Professie: VERLEDEN, HEDEN EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professie: VERLEDEN, HEDEN EN"

Transcriptie

1 Professie: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN HET CONTROLLERBEROEP EN DE VRC 26 MCA: mei 2009, nummer 4 Ferenc Szelepcsenyl: beeld

2 De Vereniging van Registercontrollers (VRC) bestaat twintig jaar. Dat geeft de mogelijkheid om terug te kijken én een blik op de toekomst te werpen. De VRC werd opgericht door enkele actieve studenten aan de VU-controllersopleiding. Er bleek maatschappelijke behoefte te bestaan aan geschoolde controllers en daarmee ontstond ook het gedeponeerde dienstmerk Registercontroller (RC). Die eerste opleiding was een creatie van Lou Traas, destijds hoogleraar bedrijfseconomie aan de VU. Traas kan daarom zonder meer worden gezien als de nestor van alle RCopleidingen in Nederland. De Registercontroller is inmiddels een alom bekend verschijnsel geworden. Controllers zijn er, net als Nederlanders, in allerlei soorten en maten Dirk Swagerman: Het fenomeen 'controller' werd begin jaren vijftig door Van der Schroeff in Nederland geïntroduceerd. In het kader van productiviteitsstudies en het Marshallplan bezocht hij de Verenigde Staten en stuitte daar op de controllersfunctie. Deze bleek bij uitstek betrokken bij cijfermatige analyses. Tegenwoordig is hij of zij als businesscontroller nog steeds sterk cijfergeoriënteerd, maar in sommige sectoren wordt nu ook al gesproken van andersoortige controllers, zoals de social controller. Het eerste lid en tevens de eerste voorzitter van de VRC, Jan Peter Duijvestijn, kijkt in het lustrumboek dat de VRC uitgeeft 1 met genoegen terug op wat in de loop der jaren is bereikt. Van belang is in dat kader zijn opmerking, dat in de opleiding aandacht moet blijven worden besteed aan de harde kennis van het controllersvak. De zachtere kennis en ervaring, waar de verschillende opleidingen in de loop der jaren steeds meer aandacht aan besteden, kunnen in zijn visie eerder gaandeweg tijdens de uitoefening van het beroep worden verkregen. Terugkijkend op de ontwikkeling en de historie van het beroep worden trends zichtbaar, waarmee ook lijnen naar de toekomst kunnen worden uitgezet. Inmiddels erkent de maatschappij de functie van controller volmondig. Elke week zijn er weer nieuwe vacatures, op websites en in andere media. Het is alleen niet altijd even duidelijk wat die controllersfuncties nu precies inhouden. Men denke in dat kader aan de discussie over 'de Nederlander': fenomenen als 'de controller' of 'de Nederlander' worden wel breed gekend, maar zijn moeilijk te definiëren. Controllers zijn er, net als Nederlanders, in allerlei soorten en maten. Er zijn RC's maar ook boekhouders die in de praktijk zijn opgeklommen tot de controllersfunctie. Controller zijn wordt dus niet alleen bepaald door iemands genoten opleiding. Dat betekent dat wezen en eigenheid van de VRC-registercontroller verder moeten worden geduid. Dat beeld bepaalt vervolgens ook, hoe de opleiding tot controller vorm krijgt. Noot 1 D. Swagerman en V. van der Waal (red.), Van trendvolger naar trendsetter, Kluwer, Deventer, ISBN (verschijnt juni 2009). MCA: mei 2009, nummer 4 27

3 Controller: concepten In deze tijden van crisis doet 'shareholder value' nog altijd opgeld. Het begrip staat nu meer dan ooit in de belangstelling. Nog steeds is aandeelhouderswaarde voor veel ondernemingen het uiteindelijke criterium, dat aard en richting van de organisatie bepaalt. Uiteraard moeten uitwassen worden voorkomen, maar er is geen ander duidelijk en uniek meetinstrument waarmee de prestaties van een bedrijf in hun volledigheid kunnen worden beoordeeld. In wezen gaat het om de 'behavorial aspect of the firm'. 2 Dit is al een oud leerstuk, maar we vinden het nu ook terug in een modern jasje, als 'behavioral finance'. De controller heeft tot taak te fungeren als kritisch bedrijfseconomisch geweten. Die rol wordt veronachtzaamd als de controller alleen maar optreedt als businesspartner voor het management. De golfbeweging gaat nu weer de andere kant uit en dat is maar goed ook. Zijn de basisconcepten van controlling en controller universeel? Gelden ze voor de profit-, nonprofit- dan wel de not-for-profitsector? Uit de interviews met allerlei controllers in het jubileumboek blijkt juist dat de 'principles' een zodanige robuustheid hebben, dat ze kunnen worden toegepast in elk type organisatie. Ook de 'toolkits' kunnen over alle sectoren heen worden ingezet, mits er goed over wordt nagedacht. Gevoel voor complexiteit, context en vooral inzicht in de relatie tussen bestuursstijl, strategie en structuur zijn daarbij de sleutelbegrippen. We zijn als controller voor een belangrijk deel bezig met de formele organisatie, met regels. Anderzijds willen we creatief en spontaan zijn. Helaas leiden de regels al te vaak tot bureaucratie. De controller als administratieve last en tegenkracht voor innovatie en creativiteit. Er zit een paradox in deze beelden... Zo is het sterk de vraag of wij inderdaad in staat zijn door het verfijnde control instrumentarium organisaties fundamenteel beter te laten werken. Denk aan de administratieve last van SOx. De SOx-regelgeving is het gevolg van de Enron-fraude. Er moesten als fiere daad nieuwe regels worden opgesteld. Dat is wel gelukt, maar tegen welke prijs? Functioneren de organisaties onder SOx-regime beter dan in het verleden? Het steeds maar verder uitdijen van regels kan terecht worden gezien als 'plagen van de staat'. 3 Kijkend door de formele controllersbril zijn wij nimmer in staat de gehele werkelijkheid te vatten. Vandaar dat altijd 'out of the box' denken noodzakelijk is. De kern van het controllersberoep Wat is nu de kern van het controllersberoep? De controller tracht te zorgen dat zijn organisatie 'in control' is. Het primaire object van de controllerswerkzaamheden is steeds weer de performance van de organisatie en haar onderdelen: performancemeting, het ontwikkelen van 'key'-indicatoren, rapporteren door middel van de balanced scorecard. Hierbij ligt het zwaartepunt op rapportage en vervolgens op de control van de performance. De verwevenheid met de aanpalende gebieden als organisatiekunde en ICT is duidelijk. Het doel van performance management is uiteindelijk dat de organisatie op een afgesproken wijze en 'dedicated' de gestelde doelen bereikt. Hiervoor is het noodzakelijk dat management control zich ook richt op de gedragskant van de organisatie. Zoals control-pionier Anthony al stelde, gaat management control in de basis immers om 'the process by which managers influence other members of the organisation to implement the organization's strategies'. 4 De 'toolkit' van de controller is doorgaans vooral gevuld met allerlei harde, inhoudelijke en financieel georiënteerde technieken, waarbij budgettering eigenlijk nog steeds erg belangrijk is. De controllersopleiding is de plaats bij uitstek om theoretische kennis over de diverse tools en technieken te verwerven. Maar veel van de bovengenoemde technieken vindt men ook in de toolkit van management accounting. In de accountantsopleiding is het vak Controleleer het hoofdvak. Bij de controllersopleidingen is er eigenlijk geen duidelijk en goed gedefinieerd curriculum dat eenduidig beschrijft wat in het vak control- Noten 3 F. Ankersmit en L. Klinkers (red.), De tien plagen van de staat, Noot 2 R. Cyert en J. March, BehavioralTheory of the Firm, Harvard University Press, Boston, Van Gennep, Amsterdam, R.N. Anthony en V. Govindarajan, Management control systems, 9th ed., McGraw-Hill Companies, MCA: mei 2009, nummer 4

4 ling aan de orde moet komen. Onderwerpen als het beroep van de controller of de beroeps- en gedragsregels komen dan aan de orde. Komt dat omdat het metier van controller nog te weinig eigenheid heeft om zich goed te laten definiëren? Zo ja, dan is het vak 'een reus op lemen voeten'. Daarom moet, dat meen ik uit de grond van mijn hart, met man, macht en kracht worden gewerkt aan het formuleren en definiëren van de unieke kern van het vak als 'common body of knowledge'. Hoe zichtbaar is de controller? Dezer dagen hoort men nogal eens de vraag waar de controller was ten tijde van het ontstaan van de kredietcrisis. De VRC heeft ook als doelstelling de maatschappelijke relevantie en positionering van het controllersberoep te bevorderen. Het lijkt mij dat er veel te zeggen is over de rol en plaats van de controller in deze turbulente tijden. Nu is het moment waarop de controller zijn kansen grijpt. Laat hij dat na, dan lijkt mij de kans groot dat de controller de door hem opgeëiste prominente plaats in de toekomst wel kan vergeten. Het gaat uiteindelijk om de impact die de controllersfunctie heeft op de besluitvorming in organisaties. Dat bepaalt uiteindelijk het succes van de controller. De controller wordt vaak gezien als de spin in het web. Maar dit kan met evenveel recht worden gezegd van andere functies, zoals HRM. De controller kan zich alleen onderscheiden omdat hij of zij ook betrokken is bij de financiële huishouding van de organisatie. Ondanks het streven om naar alle stakeholders van de organisatie te kijken, zijn het primair de aandeelhouders die de ultieme invloed hebben. De financieringstheorie stelt immers dat de shareholders de claimant zijn op de 'residual value' van de onderneming. In het Rijnlandse model houdt de raad van commissarissen toezicht op de onderneming. Daar worden alle belangen in samenhang afgewogen; het aandeelhoudersbelang is daar in theorie niet preferent. Wanneer we langzamerhand van een two-tier board naar het meer Angelsaksische one-tier model gaan, is de kans groot dat het aandeelhoudersbelang weer sterker wordt. De invloed van de financiële functie ten opzichte van de andere professionals neemt dan ook weer toe. Deze constatering is van belang om de onderscheidende positie van de controller ten opzichte van an- Heeft het metier van controller nog te weinig eigenheid om zich goed te laten definiëren? dere professionals aan te geven. Als het belang van de financiële functie toeneemt, valt nog maar te bezien of dat ook automatisch geldt voor de controllersfunctie. Er zijn geluiden dat de controllersfunctie in de toekomst zal eroderen. Wat zal de toekomstige rol van de CFO worden? Veel controls zullen automatisch worden verricht. Financieringsvragen kunnen door treasury worden beantwoord. Doorgaans heeft de treasurer een meer uitvoerende taak dan de controller en heeft dus ook minder aanzien. En wanneer sprake is van integrale verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de divisiemanager, heeft die manager niet direct behoefte aan een aparte financiële functionaris van hoog niveau. Financiële taken kunnen dan worden geëlimineerd of verplaatst. Controlling heeft veel uitvoerende en cijfermatige werkzaamheden in zich, zoals het leveren van productie door het periodiek voorzien in allerlei rapportages en verslagen. De toekomstvastheid en verdere levensvatbaarheid van de controllersfunctie kunnen dan ook alleen worden gegarandeerd, wanneer de controller kans zal zien om zich een relevant aandeel in de financiële strategie van het bedrijf te verwerven. Risicomanagement Controllers hebben wat met risicomanagement. Het is duidelijk dat risicomanagement in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Zou risicomanagement ons hebben behoed voor het onheil van de kredietcrisis? Het antwoord is ja en nee. De huidige crisis wordt alleen nog geduid, maar onvoldoende begrepen. Hoe kan in zes weken tijd de beurs met de helft in elkaar zakken? Ja, er waren subprime leningen, en ongetwijfeld heeft de bonuscultuur her en der management aangezet tot risicovol gedrag. Maar een afdoende verklaring levert dat niet. Hebben de toezichthouders dan niet goed opgelet? Ook dat is waar. Alle geavanceerde risicomanagementsystemen ten spijt, de crisis is gekomen. MCA: mei 2009, nummer 4 29

5 Hoe moet dat toekomstige risicomanagement er dan uitzien? In elk geval veel meer visionair dan nu het geval is. Er doemen steeds andere risico's op, die nog niet in 'het systeem' zaten. Er bestaat ook geen risicoloze samenleving. Het gaat om heel wezenlijke maatschappelijke vragen. Is de toekomst beheersbaar? Is de maatschappij maakbaar? Vanuit een neoliberale opvatting is dat niet het geval. Wat heeft de controller hier nu mee van doen? De controller roert zich in deze discussie nauwelijks. Maar die controller is, als het goed is, een professional met qualitate qua een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten tijde van de boekhoudschandalen kwam het beeld van de corporate policeman of de financiële klokkenluider sterk op. Dat beeld is nu weer op de achtergrond geraakt. De controller is nu idealiter de businesspartner die in het MT samen met zijn collega's uit de andere disciplines gezamenlijk de 'kar moet trekken'. Dat is en blijft een valide uitgangspunt, maar de controller moet wel wat sterker in zijn schoenen staan en zich vanuit een meer extern gerichte oriëntatie steeds afvragen: kan dit wel en mag dit wel? De nieuwe gedragscode zal moeten helpen bij het bepalen van keuzes en houding in dat teamwerk. Zou risicomanagement ons hebben behoed voor het onheil van de kredietcrisis? De toekomst van de controllersopleiding Momenteel is het zo dat universiteiten de titel Executive Master Finance & Control (EMFC) afgeven, waarna de versgediplomeerde een verzoek bij het bestuur van de VRC kan indienen om ingeschreven te worden in het register. Het is de vraag hoe de maatschappij kijkt naar de organisatie van en verantwoordelijkheid voor opleidingen als die voor controller dan wel accountant. Er is een duidelijke maatschappelijke behoefte aan deze functies. Moet dan de universiteit zorg dragen voor de opleidingen, of mag/moet dat worden overgelaten aan het particulier initiatief? Het merendeel van de academische opleidingen wordt op een publiek gefinancierde universiteit verzorgd. De opleidingen aan Nyenrode, een particuliere universiteit, zijn een uitzondering. Universiteiten leggen steeds de nadruk op hun plaats in de 'ratings' met bijbehorende nadruk op publiceren. Hierdoor zouden meer beroepsgerichte opleidingen in de knel kunnen komen. Ook de accountants constateren dat er een grote maatschappelijke vraag is naar goed opgeleide accountants. De opleidingen leveren echter onvol- 30 MCA: mei 2009, nummer 4

6 doende kandidaten af en het tussentijdse uitvalpercentage is groot. Vandaar dat het NIVRA, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, overweegt om een basisopleiding accountancy te starten. Na het voltooien van deze basisopleiding kan de student voor verschillende richtingen kiezen waaronder de controlling variant. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de bijl aan de wortels van de huidige controllersopleidingen leggen. De plannen zijn nu nog niet helder, maar vragen in elk geval van de VRC beraad over haar toekomst. Momenteel is het zo dat de academische opleiding een Executive Master in Finance & Control oplevert. Met deze master-bul kan inschrijving in het register van de VRC worden gevraagd. Er is dus geen directe relatie tussen inschrijving als RC en de opleiding. Er bestaat wel een landelijk overleg tussen de opleidingen en de VRC om de opleidingen te bewaken. Wanneer de universiteiten echter nog meer de nadruk op de wetenschapsbeoefening leggen, kan de huidige opzet van de Executive Master in gevaar komen; omdat er vanuit de huidige opleidingen onvoldoende (wetenschappelijk) onderzoek wordt verricht en vervolgens dus ook te weinig publicaties verschijnen. De huidige bachelor-master (BaMa-)structuur geeft geen oplossing voor dit probleem. Een oplossing zou gevonden kunnen worden door een onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke opleiding en een beroepsopleiding, die dan bij hbo's dan wel een private graduate businessschool ondergebracht zou kunnen worden. Daarbij zijn de universiteiten dan kleine en hoogwaardige researchinstituten. Alleen als de controllersopleidingen zijn ingebed in goed en toonaangevend onderzoek is er plaats voor op deze universiteit van de toekomst. Er kunnen dan wel allerlei nevenverbanden worden gecreëerd tussen de reguliere opleidingen en de voortgezette beroepsopleiding. In de Angelsaksische wereld is dit onderscheid heel gebruikelijk. Amerikaanse businessschools bieden doorgaans een generieke opleiding aan, met de mogelijkheid tot specialisatie. Maar een MBA met specialisatie Controlling is niet hetzelfde is als onze Executive Master. Internationalisatie De controllersopleiding is een bij uitstek nationale opleiding. Over het algemeen klinkt in onderwijsland de roep om tot internationalisatie te komen. Dit zal ook de controllersopleidingen raken. Hier zijn echter nog geen uitgewerkte gedachten over. Een suggestie zou kunnen zijn om de opleiding te koppelen aan het CMA-diploma. Het CMA is de Amerikaanse opleiding voor Certified Management Accountant. Momenteel verzorgt de VU een collegecyclus en examentraining ter voorbereiding op de multiple-choicetentamens die moeten worden afgelegd om dat diploma te behalen. Vanuit Nederland wordt echter neergekeken op deze wijze van studeren en examineren. Het niveau van het CMA zou minder zijn dan dat van onze controllersopleidingen. Dat zal allemaal wel zo zijn, maar dit is wel de kortste klap om de opleiding een internationaal karakter te geven. De toekomst van de RC Hoe nu de controller en de opleiding tot Registercontroller te evalueren? Het is duidelijk dat de controllersfunctie stevig verankerd is en dat er ook in de toekomst een controlling-achtige functie nodig zal zijn. De vraag is alleen of de controller in de toekomst wel voldoende herkenbaar zal blijven om alle pretenties waar te maken. Dit hangt mede af van de vraag of de beroepsgroep voldoende weerbaar zal blijken en een reële invulling kan geven aan de verschillende uitdagingen. De controller zal in de organisaties zichtbaar en gewaardeerd moeten zijn en blijven en zich actiever moeten mengen in het maatschappelijke debat. De behoefte aan een controllersopleiding zal blijven bestaan, zeker bij toenemende complexiteit van organisaties. Of dat al dan niet betekent dat afgestudeerden zich automatisch laten inschrijven in het VRC-register, is minder duidelijk. Die inschrijving geeft rechten, maar ook plichten, en niet elke afgestudeerde EMFC is daar specifiek op uit. De interviews met controllers van allerlei aard en snit in het jubileumboek lichten elk op eigen wijze een tipje van de sluier op, die de functie en betekenis van de controller nog steeds verhult. Moge de VRC de komende jaren nog wijzer, groter en sterker worden. Dirk Swagerman is hoogleraar Controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van de opleiding Executive Master Finance & Control aan de Rijksuniversiteit Groningen. MCA: mei 2009, nummer 4 31

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

De (V)RC op weg naar een in de maatschappij

De (V)RC op weg naar een in de maatschappij Interview: De (V)RC op weg naar een meer herkenbare positie in de maatschappij Interview met Arjan van der Nat Arjan van der Nat werkte jarenlang in het buitenland voor TNT. Tot 1 februari 2009 was hij

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt Controller-Adviseur Brochure studiejaar 2017 /2018 De controllersopleiding speciaal voor de professionals die werkzaam zijn als controller binnen de non-profit en publieke instellingen. Post-HBO opleiding

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

BEROEPSVORMING STIMULEREN:

BEROEPSVORMING STIMULEREN: Professie: BEROEPSVORMING STIMULEREN: OPDRACHT VOOR DE VRC ÉN DE OPLEIDINGEN! De Vereniging van RegisterControllers is achttien jaar jong. In die achttien jaar is zij uitgegroeid tot een beroepsvereniging

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Perspectief in Public Controlling

Perspectief in Public Controlling Perspectief in Public Controlling De controller in een dynamische omgeving Dr. Tjerk Budding en dr. Martijn Schoute @ZijlstraCenter / #VanEgtenlezing2016 1 De public controller is een coördinerende functie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics De controller als choice architect Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics Wat doet een controller? Hoofd administratie Boekhoudsysteem/grootboek/accountingregels

Nadere informatie

Opinieonderzoek toekomst financiële sector

Opinieonderzoek toekomst financiële sector Opinieonderzoek toekomst financiële sector Presentatie afsluitende bijeenkomst 24 november Lessen en vragen voor de toekomst Martijn Lampert 1 Vertrouwen Betekenis (Van Dale): 1. Met zekerheid hopen 2.

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kwaliteit RC-opleidingen is goed

Kwaliteit RC-opleidingen is goed Kwaliteit RC-opleidingen is goed In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. J. van der

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL KONINKLIJKE VERKADE N.V. SENIOR PLANT CONTROLLER M/V September 2014 UNITED BISCUITS ALGEMENE INFORMATIE United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen,

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I)

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I) PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Visie op financiële functie van de toekomst Dr. André A. de Waal MBA, zelfstandig adviseur en associate professor strategic management Maastricht School of Management (andredewaal@planet.nl).

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave CORPORATE GOVERNANCE DONDERDAG 18 JUNI 2015 15:00-16:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Gerard Mertens, hoogleraar financial management & governance Decaan Faculteit Management Wetenschappen Open Universiteit, Heerlen, The Netherlands Wanbeleid

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

KWALITEIT RC-OPLEIDINGEN IS GOED PROFILERING EN INTERNATIONA- LE ERKENNING ZIJN NIEUWE UITDAGINGEN

KWALITEIT RC-OPLEIDINGEN IS GOED PROFILERING EN INTERNATIONA- LE ERKENNING ZIJN NIEUWE UITDAGINGEN Interview: KWALITEIT RC-OPLEIDINGEN IS GOED PROFILERING EN INTERNATIONA- LE ERKENNING ZIJN NIEUWE UITDAGINGEN In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

VRC GEDRAGSCODE Inhoud

VRC GEDRAGSCODE Inhoud VRC GEDRAGSCODE Inhoud Voorwoord Deel 1: Introductie Deel 2: Fundamentele beginselen Deel 3: Aanpak van gedragsmatige dilemma s Deel 4: Handhaving van de Code Deel 5: Slotbepalingen Voorwoord De eerste

Nadere informatie

consequenties voor de inrichting en aansturing van de postinitiële Controllersopleidingen / Executive Masters of Finance and Control

consequenties voor de inrichting en aansturing van de postinitiële Controllersopleidingen / Executive Masters of Finance and Control controlling Relevante thema s en ontwikkelingen: consequenties voor de inrichting en aansturing van de postinitiële Controllersopleidingen / Executive Masters of Finance and Control Jeltje van der Meer-Kooistra

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG Risicomanagement: NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG De Nederlandse gezondheidszorg kenmerkt zich door ruime aandacht voor risicomanagement. De toepassing van integraal risicomanagement

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Volledige naam: Burgerlijke staat: Dirk Adrianus (Dick) de Waard gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum: 31 augustus 1956 Geboorteplaats: Rotterdam Adres: Vreebergen 46 Woonplaats: 9403

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 12 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 12 november, 2007 Samenvatting Dit document is onderdeel van mijn

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

1. Verschillende invalshoeken

1. Verschillende invalshoeken GITP Follow the Money Geertebolwerk 1 3511 XA in Utrecht 15.15 16.30 u Vergroot de OR-invloed op de financiële beleidscyclus? 23 juni 2014 drs. ing. Rob Latten MBA Rob.Latten@GITP.NL GITP Wilhelminapark

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Summer School Mens en Maatschappij Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Details Cursusduur 3 dagen Datum en locatie 22, 23, 24 augustus 2018 - Sint-michielsgestel Tijd 09:00-18:00,

Nadere informatie

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie?

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie? Security manager van de toekomst Bent u klaar voor de convergentie? Agenda Introductie Convergentie - De rol en positie van Security in beweging - Wat zien we in de praktijk? - Waar gaat het naar toe?

Nadere informatie

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org Page 1 of 5 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org HBO WO ACCOUNTANCY & FISCALE ECONOMIE In de ondernemingswereld is er altijd behoefte aan financieel advies. Als accountant houd je je bezig met de

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Masterclass Corporate Governance Curaçao

Masterclass Corporate Governance Curaçao Masterclass Corporate Governance Curaçao MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Curaçao (22 e editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register

Nadere informatie

Corporate Governance - de rol van de accountant

Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance Seminar Allen & Overy Okura Hotel, Amsterdam 26 augustus 2003 Jaap van Manen jaap.van.manen@nl.pwc.com Agenda Corporate Governance Uitspraken

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands door Alina Stan en Marieta Vermulm Op 1 augustus spraken Alina Stan en Marieta Vermulm, beiden lid van de Commissie Young Professionals met Hans

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

DE VRC GEDRAGSCODE. Inhoud

DE VRC GEDRAGSCODE. Inhoud DE VRC GEDRAGSCODE Inhoud Voorwoord Deel 1: Introductie Deel 2: Fundamentele beginselen Deel 3: Aanpak van gedragsmatige dilemma s Deel 4: Handhaving van de Code Deel 5: Slotbepalingen Voorwoord De eerste

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie