Jaarverslag. Feiten en cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers

2 Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg 1

3 2

4 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur 1 Organisatie 1.1 Organogram 1.2 Stichtingsbestuur 1.3 College van Bestuur 1.4 Risicobeheersing 1.5 Financiën 2 Bestuursagenda Ranking Tilburg University 3.1 Onderwijs 3.2 Onderzoek Internationale rankings Tilburg University Economics Ranking 3.3 Ranking TIASNIMBAS 3

5 Onderzoeksinstituten 4.1 Overzicht Onderzoekscentra Babylon CentERdata Centrum voor Patristisch Onderzoek CIR - Center for Innovation Research CoRPS - Center of Research on Psychology in Somatic diseases EBC - European Banking Center ERISS - European Research Institute in Service Science EVS - European Values Study ILRS - Instituut voor Liturgische en Rituele Studies INTERVICT - International Victimology Institute Tilburg Netspar - Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement ReflecT - Research Institute on Flexicurity Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University Thomas Instituut Tiber - Tilburg Institute for Behavioral Economics Research TiCC - Tilburg center for Cognition and Communication TILEC - Tilburg Law and Economics Center TiLPS - Tilburg centre for Logic and Philosophy of Science TILT - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society Tranzo - Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn TSC - Tilburg Sustainability Center 4.2 Gelieerde instituten IVA IVO 5 Onderzoek 5.1 Visitaties en kwaliteitszorg 5.2 Cijfermateriaal 5.3 Onderzoekssubsidies 5.4 Stichting Bijzondere Leerstoelen 6 Onderwijs 6.1 Accreditatie 6.2 Ontwikkelingen in onderwijs 6.3 Post experience onderwijs 4

6 Studenten 7.1 Voorlichtingsactiviteiten en toelating 7.2 Centraal klachten loket 7.3 Studentdecanen 7.4 Kengetallen 7.5 Center for knowledge transfer (CKT) Inleiding Samenwerking Ontwikkelingen kernactiviteiten 8 Internationalisering 8.1 International Office 8.2 Uitgaande en inkomende studentenmobiliteit 8.3 Internationale sturdentenwerving 8.4 RISE 9 Personeel 9.1 Algemeen 9.2 Onderverdeling naar functies en geslacht 9.3 Tijdelijk personeel 9.4 Ontwikkeling leeftijdsopbouw 9.5 Voltijd en deeltijd personeel 9.6 Salarisschalen 9.7 Ontwikkeling ziekteverzuim < 1 jaar (in percentages) 9.8 Instroom en uitstroom 9.9 KCS en uitzendbureaus 10 Jaarrekening Kengetallen 10.2 Algemene toelichting 10.3 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 10.4 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 10.5 Jaarrekening 10.6 Letter of representation 10.7 Accountantsverklaring Bijlage 1 Lijst van afkortingen Bijlage 2 Nevenfuncties Stichtingsbestuur en College van Bestuur 5

7 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2010 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisatie daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen die in 2010 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen de katholieke identiteit van de universiteit, de ontwikkelingen in het rijksbeleid en de financiële gevolgen daarvan, de plannen voor intensivering van het onderwijs en de wijziging van de Wet Versterking Besturing. Het Stichtingsbestuur heeft uitgebreid met het College van Bestuur overleg gevoerd over de politieke ontwikkelingen in de sector Hoger Onderwijs en de positionering van Tilburg University daarbinnen. Het Stichtingsbestuur staat achter de plannen van het College om een verdere profilering van de Tilburg University na te streven en intern de verhouding wetenschappelijke versus ondersteunende organisatieonderdelen opnieuw te herzien. In het kader van de relatie met de kerk heeft het Stichtingsbestuur overleg gevoerd met de bisschoppen medio Onderwerp van gesprek was een nadere uitwerking van de identiteit van Tilburg University. Kern van de identiteit is de emancipatiegedachte van Cobbenhagen, de relatie daarvan met de katholieke sociale leer en de voortdurende exploratie van identiteit in een universitaire gemeenschap. De identiteit zoals besproken is geïllustreerd aan de hand van concrete onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan Tilburg University. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2010 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen van bespreking tijdens dat overleg waren het Strategisch Plan, het Taken Middelen Plan (de universitaire Voorjaarsnota ), de wijzigingen in de WHW, de begroting en de plannen voor intensivering van het onderwijs. De teneur van die besprekingen was positief. In 2010 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van de heer drs. H. Borstlap. Het Stichtingsbestuur heeft de heer W.I.I. van Beek, lid van de Tweede Kamer, verwelkomd als nieuw lid. 6

8 De vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur neemt deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. Tilburg, 21 maart 2011 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

9 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Ambities In 2010 is het nieuwe Strategisch Plan van start gegaan. Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, opdat Tilburg University zich hierin als kwaliteitsinstelling verder profileert. De lijn van stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van Tilburg University in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2010 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2010 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, valorisatie, verhoging van het aandeel vrouwen in hogere functies, topsportbeleid, lancering van een nieuwe website en herverdeling van de taken van centrale diensten. Over de Bestuursagenda 2010 wordt verderop in dit verslag integraal gerapporteerd. Intensivering van het onderwijs Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Tilburg University zet zich in om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. In 2010 heeft de universiteit geïnvesteerd in facultaire onderwijsplannen om deze intensivering te kunnen concretiseren. Bovendien is gestart met een heroriëntatie op de excellentieprogramma s om meer differentiatie binnen het onderwijsaanbod mogelijk te maken. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2010 is een eerste aanvraag voor een Center of Excellence gedaan. Onder leiding van een vooraanstaande commissie heeft eind 2010 de evaluatie plaatsgevonden. In 2011 wordt de bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp verwacht. Internationale studenten Het aandeel internationale studenten aan Tilburg University steeg in 2010 opnieuw. Tilburg University is zeer verheugd over de groeiende internationale belangstelling. De verdere internationalisering van de campus heeft dan ook veel aandacht gekregen met als een van de resultaten de Engelstalige benaming van de universiteit, de faculteiten en de dienstonderdelen. 8

10 Het is een van de ambities om ook de uitgaande mobiliteit te stimuleren. In 2010 heeft de universiteit het bestaande beleid daarvoor voortgezet. Valorisatie: Social Innovation Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Als een van de key spelers in de regionale samenwerking Mid-point Brabant heeft de universiteit in 2010 gewerkt aan de contouren van een topinstituut Social Innovation. Door middel van multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven wordt innovatie bevorderd op belangrijke maatschappelijke thema s. In 2011 zal dit topinstituut worden gerealiseerd. Tilburg University heeft afgelopen jaar ook haar positie in Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuidoost Brabant van internationaal bedrijfsleven en instellingen voor hoger onderwijs, versterkt. Het thema Social Innovation maakt deel uit van het strategisch plan van Brainport. Tevens zijn binnen de Brainportregio samenwerkingsmogelijkheden verkend met de TU/e en de Universiteit Maastricht. Organisatie Een doorlichting van de financiële kolom heeft in 2010 geleid tot aanbevelingen op het vlak van de organisatie van de P&C - functie, de invulling van de strategische functie binnen de universiteit en de vaststelling van relevante stuurinformatie. De aanbevelingen hebben geleid tot projectvoorstellen die in 2011 zullen worden gerealiseerd. In 2010 is verder gewerkt aan een visietraject en een herstructurering van de diensten teneinde een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening te bewerkstelligen. Tevens wordt daarmee een verhoging van effectiviteit en efficiëntie nagestreefd en herbezinning op de interne verhouding tussen wetenschappelijke en ondersteunende organisatieonderdelen. Financiën In het tot voor kort geldende Bama-bekostigingsmodel heeft Tilburg University door haar relatief zeer goede prestaties in de afgelopen jaren regelmatig forse begrotingsoverschotten gekend. Daarbij was het perspectief dat er in de jaren vanaf een daling in de bekostiging zou optreden, dat met die overschotten zou kunnen worden gedicht. Wij voorzagen dan ook in 2010, 2011 en 2012 mogelijk forse tekortjaren. De verwachting was dat daarna inkomsten en uitgaven weer in evenwicht zouden komen. Door de forse Rijksbezuinigingen, die een aantal verschillende elementen kennen en die min of meer toevallig allemaal bij onze universiteit landen, is het financiële perspectief echter belangrijk gewijzigd. Om inkomsten en uitgaven weer in overeenstemming te brengen zijn daarom fikse bezuinigingen nodig. Bij het schrijven van het jaarverslag is binnen de instelling een begin met die bezuinigingen gemaakt. Het gaat daarbij om een zeer ingrijpende bezuiniging die ongeveer 15 procent van onze eerste geldstroom beslaat. Hieraan zal in 2011 en in de jaren die volgen nadere invulling worden gegeven. Hein van Oorschot, Voorzitter College van Bestuur 9

11 1 Organisatie 1.1 Organogram Board of Governors University Council Doctorate Board Executive Board University Labor & Representation Board Secretary General Tilburg School of Economics and Management University Office TiasNimbas Business School Tilburg Law School Office of Economic and Administrative Affairs Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Library and IT Services Tilburg School of Humanities Student Services Tilburg School of Theology Facility Services De onderzoeksinstituten verbonden aan Tilburg University zijn onderdeel van een of meerdere schools. 1.2 Stichtingsbestuur Tilburg University is een zogenaamde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. 10

12 Op 31 december 2010 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: - Prof. drs. R.F.M. Lubbers Leden: - Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst APG Groep NV) - Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) - Drs. M.A.M. Leers (voormalig voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) - Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur NV Hagelunie) - De heer W.I.I. van Beek (lid Tweede Kamer) - Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) De commissie Remuneratie / Benoemingen van het stichtingsbestuur bestond op 31 december 2010 uit: - Prof. drs. R.F.M. Lubbers, voorzitter - Drs. M.A.M. Leers, plaatsvervangend voorzitter - Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Strategy & Policy / adjunct-secretaris van de universiteit, mevrouw dr. E.M.R. van der Heijden. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het Stichtingsbestuur is opgenomen in bijlage College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het College van Bestuur is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Per 31 december 2010 bestond het College van Bestuur uit twee personen: - Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter - Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur is opgenomen in bijlage Risicobeheersing Management Control is gericht op het waarborgen van de realisatie van strategische beleidsdoelstellingen. Voor Tilburg University bestaat deze interne beheersing uit het stellen van strategische kaders en uit reglementen en procedures die gericht zijn op het identificeren, analyseren en beheersen van risico s. Belangrijke risico s zijn de ontwikkeling van de Rijksbijdrage, het niet bereiken van doelen uit het Strategisch Plan en de lange termijn huisvestingsrisico s. 11

13 De belangrijkste instrumenten voor de interne beheersing binnen Tilburg University zijn (niet limitatief): Het Strategisch Plan , waarin de strategische doelen voor de komende jaren zijn geformuleerd en dat als uitgangspunt dient voor de jaarlijkse bestuursagenda van de universiteit. Het Bestuurs- en Beheersreglement waarin de bevoegdheden van de beheersfunctionarissen, aangesteld door het College van Bestuur, zijn geregeld. De mandaatregeling waarin de bevoegdheden per faculteit en overige beheerseenheden zijn vastgelegd. De financiële planning- en controlcyclus die bestaat uit het Taken Middelen Plan waarin meerjarige kaders worden gesteld en uit de decentrale meerjarenbegrotingen van faculteiten, diensten en gelieerde instituten die worden goedgekeurd door het College van Bestuur en als basis dienen voor de begroting van Tilburg University die wordt goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. Financiële managementrapportages die de beheerseenheden minimaal viermaandelijks indienen bij het College van Bestuur en waarin wordt gerapporteerd over de realisatie ten opzichte van de begroting, de verwachtingen voor de rest van het jaar en mogelijke risico s en de beheersing daarvan. Periodieke toetsing van de ontwikkeling van de financiële reserves (concern niveau en beheerseenheden) ten opzichte van de gestelde normen. Cashflowprognoses die worden afgegeven door de treasurer. De stuurkaarten onderwijs, onderzoek en personeel waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen afgeleid uit het Strategisch Plan. Periodieke bilaterale overleggen tussen het College van Bestuur en de faculteiten waarin onder andere de targets en de realisatie van de prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel worden besproken. Code of Conduct. Tilburg University heeft duidelijke waarden voor gedrag benoemd voor het werken en studeren bij de universiteit, deze waarden zijn: integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid. De Regeling Nevenwerkzaamheden. Een door het College van Bestuur vastgesteld Treasury Statuut dat voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. De Letter of Representation. De aanwezigheid van de afdeling Internal Audit. Review vindt plaats door de externe accountant die vervolgens een verklaring afgeeft bij de jaarrekening. Periodieke doorlichtingen van de kolommen van de ondersteunende dienstverlening. Personeelsenquête. Het bewustzijn bestaat dat geen enkel systeem van interne beheersing volledige garantie geeft op het in zijn geheel behalen van gestelde strategische doelen en het voorkomen van fouten. Genoemde instrumenten van interne beheersing worden regelmatig getoetst en geëvalueerd. In 2010 is een concerncontroller aangesteld om verdere inhoud te geven aan onder andere risicomanagement en heeft de doorlichting plaatsgevonden van de financiële kolom. Ontwikkelpunt uit deze doorlichting betreft het verder versterken van de koppeling tussen strategie en financiën. De rollen van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur op het gebied van interne beheersing voldeden in het verslagjaar aan de wettelijke kaders zoals deze zijn opgenomen in de Wet op het Hoger 12

14 Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Verder is Tilburg University van mening dat de huidige beheersstructuur en -mechanismen op dit moment toereikend zijn en voldoende waarborgen bieden om risico s waaraan wij onderhevig zijn vroegtijdig te onderkennen en indien mogelijk te beheersen. Wij zijn ons er van bewust dat het systeem mede in het licht van toekomstige ontwikkelingen niet definitief af is en zijn van daaruit op zoek naar verdere doorontwikkeling en verbetering. 1.5 Financiën Begroting 2011 (bedragen x 1.000) Begroting 2011 Geconsolideerd Baten Rijksbijdrage OCW Correctie inkomensoverdrachten Collegegelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal van de baten Lasten Personele lasten Overige lasten Totaal van de lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten 447 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten 0 Buitengewone lasten 0 Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 Aandeel derden -/- 0 Exploitatiesaldo

15 Vergelijking met balansposten 2010 Het totale vermogen is met bijna m 11 toegenomen tot ruim m 274 per ultimo Het exploitatietekort (-m 6) is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De toename van de langlopende schulden met m 13 hangt samen met een nieuwe lening ter financiering van een aantal huisvestingsprojecten. Door deze projecten is ook de waarde van de materiële vaste activa gestegen. De kortlopende schulden zijn door vooruitontvangen termijnen onderhanden werk met m 4 gestegen. Analyse kasstromen Per ultimo 2010 bedraagt de stand van de liquide middelen ruim m 106. Dit is een lichte groei ten opzichte van vorig jaar. Het saldo van inkomende en uitgaande kasstromen uit operationele activiteiten was in 2010 ruim m 9 positief. Er is voor een bedrag van m 20 geïnvesteerd in materiële vaste activa en financiële vaste activa. Voor de investering in materiële vaste activa is een nieuwe lening aangetrokken van m 15. Gesaldeerd met de aflossingen heeft dit een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten opgeleverd van m

16 2 Bestuursagenda 2010 Bestuursagenda 2010 Met de vaststelling van het Strategisch Plan zijn de hoofdonderwerpen van instellingsbeleid voor de periode vastgesteld en is de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. Deze bestuursagenda geeft de uitwerking daarvan voor het begrotingsjaar Dit is het eerste jaar onder het Strategisch Plan Tevens zijn in deze agenda die onderwerpen opgenomen die eerder zijn gepland, maar nog niet gerealiseerd in Bij een aantal onderwerpen wordt onder middelen Pro Memorie (PM) gemeld. Dit is een consequentie van de aard van de betreffende projecten: het gaat in de meeste gevallen om beleidsvoorbereiding die ten laste komt van de lopende exploitatie en die resulteert in een werkplan met begroting. De voor de uitvoering van het te ontwikkelen beleid benodigde middelen zijn met andere woorden meestal aan het eind van het beleidsvoorbereidende traject bekend. Onder actie is aangegeven welk Collegelid het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Tevens is aangegeven welk organisatieonderdeel binnen de diensten in eerste instantie verantwoordelijk is voor het project in kwestie. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in dat het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie met andere organisatieonderdelen. Voor de uitvoering van de prioriteiten Strategisch Plan voor 2010 ten laste van het FBI is een bedrag van k 451 toegekend en staat k gereserveerd. 1. Onderwijs Waardering van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Bevorderen van waardering voor onderwijs. Het betreft enerzijds het bevorderen van excellentie van docenten (basis- en seniorkwalificatie), anderzijds het belonen van onderwijskwaliteit. Resultaat: In 2010 zijn een coördinator en trainer Basiskwalificatie Onderwijs aangesteld. De eerste trainingen zijn gegeven aan beginnende docenten met een zeer goed resultaat. Ook zijn de facultaire onderdelen van dit docentprofessionaliseringstraject van start gegaan. Middelen: Regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, Human Resources Tijdschema: 2010 e.v. Kwaliteit van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Verhogen van kwaliteit van onderwijs, bijtrekken van het onderwijsbeen door het treffen van maatregelen op het terrein van studievoortgang, studiebegeleiding en onderwijsprocessen, waaronder verhoging van de BSA-norm en pilots met intakegesprekken, en diverse deelprojecten op het gebied van activerend leren 15

17 Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema: In 2010 zijn diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. De verhoging van de BSA-norm naar 42 ECTS is een feit. Faculteiten hebben plannen ingediend om het onderwijs te kunnen intensiveren. Deze plannen zijn door het College geaccordeerd en van een startsubsidie voorzien. Bij twee faculteiten hebben pilots met intakegesprekken plaatsgevonden. De conclusies hiervan zijn begin 2011 bekend. Er zijn diverse initiatieven op het gebied van activerend leren genomen, waaronder het gebruik van stemkastjes tijdens colleges, het gebruik van weblectures en vormen van peer review. FBI, regulier Rector Magnificus, Strategy & Policy, faculteiten, Library and IT Services 2010 e.v. BaMa-structuur in internationale context Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Aanscherpen van BaMa-structuur in een internationale context Resultaat: Van het Ministerie van OCW hebben de Nederlandse universiteiten middelen gekregen ter stimulering van joint degrees. Deze middelen worden verspreid over de periode toegekend. Tilburg University zal deze middelen gebruiken om een tweetal stimuleringsprogramma s op te zetten: een programma dient ter stimulering van joint bachelor- en masterprogramma s; het andere programma is bedoeld voor de stimulering van joint PhD programma s. De uitwerking van beide stimuleringsplannen staat gepland voor Middelen: FBI, regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, International Office, faculteiten Tijdschema: 2010 e.v. Actualiseren van onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Actualisering van het onderwijsaanbod Resultaat: In 2010 is voor enkele masteropleidingen een macrodoelmatigheidstoets aangevraagd. Ook is met enkele opleidingen gestopt die niet kostendekkend waren, dan wel niet meer pasten in de nieuwe strategie van een faculteit. Om de relaties met het beroepenveld te versterken zijn er enkele initiatieven genomen op het terrein van stages voor studenten. Ook is de profilering van enkele bacheloropleidingen aangescherpt zodat de diversiteit onder de uitstroomprofielen kon worden vergroot. Het gaat hier met name om bacheloropleidingen van de Tilburg School for Humanities. Middelen: FBI, regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, faculteiten Tijdschema: 2010 e.v. 16

18 ICT in het onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan Doel/omschrijving: Bevorderen van ICT in het onderwijs/onderwijsinnovatie Resultaat: Via enkele initiatieven op het gebied van Blended Learning en door deelname in het landelijke OASE-project dat het gebruik van weblectures in het Hoger Onderwijs stimuleert wordt het gebruik van ICT in het onderwijs bevorderd. Door middel van ICTonderwijsbijeenkomsten wordt gestreefd naar optimale kennisdeling op het gebied van onderwijsinnovatie. Middelen: FBI (k 250), regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy, Library and IT Services Tijdschema: 2010 e.v. Organisatie onderwijsondersteuning Aanleiding / Kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering en kwaliteitszorg vragen om gekwalificeerd ondersteunend personeel. Resultaat: De bundeling van onderwijsondersteuning op centraal niveau is verkend. Helder is dat door samenvoeging van kennis op het gebied van ICT in het Onderwijs, docentprofessionalisering en toetsexpertise, de voor onderwijsinnovatie noodzakelijke professionalisering kan worden gestimuleerd. Vooralsnog is gekozen voor een herplaatsing van enkele medewerkers. In 2011 zal in nauwe samenwerking met de faculteiten een optimale bundeling van onderwijsondersteuning worden vastgesteld en gerealiseerd. Middelen: PM Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Start in 2010 Diversiteitsbeleid Aanleiding / Kader: Strategisch Plan en Doel /omschrijving: Tilburg University wil bevorderen dat het aantal allochtone studenten toeneemt, de uitval vermindert en hun studieresultaten verbeteren door middel van het uitvoeren van projecten die leiden tot: bevordering van sociale verbanden en voorzieningen van/voor allochtone studenten. voorlichting gericht op de doelgroep en hun ouders. Resultaat: In 2010 zijn enkele initiatieven ontplooid om de allochtone student zich beter thuis te laten voelen op de universiteit. Specifiek is ingezet op een betere voorlichting voor deze studenten door enkele middelbare scholen te bezoeken. Ook is er een zeer succesvolle bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van het Suikerfeest. Middelen: FBI (reservering is reeds gemaakt) Actie: Voorzitter, Strategy & Policy i.s.m. Student Services en Communications & Marketing Tijdschema: 2010 e.v. 17

19 2. Onderzoek Ontwikkeling Centers of Excellence Aanleiding / Kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Om in de nationale en internationale competitie mee te kunnen doen zal Tilburg University de mogelijkheid scheppen om een aantal van onze multidisciplinaire onderzoekscentra door te laten ontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. Resultaat: In 2010 is de eerste aanvraag voor een Center of Excellence gedaan door het instituut Intervict. Onder leiding van een vooraanstaande commissie hebben een evaluatie en site visit plaatsgevonden. In 2011 worden de conclusies van de commissie verwacht. Middelen: PM Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Start in 2010 Valorisatie Aanleiding / kader: Strategisch plan Doel /omschrijving: Versterken van de impact van onderzoek. Versterking van verankering van Tilburg University in de regionale en nationale kennisinfrastructuur. Resultaat: In 2011 heeft de universiteit haar regionale positie versterkt binnen het kader van Midpoint Brabant. De contouren voor een topinstituut Social Innovation zijn ontworpen. Door multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en het bedrijfsleven geeft de universiteit vorm aan innovatie op belangrijke maatschappelijke thema s. In 2011 zal dit profiel van Social Innovation verder worden verdiept. Middelen: Regulier Actie: Rector Magnificus, Strategy & Policy Tijdschema: Personeel Internationale (top)medewerkers Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources Doel: Aanpassing van onze werving, selectie en arbeidsvoorwaarden om effectief op de internationale onderzoeksmarkt te kunnen opereren. Resultaat: Werving en selectieprocessen zijn gedigitaliseerd, wat het solliciteren voor internationale medewerkers vergemakkelijkt. Samen met de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is een draaiboek ontwikkeld voor de facilitering van internationale medewerkers tijdens werving- en selectieprocedures en de settling-in fase. Samen met VSNU wordt uitgezocht of er mogelijkheden zijn, en zo ja welke, om de arbeidsvoorwaarden meer af te stemmen op de behoeften van internationale kenniswerkers. Middelen: Regulier Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema:

20 Sturen op prestaties en talent Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources , P-enquête 2009 Doel: Sturing op talent, prestaties en competenties ter bevordering van de kwaliteit van werk. Resultaat: Binnen Tilburg University is commitment voor de noodzaak van prestatie- en ontwikkelingsgericht sturen. In 2010 zijn daarvoor de nodige instrumenten ontwikkeld. Leidinggevenden zullen in 2011 ondersteund worden bij de implementatie van dit nieuwe beleid. Een faculteit en een dienst hebben zich beschikbaar gesteld om als pilot te fungeren bij het invoeren van bewust belonen. Dit zal in 2013 worden geëvalueerd. Middelen: Regulier, PM Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema: Aandeel vrouwen in hogere functies (WP en OBP) Kader: Strategisch plan , 11-puntenplan Human Resources Doel: Minimaal 15 procent van de hoogleraren binnen Tilburg University is in 2013 vrouw en vergroting van aandeel vrouwen in top van OBP-functies. In het kader van het Charter Talent naar de Top evalueren en precieze targets formuleren. Resultaat: Tilburg University heeft haar doelstellingen voor 2010 gerealiseerd, zowel wat betreft het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies als voor het aantal vrouwen in hogere OBP functies. Middelen: Regulier, PM Actie: Voorzitter, Human Resources Tijdschema: 2010 e.v. 4. Organisatie International Campus fase 2 Kader: Strategisch plan Doel: Verbetering en optimalisering van dienstverlening aan internationale studenten en medewerkers. Resultaat: In de tweede fase van het programma Towards an International Campus is integratie een van de hoofdthema s. In 2010 is de voorbereiding gestart voor de opzet van een geïntegreerde introductie voor alle nieuwe (internationale) studenten vanaf In het kader van het thema taal hebben sinds de start van het programma in 2007 meer dan 1200 medewerkers en 500 studenten aan de English Language Assessment deelgenomen om op basis daarvan het gebruik van het Engels te verbeteren. In 2010 heeft een recordaantal van 470 internationale studenten en medewerkers een cursus Nederlands gevolgd. Middels het derde thema, bevordering van de interculturele competentie, is in 2010 door 380 studenten een workshop gevolgd. 19

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over Tilburg University (TiU), de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil?

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil? Dames en Heren, Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat ons stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onderwerp is van maatschappelijk en (vooral ook) politiek debat. Er is al veel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek Jaarverslag 2016 De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting SEO Economisch Onderzoek is, net als in voorgaande jaren, in het verslagjaar 2016 twee keer bij elkaar

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL.

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL. BESTUURSREGLEMENT INTERFACULTAIR INSTITUUT AFRIKA-STUDIECENTRUM LEIDEN (AFRICAN STUDIES CENTRE LEIDEN; ASCL) UNIVERSITEIT LEIDEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Naam 1. Het interfacultair instituut draagt

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie