Anti-pestprotocol basisschool 'Op Weg' 'Op Weg naar een pestvrije school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anti-pestprotocol basisschool 'Op Weg' 'Op Weg naar een pestvrije school"

Transcriptie

1 Anti-pestprotocol basisschool 'Op Weg' 'Op Weg naar een pestvrije school Januari 2008

2 Inleiding Voor u ligt het Anti-pestprotocol van basisschool 'Op Weg'. Dit Anti-pestprotocol is bedoeld voor alle leerkrachten en ouders van kinderen van de basisschool. In dit Anti-pestprotocol is beschreven op welke manier basisschool 'Op Weg' het pesten wil tegengaan. We beschrijven eerst de visie van basisschool 'Op Weg' met betrekking tot een sociaal veilig klimaat. Vervolgens geven we een korte omschrijving van pesten en het verschil tussen pesten en plagen. Daarna geven we aan hoe het pesten voorkomen, gesignaleerd en aangepakt wordt op de school. Voor de ouders hebben we in hoofdstuk 6 een aantal richtlijnen als er sprake is van pesten in de klas. In de bijlage vindt u een contract waarmee betrokken partijen zich verbinden om het pesten op de school tegen te gaan. Omwille van de leesbaarheid van het Protocol, spreek ik van hij en hem. Hiermee bedoel ik ook zij en haar.

3 Inhoudsopgave Inleiding p Visie Sociaal veilig klimaat p. 4 Iedereen moet zich veilig voelen p. 4 Zorg voor elkaar p. 4 Respect voor elkaar p Pesten p. 5 Pesten of plagen? p Voorkomen van pesten p. 6 Positief, veilig klassenklimaat p. 6 Regels p Signaleren van pesten p. 8 Hoe signaleren we pestgedrag? p. 8 De klas p. 8 Kinderen die gepest worden p. 9 Kinderen die pesten p. 9 De middengroep p. 9 Belemmeringen bij het signaleren van pestgedrag p Aanpakken van pesten p. 11 De niet-confronterende methode p. 11 De confronterende methode p. 11 Hulp aan de pester in 5 stappen p. 11 Hulp aan het gepeste kind p. 12 Hulp aan de middengroep p Richtlijnen voor de ouders p. 14 Ouders van kinderen die worden gepest p. 14 Ouders van kinderen die pesten p. 14 Ouders van kinderen die in een klas zitten waar wordt gepest p. 14 Contract Anti-pestprotocol p. 16 Bijlagen p. 18 Omgangsregels groep 5 t/m 8 Regels groep 1 t/m 4 Matrix Ruzie of pesten, wat doe je eraan?!

4 1. Visie Sociaal veilig klimaat Iedereen moet zich veilig voelen Zorg voor elkaar Respect voor elkaar Iedereen moet zich veilig voelen. Dit is de basis voor de verdere ontplooiing van kinderen en volwassenen. Dit bereiken wij van basisschool 'Op Weg' doordat we duidelijke regels en afspraken hebben in de klas en in het team over hoe we met elkaar omgaan. Deze regels en afspraken leggen we aan het begin van het jaar vast. Zorg voor elkaar. Zorgzaam voor elkaar betekent voor ons als team gemeende interesse hebben voor een ander. Geven om elkaar. We zorgen er samen voor dat iedereen zich goed voelt en plezier heeft op school. Als klas zorgen we ervoor dat er geen kinderen worden buitengesloten of gepest. Gebeurt dit toch wordt het door de leerkracht serieus genomen en besproken in de klas en met het team. Met behulp van het Anti-pestprotocol pakken we het probleem aan. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de groepleerkracht(en), maar de rest van het team en alle betrokken kinderen (pester, gepeste en middengroep) werken samen om het probleem op te lossen. Ook zorgen we voor elkaars eigendommen. We gaan zuinig om met andermans spullen en zijn zuinig op de natuur. Respect voor elkaar. Respect betekent voor ons als team dat je elkaar accepteert zoals je bent en beleefd met elkaar omgaat. Als team hebben we onderling respect en respect voor de kinderen en ouders. We leren kinderen respect voor elkaar te hebben. Iedereen is anders en mag anders zijn. Elk mens is uniek en doet er toe. Vanuit de zorg voor elkaar en de veiligheid van de kinderen, hebben wij van 'Op Weg' besloten structureel iets te doen om het pesten op school tegen te gaan. In dit Anti-pestprotocol staat beschreven wat we doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Ons anti-pestbeleid is gericht op samenwerking tussen de betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten en ouders). Allereerst geven we een korte beschrijving van pesten. Vervolgens geven we aan wat we doen om pesten op de school te voorkomen. Pesten gebeurt vaak onderhuids en is niet altijd even goed zichtbaar voor een leerkracht. Daarom is het van belang dat het pestgedrag goed gesignaleerd wordt. Wij gebruiken daarvoor middelen zoals het Sociogram. Deze wordt gebruikt om de leerkracht een duidelijk beeld te geven van de verhoudingen in de klas en om pestgedrag effectief aan te kunnen pakken. Verder beschrijven we in dit protocol wat we doen om het pesten aan te pakken. Wij zien dit als een probleem van de hele klas. Alle kinderen en de groepsleerkracht zijn verantwoordelijk voor een fijne sfeer en worden ook allemaal betrokken ( vijfsporenaanpak ). Tot slot hebben we een contract, waarin het bestuur, de directie, de personeelsleden, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad zich verplichten zich in te zetten voor een pestvrije school.

5 2. Pesten Pesten of plagen? Er zijn verschillende definities over pesten en plagen. Kortweg kunnen we zeggen dat er sprake is van pesten als een persoon herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen. Er is sprake van een andere machtsverhouding; een sterker kind en een zwakker kind. Plagen betekent een geintje uithalen met iemand. Het heeft niet zozeer het doel om iemand pijn te doen. Het verschil tussen plagen en pesten is niet altijd even duidelijk, maar de kracht en de gemenigheid van pesten zit hem in de herhaling. Pesten heeft altijd negatieve gevolgen! Het slachtoffer krijgt een negatief zelfbeeld en het zelfvertrouwen gaat omlaag. Verder heeft het slachtoffer moeite om contact te maken met andere mensen.

6 3. Voorkomen van pesten Positief, veilig klassenklimaat Alle leerkrachten van basisschool 'Op Weg' zetten zich in om pesten te voorkomen. In de klas wordt er regelmatig aandacht besteed aan de ontwikkeling van een positief, veilig klassenklimaat. De leerkrachten doen dit door: Niet steeds een kind op zijn donder te geven; Niet snel dingen afkeuren in de klas en bij kinderen die anders zijn; Kinderen leren dat ze moeten zeggen dat ze het niet leuk vinden wat een ander kind bij ze doet; Nadruk leggen op samenwerken; Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren door spelletjes te spelen in de klas; Problemen samen laten oplossen; Niet dezelfde naam telkens noemen, (andere kinderen gaan zich dan ook sneller storen aan een kind) maar bijvoorbeeld gewoon kijken naar een kind of op een andere nonverbale manier een kind corrigeren; Veel positief benaderen van kinderen; Discussiëren met kinderen over bepaalde (ethische) kwesties en ze leren dat je een andere mening mag hebben; Structureel werken met een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling; In kringgesprekken komen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. regelmatig aan de orde (voor meer ideeën hierover zie hoofdstuk 5, hulp aan de middengroep). Verder is het voorbeeldgedrag van leerkrachten (en thuis de ouders) van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen. Regels Uitgangspunt voor de regels is dat iedereen zorgdraagt voor een prettige sfeer. Vandaar uit is er bij basisschool 'Op Weg' een gedragscode opgesteld. Het eerste punt van de gedragscode is: Wees aardig voor elkaar. Vanuit dit punt hebben we de volgende 4 regels om het pesten op de school tegen te gaan: Respect: ik behandel andere kinderen met respect. Niet over de streep: ik let erop dat ik anderen niet hinder of pijn doe. Zonder geweld: ik gebruik geen geweld om mijn zin te krijgen en mijn ruzies op te lossen. Aanspreekbaar: als een ander Nee of Stop roept, dan stop ik ook of doe ik een stap terug. Deze regels gelden voor alle kinderen van basisschool 'Op Weg', maar komen in groep 1 t/m 4 terug in andere bewoording en met plaatjes op het blaadje pestprotocol (niet te verwarren met dit Pestprotocol) van de site: ( ).

7 In groep 4 t/m groep 8 worden deze regels in het begin van het jaar uitgebreid met afspraken die de kinderen samen maken over hoe ze met elkaar omgaan. Eerst wordt er in de klas gesproken over pesten, waarna elke groep aanvullende afspraken vaststelt. Vervolgens worden de groepsafspraken in de klas opgehangen. Ook worden ze aan alle leerlingen ter ondertekening voorgelegd. Twee afspraken gelden voor alle groepen: 1. Probeer er eerst zelf uit te komen. Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben, proberen ze er eerst zelf uit te komen; op het moment dat één van de twee ruziënde partijen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt), heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de leerkracht voor te leggen; de leerkracht brengt de twee partijen bij elkaar voor een gesprek en probeert samen met hen de ruzie te beslechten. Belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als "klikken". 2. Als je ziet dat iemand gepest wordt, meldt je dit bij de groepsleerkracht. Dit is geen klikken! Buitenstaanders bij een pestprobleem hebben de verantwoordelijkheid pestgedrag bij de leerkracht aan te kaarten. Want iedereen is verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas en op school!

8 4. Signaleren van pesten Als pesten toch voorkomt, moeten leerkrachten, leerlingen en ouders het effectief kunnen signaleren. Hieronder volgt een lijst van signalen van pestgedrag waarop alle betrokken alert blijven: Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen; Voortdurend zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot; Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven; Briefjes doorgeven; Beledigen; Opmerkingen maken over kleding; Isoleren; Het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven; Buiten school opwachten, slaan of schoppen; Op weg naar huis achterna rijden; Naar het huis van het slachtoffer gaan; Bezittingen afpakken; Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer. Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of volwassenen en dus ook leerlingen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. Hoe signaleren we pestgedrag? Leerkrachten surveilleren actief op het schoolplein en melden negatieve gedragingen tussen kinderen onderling aan de desbetreffende groepsleerkracht en in het Pestoverleg (deze vindt in de teamvergadering plaats en wordt geleid door de Pestcoördinator). Leerkrachten nemen melding van pesten van kinderen, ouders en andere teamleden serieus. Leerkrachten observeren de kinderen regelmatig in de lessen, bij gym, in de gangen en op het speelplein. Leerkrachten gebruiken middelen als Schoolvragenlijst, Gedragslijst en Sociogram om pestgedrag op te sporen. Leerkrachten en ouders zijn op de hoogte van de mogelijke factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pestgedrag. Zij zetten zich in voor de begeleiding van kinderen die mogelijk het slachtoffer kunnen worden van pesten. Ze hebben ook aandacht voor de kinderen die pestgedrag kunnen gaan vertonen en voor de groep kinderen die de zwijgende middengroep vormen. De klas Als er in de klas gepest wordt, is dit te merken aan de sfeer. Er is sprake van groepsvorming in de klas; de sterke groep, waarin de pester of pesters een dominante rol spelen, de middengroep, die meestal niet met het pesten meedoet, maar het vaak ook niet voor de pester opneemt, en het slachtoffer of de slachtoffers. De slachtoffers van pesten hebben vaak een negatief zelfbeeld, zijn angstig en onzeker, hebben weinig of geen vrienden, zijn erg gevoelig (neiging tot snel huilen) of reageren

9 agressief terug naar de pesters. Signalen van kinderen die gepest worden, kunnen zijn dat ze ineens geen zin meer hebben om naar school te gaan, of dat ze geen of weinig vrienden hebben op school. Zoals gezegd zijn er drie groepen in geval van pesten; de gepeste, de pester en de middengroep. Elke groep heeft zijn eigen kenmerken. Onderstaand overzicht is mogelijk een hulp bij het signaleren van risicoleerlingen: Kinderen die gepest worden Veel mensen denken dat kinderen gepest worden omdat ze er anders uitzien dan anderen. Dit is niet waar. Ieder kind heeft evenveel kans om gepest te worden. De enige voorwaarden waaraan het kind moet voldoen zijn: 1. Het kind moet er niet tegen kunnen. Het gaat de pester om de reactie. Een reactie als huilen of heel boos worden, maakt het voor de pester alleen maar leuker. 2. Het kind moet op de een of andere manier anders zijn. Een rare hobby, een bril, te hoge of te lage cijfers halen, een raar accent, etc. Dit is alleen een probleem als aan voorwaarde 1 is voldaan! Kenmerken van een kind dat gepest wordt: Laag zelfbeeld; Snel huilen of boos worden; Weinig of geen vriendjes; Angstig; Onzeker. Kinderen die pesten Kinderen die pesten willen laten lijken dat zij de sterkste zijn van de groep. Ze gedragen zich agressiever en reageren vaak met geweld. Het agressieve gedrag richt zich ook vaak naar volwassenen. Ze lijken populair in de groep, maar zijn dat uiteindelijk niet. Het slachtoffer zien ze als een stommeling die 'erom vraagt gepest te worden'. Soms is een pestkop een kind dat in een andere situatie zelf gepest werd. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een kind zich bijvoorbeeld in de zwemclub of op een andere school agressief gaan opstellen. Pesters kunnen op de langere termijn last ondervinden van hun agressieve gedrag ten opzichte van anderen. Ze hebben bijvoorbeeld vaak moeite om vrienden te maken of te houden. Het tegengaan van pesten is daarom niet alleen van belang voor de slachtoffers. Het is ook goed voor de pesters, om hun kansen op een normale ontwikkeling zo goed en zo groot mogelijk te maken. De middengroep De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten. Sommigen kijken alleen toe, anderen doen af en toe mee. Dit zijn de meelopers. Er zijn kinderen die niet merken dat er gepest wordt of ze willen het niet eens weten. Meelopers zijn vaak bang om zelf slachtoffer te worden. Het kan ook zijn dat ze stoer gedrag interessant vinden en denken daardoor populair in een groep te worden. Doordat deze kinderen meepesten met een groep voelen ze zich niet zo erg verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt uitgericht. Hoewel deze kinderen geen actieve rol spelen bij het pesten, zijn zij medebepalend voor het voortduren van het pesten. De pestende kinderen voelen zich gesterkt door de instemming van de toeschouwers. Als andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pester zeggen dat hij moet ophouden, verandert de situatie

10 aanzienlijk. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend. Het helpt als kinderen die minder betrokken zijn bij het pesten zelf, de leerkracht inlichten. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die dit probleem met de school of op de club willen bespreken, zijn emotioneel bij het onderwerp betrokken. Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken dat er iets aan het pesten gedaan moet worden. Dit is ook in het belang van hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind gepest wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de klas. Vaak vinden de kinderen het heel vervelend dat er wordt gepest op school, maar willen ze ook niet als enige voor het gepeste kind opkomen. Ouders kunnen hun kinderen dan adviseren om er met vriendjes of vriendinnetjes over te praten. Misschien durven ze samen iets te ondernemen naar de pesters of de leerkracht. Belemmeringen bij signaleren van pestgedrag Als er in een groep gepest wordt, waar niemand vat op kan krijgen, is het belangrijk om na te gaan welke groepsmechanismen onder de zichtbare oppervlakte spelen. Er zijn drie van deze belemmerende mechanismen: 1. Het eerste is het psychologisch mechanisme. Het feit dat bijna alle leerlingen op de hoogte zijn van pesten in de klas, maar daar niet met anderen over praten, wordt 'samenzwering om te zwijgen' genoemd. 2. Het tweede mechanisme wordt het 'omstandersdilemma' genoemd. Dit is de tweestrijd waarin omstanders terechtkomen als ze worden geconfronteerd met pesten. Er bestaan twee soorten van dit soort 'ja-maarmechanismen'. Een voorbeeld van het eerste meer persoonlijke soort is "Ik heb geen tijd", een voorbeeld van het tweede, meer groepsverbonden soort "Het komt bij ons niet voor". 3. Het derde mechanisme bestaat uit 'het schuldig achten van het slachtoffer'. Deze drie mechanismen zijn er mede de oorzaak van dat leerkrachten, ouders en directie het zondebok-fenomeen in de klas niet altijd op zullen merken. Deze groepsmechanismen zullen altijd voorkomen in klassen. Wel is het zaak om waakzaam te zijn. Daarom zijn alle leerkrachten en de directie op de hoogte van deze mechanismen. De informatie van de drie groepsmechanismen komt van de site: ( ) Daar staat de literatuur vermeld die zij hiervoor gebruikt hebben.

11 5. Aanpakken van pesten Pesten moeten we altijd aanpakken. Dit begint door heel duidelijk stelling te nemen tegen het negatieve gedrag. Wij hebben respect voor elkaar en daar past pestgedrag totaal niet bij. Om het pestprobleem als leerkracht goed aan te kunnen pakken, hebben we op school een Pestcoördinator. Deze Pestcoördinator helpt de leerkracht bij het maken van een plan van aanpak om het pesten te stoppen. Het plan van aanpak wordt vastgelegd op het Pestformulier. Dit doen ze aan de hand van de hieronder beschreven acties. De niet- confronterende methode De niet-confronterende methode wordt toegepast als de leerkracht het idee heeft dat er sprake is van onderhuids pesten. Het heeft geen zin dit vermoeden aan de klas te vertellen: de leerlingen zullen het ontkennen of de leerkracht zand in de ogen strooien. In dit geval brengt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen. Zo'n onderwerp kan zijn: Oorlog en vrede en het gevoel van overwinnaars en overwonnenen; De schending van mensenrechten of rechten van kinderen; Machtsmisbruik in het algemeen; Kindermishandeling door volwassenen. De confronterende methode De confronterende methode past de leerkracht toe wanneer een leerling voor zijn ogen wordt gepest. Als er op zo'n moment niet duidelijk stelling wordt genomen, zegt een leerkracht in feite: ga maar door. Bij deze methode voert de leerkracht, na duidelijk stelling te hebben genomen, een gesprek met de klas over pesten in het algemeen. Vervolgens biedt de leerkracht hulp aan de betrokkenen in de klas (de pester, de gepeste en de middengroep). Hulp aan de pester in 5 stappen Daarnaast is hulp aan de pester nodig. Deze aanpak heeft 5 stappen: een straffend gesprek, een probleemoplossend gesprek, een gesprek met de ouders, een training in sociale vaardigheden en overplaatsing, schorsing of verwijdering. 1. Kort straffend gesprek. De leerkracht vertelt de leerling dat hij geen veiligheid heeft geboden en dat hij hem om die reden moet straffen. De mogelijke straffen zijn: Een of meerdere pauzes binnen blijven; Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn; Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het pestprobleem. 2. Probleemoplossend gesprek. Als stap 1. geen resultaat oplevert, voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de pester om de oorzaak van het pestgedrag bloot te leggen. Dit is nodig om tot de juiste hulp te komen. Is de oorzaak enigszins duidelijk, dan probeert de leerkracht de gevoeligheid van de pester voor wat hij met het gepeste kind uithaalt, te vergroten. Voorts kan de leerkracht afspraken maken met de pester over gedragsverandering. 3. Gesprek ouders. Als ook stap 2. niet leidt tot gedragsverandering, is het tijd om een gesprek met de ouders van de pester aan te gaan. Hun medewerking wordt

12 nadrukkelijk gevraagd om aan het probleem een einde te maken. De leerkracht voert dit gesprek met de ouders, eventueel met de Pestcoördinator en/of de directie erbij. Tijdens het gesprek kan de leerkracht aan de hand van zijn plan van aanpak laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan om het pestprobleem te stoppen. 4. Sociale vaardigheidstraining. Als het pestgedrag blijft voortduren, wordt de leerling de sociale vaardigheidstraining aangeboden. Hierbij schakelt de school, indien noodzakelijk, deskundige hulp in van schoolarts, GGD, schoolmaatschappelijk werk of Onderwijsbegeleidingsdienst. 5. Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden. In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Hulp aan het gepeste kind Kinderen die voortdurend worden gepest, moeten intensief begeleid worden. Daarvoor worden de volgende stappen ondernomen: Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest? Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij voor, tijdens en na het pesten? Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen. Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. Nagaan welke oplossing het kind zelf wil. Sterke kanten van de leerling benadrukken. Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders opstelt. Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). Het gepeste kind niet overbeschermen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. Hulp aan de middengroep Zoals eerder beschreven in dit Anti-pestprotocol is de hele klas verantwoordelijk voor een goede sfeer. Kinderen van de middengroep vinden het vaak helemaal niet leuk dat er gepest wordt, maar ze durven vaak niks te ondernemen uit angst zelf ook gepest te worden. Als er in de klas gepest wordt, is het daarom belangrijk om met de hele klas te praten over het probleem. In eerste instantie doe je dit al bij het confronterende of niet-confronterende methode. Om meer betrokkenheid te creëren in de klas voor de gezamenlijke sociale veiligheid voer je in de klas ook gesprekken over hoe je er samen voor kunt zorgen dat er een fijne sfeer is in de klas (Zorg voor elkaar). Hierbij is het belangrijk dat niemand de schuld krijgt, maar dat er oplossingsgericht en op een positieve manier gekeken wordt, hoe een fijne sfeer in de klas bereikt kan worden. De gesprekken (of themalessen) gaan bijvoorbeeld over de volgende vragen: Wat is klikken en wat niet? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen kinderen buiten de groep vallen? Wat kun je doen als je ziet dat een klasgenootje zich niet prettig voelt? Is het eerlijk om altijd te knikkeren met een kind dat heel slecht is? Wat is belangrijker; winnen met een spel of gezellig met elkaar een spel spelen? Wat als je een klasgenootje niet zo aardig vindt?

13 Mag je je met een ruzie bemoeien? En als je beste vriend ruzie heeft? En als je broertje of zusje ruzie heeft met een kindje uit zijn klas? Als jij juf of meester was, wat zou je dan doen in je klas om pesten te stoppen? Hoe kunnen we voor een klasgenoot opkomen als hij/zij wordt gepest door een ander kind? Etc.

14 6. Richtlijnen voor de ouders In dit hoofdstuk geven we kort een aantal richtlijnen aan wat u als ouder kunt doen als uw kind gepest wordt, pester is of in een klas zit waar gepest wordt. De beschreven richtlijnen komen uit het boekje Opvoedingsinformatie; Pesten hoort er niet bij van de stichting JWI. Ouders van kinderen die worden gepest Pesten op school kun je het beste direct met de leerkracht bespreken. Als je kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leerkracht, ga bij de school kijken, lees boeken en bekijk samen met je kind videobanden over pesten. Als je van je kind er met niemand over mag praten, steun dan je kind, geef het achtergrondinformatie en maak je kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal aanpakken. Beloon je kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen. Stimuleer je kind tot het beoefenen van een sport, zodat hij in een spel of motorische vaardigheid kan uitblinken. Wordt je kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de leiding aan het pesten aandacht te besteden en met de kinderen te bespreken dat ieder kind op de club veilig mag zijn. Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met je kind. Doe dat niet op negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Steun je kind in het idee dat er een einde aan komt. Laat je kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij je kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als hij maar geholpen wordt om zijn emoties te uiten en te verwerken. Laat je kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Beijver je ervoor dat de school sociale vaardigheidstrainingen geeft aan alle leerlingen. Accepteer de situatie niet. Als de school onvoldoende meewerkt, schakel dan de vertrouwenspersoon op school in om aan de ongezonde situatie voor je kind een einde te maken. Ouders van kinderen die pesten Neem het probleem van uw kind serieus. Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed extra aandacht aan uw kind. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. Ouders van kinderen die in een klas zitten waar wordt gepest Neem de ouders van het gepeste kind serieus. Neem het probleem serieus: het kan ook jouw kind overkomen. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. Leer uw kind voor zichzelf op te komen. Leer uw kind voor anderen op te komen.

15 Maak het tot een gemeenschappelijk probleem. Vraag om toezicht op het schoolplein. Praat met je kind over school, over de relaties in de klas, over wat leerkrachten doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in de klas wordt gepest. Geef af en toe informatie over pesten: wie doen het, wat doen zij en waarom? Geef zelf het goede voorbeeld. Weigert de school of een leerkracht het pestprobleem aan te pakken, doen ze het op onjuiste wijze of leidt de aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u als ouder de intern contactpersoon van 'Op Weg' inschakelen. Deze zal allereerst proberen te bemiddelen tussen de school en de ouders om het pesten alsnog op een bevredigende wijze te kunnen aanpakken. Lukt dat niet dan kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Stichting Condor ingeschakeld worden, die vervolgens het probleem onderzoekt, deskundigen raadpleegt en hierover adviseert aan het bevoegd gezag.

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen Omgangsprotocol Om pesten te voorkomen Eindhoven 19 maart 2015 Doel Dit OMGANGSPROTOCOL heeft als doel dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Anti-pest Protocol De Reiger

Anti-pest Protocol De Reiger Anti-pest Protocol De Reiger Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Dit protocol moet ertoe leiden

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie

Pestprotocol SWS FROUBUURT

Pestprotocol SWS FROUBUURT Pestprotocol SWS FROUBUURT Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool

Pestprotocol basisschool Pestprotocol basisschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen PESTPROTOCOL Zo zijn onze manieren! In de visie van onze school staat dat we een veilig leer- en leefklimaat willen creëren en willen borgen voor alle mensen die binnen onze school werken. In onze beleving

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school.

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school. Inleiding De Ynset wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Alle kinderen moeten zich in de basisschoolperiode

Nadere informatie

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Protocol pesten op de Tjalk

Protocol pesten op de Tjalk Protocol pesten op de Tjalk Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol waarin wij het probleem pesten

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Schatkist

Pestprotocol basisschool De Schatkist Pestprotocol basisschool De Schatkist Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om?

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om?

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Dit pestprotocol heeft als doel: Het voorkomen of terugdringen van pesten. Alle kinderen zich veilig laten voelen in hun basisschoolperiode, zodat zij

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp . Pestprotocol i.b.s. de Stjelp De visie van i.b.s. de Stjelp Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De missie van i.b.s.

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen PESTPROTOCOL CBS. DE HOEKSTIEN We proberen pesten te voorkomen door een leefklimaat te creëren waarin respect voor elkaar en elkaars eigendommen vanzelfsprekend is. We weten echter dat ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pesten op School Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM?

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014.

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014. Pestprotocol 1 Basisschool Scharn Maastricht Maart 2014 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave.2 Doel, voorwaarden, wat is pesten... 3 Hoe willen we daar mee omgaan.4 Signalen van pesterijen 4 Regels.5 Aanpak in

Nadere informatie

Pestprotocol cbs de Hoeksteen

Pestprotocol cbs de Hoeksteen Pestprotocol cbs de Hoeksteen Inhoudsopgave Doel van het pestprotocol Pagina 3 Het probleem dat pesten heet Pagina 4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen Pagina 5 Hoe voorkomen we pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam

Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam 1 Pestprotocol van openbare basisschool Over de Brug, Zaandam Plagen of pesten? Meisjes plagen, zoentjes vragen! Een versje dat je regelmatig op de Nederlandse schoolpleinen

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Pest protocol Montessorischool Stad Almere Dit pestprotocol heeft als doel: ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Door elkaar te steunen

Nadere informatie

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! PROTOCOL BIJ PESTGEDRAG Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze stelling vorm te geven

Nadere informatie

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax:

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax: RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: 071-5892824 fax: 023-5423474 e-mail: info@daltondeleeuwerik.nl www.daltondeleeuwerik.nl Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons!

Nadere informatie

Pestprotocol Maria Bernadette

Pestprotocol Maria Bernadette Afspraken 1. Doe alleen iets bij een ander kind, wat jezelf ook prettig zou vinden. 2. Kom alleen aan een ander als de ander dat ook goed vindt. 3. We gebruiken geen scheldwoorden of andere rare namen.

Nadere informatie

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt Pestprotocol basisschool Het Middelpunt 1 INHOUDSOPGAVE: Doel pestprotocol pagina 3 Voorwaarden pagina 4 Het probleem dat pesten heet: pagina 5 Hoe willen we daar mee omgaan? Signalen van pestgedrag Omgaan

Nadere informatie

Pesten op school. hoe ga je ermee om?

Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pestprotocol 1 Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pesten kan helaas op iedere school voorkomen, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school dan serieus willen aanpakken.

Nadere informatie

Op CBS de Lindenborgh proberen wij pesten te voorkomen door dit gedrag met al zijn aspecten en gevolgen bespreekbaar te maken.

Op CBS de Lindenborgh proberen wij pesten te voorkomen door dit gedrag met al zijn aspecten en gevolgen bespreekbaar te maken. Anti Pestprotocol CBS de Lindenborgh Mei 2015 Op CBS de Lindenborgh proberen wij pesten te voorkomen door dit gedrag met al zijn aspecten en gevolgen bespreekbaar te maken. Mocht pesten binnen onze school

Nadere informatie

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen. PESTPROTOCOL Dit Pestprotocol heeft als doel: - Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Opdracht.

Pestprotocol basisschool De Opdracht. Pestprotocol basisschool De Opdracht. 1. PESTEN OP SCHOOL. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS

PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS Pesten Pesten komt voor op elke school, dus ook op De Polderrakkers. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel

Nadere informatie

BIJLAGEN Pestprotocol

BIJLAGEN Pestprotocol BIJLAGEN Pestprotocol Basisschool De Horizon -Versie 1-02-02-2014 Ouderbladzijde: Wat verstaan we onder pesten? Wat is het verschil tussen plagen en pesten. Plagen is : Pesten is : onschuldig - met opzet

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Pestprotocol Bs. St. Jozef

Pestprotocol Bs. St. Jozef Pestprotocol Bs. St. Jozef Doel van het protocol: Alle kinderen dienen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te

Nadere informatie

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Hoofdstuk 6 Pesten Inleiding Om gesignaleerde problemen met betrekking tot plaag- en pestgedrag op eenduidige en daarmee voor alle betrokkenen heldere wijze te kunnen aanpakken heeft het Rythovius College

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Regenboog

Pestprotocol basisschool De Regenboog Pestprotocol basisschool De Regenboog Pesten op school Hoe gaan we er mee om? INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school

Nadere informatie

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander.

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 1. Regel Hieronder de regel waar wij als school voor staan wat pesten betreft: Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 2. Definitie

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

Protocol tegen pesten

Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. De piek van het pesten ligt tussen

Nadere informatie

Pestgedrag en sociale weerbaarheid

Pestgedrag en sociale weerbaarheid 1 BASISSCHOOL DE VONDER Pestgedrag en sociale weerbaarheid Protocol dd 27-3-2008 Besproken in team 26-3-2008 Dit protocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen,

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus

Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus Uitgangspunten van dit PESTPROTOCOL zijn: Alle kinderen horen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar

Nadere informatie

O.B.S. De Lingewaard

O.B.S. De Lingewaard O.B.S. De Lingewaard ". een wereldschool voor dorpskinderen" Harpstraat 13 Postbus 40 4241 CA ARKEL 4240 CA ARKEL website: www.delingewaard.nl 0183-562412 fax: 0183-565765 email : info@delingewaard.nl

Nadere informatie

Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om!

Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om! PESTEN Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om! Pestregels leerlingen Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!)

Nadere informatie

Pestprotocol Triangel en Mozaïek

Pestprotocol Triangel en Mozaïek Pestprotocol Triangel en Mozaïek Dit PESTPROTOCOL heeft als doel, om alle kinderen op onze basisschool, zich veilig te laten voelen. Kinderen die zich veilig voelen kunnen zich optimaal ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pestprotocol Helinium

Pestprotocol Helinium Pestprotocol Helinium Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

9.2.1 Pestprotocol. *Of eigen protocol invoegen. Personeelsbeleidsplan Scholengroep Perspectief

9.2.1 Pestprotocol. *Of eigen protocol invoegen. Personeelsbeleidsplan Scholengroep Perspectief 9.2.1 Pestprotocol *Of eigen protocol invoegen. Doel van het pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol obs de Dobbe

Pestprotocol obs de Dobbe Pestprotocol obs de Dobbe Pesten op school Hoe ga je er mee om? Plagen of pesten Het verschil: Iemand van zijn fiets aftrekken: dat kan plagen zijn. Maar ook pesten. Het is plagen als de kinderen aan elkaar

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. DOELSTELLING VAN DIT PESTPROTOCOL: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet.

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet. Pesten op school Zo gaan wij ermee om! Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden

Nadere informatie

een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten!

een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten! een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten! Pestprotocol Kindcentrum de Weide Pesten op school Hoe ga je er mee om? Inhoud Pesten... 3 Voorwaarden:...

Nadere informatie

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn November 2009 Inleiding De meeste basisschoolleerlingen, ruim zestig procent, wordt wel eens gepest. Een enkel keertje gepest worden, daar is overheen te komen. Echter,

Nadere informatie