DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter."

Transcriptie

1 Zaaknummer: S17-11 Datum uitspraak: 23 februari 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: Miel de Vries te Amersfoort verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente Hilversum te Hilversum verder te noemen Gemeente Hilversum, vertegenwoordigd door wethouder F. van Osch, gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. De procedure. Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter" editie november 2009 te laten beslechten. De vordering van De Vries is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. De rijdende rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken. Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 januari 2011, welke is gehouden te Hilversum.

2 Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting. Voorafgaande daaraan heeft de rijdende rechter zich begeven naar de in deze procedure bedoelde plaats van het ongeval en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig W.Salomons als (verkeers) deskundige. De heer Dez Maarsen (Nederlands kampioen BMX Freestyle) heeft een demonstratie gegeven. Als informant is gehoord de heer A.T.Fazli. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken. Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht. Als informanten zijn gehoord mevrouw Mieke Zandee en de heer Dez Maarsen. Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag. Vaststaande feiten. In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze voldoende zijn komen vast te staan. 1. Op 8 oktober 2010 omstreeks uur is De Vries met zijn fiets ten val gekomen op het Oosterspoorplein te Hilversum, achter het NS station aldaar. De Vries is na zijn val met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, van waaruit hij na behandeling nog diezelfde avond naar huis kon. 2. Tengevolge van dit ongeval heeft De Vries lichamelijke schade geleden, te weten een hoofdwond, een tand door de lip en wat blauwe plekken, hetgeen allemaal gelukkig niet blijvend was. Verder is zijn bril kapot gegaan. Hoewel hij deze nog wel kan gebruiken, moet deze worden vernieuwd. De vervangingswaarde van de bril, die ten tijde van het ongeval ongeveer drie jaar oud was, mag worden geschat op 463, De situatie ter plaatse laat zich kort samengevat als volgt omschrijven. Tussen de rijbaan van de Kleine Drift en de veel lager gelegen achteringang tot het NS station Hilversum en de daarnaast gelegen fietstunnel ligt het Oosterspoorplein, dat vanaf de Kleine Drift schuin afloopt naar het niveau van genoemde achteringang. Teneinde een laatst overblijvend hoogteverschil te overbruggen, zijn iets voor de achter-

3 ingang van het NS station nog een paar, in donkere steen uitgevoerde, trappen aangebracht in de verharding van het plein. Verder loopt er een met bord G11 aangeduid verplicht fietspad over het plein, vanaf de Kleine Drift richting genoemde fietstunnel. Dit fietspad loopt, anders dan de rest van het plein, wel in één vloeiende, ononderbroken beweging af richting achteringang en fietstunnel. Langs de rijbaan van de Kleine Drift loopt een trottoir langs het plein. Ten behoeve van (incidenteel) rijdend verkeer, alsmede rollator-, kinderwagen- en scootmobielgebruikers, is op een bepaald punt een verlaging aangebracht in het wegdek van het plein(inritconstructie) zodat men vanaf het trottoir gemakkelijker het plein op kan rijden. 4. Het ongeval laat zich kort samengevat als volgt omschrijven. De Vries, die met zijn (vouw)fiets vanaf de Kleine Drift naar de fietstunnel wilde rijden, is vanaf de stoep via de hiervoor bedoelde inritconstructie het Oosterspoorplein opgereden. Daarbij heeft hij niet het voor hem verplichte fietspad gevolgd, maar is over het plein schuin omlaag gaan rijden. Vervolgens heeft hij de hiervoor bedoelde trappen over het hoofd gezien en is daardoor ten val gekomen. 5. Op ongeveer dezelfde plek hebben zich in het recente verleden een aantal gelijksoortige ongevallen met fietsers voorgedaan. 6. Het Oosterspoorplein is aan te merken als openbare weg in de zin van artikel lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het plein is in beheer bij Gemeente Hilversum. De vordering van De Vries. De Vries vordert kort gezegd dat Gemeente Hilversum wordt verplicht om de door hem geleden schade te betalen. Standpunten van partijen. Het standpunt van De Vries komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer. De Vries meent dat Gemeente Hilversum aansprakelijk is voor de schade, omdat de situatie ter plaatse gevaarlijk is. Er staan geen borden dat er niet gefietst mag worden over het plein. Alles daar wekt de schijn dat de gevolgde route via het plein vrij toegankelijk is voor fietsers.

4 Het standpunt van Gemeente Hilversum komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer. Volgens Gemeente Hilversum is geen sprake van een gevaarlijke situatie. Het plein is aan te merken als voetpad. Ter plaatse is bij voorzichtig verkeersgedrag goed zichtbaar waar de grens tussen fiets- en voetpad loopt. Verslag van de deskundige. De deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang geconcludeerd, dat de situatie ter plaatse vanuit verkeerstechnisch oogpunt bezien gevaarlijk is. Fietsers maar ook voetgangers kunnen de betreffende trappen gemakkelijk over het hoofd zien en dan vallen. Het plein in kwestie noodt (ook) fietsers uit om daarover te gaan rijden, ook al is dat misschien wettelijk niet toegestaan. Op geen enkele wijze wordt fietsers duidelijk gemaakt dat dit gevaarlijk is. Het is in elk geval begrijpelijk dat fietsers, die richting achteringang van het NS station en fietstunnel willen, daar gaan rijden, al was het maar om de hoek via het verplichte fietspad af te snijden. Beoordeling van het geschil. Aansprakelijkheid. Volgens artikel van het Burgerlijk Wetboek is Gemeente Hilversum als wegbeheerder van het Oosterpoortplein in beginsel aansprakelijk voor de door de Vries geleden schade, indien deze is veroorzaakt doordat het plein niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen Vgl. HR 20 maart 1992, NJ 1993,547 en VR 1992, 113. Daarbij had Gemeente Hilversum er rekening mee te houden, dat niet alle weggebruikers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid in acht zullen nemen. Dat geldt in het bijzonder als zij ervoor zou hebben gekozen dit plein zodanig in te richten, dat dit zonder beveiligingsmaatregelen gevaar zou kunnen opleveren voor personen of zaken. Met gedrag dat in verregaande mate onvoorzichtig is, hoefde Gemeente Hilversum echter geen rekening te houden. Daarover wordt als volgt geoordeeld.

5 De rijdende rechter is het met de deskundige eens, dat de situatie ter plaatse gevaarlijk is. Fietsers, die buiten het verplichte fietspad om via het plein naar beneden fietsen, zien de aldaar gelegen trappen gemakkelijk over het hoofd, waardoor zij ten val kunnen komen. De rijdende rechter wordt in dat oordeel gesterkt door het feit, dat het onderhavige ongeval niet op zichzelf staat. Ter plaatse zijn onder vergelijkbare omstandigheden meerdere fietsers ten val gekomen. Vastgesteld moet verder worden, dat van de kant van Gemeente Hilversum geen enkele maatregel is genomen die dat gevaar kon verminderen, hoewel dat wel mogelijk was. Waarschuwingsborden ontbreken, het plein kan heel gemakkelijk worden opgereden, de overgang van pleinbestrating naar trappen is niet goed zichtbaar gemarkeerd en/of afgezet. Alles bijeen beschouwd, komt de rijdende rechter daarom tot het oordeel, dat het plein ter plaatse inderdaad niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mocht stellen, waarmee de aansprakelijkheid van Gemeente Hilversum in deze zaak gegeven is. Daaraan kan op zichzelf niet afdoen, dat De Vries volgens het bepaalde in artikel 5 van het RVV 1990 niet buiten het voor hem bestemde verplichte fietspad om, over het niet als rijbaan in de zin van artikel 1 aanhef en onder ad. van het RVV 1990 aan te merken plein, mocht fietsen. Weliswaar ging De Vries wat dat betreft in de fout, maar dat was een fout waarmee Gemeente Hilversum als wegbeheerder, gelet op de door haar gekozen inrichting van het plein, rekening had kunnen en moeten houden. In elk geval kan niet worden volgehouden, dat deze fout dermate onvoorzichtig was, dat Gemeente Hilversum deze gelet op de situatie ter plaatse niet had kunnen en moeten voorzien. Anders gezegd: dat fietsers over het plein naar beneden gaan fietsen lag dusdanig voor de hand, dat Gemeente Hilversum daarmee rekening had moeten houden bij de inrichting van het plein, meer in het bijzonder de aanleg van de in deze procedure bedoelde trappartij, dan wel dat zij afdoende maatregelen had moeten treffen, om te voorkomen dat het daaraan verbonden gevaar voor personen en zaken zich zou verwezenlijken. De hiervoor bedoelde fout van De Vries moet echter wel een rol spelen bij het bepalen van de mate van eigen schuld, zoals bedoeld in artikel van het Burgerlijk Wetboek, welke eigen schuld immers in beginsel aanleiding behoort te geven tot het verminderen van de plicht van Gemeente Hilversum om de door het

6 ongeval veroorzaakte schade te vergoeden. Daarop wordt hierna bij het bespreken van de schade teruggekomen. De schade. Vaststaat dat De Vries zowel lichamelijke schade heeft geleden als schade aan zijn bril. De schade aan de bril laat zich naar redelijkheid en billijkheid als volgt begroten. Vervangingswaarde bril minus aftrek wegens nieuw voor oud = 463,-- -/- 30% = 324,10. De schadevergoeding wegens door de Vries ondervonden schrik en pijn laat zich naar redelijkheid en billijkheid schatten op een bedrag groot 250,--. De totale schade beloopt dan een bedrag groot 574,10. De rijdende rechter bepaalt de eigen schuld van De Vries op 25%, zodat hij recht heeft op vergoeding van 75% van 574,10 = 430,58. Laatstgenoemd bedrag blijft binnen de financiële grenzen van de vordering en zal worden toegewezen. Daaraan kan niet afdoen dat De Vries zijn vordering in de bindend adviesovereenkomst heeft toegespitst op de bril, nu een redelijke afdoening van het geschil met zich meebrengt, dat zijn gehele schade binnen de financiële grenzen van de vordering moet worden meegenomen bij de begroting van de door Gemeente Hilversum te vergoeden schade. Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist. B E S L I S S I N G Gemeente Hilversum wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan De Vries te betalen de somma van 430,58. Indien niet op tijd wordt betaald is daarover wettelijke rente verschuldigd vanaf heden totdat wel betaald is. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

7 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als rijdende rechter en uitgesproken te Zaandam op 23 februari Mr F.M. Visser Bindend Adviseur Mr C.M. Visser secretaris

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Stappenplan ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Wettelijke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet of uit overeenkomst.

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 1 INLEIDING Art. 48 (oud) Rv bepaalt dat de rechter verplicht is om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Deze bepaling omvat echter meer dan alleen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv)

Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv) Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv) Mr. M.M. Stolp en mr. J.F. de Groot* Inleiding Op 7 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met

Nadere informatie