De zorgsector controller óf de controller in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorgsector controller óf de controller in de zorgsector"

Transcriptie

1 De zorgsector controller óf de controller in de zorgsector Een kwantitatief onderzoek naar de rol van de controller in de zorgsector met een toenemende marktwerking Nivra-Nyenrode opleiding Master of Science in Accountancy, afstudeerrichting accountancy & Contolling Naam : Åge van Roon Facultaire begeleider : drs. J.A. ten Rouwelaar

2

3 I. Voorwoord Het schrijven van deze scriptie is het eindresultaat van een zeer waardevol leerproces voor de masters degree in controlling. De afgelopen 2½ jaar op Nivra-Nyenrode heeft me niet alleen veel rijker gemaakt qua kennis, maar ook qua mens. Kortom het heeft mijn leven in positieve zin enorm beïnvloed. Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleider en grote voorbeeld Hans ten Rouwelaar bedanken. De colleges waren altijd inspirerend, leerzaam en boeiend. Tevens wist hij aan elk college weer wat humor en verrassingen aan te brengen. Zijn scriptiebegeleiding heb ik als zeer plezierig ervaren. Keer op keer wist hij me toch weer te inspireren om mijn scriptieonderzoek verder te perfectioneren. Ik vond het zeer eervol om ook zo nauw betrokken te mogen zijn bij zijn PhD 1 onderzoek. Ik hoop dat ik hem bij de post-master controllers opleiding weer tegen mag komen. Uiteraard wil ik ook alle overige docenten van Nivra-Nyenrode bedanken voor de prachtige colleges. Dan zijn er nog de mijn klasgenoten van de groep MSc-07. Vaak hebben we elkaar aangekeken hoe diep de kringen onder de ogen waren en vervolgens waren we toch apetrots dat we elke keer weer acte de présence gaven. De vereniging HEAD wil ik hartelijk bedanken voor de geweldige medewerking om mijn vragenlijst op de site te plaatsen en een verzoek tot deelname aan het onderzoek te versturen via de digitale nieuwsbrief. Christa, Youri en Aida fijn dat jullie me elke keer maar weer naar mijn zolderkamertje stuurden, zodat ik weer aan mijn scriptie kon gaan werken. Jullie ondersteuning en opofferingen maakten het mogelijk dat ik de afgelopen jaren deze studie kon doen en dat ik de komende paar jaren nog de post-master van jullie mag doen. Åge van Roon Amersfoort, januari Ph.D. Doctor of Philosophy doctoraat. 3 van 64

4 II. Samenvatting In deze scriptie onderzoeken wij welke competenties, karakter- en persoonseigenschappen een instellingscontroller (concerncontroller) heeft in zowel de cure (ziekenhuizen) als de care (verstandelijk gehandicaptenzorg) sector. In 2003 is door middel van een Kabinetsakkoord het startsein gegeven om een stelselwijziging binnen de gezondheidszorg door te voeren. Deze stelselwijziging introduceerde marktprikkels binnen de zorgsector waardoor onder andere de instellingsbekostiging plaats heeft gemaakt voor een prestatiebekostiging. De stelselwijziging in de gezondheidssector heeft tot doel om de als maar stijgende kosten voor zorg te doen afremmen door het afdwingen van meer efficiëntie binnen de zorgsector. De bedrijfsvoering van instellingen binnen de gezondheidszorg moet dus efficiënter worden en voorbereid zijn op de komende ondernemersrisico s zoals continuïteitsrisico s, afzetrisico s en risico s van vertrouwen die veroorzaakt worden door het invoeren van marktwerking in de zorgsector. Een controller kan met zijn of haar brede opleiding een waardevolle bijdrage leveren aan het efficiënter en effectiever maken van de bedrijfsvoering en de controller kan de instelling helpen met het minimaliseren van de ondernemersrisico s. Zowel de marktwerking als de raison d être van een instellingscontroller met zijn of haar toegevoegde waarde aan het efficiënter maken van de bedrijfsvoering, zijn beide pas de laatste paar jaren actueel geworden in de gezondheidszorg door de eerder genoemde stelselwijziging. In de zorgsector is voor zover ons bekend nog geen onderzoek gedaan naar de rol en de competenties van de instellingscontroller. In deze scriptie hebben wij dan ook de volgende probleemstelling opgesteld: Welke competenties, karakter- en persoonseigenschappen hebben controllers in de cure en in de care sector en waarin verschillen deze? Deze scriptie is opgezet als een kwantitatief theorietoetsend survey-onderzoek. Hiertoe hebben we een aantal hypothesen geformuleerd die we op juistheid hebben getest door het analyseren van de data die we hebben verkregen uit de ingevulde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn verstuurd aan 101 ziekenhuizen en 107 instellingen voor gehandicaptenzorg. De vragenlijst was tevens te downloaden vanaf website van de vereniging HEAD 2 uit Assen. 2 Vereniging HEAD is een vereniging voor het financieel-, bedrijfskundig- en informatiemanagement in de zorg en heeft ruim 1000 leden. 4 van 64

5 In dit scriptieonderzoek is duidelijk geworden, dat er verschillen bestaan in competenties, karakter- en persoonseigenschappen tussen controllers, die werkzaam zijn in de cure sector en controllers die werkzaam zijn in de care sector. Een verband tussen laatstgenoemde eigenschappen van de controller en de mate van marktwerking is in dit scriptieonderzoek echter niet aangetoond. In vergelijking met de care sector, is de controller in de cure sector meer involved in het besluitvormingsproces van het bestuur. In vergelijking met de cure sector, besteedt de controller in de care sector meer tijd aan control werkzaamheden. De competenties van de controller werkzaam in de cure sector zijn: Het hebben van voldoende communicatievaardigheden, waarbij het vooral van belang is dat de controller goed kan bepalen wat belangrijk is voor de bestuurders van de instelling en hierover adviezen kan geven; Het hebben van inter-persoonlijke vaardigheden, waarbij het vooral van belang is dat de controller voldoende relaties en invloed kan opbouwen én de bestuurders constructief kan uitdagen; Het hebben van een broad scope, waarbij zoveel mogelijk processen van de instelling doorzien worden zodat de bestuurders van de juiste informatie kunnen worden voorzien; Het hebben van een leerdoel, waarbij de controller liever slimmer dan nog harder werkt; Het minimaal hebben van een wetenschappelijke master of post-master opleiding. De persoonseigenschappen van de controllers uit zowel de cure als de care sector zijn: Resilient (heeft weinig behoefte aan stabiliteit); Explorer (staat open voor ervaringen); Focused (heeft een hoge mate van zorgvuldigheid). 5 van 64

6 Inhoudsopgave: I. Voorwoord...3 II. Samenvatting Inleiding Motivatie Aanleiding Doelstelling Probleemstelling Beoogd gebruik van de onderzoeksuitkomsten Onderzoeksmodel Leeswijzer Theorie Het overheidsbeleid Bekostiging zorginstellingen Wet en regelgeving Health care governance De rol van de controller De rol van de instellingscontroller in de zorgsector Competenties Communicatie en inter-persoonlijke vaardigheden Veel bedrijfsprocessen doorzien (broad scope) Het hebben van een leerdoel oriëntatie Karaktereigenschappen Neuroticisme (N) Extraversie (E) Openstaan voor ervaringen (O) Vriendelijkheid (A) Zorgvuldigheid (C) Persoonseigenschappen Leeftijd Geslacht Opleiding Werkervaring Samenvatting hypothesen Onderzoeksmethodologie Onderzoeksmethode van 64

7 3.2. Methode van dataverzameling Vragenlijst Pre-testing vragenlijst Steekproefopzet Resultaten Beschrijvende statistiek Onderzoeksresultaten De rol van de instellingscontroller (H1 & H2) Competenties (H3a, H3b, H3c en H3d) Persoonseigenschappen Karaktereigenschappen (H4a, H4b, H4c, H4d en H4e) Conclusies en aanbevelingen Discussie Beperkingen Toekomstig onderzoek Literatuurlijst Bijlagen...58 A. Definities...58 B. Prenotice Letter...59 C. Begeleidende brief...60 D. Extractie van de vragenlijst...61 E. Geëlimineerde vragen...64 F. Website HEAD-online van 64

8 8 van 64

9 1. Inleiding 1.1. Motivatie De bevolkingsopbouw in Nederland is sterk aan het veranderen. De naoorlogse babyboomers zullen de komende jaren hun steentje bijdragen aan de toenemende vergrijzing en tegelijkertijd hebben we te maken met een ontgroening; er worden steeds minder baby s geboren (CBS ). In een vergrijzende samenleving nemen de kosten voor zorg toe. Tegelijkertijd neemt door de ontgroening de lastendruk om deze zorg collectief op te brengen ook toe. Ruwweg tien procent van onze consumptieve uitgaven is toe te schrijven aan gezondheidszorg en als bovenstaande trends zich doorzetten kunnen deze uitgaven de komende decennia met wel veertig procent stijgen (Mouton et al. 2006). De kosten voor collectieve zorg zullen naar verwachting 8,3% van het van het Bruto Binnenlands Product (BBP) gaan uitmaken in 2007 en er wordt een volumegroei van deze zorg verwacht van 3¼ % per jaar voor 2006 en 2007 (MEV ). Om de kosten beheersbaar te houden, vinden er in de gezondheidszorg momenteel ingrijpende veranderingen plaats. Door een relatie te leggen tussen prestaties en kosten worden er in de gezondheidszorg marktprikkels geïntroduceerd (Deloitte 2005). Men gaat van instellingsbekostiging naar prestatiebekostiging. De zorgaanbieders krijgen daardoor opeens te maken met ondernemersrisico s die tot op heden niet speelden in de gezondheidszorg. Continuïteit en zekere afzet van producten en diensten zijn opeens niet meer vanzelfsprekend. Dit leidt ertoe dat de bedrijfsvoering van de zorginstellingen een stuk efficiënter moet worden. De Nederlandse samenleving ziet de financiering van de zorg als besteding van publiek geld en wenst dus ook inzage in de bedrijfsprocessen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Dit veroorzaakt een vergaande regulering van inzagerecht voor verschillende stakeholders en strenge voorwaarden voor administratieve organisatie en interne controle (CTG/Zaio , 2004) (Nza ) met controlepunten, verificaties en toetsingen. Tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld de reikwijdte van het adviesrecht van cliëntenraden wordt uitgebreid (Min VWS ). Maar ook de nu ontstane ondernemersrisico s zoals de 3 Kerncijfers bevolkingsprognose, 4 Macro Economische Verkenning 2007, Tabel 5.2 pagina 114, 5 College Tarieven Gezondheidszorg / Zorgautoriteit in oprichting: Kaderregeling AO/IC AWBZ productieregistratie en facturering (caresector); Kaderregeling AO/IC inzake DBC- registratie en facturering (curesector). 6 Nederlandse Zorgautoriteit: per 1 januari 2007 is de Kaderregeling AO/IC AWBZ productieregistratie en facturatie (care sector) vervangen door: Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders. 7 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, persbericht , 9 van 64

10 continuïteit zullen ervoor zorgen dat financieringsinstellingen, toeleveranciers en medewerkers meer zekerheden zullen gaan eisen. De eerder genoemde noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsvoering bij zorginstellingen heeft een impact op de rol en de competenties van de instellingscontroller 8. Recente onderzoeken naar de rol van de controller en de bijbehorende competenties (Ten Rouwelaar 2006; Roozen et al. 2006) zijn algemeen van aard en concentreren zich niet op de not-for-profit sector. Door deze brede focus kunnen bepaalde sectorafhankelijke situaties onderbelicht blijven. Door het scriptieonderzoek toe te spitsen op één aparte sector (in casu gezondheidszorg) is een gedetailleerder onderzoek naar de rol van de controller in die sector mogelijk. In de zorgsector is voor zover ons bekend geen onderzoek gedaan naar de rol en de competenties van de instellingscontroller. De term controller heeft pas de laatste paar jaar haar intrede gedaan in de zorgsector als reactie op stelselwijzigingen in de zorg. Vaak worden in de zorgsector de controllerstaken uitgevoerd door het voormalige hoofd economische of administratie dienst (HEAD) die dan de controller van de instelling is geworden. Naast alleen een functienaamswijziging is er ook een significante taakwijziging: deze nieuwe instellingscontroller krijgt naast de bestaande werkzaamheden ook te maken met voorheen voor deze sector onbekende ondernemersrisico s. Het huidige takenpakket van de instellingscontroller is dus een andere dan het takenpakket van voor de stelselwijziging. Naast de grote druk op het takenpakket van de instellingscontroller door de interne control issues en het naleven van de eisen die gesteld worden in de wet en regelgeving en de (Healthcare) governance code, komt er door de stelselwijziging ook een druk op het takenpakket van de instellingscontroller voor meer besluitvormingsondersteuning aan het management als reactie op de geïntroduceerde marktprikkels. Deze taakwijziging vraagt om een andere functionaris dan van voor de stelselwijzigingen. De zorgsector is grofweg te verdelen in twee te onderscheiden sectoren, te weten: de cure sector (genezen) waarbij het gaat om klinische en deeltijd zorg die veelal korter van aard zijn en de care sector (verzorgen) die gericht is op het verzorgen en bestrijden van de negatieve gevolgen van een ziekte en/of aandoening die veelal langduriger van aard is (Van der Kraan 2006). In deze scriptie definiëren we de cure sector als de sector waarbij kortdurende zorg wordt verleend welke korter duurt dan één jaar en de care sector als de sector waar langdurige zorg wordt verleend welke langer duurt dan één jaar. Er is een verschil in de mate van marktprikkels die geïntroduceerd zijn in de zorgsector tussen de 8 In deze scriptie worden de termen: instellingscontroller, zorgcontroller en controller in de zorgsector door elkaar gebruikt, bedoeld wordt de controller die centraal op instellingsniveau bij een zorginstelling is gepositioneerd: de concerncontroller. 10 van 64

11 cure en de care sector. Tevens is er een verschil in de mate gereguleerde inzagerechten door derden en de voorwaarden voor de administratieve organisatie van de zorginstellingen tussen de cure en de care sector. In deze scriptie verwachten we door de laatstgenoemde drie verschillen ook verschillen tussen de rol van de controller in de cure en de rol van de controller in de care sector te vinden. We onderzoeken welke competenties, karakter en persoonseigenschappen de huidige controllers in de cure en de care sector hebben. Met behulp van de verwachte verschillen trachten we input te geven aan een te ontwerpen profielschets van een instellingscontroller in de zorgsector die effectief kan inspelen op de gevolgen van de geïntroduceerde markprikkels. Tabel 1-1 laat de invloeden zien op de rol van de instellingscontroller. Sector Cure Care Inkoper zorg Private ziektekosten verzekeraars Mate van (gereguleerde) marktprikkels 9 Middelmatig Inzagerechten en voorwaarden administratieve organisatie Hoog Zorgkantoren Vooralsnog laag Erg hoog Tabel 1-1 verschillen cure en care sector Aanleiding Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de verschillen in bedrijfsvoering tussen de forprofit en not-for-profit instellingen in de zorgsector. Een onderzoek van (Lawson 2005) toont aan dat for-profit zorginstellingen in de VS veel meer gebruik maken van nieuwe efficiënte accountingtechnieken dan not-for-profit instellingen terwijl er op deze laatst genoemde een steeds grotere druk wordt uitgeoefend om efficiënter te gaan werken. Deels kan dit verklaard worden door de bevindingen uit een ander onderzoek in Noord-Amerika (Younis et al. 2003) waarin wordt aangetoond, dat indien er bij zorginstellingen een winstprikkel is, er meer kostenefficiënt gewerkt wordt dan bij zorginstellingen die deze prikkel niet hebben. Naast kostenefficiëntie, is in de zorgsector een hoge kwaliteit van de geleverde producten en diensten conditio sine qua non. Recent onderzoek in de VS (Jiang 2006) heeft deze combinatie van kostenefficiëntie met hoge kwaliteit bij zowel de for-profit als de not-for-profit zorginstellingen onderzocht. Ook dit onderzoek toonde aan dat er verschillen zijn, waarbij de zorginstellingen in de for-profit beter scoorden in de combinatie van kostenefficiëntie met een hoge kwaliteit dan de not-for-profit zorginstellingen. 9 Marktprikkels relatief voor de zorgsector: sinds 2005 is ongeveer 10% van de omzet van een ziekenhuis onderhevig aan marktwerking (Redekop et al. 2006). 10 Zie voor verdere toelichting van de begrippen hoofdstuk van 64

12 De in de vorige alinea genoemde onderzoeken tonen aan dat er een verschil is in bedrijfsvoering tussen de for-profit en not-for-profit zorginstellingen. Andere onderzoeken in Noord-Amerika (Guptill 2005; Weinberger 2004) zien echter een beweging, dat not-forprofit zorginstellingen meer transparant en proactief gaan werken en dat informatiemanagement een steeds meer prominente plaats inneemt. De bedrijfsvoering van not-for-profit zorginstellingen is dus aan het veranderen en gaat meer lijken op de bedrijfsvoering bij for-profit zorginstellingen in de VS. Door de toenemende liberalisering van de zorgsector in Nederland zal er net zoals in Noord-Amerika een beweging noodzakelijk (en al gaande) zijn om de not-for-profit bedrijfsvoering aan te passen in een meer op de for-profit gelijkende bedrijfsvoering. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg zegt hierover: De risico s op de zorgproductie in instellingen zullen aanzienlijk toenemen. Oorzaken: de beoogde veranderingen in het vastgoed- en kapitaallastenbeleid in combinatie met de ook toegenomen risico s op de zorg inkoopmarkt. Het management van deze risico s vereist nieuwe competenties (RVZ 2006) pagina 35. Een competente instellingscontroller die vaak als het financiële geweten van de zorginstellingen wordt gezien zou in dit veranderingsproces gezien zijn of haar vaak brede opleiding een zeer belangrijke rol kunnen spelen. Maar wat is dan de huidige rol van de instellingscontroller in de zorgsector? Volgens een onderzoek in Zweden (Andreasson et al. 2005) richt de instellingscontroller in de Zweedse publieke sector zich meer op traditionele accounting werkzaamheden en is meer intern gericht dan de controllers in het bedrijfsleven. Deze scriptie kan een aanvulling geven op de literatuur over de rol van de instellingscontroller in de zorgsector in Nederland. Aangezien deze scriptie ook kijkt naar de ideale rol van de instellingscontroller in de zorgsector, kan het ook aanbevelingen doen om te komen tot een ideale rol van de instellingscontroller in de zorgsector Doelstelling Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht met betrekking tot de benodigde competenties, karakter- en persoonseigenschappen van de instellingscontrollers, behorende bij de ideale rol van de instellingscontroller in de zorgsector in Nederland om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Voorts is het onderzoek er op gericht om kennis en inzichten te verwerven in de huidige competenties, karakter- en persoonseigenschappen van de instellingscontrollers in de zorgsector in Nederland. 12 van 64

13 Tenslotte wordt er met het onderzoek beoogd aanbevelingen te doen om de positie van de instellingscontroller in de zorgsector verder te professionaliseren Probleemstelling Welke competenties, karakter- en persoonseigenschappen hebben controllers in de cure en in de care sector en waarin verschillen deze? 1. Welke rollen kan de controller theoretisch vervullen? 2. Wat zijn de door de overheid geïntroduceerde marktprikkels in de cure en in de care sector en verschillen deze marktprikkels tussen deze twee sectoren? 3. Wat zijn de competenties, karakter- en persoonseigenschappen van de huidige controller in de cure en in de care sector en verschillen deze eigenschappen tussen deze twee sectoren? 1.5. Beoogd gebruik van de onderzoeksuitkomsten De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om bij eventuele vacatures gericht op zoek te gaan naar instellingscontrollers met bepaalde competenties, karakter- en persoonseigenschappen welke het beste passen bij de gewenste rol. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten gebruikt worden voor een verdere professionalisering van de positie van de huidige controllers in de zorgsector Onderzoeksmodel Figuur 1-1 onderzoeksmodel 13 van 64

14 Het vigerende overheidsbeleid introduceert marktprikkels in de zorgsector en heeft invloed op de Healthcare governance code en wet en regelgeving in de zorgsector. De gestimuleerde marktprikkels hebben een effect op de belangrijkheid van besluitvormingsondersteuning door de instellingscontroller aan het management: een involved controller (support rol). De strakke wet en regelgeving en de importantie van de governance in de zorgsector hebben een effect op de belangrijkheid van de integriteit van de financiële rapportages en interne controle: een independent controller (control rol). De sector waarin de instellingscontroller werkt (care / cure), heeft effect op de belangrijkheid van een eventuele nadruk op de support of control rol. De huidige competenties, karakter en persoonseigenschappen van de instellingscontrollers hebben een effect op de mate van effectiviteit van de instellingscontrollers in de cure en de care sector Leeswijzer Het vervolg van deze scriptie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 beginnen we met een toelichting op de stelselwijziging in de zorgsector en hoe dat is doorgewerkt in de bekostiging, Wet en regelgeving en governance in de zorgsector. Vervolgens beschrijven we wat de rol van de controller hierbij is. In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk beschrijven we welke eigenschappen het beste horen bij een ideaal type controller in de zorgsector. We hebben enkele verwachtingen vanuit de theorie als hypothesen opgesteld. In hoofdstuk 3 lichten we de gebruikte onderzoeksmethodologie toe. In hoofdstuk 4 presenteren we onze onderzoeksresultaten. Om in hoofdstuk 5 tot enkele conclusies, aanbevelingen, beperkingen en voorstellen voor toekomstig onderzoek te komen. In hoofdstuk 6 hebben we de gebruikte literatuur opgesomd en in de bijlagen zijn de gebruikte definities en een extractie van de gebruikte vragenlijst vermeld. 14 van 64

15 2. Theorie Het huidige overheidsbeleid heeft er voor gezorgd dat de liberalisatie van de zorgsector handen en voeten gekregen heeft door het invoeren van een grote stelselwijziging. De bekostiging van zorginstellingen is zo gewijzigd dat er (deels) marktprikkels in deze sector geïntroduceerd zijn, wat een toenemende onzekerheid voor deze zorginstellingen met zich meebrengt. De zorginstellingen krijgen nu te maken met afzetrisico s, continuïteitsrisico s en risico s van vertrouwen (Mouton et al. 2006). Voor deze stelselwijziging moest groot deel van de Wet en regelgeving voor de zorgsector worden aangepast. De stelselwijziging bracht ook een versterking van de toch al toenemende roep om meer governance in de zorg. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de werkzaamheden van de instellingscontroller Het overheidsbeleid Decennia lang werd er in de vorige eeuw en de eerste paar jaren van deze, gesproken over hervorming van de gezondheidszorg. Vele kabinetsplannen ten spijt, bleef het steeds alleen maar bij praten. Uiteindelijk werd in het jaar 2003 door middel van een Kabinetsakkoord het startsein gegeven om een stelselwijziging binnen de gezondheidszorg door te voeren. Het aloude systeem van centrale overheidssturing heeft nu zoveel mogelijk plaats gemaakt voor een decentraal stelsel van gereguleerde concurrentie [ ] Zorgaanbieders dienen meer prestatiegericht te gaan werken, en krijgen meer mogelijkheden om zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en wensen van burgers. (Eerste Kamer ) Bekostiging zorginstellingen In het oude regime werden zorginstellingen betaald op grond van afspraken met de instellingen die het verzekeringsgeld beheerden. Via een ingewikkeld grofmazig afspraken- en afrekensysteem werd er een budget (op basis van aantal bedden) vastgesteld dat naar eigen inzicht door de zorginstellingen kon worden ingezet. Er lag geen directe relatie tussen kosten en prestatie. In het nieuwe regime heeft de instellingsbekostiging plaats gemaakt voor een prestatiebekostiging; vanaf 1 januari 2006 wordt niet meer betaald voor het hebben van capaciteit, maar voor het leveren van prestaties. Het inzetten van het budget naar eigen inzicht is door het oormerken per prestatie moeilijker geworden; het ontvangen budget mag alleen maar voor de activiteit waarvoor het bedoeld is, worden 11 Toelichting eerste kamer op Zorgverzekeringswet 15 van 64

16 gebruikt. Om de zorginstellingen bestuurbaar te houden is het van belang dat voor alle geleverde prestaties een kostprijs wordt berekend. Met behulp van deze kostprijzen kunnen de zorginstellingen zorgarrangementen opstellen en deze verkopen aan de zorgverzekeraars. In de cure (genezen) sector wordt dit diagnose behandelcombinatie (DBC 12 ) en in de care (verzorgen) sector zorgzwaartegroepen 13 genoemd. Dit indelen in zorgarrangementen kan het mogelijk maken om prijs en kwaliteit tussen de verschillende zorginstellingen onderling te gaan vergelijken. Hier zien we de eerste tekenen van een marktprikkel. Deze marktprikkel wordt echter tegelijkertijd weer beperkt door het feit dat er maximum tarieven zijn vastgesteld (WMG 14 ), er een verplichting tot levering is én er een controle op de werkelijke kosten is. Het is maar de vraag of deze onevenwichtigheid kan blijven bestaan en of de tarieven in de toekomst misschien (moeten) worden vrijgegeven (Mouton et al. 2006) Wet en regelgeving Grofweg is de zorg te verdelen in cure en care sector. Cure valt onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (ZVW) deze sociale verzekeringswet wordt nu geheel uitgevoerd door private verzekeraars. Care valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) deze sociale verzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. De AWBZ kent zeven functies 15 welke wettelijk verankerd zijn in het Besluit Zorgafspraken. Per 1 januari 2007 is de laagste functie in casu huishoudelijke verzorging overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) welke uitgevoerd wordt door de gemeenten. In Figuur 2-1 op pagina 17 geven we schematisch aan onder welke wetgevingsregimes de verschillende instellingen 16 vallen en hoe de zeven AWBZ functies zijn gepositioneerd. Oorspronkelijk was de AWBZ slechts bedoeld voor langdurige zorg bij chronisch zieken en gehandicapten, maar in de loop der tijd zijn daar steeds meer functies bijgekomen. De AWBZ is daardoor langzamerhand onbetaalbaar geworden (Mouton et al. 2006). De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft recentelijk een advies (RVZ ) uitgebracht waarbij de zorg uit de AWBZ naar de ZVW en alle ondersteuning naar de WMO zou kunnen worden overgeheveld. Het beleid van het kabinet Balkenende III wilde echter nog geen stelselwijziging binnen de AWBZ doorvoeren, maar erkende wel dat deze Wet 12 Bestaat uit een tabel met duizenden DBC s 13 Ook wel genoemd IZA (individueel zorgarrangement), ZZP (zorgprogramma) of zorgarrangement. Het is een groepering van functies tot te leveren diensten. 14 Wet Marktordening Gezondheidszorg (tarievenwet), was voor 1 januari 2006 Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). 15 De functies zijn van hoog naar laag: behandeling en verblijf, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging, 16 Genoemde instellingen hebben het vragenformulier ontvangen, voor toelichting zie 3.5 op pagina Raad voor Volksgezondheid en Zorg, Mensen met een beperking in Nederland: de AWBZ in perspectief, 16 van 64

17 niet erg doelmatig is en dat de uitvoering onvoldoende financiële prikkels krijgt (Min. VWS ). Nader onderzoek moet uitwijzen of langdurige zorg voor iedereen toegankelijk is en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het volgende kabinet zal zich hier over moeten buigen in Wel heeft het kabinet Balkenende III besloten dat de taken van de zorgkantoren na 2009 ondergebracht worden bij de individuele private verzekeraars (Min. VWS ). Figuur 2-1 situatie na de stelselwijziging 20 Onder het oude regime werd het erkennen en toelaten van zorginstellingen geregeld via de Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV). Na erkenning volgde er automatisch een contract met verzekeraars of zorgkantoren. In het nieuwe regime is deze wet vervangen door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en het automatische contract afgeschaft. Tevens is de drempel tot toelating aanzienlijk verlaagd. Concurrentie kan hiermee makkelijker tot de zorgmarkt toetreden. Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat de zorginstellingen altijd voldoende cliënten zullen hebben. De zorgverzekeraars en zorgkantoren hoeven niet meer op basis van de contracten zorg in te kopen en gaan dus op zoek naar instellingen die kwalitatief goede zorg kunnen leveren voor een lage prijs. De instellingen krijgen dus opeens te maken met afzetrisico s. 18 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, persbericht , 19 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, persbericht , 20 Overige categorale ziekenhuizen: Betreft alle niet-revalidatie instellingen met een officiële toelating. Enkele voorbeelden zijn: astmaklinieken, epilepsieklinieken, kankerklinieken, oogziekenhuizen, orthopedische inrichtingen. 17 van 64

18 Health care governance Begin deze eeuw is de aandacht voor governance explosief toegenomen (Deloitte 2005). Zo ook voor de governance in de zorg. Dit heeft geleid tot de Zorgbrede Governance code. Bij deze code wordt de definitie van de Commissie Meurs als uitgangspunt genomen, te weten: Een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op zorgorganisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de zorgorganisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg levert (TK , 29689, nr.1) De incidenten rond zorginstellingen heeft de vraag naar risicomanagement versterkt. De code bevat dan ook een in control verklaring, welke stelt dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorginstelling. Verder schrijft de code voor dat de raad van bestuur het interne risicobeheersing- en controlesysteem bespreekt met de raad van toezicht. Dit betreffen niet alleen de financiële risico s, maar ook de risico s in verband met onder andere kwaliteit van de te verlenen zorg en veiligheid van patiënten, cliënten en medewerkers. Uit jaarverslagen van ziekenhuizen blijkt dat in 2005 weer meer aandacht is besteed aan corporate governance dan in de jaren daarvoor (Ernst & Young 2006). Al eerder vermelden we dat de informatievoorziening aan stakeholders aan het veranderen is in aard, frequentie en inhoud van de verantwoording. De governance code formaliseert deze informatievoorziening. Deze formalisering heeft geleidt tot een door de zorgsector opgestelde: Jaardocument Maatschappelijke verantwoording zorg Dit Jaardocument bundelt jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (waar onder ook de transparantie-eisen van het WTZi 22 ) samen in één document. Het Jaardocument is voor alle zorginstellingen gelijk met daar waar van toepassing een sector specifieke bijlage. Vanaf 1 januari 2006 is iedere toegelaten zorginstelling verplicht zich met dit jaardocument te verantwoorden De rol van de controller Er zijn vele definities van een controller (management accountant 23 ) te vinden in de literatuur. Een definitie van meer dan 100 jaar geleden luidt: they must have acquired by course of study a knowledge of the system and rules involved, and by a course of practice Wet Toelating Zorginstellingen 23 In de wetenschappelijke literatuur worden beide benamingen voor dezelfde functionaris gebruikt. 18 van 64

19 become able to apply them to the varied complications of business life. (Bacon 1905), pagina 105. Deze definitie is iets te gedateerd en te ruim voor ons onderzoek. In dit onderzoek maken we dan ook gebruik van een wat meer algemeen gebruikte definitie: A Controller is the person in charge of both management accounting and Financial accounting in an organisation; usually the chief accountant. Also called comptroller 24. (Zimmerman 2005), pagina 784. Maar wat zijn nu de rollen die een controller kan aannemen? In 1982 merkte Vijay Sathe hierover op: de controller heeft twee schijnbaar tegenstrijdige verantwoordelijkheden. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid om te assisteren bij het besluitvormingsproces en aan de andere kant de verantwoordelijkheid voor de integriteit van de externe financiële verslaglegging en het zorgen voor een goede interne controle volgens het bedrijfsbeleid en voorschriften. Indien de nadruk bij de rol van de controller meer ligt in het gebied van assisteren van het management bij het besluitvormingsproces wordt zijn gewenste rol het proactief deelnemen aan het besluitvormingsproces (support rol) en noemt hij dit een involved controller. Indien de nadruk bij de rol van de controller meer ligt bij nauwkeurigheid en integriteit (control rol) wordt zijn gewenste rol om meer objectief en onafhankelijk te zijn van het management en noemt hij dit een independent controller (Sathe 1983). Nadruk leggen op een van deze rollen (ze zijn beide gewenst) maakt het effectief uitvoeren van de andere rol moeilijker (Sathe 1983; Pierce 2003; Maas 2005-a; Ten Rouwelaar 2006). Ook de tijdsconsumptie speelt hierin een belangrijke rol: besteedt men veel tijd aan de ene rol dan blijft er minder tijd over voor de andere rol. De ideale situatie zou dus een optimale balans tussen deze twee rollen zijn. Een controller die deze balans kan houden (twee petten dragen) wordt door (Sathe 1983) een strong controller genoemd. Om deze balans te kunnen houden zal de controller over bepaalde persoonseigenschappen, competenties en karaktereigenschappen moeten beschikken. Ook is er een mogelijkheid om de twee rollen te verdelen over twee controllers dan spreekt hij over een split controller (Sathe 1983). De indeling in twee tegenstrijdige rollen voor de controller wordt het meeste gehanteerd door onderzoekers. Het zijn vaak verschillende namen voor de twee eerder onderscheidden rollen van de controller. Een recente rolverdeling vonden we in het onderzoek van De Waal te weten: een adviseur van het management en bewaker van de financiële betrouwbaarheid. Hij noemt ze respectievelijk CPO (Chief Performance Officer) en CAO (Chief Accounting Officer) waarbij hij de twee rollen gelijk over twee functionarissen verdeelt (De 24 Het woord: Comptroller is door een fout in de vertaling van het originele woord vanuit het Latijn ook in gebruik genomen. Zowel Controller als Comptroller wordt gebruikt om de controlling functie aan te duiden in de VS (Sathe 1982) 19 van 64

20 Waal 2006). Dit komt overeen met de eerder door (Sathe 1983) genoemde split controllers. In deze scriptie onderscheiden we twee rollen van de controller: een actieve betrokkenheid bij het management (support rol) act-before-the-fact en verantwoordelijkheden voor nauwkeurigheid en integriteit (control rol) after-the-fact-reporting De rol van de instellingscontroller in de zorgsector De functie van instellingscontroller heeft pas de laatste paar jaar haar intrede gedaan in de zorgsector als reactie op de stelselwijzigingen in de zorg. Door deze stelselwijzigingen is kostenefficiënter werken nog meer dominant geworden bij de interne financiële sturing van zorginstellingen. Het financiële en strategische succes van zorginstellingen hangt af van succesvolle contractonderhandelingen en beheersing van de kosten. Controllers kunnen hierbij een vitale rol spelen, met behulp van traditionele kost accounting technieken kunnen ze een grote bijdrage leveren aan het beoordelen van potentiële contracten en het managen van kosten (Scheidt et al. 2005). In een onderzoek van (Deloitte 25 et al. 2005) worden de volgende rollen voor de instellingscontroller gedefinieerd: ondersteuner van de Raad van Bestuur, ondersteuner van het management en regisseur / projectcontroller. Deze ondersteuning gaat meestal niet alleen over het aandragen van financiële oplossingen, maar voornamelijk ook over verbeterde werkwijzen op de werkvloer en wijzigingen in het zorgaanbod. Vooral in de care sector ziet men vaak dat het voormalige hoofd economische en of administratieve dienst (HEAD) de controllerstaken op zich heeft genomen terwijl we in de cure sector juist een trend zien, dat er controllers uit de for-profit sector worden aangetrokken. In de mate van marktwerking zien we een verschil optreden tussen de cure en de care sector. De cure sector heeft al vanaf 1 februari 2005 te maken met een deels vrije prijsvorming (Deloitte 2005). De particuliere verzekeraars onderhandelen met de individuele ziekenhuizen over prijs, kwaliteit en volume, wat een grotere druk geeft op de efficiency. Deze grotere druk op de efficiency wordt ook nog eens versterkt door het feit dat sommige verzekerden (cliënten) op basis van de afgesloten polis soms keuzevrijheid hebben door welk ziekenhuis ze behandeld willen worden. De eerste gevolgen van marktprikkels zijn al zichtbaar. Als voorbeeld kunnen we noemen de holding binnen het Erasmus MC die BV s met zorginitiatieven in de markt zet en waaronder ook het eerste Nederlandse ziekenhuis dat als BV georganiseerd is, valt (Siebelink 2006). Bij de care sector is er vooralsnog min- 25 In dit onderzoek worden de instellingscontrollers met de oude benaming te weten: HEAD genoemd. 20 van 64

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement ARR 2009 BWK 4268 Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement Afstudeeronderzoek Technische Universiteit

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Johan van der Heijden Peter Mulder

Johan van der Heijden Peter Mulder Schaken op meerdere borden tegelijk Maatschappelijk ondernemen in de chronische zorg Johan van der Heijden Peter Mulder MBA-Health April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 1. Inleiding: maatschappelijk

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Winst in de eigendomsstructuur

Winst in de eigendomsstructuur Winst in de eigendomsstructuur Amsterdam, februari 2010 In opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen Winst in de eigendomsstructuur Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen Marco

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN 25 NOVEMBER 2013 DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE INSTRUMENTEN VOOR CLIËNTENPARTICIPATIE HAGAR MICHEL - 3381498 MASTERSCRIPTIE UTRECHTSE

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H.

Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H. Zorg om vernieuwing Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen TNS-Nipo H. Foekema Januari 2006 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece Zorg in Dialoog Een pre-experimenteel onderzoek Masterpiece Studentnummer: 2043843 Naam: Joost Groothuijsen Onderwijsinstelling: Hogeschool Zuyd Heerlen Faculteit: Verpleegkunde Afstudeerrichting: AGZ

Nadere informatie

Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector.

Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector. Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector. Een verklarende casestudy naar management accounting change als gevolg van de introductie van zorgzwaartefinanciering in de verplegings-

Nadere informatie