloosbare geluidsbelasting op woningen, welke wegvalt tegen de reguliere verkeersbewegingen in het gebied ten gevolge van de vaargeul Amsterdam-Lemmer. De verkeersbewegingen voor onderhoudswerkzaamheden en geplande reparatieactiviteiten vinden alleen in de dagperiode plaats. Verkeersbewegingen ten gevolge van storingen vinden ongepland plaats en kunnen zowel in de dag-, de avond- als de nachtperiode plaats vinden. Stiltegebied Het Beschermd Natuurmonument voor de kust van Friesland is aangewezen als stiltegebied. Op grond van de provinciale milieuverordening Fryslân is het verboden de heersende natuurlijke rust te verstoren. Op grond van de ruime afstand tot de rand van het stiltegebied (1.500 meter) en het gegeven dat tussen de windturbines en het stiltegebied de drukbevaren scheepvaartroute Vaargeul Amsterdam-Lemmer hoeft niet gevreesd te worden voor verstoring van de heersende natuurlijke rust. In het akoestisch onderzoek in bijlage 6 is ingegaan op de effecten op het stiltegebied. Daarbij is geen rekening gehouden met het geluid van de genoemde scheepvaartroute Transformatorstation De geluidsbelasting op woningen ten gevolge van het transformatorstation is apart in beeld gebracht in de genoemde akoestische rapportage. Het transformatorstation is in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit aangewezen als inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken zoals bedoeld in artikel 41 lid 3 Wet geluidhinder. Dit houdt in dat het transformatorstation op een geluidsgezoneerd terrein moet staan en aan de vastgestelde geluidszone moet worden getoetst. In het Rijksinpassingsplan is deze zone vastgesteld. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT geluidniveau ten gevolge van het transformatorstation ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning (inclusief 5 db toeslag Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

21 Pondera Consult 15 voor tonaliteit) 40 db(a) etmaalwaarde bedraagt (Lden 32 db, zonder tonaliteitstoeslag). Het maximale geluidniveau L Amax ter plaatse van de meest nabijgelegen woning 34 db(a) bedraagt. Het geluid van de windturbines wordt niet betrokken bij de toetsing aan de geluidszone aangezien het geluid van windturbines in artikel 1b lid 2 van de Wet geluidhinder hiervan is uitgezonderd. Ten gevolge van het schakelen van de 110 kv vermogensschakelaar kunnen piekgeluiden ontstaan tot 95 db (1 meter afstand). Er wordt echter naar verwachting slechts tweemaal per jaar geschakeld. Eén maal bij het uitschakelen ten behoeve van onderhoud of storing en één maal bij het inschakelen. De 33 kv vermogensschakelaar is geplaatst in de container en zal buiten de container niet hoorbaar zijn. In het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met de piekgeluiden. Het aantal verkeersbewegingen naar het transformatorstation zijn zeer beperkt. Naar verwachting zal 4 maal per jaar een bezoek voor inspectie en onderhoud plaatsvinden. Verkeersbewegingen ten gevolge van storingen vinden ongepland plaats en kunnen zowel in de dag-, de avond- als de nachtperiode plaats vinden. 3.4 Veiligheid Windturbines Het ontwerp van de is gecertificeerd conform de ontwerpnorm IEC ed.2. Dit certificaat, specifiek voor de aangevraagde windturbine, is als bijlage 7 bij de aanvraag gevoegd. Daarmee wordt bevestigd dat de turbine is ontwerpen voor een levensduur van tenminste 20 jaar. De turbine voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de materialen voor wat betreft onder andere vermoeiing (zoals metaalmoeheid), vocht inwerking en corrosie om de levensduur te waarborgen. De veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat de turbine onder alle weersomstandigheden veilig kan functioneren. Ook in geval van storingen aan de turbine zorgen de veiligheidssystemen ervoor dat de turbine stil wordt gezet. De werking van de veiligheidssystemen wordt zowel autonoom door de turbine (softwarematig) als door periodieke inspectie- en onderhoudsbeurten gecontroleerd. In het ontwerp van de windturbines wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden ter plaatse. Dit betreft voor plaatsing in het IJsselmeer ondermeer: - Golfomstandigheden - Bodemgesteldheid - IJs (kruiend ijs) Er is een analyse uitgevoerd van de risico s op aanvaring met een schip. Op grond van deze analyse is de scheepvaartveiligheidsvoorziening aan de inrichting toegevoegd om het risico ter plaatse van de Rotterdamse Hoek uit te sluiten. In het MER is uitgebreid de motivatie voor deze voorziening en de werking ervan beschreven. Aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk bevinden zich diverse beperkt kwetsbare objecten (schuren e.d.). Deze bevinden zich echter op ruime afstand van de windturbines (meer dan 530 meter). Op grond van de Handreiking Risicozonering windturbines is de PR 10-5 contour, welke van toepassing is op beperkt kwetsbare objecten, de helft van de rotordiameter. De generieke afstanden voor een 3 MW turbine, vergelijkbaar met de turbine welke in de inrichting wordt toegepast, zijn (voor landlocaties): - PR 10-5 : 48 meter (uitgaande van de halve rotordiameter 53,5 meter) - PR 10-6 : 162 meter Binnen deze afstanden bevinden zich geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. De windturbines zijn immers gelegen op een afstand van 530 meter en meer van de kust. Transformatorstation Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

22 Pondera Consult 16 Niet van toepassing. 3.5 Opslag (Grond)stoffen, afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen en producten In de inrichting worden geen (grond)stoffen, afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen of producten opgeslagen. Benodigde (afval)stoffen worden aan- en afgevoerd bij onderhoud en reparatie. In een aantal delen van de installatie bevinden zich bodembedreigende stoffen, zie hiervoor paragraaf De schakelapparatuur in de windturbine en in het transformatorstation bevat circa 60 kg zwavelhexafluoride (SF 6) als isolatiegas. Zwavelhexafluoride is een broeikasgas en is verstikkend bij hoge concentraties. 3.6 Water Windturbines Er wordt geen water gebruikt. In de windturbine bevinden zich gevaarlijke stoffen die bij lekkage tot verontreiniging van het oppervlaktewater kunnen leiden. Voor vrijkomen van deze stoffen hoeft niet gevreesd te worden aangezien deze alle in gesloten installaties worden toegepast. Bij lekkage worden deze stoffen opgevangen in de gondel of in de mast. Bij het ontwerp van de gondel is rekening gehouden met het mogelijk optreden van lekkages (incidenten). De gondel kan de totale hoeveelheid stoffen opvangen. Speciaal voor de versnellingsbakolie is, vanwege de hoeveelheid, een speciale opvangbak (punt 23 figuur 2.2 onder de versnellingsbak aangebracht. Voor de volledigheid is kort beschreven welke stoffen worden toegepast. Opslag van deze stoffen is niet aan de orde. Onderdeel Stof Hoeveelheid Kruisysteem (smeer)vet, Shell Rhodiana BBZ 6 liter Kruisysteem (smeer)vet, Optipit (Castrol) 6 liter Hydraulisch rem, kruisysteem Hydraulische olie, Mobil DTE 13M 14,5 liter Hydraulisch rem, kruisysteem Stikstof 6 liter Kruisysteem Versnellingsbakolie, optigear synthetic X VG320 13,4 liter per motor (6) Lagers (smeer)vet, Klüberplex Bem liter Versnellingssysteem Versnellingsbakolie, optigear synthetic X VG liter Remsysteem Hydraulische olie, Mobil DTE 13M 8 liter Remsysteem Stikstof 6 liter Generator (smeer)vet Klüberplex BEM /141 1,5 liter Hydraulisch systeem luik Hydraulische olie, Mobil DTE 13M 9,3 liter Pitch hydrauliek Hydraulische olie, Mobil DTE 13M 300 liter Inverter koeling Water/glycerol, BASF Glycantin G30 50 liter In bijlage 9 zijn de veiligheidsinformatiebladen van de genoemde stoffen opgenomen. Transformatorstation Het hemelwater dat op de transformator valt wordt door een olieafscheider geleidt en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater. Voor de lozing is een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd. In het transformatorstation wordt geen water gebruikt. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

23 Pondera Consult Energiegebruik Windturbines en transformatorstation Het energiegebruik van diverse onderdelen van de installatie, zoals pompen, besturingssystemen en dergelijke bedraagt een fractie van de energie die wordt geproduceerd door de windturbines. Netto vindt geen gebruik van energie plaats. In paragraaf 3.13 is de energieopbrengst weergegeven. 3.8 Lucht 3.9 Geur In de inrichting bevinden zich geen verbrandingsmotoren Windturbines en transformatorstation Er treden geen emissies naar de lucht op ten gevolge van de inrichting. Windturbines en transformatorstation Er treedt geen geuremissie op ten gevolge van de inrichting Bodem Er is een nulsituatieonderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel voor de locatie van het transformatorstation (Windpark aan de Westermeerdijk te Noordoostpolder. Nulsituatie bodemonderzoek, aangevuld met de herbemonstering van het grondwater, 27 augustus 2009),. De opzet van de onderzoek is vooraf goedgekeurd door de gemeente Noordoostpolder. De rapportage van het onderzoek is als bijlage 8 bij deze aanvraag gevoegd. Het nulsituatieonderzoek betreft niet alleen de locatie van het transformatorstation bij de Westermeerdijk maar gaat tevens in op de locaties van windturbines. Deze zijn voor deze milieuvergunningaanvraag niet relevant. Het onderzoek is alleen relevant voor zover de uitkomsten betrekking hebben op het transformatorstation bij de Westermeerdijk. Windturbines Niet van toepassing. Transformatorstation De energie- en aardingstransformatoren bevatten transformatorolie. Het betreft een hoeveelheid van kg. Als transformatorolie kan bijvoorbeeld Shell Diala B worden gebruikt. In bijlage 9 is het veiligheidsinformatieblad van Shell Diala B opgenomen. De transformatoren zijn een gesloten installatie. Onder de transformatoren is een vloeistofkerende betonnen opvangbak aanwezig die voldoende capaciteit heeft om alle transformatorolie uit de transformator op te vangen. Hemelwater dat op de transformatoren in de opvangbak terecht komt wordt via een olieafscheider geloosd op het oppervlaktewater. De aardingstransformator en de eigenbedrijfstransformator bevatten ook transformatorolie. Deze installaties zijn gesitueerd boven een vloeistofkerende betonnen plaat. De transformatoren zijn dichte installaties met een vulflens aan de bovenkant. Er zal een spill-control programma worden toegepast. Dit houdt in dat storingen, welke een indicatie kunnen zijn van een lekkage, op afstand een alarm geven omdat de transformatoren niet meer goed functioneren. In de container met schakelaars en meet- en regelinstrumenten zijn absorberende middelen aanwezig. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

24 Pondera Consult 18 In het gebouw behorende bij het transformatorstation bevinden zich tevens diverse accu s welke accuzuur bevatten. De accu s zijn gesloten en zijn geplaatst boven een lekbak met voldoende capaciteit om alle accuzuur op te vangen indien noodzakelijk Brandveiligheid In de gondel zijn twee brandblussers aanwezig: CO 2-blusser met 5 kg CO 2 Poederblusser met 6 kg In de toren is ook een CO 2-blusser aanwezig met 5 kg CO 2. De turbine is voor het grootste gedeelte gefabriceerd van niet-brandbare materialen. In de turbine zijn op diverse punten Ion-based rookdetectors (EN 54) geïnstalleerd. Op het moment dat rook wordt gedetecteerd wordt de turbine automatisch stilgezet en slaat de koeling af om zuurstoftoevoer voor eventuele brand te beperken Flora en fauna De inrichting is gelegen in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Uit de passende beoordeling, die onderdeel uitmaakt van het MER, blijkt dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten ten aanzien van het behalen en/of behouden van de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengt. Vanwege mogelijke effecten is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig voor de inrichting. De aanvraag voor deze vergunning is bij de provincie Flevoland ingediend. De procedure voor de verlening van deze vergunning loopt mee in de Rijkscoördinatieregeling. De inrichting kan gevolgen hebben voor flora- en fauna. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd om de gevolgen te bepalen. Er zijn geen nadelige gevolgen voor flora. Wel kunnen effecten optreden op fauna. Het betreft vogels welke aanvaringslachtoffer kunnen worden. In het MER is bij de mitigerende maatregelen aangegeven dat de turbines stilgezet kunnen worden. Om te bepalen of dit noodzakelijk is en om te bepalen wanneer dit wenselijk is zal: Monitoring plaats vinden op de aantallen slachtoffers en de omstandigheden waaronder aanvaringsslachtoffers vallen (bijvoorbeeld bij specifieke windsnelheden). Op basis van de monitoring wordt met experts van het ministerie van LNV afgestemd of maatregelen noodzakelijk zijn en hoe deze ingevuld worden. De belangrijkste maatregelen die daarbij wordt beschouwd is het toepassen van een stilstandvoorziening bij specifieke omstandigheden Positieve milieueffecten Het windpark produceert jaarlijks ongeveer 610 miljoen kwh, uitgaande van vollasturen per jaar wat een reëel aantal uren is voor de locatie gezien het hoge windaanbod. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna huishoudens, uitgaande van een verbruik van kwh/jaar/huishouden. De opgewekte elektriciteit is aan te merken als duurzame energie. Dit houdt in dat bij de productie geen vervuilende stoffen vrijkomen. Gesteld kan worden dat elektriciteitsproductie in traditionele centrales wordt vermeden door het windpark en dat daarmee ook het equivalent aan vervuilende stoffen die vrij Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

25 Pondera Consult 19 zou komen bij traditionele elektriciteitsopwekking wordt vermeden. In de volgende tabel is aangegeven tot welke vermeden uitstoot de inrichting leidt. Tabel 3.1 Vermeden uitstoot CO ton CO 2 Vermeden uitstoot zuurequivalenten 12,2 miljoen zuurequivalenten Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

26 Pondera Consult 20 4 MEET- EN REGISTRATIESYSTEMEN De windturbine opereert volledig computergestuurd. De windturbine is voorzien van een meet- en registratiesysteem (Siemens WebWPS SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition) dat op afstand is uit te lezen via de computer. Dit systeem verschaft informatie over het functioneren van kritische onderdelen van de windturbine en over de elektriciteitsproductie. Naast het SCADA-systeem is specifiek het Siemens TCM Condition Monitoring System aanwezig voor het monitoren van het trillingsniveau van de belangrijkste onderdelen. Belangrijke zaken die worden gemeten en geregistreerd zijn: Weersomstandigheden: windrichting, -snelheid en temperatuur Installatiesprestaties: temperatuur, olieniveau en druk, koelwaterniveau Functioneren rotor: snelheid en positie Constructie: trillingen en bliksemdetectie Netaansluiting: details over elektriciteitsaansluiting Overall functioneren en productie van de windturbine In de container van het transformatorstation is tevens meet- en beveiligheidsapparatuur voor de transformator aanwezig. Ook het functioneren van de transformator kan op afstand worden gevolgd via de computer. Milieuvergunning Windpark Westermeerwind (SWT 3.6) 20 oktober 2009

27 VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels GD Nuland tel: (073) fax: (073) Rabobank BTW nr: NL B01 Kamer van Koophandel: milieuadvies akoestisch onderzoek fotovisualisaties vergunningaanvragen Wet milieubeheer Opdrachtgever: Koepel Windenergie Postbus BB Emmeloord Kenmerk: VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx Betreft: Onderzoek naar slagschaduwhinder van een op te richten windpark in het IJsselmeer nabij de Noordoostpolder. Het betreft een windpark met 55 turbines Siemens 3.6. Contactpersoon opdrachtgever: De heer M. ten Klooster, Tel: Behandeld door: L. van Grinsven, augustus Op alle opdrachten, betalingen en transacties zijn van toepassing de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau RVOI-2001

28 Inhoud 1. Inleiding Beschrijving van de locatie Siemens SWT Windklimaat Regelgeving Gevoelige objecten Onderzoek slagschaduw Normstelling Schaduwgebied Potentiële schaduw Rekenresultaten Bespreking... 6 Bijlagen bijlage 1 : objecten rekenmodel... 7 Figuren figuur 1 : schaduwcontouren... 9 VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus 2009

29 1. Inleiding In opdracht van Koepel Windenergie te Emmeloord is onderzoek uitgevoerd voor een op te richten windpark in het IJsselmeer nabij de Noordoostpolder. Het betreft een windpark met 55 turbines Siemens 3.6 MW. De mogelijke hinder door slagschaduw is in beeld gebracht en vergeleken met de normstelling. 1.1 Beschrijving van de locatie De locatie is gelegen in het IJsselmeer. Ten oosten van de Noordoostpolder komen twee lijnopstellingen van ieder 21 turbines en ten noordwesten een lijnopste l- ling van dertien turbines (zie ook figuur 1). Afbeelding 1: locatie. 1.2 Siemens SWT 3.6 De Siemens SWT3.6 heeft een rotordiameter van 107 m met drie rotorbladen B52. Het nominale elektrische vermogen is 3,6 MW. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 5 en 13 tpm. De turbines worden hier geplaatst op conische stalen buismasten waardoor de rotoras circa 98 m boven het wateroppervlak komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 152 m hoog. De stalen mast heeft een diameter van circa 4,2 m aan de voet en circa 3 m aan de top. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de rotor gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen en de mast is lichtgrijs. De rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het blad is circa 3,5 m. VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

30 tijd 1.3 Windklimaat Op het IJsselmeer worden de volgende windsnelheden verwacht. Afbeelding 1-2: windaanbod. 12% windsnelheden 10% 8% gemiddeld 8,23 m/s op +98 m 6% 4% 2% 0% windsnelheid [m/s] 1.4 Regelgeving De kortste afstand tussen een woning van derden en een turbine bedraagt meer dan viermaal de ashoogte (maximaal 4x98 m). Een windpark met maximaal negen turbines en een gezamenlijk vermogen kleiner dan 15 MW is niet vergunningplichtig inzake de Wet milieubeheer als de woningen van derden verder weg staan dan viermaal de ashoogte. Vanwege het grote opgestelde vermogen valt de inrichting onder categorie 20.a.1 van bijlage 1 behorende bij het Inrichtingen en Vergunningenbesluit: "Inrichting voor het omzetten van windenergie in elektrische energie, met een rotordiameter van meer dan 2 m". Als een park bestaat uit meer dan negen turbines en het opgestelde vermogen meer is dan 15 MW valt het windpark ook onder onderdeel D (beoordelingsplicht) van het Besluit MER (MilieuEffectRapportage). 1.5 Gevoelige objecten De meest dichtbijgelegen woningen zijn aan de Noordermeerweg en aan de Westermeerweg. De afstand is groter dan m. VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

31 2. Onderzoek slagschaduw 2.1 Normstelling Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikkerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk kunnen zijn. Een groter verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als hinderlijker ervaren. Verder speelt de blootstellingsduur een grote rol bij de bel e- ving. Voor de normstelling is in dit onderzoek aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit 1. In het Activiteitenbesluit in artikel 3.14 onder 4. wordt verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze regeling 2 is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische stilstandsvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden 3. In het kader van dit onderzoek wordt dit artikel als volgt geïnterpreteerd: Bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken. De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de rotordiameter wordt verwaarloosd. Schaduw bij een zonnestand lager dan vijf graden wordt als niet-hinderlijk beoordeeld. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing. Bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van afzonderlijke turbines opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen. Er is geen stilstandsvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw minder is dan zes uur per jaar. Dit is een strengere beoordeling dan volgens het Activiteitenbesluit omdat ook nog slagschaduw gedurende minder dan 20 minuten aanvaardbaar wordt geacht buiten de 17 dagen met meer dan 20 minuten slagschaduwhinder en bovendien de hinderduur gedurende 17 dagen per jaar meer mag bedragen dan 20 minuten. 2.2 Schaduwgebied Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan de westkant en aan de oostkant ver reiken. Op afstanden groter dan twaalf maal de rotordiameter (12x107 m) wordt de slagschaduw echter niet meer als hinderlijk beoordeeld. Aan de noordzijde wordt het schaduwgebied begrensd omdat de zon in het zuiden altijd hoog staat. Aan de zuidzijde treedt nooit schaduw op omdat de zon nooit in het noorden staat. 1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr , Staatsblad 2007/ Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007 nr. DJZ houdende algemene regels voor inrichtingen (Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). 3 Voor de letterlijke tekst wordt verwezen naar de regeling. VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

32 % van de dag 2.3 Potentiële schaduw Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon op deze locatie en een minimale zonshoogte van vijf graden, zijn de dagen en tijden berekend waarop slagschaduw kan optreden. De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële hinderduur is een theoretisch maximum. Hieruit is de verwachte hinderduur berekend door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de verwachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële hinderduur. Zonneschijn Schaduw is er alleen als de zon schijnt. Deze correctie is gebaseerd op het percentage van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt in dit gebied en in de betreffende maand. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van nabijgelegen meteostations. Grafiek 2-1: percentage zonneschijn. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Zonneschijn Lelystad jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Oriëntatie Het rotorvlak staat niet altijd haaks op de schaduwrichting waardoor de hinderduur wordt beperkt. Als het rotorvlak evenwijdig staat aan de schaduwrichting treedt er geen of nauwelijks lichtflikkering op. Deze correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windrichtingen. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van meteostations waarbij alleen de windsnelheden boven 2 m/s zijn betrokken. Afhankelijk van de richting van waaruit de turbine wordt gezien ligt de deze correctie tussen circa 55% en 75%. Grafiek 2-2: Distributie windrichtingen. WNW W WZW Windrichting bij >2 m/s NNW ZZW 16% N 14% NNO 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ZZO Z Lelystad (totaal=89%) ONO O OZO VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

33 2.3.2 Bedrijfstijd Slagschaduwhinder treedt alleen op als de rotor draait. De correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windsnelheden. Windturbines zijn veelal 80% tot 95% van de tijd in bedrijf. 2.4 Rekenresultaten Van het windpark zijn de cumulatieve schaduwduren in het omliggende gebied berekend. In figuur 1 is met een blauwe isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur 5 uur bedraagt. Overschrijding van de norm voor de jaarlijkse hinderduur kan optreden bij de woningen binnen deze blauwe 5 uurcontour. Bij woningen buiten de blauwe 5 uurcontour wordt aan de norm voor de maximale hinderduur voldaan. Er zijn geen woningen waar hinderlijke slagschaduw optreedt. De nauwkeurigheid waarmee de potentiële hinderduur is berekend is relatief hoog. Deze nauwkeurigheid is afhankelijk van de invoer van de geometrie en van de nauwkeurigheid waarmee de zonnestand wordt bepaald. De correcties om te komen tot de verwachte hinderduur zijn echter een voorspelling op basis van de geschiedenis. De meteogegevens zijn bepaald op basis van gemiddelde gemeten data over twintig jaar. De verwachting is dat in de toekomst deze gemiddelden over langere perioden niet veel zullen veranderen maar dit blijft onzeker. In het weer treden grote dagelijkse verschillen op en ook variëren de jaargemiddelde gegevens behoorlijk. Binnen een afstand van circa 365 m vanaf een turbine kan de zon volledig bedekt worden door het rotorblad. De rotor moet dan haaks staan op de richting van de zon. De schaduw is dan maximaal en wordt als meer hinderlijk ervaren. Op grotere afstanden is de schaduw nooit volledig. Alle woningen staan hier op een grotere afstand. De frequentie van de lichtflikkeringen is lager dan 1 Hz. Deze frequenties zijn niet extra hinderlijk. VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

34 3. Bespreking Van het windpark in het IJsselmeer met 55 turbines Siemens SWT 3.6 zijn de hinderduren door slagschaduw berekend. Er zijn geen woningen waar hinderlijke slagschaduw optreedt. Een automatische stilstandsregeling is niet vereist. Zeer hinderlijke flikkerfrequenties boven 2,5 Hz komen niet voor. Als de turbines worden gebouwd met een ashoogte van 95 m in plaats van 98 m dan heeft dat geen invloed op de hinderduren bij woningen. De schaduwperioden verschuiven dan circa 2 dagen. Van Grinsven Advies, L.A.M. van Grinsven. VG-NOPbu34.TS1.pdf.docx augustus

Windmolenproject Westermeerdijk binnendijks v.o.f. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning

Windmolenproject Westermeerdijk binnendijks v.o.f. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Windmolenproject Westermeerdijk binnendijks v.o.f. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Aanvraag 1. Bijlage 1A Kopie aanvraag bouwvergunning Bijlage 1B Kopie aanvraag WVO-vergunning 2. Bijlage 2 Overzichtstekening

Nadere informatie

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland Postbus 579 7550 AV Hengelo (Ov.) tel: 073-534 10 53 fax: 073-534 10 28 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult BV. Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 V WNW

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem.

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel: 16064749 milieuadvies

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Nr. HZ_WABO 2012-0224. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Omgevingsvergunning. Nr. HZ_WABO 2012-0224. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Nr. HZ_WABO 2012-0224 Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteiten bouw, milieuneutraal veranderen en ro (afwijken van de bestemming) Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BIJLAGE H VISUALISATIES

BIJLAGE H VISUALISATIES BIJLAGE H VISUALISATIES INHOUDSOPGAVE H1 H2 H3 H4 VISUALISATIES RAPPORTATGE TU DELFT KUNSTUITINGEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER VIEWSHEDS MER Bijlage H Visualisaties 1 oktober 2009 Definitieve rapportage Visualisaties

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. Westermeerwind BV behorende bij 992473 Ontwerpbeschikking 1

Ontwerpbeschikking. Westermeerwind BV behorende bij 992473 Ontwerpbeschikking 1 Ontwerpbeschikking Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor Westermeerwind BV. Westermeerwind BV behorende bij 992473 Ontwerpbeschikking

Nadere informatie

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends MER Windpark Den Tol 13 april 2011 Pondera Consult Eric Arends 1 Inhoud 1. Waarom een milieueffectrapportage? 2. Wat wordt onderzocht in een milieueffectrapport (MER) 3. Beoordeling van de mogelijke effecten

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden.

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA Rotterdam Kenmerk: S11071 Laarakkerdijk

Nadere informatie

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat voor de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ook

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 74101391.006 12-7542 VERTROUWELIJK PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 Arnhem, 10 januari 2013 Auteur(s) KEMA In opdracht van Eneco auteur : A. Taris beoordeeld : P. Franck 8 blz. 0 bijl. AT goedgekeurd

Nadere informatie

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: HVC Groep Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Kenmerk: S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1 714041 19 apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN MillEnergy Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GO Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht)

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Geachte leden van de welstandscommissie, In deze bijlage vindt u nadere informatie over windpark Kabeljauwbeek. Het windpark

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

MEMO. IJsvorming op windturbines

MEMO. IJsvorming op windturbines MEMO Prepared: Ms.Sc. Valentijn van Gastel 15.04.2013 Reviewed: Filename 20130516_MEM_LW_Aanvullende vragen QRA_v3 Pages 7 Version Author Date Remarks/Change 1.0 VGa 15.04.2013 Eerste opzet 2.0 BSc 16.04.2013

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015 715075 18 december 2015 ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon

Nadere informatie

Aanvraag Omgevingsvergunning

Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Oostflakkee B.V. Kvk nummer : 55390455 Aanvraag Omgevingsvergunning WINDPARK OOSTFLAKKEE... Auteur: S.T. Velthuijsen Datum: 22-3-2017 Pagina: 1 van 13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Kopie Pondera Consult, t.a.v. de heer J.W.F. Rijntalder, Welbergweg 49, 7556PE Hengelo Ov Nr. HZ_WABO 2014-0139 Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteit ro

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen 0. Inleiding Deze vormvrije M.E.R. is onderdeel van de aanvraag om omgevingsvergunning van Windturbinepark Kabeljauwbeek en gaat achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1 bevat algemene

Nadere informatie

BIJLAGE 1 TOELICHTING OP DE AANVRAAG. Sif Netherlands B.V. Concept v1

BIJLAGE 1 TOELICHTING OP DE AANVRAAG. Sif Netherlands B.V. Concept v1 716112 21-4-2017 BIJLAGE 1 TOELICHTING OP DE AANVRAAG Sif Netherlands B.V. Concept v1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp)

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus 10087 8900 GB Zwolle Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Datum aanvraag:

Nadere informatie

Inleiding. Juridisch kader. Memo. memonummer datum 30 augustus 2017 Ton van Dortmont Els Joosten

Inleiding. Juridisch kader. Memo. memonummer datum 30 augustus 2017 Ton van Dortmont Els Joosten Memo memonummer 20170830 418851 datum 30 augustus 2017 aan Ton van Dortmont Els Joosten Nuon Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van Tom van der Linde Antea Group project Windpark Nieuwe Hemweg projectnr.

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL0933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480359 Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12 Uw referentiecode

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief 715075 6 aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248

Nadere informatie

Vormvrije mer-beoordeling Windpark Autena te Vianen

Vormvrije mer-beoordeling Windpark Autena te Vianen Vormvrije mer-beoordeling Windpark Autena te Vianen Bij deze vormvrije mer-beoordeling wordt gebruik gemaakt van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III behorende bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Voornemen

BIJLAGE 2. Voornemen BIJLAGE 2 Voornemen 1 NADERE OMSCHRIJVING VOORNEMEN De volgende paragrafen beschrijven de onderdelen van het voornemen in meer detail: Individuele turbines; Turbineopstellingen; Type funderingen; Aanlegwijzen

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Pagina 1/9 T

Pagina 1/9 T ONTWERPBESLUIT Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Dick Lukasse 1/9

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Pondera Consult B.V. Postbus AN Hengelo (Ov.) Nederland Telefoon: +31 (0) Website:

Pondera Consult B.V. Postbus AN Hengelo (Ov.) Nederland Telefoon: +31 (0) Website: Provincie Groningen T.a.v. A. Hamstra Postbus 610 9700 AP Groningen Betreft : Aanvulling aanvraag Omgevingsvergunning WP Oostpolder Datum : 17 mei 2017 Bijlagen : Kenmerk : 716033/ME/v01 Geachte, Op 26

Nadere informatie

Uitwerking plan & Antwoorden windconsulta5e s (op hoofdlijnen) Woensdag 11 januari 2017 Maarten de Keijzer

Uitwerking plan & Antwoorden windconsulta5e s (op hoofdlijnen) Woensdag 11 januari 2017 Maarten de Keijzer Uitwerking plan & Antwoorden windconsulta5e s (op hoofdlijnen) Woensdag 11 januari 2017 Maarten de Keijzer Inhoud van deze presenta5e Terugkoppeling vragen consulta5erondes op hoofdlijnen Disclaimer; Want;

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd Ja, fase 2

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd Ja, fase 2 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 216.3 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 214773 Aanvraagnaam Windpark Waardpolder Uw referentiecode 1451

Nadere informatie

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s NOTITIE Datum 30 november 2015 Aan Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV Van Pondera Consult Betreft Berekeningen aanvullende scenario s Projectnummer 714068 Samenvatting In het MER voor Windpark De

Nadere informatie

Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER Opdrachtgever De Wolff Windenergie BV Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER 29 juli 2014 Auteur

Nadere informatie

EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15.

EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15. EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15. Datum 16 november 2016 Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft IPR en MR berekeningen Windpark Park 15 nabij Snelweg A15 Projectnummer 715094

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

It Dok GL Heerenveen

It Dok GL Heerenveen Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: De Wolff Nederland Windenergie It Dok 2 8447 GL Heerenveen Kenmerk: S11073

Nadere informatie

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel Notitie / Memo Aan: Suzan Tack Van: Gideon Konings Datum: 3 mei 2016 Kopie: Frank van Hout Ons kenmerk: T&PN002F02 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Bouwbedrijf Wijlens BV Activiteiten van de inrichting : Opslag bouwafval, puinbreken, vervaardigen betonmortel en vormgeven betonproducten,

Nadere informatie

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER)

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) N Windpark Krammer W Z O Het grootste burgerinitiatief van Nederland. Coöperatie Zeeuwind Coöperatie Deltawind Zeeland samenwerking Goeree-Overflakkee leden

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming

Nadere informatie

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive Hoe werkt een windturbine? Het basisprincipe is eenvoudig. De rotorbladen (wieken) zitten gemonteerd op een as. Als het waait draaien de rotorbladen en gaat de as draaien. De as laat vervolgens een generator

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede.

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: N0L933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het plaatsen van een aggregaat" (Locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN RWE INNOGY WINDPOWER NETHERLANDS B.V. 12 oktober 2015 078421205:D - Vrijgegeven B02047.000077.0900 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Situatie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8 482 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 483 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 715027 484 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 485 Onderzoek

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2143267. Zonnepanelen park Maxima-centrale. Ingediend op 14-01-2016.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2143267. Zonnepanelen park Maxima-centrale. Ingediend op 14-01-2016. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2143267 Aanvraagnaam Zonnepanelen park Maxima-centrale Uw referentiecode

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Aanleiding

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Twente Milieu (ABP Zuid) Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Vlierstraat 105 te Enschede Datum beschikking

Nadere informatie

bouwaanvraag Komeco B.V. Definitieve versie Datum 14 november 2013

bouwaanvraag Komeco B.V. Definitieve versie Datum 14 november 2013 Bijlage 30 Documenttitel Status Aanvraag revisievergunning bouwaanvraag Komeco B.V. Definitieve versie Datum 14 november 2013 Gicom Ketelhaven BV Colijnweg 2 8251 PK Dronten Info@komeco.nl www.komeco.nl

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief 715094 21-01-2016 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15 Park 15 Logistics BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie