6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie"

Transcriptie

1 59 6 De waarde van een moderne public controller bij een uitvoeringsorganisatie Casus UWV door Peter Ploegsma, Teun Sluijters en Peter Smidt Inleiding In dit artikel bespreken wij de toegevoegde waarde van een public controller die verder gaat dan de traditionele overheidsrollen van administrateur en hoeder van de begrotings- en verantwoordingscyclus. Hierbij maken wij gebruik van het door Deloitte ontwikkelde CFO-framework en de daarin onderscheiden rollen van uitvoerder, rentmeester, strateeg en katalysator (Deloitte Development LLC, 2006). Onze stelling in dit artikel is dat de moderne public controller extra waarde heeft voor overheidsorganisaties door een sterkere invulling te geven aan de ondersteuning van strategische discussies (strateeg) en aan het op één lijn houden van bedrijfsvoering en strategie (katalysator). Wij illustreren dit met voorbeelden over de rol van de afdeling Financieel Economische Zaken bij een aantal recente initiatieven van het UWV. De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 wordt ter introductie van onze stelling een korte beschouwing gegeven van de ontwikkeling van de financiële functie bij overheidsorganisaties. Dit mondt uit in de behandeling van het CFO-framework voor de moderne public controller en een knipoog naar de lesstof van de public controllersopleiding. In paragraaf 3 verschuift de aandacht naar de praktijk van de controllersfunctie bij een grote uitvoeringsorganisatie, het UWV. Aan de hand van een aantal recente initiatieven worden de verschillende rollen die de controller kan spelen geïllustreerd, en wordt duidelijk gemaakt dat de financiële functie in toenemende mate waarde toevoegt vanuit de rollen van strateeg en katalysator. Paragraaf 4 sluit het artikel af met een samenvatting van de bevindingen, een korte bespreking van de competenties die de public controller als strateeg en katalysator nodig heeft, en een koppeling naar de bij de controllersopleiding gedoceerde vakken. 1 Drs P. W. Ploegsma MBA is directeur Financieel Economische Zaken bij het UWV. Mr. drs. A.H.J. Sluijters was tijdens het schrijven van dit artikel in dienst bij Deloitte, en is inmiddels werkzaam bij Corgwell. Dr. P. Smidt is consultant bij Deloitte, kerndocent bij het Public Management MBA van Nyenrode Business University en actief voor Deloitte Research.

2 60 de waarde van de public controller Geschiedenis De financiële functie is de afgelopen jaren in veel instellingen in de publieke sector sterk veranderd. Twintig jaar geleden was de financiële functie in publieke organisaties gericht op de begroting en op de rechtmatigheid. Enerzijds kwantificeerde men beleidsvoornemens, anderzijds zorgde men dat de feitelijke besteding van gelden conform de begroting verliep (zie bijvoorbeeld Scheper, 2001; Smidt, 2003). Dit was ook wat de Algemene Rekenkamer controleerde (Algemene Rekenkamer, 2007). Inmiddels is de rol vooral in uitvoeringsinstellingen enorm uitgebreid. Hier speelt de financiële functie inmiddels een belangrijke rol bij strategische beslissingen, bij het vaststellen en vastleggen van de jaarlijkse uitvoeringsplannen, bij de aansturing van de organisatie via de vastlegging van verantwoordelijkheden en de interne planning & control - cyclus, bij het monitoren van ontwikkelingen via prestatie-indicatoren en Dashboards, etc. (bijvoorbeeld Vrije Universiteit controllersopleiding, 2007; Boels et.al., 2003; Bossert et.al., 2006; Deloitte, 2006; Hood, 1995; Pollitt et.al., 1999; Smidt, 2004; Groot et.al., 2000). In veel grote uitvoeringsorganisaties is blijkens onze waarnemingen de Chief Financial Officer bovendien niet alleen verantwoordelijk voor de financiële functie, maar voor alle ondersteunende diensten, dus ook voor zaken als huisvesting, HRM en ICT. Twee factoren hebben bij deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld: de ontwikkeling van het controllersvak in Nederland, en de wereldwijde versterking van de nadruk op bedrijfsmatig werken van (met name) uitvoeringsinstellingen. Internationaal vond in het bedrijfsleven sinds begin jaren tachtig een vergelijkbare ontwikkeling plaats. In 1985 werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de eerste controllersopleiding gestart. Doel van deze opleiding was om in de geest van Harvard controllers op te leiden, een voor Nederland nieuw begrip (Izeboud et.al.,1995; de With, 1995). In Amerika was de Harvard hoogleraar Kaplan kort daarvoor met de aanklacht gekomen dat door de boekhoudkundige kostenverdelingen en de nadruk op financial accounting informatie zinloos geworden was voor bedrijfsbeslissingen en voor Harvard s controllers. Hij introduceerde Activity Based Costing en econometrische kostprijsanalyses als deel van de oplossing (Kaplan et.al., 1987). Midden jaren negentig sloot Kaplan bovendien aan bij een sinds de jaren zeventig steeds groeiende aandacht voor prestatie-indicatoren met de lancering van het concept Balanced Scorecard (Kaplan, et.al., 1993). De Nederlandse controllers moesten ook financiële professionals worden die geen administrateur waren en ook geen accountant, maar iets anders: management accountants die op basis van financiële en niet-financiële gegevens de lijnmanagers van hun organisaties ondersteunden met relevante en juiste beslissingsinformatie. In vergelijking met de accountantsopleiding werd het hoofdvak Controleleer vervangen door het hoofdvak Case-based Management Accounting, met kostprijsanalyses, beslissingscalculaties, gebruik van prestatie-indicatoren, jaarrekeninganalyse en per afdeling gedifferentieerde besturingsconcepten gericht op kosten-, opbrengsten- of margeoptimalisehoofdstuk Van administrateur naar CFO

3 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 61 ring. Ondertussen werd de degelijkheid niet vergeten: het hoofdvak Administratieve Organisatie werd onverkort gehandhaafd, met dezelfde tentamens en normering als voor accountants. De opleiding tot controller was echter wel veel breder, met bijvakken variërend van ondernemingsrecht tot logistiek en van internationaal belastingrecht tot treasury management. De nieuwe controller was een business controller, die het management vanuit een brede kennisbasis bij allerlei beslissingen kon ondersteunen (Izeboud et.al., 1995; de With, 1995). Deze breed opgeleide controllers vonden in de loop der tijd ook steeds meer emplooi in de publieke sector, onder andere door de ontwikkelingen van het New Public Management die daar tegelijkertijd plaatsvonden. New Public Management (NPM) werd in de jaren tachtig door Reagan, Thatcher en de OECD geïntroduceerd als een nieuwe visie op effectief overheidsbestuur. In de kern kwam NPM er op neer dat de overheid bedrijfsmatig moest gaan werken met duidelijke prestatiedoelstellingen en voor prestaties verantwoordelijke managers. Typische NPMproducten zijn meerjarenbegrotingen, prestatieafspraken, resultaatverantwoordelijkheid voor managers en/of organisatieonderdelen, en de invoering van de bedrijfsboekhouding voor uitvoeringsorganisaties (het zogenaamde baten-lastenstelsel) en het sturen op kostprijzen per eenheid publiek product (Hood, 1995; Pollitt & Bouckaert, 1999; Bossert et.al., 2006; Goldsmith et.al., 2004). Al deze instrumenten zijn de afgelopen tien jaar voor Nederlandse uitvoeringsinstellingen als het UWV verplicht gesteld (Ministerie van Financiën, 2001; IBO, 2004; interne stukken UWV). Uiteraard had dit ook grote consequenties voor de eisen die gesteld werden aan de financiële functie: die gingen steeds meer lijken op die van business controllers in het bedrijfsleven. Management accounting werd belangrijk, doelmatigheid en doeltreffendheid worden steeds belangrijker: de Algemene Rekenkamer controleert er inmiddels op, publieke controllers zijn er mee bezig (Algemene Rekenkamer, 2007; Smidt, 2004; Boels et.al., 2003). De functie beslaat inmiddels een mix van de klassieke overheidselementen rond begroting, beleid en doelmatigheid en de business controllers elementen van prestatiesturing, management accounting en intern financieel advies. Het curriculum van de Public Controllersopleiding drukt dit ook uit, waarbij de vakken Ketensamenwerking en Professioneel Communiceren en Adviseren laten zien dat van de moderne publieke controller wordt verwacht dat hij of zij veel verder kijkt dan de eigen begrotingsregels (Vrije Universiteit, 2007). Het CFO-framework Een nieuwe rol voor de financiële functie en een nieuwe rol voor de controller vraagt om een nieuwe functiebeschrijving. Welke rollen kunnen nu voor de moderne publieke controller worden onderscheiden? In dit artikel gebruiken wij hiervoor een framework uit de internationale consultancypraktijk. Voor het structureren van haar dienstverlening en voor het evalueren van de financiële functie van organisaties wereldwijd ontwikkelde accountancy en adviesfirma Deloitte haar zogenaamde CFO-framework (Deloitte, 2006; Deloitte, 2007). In dit framework onderscheidt Deloitte voor de moderne publieke hoogste financiële functionaris, de CFO, vier rollen: Rentmeester, Uitvoerder, Strateeg en Katalysator.

4 62 de waarde van de public controller Deze processen worden in het framework ook gekoppeld aan de rollen van de CFO. De moderne CFO heeft echter een veel breder werkterrein, met name als strateeg en katalysator. In de rol van Strateeg adviseert de CFO of de controller vanuit zijn financiële deskundigheid over gevolgen van verschillende strategische keuzes van een lijnmanager en van de raad van bestuur en stemt de financiële strategie af op de gemaakte keuzen. De CFO dient voor strategische beslissingen het bedrijfseconomisch geweten van de orgahoofdstuk 6 De Rentmeester zorgt dat de informatiesystemen voor het management voldoende zijn ontwikkeld en bewaakt de zorgvuldigheid van registratie. Onder deze rol valt de bemoeienis van de CFO met ICT en Administratieve Organisatie. De Uitvoerder verzorgt de klassieke financiële functies, zoals de planning & controlcyclus, het betalingsverkeer en de verantwoordingsrapportages. Om het overzicht te behouden op de veelheid en verscheidenheid aan producten en diensten die geleverd worden vanuit de financiële functie, heeft Deloitte een zevental kernprocessen gedefinieerd: 1 Tijdig, juist en betrouwbaar rapporteren en adviseren 2 Uitvoeren van diverse (bedrijfseconomische) analyses 3 Invoeren (en controleren) van financiële transacties 4 Besturing en beheersing 5 Treasury 6 Toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en informatiesystemen 7 Risicomanagement en analyses. De katalysator voert diverse (bedrijfseconomische) analyses uit en ondersteunt de strateeg bij de adviserende rol richting het management Katalysator De vier rollen van control Efficiënte Middelen inzet Afstemming (fin) strategie Strateeg De strateeg voorziet in tijdige, juiste en betrouwbare rap - portages en adviseert het management bij het sturen en beheersen van bedrijven Controlfunctie De rentmeester is verantwoordelijk voor de toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en de inrichting en het onderhoud van de informatiesystemen Rentmeester Optimale Infrastructuur Zorgvuldige Registraties Uitvoerder De rol uitvoerder richt zich met name op de kernprocessen gericht op het uitvoeren van (financiële) transacties Figuur 1: Rollen en bijbehorende processen

5 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 63 nisatie te zijn. Overigens is het niet juist als de CFO hierbij het laatste woord en vetorecht heeft: uiteindelijk is deze functie dienend, en de financiële afweging is niet meer dan één belangrijke dimensie in strategische beslissingen. In de rol van Katalysator doet de CFO of de controller voorstellen en jaagt initiatieven aan om de bedrijfsmiddelen ten behoeve van de strategische bedrijfsdoelstellingen (nog) efficiënter en effectiever in te zetten. Het uitvoeren van analyses is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De financiële functie bemoeit zich hierbij dus met het primair proces, zij het op een beleefde manier. De financiële functie heeft hier niet de leiding of de macht, maar prikkelt door vragen en suggesties. Overigens vraagt dit een hele andere houding en ook andere communicatieve vaardigheden dan de klassieke rol van rentmeester. De vier rollen zijn samengevat in figuur 1 op de pagina hiernaast De kernprocessen kunnen nu worden verdeeld over de vier rollen (zie figuur 2). Kernproces Strateeg Katalysator Rentmeester Uitvoerder Tijdig, juist en betrouwbaar rapporteren Uitvoeren van diverse (financiële) analyses Invoeren (en controleren) van financiële transacties Besturing en beheersing Treasury Toetsing, beoordeling en verbetering van de AO/IC en informatiesystemen Risicomanagement en analyses Figuur 2: Relatie kernprocessen en de verschillende rollen (Deloitte, 2007) In figuur 2 wordt de primaire focus van elk kernproces aan een rol gekoppeld. Het zal echter duidelijk zijn dat verschillende processen meerdere rollen ondersteunen: in de rol van uitvoerder en van strateeg spelen financiële analyses bijvoorbeeld ook een belangrijke rol. Het CFO-framework dat Deloitte internationaal ontwikkelde om het werkterrein van de moderne financiële functie in kaart te kunnen brengen, blijkt ook voor de praktijk van Nederlandse publieke uitvoeringsorganisaties zeer herkenbaar. Recent onderzoek van Deloitte Research laat zien dat de financieel directeuren van de grotere Nederlandse uitvoeringsinstellingen deze nieuwe rolinvulling al op brede schaal oppakken. Hun taakinvulling zich goed laat vergelijken met die van vergelijk - bare functies in het bedrijfsleven. CFO s en financieel directeuren spelen een steeds

6 64 de waarde van de public controller hoofdstuk 6 belangrijkere rol bij het nemen van strategische beslissingen, bij het nadenken over de wijze waarop beleidsdoelstellingen effectief en efficiënt kunnen worden gerealiseerd, en als het geweten van de organisatie (Deloitte, 2007). In de volgende paragraaf willen wij de rollen van de CFO die in dit framework worden onderscheiden en de manier waarop deze rollen bij het UWV worden ingevuld in meer detail beschrijven. Voor het realiseren van de visie bij UWV zijn de rollen Strateeg en Katalysator het zwaartepunt. In deze rollen moeten veranderingen plaatsvinden in de zin van: sterke positionering, kwaliteit van dienstverlening, vaardigheden van dienstverleners en beschikbaarheid van informatie. Wanneer dit lukt wordt de ambitie gerealiseerd om partner in business te zijn voor de raad van bestuur. De andere rollen moeten dan wel goed worden ingevuld. Dat is een voorwaarde waaraan altijd voldaan moet zijn om als financiële functie succes te kunnen behalen. UWV schat in dat deze rollen op dit moment voldoende tot goed worden ingevuld. Het is dus mogelijk om nu de volgende stap te zetten! 6.3 Public controller bij het UWV Inleiding Het UWV is een grote uitvoeringsorganisatie in het domein van de Sociale Zekerheid. Als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) is het UWV met circa medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) en de arbeidsongeschiktheidswetten WAO, WIA en Wajong. De organisatiekosten bedragen jaarlijks circa 1,5 miljard euro, de totale uitkeringslasten bedragen elk jaar ruim 20 miljard. De klassieke rollen van de public controller Ook bij het UWV speelt vanuit de directie Financiën en Economische Zaken (directie FEZ) de controller de klassieke rollen van Rentmeester en Uitvoerder. De rol van uitvoerder is binnen de directie FEZ belegd bij de afdeling Gegevens&Informatie (G&I). Bij dit organisatieonderdeel wordt met behulp van een ERP-softwarepakket de geconsolideerde administratie gevoerd voor het gehele UWV. De rol van rentmeester krijgt inhoud via maandelijkse managementrapportages. Op basis van divisie rapportages wordt een geconsolideerde rapportage maandelijks besproken in de raad van bestuur. De rapportage informeert over de realisatie van de prestatieafspraken met de Minister van Sociale Zaken in relatie tot de bedrijfsvoering en de uitvoeringskosten. De niet financiële informatie komt uit een datawarehouse. Het beheer van het datawarehouse is eveneens belegd bij de directie FEZ. Meer nadruk op rol van katalysator Om meer samenhang te brengen in de strategische doelstellingen van de organisatie en de inzet van middelen is de afgelopen jaren cost accounting geïntroduceerd bij het UWV.

7 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 65 Hiermee is de beweging gemaakt om niet meer alleen te sturen op budgetten en bud - get uitputting, maar ook op de kostprijs per product. In het cost accounting-model zijn normen voor verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering vastgelegd. Sturing op basis van toegestane kosten heeft daarmee zijn intrede gedaan. Fluctuaties in het werkaanbod worden daarmee vertaald naar fluctuaties in de toegestane kosten en daarmee naar sturing op inzet van capaciteit en middelen. Een goed draaiende economie leidt tot minder aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Bij het UWV vertaalt zich dat naar een bijstelling van het budget voor de divisie WW. Dit gebeurt niet alleen bij de vaststelling van het jaarbudget, maar ook gedurende het jaar op basis van jaareindeprognoses. Daarmee wordt reallocatie van middelen mogelijk op basis van wijzigende omstandigheden. Op deze wijze heeft de raad van bestuur een instrument in handen om de inzet van middelen in lijn te houden met externe ontwikkelingen en de strategie. Door de toepassing van cost accounting komt de controller nadrukkelijk in de rol van katalysator. Naast de permanente toets op de samenhang tussen middelen en doelen via cost accounting, wordt op belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering ook de effectiviteit van de inzet van middelen in relatie tot de strategische doelstellingen getoetst. Ter ondersteuning van de missie Werk boven uitkering heeft het UWV 625 coaches voor re-integratie in dienst. Deze coaches begeleiden klanten met een werkloosheidsuitkering via de kortste weg terug naar betaald werk. In samenspraak met de opdrachtgever van het UWV, het Ministerie van SZW, wordt de effectiviteit van de coach geëvalueerd. Doel van de evaluatie is om te onderzoeken of meer mensen tegen lagere kosten aan het werk worden geholpen door een interventie. De structurele financiering van de coaches voor re-integratie is afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie. Dit is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de public controller bij het UWV niet kan volstaan met de uitvoering van zijn klassieke rollen als uitvoerder en rentmeester. Nadrukkelijk betrokken bij strategie Een aantal ontwikkelingen in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het UWV. De verdergaande digitalisering van de overheid en samenleving en de toegenomen aandacht voor kwaliteit van dienstverlening stellen andere eisen aan de bedrijfsvoering. Bij het UWV wordt gewerkt aan een fundamenteel herontwerp van de bedrijfsvoering op basis van een projectmatige aanpak genaamd De Vernieuwing. Doel van het programma is om op basis van vereenvoudiging van processen en systemen niet alleen te komen tot een efficiëntere werkwijze, maar nog belangrijker een klantvriendelijkere bedrijfsvoering. Korte doorlooptijden van bijvoorbeeld de beoordeling van een uitkeringsaanvraag betekent voor de klant sneller duidelijkheid. Ook digitalisering speelt een belangrijke rol. Waarom nog schriftelijk formulieren invullen als dat ook digitaal kan via het internet. Nog mooier, informatie die de overheid al eerder heeft verzameld over de burger is alvast ingevuld. De controller speelt een belangrijke rol bij het programma De Vernieuwing. De controller denkt inhoudelijk mee over de procesvereenvoudiging en vertaalt deze naar de benodigde inzet van middelen. Het programma vraagt forse investeringen in met name

8 66 de waarde van de public controller hoofdstuk 6 ICT, maar per saldo worden kosten bespaard op de uitvoering; De Vernieuwing heeft een positieve business case. De realisatie van de business case wordt bewaakt door de controller. Door zijn rol in het programma levert de controller een belangrijke bijdrage aan de strategische richting van het UWV. Een ander voorbeeld van de strategische rol van de controller bij het UWV betreft de bijdrage aan de participatiedoelstelling van het UWV. De missie van het UWV is Werk boven inkomen; het UWV begeleidt mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken zo snel mogelijk weer naar werk en verstrekt tot dat moment een uitkering. De vertaling van deze missie naar organisatiedoelstellingen en de inzet van middelen vereist inzicht in ontwikkelingen in het klantenbestand en inzicht in de effectiviteit van middelen. De controller speelt een initiërende rol in dat proces. Daarbij is ook het denken in scenario s geïntroduceerd. Op basis van scenario s in de ontwikkelingen van klantgroepen en beschikbare middelen worden strategie en ambitie bepaald. Ook hier is duidelijk dat de controller veel meer is binnen het UWV dan uitvoerder en rentmeester. De vervulling van deze rollen is meer randvoorwaardelijk voor de invulling van de rollen die de organisatie UWV en haar omgeving van de public controller verwacht, namelijk die van katalysator en strateeg. 6.4 Conclusie De moderne public controller blijkt echt te bestaan, en de praktijk bij het UWV laat zien dat de rollen van strateeg en katalysator daadwerkelijk steeds meer worden ingevuld. Dit sluit aan bij een brede trend bij grote publieke Nederlandse organisaties. Wij zien dit ook terug in de bij de Public Controllersopleiding gedoceerde vakken. Het vak Professioneel Communiceren en Adviseren sluit direct aan bij de rollen van Strateeg en (vooral) Katalysator. Hetzelfde geldt voor een vak als Ketensamenwerking. Tegelijk worden de klassieke rollen van Uitvoerder en Rentmeester niet verwaarloosd, met vakken als Management Control, Management & Financial Accounting en Bestuurlijke Informatieverzorging. Het UWV en andere Nederlandse Publieke organisaties zullen nog veel profijt kunnen trekken van de moderne controllers die bij zo n opleiding worden gevormd.

9 hoofdstuk 6 de public controller bij een uitvoeringsorganisatie 67 Literatuur Algemene Rekenkamer, Algemene Rekenkamer, organisatie en werkwijze, Den Haag: Algemene Rekenkamer, Boels, E., Rauwerda, P. & Smidt, P., Het gebruik van management contracten bij Nederlandse overheden, In: With, E. de & Traas L., Handboek Management accounting, Deventer: Kluwer Financieel Management, Bossert, J., Leeuwen, H. van & Smidt, P., Governance beter verklaard Goed bestuur in de zorgpraktijk, Assen: Van Gorcum, Deloitte Research, Voorlopige onderzoeksresultaten Finance Transformation Framework voor de Nederlandse Publieke Sector, Deloitte Research NL, Deloitte Development LLC, Breathing Lessons; how CFO s can thrive under pressure, Straight Talk Book Series no. 7, Goldsmith, S. & Eggers, W. D., Governing by Network: The New Shape of the Public Sector, Washington D.C.: The Brookings Institution, Hood, C., The New Public Management in the 1980s: Variations on a theme, In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, p , Izeboud, C. & Klaassen, J., De controller gepromoveerd, Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie, Johnstone, H.T. & Kaplan, R.S., Relevance lost, the rise and fall of management accounting, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, Kaplan, R.S. en D.P. Norton, The balanced scorecard, measures that drive performance, HBR, September, October 1993, p Ministerie van Financiën, Handleiding Government Governance - een instrument ter toetsing van de governance bij de rijksoverheid, Ministerie van Financiën, versie IBO-Werkgroep Regeldruk en Controletoren, Verantwoordelijkheid en verantwoording, Den Haag, Ministerie van Financiën, Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public management reform: a comparative analysis. Oxford: University Press, Scheper, W.J. et.al., Handen en voeten Vormgeving van public governance in de praktijk van de gemeentelijke overheid, Public Governance Research Institute Nyenrode, Smidt, P., Overheid en accountancy Dubbelstudie naar gewenste management informatie over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid bij Nederlandse gemeenten en Rijksoverheidsinstellingen, Public Governance Research Institute Nyenrode, Smidt, P., PTT Post, (a) PTT Post as a government bureaucracy, (b) Privatization of PTT Post, (c) PTT Post s financial performance, In: Groot,T & Lukka, K., Cases in Management Accounting: Current Practices in European Companies, Harlow: Prentice Hall/Pearson, Vrije Universiteit, Collegeprogramma Controllersopleiding voor de publieke en non-profit sector, With, E. de, Controllersopleidingen in Nederland en de Verenigde Staten: een vergelijking, In: Izeboud, C. & Klaassen, J., De controller gepromoveerd, Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie, 1995.

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Bijlage bij Brief PS reg. nr. 2007-62976 Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Inleiding Per half februari 2006 is het hoofd concern-controlling benoemd op de functie van Directiecontroller

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics De controller als choice architect Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics Wat doet een controller? Hoofd administratie Boekhoudsysteem/grootboek/accountingregels

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt Controller-Adviseur Brochure studiejaar 2017 /2018 De controllersopleiding speciaal voor de professionals die werkzaam zijn als controller binnen de non-profit en publieke instellingen. Post-HBO opleiding

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Vacature Concerncontroller (1fte)

Vacature Concerncontroller (1fte) Vacature Concerncontroller (1fte) Organisatie en context Algemeen Met de komst van de Participatiewet is samenwerking binnen en tussen gemeenten op het gebied van het sociaal domein belangrijker geworden.

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Perspectief in Public Controlling

Perspectief in Public Controlling Perspectief in Public Controlling De controller in een dynamische omgeving Dr. Tjerk Budding en dr. Martijn Schoute @ZijlstraCenter / #VanEgtenlezing2016 1 De public controller is een coördinerende functie

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9)

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) 14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) Taakbeschrijving Functiefamilie : Ondersteuning Functieprofiel : Academisch expert C, Expert A, B, C Roepnaam : Adviseur Financieel Analist

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus EE Den Haag

Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus EE Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE Den Haag Bureau ICT-toetsing Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie