Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van"

Transcriptie

1 Van: Nanne de Jong Aan: staten Hier als bijlage de uitnodiging voor een drietal informatieavonden in Leeuwarden over de maatregelen in 2014 en 2015 op sociaal gebied. We nodigen de Statenleden uit om gast te zijn op een van de bijeenkomsten. De bijstandsgerechtigden in Leeuwarden hebben de uitnodiging ontvangen via de gemeente. Bijlagen: uitninfoavondenleeuwardenapril2ol4.doc; maatregelen2ol4zorginkomen.doc Onderwerp: informatiebijeenkomsten Leeuwarden Verzonden: woensdag 02 april :08 Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van Bijgevoegd ook het actuele overzicht van de maatregelen. ES U 1 Nanne de Jong. Met vriendelijke groet, andere regio-plaatsen worden nog afspraken gemaakt. Joure en Lemmer. Na de drie bijeenkomsten in Leeuwarden volgen Drachten (20 mei) en Oosterwolde (11juni), voor overal in de provincie gehouden. Er zijn dit jaar tot nu toe avonden geweest in Stiens, Franeker, Harlingen, Balk, dienst Werk en Inkomen beschikbaar, wethouder en medewerkers dienst aanwezig. De informatieavonden worden Noordstra, lepie

2 Leeuwarden: Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in 2014 en 2015 CLI ENTENRAAD Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op een van onze openbare informatiebijeenkomsten in UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST service EN.fEEiJWARfl!f Voor meer informatie: Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU Met vriendelijke groet, Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden Tot ziens op één van de drie informatiebijeenkomsten! ook verstuurd naar organisaties die contact hebben met mensen waarvoor de avond bedoeld is en naar De bijeenkomsten worden bekend gemaakt via de media in de gemeente. De uitnodigingsbrief wordt Bekendmaking Deze avond is voor iedereen die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de sociale zekerheid en in het bijzonder in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Mensen met een laag inkomen of maatregelen. Die maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiën en het sociale leven. een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben, krijgen te maken met een opeenstapeling van hebben al deze veranderingen voor u? Op welke steun kunt u rekenen? steun geven. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst Denk aan veranderingen in de uitkeringen, in de minimaregelingen en in de zorg. Welke gevolgen Daarover gaat de informatieavond. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over benieuwd naar uw mening en ervaring. Daar laten we het niet bij. We willen ook verder persoonlijke afspraken gemaakt kunnen worden. Leeuwarden gevraagd om deze uitnodiging naar u te sturen. Om uw privacy te waarborgen is de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Daarna is het woord Voor wie is deze avond bedoeld? servicepunten in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Door welke organisaties worden deze bijeenkomsten belegd? thee krijgen en de informatiestand bezoeken. Het programma begint om uur. Toegang is gratis. Wanneer, waar en hoe laat is de zaal open? //. I sjj Fries Sanienwerkingserbad Uitkeringsgerechtigden Dinsdagavond 15 april 2014 in de Kurioskerk, Julianalaan 38 Dinsdagavond 22 april 2014 in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen, Egelantierstraat 5 Dinsdagavond 6 mei 2014 in MFC Het Mozaiek, Droppingstraat 14. U kunt zelf uw locatie bepalen! De zaal is open vanaf uur. U kunt dan alvast een kopje koffie of De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Buurt aan u! Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. We zijn heel de gemeente. Buurtservicepunten tel: pim brn2rt

3 KEETWALTJE EV LEEUWARDEN TEL Fries Samenwerkingsverband 99 Uitkeringsgerechtigden 9 S-MAIL w WW. f5 u fries a ria - MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2014 en 2015 Hieronder een selectie van de belangrijkste maatregelen op sociaal gebied in 2014 en Een deel van de maatregelen is aangekondigd in de Miljoenennota van het kabinet of als wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (dat staat in deze tekst aangegeven bij de maatregel). Let wel: het gaat hierbij om wetsvoorstellen en voornemens van het kabinet. De voorgestelde maatregelen moeten voorgelegd worden aan de 2e en 1 Kamer, die besluiten er over. Pas als de besluiten door het parlement genomen zijn volgt publicatie in de Staatscourant met de datum waarop de maatregelen in werking treden. Wet Werk en Bijstand 1. De controle op uitkeringsgerechtigden is strenger geworden door de Fraudewet en de wet op Huisbezoek die per 1januari 2013 zijn ingevoerd. Als je informatie te laat of onvolledig verstrekt dan volgt er een waarschuwing. Lever je de informatie nog niet dan volgt een boete ter hoogte van de ten onrechte uitbetaalde uitkering (100%). Bij een tweede overtreding volgt een boete van 150% - dus anderhalf keer de ten onrechte uitbetaalde uitkering en wordt de te veel betaalde bijstand direct verrekend met de uitkering. De uitkering kan bij herhaling van de nalatigheid maximaal 3 maanden stopgezet worden. De gemeente moet aantonen waarom de persoon niet voldoet aan de verplichtingen, de bewijslast ligt bij de gemeente. In 2014 wordt de controle verder aangescherpt. 2. De Sociale Dienst, het UWV en de Sociale Verzekerings Bank mogen onaangekondigd huisbezoek afleggen. De Wet Huisbezoek is per 1 januari 2013 ingevoerd. Als je huisbezoek niet toestaat dan kan dat leiden tot verlaging of stopzetting van de uitkering. De huisbezoeken worden in 2014 opgevoerd. 3. De arbeidsverplichtingen voor bijstandsgerechtigden worden aangescherpt: a. verplicht melden/in laten schrijven bij uitzendbureaus b. er geldt een verhuisplicht als je een baan elders in het land kunt krijgen. Het moet wel gaan om een situatie waarin geen banen beschikbaar zijn in de eigen regio, als het een arbeidscontract is voor minimaal een jaar en als het minimumloon verdiend kan worden. c. uitgegaan wordt van een maximale reistijd voor woon-werkverkeer van 3 uur per dag. Het wets voorstel is aangenomen door de 2 Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. Ingangsdatum: 1januari Tegenprestatie naar vermogen: de gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden verplicht laten werken met behoud van uitkering. Er wordt op deze manier een wederdienst voor het ontvangen van de uitkering geëist. De gemeente moet wel uitgaan van de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de persoon. Het werk wordt verricht in een beperkte periode en het mag niet om werkzaamheden gaan die anders betaald zouden worden. De tegenprestatie hoeft niet te leiden tot verhoging van de kansen op werk (daar zijn re-integratietrajecten voor). De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de 2e Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De regeling zal per 1januari 2015 ingaan. 5. Er is geen categoriale ontheffing van sollicitatieplicht meer mogelijk: iedereen heeft arbeidsplicht en sollicitatieplicht. Het college van B&W kan individueel ontheffing geven op grond van medische of sociale redenen. De regels om alle werk te accepteren worden in 2014 verder aangescherpt. 6. Het voorstel van het kabinet om een verplichte wachtperiode van 4 weken (voordat je een WWB uitkering kunt aanvragen) in te voeren voor alle aanvragers is niet aangenomen. De wachttijd blijft wel gelden voor jongeren tot 27 jaar. In deze periode moet je alles doen om aan het werk te komen, dat moet je bij de aanvraag ook aantonen.

4 7. De gemeente kan de bijstandsgerechtigde korten op de uitkering als deze onaangepaste kleding draagt of agressief gedrag vertoont. Als de persoon zich heftig misdraagt ten opzichte van medewerkers van de gemeente kan de volledige uitkering maximaal drie maanden gestopt worden. Het moet dan wel om misdragingen gaan in het gebouw van de sociale dienst. De gemeente moet wel rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de persoon. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is door de 2e Kamer aangenomen en ligt nu bij de le Kamer. De regeling gaat per 1 januari 2015 in. 8. Er wordt voor bijstandsgerechtigden een kostendelersnorm ingevoerd. Deze norm zal ook gelden voor AOW, Algemene Nabestaanden Wet, IOAW, IOAZ en de Toeslagenwet. Het gaat om uitkeringsgerechtigden die met meerdere personen in 1 huis wonen waardoor de kosten voor levensonderhoud gedeeld kunnen worden. Naarmate er meer personen met een uitkering in huis wonen, wordt hun uitkering lager. De maatregel geldt niet voor gehuwden of samenwonenden en ook niet voor inwonende kinderen van 18 tot 20 jaar, wel voor alle andere huisgenoten. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om af te wijken van de wetsmaatregelen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De regeling zal per 1januari 2015 ingaan voor de personen die dan in de bijstand komen. Voor personen die al in de bijstand zitten geldt dat de regeling ingaat per 1 juli e 9. De bijzondere bijstand wordt verruimd, vooral voor gezinnen met kleine kinderen en alleenstaande AOW-ers. Gemeenten kunnen daardoor soepeler en aan meer mensen bijzondere bijstand verstrekken. De regeling zal mogelijk per 1juli 2014 ingaan. Andere maatregelen Werk en inkomen 1. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt verlaagd van 342 naar 247 per jaar. 2. De mensen met de laagste inkomens (minimum) krijgen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming: voor gehuwden en samenwonenden 100, voor alleenstaande ouders 90 en voor alleenstaanden 70 netto. De tegemoetkoming wordt in het najaar door de gemeenten uitgekeerd. 3. Verschillende kinderregelingen worden de komende jaren afgeschaft. Er blijven over: kinderbijslag, kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang. 4. Het Rijk, de gemeenten en de sociale partners bereiden de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voor. In deze wet worden de Wet Werk en Bijstand en delen van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. In 2014 komen 5000 banen extra beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking volgens afspraak uit het sociaal akkoord. Als het aantal banen niet gehaald wordt dan voert het kabinet alsnog een extra wettelijke regeling (verplicht percentage werknemers met arbeidsbeperking) in. Herkeurde Wajongers met een arbeidsvermogen gaan niet over naar de bijstand maar blijven recht hebben op een Wajong uitkering van 70% van het minimumloon (dat gebeurt overigens pas per 1januari 2018). In 2014 worden in 35 arbeidsmarktregio s Werkbedrjven opgericht die een schakel moeten zijn tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. 5. Er komt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van armoede en schulden. In 2015 en de jaren daarna wordt hiervoor 100 miljoen gereserveerd. De gemeenten moeten de bedragen besteden. Belangrijkste doel is het tegengaan van armoede onder gezinnen met kinderen. 6. Het kabinet betaalt 600 miljoen euro mee aan plannen van werkgevers en werknemers voor het behoud van werk. Voor aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt 50 miljoen uitgetrokken met een extra bedrag van 30 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds. 7. De regels voor samenwonen voor AOW ers worden eenvoudiger. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen worden vanaf 2015 per definitie als niet 2

5 voor ouderen om eerste graad bloedverwanten zoals ouders en kinderen - na januari 1950 geboren zijn. 8. In 2015 worden verschillende toeslagen voor inkomenssteun zorgtoeslag gebundeld 9. De AOW-uitkering voor AOW ers die samenwonen met 1 - of meer volwassenen ook wordt en tegemoetkomingen in één huishoudentoeslag. In 2017 worden het kindgebonden budget en mogelijk de huurtoeslag daar aan toegevoegd. De hoogte van de huishoudentoeslag is afhankelijk van het vermogen, het inkomen en de AOW-opbouw. Ouderen gaan hierdoor gemiddeld 25 euro per maand op achteruit. als het gaat per 2015 verlaagd naar 50% van het minimumloon. Daarmee wordt de uitkering even hoog als de AOW voor gehuwden (elk 50%). De partnertoeslag wordt per 1januari 2015 afgeschaft. Dat geldt voor nieuwe gevallen: personen die op of Flexwerk. oneigenlijk gebruik van flexcontracten wordt tegengegaan. Werknemers kunnen eerder - na twee jaar - Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is aangenomen door de 2e Kamer en ligt nu bij de 1e Kamer. De wet regelt de verbetering van de positie van flexwerkers, het versoepelen van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur. Bedoeling is dat de regelingen per 1 januari 2015 in werking treden. Arbeidsmarkt werknemer ( vangnetter ) is dat deze na 1 jaar beoordeeld wordt volgens de WIA-regels: alle algemeen geacccepteerde arbeid is dan passend en niet meer het eigen werk. Kun je met werk meer verdienen dan 65% van de verdiencapaciteit dan gaje uit de ZW en moet een WW-uitkering aangevraagd worden. Als daar geen recht op is dan wordt het bijstand (waarbij inkomen van de partner meetelt, in de ZW en WW is dat niet zo). ontslagvergoeding in zo n bv hebben zitten, kunnen die tegen een laag belastingtarief laten uitbetalen. werking is getreden. Het kabinet zal voor de versnelde verhoging een nieuw wetsvoorstel indienen. 10.De AOW-leeftijd wordt versneld stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2021(66 jaar in 2018). Tot en met 2015 geldt het schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet die sinds 1januari 2013 in 11. Ontslagvergoedingen mogen niet meer in stamrecht-bv s worden ondergebracht. Mensen die al een De maatregel is bedoeld om de economie te stimuleren: geld komt op de markt. 12. De Ziektewet (ZW) is per 1 januari 2014 gemoderniseerd. Belangrijkste gevolg voor de zieke aanspraak het UWV * bij in de persoon gelegen redenen en verstoorde arbeidsverhoudingen naar de al 1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen 3 Risico (CER) worden met terugwerkende kracht per 1januari 2014 afgeschaft. Beide vergoedingen worden achteraf verrekend, daarom worden eind dit jaar nog wel de bedragen voor 2013 uitbetaald. verstrekken als maatwerkvoorziening in de WMO. De gemeente bekijkt dan per situatie of de tegemoetkoming nodig is. Vanaf 2015 gaan de gemeenten een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Zorg en WMO januari 2015 geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden in Dat is dan de publieke uitkering. In Versoepeling ontslagrecht: gericht op het soepeler wisselen van baan. Voor alle werknemers gelden maken op een vaste aanstelling. dezelfde ontslagroutes: * bij bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid naar kantonrechter. Werknemers die ontslagen worden na een dienstverband van meer dan 2 jaar hebben recht op een wettelijke vergoeding, de transitievergoeding. De vergoeding wordt ingezet voor het Verkorting duur WW: De WW wordt op termijn gesplitst in een publieke uitkering (betaald door de vergroten van kansen op een nieuwe baan, zoals voor scholing. overheid) en in een CAO-uitkering (betaald door werkgevers en werknemers). De WW wordt vanaf 1 CAO s kunnen aanvullingen afgesproken worden, zodat de WW bijvoorbeeld nog verlengd kan worden met een jaar CAO-uitkering. samenwonend beschouwd. Hierdoor ontvangen zij de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden: niet 2x 50% maar 2x 70%.

6 vooral 2. De geplande bezuiniging van 89 miljoen op huishoudelijke hulp in 2014 gaat niet door. In 2015 zal echter 40% gekort worden op huishoudelijke hulp aan ouderen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen en gehandicapten die niet in een instelling wonen (gericht op het langer thuis wonen). 3. De zorgtoeslag gaat met een klein bedrag omlaag. Reden is dat de korting voor een collectieve zorgverzekering vanaf 2014 wordt meegenomen in de berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. 4. Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Het bedrag wordt verhoogd van 350 naar 360 euro per jaar. 5. Er wordt 300 miljoen bezuinigd op het basispakket van de zorgverzekering. Het College voor Zorgverzekeringen komt met voorstellen wat er uit kan. 6. Er mag in 2014 en de jaren daarna nog maar 1,5% meer uitgegeven worden aan ziekenhuiszorg. Dat is een besparing van 250 miljoen per jaar. Verwacht gevolg: patiënten nog sneller van ziekenhuisbed naar bed thuis. 7. De cliënt kan blijven kiezen of de thuishulp in natura of via een Persoons Gebonden Budget (PGB) gegeven wordt. Het PGB-bedrag wordt niet meer op de bankrekening van de cliënt gestort maar wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank. Er komt intensievere controle via huisbezoek op PGB houders: van 5% van de PGB -houders naar 20%. 8. Er wordt een scheiding aangebracht tussen zorg en wonen. Gevolg is dat mensen veel meer thuiszorg nodig hebben. Maar het kabinet wil in de komende jaren juist werknemers in de Thuiszorg laten afvloeien. De thuiszorg - de huishoudelijke hulp - moet dan gegeven worden door mantelzorg: gezinsleden, familie, vrijwilligers. Gemeenten houden op termijn nog 60% budget (530 mln extra) over voor een maatwerkvoorziening (het kabinetsplan om het budget terug te brengen naar 25% is ingetrokken). Het budget voor indicatie voor verblijf in een instelling (ZZP) wordt 5% verlaagd. Het verzorgingstehuis in de huidige vorm zal op termijn verdwijnen. 9.Gemeenten hebben een compensatieplicht en moeten meer investeren in voorzieningen voor mantelzorgers, ter voorkoming van overbelasting (geld voor bijvoorbeeld logeerfaciliteiten bij cliënten thuis). 10. Nieuwe cliënten blijven in 2014 recht hebben op extramurale dagbesteding en persoonlijke verzorging. Het regeerakkoord wilde dat recht schrappen, maar dat voornemen is ingetrokken.. De dagbesteding voor bestaande cliënten blijft. Er wordt een overgangsregeling voorbereid waarbij nieuwe cliënten mogelijk naar de WMO gaan, omdat dagbesteding in de AWBZ geen functie op zichzelf is. 11.Er is geen recht meer op een voorziening maar een resultaatsverplichting door de gemeente: deze mag zelf bepalen op welke wij ze en met welke voorzieningen persoonlijke begeleiding wordt gegeven. Begeleiding is geen concrete voorziening meer. Vanaf 2015 blijft in de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg over en komt ook de aanspraak op dagbesteding te vervallen, de WMO biedt ondersteunende zorg thuis en de zorgverzekeraars regelen de medische zorg. De persoonlijke begeleiding gaat niet naar de WMO maar naar de zorgverzekeraars. 12. Vanaf 2012 tot en met 2015 wordt de drempel in de zorgtoeslag stap voor stap verhoogd en wordt het recht op zorgtoeslag afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Leeuwarden, maart

Overzicht maatregelen en regelingen sociaal domein 2016

Overzicht maatregelen en regelingen sociaal domein 2016 Overzicht maatregelen en regelingen sociaal domein 2016 Uitgevoerd door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars. 1. Per 1 januari 2016 geldt een taaleis voor aanvragers van een bijstandsuitkering:

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd.

verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd. No: 2,^ Van On^ angen bij Griffier Verspreid per e-mail,o-> uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/51570 18 juni 2013 F. Boll BS / Welzijn

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Strengere regels voor recht op bijstand

Nieuwsbrief. Strengere regels voor recht op bijstand Nieuwsbrief g Sociale Zaken nummer 2, december 2014 g www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > Meer mensen aan het werk > Strengere regels voor recht op bijstand > Werken loont > Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Bellingwedde, Pekela en Veendam

Bellingwedde, Pekela en Veendam Presentatie armoedepact Bellingwedde, Pekela en Veendam 2012 R.H.Kuiper Lenteakkoord en sociale zekerheid (1) Verhoging AOW-leeftijd Van 2013 tot 2023 stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (in 2019 naar

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Participatiewet onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) onderdeel van de Participatiewet. De naam WWB verdwijnt; we spreken alleen nog van Participatiewet.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Wajong wordt drastisch beperkt Door Ynske Jansen, 2014

Wajong wordt drastisch beperkt Door Ynske Jansen, 2014 Wajong wordt drastisch beperkt Door Ynske Jansen, 2014 Mensen met een Wajonguitkering zijn de afgelopen periode heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees: wel of geen herkeuring? Wel of geen uitkering?

Nadere informatie

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet?

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Van bijstand naar 2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Wat zijn de belangrijke veranderingen sinds 1 januari 2015? Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET 2015

PARTICIPATIEWET 2015 PARTICIPATIEWET 2015 WWB-maatregelen Anja Koch 5 februari 2015 Jos Stiphout 1 4 Kindregelingen 3 Inkomensondersteuning/ Participatiebevordering Kinderbijslag Kindgebonden budget (alo-kopje) Combinatiekorting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Notitie gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor ISD CGM Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 4 december 2012 Openbaar : Ja

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Op 29 oktober jl. presenteerden de VVD en de PvdA het nieuwe regeerakkoord. Verschillende organisaties, zoals Divosa en

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Invoering kostendelersnorm Landelijke set verplichtingen Vanaf 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd. De kostendelersnorm

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas Addendum juli 2015 Hoffelijk Kompas 2015 Beste collega, Begin 2015 heb je het Hoffelijk Kompas ontvangen. We hopen dat je daar in je dagelijkse praktijk je voordeel mee hebt kunnen doen. Bij het schrijven

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Werk en inkomen in 2015

Werk en inkomen in 2015 De nieuwe regels van de Participatiewet Financiële regelingen en tegemoetkomingen 2 Werk en inkomen in 2015 3 Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Hebt u (nog) geen betaald werk, dan verwacht de gemeente

Nadere informatie

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Zorgen voor een ander en geldzaken Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Werk U bent mantelzorger als u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie