Productencatalogus Pluspakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productencatalogus 2014. Pluspakket"

Transcriptie

1 Productencatalogus 2014 Pluspakket 1

2 Inhoud Advies en beleid HR: Personele vraagstukken p.2 Huisvesting: (nieuw)bouwproject p.3 Strategie & beleid: Beleidsadvisering p.5 Financiële advisering projecten p.6 Klant(tevredenheids)onderzoek p.8 Projectmanagement p.10 Algemene zaken Bevoorrading vestigingen extra p.11 Bibliobussen p.12 Collectiebeheer en -verwerking Titelbeheer centrale catalogus - invoer losse titels p.14 Routecollectie GLB p.15 Communicatie Digitale nieuwsbrief voor bibliotheken verzenden p.16 Marketingacties op maat p.17 Teksten, tekstbewerking en presentaties p.18 Vormgeving en DTP p.19 Digitale Bibliotheek Selfservice p.20 Webontwikkeling met G!DS-informatie p.21 Financiën Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) p.22 Financiële projectverantwoording p.23 Maatwerk Management Informatie p.25 Urenregistratie p.27 ICT ipads p.28 Projecten p.29 Leespromotie Educatieve dienstverlening en onderwijs p.30 Secretariaat Aanvullende secretariële ondersteuning p.32 2

3 ADVIES EN BELEID; HR HRM-ADVIES M.B.T. PERSONELE VRAAGSTUKKEN (COMPLEX) GROEP Bibliotheekmanagers en afdelingsmanagers Het ondersteunen van het management bij ontwikkelingsvraagstukken m.b.t. personeel en/of organisatieonderdeel. Advisering op verzoek m.b.t. complexere (meer dan 4 uur tijdsbesteding) personeels- en organisatievraagstukken, bijvoorbeeld: HR-gesprekscyclus leer- en opleidingsvraagstukken lokale personeelsplannen, bijvoorbeeld in samenspraak met de manager opstellen of diepgaand adviseren, aan de hand van strategische personeelsplanning-instrumenten complexe teamvraagstukken (bijvoorbeeld vanuit het Koersmodel teamtrainingen begeleiden) complexe individuele vraagstukken (bijvoorbeeld begeleiden ontwikkeltrajecten, verbetertrajecten, loopbaantrajecten, individuele ondersteunende coaching In onderling overleg vast te stellen, voorzien van een realistische tijdsplanning. Dienstverlening geschiedt veelal in meeruren. Afstemming over het tijdpad is noodzakelijk. Opdrachtgeversrol oppakken (offerte vragen, additionele kosten begroten). Dit product is in ontwikkeling. Kleinere adviesvraagstukken vallen onder het HRM advies (kleinschalig) basispakket of strategisch HRM-advies. Personeelsconsulent eigen organisatieonderdeel Manager Financiën en P&O:

4 ADVIES EN BELEID; HUISVESTING (NIEUW)BOUWPROJECT GROEP Bibliotheekmanagers. Projectleiding op het vlak van nieuwbouw, verbouw en multifunctionele ontwikkelingen. De dienstverlening omvat de volgende onderdelen: - communicatie met bestuur bibliotheek. - opstellen programma van eisen. - maken van (deel)begrotingen. - budgetbewaking (administratie en rapportage FA van Biblionet) op basis van het bestuursmandaat. - tekenen opdrachtbevestigingen naar aannemers en leveranciers. - contact leveranciers (wordt per keer bekeken wie wat doet). - 1e contactpersoon voor architect. - advisering t.a.v. maken van keuzes bij herinrichting en retail. - contactpersoon voor leveranciers. - maken van opdrachtbevestigingen naar aannemers en leveranciers. - bijhouden bouwmap op secretariaat (alle originele stukken worden opgeborgen in het archief op het secretariaat). - begeleiden van een eventuele startbijeenkomst voor alle medewerkers. - bouwvergaderingen. - oplevering. LEVERINGSGARANTIES - bewaking van de provinciale standaard /huisstijl handboek en handboek gebouwen DNB. - op basis van separate afspraken, afhankelijk van het project. Oplevering binnen gemandateerd budget. De bibliotheekmanager zorgt voor een mandaat van het bestuur opdat de adviseur tekeningsbevoegd is. - 4

5 Bibliotheekadviseur: Directeur Biblionet:

6 ADVIES EN BELEID; STRATEGIE EN BELEID BELEIDSADVISERING (MAATWERK) GROEP Bibliotheekmanagers. Beleidsmatige ondersteuning bij bibliotheekinhoudelijke kwesties. Voor bibliotheekinhoudelijke adviezen kan een beroep worden gedaan op de beleidsmedewerker. Zijn taak is het adviesvraag helder te krijgen en vervolgens te bepalen waar deze vraag binnen de organisatie thuis hoort. Naast zijn (eventueel) eigen aandeel heeft hij de taak van spelverdeler en procesbewaker. Bij afdelingsoverschrijdende adviesvragen en voor het maatwerkadvies betrekt de beleidsmedewerker de benodige deskundigen uit de organisatie erbij. Voorbeelden: maken van een beleidsplan; advisering inzake Brede School-ontwikkelingen, enz. - De beleidsmedewerker komt een termijn en datum overeen met de desbetreffende manager voor de oplevering van het advies. - De beleidsmedewerker checkt na oplevering of het aan de vooraf afgesproken verwachtingen voldoet. De bibliotheekmanager omschrijft zo duidelijk mogelijk de opdracht inclusief de verwachte resultaten. Een adviesvraag die voor alle bibliotheken geldt, is een basisproduct. Een adviesvraag die op één bibliotheek van toepassing is, is een plusproduct. Voorbeeld: schrijven van beleid voor ouderen > basisproduct; het schrijven van een beleidsplan voor een bibliotheek > plusproduct. Beleidsmedewerker: Directeur Bibliotheken:

7 FINANCIËN; FINANCIËLE ADMINISTRATIE FINANCIËLE ADVISERING PROJECTEN GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het i.s.m. manager inrichten en opstellen van de financiële verantwoording van projecten die met aparte subsidies gefinancierd worden. De dienstverlening bestaat uit: - verantwoording uren, uitgaven en inkomsten op projectbasis. - tussentijdse rapportage projectuitgaven op kwartaalbasis. - eindverantwoording financieel projectresultaat. - gevraagd en ongevraagd leveren van financieel en fiscaal advies. Conform subsidiebeschikking subsidieverstrekker. Aanlevering input (o.a. uren verantwoord op project) uiterlijk 2 weken na afloop kwartaal. Bi de besteding van de projectsubsidie dient rekening gehouden te worden met de kostenpost administratieve lasten ter financiering van de financiële projectverantwoording. Boeken die t.l.v. het projectbudget dienen te komen moeten via de NBD worden besteld middels een aparte code. Bovenstaande betreft de planning- en controlcyclus betreffende projectsubsidies voor projecten van bibliotheken en/of Biblionet Drenthe. Voor een sluitende urenverantwoording op projecten adviseert financiën Timewriter in te richten en te gebruiken. PRIJS Voor projecten zonder accountantsverklaring: 5% van de projectsubsidie. Voor projecten met accountantsverklaring: op offerte basis. Financieel medewerker eigen bedrijfsonderdeel. 7

8 Manager Financiën en P&O:

9 COMMUNICATIE KLANT(TEVREDENHEIDS)ONDERZOEK (KTO) GROEP Bibliotheken. De dienstverlening van de bibliotheek is optimaal afgestemd op de wensen van de klant. Middels onderzoek krijgt de bibliotheek een representatief beeld van klantgedrag en mate van klanttevredenheid m.b.t. collectie, dienstverlening, huisvesting, personeel etc. Het KTO is van belang in het kader van de INK-cyclus en certificering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de basisbibliotheken. De termijnen en wijze waarop het onderzoek plaatsvindt zijn mede afhankelijk van de eisen m.b.t. certificering. Van belang is dat de bibliotheek regelmatig een representatief beeld krijgt van klantgedrag en de mate van klanttevredenheid en dat de bibliotheekorganisatie er ook daadwerkelijk iets mee kan doen. - Biblionet plant elk najaar i.o.m. de bibliotheekmanagers en directeuren de uit te voeren onderzoeken voor het daaropvolgende kalenderjaar. - Uitgebreide onderzoeken worden uitbesteed aan Cubiss. Coördinatie, aanleveren klantgegevens, afspraken omtrent de rapportage en bestudering van de resultaat in het kader van kwaliteitszorg gebeurt door Biblionet. - Eindrapportage binnen 6 weken na aanvang van het onderzoek. - het is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanager / -directeur dat de onderzoeksspreiding certificeringsproof is. - uitvoering van evt. verbeterplannen op basis van de onderzoeksresultaten is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanager/-directeur. - De prijs, zijnde de kosten van het onderzoek door Cubiss vermeerderd met de kosten van Biblionet, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal deelnemende bibliotheekvestigingen. - Kleinschalig onderzoek kan door Biblionet in overleg - m.b.v. NetQ worden uitgevoerd. 9

10 Beleidsmedewerker: Beleidsmedewerker:

11 ADVIES EN BELEID; STRATEGIE EN BELEID PROJECTMANAGEMENT GROEP Bibliotheekmanagers. In opdracht van bibliotheekmanagers of bibliotheekdirecties uitvoeren van het projectmanagement voor een specifiek project. De Digitale Bibliotheek Drenthe werkt deels projectmatig voor de uitvoering van haar taken en de realisatie van haar resultaten. Kennis en kunde op het gebied van projectmanagement kunnen ingezet worden bij projecten, waarvoor bibliotheken de projectopdracht verstrekken. De oplevering van het projectresultaat vindt plaats op basis van het door de opdrachtgever vastgestelde projectplan. - - Manager Digitale Bibliotheek Drenthe: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

12 ALGEMENE ZAKEN/BEVOORRADING BEVOORRADING VESTIGINGEN EXTRA GROEP Medewerkers bibliotheken. Efficiënte levering van bibliotheekbenodigdheden en media vanuit het verdeelcentrum in het gebouw van Biblionet Drenthe. Extra bevoorrading van bibliotheekvestigingen. - de honorering van extra bevoorrading is afhankelijk van de beschikbare routecapaciteit. - op basis van een vast werkrooster. Zie informatie op intranet. - Het is ook mogelijk een extra bevoorrading van alleen het leenverkeer af te nemen. Algemene informatie: Bevobus: Directeur Biblionet:

13 BIBLIOBUSSEN BIBLIOBUSSEN GROEP Bibliotheekmanagers. De verzorging van standaardbibliotheekwerk (analoog aan die van vaste vestigingen) in de vorm van mobiele dienstverlening. Aanvullend: extra diensten. Halteplaatsen worden volgens een wekelijks rooster bezocht. Per gemeente wordt het aantal halteplaatsen en de duur van de statijd overeengekomen. Standaardbezetting van een bus is: chauffeur + bibliothecaris Het transport van materialen en collecties van de schoolbibliotheekdienst van en naar busscholen Leesbevorderingsactiviteiten voor busscholen (Speurneuzenspel, klassen-bezoeken, landelijke activiteiten als bijv. de Kinderjury) Advies en ondersteuning De minimale statijd is een kwartier bi een wekelijkse route, een half uur bij een tweewekelijkse route Het maken van roosters, up-to-date houden ervan en bekend maken van roosterwijzigingen, sluitingsdagen, enz. Maandelijkse rapportage uitlening per halteplaats per gemeente Op verzoek specifieke rapportages Jaarlijkse rapportage gemiddeld gebruik per halteplaats Jaarlijks advies omtrent aanpassing statijden aan het gebruik over het afgelopen jaar. - In de zomer- en de kerstvakantie wordt om de week gereden Bibliotheken geven wijzigingen m.b.t. halteplaatsen tenminste één jaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar door aan het hoofd AZ, middels een formulier waarin de procedure hiervoor is vastgelegd. Dit formulier is opgenomen in het Handboek Procedures (te vinden op Intranet). 13

14 PRIJS Per sta-uur: component materieel: 2.841,- per jaar component personeel: 2010: 3.924,- per jaar. Voor meer informatie: Directeur Biblionet:

15 COLLECTIEBEHEER EN VERWERKING; COLLECTIEBEHEER TITELBEHEER CENTRALE CATALOGUS - INVOER LOSSE TITELS GROEP Bibliotheken. Het invoeren van losse titels, d.w.z. titels die niet deel uitmaken van het reguliere NBD-aanbod. Bibliotheken verkrijgen (uit schenkingen, erfenissen) en/of kopen materialen die zij graag opgenomen zien in catalogus. - Voor de beschrijving en verwerking van een grote partij boeken wordt met de desbetreffende bibliotheek een termijn overeengekomen. - Materialen worden vervolgens uitleenklaar gemaakt. Eenvoudige verwerking omvat boekhoek, rugetiket, label en RFID; uitgebreide verwerking omvat ook plastificeren (wat uitbesteed wordt). De materialen die in aanmerking komen voor opname worden door de afnemer beschikbaar gesteld. Voor titels die zich niet in Bicat bevinden wordt een tarief gehanteerd. Voor meer informatie: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

16 COLLECTIEBEHEER EN -VERWERKING ROUTECOLLECTIE GROOTLETTERBOEKEN (GLB) GROEP Bibliotheken Aanvulling op de lokale collecties door levering van permanent wisselende grootletterboeken (GLB). Er zijn twee soorten GLB-collecties: 1. familie-, streek-, liefdes- en historische romans en 2. literaire boeken en detective- en avonturenromans. Bibliotheken geven aan hoeveel boeken ze wensen te ontvangen. I.t.t. de vroegere wisselcollectie ontvangt de bibliotheek niet een collectie in zijn geheel, maar ontvangt de bibliotheek verspreid over het jaar exemplaren uit de collectie. Een titel blijft een half jaar in het bezit van een vestiging. Wisseling vindt plaats o.b.v. een vastgesteld roulatieschema en a.d.h.v. kastlijsten. - Elke zes maanden wisselt een exemplaar van vestiging. - In april ontvangen afnemers een attendering m.b.t. de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de omvang van de gehuurde collecties. - Bibliotheken dienen minimaal eens per week de controlelijst uit te draaien en de boeken van deze lijst op transport zetten naar een volgende vestiging in de route. - In april kunnen mutaties in de omvang van de te huren collecties worden doorgegeven voor het daarop volgende kalenderjaar. - De collectieomvang heeft in 2013 de gewenste omvang bereikt. De levering van GLBcollecties aan zorgcentra is gestopt. - De (eventuele) dienstverlening aan zorgcentra is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanagers. Voor meer informatie: Directeur Biblionet:

17 COMMUNICATIE DIGITALE NIEUWSBRIEF VOOR BIBLIOTHEKEN VERZENDEN GROEP Pr-medewerkers en bibliotheekmanagers. Bibliotheken ontzorgen door de (tijdrovende) verzending van de digitale nieuwsbrief uit te voeren. - Opmaken en redigeren van de tekst in de nieuwsbrief - Selectie maken van mailadressen uit Bicat (Fer) en importeren in ACY-mailing - Verzending volgens standaardsjabloon - Aflevering conform offerte. - Vormgeving in de landelijke huisstijl. De bibliotheek levert zelf de tekst (tot max. 200 woorden) en illustratie(s) aan. De prijs is gebaseerd op de benodigde tijd voor het standaardsjabloon (ca. 2 uur) en het geldende uurtarief. Een bibliothek met OvD betaalt 98,-, een bibliotheek zonder OvD 108,- Bij langere teksten, een eigen sjabloonontwerp of andere uitzonderingen vindt uitvoering op offertebasis plaats. Medewerker redactie en webbeheer: Manager Communicatie & Secretariaat:

18 COMMUNICATIE MARKETINGACTIES OP MAAT GROEP Pr-medewerkers en bibliotheekmanagers. Afleveren van een marketingactie op maat. Uitvoering van de actie, bestaande uit onder meer conceptontwikkeling, copywriting, contacten met leveranciers etc. - Aflevering conform offerte. - Vormgeving in de landelijke huisstijl. - de afnemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van en de controle op de juistheid van de content - de afnemer is op de hoogte van doorlooptijden van de productie en is daardoor mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines MarCom-team: Manager Communicatie & Secretariaat:

19 COMMUNICATIE TEKSTEN, REDACTIE EN PRESENTATIES GROEP Bibliotheken. Ondersteuning bij het maken van teksten en/of presentaties op maat. De communicatieve uitingen zijn conform de afspraken met de klant en hebben betrekking op: - (digitale) Nieuwsbrief lokaal. - Schrijven of redigeren van teksten voor o.a. jaarverslagen, persberichten, brieven, flyers, advertenties etc. - Maken van digitale presentaties (powerpoint etc.). - Aflevering conform offerte. - Toepassing landelijke huisstijl. - de afnemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van en de controle op de juistheid van de content. - de afnemer is op de hoogte van doorlooptijden van de productie en is daardoor mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines. Prijs op basis van offerte. Voor meer informatie: Manager Communicatie & Secretariaat

20 COMMUNICATIE VORMGEVING EN DTP GROEP Bibliotheken. Drukwerk, digitale nieuwsbrieven en websites zijn vormgegeven conform de landelijke huisstijl Het bieden van maatwerk op het gebied van vormgeving van drukwerk en andere promotionele uitingen in de landelijke huisstijl. Als basis dient het landelijke Handboek Huisstijl Bibliotheken. Daarnaast is het ook mogelijk maatwerk te verzorgen in de huisstijl van een externe opdrachtgever of samenwerkingspartner. Te denken valt aan: affiches en flyers, folders, visitekaartjes; jaarstukken; brochures; (digitale) nieuwsbrieven; bewegwijzering in bibliotheken; onderdelen van websites zoals persoonlijke pagina s, banners e.d. - Drukwerk: Via intranet is het drukwerk te bestellen. De leveringsgaranties zijn afhankelijk van het soort drukwerk en staan vermeld op het formulier of volgens afspraak met de opdrachtgever. - Conform offerte. - Drukwerk: Bestelling drukwerk via opdrachtformulier op intranet. Voor meer gespecialiseerde opdrachten graag contact opnemen met de orderbegeleider. - De manager/directie is verantwoordelijk voor de opdracht. - Eindcontrole. - De afnemer is verplicht de voorgeschreven huisstijl toe te passen. Orderbegeleider: Manager Financiën en P&O:

21 DIGITALE BIBLIOTHEEK SELFSERVICE GROEP Bibliotheken. Projectleiding van de implementatie van selfservice. Bibliotheken geven de opdracht om de voorgenomen plannen voor selfservice uit te voeren. De dienstverlening bestaat uit: - Opstellen projectplan. In het projectplan worden alle facetten van het project beschreven. Alle voorbereidende activiteiten (o.a. programma van eisen, offertes, planning) worden met de opdrachtgever besproken en vastgelegd in het projectplan. - Uitvoeren van het projectplan. Leveringsgaranties en andere specificaties worden in het projectplan beschreven. - - Manager Digitale Bibliotheek: Manager Digitale Bibliotheek:

22 DIGITALE BIBLIOTHEEK WEBONTWIKKELING GROEP Bibliotheken. Het ontwerpen, bouwen en beheren van diverse sites in opdracht van bibliotheken en/of derden. Biblionet verzorgt het ontwerpen en bouwen van websites. De focus ligt hierbij op sites voor aan bibliotheken inhoudelijk verwante organisatie. Denk aan musea, laaggeletterdheidsprojecten, erfgoed, enz. Eventueel kan een site gebruik maken van G!ds. G!ds is een landelijke database, waarin een bibliotheek (of elke andere instelling) lokale informatie kan vestleggen. De database ondersteunt lokale websites, die de G!DS-informatie ontsluit. Conform de afspraken zoals vastgelegd in het contract. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde content en de juistheid hiervan. In verband met het securitybeleid van Biblionet Drenthe wordt in het contract vastgelegd dat het beheer van de sites incl. updates en upgrades van het content management systeem (CMS)- bij Biblionet plaatsvindt. Projectmanager internetontwikkeling: Manager Digitale Bibliotheek:

23 FINANCIËN BELEIDSGESTUURDE CONTRACTFINANCIERING (BCF) GROEP Bibliotheekmanagers. Het ondersteunen bij de totstandkoming van beleidsgestuurde contract financiering (BCF) in de gemeente. I.s.m. de bibliotheekmanager vorm en inhoud geven aan BCF-cyclus met de gemeente, door financiële en besturingskennis in te brengen in de gesprekken met de gemeente, door een offerte op te stellen en realisatie te monitoren. Conform in overleg opgestelde doelstellingen en tijdslijnen. Actieve betrokkenheid van de bibliotheekmanager is noodzakelijk. Het betreft maatwerk dat mede bepaald wordt door wensen van de desbetreffende gemeente. Manager Financiën en P&O: Manager Financiën en P&O:

24 FINANCIËN FINANCIËLE PROJECTVERANTWOORDING GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het i.s.m. de manager inrichten en opstellen van de financiële verantwoording van projecten die met aparte (project) subsidies gefinancierd worden. De dienstverlening bestaat uit: - ondersteuning bij administratieve inrichting project, voorafgaand aan het project. - verantwoording uren, uitgaven en inkomsten op projectbasis. - tussentijdse rapportage projectuitgaven op kwartaalbasis. - eindverantwoording financieel projectresultaat. Conform subsidiebeschikking subsidieverstrekker. Aanlevering input (o.a. uren verantwoord op project) uiterlijk 2 weken na afloop kwartaal (zie ook richtlijnen registratie projecturen 2011 onder FIN op het intranet). In de projectbegroting dient rekening gehouden te worden met de kostenpost administratieve lasten ter financiering van de financiële projectverantwoording. Media-uitgaven die t.l.v. het projectbudget dienen te komen, moeten via de NBD worden besteld middels een aparte projectcode. Bovenstaande betreft de projectsubsidies via de digitale bibliotheek Drenthe, lokale bibliotheken en/of Leespromotie & Communicatie. Voor een sluitende urenverantwoording op projecten adviseert Financiën het programma Timewriter (zie pluspakket FIN) in te richten en te gebruiken. Financieel medewerker eigen bedrijfsonderdeel. 24

25 Manager Financiën en P&O:

26 FINANCIËN MAATWERK MANAGEMENTINFORMATIE GROEP Management van Biblionet Drenthe, Marketingmanager, projectmanagers en RvB. Aanleveren van management informatie uit BicatWise op verzoek van klant die niet in de standaard kwartaalrapportages is opgenomen. De dienstverlening kan bestaan uit: - ondersteuning bij vraagformulering. - opleveren rapportage en handleiding (eenmalig of periodiek). - analyse van de informatie (vergelijkingen in tijd, met andere vestigingen etc.). Conform afgestemde vraag en offerte. Indien betrokkenheid HKA noodzakelijk is kan er helaas op voorhand geen garantie worden verstrekt over de leveringstermijn. Schriftelijke toelichting voldoet aan de volgende eisen: - definities kolommen en regels worden toegelicht. - totaaltellingen worden gecontroleerd (vierkantstelling). - opvallende punten worden belicht. - zwakke punten in het rapport worden toegelicht. - de mate van detail is afgestemd op de klant (RvB krijgt meer geaggregeerde informatie dan vestigingsleider). De vraag dient minimaal 5 tot 30 werkdagen voor gewenste opleverdatum aangeleverd, e.e.a. afhankelijk van de complexiteit van de rapportage. In de vraag moet duidelijk zijn omschreven: - in welke context het verzoek wordt gedaan (achterliggende reden wordt duidelijk). - welke de gewenste selectiecriteria zijn; ze moeten worden benoemd (gestructureerde opdrachtverstrekking). Coördinator managementinformatie:

27 Manager Financiën en P&O:

28 FINANCIËN URENREGISTRATIE GROEP Management van Biblionet Drenthe. Het inrichten en beheren van een urenregistratiesysteem (Timewriter) zodat de tijdsbesteding per product/project zichtbaar wordt. De dienstverlening bestaat uit: - inrichten Timewriter conform standaard inrichting Biblionet Drenthe. - communicatie/uitleg verzorgen voor medewerkers/manager. - beheren Timewriter. Inrichting binnen 3 maanden na aanvraag, antwoord op vragen m.b.t. beheer binnen 4 werkdagen. De manager is verantwoordelijk voor sturing op uren en het vervaardigen van urenrapportages. Technische haalbaarheid is mede afhankelijk van ICT netwerk specificaties. Financieel medewerker: Manager Financiën en P&O:

29 ICT I-PAD GROEP - RvB-leden, bibliotheekmanagers, enkele medewerkers van de afdeling ICT en de projectmedewerkers van de afdeling Digitale Bibliotheek Drenthe. - RvB, bibliotheekmanagers en directeuren bepalen wie over een ipad kan beschikken. - Een ipad wordt door Biblionet Drenthe verstrekt aan medewerkers die uit hoofde van hun functie op meerdere plekken hun functie uitoefenen en/of veel afwezig zijn en die als gevolg daarvan dienen te beschikken over een actuele agenda en voorziening. - Een ipad wordt gebruikt voor plaatsonafhankelijke bibliothecaire dienstverlening (bijv. Boekenbuddy) De afdeling ICT regelt voor wie daarvoor in aanmerking komt een ipad 3 (Wifi 32 Gb(=3/4G), de installatie en de koppeling aan de mailbox en eventueel een data-abonnement. De ipad is eerst en vooral voor zakelijk gebruik. - Levering conform de ICT-servicecatalogus - Eerste-lijns storingen kunnen gemeld worden bij de Servicedesk ICT onderdeel basispakket - Tweede-lijns storingen kunnen gemeld worden bij de Servicedesk ICT onderdeel pluspakket - De gebruiker dient de Gebruikersovereenkomst tablets te tekenen - Overige regels zijn vastgelegd in de Regeling beschikbaarstelling communicatie aanvulling tablets - Medewerkers die een ipad hebben, verplichten zich tot het gebruik van de centrale agenda. De aanschaf van een ipad dient te worden goedgekeurd door het verantwoordelijk RvB-lid, bibliotheekmanager of -directeur. Medewerker ICT: Manager ICT:

30 ICT PROJECTEN GROEP Opdrachtgevers en medewerkers (gebruikers) van de ICT-systemen van Biblionet Drenthe. Maatwerk advies en projectuitvoering. De dienstverlening bestaat uit: - Advies met betrekking tot ICT. - Projectleiding van ICT-gerelateerde projecten. - Projectuitvoering van ICT-gerelateerde projecten. - Leveren van hardware en software op offertebasis. - Implementeren software infrastructuur. LEVERINGSGARANTIES Per project worden afspraken gemaakt. Tijdige aanmelding van projecten (1 maand van tevoren voor kleine projecten, 3 maanden van tevoren voor grote projecten). Aanmelden projecten via de Servicedesk ICT. Aanspreekpunt tijdens het project is de voor het project aangewezen projectleider. Manager ICT:

31 LEESPROMOTIE EDUCATIEVE DIENSTVERLENING EN ONDERWIJS GROEP Bibliotheken, onderwijs, voorschoolse instellingen. Het bieden van optimale ondersteuning aan bibliotheken, voorschoolse instellingen en onderwijs om van kinderen mondige informatiegebruikers en gretige lezers te maken. De Educatieve Dienst ondersteunt en adviseert voorschoolse instellingen, onderwijs en bibliotheken projectmatig op het gebied van: - De bibliotheek op school - Boekstart - SchoolWise - Mediawijsheid (advies, voorlichting, scholing) - Leesbevordering (advies, voorlichting, scholing) - Implementatie nieuwe programma s en (onderwijs)concepten - Een adviesvraag die op één bibliotheek van toepassing is en meer dan 4 uur per vraag kost, is een plusproduct. - De diensten en producten worden gebundeld in een jaarlijks verschijnende Doorgaande Leeslijn op basis van separate afspraken. - De Doorgaande Leeslijn nieuwe schooljaar is uiterlijk klaar in mei. - De dienstverlening aan het onderwijs gebeurt rechtstreeks zonder tussenkomst van de bibliotheek. De bibliotheek wordt altijd over de contacten geïnformeerd. - Onderwijs: Licentie SchoolWise + afnemen projectcollecties is verbonden aan lidmaatschap Educatieve Dienst. - Adviesaanvraag: de afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies. Prijs: Scholen zijn lid van de Educatieve Dienst ( 80,- schooljaar , prijsstelling is gekoppeld aan het schooljaar). Licentie SchoolWise + lidmaatschap Educatieve Dienst ( 180,- schooljaar , prijsstelling is gekoppeld aan het schooljaar). Overige diensten op basis van offerte. 31

32 Voorschools: / Primair onderwijs: / Voortgezet onderwijs: / Afdelingscoördinator: /

33 SECRETARIAAT AANVULLENDE SECRETARIËLE ONDERSTEUNING GROEP Bibliotheekmanagers en stichtingsbesturen. Leveren van aanvullende secretariële ondersteuning. De dienstverlening kan bestaan uit: - Het notuleren van (bestuurs)vergaderingen. - Agendabeheer. - Secretariële/administratieve ondersteuning (ter plaatse). - Redigeren van brieven en officiële stukken. - (Ondersteuning bij) organisatie van lokale bijeenkomsten. - Ondersteuning bij de opzet van een lokaal archief. LEVERINGSGARANTIES Op basis van vooraf overeengekomen termijnen. - Voor notuleren geldt de vergadertijd x 2 (incl. voor- & nawerk, excl. reistijd) Manager Communicatie & Secretariaat: Manager Communicatie & Secretariaat:

Productencatalogus 2015. Basispakket

Productencatalogus 2015. Basispakket Productencatalogus 2015 Basispakket Versie 16.04.2014 Herzien 02.04.2015 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie