Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008."

Transcriptie

1 Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum Printdatum Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productbenaming Calciumcarbonaat (natuurlijke) Synoniemen Calciet, aragoniet marmer, krijt, Fluxstone, gemalen calciumcarbonaat (GCC). Deze lijst is mogelijk niet volledig. Handelsnaam Kalksteen, Kalksteenmeel, Kalksteenzand, etc. Chemische naam - Formule Calciumcarbonaat - CaCO3 CAS-Nr EINECS-Nr Molair gewicht 100,09 g/mol REACH registratienummer Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). 1.2 Relevant geïdentific gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Hieronder vindt u een algemene beschrijving van toepassingen. Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen Landbouw, bosbouw en visserij Milieubescherming Chemische stoffen voor de waterzuivering Additieven voor voeding/ voer Vervaardiging van voedingsmiddelen Farmaceutische producten Mijnbouw (waaronder offshore activiteiten) Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, waaronder gips en cement Producten van papier Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Steen, gips, cement, glazen en keramische voorwerpen Bouwnijverheid Op basis van de huidige kennis zijn er toepassingen van het product vastgesteld die worden ontgeraden. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Rheinkalk GmbH Adres Am Kalkstein Wülfrath Duitsland Telefoon

2 Pagina 2/12 Telefax van bevoegd persoon verantwoordelijk voor SDS in de lidstaat of in de EU: 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen (Europa) Telefoonnummer van het gifinformatiecentrum Telefoonnummer voor noodgevallen (Firma) 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 112 Dit telefoonnummer is bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week Dit telefoonnummer is bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/ Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG Deze stof is niet geclassific als lijk volgens Richtlijn 67/548/EEG Nadere informatie: Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf Etiketteringselementen VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Gevarenpictogrammen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Signaalwoord Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Gevarenaanduidingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Veiligheidsaanbevelingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/ Volgens Europese Richtlijn 67/548/EEG zoals geamend. Gevaaraanduiding Deze stof is niet geclassific als lijk volgens Richtlijn 67/548/EEG. R-zin(nen) Onlijke stof.

3 Pagina 3/12 S-zin(nen) Onlijke stof. 2.3 Andere gevaren Er zijn andere gevaren geïdentific 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Stoffen Chemische naam CAS-Nr. EG-Nr. REACH Nummer Indexnr. Massaprocent Calciumcarbonaat <100 Zuiverheidsgraad (%): Geen onzuiverheden die relevant zijn voor classificatie en etikettering 4. Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Inademing Aanraking met de huid Aanraking met de ogen Inslikken Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Borstel de verontreinigde lichaamsdelen voorzichtig en zachtjes schoon om alle sporen van het product te verwijderen. Spoel de verontreinigde huid direct met voldoende water. Verwijder verontreinigde kleding. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Onmiddellijk grote hoeveelheden water laten drinken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en Geen bekende vertraagde. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Volg de adviezen op uit hoofdstuk Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Het product brandt niet. Gebruik droog poeder, schuim of CO2 blusser om het omringende vuur te

4 Pagina 4/12 Ongeschikte blusmiddelen blussen. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Calciumoxide reageert met water en daarbij komt warmte vrij. Dit kan een risico vormen voor ontvlambaar materiaal. 5.3 Advies voor brandweerlieden Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Advies voor andere personen dan de hulpdiensten Advies voor de hulpdiensten Zie hoofdstuk Milieuvoorzorgsmaatregelen Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg dat de stofniveaus tot een minimum beperkt blijven. Zorg dat onbeschermde personen niet binnenkomen. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Draag geschikte beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). Voorkom het inhaleren van stof. Zorg voor voldoende ventilatie of geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 8). Voorkom bevochtiging. Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gebruik een vacuümafzuiger of schep het in zakken. Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken. Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, veel water gebruiken. Buiten bereik houden van zuren. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Voor meer informatie over blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming of verwijderingsinstructies, raadpleegt u hoofdstuk 8 en Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende maatregelen Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Beperk stof tot een minimum. Minimaliseer vrijkomen van stof. Sluit stofbronnen, gebruik

5 Pagina 5/ Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne afzuiginstallatie (stofafzuiging bij de hanteerpunten). Hanteersystemen moeten bij voorkeur gesloten zijn. Bij het hanteren van zakken moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen de risico s zoals beschreven in de Verordening 90/269/EEC. Dampen/stof niet inademen. Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. De algemene beroepshygische maatregelen zijn verplicht om een veilige hantering van de stof te garanderen. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke gewoontes (zoals regelmatig reinigen met geschikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken, eten en roken op de werkplek. Neem aan het eind van de werkdag een douche en trek schone kleren aan. Draag thuis verontreinigde kleding. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Bulkopslag in daarvoor geschikte silo's. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet opslaan in nabijheid van zuren. Op een droge plaats bewaren. Goed afgesloten bewaren. 7.3 Specifiek eindgebruik 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Chemische naam Vorm Grenswaarde Rechtsgrondslag Calciumcarbonaat gegevens beschikbaar gegevens beschikbaar Afgeleide doses zonder effect Werknemers Chemische naam Calciumcarbonaat Blootstellingsrout e Oraal Inademing Huid Acute - plaatselijke geidentific Acute - systemische geidentific Lange termijnplaatselijke geidentific Lange termijn - systemische geidentific 10 mg/m3 Consumenten Chemische naam Calciumcarbonaat Blootstellingsrout e Oraal Acute - plaatselijke geidentific Acute - systemische 6,1 mg/kg lichaamsgewicht/ Lange termijnplaatselijke geidentific Lange termijn - systemische 6,1 mg/kg lichaamsgewicht/

6 Pagina 6/12 Inademing Huid dag dag 10 mg/m3 Voorspelde concentratie zonder effect Chemische naam Calciumcar bonaat Zoetwater Zoetwater afzetting Zeewater Milieu beschermings doel Zeeafzettin g Voedselket en Microorganisme n in de waterreinig ingsinstalla tie 100 mg/l Bodem Lucht 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Voor het beheersen van potentiële blootstelling moet stofvorming worden vermeden. Bovendien wordt het dragen van de juiste beschermeningsmiddelen aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (bijv. een bril of vizier) moet worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces). Bovendien moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kleding en veiligheidsschoenen worden gedragen Passende technische Systemen moeten bij voorkeur gesloten zijn of er maatregelen moet geschikte ventilatie bestaan om het stof in de atmosfeer onder de MAC-waarde te houden; eventueel geschikte beschermende kleding dragen Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen / het gezicht Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht. Geen contactlenzen dragen. Voor poeders, nauwsluitende bril met zijkleppen of gezichtsbedekkend masker. Het is ook verstandig dat iedereen een eigen oogreiniger in zakformaat bij zich draagt Bescherming van de huid Gebruik goedgekeurde met cyanide geïmpregne handschoenen met CE keurmerk. Draag kleding die volledig het lichaam bedekt, lange broek, overalls met lange mouwen, met gesloten slab bij open gedeelten. Draag zuurbestendig schoeisel. Beperk stofpenetratie Bescherming van de Gebruik goedgekeurde stofmaskers naar ademhalingswegen gelang de risicograad Thermische gevaren De stof houdt thermisch in en vereist daarom bijzondere voorzorgsmaatregelen Beheersing van milieublootstelling Alle ventilatiesystemen dienen te worden gefilterd voor afgifte aan de atmosfeer.

7 Pagina 7/12 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen: Kleur: wit gebroken wit beige Vorm: steen granulaten poeder vast Geur: Reukloos Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing ph: 8-9; > 20 mg/l; 25 C Smeltpunt: T > 600 C: CaCO3 CaO + CO2 Kookpunt: Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 C) Vlampunt: Niet van toepassing (anorganische stof). Verdampingssnelheid: Niet van toepassing Ontvlambaarheid: Het materiaal is niet brandbaar. Ontploffingseigenschappen: Niet explosief Dampspanning: Niet van toepassing Dampdichtheid: Niet van toepassing Dichtheid: g/cm3; 20 C Oplosbaarheid in water: 16,6 mg/l; 20 C; OECD testrichtlijn 105; Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Niet van toepassing (anorganische stof). Zelfontbrandingstemperatuur: Geen relatieve zelfontbrandingstemperatuur onder 400 C (onderzoeksresultaten, EU A.16-methode) Ontledingstemperatuur: Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Viscositeit, kinematisch: Niet van toepassing Oxiderende eigenschappen: Geen oxidatie-eigenschappen (op basis van de chemische structuur bevat de stof zuurstofoverschot of andere structurele groepen die gecorrel zijn en regelmatig exothermisch reageren met brandbaar materiaal). 9.2 Overige informatie Bulk soortelijk gewicht kg/m3; 20 C 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden Chemische stabiliteit Exotherme reactie met zuren Mogelijke lijke reacties Het product reageert exotherm met zuren Te vermijden omstandigheden Wanneer het boven 600 C wordt verhit, ontbindt calciumcarbonaat tot calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Calciumoxide reageert met water en daarbij komt warmte vrij. Dit kan een risico vormen voor ontvlambaar materiaal.

8 Pagina 8/ Chemisch op elkaar inwerkende materialen Zuren 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Ontleedt door reaktie met sterke zuren. 11. Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische Acute toxiciteit Oraal LD50 > 2000 mg/kg lg (OESO 420, rat) Dermaal LD50 > 2000 mg/kg lg (OESO 402, rat) Inhalatief LC50 (4h) > 3 mg/l lucht (OESO 403, rat) De stof heeft een laag toxisch nivea bij inhalering en bij dermale en orale blootstelling. Huidcorrosie/-irritatie (konijn), OECD niet irriterend. Ernstig oogletsel/oogirritatie (konijn), OECD niet irriterend. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid Mutageniteit in geslachtscellen Uit in-vitrotesten zijn mutagene gebleken. Kankerverwekkendheid Calcium (opgenomen als Ca-lactaat) is niet kankerverwekkend (resultaten van experimenten, rat). Het ph-effect van product leidt niet tot een risico op kanker. Gebrek aan ondersteuning van menselijke epidemiologische gegevens van de kankerverwekkendheid van product. Indeling als kankerverwekkend wordt niet gerechtvaardigd. Giftigheid voor de voortplanting Calcium (opgenomen als Ca-carbonaat) is niet toxisch voor voortplanting (resultaten van experimenten, muis). Het ph-effect leidt niet tot een voortplantingsrisico. Gebrek aan ondersteuning van menselijke epidemiologische gegevens van het risico op toxiciteit voor voortplanting van produkt. Zowel bij klinisch onderzoek op dieren als op mensen van diverse calciumzouten zijn er voortplantings- of ontwikkelings waargenomen. Zie ook het Wetenschappelijk Comité voor de Voeding (hoofdstuk 16.6). Het product is dus niet toxisch voor de voortplanting en/of ontwikkeling. Indeling als giftig voor de voortplanting in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 is niet vereist. STOT bij eenmalige blootstelling Gebas op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

9 Pagina 9/12 STOT bij herhaalde blootstelling Gebas op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Gevaar bij inademing Niet bekend 12. Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Toxiciteit voor vissen Oncorhynchus mykiss (regenboogforel); LC50 >100% v/v; 96 h; OECD testrichtlijn 203; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof Giftigheid aan aquatische gegevens beschikbaar ongewervelden Chronische giftigheid voor waterplanten Toxiciteit voor microorganismen / Toxiciteit voor bacteriën Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren Toxiciteit voor in de bodem levende organismen Desmodesmus subspicatus (groene algen); EC50; 72 h; > 14 mg/l; OECD testrichtlijn 201; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof. actief slib; EC50; 3 h; > mg/l; OECD testrichtlijn 208; Niet toxisch Daphnia magna (grote watervlo); LC50 >100% v/v; 48 h; OECD testrichtlijn 202; Overschrijdt de maximale oplosbaarheid van stof. Bodem micro-organismen; EC50; 28 d; OECD testrichtlijn 216; Niet toxisch Eisenia fetida (regenwormen); LC50; 14 d; OECD testrichtlijn 207; Niet acuut giftig Avena sativa (haver); EC50; 21 d; OECD testrichtlijn 208; Niet acuut giftig Toxiciteit voor terrestrische planten Andere Calciumcarbonaat is een veel voorkomend gedeeltelijk oplosbaar mineraal dat in al het oppervlaktewater (meren, rivieren) voorkomt Overige informatie Geen 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen Bioaccumulatie Niet relevant voor anorganische stoffen Mobiliteit in de bodem Calcium hydroxide reageert met koolstofdioxide om Calcium carbonaat te vormen, dat slecht oplosbaar is, en dus een trage mobiliteit heeft in de meeste grondsoorten Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT- of vpvb-stoffen.

10 Pagina 10/ Andere schadelijke Er zijn andere ongunstige geïdentific. 13. Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Verwijdering van het product dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke en nationale wetgeving. De verwerking, het gebruik of de verontreiniging van dit product kunnen de afvalbeheeropties veranderen. Verwijder de verpakking en de ongebruikte inhoud in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de lidstaat en de plaatselijke overheid. De gebruikte verpakking mag niet worden hergebruikt. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Dit product wordt niet ingedeeld als lijk voor transport (ADR (over de weg), RID (per spoor), IMDG/GGVSea (over zee)) UN nummer niet geregul 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN niet geregul 14.3 Transportgevarenklasse(n) niet geregul 14.4 Verpakkingsgroep niet geregul 14.5 Milieugevaren Geen 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vermijd elke ontsnapping van stof tijdens transport, door gebruik te maken van geschikte tanks voor poeders Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code niet geregul 15. Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Autorisaties Beperkingen voor gebruik Andere verordeningen (Europese Unie) Informatie over nationale regelgeving Niet vereist Geen Het product is SEVESO-stof, tast de ozonlaag niet aan en is persistente organische verontreinigende stof. Duitse wetgeving over waterbedreigende stoffen VwVwS niet waterbedreigend (nwg) 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). 16. Overige informatie De gegevens zijn gebas op de meest recent verkregen informatie, maar geven garantie op welke specifieke productfuncties dan ook en vormen wettelijk geldig contractuele relatie.

11 Pagina 11/ Gevarenaanduidingen 16.2 Veiligheidsaanbevelingen 16.3 R-zin(nen) 16.4 S-zin(nen) 16.5 Afkortingen Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Geen lijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Onlijke stof. Onlijke stof. BCF: bioconcentratiefactor BF: beoordelingsfactor DMEL: afgeleide dosis met minimaal effect DNEL: afgeleide dosis zonder effect EC50: gemiddelde effectieve concentratie LC50: gemiddelde lethale concentratie LD50: gemiddelde lethale dosis NOAEL: dosis of concentratie waarbij schadelijk effect werd vastgesteld NOEC: concentratie zonder waarneembaar effect NOEL: dosis of concentratie waarbij effect werd vastgesteld OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling PBT: persistente, bioaccumulatieve, toxische stof PEC: voorspelde concentratie in het milieu PNEC: voorspelde concentraties zonder effect SDS: veiligheidsinformatieblad STEL: blootstellingslimiet korte tijdsduur TWA: tijdgewogen gemiddelde vpvb: zeer persistente, zeer bioaccumulatieve stof 16.6 Literatuurreferentie The European Calcium Carbonate Association Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Datablad volgens Annex II van de REACH Verordening (EC) 1907/2006. Referenties: 1.Verordening 90/269/EEC 2.Booklet L64 Safety Signs and Signals. The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 Guidance on Regulations (HSE) De Merck Index (Ed. Merck & Co, Rahway, USA)

12 Pagina 12/ Toegevoegd, geschrapt of herzien Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemark in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Vrijwaringclausule Dit veiligheidsinformatieblad (SDS) is gebas op de wettelijke provisies van Verordening EG nr. 1907/2006; Artikel 32 en Bijlage II (REACH), zoals geamend. De inhoud is bedoeld als leidraad bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de stof. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze SDS om te zorgen dat de informatie hierin goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product mogelijk gebruikt, hanteert, weggooit of op enige wijze in contact komt met het product. De informatie in instructies in deze SDS zijn gebas op de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van de aangegeven uitgavedatum. Deze SDS moet niet worden beschouwd als garantie van technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen en vormt juridisch geldige contractuele verbintenis. Deze versie van de SDS vervangt alle voorgaande versies. Einde van het veiligheidsinformatieblad

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : identificatienummer : 61123 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Onderwaterbetonpoeder, colloïdaal poeder REACH registratienummer : Mengsel, niet

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (In overeenkomst met VERORDENING VAN COMMISSIE (EU) nr. 453/2010) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Suiker

Veiligheidsinformatieblad Suiker 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Suiker EG-Nr: 200-334-9 Gebruik: Hoofdgebruik: Suiker wordt toegepast als zoetmiddel in voedingsmiddelen

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.002148 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.002148

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Kaliumchloride Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer in geval van nood: +32(0)70/ (Antigifcentrum/Centre anti poison)

Kaliumchloride Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer in geval van nood: +32(0)70/ (Antigifcentrum/Centre anti poison) Kaliumchloride 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kaliumchloride FCC, FAO, WHO, E508 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie M Korrelkalk Suprem 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

: CELLTRACKS Instrument Buffer (PN7043)

: CELLTRACKS Instrument Buffer (PN7043) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam Stofnaam : : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Gron polymeer

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Gron polymeer Gron polymeer Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Gron polymeer SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: EPSON inktcartridge T066 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1 Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: Eurol Metal Protection

: Eurol Metal Protection Datum van uitgave: 26/02/2014 Datum herziening: 16/10/2015 Vervangt: 19/03/2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood Herzieningsdatum 21/12/2012 Vervangt datum 10/08/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Water-based Dye Ink - Zwart

Water-based Dye Ink - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012 Bladzijde: 1/5 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie2 Datum31-05-2013 Vervangt 04-01-2013 500001203204 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam R-Clean Lactosan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID- Herzieningsdatum: 08/03/2016 Herziening: - Vervangt datum: - VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID- RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel REACH - registratienummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBLAD Kalksteenmeel Rheine

VEILIGHEIDSBLAD Kalksteenmeel Rheine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE PRODUCENT/LEVERANCIER 1.1. Productidentificatie Naam van de stof : Calciumcarbonaat, kalksteenmeel Chemische naam : Calciumcarbonaat CaCO 3 Handelsnaam :, Kalksteenmeel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 6 10.001353 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.001353

Nadere informatie

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. Beluchte gevelbekleding. Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. Beluchte gevelbekleding. Deze informatie is niet beschikbaar. Ref. 130000005945/D Rev.-nr. 1.2 Herzien op 30.09.2013 Drukdatum 04.10.2013 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 727423 Handelsnaam Flash Sea sand, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Wood Classic Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 388931 V001.2 Veranderd: 05.09.2011 Printdatum: 15.09.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS verwerkt op: 08072013 SDSversie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: Glow in

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 453/2010. Demula PC/CS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 453/2010. Demula PC/CS 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Waterige dispersie van calcium stearaat (C16-C18). REACH registratienummer : Mengsel,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam Geldt ook voor de volgende materiaalnummers: 506244; 506245

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Lely Essentials Comfort

: Lely Essentials Comfort Datum van uitgave:1-12-2015 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Pagina 1 van 6 Pritt Multi-Fix Lijmpunt SDB-nr. : 242373 V001.2 Veranderd: 21.10.2013 Printdatum: 02.12.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD 1/7 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie CAS-nr.: 409-21-2 EG-nr.: 206-991-8 REACH Reg.nr: - Verpakkings-grootte: Cat. No. 40701005,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 0.04.201 Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie