Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het. plattegronden aan te brengen bij de knips, de. geacht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het. plattegronden aan te brengen bij de knips, de. geacht."

Transcriptie

1 Bijlage B Samenvatting De meeste inspraakreacties hebben betrekking op de eerder gedane wijzigingsvoorstellen zoals die op 21 november door het college van B&W zijn vrijgegeven voor inspraak. Het gaat om de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 9 e, die in de onderstaande tabel zijn vervat. Voorgesteld wordt om deze maatregel uit te voeren of verder uit te werken Voorgesteld wordt om deze maatregel niet uit voeren te voeren of verder uit te werken Nr. Wijzigingsvoorstel Acties zoals voorgesteld in november Duidelijkere bebording - Regelgeving aan de hand van verkeersborden duidelijker maken. - Informatieborden/plattegrond en plaatsen bij de knips, de ingangspollers, de Voorstraat Noord en Voorstraat West. 2 Bewegwijzering (ANWB bebording) naar de Historische Binnenstad verduidelijken. - Aan een startnotitie wordt gewerkt. Resultaat na inspraak en belangenafweging Planning Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het - Verkeersbebording zal na krediet - verbeteren van de bebording is, maar dat de bestaande verlening van de raad in de zomer bebording daarbij wel gezeefd moet worden, zodat er geïnventariseerd worden. Uitvoering geen overbodige borden staan. Dit zal als uitgangspunt in bebordingsplan in het 2 e kwartaal van het bebordingsplan worden meegenomen. Voorgesteld 2008, onder voorbehoud dat er een wordt om de straatnaambebording in het afgesloten besluit ligt hoe omgegaan wordt met gebied eveneens mee te nemen. Op het voorstel om het laden en lossen in de nachtelijke plattegronden aan te brengen bij de knips, de uren in het voetgangersgebied (zie ingangspollers en de uitgangspollers op de Voorstraat zijn wijzigingsvoorstel 7) geen bijzondere reacties binnengekomen. De - Na kredietverlening van de raad informatieborden zijn voornamelijk bedoeld voor kunnen de infoborden ontworpen bezoekers van buiten Dordrecht en worden daarom nuttig worden. Uitvoering in het 4 e kwartaal geacht. van Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het verbeteren van de bewegwijzering is, maar dat de bestaande bewegwijzering daarbij wel gezeefd moet worden, zodat er geen overbodige borden staan. Dit is als uitgangspunt in de startnotitie meegenomen. De startnotitie gaat in op de bewegwijzering voor autoverkeer van en naar het centrum, waarbij ook de planuitwerking van de vervanging van het dynamisch parkeerverwijssyteem wordt meegenomen. Ook wordt de objectverwijzing, hoofdzakelijk bedoeld voor voetgangers meegenomen. Startnotitie is gereed en is voorgelegd aan het college van B&W. Na kredietverlening van de raad kan gestart worden met de inventarisatiefase. Uitvoering 3e kwartaal 2008.

2 3 Informatievoorziening naar leveranciers Navigatiesystemen op orde Er is contact gelegd met diverse leveranciers van navigatiesystemen Bij wijzigingen in verkeersstructuur zullen zij op de hoogte worden gesteld. Hier zijn geen reacties op gekomen. Leveranciers worden elk kwartaal geïnformeerd over wijzigingen in de verkeersstructuur. Voorgesteld wordt om dit voort te zetten daar de kwetsbare bereikbaarheid van de stad mede als gevolg van de ligging aan het water hiermee zonder fysieke maatregelen verbeterd kan worden. In gang gezet. 4 Aanschaffen mobiele snelheidsmeter 5 Taxiregeling vereenvoudigen. In de nachtelijke uren geldt momenteel een vrij ingewikkelde regeling. Voorstel is om de regeling in de nachtelijke uren hetzelfde te laten zijn als de regeling gedurende vensteruren. Ten behoeve van in- en uitstappen passagiers zijn alle adressen in het autoluwe gebied bereikbaar. - Er is contact gelegd met diverse leveranciers - Ervaringen van andere gemeenten worden op een rij gezet. - Artikel 7 van de nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht moet worden aangepast. Uit de binnengekomen reacties op dit onderwerp blijkt dat iets meer dan de helft van mening is, dat een mobiele snelheidsmeter overbodig zou moeten zijn indien de binnenstad ingericht zou zijn als een 30 km/uur zone. Om de historische uitstraling te bewaren, heeft het niet de voorkeur om de binnenstad conform de eisen van duurzaam veilig in te richten. De snelheidsmeter geeft weggebruikers inzicht in hun rijsnelheid en een prikkel om de juiste snelheid te rijden. Het komt vaak voor dat de snelheidsbeleving anders is dan de werkelijk gereden snelheid. Diverse insprekers hebben suggesties aangedragen voor locaties waar de snelheidsmeter ingezet zou kunnen worden, deze worden aangenomen. Voorgesteld wordt deze maatregel uit te voeren. Ruim 80% van de binnengekomen reacties op dit onderwerp, staat vrij kritisch tegenover dit voorstel. De rijsnelheid van taxichauffeurs is een zorgpunt. Voorgesteld wordt deze maatregel wel door te voeren, aangezien de regeling momenteel onduidelijk is en handhaving daardoor lastig is. Taxi wordt als een vorm van openbaar vervoer gezien. De ontheffingsgrond, namelijk het in- en uitstappen van passagiers blijft wel van kracht. Taxichauffeurs mogen de binnenstad niet gebruikten als doorgaande route. Door de inzet van een snelheidsmeter worden chauffeurs geattendeerd worden op hun rijsnelheid. Overtreding van de geldende verkeersregels in het autoluwe gebied leidt in eerste instantie tot een verbalisering en waarschuwing aangaande het gebruik van de ontheffing. Conform de huidige voorschriften verbonden aan de ontheffing is het mogelijk om de ontheffing in te trekken indien men zich niet houdt aan de geldende verkeersregels in het gebied waarvoor de ontheffing geldt. Bij een tweede overtreding zal overgegaan worden tot het intrekken van de ontheffing gedurende de termijn dat de ontheffing geldig Na kredietverlening van de raad kan de snelheidsmeter aangeschaft worden en ingezet worden. Na kredietverlening van de Raad kan het voorgenomen verkeersbesluit gepubliceerd worden.

3 is. 6 Ontheffing introduceren voor parkeren buiten de vakken in de zone betaald parkeren of parkeerverbodszone tbv uitvoering werkzaamheden. 7 Voetgangerszone beperkt laten gelden in tijd, buiten de vensteruren en de nachtelijke uren. De voetgangerszone geldt op ma, di, wo en vr van tot uur, op do van uur tot uur en op za van uur tot uur. 8 Bewoners en zakelijk belanghebbenden uit parkeersector A en D een pasje voor één van de knips verschaffen. 9a Gedeeltelijk intrekken éénrichtingsverkeer in de Historische Binnenstad en de 19 e eeuwse Schil om de bereikbaarheid en leesbaarheid van de stad te verbeteren. Het gaat om de volgende mogelijke locaties: - Gedeelte van de Houttuinen tussen de Vleeshouwersstraat en het Sint Jacobsplein. Nieuw format voor deze ontheffing opzetten. - Aanpassen artikel 2a van het verkeersbesluit behorende bij het Verkeersplan Binnenstad. - Aanpassen artikel 4 van het verkeersbesluit behorende bij het Verkeersplan Binnenstad. - Aanpassen nadere regels Verordening autoluw gebied Dordrecht Het grootste deel van de reacties aangaande dit onderwerp is het eens met de invoering van deze maatregel. De kans op misbruik van de ontheffing is vrij gering daar de ontheffingsgronden vrij streng zijn. Voorgesteld wordt deze maatregel door te voeren. Van de binnengekomen reacties op dit onderwerp, zijn bijna alle reacties gericht tegen dit voorstel. Voorgesteld wordt om de venstertijden te verruimen naar de nachtelijke uren. De voetgangerszone blijft dan van kracht, maar voor het laden en lossen van goederen en personen mag men het voetgangersgebied inrijden. Dit is een wijzing tov van het voorstel van november 2006, aangezien toen het afgesloten gebied in de nachtelijke uren vrij was voor alle verkeer. Alle binnengekomen reacties op dit voorstel spreken zich uit vóór de maatregel. Deze maatregel zorgt voor minder omrijbewegingen van bestemmingsverkeer en lost daarmee een ongewenst effect van het Verkeersplan Binnenstad op. Voorgesteld wordt deze maatregel uit te voeren conform het voorstel. De binnengekomen reacties op dit voorstel komen voornamelijk uit de Houttuinen zelf. De helft van de reacties is gericht tegen het voorstel. Zonder forse investeringen in het straatprofiel is het tweerichtingsverkeer niet inpasbaar. Gekeken is of het mogelijk is om de trottoirs op te hogen om te voorkomen dat autoverkeer over het trottoir rijdt, maar dit is in verband met afwatering onhaalbaar. Tweerichtingen verkeer instellen zonder fysieke maatregelen te treffen zal ervoor zorgen dat veel voertuigen over het trottoir zullen rijden. Met de voordeuren direct aan de straat grenzend en het smalle profiel, is dit een ongewenst effect voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De politie onderschrijft dit. Voorgesteld wordt het huidige éénrichtingsverkeer te De ontheffingskaart wordt bij de Stadswinkel uitgegeven. De vormgeving van de kaart, de informatie die hierop staat en het uitgifteproces worden besproken met Toezicht, de politie, juristen en de publieksdienst. Na kredietverlening van de raad en vaststelling van de wijzigingen in de verordening autoluw gebied Dordrecht kan de kaart in gebruik worden genomen. Na kredietverlening van de raad en vaststelling van de wijzigingen in de nadere regels Verordening autoluw gebied Dordrecht kan de maatregel uitgevoerd worden. Uitvoering loopt parallel met verduidelijking verkeersbebording (wijzigingsvoorstel 1) Na kredietverlening van de raad en vaststelling van de wijzigingen in het verkeersbesluit behorende bij de Verordening Ontheffingen autoluw gebied Dordrecht door het College van B&W kan de maatregel uitgevoerd worden. Wijzigingsvoorstel afvoeren.

4 handhaven en verder geen fysieke maatregelen te treffen. De bereikbaarheid voor de stad verbetert agv de doorgang voor bewoners en zakelijk belanghebbenden van parkeersector A door de knip op de Grote markt. De leesbaarheid van de stad voor bezoekers verbetert agv het aanbrengen van een plattegrond bij de knip. 9b 9c - Gedeelte van de Voorstraat tussen de Nieuwbrug en de Steegoversloot. - Linksafverbod J. de Wittstraat richting N. Maessingel. Het grootste deel van de reacties op dit voorstel is tegen. Bijna de helft van deze insprekers komt uit de 19 e eeuwse Schil. Zij verwachten een toename van verkeer op de Steegoversloot en de Sint Jorisweg. Dit blijkt ook uit het verkeersmodel. Er zal naar verwachting meer verkeer van de hoofdstructuur (Noordendijk) verdwijnen en gebruik maken van de route Sint Jorisweg en Singel. Dit strookt niet met de uitgangspunten van het mobiliteitsplan. Bovendien is deze maatregel in combinatie met een verwachte toename van verkeer op de Steegoversloot en Sint Jorisweg agv de komst van de parkeergarage Steegoversloot ongunstig. Voorgesteld wordt deze maatregel niet uit te voeren. Ruim 90% van de binnengekomen reacties richt zich tegen dit voorstel, zij komen veelal uit de 19 e eeuwse Schil. Men maakt zich zorgen over de toename van verkeer op de Singel. Uit het verkeersmodel blijkt een lichte toename van verkeer op de N. Maessingel en de F. Bolsingel. Voordeel is dat de vrijheid van verkeer en de leesbaarheid en daarmee de bereikbaarheid van de stad verbeterd wordt. Wijzigingsvoorstel afvoeren Voorstel lange termijn: de maatregel in relatie te brengen met het plan herstructurering stationsgebied en het Verkeersplan 19 e eeuwse Schil en de resultaten uit het verkeersmodel en de ervaringen met de tijdelijke opheffing van het linksafverbod in het kader van de herstructurering van de stationsomgeving ook in het licht van die plannen mee te wegen. Voorstel korte termijn: Linksafverbod intrekken gedurende de werkzaamheden aan de stationsomgeving om de bereikbaarheid van de stationsomgeving en de verkeerscirculatie te kunnen handhaven. Hiervoor dient een verkeersbesluit te

5 9d - Linksafverbod Oranjelaan richting Stooplaan. 9e - Rechtdoorverbod N. Maessingel richting van Strijsingel ter hoogte van het kruispunt Singel- Spuiweg. Ruim 90% van de binnengekomen reacties richt zich tegen dit voorstel, zij komen veelal uit de omgeving Hallincqlaan en Stooplaan. Men maakt zich zorgen over de toename van verkeer op de Stooplaan en Hallincqlaan. Deze toename blijkt gedeeltelijk plaats te vinden op de Stooplaan al is deze gering. Het gaat hoofdzakelijk om bestemmingsverkeer. De Singel wordt als gevolg van de maatregel licht ontlast, wat een positief effect is. De leesbaarheid van de stad, en de bereikbaarheid van de achterliggende woonbuurt worden door deze maatregel verbeterd. Op dit voorstel zijn relatief weinig reacties binnengekomen. De helft van de binnengekomen reacties is tegen het voorstel. Men verwacht meer verkeer op de A. Cuypsingel en de Van Strijsingel. Dit blijkt ook uit het verkeersmodel, al blijft de etmaalintensiteit acceptabel voor deze wegen. De verwachte intensiteitstoename is ongeveer 1000 mvt per etmaal. Voordeel is dat de vrijheid van verkeer en de leesbaarheid (en daarmee de bereikbaarheid) van de stad verbeterd wordt. Vanaf de Singel wordt de verkeershoofdstructuur beter bereikbaar. worden genomen. Voorgesteld wordt om de maatregel uit te voeren en de verkeerslichtenregeling, bebording en markering aan te passen. Voorafgaand dient een verkeersbesluit te worden genomen. Voorgesteld wordt om de maatregel uit te voeren. De bebording, markering en verkeerslichtenregeling moet worden aangepast. Voorts moet een middeneiland verwijderd worden en moeten de detectielussen verplaatst worden. Voorafgaand dient een verkeersbesluit te worden genomen.

6 Overige reacties De ontvangen inspraakreacties gaan naast de genoemde wijzigingsvoorstellen ook over een aantal andere onderwerpen die hieronder worden weergegeven: Afsluiten Vleeshouwersstraat Plaatsen van camera s ter hoogte van de knip op de Grote Markt. Afsluiten Vleeshouwersstraat In de Vleeshouwersstraat is sprake van een opening in het afgesloten gebied. 5% van de overige reacties verzoekt om maatregelen in de Vleeshouwersstraat. Voorgesteld wordt om hier een afsluiting aan de hand van paaltjes te creëren, na overleg met de hulpdiensten en bij voldoende draagvlak onder de bewoners en ondernemers in de Vleeshouwersstraat. De locatie van de afsluiting zal in overleg met de bewoners en ondernemers in de Vleeshouwersstraat bepaald worden. De paaltjes in de straat zelf kunnen dan verwijderd worden. Na kredietverlening van de Raad kan het besluit bij voldoende draagvlak onder bewoners en ondernemers van de Vleeshouwersstraat uitgevoerd worden. Camera s Grote markt Vanuit de politie en de brandweer is het verzoek gekomen om vanwege het veiligheidsgevoel en de handhaving met name in geval van schades of aansprakelijkheid een camera te plaatsen bij de knip op de Grote Markt. Voorgesteld wordt om de besluitvorming omtrent het al dan niet toegang verlenen van bewoners en zakelijk belanghebbenden af te wachten. Indien hier positief op wordt besloten, dan zullen de knips uitgerust moeten worden met een aanmeldzuil. Na kredietverlening van de raad kunnen de camera s geplaatst worden tegelijkertijd met de plaatsing van de aanmeldzuilen. Kosten van alle maatregelen In totaal gaat het om een eenmalig krediet van ,- voor de uitvoering van de wijzigingsvoorstellen van het Verkeersplan Binnenstad en de extra voorstellen aangaande de lengtebeperking, de afsluiting Vleeshouwersstraat en de camera s op de Grote Markt. Voor de uitvoering van de maatregelen die meeliften met het Verkeersplan 19 e eeuwse Schil wordt een krediet gevraagd van ,-. De kosten inzake de ontheffingverlening voor de pasjes voor de knips bedragen de eerste 3 jaar ,-, daarna zullen de kosten afnemen.

Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties

Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties I. Inleiding Het Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht (SGB) heeft in

Nadere informatie

Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties

Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties Collegevoorstel Definitieve voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de Evaluatie Verkeersplan Binnenstad en de inspraakreacties I. Inleiding Het Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht (SGB) heeft in

Nadere informatie

Bijlage A. 1. Duidelijker bebording

Bijlage A. 1. Duidelijker bebording Bijlage A Voorgestelde maatregelen 1. Duidelijker bebording Aanpassingen verkeersborden Het merendeel van de insprekers is voor het verduidelijken van de bebording, maar vindt wel dat eerst de bestaande

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Geconsolideerd Verkeersbesluit/Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht/Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

Geconsolideerd Verkeersbesluit/Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht/Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht Geconsolideerd Verkeersbesluit/Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht/Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht 1. HET VERKEERSBESLUIT - Het kernwinkelgebied aanwijzen als voetgangerszone

Nadere informatie

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp Dorpsplein Noordwijkerhout presentatie varianten voorlopig ontwerp Totstandkoming ontwerpen Beleidsmatige uitgangspunten Wensen en ideeën over de inrichting Ontwerpvarianten Resultaten co-creatie sessies

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage C. 1. Uitgangspunten informatieborden bij de knips, etc.; 2. Informatie SID; 3. Uitwerking ontheffing parkeerverbodszone etc.; 4.

Bijlage C. 1. Uitgangspunten informatieborden bij de knips, etc.; 2. Informatie SID; 3. Uitwerking ontheffing parkeerverbodszone etc.; 4. Bijlage C. 1. Uitgangspunten informatieborden bij de knips, etc.; 2. Informatie SID; 3. Uitwerking ontheffing parkeerverbodszone etc.; 4. Voor en nadelen 2 richtingenverkeer Huttuinen; 5. Uitgangspunten

Nadere informatie

Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Aanleiding De plannen op hoofdlijnen

Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Aanleiding De plannen op hoofdlijnen Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Datum: 30 september 2014 Aan: Esther Leenstra Van: Kor Venhuizen Aanleiding Er spelen twee

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 178881 13 oktober 2017 Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Op 5 juni 2013 hebben wij een verkeersbesluit genomen voor de herinrichting van de Kruisweg (2013/ ).

Op 5 juni 2013 hebben wij een verkeersbesluit genomen voor de herinrichting van de Kruisweg (2013/ ). STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11965 24 april 2014 Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp, Kruisweg, aanvullende maatregelen (instellen eenrichtingsverkeer

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

NADERE REGELS ONTHEFFINGEN AUTOVRIJ GEBIED DORDRECHT

NADERE REGELS ONTHEFFINGEN AUTOVRIJ GEBIED DORDRECHT CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR396926_1 23 februari 2016 NADERE REGELS ONTHEFFINGEN AUTOVRIJ GEBIED DORDRECHT Burgemeesters en wethouders van Dordrecht overwegende dat de gemeenteraad een

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Haarlemmermeer verkeersbesluit Grote Belt, Sont, Oostzee(Bornholm)

Haarlemmermeer verkeersbesluit Grote Belt, Sont, Oostzee(Bornholm) STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27844 augustus 2015 Haarlemmermeer verkeersbesluit Grote Belt, Sont, Oostzee(Bornholm) Onderwerp: uitbreiden 30 km/u

Nadere informatie

Gemeente Arnhem - Zuidelijke Binnenstad: voornemen verkeersbesluiten

Gemeente Arnhem - Zuidelijke Binnenstad: voornemen verkeersbesluiten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 42106 6 april 2016 Gemeente Arnhem - Zuidelijke Binnenstad: voornemen verkeersbesluiten Zaaknummer: 2016-03-01439 Documentnummer: 2016.0.017.747

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

memonummer: 02 betreft: Geleiding parkeren Marken

memonummer: 02 betreft: Geleiding parkeren Marken Mogelijke oorzaken van het probleem Het verkeerd rijden door automobilisten kent niet één oorzaak, het is een combinatie van verschillende mogelijke factoren. Deze mogelijke factoren zijn: - Onbekendheid

Nadere informatie

Op weg naar betere bewegwijzering van en naar het centrum van Dordrecht Startnotitie

Op weg naar betere bewegwijzering van en naar het centrum van Dordrecht Startnotitie Bijlage E Op weg naar betere bewegwijzering van en naar het centrum van Dordrecht Startnotitie Onderdeel van de wijzigingsvoorstellen Evaluatie Verkeersplan Binnenstad Sector Stadsontwikkeling, april 2007

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015 : Guy Legein : Benoit Folens Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat 1. Frankendijk: Het college van burgemeester en schepenen heeft op advies van de Gecomove beslist om het kruispunt van De Scheuten

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ONTWERP Verkeersbesluit De knip Prins Hendrikkade e.o. Datum: Nr. : Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

Informatieavond circulatieplan stad Gent

Informatieavond circulatieplan stad Gent Informatieavond circulatieplan stad Gent Intro Strategische keuze om van een vraag volgend mobiliteitsbeleid te evolueren naar een sturend mobiliteitsbeleid. Visie: creëren van een vlot bereikbare stad,

Nadere informatie

In antwoord op uw artikel 41 RVO-vragen van 23 maart 2016 delen wij u het volgende mee.

In antwoord op uw artikel 41 RVO-vragen van 23 maart 2016 delen wij u het volgende mee. Gemeente Middelburg Ruimtelijk Beleid Kanaalweg 3 Postbus 6000 4330 LA Middelburg Tel 14 0118 Fax (0118) 623 717 info@middelburg.nl www.middelburg.nl GroenLinks-fractie Mevrouw L. van den Heuvel uw kenmerk

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 april 2017 ORGANISATIE EN GRONDGEBIEDSZAKEN 37 2017_CBS_00585 Tijdelijk aanvullend politiereglement - Voetgangerszone Basiliekstraat

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014 STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30855 oktober 2014 Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel No. B02 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS!

DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS! DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS! CITYBUS (LIJN 10) & P+R ENERGIEHUIS DORDRECHT: MAKKELIJK, SNEL EN VOORDELIG PER BUS NAAR HARTJE STAD! Parkeer uw auto gratis aan de rand van Dordrecht op parkeerterrein Energiehuis

Nadere informatie

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Besluit Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 18 lid 1d Wegenverkeerswet

Nadere informatie

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Portefeuillehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 11 oktober 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Gent

Het Mobiliteitsplan Gent Het Mobiliteitsplan Gent Belangrijk om weten Mobiliteitsplan schetst het globale kader Parkeerplan wordt in het tweede kwartaal 2016 ingevoerd Circulatieplan volgt in april 2017 Mobiliteitsplan: van vraagvolgend

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 1 VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 12.01.2015 2 BESTAANDE SITUATIE Doorgaand verkeer Lokaal verkeer Private weg 3 BESTAANDE SITUATIE EGENHOVENSTRAAT (KAPELLETJE

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

AH. MA. Gemeente Oirschot ^ L INGEKOMEN ^ - 6 JAN 2009 PUBL BRAND WEER BUR6 IBIAZOBJ WB. uw kenmerk. ons kenmerk. BAMM/U Lbr.

AH. MA. Gemeente Oirschot ^ L INGEKOMEN ^ - 6 JAN 2009 PUBL BRAND WEER BUR6 IBIAZOBJ WB. uw kenmerk. ons kenmerk. BAMM/U Lbr. m. OMG AH. MA Gemeente Oirschot ^ L At). BenC STAF 09.0000028 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad VERG_. RO; RB BU MO PUBL BRAND WEER HH INGEKOMEN ^ - 6 JAN 2009 BUR6 IBIAZOBJ WB SECR B&W

Nadere informatie

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15259 3 juni 2015 Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park ZK15002015

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte Reg. nr.: 1410021 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Eenrichtingsverkeer Vlasspreistraat (Dorpsstraat-Nieuwstraat) Samenvatting De huidige bebording op de Vlasspreistraat, gedeelte Nieuwstraat Dorpsstraat,

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 30328 29 mei 2017 Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen Burgemeester

Nadere informatie

1. Zoals aangegeven op de bij het verkeersbesluit horende 7 fotobladen.

1. Zoals aangegeven op de bij het verkeersbesluit horende 7 fotobladen. STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44443 augustus 2017 Uitvoeren bordenplan Putstraat, Plakstraat, Paardestraat en Rosmolenstraat in Sittard Definitief

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)

Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42530 november 2015 Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) Besluit nr. Z-15-16740

Nadere informatie

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag Beleef de Vestdijk zorgen & aandachtspunten verslag BIJLAGE 4 Beste bewoner/ondernemer, Tijdens bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en op de website zijn naast suggesties, ook ruim 140 zorgen en

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015 Resultaten kentekenonderzoek Stadshart Technische sessie 10 november 2015 1 Agenda Doelstelling kentekenonderzoek Opzet kentekenonderzoek Beschrijving huidig verkeersbeeld Kansen voor stadshart Maatregelen

Nadere informatie

Het huidige verkeersregime en de inrichting van de ruimte leiden tot de volgende, drukke en soms onveilige, verkeerssituaties in het Jekerkwartier:

Het huidige verkeersregime en de inrichting van de ruimte leiden tot de volgende, drukke en soms onveilige, verkeerssituaties in het Jekerkwartier: Een nieuw parkeer- en verkeersplan Jekerkwartier Waarom een nieuw verkeersplan? Gezien zijn aard en zijn stratenprofiel is het Jekerkwartier ongeschikt voor autoverkeer. Niettemin is de verkeer- en parkeerintensiteit

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst Verkeer en vervoer Op weg naar de toekomst Aanleiding en doel Veel projecten in voorbereiding en uitvoering Regionale ontwikkelingen Informeren over lopende projecten Ophalen input over enkele vraagstukken

Nadere informatie

Onderwerp Verkeersbesluit Afsluiten Bonfut voor doorgaand verkeer

Onderwerp Verkeersbesluit Afsluiten Bonfut voor doorgaand verkeer STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30049 oktober 2014 Onderwerp Verkeersbesluit Afsluiten Bonfut voor doorgaand verkeer Nummer T14.08772 Burgemeester

Nadere informatie

Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014

Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014 Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014 Aanpassingen onderstreept, geschrapte tekst onderstreept en doorgehaald. BELEIDSREGEL BESCHERMING LANDSCHAP

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende

vast te stellen de navolgende Gemeentebestuur. -,.,< Spuiboulevard 300 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artikel 1.3 Wet algemene wet bestuursrecht (Awb) en titei 4.3 Awb; overwegende, dat

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

UITBREIDING ZONE 30 EN INRIJVERBOD VRACHTVERKEER GROTEBRUGSE GRINTWEG

UITBREIDING ZONE 30 EN INRIJVERBOD VRACHTVERKEER GROTEBRUGSE GRINTWEG STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66229 december 2016 Verkeersbesluit Gemeente Tiel - Uitbreiding zone 30 km/uur en uitbreiding inrijverbod vrachtverkeer

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Veenstede BV Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Datum 5 maart 2009 Kenmerk VSD001/Btp/0002 Eerste versie 18 december 2008 1 Inleiding In het zuidwesten van de wijk Zuidplas in Waddinxveen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Inleiding: Huidige regeling:

Inleiding: Huidige regeling: Inleiding: Op grond van artikel 18 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) is de gemeenteraad gerechtigd over rijks-, provinciale-, waterschaps- en gemeentelijke wegen het transport van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Aanleiding Voor het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is het belangrijk om in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Resultaten van de inventarisatie Debbie Ammerlaan E: debbie.ammerlaan@rhdhv.com T: 06-29279174 Inhoud Inventarisatie Reacties Type knelpunten Type maatregelen

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Mogelijke verkeersmaatregelen voor de Rijsenbergwijk. Werktekst oktober 2007

Mogelijke verkeersmaatregelen voor de Rijsenbergwijk. Werktekst oktober 2007 Mogelijke verkeersmaatregelen voor de Rijsenbergwijk Werktekst oktober 2007 De projectpartners van het project Gent Sint-Pieters willen, zowel tijdens als na de uitvoering van het project, maximale aandacht

Nadere informatie

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart Stedelijk reglement betreffende de aflevering en het gebruik van doorgangskaarten en magneetkaarten voor het bedienen van de verdwijnpalen die de voetgangerszone van Aalst centrum afbakenen Artikel 1 Signalisatie

Nadere informatie

In de zomervakantie van 2012 zijn enkele schoolzones uitgevoerd, waaronder de schoolzone aan Skagerrak

In de zomervakantie van 2012 zijn enkele schoolzones uitgevoerd, waaronder de schoolzone aan Skagerrak STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15020 5 juni 2013 Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp, Skagerrak, evaluatie schoolzone N ummer 2013/ 2013/ 0057363

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

De verbinding tussen station en binnenstad

De verbinding tussen station en binnenstad De verbinding tussen station en binnenstad De gemeente Arnhem heeft eind september 2014 een eerste schets gepresenteerd voor de nieuwe inrichting van de verbinding station - binnenstad. Ongeveer 200 bewoners,

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong VRAGEN & ANTWOORDEN Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 1. Waarom is er gekozen voor een zuidelijke knip? Een knip biedt de beste garantie om te voorkomen dat er te veel verkeer over de Griftdijk

Nadere informatie

Vrijgeven voor inspraak toegangsregeling voetgangersgebieden

Vrijgeven voor inspraak toegangsregeling voetgangersgebieden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 21460 9 februari 2017 Vrijgeven voor inspraak toegangsregeling voetgangersgebieden BBV nr: 2016/567212 1. Inleiding Het huidige toegangsbeleid voor

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Verkeersstructuurplan Binnenstad

Verkeersstructuurplan Binnenstad Verkeersstructuurplan Binnenstad Andre van der Dussen Jan-Anne Waagmeester 10 november 2015 Raadsopdracht: realistisch en gedragen plan 2 Verkeersstructuurplan Binnenstad Balans verkeer & historische,

Nadere informatie

Ik, rapporteur, Henricus Godefridus Maria Tuerlings (MW001828), brigadier van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, verklaar het volgende:

Ik, rapporteur, Henricus Godefridus Maria Tuerlings (MW001828), brigadier van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, verklaar het volgende: POLITIE EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT DISTRICTEN HART VAN BRABANT en DE BARONIE Telefoon 0900 8844 Registratienummer : PL2000-2016302572-1 OVERLEG / ADVIES C t.b.v. derden Ik, rapporteur, Henricus Godefridus

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt.

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt. Almere, 21 november 2013 Gemeente Almere t.a.v. de heer M. Lolkema Postbus 200 1300 AE ALMERE Betreft: toezicht en handhaving markt Geachte heer Lolkema, Vertegenwoordigers van Bewonerscommissies The Jewel

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met maatregelen voor laden en lossen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met maatregelen voor laden en lossen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11544 23 april 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp Rosa Spierstraat. Nr april 2015

STAATSCOURANT. Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp Rosa Spierstraat. Nr april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11759 28 april 2015 Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp Rosa Spierstraat Onderwerp: aanwijzen parkeerplaatsen voor

Nadere informatie