inhoud Plaatsvervulling successie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Plaatsvervulling successie"

Transcriptie

1 inhoud weken 18 en nr. 9 Jaargang 16 Tweewekelijks behalve in weken 1, 30 t.e.m. 32, 51 en 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A nn/3079/KL-NN01 successie Plaatsvervulling 1 uw kinderen en de fiscus Wat mag u kind verdienen om fiscaal nog ten laste te blijven?3 beleggen Sectoranalyse: Het gaat goed met de speelgoedsector, dank u wel! 5 sparen Sparen voor uw (klein)kind 7 voorbeeld verwerping voorbeeld nieuw successie Plaatsvervulling Nieuw: generation skipping of vrijwillige erfenisprong is mogelijk. Minister Turtelboom wil ons erfrecht dat vaak nog dateert uit de tijd van Napoleon moderniseren. Een eerste stap hiertoe werd gezet met de wet van 10 december Deze wet maakt voor het eerst een vrijwillige generatiesprong in het erfrecht mogelijk. De wet is op 21 januari 2013 in werking getreden. De plaatsvervulling is een techniek waarbij de afstammelingen van een vooroverleden erfgenaam tot de nalatenschap komen, alsof zij zelf die erfgenaam waren. De plaatsvervulling laat toe al te onbillijke gevolgen van een vroegtijdig overlijden te ondervangen. Het zou onrechtvaardig zijn kleinkinderen uit te sluiten uit de nalatenschap van hun grootouder enkel omdat hun vader of moeder voortijdig overleden is. Zij schuiven een graad op, en nemen de plaats in van hun vooroverleden vader of moeder. In hoofde van degene die in de plaats treedt, is vereist dat hij of zij een afstammeling is van de vooroverleden erfgerechtigde: plaatsvervulling kan enkel ten voordele van afstammelingen. Ascendenten of de langstlevende echtgenoot bijvoorbeeld kunnen niet in de plaats komen. Zijn er verschillende afstammelingen van een vooroverleden erfgenaam, dan erven zij bij staken. Al de afstammelingen van de vooroverleden erfgenaam komen samen slechts tot het erfdeel waarop hun ouder aanspraak kon maken, m.a.w. zij komen bij staken en niet hoofdelijk tot de nalatenschap. Een grootvader met twee zonen, A en B, overlijdt. Zoon A, die zelf twee kinderen had, is vooroverleden. De twee kleinkinderen komen in de plaats van hun vooroverleden vader, en erven samen ½ (dus elk ¼), terwijl zoon B ½ erft. De verwerping van een nalatenschap is een eenzijdige verklaring, afgelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen, waarbij een erfgerechtigde zijn wil uitdrukt aan de erfenis te verzaken. Zie hieromtrent in detail Professioneel vermogensadvies nr. 2009/15. Plaatsvervulling: enkel van een vooroverleden erfgenaam Tot voor kort kon men alleen de plaats vervullen van een vooroverleden erfgenaam. De afstammelingen van een verwerpende erfgenaam konden diens plaats niet vervullen. Wanneer een grootvader met twee zonen overleed, en zoon A verwierp de nalatenschap, dan erfden de kinderen van zoon A (kleinkinderen van grootvader) niet in zijn plaats. Waardoor zoon B alles kreeg. ook plaatsvervulling van een verwerpende erfgenaam Waar men tot nu enkel de (erfrechtelijke) plaats kon innemen van een vooroverleden persoon, is het sinds 21 januari 2013 ook mogelijk om de erfenis te verwerpen ten gunste van zijn eigen wettelijke erfgenamen. Op die manier wordt een dubbele overgang (bijvoorbeeld van grootouder naar ouder en daarna van ouder naar kind) vermeden. Aldus

2 2 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN KLUWER wordt de vrijwillige erfenissprong ( generation skipping ) wettelijk voorzien. voorbeeld gevolg voordeel voorbeeld nuttig voor successieplanning? Dezelfde grootvader met twee zonen overlijdt. Zoon A verwerpt de nalatenschap. Onder de nieuwe wetgeving zullen de kleinkinderen het aandeel van hun vader (zoon A) in de nalatenschap van hun grootvader bekomen in zoverre hun vader de nalatenschap verwerpt. kleinkinderen kunnen rechtstreeks van hun grootouders erven Wanneer een grootouder overlijdt, kunnen de kinderen elk voor zich beslissen om te verzaken aan de erfenis ten voordele van hun eigen kinderen, de kleinkinderen. Zo komen de kleinkinderen in de plaats van hun ouders en erven ze rechtstreeks van hun grootouders. Verwerping voor de totaliteit Let wel: een verzaking bij een vrijwillige generatiesprong veronderstelt een volledige verzaking aan de erfenis ten voordele van de eigen kinderen; men kan niet gedeeltelijk verzaken. Slechts 1 keer successierechten In dit nieuwe systeem zijn er slechts één keer successierechten verschuldigd, door de kleinkinderen. Door dergelijke vrijwillige generatiesprong moeten dus niet twee keer successierechten betaald worden op dezelfde erfenis: eerst door de kinderen, en een tweede keer door de kleinkinderen wanneer hun ouders sterven. Maar geen bijkomende belastingbesparing In tegenstelling echter tot wat door sommigen wordt beweerd, worden de successierechten door de verwerping op zich niet verminderd. Hoewel door een generatiesprong de successierechten kunnen bespaard worden tussen de eerste en tweede generatie, kan er geen bijkomende belastingbesparing gerealiseerd worden door de erfenis over meerdere hoofden te spreiden. Artikel 68 van het Wetboek van successierechten blijft van kracht. Dit artikel bepaalt dat het bedrag van de successierechten die normaal verschuldigd zijn door de erfgenaam die afstand gedaan heeft van de nalatenschap betaald moet worden door degene voor wie hij verzaakt heeft. Met andere woorden, de successierechten worden berekend alsof de erfgenaam die afstand doet wel geërfd heeft. Zoon A doet afstand van een erfenis van ten voordele van zijn twee kinderen. De successierechten worden berekend alsof de zoon wel geërfd had (en die bedragen in Vlaanderen 27% boven ) en niet alsof de kleinkinderen rechtstreeks hadden geërfd (twee maal de successierechten op een erfenis van ). De twee kleinkinderen zullen dus de successierechten verschuldigd zijn die hun vader had moeten betalen indien hij de erfenis niet had verworpen. Een generatiesprong is een techniek van vermogensplanning die evenwel afhangt van de goede wil van de erfgenaam die moet verzaken. Dit is een pijnpunt in de successieplanning: de ouder moet verwerpen, en de grootouder kan hieromtrent zijn wil niet opleggen, en heeft dus geen zekerheid dat dit ook effectief zal gebeuren. De successieplanning is derhalve afhankelijk van de handelingen van zijn kind na zijn overlijden. De grootouders kunnen hun wil maar opleggen door een testament op te maken waarin ze een deel van hun goederen nalaten aan hun kleinkinderen, en voor zover ze geen afbreuk doen aan de wettelijke reserve van hun eigen kinderen; de kleinkinderen erven in dat geval enkel het beschikbare deel. Een tweede minpunt is dat een gedeeltelijke verwerping niet mogelijk is zie hoger. Anne Meyus - Jurist & belastingconsulent vermogensadvies

3 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN uw kinderen en de fiscus Wat mag u kind verdienen om fiscaal nog ten laste te blijven? Samen met het mooiere weer komen de zomer en de vakantieperiode stilletjes dichterbij. Een groot aantal studenten hoopt gedurende die periode zijn handen uit de mouwen te kunnen steken, op zoek naar een extra centje voor het volgende schooljaar. Ouders houden hierbij hun kroost best wat in de gaten. In hun jonge enthousiasme kan een extra loontje van 100 euro soms wel erg nare gevolgen hebben de fiscale aangifte van de ouders. wat brengt een kind ten laste fiscaal op? Om deze problematiek te begrijpen, kijken we eerst best naar wat een kind ten laste fiscaal met zich meebrengt. In de personenbelasting voorziet de fiscus een belastingvrije som volgens het aantal kinderen ten laste. Een belastingvrije som is een bedrag waarop de belastingplichtige, zoals de term laat vermoeden, geen belasting verschuldigd is. Deze bedragen: totaal bedrag voor het laatste kind voor 1 kind ten laste 1.490, ,00 voor 2 kinderen ten laste 3.820, ,00 voor 3 kinderen ten laste 8.570, ,00 voor 4 kinderen ten laste , ,00 voor elk kind boven het 4e 5.290,00 Voor het inkomstenjaar 2013 loopt het verschil in belastingsvrije som tussen 3 kinderen of 4 kinderen ten laste op tot zo n EUR. Niet gering! Let wel, dit is geen netto belastingbesparing. In de praktijk betekent dit veelal een 30 a 45% van dit bedrag, afhankelijk van de belastingvrije som welke de belastingplichtige al heeft en de gemeentebelasting die van toepassing is. wanneer is een kind fiscaal ten laste? Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? In principe vanzelfsprekend de afstammelingen van de belastingplichtige, ongeacht de graad, zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner. Vervolgens ook de andere kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Denken we hierbij aan de kinderen van de feitelijk samenwonende partner. We geven hier nog mee dat een kind met een zware handicap bij deze berekening voor twee kinderen telt. Om ten laste te kunnen zijn, moet het kind op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige. Hierbij kunnen zich een pak problemen voordoen, die buiten de draagwijdte van dit artikel vallen. Denk aan de feitelijke scheiding van de ouders, overlijden van een kind, in het buitenland studerende kinderen of kinderen die naar België komen in een gastgezin om te studeren, au pairs enz Met betrekking tot co-ouderschap geven bestaat de mogelijkheid om de belastingvrije som onder elkaar te verdelen. Om als kind ten laste te worden beschouwd is vereist dat de persoon vóór zijn meerderjarigheid in het gezin werd opgenomen. Een kind behoudt de kwalificatie van kind ten laste, ook na de meerderjarigheid! Ook de nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald plafond niet overstijgen.

4 4 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN KLUWER begrenzing Nettobestaansmiddelen van het kind Om na te gaan of een kind fiscaal ten laste is, worden zijn nettobestaansmiddelen berekend. Dit kan door de brutobestaansmiddelen te verminderen met de werkelijke uitgaven of lasten die gedaan zijn om deze inkomsten te bekomen. Zonder bewijsstukken worden deze uitgaven forfaitair vastgesteld op 20% van het brutobedrag. Voor bezoldigingen van werknemers mag minimum 430 euro in mindering worden gebracht. Een kind zal dus nog als ten laste worden beschouwd wanneer de nettobestaansmiddelen niet hoger zijn dan: 1. In alle gevallen : euro; 2. Indien het gaat om een kind dat ten laste is van een belastingplichtige die fiscaal als een alleenstaande wordt beschouwd: euro; 3. Indien het gaat om een gehandicapt kind dat ten laste is van een belastingplichtige die fiscaal als alleenstaande wordt beschouwd: euro. De berekening van de nettobestaansmiddelen bevat héél wat uitzonderingen Zo komen de bestaansmiddelen met betrekking tot onroerende en roerende inkomsten van minderjarige kinderen, waarvan de ouders het wettelijk genot hebben, niet in aanmerking. Deze inkomsten worden immers bij de ouders belast. Ook de wettelijke kinderbijslagen, de kraamgelden, de studiebeurzen (inclusief de belastingvrije doctoraatsbeurzen), de premies voor voorhuwelijkssparen en bepaalde inkomsten van gehandicapte personen worden in de berekening niet meegeteld. Wat met onderhoudsuitkeringen die ontvangen worden? Onderhoudsuitkeringen moeten wél meegerekend worden om het bedrag aan nettobestaansmiddelen te berekenen. Weliswaar is deze maatregel wat getemperd. Zo worden ze niet meegeteld ten belope van een bedrag van euro, weliswaar bruto berekend. Anders gezegd worden de onderhoudsuitkeringen eerst verminderd met deze euro, daarna nog eens verminderd met de werkelijke lasten of met 20% kostenaftrek en het saldo van deze berekening komt dan in aanmerking voor de vergelijking met de maximumgrens inzake nettobestaansmiddelen. En wat nu met de inkomsten verkregen als jobstudent? Inkomsten verkregen uit een studentenovereenkomst moeten eveneens meegeteld worden voor de berekening van de nettobestaansmiddelen. Weliswaar wordt ook hier géén rekening gehouden met de eerste euro (bruto) die in de overeenkomst wordt verdiend. Om het nettobedrag te berekenen, worden de ontvangen bezoldigingen, na aftrek van de persoonlijke sociale bijdragen met inbegrip van de solidariteitsbijdragen, eerst verminderd met deze euro. Het saldo wordt vervolgens verminderd met de werkelijke kosten of met 20% forfaitaire kostenaftrek. Een kind dat ten laste is van een alleenstaande ouder, en dat onderhoudsuitkeringen ontvangt van zo n euro op jaarbasis. Dat kind verdient met een vakantiejob een bruto inkomen van euro. Op het eerste gezicht is de grens van euro ruimschoots overschreven. We maken even de berekening: a) Onderhoudsuitkeringen: bruto euro, waarvan euro mag worden afgetrokken, dit levert een tussentotaal op van euro, dit vermenigvuldigen we nog eens met 80% en we bekomen zo euro; b) Inkomen als jobstudent (bruto belastbaar): euro, waarvan euro niet in aanmerking komen of euro, waarvan we 20% in mindering mogen brengen, met een minimum van 430 euro of een resultaat van euro. c) Samengeteld bekomen we dus nettobestaansmiddelen van = euro wat toch minder is dan de euro.

5 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN De speelgoedsector heeft de voorbije decennia een grondige metamorfose ondergaan. Het eerste speelgoed was in onze contreien beschikbaar voor en na de tweede wereldoorlog. Veel stelde dit echter niet voor. Jongens speelden met blikken soldaatjes en knikkers, meisjes waren tevreden met een paar poppen. Het waren gans andere tijden. Kinderen amuseerden zich op een totaal verschillende manier. De vrijetijdsbeleving speelde zich grotendeels buitenshuis af. Met de verstedelijking ontwikkelde de jeugd ook een ander speelpatroon De klemtoon verschoof van het buitenspelen naar het spel binnen. Hierdoor nam in de jaren zestig en zeventig de verkoop van bijvoorbeeld elektrische treinen, racebanen, lego of de bordspellen een hoge vlucht. In 1975 ontwikkelde het legendarische Atari voor het eerst een vrij rudimentaire spelconsole in combinatie met het spel Pong. Een revolutie! Grafische en qua schermlay-out stelde het spel niet veel voor. Twee spelers konden elk met een draaiknop een verticaal stokje op en neer over het scherm bewegen. Op die manier probeerden ze een balletje achter het net van de tegenstrever te laten verdwijnen. Innovatief was het wel!. De grote doorbraak van de gaming industrie ontstond eind de jaren zeventig, begin de jaren tachtig, en het succes is sedertdien nooit meer gestopt. De speelgoedsector kent op jaarbasis een wereldwijde omzet van vijfentachtig à negentig miljard dollar. Mondiaal houden talloze creatievelingen zich bezig met het uitdenken van nieuwe spellen. Ze hopen stuk voor stuk een nieuwe blockbuster te ontdekken, want de speelgoedsector is big business. Deze sector omvat twee subsegmenten. Enerzijds heb je de fabrikanten van het klassieke speelgoed. Daar verdelen twee Amerikaanse giganten Mattel en Hasbro het gros van de omzetkoek. Beide ondernemingen hebben er talloze overnames opzitten. Ze ontdekaddertje onder het gras! Let wel, voor het kind zelf is het wel zo dat wanneer het een totaal belastbaar inkomen heeft dat hoger is dan euro, waarbij enkel rekening mag worden gehouden met de aftrekbare onkosten ofwel het forfait van 20%, dan zal het kind, ondanks het feit dat het misschien fiscaal nog ten laste blijft, zelf wel belastingen moeten betalen. In ons voorbeeld zal dit een belastbaar geven van x 80% (bij onderhoudsuitkeringen is slechts 80% belastbaar) of een som van EUR. Wat de beroepsinkomsten betreft mogen we de euro verminderen met 20% beroepskosten of nog een saldo van euro. Samengeteld heeft de student dus een belastbaar inkomen van 8.400, wat hoger is dan de euro belastingvrije som en zal hij dus een (minimale) belasting moeten betalen. Alvorens uw kindlief richting vakantiejob te sturen, kunt u best even de rekenmachine bovenhalen en narekenen of dit ook effectief geld zal opbrengen. beleggen Sectoranalyse: Het gaat goed met de speelgoedsector, dank u wel! Enkele maanden terug kon een icoon van het Duitse bedrijfsleven slechts ternauwernood van de ondergang gered worden door een kapitaalinjectie van de overheid. Märklin, de befaamde producent van miniatuurtreinen werd het slachtoffer van de moordende concurrentie met een nieuwe generatie speelgoed. Een uitzondering, gelukkig!. De huidige generatie kinderen en jongeren kan zich nog best amuseren met klassieke bordspellen en dito speelgoed. Maar de gaming industrie heeft ondertussen wel een deel van de omzet van de speelgoedsector voor haar rekening genomen. ware metamorfose big business marktanalyse

6 6 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN KLUWER uitdagingen beleggingsspectrum. ten ook als eerste de voordelen van het delokaliseren van hun productie naar lageloonlanden. Hun speelgoed is alom tegenwoordig. Je vindt ze zowel in de grote supermarkten als in speciaalzaken. Dat neemt niet weg dat er plaats is voor een aantal nichespelers met zeer specifiek speelgoed in hout bijvoorbeeld, of educatief. Hun productie is veel kleinschaliger en quasi uitsluitend terug te vinden in de gespecialiseerde speelgoedzaak. Naast producenten van klassiek speelgoed zijn er ook de fabrikanten van videogames. Ze ontstonden misschien recenter, maar evolueerden wel spectaculairder. Vandaag gaan er tientallen miljoenen dollars om in de ontwikkeling van nieuwe software. Een nieuwe game moet niet alleen een hit worden. Het spel moet gespeeld kunnen worden op alle mogelijke platforms, gaande van de klassieke spelconsoles in elke huiskamer, tot op de smartphones en tablets. Zowel producenten van klassiek speelgoed, als van games, moeten voortdurend, ofwel nieuwe spellen bedenken, ofwel sequels ontwikkelen. Sequels zijn nieuwe versies van bestaande blockbusters. Dat dit niet altijd evident is, mocht Hasbro, eigenaar van het populaire Monopoly-bordspel ondervinden. Charles Borrow ontwikkelde het spel in 1935 als een aanpassing van het in 1904 uitgebrachte The Landlord s Game. In 2010, naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van Monopoly ontwikkelde Hasbro een speciale editie. Achteraf bleek het publiek deze vernieuwde editie niet te smaken. Hierdoor bleef de firma met massa s onverkochte spellen zitten. Vandaag verkoopt Hasbro vooral de elektronische versie. Ook ontwikkelaars van videogames breien het best zo veel mogelijk een vervolg aan eerdere succesgames. Denken we maar aan de vele varianten van de reeksen Need for Speed, FIFA of Call of Duty. Elk jaar een nieuwe aflevering presenteren, is dikwijls de boodschap,. met enorme ontwikkelingskosten voor gevolg. Het internet vormt voor hen een bijkomende bron van zorgen. Heel wat spelletjes zijn immers gratis beschikbaar via Facebook. Softwaregiganten zoals Zynga bieden deze software aan. Ze zijn rechtstreekse concurrenten geworden van de ontwikkelaars van games. Tegelijkertijd bieden een aantal vrijbuiters op de markt hun games rechtstreeks via het web aan, zonder tussenkomst van het klassieke distributiekanaal. Iets wat niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Wie wenst te beleggen in de zeer lucratieve speelgoedbusiness, investeert zijn of haar centen best niet in ontwikkelaars van videogames. De ontwikkelingskosten swingen de pan uit. Vergelijk het gerust met de productie van een Hollywood film. Op de verkoop van de hardware (de console) is de winstmarge meestal miniem tot onbestaand. De winst moet dus vooral komen van de software. En juist op dat domein zijn komen een paar nieuwe kleine bedrijfjes via internet de pret bederven. Neen, is het klassieke speelgoed is niet dood. Mattel bezit de topmerken Barbie, Matchbox, Fisher Price en Hot Wheels. Dit zijn al generaties lang sterkhouders. Na enkele mislukte uitstappen naar de elektronisch speelgoed, met een bijna failliet voor gevolg, besloot het management zich te beperken tot de klassieke formats. Hasbro, de andere Amerikaanse gigant. heeft merken als Parker Brothers (Monopoly, ), MB, en Pokemon in hun productstal. Deze groep diversifieerde onlangs nog door een eigen televisiestation voor kinderen te lanceren. Een ietwat gedurfde zet, zeker in de huidige onzekere tijden. Met een wereldomzet die varieert tussen de vijfentachtig en de negentig miljard dollar blijft de speelgoedsector het goed doen. Twee deelsegmenten verdelen de markt: de producenten van klassiek speelgoed en de gaming industry. Hét probleem bij uitstek is het internet. Dit heeft vooral gevolgen voor de ontwikkelaars van videospellen.

7 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN Onze voorkeur gaat uit naar een belegging in Mattel. Kader deze eventuele aankoop binnen een voldoende en ruim gespreide aandelenportefeuille. sparen Sparen voor uw (klein)kind Zowat elke (groot)ouder probeert af en toe wat geld te opzij te zetten voor de (klein)kinderen. We bekijken hier de diverse mogelijkheden. cash spaarboekje spaarrekening rekening met beding van derden tak 21 of tak 23 verzekeringnemer keuzemogelijkheden Ze af en toe een centje toestoppen als zakgeld kan, maar meestal gaat het dan over kleine bedragen. Voor grotere bedragen wordt eerder aan een spaarboekje gedacht. De meeste financiële instellingen hebben spaarrekeningen speciaal voor jongeren. Soms bieden die een iets hogere rentevoet. Internetrekeningen en spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie bieden vaak de beste opbrengst. Een spaarrekening is een defensief spaarproduct. Het kapitaal is gegarandeerd, maar de opbrengst niet spectaculair. Kiest u voor veiligheid dan moet u tevreden zijn met een lagere opbrengst. Aan een spaarrekening op naam van een minderjarig (klein)kind zijn wel enkele nadelen verbonden. Zodra u stort op de spaarrekening van een minderjarige, wordt dat beschouwd als een onderlinge gift. De minderjarige wordt eigenaar van het geld. U mag achteraf wel geld afhalen van de rekening, maar enkel als dat in het belang van het (klein)kind is. Soms zal een financiële instelling u zelfs bewijzen vragen in verband met de besteding van de gelden van de spaarrekening. Bovendien mag u het risicoprofiel van de spaarcenten niet zomaar wijzigen. Wil u verder controle behouden over de spaarcenten op het moment dat de minderjarige achttien wordt, dan kan u opteren voor een beding van derden. De rekening wordt geopend op naam van degene die voor het kind spaart en daarbij wordt een tijdstip afgesproken waarop het spaarkapitaal wordt overgedragen naar het kind. Dat kan ten vroegste op de achttiende verjaardag zijn, maar ook later. Tot het moment van de overdracht heeft de persoon die de spaarrekening opende, de touwtjes volledig in handen en kunnen de voorwaarden gewijzigd worden. Een andere oplossing is een tak 21- of tak 23-product. Als (groot)ouder bent u dan de houder van het spaar- of levensverzekeringscontract waarvan uw (klein)kind de begunstigde is. Tak 21 biedt een gegarandeerd rendement verhoogd met een winstdeelname die afhankelijk is van de prestatie van de onderliggende beleggingsportefeuille. Tak 23 is een verzekeringscontract zonder gegarandeerde rente die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. De verzekeringnemer moet een natuurlijke persoon zijn en meestal moeten de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon zijn (van minstens 18 jaar). Het gaat doorgaans om ouders of grootouders. De minderjarige is zowel begunstigde bij leven als overlijden De verzekeringnemer kan de begunstigde vrij kiezen. Hij kan de begunstigde ook wijzigen tijdens de looptijd van het contract. De einddatum van het contract mag niet worden vervroegd. Zo nodig zal de overeengekomen looptijd tot de meerderjarigheid van de nieuwe begunstigde worden verlengd. Als de begunstigde overlijdt voor de verzekeringnemer/verzekerde, heeft die laatste de keuze: ofwel wordt het contract stopgezet en wordt het opgebouwde spaarkapitaal aan de verzekeringnemer/verzekerde uitgekeerd, ofwel kan de verzekeringnemer/verzekerde

8 8 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 9 WEKEN 18 EN KLUWER aanvaarding waarborgen bijkomende overlijdensdekking afkoopkosten looptijd fiscaliteit een nieuwe begunstigde aanstellen en het contract voortzetten. Indien de verzekeringnemer overlijdt tijdens de duurtijd van het contract, blijft het contract doorlopen tot de initieel voorziene einddatum. Dit is een bescherming van het kapitaal voor de minderjarige tot hij/zij meerderjarig is. De verzekeringnemer en de begunstigde kunnen overeenkomen dat het contract niet kan gewijzigd worden door de verzekeringnemer zonder akkoord van de begunstigde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verzekeringnemer nog een schuld in te lossen heeft tegenover de begunstigde. Bij leven van de verzekerde op de einddatum van het contract, bestaat het gegarandeerde kapitaal, dat aan de begunstigde wordt uitgekeerd, uit de kapitalisatie van de gestorte netto-premies tegen een gegarandeerde rentevoet, eventueel vermeerderd met de winstdeelnames Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract, bestaat het gegarandeerde kapitaal, dat aan de begunstigde wordt uitgekeerd, uit de kapitalisatie tegen een gegarandeerde rentevoet van de door de verzekeringnemer gestorte netto-premies op het ogenblik van het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal wordt eventueel vermeerderd met de winstdeelnames. De verzekeringnemer kan een bijkomende overlijdensdekking nemen. Zo bepaalt hij bij het begin van het contract (of op een later moment) een vast bedrag dat de begunstigde bij overlijden ontvangt als de verzekerde voor het einde van het contract overlijdt. Dit op voorwaarde dat de opgebouwde reserve lager is dan dit vooraf vastgestelde bedrag. Deze kost wordt aangerekend om het verlies dat wordt veroorzaakt door voortijdige uitbetaling voor de resterende portefeuille te beperken Het contract loopt minstens tot de achttiende verjaardag van de begunstigde. De duurtijd moet minstens tien jaar bedragen vanaf de inwerkingtreding van het contract. Het contract treedt steeds in werking bij de eerste storting van de premie en eindigt op de datum van het contract, bij een gedeeltelijke afkoop of op het ogenblik van de volledige afkoop. Op basis van de huidige fiscale wetgeving is de volgende regel van toepassing. Op het bedrag van de premie wordt een taks aangerekend van 2 %. De gestorte premie levert geen belastingvoordeel op. Op het door de begunstigde te innen kapitaal wordt geen belasting geheven, behalve bij afkoop of opname gedurende de eerste acht jaar. In dat geval is op de intresten een roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. De intresten worden berekend aan een minimum intrestvoet van 4.75 %. Bij overlijden van de verzekerde kunnen successierechten verschuldigd zijn op het kapitaal dat aan de begunstigde wordt uitgekeerd. Op lange termijn is een gespreide beleggingsportefeuille wellicht een goede oplossing, gezien er een lange beleggingshorizon is, waardoor de portefeuille beter beschermd is tegen beursschommelingen. Maar bij dergelijke belegging is er geen zekerheid. Kernredactie: E. Joly, A. Meyus, C. Van Biervliet, M.P. Verheye. Redactie: Imposto Advocaten, W. Vermeulen, V. Lenssen Eindredactie: Patrick Lambrecht Nieuwsbrief Professioneel vermogensadvies is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie