6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie"

Transcriptie

1 59 6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie Casus UWV door Peter Ploegsma, Teun Sluijters en Peter Smidt Inleiding In dit artikel bespreken wij de toegevoegde waarde van een public controller die verder gaat dan de traditionele overheidsrollen van administrateur en hoeder van de begrotings- en verantwoordingscyclus. Hierbij maken wij gebruik van het door Deloitte ontwikkelde CFO-framework en de daarin onderscheiden rollen van uitvoerder, rentmeester, strateeg en katalysator (Deloitte Development LLC, 2006). Onze stelling in dit artikel is dat de moderne public controller extra waarde heeft voor overheidsorganisaties door een sterkere invulling te geven aan de ondersteuning van strategische discussies (strateeg) en aan het op één lijn houden van bedrijfsvoering en strategie (katalysator). Wij illustreren dit met voorbeelden over de rol van de afdeling Financieel Economische Zaken bij een aantal recente initiatieven van het UWV. De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 wordt ter introductie van onze stelling een korte beschouwing gegeven van de ontwikkeling van de financiële functie bij overheidsorganisaties. Dit mondt uit in de behandeling van het CFO-framework voor de moderne public controller en een knipoog naar de lesstof van de public controllersopleiding. In paragraaf 3 verschuift de aandacht naar de praktijk van de controllersfunctie bij een grote uitvoeringsorganisatie, het UWV. Aan de hand van een aantal recente initiatieven worden de verschillende rollen die de controller kan spelen geïllustreerd, en wordt duidelijk gemaakt dat de financiële functie in toenemende mate waarde toevoegt vanuit de rollen van strateeg en katalysator. Paragraaf 4 sluit het artikel af met een samenvatting van de bevindingen, een korte bespreking van de competenties die de public controller als strateeg en katalysator nodig heeft, en een koppeling naar de bij de controllersopleiding gedoceerde vakken. 1 Drs P. W. Ploegsma MBA is directeur Financieel Economische Zaken bij het UWV. Mr. drs. A.H.J. Sluijters was tijdens het schrijven van dit artikel in dienst bij Deloitte, en is inmiddels werkzaam bij Corgwell. Dr. P. Smidt is consultant bij Deloitte, kerndocent bij het Public Management MBA van Nyenrode Business University en actief voor Deloitte Research.

2 60 de waarde van de public controller Geschiedenis De financiële functie is de afgelopen jaren in veel instellingen in de publieke sector sterk veranderd. Twintig jaar geleden was de financiële functie in publieke organisaties gericht op de begroting en op de rechtmatigheid. Enerzijds kwantificeerde men beleidsvoornemens, anderzijds zorgde men dat de feitelijke besteding van gelden conform de begroting verliep (zie bijvoorbeeld Scheper, 2001; Smidt, 2003). Dit was ook wat de Algemene Rekenkamer controleerde (Algemene Rekenkamer, 2007). Inmiddels is de rol vooral in uitvoeringsinstellingen enorm uitgebreid. Hier speelt de financiële functie inmiddels een belangrijke rol bij strategische beslissingen, bij het vaststellen en vastleggen van de jaarlijkse uitvoeringsplannen, bij de aansturing van de organisatie via de vastlegging van verantwoordelijkheden en de interne planning & control - cyclus, bij het monitoren van ontwikkelingen via prestatie-indicatoren en Dashboards, etc. (bijvoorbeeld Vrije Universiteit controllersopleiding, 2007; Boels et.al., 2003; Bossert et.al., 2006; Deloitte, 2006; Hood, 1995; Pollitt et.al., 1999; Smidt, 2004; Groot et.al., 2000). In veel grote uitvoeringsorganisaties is blijkens onze waarnemingen de Chief Financial Officer bovendien niet alleen verantwoordelijk voor de financiële functie, maar voor alle ondersteunende diensten, dus ook voor zaken als huisvesting, HRM en ICT. Twee factoren hebben bij deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld: de ontwikkeling van het controllersvak in Nederland, en de wereldwijde versterking van de nadruk op bedrijfsmatig werken van (met name) uitvoeringsinstellingen. Internationaal vond in het bedrijfsleven sinds begin jaren tachtig een vergelijkbare ontwikkeling plaats. In 1985 werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de eerste controllersopleiding gestart. Doel van deze opleiding was om in de geest van Harvard controllers op te leiden, een voor Nederland nieuw begrip (Izeboud et.al.,1995; de With, 1995). In Amerika was de Harvard hoogleraar Kaplan kort daarvoor met de aanklacht gekomen dat door de boekhoudkundige kostenverdelingen en de nadruk op financial accounting informatie zinloos geworden was voor bedrijfsbeslissingen en voor Harvard s controllers. Hij introduceerde Activity Based Costing en econometrische kostprijsanalyses als deel van de oplossing (Kaplan et.al., 1987). Midden jaren negentig sloot Kaplan bovendien aan bij een sinds de jaren zeventig steeds groeiende aandacht voor prestatie-indicatoren met de lancering van het concept Balanced Scorecard (Kaplan, et.al., 1993). De Nederlandse controllers moesten ook financiële professionals worden die geen administrateur waren en ook geen accountant, maar iets anders: management accountants die op basis van financiële en niet-financiële gegevens de lijnmanagers van hun organisaties ondersteunden met relevante en juiste beslissingsinformatie. In vergelijking met de accountantsopleiding werd het hoofdvak Controleleer vervangen door het hoofdvak Case-based Management Accounting, met kostprijsanalyses, beslissingscalculaties, gebruik van prestatie-indicatoren, jaarrekeninganalyse en per afdeling gedifferentieerde besturingsconcepten gericht op kosten-, opbrengsten- of margeoptimalisehoofdstuk Van administrateur naar CFO

3 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 61 ring. Ondertussen werd de degelijkheid niet vergeten: het hoofdvak Administratieve Organisatie werd onverkort gehandhaafd, met dezelfde tentamens en normering als voor accountants. De opleiding tot controller was echter wel veel breder, met bijvakken variërend van ondernemingsrecht tot logistiek en van internationaal belastingrecht tot treasury management. De nieuwe controller was een business controller, die het management vanuit een brede kennisbasis bij allerlei beslissingen kon ondersteunen (Izeboud et.al., 1995; de With, 1995). Deze breed opgeleide controllers vonden in de loop der tijd ook steeds meer emplooi in de publieke sector, onder andere door de ontwikkelingen van het New Public Management die daar tegelijkertijd plaatsvonden. New Public Management (NPM) werd in de jaren tachtig door Reagan, Thatcher en de OECD geïntroduceerd als een nieuwe visie op effectief overheidsbestuur. In de kern kwam NPM er op neer dat de overheid bedrijfsmatig moest gaan werken met duidelijke prestatiedoelstellingen en voor prestaties verantwoordelijke managers. Typische NPMproducten zijn meerjarenbegrotingen, prestatieafspraken, resultaatverantwoordelijkheid voor managers en/of organisatieonderdelen, en de invoering van de bedrijfsboekhouding voor uitvoeringsorganisaties (het zogenaamde baten-lastenstelsel) en het sturen op kostprijzen per eenheid publiek product (Hood, 1995; Pollitt & Bouckaert, 1999; Bossert et.al., 2006; Goldsmith et.al., 2004). Al deze instrumenten zijn de afgelopen tien jaar voor Nederlandse uitvoeringsinstellingen als het UWV verplicht gesteld (Ministerie van Financiën, 2001; IBO, 2004; interne stukken UWV). Uiteraard had dit ook grote consequenties voor de eisen die gesteld werden aan de financiële functie: die gingen steeds meer lijken op die van business controllers in het bedrijfsleven. Management accounting werd belangrijk, doelmatigheid en doeltreffendheid worden steeds belangrijker: de Algemene Rekenkamer controleert er inmiddels op, publieke controllers zijn er mee bezig (Algemene Rekenkamer, 2007; Smidt, 2004; Boels et.al., 2003). De functie beslaat inmiddels een mix van de klassieke overheidselementen rond begroting, beleid en doelmatigheid en de business controllers elementen van prestatiesturing, management accounting en intern financieel advies. Het curriculum van de Public Controllersopleiding drukt dit ook uit, waarbij de vakken Ketensamenwerking en Professioneel Communiceren en Adviseren laten zien dat van de moderne publieke controller wordt verwacht dat hij of zij veel verder kijkt dan de eigen begrotingsregels (Vrije Universiteit, 2007). Het CFO-framework Een nieuwe rol voor de financiële functie en een nieuwe rol voor de controller vraagt om een nieuwe functiebeschrijving. Welke rollen kunnen nu voor de moderne publieke controller worden onderscheiden? In dit artikel gebruiken wij hiervoor een framework uit de internationale consultancypraktijk. Voor het structureren van haar dienstverlening en voor het evalueren van de financiële functie van organisaties wereldwijd ontwikkelde accountancy en adviesfirma Deloitte haar zogenaamde CFO-framework (Deloitte, 2006; Deloitte, 2007). In dit framework onderscheidt Deloitte voor de moderne publieke hoogste financiële functionaris, de CFO, vier rollen: Rentmeester, Uitvoerder, Strateeg en Katalysator.

4 62 de waarde van de public controller Deze processen worden in het framework ook gekoppeld aan de rollen van de CFO. De moderne CFO heeft echter een veel breder werkterrein, met name als strateeg en katalysator. In de rol van Strateeg adviseert de CFO of de controller vanuit zijn financiële deskundigheid over gevolgen van verschillende strategische keuzes van een lijnmanager en van de raad van bestuur en stemt de financiële strategie af op de gemaakte keuzen. De CFO dient voor strategische beslissingen het bedrijfseconomisch geweten van de orgahoofdstuk 6 De Rentmeester zorgt dat de informatiesystemen voor het management voldoende zijn ontwikkeld en bewaakt de zorgvuldigheid van registratie. Onder deze rol valt de bemoeienis van de CFO met ICT en Administratieve Organisatie. De Uitvoerder verzorgt de klassieke financiële functies, zoals de planning & controlcyclus, het betalingsverkeer en de verantwoordingsrapportages. Om het overzicht te behouden op de veelheid en verscheidenheid aan producten en diensten die geleverd worden vanuit de financiële functie, heeft Deloitte een zevental kernprocessen gedefinieerd: 1 Tijdig, juist en betrouwbaar rapporteren en adviseren 2 Uitvoeren van diverse (bedrijfseconomische) analyses 3 Invoeren (en controleren) van financiële transacties 4 Besturing en beheersing 5 Treasury 6 Toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en informatiesystemen 7 Risicomanagement en analyses. De katalysator voert diverse (bedrijfseconomische) analyses uit en ondersteunt de strateeg bij de adviserende rol richting het management Katalysator De vier rollen van control Efficiënte Middelen inzet Afstemming (fin) strategie Strateeg De strateeg voorziet in tijdige, juiste en betrouwbare rap - portages en adviseert het management bij het sturen en beheersen van bedrijven Controlfunctie De rentmeester is verantwoordelijk voor de toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en de inrichting en het onderhoud van de informatiesystemen Rentmeester Optimale Infrastructuur Zorgvuldige Registraties Uitvoerder De rol uitvoerder richt zich met name op de kernprocessen gericht op het uitvoeren van (financiële) transacties Figuur 1: Rollen en bijbehorende processen

5 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 63 nisatie te zijn. Overigens is het niet juist als de CFO hierbij het laatste woord en vetorecht heeft: uiteindelijk is deze functie dienend, en de financiële afweging is niet meer dan één belangrijke dimensie in strategische beslissingen. In de rol van Katalysator doet de CFO of de controller voorstellen en jaagt initiatieven aan om de bedrijfsmiddelen ten behoeve van de strategische bedrijfsdoelstellingen (nog) efficiënter en effectiever in te zetten. Het uitvoeren van analyses is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De financiële functie bemoeit zich hierbij dus met het primair proces, zij het op een beleefde manier. De financiële functie heeft hier niet de leiding of de macht, maar prikkelt door vragen en suggesties. Overigens vraagt dit een hele andere houding en ook andere communicatieve vaardigheden dan de klassieke rol van rentmeester. De vier rollen zijn samengevat in figuur 1 op de pagina hiernaast De kernprocessen kunnen nu worden verdeeld over de vier rollen (zie figuur 2). Kernproces Strateeg Katalysator Rentmeester Uitvoerder Tijdig, juist en betrouwbaar rapporteren Uitvoeren van diverse (financiële) analyses Invoeren (en controleren) van financiële transacties Besturing en beheersing Treasury Toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en informatiesystemen Risicomanagement en analyses Figuur 2: Relatie kernprocessen en de verschillende rollen (Deloitte, 2007) In figuur 2 wordt de primaire focus van elk kernproces aan een rol gekoppeld. Het zal echter duidelijk zijn dat verschillende processen meerdere rollen ondersteunen: in de rol van uitvoerder en van strateeg spelen financiële analyses bijvoorbeeld ook een belangrijke rol. Het CFO-framework dat Deloitte internationaal ontwikkelde om het werkterrein van de moderne financiële functie in kaart te kunnen brengen, blijkt ook voor de praktijk van Nederlandse publieke uitvoeringsorganisaties zeer herkenbaar. Recent onderzoek van Deloitte Research laat zien dat de financieel directeuren van de grotere Nederlandse uitvoeringsinstellingen deze nieuwe rolinvulling al op brede schaal oppakken. Hun taakinvulling zich goed laat vergelijken met die van vergelijk - bare functies in het bedrijfsleven. CFO s en financieel directeuren spelen een steeds

6 64 de waarde van de public controller hoofdstuk 6 belangrijkere rol bij het nemen van strategische beslissingen, bij het nadenken over de wijze waarop beleidsdoelstellingen effectief en efficiënt kunnen worden gerealiseerd, en als het geweten van de organisatie (Deloitte, 2007). In de volgende paragraaf willen wij de rollen van de CFO die in dit framework worden onderscheiden en de manier waarop deze rollen bij het UWV worden ingevuld in meer detail beschrijven. Voor het realiseren van de visie bij UWV zijn de rollen Strateeg en Katalysator het zwaartepunt. In deze rollen moeten veranderingen plaatsvinden in de zin van: sterke positionering, kwaliteit van dienstverlening, vaardigheden van dienstverleners en beschikbaarheid van informatie. Wanneer dit lukt wordt de ambitie gerealiseerd om partner in business te zijn voor de raad van bestuur. De andere rollen moeten dan wel goed worden ingevuld. Dat is een voorwaarde waaraan altijd voldaan moet zijn om als financiële functie succes te kunnen behalen. UWV schat in dat deze rollen op dit moment voldoende tot goed worden ingevuld. Het is dus mogelijk om nu de volgende stap te zetten! 6.3 Public controller bij het UWV Inleiding Het UWV is een grote uitvoeringsorganisatie in het domein van de Sociale Zekerheid. Als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) is het UWV met circa medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) en de arbeidsongeschiktheidswetten WAO, WIA en Wajong. De organisatiekosten bedragen jaarlijks circa 1,5 miljard euro, de totale uitkeringslasten bedragen elk jaar ruim 20 miljard. De klassieke rollen van de public controller Ook bij het UWV speelt vanuit de directie Financiën en Economische Zaken (directie FEZ) de controller de klassieke rollen van Rentmeester en Uitvoerder. De rol van uitvoerder is binnen de directie FEZ belegd bij de afdeling Gegevens&Informatie (G&I). Bij dit organisatieonderdeel wordt met behulp van een ERP-softwarepakket de geconsolideerde administratie gevoerd voor het gehele UWV. De rol van rentmeester krijgt inhoud via maandelijkse managementrapportages. Op basis van divisie rapportages wordt een geconsolideerde rapportage maandelijks besproken in de raad van bestuur. De rapportage informeert over de realisatie van de prestatieafspraken met de Minister van Sociale Zaken in relatie tot de bedrijfsvoering en de uitvoeringskosten. De niet financiële informatie komt uit een datawarehouse. Het beheer van het datawarehouse is eveneens belegd bij de directie FEZ. Meer nadruk op rol van katalysator Om meer samenhang te brengen in de strategische doelstellingen van de organisatie en de inzet van middelen is de afgelopen jaren cost accounting geïntroduceerd bij het UWV.

7 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 65 Hiermee is de beweging gemaakt om niet meer alleen te sturen op budgetten en bud - get uitputting, maar ook op de kostprijs per product. In het cost accounting-model zijn normen voor verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering vastgelegd. Sturing op basis van toegestane kosten heeft daarmee zijn intrede gedaan. Fluctuaties in het werkaanbod worden daarmee vertaald naar fluctuaties in de toegestane kosten en daarmee naar sturing op inzet van capaciteit en middelen. Een goed draaiende economie leidt tot minder aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Bij het UWV vertaalt zich dat naar een bijstelling van het budget voor de divisie WW. Dit gebeurt niet alleen bij de vaststelling van het jaarbudget, maar ook gedurende het jaar op basis van jaareindeprognoses. Daarmee wordt reallocatie van middelen mogelijk op basis van wijzigende omstandigheden. Op deze wijze heeft de raad van bestuur een instrument in handen om de inzet van middelen in lijn te houden met externe ontwikkelingen en de strategie. Door de toepassing van cost accounting komt de controller nadrukkelijk in de rol van katalysator. Naast de permanente toets op de samenhang tussen middelen en doelen via cost accounting, wordt op belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering ook de effectiviteit van de inzet van middelen in relatie tot de strategische doelstellingen getoetst. Ter ondersteuning van de missie Werk boven uitkering heeft het UWV 625 coaches voor re-integratie in dienst. Deze coaches begeleiden klanten met een werkloosheidsuitkering via de kortste weg terug naar betaald werk. In samenspraak met de opdrachtgever van het UWV, het Ministerie van SZW, wordt de effectiviteit van de coach geëvalueerd. Doel van de evaluatie is om te onderzoeken of meer mensen tegen lagere kosten aan het werk worden geholpen door een interventie. De structurele financiering van de coaches voor re-integratie is afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie. Dit is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de public controller bij het UWV niet kan volstaan met de uitvoering van zijn klassieke rollen als uitvoerder en rentmeester. Nadrukkelijk betrokken bij strategie Een aantal ontwikkelingen in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het UWV. De verdergaande digitalisering van de overheid en samenleving en de toegenomen aandacht voor kwaliteit van dienstverlening stellen andere eisen aan de bedrijfsvoering. Bij het UWV wordt gewerkt aan een fundamenteel herontwerp van de bedrijfsvoering op basis van een projectmatige aanpak genaamd De Vernieuwing. Doel van het programma is om op basis van vereenvoudiging van processen en systemen niet alleen te komen tot een efficiëntere werkwijze, maar nog belangrijker een klantvriendelijkere bedrijfsvoering. Korte doorlooptijden van bijvoorbeeld de beoordeling van een uitkeringsaanvraag betekent voor de klant sneller duidelijkheid. Ook digitalisering speelt een belangrijke rol. Waarom nog schriftelijk formulieren invullen als dat ook digitaal kan via het internet. Nog mooier, informatie die de overheid al eerder heeft verzameld over de burger is alvast ingevuld. De controller speelt een belangrijke rol bij het programma De Vernieuwing. De controller denkt inhoudelijk mee over de procesvereenvoudiging en vertaalt deze naar de benodigde inzet van middelen. Het programma vraagt forse investeringen in met name

8 66 de waarde van de public controller hoofdstuk 6 ICT, maar per saldo worden kosten bespaard op de uitvoering; De Vernieuwing heeft een positieve business case. De realisatie van de business case wordt bewaakt door de controller. Door zijn rol in het programma levert de controller een belangrijke bijdrage aan de strategische richting van het UWV. Een ander voorbeeld van de strategische rol van de controller bij het UWV betreft de bijdrage aan de participatiedoelstelling van het UWV. De missie van het UWV is Werk boven inkomen; het UWV begeleidt mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken zo snel mogelijk weer naar werk en verstrekt tot dat moment een uitkering. De vertaling van deze missie naar organisatiedoelstellingen en de inzet van middelen vereist inzicht in ontwikkelingen in het klantenbestand en inzicht in de effectiviteit van middelen. De controller speelt een initiërende rol in dat proces. Daarbij is ook het denken in scenario s geïntroduceerd. Op basis van scenario s in de ontwikkelingen van klantgroepen en beschikbare middelen worden strategie en ambitie bepaald. Ook hier is duidelijk dat de controller veel meer is binnen het UWV dan uitvoerder en rentmeester. De vervulling van deze rollen is meer randvoorwaardelijk voor de invulling van de rollen die de organisatie UWV en haar omgeving van de public controller verwacht, namelijk die van katalysator en strateeg. 6.4 Conclusie De moderne public controller blijkt echt te bestaan, en de praktijk bij het UWV laat zien dat de rollen van strateeg en katalysator daadwerkelijk steeds meer worden ingevuld. Dit sluit aan bij een brede trend bij grote publieke Nederlandse organisaties. Wij zien dit ook terug in de bij de Public Controllersopleiding gedoceerde vakken. Het vak Professioneel Communiceren en Adviseren sluit direct aan bij de rollen van Strateeg en (vooral) Katalysator. Hetzelfde geldt voor een vak als Ketensamenwerking. Tegelijk worden de klassieke rollen van Uitvoerder en Rentmeester niet verwaarloosd, met vakken als Management Control, Management & Financial Accounting en Bestuurlijke Informatieverzorging. Het UWV en andere Nederlandse Publieke organisaties zullen nog veel profijt kunnen trekken van de moderne controllers die bij zo n opleiding worden gevormd.

9 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 67 Literatuur Algemene Rekenkamer, Algemene Rekenkamer, organisatie en werkwijze, Den Haag: Algemene Rekenkamer, Boels, E., Rauwerda, P. & Smidt, P., Het gebruik van management contracten bij Nederlandse overheden, In: With, E. de & Traas L., Handboek Management accounting, Deventer: Kluwer Financieel Management, Bossert, J., Leeuwen, H. van & Smidt, P., Governance beter verklaard Goed bestuur in de zorgpraktijk, Assen: Van Gorcum, Deloitte Research, Voorlopige onderzoeksresultaten Finance Transformation Framework voor de Nederlandse Publieke Sector, Deloitte Research NL, Deloitte Development LLC, Breathing Lessons; how CFO s can thrive under pressure, Straight Talk Book Series no. 7, Goldsmith, S. & Eggers, W. D., Governing by Network: The New Shape of the Public Sector, Washington D.C.: The Brookings Institution, Hood, C., The New Public Management in the 1980s: Variations on a theme, In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, p , Izeboud, C. & Klaassen, J., De controller gepromoveerd, Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie, Johnstone, H.T. & Kaplan, R.S., Relevance lost, the rise and fall of management accounting, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, Kaplan, R.S. en D.P. Norton, The balanced scorecard, measures that drive performance, HBR, September, October 1993, p Ministerie van Financiën, Handleiding Government Governance - een instrument ter toetsing van de governance bij de rijksoverheid, Ministerie van Financiën, versie IBO-Werkgroep Regeldruk en Controletoren, Verantwoordelijkheid en verantwoording, Den Haag, Ministerie van Financiën, Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public management reform: a comparative analysis. Oxford: University Press, Scheper, W.J. et.al., Handen en voeten Vormgeving van public governance in de praktijk van de gemeentelijke overheid, Public Governance Research Institute Nyenrode, Smidt, P., Overheid en accountancy Dubbelstudie naar gewenste management informatie over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid bij Nederlandse gemeenten en Rijksoverheidsinstellingen, Public Governance Research Institute Nyenrode, Smidt, P., PTT Post, (a) PTT Post as a government bureaucracy, (b) Privatization of PTT Post, (c) PTT Post s financial performance, In: Groot,T & Lukka, K., Cases in Management Accounting: Current Practices in European Companies, Harlow: Prentice Hall/Pearson, Vrije Universiteit, Collegeprogramma Controllersopleiding voor de publieke en non-profit sector, With, E. de, Controllersopleidingen in Nederland en de Verenigde Staten: een vergelijking, In: Izeboud, C. & Klaassen, J., De controller gepromoveerd, Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie, 1995.

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie