Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008."

Transcriptie

1 Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum Printdatum Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productbenaming Calciumcarbonaat (natuurlijke) Synoniemen Calciet, aragoniet marmer, krijt, Fluxstone, gemalen calciumcarbonaat (GCC). Deze lijst is mogelijk niet volledig. Handelsnaam Kalksteen, Kalksteenmeel, Kalksteenzand, etc. Chemische naam - Formule Calciumcarbonaat - CaCO3 CAS-Nr EINECS-Nr Molair gewicht 100,09 g/mol REACH registratienummer Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). 1.2 Relevant geïdentific gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Hieronder vindt u een algemene beschrijving van toepassingen. Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen Landbouw, bosbouw en visserij Milieubescherming Chemische stoffen voor de waterzuivering Additieven voor voeding/ voer Vervaardiging van voedingsmiddelen Farmaceutische producten Mijnbouw (waaronder offshore activiteiten) Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, waaronder gips en cement Producten van papier Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Steen, gips, cement, glazen en keramische voorwerpen Bouwnijverheid Op basis van de huidige kennis zijn er toepassingen van het product vastgesteld die worden ontgeraden. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Rheinkalk GmbH Adres Am Kalkstein Wülfrath Duitsland Telefoon

2 Pagina 2/12 Telefax van bevoegd persoon verantwoordelijk voor SDS in de lidstaat of in de EU: 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen (Europa) Telefoonnummer van het gifinformatiecentrum Telefoonnummer voor noodgevallen (Firma) 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 112 Dit telefoonnummer is bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week Dit telefoonnummer is bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/ Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG Deze stof is niet geclassific als lijk volgens Richtlijn 67/548/EEG Nadere informatie: Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf Etiketteringselementen VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Gevarenpictogrammen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Signaalwoord Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Gevarenaanduidingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Veiligheidsaanbevelingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/ Volgens Europese Richtlijn 67/548/EEG zoals geamend. Gevaaraanduiding Deze stof is niet geclassific als lijk volgens Richtlijn 67/548/EEG. R-zin(nen) Onlijke stof.

3 Pagina 3/12 S-zin(nen) Onlijke stof. 2.3 Andere gevaren Er zijn andere gevaren geïdentific 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Stoffen Chemische naam CAS-Nr. EG-Nr. REACH Nummer Indexnr. Massaprocent Calciumcarbonaat <100 Zuiverheidsgraad (%): Geen onzuiverheden die relevant zijn voor classificatie en etikettering 4. Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Inademing Aanraking met de huid Aanraking met de ogen Inslikken Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Borstel de verontreinigde lichaamsdelen voorzichtig en zachtjes schoon om alle sporen van het product te verwijderen. Spoel de verontreinigde huid direct met voldoende water. Verwijder verontreinigde kleding. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Onmiddellijk grote hoeveelheden water laten drinken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en Geen bekende vertraagde. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Volg de adviezen op uit hoofdstuk Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Het product brandt niet. Gebruik droog poeder, schuim of CO2 blusser om het omringende vuur te

4 Pagina 4/12 Ongeschikte blusmiddelen blussen. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Calciumoxide reageert met water en daarbij komt warmte vrij. Dit kan een risico vormen voor ontvlambaar materiaal. 5.3 Advies voor brandweerlieden Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Advies voor andere personen dan de hulpdiensten Advies voor de hulpdiensten Zie hoofdstuk Milieuvoorzorgsmaatregelen Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg dat de stofniveaus tot een minimum beperkt blijven. Zorg dat onbeschermde personen niet binnenkomen. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Draag geschikte beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). Voorkom het inhaleren van stof. Zorg voor voldoende ventilatie of geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 8). Voorkom bevochtiging. Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gebruik een vacuümafzuiger of schep het in zakken. Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken. Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, veel water gebruiken. Buiten bereik houden van zuren. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Voor meer informatie over blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming of verwijderingsinstructies, raadpleegt u hoofdstuk 8 en Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende maatregelen Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Beperk stof tot een minimum. Minimaliseer vrijkomen van stof. Sluit stofbronnen, gebruik

5 Pagina 5/ Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne afzuiginstallatie (stofafzuiging bij de hanteerpunten). Hanteersystemen moeten bij voorkeur gesloten zijn. Bij het hanteren van zakken moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen de risico s zoals beschreven in de Verordening 90/269/EEC. Dampen/stof niet inademen. Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. De algemene beroepshygische maatregelen zijn verplicht om een veilige hantering van de stof te garanderen. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke gewoontes (zoals regelmatig reinigen met geschikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken, eten en roken op de werkplek. Neem aan het eind van de werkdag een douche en trek schone kleren aan. Draag thuis verontreinigde kleding. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Bulkopslag in daarvoor geschikte silo's. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet opslaan in nabijheid van zuren. Op een droge plaats bewaren. Goed afgesloten bewaren. 7.3 Specifiek eindgebruik 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Chemische naam Vorm Grenswaarde Rechtsgrondslag Calciumcarbonaat gegevens beschikbaar gegevens beschikbaar Afgeleide doses zonder effect Werknemers Chemische naam Calciumcarbonaat Blootstellingsrout e Oraal Inademing Huid Acute - plaatselijke geidentific Acute - systemische geidentific Lange termijnplaatselijke geidentific Lange termijn - systemische geidentific 10 mg/m3 Consumenten Chemische naam Calciumcarbonaat Blootstellingsrout e Oraal Acute - plaatselijke geidentific Acute - systemische 6,1 mg/kg lichaamsgewicht/ Lange termijnplaatselijke geidentific Lange termijn - systemische 6,1 mg/kg lichaamsgewicht/

6 Pagina 6/12 Inademing Huid dag dag 10 mg/m3 Voorspelde concentratie zonder effect Chemische naam Calciumcar bonaat Zoetwater Zoetwater afzetting Zeewater Milieu beschermings doel Zeeafzettin g Voedselket en Microorganisme n in de waterreinig ingsinstalla tie 100 mg/l Bodem Lucht 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Voor het beheersen van potentiële blootstelling moet stofvorming worden vermeden. Bovendien wordt het dragen van de juiste beschermeningsmiddelen aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (bijv. een bril of vizier) moet worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces). Bovendien moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kleding en veiligheidsschoenen worden gedragen Passende technische Systemen moeten bij voorkeur gesloten zijn of er maatregelen moet geschikte ventilatie bestaan om het stof in de atmosfeer onder de MAC-waarde te houden; eventueel geschikte beschermende kleding dragen Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen / het gezicht Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht. Geen contactlenzen dragen. Voor poeders, nauwsluitende bril met zijkleppen of gezichtsbedekkend masker. Het is ook verstandig dat iedereen een eigen oogreiniger in zakformaat bij zich draagt Bescherming van de huid Gebruik goedgekeurde met cyanide geïmpregne handschoenen met CE keurmerk. Draag kleding die volledig het lichaam bedekt, lange broek, overalls met lange mouwen, met gesloten slab bij open gedeelten. Draag zuurbestendig schoeisel. Beperk stofpenetratie Bescherming van de Gebruik goedgekeurde stofmaskers naar ademhalingswegen gelang de risicograad Thermische gevaren De stof houdt thermisch in en vereist daarom bijzondere voorzorgsmaatregelen Beheersing van milieublootstelling Alle ventilatiesystemen dienen te worden gefilterd voor afgifte aan de atmosfeer.

7 Pagina 7/12 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen: Kleur: wit gebroken wit beige Vorm: steen granulaten poeder vast Geur: Reukloos Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing ph: 8-9; > 20 mg/l; 25 C Smeltpunt: T > 600 C: CaCO3 CaO + CO2 Kookpunt: Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 C) Vlampunt: Niet van toepassing (anorganische stof). Verdampingssnelheid: Niet van toepassing Ontvlambaarheid: Het materiaal is niet brandbaar. Ontploffingseigenschappen: Niet explosief Dampspanning: Niet van toepassing Dampdichtheid: Niet van toepassing Dichtheid: g/cm3; 20 C Oplosbaarheid in water: 16,6 mg/l; 20 C; OECD testrichtlijn 105; Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Niet van toepassing (anorganische stof). Zelfontbrandingstemperatuur: Geen relatieve zelfontbrandingstemperatuur onder 400 C (onderzoeksresultaten, EU A.16-methode) Ontledingstemperatuur: Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Viscositeit, kinematisch: Niet van toepassing Oxiderende eigenschappen: Geen oxidatie-eigenschappen (op basis van de chemische structuur bevat de stof zuurstofoverschot of andere structurele groepen die gecorrel zijn en regelmatig exothermisch reageren met brandbaar materiaal). 9.2 Overige informatie Bulk soortelijk gewicht kg/m3; 20 C 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden Chemische stabiliteit Exotherme reactie met zuren Mogelijke lijke reacties Het product reageert exotherm met zuren Te vermijden omstandigheden Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Calciumoxide reageert met water en daarbij komt warmte vrij. Dit kan een risico vormen voor ontvlambaar materiaal.

8 Pagina 8/ Chemisch op elkaar inwerkende materialen Zuren 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Ontleedt door reaktie met sterke zuren. 11. Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische Acute toxiciteit Oraal LD50 > 2000 mg/kg lg (OESO 420, rat) Dermaal LD50 > 2000 mg/kg lg (OESO 402, rat) Inhalatief LC50 (4h) > 3 mg/l lucht (OESO 403, rat) De stof heeft een laag toxisch nivea bij inhalering en bij dermale en orale blootstelling. Huidcorrosie/-irritatie (konijn), OECD niet irriterend. Ernstig oogletsel/oogirritatie (konijn), OECD niet irriterend. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid Mutageniteit in geslachtscellen Uit in-vitrotesten zijn mutagene gebleken. Kankerverwekkendheid Calcium (opgenomen als Ca-lactaat) is niet kankerverwekkend (resultaten van experimenten, rat). Het ph-effect van product leidt niet tot een risico op kanker. Gebrek aan ondersteuning van menselijke epidemiologische gegevens van de kankerverwekkendheid van product. Indeling als kankerverwekkend wordt niet gerechtvaardigd. Giftigheid voor de voortplanting Calcium (opgenomen als Ca-carbonaat) is niet toxisch voor voortplanting (resultaten van experimenten, muis). Het ph-effect leidt niet tot een voortplantingsrisico. Gebrek aan ondersteuning van menselijke epidemiologische gegevens van het risico op toxiciteit voor voortplanting van produkt. Zowel bij klinisch onderzoek op dieren als op mensen van diverse calciumzouten zijn er voortplantings- of ontwikkelings waargenomen. Zie ook het Wetenschappelijk Comité voor de Voeding (hoofdstuk 16.6). Het product is dus niet toxisch voor de voortplanting en/of ontwikkeling. Indeling als giftig voor de voortplanting in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 is niet vereist. STOT bij eenmalige blootstelling Gebas op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

9 Pagina 9/12 STOT bij herhaalde blootstelling Gebas op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Gevaar bij inademing Niet bekend 12. Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Toxiciteit voor vissen Oncorhynchus mykiss (regenboogforel); LC50 >100% v/v; 96 h; OECD testrichtlijn 203; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof Giftigheid aan aquatische gegevens beschikbaar ongewervelden Chronische giftigheid voor waterplanten Toxiciteit voor microorganismen / Toxiciteit voor bacteriën Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren Toxiciteit voor in de bodem levende organismen Desmodesmus subspicatus (groene algen); EC50; 72 h; > 14 mg/l; OECD testrichtlijn 201; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof. actief slib; EC50; 3 h; > mg/l; OECD testrichtlijn 208; Niet toxisch Daphnia magna (grote watervlo); LC50 >100% v/v; 48 h; OECD testrichtlijn 202; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof. Bodem micro-organismen; EC50; 28 d; OECD testrichtlijn 216; Niet toxisch Eisenia fetida (regenwormen); LC50; 14 d; OECD testrichtlijn 207; Niet acuut giftig Avena sativa (haver); EC50; 21 d; OECD testrichtlijn 208; Niet acuut giftig Toxiciteit voor terrestrische planten Andere Calciumcarbonaat is een veel voorkomend gedeeltelijk oplosbaar mineraal dat in al het oppervlaktewater (meren, rivieren) voorkomt Overige informatie Geen 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen Bioaccumulatie Niet relevant voor anorganische stoffen Mobiliteit in de bodem Calcium hydroxide reageert met koolstofdioxide om Calcium carbonaat te vormen, dat slecht oplosbaar is, en dus een trage mobiliteit heeft in de meeste grondsoorten Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT- of vpvb-stoffen.

10 Pagina 10/ Andere schadelijke Er zijn andere ongunstige geïdentific. 13. Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Verwijdering van het product dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke en nationale wetgeving. De verwerking, het gebruik of de verontreiniging van dit product kunnen de afvalbeheeropties veranderen. Verwijder de verpakking en de ongebruikte inhoud in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de lidstaat en de plaatselijke overheid. De gebruikte verpakking mag niet worden hergebruikt. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Dit product wordt niet ingedeeld als lijk voor transport (ADR (over de weg), RID (per spoor), IMDG/GGVSea (over zee)) UN nummer niet geregul 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN niet geregul 14.3 Transportgevarenklasse(n) niet geregul 14.4 Verpakkingsgroep niet geregul 14.5 Milieugevaren Geen 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vermijd elke ontsnapping van stof tijdens transport, door gebruik te maken van geschikte tanks voor poeders Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code niet geregul 15. Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Autorisaties Beperkingen voor gebruik Andere verordeningen (Europese Unie) Informatie over nationale regelgeving Niet vereist Geen Het product is SEVESO-stof, tast de ozonlaag niet aan en is persistente organische verontreinigende stof. Duitse wetgeving over waterbedreigende stoffen VwVwS niet waterbedreigend (nwg) 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). 16. Overige informatie De gegevens zijn gebas op de meest recent verkregen informatie, maar geven garantie op welke specifieke productfuncties dan ook en vormen wettelijk geldig contractuele relatie.

11 Pagina 11/ Gevarenaanduidingen 16.2 Veiligheidsaanbevelingen 16.3 R-zin(nen) 16.4 S-zin(nen) 16.5 Afkortingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Onlijke stof. Onlijke stof. BCF: bioconcentratiefactor BF: beoordelingsfactor DMEL: afgeleide dosis met minimaal effect DNEL: afgeleide dosis zonder effect EC50: gemiddelde effectieve concentratie LC50: gemiddelde lethale concentratie LD50: gemiddelde lethale dosis NOAEL: dosis of concentratie waarbij schadelijk effect werd vastgesteld NOEC: concentratie zonder waarneembaar effect NOEL: dosis of concentratie waarbij effect werd vastgesteld OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling PBT: persistente, bioaccumulatieve, toxische stof PEC: voorspelde concentratie in het milieu PNEC: voorspelde concentraties zonder effect SDS: veiligheidsinformatieblad STEL: blootstellingslimiet korte tijdsduur TWA: tijdgewogen gemiddelde vpvb: zeer persistente, zeer bioaccumulatieve stof 16.6 Literatuurreferentie The European Calcium Carbonate Association Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Datablad volgens Annex II van de REACH Verordening (EC) 1907/2006. Referenties: 1.Verordening 90/269/EEC 2.Booklet L64 Safety Signs and Signals. The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 Guidance on Regulations (HSE) De Merck Index (Ed. Merck & Co, Rahway, USA)

12 Pagina 12/ Toegevoegd, geschrapt of herzien Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemark in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Vrijwaringclausule Dit veiligheidsinformatieblad (SDS) is gebas op de wettelijke provisies van Verordening EG nr. 1907/2006; Artikel 32 en Bijlage II (REACH), zoals geamend. De inhoud is bedoeld als leidraad bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de stof. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze SDS om te zorgen dat de informatie hierin goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product mogelijk gebruikt, hanteert, weggooit of op enige wijze in contact komt met het product. De informatie in instructies in deze SDS zijn gebas op de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van de aangegeven uitgavedatum. Deze SDS moet niet worden beschouwd als garantie van technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen en vormt juridisch geldige contractuele verbintenis. Deze versie van de SDS vervangt alle voorgaande versies. Einde van het veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 730595.1000 Handelsnaam Chromab. Sorbent XTR, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie