Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid"

Transcriptie

1 Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid EEN HANDIGE LEIDRAAD VOOR LOKALE BESTUREN September 2014 Inleiding Lokale besturen nemen heel wat initiatieven om een aangename omgeving voor hun inwoners te creëren. Ook van de inwoners zelf wordt verwacht dat zij daarin hun verantwoordelijkheden opnemen. Op een woonwagenterrein is dat niet anders. Een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk terrein waar de veiligheid en privacy gegarandeerd worden, maken van een woonwagenterrein een leefbare buurt of woonwijk om in te wonen. Omdat het wonen in een woonwagen een erkende, maar toch enigszins specifieke woonvorm is, werkten we een handige en beknopte leidraad uit. Deze handleiding kan een lokaal bestuur verder ondersteunen en inspireren in het uitbouwen van een visie over een (brand) veilig woonwagenterrein. Het Provinciaal Integratiecentrum ging samen met een werkgroep van terreinbeheerders en andere deskundigen met het thema (brand)veiligheid aan de slag. We verzamelden allerlei nuttige tips, goede praktijken en inspirerende documenten en zochten naar antwoorden op onduidelijkheden. Deze informatie bundelden we in acht beknopte fiches. Elke fiche behandelt een belangrijk aandachtspunt m.n.: Elektriciteit Verwarming Brandbare en gevaarlijke producten Bouw- en isolatiematerialen Plaatsen van woonwagens en constructies Toegangswegen en evacuatie Brandverzekering Brandbestrijdingsmaterialen De verschillende fiches geven een basis aan informatie mee. Ze zijn niet volledig omdat we een flexibel instrument willen aanbieden. De gemeentelijke diensten kunnen de fiches als leidraad in hun werking op het terrein gebruiken en verder aanvullen. De nadruk ligt telkens op preventie, sensibilisatie en informatieverschaffing. Sommige tips kan u niet of moeilijk meenemen omwille van haalbaarheid en wenselijkheid. Een lokaal bestuur bekijkt dus best op voorhand welke prioriteiten zij wenst te leggen. Alvorens de gemeentelijke diensten met deze handleiding aan de slag gaan, geven we nog een aantal algemene tips mee die flankerend werken in het streven naar een veilige omgeving. Communicatie Communicatie is essentieel indien een lokaal bestuur draagvlak en engagement wilt creëren. De brandweer, politie, diensten preventie en veiligheid, ruimtelijke ordening, woonbeleid, technische dienst, groendienst zijn experts in hun domeinen. Een lokaal bestuur betrekt deze diensten dan ook bij het veilig stellen van het terrein en zorgt ervoor dat intern duidelijke afspraken gemaakt worden. Op die manier kan de terreinbeheerder meer zijn brugfunctie tussen de bewoners en de gemeente opnemen en kunnen de andere diensten hun ondersteunende rol opnemen. Ook de bewoners zelf kunnen heel wat doen om in hun veiligheid te voorzien. Een gemeente kan inzetten op preventie en sensibilisatie door de bewoners te tonen wat brand(on)veilig is. Een gemeente beschikt over verschillende instrumenten om deze afspraken vast te leggen waardoor een open en correcte communicatie nagestreefd kan worden. Voorbeelden van instrumenten zijn een huishoudelijk reglement en/ of politieverordening, het ruimtelijke uitvoeringsplan, een veiligheidsdossier per standplaats, een brochure, een bewonersvergadering, periodieke bezoeken op het terrein Ook een lokaal adviesorgaan (bv. woonwagencomité) waarin verschillende diensten zetelen, kan faciliterend werken. Privaat-publiek Een gemeentelijk woonwagenterrein heeft een gemengd statuut. Sommige delen behoren tot het openbaar domein, andere hebben een privaat karakter. De meeste wegen behoren tot het openbaar domein en zijn geregistreerd als openbare weg. Meestal zijn ze ook geregistreerd als openbare weg. Daardoor zijn politieverordeningen en verkeersregels er van toepassing. De standplaatsen zijn toegewezen aan individuele gezinnen en hebben een privaat karakter. Als eigenaar van de standplaats en het dienstgebouw kan de gemeente aan de gebruiker voorwaarden opleggen om de veiligheid te verzekeren. Deze voorwaarden worden best opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een periodiek bezoek aan de standplaats en het dienstgebouw kan in overleg met de gebruiker van de standplaats gebeuren. De woonwagen en eventuele bijgebouwen zijn eigendom van de bewoner. Enkel wanneer de openbare orde, veiligheid en hygiëne in gevaar komen, kan een gemeente effectief optreden. Dit kan ook wanneer specifieke wetgeving controle en handhaving door gemeentelijke diensten toelaat, bijvoorbeeld in het kader van de woningkwaliteit of milieuwetgeving. Sensibilisatie en preventie gebeurt in samenspraak met de bewoners. Duurzaamheid De zorg voor een brandveilig terrein begint al bij de inrichting en de infrastructuurwerken. In deze fase kan een gemeente al de nodige voorzieningen treffen, dit in samenspraak met de bewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vlotte toegang, een evacuatieweg, de inplanting van de wegen en parkeerruimte, de indeling in standplaatsen, de uitrusting en afbakening van een standplaats, de aansluiting op het gasleidingnetwerk Het bespaart een lokaal bestuur veel tijd en geld.

2 Nuttige adressen Stad Genk Tanja Croci Dienst Diversiteit en Educatie Stad Hasselt Nancy Keuren Dienst Diversiteit en Gezondheid Stad Maaseik Ludo Keymis Dienst Doelgroepen Gemeente Maasmechelen Tanja Iser Dienst samenleven en wijkpreventie Gemeente Ham Gunther Geuens Dienst Welzijn Samenlevingsopbouw RIMO Limburg Hilde Degol Provinciaal Integratiecentrum Limburg Rubby Jame Kruispunt Migratie-Integratie Dirk Beersmans Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Team Integratie Nuttige links Handleiding Wonen op wielen. Te raadplegen en te bestellen via Model van huishoudelijk reglement Te raadplegen via Vlaamse subsidies voor de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners Te raadplegen via be/subsidies-en-projectgroepen/ infrastructuursubsidie-woonwagenterreinen Provinciale subsidies voor de verwerving, de inrichting en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners. Te raadplegen via Colofon uitgave De deputatie van de provincieraad van Limburg Herman Reynders, gouverneur voorzitter Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden, en Renata Camps, provinciegriffier projectteam Tanja Croci (Stad Genk), Nancy Keuren (Stad Hasselt), Ludo Keymis (Stad Maaseik), Tanja Iser (gemeente Maasmechelen), Gunther Geuens (gemeente Ham), Hilde Degol (RIMO Limburg), Dirk Beersmans (Kruispunt Migratie-Integratie), Rubby Jame (Provinciaal Integratiecentrum Limburg) tekst Rubby Jame, Provinciaal Integratiecentrum Limburg eindredactie Iessa Kalaai, Provinciaal Integratiecentrum Limburg vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg drukwerk Depot 14, provincie Limburg oplage 20 D2014/5857/097 Met dank aan stad Genk, stad Hasselt, stad Maaseik, gemeente Maasmechelen, gemeente Ham, RIMO Limburg vzw, Kruispunt Migratie-Integratie vzw

3 Elektriciteit 1 Inleiding Elektriciteit is een zaak voor specialisten. U spreekt best iemand aan die er verstand van heeft, zeker inzake infrastructuurwerken of herstellingen. Ook op een woonwagenterrein besteedt u aandacht aan elektriciteit. Daarom geven we u een aantal handvatten mee voor de controle en het nazicht van de elektrische installaties, zowel in de woonwagen als in de sanitaire unit. Aan te raden is dat u het nazicht samen met de bewoners doet, zodat u hen ook responsabiliseert. Wat moet? Volg het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). Elektrische installaties vereisen een keuring. Een keuring van een elektrische huishoudelijke installatie is verplicht na aanleg en vervolgens om de 25 jaar. Wanneer de bewoner een nieuwe installatie in gebruik neemt, de installaties beduidend uitbreidt of wijzigt, moet hij/zij de plannen van de woonwagen aanpassen en de installatie opnieuw laten keuren. De elektriciteitsmaatschappij kan u en de bewoner een lijst met keuringsfirma s bezorgen. Een wagen met woonfunctie (bv. stacaravan) vereist een elektrische keuring, een wagen zonder woonfunctie (bv. mobilhome) niet. Deze laatste wordt namelijk als een voertuig beschouwd. Een standaardaansluiting voor elektriciteit is voldoende voor huishoudelijk gebruik. Een monofasige aansluiting van 40 ampère, eventueel met een dubbele meter, volstaat. Een goede werking van de stopcontacten is essentieel. Een stopcontact moet een aardingscontact hebben en kindveilig zijn. Een stopcontact moet op min. 25 cm hoogte van de afgewerkte vloer geplaatst zijn. Een differentieel schakelaar (verliesstroomschakelaar) maakt een elektrische installatie spanningsloos zodra een stroomlek vanaf een bepaalde grootte optreedt. Controleer deze regelmatig op een goede werking. Zowel in de sanitaire unit als in de woonwagen. Hoofddifferentieel schakelaar: 300 ma type A Bijkomende differentieel schakelaar (vochtige ruimten): 30 ma Slechte en blootliggende leidingen moeten zo snel mogelijk vervangen worden. Aardgeleiders, beschermingsgeleiders, equipotentiale geleiders dienen geel-groen te zijn. Indien de stroombaan een nulgeleider bevat, dient deze blauw te zijn. De aansluiting van de centrale elektriciteitsinstallatie naar de installatie van de woonwagen gebeurt door de bewoner van de woonwagen. De aansluiting van de centrale elektriciteitsinstallatie naar de installatie van de sanitaire unit gebeurt door het lokaal bestuur. Bewoners voorzien best voldoende stopcontacten in hun wagen, zo vermijden ze het gebruik van verlengsnoeren. Let op: per stroomkring mag de bewoner maximaal 8 stroompunten aansluiten. Elke stroomkring wordt beveiligd met een automatische zekering. Volgende richtlijnen kan u o.a. hanteren: Leefruimte: 4 vrij geaarde stopcontacten Slaapruimte: 2 vrij geaarde stopcontacten Keuken: 4 vrij geaarde stopcontacten Badkamer: 2 vrij geaarde stopcontacten Kortsluiting treedt meestal op als gevolg van overbelasting. De bewoner plaatst maximum één zware verbruiker (2000W) per stroomkring. Voor hoger vermogens (bv. een oven) wordt een aparte, aangepaste stroomkring gebruikt. EXTRA TIP Maak de bewoners attent op het correct en veilig gebruik van verlengkabels. Rol de verlengkabels steeds volledig af. Steek nooit een verdeelstekker in een andere verdeelstekker. Hiermee overbelast de bewoner het stroomcircuit. Gemeenten kunnen bij een eventuele renovatie van het terrein de nodige ondergrondse leidingen voorzien tussen de centrale elektriciteitsinstallatie en de installatie van de woonwagen.

4 Woonwagenterreinen & (brand)veiligheid 1. Elektriciteit Hoe anderen het doen? Het controleren van de elektrische installatie door de technische dienst of brandweer staat niet gelijk aan een officiële elektriciteitskeuring door een keuringsfirma. Genk, Sint-Truiden en Maasmechelen houden per bewoner een individueel veiligheidsdossier bij. Dit dossier wordt periodiek geëvalueerd. Maak goede afspraken met bewoners over het uitvoeren van een controle. Licht de bewoners geruime tijd op voorhand in over de controle (bv. door een bewonersvergadering). Zo kunnen zij de nodige voorbereidingen treffen. Neem het keuringsverslag van de sanitaire unit mee op in het dossier. U kan collectieve afspraken maken i.v.m. de elektriciteitskeuring. Elke gemeente kan het initiatief nemen tot elektriciteitskeuring. Let op: een controle door de technische dienst van uw lokaal bestuur is niet hetzelfde als een officiële keuring door een keuringsfirma. Deze keuring kan opgenomen worden in het individueel veiligheidsdossier en/of huishoudelijk reglement. Meer weten? Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Dit reglement bepaalt aan welke voorschriften een installatie moet voldoen. - Een brochure met samenvatting van het A.R.E.I. kan u vinden op O.C.B. vzw is een controleorganisme voor wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles. Bij Infrax kan u terecht voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting, het veranderen van uw aansluiting, groene stroom, tarieven, storingen en defecten Nuttige informatie over energie (premies, facturen, normen). Vergelijken van energieprijzen (elektriciteit en/of aardgas) Een specialist komt thuis, licht de woning door en gaat op zoek naar nutteloos energieverbruik. Kamperen > Veiligheid > Elektro U kan aan preventie bij aankoop van een woonwagen doen. U houdt daarbij rekening met bovenvermelde aandachtspunten. Bespreek met de vakmensen van uw lokaal bestuur wat u aan hen overlaat. Voor het aansluiten van de elektrische installaties vraagt u ondersteuning aan de technische dienst.

5 Verwarming 2 Inleiding Woonwagenbewoners verwarmen op basis van verschillende soorten brandstoffen zoals (aard)gas, stookolie, elektriciteit, hout of kolen. Sommigen zijn daarin echte shophoppers, anderen verwarmen al jaren op gas of stookolie. Afhankelijk van de gebruikte brandstof worden andere regels m.b.t. installatie, opslag, aansluiting, gebruik en onderhoud gehanteerd. Hieronder krijgt u enkele tips omtrent de verwarmingsinstallaties die binnen en buiten de woonwagen opgesteld zijn. Soorten brandstoffen Gasverwarming (aardgas, butaan, propaan, LPG) Wat moet? Een keuring is verplicht vóór het openstellen van de gasmeter en bij uitbreiding van de gasinstallatie. Een gasinstallatie krijgt tweejaarlijks een onderhoudsbeurt. De plaatsing van een gastank gebeurt conform de VLAREM-wetgeving. Leidingen voor (vloeibare) gassen worden geel geschilderd. Codering: OKERGEEL RAL 1004 Een gasfles wordt om de 10 jaar herkeurd. Een gasfles wordt steeds met een ontspanner (of drukregelaar) gebruikt. De ontspanner wordt om de 5 jaar vervangen. Een gasfles wordt buiten opgesteld, ook al is ze in gebruik. Een gasfles wordt goed afgeschermd en goed geventileerd opgesteld. Een gasslang is voorzien van klemringen op de uiteinden. Enkel goedgekeurde gasslangen met NBN-druk en het jaar van productie worden gebruikt Gasslangen worden regelmatig gecontroleerd. - Slangen worden bij verkleuring, vervorming, beschadiging of poreusheid vervangen. - Slangen worden om de 3 jaar vervangen. Tuinslangen en andere plastic slangen worden niet toegelaten omdat ze de druk niet aankunnen. De opslag van propaangas gebeurt in een boven- of ondergrondse tank, via leidingen verbonden met de verwarmingsinstallatie. Butaangas is niet meer bruikbaar bij temperaturen rond het vriespunt. De opstelling van de verwarmingsbron bevindt zich dus meestal binnenshuis. Een zegel op de fles garandeert een correcte vulling. Bij verwarming met een gaskachel moet het toevoerkraantje makkelijk bereikbaar zijn. Er geldt geen onderhoudsverplichting voor een gaskachel, toch laat de bewoner ze best 1 maal per jaar binnenin stofvrij maken. LPG-tanks van auto s zijn niet toegelaten. Een plaatsbeschrijving van de ondergrondse leidingen is aan te raden. Verwarming op stookolie Wat moet? Installaties op stookolie krijgen jaarlijks een onderhoudsbeurt. Alle reservoirs zijn voorzien van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje. Een keuring is steeds verplicht vóór indienststelling. De voorschriften voor stookolietanks verschillen afhankelijk van een bovengronds of ondergronds reservoir. Raadpleeg hiervoor de VLAREMwetgeving. Bovengrondse reservoirs dienen niet aan een periodieke controle onderworpen te worden. - Bovengrondse, enkelwandige reservoirs worden in een inkuiping geplaatst, dubbelwandige niet. - Bij een gemetste inkuiping worden de wanden afgewerkt met een vloeistofdicht product. - Het verven van bovengrondse reservoirs gebeurt meestal in verschillende lagen. Ondergronds reservoirs dienen om de vijf jaar aan een periodieke controle onderworpen te worden. - Ondergrondse reservoirs worden rechtstreeks ingegraven of in een ontoegankelijke groeve (soort kelder) geplaatst. - Het hoogste punt van het reservoir ligt minstens 50 cm onder het maaiveld. - Enkel cilindervormige reservoirs worden voor ondergrondse stockage gebruikt. - Afhankelijk van het materiaal van de ondergrondse reservoir kunnen strengere plaatsingsvoorschriften gelden. Leidingen voor stookolie worden bruin gemarkeerd. Codering: BRUIN RAL 8001 Zowel de stookketel als de stookolietank verdienen de nodige aandacht. Reservoirs die buiten worden geplaatst, kunnen best onder een afdak staan. Alle reservoirs worden op een stevige ondergrond/fundament geplaatst. De stookketel staat best in een goed verluchte, ordelijke ruimte. Een ruimte met veel stof, zal de brander vervuilen en het rendement verminderen. Verwarming op vaste brandstoffen (hout, steenkool, pellets) Wat moet? Er geldt een keuring van nieuwe installaties op vaste brandstoffen. - Een kolenkachel draagt het Benorkeurmerk. Oude kachels hebben dit keurmerk wellicht niet. De bewoners laat zijn kachel dan best controleren door een geschoolde vakman. Schuiven en afvoerkleppen voor verbrandingsgassen worden nooit helemaal afgesloten om te vermijden dat de verbrandingsgassen hun uitweg via de leefruimte zoeken i.p.v. via de schoorsteen. Een hout- of kolenkachel krijgt best jaarlijks een groot onderhoud. Pellets bestaan uit samengeperst houtzaagsel en zijn dus een duurzaam afvalproduct met een goed verbrandingsrendement. Pellets hebben wel een hoge CO-uitstoot. Een pelletkachel wordt regelmatig schoongemaakt. Dit kan de gebruiker zelf doen (na 1 à 2 branddagen). Een groot onderhoud gebeurt jaarlijks door een geschoolde vakman.

6 Woonwagenterreinen & (brand)veiligheid 2. Verwarming De bewoner laat een aansluiting van de kachel op een schoorsteen jaarlijks schoonvegen. Verwarming op elektriciteit (zie ook de format Elektriciteit) Kortsluiting kan optreden als gevolg van overbelasting. - Overbelasting treedt op bij een gebrekkige isolatie van de verwarming of wanneer er te veel elektrische toestellen op een stroomkring zijn aangesloten. Het gebruik van mobiele vuurtjes verdient de nodige aandacht. - De stand-by-functie wordt enkel gebruikt wanneer de gebruiker het vuurtje even wil uitzetten. Ondanks de belastingverlaging voor elektriciteit van 21 % naar 6 % is verwarmen op elektriciteit nog duur. Daarbij is slechts een deel van de beschikbare elektriciteit duurzaam opgewekt. BELANGRIJK! Een verwarmingstoestel mag niet gebaseerd zijn op niet-luchtdichte verbranding. EXTRA TIPS Ventilatie als algemeen aandachtspunt Elke ruimte waar een verbrandingstoestel staat (bv. gaskachel), moet goed verlucht worden om CO-vergiftiging te vermijden. Vooral in de herfst en in de lente is het risico op CO-vergiftiging groot. Ventilatieroosters zijn zeker aan te raden. Tijdens de winter blijft de verwarming in de sanitaire unit best op een minimum staan. Oververhitting van kachels en mobiel vuurtjes treedt al snel op. Zeker wanneer de bewoner een koude ruimte zo snel mogelijk wilt verwarmen. Nieuwe technologieën (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp) doen ook hun intrede op woonwagenterreinen. Maak bewoners attent op het gevaar van elektrocutie bij het gebruik van zonnepanelen. Hoe anderen het doen? De gemeente Grobbendonk zorgt voor een jaarlijks verslag van de brandweer. In Wilrijk worden draadafsluitingen rond de propaangastanks geplaatst. Vanuit de tanks vertrekken ondergrondse gasleidingen naar de sanitaire unit, met een aftakpunt naar de woonwagen. Afstemming omtrent beheer is noodzakelijk: - De tanks zijn eigendom van de propaangasleverancier en worden verhuurd aan de bewoners. - De ondergrondse leidingen naar de sanitaire units zijn eigendom van de stad. - De aansluiting naar de woonwagen is voor rekening van de bewoner. Het gebruik van de soorten brandstoffen op het woonwagenterrein kan regelmatig geïnventariseerd worden. Periodieke opvolging van de individuele veiligheidsdossiers in samenspraak met brandweer, politie en technische dienst is aan te raden (zie onderdeel Elektriciteit ) Een informatie- en sensibilisatiemoment tussen brandweer en bewoners kan nuttig zijn. - Het nut van periodiek onderhoud kan uitgelegd worden. - Een brochure met nuttige informatie voor de bewoners kan uitgedeeld worden. Bekijk de mogelijkheid voor een collectieve aardgasaansluiting op het terrein. Maak promotie voor de CO-melders. Een CO-melder detecteert enkel CO-gassen. Een CO-melder slaat geen alarm bij rookontwikkeling. Bespreek met de vakmensen van uw lokaal bestuur wat u best aan hen overlaat. Gemeenten kunnen bij de (her)inrichting van hun terrein de stockagemogelijkheid voor tanks in de sanitaire unit bekijken. Meer weten? VLAREM-wetgeving, gaswetgeving Raadpleeg hiervoor de milieuambtenaar van uw lokaal bestuur. Consulteer de premies binnen uw eigen lokaal bestuur, maar ook op provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Wetgeving van stookolie-installaties O.C.B. vzw is een controleorganisme voor wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles. Nuttige informatie omtrent energie (premies, factuur, normen) Vergelijken van energieprijzen (elektriciteit en/of aardgas) Een specialist komt thuis, licht de woning door en gaat op zoek naar nutteloos energieverbruik. Kamperen > Veiligheid > Gas

7 3 Brandbare en gevaarlijke producten Inleiding Woonwagenbewoners maken gebruik van verschillende soorten brandbare en gevaarlijke producten. Houdt er rekening mee dat zij doe-het-zelvers zijn. Ondersteun en sensibiliseer hen daarom in de correcte plaatsing en opslag van deze producten. Voor een aantal aspecten is specifieke knowhow nodig en daarvoor doen ze best beroep op de expertise van de brandweer en/of een erkend installateur. Wat moet? Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) regelt o.a. de aanwezigheid en opslag van brandbare en gevaarlijke producten. Bekijk binnen uw lokaal bestuur aan welke prioriteiten u aandacht wil geven en toets deze geregeld aan de praktijk op het woonwagenterrein: opslag van autobatterijen, autobanden, autowrakken, huishoudoliën, mazouttanks, oud ijzer of schroot, grof vuil. Het gebruik van aardgas is zeker aan te raden. Deze brandstof is veilig en makkelijk in onderhoud. De plaatsing en opslag (bv. in liters) van brandbare en gevaarlijke producten kan u vastleggen in het huishoudelijk reglement. U kan hierin naar de VLAREM-wetgeving verwijzen. - Kleine opslagtanks kunnen toegelaten worden, maar met een maximumopslag. - De opslag van afgedankte autobatterijen en -accu s gebeurt het best op overdekte locaties met een vloeistofdichte vloer of in weersbestendige, afgedekte en zuurbestendige containers. Sommige bewoners plaatsen en vullen hun opslagtank/ gasfles zelf, wat onveilig en verboden is. Maak hen er op attent dat de plaatsing en vulling door een erkend installateur gebeurt in overleg met de terreinbeheerder en/ of brandweer. Informeer de bewoners over de gevolgen van verkeerde of massale opslag en toon hen hoe het beter kan. Het gaat namelijk over hun eigen veiligheid. EXTRA TIP Zie het onderdeel Verwarming voor opslag van brandstoffen. Hoe anderen het doen? De steden Genk en Hasselt voorzien in hun huishoudelijk reglement een maximum van 1200 liter voor opslagtanks. De gemeente Heist-op-den-Berg legt een maximale opslag van 250 liter voor gasflessen (buiten opgesteld) op. Wilrijk plaatst constructies rond de propaangastanks en voorziet ondergrondse leidingen (zie onderdeel Verwarming ). Heel wat huishoudelijke reglementen verbieden de opslag van brandstoffen zoals benzine, diesel en LPG. Onder meer Aalst, Mechelen, Sint-Truiden en Genk voorzagen een aardgasleiding op het woonwagenterrein. Sommige gemeenten verplichten een aardgasaansluiting. Ontwerp een folder met informatie over brandbare en gevaarlijke producten. Dit kan voor uzelf en de bewoners nuttig zijn. Meer weten? Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) Raadpleeg hiervoor de milieuambtenaar van uw lokaal bestuur. navigator.emis.vito.be/milnav-consult/ Leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving Nuttige informatie rond opslag van afgedankte voertuigen en voertuigwrakken, afgedankte batterijen en accu s en afgewerkte oliën.

8

9 4 Bouw- en isolatiematerialen Inleiding Ook woonwagenbewoners hechten veel belang aan de inrichting van hun woonwagen. De woonwagens van vandaag zien er niet meer uit zoals vroeger. Binnenin zijn de nieuwe wagens mooi afgewerkt en ook aan de buitenkant merkt u het gebruik van verschillende opvallende materialen op. Hieronder geven we u enkele aandachtspunten mee die u kan gebruiken in het advies naar bewoners over constructiematerialen. Bouwmaterialen De bouwtechnische eigenschappen, vormgeving en constructie van een woonwagen kunnen een punt van discussie zijn, bijvoorbeeld bij plaatsing van een nieuwe woonwagen. Het gaat immers over duurzaamheid, wensbaarheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en wettelijke normering. - Een lokaal bestuur kan woonwagenbewoners adviseren over mogelijkheden, verplichtingen en keuzes. Traditionele materialen en bouwsystemen, waaronder skeletbouw, hebben hun degelijkheid bewezen. Elke goeie bouwvakker kan woonwagenbewoners informeren over de degelijkheid van materialen en de manier waarop ze in een constructie best worden gebruikt of aangebracht. - Als lokaal bestuur kan u bewoners informeren over het belang van het vakkundig uitvoeren van een nieuwbouw of renovatie. De normeringen en verwachtingen van de overheid worden steeds strenger. Steenstrips zijn erg in bij woonwagenbewoners. Sommige steenstrips kunnen echter zeer brandbaar zijn en bij brand giftige stoffen verwekken. - Beter is het gebruik van houten of echte, gebakken steenstrips. Dit soort van steenstrips is brandwerend en isolerend. Sensibiliseer over het gebruik van brandwerende materialen bij plaatsing van constructies zoals tuinhuizen, carports - PIR-platen: PIR is hard kunststofschuim en wordt gebruikt voor warmte-isolatie. Isolatiematerialen Isolatie is veruit de belangrijkste maatregel die een bewoner kan nemen om in zijn woonwagen energie (en tegelijk veel geld) te besparen. - Het dak isoleren kan de verwarmingsfactuur met 30% doen dalen. Tegelijk verhoogt het comfort in de woonwagen. - Isolatiematerialen houden de woonwagen koeler in de zomer. Isolatie moet vakkundig geplaatst worden. Kopers kunnen best regelmatig gaan kijken naar de woonwagen in aanbouw, liefst met iemand die er wat van kent. - Voor isolatie kunnen minerale materialen worden gebruikt, zoals rots- en glaswol. - Een dampscherm houdt vochtige binnenlucht tegen en vermijdt isolatieverlies, vocht- en schimmelplekken. Het dampscherm moet luchtdicht gemaakt worden door het afplakken van de naden met speciale tape. Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatie niet of slecht is aangebracht. Warme vochtige lucht in de woonwagen slaat neer (condenseert) op deze koudebruggen, wat leidt tot vochtproblemen en schimmelvorming. Plaatsing van thermisch onderbroken ramen met hoogrendementsglas is aan te raden (u <1,0 W/m2K). Belangrijk is dat de isolatie van de wand perfect aansluit met de thermische onderbreking van het profiel. De ruimte rondom de ramen moet volledig geïsoleerd zijn. - Als materiaal kan zowel hout als PVC of aluminium gebruikt worden. Ventilatiematerialen Zeer belangrijk voor het hygiënisch comfort is het voorzien van een degelijke ventilatie. Elke woonruimte moet een luchttoevoer krijgen. Regelbare ventilatieroosters op het glas of op het raamprofiel behoren tot de mogelijkheden. Het type is afhankelijk van het te verversen volume. Raamfabrikanten kunnen het debiet snel en eenvoudig berekenen. - In de natte ruimten (keuken, wc, badkamer) wordt GEEN toevoer voorzien, maar een afvoer. Afvoer kan op natuurlijke wijze gerealiseerd worden door een plafondrooster (schouweffect). Het afvoeren van lucht gebeurt steeds verticaal. Ventilatoren worden ook gebruikt (wc). Belangrijk is ook dat de verbinding tussen 2 lokalen niet potdicht mag zijn. Een spleet van 1 tot 2 cm hoogte onder de deur is voldoende. Open verbrandingen in kleine geïsoleerde ruimten worden best vermeden en er wordt steeds voor voldoende luchttoevoer gezorgd. Dit om CO-vergiftiging tegen te gaan. EXTRA TIP Gemeenten kunnen woonwagenbewoners ondersteunen door informatie over subsidie- of financieringsmogelijkheden te geven. Voor een aantal kansarme bewoners kan de gemeente overwegen om te helpen in de aanschaf van een woonwagen of door een woonwagen te verhuren.

10 Woonwagenterreinen & (brand)veiligheid 4. Bouw- en isolatiematerialen Hoe anderen het doen? Op het nieuwe woonwagenterrein in Maaseik dienen nieuw geplaatste woonwagens aan de geldende energieprestatie regelgeving voor woongebouwen te voldoen. - De gevelbekleding van woonwagen en aanbouw moet bestaan uit materialen die ten minste voldoen aan brandreactieklasse A3 (middelmatig ontvlambaar) van de Belgische NBN en ISO Dit stedenbouwkundig voorschrift werd mee in het ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen. De stad Aarschot ontwerpt in het kader van het pilootproject kleinschalig wonen kleine verplaatsbare constructies die betaalbaar zijn en hoog scoren op kwaliteitsnormen en energiebesparing De gemeente Heist-op-den-berg gaf in het kader van hun renovatietraject een lening aan enkele van hun bewoners voor de aankoop van een tweedehands woonwagen. Op die manier bewaakten zij mee de kwaliteit en betaalbaarheid van de woonwagens. Herentals introduceerde het project Energiesnoeiers bij enkele gezinnen. Een team van energiesnoeiers ging op zoek naar het energieverbruik en de gewoontes van enkele gezinnen. Meer weten? Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen

11 Plaatsen van woonwagens, constructies en voertuigen 55 5 m 555 m 55 5 m m Inleiding Woonwagenbewoners wonen graag op een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk terrein waar ook de privacy verzekerd wordt. De inrichting is dus bepalend voor de leefbaarheid, de woonkwaliteit, maar ook de brandveiligheid. Om brandoverslag en massaopslag te vermijden, wordt best de hoeveelheid aan woonwagens, constructies en voertuigen bekeken. Hier vindt u nuttige tips om er, samen met de bewoners, preventief aan te werken. Wat moet? Een stedenbouwkundige vergunning voor een woonwagenterrein is verplicht. - Het gaat hier om een vergunning voor de infrastructuur van de verblijfplaats en het gebruik van de grond voor verplaatsbare inrichtingen. Er bestaat een diversiteit aan inrichtingen (soorten woonwagens, wagens met en zonder woonfunctie, aanbouw, bijbouw, carport, tuinhuis, hondenren, voertuigen ) Een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen of verplaatsen van één of meerdere woonwagens is niet verplicht op voorwaarde dat het terrein in kwestie vergund of hoofdzakelijk vergund is. - Om overzicht te houden op de plaatsing van woonwagens en constructies, laat u de bewoners toch best een voorafgaande vergunning aanvragen die door het college van burgemeester en schepenen wordt bekrachtigd. De brandweer is een belangrijke partner in het bewaken en normeren van afstanden en bezettingsgraad. Stippel daarom, samen met de brandweer, een duidelijke visie uit over de afstand tussen de verschillende inrichtingen. Houdt hierbij rekening met esthetiek en privacy. U kan de afstand van de inrichtingen t.o.v. naastgelegen percelen (i.f.v. brandoverslag, groenaanleg, privacy) vastleggen in het huishoudelijk reglement. - Het logiesdecreet of vroegere campingdecreet kan hierbij als richtlijn gehanteerd worden: Openluchtrecreatieve verblijven mogen per groep van ten hoogste vier bij elkaar staan. Tussen de verblijven of groepen van verblijven op een terrein moet minstens een afstand van 4 m gelaten worden, op de grond gemeten. Voor bepaalde inrichtingen (bv. carports) kunnen PIR-platen (polyisocyanuraat) als brandwerend materiaal gebruikt worden. Ze moeten een code van REI 60 (brandwerendheid van 60 min) hebben. De hoogte van de inrichtingen legt u best op voorhand vast. Op de meeste woonwagenterreinen wordt er maximum 1 bouwlaag toegelaten. Per standplaats kan u de bezettingsgraad bepalen. - Bepaal uw standpunt over de plaatsing van een onbewoonbare caravan/mobilhome voor recreatief gebruik of rondtrekken op de standplaats. EXTRA TIP Toezicht op de bezettingsgraad en de plaatsing van inrichtingen en voertuigen kan gebeuren door bv. de terreinbeheerder en/of brandweer. - U neemt dit best op in het huishoudelijk reglement. - U brengt de bewoners hierover vooraf op de hoogte. Hoe anderen het doen? De meeste gemeenten nemen 4 m als afstand tussen de residentiële woonwagens (funderingsgrond). - Op de woonwagenterreinen in Herentals is de plaats waar de woonwagen mag staan, afgebakend met gekleurde klinkers. - Bekijk welke afstand voor andere aanbouwen en inrichtingen kan gelden. De stad Mechelen levert a.d.h.v. 4 criteria een stedenbouwkundige vergunning af aan de bewoners van het terrein. Deze criteria zijn o.a. de hoogte van de woonwagen, de afstand tussen inrichtingen en naastgelegen percelen, de bezettingsgraad en de funderingsgrond. Bepaalde gemeenten voorzien in hun huishoudelijk reglement ook een afstand tussen de residentiële woonwagen en bijkomende inrichtingen (aanbouw, bijbouw, tuinhuis, hondenren, carport ) Lokale besturen hanteren verschillende eenheden van bezettingsgraad. Voorbeelden zijn: - De maximale bezetting mag nooit meer dan 40 % van de totale oppervlakte bedragen. De sanitaire unit is hier niet bij inbegrepen (cfr. Maasmechelen). - De bebouwde oppervlakte van een standplaats mag maximum 140 m² beslaan. Alle constructies worden hiervoor meegerekend (cfr. Genk). - Maximaal 60 % van een standplaats mag bebouwd worden. Minimum 15 % van een standplaats is bestemd als onverharde, groene ruimte (cfr. Maaseik).

12 Woonwagenterreinen & (brand)veiligheid 5. Plaatsen van woonwagens, constructies en voertuigen 5 m 3 m 0,8 m 2 m 5 m - Het gebruik van markeringen. Hasselt plant de aanvraag voor een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor heel het woonwagenterrein. Bij de opmaak van het plan wordt de funderingsgrond ingetekend en aangeduid als zone voor inrichtingen met een woonfunctie. Ook zones voor carports en tuinhuizen worden ingetekend. De brandweer geeft advies bij deze plannen. - Inrichtingen met woonfunctie moeten op de funderingsgrond geplaatst worden. Op deze manier staan woonwagens 4 m van elkaar verwijderd. Als terreinbeheerder en/of brandweer is deze regel makkelijk hanteerbaar. Ook voor de bewoners is dit (visueel) duidelijk. - Tuinhuizen zijn toegelaten als ze een afmeting van max. 10 m² hebben. - Carports zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: Hoogte max. 3,5 m, breedte max. 3,5 m, lengte max. 8,5 m. Steunbalken in hout of metaal, dak in metaal of glas. Max. 2 scheidingswanden in een brandwerend materiaal als de constructie aan een ander perceel grenst. De gemeente Maasmechelen houdt voor iedere bewoner een veiligheidsdossier bij. In dat dossier zit een opmetingsplan van de standplaats dat driejaarlijks hertekend wordt. Bij een positieve brandweercontrole wordt een vergunning aan de bewoner afgeleverd. De stad Maaseik laat per woonwagen één aanbouw toe. - De aanbouw is fysiek met de woonwagen verbonden. - De aanbouw mag niet geplaatst worden in de vrije zone van 2 m t.o.v. de grens van de standplaats. - De aanbouw heeft een max. oppervlakte van 15 m², is max. 3 m hoog en mag nooit met fundamenten in de grond verankerd worden. Er bestaan verschillende documenten om dergelijke aandachtspunten vast te leggen. Voorbeelden zijn het huishoudelijk reglement, een bouwverordening, een bouwvergunning voor constructies, een intern bestuursdocument Voor bewoners is het belang van zoveel regels niet altijd duidelijk. Communiceer hier tijdig over met uw bewoners en leg hen het nut ervan uit. Meer weten? Het Vlaamse toeristische logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten Handboek Wonen op Wielen Zie onderdelen Woonkwaliteit en leefbaarheid, Een degelijke en toereikende infrastructuur en Plaatsing van constructies : pagina 48 e.v. Nuttige informatie rond decretale vergunningsplicht, vrijstellingen en meldingsplicht. Een handige website waar bewoners een overzicht krijgen van de subsidies over huren, kopen, bouwen en verbouwen in uw gemeente.

13 6 Toegangswegen en evacuatie Inleiding Bij het uitbreken van brand heerst onmiddellijke paniek. Daarom maakt u best goede afspraken met de bewoners. Het gaat immers om een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo weet iedereen hoe het woonwagenterrein efficiënt verlaten kan worden en kan de toegang voor de hulpdiensten steeds gevrijwaard blijven. Hieronder vindt u enkele tips die daarbij helpen. Wat moet? Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de stedelijke vergunning voor het woonwagenterrein leggen de stedenbouwkundige voorschriften voor de inrichting van een woonwagenterrein vast, waaronder het tracé en de breedte van de wegen. De brandweer is uw partner bij uitstek. Probeer zoveel mogelijk met hen samen te werken. Stippel eventueel samen met brandweer en bewoners een evacuatieweg uit. Een evacuatieplan of bord kan daarbij helpen. Voldoende parkeergelegenheid bij de inrichting van het woonwagenterrein is essentieel voor de bewoners en de bezoekers. - De parkeerplaatsen kan u mee opnemen in het inrichtingsplan. Goede afspraken met de bewoners over het plaatsen van voertuigen zorgen ervoor dat ze elkaar, maar vooral de hulpdiensten niet hinderen. De vrije doorgang op de wegen van het woonwagenterrein moet verzekerd blijven. De wegen worden best gekwalificeerd als openbare weg. Dan kan bij niet-naleving de politie het verkeersreglement en politieverordeningen toepassen. - Een goede samenwerking met de wijkagent is daarom cruciaal. Periodieke opvolging en consequent optreden zijn aan te raden. - Een stadswacht kan ook een signaalfunctie op zich nemen. Ook het voetpad moet vrijgehouden worden. Maak de bewoners erop attent. Goed zichtbare en uniforme huisnummers helpen de hulpdiensten om snel ter plaatse te geraken. EXTRA TIPS Aanduidingen van brandkranen op de weg besparen tijd. De wegen op het woonwagenterrein kunnen private of openbare wegen zijn. - Private wegen geven enkel toegang tot de aansluitende standplaatsen. Met een bord wordt dan aangegeven dat het een private weg is. - De meeste gemeenten kiezen voor een wegenis met als statuut openbare weg. Dan is ook de verkeerswetgeving van toepassing en kunnen de nutsvoorzieningen aangelegd worden zoals in elke andere straat. - De wegenis van het woonwagenterrein wordt best opgenomen in het gemeentelijk register van openbare wegen zodat het statuut van de weg ook voor iedereen verifieerbaar is. Hoe anderen het doen? De meeste lokale besturen met een woonwagenterrein voorzien standaard in hun huishoudelijk reglement dat doorgangen steeds vrijgehouden moeten worden. Op de meeste woonwagenterreinen zijn de toegangswegen ten minste vijf meter breed. Organiseer, samen met de brandweer en andere betrokken diensten, een evacuatieoefening op het terrein. Meer weten? Handleiding Wonen op wielen - Zie het onderdeel Woonkwaliteit en leefbaarheid : pagina 48 e.v.

14

15 7 Brandverzekering Inleiding Het afsluiten van een brandverzekering lijkt voor velen logisch, maar in de praktijk is dit vaak minder waar. Zeker op een woonwagenterrein is het afsluiten van een polis een must. Zo heeft de woonwagenbewoner er baat bij, maar ook de buren en de gemeente. Indien er geen verzekering wordt afgesloten, kunnen de (financiële) gevolgen groot zijn. Daarom geven we een aantal aandachtspunten mee. Denk goed na over de stappen die u wil nemen, kan nemen, maar ook zal moeten nemen. Wat moet? Het afsluiten van een brandverzekering is niet wettelijk verplicht. Nochtans bestaan er wel enkele verplichtende omstandigheden. Denk maar aan een situatie waarbij een verhuurder zijn huurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten. - Hetzelfde geldt voor een woonwagenterrein. Indien dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement, is de bewoner in principe verplicht een verzekering af te sluiten. Sensibiliseer de bewoners over het nut en de (financiële) gevolgen van het al dan niet afsluiten van een brandverzekering. Soms vergt dit een omslag in het denken van de mensen. - Welke mogelijkheden zijn er? - Wat is betaalbaar? - Hoe werkt het? Informeer de bewoners over clausules in een brandpolis (bv. brandpolis enkel voor weekendverblijven, opname van aantal verblijfsdagen ) De (financiële) mogelijkheden van de bewoners zijn zeer verschillend. Vaak vergt het afsluiten van een polis toch een zekere vorm van sociale begeleiding en ondersteuning (aanbod bekendmaken) EXTRA TIP Een vermelding van het nut van een verzekering in het huishoudelijk reglement biedt geen garantie op het effectief afsluiten van een verzekering. - Maak bijvoorbeeld een inventaris op van de bewoners met verzekering en koppel dit aan periodieke bezoeken. Het verhaal van de aansprakelijkheid is hier een belangrijk gegeven. - Als lokaal bestuur verzekert u de sanitaire units (gebouw). Maak de bewoners erop attent dat zij het gebruik van de unit verzekeren (inboedel). Afstand van verhaal kan als optie overwogen worden. Als lokaal bestuur neemt u een brandverzekering op de sanitaire unit. Deze brandverzekering kan zich keren tegen de bewoner indien die aansprakelijk is voor een schadegeval. De optie afstand van verhaal zorgt ervoor dat de verzekeraar het schadebedrag niet terugeist van de aansprakelijke bewoner. Overweeg of een collectief aanbod van brandverzekering een mogelijkheid is. Een brandverzekering dekt niet alleen de schade als gevolg van een brand. Vaak zijn stormschade en waterschade ook inbegrepen. Hoe anderen het doen? Enkele lokale besturen leveren slechts een vergunning voor de woonwagen af bij bewijs van brandpolis. Dit maakt onderdeel uit van het veiligheidsdossier. De stad Aarschot sloot een verzekering af met de optie afstand van verhaal. In Hasselt verzorgde het stadsbestuur de eerste communicatie tussen bewoners en een verzekeringsmaatschappij d.m.v. een bewonersvergadering. Nadien moesten de bewoners zelf instaan voor het afsluiten van een verzekering. De meeste lokale besturen nemen het (verplicht) afsluiten van een brandverzekering op in hun huishoudelijk reglement. Meer weten? Een website waar u alle brandverzekeringen in België kunt vergelijken en waar u ook andere nuttige informatie kunt terugvinden.

16

17 Brandbestrijdingsmiddelen 8 Inleiding Als lokaal bestuur probeert u ongetwijfeld aan brandpreventie te doen. Ook al heeft u alle nodige maatregelen en voorzieningen getroffen op het woonwagenterrein, dan nog kan er door onvoorziene omstandigheden brand optreden. Bij kleine en beginnende brandjes kan de bewoner zich vaak zelf uit de slag slaan door behulp van enkele brandbestrijdingsmiddelen. In andere gevallen doet de bewoner best zo snel mogelijk beroep op de deskundigheid van de brandweer. EXTRA TIP Schuimblussers vervangen meer en meer de traditionele poederblussers. Ze hebben een langere blusduur, veroorzaken betrekkelijk minder nevenschade en zijn gebruiksvriendelijk. Deze blusmiddelen zijn vaak wel vorstgevoelig. CO 2 -blussers zijn minder geschikt om in huis te hebben. Een CO 2 -blusser wordt vooral in de keuken of bij grote elektrische installaties gebruikt. Dit apparaat is zeker niet geschikt voor vaste stoffen. Het is trouwens gevaarlijk voor mens en dier. De aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen in de sanitaire unit en in de woonwagen is een must. Voorbeelden hiervan zijn: - Brandblusser (poeder, schuim, CO 2 ) - Branddeken - Aangesloten tuinslang (20 m) - Optische rookmelder - CO-melder Maak de bewoners erop attent dat brandblussers best jaarlijks worden nagekeken en na 20 jaar vervangen en buiten gebruik gesteld moeten worden. De (verplichte) aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen kan best opgenomen worden in het huishoudelijk reglement. Dit vergemakkelijkt periodieke opvolging door uw lokaal bestuur. Er zijn verschillende soorten bestrijdingsmiddelen, omdat er ook meerdere soorten branden zijn. - Een poederblusser is het meest voorkomende blusmiddel. Deze blusser wordt gebruikt bij brand van vaste stoffen, vloeistofbranden, gasbranden en brand van elektrische apparaten. - Water is een goed blusmiddel bij brand van vaste stoffen (hout, papier, textiel) - Een branddeken wordt gebruikt bij olie of vet (bv. frietketel) en bij personen die door brand gevat worden. Bij onweer trekt de bewoner best zijn elektrische apparaten uit. De aanwezigheid van een hydrant voor de brandweer is aan te raden. Hoe anderen het doen? In Gent wordt de (verplichte) aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen mee opgenomen in het huishoudelijk reglement. De sanitaire units in Sint-Truiden zijn standaard voorzien van een brandblusser en een aangesloten tuinslang (20 m). De stad Herentals deelde in het kader van een brandpreventieactie een branddeken uit aan alle bewoners van het terrein. Genk maakte promotie voor de optische rookmelders. Een brandoefening op het terrein lokt waarschijnlijk heel wat interesse van de bewoners. Op die manier kan er ook aan vorming of brandpreventie gedaan worden. Meer weten? Website met nuttige informatie rond brand- en brandwondenpreventie. Hoe brand voorkomen? > beveiligingsmaatregelen

18

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijk residentieel woonwagenterrein te Deurne, Krijgsbaan 150 Dit reglement bevat

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

rergiepresteuecertificaat

rergiepresteuecertificaat rergiepresteuecertificaat straat Bloemenveldstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (klalh/m 2jaar 588 De energiescore

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen.

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen. Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen. 1. Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand).

Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand). Wat bevelen wij u aan? 5 Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand). Mazout, één en al comfort 1. Vrijheid U kiest

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Mechelse 15 bus 1 1840 gemeente Londerzeel bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 466 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 1.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stalenstraat nummer 261 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 662

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Westdijk nummer 47 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1954 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Elzen 1 bus 1 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1967 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND WELKOM OP DE INFOAVOND PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Edmond de Grimbergheplein nummer 22 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1899 softwareversie 9.7.0 berekende

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gelijkheidstraat nummer 3 bus *1/01 bestemming appartement type - bouwjaar 1960 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Krekel 24 9052 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 664 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 1 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 379 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Grote Steenweg nummer 318 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen.

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Dak Laat Chinese hoedjes aanbrengen bovenop de keramische schoorstenen,

Nadere informatie

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Schietboom 5 bus 12 3600 gemeente Genk bestemming appartement type - bouwar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 200 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Prosper Van Langendonckstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Collegiebaan nummer 2A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vaartstraat nummer 134 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Karperstraat nummer 118 bus bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ijzerenwegstraat nummer 34 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1953 softwareversie 9.13.7 berekende energiescore

Nadere informatie

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH ERKENNINGSVOORWAARDE BEWOONHAARHEID VEILIGHEID HYGIËNE CONTROLELIJST VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15-1210 Brussel 02 553 88 50 www.onderwijsinspectie.be 1 De

Nadere informatie

438 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

438 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Trumelet Faber 3 bus W3 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 438 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij :

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : - de indienststelling, - elke verzwaring van de aansluiting, - elke belangrijke wijziging of uitbreiding. Dit organisme

Nadere informatie

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Boomsesteenweg 431 bus 3 2020 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 387 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Berg 6 9170 gemeente Sint-Gillis-Waas bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 460 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Martinusplein nummer 6 bus 4 bestemming appartement type - bouwjaar 1988 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

ROOKMELDERS INSTALLEREN

ROOKMELDERS INSTALLEREN ROOKMELDERS INSTALLEREN WAAROM, WAAR EN HOE? Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 woningbranden. Indien er slachtoffers

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

410 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

410 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Fruithoflaan 120 bus 33 2600 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 410 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dynastielaan nummer 48 bus 7 bestemming appartement type - bouwjaar 1977 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 435

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dworpsestraat nummer 125 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

bestaand ebouw met woonfunctie

bestaand ebouw met woonfunctie bestaand ebouw met woonfunctie nummer 226 bus postnummer 9300 gemeente Aalst bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m2jaar): De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jan van Nassaustraat nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Erwten 16 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 367 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 353 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk gebruikt

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie