Productencatalogus Pluspakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productencatalogus 2014. Pluspakket"

Transcriptie

1 Productencatalogus 2014 Pluspakket 1

2 Inhoud Advies en beleid HR: Personele vraagstukken p.2 Huisvesting: (nieuw)bouwproject p.3 Strategie & beleid: Beleidsadvisering p.5 Financiële advisering projecten p.6 Klant(tevredenheids)onderzoek p.8 Projectmanagement p.10 Algemene zaken Bevoorrading vestigingen extra p.11 Bibliobussen p.12 Collectiebeheer en -verwerking Titelbeheer centrale catalogus - invoer losse titels p.14 Routecollectie GLB p.15 Communicatie Digitale nieuwsbrief voor bibliotheken verzenden p.16 Marketingacties op maat p.17 Teksten, tekstbewerking en presentaties p.18 Vormgeving en DTP p.19 Digitale Bibliotheek Selfservice p.20 Webontwikkeling met G!DS-informatie p.21 Financiën Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) p.22 Financiële projectverantwoording p.23 Maatwerk Management Informatie p.25 Urenregistratie p.27 ICT ipads p.28 Projecten p.29 Leespromotie Educatieve dienstverlening en onderwijs p.30 Secretariaat Aanvullende secretariële ondersteuning p.32 2

3 ADVIES EN BELEID; HR HRM-ADVIES M.B.T. PERSONELE VRAAGSTUKKEN (COMPLEX) GROEP Bibliotheekmanagers en afdelingsmanagers Het ondersteunen van het management bij ontwikkelingsvraagstukken m.b.t. personeel en/of organisatieonderdeel. Advisering op verzoek m.b.t. complexere (meer dan 4 uur tijdsbesteding) personeels- en organisatievraagstukken, bijvoorbeeld: HR-gesprekscyclus leer- en opleidingsvraagstukken lokale personeelsplannen, bijvoorbeeld in samenspraak met de manager opstellen of diepgaand adviseren, aan de hand van strategische personeelsplanning-instrumenten complexe teamvraagstukken (bijvoorbeeld vanuit het Koersmodel teamtrainingen begeleiden) complexe individuele vraagstukken (bijvoorbeeld begeleiden ontwikkeltrajecten, verbetertrajecten, loopbaantrajecten, individuele ondersteunende coaching In onderling overleg vast te stellen, voorzien van een realistische tijdsplanning. Dienstverlening geschiedt veelal in meeruren. Afstemming over het tijdpad is noodzakelijk. Opdrachtgeversrol oppakken (offerte vragen, additionele kosten begroten). Dit product is in ontwikkeling. Kleinere adviesvraagstukken vallen onder het HRM advies (kleinschalig) basispakket of strategisch HRM-advies. Personeelsconsulent eigen organisatieonderdeel Manager Financiën en P&O:

4 ADVIES EN BELEID; HUISVESTING (NIEUW)BOUWPROJECT GROEP Bibliotheekmanagers. Projectleiding op het vlak van nieuwbouw, verbouw en multifunctionele ontwikkelingen. De dienstverlening omvat de volgende onderdelen: - communicatie met bestuur bibliotheek. - opstellen programma van eisen. - maken van (deel)begrotingen. - budgetbewaking (administratie en rapportage FA van Biblionet) op basis van het bestuursmandaat. - tekenen opdrachtbevestigingen naar aannemers en leveranciers. - contact leveranciers (wordt per keer bekeken wie wat doet). - 1e contactpersoon voor architect. - advisering t.a.v. maken van keuzes bij herinrichting en retail. - contactpersoon voor leveranciers. - maken van opdrachtbevestigingen naar aannemers en leveranciers. - bijhouden bouwmap op secretariaat (alle originele stukken worden opgeborgen in het archief op het secretariaat). - begeleiden van een eventuele startbijeenkomst voor alle medewerkers. - bouwvergaderingen. - oplevering. LEVERINGSGARANTIES - bewaking van de provinciale standaard /huisstijl handboek en handboek gebouwen DNB. - op basis van separate afspraken, afhankelijk van het project. Oplevering binnen gemandateerd budget. De bibliotheekmanager zorgt voor een mandaat van het bestuur opdat de adviseur tekeningsbevoegd is. - 4

5 Bibliotheekadviseur: Directeur Biblionet:

6 ADVIES EN BELEID; STRATEGIE EN BELEID BELEIDSADVISERING (MAATWERK) GROEP Bibliotheekmanagers. Beleidsmatige ondersteuning bij bibliotheekinhoudelijke kwesties. Voor bibliotheekinhoudelijke adviezen kan een beroep worden gedaan op de beleidsmedewerker. Zijn taak is het adviesvraag helder te krijgen en vervolgens te bepalen waar deze vraag binnen de organisatie thuis hoort. Naast zijn (eventueel) eigen aandeel heeft hij de taak van spelverdeler en procesbewaker. Bij afdelingsoverschrijdende adviesvragen en voor het maatwerkadvies betrekt de beleidsmedewerker de benodige deskundigen uit de organisatie erbij. Voorbeelden: maken van een beleidsplan; advisering inzake Brede School-ontwikkelingen, enz. - De beleidsmedewerker komt een termijn en datum overeen met de desbetreffende manager voor de oplevering van het advies. - De beleidsmedewerker checkt na oplevering of het aan de vooraf afgesproken verwachtingen voldoet. De bibliotheekmanager omschrijft zo duidelijk mogelijk de opdracht inclusief de verwachte resultaten. Een adviesvraag die voor alle bibliotheken geldt, is een basisproduct. Een adviesvraag die op één bibliotheek van toepassing is, is een plusproduct. Voorbeeld: schrijven van beleid voor ouderen > basisproduct; het schrijven van een beleidsplan voor een bibliotheek > plusproduct. Beleidsmedewerker: Directeur Bibliotheken:

7 FINANCIËN; FINANCIËLE ADMINISTRATIE FINANCIËLE ADVISERING PROJECTEN GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het i.s.m. manager inrichten en opstellen van de financiële verantwoording van projecten die met aparte subsidies gefinancierd worden. De dienstverlening bestaat uit: - verantwoording uren, uitgaven en inkomsten op projectbasis. - tussentijdse rapportage projectuitgaven op kwartaalbasis. - eindverantwoording financieel projectresultaat. - gevraagd en ongevraagd leveren van financieel en fiscaal advies. Conform subsidiebeschikking subsidieverstrekker. Aanlevering input (o.a. uren verantwoord op project) uiterlijk 2 weken na afloop kwartaal. Bi de besteding van de projectsubsidie dient rekening gehouden te worden met de kostenpost administratieve lasten ter financiering van de financiële projectverantwoording. Boeken die t.l.v. het projectbudget dienen te komen moeten via de NBD worden besteld middels een aparte code. Bovenstaande betreft de planning- en controlcyclus betreffende projectsubsidies voor projecten van bibliotheken en/of Biblionet Drenthe. Voor een sluitende urenverantwoording op projecten adviseert financiën Timewriter in te richten en te gebruiken. PRIJS Voor projecten zonder accountantsverklaring: 5% van de projectsubsidie. Voor projecten met accountantsverklaring: op offerte basis. Financieel medewerker eigen bedrijfsonderdeel. 7

8 Manager Financiën en P&O:

9 COMMUNICATIE KLANT(TEVREDENHEIDS)ONDERZOEK (KTO) GROEP Bibliotheken. De dienstverlening van de bibliotheek is optimaal afgestemd op de wensen van de klant. Middels onderzoek krijgt de bibliotheek een representatief beeld van klantgedrag en mate van klanttevredenheid m.b.t. collectie, dienstverlening, huisvesting, personeel etc. Het KTO is van belang in het kader van de INK-cyclus en certificering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de basisbibliotheken. De termijnen en wijze waarop het onderzoek plaatsvindt zijn mede afhankelijk van de eisen m.b.t. certificering. Van belang is dat de bibliotheek regelmatig een representatief beeld krijgt van klantgedrag en de mate van klanttevredenheid en dat de bibliotheekorganisatie er ook daadwerkelijk iets mee kan doen. - Biblionet plant elk najaar i.o.m. de bibliotheekmanagers en directeuren de uit te voeren onderzoeken voor het daaropvolgende kalenderjaar. - Uitgebreide onderzoeken worden uitbesteed aan Cubiss. Coördinatie, aanleveren klantgegevens, afspraken omtrent de rapportage en bestudering van de resultaat in het kader van kwaliteitszorg gebeurt door Biblionet. - Eindrapportage binnen 6 weken na aanvang van het onderzoek. - het is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanager / -directeur dat de onderzoeksspreiding certificeringsproof is. - uitvoering van evt. verbeterplannen op basis van de onderzoeksresultaten is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanager/-directeur. - De prijs, zijnde de kosten van het onderzoek door Cubiss vermeerderd met de kosten van Biblionet, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal deelnemende bibliotheekvestigingen. - Kleinschalig onderzoek kan door Biblionet in overleg - m.b.v. NetQ worden uitgevoerd. 9

10 Beleidsmedewerker: Beleidsmedewerker:

11 ADVIES EN BELEID; STRATEGIE EN BELEID PROJECTMANAGEMENT GROEP Bibliotheekmanagers. In opdracht van bibliotheekmanagers of bibliotheekdirecties uitvoeren van het projectmanagement voor een specifiek project. De Digitale Bibliotheek Drenthe werkt deels projectmatig voor de uitvoering van haar taken en de realisatie van haar resultaten. Kennis en kunde op het gebied van projectmanagement kunnen ingezet worden bij projecten, waarvoor bibliotheken de projectopdracht verstrekken. De oplevering van het projectresultaat vindt plaats op basis van het door de opdrachtgever vastgestelde projectplan. - - Manager Digitale Bibliotheek Drenthe: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

12 ALGEMENE ZAKEN/BEVOORRADING BEVOORRADING VESTIGINGEN EXTRA GROEP Medewerkers bibliotheken. Efficiënte levering van bibliotheekbenodigdheden en media vanuit het verdeelcentrum in het gebouw van Biblionet Drenthe. Extra bevoorrading van bibliotheekvestigingen. - de honorering van extra bevoorrading is afhankelijk van de beschikbare routecapaciteit. - op basis van een vast werkrooster. Zie informatie op intranet. - Het is ook mogelijk een extra bevoorrading van alleen het leenverkeer af te nemen. Algemene informatie: Bevobus: Directeur Biblionet:

13 BIBLIOBUSSEN BIBLIOBUSSEN GROEP Bibliotheekmanagers. De verzorging van standaardbibliotheekwerk (analoog aan die van vaste vestigingen) in de vorm van mobiele dienstverlening. Aanvullend: extra diensten. Halteplaatsen worden volgens een wekelijks rooster bezocht. Per gemeente wordt het aantal halteplaatsen en de duur van de statijd overeengekomen. Standaardbezetting van een bus is: chauffeur + bibliothecaris Het transport van materialen en collecties van de schoolbibliotheekdienst van en naar busscholen Leesbevorderingsactiviteiten voor busscholen (Speurneuzenspel, klassen-bezoeken, landelijke activiteiten als bijv. de Kinderjury) Advies en ondersteuning De minimale statijd is een kwartier bi een wekelijkse route, een half uur bij een tweewekelijkse route Het maken van roosters, up-to-date houden ervan en bekend maken van roosterwijzigingen, sluitingsdagen, enz. Maandelijkse rapportage uitlening per halteplaats per gemeente Op verzoek specifieke rapportages Jaarlijkse rapportage gemiddeld gebruik per halteplaats Jaarlijks advies omtrent aanpassing statijden aan het gebruik over het afgelopen jaar. - In de zomer- en de kerstvakantie wordt om de week gereden Bibliotheken geven wijzigingen m.b.t. halteplaatsen tenminste één jaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar door aan het hoofd AZ, middels een formulier waarin de procedure hiervoor is vastgelegd. Dit formulier is opgenomen in het Handboek Procedures (te vinden op Intranet). 13

14 PRIJS Per sta-uur: component materieel: 2.841,- per jaar component personeel: 2010: 3.924,- per jaar. Voor meer informatie: Directeur Biblionet:

15 COLLECTIEBEHEER EN VERWERKING; COLLECTIEBEHEER TITELBEHEER CENTRALE CATALOGUS - INVOER LOSSE TITELS GROEP Bibliotheken. Het invoeren van losse titels, d.w.z. titels die niet deel uitmaken van het reguliere NBD-aanbod. Bibliotheken verkrijgen (uit schenkingen, erfenissen) en/of kopen materialen die zij graag opgenomen zien in catalogus. - Voor de beschrijving en verwerking van een grote partij boeken wordt met de desbetreffende bibliotheek een termijn overeengekomen. - Materialen worden vervolgens uitleenklaar gemaakt. Eenvoudige verwerking omvat boekhoek, rugetiket, label en RFID; uitgebreide verwerking omvat ook plastificeren (wat uitbesteed wordt). De materialen die in aanmerking komen voor opname worden door de afnemer beschikbaar gesteld. Voor titels die zich niet in Bicat bevinden wordt een tarief gehanteerd. Voor meer informatie: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

16 COLLECTIEBEHEER EN -VERWERKING ROUTECOLLECTIE GROOTLETTERBOEKEN (GLB) GROEP Bibliotheken Aanvulling op de lokale collecties door levering van permanent wisselende grootletterboeken (GLB). Er zijn twee soorten GLB-collecties: 1. familie-, streek-, liefdes- en historische romans en 2. literaire boeken en detective- en avonturenromans. Bibliotheken geven aan hoeveel boeken ze wensen te ontvangen. I.t.t. de vroegere wisselcollectie ontvangt de bibliotheek niet een collectie in zijn geheel, maar ontvangt de bibliotheek verspreid over het jaar exemplaren uit de collectie. Een titel blijft een half jaar in het bezit van een vestiging. Wisseling vindt plaats o.b.v. een vastgesteld roulatieschema en a.d.h.v. kastlijsten. - Elke zes maanden wisselt een exemplaar van vestiging. - In april ontvangen afnemers een attendering m.b.t. de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de omvang van de gehuurde collecties. - Bibliotheken dienen minimaal eens per week de controlelijst uit te draaien en de boeken van deze lijst op transport zetten naar een volgende vestiging in de route. - In april kunnen mutaties in de omvang van de te huren collecties worden doorgegeven voor het daarop volgende kalenderjaar. - De collectieomvang heeft in 2013 de gewenste omvang bereikt. De levering van GLBcollecties aan zorgcentra is gestopt. - De (eventuele) dienstverlening aan zorgcentra is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanagers. Voor meer informatie: Directeur Biblionet:

17 COMMUNICATIE DIGITALE NIEUWSBRIEF VOOR BIBLIOTHEKEN VERZENDEN GROEP Pr-medewerkers en bibliotheekmanagers. Bibliotheken ontzorgen door de (tijdrovende) verzending van de digitale nieuwsbrief uit te voeren. - Opmaken en redigeren van de tekst in de nieuwsbrief - Selectie maken van mailadressen uit Bicat (Fer) en importeren in ACY-mailing - Verzending volgens standaardsjabloon - Aflevering conform offerte. - Vormgeving in de landelijke huisstijl. De bibliotheek levert zelf de tekst (tot max. 200 woorden) en illustratie(s) aan. De prijs is gebaseerd op de benodigde tijd voor het standaardsjabloon (ca. 2 uur) en het geldende uurtarief. Een bibliothek met OvD betaalt 98,-, een bibliotheek zonder OvD 108,- Bij langere teksten, een eigen sjabloonontwerp of andere uitzonderingen vindt uitvoering op offertebasis plaats. Medewerker redactie en webbeheer: Manager Communicatie & Secretariaat:

18 COMMUNICATIE MARKETINGACTIES OP MAAT GROEP Pr-medewerkers en bibliotheekmanagers. Afleveren van een marketingactie op maat. Uitvoering van de actie, bestaande uit onder meer conceptontwikkeling, copywriting, contacten met leveranciers etc. - Aflevering conform offerte. - Vormgeving in de landelijke huisstijl. - de afnemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van en de controle op de juistheid van de content - de afnemer is op de hoogte van doorlooptijden van de productie en is daardoor mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines MarCom-team: Manager Communicatie & Secretariaat:

19 COMMUNICATIE TEKSTEN, REDACTIE EN PRESENTATIES GROEP Bibliotheken. Ondersteuning bij het maken van teksten en/of presentaties op maat. De communicatieve uitingen zijn conform de afspraken met de klant en hebben betrekking op: - (digitale) Nieuwsbrief lokaal. - Schrijven of redigeren van teksten voor o.a. jaarverslagen, persberichten, brieven, flyers, advertenties etc. - Maken van digitale presentaties (powerpoint etc.). - Aflevering conform offerte. - Toepassing landelijke huisstijl. - de afnemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van en de controle op de juistheid van de content. - de afnemer is op de hoogte van doorlooptijden van de productie en is daardoor mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines. Prijs op basis van offerte. Voor meer informatie: Manager Communicatie & Secretariaat

20 COMMUNICATIE VORMGEVING EN DTP GROEP Bibliotheken. Drukwerk, digitale nieuwsbrieven en websites zijn vormgegeven conform de landelijke huisstijl Het bieden van maatwerk op het gebied van vormgeving van drukwerk en andere promotionele uitingen in de landelijke huisstijl. Als basis dient het landelijke Handboek Huisstijl Bibliotheken. Daarnaast is het ook mogelijk maatwerk te verzorgen in de huisstijl van een externe opdrachtgever of samenwerkingspartner. Te denken valt aan: affiches en flyers, folders, visitekaartjes; jaarstukken; brochures; (digitale) nieuwsbrieven; bewegwijzering in bibliotheken; onderdelen van websites zoals persoonlijke pagina s, banners e.d. - Drukwerk: Via intranet is het drukwerk te bestellen. De leveringsgaranties zijn afhankelijk van het soort drukwerk en staan vermeld op het formulier of volgens afspraak met de opdrachtgever. - Conform offerte. - Drukwerk: Bestelling drukwerk via opdrachtformulier op intranet. Voor meer gespecialiseerde opdrachten graag contact opnemen met de orderbegeleider. - De manager/directie is verantwoordelijk voor de opdracht. - Eindcontrole. - De afnemer is verplicht de voorgeschreven huisstijl toe te passen. Orderbegeleider: Manager Financiën en P&O:

21 DIGITALE BIBLIOTHEEK SELFSERVICE GROEP Bibliotheken. Projectleiding van de implementatie van selfservice. Bibliotheken geven de opdracht om de voorgenomen plannen voor selfservice uit te voeren. De dienstverlening bestaat uit: - Opstellen projectplan. In het projectplan worden alle facetten van het project beschreven. Alle voorbereidende activiteiten (o.a. programma van eisen, offertes, planning) worden met de opdrachtgever besproken en vastgelegd in het projectplan. - Uitvoeren van het projectplan. Leveringsgaranties en andere specificaties worden in het projectplan beschreven. - - Manager Digitale Bibliotheek: Manager Digitale Bibliotheek:

22 DIGITALE BIBLIOTHEEK WEBONTWIKKELING GROEP Bibliotheken. Het ontwerpen, bouwen en beheren van diverse sites in opdracht van bibliotheken en/of derden. Biblionet verzorgt het ontwerpen en bouwen van websites. De focus ligt hierbij op sites voor aan bibliotheken inhoudelijk verwante organisatie. Denk aan musea, laaggeletterdheidsprojecten, erfgoed, enz. Eventueel kan een site gebruik maken van G!ds. G!ds is een landelijke database, waarin een bibliotheek (of elke andere instelling) lokale informatie kan vestleggen. De database ondersteunt lokale websites, die de G!DS-informatie ontsluit. Conform de afspraken zoals vastgelegd in het contract. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde content en de juistheid hiervan. In verband met het securitybeleid van Biblionet Drenthe wordt in het contract vastgelegd dat het beheer van de sites incl. updates en upgrades van het content management systeem (CMS)- bij Biblionet plaatsvindt. Projectmanager internetontwikkeling: Manager Digitale Bibliotheek:

23 FINANCIËN BELEIDSGESTUURDE CONTRACTFINANCIERING (BCF) GROEP Bibliotheekmanagers. Het ondersteunen bij de totstandkoming van beleidsgestuurde contract financiering (BCF) in de gemeente. I.s.m. de bibliotheekmanager vorm en inhoud geven aan BCF-cyclus met de gemeente, door financiële en besturingskennis in te brengen in de gesprekken met de gemeente, door een offerte op te stellen en realisatie te monitoren. Conform in overleg opgestelde doelstellingen en tijdslijnen. Actieve betrokkenheid van de bibliotheekmanager is noodzakelijk. Het betreft maatwerk dat mede bepaald wordt door wensen van de desbetreffende gemeente. Manager Financiën en P&O: Manager Financiën en P&O:

24 FINANCIËN FINANCIËLE PROJECTVERANTWOORDING GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het i.s.m. de manager inrichten en opstellen van de financiële verantwoording van projecten die met aparte (project) subsidies gefinancierd worden. De dienstverlening bestaat uit: - ondersteuning bij administratieve inrichting project, voorafgaand aan het project. - verantwoording uren, uitgaven en inkomsten op projectbasis. - tussentijdse rapportage projectuitgaven op kwartaalbasis. - eindverantwoording financieel projectresultaat. Conform subsidiebeschikking subsidieverstrekker. Aanlevering input (o.a. uren verantwoord op project) uiterlijk 2 weken na afloop kwartaal (zie ook richtlijnen registratie projecturen 2011 onder FIN op het intranet). In de projectbegroting dient rekening gehouden te worden met de kostenpost administratieve lasten ter financiering van de financiële projectverantwoording. Media-uitgaven die t.l.v. het projectbudget dienen te komen, moeten via de NBD worden besteld middels een aparte projectcode. Bovenstaande betreft de projectsubsidies via de digitale bibliotheek Drenthe, lokale bibliotheken en/of Leespromotie & Communicatie. Voor een sluitende urenverantwoording op projecten adviseert Financiën het programma Timewriter (zie pluspakket FIN) in te richten en te gebruiken. Financieel medewerker eigen bedrijfsonderdeel. 24

25 Manager Financiën en P&O:

26 FINANCIËN MAATWERK MANAGEMENTINFORMATIE GROEP Management van Biblionet Drenthe, Marketingmanager, projectmanagers en RvB. Aanleveren van management informatie uit BicatWise op verzoek van klant die niet in de standaard kwartaalrapportages is opgenomen. De dienstverlening kan bestaan uit: - ondersteuning bij vraagformulering. - opleveren rapportage en handleiding (eenmalig of periodiek). - analyse van de informatie (vergelijkingen in tijd, met andere vestigingen etc.). Conform afgestemde vraag en offerte. Indien betrokkenheid HKA noodzakelijk is kan er helaas op voorhand geen garantie worden verstrekt over de leveringstermijn. Schriftelijke toelichting voldoet aan de volgende eisen: - definities kolommen en regels worden toegelicht. - totaaltellingen worden gecontroleerd (vierkantstelling). - opvallende punten worden belicht. - zwakke punten in het rapport worden toegelicht. - de mate van detail is afgestemd op de klant (RvB krijgt meer geaggregeerde informatie dan vestigingsleider). De vraag dient minimaal 5 tot 30 werkdagen voor gewenste opleverdatum aangeleverd, e.e.a. afhankelijk van de complexiteit van de rapportage. In de vraag moet duidelijk zijn omschreven: - in welke context het verzoek wordt gedaan (achterliggende reden wordt duidelijk). - welke de gewenste selectiecriteria zijn; ze moeten worden benoemd (gestructureerde opdrachtverstrekking). Coördinator managementinformatie:

27 Manager Financiën en P&O:

28 FINANCIËN URENREGISTRATIE GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het inrichten en beheren van een urenregistratiesysteem (Timewriter) zodat de tijdsbesteding per product/project zichtbaar wordt. De dienstverlening bestaat uit: - inrichten Timewriter conform standaard inrichting Biblionet Drenthe. - communicatie/uitleg verzorgen voor medewerkers/manager. - beheren Timewriter. Inrichting binnen 3 maanden na aanvraag, antwoord op vragen m.b.t. beheer binnen 4 werkdagen. De manager is verantwoordelijk voor sturing op uren en het vervaardigen van urenrapportages. Technische haalbaarheid is mede afhankelijk van ICT netwerk specificaties. Financieel medewerker: Manager Financiën en P&O:

29 ICT I-PAD GROEP - RvB-leden, bibliotheekmanagers, enkele medewerkers van de afdeling ICT en de projectmedewerkers van de afdeling Digitale Bibliotheek Drenthe. - RvB, bibliotheekmanagers en directeuren bepalen wie over een ipad kan beschikken. - Een ipad wordt door Biblionet Drenthe verstrekt aan medewerkers die uit hoofde van hun functie op meerdere plekken hun functie uitoefenen en/of veel afwezig zijn en die als gevolg daarvan dienen te beschikken over een actuele agenda en voorziening. - Een ipad wordt gebruikt voor plaatsonafhankelijke bibliothecaire dienstverlening (bijv. Boekenbuddy) De afdeling ICT regelt voor wie daarvoor in aanmerking komt een ipad 3 (Wifi 32 Gb(=3/4G), de installatie en de koppeling aan de mailbox en eventueel een data-abonnement. De ipad is eerst en vooral voor zakelijk gebruik. - Levering conform de ICT-servicecatalogus - Eerste-lijns storingen kunnen gemeld worden bij de Servicedesk ICT onderdeel basispakket - Tweede-lijns storingen kunnen gemeld worden bij de Servicedesk ICT onderdeel pluspakket - De gebruiker dient de Gebruikersovereenkomst tablets te tekenen - Overige regels zijn vastgelegd in de Regeling beschikbaarstelling communicatie aanvulling tablets - Medewerkers die een ipad hebben, verplichten zich tot het gebruik van de centrale agenda. De aanschaf van een ipad dient te worden goedgekeurd door het verantwoordelijk RvB-lid, bibliotheekmanager of -directeur. Medewerker ICT: Manager ICT:

30 ICT PROJECTEN GROEP Opdrachtgevers en medewerkers (gebruikers) van de ICT-systemen van Biblionet Drenthe. Maatwerk advies en projectuitvoering. De dienstverlening bestaat uit: - Advies met betrekking tot ICT. - Projectleiding van ICT-gerelateerde projecten. - Projectuitvoering van ICT-gerelateerde projecten. - Leveren van hardware en software op offertebasis. - Implementeren software infrastructuur. LEVERINGSGARANTIES Per project worden afspraken gemaakt. Tijdige aanmelding van projecten (1 maand van tevoren voor kleine projecten, 3 maanden van tevoren voor grote projecten). Aanmelden projecten via de Servicedesk ICT. Aanspreekpunt tijdens het project is de voor het project aangewezen projectleider. Manager ICT:

31 LEESPROMOTIE EDUCATIEVE DIENSTVERLENING EN ONDERWIJS GROEP Bibliotheken, onderwijs, voorschoolse instellingen. Het bieden van optimale ondersteuning aan bibliotheken, voorschoolse instellingen en onderwijs om van kinderen mondige informatiegebruikers en gretige lezers te maken. De Educatieve Dienst ondersteunt en adviseert voorschoolse instellingen, onderwijs en bibliotheken projectmatig op het gebied van: - De bibliotheek op school - Boekstart - SchoolWise - Mediawijsheid (advies, voorlichting, scholing) - Leesbevordering (advies, voorlichting, scholing) - Implementatie nieuwe programma s en (onderwijs)concepten - Een adviesvraag die op één bibliotheek van toepassing is en meer dan 4 uur per vraag kost, is een plusproduct. - De diensten en producten worden gebundeld in een jaarlijks verschijnende Doorgaande Leeslijn op basis van separate afspraken. - De Doorgaande Leeslijn nieuwe schooljaar is uiterlijk klaar in mei. - De dienstverlening aan het onderwijs gebeurt rechtstreeks zonder tussenkomst van de bibliotheek. De bibliotheek wordt altijd over de contacten geïnformeerd. - Onderwijs: Licentie SchoolWise + afnemen projectcollecties is verbonden aan lidmaatschap Educatieve Dienst. - Adviesaanvraag: de afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies. Prijs: Scholen zijn lid van de Educatieve Dienst ( 80,- schooljaar , prijsstelling is gekoppeld aan het schooljaar). Licentie SchoolWise + lidmaatschap Educatieve Dienst ( 180,- schooljaar , prijsstelling is gekoppeld aan het schooljaar). Overige diensten op basis van offerte. 31

32 Voorschools: / Primair onderwijs: / Voortgezet onderwijs: / Afdelingscoördinator: /

33 SECRETARIAAT AANVULLENDE SECRETARIËLE ONDERSTEUNING GROEP Bibliotheekmanagers en stichtingsbesturen. Leveren van aanvullende secretariële ondersteuning. De dienstverlening kan bestaan uit: - Het notuleren van (bestuurs)vergaderingen. - Agendabeheer. - Secretariële/administratieve ondersteuning (ter plaatse). - Redigeren van brieven en officiële stukken. - (Ondersteuning bij) organisatie van lokale bijeenkomsten. - Ondersteuning bij de opzet van een lokaal archief. LEVERINGSGARANTIES Op basis van vooraf overeengekomen termijnen. - Voor notuleren geldt de vergadertijd x 2 (incl. voor- & nawerk, excl. reistijd) Manager Communicatie & Secretariaat: Manager Communicatie & Secretariaat:

Productencatalogus Biblionet Drenthe PLUSPAKKET 2012 Daar waar geen prijzen worden vermeld, geldt een prijsopgave op basis van offerte!

Productencatalogus Biblionet Drenthe PLUSPAKKET 2012 Daar waar geen prijzen worden vermeld, geldt een prijsopgave op basis van offerte! Productencatalogus Biblionet Drenthe PAKKET 2012 Daar waar geen prijzen worden vermeld, geldt een prijsopgave op basis van offerte! Advies en beleid Huisvesting: (nieuw)bouwproject HR: HRM-advisering (complex)

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Productencatalogus 2014. Basispakket

Productencatalogus 2014. Basispakket Productencatalogus 2014 Basispakket PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2014 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: Advisering financiële & business control p. 5 Beleidsadvisering p. 6 HR-planning p. 7 HR strategisch

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Productencatalogus 2015. Basispakket

Productencatalogus 2015. Basispakket Productencatalogus 2015 Basispakket Versie 16.04.2014 Herzien 02.04.2015 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Haskoning en Haskoning Nederland B.V. d.d. SERVICE LEVEL AGREEMENT Ter uitvoering van de taken van de Stichting Pensioenfonds Haskoning

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad 8 en 9 december 2009 Delft University of Technology Challenge the future Agenda Opening (P&O: Kees Schotsman/Wil Schuite) Introductie nieuwe

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen STUDIO Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving. SPECIALISATIE Studio Font is gespecialiseerd in het vormgeven van magazines, tijdschriften,

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 Voorwaarden inzake het verstrekken van subsidies voor projecten op het gebied waarop het Productschap Pluimvee en Eieren activiteiten ontwikkelt ten behoeve

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

TCM QuarterlyBusiness Meeting 8 februari, Breukelen

TCM QuarterlyBusiness Meeting 8 februari, Breukelen TCM QuarterlyBusiness Meeting 8 februari, Breukelen Agenda Aanleiding en doelstellingen Controlesystematiek Referentiestructuur Verdien/ rekenmodel TCM Quality & Compliance Procurement Urenregistratie

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014.

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. Algemene voorwaarden Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. 1) Definities 1.1 Opdrachtgever Onder opdrachtgever

Nadere informatie

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG?

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? Bedrijfsfolder MKB Bedrijfsondersteuning voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) Ondernemen + ondersteuning = MKB Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: RealFit Naam interventie- eigenaar: Huis voor de Sport Limburg Doelgroep: 12-18 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: Structurele

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken Professionaliseren projectmatig werken Gemeente Wijk bij Duurstede BPUG Seminar 2010 Benefit from Best Practices www.bpugseminar.nl 1 Professionaliseren kan niet zonder veranderen BPUG Seminar 2010 Benefit

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Achtergrond: Jaarplan Diensten Huizen is gedestilleerd uit het Jaarplan Ronald McDonald 2016. Ontwikkelingen Huis Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud)

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Ontwikkeling & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Tijdlijn ontwikkeling : & onderhoud Fase A bestek Fase B bouw : & onderhoud afgestemd met èn

Nadere informatie

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen Henk Kuijpers - HKA HKA Systeemleverancier voor Openbare Bibliotheken Maatwerk voor Nederland Wise Standaard software Integraal / Modulair Koppelvlakken Bouwstenen

Nadere informatie