Centrumreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement 2014-2015"

Transcriptie

1 Centrumreglement CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS TANERA Ledebaan Aalst Tel. 053/ Fax: 053/ website: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 8 van 36

2 Inhoud Inhoud Ons CVO Centrumbestuur Waar staan we voor? Agogisch project Het centrumbestuur Ons centrumteam Participatieorganen Vestigingsplaatsen Vakantieregeling en lessenspreiding Consortium volwassenenonderwijs Administratieve informatie Toelatingsvoorwaarden...9 Aanvangsmodule of niet-sequentieel geordende module...9 Sequentieel geordende module Welke opleidingen bieden wij aan? Inschrijven Uitschrijven Herinschrijven Weigering tot inschrijven De bijdrageregeling Premies Vrijstellingen Afwezigheden Educatief verlof Documenten laten invullen Studiebewijzen Openstelling van het centrum Vakantieregeling Klare afspraken... goede vrienden Neutraliteit Parkeren Rookverbod Brandveiligheid en evacuatie Preventie en bescherming Diefstal en andere vergrijpen Pagina 2 van 36

3 3.7 Verzekering Afwezigheid leerkrachten Afwezigheid cursisten Kledij en voorkomen Gebruik van GSM-gebruik en/of andere technologische apparatuur Privacy en informatieveiligheidsbeleid Interne afspraken Evaluatiereglement Ons studieaanbod Begeleiding en evaluatie Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie Bezwaar Beroep Beslissing van de beroepscommissie Annulatieberoep Leefregels Ordemaatregelen die zowel de directeur als alle lesgevers kunnen nemen Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen Bewarende maatregel Tuchtmaatregelen Soorten tuchtmaatregelen Regels bij het nemen van een tuchtmaatregel Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting Klachtenprocedure De eerstelijnsklachtenprocedure: de klachtenprocedure van het CVO De Vlaamse Ombudsdienst, AHoVoS en andere diensten Ondertekening centrumreglement BIJLAGE: Agogisch project en centrumreglement Pagina 3 van 36

4 Welkom in ons centrum Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor ons Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Tanera. Ons centrumteam zet zich dagelijks in om je optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van ons goed onderwijs in een respectvolle en pluralistisch geïnspireerde omgeving. Dit reglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in ons centrum en de rechten en plichten die je hebt als cursist. We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Wij engageren ons om de gemaakte afspraken na te leven en verwachten dat ook jij dit zult doen. Bij het verzamelen van gegevens van de cursist respecteert het CVO Tanera de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overeenkomstig de wet op de privacy speelt het centrum geen persoonlijke gegevens door. De Raad van Bestuur van Scholengroep 19 keurde dit centrumreglement goed op 11 decemberi Het geldt vanaf 01 januari Je kunt het terugvinden op onze portaalsite Pagina 4 van 36

5 1 Ons CVO Centrumbestuur 1.1 Waar staan we voor? Agogisch project Het agogische project en onze onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). De integrale tekst ervan is terug te vinden op Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Het streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele cursist. Ons agogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren en volwassenen in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon op de mens als individu én als gemeenschapswezen. De instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze centra een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om deel te nemen aan het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van ons centrum in het bijzonder. In het kader van het PPGO ontwikkelde ons centrum zijn eigen missie. Het CVO Tanera biedt kwalitatief hoogstaande (creatieve, esthetische, gastronomische en technische) praktijkopleidingen aan, voor volwassenen in de regio Dender. Dit gebeurt door betrokken leerkrachten met een open geest in een aangename leer- en werkomgeving. In ons centrum staat de cursist centraal. Bij ons is leren méér dan het opnemen van kennis. We streven ernaar om je opleidingen aan te bieden die een persoonlijke en sociale verrijking voor jou betekenen. In ons CVO krijgen jaarlijks ongeveer cursisten de mogelijkheid om onder de deskundige en gekwalificeerde leiding van een honderdtal personeelsleden hun uitgestippelde bestemming te bereiken. Ons team helpt hen graag vooruit. De (potentiële) cursisten en de externe partners binnen de regio respecteren onze bedrijfsopleidingen omwille van hun kwaliteit en klantvriendelijkheid. Meer en meer volwassenen zoals jij hebben de weg naar het volwassenenonderwijs gevonden. Om optimaal tegemoet te komen aan de vraag van potentiële cursisten biedt ons centrum verschillende cursussen ook overdag aan. 1.2 Het centrumbestuur Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BDGO): Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder Decreet Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, BS 30 september 1998). Pagina 5 van 36

6 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit 3 niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau bestuurt de directeur het centrum, bijgestaan door een adviserende schoolraad (zie hieronder). Op het tussenniveau zijn 28 scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Ons CVO behoort tot de Scholengroep 19. Deze wordt bestuurd door: een algemene vergadering, een raad van bestuur met als voorzitter de heer Marc Cottyn, een algemeen directeur, de heer Eddy Michotte, een college van directeurs. Vragen, suggesties en/of bedenkingen kun je richten aan de algemeen directeur of aan de voorzitter van de raad van bestuur: Scholengroep 19 Welvaartstraat 70/ Aalst website: Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigde bestuurder van het GO! bevoegd. De Raad is onder andere bevoegd voor het opstellen van de neutraliteitsverklaring en de verklaring van gehechtheid aan het GO!, het uitwerken van een algemeen strategisch plan en het pedagogisch project, het opstellen van leerplannen, vastleggen van de algemene bouwplanning Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: Huis van het GO! Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) Website: Ons centrumteam Participatieorganen Het centrumteam Ons centrumteam bestaat uit: de directeur Marc Lion; de adjunct-directeurs Christel De Donder en Stijn D Haeseleer (campus De Ledebaan), Marleen Huybrecht (campus De Voorstad); de technisch adviseurs Christel De Donder (campus De Ledebaan), Jan T Sas (campus De Voorstad); de coördinatoren Stijn D Haeseleer (campus De Ledebaan), Jan T Sas (campus De Voorstad); Pagina 6 van 36

7 de administratief medewerkers Eddy Cordeels, Katrijn De Knibber, Annie Felix, Anita Mantei, Mieke Raman; de contactpersoon publiciteit Mieke Raman; de contactpersonen preventie en bescherming Rik De Maerteleire (campus De Ledebaan) en Jan T Sas (campus De Voorstad); de contactpersoon bestellingen voeding Martine Van der Elst (campus De Ledebaan); het meester-, vak- en dienstpersoneelslid Paul Goeman (campus De Voorstad); het onderwijzend personeel. De instellingen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in ons centrum een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Inspraak, mee beslissen en mee verantwoordelijk zijn vinden wij in ons centrum belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die passen in het complete functioneren van het GO! De schoolraad De schoolraad is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat om de twee jaar wordt herkozen. De raad is samengesteld uit drie cursisten, drie personeelsleden van het CVO en twee externen uit de socio-economische milieus. Deze raad geeft advies aan de directeur en aan de Raad van Bestuur van de scholengroep; hij overlegt met de directeur o.m. over de algemene organisatie van het centrum, de werving van cursisten, de programmatie van het studieaanbod, de besteding van de financiële middelen, welzijn en veiligheid Verkozen uit het personeel: Peter Asscherickx, Eddy Cordeels, Bert Vanopdenbosch. Verkozen uit de cursisten: Nadine De Donder, Oscar Goossens, Katelijne Willemsen. Gecoöpteerd uit de sociale, economische en culturele milieus: Hans Weyns, Yolande De Smet. Verder werkt het centrumteam samen met: de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst die de leerkrachten kunnen bijstaan in hun taak als lesgever en het centrum kunnen ondersteunen o.a. bij het uitbouwen van een kwaliteitssysteem. 1.4 Vestigingsplaatsen Het CVO heeft vier vestigingsplaatsen en één didactisch restaurant De hoofdvestigingsplaats Campus De Ledebaan Ledebaan Aalst Tel.: Fax: Pagina 7 van 36

8 1.4.2 De tweede vestigingsplaats Campus De Voorstad Welvaartstraat Aalst Tel.: Derde vestigingsplaats Campus basisschool De Kleine Prins Meirveld Lede Didactisch restaurant Terlinden Oude Gentbaan Aalst 1.5 Vakantieregeling en lessenspreiding Zie onze website Consortium volwassenenonderwijs Het landschap van het volwassenenonderwijs is ingedeeld in dertien consortia. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden waarbinnen de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie structureel samenwerken. Ons CVO maakt deel uit van Consortium X Sint-Annastraat Zottegem Tel Afgevaardigd Bestuurder: Jan Rasschaert. Voorzitter: Ginette Janssens GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 8 van 36

9 2 Administratieve informatie 2.1 Toelatingsvoorwaarden Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de volgende voorwaarden: je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je hebt de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s afgegeven; je hebt het inschrijvingsgeld betaald of je hebt de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling ingediend; je hebt je akkoord verklaard met ons centrumreglement; je hebt je akkoord verklaard met het agogisch project van ons centrum; in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht moet je beschikken over een bewijs van de Belgische nationaliteit of moet je voldoen aan de bepalingen van wettelijk verblijf Secundair volwassenenonderwijs Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (de cursist is 16 jaar of hij is 15 jaar en heeft de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs beëindigd, al of niet met vrucht). Cursisten binnen het studiegebied Voeding moeten medisch geschikt bevonden worden en moeten daarvan een medisch attest voorleggen. Een ongeschiktheidsverklaring impliceert dat de cursist niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet Opleidingsspecifieke toelatingsvoorwaarden Aanvangsmodule of niet-sequentieel geordende module Met uitzondering van de reeds vermelde toelatingsvoorwaarden kan een CVO geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opleggen aan een cursist om toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van een opleiding in de sequentieel geordende organisatie of een nietsequentieel geordende module. Afwijking in het studiegebied Voeding Voor de opleidingen die opgenomen zijn in de bijlage 3 van de omzendbrief De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie ( waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, is in uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid een medisch geschiktheidsattest vereist om als cursist toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van deze opleidingen.(in de sequentieel geordende organisatie of tot een niet-sequentieel geordende module). Een arts moet voor de eerste inschrijving een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken. Dit attest mag op het moment van inschrijving ten hoogste drie jaar oud zijn. Een kopie van het medisch attest moet in het cursistendossier aanwezig zijn. Tenzij er een aanleiding is (vb. na ziekte) om de geschiktheid te revalueren, is de geschiktheidsverklaring eenmalig en geldt deze voor de hele duur van een opleidingstraject, ook bij een eventuele verandering van centrum of overschakeling in de loop van het opleidingstraject naar een andere, verwante opleiding. De cursist mag echter zelf niet het opleidingstraject onderbreken. De tussenperiodes die eigen zijn aan een opleiding in een modulaire structuur worden echter niet als onderbrekingen beschouwd voor zover het niet gaat om tussenperiodes langer dan één jaar. In beginsel volstaat dus de verklaring die desgevallend al in een eerder schooljaar is uitgereikt. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 9 van 36

10 Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat de cursist niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Een revaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of wanneer de cursist zelf de opleiding onderbreekt. Een ongeschiktheidsverklaring na revaluatie tijdens een opleiding impliceert dat de cursist uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de opleiding waarin hij/zij rond voeding werkt, moet stopzetten. Sequentieel geordende module Om als cursist toegelaten te worden tot een sequentieel geordende module van een opleiding, moet deze voldoen aan één van de volgende voorwaarden: de cursist beschikt over het deelcertificaat of attest van een sequentieel voorafgaande module in een leertraject (ook van een ander centrum); de cursist beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; de directeur oordeelt dat de cursist op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten (met andere woorden, de cursist kan dan een vrijstelling aanvragen); de cursist slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat hij/zij de nodige ervaring heeft verworven om de module te volgen. Bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Militairen die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via dit samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een overzicht van de opleidingen vind je op: Opleiding Bedrijfsbeheer binnen het studiegebied Handel Om toegelaten te worden tot de opleidingen bedrijfsbeheer, bedrijfsbeheer TSO3 en bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet TSO3 van het studiegebied Handel moet je aan één van de volgende voorwaarden voldaan hebben: voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht; ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs. 2.2 Welke opleidingen bieden wij aan? De meeste opleidingen organiseren wij volgens een modulair systeem. Modulair wil zeggen dat de opleidingen niet georganiseerd zijn in studiejaren, maar opgebouwd uit verschillende opleidingseenheden/modules die gedurende enkele weken lopen. Je kiest één of verscheidene eenheden. Deze eenheden zijn telkens gespreid over 16 of 19 weken, zodat je tweemaal per schooljaar kan starten: in september en in januari of februari. Modulaire opleidingen hebben als voordeel dat je als cursist een vrije keuze kan maken wat het aantal eenheden betreft en dat je (behalve enkele beperkingen) kan kiezen in welke volgorde je de eenheden afwerkt. Pas nadat je alle eenheden hebt verworven, heb je recht op een certificaat of een diploma. Voor een groep van minimum 12 geïnteresseerden kunnen wij eventueel ook andere, specifieke pakketten op maat organiseren. Binnen de verschillende domeinen bieden we een rijk gamma aan opleidingen aan: Pagina 10 van 36

11 creatieve opleidingen, esthetische opleidingen, gastronomische opleidingen, technische opleidingen, bedrijfsbeheer. Meer informatie over en de inhoud van alle opleidingen vind je op Inschrijven Je kan je inschrijven door je persoonlijk aan te bieden op het centraal secretariaat (Ledebaan 101 Aalst). Indien je jonger bent dan 18 jaar, moet je vergezeld zijn door één van je ouders. Aan een nieuwe cursist vragen wij bij de inschrijving: een geldig identiteitsbewijs of geldige SIS kaart; een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt; in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: moet je het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit, of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf; de getuigschriften en attesten die vroeger zijn behaald; de geschiktheidsverklaring van een arts voor cursisten die starten met een opleiding binnen het studiegebied voeding; de betaling van het inschrijvingsgeld of het voorleggen van de nodige bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of vermindering van het inschrijvingsgeld; eventueel een vrijstellingsdossier; eventueel een aanvraag voor educatief verlof; zich akkoord te verklaren met het centrumreglement; zich akkoord te verklaren met het agogisch project van het centrum. Wij schrijven de cursisten in de volgorde in zoals zij zich bij ons CVO in orde stellen met de inschrijvingsvoorwaarden (zie de paragraaf hierboven). Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren. De data van de inschrijvingen kan je raadplegen via onze website Cursisten die inschrijven na de officiële startdata van de modules, hebben geen recht op vermindering van het inschrijvingsgeld noch op inhaallessen. 2.4 Uitschrijven Wie een cursus wenst stop te zetten, verwittigt zo snel mogelijk het secretariaat. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot uiterlijk 14 dagen na de officiële startdatum van de cursus. Pagina 11 van 36

12 2.5 Herinschrijven Ben je bij ons al cursist, dan krijg je de mogelijkheid om je op het einde van de lopende module opnieuw in te schrijven voor een volgende module. Je hoeft niet in te gaan op deze mogelijkheid, maar hou er rekening mee dat de groepen al de eerste lesweek kunnen volzet zijn en dat je dan naar een parallelgroep moet uitwijken. Wie in de lopende module niet geslaagd is en daardoor eventueel niet naar de volgende module kan overstappen, krijgt het bedrag van de voorinschrijving integraal terugbetaald. 2.6 Weigering tot inschrijven Het centrum kan weigeren om een cursist die definitief uitgesloten werd, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven. Zie ook 7. Tuchtreglement. 2.7 De bijdrageregeling Het bedrag dat je bij inschrijving betaalt bestaat uit: Inschrijvingsgeld ( 1,50 per lestijd), voor alle modules met startdatum vanaf 01/01/2015, cursusmateriaal/boeken, grondstoffen. Voor elke richting bestaat een prijslijst. Je kan de informatie daarover raadplegen op onze website onder Opleidingen. Je betaalt contant, via Bancontact of met opleidingscheques voor werknemers ( of in de lokale Werkwinkel). Per schooljaar is het inschrijvingsgeld per opleiding van het secundair volwassenenonderwijs beperkt tot 460,00. Als je tijdens een bepaald schooljaar verschillende opleidingen volgt, dan betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 460,00. De plafonneringen per schooljaar zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. Het centrum moet je bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen. Daarmee kan je zelf aantonen dat je het plafond bereikt hebt. De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits ze een attest ter staving kunnen voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan 1 maand. Het zijn diegenen die: op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; op het moment van hun inschrijving als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen (gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld); op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijds leerlicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair onderwijs hebben genoten of nog geen 16 jaar oude zijn); Pagina 12 van 36

13 op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend zijn die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. Indien je geniet van vrijstelling van inschrijvingsgeld maar bij de inschrijving niet de nodige attesten kan voorleggen, moet je altijd eerst het inschrijvingsgeld betalen. Nadat je de nodige attesten binnen de 14 dagen hebt voorgelegd, betaalt het centrum dit aan jou terug. Volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 per lestijd. Cursisten die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan deze uit de studiegebieden algemene vorming, de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting, NT2 opleiding NT2 Richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (art. 33) of ten laste zijn van die categorieën. De VDAB, Actiris, RVA, of de uitbetalingsinstelling leveren de attesten af. Cursisten met een beperking, die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde categorieën: o o o o o een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. 2.8 Premies Premie na het behalen van een diploma Cursisten die een eerste keer het diploma secundair onderwijs behaald hebben, krijgen een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat de cursist voor deze opleiding heeft betaald. Het gaat hierbij meer bepaald om de opleidingen economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen ASO3, moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde van het studiegebied algemene vorming. Deze regeling is ook van toepassing op de opleiding aanvullende algemene vorming, gecombineerd met een certificaat van een door de Vlaamse Regering bepaalde opleiding van een ander studiegebied in het secundair volwassenenonderwijs. Pagina 13 van 36

14 Als basis voor het bepalen van deze premie geldt het inschrijvingsgeld dat de cursist betaald heeft, m.a.w. de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan de cursist heeft genoten wordt in rekening gebracht. Om een premie te verkrijgen, moet de cursist een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Het aanvraagdossier moet de volgende elementen bevatten: een ingevuld aanvraagformulier (zie een kopie van het behaalde diploma of certificaat; de originele bewijzen met betrekking tot het inschrijvingsgeld dat de cursist voor de betrokken opleiding heeft betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar de cursist de opleiding geheel of gedeeltelijk heeft gevolgd; op de betalingsbewijzen moet het aantal lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld staan. In sommige studiegebieden zijn er modules, die niet alleen deel uitmaken van een diplomagerichte opleiding, maar ook van andere opleidingen binnen datzelfde studiegebied. Dit zijn de zogenaamde gemeenschappelijke modules. Indien je een dergelijke module hebt gevolgd in een andere opleiding, maar later de stap zet naar een diplomagerichte opleiding, kan je bij het aanvragen van de premie ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld voor de gemeenschappelijke module in rekening brengen. De cursist kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of certificaat een premie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma of certificaat. De afdeling Volwassenenonderwijs informeert de cursist na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs de cursist ook over de betalingstermijn waarbinnen ze de premie zal uitbetalen Opleidingspremie federatie van de bouw Alle actieve bouwvakkers, met RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054 (paritair comité 124) komen in aanmerking voor een extra premie als ze een bepaalde opleiding volgen in functie van het bouwberoep. Volgende opleidingen in ons CVO komen in aanmerking: bouw-metselen, houtbewerking, elektriciteit, sanitaire installaties, schilderen en behangen, CAD-tekenen. Bijkomende informatie en een aanvraagformulier kan je bekomen op het secretariaat van de campus De Voorstad Tussenkomst inschrijvingsgeld individuele opleiding arbeiders Tofam Oost-Vlaanderen (Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor arbeiders Metaal in Oost-Vlaanderen) Voor elke arbeider die in dienst is op 1 september van het lopende jaar in een Oost-Vlaams bedrijf uit de sector (paritair comité 111/1en 2) of gedurende de opleiding drie maanden tewerkstelling binnen de sector kan aantonen (uitgezonderd interimperiode). De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een erkend opleidingsinstituut (zie Pagina 14 van 36

15 2.9 Vrijstellingen De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef, van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK) of van ervaring (EVC) vrijstelling verlenen voor een deel van een opleiding of module. De vrijstelling kan zowel betrekking hebben op het volgen van lessen als op de evaluatie of een gedeelte van de evaluatie. Het betekent mogelijks een studieverkorting. De cursist moet de schriftelijke aanvraag tot vrijstelling (schriftelijke motivatie en dossier met stavende stukken) indienen bij de administratie van het CVO Tanera. Op aanvraag kan de cursist een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. De directeur beslist een vrijstellingsproef te organiseren bij ontstentenis van stavingdocumenten. De directeur moet zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Militairen, die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via een samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een overzicht van de opleidingen vind je op Elke cursist kan beroep aantekenen tegen de beslissing over de niet-toekenning van een vrijstelling. Je volgt hiertoe de procedure zoals geschetst onder punt 5. Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie Afwezigheden Vermits je leraars tijdens elke les je vorderingen evalueren en je vaardigheden bijsturen, is het in je eigen belang om zo weinig mogelijk lessen te verzuimen. Vermits de leerkrachten tijdens elke les jouw vorderingen en vaardigheden bijsturen, is het in jouw eigen belang om zo weinig mogelijk lessen te verzuimen. In principe verwachten wij dat je maximaal deelneemt aan de opleiding. Wees ook op tijd en respecteer het begin- en het einduur van de les. De leerkrachten tekenen de aanwezigheden op bij de aanvang van de les. Als je een half uur na aanvang van de les en/of een half uur voor het einde van de les niet (meer) aanwezig bent, noteert de leerkracht jou als afwezig. Indien je niet aanwezig kan zijn, contacteer je vóór de aanvang van de les een administratieve verantwoordelijke van de campus. Campus De Ledebaan : tel Campus De Voorstad : tel Er kunnen omstandigheden zijn, en dit zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve als persoonlijke aard, die een afwezigheid van de cursist verantwoorden. Indien mogelijk vragen we je een attest ter staving van je afwezigheid af te geven aan de leerkracht. Afwezigheden die op een behoorlijke wijze zijn gestaafd, zal de verificatie als verantwoorde afwezigheden aanmerken. Indien blijkt dat je 30 % van de georganiseerde lessen niet hebt gevolgd, kunnen we jou van de evaluatie uitsluiten. Wij ontvangen graag een officieel document en/of verklaring aan de hand waarvan je je afwezigheid staaft. Dit is uiteraard niet van toepassing wanneer het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is. Pagina 15 van 36

16 Gewettigde afwezigheid om medische redenen Een doktersattest wettigt in principe een vrijstelling om medische redenen. De cursist bezorgt dit attest onmiddellijk aan een administratieve medewerker wanneer hij/zij terug op het centrum komt; aan het centrum als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen betreft. Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het: is uitgereikt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met in desbetreffend geval de vermelding van voor- of namiddag Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen Om een familieraad bij te wonen. Om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de cursist. Als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is. Om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding. Als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming. Om feestdagen te beleven die inherent zijn aan de levensbeschouwelijke overtuiging van de cursist Educatief verlof Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bijvoorbeeld de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want de overheid betaalt hem deze dagen terug. Het aantal uren verlof waarop je recht hebt, verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al of niet samenvallen met jouw werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil. Alle info over het aantal uren educatief verlof waarop je recht hebt vind je op Indien je documenten voor educatief verlof wenst, meld je dit op het ogenblik van de inschrijving. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 16 van 36

17 Belangrijk Informeer vooraf of je werkgever bereid is educatief verlof te verlenen. Wie documenten voor educatief verlof wenst, meldt dit op het ogenblik van de inschrijving of binnen de 30 dagen na de aanvang van de cursus. Het aanvraagformulier kan je vinden op (klik door naar info educatief verlof ). Het bewijs van inschrijving moet je bij de werkgever indienen binnen de 14 dagen na de start van de cursus. Registratie van aanwezigheid: de leerkracht houdt de aanwezigheid bij in het aanwezigheidsboekje. Afwezigheid wettigen: voor educatief verlof moet je elke afwezigheid wettigen. Dit kan enkel omwille van: o ziekte van de cursist of familielid onder hetzelfde dak wonend, met een medisch attest; o arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door een verklaring van de werkgever; o staking van het openbaar vervoer; o uitzonderlijke weersomstandigheden; o staking of ziekte van de leerkracht; o sluiting van de onderwijsinstelling. Wettigingsattesten geef je zo spoedig mogelijk af op het secretariaat. Indien een cursist meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, wordt hij/zij gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Attest van nauwgezette aanwezigheid Het secretariaat stelt dit attest op na ontvangst van de absentielijst aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette aanwezigheid moet je zo snel mogelijk aan de werkgever bezorgen. Wanneer educatief verlof opnemen? Het educatief verlof moet je opnemen voor de einddatum van een cursus. Cursus stopzetten Wie een cursus stopzet, meldt dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. Wie dit niet meldt is ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en wordt gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof Meer info Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Dienst Verloven/Betaald Educatief verlof Ernest Blerotstraat Brussel Tel U kunt ook terecht bij een van onze administratieve medewerk(st)ers. Pagina 17 van 36

18 2.12 Documenten laten invullen Alle documenten die het CVO moet opstellen of invullen (kinderbijslag, studietoelage, vrijstelling stempelcontrole, attest van inschrijving en/of regelmatige aanwezigheid ) geef je af aan het secretariaat. Indien mogelijk vullen onze medewerkers deze onmiddellijk in. In andere gevallen kun je de documenten op een later afgesproken tijdstip afhalen Kinderbijslag Indien de cursist jonger is dan 25 jaar en ten laste is van één van de ouders, kunnen de ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet het formulier P7 ingevuld te worden, dat normaal gezien naar de ouders wordt toegestuurd tijdens de maand september of oktober (wanneer het schooljaar voordien ook kinderbijslag werd getrokken en het kind zich ondertussen niet inschreef als werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever) of dat aangevraagd moet worden aan een kinderbijslagfonds (wanneer het niet automatisch werd toegestuurd of wanneer het schooljaar voordien geen kinderbijslag werd getrokken). Om recht te hebben op kinderbijslag moet de cursist ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Voor opleiding in het hoger beroepsonderwijs (= graduaatopleidingen) moet de cursist ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 13 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Alle vragen hieromtrent kun je stellen aan het kinderbijslagfonds van de ouders of aan: Rijksdienst voor Kinderbijslag Trierstraat Brussel Stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan je aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole vragen om toestemming te verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Hiertoe moet je aan de RVA of de betalingsinstelling formulieren C 94A en C 98 vragen, die wij op ons centrum invullen. Deze formulieren kun je ook downloaden op en Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet de cursist minimum 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werkloos zijn, ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week gegeven vóór 17:00 uur en regelmatig aanwezig zijn. De RVA kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen je daar meer info over geven. De cursist en het centrum vullen formulier C 94A (aanvraag tot vrijstelling van stempelcontrole) in bij het begin van de opleiding en de cursist dient dit in bij de RVA of de betalingsinstelling met een kopie van alle inschrijvingsfiches. Enkele weken later krijgt de cursist bericht van de RVA of de vrijstelling werd toegekend. Formulier C 98 (maandelijks attest van aanwezigheid) kan het cursistensecretariaat de laatste dag van elke maand invullen. Het bevestigt de regelmatige aanwezigheid; de cursist Pagina 18 van 36

19 moet dit zo snel mogelijk aan de RVA of de betalingsinstelling bezorgen, samen met de witte stempelkaart, zodat de eventuele uitkering kan worden uitbetaald Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Wij vullen dus geen aanvragen in, aangezien zij toch steeds tot een negatief resultaat leiden Studiebewijzen Een regelmatige cursist heeft recht op het behalen van het betreffende studiebewijs. De opleidingen binnen ons centrum volgen een goedgekeurd leerplan en structuurschema. Zij leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat de Vlaamse Gemeenschap erkent. Het secretariaat maakt de attesten en deelcertificaten op na het afsluiten van de module. Een maand na het opstarten van een nieuwe module of na de aanvang van een nieuwe semester, delen de leerkrachten de attesten en certificaten uit in de klas. Na afloop van deze periode kun je de attesten en certificaten zelf ophalen bij onze administratieve medewerkers van het secretariaat. Wanneer je alle modules van een opleiding met succes hebt doorlopen, reikt ons centrum jou een diploma of een certificaat uit van de Vlaamse Gemeenschap. Alle certificaten en diploma s van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële droogstempel van het centrum en de handtekening van de directeur (of zijn/haar gemandateerde). De cursist moet zelf nog de ontvangen studiebewijzen voorzien van haar/zijn handtekening Openstelling van het centrum Cursusdagen Het centrum is tijdens de week open van maandag tot en met donderdag. Er zijn zowel ochtend-, namiddag- als avondcursussen. Op zaterdag zijn er dagcursussen autotechniek en fietsherstelling (campus De Voorstad). Campus De Ledebaan Het secretariaat is open van maandag tot donderdag, tussen uur en uur. Campus De Voorstad Het secretariaat is open van maandag tot donderdag, tussen uur en uur Vakantieregeling Bij de aanvang van een module krijg je een kalender met daarop de vakantieregeling. Voor het schooljaar geldt de onderstaande regeling. 27/10/ /11/14 Herfstvakantie 11/11/14 Wapenstilstand 22/12/ /01/2015 Kerstvakantie 16/02/ /02/2015 Krokusvakantie 06/04/ /04/2015 Paasvakantie 01/05/2015 Feest van de arbeid 14/05/ /05/2015 Hemelvaartvakantie 25/05/2015 Pinkstermaandag Pagina 19 van 36

20 3 Klare afspraken... goede vrienden 3.1 Neutraliteit In het centrum mag niets worden geafficheerd of mogen geen bijeenkomsten worden gehouden, tenzij met toelating van de directie. Zonder toestemming is het eveneens verboden geld in te zamelen of publiciteit te maken. 3.2 Parkeren Op campus De Ledebaan is een ruime parkeermogelijkheid voorzien onder de brug (200 plaatsen). Indien de parking volzet is, kan je op de zijstroken op de brug staan. Parkeer niet op de voorbehouden plaatsen aan de ingang van het onthaal. Op campus De Voorstad is er parkeermogelijkheid vóór het centrum en in de omliggende straten. Parkeer niet op de speelplaats en de voorbehouden plaatsen. Parkeren aan de nooduitgangen en aan de doorgangen voor de hulpdiensten is ten strengste verboden. De wegsleepkosten vallen ten laste van de overtreder. 3.3 Rookverbod Het is absoluut verboden te roken in de gebouwen van alle campussen van het centrum. Je kan roken buiten de campussen of op daartoe afgesproken plaatsen op de campussen na uur. Peuken en as laat je achter in de voorziene asbakken. Ook elektronische sigaretten vallen onder dit rookverbod. 3.4 Brandveiligheid en evacuatie Wanneer het alarmsignaal klinkt, begint de ontruiming van de gebouwen onder leiding van de leerkrachten. De richtlijnen hieronder moet je steeds opvolgen: onderbreek onmiddellijk je activiteit; blijf kalm; evacueer volgens de richtlijnen van je leraar; schakel alle toestellen uit en sluit de gastoevoer af; sluit de ramen; laat het licht branden; neem je persoonlijke bezittingen niet mee; verlaat de klas in groep en laat niemand achter; help personen met een handicap; doe de deuren dicht maar niet op slot; gebruik geen lift; loop niet. Pagina 20 van 36

21 Wat indien je door bepaalde omstandigheden niet samen met je groep kan evacueren? Begeef je onmiddellijk naar de afgesproken verzamelplaats (campus De Ledebaan onder de brug, campus De Voorstad: op de speelplaats). Breng je leraar op de hoogte van je aanwezigheid. Op deze manier vermijd je dat we nodeloos naar je zoeken. 3.5 Preventie en bescherming In elke vestiging van een onderneming of in elke school is een dienst Preventie en Bescherming (Veiligheid en Bescherming) werkzaam. Deze dienst is opgericht door de werkgever en werkt centraal voor alle afdelingen. De preventieadviseur, de heer Koen Decroubele, leidt deze dienst. In ons centrum zijn Rik De Maerteleire (campus De Ledebaan) en Jan T Sas (campus De Voorstad) de contactpersonen. Door het onderwijscontract verbindt het centrum zich om in te staan voor de veiligheid van de cursisten. Een EHBO-set is beschikbaar op het secretariaat en diverse afdelingen op de verschillende campussen. 3.6 Diefstal en andere vergrijpen Om diefstal en beschadiging te voorkomen mogen cursisten hun persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen. Het centrum is niet aansprakelijk voor het verlies van voorwerpen, voor diefstal of voor beschadiging. Een cursist die opzettelijk materiaal beschadigt of materiaal ontvreemdt, stellen wij hiervoor verantwoordelijk. 3.7 Verzekering De schoolverzekering dekt ongevallen (enkel lichamelijke schade) die zich voordoen binnen de gebouwen waar het centrum cursussen organiseert en tijdens uitstappen, georganiseerd door het centrum. Verplaatsingen van en naar het centrum en voertuigen van cursisten tijdens uitstappen, georganiseerd door het centrum, zijn niet verzekerd. Ieder ongeval moet je onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag melden aan de directeur, via een van de administratieve medewerkers, samen met namen van getuigen en verantwoordelijken voor het ongeval. 3.8 Afwezigheid leerkrachten De afwezigheid van lesgevers delen wij mee via , sms of telefoon. Indien mogelijk neemt een collega de les over. 3.9 Afwezigheid cursisten Zie hiervoor 2.10 Afwezigheden. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 21 van 36

22 3.10 Kledij en voorkomen Ons centrum waardeert persoonlijke smaak en overtuiging positief. Het mag evenwel niet de bedoeling zijn om te provoceren of de vrijheid van anderen te belemmeren. Daarenboven mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. Wanneer hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet je in de lessen aangepaste kledij dragen. De directeur of de betrokken leerkracht zal naargelang van het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden Gebruik van GSM-gebruik en/of andere technologische apparatuur Beperk het GSM-verkeer tijdens de lessen tot het strikte minimum Privacy en informatieveiligheidsbeleid Noch beeld- noch geluidsopnames in het centrum zijn toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie, het personeelslid en/of cursisten. Bij het verzamelen van gegevens over de cursist respecteert het centrum de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het centrum werkte hiertoe ook een informatieveiligheidsbeleid uit. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens Marc Lion (directeur) en Stijn D Haeseleer (adjunct-directeur) Doeleinden van de verwerking = uitvoering decreet dd. 18/07/2008 De centra voor volwassenenonderwijs zijn gemachtigd door de Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtcommissie om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen: - Huizen van het Nederlands - Centra voor Basiseducatie - Centra voor Volwassenenonderwijs - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Handhavingsambtenaren - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Je hebt het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kan je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens Interne afspraken In de verschillende afdelingen kunnen aparte interne afspraken gelden, die moeten zorgen voor een vlot verloop van de lessen. De lesgevers overlopen deze samen met de cursisten aan het begin van elke nieuwe module of semester. Pagina 22 van 36

23 4 Evaluatiereglement 4.1 Ons studieaanbod En overzicht van ons studieaanbod kan je raadplegen op onze website Begeleiding en evaluatie Periode Ons centrum wenst je een zo goed mogelijke opleiding te geven die garant staat voor bijkomende vorming en/of specialisatie. Om je vorderingen te evalueren en je vaardigheden bij te sturen, evalueren de lesgevers je op geregelde tijdstippen (= gespreide evaluatie). Op het einde van elke module organiseren zij een afsluitende evaluatie. De leraars lichten hun wijze van evalueren toe bij de aanvang van elke nieuwe module of semester Organisatie van de evaluatie De directeur legt, na overleg met de leerkrachten, de vorm van de evaluatie vast. De te beoordelen competenties, die de overheid wettelijk oplegt, vormen de inhoud van de evaluatie. De directeur kan in bijzondere gevallen en op vraag van de cursist of de lesgever een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Deze worden in het dossier van de cursist opgenomen en schriftelijk aan de cursist meegedeeld. Een lesgever mag een bloed- of aanverwante tot en met de 4 de graad niet zelf evalueren. De directeur duidt dan een collega aan die hem/haar in dat geval zal vervangen. De vorm, de inhoud, de praktische organisatie, het deliberatiemoment, de regeling van de bijkomende proeven en de wijze van bekendmaking van de resultaten van de evaluatie zijn als volgt geregeld. Nadat alle informatie m.b.t. de evaluatie van elke cursist ter beschikking is, organiseren wij een deliberatie. Als je niet bent geslaagd voor een bepaalde module, dan word je daarvan binnen de vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte gebracht. In dit schrijven voegen wij de beroepsprocedure tegen de beslissing van de deliberatie bij Deelname aan de afsluitende evaluatie Deelname is mogelijk indien de cursist: o voldoet aan de toelatingsvoorwaarden conform het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs; o die lessen geregeld heeft gevolgd; o aan alle kosten verbonden aan de inschrijving heeft voldaan; o akkoord gaat met het centrumreglement en het agogisch project; o voldaan heeft aan alle opgelegde verrichtingen m.b.t. eindwerken, projectwerk ; o zich aanbiedt op de dag waarop de afsluitende evaluatie is gepland. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 23 van 36

24 In geval van gewettigde afwezigheid of overmacht kan de directeur, op schriftelijke vraag van de cursist, beslissen om de evaluatie te verplaatsen en/of een inhaalexamen te organiseren. De cursist moet zijn/haar vraag, samen met de bewijsstukken, uiterlijk de 3 de dag na het tijdstip van de evaluatie (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) tegen ontvangstbewijs bij de directeur van het centrum indienen. Elke cursist wordt op de hoogte gebracht van zijn vorderingen (gespreide evaluatie) zodat hij/zij de tekorten tijdig kan wegwerken. Elke cursist heeft na de deliberatie inzagerecht in de door hem of haar afgelegde proeven (afsluitende evaluatie) na afspraak met de directeur of een andere verantwoordelijke. Elke cursist heeft recht op een schriftelijk exemplaar (tegen betaling van de kosten) Vrijstellingen Zie hiervoor 2.9 Vrijstellingen Evaluatiecommissie en rapportering van de beslissing De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie van een cursus zijn: o de directeur (voorzitter) of zijn afgevaardigde o en de lesgever(s) van de betrokken module. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. De directeur kan bijkomend andere leden tot de deliberatie toelaten zoals ombudsman of -vrouw. Deze zijn niet stemgerechtigd. De evaluatiecommissie beslist of een cursist geslaagd of niet geslaagd is. Bij staking van stemmen is de stem van de directeur doorslaggevend. De beslissing moet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden. Om te slagen moet de cursist een gewogen gemiddelde van minstens 50% van de punten behalen. De evaluatiecommissie kan beslissen een bijkomende proef (gestaafd door een bewijsstuk) toe te staan en de modaliteiten daarvan bepalen. De leden van evaluatiecommissie behouden het geheim van de beraadslagingen. De evaluatiecommissie is inzake evaluatie bevoegd voor alles wat niet expliciet in dit reglement vermeld staat Bekendmaking van de resultaten De beslissing van de evaluatiecommissie wordt binnen de vijf werkdagen na de deliberatie schriftelijk meegedeeld aan de niet-geslaagde cursisten Fraude Wie betrapt wordt op fraude, wordt zo snel mogelijk gehoord door de voorzitter van de evaluatiecommissie, die volgend op dit onderhoud een beslissing neemt De ombudsdienst De directeur duidt de ombudsdienst/man/vrouw aan bij het begin van het schooljaar en maakt dit ook bekend. Pagina 24 van 36

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2016-2017 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS TANERA Ledebaan 101 9300 Aalst Tel. 053/77.20.70 Fax: 053/78.45.05 E-mail: info@tanera.be website: www.tanera.be GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

Centrumreglement. Centrum voor VolwassenenOnderwijs. Tanera. Schooljaar 2010-2011

Centrumreglement. Centrum voor VolwassenenOnderwijs. Tanera. Schooljaar 2010-2011 Centrumreglement Centrum voor VolwassenenOnderwijs Tanera Schooljaar 2010-2011 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Welkom

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2015-2016 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o - - 11 In uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid wordt eer voor bepaalde opleidingen een medisch geschikheidsattest vereist. Deze opleidingen zijn opgenomen

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Welkom in ons centrum! Beste cursist, Het doet ons ten zeerste genoegen dat u zich ingeschreven hebt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT-CVO. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015 l CVO Janitor Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas centrumreglement Schooljaar 2014-2015 1 van 40 Welkom in CVO Janitor Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CVO Janitor.

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Centrumreglement Schooljaar 2014-2015 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Centrumreglement Schooljaar 2015-2016 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar ! Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Reglement NT2. Inhoud

Reglement NT2. Inhoud Inhoud Reglement NT2 1. Onze school a. Wie is wie? b. Waar kan je bij ons studeren? c. Wat kan je hier studeren? d. Wanneer is er les? e. Wanneer is er geen les? 2. Inschrijvingen a. Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015 2016 CVO COOVI E.GRYZONLAAN 1 1070 ANDERLECHT T 02 526 51 00 - F 02 526 51 01 cvo@coovi.be www.coovi.be Deel 1 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs Handelsschool

Volwassenenonderwijs Handelsschool Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement Volwassenenonderwijs Handelsschool Cursusjaar 2014-2015

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Distelvinklaan

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010 Centrumreglement Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool Academiejaar 2009 2010 Pagina 1 van 44 Inhoudsopgave 1 Onze visie... 5 2 Onze organisatiestructuur... 5 2.1 ONS CENTRUM... 5 2.2 GO!

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Scholengroep 5 op 27 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE WELKOM IN CVO CRESCENDO... 4 1 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 CENTRUMBESTUUR...

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2016-2017 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be Centrumreglement CVO ISBO Schooljaar 2015-2016 WELKOM IN ONS CENTRUM Beste cursist Het doet ons

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Centrumreglement Schooljaar 2013-2014 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement WWW.IVORAN.BE P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T 03 605 40 78 - F 03 605 08 47 info@ivoran.be www.ivoran.be Centrumreglement 2016-2017 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement WWW.IVORAN.BE P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T 03 605 40 78 - F 03 605 08 47 info@ivoran.be www.ivoran.be Centrumreglement 2016-2017 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2014 2015

CENTRUMREGLEMENT 2014 2015 CENTRUMREGLEMENT 2014 2015 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE 1. CENTRUMBESTUUR 11 2. AGOGISCH PROJECT 12 3. ONS CENTRUM 12 3.1 HET TEAM 12 3.1.1 DE DIRECTIE 12 3.1.2 DE ADJUNCT-DIRECTEURS 13 3.1.3 SECRETARIAATSVERANTWOORDELIJKEN

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen. Schooljaar 2015-2016. Bekrachtigd door Raad van Bestuur op

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen. Schooljaar 2015-2016. Bekrachtigd door Raad van Bestuur op Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2015-2016 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op Inhoud Inhoud 2 Welkom in hét CVO De Vlaamse Ardennen... 5 1 Algemene informatie... 5 1.1 Centrumbestuur...

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016 Taxandria cvo Turnhout Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 Schoolraad 30-04-2015 BOC 08-05-2015 RvB 24-06-2015 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3 5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Centrumbestuur... 7 2 Agogisch project... 8 3 Ons centrum... 9 3.1

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1 Het team... 8 3.2 Ons opleidingsaanbod... 8 HOGER BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF

LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Principe van het betaald educatief verlof Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privé-sector dat hen in staat stelt erkende

Nadere informatie