Jaarrekening MCL B.V. geconsolii '

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '"

Transcriptie

1 Jaarrekening MCL B.V. geconsolii ' I

2 MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resulfaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiele vaste activa T~ellchting op de resultatenrekening over Overlge gegevens Vaststelling en goedkeuring jalrekening Statutaire regeling resultaatbestemmlng Resultaa~bestemrning

3 MCL B.V. geconsolideerd JAARREKENING

4 MCL B.V. geconsolideerd JAARREKENING MLANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming} ACTIVA Ref. 31 -dec deel2 E (X 1.00Q) f (X 1.O001 Vaste activa Materiële varte activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vbttende activa Voorraden Onderhanden werk uit haofde van DBC's I DBC-zorg producten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Ref. 31 -dec dec G7!ow l E Ix r,ooq, Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden pagina 1

5 MCL B.V. geconsolideerd RESULTATENREKENING OVER Ref E (x 1.OOO) E (x 1.000) BEDRUFSOPBRENGSTEN : Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgeaeerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBL's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Overige bedrijfsopbreng sten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overlge bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiele baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaar is al5 volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Overige reserves pagina 2 1 Ernst $-j??rig

6 MCL B.V. geconsolldeerd Kasstroom ult operationele actlviteiten Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBCB I DBCzprgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit Wrijfsoperaties Ontvangen Interest Betaalde interest Resultaat deelneming Totaal kasstroom uit operarloneie artikiteiten Kasstroom uit investerlngsactlviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Totaal kaatmom ult /nveshrlngsdctiviret~ Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 3 1 december Toellchtlng: Het kasstroomoverzlcht Is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzirht bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, als ook kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

7 MCL B.V. geconsolideerd GRONDSLAGEN VAN WAARDERING N RESULTMTBEPAUNG Algemeen Ctlchting Zorgpartners Friesland is het hoofd van de groep 'Zorgpartners Friesland'. De afsplitsing van toen nog Stlchting Zorggrwp Noorderbreedte? naar Medrsch Centrum Leeuwarden BV en Noorderbreedte BV Is in 2008 geëffectueerd. Op 1 januari heeft Stichting Zorggroep Noorderbreedte 1 O W van de aandelen van ck Tjongerschans BV te Heerenveen verkregen, dientengevolge maakt de Tjoogerschans BV met ingang van 1 lanuari integraal onderdeel uit van de Sttchtlng Zorggrwp Noorderbreedte. Naar aanleiding van deze fusle is de naam per 1 januari omgevormd fot Zorgpartners Friesland. De ctjfers van MCL BV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stlchting Zorgpartners Friesland. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WZI, de Richtlijnen voar de Jaanierslaggeving, in het bijzonder (herzien 201 3) inzake de jaarverslaggeving door zorginsteltingen, en Titet 9 Baek 2 BW. Continu~~I~wmnckirste/IIng Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergeluking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Alie groepsmaatschappijen evenafs de deelnemingen toegelicht onder de toellchtlng op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacries tussen groepsmaatschappijen worden In de consolidatie geëllmlneerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Zorgpartners Frresland aan te merken als verbonden partij. MCL BV heeft cfe volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Noorderbreedte BV te Leeuwarden (ouderenzorg) n Tjongerschans BV te Heerenveen Stg. Kllnisch Chemisch Laboratorium te Leeuwarden Stg. Trombosedienst Frresland Noord te Leeuwarden. KCL BioAnalysis BV te Leeuwarden (laboratorium) Stg. ttermes te Leeuwarden (parkeervoorzieningen) Send BV te Leeuwarden (schoonhoud) Ambutancevervotr Kijlstra BV ra Leeuwarden - Poliklinische Apotheek Leeuwarden BV Zorgzuster Fryslin BV te Leeuwarden In de consolidatie is betrokken: - Centrum voar Obesitas Nederland BV (1 Q046 deelneming). Noorderbreedte en Tjongerschans rijn zustermaarschappljen, Send betreft een 51% deelneming, PAL een 50% deelneming en Krjlsîra een ZW deelneming. Voor de stlchtlngen is de verbondenheid gelegen in het felt dat de bestuursfunctie wordt Ingevuld vanuit Stg Zorgpartners Friesland. Zorgzuster Fryslân is een 10G% deelneming van Noorderbreedte en KCL BioAnalysis Is een deelneming van Stg KCL. Kassuoomo vierzicht Het kasstraomoverzicht Is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstrwrnoverzicht bestaan ult kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, alsook kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Grondslagen van waarderlng van ablw en passiva Aca'va en passfvd Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien gein specifieke waarderingsgrondslag is vermeid, vindt waardering plaats tegen de verkrijqirtgspr~s. Toelichtingen op posten In de balans, resultatenrekerring en kasstromonrslcht zijn in de jaarrekenlng genummerd. pagina 4

8 MU B.V. geconsolideerd Gebruik van sdiatthgen De opstelling van de jaarrekening verelst dat hei management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verpllchtlngen, en van baten en lasren. De. daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schartingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. mrzlenlngen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herstwi en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. MarertIIe vaste acuw De irnmaterl6le en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrygrngs- of wrvaardlgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermlnderlngen. De afschruvingstermfjnen van immateriële en materiële vaste activa z[jn gebaseerd op de verwachte gebruikcduur van het vast actief. De afschruvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op k us van de economlscha levensduur. De volgende afschrijvingsptrcentages worden hlerbij gehanteerd: + Andere vaste bedrtjfsmlddelen : Voor zover subsldles of daaraan geluk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zfjn deze In gebracht op de investeringen. Flnand#le vaste activa Deelnemingen in grtiepsrnaats~happuen en overige deelnemingen waarin Invfwd van betekenis kan wprden uitgeoefend, warden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardernethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezlg te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettaverrnog~nswaarde wordt ber4kend volgens de grondslagen die gelden voor deze laarrekening: voor deelnemingen waarvan onvoldoerrde gegevens beschikbaar zljn voor aanpassing aan deze grandslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waarderlmg van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgtwfend. worden gewaardeerd tegen verkrijgtngspr[js. Indlen sprake IS van een duurzame waardevermfndering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaarderlng vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De grondslagen vmr overige Nnancide vaste activa zijn opgenomen onder het kopje financiele Instrumenten. Rentebaten worden verantwvord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevnet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de Financiële baten en lasten. Voorraden Voorraden zijn gewaard~erd tegen kostprijs op basis van FIFO methode onder aftrek van een voorziening voor incourantheid op basis van ervaringcijfers. In de normale bedrijfsuitaefening kan gebruik worden gemaakt van uiteensopende frnancl%le Instrumenten om markt- en lof kredittrlslm's te voorkomen. Deze betrerfen financiele Instrumenten die in de balans zljn opgenomen. MCL BV handelt niet in deze financiële de~ivaten en heeh procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredletrlsico blj elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenparti) van aan MCL BV verschuldigde betalrnçen blijven twntuele daarult voortvloeiende verliezen beperkt mt de markwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financisle instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. Het renterisrco is beperkt tot eventuele veranderlngen In de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehde lwptljd. Oe leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. MCL BV heeft derhalve als beleid om geen afgeielde financiële instrumenten te gebruiken om (tussent~dse) rentefluctuaties te beheersen. Verstrekte feningen worden gewaardeerd op nominale waarde. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiéle Instrumenten. waaronder vorderlngen,liquide middelen en kortlopende schulden. benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoojde financiële Instrumenten wijkt niet materleel af van de boekwaarde. pagina 5

9 MCL B.V. gewnsolldeerd Onderhanden werk uit hoofde vm DBCk / DBC-zorgproducten De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /DOT5 worden gewaardeerd tegen de verkoopwaarde van het afgeleide mrgprodub per 31 december De afgeleide zorgproducten zgn bepaald op basis van de DOT applicatie van CQT Zdrg en Gezondheid. Op de onderhanden proietten worden de voorschotten dle ontvangen zijn van verzekeraars rn mrnderlng gebracht. Voor een verdere toellchtlng op de waardering van het onderhanden werk wordt veiwezen naar hetgeen hierover is vermeld onder de kop Toelichting onzekerheden ornzetverantwoordlng 201 3'. VorderMgen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. die volgens de statische methode op basis van ouderdom van de vorderingen wordt bepaald. Liquide middelen Liquide middelen bestaan ult kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptud korter dan twaalf maanden. Rekenlngwurantschulden bij banken zgn opgenomen onder schulden aan kredlefrn5tellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen worden gevtirmd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen dia op de babnsdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk Is dat een uitstroom van middelen noodzakeluk is en waarvan de omvang op betrouwbare wljze is te schatten.de voorzientngen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzákelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk rijn om de verplichtfngen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtfngen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed. wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschljnlljk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bl] de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor vwwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties. e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorzrentng Is gebaseerd op nominale waarde. l Voorziening persoonlgk budget Ie wnsfase (zander roerekenlng aan jare n) De voorziening petsoonlijk budget levensfase (PLB) betreh een vmrzlenlng uit hoofde van een CAO verplichting. onder meer In het kader van de overgangrregeling 4S+. Her persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De vooraening betreft de verplichting inzake niet opgenrimen PM-uren (reguliere rechfen), vermeerderd met de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren tspecifleke overgangsregeling). De berekening is gebaseerd op de CAdtrepalingen, blufkans en Lefti&d. De jubiieumvw~ienlng betreft een voorziening voor toekombtige jubileumuitkerln~n. De vwrzrening berreft de contante waarde van de in de toekomct uit te keren jubileumuitkeringen. De berekenlng is gebaseerd op gedane toezeggingen, blgfkans en IeeftlJd. Vwrziening reorganisatie Er is ten behoeve van de reorganisatie van MCL BV een voofzfenlng gevormd ter dekking van deze reorganisatiekosten. Vanuit de kortlopende schulden is een langlopende wrpitchtingjegeas de belastingdiknst evergcbrirdiz naar de voorzieningen. Het betreft hocifdzakelljk bedragen die gereserveerd rijn in het kader van de herziening van pro ra& verrekeningen. Een herziening in dlt verband ziet voor vasxgoed op 9 jaar en voor rotrende zaken op een geriode van 4 jaar. Voorziening validatie De validatleworziening heeft als doel om de verwachte onjuiste fauuren van het afgelopen boekjaar te voorzien om derhalve een juist beeld van de gerealiseerde omzet weer te geven. BÏJ de bepaling van de voorzlenlng wordt gerekend met een foutfractie, die tot stand komt op basis van wwfacturatie in de steekproef per segment O M en W T afzonderlijk). Schulden %hulden worden opgenomen voar de nominale waarde. pagina 6

10 MCL B.V. geconsolideerd Grondslagen van nsultaa&epallng Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschfl trissen de baten en de lasten over het versladaar, met inachrnernlng van de hlervoor reeds vermelde waarderingsqondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, ultgaande van hlstbrlsche kosten. Verliezen worden verantwoord ais deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd. worden aan dit hekjaar toegerekend. Toellchtlng onzekerheden omzetveranfwoordlng en bubehorendc balansposten als gevolg van presfatlebekostlglng Algemeen Handreikina amzetverantwoardlna: svsteemcomalexiteit leidt tot aenerkke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzit 2013 heeft Medlsch Centrum Leeuwarden BV de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoais opgenomen in de betreffende paragraaf en de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Evenals in 2012 is door de syaeemcomplexttelt en landelijke problematlek sprake van onzekerheden in de omzetverantwoording van alle algemene ziekenhuizen en UMvlt's. Een groot deel van deze problematiek heeft betrekking op norrnonduidel~kheld In registratie- en declaratleragels. Het MCL heeft ervoor gekozen een Self Assessment uit te voeren In overeenstemming met landelijke richtionen, waardoor de financiele gevolgen van deze onzekerheden in kaart zun gebracht en adequaat zrjn voorzien. Oorzaak en achterarond 5~5teemcomDleXiteit De onzekerheden waarvan sinds sprake is worden veroorzaakt door de gelilktijdige invoering van prestatiebekostiging, DOTproductstructuur en nieuwe wijze van corrtracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de rn gesignaleerde problemen rohd de omzetverantwoording gelden nog steeds, werken door of zun doorontwikkeld In en geven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerheden doen zlch mor In combinatie met deels open normen voor registratie en facturarre dle gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgewr en lntenslvering van formele en materiële controles over en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Om de financiële gevolgen op betrouwbare wljre in te kunnen schatten zijn door de betrokken partijen landelijke afspraken gemaakt over een sectorbreed relfondermek door de zorginstdlrngen naar de mrrectheld van de dectaratfes voor Z01 Z en 2013, het Self Assessment. Dft aanvullend amzetonderzwk vervangt de materiéle en formele controles over de jaren en Ma controle door een ZN-expertgmep commktteert de NZa zich aan de uitkomsten (behoudens fraude). De mawrële controks tot en met zijn afgerond voor 1 september Toelichting op de onzekerheden meer in detall tn de wijze waarop hier mee om Is gegaan door Medlsch Centrum Leeuwarden BV. Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelilke onzekerheden voor de Jaarr-kening van Medisch Centrum Leeuwarden RV (MCL) toegellcht. al Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen duw nakte duidingen NZa en mrmonduidel#kheid over regisrratie- en dedara tieregeis. Door het MCL 15 een zelfonderzoek urtgevwrd naar de correctheid van de declaraties over de Jaren 2012 en 2013, in overeenstemming met het Controteprotuwl versie 1.1 zoals vastgesteld door de NVZ. NFU en ZN op en ha bi~beborende Addendum wat op 17 juli door de genoemde partljen Is vastgesteld. Het uitgangspunt van de controle aanpak is dat de betreffende controle punten zoveel mogelijk door middel van data analyse gekwanttficeerd dlenen te worden. In die gevallen waarln het niet mogelijk is om volledig te steunen op de uitgevoerde data analyse en ook geen generieke verfijningen konden warden aangebracht heeft het MCLeen aselecte deelwaarneming van 25 stuks uitgwcierd op de door data analyse geselecteerde massa. De financiële impact is vervolgens per controle bepaald dooi het gevonden foutpercentage af te zetren tegen de totale massa van de betreffende controle. De uitkomsren van het Self Assessment zijn gerapporteerd aan de EN expertgrwp en in behandeling genomen door de leadlng zorgverzekeraar (DFZ). Naar aanleiding van de beoordeling door DFZ heeft neg aanvullend onderzoek plaatsgevonden, Zowel de uitkomsten van het Initlale zelfonderzoek als de aanpassingen naar aanitidtnp van het aanvullend onderzoek zijn in de voorziening voor materiële controle verwerkt voor het aandeel waarover het MCL risico loopt op basis van de contractafspraken met de verzekeraars. Hef rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren Is op 26 november 2014 goedgekeurd door de f H-expertgroep. De waardering van het Onderhanden werk van de zorgproducten per t01 1, per 3 t evenals per bevat Inherente onzekerheden, mede In relatie tat cunttacteringiafipraken, In de registratie en waardering. Deze onzekerheden hebben zowel impact op de in de jaarrekening opgenomen OHW positle, de berekende omzet als de berekende verrekenbedragen. In het OHW van zijn de verwachte overschr[ldlngen van de sthadelastcontracren met zorgverzekermrs voor als afslag meegenomen ! pagina 7

11 MCL B.V. geconsolldeerd b) Inschatting effecten materiële conifo/es. De verwachte effecten van de materiële controles. voor zover niet voorzien vanuk het Self Assessrnent, zijn ingeschat op basis van de foutfractie in de steekpraef op de gefactureerde xorgpreducten in Het betreft hier mer name de DCM en Varlces controles. die op basls van landelijke afspraken doorlopen. Bij de berekening van dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de verschillende contractafspraken met de zorgverzekeraars. Het bedrag waar het MCL rïslco over loopt en gezien de omvang een voorziening vcor getroffen heeft Is in de praktuk daarom lager dan het hler opgenomen bedrag. De materiële contrales over de jaren tot en met z[ln inmlddeis afgm[kkeld met de verzekeraan en met de hieruit voortvloeiende correcties is rekenig gehouden in de jaarrekening over cl Trans~ttemodel en de onzekerheden dle hierin zítzen dour de onzekerheden /n de vwrlopige vasbtplling, beoordeling door 3N commissie en worbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van herschaduwbudget Het MCL heeft conform de Handreiking omzetverantwoording het transltlebedrag opnieuw berekend op basrs van het bijna willedlg afgerond schadelastjaar Het MCL heeft voor het rransltiebedrag het onderhandenwerk op dezeffde wijze gewaardeerd als het onderhandenwerk Dlt heeft geleid tot een hogere vordering op het Zorgverzekeringsfonds. De hogere omzet is voor een deel In de exploltat4e meegenomen, en voor een deel als voarzlrning schuld NITW verwerkt. De onzekerheid over de beoordeling van het transitiebedrag door de ZN commissie en de NZa. Het MCL heeft lagere beschikkingen voor het vwrloplge verrekenbedrag 2012 en van de W a antwangen. Het MCL heeft bezwaar gemaakt tegen deze tieschrkkingen. Het MCL heeft de financiële impact van deze IaQere beschikkingen doorgerekend, en heeft voorzichtigheidshalve deze omzetreductie in de Jaarrekenlng opgenomen. Door de lagere beschlkkingen en het aangemaakt bezwaar is sprake van een substantiële vordering waarvan de hoogte in onvoldoende mate Is te bepalen. Uit bareft derhaiw een nlet ult de balans blijkende vorderlng. dl Schade/astprognoses zargcontractering 2013 die inherent onzekerheden bevatten. Het MCL heeft de meest recente prognosemethodiek van Casemlx gebruikt voor de schadelastberekenrng. Deze methodiek is door het MCL ook gevalideerd. d De afwikkeling van vorderingen en schulden uit bet oude FE-nfdprk, waarvoor de landeloke procedure nog a/tqd niet is uitgewerkt. Dtr kan onzekerheden inhouden omtrent de balanspost nog In tarieven te verrekenen fibancieringsverscht/. Blj nog in de tarieven te vertekenen I financieringsverschillen omtrent oude jaren Is aangesloten bij de opbrengstverrekenlng conform de meest actuele rekenstaat; daarnaast ztjn op deze balanspost bedragen met betrekking tot onder meer dotaties en onttrekkingen inzake materiële controles met berrekking tot de schadelastjaren en ouder geboekt. Het OHW i5 voor de berekenlng van het transitiebedrag en daarmee voor de berekening van de verrekenbedragen en 201 3, gewaardeerd conform d0 waarderlng van het OHW en Deze waardering is gebaseerd op de huidige opbrengstwaarde van de zorgprducten In plaats van de kostprijswaarde van de verrlchtingen van het zorgprodust. Dit waarderingsverschll Is als financieringsverschll In de jaarrekening verwerkt. De procedure en afhandeling van het rotaal bedrag omtrent financlerlngsverschillen oude jaren dient, landeluk, nog te worden vastgesteld en uitgewerkt. De NZa heeft middels een circulaire de uitgangspunten voor de finale afwikkeling FB kenbaar gemaakr zoals deze In overleg met veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft geen verdere Informatieverstrekking plaatsgevonden. MCL BV heeft tot en met finaal afgerekend, excluslef de effecten van materisle controles welkt in zun afgerond en exclusief de aanpasslng van h ~ t onderhanden werk ultimo zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het transitiebedrag tì De garantferegeling kapimatiddten, zoals opgemen /n de omzet ZOT3 (indien van toepassing) en waarvan goedkeuring van het berekende bedrag door de Wa nug nier heeftplaarsgewnden. De garantieregeling kapitaallasten Is nlet opgenomen in de omzet 2013, zodat onzekerheden rondom de vaststelling van dit bedrag door de Ma vwr nlet van toepassing zijn voor MCL. g) Doorbreken Bankconvenanten inzake ~nformat/everpli3iringen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft MCL BV niet voldaan aan de informatleverplichting richting de Cooperarleve Rabobank Leeuwarden- Noordwest Friesland U.A. en ING Bank N.V. Daarmee is sprake van een doorbreking van het bankconvenant waarmee de verstrekte kredieten In het kader van de Clubdeal Kredietovereenkomst van Z6 september 2012 direct opeisbaar zljn. De bank heeft afgezien van dlt recht middels het verstrekken van een zogenaamde 'waiver' tot en met t 7 december 2014 ander de vooiwaarde dat uiterlijk op 17 december de jaarrekenin9 over 2013, voorzlen van een g~edkeurende verklaring van de accountant, wordt overlegd. Voorts dlent inzicht te worden verstrekt in de uitkomsten van het herstelplan en de mogelijk resterende onzekerheden die van invlaed kunnen z9n op 2014 en worden maatregelen getroffen om verdere negatieve effecten en onzekerheden voor Z01 4 en verder te beperken. MCL BV is van mening dat zij aan deze voorwaarden kan voldoen. De genoemde onzekerheden met betrekktng tot de omzetveranawoordlng hebben geen gevolgen voor de continu'iteitsverondersrel~~ng waaronder de jaarrekening van het MCL is opgemaakt MCL BV heeft voor Raar werknemers een toegezegd-pensioenregellng. Hlewor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen welke afhankelijk b van leeftijd, salaris en dienstjaren. De bedr[lfstakpmsioenfbnds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. MCL BV heeft geen verplichting tot bijdragen In geval van tekort blj Stichting Pensloenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van ho is de penstoenregellng verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en zijn alleen de verschuldigde boekjaar In de jaarrekening verantwoord. pagina 8

12 M a B.V. geconsolideerd TOEUCKnUC OP DE BALANS ACWh I. Mater/#/e vaste ad-va Oe specificarte is als volgt Andere vaste bedrufsmi$deleo, technisch* en idhinistratievk uirrristing Totaal materiële vaste activa Het verlwp van de marari&/e a&a in het verslagaar i5 ais volgt weer re geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen Af: afschrljvlngen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de rnaterlële vaste activa per activagroep wordt vemrezen naar het mutatieowrzlcht. I 2. FJnanMe vaste activd De specificatie Js els mlgr: Deelnemingen in overige maatschappijen Vorderingen op grwpsrnaatschappijen Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa /s als lsoigt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaal6torting Bij: verstrekte lening Af; ontvangen aflossing lenlngen per 3 1 december 2013 Toelichting: Deetneming In overige maatschappijen: MCL BV heeft een deelneming In Kijlstra BV te Drachteo en PAL BV te Leeuwarden met een kapttaalbelang voor resp. 20% en 5O%verwowen in Op deze deelnemingen kan invloed Vdn betekenis ultgeoefend worden op zakefik en financieel beleld en deze deelnemingen worden derhalve gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methode. De kernactiviteiten van KIJIstra Zorggroep BV betrere~$e&v~~,~&mbulantezarg en voor PAL BV het verstrekken van farmaceutische zorg. Verloopoverzicht deelnemingen: Waarde per Resultaat Oiierige mutatie Waarde PAL BV Kijlstra BV I5 15 ZO De overige mutatie betrek het verschil tussen het werkeluk resultaar van en het gepmgnotrseardf$ resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening pagina 9

13 Medische middelen Voedi ngsrniddeien Kantoormiddelen Middelen tbv hmelfunctle Toraal voorraden Toelichting: De omvang van de voorziening voor de Incourante voorraden bedraagt E QP00 (2012: W) 1 Onderlrwdcn werk uit hoofde van DEC'S / i?b'c-zargproduaen Onderhanden werk D8Cs / DBC-zorgproducren A-segment Onderhanden werk QBCs / DBC-zorgproducten B-segment oud Onderhanden werk DBCs / DBC-zorgproducten B-segment nteuw Af. ontvangen voorschotten Totaal onderhanden werk De specificdtie per odehanden werk is als volgt weer te geven: Stroom üûc's I DBC-zorgproducten Cereallseerde kasten en toegereken- Af: vetwerkte Af: ontvangen Saldo per 31 -dec Achmia De Friesland Overig ~otaai {onderhanden projecten) 5. VorderIngen en schulden uli hoofde van Vorderingen ult hoofde van bekostlglng: 1. Vorderingen uit hoofde van flnancieringsrekorr 2. Vorderiwen uit hoofde van transttleregeling Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostlglng: 1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4. Schulden uit hoofde van honorariumplafand Totaal schulden uit hoofde van bekostiging pagina 1 I]

14 Specificatie vorderlngen en schulden ult hoofde van financieringstekort respeulevelljk financieringsoverschot Sddo per 1 januarl Financieringsverschll boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen lontvangsten Subtotaal rnurarle boekjaar t/m Z totaal e (X i.ooo) E (X 1.000) e (X i.o001 E (X 1.000) (X 1.000f Saldo per 31 december Stadium van vaststelling [per erkenning): a= interne berekenirig b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definltiwe vaststelling NZa waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden ult hoofde van financieringsoverschot Spedflcade financierlngsverschil in het hoewaar Wettelok budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen zer dekking van het wetrelek budget, Correcties financiering rot Financierlng ICC Totaal financieringsverschil Spednratlc vorderingen ult houfde van rninsltleregeling en schulden uit hoowe m tran~itieregellng De specificatie 6 als volgt: Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekernars) Af. A omzet iincluslif overloop) Af. B nieuw (binnen tranwtiemodel = 8-20] 3) honorariumnmzet loondienst met: vergoeding in schaduwbudget tn 8 nieuw Transitiebedrag Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen ult hoofde van transltieregeling - schulden ult hoofde van transltieregelinq Het transitiebedrag wordtvtmrerkt In: % G% Toelichting: De NZa vereist in de AegeHng Transitie bekostlgingsstructriur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch specialisrlsche zorg de gerealiseerde arnzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zljn behaald onder de oude bekostiglngssystematiek vaststelt. Het verschil tussen berde bedragen wordt aangeduld mat de term translhebedrag- De zorginstelltng neemt een vordenng ~ p r m ï ~ p \ Regeling Tranutle bekastigingsstructuur medlsch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de t I i

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie