Jaarverslag. Feiten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers

2 Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg 1

3 2

4 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur 1 Organisatie 1.1 Organogram 1.2 Stichtingsbestuur 1.3 College van Bestuur 1.4 Risicobeheersing 1.5 Financiën 2 Bestuursagenda Ranking Tilburg University 3.1 Onderwijs 3.2 Onderzoek Internationale rankings Tilburg University Economics Ranking 3.3 Ranking TIASNIMBAS 3

5 Onderzoeksinstituten 4.1 Overzicht Onderzoekscentra Babylon CentERdata Centrum voor Patristisch Onderzoek CIR - Center for Innovation Research CoRPS - Center of Research on Psychology in Somatic diseases EBC - European Banking Center ERISS - European Research Institute in Service Science EVS - European Values Study ILRS - Instituut voor Liturgische en Rituele Studies INTERVICT - International Victimology Institute Tilburg Netspar - Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement ReflecT - Research Institute on Flexicurity Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University Thomas Instituut Tiber - Tilburg Institute for Behavioral Economics Research TiCC - Tilburg center for Cognition and Communication TILEC - Tilburg Law and Economics Center TiLPS - Tilburg centre for Logic and Philosophy of Science TILT - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society Tranzo - Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn TSC - Tilburg Sustainability Center 4.2 Gelieerde instituten IVA IVO 5 Onderzoek 5.1 Visitaties en kwaliteitszorg 5.2 Cijfermateriaal 5.3 Onderzoekssubsidies 5.4 Stichting Bijzondere Leerstoelen 6 Onderwijs 6.1 Accreditatie 6.2 Ontwikkelingen in onderwijs 6.3 Post experience onderwijs 4

6 Studenten 7.1 Voorlichtingsactiviteiten en toelating 7.2 Centraal klachten loket 7.3 Studentdecanen 7.4 Kengetallen 7.5 Center for knowledge transfer (CKT) Inleiding Samenwerking Ontwikkelingen kernactiviteiten 8 Internationalisering 8.1 International Office 8.2 Uitgaande en inkomende studentenmobiliteit 8.3 Internationale sturdentenwerving 8.4 RISE 9 Personeel 9.1 Algemeen 9.2 Onderverdeling naar functies en geslacht 9.3 Tijdelijk personeel 9.4 Ontwikkeling leeftijdsopbouw 9.5 Voltijd en deeltijd personeel 9.6 Salarisschalen 9.7 Ontwikkeling ziekteverzuim < 1 jaar (in percentages) 9.8 Instroom en uitstroom 9.9 KCS en uitzendbureaus 10 Jaarrekening Kengetallen 10.2 Algemene toelichting 10.3 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 10.4 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 10.5 Jaarrekening 10.6 Letter of representation 10.7 Accountantsverklaring Bijlage 1 Lijst van afkortingen Bijlage 2 Nevenfuncties Stichtingsbestuur en College van Bestuur 5

7 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2010 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisatie daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen die in 2010 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen de katholieke identiteit van de universiteit, de ontwikkelingen in het rijksbeleid en de financiële gevolgen daarvan, de plannen voor intensivering van het onderwijs en de wijziging van de Wet Versterking Besturing. Het Stichtingsbestuur heeft uitgebreid met het College van Bestuur overleg gevoerd over de politieke ontwikkelingen in de sector Hoger Onderwijs en de positionering van Tilburg University daarbinnen. Het Stichtingsbestuur staat achter de plannen van het College om een verdere profilering van de Tilburg University na te streven en intern de verhouding wetenschappelijke versus ondersteunende organisatieonderdelen opnieuw te herzien. In het kader van de relatie met de kerk heeft het Stichtingsbestuur overleg gevoerd met de bisschoppen medio Onderwerp van gesprek was een nadere uitwerking van de identiteit van Tilburg University. Kern van de identiteit is de emancipatiegedachte van Cobbenhagen, de relatie daarvan met de katholieke sociale leer en de voortdurende exploratie van identiteit in een universitaire gemeenschap. De identiteit zoals besproken is geïllustreerd aan de hand van concrete onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan Tilburg University. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2010 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen van bespreking tijdens dat overleg waren het Strategisch Plan, het Taken Middelen Plan (de universitaire Voorjaarsnota ), de wijzigingen in de WHW, de begroting en de plannen voor intensivering van het onderwijs. De teneur van die besprekingen was positief. In 2010 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van de heer drs. H. Borstlap. Het Stichtingsbestuur heeft de heer W.I.I. van Beek, lid van de Tweede Kamer, verwelkomd als nieuw lid. 6

8 De vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur neemt deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. Tilburg, 21 maart 2011 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

9 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Ambities In 2010 is het nieuwe Strategisch Plan van start gegaan. Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, opdat Tilburg University zich hierin als kwaliteitsinstelling verder profileert. De lijn van stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van Tilburg University in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2010 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2010 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, valorisatie, verhoging van het aandeel vrouwen in hogere functies, topsportbeleid, lancering van een nieuwe website en herverdeling van de taken van centrale diensten. Over de Bestuursagenda 2010 wordt verderop in dit verslag integraal gerapporteerd. Intensivering van het onderwijs Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Tilburg University zet zich in om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. In 2010 heeft de universiteit geïnvesteerd in facultaire onderwijsplannen om deze intensivering te kunnen concretiseren. Bovendien is gestart met een heroriëntatie op de excellentieprogramma s om meer differentiatie binnen het onderwijsaanbod mogelijk te maken. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2010 is een eerste aanvraag voor een Center of Excellence gedaan. Onder leiding van een vooraanstaande commissie heeft eind 2010 de evaluatie plaatsgevonden. In 2011 wordt de bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp verwacht. Internationale studenten Het aandeel internationale studenten aan Tilburg University steeg in 2010 opnieuw. Tilburg University is zeer verheugd over de groeiende internationale belangstelling. De verdere internationalisering van de campus heeft dan ook veel aandacht gekregen met als een van de resultaten de Engelstalige benaming van de universiteit, de faculteiten en de dienstonderdelen. 8

10 Het is een van de ambities om ook de uitgaande mobiliteit te stimuleren. In 2010 heeft de universiteit het bestaande beleid daarvoor voortgezet. Valorisatie: Social Innovation Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Als een van de key spelers in de regionale samenwerking Mid-point Brabant heeft de universiteit in 2010 gewerkt aan de contouren van een topinstituut Social Innovation. Door middel van multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven wordt innovatie bevorderd op belangrijke maatschappelijke thema s. In 2011 zal dit topinstituut worden gerealiseerd. Tilburg University heeft afgelopen jaar ook haar positie in Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuidoost Brabant van internationaal bedrijfsleven en instellingen voor hoger onderwijs, versterkt. Het thema Social Innovation maakt deel uit van het strategisch plan van Brainport. Tevens zijn binnen de Brainportregio samenwerkingsmogelijkheden verkend met de TU/e en de Universiteit Maastricht. Organisatie Een doorlichting van de financiële kolom heeft in 2010 geleid tot aanbevelingen op het vlak van de organisatie van de P&C - functie, de invulling van de strategische functie binnen de universiteit en de vaststelling van relevante stuurinformatie. De aanbevelingen hebben geleid tot projectvoorstellen die in 2011 zullen worden gerealiseerd. In 2010 is verder gewerkt aan een visietraject en een herstructurering van de diensten teneinde een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening te bewerkstelligen. Tevens wordt daarmee een verhoging van effectiviteit en efficiëntie nagestreefd en herbezinning op de interne verhouding tussen wetenschappelijke en ondersteunende organisatieonderdelen. Financiën In het tot voor kort geldende Bama-bekostigingsmodel heeft Tilburg University door haar relatief zeer goede prestaties in de afgelopen jaren regelmatig forse begrotingsoverschotten gekend. Daarbij was het perspectief dat er in de jaren vanaf een daling in de bekostiging zou optreden, dat met die overschotten zou kunnen worden gedicht. Wij voorzagen dan ook in 2010, 2011 en 2012 mogelijk forse tekortjaren. De verwachting was dat daarna inkomsten en uitgaven weer in evenwicht zouden komen. Door de forse Rijksbezuinigingen, die een aantal verschillende elementen kennen en die min of meer toevallig allemaal bij onze universiteit landen, is het financiële perspectief echter belangrijk gewijzigd. Om inkomsten en uitgaven weer in overeenstemming te brengen zijn daarom fikse bezuinigingen nodig. Bij het schrijven van het jaarverslag is binnen de instelling een begin met die bezuinigingen gemaakt. Het gaat daarbij om een zeer ingrijpende bezuiniging die ongeveer 15 procent van onze eerste geldstroom beslaat. Hieraan zal in 2011 en in de jaren die volgen nadere invulling worden gegeven. Hein van Oorschot, Voorzitter College van Bestuur 9

11 1 Organisatie 1.1 Organogram Board of Governors University Council Doctorate Board Executive Board University Labor & Representation Board Secretary General Tilburg School of Economics and Management University Office TiasNimbas Business School Tilburg Law School Office of Economic and Administrative Affairs Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Library and IT Services Tilburg School of Humanities Student Services Tilburg School of Theology Facility Services De onderzoeksinstituten verbonden aan Tilburg University zijn onderdeel van een of meerdere schools. 1.2 Stichtingsbestuur Tilburg University is een zogenaamde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. 10

12 Op 31 december 2010 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: - Prof. drs. R.F.M. Lubbers Leden: - Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst APG Groep NV) - Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) - Drs. M.A.M. Leers (voormalig voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) - Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur NV Hagelunie) - De heer W.I.I. van Beek (lid Tweede Kamer) - Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) De commissie Remuneratie / Benoemingen van het stichtingsbestuur bestond op 31 december 2010 uit: - Prof. drs. R.F.M. Lubbers, voorzitter - Drs. M.A.M. Leers, plaatsvervangend voorzitter - Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Strategy & Policy / adjunct-secretaris van de universiteit, mevrouw dr. E.M.R. van der Heijden. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het Stichtingsbestuur is opgenomen in bijlage College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het College van Bestuur is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Per 31 december 2010 bestond het College van Bestuur uit twee personen: - Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter - Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur is opgenomen in bijlage Risicobeheersing Management Control is gericht op het waarborgen van de realisatie van strategische beleidsdoelstellingen. Voor Tilburg University bestaat deze interne beheersing uit het stellen van strategische kaders en uit reglementen en procedures die gericht zijn op het identificeren, analyseren en beheersen van risico s. Belangrijke risico s zijn de ontwikkeling van de Rijksbijdrage, het niet bereiken van doelen uit het Strategisch Plan en de lange termijn huisvestingsrisico s. 11

13 De belangrijkste instrumenten voor de interne beheersing binnen Tilburg University zijn (niet limitatief): Het Strategisch Plan , waarin de strategische doelen voor de komende jaren zijn geformuleerd en dat als uitgangspunt dient voor de jaarlijkse bestuursagenda van de universiteit. Het Bestuurs- en Beheersreglement waarin de bevoegdheden van de beheersfunctionarissen, aangesteld door het College van Bestuur, zijn geregeld. De mandaatregeling waarin de bevoegdheden per faculteit en overige beheerseenheden zijn vastgelegd. De financiële planning- en controlcyclus die bestaat uit het Taken Middelen Plan waarin meerjarige kaders worden gesteld en uit de decentrale meerjarenbegrotingen van faculteiten, diensten en gelieerde instituten die worden goedgekeurd door het College van Bestuur en als basis dienen voor de begroting van Tilburg University die wordt goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. Financiële managementrapportages die de beheerseenheden minimaal viermaandelijks indienen bij het College van Bestuur en waarin wordt gerapporteerd over de realisatie ten opzichte van de begroting, de verwachtingen voor de rest van het jaar en mogelijke risico s en de beheersing daarvan. Periodieke toetsing van de ontwikkeling van de financiële reserves (concern niveau en beheerseenheden) ten opzichte van de gestelde normen. Cashflowprognoses die worden afgegeven door de treasurer. De stuurkaarten onderwijs, onderzoek en personeel waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen afgeleid uit het Strategisch Plan. Periodieke bilaterale overleggen tussen het College van Bestuur en de faculteiten waarin onder andere de targets en de realisatie van de prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel worden besproken. Code of Conduct. Tilburg University heeft duidelijke waarden voor gedrag benoemd voor het werken en studeren bij de universiteit, deze waarden zijn: integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid. De Regeling Nevenwerkzaamheden. Een door het College van Bestuur vastgesteld Treasury Statuut dat voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. De Letter of Representation. De aanwezigheid van de afdeling Internal Audit. Review vindt plaats door de externe accountant die vervolgens een verklaring afgeeft bij de jaarrekening. Periodieke doorlichtingen van de kolommen van de ondersteunende dienstverlening. Personeelsenquête. Het bewustzijn bestaat dat geen enkel systeem van interne beheersing volledige garantie geeft op het in zijn geheel behalen van gestelde strategische doelen en het voorkomen van fouten. Genoemde instrumenten van interne beheersing worden regelmatig getoetst en geëvalueerd. In 2010 is een concerncontroller aangesteld om verdere inhoud te geven aan onder andere risicomanagement en heeft de doorlichting plaatsgevonden van de financiële kolom. Ontwikkelpunt uit deze doorlichting betreft het verder versterken van de koppeling tussen strategie en financiën. De rollen van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur op het gebied van interne beheersing voldeden in het verslagjaar aan de wettelijke kaders zoals deze zijn opgenomen in de Wet op het Hoger 12

14 Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Verder is Tilburg University van mening dat de huidige beheersstructuur en -mechanismen op dit moment toereikend zijn en voldoende waarborgen bieden om risico s waaraan wij onderhevig zijn vroegtijdig te onderkennen en indien mogelijk te beheersen. Wij zijn ons er van bewust dat het systeem mede in het licht van toekomstige ontwikkelingen niet definitief af is en zijn van daaruit op zoek naar verdere doorontwikkeling en verbetering. 1.5 Financiën Begroting 2011 (bedragen x 1.000) Begroting 2011 Geconsolideerd Baten Rijksbijdrage OCW Correctie inkomensoverdrachten Collegegelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal van de baten Lasten Personele lasten Overige lasten Totaal van de lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten 447 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten 0 Buitengewone lasten 0 Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 Aandeel derden -/- 0 Exploitatiesaldo

15 Vergelijking met balansposten 2010 Het totale vermogen is met bijna m 11 toegenomen tot ruim m 274 per ultimo Het exploitatietekort (-m 6) is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De toename van de langlopende schulden met m 13 hangt samen met een nieuwe lening ter financiering van een aantal huisvestingsprojecten. Door deze projecten is ook de waarde van de materiële vaste activa gestegen. De kortlopende schulden zijn door vooruitontvangen termijnen onderhanden werk met m 4 gestegen. Analyse kasstromen Per ultimo 2010 bedraagt de stand van de liquide middelen ruim m 106. Dit is een lichte groei ten opzichte van vorig jaar. Het saldo van inkomende en uitgaande kasstromen uit operationele activiteiten was in 2010 ruim m 9 positief. Er is voor een bedrag van m 20 geïnvesteerd in materiële vaste activa en financiële vaste activa. Voor de investering in materiële vaste activa is een nieuwe lening aangetrokken van m 15. Gesaldeerd met de aflossingen heeft dit een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten opgeleverd van m

16 2 Bestuursagenda 2010 Bestuursagenda 2010 Met de vaststelling van het Strategisch Plan zijn de hoofdonderwerpen van instellingsbeleid voor de periode vastgesteld en is de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. Deze bestuursagenda geeft de uitwerking daarvan voor het begrotingsjaar Dit is het eerste jaar onder het Strategisch Plan Tevens zijn in deze agenda die onderwerpen opgenomen die eerder zijn gepland, maar nog niet gerealiseerd in Bij een aantal onderwerpen wordt onder middelen Pro Memorie (PM) gemeld. Dit is een consequentie van de aard van de betreffende projecten: het gaat in de meeste gevallen om beleidsvoorbereiding die ten laste komt van de lopende exploitatie en die resulteert in een werkplan met begroting. De voor de uitvoering van het te ontwikkelen beleid benodigde middelen zijn met andere woorden meestal aan het eind van het beleidsvoorbereidende traject bekend. Onder actie is aangegeven welk Collegelid het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Tevens is aangegeven welk organisatieonderdeel binnen de diensten in eerste instantie verantwoordelijk is voor het project in kwestie. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in dat het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie met andere organisatieonderdelen. Voor de uitvoering van de prioriteiten Strategisch Plan voor 2010 ten laste van het FBI is een bedrag van k 451 toegekend en staat k gereserveerd. 1. Onderwijs Waardering van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Bevorderen van waardering voor onderwijs. Het betreft enerzijds het bevorderen van excellentie van docenten (basis- en seniorkwalificatie), anderzijds het belonen van onderwijskwaliteit. Resultaat: In 2010 zijn een coördinator en trainer Basiskwalificatie Onderwijs aangesteld. De eerste trainingen zijn gegeven aan beginnende docenten met een zeer goed resultaat. Ook zijn de facultaire onderdelen van dit docentprofessionaliseringstraject van start gegaan. Middelen: Regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, Human Resources Tijdschema: 2010 e.v. Kwaliteit van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Verhogen van kwaliteit van onderwijs, bijtrekken van het onderwijsbeen door het treffen van maatregelen op het terrein van studievoortgang, studiebegeleiding en onderwijsprocessen, waaronder verhoging van de BSA-norm en pilots met intakegesprekken, en diverse deelprojecten op het gebied van activerend leren 15

17 Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema: In 2010 zijn diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. De verhoging van de BSA-norm naar 42 ECTS is een feit. Faculteiten hebben plannen ingediend om het onderwijs te kunnen intensiveren. Deze plannen zijn door het College geaccordeerd en van een startsubsidie voorzien. Bij twee faculteiten hebben pilots met intakegesprekken plaatsgevonden. De conclusies hiervan zijn begin 2011 bekend. Er zijn diverse initiatieven op het gebied van activerend leren genomen, waaronder het gebruik van stemkastjes tijdens colleges, het gebruik van weblectures en vormen van peer review. FBI, regulier Rector Magnificus, Strategy & Policy, faculteiten, Library and IT Services 2010 e.v. BaMa-structuur in internationale context Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Aanscherpen van BaMa-structuur in een internationale context Resultaat: Van het Ministerie van OCW hebben de Nederlandse universiteiten middelen gekregen ter stimulering van joint degrees. Deze middelen worden verspreid over de periode toegekend. Tilburg University zal deze middelen gebruiken om een tweetal stimuleringsprogramma s op te zetten: een programma dient ter stimulering van joint bachelor- en masterprogramma s; het andere programma is bedoeld voor de stimulering van joint PhD programma s. De uitwerking van beide stimuleringsplannen staat gepland voor Middelen: FBI, regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, International Office, faculteiten Tijdschema: 2010 e.v. Actualiseren van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Actualisering van het onderwijsaanbod Resultaat: In 2010 is voor enkele masteropleidingen een macrodoelmatigheidstoets aangevraagd. Ook is met enkele opleidingen gestopt die niet kostendekkend waren, dan wel niet meer pasten in de nieuwe strategie van een faculteit. Om de relaties met het beroepenveld te versterken zijn er enkele initiatieven genomen op het terrein van stages voor studenten. Ook is de profilering van enkele bacheloropleidingen aangescherpt zodat de diversiteit onder de uitstroomprofielen kon worden vergroot. Het gaat hier met name om bacheloropleidingen van de Tilburg School for Humanities. Middelen: FBI, regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, faculteiten Tijdschema: 2010 e.v. 16

18 ICT in het onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Bevorderen van ICT in het onderwijs/onderwijsinnovatie Resultaat: Via enkele initiatieven op het gebied van Blended Learning en door deelname in het landelijke OASE-project dat het gebruik van weblectures in het Hoger Onderwijs stimuleert wordt het gebruik van ICT in het onderwijs bevorderd. Door middel van ICTonderwijsbijeenkomsten wordt gestreefd naar optimale kennisdeling op het gebied van onderwijsinnovatie. Middelen: FBI (k 250), regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, Library and IT Services Tijdschema: 2010 e.v. Organisatie onderwijsondersteuning Aanleiding / Kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering en kwaliteitszorg vragen om gekwalificeerd ondersteunend personeel. Resultaat: De bundeling van onderwijsondersteuning op centraal niveau is verkend. Helder is dat door samenvoeging van kennis op het gebied van ICT in het Onderwijs, docentprofessionalisering en toetsexpertise, de voor onderwijsinnovatie noodzakelijke professionalisering kan worden gestimuleerd. Vooralsnog is gekozen voor een herplaatsing van enkele medewerkers. In 2011 zal in nauwe samenwerking met de faculteiten een optimale bundeling van onderwijsondersteuning worden vastgesteld en gerealiseerd. Middelen: PM Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Start in 2010 Diversiteitsbeleid Aanleiding / Kader: Strategisch Plan en Doel /omschrijving: Tilburg University wil bevorderen dat het aantal allochtone studenten toeneemt, de uitval vermindert en hun studieresultaten verbeteren door middel van het uitvoeren van projecten die leiden tot: bevordering van sociale verbanden en voorzieningen van/voor allochtone studenten. voorlichting gericht op de doelgroep en hun ouders. Resultaat: In 2010 zijn enkele initiatieven ontplooid om de allochtone student zich beter thuis te laten voelen op de universiteit. Specifiek is ingezet op een betere voorlichting voor deze studenten door enkele middelbare scholen te bezoeken. Ook is er een zeer succesvolle bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van het Suikerfeest. Middelen: FBI (reservering is reeds gemaakt) Actie: Voorzitter, Strategy & Policy i.s.m. Student Services en Communications & Marketing Tijdschema: 2010 e.v. 17

19 2. Onderzoek Ontwikkeling Centers of Excellence Aanleiding / Kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Om in de nationale en internationale competitie mee te kunnen doen zal Tilburg University de mogelijkheid scheppen om een aantal van onze multidisciplinaire onderzoekscentra door te laten ontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. Resultaat: In 2010 is de eerste aanvraag voor een Center of Excellence gedaan door het instituut Intervict. Onder leiding van een vooraanstaande commissie hebben een evaluatie en site visit plaatsgevonden. In 2011 worden de conclusies van de commissie verwacht. Middelen: PM Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Start in 2010 Valorisatie Aanleiding / kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Versterken van de impact van onderzoek. Versterking van verankering van Tilburg University in de regionale en nationale kennisinfrastructuur. Resultaat: In 2011 heeft de universiteit haar regionale positie versterkt binnen het kader van Midpoint Brabant. De contouren voor een topinstituut Social Innovation zijn ontworpen. Door multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en het bedrijfsleven geeft de universiteit vorm aan innovatie op belangrijke maatschappelijke thema s. In 2011 zal dit profiel van Social Innovation verder worden verdiept. Middelen: Regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Personeel Internationale (top)medewerkers Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources Doel: Aanpassing van onze werving, selectie en arbeidsvoorwaarden om effectief op de internationale onderzoeksmarkt te kunnen opereren. Resultaat: Werving en selectieprocessen zijn gedigitaliseerd, wat het solliciteren voor internationale medewerkers vergemakkelijkt. Samen met de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is een draaiboek ontwikkeld voor de facilitering van internationale medewerkers tijdens werving- en selectieprocedures en de settling-in fase. Samen met VSNU wordt uitgezocht of er mogelijkheden zijn, en zo ja welke, om de arbeidsvoorwaarden meer af te stemmen op de behoeften van internationale kenniswerkers. Middelen: Regulier Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema:

20 Sturen op prestaties en talent Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources , P-enquête 2009 Doel: Sturing op talent, prestaties en competenties ter bevordering van de kwaliteit van werk. Resultaat: Binnen Tilburg University is commitment voor de noodzaak van prestatie- en ontwikkelingsgericht sturen. In 2010 zijn daarvoor de nodige instrumenten ontwikkeld. Leidinggevenden zullen in 2011 ondersteund worden bij de implementatie van dit nieuwe beleid. Een faculteit en een dienst hebben zich beschikbaar gesteld om als pilot te fungeren bij het invoeren van bewust belonen. Dit zal in 2013 worden geëvalueerd. Middelen: Regulier, PM Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema: Aandeel vrouwen in hogere functies (WP en OBP) Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources Doel: Minimaal 15 procent van de hoogleraren binnen Tilburg University is in 2013 vrouw en vergroting van aandeel vrouwen in top van OBP-functies. In het kader van het Charter Talent naar de Top evalueren en precieze targets formuleren. Resultaat: Tilburg University heeft haar doelstellingen voor 2010 gerealiseerd, zowel wat betreft het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies als voor het aantal vrouwen in hogere OBP functies. Middelen: Regulier, PM Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema: 2010 e.v. 4. Organisatie International Campus fase 2 Kader: Strategisch plan Doel: Verbetering en optimalisering van dienstverlening aan internationale studenten en medewerkers. Resultaat: In de tweede fase van het programma Towards an International Campus is integratie een van de hoofdthema s. In 2010 is de voorbereiding gestart voor de opzet van een geïntegreerde introductie voor alle nieuwe (internationale) studenten vanaf In het kader van het thema taal hebben sinds de start van het programma in 2007 meer dan 1200 medewerkers en 500 studenten aan de English Language Assessment deelgenomen om op basis daarvan het gebruik van het Engels te verbeteren. In 2010 heeft een recordaantal van 470 internationale studenten en medewerkers een cursus Nederlands gevolgd. Middels het derde thema, bevordering van de interculturele competentie, is in 2010 door 380 studenten een workshop gevolgd. 19

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3 Jaarverslag 2011 VOORWOORD Ons besluit van ruim twee jaar geleden om de Protestantse Theologische Universiteit te verplaatsen naar Amsterdam en Groningen is nu in de fase van concrete uitvoering gekomen.

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie