Jaarrekening MCL B.V. geconsolii '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '"

Transcriptie

1 Jaarrekening MCL B.V. geconsolii ' I

2 MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resulfaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiele vaste activa T~ellchting op de resultatenrekening over Overlge gegevens Vaststelling en goedkeuring jalrekening Statutaire regeling resultaatbestemmlng Resultaa~bestemrning

3 MCL B.V. geconsolideerd JAARREKENING

4 MCL B.V. geconsolideerd JAARREKENING MLANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming} ACTIVA Ref. 31 -dec deel2 E (X 1.00Q) f (X 1.O001 Vaste activa Materiële varte activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vbttende activa Voorraden Onderhanden werk uit haofde van DBC's I DBC-zorg producten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Ref. 31 -dec dec G7!ow l E Ix r,ooq, Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden pagina 1

5 MCL B.V. geconsolideerd RESULTATENREKENING OVER Ref E (x 1.OOO) E (x 1.000) BEDRUFSOPBRENGSTEN : Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgeaeerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBL's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Overige bedrijfsopbreng sten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overlge bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiele baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaar is al5 volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Overige reserves pagina 2 1 Ernst $-j??rig

6 MCL B.V. geconsolldeerd Kasstroom ult operationele actlviteiten Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBCB I DBCzprgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit Wrijfsoperaties Ontvangen Interest Betaalde interest Resultaat deelneming Totaal kasstroom uit operarloneie artikiteiten Kasstroom uit investerlngsactlviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Totaal kaatmom ult /nveshrlngsdctiviret~ Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 3 1 december Toellchtlng: Het kasstroomoverzlcht Is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzirht bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, als ook kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

7 MCL B.V. geconsolideerd GRONDSLAGEN VAN WAARDERING N RESULTMTBEPAUNG Algemeen Ctlchting Zorgpartners Friesland is het hoofd van de groep 'Zorgpartners Friesland'. De afsplitsing van toen nog Stlchting Zorggrwp Noorderbreedte? naar Medrsch Centrum Leeuwarden BV en Noorderbreedte BV Is in 2008 geëffectueerd. Op 1 januari heeft Stichting Zorggroep Noorderbreedte 1 O W van de aandelen van ck Tjongerschans BV te Heerenveen verkregen, dientengevolge maakt de Tjoogerschans BV met ingang van 1 lanuari integraal onderdeel uit van de Sttchtlng Zorggrwp Noorderbreedte. Naar aanleiding van deze fusle is de naam per 1 januari omgevormd fot Zorgpartners Friesland. De ctjfers van MCL BV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stlchting Zorgpartners Friesland. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WZI, de Richtlijnen voar de Jaanierslaggeving, in het bijzonder (herzien 201 3) inzake de jaarverslaggeving door zorginsteltingen, en Titet 9 Baek 2 BW. Continu~~I~wmnckirste/IIng Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergeluking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Alie groepsmaatschappijen evenafs de deelnemingen toegelicht onder de toellchtlng op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacries tussen groepsmaatschappijen worden In de consolidatie geëllmlneerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Zorgpartners Frresland aan te merken als verbonden partij. MCL BV heeft cfe volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Noorderbreedte BV te Leeuwarden (ouderenzorg) n Tjongerschans BV te Heerenveen Stg. Kllnisch Chemisch Laboratorium te Leeuwarden Stg. Trombosedienst Frresland Noord te Leeuwarden. KCL BioAnalysis BV te Leeuwarden (laboratorium) Stg. ttermes te Leeuwarden (parkeervoorzieningen) Send BV te Leeuwarden (schoonhoud) Ambutancevervotr Kijlstra BV ra Leeuwarden - Poliklinische Apotheek Leeuwarden BV Zorgzuster Fryslin BV te Leeuwarden In de consolidatie is betrokken: - Centrum voar Obesitas Nederland BV (1 Q046 deelneming). Noorderbreedte en Tjongerschans rijn zustermaarschappljen, Send betreft een 51% deelneming, PAL een 50% deelneming en Krjlsîra een ZW deelneming. Voor de stlchtlngen is de verbondenheid gelegen in het felt dat de bestuursfunctie wordt Ingevuld vanuit Stg Zorgpartners Friesland. Zorgzuster Fryslân is een 10G% deelneming van Noorderbreedte en KCL BioAnalysis Is een deelneming van Stg KCL. Kassuoomo vierzicht Het kasstraomoverzicht Is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstrwrnoverzicht bestaan ult kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, alsook kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Grondslagen van waarderlng van ablw en passiva Aca'va en passfvd Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien gein specifieke waarderingsgrondslag is vermeid, vindt waardering plaats tegen de verkrijqirtgspr~s. Toelichtingen op posten In de balans, resultatenrekerring en kasstromonrslcht zijn in de jaarrekenlng genummerd. pagina 4

8 MU B.V. geconsolideerd Gebruik van sdiatthgen De opstelling van de jaarrekening verelst dat hei management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verpllchtlngen, en van baten en lasren. De. daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schartingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. mrzlenlngen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herstwi en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. MarertIIe vaste acuw De irnmaterl6le en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrygrngs- of wrvaardlgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermlnderlngen. De afschruvingstermfjnen van immateriële en materiële vaste activa z[jn gebaseerd op de verwachte gebruikcduur van het vast actief. De afschruvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op k us van de economlscha levensduur. De volgende afschrijvingsptrcentages worden hlerbij gehanteerd: + Andere vaste bedrtjfsmlddelen : Voor zover subsldles of daaraan geluk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zfjn deze In gebracht op de investeringen. Flnand#le vaste activa Deelnemingen in grtiepsrnaats~happuen en overige deelnemingen waarin Invfwd van betekenis kan wprden uitgeoefend, warden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardernethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezlg te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettaverrnog~nswaarde wordt ber4kend volgens de grondslagen die gelden voor deze laarrekening: voor deelnemingen waarvan onvoldoerrde gegevens beschikbaar zljn voor aanpassing aan deze grandslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waarderlmg van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgtwfend. worden gewaardeerd tegen verkrijgtngspr[js. Indlen sprake IS van een duurzame waardevermfndering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaarderlng vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De grondslagen vmr overige Nnancide vaste activa zijn opgenomen onder het kopje financiele Instrumenten. Rentebaten worden verantwvord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevnet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de Financiële baten en lasten. Voorraden Voorraden zijn gewaard~erd tegen kostprijs op basis van FIFO methode onder aftrek van een voorziening voor incourantheid op basis van ervaringcijfers. In de normale bedrijfsuitaefening kan gebruik worden gemaakt van uiteensopende frnancl%le Instrumenten om markt- en lof kredittrlslm's te voorkomen. Deze betrerfen financiele Instrumenten die in de balans zljn opgenomen. MCL BV handelt niet in deze financiële de~ivaten en heeh procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredletrlsico blj elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenparti) van aan MCL BV verschuldigde betalrnçen blijven twntuele daarult voortvloeiende verliezen beperkt mt de markwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financisle instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. Het renterisrco is beperkt tot eventuele veranderlngen In de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehde lwptljd. Oe leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. MCL BV heeft derhalve als beleid om geen afgeielde financiële instrumenten te gebruiken om (tussent~dse) rentefluctuaties te beheersen. Verstrekte feningen worden gewaardeerd op nominale waarde. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiéle Instrumenten. waaronder vorderlngen,liquide middelen en kortlopende schulden. benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoojde financiële Instrumenten wijkt niet materleel af van de boekwaarde. pagina 5

9 MCL B.V. gewnsolldeerd Onderhanden werk uit hoofde vm DBCk / DBC-zorgproducten De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /DOT5 worden gewaardeerd tegen de verkoopwaarde van het afgeleide mrgprodub per 31 december De afgeleide zorgproducten zgn bepaald op basis van de DOT applicatie van CQT Zdrg en Gezondheid. Op de onderhanden proietten worden de voorschotten dle ontvangen zijn van verzekeraars rn mrnderlng gebracht. Voor een verdere toellchtlng op de waardering van het onderhanden werk wordt veiwezen naar hetgeen hierover is vermeld onder de kop Toelichting onzekerheden ornzetverantwoordlng 201 3'. VorderMgen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. die volgens de statische methode op basis van ouderdom van de vorderingen wordt bepaald. Liquide middelen Liquide middelen bestaan ult kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptud korter dan twaalf maanden. Rekenlngwurantschulden bij banken zgn opgenomen onder schulden aan kredlefrn5tellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen worden gevtirmd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen dia op de babnsdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk Is dat een uitstroom van middelen noodzakeluk is en waarvan de omvang op betrouwbare wljze is te schatten.de voorzientngen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzákelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk rijn om de verplichtfngen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtfngen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed. wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschljnlljk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bl] de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor vwwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties. e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorzrentng Is gebaseerd op nominale waarde. l Voorziening persoonlgk budget Ie wnsfase (zander roerekenlng aan jare n) De voorziening petsoonlijk budget levensfase (PLB) betreh een vmrzlenlng uit hoofde van een CAO verplichting. onder meer In het kader van de overgangrregeling 4S+. Her persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De vooraening betreft de verplichting inzake niet opgenrimen PM-uren (reguliere rechfen), vermeerderd met de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren tspecifleke overgangsregeling). De berekening is gebaseerd op de CAdtrepalingen, blufkans en Lefti&d. De jubiieumvw~ienlng betreft een voorziening voor toekombtige jubileumuitkerln~n. De vwrzrening berreft de contante waarde van de in de toekomct uit te keren jubileumuitkeringen. De berekenlng is gebaseerd op gedane toezeggingen, blgfkans en IeeftlJd. Vwrziening reorganisatie Er is ten behoeve van de reorganisatie van MCL BV een voofzfenlng gevormd ter dekking van deze reorganisatiekosten. Vanuit de kortlopende schulden is een langlopende wrpitchtingjegeas de belastingdiknst evergcbrirdiz naar de voorzieningen. Het betreft hocifdzakelljk bedragen die gereserveerd rijn in het kader van de herziening van pro ra& verrekeningen. Een herziening in dlt verband ziet voor vasxgoed op 9 jaar en voor rotrende zaken op een geriode van 4 jaar. Voorziening validatie De validatleworziening heeft als doel om de verwachte onjuiste fauuren van het afgelopen boekjaar te voorzien om derhalve een juist beeld van de gerealiseerde omzet weer te geven. BÏJ de bepaling van de voorzlenlng wordt gerekend met een foutfractie, die tot stand komt op basis van wwfacturatie in de steekproef per segment O M en W T afzonderlijk). Schulden %hulden worden opgenomen voar de nominale waarde. pagina 6

10 MCL B.V. geconsolideerd Grondslagen van nsultaa&epallng Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschfl trissen de baten en de lasten over het versladaar, met inachrnernlng van de hlervoor reeds vermelde waarderingsqondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, ultgaande van hlstbrlsche kosten. Verliezen worden verantwoord ais deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd. worden aan dit hekjaar toegerekend. Toellchtlng onzekerheden omzetveranfwoordlng en bubehorendc balansposten als gevolg van presfatlebekostlglng Algemeen Handreikina amzetverantwoardlna: svsteemcomalexiteit leidt tot aenerkke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzit 2013 heeft Medlsch Centrum Leeuwarden BV de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoais opgenomen in de betreffende paragraaf en de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Evenals in 2012 is door de syaeemcomplexttelt en landelijke problematlek sprake van onzekerheden in de omzetverantwoording van alle algemene ziekenhuizen en UMvlt's. Een groot deel van deze problematiek heeft betrekking op norrnonduidel~kheld In registratie- en declaratleragels. Het MCL heeft ervoor gekozen een Self Assessment uit te voeren In overeenstemming met landelijke richtionen, waardoor de financiele gevolgen van deze onzekerheden in kaart zun gebracht en adequaat zrjn voorzien. Oorzaak en achterarond 5~5teemcomDleXiteit De onzekerheden waarvan sinds sprake is worden veroorzaakt door de gelilktijdige invoering van prestatiebekostiging, DOTproductstructuur en nieuwe wijze van corrtracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de rn gesignaleerde problemen rohd de omzetverantwoording gelden nog steeds, werken door of zun doorontwikkeld In en geven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerheden doen zlch mor In combinatie met deels open normen voor registratie en facturarre dle gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgewr en lntenslvering van formele en materiële controles over en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Om de financiële gevolgen op betrouwbare wljre in te kunnen schatten zijn door de betrokken partijen landelijke afspraken gemaakt over een sectorbreed relfondermek door de zorginstdlrngen naar de mrrectheld van de dectaratfes voor Z01 Z en 2013, het Self Assessment. Dft aanvullend amzetonderzwk vervangt de materiéle en formele controles over de jaren en Ma controle door een ZN-expertgmep commktteert de NZa zich aan de uitkomsten (behoudens fraude). De mawrële controks tot en met zijn afgerond voor 1 september Toelichting op de onzekerheden meer in detall tn de wijze waarop hier mee om Is gegaan door Medlsch Centrum Leeuwarden BV. Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelilke onzekerheden voor de Jaarr-kening van Medisch Centrum Leeuwarden RV (MCL) toegellcht. al Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen duw nakte duidingen NZa en mrmonduidel#kheid over regisrratie- en dedara tieregeis. Door het MCL 15 een zelfonderzoek urtgevwrd naar de correctheid van de declaraties over de Jaren 2012 en 2013, in overeenstemming met het Controteprotuwl versie 1.1 zoals vastgesteld door de NVZ. NFU en ZN op en ha bi~beborende Addendum wat op 17 juli door de genoemde partljen Is vastgesteld. Het uitgangspunt van de controle aanpak is dat de betreffende controle punten zoveel mogelijk door middel van data analyse gekwanttficeerd dlenen te worden. In die gevallen waarln het niet mogelijk is om volledig te steunen op de uitgevoerde data analyse en ook geen generieke verfijningen konden warden aangebracht heeft het MCLeen aselecte deelwaarneming van 25 stuks uitgwcierd op de door data analyse geselecteerde massa. De financiële impact is vervolgens per controle bepaald dooi het gevonden foutpercentage af te zetren tegen de totale massa van de betreffende controle. De uitkomsren van het Self Assessment zijn gerapporteerd aan de EN expertgrwp en in behandeling genomen door de leadlng zorgverzekeraar (DFZ). Naar aanleiding van de beoordeling door DFZ heeft neg aanvullend onderzoek plaatsgevonden, Zowel de uitkomsten van het Initlale zelfonderzoek als de aanpassingen naar aanitidtnp van het aanvullend onderzoek zijn in de voorziening voor materiële controle verwerkt voor het aandeel waarover het MCL risico loopt op basis van de contractafspraken met de verzekeraars. Hef rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren Is op 26 november 2014 goedgekeurd door de f H-expertgroep. De waardering van het Onderhanden werk van de zorgproducten per t01 1, per 3 t evenals per bevat Inherente onzekerheden, mede In relatie tat cunttacteringiafipraken, In de registratie en waardering. Deze onzekerheden hebben zowel impact op de in de jaarrekening opgenomen OHW positle, de berekende omzet als de berekende verrekenbedragen. In het OHW van zijn de verwachte overschr[ldlngen van de sthadelastcontracren met zorgverzekermrs voor als afslag meegenomen ! pagina 7

11 MCL B.V. geconsolldeerd b) Inschatting effecten materiële conifo/es. De verwachte effecten van de materiële controles. voor zover niet voorzien vanuk het Self Assessrnent, zijn ingeschat op basis van de foutfractie in de steekpraef op de gefactureerde xorgpreducten in Het betreft hier mer name de DCM en Varlces controles. die op basls van landelijke afspraken doorlopen. Bij de berekening van dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de verschillende contractafspraken met de zorgverzekeraars. Het bedrag waar het MCL rïslco over loopt en gezien de omvang een voorziening vcor getroffen heeft Is in de praktuk daarom lager dan het hler opgenomen bedrag. De materiële contrales over de jaren tot en met z[ln inmlddeis afgm[kkeld met de verzekeraan en met de hieruit voortvloeiende correcties is rekenig gehouden in de jaarrekening over cl Trans~ttemodel en de onzekerheden dle hierin zítzen dour de onzekerheden /n de vwrlopige vasbtplling, beoordeling door 3N commissie en worbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van herschaduwbudget Het MCL heeft conform de Handreiking omzetverantwoording het transltlebedrag opnieuw berekend op basrs van het bijna willedlg afgerond schadelastjaar Het MCL heeft voor het rransltiebedrag het onderhandenwerk op dezeffde wijze gewaardeerd als het onderhandenwerk Dlt heeft geleid tot een hogere vordering op het Zorgverzekeringsfonds. De hogere omzet is voor een deel In de exploltat4e meegenomen, en voor een deel als voarzlrning schuld NITW verwerkt. De onzekerheid over de beoordeling van het transitiebedrag door de ZN commissie en de NZa. Het MCL heeft lagere beschikkingen voor het vwrloplge verrekenbedrag 2012 en van de W a antwangen. Het MCL heeft bezwaar gemaakt tegen deze tieschrkkingen. Het MCL heeft de financiële impact van deze IaQere beschikkingen doorgerekend, en heeft voorzichtigheidshalve deze omzetreductie in de Jaarrekenlng opgenomen. Door de lagere beschlkkingen en het aangemaakt bezwaar is sprake van een substantiële vordering waarvan de hoogte in onvoldoende mate Is te bepalen. Uit bareft derhaiw een nlet ult de balans blijkende vorderlng. dl Schade/astprognoses zargcontractering 2013 die inherent onzekerheden bevatten. Het MCL heeft de meest recente prognosemethodiek van Casemlx gebruikt voor de schadelastberekenrng. Deze methodiek is door het MCL ook gevalideerd. d De afwikkeling van vorderingen en schulden uit bet oude FE-nfdprk, waarvoor de landeloke procedure nog a/tqd niet is uitgewerkt. Dtr kan onzekerheden inhouden omtrent de balanspost nog In tarieven te verrekenen fibancieringsverscht/. Blj nog in de tarieven te vertekenen I financieringsverschillen omtrent oude jaren Is aangesloten bij de opbrengstverrekenlng conform de meest actuele rekenstaat; daarnaast ztjn op deze balanspost bedragen met betrekking tot onder meer dotaties en onttrekkingen inzake materiële controles met berrekking tot de schadelastjaren en ouder geboekt. Het OHW i5 voor de berekenlng van het transitiebedrag en daarmee voor de berekening van de verrekenbedragen en 201 3, gewaardeerd conform d0 waarderlng van het OHW en Deze waardering is gebaseerd op de huidige opbrengstwaarde van de zorgprducten In plaats van de kostprijswaarde van de verrlchtingen van het zorgprodust. Dit waarderingsverschll Is als financieringsverschll In de jaarrekening verwerkt. De procedure en afhandeling van het rotaal bedrag omtrent financlerlngsverschillen oude jaren dient, landeluk, nog te worden vastgesteld en uitgewerkt. De NZa heeft middels een circulaire de uitgangspunten voor de finale afwikkeling FB kenbaar gemaakr zoals deze In overleg met veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft geen verdere Informatieverstrekking plaatsgevonden. MCL BV heeft tot en met finaal afgerekend, excluslef de effecten van materisle controles welkt in zun afgerond en exclusief de aanpasslng van h ~ t onderhanden werk ultimo zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het transitiebedrag tì De garantferegeling kapimatiddten, zoals opgemen /n de omzet ZOT3 (indien van toepassing) en waarvan goedkeuring van het berekende bedrag door de Wa nug nier heeftplaarsgewnden. De garantieregeling kapitaallasten Is nlet opgenomen in de omzet 2013, zodat onzekerheden rondom de vaststelling van dit bedrag door de Ma vwr nlet van toepassing zijn voor MCL. g) Doorbreken Bankconvenanten inzake ~nformat/everpli3iringen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft MCL BV niet voldaan aan de informatleverplichting richting de Cooperarleve Rabobank Leeuwarden- Noordwest Friesland U.A. en ING Bank N.V. Daarmee is sprake van een doorbreking van het bankconvenant waarmee de verstrekte kredieten In het kader van de Clubdeal Kredietovereenkomst van Z6 september 2012 direct opeisbaar zljn. De bank heeft afgezien van dlt recht middels het verstrekken van een zogenaamde 'waiver' tot en met t 7 december 2014 ander de vooiwaarde dat uiterlijk op 17 december de jaarrekenin9 over 2013, voorzlen van een g~edkeurende verklaring van de accountant, wordt overlegd. Voorts dlent inzicht te worden verstrekt in de uitkomsten van het herstelplan en de mogelijk resterende onzekerheden die van invlaed kunnen z9n op 2014 en worden maatregelen getroffen om verdere negatieve effecten en onzekerheden voor Z01 4 en verder te beperken. MCL BV is van mening dat zij aan deze voorwaarden kan voldoen. De genoemde onzekerheden met betrekktng tot de omzetveranawoordlng hebben geen gevolgen voor de continu'iteitsverondersrel~~ng waaronder de jaarrekening van het MCL is opgemaakt MCL BV heeft voor Raar werknemers een toegezegd-pensioenregellng. Hlewor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen welke afhankelijk b van leeftijd, salaris en dienstjaren. De bedr[lfstakpmsioenfbnds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. MCL BV heeft geen verplichting tot bijdragen In geval van tekort blj Stichting Pensloenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van ho is de penstoenregellng verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en zijn alleen de verschuldigde boekjaar In de jaarrekening verantwoord. pagina 8

12 M a B.V. geconsolideerd TOEUCKnUC OP DE BALANS ACWh I. Mater/#/e vaste ad-va Oe specificarte is als volgt Andere vaste bedrufsmi$deleo, technisch* en idhinistratievk uirrristing Totaal materiële vaste activa Het verlwp van de marari&/e a&a in het verslagaar i5 ais volgt weer re geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen Af: afschrljvlngen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de rnaterlële vaste activa per activagroep wordt vemrezen naar het mutatieowrzlcht. I 2. FJnanMe vaste activd De specificatie Js els mlgr: Deelnemingen in overige maatschappijen Vorderingen op grwpsrnaatschappijen Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa /s als lsoigt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaal6torting Bij: verstrekte lening Af; ontvangen aflossing lenlngen per 3 1 december 2013 Toelichting: Deetneming In overige maatschappijen: MCL BV heeft een deelneming In Kijlstra BV te Drachteo en PAL BV te Leeuwarden met een kapttaalbelang voor resp. 20% en 5O%verwowen in Op deze deelnemingen kan invloed Vdn betekenis ultgeoefend worden op zakefik en financieel beleld en deze deelnemingen worden derhalve gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methode. De kernactiviteiten van KIJIstra Zorggroep BV betrere~$e&v~~,~&mbulantezarg en voor PAL BV het verstrekken van farmaceutische zorg. Verloopoverzicht deelnemingen: Waarde per Resultaat Oiierige mutatie Waarde PAL BV Kijlstra BV I5 15 ZO De overige mutatie betrek het verschil tussen het werkeluk resultaar van en het gepmgnotrseardf$ resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening pagina 9

13 Medische middelen Voedi ngsrniddeien Kantoormiddelen Middelen tbv hmelfunctle Toraal voorraden Toelichting: De omvang van de voorziening voor de Incourante voorraden bedraagt E QP00 (2012: W) 1 Onderlrwdcn werk uit hoofde van DEC'S / i?b'c-zargproduaen Onderhanden werk D8Cs / DBC-zorgproducren A-segment Onderhanden werk QBCs / DBC-zorgproducten B-segment oud Onderhanden werk DBCs / DBC-zorgproducten B-segment nteuw Af. ontvangen voorschotten Totaal onderhanden werk De specificdtie per odehanden werk is als volgt weer te geven: Stroom üûc's I DBC-zorgproducten Cereallseerde kasten en toegereken- Af: vetwerkte Af: ontvangen Saldo per 31 -dec Achmia De Friesland Overig ~otaai {onderhanden projecten) 5. VorderIngen en schulden uli hoofde van Vorderingen ult hoofde van bekostlglng: 1. Vorderingen uit hoofde van flnancieringsrekorr 2. Vorderiwen uit hoofde van transttleregeling Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostlglng: 1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4. Schulden uit hoofde van honorariumplafand Totaal schulden uit hoofde van bekostiging pagina 1 I]

14 Specificatie vorderlngen en schulden ult hoofde van financieringstekort respeulevelljk financieringsoverschot Sddo per 1 januarl Financieringsverschll boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen lontvangsten Subtotaal rnurarle boekjaar t/m Z totaal e (X i.ooo) E (X 1.000) e (X i.o001 E (X 1.000) (X 1.000f Saldo per 31 december Stadium van vaststelling [per erkenning): a= interne berekenirig b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definltiwe vaststelling NZa waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden ult hoofde van financieringsoverschot Spedflcade financierlngsverschil in het hoewaar Wettelok budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen zer dekking van het wetrelek budget, Correcties financiering rot Financierlng ICC Totaal financieringsverschil Spednratlc vorderingen ult houfde van rninsltleregeling en schulden uit hoowe m tran~itieregellng De specificatie 6 als volgt: Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekernars) Af. A omzet iincluslif overloop) Af. B nieuw (binnen tranwtiemodel = 8-20] 3) honorariumnmzet loondienst met: vergoeding in schaduwbudget tn 8 nieuw Transitiebedrag Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen ult hoofde van transltieregeling - schulden ult hoofde van transltieregelinq Het transitiebedrag wordtvtmrerkt In: % G% Toelichting: De NZa vereist in de AegeHng Transitie bekostlgingsstructriur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch specialisrlsche zorg de gerealiseerde arnzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zljn behaald onder de oude bekostiglngssystematiek vaststelt. Het verschil tussen berde bedragen wordt aangeduld mat de term translhebedrag- De zorginstelltng neemt een vordenng ~ p r m ï ~ p \ Regeling Tranutle bekastigingsstructuur medlsch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de t I i

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 NOORDERBREEDTE B.V. geconsolideerd

Jaarrekening 2014 NOORDERBREEDTE B.V. geconsolideerd Jaarrekening 2014 NOORDERBREEDTE B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over 2014 2 Kasstroomoverzicht over 2014 3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten. inzake jaarrekening 2012

RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten. inzake jaarrekening 2012 RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten inzake jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Fiscale positie 1 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst-en verliesrekening over 2012 4 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie