verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen."

Transcriptie

1 Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van januari 203 de bestuurskosten van bewindspersonen en ambtelijke top openbaar. Bestuurskosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen. Overzicht bestuurskosten per maand Elke maand maakt de Rijksoverheid de rekeningen, bonnen en declaraties van iedere minister, staatssecretaris, secretaris-generaal, directeur-generaal en overige leden van de zgn. Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij o.a. aan kosten voor vakliteratuur, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland en verhuiskosten. Recht op bepaalde vergoedingen Het Voorzieningenbesluit beschrijft de voorzieningen die ministers en staatssecretarissen nodig hebben voor hun werk. Hierin staat bijvoorbeeld dat zij recht hebben op vergoeding van: verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. De leden van de TMG hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen. Niet alle kosten openbaar De Rijksoverheid maakt een aantal kosten niet openbaar: bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden); uitgaven die ministers, staatssecretarissen en topambtenaren betalen uit hun ambtstoelage of privé-uitgaven die zij zelf betalen; beveiligingskosten (om de veiligheid van een functionaris te beschermen). Hieronder vallen ook de kosten voor dienstvervoer en van tijdelijke huisvesting. Kostenoverzicht per functionaris Rekeningen, bonnen, declaratieformulieren met bijlagen en creditcardafschrijvingen treft u per functionaris aan. Verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens over elke maand aan het eind van de daaropvolgende maand.

2 Bestu urskosten Periode Mei 204 Functionaris R~H.A. Plasterk Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 48,95

3 AD NEUWSMED A BV DelftsepIein AA ROTTERDAM T 088/ BTW NL B0 KvK lbannr NL7A8NA Bicnr ABNANL2A ~22~~J2~ - 3 FACTUU R-H-AD Rotterdam, 25/04/204 Retouradres: Postbus 8984,3009 TO Rotterdam Financiele Administratie DCB/BO Postbus EA S-GRAVENHAGE Leveringsadres: D r. R. Plasterk IIIIIIIIiiIIiIIIiIIiiIiIiiIIiiIIiiIIiiIIiiII Beste abonnee, Hieronder treft u een gespecificeerde factuur aan van uw abonnement. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen aan ons over te maken. Heeft u nog vragen over deze factuur, neem dan contact op met de afdeling Lezersservice via tel (ma. t/m vr. tussen en 7.00 uur). Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, AD NieuwsMedia Û Bedrag exclusief BTW (EUR) BTW 6% (EUR) Totaal bedrag mcl. BTW (EUR) Uw abonneenummer: Startdatum 7 mei 204, 77 kranten Uw betalingskenmerk: 77,78 4,67 82,45 Op uw abonnement zijn de leveringsvoorwaarden van AD van toepassing. U kunt deze opvragen via de afdeling Lezersservice, tel of via Gelieve bij elektronische overschrijving steeds deze strook niet meezencten Acceptgöro ~ het volledige betalingskenmerk te vermelden :::~v. formulier met blauwe of zwarte inkt invullen 82)~ bij betaling uw IBAN invullen Financiele Administratie DCB/BO Abonnementsnr: handta~taning Postbus EA S-GRAVENHAGE op rekening NL7 ABNA AD Nieuwsmedia BV Postbus TD Rotterdam voor gcbruiksaanwijzin0 Y.o.z. J NL7ABNA AD Nieuwsmedia BV Postbus 8984, 3009 TD Rotterdam oprekening van nadruk verboden lxi betalingskenmerk de S837 Acceptgiro ruimte hieronder niet beschrijven euro ct lxi Q Bv. niet vouwen BlC ] naar BAN Xi f~

4 fl C ~ ~ 2 nrchandelsblad> nrc next> nrc.nb> NRC Media BV 00 NP Amsterdam Posibus 20642, KvK BIC:INGBNL2A D~o t-tq~~ Ministerie van Binnenlandse zaken Afd. Fin.Admirijstratie DCB/BO Postbus EA S-GRAVENHAGE T nrc.nhlservlce Factuur Factuumummer: Datum: Relatienummer: iiiiuiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iii 24april204 Amsterdam, 24 april 204 Geachte heerlmevrouw, Hierbij ontvangt u de acceptgiro voor het abonnement op nrc.next. Hiermee verzekert Dhr. R. Plasterk zich weer van een krant die scherp selecteert en zo in korte tijd meer relevante inzichten biedt. Next kijkt vooruit en biedt heldere, verrassende verhalen die de onderstroom van onze tijd zichtbaar maken. Wij danken u beiden voor uw vertrouwen in onze krant. Met vragen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Deze is telefonisch bereikbaar op (op werkdagen van uur). Wij verzoeken u vriendelijk om 66,50 te betalen voor 5 mei 204. Een specificatie van uw abonnement vindt u op de achterzijde van deze brief. Indien u gebruik maakt van betaling via intemet, neem dan het betalingskenmerk van de acceptgiro over. Kiest u voor het gemak van betaling door middel van automatische incasso, dan bespaart u 5,00 per betalingsperiode. Namens iedereen bij NRC hartelijk dankl Met vriendelijke groet, PS Neem ook eens een kijkje op voor boeken, film, muziek, wijn, reizen en kunst in de cultuur webwinkel van NRC Handelsblad en nrc.next. 5& ~ deze strook niet meezeriden BTW bedrag: 3,76 Abonnement: nrc.next van t]m Acceptgiro over te schrijv~n ~ ~.,ro ct vsn ban!re~c2nin~ U3AN) formulier met blauwe of zwarte inkt invullen 66) bij betaling uw IBAN invullen z~i, e~a od ~brieten ~n~e~ld? van toor L~T OP voo, QUI ZflAW.U op rekening NL39INGB NRC MEDIABV POSTBUS 20659, 00 NR Amsterdam IiC voor gebruiksaanwijzing z.o.z. flas ITI Ministerie van Binnenlandse zaken adres Afcj. Fin.Administratje DCBIBO pl~nts Postbus 200 )~ 5<~, NL39 INGB NRC MEDIA BV POSTBUS 20659, 00 NR Amsterdam op rekening van nadrok VOrkodOn xl handtekening betalinaskenmerk do n~imte hic,ond~, riet beartrrijverr euro ct Xl S740!P Acceptgiro BV. niet vormen BIC- naar IbAN Xl [~

5 Bestuurskosten Periode Mei 204 Functionaris S.A. Blok Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kon inkrij ksrelaties Totaalbedrag 98,60

6 ~2OS2~4~e~Q6 3 - BV Nieuwspoort Lange Poten 0 25 CL Den Haag T (+3) ~ UM~J?u~Rr INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. DCB / BO Financiele Afdeling /7 r. S.A. Blok Postbus EA s-gravenhage Datum FACT~U~ Factuurnr. Debiteu Omschrijving Bedrag Restaurantnota april 20.4 C 98,60 s& BTW 6,00 % over 55,36 = 9,32 BTW 2,00 % over 28,03 = BTW 5,89 POORTERSPAS LOONT Korting administratiekosten 4,00 Plus korting op deze factuur 0,40 Totaal 98,60 Gelieve het totaalbedrag binnen 4 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van 8V Perscentrum ~ieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. NL2I INGB NL47 INGB NL3I ABNA BTWnr.: NL OI K.v.K.Den Haas

7 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement DGBK BZK Totaalbedrag 39,80

8 Declaratie algemeen Mtt itlerie ràtt Alrcctie Peísoneel ed i)ryaflisatis L,/,L{.L! tt.\ uerryl i /.. ilï v'r i3n qràk Wa - Ë.- -Ë _ -c**- c rolaáb?dí6g WbÁ LLtr-rr-L-TLLLL fl'*[lfl-r-u- LLLL fulï3ll.nc2,,,/,í r j,u LLLLLLLLLL [:fll e "t LLLL LLLLLLLI i LL e LLLL Iï lí- fr tr r\ àéè.rbqd,èg Otur.,{trng ffftïlr-r-r- Ë.{ïfu-L.r-Lflïïïï*L=r I ïlff [l-r-rï-fl Lr- fr L- r--r-l-l-l- LlL t-- LL LLLLLLL t- L L LLLL,LLLLT -LL L l!tlttrírtr LLI--LLLLLLLL LILLLLL-LI LL"-I-LLLLLLLLL tilttlrtttr.lu_llllli_i*_.-l_t I L-LLLLi r..;al Oatunr Éi F6,a6í vrrifirálb --r--ê-f-d-è-ëj- -fi'-(-a- -Èr_----Éi-Ê -_-* Eerslê iï/e6 bbd6a Ícfi u\^! fiflan6ièi? rdnillliètretle, ladtsi blêd voor!w elgén Bdminlstrrtjo? AFn?ffï[ 5{' r0'o03

9 Bestu u rskosten Periode Mei 204 Functionaris Directeur Generaal Wonen en Bouwen Departement BZK Totaalbedrag 6.76,56

10 Declaratie dienstreis buitenland 2 /S ij Ic /5o HBDS2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties Directie Personeel en Organisatie Declarant Naam in voörlöttör(s) (Post)bankrekenIngnuriö, onadres OndêrdeeUdlenst Plaata tewerkstelllng &codefaiïs Maanden jaar TeteToon (werk) en kamernummer Verblijfs gegevens reîsgadeeite 3 ralsgodaelte Land en plaats bestemming &rikericid / fl+hqn. Vek.t 9 DQn-K Gereisd per voertuig Aanvang reisgedeelte (plaats) / 20/4. Specifrcntie kosten (C) relsverk,op Datum j 4. raisgedeelta 2,elsged..lte 4 kosten in vreemde valuta (not&s bifroagen) Tijdstip o.oo 4 Einde reisgedeelte (plaats) ft 4 Den i4 Totaal Datum bedrag omschnfrlng Tijdstip Koers Duur van het reisgedeelte L?O /3Ie5? / Totaal te declareren C Specificatie kosten (0) Vergoedingsfactoren (A) omschrijving Aantal uren x.5 rslsgedeelte 2 reisgedeelte relsg.deelt. 3 ralsgedeelte 4 kosten in Nederlandse valuta (nota s bijveegen) omschifjvlng 47,26 ) Ontbijt(en) Vliegtuig Lunch(es) 2 Treinkoaten - bedrag 20V 3 Buskosten Diner(s) Totaal vergoecllngstactoren 67 j 25 4 (Trein)taxikosten Vaste vergoeding per etmaal 5 Totaal vergoeding 6 Koers 7, ci Te declarerer Totaal te declareren (ltim4) Logies (B) omschrijving A J +c 8 5c,5Q reisgedselte + Totaal te declareren 0 flecapituiatie (A, 8, C, 0) reisgedeelte 2 reisgedeelte 3 i,5-o- J reisgedeelie 4 Bedrag van Aantal overnachtingen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies! Bedrag van B 48 Bedrag van 48 Bedrag van Koers Totaal Kosten logies ( t/m 4) (noteis bijvoegen) Id 206,50 se I4 6K

11 Persorts/AToia : Departure/AvaXcipqrnl : 25/04/4 Netherlands ArrivaI/Apiq 24/04/4 Le Haye Room No.IAp. wpaiiou : Mr. Date/HpEpopqvia25-APR-4 Page No./!ÂiÖa: lof INVOICE /AflOAEIEH flapoxh! YflHPEZIQN No: HOTEL E tl.ll infi.u n,iaihcn.splu:a.gr AGREE THAT MV LIABILITY FOR t CP.itl : i..l E.40/fVQ i.,ti..l.e. FLV EB SITE Tili. KEVTPO (0 2/ V 489,0I/B.W c 7038 E.IPl BLrl,IEQ2 re2prloy.l 2. /05 64,.ieilv.i EVO4O.ElK. & ToPISTIKJI Erll, ElPilElS Bi/WfK02..E these charges betere dep.irturc. bcfore ettteineut, tiiis to pay for any part er the full UflioLit 0 j toe to irouô wtô t &utn auti. i.tciipiit i opyrivieiô; aupitxi.iiiei v Please return our keyc.ird Pleasc check your bill he held personally liable in the c ciii ih.ii the indicated person. eompany er association IinttsoL itou to ttpouvalpq)olevo urolo. T9V (LV(t/U)L0I tiv rôlp?9oi. i.3tini OtL C4LLIL apoowati.u i)al)ouvo otilv ris?iciiisupra (LLL. i.jlt(t to?.oycii(lolo GU ltliv ThIS BILL IS NOT WAVLD and aioec to TO AOAPIAZMO AVTO IIAPAMLN[I kui II itjit i.tiûii i;ltiari:i,ti: lclplzicz?.oûlr. a).i yëti: Ystih)flNÇ2 OTI II VTOXPlOll MOV IA TotaIsIûvoJiu VATICIflA 23% VATIflA 3% VAT/ØIA 6,5% Munlc. TaxltSrliioT.cD000c VAT/cPflA 0% Guest SignatureIYwoypacpi fleâtq Net AmounU Vat Amountl EUR BalancelYrrôAoiwo Tot. Not Amnt!Kaoaprj Aa Tot. mci. VAT/MEncr6 voao 37.3 EUR 0.00 EUR TotaIIvoAo EUR EUR Rest.Breakiflpww.Eor.3% CHECK# /04/4 Arrangement / iaiovi /04/4 MasterCard EIJR DatelHpEpop. DescriptionIflEplypaq ChargesIXptaEIç CreditsIflaoiciiç ATHEN S PLAZA Ei-

12 22-7)L)L5 f]. VCK Travel B.V. Laan GN DEN HAAG Tel: Fax: Intemet: Bank: (Rabobank) IBAN: NL04RAB BIC: RABONL2U K.v.K BTW: NL Financiële administratie: Tel: Business Travel Government Travel Marine Travel Corporate Events Cruises The Personal Touch BZK kern administratie Postbus EA DEN HAAG FACTLJLJR c Factuurnr.: Relatienr.: Dossiernr.: Factuurdatum: Vluchtgegevens: Amsterdam - Boston :0-2:59 Boston - Amsterdam Z :8-08:0 Reiziger: * Vliegticket 2.608,00 * Luchthavenbelastingeri 467,24 Geboekt door: Kostenplaats:BDGWi!I,_ Subtotaal: 3.075,24 Reiziger: * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (.64 ton klimaatimpact) 4,56 Geboekt door: Kostenplaats: BDGWWI * Reserveringskosten per factuur 4,63 BTW % Bedrag Basis Subtotaal: EUR 0 % 0, , Totaal: EUR 3.095,76 2 %,33 6,32 BTW: 3.094,43,33 Uwbetaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn. Nog te voldoen: EUR 3.095,76 De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is,64 ton. De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen (4,56. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via GreenSeat S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden. Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepasstn. U kunt deze roadpienen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hier.,an aan u toegestuurd. VCKGROUP

13 Teunisse - Bentvelsen, Anneke Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Harvard Kennedy School Executive Education Invoice Payable Upon Receipt HARVARD KennedySchooL Executive Education Harvard Kennedy School Executive Education Invoice Payable Upon Receipt Bill To Ministzy of The Inerior POBox200I The Hague 2500 EA Netherlands Invoice Invoice Number Invoice Date 29 Apr 204 U.S.$Due P.O. Number Program Program Participant U.S. $ Diie Senior Managers in Government iu Aug204 Payment Procedures (Payable in U.S. Dollars Only) Harvard Tax II) Number: We do not accept Cash as a payment option. Credit Card (Visa. Master Card, or American Express) Please Do not send credit card payment details via . Onhne Pay by credit card online Cali the Execttive Education Finance office at to remit payment. Fax this invoice with the credit card number and expiration date to Card #: Expiration Date: _J Secunty Code:

14 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement G. van Maanen Ministerie van BZK Totaalbedrag.66,3

15 Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van BZK G. van Maanen Datum Type bestuurskosten Dienstreis Bedrag.66,3 Datum Paraaf

16 - - Bedrag Declaratie dienstreis buitenland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelaties Directie Personeel er Organisatie Declarant zc 7 I/aj ;I 2û/i [icatie kosten (C) rei.wedoop reisgedeelte ssgdelte 2 relsgedeefte 3 relsgedeelte 4 Land en plaats bestemming f 4 fri9/vicl y I Gerelsd per voertuig / / Datum TIjdstip q dïee(ie (plaats) 5 kosten in vreemde valuta (nota s bijvoegen omschrijving bedrag 2rIvgtI 4) Datum / t - TijdstIp Duur van het reisgedeelte Vergoedingsfactoren (A).2.2, o 0 Totaal Koers Totaal te declareren C Specificatie kosten (0) omschrijving reisglte reisgedeelte 2 Aantal uren x,5 Ontbijt(en) i7 3) - reisgedeelte 3 reisgedselte 4 kosten in Nederlandse valuta (nota s brjuoegen) omschrijving bedrag Vliegtuig Lunch(es) Diner(s) Totaal vergoedingsfactoren Vaste vergoeding per etmaal Totaal vergoeding Koers oc7)5 LL.cL/oI, 33 2 Treinkosten 3 Buskosten 4 (Treln)taxikosten 5 6 I Te declareren e Totaal te declareren ( tlm 4) Alt L/O, 3 Totaaltedeclareren oe Logies (8) Recapitulatie (A, B, C, D) omschdjvng re!sgedeelle rebgedeelle 2 reisgedeelte 3 Aantal overnachtingen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies Koers Kosten logies ( tlm 4) 8 (nota s bijvoegen) reisgedeelte 4 Bedrag van A (/0, 3!) Bedrag van 8 Bedrag van c 6p, Pû van Totaal Voorschot o I

17 756 Pia z Tour Eiffei Date émis. : 26/04/204 Page Facture N : Mr / Mme : VAN MAANEN GERARD Personne(s) ArFivée Départ 23/04/204 26/04/204 DATE LIBELLE P.U H.T MONTANT TTC 23/04/4 24/04/4 25/04/4 26/04/4 Visa/Mastercard SR4, fl ) Total prestations (*) Total réglé SOLDE (EuRo) 0.00 Tx (%) : 0.00(A) 20.00(8) 0.00(XZ) TVA HT : Prix nets TVA acquittée sur les débits. Cette note est payabile jourde sarsqiqation Lol n92/442 du 3/2)92 La presente facture est payabte réception, En cas de non régtement dans [es 30 jours toute somme non payée est susceptibte de porter intêrêt 6 un taux LégaL 6 une fois et derni te taux d intérêt tégal. Le signataire de te présonte facture déctare expressément avoir récupéré La totatité des v&eurs qu LL a déposé dans te coffre mis 6 dispositton dans sa chambro. Nom... - Signature 32, rue Greuze - Paris. Té : 33 (0) Fax 33 (0) Réservations SAS CAGNOTTE - au capitat de euros - RCS Paris B SIRET APE 550 C - N TVA Intracommurrautaire - FR

18 p CARTE RANCAIRE EMV MASTERCARD LE 26/04/4 A 0:30:40 CAGNOTTE 75 PARIS 6 MONTANT 584,00 EUR Pour inforrnation 3830,79 FRF DEBIT TICKET CLIENT A CONSERVER MERCI ET A BIENTOT

19 RLRIN ET UN BON RPPETIT UOUS SOUNRITE LR SJENUENUE ET RRPEGE O.CD.E NRTION T.U.R 20.FJU 7.67 i T.U.R , UENDREOI :25:59 (RESTRU 2 ) M COHPTE MXM)UXXXX / 00 Cle 7-Serv.: 8-CRISSE IR NOTE 00002/ TOTFL CRSH CRISSEB.CRSH 0.00 CRRTES BPNCRIRE UNE REMRRQUE UN COMMENTRIRE CRTERINGIPOECEJ.ORG HT TUR TTC

20 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK VERTREK > AANKOMST KLASSE CIV 84 THALYS j e 2QLË ff. 4 kj Gebrulksvoorwaarden: PRIjS EUR NO FLEX GEEN OMBOEKINGTERLJCBETALING VERVOERDERS DUO TREIN 9322 TGH * T * * * * BI LIET + RESERVATION 0 VOLWASSENE NIET ROKEN GANG OVENSTER Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening De voorwaarden zijn te raadplegen via wwwnshispeed.nhlvoorwaarden of bij de Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariafvoorwaarden. Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing 23/04 k8u58 ROTTERDAM C. -> PARIS NORD 23/04 u38 2 verkooppunten. vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoorovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat. voorwaarden: een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart. PPO6AD THBXNF IV DNR:PNBSNQC Ref:NSINT tariefvoorwaarden. Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met 8X Selfservice u50 79t6C IOEAL IDEAL / TWUIYL 9ESC TWUIYL (heen en terug) kunnen tonen. Um vrijdag van uur en zaterdag van uur. Hispeed Customer Care op telefoonnummer Bereikbaar; maandag In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen bestemming. ongeldig beschouwd. Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als IIllUIhll II H hifi ll hii hfiz fiuy wjrs bow CJEVTQ CNR: SXIG BRHGJK SHADEG 23 OA 2QI4NLPTCFRPN v;: 4 van M33 O4 9f 4. jm4 T n 2O nm3t.-jj T Nt W4 4 t v*qm :Oi 30I4J.RÏ. M?2,.i4 LRtr * -%ii Gvn.Ma NLR W4QGv»rLMa :3 0420k4NLRTCFP 0 «;Ma!3 O420 Gvn!.3Ø4 20tN - VERVOERBEWIJS + RESERVERING van Maanen,Gerrlt

21 SITWAW -. P. Gebrulksvoorwaarden: *#*Q*** TREIN 938 TGH NIET ROKEN GANG OVENSTER NO FLEX GEEN OMSOEKINGÎTERUGBETALING VERVOERDERS DUO * * * (9 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK EE) VERTREK > AANKOMST KLASSE VERVOERBEWJS + RESERVERING van Maanen 4R$4 2&,Qt, 0 4FPPONLRîC Gerrlt Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als BILLET + RESERVATION 0 VOLWASSENE CIV 84 THALYS Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden. verkooppunten. Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende 26/04 9u25 PARIS NORD -> ROTTERDAM C. 6/04 2u02 2 zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden. vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt De voorwaarden zijn te raadplegen via of bij de ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretfomlaat. voorwaarden: een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, Identiteitskaart. U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met PPO6AD THBXNF IV DNR:PNBSNQC ReFNSINT Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het In goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en TWIJIYL 9EBC TW(JIYL tlm vnjdag van uur en zaterdag van uur. BX 5800 Selfservice 6024 l8uso 79EBC IDEAL IDEAL / Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het (heen en terug) kunnen tonen. Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen Hispeed Customer Care op telefoonnummer Bereikbaar; maandag ongeldig beschouwd. bestemming. n Ma.a l4 0j R f4o,.u 6 Barcocle(s) niet vouwen a.u.b. rpde zsek fdce psi hiillhfl IIll IIII IIllI U IH hiii CNR: JIHC BQWKYD YADEOP OI4FRPr4ONLRT.nMa..U4 2 r t,a G ianm* 04 20i4 NRrCCnj4a G iaiim 033R RTC-Gvan M 04 0I4Ç.PNONLRT t h4a26. * t PRIJS EUR 5800

22 t t U kunt dit formulier indienen bij het Reisbureau opm 303 i. Dienstonderdeel i.6 Vervaldatum paspoort. ie voornaam als In paspoort*.2 Achternaam als in paspoorl* Ç, ()ci2i/.3 Nationaliteit.4 Gebourtedatum.5 Paspoortnummer.7 Geslacht.8 Ministerie.0 Toestelnummer. Mobiele nummer.i 2 E.mailadres * BeLngrijk is datde namen overeenkomen met de namen ks het paspoort. Komende namen niet overeen, dan kunt u 2. Gewenst 2.2 Valutasoort 2.3 Rekeningnummer 2.4 Kosten t.l.v. vi te vullen door medewerker Reisbureau 3. Maximale logieskosten 3.2 Overige kosten 3 DeclaratFe vergoedingen 2 Voorschot problemen krijgen tijdens de reis. Bij getrouwde vrouwen staat vaak de meisjesnaam in het paspoort. Ijveni F3 7 of 8ZK DVenl Man OVrouw Gegevens aanvrager Dienstreis buitenland Aanvraag

23 2 van 3 jr4ucht Datum 4 %cjc4l 23/Li Reisgegevens Vin_RLcL4A iz Naar Vaektd Aanknnno4d t t t Vejvoer/vlucht Datum Van Naar Vertrektild * Akemsttijd L Van Naar Veitrektijd Aarikomsttlid ** Vergeet u niet bij het aanvragen van een treinrels de t4den te vermelden. Zo weten wij direct of u voordeel krijgt met uw NS of kortingskaart. 4. Kaartsoort 4.2 Klasse 4.3 Nummer 44 Traject (alleen bij 0V jaarkaart): Bent o in het bezit van een NS-jaar (uagect) kaart of een kortingskaars. zo ja welke? 0 seklas a(z c,elcc-u Xue klas 5 Hotelreservering (indien te reserveren door reisbureau) t Plaatsnaam Indien ueen voorkeur heejt graag htt adres invullen waar unobljwltavornochten zlf 8&tøac(,evo sevoorkaur fl kamer 5.3 Date in 5.4 Date Out 6. Locatie, waar op te halen 6 Dag Maand Jaar Dag Maand w Dag Maand Jaar Dag Maand Jaar [ Huurauto 6.2 Locatie, waarin te leveren 6.3 Hnofdbestuurd 64 Spedale wensen 7 Doel van de dienstreis (agenda prog bij oegen) 8 Toelichting/extra wensen/medereiziger

24 - - Aanvraag Dienstreis buitenland 3 van 3 9 9, Ondertekening aanvrager Datum ga Ondertekening opdrachtgever Ondertekening Naam vo vooviers t /fl &A.. - Q.A.- Dag Maand Jaar i Naam en voovleners o4[.2..o C bi 0. u & / 4 Handtekening Datum g. OndertekenirvgSG of DG voor Wggheideniustine Datum 94 Ondertekening Budgethouder voorbzjc Datum Werkbudgetregel wipchi voor BZX 0. Planonnummer 0.2 Datum 0.3 Paraaf 0 Dag Maand Jaar Naam en voortetwa Dag Maana Jaar [o[oîo Intevullen door medewerker Reisbureau Dag Maeasd Jaar [ Y Handtekening Zonder alle handteeninqen nemen wij uw aonvroa niet in behandeling? MInIster van Ojinenlandse Zaken en Koninkrelatiex UectIe Pernoneel. Regie. ICT en Orgarlinatie Schedeidoelrshaven 200 Z500EA Dart Haag Mi&sterie van Vei69heid en Juetitie Directie Bedrfsvoerrngen Onderstaunk Beatuuradepartement Schedeldoekshaven ex Den Haag T

25 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement R.M. van Erp-Bruinsma Ministerie van BZK Totaalbedrag 286,65

26 4., Type bestuurskosten Datum Departement Ministerie van BZK Functionaris R.M. van Erp - Bruinsma Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Bedrag 286,65 Datum -?.-.2 y Paraaf

27 Declaratie dienstreis buitenland MinisterIe van Binnenlandse Zaken en KonInkncsrelatIes Directie Personeel en Organisatie /Ç5L/ 9,99 o5 (Post)bankzskenlngnLenmer Onderdeel/dienst Plaats tewerkalellng Maand en ar : LA?î )o l/ ul dûj.rr acf )j_ Specificatie kosten (C) reisvado Land en plaats bestemming Gerelsd per voertuig Aanvang reîsgedeelte (jlaats) Datum Tijdstip reisgedeelte risgadee7 2 r&salll r&adire4 erl JCab4j& E ii Ct-( 2JL{ çdec(. : rctca 2oa- Declarant Naam en voodetter(a) Postcode en woonplaats Telefoon-(werk)enkamer- Verblijisgegevens kosten In vreemde valuta (nota s bijvoegen) omschrijving 4 bedrag Einde reisgedeelte (plaats) Datum Tijdstip Duur van het reisgedeelle Vergoedingsiactoren (A) 6 5 Totaal Koers Totaal te declareren C Specificatie kosten (D) omsch,ijinng relsgadeelte 4 kosten In Nederlandse valuta (nota s buvoagen) Aantal uren x,5 Ontbijt(en) Lunch(es) Diner(s) Totaal vergoedingsfactoren Vaste vergoeding per etmaal Totaal vergoeding Koers omschrijving Vliegtuig 2 Treinkosten 3 Buskosten 4 (Trein)taiclkosten bedrag ( ii Te declareren Totaal te declareren ( t/m 4) Logies (8) omschr4*ig Aantal overnachttngen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies Koers Kosten logies ( t/m 4) (nota s blivoegen) reisgedeelte r&sgedeelie 2 mlsqedeelte 3 8 Totaal te declareren 0 Recapitulatie (A, B, C, D) Bedrag van Bedrag van Bedrag van Bedrag van Totaal Voorschot A tqaa 8 l642) 0-4

28 Mrs ROOS BRUINSMA No Travel Insurance? Maybe you should add You must check-in online and print your boarding pass on an individual A4 page for presentation at both airport security and at the boarding gate. You can check-in online from 5 days up to 4 hours prior to your scheduled flight departure. f you have a query about our services or policies please check our Freciuently Asked Questions. What is cabin baggage allowance? 2. How do check-in onhne? 3. Can change a flight date, time, route? PAYMENT DETAILS Total Fare, Taxes, Fees & Charges Reserved Seating Checked Bag(s) Credit Card Fee EL.JR 0.00 EUR EUR 2.34 EUR Payment method Account name Card number Payment amourit MC R M van Em Bruinsma Total paid 9.32 EUR 9.32 EUR AIRPORT TRANSFERS ook now AIRPORT CARPARK cok now.- Vy LCfrC± 0H 2 ScxvyotCl ry CLCU& c20 j32_ 2

29 University Arms, Cambridge R.M Van Erp-Bruinsma Great Britain Group Name Company Name Room No. Arrval Date Departure Date Cashier Page /03/4 5/03/4 0fl 5/03/ Date Description INVOICE as of l5-mar-4 Charges VAT Registration No Payments /03/4 Accommodation Charge /03/4 Mastercard VAT Breakdown Net VAT Gross 7.5% % % % VAT Exempi Total Total Balance Due 0.00 University Arms, TEL: Regent Street, Cambridge, CB2 AD FAX: CUA Hotel Ltd, Registered in England & Wales, Registered No , Registered Office 25 Harley Street, London WiG 9BR

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card.

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card. AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm ABN AMRO Corporate Card Handleiding 2 Inhoudsopgave 3 Gebruikmaken van de ABN AMRO Corporate Card Zet eerst

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Dit is een aansluitovereenkomst voor de acceptatie van debet- en creditbetaalkaarten via de toonbank (POS) en/of via internet (E-commerce). U sluit deze overeenkomst

Nadere informatie

Over Uw Telefoniste..3. Intake formulier..4. Bijlage I Overeenkomst...6. Bijlage II Tarievenlijst uw Telefoniste 7

Over Uw Telefoniste..3. Intake formulier..4. Bijlage I Overeenkomst...6. Bijlage II Tarievenlijst uw Telefoniste 7 Uw Telefoniste Informatiepakket Contactgegevens Uw Telefoniste 1817 DA ALKMAAR Telefoonnummer: 0800-2878663 Faxnummer: 072-5821051 Havinghastraat 27 Voor meer informatie: www.uwtelefoniste.nl Het informatie

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Online verkopen start met SEOshop

Online verkopen start met SEOshop Online verkopen start met SEOshop Eenvoudig en snel wegwijs op het SEOshop webwinkel platform Naam: Lisa van der Werf Bedrijf: SEOshop Datum: 20/02/2013 Inhoud 1 Beheer...2 2 Webwinkel instellingen...8

Nadere informatie

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Boek 4 Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Bedrijfsadministratie Dit deel van het International Business Opportunity Handboek maakt u vertrouwd met de administratieve procedures van Herbalife, die zorgen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Beleggingsopdracht Finles Beleggingsfondsen

Beleggingsopdracht Finles Beleggingsfondsen 01: Introductie Regelgeving Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. Alle verkeerde opgaven of alle verzwijgingen van omstandigheden welke van dien aard

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Amadeus Reservation Intermediate. Training Module

Amadeus Reservation Intermediate. Training Module Amadeus Reservation Intermediate Training Module Index Voorwoord...5 Objectieven...5 Keyboard Mapping...6 Startup and Shutdown...7 Logging On in Amadeus Selling Platform...8 Signing In and Signing Out...9

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015

Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 Voorwoord Deze algemene voorwaarden stads- en streekvervoer zijn van toepassing bij het gebruik van het openbaar stads- en streekvervoer (per bus, tram,

Nadere informatie

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl Quick Reference version Business Essential Guide www.techdata.nl Klant verhaal Onze gegevens Adres Hoofdkantoor Nederland: Tolnasingel 2-2411 PV Bodegraven Postbus 14-2410 AA Bodegraven Telefonisch tijdens

Nadere informatie