Addendum PE Plus Adviseur Basis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum PE Plus Adviseur Basis"

Transcriptie

1 Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de aanvullingen op de syllabus PE plus Adviseur Basis versie De gewijzigde fiscale cijfers hebben we niet opgenomen in dit addendum, omdat deze tijdens het examen worden gegeven. Voor rekenvoorbeelden met de actuele cijfers verwijzen wij u naar de nieuwe syllabus versie Wij wensen u succes met uw studie Lindenhaeghe Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk fotokopie microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden de auteurs, redacteuren en Lindenhaeghe geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

2 INHOUDSOPGAVE 1. AANVULLINGEN BASIS HET VERVALLEN VAN DE VERGUNNING (VERVANGT ) OMBUDSMAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING (VERVANGT DEEL 1.2.1) ONGEHUWD SAMENWONEN (VERVANGT DEEL 2.2.2) ERFRECHT (TOEGEVOEGD NA 2.2.3) INKOMSTENBELASTING (VERVANGT 2.3.1) UITSTEL VAN BETALING (TOEGEVOEGD AAN 2.3.2) BETALEN (TOEGEVOEGD AAN HOOFDSTUK 3) ZELFTOETS (TOEGEVOEGD AAN 3.2) BLOKHYPOTHEEK (TOEGEVOEGD AAN 4.1.4) PROFESSIONEEL GEDRAG, INTEGRITEIT EN ADVIESVAARDIGHEDEN (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) /Addendum PE Plus Basis 2

3 1. AANVULLINGEN BASIS 1.1 HET VERVALLEN VAN DE VERGUNNING Er zijn twee omstandigheden waarin een vergunning vervalt: het overlijden van de vergunninghouder. De vergunning vervalt als de persoon, aan wie de vergunning is verleend, komt te overlijden. De vergunning is namelijk niet overdraagbaar; het verdwijnen van de financieel dienstverlener. De vergunning vervalt ook als de financieel dienstverlener ophoudt te bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het einde van de financieel dienstverlener door een fusie of een splitsing. Het is wenselijk een voorziening te treffen voor de continuïteit van een onderneming als een van de bovenstaande situaties zich voordoet. Om deze reden blijft de vergunning nog twee maanden gelden voor degene(n) aan wie de onderneming is overgedragen of overgegaan. Deze persoon of personen worden dan in de gelegenheid gesteld op eigen titel een vergunning te verkrijgen. Deze persoon of personen worden dan in de gelegenheid gesteld op eigen titel een vergunning te verkrijgen. 1.2 OMBUDSMAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING Een klant kan bij de Financiële Ombudsman van Kifid terecht zodra uit een brief van de directie of van de interne klachtencommissie van een financieel dienstverlener blijkt dat de klacht niet samen op te lossen is, of wanneer er geen tijdige reactie van de financieel dienstver lener komt. De Ombudsman Financiële Dienstverlening maakte in eerste instantie deel uit van de klachtenprocedure bij Kifid. Hij kon een oordeel geven over de klacht, waarbij de consument de keuze had de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie met als gevolg een dubbele dossiervorming. Dit is nu niet meer het geval. De Ombudsman houdt zich sinds 1 oktober 2014 alleen nog maar bezig met bemiddeling. Als de Ombudsman het met de klant eens is over de klacht, zal hij bij de dienstverlener opkomen voor de belangen van de klant. De Ombudsman doet dan een bemiddelingsvoorstel of een aanbeveling. Het bemiddelingsvoorstel of de aanbeveling is niet bindend. Als de klant niet tevreden is met het oordeel van de Ombudsman, kan hij binnen drie maanden naar de Gesc hillencommissie stappen. 1.3 ONGEHUWD SAMENWONEN Twee personen kunnen gaan samenwonen zonder iets te regelen. Zij hebben dan voor de wet geen andere relatie met elkaar dan twee willekeurige vreemden. De financieel dienstverlener die advies aan ongehuwd samenwonenden geeft, geeft dus advies aan zelfstandige individuen. De rechtshandelingen die de ene partner verricht, binden de andere partner niet. Als de ene partner bijvoorbeeld een kredietovereenkomst afsluit, kan de geldverstrekker de andere partner niet aanspreken op het nakomen van de kredietovereenkomst /Addendum PE Plus Basis 3

4 Er bestaat dus geen specifieke wetgeving voor ongehuwd samenwonenden die niets hebben geregeld. Zo zijn er geen wettelijke bepalingen voor ongehuwd samenwonende partners die uit elkaar gaan. Ook zijn ongehuwd samenwonende partners geen wettelijke erfgename n van elkaar. Anders gezegd: als zij niets hebben geregeld, erven zij niet van elkaar. Als de ene partner bijvoorbeeld een kredietovereenkomst afsluit, kan de geldverstrekker de andere partner niet aanspreken op het nakomen van de kredietovereenkomst. 1.4 ERFRECHT Het erfrecht regelt wat er gebeurt met het vermogen van iemand na overlijden. Is er geen testament opgesteld, dan geldt het wettelijk erfrecht. Is er wel een testament opgesteld, dan is er sprake van testamentair erfrecht. In onderstaand overzicht staan een aantal termen plus uitleg uit het erfrecht. Uitgangspunt van het erfrecht is dat de langstlevende echtgenoot in beginsel goed verzorgd moet achterblijven. Dit wordt bereikt door de zogenoemde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling houdt in dat alle goederen volgens de wet aan de langstlevende echtgenoot toekomen. De kinderen krijgen slechts een geldvordering ter grootte van hun wettelijk erfdeel. Voorbeeld Wettelijke verdeling Johan is met Loes gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Ze hebben twee kinderen. Johan overlijdt zonder een testament te hebben opgemaakt. Op het moment van overlijden hebben zij de volgende bezittingen: een woonhuis met een waarde van effecten met een beurswaarde van spaargeld met een waarde van totale waarde gemeenschap /Addendum PE Plus Basis 4

5 De helft van de bezittingen is van Loes. De andere helft is de nalatenschap van Johan. De waarde van de nalatenschap bedraagt dus Loes en de twee kinderen zijn de erfgenamen van dez e nalatenschap, ieder voor een gelijk deel. De verdeling wordt dus /3 = per persoon. Dat betekent niet dat de kinderen ook echt krijgen. De kinderen krijgen ieder een niet-opeisbare vordering op Loes van Hierbij is geen rekening gehouden met het betalen van belasting en kosten. De positie van de geregistreerd partner is in het erfrecht gelijk aan de positie van de gehuwde. Waar we echtgenoot schrijven, kunt ook geregistreerd partner lezen. Groepen van erfgenamen Het wettelijke erfrecht werkt met verschillende groepen personen die kunnen erven. Alleen bloedverwanten kunnen erven. In het erfrecht geldt de groep -voor-groep-regel: pas wanneer in een bepaalde groep geen erfgenamen zijn, komt een volgende groep in aanmerki ng. Er is geen erfgenaam in een groep als er geen in leven zijnde erfgenaam is of als er geen erfgenaam is die wil erven. De vier groepen erfgenamen zijn: groep 1: de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot van de erflater en zijn of haar kinderen; groep 2: de ouders van de erflater en zijn of haar broers en zussen; groep 3: de grootouders van de erflater; groep 4: de overgrootouders van de erflater. Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Wanneer iemand overlijdt, moet eerst worden gekeken of er erfgenamen in groep 1 in leven zijn en willen erven. Is dat het geval dan erven de erfgenamen uit de volgende groepen niets. Pas als er niemand in groep 1 in leven is of in aanmerking komt, komt groep 2 aan de beurt. Groep 3 komt pas aan de beurt wanneer er in groep 1 en 2 geen erfgenamen meer in leven zijn. Ten slotte komt groep 4 pas aan de beurt als er in de groepen 1, 2 en 3 niemand meer in leven is. Zijn er in alle vier de groepen geen erfgenamen meer in leven, dan vervalt de erfenis aan de staat. Voorbeeld Groep-voor-groep-regel De vrijgezelle Berend heeft een broer Michel. Ook heeft Berend nog e en oma. Zij heet oma Koos. Naast zijn broer Michel en oma Koos zijn er geen familieleden meer. Als Berend komt te overlijden, geldt het volgende: Groep 1: geen wettelijke erfgenamen; Groep 2: broer Michel; Groep 3: oma Koos; Groep 4: geen wettelijke erfgenamen /Addendum PE Plus Basis 5

6 Mocht Berend overlijden, dan heeft zijn broer Michel recht op zijn nalatenschap. Michel zit namelijk in groep 2 en in groep 1 zijn er geen erfgenamen. Oma Koos ontvangt niets volgens het wettelijk erfrecht. Zij zit in groep 3 en die komt pas aan de beurt na groep 2 waarin broer Michel zit. Plaatsvervulling Plaatsvervulling wil zeggen dat een erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam. Dit gebeurt als de oorspronkelijke erfgenaam al is overleden of als de erfgenaam de erfenis verwerpt. Verwerpen wil zeggen dat iemand de erfenis niet wil hebben. Voorbeeld Emma is een alleenstaande vrouw. Ze had twee dochters: Merel en Fleur. Haar oudste dochter Merel is een aantal jaren geleden overleden. Merel had twee zoons. Deze zoons, Pieter en Bas, leven nog als Emma overlijdt. Er is geen testament. Haar nalatenschap bedraagt Fleur erft hiervan de helft en dus een bedrag van Als Merel nog had geleefd, had zij ook geërfd. Pieter en Bas nemen de plaats van Merel in en erven ieder Legitieme portie De legitieme portie van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. Een ouder kan zijn kind in een testament onterven. Toch heeft het kind dan recht op een deel van de erfenis van zijn ouder. Dat deel is de legitieme portie. De legitieme portie geeft geen recht op goederen, maar is een geldvordering op de gezamenlijke erfgenamen. De hoogte van de legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel. Voorbeeld Legitieme portie Daan is een alleenstaande vader. Hij heeft drie dochters. Neeltje is één van deze dochters. Daan onterft Neeltje in zijn testament. Toch kan Neeltje aanspraak maken op een deel van de nalatenschap van Daan als hij overlijdt. Wettelijk gezien zou zij recht hebben op een derde deel van de nalatenschap. Ook de andere twee dochters hebben een wettelijk erfdeel van een derde. Neeltje kan aanspraak maken op een legitieme portie ter grootte van een zesde deel van de nalatenschap. Testament Een testament is een notarieel vastgelegd document dat de notaris opstelt om af te wijken van het wettelijk erfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder mag een testament laten opmaken. Een testament of uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling. Bij testament kan de erflater zelf zijn erfgenamen benoemen. Naast erfgenamen kunnen ook legatarissen worden benoemd. Een legataris is volgens het wettelijk erfrecht geen erfgenaam. Een legaat is een bepaling in een testament, waarbij een goed of een vast omschreven geldbedrag aan een bepaald persoon wordt nagelaten /Addendum PE Plus Basis 6

7 Voorbeeld Legataris Oma Wendy wil haar oude antieke klok nalaten aan haar kleinkind Richard. Richard heeft haar op haar oude dag altijd goed geholpen en hij is gek op die klok. Daarom legateert Oma Wendy in haar testament de oude antieke klok aan haar kleinzoon Richard. 1.5 INKOMSTENBELASTING Box 1: Loon Een werknemer ontvangt loon voor het werken voor een werkgever. Dit loon is belast in box 1. Ook pensioenuitkeringen en uitkeringen op grond van een sociale verzekering (zoals AOW en WW) vallen in box 1. Fiscaal loon Fiscaal loon is het loon dat de fiscus aanhoudt voor de berekening van de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen). De belastingplichtige vindt de hoogte va n het fiscaal loon terug op de jaaropgave. Een jaaropgave is een overzicht van het loon dat de werkgever of uitkeringsinstantie jaarlijks verstrekt. Ook staan de loonheffing en de heffingskortingen op dit overzicht. De werkgever houdt de loonheffing in. De werknemer ontvangt dus het loon nadat de loonheffing eraf is gehaald. De werkgever betaalt de loonheffing aan de fiscus. Loonheffing en inkomstenbelasting De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat bij de berekening van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met de al betaalde loonheffing. Als een werknemer al loonheffing betaalt, is het niet zo dat hij ook nog een keer inkomstenbelasting verschuldigd zal zijn. Het loon wordt maar één ke er belast. Alleen belastingplichtigen die naast het loon nog andere inkomsten of aftrekposten hebben, krijgen te maken met de inkomstenbelasting /Addendum PE Plus Basis 7

8 Voorbeeld Loonbelasting en inkomstenbelasting Joost werkt in loondienst. Zijn salaris bedraagt per j aar. Hierover betaalt hij loonheffing. Joost heeft geen andere inkomsten en aftrekposten in box 1. Joost is geen inkomstenbelasting verschuldigd omdat hij loonbelasting betaalt en geen andere inkomsten heeft dan loon. Dit jaar koopt Joost een eigen woning. Hierdoor krijgt hij bepaalde aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Met deze aftrekposten is nog geen rekening gehouden bij het berekenen van loonheffing die de werkgever van Joost heeft afgedragen. Joost moet nu een (digitaal of papieren) aangiftebiljet Inkomstenbelasting invullen om de te veel betaalde belasting terug te krijgen. Auto van de zaak Een werknemer die privé-kilometers rijdt in een auto van zijn werkgever, krijgt een fiscale bijtelling op zijn loon. De bijtelling berekent de fiscus als de belastingplichtige meer dan 500 kilometer per jaar in privé rijdt. Met andere woorden: door het gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden betaalt een werknemer meer loonbelasting. Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari Voor mensen die op 31 december 2011 al meededen aan deze regeling èn een spaarsaldo hadden van of meer, geldt dat ze nog kunnen blijven sparen. Dat heeft invloed op de te betalen loonbelasting. De levensloopregeling is ingevoerd om fiscaal vriendelijk te sparen voor verlof. Het fiscaal vriendelijke wil zeggen dat er uitstel van belastingheffing plaatsvindt. Dit werkt als volgt: Werknemer legt in op een levenslooprekening. Over de ingelegde bedragen die werknemer via de werkgever betaalt is geen loonbelasting verschuldigd. Inleggen kan tot maximaal 12% van het loon. Inleggen is alleen toegestaan binnen de regeling als: er niet meer gespaard is dan 210% van het bruto loon; en er per 31 december 2011 minimaal gespaard was. Werknemer neemt geld op van zijn levenslooprekening. Over het opgenomen geld is de werknemer loonbelasting is verschuldigd. Een belastingplichtige mag tegenwoordig he t geld van de levensloopregeling altijd opnemen, dus niet meer alleen voor verlof. Door opname van een levenslooprekening neemt de te betalen belasting dus toe. Wel heeft de belastingplichtige bij opname van het tegoed recht op de levensloopverlofkorting. Deze bedraagt maximaal de belastingheffing over het opgenomen bedrag of het aantal jaren van deelname aan de levensloopregeling maal 207 (2015). Sinds 2012 worden jaren waarin nog gestort wordt in de levensloopregeling niet meer meegeteld als jaren van deelname voor het verkrijgen van een levensloopverlofkorting. Als de werknemer zijn levenslooptegoed in 2015 vrij laat vallen, betaalt hij belasting over slechts 80% van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd. Voorwaarde is dat u het volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt. Dit wordt de 80% -regeling genoemd /Addendum PE Plus Basis 8

9 Box 1: Winst uit onderneming Er zijn in hoofdlijnen twee soorten ondernemingen te onderscheiden. Onderstaande tabel geeft deze twee ondernemingsvormen weer plus informatie hierover. De winst van een ondernemer zonder rechtspersoonlijkheid wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De winst wordt berekend door de ondernemingskosten af te trekken van de omzet van de onderneming. Voorbeeld Ondernemer Bert heeft twee jaar geleden een poffertjeskraam overgenomen van een goede vriend. Bert heeft dit jaar voor aan poffertjes verkocht. Zijn kosten bedroegen De winst voor Bert bedraagt: / = Om te komen tot de fiscale winst van de onderneming kunnen bepaalde bijtellingen en aftrekposten nog een rol spelen. De fiscale winst is de winst waarover de ondernemer belasting moet betalen. In het kader van deze basisopleiding gaan we hierop niet verder in. Box 1: Resultaat uit overige werkzaamheden Onder inkomsten uit overige werkzaamheden vallen de inkomsten uit werk die geen loon zijn en ook geen winst uit onderneming zijn. Voorbeelden hiervan zijn: inkomsten uit freelance-werkzaamheden; honoraria voor het geven van lezingen; vergoedingen die gemeenteraadsleden voor hun werk ontvangen. Onder resultaat uit overige werkzaamheden vallen ook in komsten uit bepaalde vormen van het rendabel maken van vermogen. Een voorbeeld hiervan is het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel, zoals een pand of geld, aan bepaalde (rechts)personen /Addendum PE Plus Basis 9

10 Voorbeeld Resultaat uit overige werkzaamheden Pieter schrijft naast zijn baan als docent Nederlands geregeld als freelance journalist voor verschillende kranten. Het inkomen uit de freelance-werkzaamheden van Pieter wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Box 1: Inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen Naast loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden vallen periodieke uitkeringen en verstrekkingen ook in box 1. De meeste voorkomende voorbeelden van periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn: lijfrente-uitkeringen. Een lijfrente-uitkering is een periodieke uitkering. Een verzekeraar of een bank betaalt deze periodieke uitkering. De belastingplichtige heeft namelijk een verzekering of bankrekening afgesloten waarbij de afspraak is gemaakt met de v erzekeraar of bank dat er een periodieke uitkering volgt als de belastingplichtige op een bepaalde datum leeft en/of voor een bepaalde datum komt te overlijden; alimentatie-inkomsten. De ontvangen alimentaties voor partners is belast in box 1. Kinderalimentatie is niet belast. Niet elke periodieke uitkering wordt belast, denk hierbij aan de zorgtoeslag en kinderbijslag. Box 1: Inkomsten uit eigen woning Iemand die een eigen woning heeft, kan in box 1 een aftrekpost hebben. Alleen in bijzondere situaties zijn de inkomsten uit de eigen woning positief. Die situaties behandelen we niet in deze module. De inkomsten uit de eigen woning zijn meestal negatief. Dit wil zeggen dat het hier gaat om een aftrekpost die in mindering mag worden gebracht op het overige inkomen in box 1. Er is alleen een aftrekpost als er een schuld is aangegaan om de woning te kunnen aankopen, verbouwen of te verbeteren. Een lening die is aangegaan voor de eigen woning heet in fiscale termen een eigenwoningschuld. Is er geen eigenwoningschuld dan heeft het bezit van een eigen woning geen effect op de heffing van de inkomstenbelasting. Negatieve inkomsten eigen woning De aftrekpost voor de eigen woning heet de Negatieve inkomsten eigen woning. Er is sprake van een eigen woning als deze voortdurend als hoofdverblijf dient. De belastingplichtige moet er dus permanent wonen. Er kan dan ook maar één eigen woning zijn. Berekening negatieve inkomsten eigen woning /Addendum PE Plus Basis 10

11 De negatieve inkomsten eigen woning worden als volgt berekend: eigenwoningforfait (percentage x WOZ-waarde) -/- rente eigenwoningschuld De negatieve inkomsten eigen woning bestaan dus uit: eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling in box 1 vanwege het eigenwoningbezit. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde van de woning stelt de gemeente, waarin de woning zich bevindt, jaarlijks vast; betaalde rente. Dit is de rente die betaald is over de schuld die is aangegaan voor de eigen woning. Als de betaalde rente hoger is dan het eigenwoningforfait is er een aftrekpost voor de eigen woning. Is dit niet het geval dan is er geen aftrekpost, maar ook geen extra heffing van inkom stenbelasting. Voorbeeld Eigen woning José heeft een koopwoning aan de Knollenweg. Deze woning dient voor haar als permanent hoofdverblijf. José ging een hypothecair krediet aan om de woning te kunnen betalen. Zowel de koopwoning als het hypothecaire krediet vallen in box 1. Dit houdt in dat José het eigenwoningforfait bij haar inkomen moet optellen en de rente die zij moet betalen over het krediet in mindering kan brengen op haar fiscale inkomen. De eigen woning zorgt dus voor een belastingvermindering. Regeling met ingang van 2013 Met ingang van 1 januari 2013 is alleen de rente betaald voor de financiering van de eigen woning (een zogeheten eigenwoningschuld) aftrekbaar als er op de lening wordt afgelost. De aflossing moet minimaal annuïtair zijn. Een annuïteit is een periodiek gelijkblijvend bedrag, waarmee de lener de lasten van de hypothecaire geldlening betaalt. Deze betaling van de lasten bestaat uit rente en aflossing, waarbij de lener tijdens de looptijd van de lening steeds minder rente gaat betalen en steeds meer gaat aflossen. Voor een lening met lineaire aflossing heeft de lener ook recht op een aftrekpost voor de eigen woning. Bij een lineaire aflossing lost de lener elke periode hetzelfde bedrag af. Op deze aflossingsvormen komen we uitgebre ider terug in het hoofdstuk Lenen van deze syllabus. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente aftrekbaar, ook al lossen zij op de lening niet af. Dit geldt ook als zij de lening overzetten naar een andere geldverstrekker en/of als zij de lening in een andere vorm oversluiten. Voor deze situaties geldt overgangsrecht: bestaande rechten worden gerespecteerd. Tarief box 1 Het tarief in box 1 is progressief. Dat wil zeggen dat de belastingdruk groter wordt naarmate het inkomen stijgt. Met andere woorden hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage. Er is sprake van een zogeheten schijventarief. Hoe hoger het inkomen hoe meer schijven er van toepassing zijn. Het inkomen wordt verdeeld in schijven, waarbij elke schijf zijn eigen belastingpercentage kent. Het laagste tarief is 36,50% en het hoogste tarief is 52%. Voor AOW -ers is het laagste tarief 18,60% en loopt het tarief ook op naar maximaal 52% /Addendum PE Plus Basis 11

12 Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij 5% of meer van de aandelen van een BV of NV bezit. Een persoon met een aanmerkelijk belang betaalt belastingheffing in box 2 over bijvoorbeeld: dividend. Dividend is een winstuitkering; verkoopwinst. Er wordt een verkoopwinst behaald als de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt tegen een hogere prijs dan waarvoor hij ze aankocht. Het tarief in box 2 bedraagt 25%. Box 3: inkomen uit sparen en beleggen In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. De heffing van de belasting in box 3 wordt als volgt berekend. Bezittingen min schulden Voorbeelden van bezittingen en schulden die onder deze grondslag vallen zijn: de tweede woning. De eerste woning valt in box 1 en kan dus niet in box 3 vallen. Een tweede woning valt in box 3; spaartegoeden. Dit is bijvoorbeeld geld op een gewone spaarrekening; beleggingen. Voor zover deze niet vallen in box 2; alle schulden die niet in box 1 vallen. Dit zijn in principe schulden die geen verband houden met de eigen woning. De eerste (2015) van een schuld telt niet mee bij het in mindering brengen van de schulden in box 3. Bij partners geldt een drempel ter hoogte van (2015) voor schulden in box 3. Dit is de zogeheten doelmatigheidsdrempel voor schulden in box 3. NB. belastingschulden. Nederlandse belastingschulden zijn geen schulden in box 3. Deze mogen in principe niet in mindering worden gebracht in box 3. Een uitzondering hierop is de nog niet betaalde erfbelasting. Vrijstellingen Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat deze niet meetellen voor het bepalen van de rendementsgrondslag /Addendum PE Plus Basis 12

13 Dit zijn onder andere: groene beleggingen. Dit zijn beleggingen in milieuvriendelijke projecten. Een groene belegging is vrijgesteld tot een bedrag van (2015); uitvaartverzekeringen. Dit is een verzekering waarbij de uitkering dient voor het betalen van een uitvaart. Een verzekering met een waarde lager dan (2015) is vrijgesteld. Zodra de verzekering meer waard is dan (2015) is deze volledig belast in box 3; bepaalde kapitaalverzekeringen. Dit zijn kapitaalverzekeringen die al op 14 september 1999 bestonden en voldoen aan bepaalde voorwaarden. De vrijstelling voor deze verzekeringen in box 3 is maximaal Voorbeeld Vrijstelling groene beleggingen Alexander heeft in heel 2015 groene beleggingen voor een bedrag van De belegging telt voor de rendementsgrondslag in box 3 mee voor een bedrag van ( ). Heffingsvrij vermogen Het heffingsvrij vermogen is het vermogen waarover de belastingplichtige geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Het heffingsvrij vermogen bedraagt per belastingplichtige voor het jaar Voor AOW-ers kan een hoger heffingsvrij vermogen gelden. De inkomsten uit sparen en beleggen kunnen niet negatief zijn. Er kan door het in mindering brengen van het heffingsvrij vermogen dus geen negatief belast vermogen ontstaan. Bepaling verschuldigde belasting Over het belast vermogen (grondslag sparen en beleggen) geldt een fictief rendement van 4%. Een fictief rendement is niet het daadwerkelijke behaalde rendement maar een aangenomen rendement. Het fictieve rendement wordt ook wel het forfaitaire rendement genoemd. Voor de berekenin g van de belastingheffing doet het er niet toe hoeveel rendement (rente of dividend) de belastingplichtige in werkelijkheid heeft ontvangen. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is 4% over d e grondslag sparen en beleggen. De belastingplichtige betaalt in box 3 30% inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Dit komt per saldo neer op een heffing van 1,2% (4% x 30%) over de grondslag sparen en beleggen (rendementsgrondslag -/- heffingsvrij vermogen). De belastingheffing in box 3 noemen we de vermogensrendementsheffing. Persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek is een verzameling van aftrekposten die in eerste instantie in mindering komt op het inkomen in box 1. Als de persoonsgebonden aftrek groter is dan het inkomen in box 1, dan mag de belastingplichtige de aftrekposten daarna van het inkomen in box 3 en eventueel van het inkomen in box 2 aftrekken. De persoonsgebonden aftrek kan niet tot een negatief inkomen leiden. Het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek dat de belastingplichtige dan nog niet heeft afgetrokken, kan hij meenemen naar het volgende belastingjaar. Voorbeelden van persoonsgebonden aftrekposten zijn: alimentatieverplichtingen voor de ex -partner, specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en aftrekbare giften /Addendum PE Plus Basis 13

14 Fiscaal partnerschap Een fiscaal partnerschap wil zeggen dat partners zelf mogen kiezen wie welk bedrag aan bepaalde inkomsten of aftrekposten aangeeft voor de inkomstenbelasting. Partners zijn: gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners. Deze laatste groep moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden wil er sprake zijn van fiscaal partnerschap. De inkomsten en aftrekposten die partners onderling fiscaal kunnen verdelen zijn: (negatieve) inkomsten uit eigen woning; inkomsten uit aanmerkelijk belang; persoonsgebonden aftrek; rendementsgrondslag inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Heffingskortingen Een heffingskorting is een korting op de door de belastingplichtige te betalen inkomstenbelasting (loonbelasting). De fiscus rekent eerst de totale belasting over box 1, box 2 en box 3 uit. Op de som van de belasting uit deze drie boxen worden de zogenoemde heffingskortingen in mindering gebracht. De hoogte van de totale korting is afhankelijk van: de leeftijd van de belastingplichtige; het inkomen van de belastingplichtige; en de gezinssituatie van de belastingplichtige. De meest bekende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Iedere Nederlands loonbelastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor degene die een arbeidsinkomen heeft is ook de arbeidskorting van toepassing. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Dit houdt in dat naarmate het inkomen hoger is, deze heffingskorting lager uitvalt. Sinds 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting ook inkomensafhankelijk. Na aftrek van de heffingskortingen blijft het bedrag over dat een belastingplichtige daadwerkelijk aan belasting moet betalen. De heffingskortingen zijn vastgestelde bedragen die te vinden zijn in de wet. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden bij de uitbetaling van het salaris of een uitkering meestal rekening met enkele heffingskortingen. 1.6 UITSTEL VAN BETALING Uiterlijk acht maanden na het overlijden moet er aangifte worden gedaan van erfbelasting bij de Belastingdienst. Dat kan echter een probleem zijn, als de erfenis voornamelijk uit een woning bestaat en het niet lukt deze woning in die periode te verkopen. Als de langstlevende ouder die achterblijft de woning erft en de kinderen door de wettelijke verdeling een vordering op deze ouder krijgen, dan moet de ouder de eventuele erfbelasting van de kinderen betalen. De ouder kan uitstel van betaling krijgen, als: de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald /Addendum PE Plus Basis 14

15 De ouder die achterblijft kan uitstel van betaling aanvragen bij de aangifte erfbelasting. De ouder ontvangt dan wel een aanslag erfbelasting, maar hij hoeft het te betalen bedrag niet direct te betalen. Deze aanslag noemen wij een conserverende aanslag. 1.7 BETALEN Hieronder komen de volgende onderwerpen aan bod die gaan over betalen: soorten betaalrekeningen; openen van een betaalrekening; storten en opnemen van geld. Soorten betaalrekeningen Een betaalrekening is een bankrekening die speciaal bestemd is voor het ontvangen van geld en het doen van betalingen. Eén of twee namen Het is mogelijk om een betaalrekening op één naam of op twee namen of meerdere namen te zetten. Bij een betaalrekening op naam van twee of meer personen is er verschil tussen: een en/of-rekening. Dit is een rekening op meerdere namen waarbij de rekeninghouders de en/of-rekening zowel samen als individueel mogen gebruiken; en een en/en-rekening. Dit is een rekening op meerdere namen waarbij de rekeninghouders de en/en-rekening alleen gezamenlijk mogen gebruiken. Voor elke overeenkomst die de rekeninghouders aangaan, moeten zij samen tekenen. Dit is erg omslachtig. Rekeninghouders machtigen elkaar daarom vaak. Hierdoor kunnen de rekeninghouders ook individueel overeenkomsten aangaan. Kenmerken betaalrekeningen Er is een verschil in kenmerken van betaalrekeningen. Als een klant een vergelijking wil maken tussen de verschillen in betaalrekeningen, kan hij selecteren op de volgende kenmerken: kosten per jaar. Elke bank brengt kosten in rekening voor een betaalrekening; kosten voor een tweede pas. Gebruikelijk is één bankpas. Met name bij een rekening op twee namen kan een tweede bankpas handig zijn; rente voor rood staan. Rood staan wil zeggen dat er een negatief saldo is. De rekeninghoud er moet dan rente betalen over het negatieve saldo; rente op het saldo. Bij een positief saldo krijgt de rekeninghouder (in sommige gevallen) rente vergoed van de bank; kosten creditcard. Mocht de rekeninghouder kiezen voor een creditcard dan brengt de b ank hiervoor kosten in rekening /Addendum PE Plus Basis 15

16 Het openen van een betaalrekening Het openen van een betaalrekening kent meestal de volgende procedure: voeren intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan de klant aangeven van welke betalingsmogelijkheden hij gebruik wil maken. Daarnaast wordt bekeken wie de klant is en wat het doel is van het openen van de rekening; legitimeren. Een klant moet zich legitimeren; uitvoeren toetsen. De bankmedewerker voert vervolgens drie toetsen uit om te bekijken of de klant in het klantenbestand kan worden opgenomen. Dit zijn de BKR-, de VIS- en de EVA-toets (zie hieronder); aanleggen dossier. De bank of andere instelling waar de klant de rekening opent, legt een dossier aan. Naast banken zijn er nog enkele aanbieders van bankrekeningen. I n het kader van deze opleiding gaan we hierop verder niet in. In de onderstaande tekst hebben we het over een bankmedewerker die een rekening opent. Intakegesprek Bij het openen van een betaalrekening kan de klant gebruikmaken van een aantal faciliteiten. Voor eventuele aanvullende faciliteiten, zoals internetbankieren of rood kunnen staan, brengen banken kosten in rekening. Als een klant een debetstand (mogelijkheid tot rood staan ) op zijn betaalrekening wil, moet de bankmedewerker in de meeste gevallen onderzoeken of dit verantwoord is. Daarnaast controleert de bankmedewerker de gegevens van de klant en vraagt naar de doelstelling van het openen van de rekening. Dit wordt gedaan om criminaliteit tegen te gaan. BKR-toets Elke bank kan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) gegevens opvragen via de zogenoemde BKR - toets. Het BKR registreert gegevens van klanten die een krediet afsluiten. Ook registreert het BKR het niet nakomen van de betalingsverplichtingen op kredieten. Bij het openen van een bankre kening trekt een bankmedewerker eerst de gegevens van de klant na. De bank krijgt hierdoor inzicht in het betaalgedrag van de aanvrager. Een bank kan een potentiële klant met een slecht betaalgedrag weigeren. Verificatie Informatie Systeem (VIS) Bankmedewerkers kunnen via een VIS-toets controleren of legitimatiebewijzen geldig, niet vermist of gestolen zijn. De VIS-toets wordt bij de meeste banken automatisch uitgevoerd als de adviseur het legitimatiebewijs van een klant registreert /Addendum PE Plus Basis 16

17 Externe Verwijzings Applicatie (EVA) Via de EVA-toets controleren bankmedewerkers of personen en bedrijven in het verleden misbruik hebben gemaakt van financieel dienstverleners. In het EVA-register staan namelijk personen en bedrijven geregistreerd die betrokken zijn geweest bij fraude, oplichting en witwaspraktijken bij de eigen bank en bij andere banken. Wanneer een klant geregistreerd staat in het EVA -register, moet de adviseur contact opnemen met de afdeling fraudebestrijding van de bank. Dossier Van iedere klant wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bevat in beginsel de volgende gegevens: het ondertekende aanvraagformulier voor het openen van een betaalrekening (rekening - courantovereenkomst); een kopie van het identiteitsbewijs met daarop de datum van in ontv angst name en een handtekening van de bankmedewerker; het burgerservicenummer; een bewijs waaruit blijkt wat het adres van de klant is; een loonstrookje; een kopie van de BKR-, EVA- en VIS-toets; eventueel een ondertekend aanvraagformulier voor een creditc ard; eventueel een ondertekende elektronische dienstenovereenkomst (voor internetbankieren). Overigens kunnen de eisen voor de inhoud van een dossier per bank verschillen. Na ondertekening van de rekening-courantovereenkomst ontvangt de klant de algemene bankvoorwaarden. Als de hiervoor genoemde handelingen zijn verricht en alles is akkoord, dan kan de klant (binnen een aantal werkdagen) gebruik maken van de betaalrekening. Vaak moet eerst een pasje, dat wordt opgestuurd, worden geactiveerd. De klant krijgt de pincode daarvan apart thuisgestuurd. De klant krijgt, wanneer de hele procedure is doorlopen, zijn betaalrekeningnummer. Sinds 1 februari 2014 is dat altijd een nummer dat bestaat uit 18 tekens. In het kader van Europese regelgeving (Single European Payment Area of SEPA), krijgt elke inwoner van de aan SEPA deelnemende landen een rekeningnummer van 18 tekens. Dit wordt ook wel het IBAN genoemd: het International Bank Account Number. Dit IBAN is als volgt opgebouwd: /Addendum PE Plus Basis 17

18 Geld opnemen en storten Bij het opnemen en storten van geld spelen twee soorten geld een rol: Chartaal geld: Dit is het contante geld dat iedereen in zijn portemonnee heeft of soms in huis heeft liggen. Er is een verschil tussen: Munten. Er zijn euromunten van 1, 2 en 5, 10, 20 en 50 c ent en van 1 en 2; Bankbiljetten. Er zijn zeven verschillende waarden van Eurobankbiljetten: 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500. Elk biljet heeft zijn eigen specifieke kleur en grootte. Giraal geld: Dit zijn de direct opeisbare banktegoeden waarover de klant per overschrijving of op een andere manier direct kan beschikken. Giraal geld kan worden omgezet in chartaal geld en omgekeerd. Dit noemen we substitutie. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: Opnemen van geld: De klant kan giraal geld omzetten in chartaal geld door geld op te nemen van zijn rekening. Dit kan via: een geldautomaat. De opname via geldautomaten is beperkt tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld maximaal per opname; een servicekantoor. Een klant kan geld opnemen bij een bankmedewerker. Als het gaat om grotere bedragen (meestal meer dan 5.000) moet de klant het geld bestellen. Storten van geld: De klant kan chartaal geld omzetten in giraal geld door contant geld te storten op zijn rekening. Dit kan via: een afstortautomaat. Als de klant relatief kleine bedragen wil storten, kan dat via de afstortautomaat; een waardetransporteur. De klant verpakt dan het geld in sealbags (plastic verpakking) en vervolgens in een speciale transportverpakking. Een waardetransport eur komt het geld afhalen en brengt het geld naar de geldtelcentrale; een servicekantoor of afstortkluis. De klant levert het geld in bij een bankmedewerker of een veilige afstortkluis. Bij storting via een veilige afstortkluis meldt de klant dit van tevor en en stopt het geld in een sealbag. Vaak zijn er kosten verbonden aan het opnemen en storten van geld. De klant kan het geld van zijn betaalrekening ook storten op zijn spaarrekening. Meestal ontvangt hij op de spaarrekening een hogere rentevergoeding dan op zijn betaalrekening. Als de klant geld wil opnemen van zijn spaarrekening, moet dit eerst worden overgeboekt naar de betaalrekening. Afhankelijk van de soort spaarrekening kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 1.8 ZELFTOETS Vraag Welke toetsen worden uitgevoerd tijdens de procedure voor het openen van een bankrekening? /Addendum PE Plus Basis 18

19 Antwoord Tijdens de procedure voor het openen van een bankrekening worden de volgende toetsen uitgevoerd: BKR-toets; VIS-toets; EVA-toets. Vraag Welke toets geeft inzicht in het betaalgedrag van de klant? a. BKR-toets. b. EVA-toets. c. VIS-toets. Antwoord Antwoord a is juist. De EVA-toets ziet op fraude, oplichting en witwaspraktijken, de VIS-toets ziet op de identiteit van de klant. 1.9 BLOKHYPOTHEEK Er bestaat een mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten waarmee de aflossingen uit de eerste lening kunnen worden voldaan (de zogenoemde Blok -hypotheek). Deze tweede lening mag oplopen tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De ban k en klant kunnen afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening. Hierdoor kan een looptijd worden bereikt van maximaal 35 jaar. De tweede lening valt in box 3, waardoor de rente over deze lening niet aftrekbaar is. Banken zijn niet verplicht mee te werken aan deze constructie. Hoewel de mogelijkheid bestaat sinds maart 2013, wordt er vrijwel geen gebruik van gemaakt /Addendum PE Plus Basis 19

20 2. PROFESSIONEEL GEDRAG, INTEGRITEIT EN ADVIESVAARDIGHEDEN Tijdens het examen krijgt u niet alleen maar vragen over kennis en be grip, maar ook vragen met betrekking tot professioneel gedrag, vaardigheden en competenties. In het nu volgende overzicht geven wij u tips danwel richtlijnen, die met name van belang zijn bij het beantwoorden van deze vragen. Inventariseren Bij sommige vragen dient u aan te geven welke informatie u nog meer aan een klant dient te stellen om de situatie van een klant in kaart te kunnen brengen. U dient daarbij geen informatie aan een klant te vragen die u al kunt herleiden uit andere informatie of uit ander e documenten die u al van de klant heeft ontvangen. Voorbeeld Inventariseren Als u een UPO (uniform pensioenoverzicht) van de klant heeft ontvangen, dan vraagt u niet meer naar het pensioen dat de klant heeft opgebouwd. U kunt dit zelf in de documenten vinden. Als u de standaardpremie weet van een verzekering en u weet welke premie die klant betaalt, dan vraagt u niet meer naar de korting die klant ontvangt. Deze kunt u zelf berekenen. U stelt wel vragen die de doelstelling, financiële positie en risicob ereidheid van de klant verder verduidelijken. Voorbeeld Inventariseren Welk bedrag heeft u nodig om de vakantiewoning aan te kunnen kopen? Deze vraagt geeft meer informatie over de doelstelling. Heeft u nog andere wensen op korte termijn? Ook deze vraag geeft meer inzicht in de doelstelling en financiële positie van de klant. Als u advies gaat geven aan een klant dan houdt u geen rekening met inkomens - en vermogensbestanddelen die nog niet zeker zijn. Hierover hoeft u dan ook niets te vragen tijdens de inventarisatie. Voorbeeld Inventariseren Gaat u in de toekomst meer werken? Kunt u nog een erfenis verwachten? U kunt namelijk in de analyse ook geen rekening houden met de reactie die de klant op deze vragen geeft /Addendum PE Plus Basis 20

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie