(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld"

Transcriptie

1 Verslag Verantwoording subsidiebeschikking eerste helft 2013 Naam : Stichting IJsterk Het Pedagogium Stadsdeel : West (Z. Abram) Aanbod : Opvoedpunt, speel-o-theek en Home Start (*) Periode : januari t/m juni 2013 (*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld 1. Doel en doelgroepen van het opvoedpunt Het opvoedpunt levert de volgende kerndiensten: - Opvoedondersteuning Opvoedondersteuning is een van de meest krachtige en kostenbesparende interventies die beschikbaar is om de gezondheid en het welbevinden van kinderen te vergroten. Opvoedondersteuning is preventief, vrij toegankelijk en richt zich op alle ouders. De ouder staat centraal en beslist. Er is geen dossiervorming. Opvoedondersteuning wanneer vragen en kleine problemen vroeg en snel opgelost kunnen worden, zodat grotere opvoedproblemen voorkomen kunnen worden. Gericht op de ondersteuning van ouders bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Wijkgericht aanbod van informatie, advies, groepsgericht aanbod, afgestemd op de vraag of signalen van uit de omgeving. Ondersteuning en dienstverlening aan professionals die met ouders en kinderen werken. - Opgroeiondersteuning Gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, het bevorderen van de interactie tussen ouders en kind, het verankeren en door ontwikkelen hiervan en het vergroten van de eigen kracht (c.q. burgerkracht) hierbij. Het opvoedpunt is voor: - Ouders met kinderen van 0-18 jaar (naar 23 jaar), woonachtig in stadsdeel West. - Professionals die werken met en voor ouders met kinderen van 0-18 jaar: professionals werkzaam in voornamelijk het onderwijs, kinderopvang en welzijn. 2. Actief ophalen van de vraag Het aanbod van het opvoedpunt omvat het landelijk vastgestelde basisaanbod opvoedondersteuning binnen een Ouder Kind Centrum (OKC) en is in deze hoedanigheid een onderdeel van het totale aanbod (gezondheid, opgroeien en opvoeden) van het OKC. Het opvoedpunt levert de volgende kernactiviteiten: - Themabijeenkomsten Opvoeden en Opgroeien. - Toeleiden naar opvoed- en opgroeiondersteuning. - Opgroeiondersteuning in de thuissituatie. - Opvoedondersteuning in de thuissituatie. - Pedagogisch voorlichting- of adviesgesprek. - Opvoedcursussen en trainingen. Dit aanbod is individueel- en groepsgericht, op verschillende vindplaatsen (OKC, ouderkamer, kinderopvang, speel-o-theek), bij ouders thuis, via face-to-face contacten, online en telefonisch. Vraag- en aanbodgericht werken Stichting IJsterk Het Pedagogium (hier verder genoemd als SIJHP werkt vraag- en aanbodgericht en zorgt hierbij voor goede afstemming van het basisaanbod op de vraag en behoeftes van de klant/de doelgroep. De vraaggerichte werkwijze vertaalt zich o.a. naar het werken met evidencebased methodes, practise-based aanbod en is flexibel toepasbaar. Uitgangspunten zijn de mogelijkheden van ouders, de kracht van ouders en de kansen voor het kind: versterken van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, versterken van de draagkracht van ouders, versterken van het eigen netwerk van de ouders, ondersteunen van dat wat goed gaat in de interactie tussen ouder en Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJHP Opvoedpunt Pagina 1 van 5

2 kind, verminderen van de draaglast van ouders door het tijdig signaleren van problemen, het bieden van praktische hulp en/of sociale steun, deelname aan (Pedagogische) civil society en het verminderen van sociaal isolement. De professionals zijn steeds op zoek naar de vraag van opvoeders. In gesprekken richten zij zich ook op wat ouders zelf voor anderen kunnen en willen betekenen in het opgroeiklimaat in de buurt (civil society). 3. Verhuizing opvoedpunt Per 1 januari 2013 heeft stadsdeel west besloten OKC Westerpark te sluiten, met als opdracht voor het opvoedpunt, de opvoedondersteuning, steeds meer wijkgericht te werken waarbij de nadruk ligt op het OKC als netwerkorganisatie en minder gebonden is aan een fysieke locatie. SIJHP betreurde dit besluit vooral omdat hiermee onder meer een belangrijke, centrale vindplaats van ouders en kinderen en de sterke, directe verbindingen met de GGD jeugdgezondheidszorg weg zouden vallen. SIJHP was verheugd te lezen dat het Dagelijks Bestuur de wijze waarop IJsterk (met onder andere de opvoed- en opgroeiondersteuning) het wijkgericht werken inricht, (h)erkent en kiest voor de opzet van een netwerkorganisatie waar de dienstverlening van het opvoedpunt voortgezet kan worden. Het opvoedpunt is deze uitdaging aangegaan (zie o.a. Houtmanhoek). Het opvoedpunt (inclusief Home Start) heeft eind januari het pand OKC Westerpark verlaten en heeft, op verzoek van het stadsdeel, de spelinloop daar nog voortgezet tot 31 april Voor het opvoedpunt moest er een tussentijdse oplossing gezocht worden, voordat het intrek kon nemen in de Houtmanhoek. Hiervoor is een tijdelijk onderkomen gevonden in Volta en in de Horizon. Eind juni is het opvoedpunt voor de tweede keer verhuisd en heeft samen met de spelinloop een plek gekregen binnen de Houtmanhoek. De speel-o-theek is verhuisd naar de Openbare Bibliotheek in de Van Hallstraat en beschikt daar over een eigen ruimte waar ook spelinlopen worden georganiseerd. 4. De Houtmanhoek en enkele andere samenwerkingsvormen Met de Visie Om het kind zijn ambities en uitgangspunten van Amsterdam voor het nieuwe jeugdstelsel vastgesteld. Het koersbesluit Om het kind heeft SIJHP, samen met de Opvoedpoli, IJdockzz, andere welzijnstichtingen IJsterk en Futuro, geïnspireerd om samen hun krachten te bundelen, te anticiperen op deze stedelijke ontwikkelingen en met elkaar een jeugdteam te vormen in en om de Houtmanhoek. Het is een team dat wijkgericht werkt, dat partners vormt in zorg en welzijn rondom gezinnen en midden in de wijk staat. Het team richt zich op jeugd en jongeren van 0-27 jaar en hun ouders, en zoekt de verbinding tussen en met hen. De Houtmanhoek is een unieke combinatie van organisaties en professionals in preventie, hulpverlening én welzijn. Door deze combinatie staan buurtvoorzieningen zoals de spelinloop (voor ouders met jonge kinderen), het jongerenservicepunt, het talentenpodium Volta, het opvoedcafé en buurtinitiatieven allemaal met elkaar in verbinding. Zij vormen een onderdeel van de sociale infrastructuur die maakt dat kinderen prettig en veilig op kunnen groeien, jongeren hun weg vinden naar werk en opleiding en hun talenten kunnen ontplooien. De Houtmanhoek wil de ruggengraat zijn voor de buurt: door kansen te bieden aan alle jeugdigen om uit te groeien tot gelukkige en actieve burgers en door de kracht van actieve burgers met diezelfde missie verder te versterken en in te zetten. Samen richten zij zich op recreatie, educatie, vorming, talentontwikkeling, pedagogische infrastructuur, opvoedondersteuning, hulp, advies, informatie, preventie, welzijn, jeugdhulpverlening, ontwikkelingsstimulering en geestelijke gezondheidszorg. Samen gaan zij de uitdaging aan om toe te leiden, af te stemmen, te verwijzen, te verbinden, aan te sluiten, op weg te helpen, te ontwikkelen. Samen vormen zij een sluitende keten, met een geïntegreerd aanbod, gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke uitvoering. Samen zoeken zij nadrukkelijk de aansluiting in de buurt: met het basisonderwijs, met buurtinitiatieven, de bibliotheek, het sociaal medisch team, jeugdveiligheid, de jeugdgezondheidszorg. Er zijn banden met de buurtcoördinator, het schoolmaatschappelijk werk, speeltuinen en de wijkmanager. Rondom het Van Beuningenplein is er een netwerk voor de jeugd vanuit de ontwikkelingen van het preventief jeugdbeleid met diverse partners, waaronder het jeugd- en jongerenwerk van IJdockzz. Hieruit zijn onder andere opvoeddebatten en een moedergroep ontstaan waarbij het opvoedpunt een organiserende en uitvoerende rol heeft. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJHP Opvoedpunt Pagina 2 van 5

3 Er is een intensieve samenwerking gestart met gastvrouwen van Huis van de buurt; de Koperen Knoop. Op hun aanvraag is daar een aanbod geleverd. De speel-o-theek, spelinlopen, het opvoedpunt is samen met de bibliotheek in de Van Hallstraat een samenwerking aangegaan waarbij zij elkaar kunnen gaan versterken. Zij richten zich op: - ontmoeting van ouders en kinderen; - gezamenlijke openstelling; - opvoedkundige themabijeenkomsten en lezingen; - educatief programma voor ouders en kinderen; - afstemmen van bestaand aanbod van het opvoedpunt met de bibliotheek; - afstemmen van bestaand aanbod in de ouderkamer van de Westerparkschool; - themahoeken: combinatie leesboeken opvoeding en ontwikkeling van kinderen; - laagdrempelige verwijzing. Het opvoedpunt heeft de taak van peuterconsulent op zich genomen en voert de indicatie ten behoeve van de Voor- en Vroegschool uit. Hiertoe is de samenwerking en afstemming met het SAG en met Stichting IJsterk Peuterspeelzalen geïntensiveerd. 5. Trends en ontwikkelingen SIJHP ervaart een trend naar meer en complexere doelgroepen en een steeds complexere vraagstelling. SIJHP vangt dit op met haar expertise, deskundigheidsbevordering en netwerken. Er zijn accentverschuivingen bij de doelgroepen waar SIJHP haar aanbod op afstemt: kleinere groepen bij bijeenkomsten, groeiende vraag naar meer individuele aandacht, vraag naar opvoedondersteuning in de thuissituatie, groeiende groep alleenstaande ouders, expats en laagopgeleiden. Er komt steeds meer aandacht voor vaderschap. Er is een groeiende vraag naar aanbod voor kinderen, zoals trainingen sociale vaardigheden/weerbaarheid voor kinderen en hun ouders. Vraaggericht werken. Daarbij speelt het opvoedpunt in op behoeftes in de buurt, zoals het samen werken met bestaande groepen en contacten met Buurtinitiatieven Westerpark. Transitie jeugdzorg en Koersbesluit Om het kind. 6. Toelichting op de cijfers (opvallende punten) en rapportage ROOS De onrust en onduidelijkheid over de sluiting van het OKC westerpark en de verhuizingen, en het te laat uitkomen van de gezamenlijke folder van de OKC s West, hebben invloed gehad op de werving van ouders voor al geplande activiteiten. De zichtbaarheid van het opvoedpunt werd daardoor minder. Er zijn minder verwijzingen van collega s binnen het gezondheidscentrum van Hall naar de opvoedspreekuren. Dat is vooral veroorzaakt door wisseling van professionals. Er is een toename van aanvragen van bestaande groepen. De training JES is voor het eerst uitgevoerd. De groep kinderen bestond uit alleen meisjes. Zij hebben veel steun bij elkaar gevonden om te leren omgaan met hun onzekerheden, angsten, vragen en ervaringen over scheiding. Rapportage ROOS: - Er zijn 11 niet afgeronde opvoedadviesgesprekken, deze zijn nu niet meegeteld. - Op diverse locaties zijn groepsbijeenkomsten gegeven waaruit blijkt dat de pedagogisch advsieurs vindplaatsgericht werken. - De meeste verwijzingen voor opvoedadviezen komen vanuit het OKC Westerpark. - De grootste groep die vraagt om opvoedadvies is moeder. - De meeste vragen gaan over de leeftijd 1-7 jaar. - De meeste vragen gaan over de aanpak opvoeding/ouderschap, gevolgd door de emotionele ontwikkeling van kinderen. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJHP Opvoedpunt Pagina 3 van 5

4 7. Ouderplatform Per januari 2013 bestaat het ouderplatform West uit acht ouders, er zijn twee bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten waren naast de ouders en de coach ook een beleidsmedewerker van stadsdeel West, de transitiemanager van stadsdeel West en een ouder vanuit het WMO platform West aanwezig. De volgende onderwerpen zijn besproken: 1. Aanpak gezond gewicht: Op welke manier kunnen ouders het beste benaderd worden als het gaat om een gezonde levensstijl voor hun kinderen. 2. Huiswerkbegeleiding: Is er behoefte aan een vorm van huiswerkbegeleiding voor kinderen in West? 3. Transitie Jeugdzorg/ om het kind Wat hebben ouders nodig om te ervaren dat hulp van professionals laagdrempelig is/blijft? In hoeverre vinden ouders dat preventieve activiteiten rond opvoeden en opgroeien kunnen aansluiten op de intensievere zorg van de jeugdzorginstellingen. (Aanbod dat vroeger via een indicatie via bureau jeugdzorg gaat). Succesfactoren Ouders voelen zich serieus genomen doordat er onderwerpen vooraf worden aangedragen vanuit het stadsdeel (dit was een verbeterpunt vanuit de evaluatie 2012). Ouders vinden het zinvol om mee te denken over de aangedragen onderwerpen. De samenwerking met de WMO platform die sinds november 2012 is gestart heeft een concrete invulling gekregen, die zowel zinvol is voor de ouders van het ouderplatform als de ouder vanuit de WMO raad. De beleidsadviseur en transitiemanager waren tevreden met de nieuwe inzichten die zij hebben opgedaan na de bijeenkomsten van het ouderplatform. Twee ouders zijn door het netwerk van het ouderplatform toe geleid naar ander vrijwilligerswerk dat past bij hun kwaliteiten. Een ouder heeft in de afgelopen 6 maanden stukken geschreven voor Jong In West kinderactiviteiten en een ouder is via het netwerk aangesloten bij ouders die een zoekmachine hebben ontwikkeld voor kinderactiviteiten. In januari 2013 heeft een nieuwe enthousiaste ouder zich aangesloten bij het ouderplatform. Aandachtspunten voor de 2 e helft van 2013 Ouders informeren over de ontwikkelingen transitie jeugdzorg, proeftuinen. Terugkoppeling van de acties die worden uitgezet op basis van de gesprekken met ouders van het ouderplatform (van belang om de motivatie van ouders te behouden). Evaluatie en voortgangsbespreking over het ouderplatform met beleidsmedewerker van stadsdeel West. Evaluatie en voortgangsbespreking met ouders van het ouderplatform. Nieuw actieplan voor ouderplatform West. Ureninzet - 2 bijeenkomsten uitvoering 2 uur per bijeenkomst 4 uur - Voorbereidingsoverleg bijeenkomsten 3 uur - Wervingsgesprek nieuwe deelnemers 2 uur - Registratie en verantwoording 3 uur Totaal uren 12 uur 8. Vervolg tweede helft 2013 Vanwege de sluiting van OKC Westerpark zijn de overlegstructuren veranderd, echter zijn zij nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe situatie. Met de GGD zullen heldere afspraken worden gemaakt ten aanzien van verwijzingen en afstemming, zowel met OKC Magalhaen als met OKC Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJHP Opvoedpunt Pagina 4 van 5

5 Lindengracht. SIJHP heeft aandacht voor preventie en het versterken van het preventieve aanbod. Onder andere door: - Blijvend aanbieden van het basisaanbod, volgens het landelijk vastgestelde basispakket opvoedondersteuning OKC, zoals het programma Home Start, Video Interactie Begeleiding, - Blijvend versterken van vindplaatsen van ouders o.a. door: - aanwezigheid van pedagogisch adviseurs (p.a. s ) met informatie en advies, aanbod van thema s / spreekuur op scholen, Voorscholen, ouderkamers, gezondheidscentra, huizen van de buurt, spelinlopen, speeltuinen,- aanwezigheid vaste kracht bij Speel-o-theek/spelinlopen, - aanwezigheid en aansluiting aanbod in bibliotheek. - Intensiveren van contacten met kinderdagverblijven, Voorscholen, peuterspeelzalen. - Vergroten van ingangen via het kind, zoeken en versterken van het aanbod gericht/aansluitend op de lichte vragen en behoeftes van het kind (en ouder): -Coaching van kinderen: sociaal, spel, angsten, weerbaarheid -Project Pesten - Blijvend normaliseren van alledaagse opvoedvragen. Voor ouders, maar ook voor professionals. - Blijvend versterken team SIJHP, zoals train de trainers Kinderen die opvallen, Triple P niveau 4 individueel, verdieping thema s als Scheiding en weerbaarheid, Signaleren Huiselijk geweld en Kindermishandeling, VVE-voorindicatie. SIJHP werkt mee aan de uitwerking van het Koersbesluit Om het Kind: - Aansluiten en volgen van diverse proeftuinen. - Volgen van de leerlijn in stadsdeel centrum. - Uitwerken belangen, wensen en zorgen met betrekking tot de positionering van SIJHP. - De Houtmanhoek aan laten sluiten op de te vormen Ouder- en Kindteams. - Deelname aan klankbordgroepen. - Voorbereiden medewerkers op veranderingen. Vanuit het concept Houtmanhoek zal SIJHP het al opgestelde werkplan uitvoeren, waarbij ook acties worden ondernomen om gezamenlijke projecten te organiseren en uit te voeren over onder andere Gezond Gewicht, pesten en zo mogelijk vaders. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJHP Opvoedpunt Pagina 5 van 5

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord

Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Inhoudsopgave jaarverslag Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Organisatie, werkwijze, positionering 4 Hoofdstuk 2 Terugblik op 2014

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk

Jaarverslag 2013 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Jaarverslag 2013 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Organisatie, werkwijze, positionering

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord

Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Inhoudsopgave jaarverslag Opvoedwinkel Twinkeltje Noord Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Organisatie, werkwijze, positionering 4 Hoofdstuk 2 Terugblik op 2012

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Kwantitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen

Kwantitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen Verslag Verantwoording subsidiebeschikking eerste helft 2013 Naam : Stichting IJsterk Peuterspeelzalen Stadsdeel : West Beleidsveld : Jeugd en Onderwijs: Peuterspeelzalen; Voor- en Vroegschoolse educatie

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen!

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen! Centrum Wat het OKC voor u kan betekenen! Welkom Wat is het OKC? Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en organisaties op het gebied

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk

Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Jaarverslag 2014 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Organisatie, werkwijze, positionering

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Aanbod vanuit Humanitas, voorafgaand aan de drie hoofdfasen van de escalatietrap van Glasl November 2015

Aanbod vanuit Humanitas, voorafgaand aan de drie hoofdfasen van de escalatietrap van Glasl November 2015 Aanbod vanuit voorafgaand aan de drie hoofdfasen van de escalatietrap van Glasl November 2015 Fase 0: Humanitas Home-Start biedt een steuntje in de rug aan gezinnen met jonge (tenminste 1 kind in de leeftijd

Nadere informatie

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder- en kindadviseur De functie; laagdrempelige ondersteuning en hulp bij opvoed-opgroeivragen. Doelgroep

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Nadere Regeling Jeugdhulp

Nadere Regeling Jeugdhulp Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Nadere Regeling Jeugdhulp 2015-1- Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Burgerij Willem Buitenhuis Datum: 23 december 2014

Nadere informatie

Inleiding. beschikbaar: http://www.dejeugdzaak.nl/assets/rapport-aanbodanalyse-holland-rijnland-(nji-jeugdzaak.pdf

Inleiding. beschikbaar: http://www.dejeugdzaak.nl/assets/rapport-aanbodanalyse-holland-rijnland-(nji-jeugdzaak.pdf Onderwerp: Jeugdhulp en preventie in het CJG Bijlage: PHO, 20 mei 2015 Datum: 28 april 2015 Van: opgesteld door ambtelijke werkgroep in samenspraak met professionals Aan: PHO Sociale Agenda, dd 20 mei

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van Gemeente Opmeer Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-West- Friesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.370 inwoners en heeft een aantrekkelijk woonen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd Denis Vink, afdeling Jeugd Agenda Participatieproces Waar gaan we naartoe Inleiding Vragen aan commissieleden Inleiding Gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel: van preventie tot jeugdhulp

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland

Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland voert voor de gemeenten in de regio de jeugdgezondheidszorg uit. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk

Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Jaarverslag 2012 van Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Inhoudsopgave jaarverslag 2012 Opvoedwinkel Twinkeltje Kralingen/Crooswijk Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Organisatie, werkwijze, positionering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Jong@Breda Van beleid naar praktijk Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Bredase visie jeugd Succesvol zijn is uiteindelijk op je plek terecht komen. Het gaat om méér dan een plek op de arbeidsmarkt!

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning > Een veel belovend model voor opvoedondersteuning Inhoud presentatie Wat is Triple P? Waarom Triple P? Triple P: een keten van interventies Implementatie in Eindhoven Meerwaarde Wat is Triple P? POSITIEF

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Advies aan gemeenten over preventie voor ouders en jeugdigen binnen het CJG. Werkgroep Eigen Kracht en Preventie

Advies aan gemeenten over preventie voor ouders en jeugdigen binnen het CJG. Werkgroep Eigen Kracht en Preventie Advies aan gemeenten over preventie voor ouders en jeugdigen binnen het CJG Werkgroep Eigen Kracht en Preventie Resultaat Jeugd en ouders in alle gemeenten in de regio Hollands Midden kunnen tijdig gebruik

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Informatie vanuit de Van Veldhuizen Stichting

Informatie vanuit de Van Veldhuizen Stichting Hier is weer een nieuwsbrief van Opvoedwinkel Twinkeltje*. Deze nieuwsbrief is bedoeld om beroepskrachten en andere geïnteresseerden te informeren over ons aanbod en de activiteiten van de afgelopen en

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie