Professie: VERLEDEN, HEDEN EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professie: VERLEDEN, HEDEN EN"

Transcriptie

1 Professie: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN HET CONTROLLERBEROEP EN DE VRC 26 MCA: mei 2009, nummer 4 Ferenc Szelepcsenyl: beeld

2 De Vereniging van Registercontrollers (VRC) bestaat twintig jaar. Dat geeft de mogelijkheid om terug te kijken én een blik op de toekomst te werpen. De VRC werd opgericht door enkele actieve studenten aan de VU-controllersopleiding. Er bleek maatschappelijke behoefte te bestaan aan geschoolde controllers en daarmee ontstond ook het gedeponeerde dienstmerk Registercontroller (RC). Die eerste opleiding was een creatie van Lou Traas, destijds hoogleraar bedrijfseconomie aan de VU. Traas kan daarom zonder meer worden gezien als de nestor van alle RCopleidingen in Nederland. De Registercontroller is inmiddels een alom bekend verschijnsel geworden. Controllers zijn er, net als Nederlanders, in allerlei soorten en maten Dirk Swagerman: Het fenomeen 'controller' werd begin jaren vijftig door Van der Schroeff in Nederland geïntroduceerd. In het kader van productiviteitsstudies en het Marshallplan bezocht hij de Verenigde Staten en stuitte daar op de controllersfunctie. Deze bleek bij uitstek betrokken bij cijfermatige analyses. Tegenwoordig is hij of zij als businesscontroller nog steeds sterk cijfergeoriënteerd, maar in sommige sectoren wordt nu ook al gesproken van andersoortige controllers, zoals de social controller. Het eerste lid en tevens de eerste voorzitter van de VRC, Jan Peter Duijvestijn, kijkt in het lustrumboek dat de VRC uitgeeft 1 met genoegen terug op wat in de loop der jaren is bereikt. Van belang is in dat kader zijn opmerking, dat in de opleiding aandacht moet blijven worden besteed aan de harde kennis van het controllersvak. De zachtere kennis en ervaring, waar de verschillende opleidingen in de loop der jaren steeds meer aandacht aan besteden, kunnen in zijn visie eerder gaandeweg tijdens de uitoefening van het beroep worden verkregen. Terugkijkend op de ontwikkeling en de historie van het beroep worden trends zichtbaar, waarmee ook lijnen naar de toekomst kunnen worden uitgezet. Inmiddels erkent de maatschappij de functie van controller volmondig. Elke week zijn er weer nieuwe vacatures, op websites en in andere media. Het is alleen niet altijd even duidelijk wat die controllersfuncties nu precies inhouden. Men denke in dat kader aan de discussie over 'de Nederlander': fenomenen als 'de controller' of 'de Nederlander' worden wel breed gekend, maar zijn moeilijk te definiëren. Controllers zijn er, net als Nederlanders, in allerlei soorten en maten. Er zijn RC's maar ook boekhouders die in de praktijk zijn opgeklommen tot de controllersfunctie. Controller zijn wordt dus niet alleen bepaald door iemands genoten opleiding. Dat betekent dat wezen en eigenheid van de VRC-registercontroller verder moeten worden geduid. Dat beeld bepaalt vervolgens ook, hoe de opleiding tot controller vorm krijgt. Noot 1 D. Swagerman en V. van der Waal (red.), Van trendvolger naar trendsetter, Kluwer, Deventer, ISBN (verschijnt juni 2009). MCA: mei 2009, nummer 4 27

3 Controller: concepten In deze tijden van crisis doet 'shareholder value' nog altijd opgeld. Het begrip staat nu meer dan ooit in de belangstelling. Nog steeds is aandeelhouderswaarde voor veel ondernemingen het uiteindelijke criterium, dat aard en richting van de organisatie bepaalt. Uiteraard moeten uitwassen worden voorkomen, maar er is geen ander duidelijk en uniek meetinstrument waarmee de prestaties van een bedrijf in hun volledigheid kunnen worden beoordeeld. In wezen gaat het om de 'behavorial aspect of the firm'. 2 Dit is al een oud leerstuk, maar we vinden het nu ook terug in een modern jasje, als 'behavioral finance'. De controller heeft tot taak te fungeren als kritisch bedrijfseconomisch geweten. Die rol wordt veronachtzaamd als de controller alleen maar optreedt als businesspartner voor het management. De golfbeweging gaat nu weer de andere kant uit en dat is maar goed ook. Zijn de basisconcepten van controlling en controller universeel? Gelden ze voor de profit-, nonprofit- dan wel de not-for-profitsector? Uit de interviews met allerlei controllers in het jubileumboek blijkt juist dat de 'principles' een zodanige robuustheid hebben, dat ze kunnen worden toegepast in elk type organisatie. Ook de 'toolkits' kunnen over alle sectoren heen worden ingezet, mits er goed over wordt nagedacht. Gevoel voor complexiteit, context en vooral inzicht in de relatie tussen bestuursstijl, strategie en structuur zijn daarbij de sleutelbegrippen. We zijn als controller voor een belangrijk deel bezig met de formele organisatie, met regels. Anderzijds willen we creatief en spontaan zijn. Helaas leiden de regels al te vaak tot bureaucratie. De controller als administratieve last en tegenkracht voor innovatie en creativiteit. Er zit een paradox in deze beelden... Zo is het sterk de vraag of wij inderdaad in staat zijn door het verfijnde control instrumentarium organisaties fundamenteel beter te laten werken. Denk aan de administratieve last van SOx. De SOx-regelgeving is het gevolg van de Enron-fraude. Er moesten als fiere daad nieuwe regels worden opgesteld. Dat is wel gelukt, maar tegen welke prijs? Functioneren de organisaties onder SOx-regime beter dan in het verleden? Het steeds maar verder uitdijen van regels kan terecht worden gezien als 'plagen van de staat'. 3 Kijkend door de formele controllersbril zijn wij nimmer in staat de gehele werkelijkheid te vatten. Vandaar dat altijd 'out of the box' denken noodzakelijk is. De kern van het controllersberoep Wat is nu de kern van het controllersberoep? De controller tracht te zorgen dat zijn organisatie 'in control' is. Het primaire object van de controllerswerkzaamheden is steeds weer de performance van de organisatie en haar onderdelen: performancemeting, het ontwikkelen van 'key'-indicatoren, rapporteren door middel van de balanced scorecard. Hierbij ligt het zwaartepunt op rapportage en vervolgens op de control van de performance. De verwevenheid met de aanpalende gebieden als organisatiekunde en ICT is duidelijk. Het doel van performance management is uiteindelijk dat de organisatie op een afgesproken wijze en 'dedicated' de gestelde doelen bereikt. Hiervoor is het noodzakelijk dat management control zich ook richt op de gedragskant van de organisatie. Zoals control-pionier Anthony al stelde, gaat management control in de basis immers om 'the process by which managers influence other members of the organisation to implement the organization's strategies'. 4 De 'toolkit' van de controller is doorgaans vooral gevuld met allerlei harde, inhoudelijke en financieel georiënteerde technieken, waarbij budgettering eigenlijk nog steeds erg belangrijk is. De controllersopleiding is de plaats bij uitstek om theoretische kennis over de diverse tools en technieken te verwerven. Maar veel van de bovengenoemde technieken vindt men ook in de toolkit van management accounting. In de accountantsopleiding is het vak Controleleer het hoofdvak. Bij de controllersopleidingen is er eigenlijk geen duidelijk en goed gedefinieerd curriculum dat eenduidig beschrijft wat in het vak control- Noten 3 F. Ankersmit en L. Klinkers (red.), De tien plagen van de staat, Noot 2 R. Cyert en J. March, BehavioralTheory of the Firm, Harvard University Press, Boston, Van Gennep, Amsterdam, R.N. Anthony en V. Govindarajan, Management control systems, 9th ed., McGraw-Hill Companies, MCA: mei 2009, nummer 4

4 ling aan de orde moet komen. Onderwerpen als het beroep van de controller of de beroeps- en gedragsregels komen dan aan de orde. Komt dat omdat het metier van controller nog te weinig eigenheid heeft om zich goed te laten definiëren? Zo ja, dan is het vak 'een reus op lemen voeten'. Daarom moet, dat meen ik uit de grond van mijn hart, met man, macht en kracht worden gewerkt aan het formuleren en definiëren van de unieke kern van het vak als 'common body of knowledge'. Hoe zichtbaar is de controller? Dezer dagen hoort men nogal eens de vraag waar de controller was ten tijde van het ontstaan van de kredietcrisis. De VRC heeft ook als doelstelling de maatschappelijke relevantie en positionering van het controllersberoep te bevorderen. Het lijkt mij dat er veel te zeggen is over de rol en plaats van de controller in deze turbulente tijden. Nu is het moment waarop de controller zijn kansen grijpt. Laat hij dat na, dan lijkt mij de kans groot dat de controller de door hem opgeëiste prominente plaats in de toekomst wel kan vergeten. Het gaat uiteindelijk om de impact die de controllersfunctie heeft op de besluitvorming in organisaties. Dat bepaalt uiteindelijk het succes van de controller. De controller wordt vaak gezien als de spin in het web. Maar dit kan met evenveel recht worden gezegd van andere functies, zoals HRM. De controller kan zich alleen onderscheiden omdat hij of zij ook betrokken is bij de financiële huishouding van de organisatie. Ondanks het streven om naar alle stakeholders van de organisatie te kijken, zijn het primair de aandeelhouders die de ultieme invloed hebben. De financieringstheorie stelt immers dat de shareholders de claimant zijn op de 'residual value' van de onderneming. In het Rijnlandse model houdt de raad van commissarissen toezicht op de onderneming. Daar worden alle belangen in samenhang afgewogen; het aandeelhoudersbelang is daar in theorie niet preferent. Wanneer we langzamerhand van een two-tier board naar het meer Angelsaksische one-tier model gaan, is de kans groot dat het aandeelhoudersbelang weer sterker wordt. De invloed van de financiële functie ten opzichte van de andere professionals neemt dan ook weer toe. Deze constatering is van belang om de onderscheidende positie van de controller ten opzichte van an- Heeft het metier van controller nog te weinig eigenheid om zich goed te laten definiëren? dere professionals aan te geven. Als het belang van de financiële functie toeneemt, valt nog maar te bezien of dat ook automatisch geldt voor de controllersfunctie. Er zijn geluiden dat de controllersfunctie in de toekomst zal eroderen. Wat zal de toekomstige rol van de CFO worden? Veel controls zullen automatisch worden verricht. Financieringsvragen kunnen door treasury worden beantwoord. Doorgaans heeft de treasurer een meer uitvoerende taak dan de controller en heeft dus ook minder aanzien. En wanneer sprake is van integrale verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de divisiemanager, heeft die manager niet direct behoefte aan een aparte financiële functionaris van hoog niveau. Financiële taken kunnen dan worden geëlimineerd of verplaatst. Controlling heeft veel uitvoerende en cijfermatige werkzaamheden in zich, zoals het leveren van productie door het periodiek voorzien in allerlei rapportages en verslagen. De toekomstvastheid en verdere levensvatbaarheid van de controllersfunctie kunnen dan ook alleen worden gegarandeerd, wanneer de controller kans zal zien om zich een relevant aandeel in de financiële strategie van het bedrijf te verwerven. Risicomanagement Controllers hebben wat met risicomanagement. Het is duidelijk dat risicomanagement in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Zou risicomanagement ons hebben behoed voor het onheil van de kredietcrisis? Het antwoord is ja en nee. De huidige crisis wordt alleen nog geduid, maar onvoldoende begrepen. Hoe kan in zes weken tijd de beurs met de helft in elkaar zakken? Ja, er waren subprime leningen, en ongetwijfeld heeft de bonuscultuur her en der management aangezet tot risicovol gedrag. Maar een afdoende verklaring levert dat niet. Hebben de toezichthouders dan niet goed opgelet? Ook dat is waar. Alle geavanceerde risicomanagementsystemen ten spijt, de crisis is gekomen. MCA: mei 2009, nummer 4 29

5 Hoe moet dat toekomstige risicomanagement er dan uitzien? In elk geval veel meer visionair dan nu het geval is. Er doemen steeds andere risico's op, die nog niet in 'het systeem' zaten. Er bestaat ook geen risicoloze samenleving. Het gaat om heel wezenlijke maatschappelijke vragen. Is de toekomst beheersbaar? Is de maatschappij maakbaar? Vanuit een neoliberale opvatting is dat niet het geval. Wat heeft de controller hier nu mee van doen? De controller roert zich in deze discussie nauwelijks. Maar die controller is, als het goed is, een professional met qualitate qua een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten tijde van de boekhoudschandalen kwam het beeld van de corporate policeman of de financiële klokkenluider sterk op. Dat beeld is nu weer op de achtergrond geraakt. De controller is nu idealiter de businesspartner die in het MT samen met zijn collega's uit de andere disciplines gezamenlijk de 'kar moet trekken'. Dat is en blijft een valide uitgangspunt, maar de controller moet wel wat sterker in zijn schoenen staan en zich vanuit een meer extern gerichte oriëntatie steeds afvragen: kan dit wel en mag dit wel? De nieuwe gedragscode zal moeten helpen bij het bepalen van keuzes en houding in dat teamwerk. Zou risicomanagement ons hebben behoed voor het onheil van de kredietcrisis? De toekomst van de controllersopleiding Momenteel is het zo dat universiteiten de titel Executive Master Finance & Control (EMFC) afgeven, waarna de versgediplomeerde een verzoek bij het bestuur van de VRC kan indienen om ingeschreven te worden in het register. Het is de vraag hoe de maatschappij kijkt naar de organisatie van en verantwoordelijkheid voor opleidingen als die voor controller dan wel accountant. Er is een duidelijke maatschappelijke behoefte aan deze functies. Moet dan de universiteit zorg dragen voor de opleidingen, of mag/moet dat worden overgelaten aan het particulier initiatief? Het merendeel van de academische opleidingen wordt op een publiek gefinancierde universiteit verzorgd. De opleidingen aan Nyenrode, een particuliere universiteit, zijn een uitzondering. Universiteiten leggen steeds de nadruk op hun plaats in de 'ratings' met bijbehorende nadruk op publiceren. Hierdoor zouden meer beroepsgerichte opleidingen in de knel kunnen komen. Ook de accountants constateren dat er een grote maatschappelijke vraag is naar goed opgeleide accountants. De opleidingen leveren echter onvol- 30 MCA: mei 2009, nummer 4

6 doende kandidaten af en het tussentijdse uitvalpercentage is groot. Vandaar dat het NIVRA, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, overweegt om een basisopleiding accountancy te starten. Na het voltooien van deze basisopleiding kan de student voor verschillende richtingen kiezen waaronder de controlling variant. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de bijl aan de wortels van de huidige controllersopleidingen leggen. De plannen zijn nu nog niet helder, maar vragen in elk geval van de VRC beraad over haar toekomst. Momenteel is het zo dat de academische opleiding een Executive Master in Finance & Control oplevert. Met deze master-bul kan inschrijving in het register van de VRC worden gevraagd. Er is dus geen directe relatie tussen inschrijving als RC en de opleiding. Er bestaat wel een landelijk overleg tussen de opleidingen en de VRC om de opleidingen te bewaken. Wanneer de universiteiten echter nog meer de nadruk op de wetenschapsbeoefening leggen, kan de huidige opzet van de Executive Master in gevaar komen; omdat er vanuit de huidige opleidingen onvoldoende (wetenschappelijk) onderzoek wordt verricht en vervolgens dus ook te weinig publicaties verschijnen. De huidige bachelor-master (BaMa-)structuur geeft geen oplossing voor dit probleem. Een oplossing zou gevonden kunnen worden door een onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke opleiding en een beroepsopleiding, die dan bij hbo's dan wel een private graduate businessschool ondergebracht zou kunnen worden. Daarbij zijn de universiteiten dan kleine en hoogwaardige researchinstituten. Alleen als de controllersopleidingen zijn ingebed in goed en toonaangevend onderzoek is er plaats voor op deze universiteit van de toekomst. Er kunnen dan wel allerlei nevenverbanden worden gecreëerd tussen de reguliere opleidingen en de voortgezette beroepsopleiding. In de Angelsaksische wereld is dit onderscheid heel gebruikelijk. Amerikaanse businessschools bieden doorgaans een generieke opleiding aan, met de mogelijkheid tot specialisatie. Maar een MBA met specialisatie Controlling is niet hetzelfde is als onze Executive Master. Internationalisatie De controllersopleiding is een bij uitstek nationale opleiding. Over het algemeen klinkt in onderwijsland de roep om tot internationalisatie te komen. Dit zal ook de controllersopleidingen raken. Hier zijn echter nog geen uitgewerkte gedachten over. Een suggestie zou kunnen zijn om de opleiding te koppelen aan het CMA-diploma. Het CMA is de Amerikaanse opleiding voor Certified Management Accountant. Momenteel verzorgt de VU een collegecyclus en examentraining ter voorbereiding op de multiple-choicetentamens die moeten worden afgelegd om dat diploma te behalen. Vanuit Nederland wordt echter neergekeken op deze wijze van studeren en examineren. Het niveau van het CMA zou minder zijn dan dat van onze controllersopleidingen. Dat zal allemaal wel zo zijn, maar dit is wel de kortste klap om de opleiding een internationaal karakter te geven. De toekomst van de RC Hoe nu de controller en de opleiding tot Registercontroller te evalueren? Het is duidelijk dat de controllersfunctie stevig verankerd is en dat er ook in de toekomst een controlling-achtige functie nodig zal zijn. De vraag is alleen of de controller in de toekomst wel voldoende herkenbaar zal blijven om alle pretenties waar te maken. Dit hangt mede af van de vraag of de beroepsgroep voldoende weerbaar zal blijken en een reële invulling kan geven aan de verschillende uitdagingen. De controller zal in de organisaties zichtbaar en gewaardeerd moeten zijn en blijven en zich actiever moeten mengen in het maatschappelijke debat. De behoefte aan een controllersopleiding zal blijven bestaan, zeker bij toenemende complexiteit van organisaties. Of dat al dan niet betekent dat afgestudeerden zich automatisch laten inschrijven in het VRC-register, is minder duidelijk. Die inschrijving geeft rechten, maar ook plichten, en niet elke afgestudeerde EMFC is daar specifiek op uit. De interviews met controllers van allerlei aard en snit in het jubileumboek lichten elk op eigen wijze een tipje van de sluier op, die de functie en betekenis van de controller nog steeds verhult. Moge de VRC de komende jaren nog wijzer, groter en sterker worden. Dirk Swagerman is hoogleraar Controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van de opleiding Executive Master Finance & Control aan de Rijksuniversiteit Groningen. MCA: mei 2009, nummer 4 31

Kwaliteit RC-opleidingen is goed

Kwaliteit RC-opleidingen is goed Kwaliteit RC-opleidingen is goed In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. J. van der

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Controller: sparring of business partner?

Controller: sparring of business partner? Controller: sparring of business partner? Wat de financial belangrijk vindt, krijgt niet zijn prioriteit, berichtten wij in de vorige aflevering van Tijdschrift Controlling als belangrijkste uitkomst van

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

1 Human Resource Management in een publieke context

1 Human Resource Management in een publieke context 1 Human Resource Management in een publieke context Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte 1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over? Weer een boek over HRM?, is een logische vraag die waarschijnlijk

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Alle spelers op het corporategovernanceveld worden beïnvloed door de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe economische orde, de enorme

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE

CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE Ontwikkeling financiële functie: CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE De Vereniging van Registercontrollers (VRC) bestaat 25 jaar en stond tijdens het VRC Midzomer Event op 19

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Topics in Corporate Finance

Topics in Corporate Finance Topics in Corporate Finance Transactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans Arnoud W.A. Boot in cooperation with Gieskes-Strijbis Foundation 22 number Topics in Corporate Finance

Nadere informatie