Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het decreet leren en werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het decreet leren en werken"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO datum : gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie, Janwillem Ravyst, Jan Schokkaert, Linda Wouters, Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het decreet leren en werken 1 Inleiding Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap brengt grote veranderingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) met zich mee. Zo verandert de organisatie, de begeleiding van nieuwe inschrijvingen, de mogelijke studiebekrachtiging,... Deze Mededeling wil een algemeen overzicht geven van het deeltijds beroepssecundair onderwijs zoals het er uitziet na de veranderingen die uit het nieuwe decreet voortvloeien. Ze is voornamelijk gericht op scholen uit het voltijds secundair onderwijs die in de praktijk dikwijls weinig informatie hebben over het deeltijds onderwijs. Vanzelfsprekend nemen de wijzigingen die uit het nieuwe decreet volgen een belangrijke plaats in. In de eerste plaats geven we een kort overzicht van de structuur en de organisatie van het dbso. Daarna volgen de belangrijkste wijzigingen die sinds 1 september 2008 van kracht zijn. In het stelsel van leren en werken zijn er uiteraard ook nauwe contacten met organisaties die bij de component werkplekleren betrokken zijn. Hierop wordt eveneens ingegaan. 2 Wetgeving De reglementering betreffende het deeltijds beroepssecundair onderwijs is opgenomen in: het decreet van 10 juli 2008 over Het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap ; 1 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap; 2 de ministeriële omzendbrief SO/2008/08 van 8 augustus 2008 over Het stelsel van leren en werken > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > secundair onderwijs > leren en werken 2 > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > secundair onderwijs > leren en werken 3 > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair onderwijs > instellingen en leerlingen > leren en werken

2 2 De volgende Mededelingen behandelen aspecten van het deeltijds beroepssecundair onderwijs: Mededeling van 24 november 2011 over De klassenraad in het dbso (M-VVKSO ); Mededeling van 7 oktober 2008 over Het schoolreglement in het deeltijds beroepssecundair onderwijs: het centrumreglement (M-VVKSO ); Mededeling van 8 september 2011 over Inschrijvingen in het voltijds secundair onderwijs vanuit het deeltijds onderwijs (M-VVKSO ) ; Mededeling van 6 december 2011 over De overstap naar het dbso vanuit het buitengewoon secundair onderwijs (M-VVKSO ); Mededeling van 30 maart 2009 over Afwezigheden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (M-VVKSO ). 3 Organisatie en structuur van het deeltijds beroepssecundair onderwijs 3.1 Organisatie In het deeltijds beroepssecundair onderwijs komen geen vakken, graden, leerjaren of studiegebieden voor. Vanaf het schooljaar wordt het dbso modulair uitgebouwd. Een jongere kan een opleiding starten of eindigen op ieder moment van het schooljaar. Ook kan een module op elk ogenblik van het schooljaar starten, gespreid worden over een aantal dagen of weken, en zelfs schooljaaroverschrijdend zijn. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs bestaat uit de component leren en de component werkplekleren. De component leren omvat 15 wekelijkse lestijden algemene en beroepsgerichte vorming in het centrum deeltijds beroepssecundair onderwijs (cdo). Een schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar, met uitzondering van de vastgelegde vakantieperiodes. De urenverdeling tussen algemene en beroepsgerichte vorming wordt aan het cdo overgelaten. De klassenraad kan de jongere, vanaf het schooljaar dat begint in het kalenderjaar waarin hij 18 wordt, vrijstellen van de algemene vorming. In dat geval worden de 15 wekelijkse lestijden volledig aan beroepsgerichte vorming besteed. 3.2 Toelating tot het dbso Een jongere kan tot het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden toegelaten als hij enerzijds aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan en anderzijds de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt. Dat betekent: vanaf 16 jaar zonder verdere voorwaarden; vanaf 15 jaar indien de leerling de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs al dan niet met vrucht heeft beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten). In zeer uitzonderlijke gevallen kan een jongere bijzondere toelating krijgen om vanaf het begin van het schooljaar waarin hij deeltijds leerplichtig wordt, het deeltijds beroepssecundair onderwijs te volgen. Die toelating wordt gegeven door de directie van het cdo en op advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding waarmee de school waar de jongere de lessen volgt samenwerkt. Deze jongeren worden bij voorkeur 15 jaar vóór 31 december van het schooljaar waarin zij in het dbso worden ingeschreven. Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs instromen. Hij kan het dbso volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt. Daarna kan een cdo alsnog beslissen om de jongere als vrije leerling in te schrijven. Jongeren moeten met het oog op consumentenbescherming of beroepsuitoefening eveneens medisch geschikt zijn bevonden voor bepaalde opleidingen.

3 3 3.3 Evaluatie en studiebekrachtiging In tegenstelling tot het voltijds secundair onderwijs kent het dbso geen delibererende klassenraden. De toekenning van studiebewijzen kan op elk tijdstip van het schooljaar plaatsvinden. De klassenraad heeft de bevoegdheid om te beslissen of een leerling voor een opleiding of een module geslaagd is en of een leerling de leerplandoelstellingen voor Project algemene vakken (PAV) in voldoende mate heeft verworven. De klassenraad bepaalt tevens de wijze waarop de jongere individueel wordt geëvalueerd. Bij het nemen van evaluatiebeslissingen wordt er rekening gehouden met de concrete gegevens uit het dossier van de jongere, inzonderheid met de resultaten die voortvloeien uit de evaluatie van de jongere tijdens het schooljaar. De centra deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen volgende studiebewijzen uitreiken: een attest van verworven competenties; een deelcertificaat van een module; een certificaat van de opleiding; het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (nieuw sinds het schooljaar ); het diploma secundair onderwijs (nieuw sinds het schooljaar ); het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. 3.4 Centrumraad Elk cdo heeft een centrumraad. Die heeft tot taak aan het centrumbestuur maatregelen voor te stellen die tot de goede werking van het cdo kunnen bijdragen. De centrumraad telt ten minste 6 leden en moet paritair worden samengesteld uit afgevaardigden van het onderwijs, aangewezen door het centrumbestuur, en afgevaardigden van socio-economische organisaties. Een afgevaardigde van elk centrum voor deeltijdse vorming waarmee het cdo samenwerkt in het kader van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten en een afgevaardigde van het CLB maken raadgevend deel uit van de centrumraad. Aan het advies van de centrumraad worden vooraf onderworpen: het centrumreglement (zie punt 4.3.1); de organisatorische en materiële uitbouw van het cdo, met inbegrip van de criteria voor de aanwending van het pakket uren-leraar; de pedagogische aanpak van het leerprogramma; de aanwending van de beschikbare middelen; de aansluitingsproblematiek van het deeltijds beroepssecundair onderwijs op de arbeidsmarkt. De centrumraad vervult een eerstelijnsrol wat de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt betreft. 4 Enkele belangrijke nieuwigheden 4.1 Voltijds engagement In het nieuwe decreet legt men heel erg de nadruk op het voltijds engagement dat een jongere ook in het deeltijds beroepssecundair onderwijs aangaat. Dat voltijds engagement staat gelijk met een weekinvulling van minimaal 28 uren van 50 minuten, hetzelfde minimum aantal uren dat het voltijds secundair onderwijs per week omvat. De opleiding bestaat uit twee componenten: leren en werkplekleren. De regelgever benadrukt dat een leerling aan beide componenten moet voldoen en dat een niet-invullen niet gedoogd wordt. Een belangrijke wijziging in het decreet

4 4 leren en werken is dat een cdo een niet-leerplichtige jongere die binnen een schooljaar 30 dagen ongewettigd afwezig is tijdens de component werkplekleren verplicht moet uitschrijven. Een tijdelijke niet-invulling van de component werkplekleren is in de praktijk soms onvermijdelijk. Er zijn situaties waarin zo n situatie voor een welbepaalde tijdsduur getolereerd wordt, zoals de periode waarin de jongere gescreend wordt, actief naar een arbeidsplaats zoekt of wacht op de effectieve start van een afgesloten arbeidsovereenkomst. Het gaat desalniettemin enkel om uitzonderlijke en duidelijk tijdelijke gevallen. De component werkplekleren kan via tewerkstelling, via een brugproject of via een voortraject ingevuld worden. Leerlingen die nog niet in staat zijn tot een reguliere tewerkstelling, kunnen werkervaring opdoen in een brugproject. Ook een brugproject zal zoveel mogelijk aansluiten bij de opleiding van de leerling. Wanneer een leerling noch voor reguliere tewerkstelling, noch voor een brugproject in aanmerking komt, kan hij in een voortraject begeleid worden om zijn competenties verder aan te scherpen of bij te spijkeren. Vanuit een voortraject kan hij dan doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling. De componenten leren en/of werkplekleren kunnen ook vervangen worden door een persoonlijk ontwikkelingstraject. Persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn bedoeld voor kwetsbare jongeren in problematische situaties waarbij, door middel van intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten, de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van die jongeren wordt verhoogd. Ze worden zo voorbereid op een instroom in of terugkeer naar het onderwijs of naar een arbeidsgericht traject. Tijdens de persoonlijke ontwikkelingstrajecten tracht men een beter inzicht te krijgen in de eigen situatie van de leerling om de problematische situatie draaglijk te maken. Een persoonlijk ontwikkelingstraject wordt steeds ingericht door een centrum deeltijdse vorming (zie punt 5.1). Een doorverwijzing naar een persoonlijk ontwikkelingstraject kan enkel op basis van een gemotiveerd verslag van het CLB. 4.2 Screening en trajectbegeleiding Om het geschikte traject voor de leerling te kunnen uitstippelen wordt iedere jongere vanaf het schooljaar gescreend. De screening gebeurt op basis van een instrument dat door VDAB wordt gevalideerd en een specifieke methodiek. Hiertoe sloten het ministerie voor Onderwijs en Vorming, de VDAB, het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, de onderwijskoepels, Syntra Vlaanderen, de CLB-koepels en de vertegenwoordiging van de deeltijdse vorming een samenwerkingsprotocol dat op 1 januari 2009 in werking trad. De screening dient om iedere jongere zo snel mogelijk naar het meest geschikte traject te leiden Screening Elke jongere die zich in een cdo inschrijft, wordt door dat centrum gescreend. De screening vindt zo spoedig mogelijk plaats, hetzij uiterlijk op 14 september, hetzij bij een laattijdige inschrijving binnen 14 kalenderdagen na de inschrijving. De screening heeft betrekking op arbeidsrijpheid, interesses, motivaties en eerder verworven competenties. Ze dient ertoe de jongere in te schalen in arbeidsdeelname, brugproject of voortraject. Aan de hand van bijkomende gegevens uit de intake en op basis van een gemotiveerd verslag van CLB kan een jongere eveneens in een persoonlijk ontwikkelingstraject worden ingeschaald. Het resultaat van de screening wordt geregistreerd in een trajectvolgsysteem van VDAB. Als uit de screening blijkt dat een niet-leerplichtige jongere bij zijn inschrijving niet in de arbeidsdeelname wordt ingeschaald, zal de inschrijving onmiddellijk beëindigd worden Trajectbegeleiding Trajectbegeleiding is een procesbegeleiding en vorm van individuele ondersteuning die inherent is aan de opleiding en begeleiding van de jongeren. De taken van een trajectbegeleider in een cdo vormen een complex geheel. Ze hangen samen met de begeleiding van jongeren naar een voltijdse invulling via tewerkstelling, voortraject, brugproject of persoonlijk ontwikkelingstraject. Dat veronderstelt maatwerk, resultaatgerichtheid en verregaande vormen van samenwerking met verschillende instanties, bedrijven en instellingen. Trajectbegeleiders voeren intake- en screeningsgesprekken, coachen jongeren en lerarenteams, begeleiden de jongeren naar de werkplekcomponent, onder-

5 5 houden een breed netwerk van bedrijven en instellingen, werken samen met promotoren van voortrajecten en brugprojecten en met regionale of lokale welzijnsinstanties, overleggen met VDAB en sectoren, Binnen de maand na de screening stelt de trajectbegeleider in overleg met alle betrokken actoren een individueel trajectbegeleidingsplan op. Om de twee maanden vindt er een case-overleg plaats waarna het trajectbegeleidingsplan eventueel kan bijgestuurd worden. De opeenvolgende fasen die de jongere in zijn traject doorloopt, worden eveneens geregistreerd in het trajectvolgsysteem van VDAB. 4.3 Centrumreglement Het centrumreglement is vergelijkbaar met het schoolreglement en omvat minstens de volgende onderdelen: de grote krachtlijnen van de organisatie van de studies, waaronder minstens: het opleidingsaanbod van het centrum; de lesspreiding en de vakantieregeling; het evaluatiestelsel met inbegrip van de remediëringsmaatregelen; de verhaalmogelijkheden tegen evaluatiebeslissingen; de eventuele financiële bijdrageregeling en de afwijkingen hiervan; de opzet en de procedure van de screening en trajectbegeleiding (vanaf 2009); het principe van het voltijds engagement dat de betrokken personen moeten naleven. Het centrumreglement moet daarnaast ook het orde- en tuchtreglement bevatten. Net als voor het schoolreglement in het voltijds secundair onderwijs biedt het VVKSO voor het centrumreglement een ondersteunende tekst aan waarvan het de centra aanraadt bepaalde onderdelen over te nemen. 4 We hebben ervoor geopteerd om ook het centrumreglement in drie delen op te splitsen. In een eerste deel wordt het pedagogisch project opgenomen. In een tweede deel worden de bepalingen opgenomen die volgens de decreetgever verplicht thuishoren in een centrumreglement (centrumreglement sensu stricto). In dat deel nemen we ook de algemene informatie over het inschrijvingsbeleid op. In het derde deel ten slotte wordt een heleboel informatie opgenomen waarvan de ouders en de jongeren op de hoogte moeten zijn, of die nuttig kan zijn (informatief luik). Dat derde luik voegen we o.a. toe om de jongeren, ouders en personeelsleden niet buiten spel te zetten bij het opstellen en wijzigen van het centrumreglement Inspraak bij het centrumreglement Het centrumbestuur is decretaal verplicht een centrumreglement op te stellen waarin de rechten en plichten van elke jongere worden vastgelegd. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs gebeurt dat in eerste instantie na advies van de centrumraad (zie punt 3.4). In tweede instantie volgt er een overleg met de schoolraad. De centrumraad is verplicht om advies uit te brengen over het opstellen of wijzigen van het centrumreglement. Aangezien de centrumraad dichter bij de dagelijkse werking van het cdo staat, ligt het voor de hand dat zij in eerste instantie betrokken wordt. Volgens het participatiedecreet heeft de schoolraad echter een overlegbevoegdheid m.b.t. het opstellen en wijzigen van het centrumreglement, waardoor een formeel overleg eveneens noodzakelijk is. Centra die aan voltijdse scholen verbonden zijn moeten het centrumreglement dus ook aan de overkoepelende schoolraad voorleggen. 4 Mededeling van 7 oktober 2008 over Het schoolreglement in het deeltijds beroepssecundair onderwijs: het centrumreglement (M-VVKSO )

6 Orde en tucht De organisatie van het dbso in de componenten leren en werkplekleren heeft gevolgen op het orde- en tuchtreglement. Het nieuwe decreet bepaalt dat alle personeelsleden die daartoe door het centrumbestuur zijn gemandateerd ordemaatregelen kunnen nemen. Dat geldt ook voor de begeleiders op de werkplek en meer specifiek voor de begeleiders van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Op het vlak van tuchtmaatregelen houdt men een strikte scheiding aan tussen de twee componenten. Zowel feiten in het centrum als op de werkplek kunnen de aanleiding zijn om een tuchtprocedure op te starten. Indien echter door het cdo tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt beslist, dan kan die maatregel enkel op de component leren betrekking hebben en niet op de component werkplekleren. Enkel voor ongeoorloofde gedragingen of handelingen tijdens een persoonlijk ontwikkelingstraject wordt de strikte scheiding over de uitwerking van tuchtmaatregelen tussen de component leren en de component werkplekleren losgelaten. Een opschorting of vroegtijdige beëindiging van een voortraject, brugproject of tewerkstellingsovereenkomst n.a.v. ongeoorloofde gedragingen of handelingen tijdens de component werkplekleren, kan enkel een beslissing zijn van de promotor of werkgever, desgevallend in toepassing van het plaatselijk huishoudelijk of arbeidsreglement, en bij voorkeur na overleg met het centrum. 5 De verschillende partners in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 5.1 Centrum voor deeltijdse vorming Tot het schooljaar kon een jongere zich inschrijven in een autonoom centrum voor deeltijdse vorming om aan de deeltijdse leerplicht te voldoen. Met het nieuwe decreet dient elke jongere die kiest voor leren en werken in het dbso of in de leertijd te worden ingeschreven. De centra voor deeltijdse vorming focussen zich op het inrichten van persoonlijke ontwikkelingstrajecten in samenwerking met de cdo s. Daarnaast kunnen zij ook instaan voor de organisatie van de algemene vorming of voor ondersteuning van leerlinggebonden activiteiten binnen het dbso. 5.2 VDAB Na inschrijving in het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt een jongere als deeltijds lerende ingeschreven bij VDAB. De opeenvolgende trajectfasen die een jongere doorloopt worden er geregistreerd in een trajectvolgsysteem. De centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen eventueel beroep doen op de trajectbegeleiding van VDAB. De VDAB valideerde met het oog op de kwaliteitsborging het screeningsinstrument dat voor de inschaling wordt gebruikt (zie punt 4.2.1). Het resultaat van die screening wordt eveneens geregistreerd in het trajectvolgsysteem van VDAB. 5.3 Promotoren van brugprojecten en voortrajecten Ook de aanbieders of promotoren van brugprojecten en voortrajecten zijn belangrijke partners voor de centra deeltijds beroepssecundair onderwijs in het kader van het realiseren van het voltijds engagement en het meerwerken aan een geschikt traject op maat voor elke jongere in het dbso. 5.4 Bedrijven en instellingen waar de jongeren werken In het dbso kan de beroepsgerichte vorming enkel worden gerealiseerd door middel van het geïntegreerd doorlopen van de componenten leren en werkplekleren. Voor iedere jongere wordt er met het bedrijf of de instelling waar hij werkt een individueel opleidingsplan opgesteld. Dat bevat de doelen die tijdens de arbeidsdeelname in dat specifieke bedrijf bereikt zouden moeten worden. Het wordt opgesteld door een trajectbegeleider of een leraar van het cdo in overleg met het bedrijf of de instelling. Minstens drie keer per jaar wordt iedere jongere op de werkvloer bezocht om

7 7 de vorderingen en de verworven competenties te evalueren. Op die manier wordt een maximale alternering nagestreefd. 5.5 Regionaal overlegplatform Binnen het werkingsgebied van ieder regionaal sociaal-economisch overlegcomité wordt één regionaal overlegplatform opgericht. Hiertoe wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld met ingang vanaf 1 januari In het regionaal overlegplatform zetelen een groot aantal partijen: afgevaardigden van de cdo s, de centra voor deeltijdse vorming en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, een trajectbegeleider van Syntra leertijd, een VDAB-account Leren en Werken, waarnemers namens de departementen Onderwijs en Vorming en Werk en Sociale Economie, afgevaardigden van de officiële en de vrije CLB s en een afgevaardigde van het regionaal sociaal-economisch overlegcomité in kwestie. Een regionaal overlegplatform vervult veeleer een additionele rol en oefent ten minste de hiernavolgende bevoegdheden uit: bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod; benutten en uitwisselen van deskundigheid en knowhow vanuit de diverse maatschappelijke domeinen die zich via de samenstelling van het platform aandienen; bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken. Voor de uitoefening van die bevoegdheid zal het regionaal overlegplatform regelmatig overleggen met de scholengemeenschappen secundair onderwijs die binnen zijn werkingsgebied fungeren; elke scholengemeenschap secundair onderwijs heeft ter zake een overlegplicht; initiatieven nemen, met name bij de sociaal-economische actoren en de sociale partners, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van het principe van het voltijds engagement van elke jongere die opteert voor het stelsel van leren en werken; kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname; bespreken van algemene maatregelen om problematische afwezigheden te bestrijden, zowel binnen de component leren als binnen de component werkplekleren.

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-079 datum : 2011-11-24 gewijzigd : 2012-06-11 contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-021 datum : 2014-04-04 gewijzigd : 2015-26-03 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt)

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Regelgeving OKAN secundair onderwijs Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Overzicht Inschrijvingsrecht in een notedop Wat is O(K)AN? Algemeen Deeltijds gewoon secundair onderwijs Voltijds

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Visietekst Trajectbegeleiding in de systemen van Leren en Werken

Visietekst Trajectbegeleiding in de systemen van Leren en Werken Raad Secundair Onderwijs 9 juni 2011 RSO-RSO-KST-END-001 Visietekst Trajectbegeleiding in de systemen van Leren en Werken Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2007-2008 8 juli 2008 ONTWERP VAN DECREET betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1760 (2007-2008) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Kwaliteitstoezicht in het DBSO. 14 december 2009

Kwaliteitstoezicht in het DBSO. 14 december 2009 Kwaliteitstoezicht in het DBSO 14 december 2009 Voorbereiding op onze taak in een CDO complexiteit begrijpen complexiteit hanteren MAATWERK screenen Input en proces evaluatie en studiebekrachtiging trajectbegeleiding

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten Persoonlijke ontwikkelingstrajecten Het decreet betreffende het stelsel leren en werken binnen de Vlaamse Gemeenschap voorziet de mogelijkheid om jongeren die binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-105 datum : 2006-10-05 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2013 31.08.2014 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, 7, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, 7, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd

Nadere informatie

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen COC en COV vinden het positief dat de Vlaamse Regering via een proefproject ervaring wil opdoen alvorens een nieuwe organisatievorm te introduceren in het onderwijs. Alleen op voorwaarde dat dit project

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN ALTERNERENDE OPLEIDINGEN Tussen de onderneming:... maatschappelijke

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 30.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD 55447 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren in de leertijd

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren in de leertijd Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren in de leertijd DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 9 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXI In eerste lezing door de plenaire vergadering aangenomen artikelen*

betreffende het onderwijs XXI In eerste lezing door de plenaire vergadering aangenomen artikelen* stuk ingediend op 1082 (2010-2011) Nr. 12 15 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXI In eerste lezing door de plenaire vergadering aangenomen artikelen* Stukken in het dossier:

Nadere informatie

Werkplekleren: de Vlaamse casus. Koen Stassen Stafmedewerker Vlor

Werkplekleren: de Vlaamse casus. Koen Stassen Stafmedewerker Vlor Werkplekleren: de Vlaamse casus Koen Stassen Stafmedewerker Vlor I. Huidige situatie Arbeidsmarktgericht secundair onderwijs Gesitueerd op EQF 2 t/m 4 Voltijds onderwijs: Beroepssecundair onderwijs (BSO):

Nadere informatie

Zending Studiebewijzen - Secundair

Zending Studiebewijzen - Secundair Zending Studiebewijzen - Secundair Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen. Op

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO 1. Evaluatie terugkeer binnen BuBaO 1.1. Situering In een ideale wereld zijn alle CLB-teams geprofessionaliseerd in het lopen van goede HGD-trajecten

Nadere informatie

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter 1 Bijlage: Model van overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad Via-scholen

Nadere informatie

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Voorontwerp van Onderwijsdecreet XX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 23 februari heeft

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2014/354 BETREFT: aanrekenen kosten voor taalscreening. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 4 november 2014 1.2. Verzoekers De heer [X] van een middenschool. 1.3. CZB Op

Nadere informatie

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 VOORTGANGSRAPPORT REGIONALE OVERLEGPLATFORMEN VLAANDEREN 2009-2010 Inhoud Voorwoord... 3 A. Situering... 4 1 Regelgeving 2

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Bijlage 1. Model van een overeenkomst van alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het decreet Leren en Werken en de opvolging van de uitvoering

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Leuvenseplein 4 23 november 2004 1000 Brussel RSO/GCO/DOC/018 Visietekst Trajectbegeleiding in DBSO 1 Inleiding In het Vlor-advies van 20 januari 2004 stelt

Nadere informatie

MEDEDELING. Afwezigheden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. 1 Inleiding. 2 Wetgeving

MEDEDELING. Afwezigheden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. 1 Inleiding. 2 Wetgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-016 datum : 2009-03-30 gewijzigd : 2011-01-12 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR CENTRUMREGLEMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS CLW DE VESTEN Vestiging Herentals 2015-2016 1 Inhoud Deel 1. Algemene informatie 5 1. Inrichtende macht/centrumbestuur 2. Pedagogisch project 3. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Stageovereenkomst alternerende opleiding

Stageovereenkomst alternerende opleiding Bijlage 2. Model van stageovereenkomst alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Stageovereenkomst alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA SYNTRA VZW 5 SYNTRA koepels met 23 lesplaatsen. Momenteel ca. 2600 jongeren in de Leertijd Organisatie lessen AV en BGV Intensieve begeleiding jongeren in

Nadere informatie

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 Programma 1. Voorstelling CDO Kortrijk: 2. Preventie schooluitval / aanpak spijbelproblematiek 2. Spijbelactieplan 4. Partnerschappen spijbelbeleid Persoonlijk

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

VR 2016 1103 DOC.0224/2

VR 2016 1103 DOC.0224/2 VR 2016 1103 DOC.0224/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren in het secundair onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten 1 Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad schoolraad van de scholen

Nadere informatie

Centrum Leren & Werken Don Bosco Woluwe

Centrum Leren & Werken Don Bosco Woluwe Centrum Leren & Werken Don Bosco Woluwe Centrumreglement 1 Inhoud INLEIDING... 5 Ons centrumreglement... 6 DEEL 1: Pedagogisch project & Engagementsverklaring... 6 1. ONS PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2. ENGAGEMENTSVERKLARING...

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017 Advies Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek Brussel, 3 mei 2017 SERV_20170503_UItbreidingtijdelijkprojectSODW_Advies.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Technisch Instituut Brugge te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Technisch Instituut Brugge te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Centrumreglement CDO SPOOR 5

Centrumreglement CDO SPOOR 5 l Centrumreglement CDO SPOOR 5 Schooljaar 2015 2016 Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Scholengroep 5 op 27 augustus 2015. GO! Centrum! voor deeltijds onderwijs! Spoor 5! Nekkerspoelstraat

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Wet betreffende de leerplicht. goedkeuringsdatum : 29 JUNI 1983 (voetnoot 1) publicatiedatum : B.S.06/07/1983 erratum : B.S.2-4-1985 COORDINATIE Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990 Arr. Nr. 14/92, 27-2-1992

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. 1 Welkom in ons centrum 2 Ons centrumreglement. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring

Inhoud. Inleiding. 1 Welkom in ons centrum 2 Ons centrumreglement. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring Inhoud Inleiding 1 Welkom in ons centrum 2 Ons centrumreglement Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 2 Engagementsverklaring Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen

Nadere informatie

VVKSO CODIS/DOC/12/ school. Jeugd, Gelijke Kansen en. Brussel; BESLUIT: ermee. decreet. februarii tussen.

VVKSO CODIS/DOC/12/ school. Jeugd, Gelijke Kansen en. Brussel; BESLUIT: ermee. decreet. februarii tussen. DLS/DOC/12/226 2012-11-20 VVKSO CODIS/DOC/12/32 2012-12-06 Voorontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair r onderwijss en betreffende

Nadere informatie

Centrum Deeltijds Onderwijs Don Bosco Woluwe

Centrum Deeltijds Onderwijs Don Bosco Woluwe Centrum Deeltijds Onderwijs Don Bosco Woluwe Centrumreglement 1 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. Ons centrumreglement... 5 3. Engagementsverklaring... 5 4. Ons pedagogisch project... 5 5. INSCHRIJVEN... 6 Vereiste

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie of overheveling

Het aanvragen van een programmatie of overheveling Het aanvragen van een programmatie of overheveling Schooljaar 2017-2018 29-6-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving inzake programmatie

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

CAMPUS REDINGENHOF CENTRUMREGLEMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS 2013-2014

CAMPUS REDINGENHOF CENTRUMREGLEMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS 2013-2014 CAMPUS REDINGENHOF CENTRUMREGLEMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS 2013-2014 CDO-Campus Redingenhof Redingenstraat 90 3000 Leuven 016 31 97 19 cdbso@karedingenhof.be Welkom in ons Centrum Deeltijds

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Technisch Instituut Sparrendal te LANAKEN

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Technisch Instituut Sparrendal te LANAKEN Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie