Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van"

Transcriptie

1 Van: Nanne de Jong Aan: staten Hier als bijlage de uitnodiging voor een drietal informatieavonden in Leeuwarden over de maatregelen in 2014 en 2015 op sociaal gebied. We nodigen de Statenleden uit om gast te zijn op een van de bijeenkomsten. De bijstandsgerechtigden in Leeuwarden hebben de uitnodiging ontvangen via de gemeente. Bijlagen: uitninfoavondenleeuwardenapril2ol4.doc; maatregelen2ol4zorginkomen.doc Onderwerp: informatiebijeenkomsten Leeuwarden Verzonden: woensdag 02 april :08 Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van Bijgevoegd ook het actuele overzicht van de maatregelen. ES U 1 Nanne de Jong. Met vriendelijke groet, andere regio-plaatsen worden nog afspraken gemaakt. Joure en Lemmer. Na de drie bijeenkomsten in Leeuwarden volgen Drachten (20 mei) en Oosterwolde (11juni), voor overal in de provincie gehouden. Er zijn dit jaar tot nu toe avonden geweest in Stiens, Franeker, Harlingen, Balk, dienst Werk en Inkomen beschikbaar, wethouder en medewerkers dienst aanwezig. De informatieavonden worden Noordstra, lepie

2 Leeuwarden: Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in 2014 en 2015 CLI ENTENRAAD Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op een van onze openbare informatiebijeenkomsten in UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST service EN.fEEiJWARfl!f Voor meer informatie: Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU Met vriendelijke groet, Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden Tot ziens op één van de drie informatiebijeenkomsten! ook verstuurd naar organisaties die contact hebben met mensen waarvoor de avond bedoeld is en naar De bijeenkomsten worden bekend gemaakt via de media in de gemeente. De uitnodigingsbrief wordt Bekendmaking Deze avond is voor iedereen die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de sociale zekerheid en in het bijzonder in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Mensen met een laag inkomen of maatregelen. Die maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiën en het sociale leven. een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben, krijgen te maken met een opeenstapeling van hebben al deze veranderingen voor u? Op welke steun kunt u rekenen? steun geven. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst Denk aan veranderingen in de uitkeringen, in de minimaregelingen en in de zorg. Welke gevolgen Daarover gaat de informatieavond. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over benieuwd naar uw mening en ervaring. Daar laten we het niet bij. We willen ook verder persoonlijke afspraken gemaakt kunnen worden. Leeuwarden gevraagd om deze uitnodiging naar u te sturen. Om uw privacy te waarborgen is de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Daarna is het woord Voor wie is deze avond bedoeld? servicepunten in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Door welke organisaties worden deze bijeenkomsten belegd? thee krijgen en de informatiestand bezoeken. Het programma begint om uur. Toegang is gratis. Wanneer, waar en hoe laat is de zaal open? //. I sjj Fries Sanienwerkingserbad Uitkeringsgerechtigden Dinsdagavond 15 april 2014 in de Kurioskerk, Julianalaan 38 Dinsdagavond 22 april 2014 in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen, Egelantierstraat 5 Dinsdagavond 6 mei 2014 in MFC Het Mozaiek, Droppingstraat 14. U kunt zelf uw locatie bepalen! De zaal is open vanaf uur. U kunt dan alvast een kopje koffie of De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Buurt aan u! Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. We zijn heel de gemeente. Buurtservicepunten tel: pim brn2rt

3 KEETWALTJE EV LEEUWARDEN TEL Fries Samenwerkingsverband 99 Uitkeringsgerechtigden 9 S-MAIL w WW. f5 u fries a ria - MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2014 en 2015 Hieronder een selectie van de belangrijkste maatregelen op sociaal gebied in 2014 en Een deel van de maatregelen is aangekondigd in de Miljoenennota van het kabinet of als wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (dat staat in deze tekst aangegeven bij de maatregel). Let wel: het gaat hierbij om wetsvoorstellen en voornemens van het kabinet. De voorgestelde maatregelen moeten voorgelegd worden aan de 2e en 1 Kamer, die besluiten er over. Pas als de besluiten door het parlement genomen zijn volgt publicatie in de Staatscourant met de datum waarop de maatregelen in werking treden. Wet Werk en Bijstand 1. De controle op uitkeringsgerechtigden is strenger geworden door de Fraudewet en de wet op Huisbezoek die per 1januari 2013 zijn ingevoerd. Als je informatie te laat of onvolledig verstrekt dan volgt er een waarschuwing. Lever je de informatie nog niet dan volgt een boete ter hoogte van de ten onrechte uitbetaalde uitkering (100%). Bij een tweede overtreding volgt een boete van 150% - dus anderhalf keer de ten onrechte uitbetaalde uitkering en wordt de te veel betaalde bijstand direct verrekend met de uitkering. De uitkering kan bij herhaling van de nalatigheid maximaal 3 maanden stopgezet worden. De gemeente moet aantonen waarom de persoon niet voldoet aan de verplichtingen, de bewijslast ligt bij de gemeente. In 2014 wordt de controle verder aangescherpt. 2. De Sociale Dienst, het UWV en de Sociale Verzekerings Bank mogen onaangekondigd huisbezoek afleggen. De Wet Huisbezoek is per 1 januari 2013 ingevoerd. Als je huisbezoek niet toestaat dan kan dat leiden tot verlaging of stopzetting van de uitkering. De huisbezoeken worden in 2014 opgevoerd. 3. De arbeidsverplichtingen voor bijstandsgerechtigden worden aangescherpt: a. verplicht melden/in laten schrijven bij uitzendbureaus b. er geldt een verhuisplicht als je een baan elders in het land kunt krijgen. Het moet wel gaan om een situatie waarin geen banen beschikbaar zijn in de eigen regio, als het een arbeidscontract is voor minimaal een jaar en als het minimumloon verdiend kan worden. c. uitgegaan wordt van een maximale reistijd voor woon-werkverkeer van 3 uur per dag. Het wets voorstel is aangenomen door de 2 Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. Ingangsdatum: 1januari Tegenprestatie naar vermogen: de gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden verplicht laten werken met behoud van uitkering. Er wordt op deze manier een wederdienst voor het ontvangen van de uitkering geëist. De gemeente moet wel uitgaan van de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de persoon. Het werk wordt verricht in een beperkte periode en het mag niet om werkzaamheden gaan die anders betaald zouden worden. De tegenprestatie hoeft niet te leiden tot verhoging van de kansen op werk (daar zijn re-integratietrajecten voor). De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de 2e Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De regeling zal per 1januari 2015 ingaan. 5. Er is geen categoriale ontheffing van sollicitatieplicht meer mogelijk: iedereen heeft arbeidsplicht en sollicitatieplicht. Het college van B&W kan individueel ontheffing geven op grond van medische of sociale redenen. De regels om alle werk te accepteren worden in 2014 verder aangescherpt. 6. Het voorstel van het kabinet om een verplichte wachtperiode van 4 weken (voordat je een WWB uitkering kunt aanvragen) in te voeren voor alle aanvragers is niet aangenomen. De wachttijd blijft wel gelden voor jongeren tot 27 jaar. In deze periode moet je alles doen om aan het werk te komen, dat moet je bij de aanvraag ook aantonen.

4 7. De gemeente kan de bijstandsgerechtigde korten op de uitkering als deze onaangepaste kleding draagt of agressief gedrag vertoont. Als de persoon zich heftig misdraagt ten opzichte van medewerkers van de gemeente kan de volledige uitkering maximaal drie maanden gestopt worden. Het moet dan wel om misdragingen gaan in het gebouw van de sociale dienst. De gemeente moet wel rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de persoon. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is door de 2e Kamer aangenomen en ligt nu bij de le Kamer. De regeling gaat per 1 januari 2015 in. 8. Er wordt voor bijstandsgerechtigden een kostendelersnorm ingevoerd. Deze norm zal ook gelden voor AOW, Algemene Nabestaanden Wet, IOAW, IOAZ en de Toeslagenwet. Het gaat om uitkeringsgerechtigden die met meerdere personen in 1 huis wonen waardoor de kosten voor levensonderhoud gedeeld kunnen worden. Naarmate er meer personen met een uitkering in huis wonen, wordt hun uitkering lager. De maatregel geldt niet voor gehuwden of samenwonenden en ook niet voor inwonende kinderen van 18 tot 20 jaar, wel voor alle andere huisgenoten. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De regeling zal per 1januari 2015 ingaan voor de personen die dan in de bijstand komen. Voor personen die al in de bijstand zitten geldt dat de regeling ingaat per 1 juli e 9. De bijzondere bijstand wordt verruimd, vooral voor gezinnen met kleine kinderen en alleenstaande AOW-ers. Gemeenten kunnen daardoor soepeler en aan meer mensen bijzondere bijstand verstrekken. De regeling zal mogelijk per 1juli 2014 ingaan. Andere maatregelen Werk en inkomen 1. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt verlaagd van 342 naar 247 per jaar. 2. De mensen met de laagste inkomens (minimum) krijgen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming: voor gehuwden en samenwonenden 100, voor alleenstaande ouders 90 en voor alleenstaanden 70 netto. De tegemoetkoming wordt in het najaar door de gemeenten uitgekeerd. 3. Verschillende kinderregelingen worden de komende jaren afgeschaft. Er blijven over: kinderbijslag, kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang. 4. Het Rijk, de gemeenten en de sociale partners bereiden de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voor. In deze wet worden de Wet Werk en Bijstand en delen van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. In 2014 komen 5000 banen extra beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking volgens afspraak uit het sociaal akkoord. Als het aantal banen niet gehaald wordt dan voert het kabinet alsnog een extra wettelijke regeling (verplicht percentage werknemers met arbeidsbeperking) in. Herkeurde Wajongers met een arbeidsvermogen gaan niet over naar de bijstand maar blijven recht hebben op een Wajong uitkering van 70% van het minimumloon (dat gebeurt overigens pas per 1januari 2018). In 2014 worden in 35 arbeidsmarktregio s Werkbedrjven opgericht die een schakel moeten zijn tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. 5. Er komt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van armoede en schulden. In 2015 en de jaren daarna wordt hiervoor 100 miljoen gereserveerd. De gemeenten moeten de bedragen besteden. Belangrijkste doel is het tegengaan van armoede onder gezinnen met kinderen. 6. Het kabinet betaalt 600 miljoen euro mee aan plannen van werkgevers en werknemers voor het behoud van werk. Voor aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt 50 miljoen uitgetrokken met een extra bedrag van 30 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds. 7. De regels voor samenwonen voor AOW ers worden eenvoudiger. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen worden vanaf 2015 per definitie als niet 2

5 voor ouderen om eerste graad bloedverwanten zoals ouders en kinderen - na januari 1950 geboren zijn. 8. In 2015 worden verschillende toeslagen voor inkomenssteun zorgtoeslag gebundeld 9. De AOW-uitkering voor AOW ers die samenwonen met 1 - of meer volwassenen ook wordt en tegemoetkomingen in één huishoudentoeslag. In 2017 worden het kindgebonden budget en mogelijk de huurtoeslag daar aan toegevoegd. De hoogte van de huishoudentoeslag is afhankelijk van het vermogen, het inkomen en de AOW-opbouw. Ouderen gaan hierdoor gemiddeld 25 euro per maand op achteruit. als het gaat per 2015 verlaagd naar 50% van het minimumloon. Daarmee wordt de uitkering even hoog als de AOW voor gehuwden (elk 50%). De partnertoeslag wordt per 1januari 2015 afgeschaft. Dat geldt voor nieuwe gevallen: personen die op of Flexwerk. oneigenlijk gebruik van flexcontracten wordt tegengegaan. Werknemers kunnen eerder - na twee jaar - Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is aangenomen door de 2e Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De wet regelt de verbetering van de positie van flexwerkers, het versoepelen van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur. Bedoeling is dat de regelingen per 1 januari 2015 in werking treden. Arbeidsmarkt werknemer ( vangnetter ) is dat deze na 1 jaar beoordeeld wordt volgens de WIA-regels: alle algemeen geacccepteerde arbeid is dan passend en niet meer het eigen werk. Kun je met werk meer verdienen dan 65% van de verdiencapaciteit dan gaje uit de ZW en moet een WW-uitkering aangevraagd worden. Als daar geen recht op is dan wordt het bijstand (waarbij inkomen van de partner meetelt, in de ZW en WW is dat niet zo). ontslagvergoeding in zo n bv hebben zitten, kunnen die tegen een laag belastingtarief laten uitbetalen. werking is getreden. Het kabinet zal voor de versnelde verhoging een nieuw wetsvoorstel indienen. 10.De AOW-leeftijd wordt versneld stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2021(66 jaar in 2018). Tot en met 2015 geldt het schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet die sinds 1januari 2013 in 11. Ontslagvergoedingen mogen niet meer in stamrecht-bv s worden ondergebracht. Mensen die al een De maatregel is bedoeld om de economie te stimuleren: geld komt op de markt. 12. De Ziektewet (ZW) is per 1 januari 2014 gemoderniseerd. Belangrijkste gevolg voor de zieke aanspraak het UWV * bij in de persoon gelegen redenen en verstoorde arbeidsverhoudingen naar de al 1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen 3 Risico (CER) worden met terugwerkende kracht per 1januari 2014 afgeschaft. Beide vergoedingen worden achteraf verrekend, daarom worden eind dit jaar nog wel de bedragen voor 2013 uitbetaald. verstrekken als maatwerkvoorziening in de WMO. De gemeente bekijkt dan per situatie of de tegemoetkoming nodig is. Vanaf 2015 gaan de gemeenten een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Zorg en WMO januari 2015 geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden in Dat is dan de publieke uitkering. In Versoepeling ontslagrecht: gericht op het soepeler wisselen van baan. Voor alle werknemers gelden maken op een vaste aanstelling. dezelfde ontslagroutes: * bij bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid naar kantonrechter. Werknemers die ontslagen worden na een dienstverband van meer dan 2 jaar hebben recht op een wettelijke vergoeding, de transitievergoeding. De vergoeding wordt ingezet voor het Verkorting duur WW: De WW wordt op termijn gesplitst in een publieke uitkering (betaald door de vergroten van kansen op een nieuwe baan, zoals voor scholing. overheid) en in een CAO-uitkering (betaald door werkgevers en werknemers). De WW wordt vanaf 1 CAO s kunnen aanvullingen afgesproken worden, zodat de WW bijvoorbeeld nog verlengd kan worden met een jaar CAO-uitkering. samenwonend beschouwd. Hierdoor ontvangen zij de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden: niet 2x 50% maar 2x 70%.

6 vooral 2. De geplande bezuiniging van 89 miljoen op huishoudelijke hulp in 2014 gaat niet door. In 2015 zal echter 40% gekort worden op huishoudelijke hulp aan ouderen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen en gehandicapten die niet in een instelling wonen (gericht op het langer thuis wonen). 3. De zorgtoeslag gaat met een klein bedrag omlaag. Reden is dat de korting voor een collectieve zorgverzekering vanaf 2014 wordt meegenomen in de berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. 4. Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Het bedrag wordt verhoogd van 350 naar 360 euro per jaar. 5. Er wordt 300 miljoen bezuinigd op het basispakket van de zorgverzekering. Het College voor Zorgverzekeringen komt met voorstellen wat er uit kan. 6. Er mag in 2014 en de jaren daarna nog maar 1,5% meer uitgegeven worden aan ziekenhuiszorg. Dat is een besparing van 250 miljoen per jaar. Verwacht gevolg: patiënten nog sneller van ziekenhuisbed naar bed thuis. 7. De cliënt kan blijven kiezen of de thuishulp in natura of via een Persoons Gebonden Budget (PGB) gegeven wordt. Het PGB-bedrag wordt niet meer op de bankrekening van de cliënt gestort maar wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank. Er komt intensievere controle via huisbezoek op PGB houders: van 5% van de PGB -houders naar 20%. 8. Er wordt een scheiding aangebracht tussen zorg en wonen. Gevolg is dat mensen veel meer thuiszorg nodig hebben. Maar het kabinet wil in de komende jaren juist werknemers in de Thuiszorg laten afvloeien. De thuiszorg - de huishoudelijke hulp - moet dan gegeven worden door mantelzorg: gezinsleden, familie, vrijwilligers. Gemeenten houden op termijn nog 60% budget (530 mln extra) over voor een maatwerkvoorziening (het kabinetsplan om het budget terug te brengen naar 25% is ingetrokken). Het budget voor indicatie voor verblijf in een instelling (ZZP) wordt 5% verlaagd. Het verzorgingstehuis in de huidige vorm zal op termijn verdwijnen. 9.Gemeenten hebben een compensatieplicht en moeten meer investeren in voorzieningen voor mantelzorgers, ter voorkoming van overbelasting (geld voor bijvoorbeeld logeerfaciliteiten bij cliënten thuis). 10. Nieuwe cliënten blijven in 2014 recht hebben op extramurale dagbesteding en persoonlijke verzorging. Het regeerakkoord wilde dat recht schrappen, maar dat voornemen is ingetrokken.. De dagbesteding voor bestaande cliënten blijft. Er wordt een overgangsregeling voorbereid waarbij nieuwe cliënten mogelijk naar de WMO gaan, omdat dagbesteding in de AWBZ geen functie op zichzelf is. 11.Er is geen recht meer op een voorziening maar een resultaatsverplichting door de gemeente: deze mag zelf bepalen op welke wij ze en met welke voorzieningen persoonlijke begeleiding wordt gegeven. Begeleiding is geen concrete voorziening meer. Vanaf 2015 blijft in de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg over en komt ook de aanspraak op dagbesteding te vervallen, de WMO biedt ondersteunende zorg thuis en de zorgverzekeraars regelen de medische zorg. De persoonlijke begeleiding gaat niet naar de WMO maar naar de zorgverzekeraars. 12. Vanaf 2012 tot en met 2015 wordt de drempel in de zorgtoeslag stap voor stap verhoogd en wordt het recht op zorgtoeslag afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Leeuwarden, maart

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie