Addendum PE Plus Adviseur Basis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum PE Plus Adviseur Basis"

Transcriptie

1 Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de aanvullingen op de syllabus PE plus Adviseur Basis versie De gewijzigde fiscale cijfers hebben we niet opgenomen in dit addendum, omdat deze tijdens het examen worden gegeven. Voor rekenvoorbeelden met de actuele cijfers verwijzen wij u naar de nieuwe syllabus versie Wij wensen u succes met uw studie Lindenhaeghe Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk fotokopie microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden de auteurs, redacteuren en Lindenhaeghe geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

2 INHOUDSOPGAVE 1. AANVULLINGEN BASIS HET VERVALLEN VAN DE VERGUNNING (VERVANGT ) OMBUDSMAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING (VERVANGT DEEL 1.2.1) ONGEHUWD SAMENWONEN (VERVANGT DEEL 2.2.2) ERFRECHT (TOEGEVOEGD NA 2.2.3) INKOMSTENBELASTING (VERVANGT 2.3.1) UITSTEL VAN BETALING (TOEGEVOEGD AAN 2.3.2) BETALEN (TOEGEVOEGD AAN HOOFDSTUK 3) ZELFTOETS (TOEGEVOEGD AAN 3.2) BLOKHYPOTHEEK (TOEGEVOEGD AAN 4.1.4) PROFESSIONEEL GEDRAG, INTEGRITEIT EN ADVIESVAARDIGHEDEN (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) /Addendum PE Plus Basis 2

3 1. AANVULLINGEN BASIS 1.1 HET VERVALLEN VAN DE VERGUNNING Er zijn twee omstandigheden waarin een vergunning vervalt: het overlijden van de vergunninghouder. De vergunning vervalt als de persoon, aan wie de vergunning is verleend, komt te overlijden. De vergunning is namelijk niet overdraagbaar; het verdwijnen van de financieel dienstverlener. De vergunning vervalt ook als de financieel dienstverlener ophoudt te bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het einde van de financieel dienstverlener door een fusie of een splitsing. Het is wenselijk een voorziening te treffen voor de continuïteit van een onderneming als een van de bovenstaande situaties zich voordoet. Om deze reden blijft de vergunning nog twee maanden gelden voor degene(n) aan wie de onderneming is overgedragen of overgegaan. Deze persoon of personen worden dan in de gelegenheid gesteld op eigen titel een vergunning te verkrijgen. Deze persoon of personen worden dan in de gelegenheid gesteld op eigen titel een vergunning te verkrijgen. 1.2 OMBUDSMAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING Een klant kan bij de Financiële Ombudsman van Kifid terecht zodra uit een brief van de directie of van de interne klachtencommissie van een financieel dienstverlener blijkt dat de klacht niet samen op te lossen is, of wanneer er geen tijdige reactie van de financieel dienstver lener komt. De Ombudsman Financiële Dienstverlening maakte in eerste instantie deel uit van de klachtenprocedure bij Kifid. Hij kon een oordeel geven over de klacht, waarbij de consument de keuze had de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie met als gevolg een dubbele dossiervorming. Dit is nu niet meer het geval. De Ombudsman houdt zich sinds 1 oktober 2014 alleen nog maar bezig met bemiddeling. Als de Ombudsman het met de klant eens is over de klacht, zal hij bij de dienstverlener opkomen voor de belangen van de klant. De Ombudsman doet dan een bemiddelingsvoorstel of een aanbeveling. Het bemiddelingsvoorstel of de aanbeveling is niet bindend. Als de klant niet tevreden is met het oordeel van de Ombudsman, kan hij binnen drie maanden naar de Gesc hillencommissie stappen. 1.3 ONGEHUWD SAMENWONEN Twee personen kunnen gaan samenwonen zonder iets te regelen. Zij hebben dan voor de wet geen andere relatie met elkaar dan twee willekeurige vreemden. De financieel dienstverlener die advies aan ongehuwd samenwonenden geeft, geeft dus advies aan zelfstandige individuen. De rechtshandelingen die de ene partner verricht, binden de andere partner niet. Als de ene partner bijvoorbeeld een kredietovereenkomst afsluit, kan de geldverstrekker de andere partner niet aanspreken op het nakomen van de kredietovereenkomst /Addendum PE Plus Basis 3

4 Er bestaat dus geen specifieke wetgeving voor ongehuwd samenwonenden die niets hebben geregeld. Zo zijn er geen wettelijke bepalingen voor ongehuwd samenwonende partners die uit elkaar gaan. Ook zijn ongehuwd samenwonende partners geen wettelijke erfgename n van elkaar. Anders gezegd: als zij niets hebben geregeld, erven zij niet van elkaar. Als de ene partner bijvoorbeeld een kredietovereenkomst afsluit, kan de geldverstrekker de andere partner niet aanspreken op het nakomen van de kredietovereenkomst. 1.4 ERFRECHT Het erfrecht regelt wat er gebeurt met het vermogen van iemand na overlijden. Is er geen testament opgesteld, dan geldt het wettelijk erfrecht. Is er wel een testament opgesteld, dan is er sprake van testamentair erfrecht. In onderstaand overzicht staan een aantal termen plus uitleg uit het erfrecht. Uitgangspunt van het erfrecht is dat de langstlevende echtgenoot in beginsel goed verzorgd moet achterblijven. Dit wordt bereikt door de zogenoemde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling houdt in dat alle goederen volgens de wet aan de langstlevende echtgenoot toekomen. De kinderen krijgen slechts een geldvordering ter grootte van hun wettelijk erfdeel. Voorbeeld Wettelijke verdeling Johan is met Loes gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Ze hebben twee kinderen. Johan overlijdt zonder een testament te hebben opgemaakt. Op het moment van overlijden hebben zij de volgende bezittingen: een woonhuis met een waarde van effecten met een beurswaarde van spaargeld met een waarde van totale waarde gemeenschap /Addendum PE Plus Basis 4

5 De helft van de bezittingen is van Loes. De andere helft is de nalatenschap van Johan. De waarde van de nalatenschap bedraagt dus Loes en de twee kinderen zijn de erfgenamen van dez e nalatenschap, ieder voor een gelijk deel. De verdeling wordt dus /3 = per persoon. Dat betekent niet dat de kinderen ook echt krijgen. De kinderen krijgen ieder een niet-opeisbare vordering op Loes van Hierbij is geen rekening gehouden met het betalen van belasting en kosten. De positie van de geregistreerd partner is in het erfrecht gelijk aan de positie van de gehuwde. Waar we echtgenoot schrijven, kunt ook geregistreerd partner lezen. Groepen van erfgenamen Het wettelijke erfrecht werkt met verschillende groepen personen die kunnen erven. Alleen bloedverwanten kunnen erven. In het erfrecht geldt de groep -voor-groep-regel: pas wanneer in een bepaalde groep geen erfgenamen zijn, komt een volgende groep in aanmerki ng. Er is geen erfgenaam in een groep als er geen in leven zijnde erfgenaam is of als er geen erfgenaam is die wil erven. De vier groepen erfgenamen zijn: groep 1: de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot van de erflater en zijn of haar kinderen; groep 2: de ouders van de erflater en zijn of haar broers en zussen; groep 3: de grootouders van de erflater; groep 4: de overgrootouders van de erflater. Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Wanneer iemand overlijdt, moet eerst worden gekeken of er erfgenamen in groep 1 in leven zijn en willen erven. Is dat het geval dan erven de erfgenamen uit de volgende groepen niets. Pas als er niemand in groep 1 in leven is of in aanmerking komt, komt groep 2 aan de beurt. Groep 3 komt pas aan de beurt wanneer er in groep 1 en 2 geen erfgenamen meer in leven zijn. Ten slotte komt groep 4 pas aan de beurt als er in de groepen 1, 2 en 3 niemand meer in leven is. Zijn er in alle vier de groepen geen erfgenamen meer in leven, dan vervalt de erfenis aan de staat. Voorbeeld Groep-voor-groep-regel De vrijgezelle Berend heeft een broer Michel. Ook heeft Berend nog e en oma. Zij heet oma Koos. Naast zijn broer Michel en oma Koos zijn er geen familieleden meer. Als Berend komt te overlijden, geldt het volgende: Groep 1: geen wettelijke erfgenamen; Groep 2: broer Michel; Groep 3: oma Koos; Groep 4: geen wettelijke erfgenamen /Addendum PE Plus Basis 5

6 Mocht Berend overlijden, dan heeft zijn broer Michel recht op zijn nalatenschap. Michel zit namelijk in groep 2 en in groep 1 zijn er geen erfgenamen. Oma Koos ontvangt niets volgens het wettelijk erfrecht. Zij zit in groep 3 en die komt pas aan de beurt na groep 2 waarin broer Michel zit. Plaatsvervulling Plaatsvervulling wil zeggen dat een erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam. Dit gebeurt als de oorspronkelijke erfgenaam al is overleden of als de erfgenaam de erfenis verwerpt. Verwerpen wil zeggen dat iemand de erfenis niet wil hebben. Voorbeeld Emma is een alleenstaande vrouw. Ze had twee dochters: Merel en Fleur. Haar oudste dochter Merel is een aantal jaren geleden overleden. Merel had twee zoons. Deze zoons, Pieter en Bas, leven nog als Emma overlijdt. Er is geen testament. Haar nalatenschap bedraagt Fleur erft hiervan de helft en dus een bedrag van Als Merel nog had geleefd, had zij ook geërfd. Pieter en Bas nemen de plaats van Merel in en erven ieder Legitieme portie De legitieme portie van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. Een ouder kan zijn kind in een testament onterven. Toch heeft het kind dan recht op een deel van de erfenis van zijn ouder. Dat deel is de legitieme portie. De legitieme portie geeft geen recht op goederen, maar is een geldvordering op de gezamenlijke erfgenamen. De hoogte van de legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel. Voorbeeld Legitieme portie Daan is een alleenstaande vader. Hij heeft drie dochters. Neeltje is één van deze dochters. Daan onterft Neeltje in zijn testament. Toch kan Neeltje aanspraak maken op een deel van de nalatenschap van Daan als hij overlijdt. Wettelijk gezien zou zij recht hebben op een derde deel van de nalatenschap. Ook de andere twee dochters hebben een wettelijk erfdeel van een derde. Neeltje kan aanspraak maken op een legitieme portie ter grootte van een zesde deel van de nalatenschap. Testament Een testament is een notarieel vastgelegd document dat de notaris opstelt om af te wijken van het wettelijk erfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder mag een testament laten opmaken. Een testament of uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling. Bij testament kan de erflater zelf zijn erfgenamen benoemen. Naast erfgenamen kunnen ook legatarissen worden benoemd. Een legataris is volgens het wettelijk erfrecht geen erfgenaam. Een legaat is een bepaling in een testament, waarbij een goed of een vast omschreven geldbedrag aan een bepaald persoon wordt nagelaten /Addendum PE Plus Basis 6

7 Voorbeeld Legataris Oma Wendy wil haar oude antieke klok nalaten aan haar kleinkind Richard. Richard heeft haar op haar oude dag altijd goed geholpen en hij is gek op die klok. Daarom legateert Oma Wendy in haar testament de oude antieke klok aan haar kleinzoon Richard. 1.5 INKOMSTENBELASTING Box 1: Loon Een werknemer ontvangt loon voor het werken voor een werkgever. Dit loon is belast in box 1. Ook pensioenuitkeringen en uitkeringen op grond van een sociale verzekering (zoals AOW en WW) vallen in box 1. Fiscaal loon Fiscaal loon is het loon dat de fiscus aanhoudt voor de berekening van de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen). De belastingplichtige vindt de hoogte va n het fiscaal loon terug op de jaaropgave. Een jaaropgave is een overzicht van het loon dat de werkgever of uitkeringsinstantie jaarlijks verstrekt. Ook staan de loonheffing en de heffingskortingen op dit overzicht. De werkgever houdt de loonheffing in. De werknemer ontvangt dus het loon nadat de loonheffing eraf is gehaald. De werkgever betaalt de loonheffing aan de fiscus. Loonheffing en inkomstenbelasting De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat bij de berekening van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met de al betaalde loonheffing. Als een werknemer al loonheffing betaalt, is het niet zo dat hij ook nog een keer inkomstenbelasting verschuldigd zal zijn. Het loon wordt maar één ke er belast. Alleen belastingplichtigen die naast het loon nog andere inkomsten of aftrekposten hebben, krijgen te maken met de inkomstenbelasting /Addendum PE Plus Basis 7

8 Voorbeeld Loonbelasting en inkomstenbelasting Joost werkt in loondienst. Zijn salaris bedraagt per j aar. Hierover betaalt hij loonheffing. Joost heeft geen andere inkomsten en aftrekposten in box 1. Joost is geen inkomstenbelasting verschuldigd omdat hij loonbelasting betaalt en geen andere inkomsten heeft dan loon. Dit jaar koopt Joost een eigen woning. Hierdoor krijgt hij bepaalde aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Met deze aftrekposten is nog geen rekening gehouden bij het berekenen van loonheffing die de werkgever van Joost heeft afgedragen. Joost moet nu een (digitaal of papieren) aangiftebiljet Inkomstenbelasting invullen om de te veel betaalde belasting terug te krijgen. Auto van de zaak Een werknemer die privé-kilometers rijdt in een auto van zijn werkgever, krijgt een fiscale bijtelling op zijn loon. De bijtelling berekent de fiscus als de belastingplichtige meer dan 500 kilometer per jaar in privé rijdt. Met andere woorden: door het gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden betaalt een werknemer meer loonbelasting. Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari Voor mensen die op 31 december 2011 al meededen aan deze regeling èn een spaarsaldo hadden van of meer, geldt dat ze nog kunnen blijven sparen. Dat heeft invloed op de te betalen loonbelasting. De levensloopregeling is ingevoerd om fiscaal vriendelijk te sparen voor verlof. Het fiscaal vriendelijke wil zeggen dat er uitstel van belastingheffing plaatsvindt. Dit werkt als volgt: Werknemer legt in op een levenslooprekening. Over de ingelegde bedragen die werknemer via de werkgever betaalt is geen loonbelasting verschuldigd. Inleggen kan tot maximaal 12% van het loon. Inleggen is alleen toegestaan binnen de regeling als: er niet meer gespaard is dan 210% van het bruto loon; en er per 31 december 2011 minimaal gespaard was. Werknemer neemt geld op van zijn levenslooprekening. Over het opgenomen geld is de werknemer loonbelasting is verschuldigd. Een belastingplichtige mag tegenwoordig he t geld van de levensloopregeling altijd opnemen, dus niet meer alleen voor verlof. Door opname van een levenslooprekening neemt de te betalen belasting dus toe. Wel heeft de belastingplichtige bij opname van het tegoed recht op de levensloopverlofkorting. Deze bedraagt maximaal de belastingheffing over het opgenomen bedrag of het aantal jaren van deelname aan de levensloopregeling maal 207 (2015). Sinds 2012 worden jaren waarin nog gestort wordt in de levensloopregeling niet meer meegeteld als jaren van deelname voor het verkrijgen van een levensloopverlofkorting. Als de werknemer zijn levenslooptegoed in 2015 vrij laat vallen, betaalt hij belasting over slechts 80% van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd. Voorwaarde is dat u het volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt. Dit wordt de 80% -regeling genoemd /Addendum PE Plus Basis 8

9 Box 1: Winst uit onderneming Er zijn in hoofdlijnen twee soorten ondernemingen te onderscheiden. Onderstaande tabel geeft deze twee ondernemingsvormen weer plus informatie hierover. De winst van een ondernemer zonder rechtspersoonlijkheid wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De winst wordt berekend door de ondernemingskosten af te trekken van de omzet van de onderneming. Voorbeeld Ondernemer Bert heeft twee jaar geleden een poffertjeskraam overgenomen van een goede vriend. Bert heeft dit jaar voor aan poffertjes verkocht. Zijn kosten bedroegen De winst voor Bert bedraagt: / = Om te komen tot de fiscale winst van de onderneming kunnen bepaalde bijtellingen en aftrekposten nog een rol spelen. De fiscale winst is de winst waarover de ondernemer belasting moet betalen. In het kader van deze basisopleiding gaan we hierop niet verder in. Box 1: Resultaat uit overige werkzaamheden Onder inkomsten uit overige werkzaamheden vallen de inkomsten uit werk die geen loon zijn en ook geen winst uit onderneming zijn. Voorbeelden hiervan zijn: inkomsten uit freelance-werkzaamheden; honoraria voor het geven van lezingen; vergoedingen die gemeenteraadsleden voor hun werk ontvangen. Onder resultaat uit overige werkzaamheden vallen ook in komsten uit bepaalde vormen van het rendabel maken van vermogen. Een voorbeeld hiervan is het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel, zoals een pand of geld, aan bepaalde (rechts)personen /Addendum PE Plus Basis 9

10 Voorbeeld Resultaat uit overige werkzaamheden Pieter schrijft naast zijn baan als docent Nederlands geregeld als freelance journalist voor verschillende kranten. Het inkomen uit de freelance-werkzaamheden van Pieter wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Box 1: Inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen Naast loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden vallen periodieke uitkeringen en verstrekkingen ook in box 1. De meeste voorkomende voorbeelden van periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn: lijfrente-uitkeringen. Een lijfrente-uitkering is een periodieke uitkering. Een verzekeraar of een bank betaalt deze periodieke uitkering. De belastingplichtige heeft namelijk een verzekering of bankrekening afgesloten waarbij de afspraak is gemaakt met de v erzekeraar of bank dat er een periodieke uitkering volgt als de belastingplichtige op een bepaalde datum leeft en/of voor een bepaalde datum komt te overlijden; alimentatie-inkomsten. De ontvangen alimentaties voor partners is belast in box 1. Kinderalimentatie is niet belast. Niet elke periodieke uitkering wordt belast, denk hierbij aan de zorgtoeslag en kinderbijslag. Box 1: Inkomsten uit eigen woning Iemand die een eigen woning heeft, kan in box 1 een aftrekpost hebben. Alleen in bijzondere situaties zijn de inkomsten uit de eigen woning positief. Die situaties behandelen we niet in deze module. De inkomsten uit de eigen woning zijn meestal negatief. Dit wil zeggen dat het hier gaat om een aftrekpost die in mindering mag worden gebracht op het overige inkomen in box 1. Er is alleen een aftrekpost als er een schuld is aangegaan om de woning te kunnen aankopen, verbouwen of te verbeteren. Een lening die is aangegaan voor de eigen woning heet in fiscale termen een eigenwoningschuld. Is er geen eigenwoningschuld dan heeft het bezit van een eigen woning geen effect op de heffing van de inkomstenbelasting. Negatieve inkomsten eigen woning De aftrekpost voor de eigen woning heet de Negatieve inkomsten eigen woning. Er is sprake van een eigen woning als deze voortdurend als hoofdverblijf dient. De belastingplichtige moet er dus permanent wonen. Er kan dan ook maar één eigen woning zijn. Berekening negatieve inkomsten eigen woning /Addendum PE Plus Basis 10

11 De negatieve inkomsten eigen woning worden als volgt berekend: eigenwoningforfait (percentage x WOZ-waarde) -/- rente eigenwoningschuld De negatieve inkomsten eigen woning bestaan dus uit: eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling in box 1 vanwege het eigenwoningbezit. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde van de woning stelt de gemeente, waarin de woning zich bevindt, jaarlijks vast; betaalde rente. Dit is de rente die betaald is over de schuld die is aangegaan voor de eigen woning. Als de betaalde rente hoger is dan het eigenwoningforfait is er een aftrekpost voor de eigen woning. Is dit niet het geval dan is er geen aftrekpost, maar ook geen extra heffing van inkom stenbelasting. Voorbeeld Eigen woning José heeft een koopwoning aan de Knollenweg. Deze woning dient voor haar als permanent hoofdverblijf. José ging een hypothecair krediet aan om de woning te kunnen betalen. Zowel de koopwoning als het hypothecaire krediet vallen in box 1. Dit houdt in dat José het eigenwoningforfait bij haar inkomen moet optellen en de rente die zij moet betalen over het krediet in mindering kan brengen op haar fiscale inkomen. De eigen woning zorgt dus voor een belastingvermindering. Regeling met ingang van 2013 Met ingang van 1 januari 2013 is alleen de rente betaald voor de financiering van de eigen woning (een zogeheten eigenwoningschuld) aftrekbaar als er op de lening wordt afgelost. De aflossing moet minimaal annuïtair zijn. Een annuïteit is een periodiek gelijkblijvend bedrag, waarmee de lener de lasten van de hypothecaire geldlening betaalt. Deze betaling van de lasten bestaat uit rente en aflossing, waarbij de lener tijdens de looptijd van de lening steeds minder rente gaat betalen en steeds meer gaat aflossen. Voor een lening met lineaire aflossing heeft de lener ook recht op een aftrekpost voor de eigen woning. Bij een lineaire aflossing lost de lener elke periode hetzelfde bedrag af. Op deze aflossingsvormen komen we uitgebre ider terug in het hoofdstuk Lenen van deze syllabus. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente aftrekbaar, ook al lossen zij op de lening niet af. Dit geldt ook als zij de lening overzetten naar een andere geldverstrekker en/of als zij de lening in een andere vorm oversluiten. Voor deze situaties geldt overgangsrecht: bestaande rechten worden gerespecteerd. Tarief box 1 Het tarief in box 1 is progressief. Dat wil zeggen dat de belastingdruk groter wordt naarmate het inkomen stijgt. Met andere woorden hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage. Er is sprake van een zogeheten schijventarief. Hoe hoger het inkomen hoe meer schijven er van toepassing zijn. Het inkomen wordt verdeeld in schijven, waarbij elke schijf zijn eigen belastingpercentage kent. Het laagste tarief is 36,50% en het hoogste tarief is 52%. Voor AOW -ers is het laagste tarief 18,60% en loopt het tarief ook op naar maximaal 52% /Addendum PE Plus Basis 11

12 Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij 5% of meer van de aandelen van een BV of NV bezit. Een persoon met een aanmerkelijk belang betaalt belastingheffing in box 2 over bijvoorbeeld: dividend. Dividend is een winstuitkering; verkoopwinst. Er wordt een verkoopwinst behaald als de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt tegen een hogere prijs dan waarvoor hij ze aankocht. Het tarief in box 2 bedraagt 25%. Box 3: inkomen uit sparen en beleggen In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. De heffing van de belasting in box 3 wordt als volgt berekend. Bezittingen min schulden Voorbeelden van bezittingen en schulden die onder deze grondslag vallen zijn: de tweede woning. De eerste woning valt in box 1 en kan dus niet in box 3 vallen. Een tweede woning valt in box 3; spaartegoeden. Dit is bijvoorbeeld geld op een gewone spaarrekening; beleggingen. Voor zover deze niet vallen in box 2; alle schulden die niet in box 1 vallen. Dit zijn in principe schulden die geen verband houden met de eigen woning. De eerste (2015) van een schuld telt niet mee bij het in mindering brengen van de schulden in box 3. Bij partners geldt een drempel ter hoogte van (2015) voor schulden in box 3. Dit is de zogeheten doelmatigheidsdrempel voor schulden in box 3. NB. belastingschulden. Nederlandse belastingschulden zijn geen schulden in box 3. Deze mogen in principe niet in mindering worden gebracht in box 3. Een uitzondering hierop is de nog niet betaalde erfbelasting. Vrijstellingen Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat deze niet meetellen voor het bepalen van de rendementsgrondslag /Addendum PE Plus Basis 12

13 Dit zijn onder andere: groene beleggingen. Dit zijn beleggingen in milieuvriendelijke projecten. Een groene belegging is vrijgesteld tot een bedrag van (2015); uitvaartverzekeringen. Dit is een verzekering waarbij de uitkering dient voor het betalen van een uitvaart. Een verzekering met een waarde lager dan (2015) is vrijgesteld. Zodra de verzekering meer waard is dan (2015) is deze volledig belast in box 3; bepaalde kapitaalverzekeringen. Dit zijn kapitaalverzekeringen die al op 14 september 1999 bestonden en voldoen aan bepaalde voorwaarden. De vrijstelling voor deze verzekeringen in box 3 is maximaal Voorbeeld Vrijstelling groene beleggingen Alexander heeft in heel 2015 groene beleggingen voor een bedrag van De belegging telt voor de rendementsgrondslag in box 3 mee voor een bedrag van ( ). Heffingsvrij vermogen Het heffingsvrij vermogen is het vermogen waarover de belastingplichtige geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Het heffingsvrij vermogen bedraagt per belastingplichtige voor het jaar Voor AOW-ers kan een hoger heffingsvrij vermogen gelden. De inkomsten uit sparen en beleggen kunnen niet negatief zijn. Er kan door het in mindering brengen van het heffingsvrij vermogen dus geen negatief belast vermogen ontstaan. Bepaling verschuldigde belasting Over het belast vermogen (grondslag sparen en beleggen) geldt een fictief rendement van 4%. Een fictief rendement is niet het daadwerkelijke behaalde rendement maar een aangenomen rendement. Het fictieve rendement wordt ook wel het forfaitaire rendement genoemd. Voor de berekenin g van de belastingheffing doet het er niet toe hoeveel rendement (rente of dividend) de belastingplichtige in werkelijkheid heeft ontvangen. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is 4% over d e grondslag sparen en beleggen. De belastingplichtige betaalt in box 3 30% inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Dit komt per saldo neer op een heffing van 1,2% (4% x 30%) over de grondslag sparen en beleggen (rendementsgrondslag -/- heffingsvrij vermogen). De belastingheffing in box 3 noemen we de vermogensrendementsheffing. Persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek is een verzameling van aftrekposten die in eerste instantie in mindering komt op het inkomen in box 1. Als de persoonsgebonden aftrek groter is dan het inkomen in box 1, dan mag de belastingplichtige de aftrekposten daarna van het inkomen in box 3 en eventueel van het inkomen in box 2 aftrekken. De persoonsgebonden aftrek kan niet tot een negatief inkomen leiden. Het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek dat de belastingplichtige dan nog niet heeft afgetrokken, kan hij meenemen naar het volgende belastingjaar. Voorbeelden van persoonsgebonden aftrekposten zijn: alimentatieverplichtingen voor de ex -partner, specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en aftrekbare giften /Addendum PE Plus Basis 13

14 Fiscaal partnerschap Een fiscaal partnerschap wil zeggen dat partners zelf mogen kiezen wie welk bedrag aan bepaalde inkomsten of aftrekposten aangeeft voor de inkomstenbelasting. Partners zijn: gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners. Deze laatste groep moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden wil er sprake zijn van fiscaal partnerschap. De inkomsten en aftrekposten die partners onderling fiscaal kunnen verdelen zijn: (negatieve) inkomsten uit eigen woning; inkomsten uit aanmerkelijk belang; persoonsgebonden aftrek; rendementsgrondslag inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Heffingskortingen Een heffingskorting is een korting op de door de belastingplichtige te betalen inkomstenbelasting (loonbelasting). De fiscus rekent eerst de totale belasting over box 1, box 2 en box 3 uit. Op de som van de belasting uit deze drie boxen worden de zogenoemde heffingskortingen in mindering gebracht. De hoogte van de totale korting is afhankelijk van: de leeftijd van de belastingplichtige; het inkomen van de belastingplichtige; en de gezinssituatie van de belastingplichtige. De meest bekende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Iedere Nederlands loonbelastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor degene die een arbeidsinkomen heeft is ook de arbeidskorting van toepassing. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Dit houdt in dat naarmate het inkomen hoger is, deze heffingskorting lager uitvalt. Sinds 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting ook inkomensafhankelijk. Na aftrek van de heffingskortingen blijft het bedrag over dat een belastingplichtige daadwerkelijk aan belasting moet betalen. De heffingskortingen zijn vastgestelde bedragen die te vinden zijn in de wet. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden bij de uitbetaling van het salaris of een uitkering meestal rekening met enkele heffingskortingen. 1.6 UITSTEL VAN BETALING Uiterlijk acht maanden na het overlijden moet er aangifte worden gedaan van erfbelasting bij de Belastingdienst. Dat kan echter een probleem zijn, als de erfenis voornamelijk uit een woning bestaat en het niet lukt deze woning in die periode te verkopen. Als de langstlevende ouder die achterblijft de woning erft en de kinderen door de wettelijke verdeling een vordering op deze ouder krijgen, dan moet de ouder de eventuele erfbelasting van de kinderen betalen. De ouder kan uitstel van betaling krijgen, als: de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald /Addendum PE Plus Basis 14

15 De ouder die achterblijft kan uitstel van betaling aanvragen bij de aangifte erfbelasting. De ouder ontvangt dan wel een aanslag erfbelasting, maar hij hoeft het te betalen bedrag niet direct te betalen. Deze aanslag noemen wij een conserverende aanslag. 1.7 BETALEN Hieronder komen de volgende onderwerpen aan bod die gaan over betalen: soorten betaalrekeningen; openen van een betaalrekening; storten en opnemen van geld. Soorten betaalrekeningen Een betaalrekening is een bankrekening die speciaal bestemd is voor het ontvangen van geld en het doen van betalingen. Eén of twee namen Het is mogelijk om een betaalrekening op één naam of op twee namen of meerdere namen te zetten. Bij een betaalrekening op naam van twee of meer personen is er verschil tussen: een en/of-rekening. Dit is een rekening op meerdere namen waarbij de rekeninghouders de en/of-rekening zowel samen als individueel mogen gebruiken; en een en/en-rekening. Dit is een rekening op meerdere namen waarbij de rekeninghouders de en/en-rekening alleen gezamenlijk mogen gebruiken. Voor elke overeenkomst die de rekeninghouders aangaan, moeten zij samen tekenen. Dit is erg omslachtig. Rekeninghouders machtigen elkaar daarom vaak. Hierdoor kunnen de rekeninghouders ook individueel overeenkomsten aangaan. Kenmerken betaalrekeningen Er is een verschil in kenmerken van betaalrekeningen. Als een klant een vergelijking wil maken tussen de verschillen in betaalrekeningen, kan hij selecteren op de volgende kenmerken: kosten per jaar. Elke bank brengt kosten in rekening voor een betaalrekening; kosten voor een tweede pas. Gebruikelijk is één bankpas. Met name bij een rekening op twee namen kan een tweede bankpas handig zijn; rente voor rood staan. Rood staan wil zeggen dat er een negatief saldo is. De rekeninghoud er moet dan rente betalen over het negatieve saldo; rente op het saldo. Bij een positief saldo krijgt de rekeninghouder (in sommige gevallen) rente vergoed van de bank; kosten creditcard. Mocht de rekeninghouder kiezen voor een creditcard dan brengt de b ank hiervoor kosten in rekening /Addendum PE Plus Basis 15

16 Het openen van een betaalrekening Het openen van een betaalrekening kent meestal de volgende procedure: voeren intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan de klant aangeven van welke betalingsmogelijkheden hij gebruik wil maken. Daarnaast wordt bekeken wie de klant is en wat het doel is van het openen van de rekening; legitimeren. Een klant moet zich legitimeren; uitvoeren toetsen. De bankmedewerker voert vervolgens drie toetsen uit om te bekijken of de klant in het klantenbestand kan worden opgenomen. Dit zijn de BKR-, de VIS- en de EVA-toets (zie hieronder); aanleggen dossier. De bank of andere instelling waar de klant de rekening opent, legt een dossier aan. Naast banken zijn er nog enkele aanbieders van bankrekeningen. I n het kader van deze opleiding gaan we hierop verder niet in. In de onderstaande tekst hebben we het over een bankmedewerker die een rekening opent. Intakegesprek Bij het openen van een betaalrekening kan de klant gebruikmaken van een aantal faciliteiten. Voor eventuele aanvullende faciliteiten, zoals internetbankieren of rood kunnen staan, brengen banken kosten in rekening. Als een klant een debetstand (mogelijkheid tot rood staan ) op zijn betaalrekening wil, moet de bankmedewerker in de meeste gevallen onderzoeken of dit verantwoord is. Daarnaast controleert de bankmedewerker de gegevens van de klant en vraagt naar de doelstelling van het openen van de rekening. Dit wordt gedaan om criminaliteit tegen te gaan. BKR-toets Elke bank kan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) gegevens opvragen via de zogenoemde BKR - toets. Het BKR registreert gegevens van klanten die een krediet afsluiten. Ook registreert het BKR het niet nakomen van de betalingsverplichtingen op kredieten. Bij het openen van een bankre kening trekt een bankmedewerker eerst de gegevens van de klant na. De bank krijgt hierdoor inzicht in het betaalgedrag van de aanvrager. Een bank kan een potentiële klant met een slecht betaalgedrag weigeren. Verificatie Informatie Systeem (VIS) Bankmedewerkers kunnen via een VIS-toets controleren of legitimatiebewijzen geldig, niet vermist of gestolen zijn. De VIS-toets wordt bij de meeste banken automatisch uitgevoerd als de adviseur het legitimatiebewijs van een klant registreert /Addendum PE Plus Basis 16

17 Externe Verwijzings Applicatie (EVA) Via de EVA-toets controleren bankmedewerkers of personen en bedrijven in het verleden misbruik hebben gemaakt van financieel dienstverleners. In het EVA-register staan namelijk personen en bedrijven geregistreerd die betrokken zijn geweest bij fraude, oplichting en witwaspraktijken bij de eigen bank en bij andere banken. Wanneer een klant geregistreerd staat in het EVA -register, moet de adviseur contact opnemen met de afdeling fraudebestrijding van de bank. Dossier Van iedere klant wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bevat in beginsel de volgende gegevens: het ondertekende aanvraagformulier voor het openen van een betaalrekening (rekening - courantovereenkomst); een kopie van het identiteitsbewijs met daarop de datum van in ontv angst name en een handtekening van de bankmedewerker; het burgerservicenummer; een bewijs waaruit blijkt wat het adres van de klant is; een loonstrookje; een kopie van de BKR-, EVA- en VIS-toets; eventueel een ondertekend aanvraagformulier voor een creditc ard; eventueel een ondertekende elektronische dienstenovereenkomst (voor internetbankieren). Overigens kunnen de eisen voor de inhoud van een dossier per bank verschillen. Na ondertekening van de rekening-courantovereenkomst ontvangt de klant de algemene bankvoorwaarden. Als de hiervoor genoemde handelingen zijn verricht en alles is akkoord, dan kan de klant (binnen een aantal werkdagen) gebruik maken van de betaalrekening. Vaak moet eerst een pasje, dat wordt opgestuurd, worden geactiveerd. De klant krijgt de pincode daarvan apart thuisgestuurd. De klant krijgt, wanneer de hele procedure is doorlopen, zijn betaalrekeningnummer. Sinds 1 februari 2014 is dat altijd een nummer dat bestaat uit 18 tekens. In het kader van Europese regelgeving (Single European Payment Area of SEPA), krijgt elke inwoner van de aan SEPA deelnemende landen een rekeningnummer van 18 tekens. Dit wordt ook wel het IBAN genoemd: het International Bank Account Number. Dit IBAN is als volgt opgebouwd: /Addendum PE Plus Basis 17

18 Geld opnemen en storten Bij het opnemen en storten van geld spelen twee soorten geld een rol: Chartaal geld: Dit is het contante geld dat iedereen in zijn portemonnee heeft of soms in huis heeft liggen. Er is een verschil tussen: Munten. Er zijn euromunten van 1, 2 en 5, 10, 20 en 50 c ent en van 1 en 2; Bankbiljetten. Er zijn zeven verschillende waarden van Eurobankbiljetten: 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500. Elk biljet heeft zijn eigen specifieke kleur en grootte. Giraal geld: Dit zijn de direct opeisbare banktegoeden waarover de klant per overschrijving of op een andere manier direct kan beschikken. Giraal geld kan worden omgezet in chartaal geld en omgekeerd. Dit noemen we substitutie. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: Opnemen van geld: De klant kan giraal geld omzetten in chartaal geld door geld op te nemen van zijn rekening. Dit kan via: een geldautomaat. De opname via geldautomaten is beperkt tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld maximaal per opname; een servicekantoor. Een klant kan geld opnemen bij een bankmedewerker. Als het gaat om grotere bedragen (meestal meer dan 5.000) moet de klant het geld bestellen. Storten van geld: De klant kan chartaal geld omzetten in giraal geld door contant geld te storten op zijn rekening. Dit kan via: een afstortautomaat. Als de klant relatief kleine bedragen wil storten, kan dat via de afstortautomaat; een waardetransporteur. De klant verpakt dan het geld in sealbags (plastic verpakking) en vervolgens in een speciale transportverpakking. Een waardetransport eur komt het geld afhalen en brengt het geld naar de geldtelcentrale; een servicekantoor of afstortkluis. De klant levert het geld in bij een bankmedewerker of een veilige afstortkluis. Bij storting via een veilige afstortkluis meldt de klant dit van tevor en en stopt het geld in een sealbag. Vaak zijn er kosten verbonden aan het opnemen en storten van geld. De klant kan het geld van zijn betaalrekening ook storten op zijn spaarrekening. Meestal ontvangt hij op de spaarrekening een hogere rentevergoeding dan op zijn betaalrekening. Als de klant geld wil opnemen van zijn spaarrekening, moet dit eerst worden overgeboekt naar de betaalrekening. Afhankelijk van de soort spaarrekening kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 1.8 ZELFTOETS Vraag Welke toetsen worden uitgevoerd tijdens de procedure voor het openen van een bankrekening? /Addendum PE Plus Basis 18

19 Antwoord Tijdens de procedure voor het openen van een bankrekening worden de volgende toetsen uitgevoerd: BKR-toets; VIS-toets; EVA-toets. Vraag Welke toets geeft inzicht in het betaalgedrag van de klant? a. BKR-toets. b. EVA-toets. c. VIS-toets. Antwoord Antwoord a is juist. De EVA-toets ziet op fraude, oplichting en witwaspraktijken, de VIS-toets ziet op de identiteit van de klant. 1.9 BLOKHYPOTHEEK Er bestaat een mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten waarmee de aflossingen uit de eerste lening kunnen worden voldaan (de zogenoemde Blok -hypotheek). Deze tweede lening mag oplopen tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De ban k en klant kunnen afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening. Hierdoor kan een looptijd worden bereikt van maximaal 35 jaar. De tweede lening valt in box 3, waardoor de rente over deze lening niet aftrekbaar is. Banken zijn niet verplicht mee te werken aan deze constructie. Hoewel de mogelijkheid bestaat sinds maart 2013, wordt er vrijwel geen gebruik van gemaakt /Addendum PE Plus Basis 19

20 2. PROFESSIONEEL GEDRAG, INTEGRITEIT EN ADVIESVAARDIGHEDEN Tijdens het examen krijgt u niet alleen maar vragen over kennis en be grip, maar ook vragen met betrekking tot professioneel gedrag, vaardigheden en competenties. In het nu volgende overzicht geven wij u tips danwel richtlijnen, die met name van belang zijn bij het beantwoorden van deze vragen. Inventariseren Bij sommige vragen dient u aan te geven welke informatie u nog meer aan een klant dient te stellen om de situatie van een klant in kaart te kunnen brengen. U dient daarbij geen informatie aan een klant te vragen die u al kunt herleiden uit andere informatie of uit ander e documenten die u al van de klant heeft ontvangen. Voorbeeld Inventariseren Als u een UPO (uniform pensioenoverzicht) van de klant heeft ontvangen, dan vraagt u niet meer naar het pensioen dat de klant heeft opgebouwd. U kunt dit zelf in de documenten vinden. Als u de standaardpremie weet van een verzekering en u weet welke premie die klant betaalt, dan vraagt u niet meer naar de korting die klant ontvangt. Deze kunt u zelf berekenen. U stelt wel vragen die de doelstelling, financiële positie en risicob ereidheid van de klant verder verduidelijken. Voorbeeld Inventariseren Welk bedrag heeft u nodig om de vakantiewoning aan te kunnen kopen? Deze vraagt geeft meer informatie over de doelstelling. Heeft u nog andere wensen op korte termijn? Ook deze vraag geeft meer inzicht in de doelstelling en financiële positie van de klant. Als u advies gaat geven aan een klant dan houdt u geen rekening met inkomens - en vermogensbestanddelen die nog niet zeker zijn. Hierover hoeft u dan ook niets te vragen tijdens de inventarisatie. Voorbeeld Inventariseren Gaat u in de toekomst meer werken? Kunt u nog een erfenis verwachten? U kunt namelijk in de analyse ook geen rekening houden met de reactie die de klant op deze vragen geeft /Addendum PE Plus Basis 20

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken

Leuker kunnen we het niet maken Leuker kunnen we het niet maken Belastingen: blij met een blauwe envelop? De beruchte blauwe envelop belastingaangifte! De overheid heeft het recht om heffingen aan burgers op te leggen om inkomsten te

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

PE Hypothecair krediet oefenexamen

PE Hypothecair krediet oefenexamen PE Hypothecair krediet oefenexamen Kennis Vraag 1: Klachtenbegeleiding Kifid Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen.

Extra Pensioen Sparen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Extra Pensioen Sparen.

Nadere informatie