BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo"

Transcriptie

1 BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT RESULTATEN VAN EEN VERKENNENDE BROEDVOGEL- INVENTARISATIE IN HET NATUURTERREIN HET HARDERBROEK door W. Dubbeldam Abw maart R X 7t ^TJ, 6wo IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS SMEDINGHUIS LELYSTAD 6440

2 -3- INHOUD Biz, 1. INLEIDING 2. METHODEN 3. RESULTATEN 4. SAMENVATTING 10

3 -5-1. INLEIDING In het voorjaar van 1979 is in het natuurgebied Harderbroek een verkennende inventarisatie van de broedvogelstand uitgevoerd. Het doel ervan was een indruk te krijgen van de aantallen en soorten broedvogels in het gebied ten behoeve van een op te stellen beheersplan, Er is niet geprobeerd een volledige broedvogelinventarisatie te verrichten. Zo'n inventarisatie is nl. zeer arbeidsintensief en zou voor het opstellen van een beheersplan van dit nog in ontwikkeling verkerende gebied zijn doel voorbijschieten. 931/7-3-'80/AW

4 -6-2. METHODEN Bij het inventariseren hebben we, behalve met de gewone foutenbronnen (missen, dubbeltellen) altijd te maken met de moeilijkheid, dat de meest voor de hand liggende methode om zekerheid over broedgevallen te verkrijgen, nl. het opzoeken van nesten, meestal teveel tijd vergt en onaanvaardbare verstoring veroorzaakt. Andere zekerheidverschaffende waarnemingen zoals van kleine jongen, voedselaanvoer en faecesafvoer, zijn bij de meeste soorten onvoldoende te verkrijgen om een inventarisatie op te baseren. Daarom maken we bij het inventariseren gebruik van de (liefst herhaaldelijke) aanwezigheid van zingende, baltsende en alarmerende vogels. Op die manier bepalen we in feite niet het aantal broedgevallen, maar het aantal bezette territoria. In het algemeen kunnen we wel aannemen, dat een bezet territorium overeenkomt met een broedgeval, maar in sommige gevallen is dit minder zeker, zoals bij schaarse of polygame soorten. Het aantal bezette territoria is echter wel een goede maat voor de geschiktheid als broedbiotoop voor de betreffende soort. Voor het doel van deze inventarisatie (voor beheersplan) is het van minder belang, of er in elk bezet territorium ook werkelijk is gebroed. Er is op de volgende dagen geinventariseerd: 3-4 middag 12-4 middag 30-5 middag (8) middag 12(13) De laatste 2 tochten zijn per kano uitgevoerd, de overige lopend Om plaatsbepalingen te kunnen noteren, werd het grootste deel van het Harderbroek onderverdeeld in 16 deelgebieden (A t/m Q), welke verder (buiten de plassen) zijn onderverdeeld in vakken ''El, E2, enz.). Zie kaart. De aandacht is vooral gericht geweest op het natte gedeelte van het Harderbroek. Het bosje in de westpunt en de bosjes en ruigten in het oostelijk deel van het gebied zijn nauwelijks bekeken. De inventarisatie is uitgevoerd door W. Dubbeldam. Aanvullende gegevens zijn geleverd door H. van Elburg, J. Spijkerman en M. Zijlstra.

5 -7-3. RESULTATEN Fuut Het aantal broedparen kan geschat worden op 20 a 30, bepaald aan de hand van nestvondsten, jonge vogels en aanwezige paren. Ze broedden verspreid over het hele natte gebied, bij voorkeur langs de slootranden, daarnaast ook langs de plasranden. Dodaars Deze soort was met + 25 a 30 broedparen vertegenwoordigd. Deze aantalsschatting is hoofdzakelijk gebaseerd op baltsende vogels. Later in het seizoen werden geregeld jonge vogels gezien. Ook deze soort broedde bij voorkeur langs de slootranden in het hele gebied, daarnaast ook langs de plasranden en in de open rietbegroeiing in gebied N. Purperreiger In de broedtijd werden geregeld enkele Purperreigers gezien. Het broeden is dit jaar niet bewezen (de nesten zijn niet opgezocht), maar er kan worden aangenomen, dat er weer enkele Purperreigers hebben genesteld. Ook in 1978 was het broeden waarschijnlijk en in 1977 was het zeker: J. Spijkerman vond toen 2 nesten (1 uitgevlogen, 1 verlaten) in gebied J. Roerdomp De volgende waarnemingen van roepende vogels werden gedaan: ex ex ex ex ex ex ex. Tegelijkertijd werden dus maximaal 4 ex. gehoord, terwijl in de loop van het seizoen op ca. 5 plaatsen roepende Roerdompen zijn gelocaliseerd; in F of K, G, J, L, N. Met hoeveel broedgevallen dit overeenkomt is moeilijk te zeggen, temeer daar bij de Roerdomp polygamic wordt verondersteld. In ieder geval kunnen we tot 4 (of 5) territoria van roepende 00 besluiten. Wouwaapje Van deze zeldzame reigersoort is het broeden weliswaar niet bewezen, maar de aanwezigheid van 2 langdurig roepende 66 in gebied N op 7, 12 en 20 juni duiden erop, dat er 2 broedgevallen zijn geweest. Van het Wouwaapje is geen polygamie bekend, in tegenstelling tot de Roerdomp. Ook in 1978 zijn in de broedtijd roepende Wouwaapjes in het Harderbroek gehoord. Wilde Eend Algemene broedvogel Zomertaling Deze soort broedde waarschijnlijk met 1 of enkele paren in het gebied. Op 30 mei werd een broedverdacht paartje gezien op de grens van gebied E en D. Verder waren in mei en juni meestal 5 a 10 ex. (vnl. (?) in het Harderbroek aanwezig. Slobeend Broedvogel, waarschijnlijk in klein aantal. Er werden een nest en enkele 0Q met jongen waargenomen. Krakeend Mogelijk broedvogel in klein aantal. In de broedtijd waren geregeld 10 of meer paren aanwezig. Nesten of jongen zijn niet gezien. Kuifeend Broedvogel, waarschijnlijk in klein aantal. Op 5 juli werd een ) met 3 jongen gezien. Waarschijnlijk zijn van deze laatbroedende soort nadien nog wel meer 0O met jongen tevoorsdiijn gekomen, maar er zijn toen geen waarnemingen meer verricht. Tafeleend Broedvogel, waarschijnlijk in klein aantal. Ook dit is een laatbroedende eendensoort, waarvan de meeste QQ met jongen waarschijnlijk na de waarnemingsperiode tevoorschijn zijn gekomen.

6 -8- Toch werden nog 4 a 6 99 met jongen gezien, zodat de Tafeleend waarschijnlijk een wat talrljker broedvogel was dan de Kuifeend. Knobbelzwaan Broedvogel met 1 of 2 paar. In juni was een paar met 6 kleine jongen aanwezig, in augustus een paar met 3 grote jongen ''misschien hetzelfde paar). Verder werden geregeld enkele niet broedende paren in het gebied aangetroffen. Bruine Kiekendief Broedvogel, waarvan het aantal nesten jaarlijks door M. Zijlstra en J. Spljkerman wordt geteld. Zij constateerden in de loop der jaren een sterke toename en het aantal broedparen is nu op een ongekend hoog niveau gekomen: , , Op een oppervlakte van 170 ha betekent dit voor 1979 een dichtheid van 6,5 nesten per ha I De vogels broedden verspreid over het hele gebied. Voor zo'n groot aantal Kiekendieven leek het prooiaanbod binnen het Harderbroek niet toereikend; de vogels gingen vaak in het omliggende landbouwgebied jagen. Torenvalk Broedvogel met 2 paren. Een legsel met 6 eieren in een nestkast aan het pomphuis bleek op 18 juni verlaten. Waarschijnlijk was het paar Torenvalken verhuisd naar de nestkast enkele honderden meters oostwaarts, waar op dezelfde datum 4 eieren werden bebroed, waaruit later 4 jongen zijn grootgekomen. Verder was er in een nestkast in het wllgenbosje in het oostelijk deel van het Harderbroek een broedsel met 4 eieren, waaruit 3 jongen zijn opgegroeid. ("Gegevens door H. van Elburg verzameld). Fazant Broedvogel. Waterral Tijdens nachtelijke inventarisaties werden op tenminste 15 plaatsen Waterrallen vastgesteld. Het aantal broedparen zou wel eens flink hoger kunnen liggen: rallen zijn door hun verborgen levenswijze moeilijk te ontdekken. Porseleinhoen Waarschijnlijk broedvogel, waarvan op 25 mei 1979 door Belgische vogelkenners een roepend exemplaar werd vastgesteld in gebied G. Klein Waterhoen Van deze zeldzame rallensoort was op 12 juni een alarmerend 6 aanwezig in gebied N, wat een broedgeval erg waarschijnlijk maakt. Waterhoen Meerkoet Broedvogel, niet erg algemeen. Algemene broedvogel. Kievit Broedvogel op de terreingedeelten, waar jaarlijks riet wordt gemaaid (gebieden A, D, H). Het snel opgroeiende riet maakte het lastig het preciese aantal broedparen vast te stellen. Een schatting komt uit op 12 a 18 broedparen. Watersnip Broedvogel in de gebieden D en H. Begin mei waren daar enkele baltsende vogels aanwezig, waarna er door J. Spijkerman op 18 en 23 mei 2 nesten werden gevonden. Houtsnip Mogelijke broedvogel in de wilgenbosjes in het oostelijk deel van het Harderbroek, waar J. Spijkerman in mei en juni geregeld 1 of 2 ex. waarnam.

7 -9- Grutto Broedvogel in de gemaaide gebieden I) en H, met naar schatting 5 a 10 broedparen. Tureluur Broedvogel met _+ 3 & 5 paren in de gemaaide gebieden D en II. Kemphaan Mogelijke broedvogel met + 2 of 3 paren in de gemaaide gebieden D en H, gebaseerd op de geregelde aanwezigheid van enkele vrouwtjes in april en mei. Kluut Op 14 mei werd in D4 een nest met 2 eieren gevonden. Vermoedelijk is er later iets misgegaan met dit broedsel. Ransuil Op 7 juni werd een roepende Ransuil boven het Harderbroek gehoord. In het oostelijke gedeelte van het gebied is geschikt broedbiotoop aanwezig. Of daar ook Ransuilen gebroed hebben, is niet nader onderzocht. Blauwborst Broedvogel. Op 2 plaatsen zijn zingende vogels gehoord: in bosgebied P en bij het parkeerterreintje in het oostelijk bosgebied. Mogelijk meer broedparen aanwezig. Sprinkhaanrietzanger Broedvogel: 1 zingende vogel in de ruigtestrook langs de noordkant van het gebied. Matkopmees Mogelijk broedvogel: 1 zingend ex. op 12 april in het bosjesgebied aan de oostkant. Baardmannetje Broedvogel met tenminste 2 h 4, maar waarschijnlijk meer paren. Er werden alarmerende en met voedsel vliegende vogels waargenomen. Zwarte Kraai Broedvogel met 3 paren: 1 nest in het bosje in de westpunt (P) en 2 nesten in het oostelijk bosjesgebied. Ekster Broedvogel: 1 nest in de bosjes in het oostelijk deel van het van het Harderbroek. Overige soorten Hieronder zijn de overige broedvogelsoorten van het Harderbroek gegeven. Het is mogelijk, dat er in dit lijstje soorten ontbreken vanwege de onvolledige inventarisatie. Tussen haakjes worden de soorten genoemd, waarvan in verband mei de terreingesteldheid kan worden verwacht, dat ze in het gebied gebroed hebben, maar die door de onvolledige inventarisatie waarschijnlijk zijn gemist. Houtduif Merel (Grasmus) Koekoek Snor <Braamsluiper) Veldleeuwerik Grote Karekiet Pitis Graspieper Kleine Karekiet (Koolmees) Witte Kwikstaart Bosrietzanger (Pimpelmees) Gele Kwikstaart Rietzanger Rietgors Winterkoning Spotvogel (Kneu) (Heggemus) Tuinfluiter

8 SAMENVATTING Het aantal vogelsoorten dat in 1979 in het Harderbroek heeft gebroed kunnen we met enig voorbehoud stellen op 52 a 57. Van het minimum van 52 soorten zijn er 46 6f met zekerheid (nestvondsten, jonge vogels) bf met grote waarschijnlijkheid (zang, baits, alarm) waargenomen als broedvogel; de overige 6 soorten zijn (door de onvolledige inventarisatie) niet waargenomen, maar kunnen gezien de terreinomstandigheden waarschijnlijk wel tot de broedvogels worden gerekend. Van 5 soorten was het broeden onzeker (Krakeend, Houtsnip, Kemphaan, Ransuil, Matkopmees). De grootste waarde als broedgebied ontleent het gebied momenteel aan het ongekend grote aantal broedende Bruine Kiekendieven (26 paar). Daarnaast trekt vooral het broeden van verschillende soorten reigers (Purperreigers, Roerdompen en de zeldzame Wouwaapjes) en rallen (veel Waterrallen, het schaarse Porseleinhoen en het uiterst zeldzame Klein Waterhoen) de aandacht. Opvallend is verder het grote aantal broedende Futen en Dodaarzen. Er is een rijk bestand van rietbewonende zangvogelsoorten (met o.a. Baardmannetjes) en ook de vogelbevolking in de moerasbosjes is goed vertegenwoordigd (met o.a. Blauwborstjes). Als we hier ten slotte de goed ontwikkelde eendenstand en de aanwezigheid van broedende weidevogelsoorten aan toevoegen, dan komt uit het voorgaande het Harderbroek tevoorschijn als een rijk en opmerkelijk gevarieerd broedgebied voor vogels.

9 I J? -3 l 4 5 plassen bosaanp la nt en wilgenbossen rietbegroeiing kaden r 11k s d'e ns t voor de 11s«eImeerpoIders NATUURTliRREIN HARDERBROEK

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2013

BMP rapport Gat van Pinte 2013 BMP rapport Gat van Pinte 2013 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut November 2013 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 4. De looproute... 5

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

24ste BROEDVOGELINVENTARISATIE

24ste BROEDVOGELINVENTARISATIE 24ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2001 Inleiding Zoals in de vorige jaren werd volgens de karterings- of kwantitatieve methode gewerkt. Voor meer bijzonderheden hierover verwijzen wij naar de vorige verslagen.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 SITUERING: Blokkersdijk is circa 100ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Woensdag 26 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen Gids: Pim Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan een excursie in de Oostvaardersplassen langs de Knardijk te Lelystad. Het was

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2017

BMP rapport. Gat van Pinte 2017 BMP rapport Gat van Pinte Foto: Zingende Tjiftjaf (BvB) Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 1 van 11 BMP Gat van Pinte Inhoud 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden... 4

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2018 (1 e Concept) Wakende Holenduif. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 2018

BMP rapport. Gat van Pinte 2018 (1 e Concept) Wakende Holenduif. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 2018 BMP rapport Gat van Pinte (1 e Concept) Wakende Holenduif Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 1 van 12 BMP Gat van Pinte Inhoud 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden van...

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 25ste BROEDVOGELINVENTARISATIE 2002

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 25ste BROEDVOGELINVENTARISATIE 2002 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 25ste BROEDVOGELINVENTARISATIE 2002 SITUERING Blokkersdijk is circa 100 ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de

Nadere informatie

Broedvogels Midden-IJsselmonde N. Godijn

Broedvogels Midden-IJsselmonde N. Godijn Broedvogels Midden-IJsselmonde 2013 N. Godijn Broedvogels Midden-IJsselmonde 2013 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2014 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim Datum: Zondag 16 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie Gids: Pim Om 13.00 uur ontmoette ik Conchita, haar zus, twee dochters en nicht langs de Knardijk te Lelystad. Mijn vrouw had geadviseerd

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld.

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld. Avondexcursie Oostvaardersplassen Datum: 19 mei 2018 Gids: Pim Rond half zes haalde ik Hans en drie, naar later bleek, enthousiaste dames op van het station van Lelystad. Ik kon het niet laten even een

Nadere informatie

10 jaar broedvogelonderzoek Grote Geul te Kieldrecht.

10 jaar broedvogelonderzoek Grote Geul te Kieldrecht. 10 jaar broedvogelonderzoek Grote Geul te Kieldrecht. 2004-2014 WAKONA Studiedag 29 november 2014 Studiegebied Plas en oever 50 % water 15 % Riet GEN + SBZV ( vogelrichtlijngebied)+ MMHA (natuur Linkeroeverhavengebied)

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Vrijdag 14 juni 2019 Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen Gids: Pim De regen trok rond het middaguur weg en het klaarde niet alleen op, het leek opeens een zomerse middag. Gids Pim mocht

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 26ste BROEDVOGELINVENTARISATIE

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 26ste BROEDVOGELINVENTARISATIE NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 26ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2003 SITUERING Blokkersdijk is circa 100 ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 27ste BROEDVOGELINVENTARISATIE

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 27ste BROEDVOGELINVENTARISATIE NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 27ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2004 SITUERING Blokkersdijk is circa 100 ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

KNNV - afdeling Voorne - Vogelwerkgroep. Mededeling nr. 266

KNNV - afdeling Voorne - Vogelwerkgroep. Mededeling nr. 266 KV - afdeling Voorne - Vogelwerkgroep Mededeling nr. 266 Broedvogel inventarisatie HET GROEE STRAD - WEST (BVK XIII) door Peter Vermaas en Jan Utberg. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - doel - waarnemers Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2013 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2013 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2013 voor CCWO Verslag veldwerk 2013 Inleiding In 2013 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Broedvogels van Beuven en Omgeving in 2004

Broedvogels van Beuven en Omgeving in 2004 Broedvogels van Beuven en Omgeving in 2004 Jan Timmermans & Willem van Eijk INHOUD 1 Inleiding 3 2 Het inventarisatiegebied 3 3 Gebruikte methode 3 4 Inventarisatiedata 2004 3 5 Resultaten en evaluatie

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2014 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Pastoorsweijers en. Visvijvers Bergeijk

Broedvogelinventarisatie. Pastoorsweijers en. Visvijvers Bergeijk Broedvogelinventarisatie Pastoorsweijers en Visvijvers Bergeijk 1994 Samenstelling: Tom Heijnen Uitgave: Vogelwerkgroep De Kempen, Veldhoven Januari 1994 Inhoudsopgave 1. Inleiding en werkwijze... 2 2.

Nadere informatie

Datum: 13 mei Excursie: Brabantse Biesbosch. Gids: Pim

Datum: 13 mei Excursie: Brabantse Biesbosch. Gids: Pim Datum: 13 mei 2019 Excursie: Brabantse Biesbosch Gids: Pim Al rond 7.30 ontmoette ik Peter uit Zoetermeer langs de weg Steurgat buiten de bebouwde kom van Werkendam. Op de achtergrond hoorde we een kakofonie

Nadere informatie

WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013

WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013 1 WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013 TOTALE KENGETALLEN 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Lepelaarsplassen: Totaal aantal vogels per jaar 5,000 Aantal Zonder wilgenbos

Nadere informatie

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7 1 Inleiding...3 2 Het inventarisatiegebied...3 3 Werkwijze...3 4 Resultaten...4 4.1 Presentatie van de telresultaten... 4 4.2 Waargenomen niet broedvogels... 5 5 Samenvatting...6 6 Tabellen...7 Tabel 1

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

Een schatting van de werkelijke broedvogelaantallen in Meijendel in 2004

Een schatting van de werkelijke broedvogelaantallen in Meijendel in 2004 Een schatting van de werkelijke broedvogellen in Meijendel in 2004 Frans Hooijmans Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag email: fchooijmans@cs.com Inleiding De broedvogelinventarisaties in Meijendel (zie het

Nadere informatie

BROEDVOGELMONITORING NAARDERMEER

BROEDVOGELMONITORING NAARDERMEER Inleiding BROEDVOGELMONITORING NAARDERMEER - Rombout de Wijs Evenals in vorige jaren (vanaf ) werden ook in, en in het Naardermeer broedvogels geïnventariseerd in het kader van het Broedvogel Monitoring

Nadere informatie

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim Datum: 13 april 2019 Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch Gids: Pim Rond de klok van 13.00 uur ontmoette ik Wil en zes andere deelnemers uit de regio Den Haag. Door omstandigheden zat Wil in een

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

1-1. f e bruari INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR door. H.

1-1. f e bruari INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR door. H. BIBLIOTHEEK IJS~tl Mi: :l,.;(:,loehs...... W E R K D O C U M E N T INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR 1980 door H. van Elburg 198127 Abw

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2015 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD

NIEUWSBRIEF 2015 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD NIEUWSBRIEF 2015 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD Beste leden, Zoals gebruikelijk krijgt u hierbij weer de nieuwsbrief van onze vogelwacht. Wij zijn nog steeds op een goede manier actief in ons gebied. Toch

Nadere informatie

Het bos, of wat daar van over was, was rijk aan vele vogelsoorten, maar de winterkoning en de gekraagde roodstaart spanden wel de kroon.

Het bos, of wat daar van over was, was rijk aan vele vogelsoorten, maar de winterkoning en de gekraagde roodstaart spanden wel de kroon. Ochtendexcursie Oostvaardersplassen: 26 mei 2017 Gids: Pim Julsing Om 8.00 uur ontmoette ik langs de Knardijk een, zo zou later blijken, vriendelijk stel uit Amsterdam. We besloten eerst de route te lopen

Nadere informatie

Vogels van weide/boerenland en plas-dras

Vogels van weide/boerenland en plas-dras Vogels van weide/boerenland en plas-dras Vogelherkenningscursus 2017 Bert Geelmuijden Waarnemen en kennis Kun je iets waarnemen dat je niet kent? (5 e symfonie van Beethoven als ezelsbrug voor zang van

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER

NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER BROEDVOGELINVENTARISATIE 2014 Willy Verschueren, Greet De Jonghe, Jef Van de Wiele INLEIDING De natuurgebieden te Antwerpen Linkeroever hebben steeds een rijke

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Datum: Maandag 21 mei Excursie: Zuid-Kennemerland, Duinen & Polder. Gids: Pim

Datum: Maandag 21 mei Excursie: Zuid-Kennemerland, Duinen & Polder. Gids: Pim Datum: Maandag 21 mei 2019 Excursie: Zuid-Kennemerland, Duinen & Polder. Gids: Pim Rond de klok van half tien ontmoette ik Heleen en Henk uit Leiden bij de ingang Zandvoortselaan van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD Beste leden, Ook 2011 is alweer voorbij. Tal van taken hebben onze aandacht gevraagd. De weidevogelnazorg het meest. Al was dat niet altijd makkelijk. Het

Nadere informatie

Broedvogels in De Onlanden in 2013

Broedvogels in De Onlanden in 2013 Broedvogels in De Onlanden in 2013 Wim van Boekel, Roelof Blaauw, Jacob de Bruin en René Oosterhuis Rapport 2013.01 Stichting Natuurbelang De Onlanden colofon Foto Roerdompen omslag: Ane van Rees Foto

Nadere informatie

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2017

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2017 De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2017 15 augustus 2017 Ed ter Laak Lilastraat 1 1339 AG ALMERE e-mail: edterlaak@kpnmail.nl In 2017 heb ik voor het dertiende achtereenvolgende jaar de

Nadere informatie

Toen we over het open veld wandelden zagen we een havik overvliegen en iets later vloog zelfs een tweede exemplaar over.

Toen we over het open veld wandelden zagen we een havik overvliegen en iets later vloog zelfs een tweede exemplaar over. Dagexcursie Naardermeer & Oostvaardersplassen Gids: Pim Julsing Weer: Tropisch rond de 30 graden! Langs de Verlengde Fortlaan te Naarden ontmoette ik klokslag 8.00 uur Karlijn. Ze had deze dagexcursie

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen Sinds 2008 voer ik jaarlijks broedvogeltellingen uit in een telgebied op het Leersumse Veld en Ginkelduin volgens de richtlijnen

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Lauwersmeer excursie, mei Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom

Lauwersmeer excursie, mei Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom Lauwersmeer excursie, mei 2019 Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom De vogelwerkgroep, in dit geval een groep van 10 mensen, is een lang weekeind, van 3 t/m 6 mei, op excursie geweest naar het Lauwersmeergebied.

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys

VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys In 2004 kwam ik vlak naast de Steenwaard in Schalkwijk te wonen. Tot mijn aangename verrassing werden er geen broedvogeltellingen uitgevoerd, zodat ik bij de buren een

Nadere informatie

Broedvogels in De Onlanden in 2014

Broedvogels in De Onlanden in 2014 Broedvogels in De Onlanden in 2014 Wim van Boekel, Roelof Blaauw, Jacob de Bruin, René Oosterhuis en Bertil Zoer Rapport 2014.01 Stichting Natuurbelang De Onlanden colofon foto Bruine Kiekendief op omslag:

Nadere informatie

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 Eckhart Heunks In de Kruisbek 2012/4 werd een kort artikel gewijd aan de broedvogelinventarisaties van 2007 en 2010 van een deel van de Gagelpolder.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim Datum: Vrijdag 5 april 2019 Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie Gidsen: Taco & Pim Op deze fraaie vrijdagochtend waren de gidsen Taco & Pim in de gelukkige omstandigheid om een groep uit Ede

Nadere informatie

Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland

Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland van Turnhout C. & Zoetebier D. Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland In opdracht van: Chris van Turnhout & Dirk Zoetebier Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Tevens

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: ha

Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: ha Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: 19.227 ha Overzicht verdeling werkgebied in Deelgebieden - Telgebieden KN1 KN2 KN3 KN6 KN5 KN4 GE7 GE6 GE5 GE4 GE2 GE3 GE1 VB11 TE5 TE4 TE3 TE2 TE1 HC5 HC4 HC3 HC2 HC1

Nadere informatie

GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE. Broedvogelinventarisatie 2018

GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE. Broedvogelinventarisatie 2018 GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE Broedvogelinventarisatie 2018 A Aantallen broedparen in de Friese weidevogelgebieden B Skrok Skrins Lionserpolder Filenspolder Hegewiersterfjild Totaal 2018 Totaal 2017 Totaal

Nadere informatie

GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE

GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE GREIDHOEKE EN LYTSE BOUHOEKE Broedvogelinventarisatie 2017 1 Trots op ons weidevogellandschap De grutto is uitgeroepen tot onze nationale vogel en als Kening fan e Greide onlosmakelijk verbonden met Fryslân.

Nadere informatie

Datum: 13 april Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: 13 april Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: 13 april 2019 Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen Gids: Pim Om 8.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan de ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen, oude bekenden uit Bennekom die eerder

Nadere informatie

Vogels. Waarderpolder. gebied. ondergetekende geïnventariseerd. Daarnaast vond van 2003 tot en met

Vogels. Waarderpolder. gebied. ondergetekende geïnventariseerd. Daarnaast vond van 2003 tot en met Fitis 43 (3) 2007 Vogels van de Veer- en Waarderpolder Dirk Tanger In 2005 zijn de broedvogels van de Veer- en Waarderpolder door ondergetekende geïnventariseerd. Daarnaast vond van 2003 tot en met het

Nadere informatie

Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Datum: 15 juni Gids: Pim

Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Datum: 15 juni Gids: Pim Ochtendexcursie Oostvaardersplassen Datum: 15 juni 2018 Gids: Pim Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Annelies en Aline langs de Knardijk, ter hoogte van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen,

Nadere informatie

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen.

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Gids: Pim Julsing In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar vader ontmoette klaarde

Nadere informatie

Broedvogels van de Landschotse Heide in 1993 en Inhoud. Jan Kolsters en Piet Aarts Vogelwerkgroep de Kempen. 1. Inleiding 2. 2.

Broedvogels van de Landschotse Heide in 1993 en Inhoud. Jan Kolsters en Piet Aarts Vogelwerkgroep de Kempen. 1. Inleiding 2. 2. Broedvogels van de Landschotse Heide in 1993 en 1994 Door: Uitgave: Jan Kolsters en Piet Aarts Vogelwerkgroep de Kempen Inhoud hoofdstuk pagina 1. Inleiding 2 2. Het gebied 3 3. Werkwijze 4 3.1 Gekarteerde

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Vogelwerkgroepvande Natuur-&Vogelwacht dealblaserwaard

Vogelwerkgroepvande Natuur-&Vogelwacht dealblaserwaard Vogelwerkgroepvande Natuur-&Vogelwacht dealblaserwaard Broedvogels Boezems Kinderdijk 2012 Pieter Bieren Adri Clements Anthonie Stip Dit is een uitgave van de Vogelwerkgroep Alblasserwaard, onderdeel van

Nadere informatie

De broedvogels van het Groot Rietveld

De broedvogels van het Groot Rietveld De broedvogels van het Groot Rietveld Auteur: Chris De Buyzer; e-mail: chris@panneweel.be 1. Inleiding Het Groot Rietveld (GRRI) te Kallo (Beveren) is in ornithologische middens bekend om zijn rijke avifauna.

Nadere informatie