CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK"

Transcriptie

1 CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat u de checklist met het bestek meestuurt. Voor elk criterium geeft de inschrijver aan in welke bijlage(n) de aanbestedende overheid het bewijsmateriaal kan terugvinden, en op welke pagina van die bijlage de gegevens (bv. conclusie) vermeld worden die aantonen dat het product aan het criterium voldoet. 1. Verplichte onderdelen Indien de inschrijver op één van de vragen uit dit hoofdstuk antwoordt, betekent dit dat het product niet voldoet aan de vereisten uit het bestek. 1. Milieulabels Het product draagt een milieulabel. 1, de EU-milieukeur Ga naar vraag 9 b), het Österreichisches Umweltzeichen Ga naar vraag 9 b), het Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 De inschrijver toont aan dat zijn product het milieulabel draagt d.m.v. een document van het competent body van het land waar het label werd aangevraagd, met duidelijke vermelding van het contractnummer. Dit document vermeldt, naast het contractnummer, op basis van welke criteriaset de toekenning van het label gebeurde, de datum waarop het contract inging en de datum waarop het contract afloopt. 2. Dosering De (aanbevolen) dosering is niet hoger dan: Type product Dosering Dosering (poeder / tablet) (vloeibaar / gel) Wasmiddel voor witte was, kleurwasmiddel 1,0g /kg was 1,0ml /kg was Wasmiddel voor fijne was 1,0g /kg was 1,0ml /kg was Vlekkenverwijderaar (uitsluitend als voorbehandeling) 2,g /kg was 2,ml /kg was Als er voor zowel voor de voorwas als voor de aansluitende hoofdwas aanbevelingen worden gedaan, moet de totale aanbevolen dosering (voorwas + aansluitende hoofdwas) voldoen aan de maximale doseringshoeveelheid. 1 Versie van de milieulabelcriteria waar deze checklist naar verwijst: EU-milieukeurcriteria voor wasmiddelen d.d. 28 april 2011 en wijziging d.d. 26 januari 2012 (geldig tot 28 april 2015) Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ21, Waschmittel van 1 januari 2011 Nordic Ecolabelling of Laundry detergents and stain removers, version.1 (geldig van 15 december 2011 tot 31 december 2015) 1

2 De inschrijver dient informatie over de aanbevolen dosering van het product in. Dit kan in de vorm van het etiket en de doseringsaanwijzingen. Bij de berekening van de aanbevolen dosering gaat de inschrijver uit van een dosering voor waterhardheid 2,5 mmol CaCO 3 /l voor respectievelijk normaal bevuild wasgoed (wasmiddelen voor witte was, kleurwasmiddelen) en licht bevuild wasgoed (wasmiddelen voor fijne was). 3. Toxiciteit voor waterorganismen Het chronisch kritisch verdunningsvolume 2 (KVV chronisch ) van het product bedraagt maximaal: Productgroep Limiet Wasmiddel voor witte was, kleurwasmiddel (alle vormen) l / kg was Wasmiddel voor fijne was (alle vormen) l / kg was Vlekkenverwijderaar (uitsluitend als voorbehandeling) 3.500l / kg was De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij het KVV chronisch (Chronic Critical Dilution Volume CDV chronic ) voor het product vermeldt. 4. Biologische afbreekbaarheid van organische stoffen De organische stoffen die niet aeroob of anaeroob biologisch afbreekbaar zijn, komen niet voor in het product in hoeveelheden die hoger zijn dan: Productgroep Vorm Aeroob Anaeroob Wasmiddel voor witte was, Poeder 1,0g / kg was 1,3g / kg was kleurwasmiddel Vloeistof / gel 0,55g / kg was 0,0g / kg was Wasmiddel voor fijne was Poeder 0,55g / kg was 0,55g / kg was Vloeistof / gel 0,30g / kg was 0,30g / kg was Vlekkenverwijderaar Poeder 0,10g / kg was 0,10g / kg was (uitsluitend als voorbehandeling) (*) Vloeistof / gel 0,10g / kg was 0,10g / kg was (*) Grenswaarde voor annbao gebaseerd op een geschatte dosis van 2 ml per toediening en zes toedieningen per was van 4,5 kg voor een vloeibare vlekkenverwijderaar. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de samenstellende bestanddelen vermeldt en het totaalgewicht van de bestanddelen die aeroob en anaeroob niet afbreekbaar zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat TAED als anaeroob biologisch afbreekbaar beschouwd moet worden. Wanneer een stof niet in de DID-lijst voorkomt, toont de inschrijver met literatuurgegevens of andere bronnen de afbreekbaarheid aan. U kan de biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen controleren aan de hand van de DIDlijst 3. Onder de titel afbraak vindt u codes voor aerobe en anaerobe afbraak. Een bestanddeel is biologisch afbreekbaar als het de volgende codes heeft: Aerobe afbraak R (Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens de ISO-richtsnoeren) Anaerobe afbraak Y (biologisch afbreekbaar in anaerobe omstandigheden) 5. Geurstoffen De ingrediënten die als parfum aan het product worden toegevoegd, zijn vervaardigd volgens de gedragscode van de International Fragrance Association (IFRA) en behandeld. 2 Het chronisch kritisch verdunningsvolume moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 april 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen: 3 U kan de laatste versie van de Detergent Ingredient Database of DID-lijst terugvinden op de website van de EU-milieukeur: 2

3 De code is te vinden op de website van IFRA: De fabrikant volgt daarbij de aanbevelingen van de IFRA-normen betreffende het verbod op, het beperkte gebruik van en de gespecificeerde criteria inzake de zuiverheid van materialen. Volgende parfumstoffen komen niet voor in hoeveelheden 0,010 % ( 100 ppm) per stof: Parfumstoffen die moeten worden vermeld conform Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (bijlage VII). Uitzondering: Parfumstoffen die zijn uitgesloten volgens criterium 6 b) mogen in geen geval in het product voorkomen. Parfumstoffen die zijn ingedeeld in de klasse H31 / R43 (kan een allergische huidreactie veroorzaken) en/of H334 / R42 (kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken). De inschrijver dient een verklaring op eer ingediend waarin hij vermeldt dat het product aan de criteria over geurstoffen voldoet. 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen 4. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat de specifiek uitgesloten stoffen niet voorkomen in het eindproduct. Deze verklaring op eer wordt eventueel gestaafd met verklaringen op eer van de fabrikanten van de ingrediënten. b) Gevarenzinnen Het product bevat geen bestanddelen met een gewichtspercentage > 0,01% waaraan één van de gevarenaanduidingen / waarschuwingen is toegekend zoals vermeld in criterium 4 b) van het besluit van de Commissie van 28 april 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen of in bijlage 1, criterium b) bij deze checklist. De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad (MSDS of Material Safety Data Sheet) in van het eindproduct en van de toegevoegde bewaarmiddelen. Het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico s die aan het product verbonden zijn, en van de bestanddelen die in het product zitten. O.a. volgende rubrieken zijn nuttig bij het controleren van de milieucriteria uit deze checklist (waar het veiligheidsinformatieblad als controle wordt genoemd): Rubriek 2: De identificatie van de verschillende gevaren (risico s voor mens en milieu en bijzondere gevaren) die met het product verbonden zijn. Rubriek 3: De samenstelling van de bestanddelen en de indeling van de bestanddelen volgens gevarensymbolen en risicozinnen. Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EGrichtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken R- en S- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen ). De indeling en nummering van de rubrieken werd vastgelegd in bijlage II bij de Verordening (EG) nr. 190/2006 (REACH). Oudere MSDS-fiches zijn mogelijk anders ingedeeld maar moeten wel dezelfde informatie bevatten. Ga in elk geval na dat veiligheidsinformatiebladen die u als bewijsmateriaal kreeg niet ouder dan drie jaar zijn. 4 U kan de volledige lijst van specifiek uitgesloten stoffen terugvinden als criterium 4 in het besluit van de Commissie van 28 april 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen of als Bijlage 1 bij deze checklist. 3

4 . Gebruiksgeschiktheid (wasprestaties) Het product voldoet aan de prestatie-eisen die zijn gespecificeerd in de prestatietest voor de EUmilieukeur 5. De inschrijver dient een testrapport in waarin hij aantoont dat het product aan de prestatie-eisen voldoet. Het testrapport is opgesteld volgens de richtlijnen van de prestatietest voor de EUmilieukeur (of gelijkwaardig) en geeft minstens duidelijke conclusies voor stain removal, basic degree of whiteness, colour maintenance en dye transfer inhibition. 8. Gebruiksaanwijzingen en informatie Dosering De doseringsaanwijzingen zijn in of op de productverpakking vermeldt. Deze doseeraanwijzingen bevatten minstens de aanbevolen doseringen voor: de in België relevante waterhardheden en; gespecificeerd naar een bruikbaar gewicht aan normaal bevuild en sterk bevuild wasgoed. Wasaanbevelingen De productverpakking vermeldt, letterlijk of gelijkaardig, in tekst of (voor wasaanbevelingen) in symbolen: Kies een wasprogramma met een zo laag mogelijke temperatuur Was altijd met een volle machine Gebruik een dosis die past bij de mate van bevuiling en waterhardheid en volg de doseringsaanwijzingen Was beddengoed altijd bij 60 C als u allergisch bent voor huisstofmijt. Verhoog de wastemperatuur naar 60 C in geval van besmettelijke ziekten De inschrijver levert een verpakking, inclusief etiket, mee van het product dat hij aanbiedt. 9. Verpakking a) Algemeen Kunststof onderdelen in de primaire verpakking (uitgezonderd doppen en pompjes) zijn geëtiketteerd volgens DIN 6120, deel 2 of een gelijkwaardige norm. De ftalaten in de kunststof verpakking (indien aanwezig) zijn ftalaten waarvoor op het moment van de aanvraag een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en die niet zijn ingedeeld in één van de categorieën waarnaar in criterium 6 b) van deze checklist verwezen wordt. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan alle algemene criteria over verpakking voldoet. b) Gewicht/utiliteitsratio (WUR) De gewicht/utiliteitsratio (WUR) 6 van de verpakking is niet hoger dan: Productgroep WUR Wasmiddelen in poedervorm 1,2g / kg was Wasmiddelen in andere vorm (bv. 1,5g / kg was vloeistoffen, gels, tabletten, capsules) Uitzondering: Kunststof / papieren / kartonnen verpakkingen die meer dan 80 % gerecycleerd materiaal bevatten, zijn vrijgesteld van deze eis. 5 Revised EU Ecolabel performance test for laundry detergents: 6 De gewicht/utiliteitsratio (WUR) moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 april 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen: 4

5 De inschrijver dient een berekening van de gewicht/utiliteitsratio (WUR) in van de primaire verpakking (de verpakking zelf, doppen, stoppen, handpompen en sproeimechanismen). Vrijstellingen: Indien de verpakking uit kunststof, papier of karton bestaat met meer dan 80 % gerecycleerde vezels, dient de inschrijver de technische gegevens van het materiaal in (met duidelijke vermelding van het % gerecycleerde vezels) om aan te tonen dat het product is vrijgesteld van deze eis. Indien het product over een EU-milieukeur of Nordic Swan label beschikt hoeft de inschrijver geen berekening van de gewicht/utiliteitsratio in te dienen. Indien hij dat niet doet, zal hij echter de laagste score krijgen op het gunningscriterium over de gewichts/utiliteitsratio. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over de WUR van de primaire verpakking. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 10. Opleiding Tijdens de uitvoering van de opdracht zal de leverancier een jaarlijkse personeelsopleiding verzorgen zoals omschreven in het bestek. De eerste van deze opleidingen zal dieper ingaan op het gebruik en de dosering van de schoonmaakmiddelen. Deze opleidingen duren minimum twee uur. De inschrijver dient bij de offerte een opleidingsprogramma in voor de uitvoeringstermijn van de opdracht. In dit opleidingsprogramma staat minstens wanneer (bij benadering) de opleidingsmomenten zullen zijn, hoe lang ze zullen duren en welke onderwerpen aan bod zullen komen. 11. Het product beschikt over een doseerhulpmiddel De inschrijver geeft een technische beschrijving van het doseerhulpmiddel of levert een staal van het aangeboden product met doseerhulpmiddel. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over doseerhulpmiddelen. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 5

6 2. Optioneel Het product draagt het Nordic Swan label (zie criterium 1) Ga naar vraag 1 Ga naar vraag 12 Producten met een Nordic Swan label voldoen aan de optionele criteria. 12. Veiligheid a) Het eindproduct bevat geen van volgende classificaties: Classificatie Gevarensymbool en risicozin / Gevarencategorie en aanduiding Schadelijk* Schadelijk voor de gezondheid (Xn) met R20, R21, R22 of R65 Acute tox. Met H302, H312 of H332 Bijtend Bijtend (C) met R24 of R35 Skin corr. Cat. 1A, 1B, 1C met H314 * Uitzondering! Vlekkenverwijderaars mogen als Schadelijk voor de gezondheid geclassificeerd zijn. De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. b) Bestanddelen met de classificatie Schadelijk voor het milieu met R50/53 (Aquat. chron. 1 met H410), R51/53 (Aquat. chron. 2 met H411) of R52/53 (Aquat. chron. 3 met H412) komen voor in een totale hoeveelheid die niet hoger is dan: Dosis (g / kg was) * (100* conc H * conc H411 + conc H412) 0,18g / kg was of; Dosis (g / kg was) * (100* conc R50/ * conc R51/53 + conc R52/53) 0,018g / kg was. Conc is het gewogen percentage van de stoffen in het product met de specifieke classificatie. Als er over een stof geen informatie is m.b.t. de milieugevaren, moet de stof meergerekend worden als geclassificeerd met R50/53 (H410). De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de berekening vermeldt van de totale hoeveelheid bestanddelen (in g / kg) vermeldt waaraan de gevarenzinnen R50/53 (Aquat. chron. 1 met H410), R51/53 (Aquat. chron. 2 met H411) en/of R52/53 (Aquat. chron. 3 met H412) is toegekend. 13. Chemische eisen De volgende bestanddelen zijn niet in het product of in de ruwe materialen aanwezig: APEO s (alkylphenol ethoxylaten) APD (Alkylphenol derivaten) Antimicrobiële of desinfecterende ingrediënten die zijn toegevoegd om andere redenen dan bewaring DTPA (diethyleentriaminepenta-azijnzuur) Op chloor gebaseerde bleekmiddelen Optische witmakers De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. 6

7 14. Kleurstoffen De kleurstoffen in het product zijn: goedgekeurd voor gebruik in voeding of; niet bioaccumulerend (kleurstoffen zijn niet bioaccumulerend als log K ow (octanol / waterverdelingscoëfficiënt) < 4,0 of BCF (bioconcentratiefactor) 500.) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij log K ow of BCF van de bioaccumulerende kleurstoffen vermeldt, of de specificatie van het E-nummer in geval van een kleurstof die is goedgekeurd voor gebruik in voedingsstoffen. 15. Fosfor De totale hoeveelheid stoffen in het product die fosfor bevatten, is niet hoger dan: Productgroep Fosfor max Wasmiddel 0,030g / kg was Vlekkenverwijderaar (inwash) 0,010g / kg was Vlekkenverwijderaar (uitsluitend als 0,0050g / kg was voorbehandeling)(*) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de totale hoeveelheid aan stoffen die fosfor bevatten per kg was vermeldt. 16. Verpakking De verpakking (incl. etiketten) bevat geen gehalogeneerde plastics. De inschrijver dient een veiligheidsinformatieblad over het gebruikte verpakkingsmateriaal of dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt uit welk materiaal de verpakking bestaat. 1. Hernieuwbare plantaardige grondstoffen Het product bevat plantaardige vetzuren, zepen of oliën en deze grondstoffen zijn van duurzame oorsprong. Plantaardig Vetzuren, zepen en oliën mogen als plantaardige grondstoffen van het schoonmaakmiddel beschouwd worden indien ze: voor minstens 5 % uit plantaardige gebaseerde materialen bestaan en; in een hoeveelheid < 1,0 % in het schoonmaakmiddel aanwezig zijn. Duurzaam De inschrijver kan: de oorsprong van de plantaardige grondstoffen bevestigen en; garanderen dat de stoffen niet afkomstig zijn van: beschermde gebieden of gebieden waar een procedure voor bescherming loopt; gebieden waar er onzekerheid bestaat over het eigendom of gebruikersrecht van het gebied; illegaal geoogste ruwe plantaardige grondstoffen en; genetisch gemodificeerde plantaardige ruwe materialen / planten (uitgezonderd enzymen en genetisch gemodificeerde organismen die in gesloten systemen gebruikt worden). Indien het product geen Nordic Swan label draagt, dient de inschrijver een verklaring op eer in waarin hij de naam en geografische oorsprong (land / staat en regio / provincie / stad) vermeldt van de planten die als ruwe grondstof voor de plantaardige vetzuren, zepen en oliën gebruikt worden en een geschreven procedure die de duurzame oorsprong van deze planten garandeert.

8 Deze procedure kan steunen op certificaten die de duurzame productie en traceerbaarheid van grondstoffen garanderen (bv. biogarantie, FSC, PEFC, RSPO ). Indien het product een Nordic Swan label draagt, dient de inschrijver een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat de vetzuren, zepen en oliën in het product van plantaardige oorsprong zijn. 8

9 Checklist criteria textielwasmiddelen voor gebruik in toestellen voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar aan toestellen voor huishoudelijk gebruik Criterium Algemene gegevens 1. Milieulabels 2. Dosering 3. Toxiciteit voor waterorganismen 4. Biologische afbreekbaarheid van organische stoffen 5. Geurstoffen Productprestatie Verplichte onderdelen Naam van het product: Het product is een: Wasmiddel voor witte was of kleurwasmiddel Wasmiddel voor fijne was Vlekkenverwijderaar (uitsluitend als voorbehandeling bedoeld) Het product draagt een milieulabel: EU-milieukeur Ga naar vraag 9 b) Österreichisches Ga naar vraag 9 b) Umweltzeichen Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 De aanbevolen dosering voor het product is: Het KVV chronisch van het product is: 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen Het product voldoet aan de criteria over biologische afbreekbaarheid van organische stoffen: Het product voldoet aan de criteria over geurstoffen: Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Het product is: in poedervorm in vloeistofvorm in andere vorm (gels, tabletten, capsules ) Overige informatie Als bewijsstuk volstaat deze checklist, ondertekend met de formulering ik verklaar dat de gegevens uit deze juist en volledig zijn, met naam en functie van de ondertekenaar en datum van de ondertekening. 9

10 Checklist criteria textielwasmiddelen voor gebruik in toestellen voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar aan toestellen voor huishoudelijk gebruik Criterium b) Gevarenzinnen. Gebruiksgeschiktheid 8. Gebruiksaanwijzingen en informatie 9. Verpakking a) Algemeen b) WUR 10. Opleiding 11. Doseerhulpmiddel Productprestatie Het product voldoet aan het criterium over gevarenaanduidingen: Het product voldoet aan het criterium over gebruiksgeschiktheid: De productverpakking of bijgeleverde informatie vermeldt alle vereiste gebruiksaanwijzingen en informatie: De verpakking van het product voldoet aan de algemene criteria over verpakking: De gewicht/utiliteitsratio (WUR) van de verpakking is: De inschrijver voorziet de gevraagde personeelsopleiding: Het product beschikt over een doseerhulpmiddel:, een automatisch doseersysteem, een manueel doseersysteem, via een gebruiksklaar product Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Overige informatie 10

11 Checklist criteria textielwasmiddelen voor gebruik in toestellen voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar aan toestellen voor huishoudelijk gebruik Criterium Productprestatie Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het Overige informatie product aan het criterium voldoet Optioneel Producten met een Nordic Swan label voldoen aan alle optionele criteria, het optionele luik van de vragenlijst moet voor deze producten niet ingevuld worden. Het Nordic Swan label volstaat als bewijsmiddel. 12. Veiligheid a) Classificaties van het eindproduct b) Totale hoeveelheid bestanddelen met classificatie Gevaarlijk voor het milieu 13. Chemische eisen 14. Kleurstoffen 15. Fosfor 16. Verpakking 1. Hernieuwbare plantaardige grondstoffen Het product voldoet aan de criteria over veiligheid: De totale hoeveelheid bestanddelen met classificatie Gevaarlijk voor het milieu is: g / kg was Het product bevat geen van de in het criterium over chemische eisen genoemde bestanddelen : Het product voldoet aan de criteria over kleurstoffen: : Log K ow : of BCF: of; E-nummer: De totale hoeveelheid aan stoffen in het product die fosfor bevatten, is: g / kg was De verpakking (incl. etiketten) bevat geen gehalogeneerde plastics: Het product bevat plantaardige vetzuren, zepen of oliën en deze grondstoffen zijn van duurzame oorsprong: 11

12 Bijlage 1 Verboden of beperkt stoffen en mengsels Bestanddelen waarvan het gehalte hoger is dan 0,010 gewichtsprocent van het preparaat, dienen te voldoen aan de milieucriteria. Conserveermiddelen, kleurstoffen en parfums dienen ongeacht hun gehalte te voldoen aan de criteria, behalve voor criterium b) betreffende het gehalte aan gevaarlijke stoffen en mengsels. a) Gespecificeerde verboden ingrediënten De volgende ingrediënten mogen niet in het product zijn opgenomen, noch als bestanddeel van de formule noch als bestanddeel van een mengsel dat in de formule is opgenomen: Fosfaten EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) Nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen b) Schadelijke stoffen en mengsels Volgens artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 betreffende de EU-milieukeur mag het product of een bestanddeel daarvan geen stoffen, preparaten of mengsels bevatten die beantwoorden aan de criteria voor classificatie als schadelijke stof of vallen in een categorie conform Verordening (EG) nr. 122/2008 als hieronder gespecificeerd, noch stoffen waarnaar wordt verwezen in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 190/2006. Tabel 1: Lijst van gevaarlijke stoffen GHS-gevarenaanduiding (1) EU-Waarschuwingszin (2) H300 Dodelijk bij inslikken R28 H301 Giftig bij inslikken R25 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt R65 H310 Dodelijk bij contact met de huid R2 H311 Giftig bij contact met de huid R24 H330 Dodelijk bij inademing R23/26 H331 Giftig bij inademing R23 H340 Kan genetische schade veroorzaken R46 H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade R68 H350 Kan kanker veroorzaken R45 H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing R49 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 H360F Kan de vruchtbaarheid schaden R60 H360D Kan het ongeboren kind schaden R61 H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden R60/61/60-61 H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R60/63 H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden R61/62 H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden R62 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R63 H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R62-63 H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding R64 H30 Veroorzaakt schade aan organen R39/23/24/25/26/2/28 H31 Kan schade aan organen veroorzaken R68/20/21/22 H32 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/25/24/23 H33 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/20/21/22 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 12

13 GHS-gevarenaanduiding (1) EU-Waarschuwingszin (2) H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R50-53 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R51-53 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R52-53 H413 Kan langdurige gevolgen voor in het water levende organismen hebben R53 EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag R59 EUH029 Vormt giftig gas in contact met water R29 EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren R31 EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren R32 EUH00 Giftig bij oogcontact R39-41 Sensibiliserende stoffen H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 H31: Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 (1) Verordening (EG) nr. 122/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 6/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 190/2006 (PB L 353 van , blz. 1). (2) Richtlijn 6/548/EEG van de Raad met aanpassingen aan Verordening (EG) nr. 190/2006 conform Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad als gewijzigd. Dit criterium geldt voor alle gebruikte ingrediënten waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger is dan 0,010 %, met inbegrip van conserveermiddelen, kleurstoffen en parfums. Het gebruik van stoffen of mengsels waarvan de eigenschappen bij verwerking zodanig wijzigen (die bijvoorbeeld niet langer biologisch beschikbaar zijn of een wijziging van de chemische samenstelling ondergaan) dat het geïdentificeerde gevaar niet langer van toepassing is, zijn vrijgesteld van de bovenstaande eis. Afwijkingen: met name de onderstaande stoffen en mengsels zijn vrijgesteld van deze eis: Oppervlakteactieve stoffen in concentraties < 25 % in het H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen product Biociden gebruikt voor conserveringsdoeleinden (*) Parfums Biociden gebruikt voor conserveringsdoeleinden (*) H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R50 R50-53 R51-53 R52-53 Enzymen (**) H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 Enzymen (**) Bleekkatalysatoren (**) H31 Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 NTA als een verontreiniging in (***) H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 MGDA en GLDA Optische witmakers H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het R53 (uitsluitend voor witte was) water levende organismen hebben 13

14 Subtilisine H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 (*) Behandeld in criterium e). Deze vrijstelling is van toepassing, mits het bioaccumulatievermogen van de biociden wordt gekenmerkt door log POW (log verdelingscoëfficiënt octanol/water) < 3,0 of een experimenteel vastgestelde bioconcentratiefactor (BCF) 100. (**) Met inbegrip van stabilisatoren en andere hulpstoffen in de bereidingen. (***) In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %. c) Stoffen die zijn opgenomen in de lijst conform artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 190/2006 Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen en zijn opgenomen in de lijst als voorzien in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 190/2006 (REACH), die voorkomen in mengsels in concentraties hoger dan 0,010 %. d) Gespecificeerde beperkte ingrediënten parfums Ingrediënten die als parfum aan het product worden toegevoegd, moeten volgens de gedragscode van de International Fragrance Association (IFRA) zijn vervaardigd en behandeld. De code is te vinden op de website van IFRA: ifraorg.org De fabrikant dient de aanbevelingen van de IFRA-normen te volgen betreffende het verbod op, het beperkte gebruik van en de gespecificeerde criteria inzake de zuiverheid van materialen. Parfumstoffen die dienen te worden vermeld conform Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia (bijlage VII) en die nog niet zijn uitgesloten krachtens criterium b), en (andere) parfum- stoffen die zijn ingedeeld in de klasse H31/R43 (kan een allergische huidreactie veroorzaken) en/of H334/R42 (kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken) mogen niet voorkomen in hoeveelheden 0,010 % ( 100 ppm) per stof. e) Biociden i) Het product mag uitsluitend biociden bevatten om het product te conserveren, en uitsluitend in de voor dit doel passende dosering. Dit heeft geen betrekking op oppervlakteactieve stoffen, die ook biocide-eigenschappen kunnen hebben. ii) Het is verboden op de verpakking of via enige andere communicatie te beweren of te suggereren dat het product een antimicrobiële werking heeft. 14

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat

Nadere informatie

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV)

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV) L 111/36 Publicatieblad van de Europese Unie 30.4.2011 BIJLAGE Doelstellingen van de criteria KADER Deze criteria zijn er met name op gericht producten te bevorderen die minder effect hebben op aquatische

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU)

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU) L 164/74 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

Nadere informatie

Detergenten met het Europese Ecolabel

Detergenten met het Europese Ecolabel Detergenten met het Europese Ecolabel Kathelijne De Ridder Wat is het EU Ecolabel? Een Europees milieulabel Doel: Aan de consument duidelijk maken welke producten milieuverantwoord zijn Bevorderen van

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kettingzaagolie. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/52 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn.

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn. bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 187 van 20/07/99 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Vaatwassers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het gebruik als bij de afvalverwerking.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde papierlijm. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2008 met het

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MERGAL V684K is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/25

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/25 24.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 326/25 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 14 november 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor detergentia voor

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde harde vloerbedekkingen. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2011/331/EU) (PB L 148 van , blz. 13)

(Voor de EER relevante tekst) (2011/331/EU) (PB L 148 van , blz. 13) 2011D0331 NL 07.06.2014 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 6 juni 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/28 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 24 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (Kennisgeving

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Met dank aan collega Lieve Geerts. MILIEUVRIENDELIJKHEID = 1 MILIEUGEVAAR Wat bepaalt het milieugevaar? De hoeveelheid die in het milieu

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Huishoudelijke wasmachines gemaakt uit milieuvriendelijke materialen die ook milieuvriendelijk zijn in zowel gebruik als tijdens de afvalverwerking.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad van de

Nadere informatie

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS VLOER 3 versie: 15.01.2010 INTERIEUR SANITAIR KEUKEN/ REFTER A Ecologische lijn, een mooi verhaal...

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048143/03 - Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048143/03 - Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2017 (OR. en) 5679/17 ADD 1 ENV 70 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 26 januari 2017 aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke detergent voor vaatwas met de hand (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : Schermreinigingsdoekjes, 100 st. : 99703 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

L 326/38 Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/38 Publicatieblad van de Europese Unie L 326/38 Publicatieblad van de Europese Unie 24.11.2012 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 14 november 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 6 RECKITT BENCKISER. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: WOOLITE VLOEIBAAR WASMIDDEL

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : 100 Antibacteriële reinigingsdoekjes voor oppervlakken : 22109 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048144/02 - Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048144/02 - Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2017 (OR. en) 5610/17 ADD 1 ENV 61 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 25 januari 2017 aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGON GEL 2 in 1 alle formaten Flacon van 750 ml, 2 l,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 12.7.2017 NL L 180/63 BESLUIT (EU) 2017/1218 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 2017 tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan wasmiddelen (Kennisgeving geschied onder nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 177 Besluit van 10 april 2010, houdende wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EG-verordening indeling,

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGONIT POWERBALL ALL IN 1 (Regular 60 tabletten) 1.2

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: (20 en 52 tabletten) 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Colour Op school worden huishoudproducten gebruikt voor het schoonmaken van de school, voor hygiëne, voor de afwas, maar ook producten voor het onderhoud

Nadere informatie

BIJLAGE KADER CRITERIA. Energiebesparing: computer. Voedingen: intern. Geluidshinder

BIJLAGE KADER CRITERIA. Energiebesparing: computer. Voedingen: intern. Geluidshinder L 151/8 Publicatieblad van de Europese Unie 10.6.2011 BIJLAGE Doelstellingen van de criteria KADER De criteria hebben in het bijzonder tot doel milieuschade of -risico s gerelateerd aan het gebruik van

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Voorwerp van de opdracht Milieuvriendelijke muurverven voor gebruik binnenshuis. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 6 november 2014 (20146564 AG) van Nufarm Deutschland GmbH Im Mediapark

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS en voorwaarden gesloten circuit Gelet op de aanvraag ingediend op 03/08/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Generox? 207

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Klercide Sporicidal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten Aankoop van duurzame en -diensten Duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten http://milieuzorg.lne.be/ Waarom Vlaamse criteria? Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten DOEL = 100 % duurzame overheidsopdrachten

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5 Print datum 16-04-2009 00311 - Handdesinfectans 1 Van 5 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2011 (17.03) (OR. en) 7735/11 ENV 201

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2011 (17.03) (OR. en) 7735/11 ENV 201 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2011 (17.03) (OR. en) 7735/11 ENV 201 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 4 maart 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : SAFE Sanitair reiniger periodiek Leverancier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 VEILIGHEIDSFICHE volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 1 - Identificatie Commerciële naam: ALGINET FLASH (Gevelreiniger)

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke drukwerkdiensten (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie (KBOnr. Van de toelatingshouder), Verlenging, Wijziging houdbaarheid Gelet op de aanvraag ingediend op 25/04/2017 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE SA-NV J. E. MOMMAERTSLAAN

Nadere informatie

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Toelatingsnummer 11323 N Tanalith E 3500 11323 N Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, overwegende, in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/8/EG, tot wijziging van bijlage

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Aeroxon Venstersticker tegen Vliegen is toegelaten

Nadere informatie

MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan

MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan Werner & Mertz. Wij ontwikkelen en produceren schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten voor professionele gebruikers en ook

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN BELCHIM CROP PROTECTION N.V. TECHNOLOGIELAAN

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerd schrijfmaterieel. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1 of 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: ST MARC VLOEIBARE ALLESREINIGER MARSEILLEZEEP

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Du Pont De Nemours (Belgium) B.V.B.A. P.A. Agricultural Products Station 18M Postbus 145 NL 3300 AC Dordrecht NEDERLAND

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van het preparaat: (40 en 90 tabletten) 1.2. Identificatie van de onderneming:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 30 september 2014 (20146294 AG) van Bayer CropScience SA-N.V. Energieweg

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 73/100 BESLUIT (EU) 2016/397 VAN DE COMMISSIE van 16 maart 2016 tot wijziging van Besluit 2014/312/EU tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : Reinigingsdoekjes voor touchschermen, 20 st. : 99335 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Herziene uitgave nr : - Datum: 30-11-2012 Vervangt: - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 bladzijde : 1 van 5 Producent PROVEN / TOPSOL. 679,av. du Dr Lefebvre F-06272 VILLENEUVE LOUBET. FRANCE In geval van nood : +33 (0)1 45 42 59 59. Distributeur 3295 XP NR 33 NETHERLANDS Tel.: +31 (0) 078-2000237

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SYNGENTA CROP PROTECTION N.V. POSTBUS

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN B.M.S. MICRO-NUTRIENTS N.V. RIJKSWEG 32 2880 BORNEM

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie