Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken"

Transcriptie

1 Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken

2

3 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken

4 Eindredactie/endredaktion: Nadine van den Berg Opmaak/grafische Gestaltung: M Tekst & Beeld, Bunnik Duitse vertaling/deutsche Übersetzung: Bettina Knop Atlas voor gemeenten Postbus GP UTRECHT T +31 (0) F +31 (0) E I In samenwerking met Procap, dat de interviews heeft uitgevoerd waarvan de conclusies in bijlage 1 zijn opgenomen en waarnaar in hoofdstuk 8 wordt verwezen. In Zusammenarbeit mit Procap, die die Interviews führten, deren Schlussfolgerungen in Anhang 1 aufgeführt sind und auf die in Kapitel 7 verwiesen wird. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. De visies en conclusies weergegeven in dit rapport zijn die van Atlas voor gemeenten en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de opdrachtgever. Diese Studie wurde vom Ministerie van BZK [Ministerium für Inneres und Königreichsangelegenheiten] in Auftrag gegeben. Die Ansichten und Schlussfolgerungen dieses Berichts sind die von Atlas voor gemeenten [Forschungsbüro Atlas der Gemeinden] und spiegeln nicht unbedingt die des Auftraggebers wider. Atlas voor gemeenten, Utrecht, 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder übertragen, und in keiner Form oder mit jeglichen Hilfsmitteln elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieen, Aufnahmen oder auf andere Art und Weise verarbeitet werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers.

5 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken

6 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Inhoud 1 Samenvatting en conclusies 6 2 Inleiding 12 3 De theorie achter de Atlas van kansen De last van ligging aan de grens Locatietheorieën Een negatieve spiraal? Grensbarrières Kansen voor grensregio s 52 4 De grensregio Achterhoek-Borken 58 5 Werken Bedrijventerreinen 76 6 Wonen De woningmarkt in België, Duitsland en Nederland De aantrekkingskracht van de regio s Achterhoek en Borken 88 7 Voorzieningen Ziekenhuizen Onderwijs Winkelaanbod Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking 118 Bijlage 1: samenwerking in de praktijk 132 Bijlage 2: beschrijving van de gebruikte indicatoren 148

7 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Inhalt 1 Zusammenfassung und Konklusionen 7 2 Einleitung 13 3 Die Theorie hinter dem Atlas der Chancen Von der Last an der Grenze zu liegen Standorttheorien Eine Negativspirale? Grenzbarrieren Chancen für Grenzregionen 53 4 Die Grenzregion Achterhoek-Borken 59 5 Arbeiten Unternehmensstandorte 77 6 Wohnen Der Wohnmarkt in Belgien, Deutschland und den Niederlanden Die Anziehungskraft der Regionen Achterhoek und Borken 89 7 Einrichtungen Krankenhäuser Bildungswesen Einzelhandel Chancen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 119 Anlage 1: Zusammenarbeit in der Praxis 133 Anlage 2: Beschreibung der verwendeten Indikatoren 149 5

8 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 1 Samenvatting en conclusies Grensregio s krijgen nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio s, en die met meer samenwerking kunnen worden voorkomen of opgelost. Veel grensregio s hebben bijvoorbeeld te maken met bevolkingskrimp. Dat betekent dat het draagvlak voor allerlei voorzieningen terugloopt, maar ook dat bedrijven moeilijker aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten komen. Deze Atlas van kansen brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Achterhoek (Nederland) en Kreis Borken (Duitsland) in kaart. De regio Achterhoek heeft op dit moment al te maken met een krimpende en vergrijzende bevolking. Voor Kreis Borken geldt dat niet, die regio heeft zelfs een relatief jonge bevolking. Maar ook Kreis Borken heeft een lagere dan gemiddelde aantrekkingskracht, waardoor ook daar in de toekomst problemen te verwachten zijn. Als de regio s Achterhoek en Borken erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking meer te integreren, neemt het aantal beschikbare banen voor de inwoners van beide regio s toe. Voor de inwoners van Kreis Borken met ongeveer banen en voor de inwoners van de Achterhoek met banen. De werkloosheid in de Achterhoek neemt daardoor af, maar in Kreis Borken kan deze tijdelijk toenemen, omdat er ook meer concurrentie om deze banen ontstaat. Op de lange termijn zal de werkloosheid in beide regio s afnemen. Op zowel de korte als de lange termijn zal het integreren van de arbeidsmarkten leiden tot een grotere aantrekkingskracht van beide grensregio s. Als grensbarrières op de arbeidsmarkt volledig zouden kunnen worden geslecht, zouden beide regio s zelfs een bovengemiddelde aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens kunnen hebben. Op die manier zou een duurzaam economisch vitale regio ontstaan. Ook op het gebied van voorzieningen kunnen de regio s Achterhoek en Borken van elkaar profiteren. Als het culturele, culinaire en natuuraanbod aan beide kanten van de grens beter zichtbaar wordt en beter wordt benut, neemt daarmee de aantrekkingskracht van beide regio s toe. De inwoners van Borken profiteren iets meer van een toename van het culturele en culinaire aanbod dan inwoners van de Achterhoek. De effecten hiervan zijn 6

9 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 1 Zusammenfassung und Konklusionen Grenzregionen werden jetzt oder in der Zukunft mit den spezifischen Problemen von Grenzregionen konfrontiert, die jedoch durch mehr Zusammenarbeit verhindert oder behoben werden können. Viele Grenzregionen sind beispielsweise von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. Dies bedeutet, dass die Versorgungsgrundlage für allerlei Einrichtungen nicht mehr gewährleistet werden kann, und auch, dass es für Unternehmen schwerer wird, an gut qualifizierte Arbeitskräfte zu kommen. Dieser Atlas der Chancen schafft eine Übersicht über die Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region Achterhoek (Niederlande) und dem Kreis Borken (Deutschland). Die Region Achterhoek hat bereits mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung zu kämpfen. Auf den Kreis Borken trifft dies nicht zu, in dieser Region trifft man sogar auf eine relativ junge Bevölkerung. Aber auch der Kreis Borken hat, gemessen am Durchschnitt, nur eine mäßige Anziehungskraft, so dass auch dort in der Zukunft Probleme zu erwarten sein werden. Wenn die Regionen Achterhoek und Borken aber den Weg einschlagen, ihre Arbeitsmärkte durch das Mittel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehr zu integrieren, wird die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze für die Bewohner beider Regionen steigen. Für die Bewohner des Kreis Borken mit rund Arbeitsplätzen, und für die Bewohner im Achterhoek mit Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosigkeit im Achterhoek nimmt auf diese Weise ab, wird sich im Kreis Borken allerdings vorübergehend erhöhen, da mehr Wettbewerb um diese Arbeitsplätze entsteht. Auf lange Sicht wird die Arbeitslosigkeit in beiden Regionen sinken. Sowohl kurz- als auch langfristig wird die Integration der Arbeitsmärkte zu einer erhöhten Anziehungskraft beider Grenzregionen führen. Könnten die Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt vollständig nivelliert werden, würden beide Regionen sogar überdurchschnittlich attraktiv auf umziehende Haushalte wirken. Dies würde zu nachhaltig wirtschaftlich vitalen Regionen führen. Auch im Bereich ihrer Einrichtungen können die Regionen Achterhoek und Borken voneinander profitieren. Wenn die kulturellen, kulinarischen und natürlichen Angebote auf beiden Seiten der Grenze besser sichtbar gemacht 7

10 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] in beide regio s overigens fors kleiner dan het effect van een groei van het aantal banen. Dat geldt ook voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder grensbarrières zou in beide regio s het aantal beschikbare ziekenhuisbedden groter zijn. Hiervan profiteren vooral de inwoners van de Achterhoek. De spreiding van onderwijsinstellingen in deze grensregio laat zien dat als de grens er niet zou zijn, de inwoners van Kreis Borken erop vooruitgaan in de nabijheid van hogeschoolinstellingen, terwijl voor de inwoners van de Achterhoek het aanbod stijgt voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Op het gebied van het winkelaanbod profiteren de inwoners van beide regio s in vergelijkbare mate. Het slechten van grensbarrières is echter niet eenvoudig. Een belangrijk deel van die barrières wordt namelijk veroorzaakt door culturele verschillen, zoals taalverschillen. Die barrière zou met het stimuleren van tweetalig onderwijs kunnen worden geslecht, maar daarvoor is een lange adem nodig. Ook het gelijkschakelen van fiscale en juridische regels op de arbeidsmarkt is niet eenvoudig te realiseren en vraagt om een flinke inspanning van de beide landelijke overheden. Meer kleinschalige vormen van samenwerking tussen bedrijven, sociale diensten en onderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens zijn sneller en eenvoudiger lokaal te realiseren, maar daarmee kan naar verwachting maar een klein deel van de barrières worden geslecht. Op het gebied van voorzieningen kunnen lokale en regionale overheden zelfstandig belangrijke resultaten boeken. Hetzelfde geldt voor het beter benutten van elkaars zorg- en onderwijsvoorzieningen. Hoewel ook op die terreinen institutionele barrières bestaan waarvoor tussenkomst van de landelijke overheden noodzakelijk is. Zoals bijvoorbeeld bij verschillen in het onderwijssysteem en de rol van verzekeraars in de ziekenhuiszorg. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit deze Atlas van kansen voor de grensregio s Achterhoek en Borken. De door het bureau Procap geïnterviewde sleutelfiguren uit de regio bevestigen deze conclusies, en laten zien dat grensoverschrijdende samenwerking veel kan opleveren en dat er veel mogelijk is als er wordt doorgezet. Deze Atlas van kansen brengt de potentie van die verdergaande grensoverschrijdende samenwerking letterlijk in kaart. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarmee de grensoverschrijdende samenwerking verder stimuleren. 8

11 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] und besser genutzt werden, wird sich die Anziehungskraft beider Regionen erhöhen. Die Einwohner des Kreises Borken werden relativ gesehen etwas mehr von einer Zunahme der kulturellen und kulinarischen Angebote profitieren als die Bewohner im Achterhoek. Die hieraus resultierenden Effekte wären in beiden Regionen jedoch deutlich kleiner als der Effekt des Arbeitsplatzzuwachses. Dasselbe gilt auch für Basiseinrichtungen im Bereich des Gesundheits- und Bildungswesens und des Einzelhandels. Ohne Grenzbarrieren wären in beiden Regionen für die Bevölkerung mehr Krankenhausbetten verfügbar. Hiervon würden vor allem die Bewohner des Achterhoek profitieren. Auch die Verbreitung von Bildung in dieser Grenzregion zeigt, dass, wenn es die Grenze nicht gäbe, die Einwohner des Kreises Borken einen Vorteil bekämen, wenn es um die Laufnähe zu universitären Einrichtungen geht, während für die Bewohner des Achterhoek das Angebot an weiterführenden Schulen und berufsbildenden Einrichtungen steigen würde. Im Bereich des Einzelhandels würden die Menschen in beiden Regionen in einem ähnlichen Ausmaß profitieren. Ein Abbau von Grenzbarrieren ist nicht ganz einfach. Ein wesentlicher Teil der Barrieren wird verursacht durch kulturelle Divergenzen, wie beispielsweise dem Sprachenunterschied. Diese Barriere könnte durch die Stimulierung eines bilingualen Unterrichts überwunden werden, doch ist dafür ein langer Atem vonnöten. Auch eine Angleichung der steuerlichen und rechtlichen Vorschriften auf dem Arbeitsmarkt ist nicht so einfach zu realisieren und erfordert große Anstrengungen beider nationalen Regierungen. Kleinere Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, sozialen Diensten und Bildungseinrichtungen auf beiden Grenzseiten wären schneller und einfacher lokal zu realisieren, dies würde jedoch aller Voraussicht nach nur zu einem teilweisen Barrierenabbau führen. Im Bereich der Einrichtungen können lokale und regionale Behörden selbständig signifikante Ergebnisse für sich verbuchen. Das gleiche gilt bei der besseren Nutzung der jeweils anderen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Doch auch in diesen Bereichen bestehen noch institutionelle Barrieren, so dass hier Handlungsbedarf vonseiten der nationalen Regierungen besteht - beispielsweise bei den Unterschieden im 9

12 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 10

13 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Bildungssystem und bei der Rolle der Krankenkassen im Gesundheitssystem. Dies sind die wichtigsten Schlussfolgerungen des Atlas der Chancen für die Grenzregionen Achterhoek und Borken. Die vom Büro Procap interviewten Schlüsselpersonen aus der Region bestätigen diese Befunde und zeigen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr gewinnbringend sein kann und dass vieles möglich ist, wenn es denn durchgesetzt wird. Dieser Atlas der Chancen macht die weiterführende grenzüberschreitende Zusammenarbeit anschaulich. Das Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [Ministerium für Inneres und Königreichsangelegenheiten] will damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter stimulieren. 11

14 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 2 Inleiding Grensregio s zijn bijzonder. De ligging aan de grens biedt soms unieke voordelen maar zorgt ook voor een aantal nadelen. Sommige grensregio s in Nederland hebben mede hierdoor zelfs te maken met een krimpende bevolking. Aan de andere kant van de grens in Duitsland en België is dat meestal nog niet het geval. Maar ook die regio s hebben over het algemeen een lagere aantrekkingskracht dan regio s die meer centraal liggen, waardoor ook daar in de toekomst sneller de effecten van demografische veranderingen te verwachten zijn. Grensregio s hebben te maken met grensbarrières, waardoor ze niet ten volle kunnen profiteren van de banen en voorzieningen die zich aan de andere kant van de grens bevinden. Daardoor zijn de carrièrekansen van de inwoners van grensregio s, en de omvang en diversiteit aan voorzieningen die ze tot hun beschikking hebben, over het algemeen lager dan in andere regio s. Om die reden zijn veel grensregio s minder in trek bij verhuizende huishoudens, waardoor ze gevoeliger zijn voor bevolkingsdaling, vergrijzing, en een uittocht van kansrijke en hoogopgeleide jongeren (brain drain). Die relatieve achterstand van grensregio s biedt echter ook kansen voor de toekomst. Want omdat de relatieve achterstandspositie van grensregio s een institutionele verklaring (de genoemde grensbarrières) heeft, zijn er ook kansen om die achterstand met beleid in te lopen. Als grensbarrières met grensoverschrijdende samenwerking kunnen worden verlaagd, heeft dat naar verwachting een forse impact op de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de regio s aan beide kanten van de grens. De omvang en richting (positief of negatief) van dat effect zal echter niet voor elke grensregio gelijk zijn. Die zijn mede afhankelijk van de vraag wat er zich aan de andere kant van de grens bevindt. Deze Atlas van kansen brengt dat voor de grensregio s Achterhoek (Nederland) en Borken (Duitsland) in kaart. Daarnaast maakt de Atlas van kansen duidelijk op welke terreinen winst te boeken is met grensoverschrijdende samenwerking, wat de bestaande grensbarrières zijn, en hoe grenzen het beste kunnen worden geslecht. 12

15 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 2 Einleitung Grenzregionen sind etwas Besonderes. Die Grenzlage bietet mitunter einzigartige Vorteile, schafft aber auch eine Reihe von Nachteilen. Einige Grenzregionen in den Niederlanden haben beispielsweise mit einer sinkenden Bevölkerungszahl zu kämpfen. Auf der anderen Grenzseite, in Deutschland und Belgien, ist dies zumeist noch nicht der Fall. Aber auch dortige Regionen üben in der Regel, im Vergleich zu eher zentral gelegenen Gegenden, eine geringere Anziehungskraft aus, so dass auch hier in der Zukunft schneller die Auswirkungen des demografischen Wandels zu erwarten sein werden. Grenzregionen müssen sich mit Grenzbarrieren auseinandersetzen, so dass sie nicht vollends von den Arbeitsplätzen und Einrichtungen auf der anderen Grenzseite profitieren können. Dadurch sind die Karrierechancen der Bewohner von Grenzregionen, und der Umfang und die Vielfalt der Einrichtungen, die sie zur Verfügung haben, im Allgemeinen niedriger als in anderen Regionen. Aus diesem Grund sind viele Grenzregionen weniger beliebt bei umziehenden Haushalten, und sind damit anfälliger für Bevölkerungsrückgang, Vergreisung und die Abwanderung von zukunftsträchtigen und gut ausgebildeten jungen Menschen (brain drain). Dieser relative Rückstand der Grenzregionen birgt jedoch auch Chancen für die Zukunft. Da es für die relative Rückstandsposition der Grenzregionen eine institutionelle Erklärung gibt (die so genannten Grenzbarrieren), gibt es auch die Möglichkeiten den Rückstand politisch-programmatisch aufzuholen. Wenn Grenzbarrieren durch grenzübergreifende Zusammenarbeit abgebaut werden können, hat das voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Anziehungskraft und die wirtschaftliche Vitalität der Regionen auf beiden Seiten der Grenze. Der Umfang und die Richtung (ob positiv oder negativ) dieses Effektes werden nicht für jede Grenzregion gleich sein. Dieses ist mitunter abhängig von der Frage, was sich auf der anderen Seite der Grenze befindet. Dieser Atlas der Chancen veranschaulicht dies für die Grenzregionen Achterhoek (Niederlande) und Borken (Deutschland). Darüber hinaus macht der Atlas der Chancen deutlicht, in welchen Bereichen Gewinne mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erzielt werden können, was die 13

16 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] De Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken begint met een theoretische inleiding waarin de specifieke kansen en problemen van grensregio s op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten worden beschreven en geanalyseerd. Die theoretische inleiding biedt de benodigde bagage om de uitkomsten uit het cijfermatige deel van de Atlas van kansen te kunnen interpreteren. Dat cijfermatige deel begint in hoofdstuk 4, waarin de regio s Achterhoek en Borken worden afgebakend, en de samenstelling van de bevolking in beide regio s in kaart wordt gebracht. In de hoofdstukken 5 tot en met 7 wordt de relatieve positie van de regio s Achterhoek en Borken op het gebied van werken, wonen en voorzieningen beschreven én verklaard. In die hoofdstukken wordt bovendien een cijfermatige inschatting gemaakt van de potentie om die relatieve positie met beleid te verbeteren; in welke mate verandert de aantrekkingskracht en de economische vitaliteit van de regio s Achterhoek en Borken als grensbarrières worden geslecht of verlaagd? Hoofdstuk 8 doet tot slot suggesties voor beleidsprioriteiten van grensoverschrijdende samenwerking. Dat hoofdstuk is deels gebaseerd op vijftien interviews met sleutelfiguren uit de beide regio s die door bureau Procap zijn afgenomen, en waarvan gedetailleerd verslag wordt gedaan in de bijlage bij dit rapport. Bestaande grensbarrières worden in hoofdstuk 8 inzichtelijk gemaakt. En er worden suggesties gedaan hoe deze barrières zouden kunnen worden verlaagd, en welke instanties hiervoor logischerwijs aan de lat staan. Op die manier is de Atlas van kansen behulpzaam bij grensoverschrijdende samenwerking met als doel om problemen die specifiek zijn voor grensregio s voor te zijn, de oorzaken ervan aan te pakken, of de negatieve gevolgen ervan te bestrijden. 14

17 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] bestehenden Grenzbarrieren sind, und wie Hindernisse am besten überwunden werden können. Der Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken beginnt mit einer theoretischen Einführung, in der die spezifischen Chancen und Probleme der Grenzregionen auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beschrieben und analysiert werden. Die theoretische Einführung bietet das notwendige Rüstzeug, um die Ergebnisse aus dem numerischen Teil des Atlas der Chancen zu interpretieren. Der numerische Teil beginnt in Kapitel 4, in dem die Regionen Achterhoek und Borken definiert werden und die Zusammensetzung der Bevölkerung beider Regionen zur Darstellung kommt. In den Kapiteln 5 bis 7 wird die relative Position der Regionen Achterhoek und Borken im Bereich von Arbeit, Wohnen und Einrichtungen beschrieben und erläutert. In diesen Kapiteln wird außerdem numerisch das Potenzial eingeschätzt, wie die relative Position programmatisch zu verbessern wäre; inwieweit ändern sich die Anziehungskraft und die wirtschaftliche Vitalität der Regionen Achterhoek und Borken, wenn die Grenzbarrieren reduziert oder abgebaut werden? Kapitel 8 macht schlussendlich Vorschläge für die Prioritäten in der Zusammenarbeit. Dieses Kapitel basiert zum Teil auf fünfzehn, vom Büro Procab geführten, Interviews mit wichtigen Schlüsselpersonen aus beiden Regionen. Das detaillierte Protokoll findet sich in der Anlage 1 zu diesem Bericht. Die bestehenden Grenzbarrieren werden in Kapitel 8 verdeutlicht, und es werden Vorschläge unterbreitet, wie diese Barrieren verringert werden können und welche Behörden hierfür logischerweise infrage kommen. Auf diese Weise ist der Atlas der Chancen hilfreich bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, mit dem Ziel, sich den spezifischen Problemen der Grenzregionen zu widmen, die Ursachen anzupacken, oder die negativen Auswirkungen davon zu bekämpfen. 15

18 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3 De theorie achter de Atlas van kansen Grensregio s ondervinden over het algemeen nadeel van het bestaan van landsgrenzen. Door grensbarrières profiteren de inwoners van grensregio s minder van het aanbod banen en voorzieningen in de omgeving dan inwoners van andere regio s. Hierdoor worden grensregio s door mensen en bedrijven vaak minder aantrekkelijk gevonden als vestigingsplaats dan meer centraal gelegen regio s. Om die reden is de werkloosheid in grensregio s vaak hoger dan gemiddeld en lopen ze meer risico op bevolkingskrimp. Met theorieën uit de stedelijke economie en de economische geografie is die bijzondere positie goed te verklaren. In dit hoofdstuk zal blijken dat die theorieën veel aanknopingspunten bieden om de kansen om de positie van grensregio s met grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren, in te schatten. 3.1 De last van ligging aan de grens De bijzondere positie van grensregio s is het beste te begrijpen aan de hand van de werking van de woningmarkt. In een vrije woningmarkt stemmen mensen (die zich dat kunnen permitteren) met hun voeten. Ze verhuizen van de minst aantrekkelijke plekken naar de meest aantrekkelijke woonlocaties. Woonlocaties die een combinatie bieden van veel werk op acceptabele reisafstand, een grote diversiteit aan voorzieningen, mooie woningen en weinig overlast en onveiligheid worden over het algemeen de meest aantrekkelijke woonlocaties gevonden. 1 Omdat het aantal beschikbare banen en voorzieningen in grensregio s over het algemeen lager is dan gemiddeld, zijn woonlocaties in die grensregio s vaak minder in trek. Dat komt omdat grensregio s vaak ver weg liggen van de nationale economische centra en zich letterlijk aan de uiteinden van de nationale infrastructurele netwerken bevinden. Maar ook andere grensbarrières spelen een rol, zoals regelgeving die over de grens ineens anders is waardoor het functioneren van de arbeidsmarkt wordt belemmerd. Door deze negatieve grenseffecten worden grensregio s veelal minder aantrekkelijke woonlocaties gevonden. 2 1 G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers, Nijmegen). 2 S. Brakman e.a., 2012: The Border Population Effects of EU Integration. Journal of Regional Science 52(1): pp

19 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3 Die Theorie hinter dem Atlas der Chancen Grenzregionen erfahren im Allgemeinen einen Nachteil durch bestehende nationale Grenzen. Durch Grenzbarrieren können die Bewohner der Grenzregionen vom Angebot an Arbeitsplätzen und Einrichtungen in der Umgebung weniger profitieren als die Bewohner anderer Regionen. Hierdurch finden Menschen und Unternehmen Grenzregionen als Standort oft weniger attraktiv als die mehr zentral gelegenen Regionen. Aus diesem Grund ist in Grenzregionen die Arbeitslosigkeit oft überdurchschnittlich hoch und sie tragen ein höheres Risiko des Bevölkerungsrückgangs. Mit Theorien aus der städtischen Wirtschaft und der Wirtschaftsgeographie kann diese besondere Position gut erklärt werden. In diesem Kapitel wird sich zeigen, dass diese Theorien viele Anknüpfungspunkte bieten, um die Chancen einzuschätzen, wie die Position von Grenzregionen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert werden kann. 3.1 Von der Last an der Grenze zu liegen Die besondere Stellung der Grenzregionen kann am besten anhand der Funktionsweise des Wohnmarktes verstanden werden. Auf einem freien Wohnmarkt stimmen die Menschen mit den Füßen ab (wer es sich leisten kann). Sie ziehen von den unattraktivsten Orten in die anziehensten Wohngegenden. Standorte, die eine Kombination aus Arbeit mit akzeptabler Fahrtzeit, einer Vielzahl an Einrichtungen, schönen Häusern und mit nur wenig Unannehmlichkeiten und Bedrohungen bieten, werden in der Regel als die attraktivsten Wohnlagen angesehen. 1 Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze und Einrichtungen in den Grenzregionen in der Regel niedriger ist als im Durchschnitt, sind die Wohngegenden dort oft weniger beliebt. Das kommt, weil Grenzregionen zumeist weit entfernt von den national-wirtschaftlichen Zentren sind und sich buchstäblich an den Enden der nationalen infrastrukturellen Netzwerke befinden. Auch andere Grenzbarrieren spielen eine Rolle, beispielsweise Gesetze und Vorschriften, die hinter der Grenze plötzlich andere sind und das Funktionieren des Arbeitsmarktes behindern. 1 G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad [Die attraktive Stadt] (VOC Uitgevers, Nijmegen). 17

20 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Om die reden trekken jonge, kansrijke en hoogopgeleide mensen er weg, en bestaat het risico dat op termijn ook de natuurlijke aanwas afneemt. Als dat mechanisme op gang komt, loopt een regio risico om te krimpen. Regionale verschillen in bevolkingsontwikkeling zijn immers afhankelijk van regionale verschillen in geboorte, sterfte en migratie. Verschillen in migratiesaldo bieden een belangrijkere verklaring voor de structurele regionale verschillen in bevolkingsontwikkeling dan verschillen in geboortesaldo. Niet alleen omdat die verschillen groter zijn, maar ook omdat een positief migratiesaldo sterk correleert met een geboorteoverschot; regio s die in trek zijn bij jonge huishoudens krijgen een jongere bevolking en daardoor hogere geboorte- en op langere termijn lagere sterftecijfers. 3 Toch leidt een lage aantrekkingskracht niet altijd, overal en onmiddellijk tot krimp en leegstand. Dat komt omdat de woningmarkt vaak helemaal geen vrije markt is, zoals in de redenering hierboven werd verondersteld. Op plekken waar de vraag naar woningen snel stijgt, neemt het aanbod niet automatisch (even snel) toe. Het kost immers tijd om woningen te bouwen, waardoor het aanbod slechts langzaam kan toenemen. Bovendien zijn veel huishoudens om financiële of emotionele redenen gebonden aan hun woning en woonomgeving, waardoor ze niet (in staat zijn om te) reageren op negatieve schokken (zoals een fabriekssluiting). Een wellicht belangrijkere reden is dat wet- en regelgeving (ruimtelijke ordening) ervoor zorgt dat er soms niet wordt gebouwd op plekken waar de vraag het grootst is, maar op plekken die door de overheid het meest gewenst zijn. Als het aanbod sterk gereguleerd is, hoeft de relatief lage aantrekkingskracht van grensregio s zich niet meteen te vertalen in een krimpende bevolking en leegstand. In dat geval zijn lage en dalende huizenprijzen en prijzen van grond voor woningbouw een goede indicator voor de relatieve aantrekkingskracht van grensregio s. 4 Kaart 3.1 laat zien dat er vooral in de grensregio s in het oosten van Duitsland sprake is van een krimpende bevolking, en in een beperkt aantal 3 G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2010: Krimp!?, in: Atlas voor gemeenten 2010 (Atlas voor gemeenten, Utrecht). 4 H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings, W. Vermeulen, 2010: Stad en land (Cpb, Den Haag). 18

21 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Durch diese negativen Grenzeffekte werden Grenzregionen vielfach als weniger anziehende Wohnlagen bewertet. 2 Deshalb ziehen junge zukunftsträchtige und hoch gebildete Leute dort weg, und besteht zudem die Gefahr, dass mit der Zeit das natürliche Wachstum abnimmt. Wenn dieser Mechanismus in Gang kommt, läuft eine Region Gefahr zu schrumpfen. Regionale Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung sind schließlich abhängig von regionalen Unterschieden in Geburtsraten, Sterbefällen und Migration. Unterschiede im Migrationssaldo bieten eine bessere Erklärung für die strukturellen regionalen Unterschiede im Bevölkerungswachstum als für die Unterschiede im Geburtensaldo. Nicht nur, weil die Unterschiede größer sind, sondern auch, weil ein positiver Migrationssaldo stark mit dem Geburtenüberschuss korreliert; Regionen, die bei jungen Haushalten beliebt sind, verfügen über eine jüngere Bevölkerung, dadurch eine höhere Geburtenrate und auf längere Sicht geringere Sterbezahlen. 3 Doch führt eine geringe Anziehungskraft nicht immer, überall und unmittelbar zu Schwund und Leerstand. Dies kommt, weil der Wohnmarkt oft gar kein freier Markt ist, so wie es vorhergehend angenommen wurde. An Orten, an denen die Nachfrage nach Wohnraum schnell steigt, nimmt das Angebot nicht automatisch (gleichermaßen schnell) zu. Es braucht zumindest Zeit, um Wohnraum zu bauen, wodurch die Versorgung nur langsam zunehmen kann. Darüber hinaus sind viele Haushalte aus finanziellen oder emotionalen Gründen gebunden an ihre Wohn- und Lebensräume, wodurch sie nicht auf negative Schocks (z.b. eine Betriebsschließung) reagieren (können). Ein vermutlich wichtigerer Grund ist, dass Gesetze und Vorschriften (Raumordnung) dafür sorgen, dass manchmal nicht an Orten gebaut wird, an denen die Nachfrage am größten ist, sondern an Orten, die von den Behörden am meisten gewünscht werden. Wenn das Angebot stark reguliert ist, muss sich die relativ geringe Anziehungskraft der Grenzregionen nicht sofort übersetzen in Bevölkerungsrückgang und Leerstand. In diesem Fall 2 S. Brakman et.al., 2012: The Border Population Effects of EU Integration. Journal of Regional Science 52(1): pp G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2010: Krimp!? [Schwund?!], in: Atlas voor gemeenten 2010 (Atlas voor gemeenten, Utrecht). 19

22 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] grensregio s in Nederland. Maar kaart 3.2 laat zien dat de huizenprijzen in de meeste grensregio s wel lager zijn dan gemiddeld. Dat is zoals gezegd een indicatie dat de aantrekkingskracht van die regio s wel degelijk lager is dan gemiddeld waardoor het toekomstige risico op krimp reëel is. In Duitsland hebben met name de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Sachsen te maken met feitelijke bevolkingsdaling (zie kaart 3.1). Aan de grens met Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk is er sprake van een tweeledig beeld. In de regio Saarland, in het noorden en in delen van het Ruhrgebied is er sprake een licht afnemende bevolking. Maar in de meeste regio s aan de grens met Nederland blijft de bevolking constant, of is er sprake van lichte groei. De meeste bevolkingsgroei vindt in Duitsland plaats in en rond grote steden, zoals Hamburg, Berlijn, Stuttgart, Frankfurt en München. Dit zijn ook de regio s waar de huizenprijzen het hoogst zijn (zie kaart 3.2). En de verwachting is ook dat dit de regio s zijn waar de bevolking in de toekomst zal blijven groeien. In Nederland zijn het de grensregio s in het noordoosten, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen waar de bevolking daalt. Deze regio s hebben vooral te maken met een negatief migratiesaldo. Door een relatief hoog aantal geboorten leidde dit in het verleden per saldo nog niet tot krimp. Maar nu in Nederland het geboortecijfer sterk is afgenomen, is het niet verwonderlijk dat het juist deze grensregio s zijn die als eerste met een dalende (beroeps)bevolking worden geconfronteerd. Net als in Duitsland zijn de woningprijzen in Nederland het hoogst in de meest geagglomereerde regio s in en nabij de Randstad, en de verwachting is dat die trend zich de komende decennia zal voortzetten. 5 In tegenstelling tot Duitsland en Nederland kent België geen regio s waar de bevolking afneemt. Maar de huizenprijzen in de grensregio s laten wel een duidelijk afwijkend patroon zien; vooral in Wallonië langs de Franse grens, maar ook in de regio Luik zijn de huizenprijzen lager dan gemiddeld. In Brussel zijn de huizenprijzen het hoogst, maar ook in een aantal Vlaamse regio s aan de grens met Nederland zijn de huizenprijzen relatief hoog. Dit wat afwijkende beeld ten opzichte van Nederland en Duitsland is waarschijnlijk te verklaren door de taalgrens, waardoor er ook binnen België sprake is van grensbarrières. 5 Hilbers, H. e.a. 2011: Nederland in 2040: een land van regio s - Ruimtelijke Verkenning Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 20

23 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] sind niedrige und fallende Wohn- und Grundstückspreise ein guter Indikator für die relative Anziehungskraft von Grenzregionen. 4 Karte 3.1 zeigt, dass vor allem die Grenzregionen im östlichen Deutschland vom Bevölkerungsrückgang betroffen sind, ebenso wie eine begrenzte Zahl an Grenzregionen in den Niederlanden. Im Gegensatz dazu zeigt die Karte 3.2, dass Wohnpreise in den meisten Grenzregionen niedriger liegen als im Durchschnitt. Dies ist, wie gesagt, ein Indiz dafür, dass die Anziehungskraft dieser Regionen durchschnittlich tatsächlich niedriger ist, was in Zukunft die Gefahr von Schwund real werden lässt. In Deutschland haben vor allem die Bundesländer Mecklenburg- Vorpommern und Sachsen mit einem tatsächlichen Bevölkerungsrückgang zu kämpfen (siehe Karte 3.1). An der Grenze zu den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich ergibt sich ein zweideutiges Bild. Im Saarland, im Norden und in Teilen des Ruhrgebiets ist von einer leicht abnehmenden Bevölkerung die Rede. In den meisten Regionen an der Grenze zu den Niederlanden bleibt die Bevölkerung aber konstant, oder verzeichnet sogar ein leichtes Wachstum. Der höchste Bevölkerungszuwachs in Deutschland findet sich in und um die großen Städte wie Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt und München. Dies sind auch die Regionen, in denen die Wohnpreise am höchsten sind (siehe Karte 3.2), und die Erwartung ist, dass dies die Regionen sein werden, in denen die Bevölkerungszahl auch zukünftig weiter anwachsen wird. In den Niederlanden sind die Grenzregionen im Nordosten, Limburg und Zeeland von einer rückläufigen Bevölkerungszahl betroffen. Diese Regionen haben vor allem mit einem negativen Migrationssaldo zu kämpfen. Durch eine relativ hohe Geburtenzahl führte dies in der Vergangenheit unterm Strich noch nicht zu einem Bevölkerungsmangel. Da aber nun in den Niederlanden die Geburtenrate generell stark zurückgegangen ist, ist es nicht verwunderlich, dass gerade diese Grenzregionen als erstes mit abnehmenden (arbeitenden) Bevölkerungszahlen konfrontiert sind. Ähnlich zu Deutschland sind die Wohnpreise in den Niederlanden am höchsten in den meist agglomerierten Regionen, in und um die Randstad [westniederländischer Ballungsraum umfasst die Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht einschließlich der jeweils gut 4 H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings, W. Vermeulen, 2010: Stad en land [Stadt und Land] (Cpb, Den Haag). 21

24 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 22

25 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] entwickelten Randgemeinden], und die Erwartung ist, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen wird. 5 Im Gegensatz zu Deutschland und den Niederlanden sind in Belgien keine Regionen von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. Die Wohnpreise in den Grenzregionen lassen jedoch bereits ein deutlich abweichendes Muster erkennen; vor allem in Wallonien entlang der französischen Grenze, aber auch in der Region Lüttich, sind die Wohnpreise überdurchschnittlich niedrig. Am höchsten gestalten sich die Wohnpreise in Brüssel, und auch in vielen flämischen Regionen an der Grenze zu den Niederlanden sind die Wohnpreise relativ hoch. Dieses etwas andere Bild, verglichen mit den Niederlanden und Deutschland, ist wahrscheinlich zu erklären mit der Sprachgrenze, so dass auch innerhalb von Belgien von Grenzbarrieren gesprochen werden muss. 5 Hilbers, H. et.al. 2011: Nederland in 2040: een land van regio s - Ruimtelijke Verkenning 2011 [Die Niederlande im Jahr 2040: ein Land der Regionen - Räumliche Erforschung 2011]. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving [Planbüro für den Lebensraum]. 23

26 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.2 Locatietheorieën Dat grensregio s minder in trek zijn bij verhuizende huishoudens en bedrijven is goed te verklaren uit locatietheorieën uit de stedelijke economie en economische geografie. Deze theorieën bieden verklaringen waarom zowel bedrijven als huishoudens graag dicht op elkaar zitten en waarom bepaalde steden en stedelijke agglomeraties attractiever zijn dan andere. De zogenoemde New Economic Geography van Nobelprijswinnaar Krugman 6 benadrukt de voordelen van stedelijke agglomeraties voor bedrijven. Een ruimtelijke concentratie van bedrijven en huishoudens biedt verschillende schaalvoordelen 7 waardoor bedrijven productiever zijn. Op de eerste plaats een grotere keuze uit toeleveranciers (input sharing) waardoor er meer gevarieerde en goedkope inkoopmogelijkheden zijn. Omgekeerd bieden grootstedelijke agglomeraties ook meer afzetmogelijkheden in de directe omgeving (het thuismarktvoordeel). Ook het aanbod potentiële werknemers is in de stad groter waardoor er een betere matching is wat weer tot een hogere productiviteit leidt (labor market pooling). Tot slot zorgt een concentratie van bedrijven en huishoudens voor zogenaamde kennisspillovers. Kennisuitwisseling bewust of onbewust wordt bevorderd door een hoge dichtheid van mensen en zorgt door leereffecten voor een stijging van de productiviteit. Dit effect wordt verder versterkt als er in steden relatief veel hoogopgeleide mensen wonen en werken (het zogenaamde human capital). 8 De voordelen van ruimtelijke concentratie hebben echter ook een keerzijde: files, hogere grond- en vastgoedprijzen en hogere lonen (hoe productiever de werknemer hoe hoger het loon). Dit leidt ertoe dat steden niet oneindig zullen doorgroeien en dat bepaalde sectoren (die minder voordelen ervaren dan andere) de stad uittrekken (industrie) terwijl andere (die profiteren van deze voordelen) zich juist bovengemiddeld in steden bevinden, zoals de financiële en zakelijke dienstverlening. De concentratie van bedrijven biedt in de New Economic Geography ook voordelen voor huishoudens. In stedelijke agglomeraties is een breed 6 P.R. Krugman, 1991: Increasing returns and economic geography, in: Journal of Political Economy, 99, pp Interne schaalvoordelen van bedrijven hebben betrekking op de voordelen die samenhangen met een grotere omvang van de productie en volledig los staan van de locatie van een bedrijf. 8 E.L. Glaeser, A. Saiz, 2003: The rise of the Skilled City, NBER working paper 10191; C.J. Simon, C. Nardinelli 2002 Human Capital and the rise of American Cities, Regional Science and Urban Economics 32(1):

27 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.2 Standorttheorien Dass Grenzregionen weniger beliebt sind bei umziehenden Haushalten und Unternehmen lässt sich gut erläutern anhand von Standorttheorien aus der städtischen Wirtschaft und Wirtschaftsgeographie. Diese Theorien bieten Erklärungen, warum Unternehmen und Haushalte gerne räumlich nah beieinander sind und warum bestimmte Städte und Ballungsräume attraktiver sind als andere. Die sogenannte New Economic Geography des Nobelpreisträgers Krugman 6 betont die Vorteile der städtischen Agglomerationen für Unternehmen. Eine räumliche Konzentration an Unternehmen und Haushalten bietet verschiedene Größenvorteile 7, durch die es Unternehmen ermöglicht wird produktiver zu sein. In erster Linie betrifft dies die größere Auswahl an Zulieferern (input sharing), wodurch sich vielfältigere und günstigere Einkaufsmöglichkeiten finden. Umgekehrt bieten große Ballungszentren mehr Absatzmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung an (Heimvorteil). Auch das Angebot an potentiellen Arbeitnehmern ist in der Stadt größer, so dass ein besseres Matching entsteht, was wiederum zu einer erhöhten Produktivität führt (labor market pooling). Schließlich sorgt eine Konzentration an Unternehmen und Haushalten auch für sogenannte Wissens-Spillovers. Der Austausch von Wissen bewusst oder unbewusst wird befördert durch die räumliche Nähe und hohe Dichte an Menschen und sorgt durch Lerneffekte für eine Steigerung der Produktivität. Dieser Effekt wird weiter verstärkt, wenn in den Städten relativ viele gut ausgebildete Menschen leben und arbeiten (das sogenannte human capital). 8 Die Vorteile der räumlichen Konzentration haben jedoch auch eine Kehrseite: Staus, höhere Grundstücks- und Wohnpreise und höhere Löhne (je produktiver der Arbeitnehmer, desto höher die Löhne). Dies führt dazu, dass Städte nicht unendlich wachsen und bestimmte Sektoren (die weniger Vorteile haben als andere) aus der Stadt heraus ziehen (Industrie), während 6 P.R. Krugman, 1991: Increasing returns and economic geography, in: Journal of Political Economy, 99, pp Interne Größenvorteile von Unternehmen beziehen sich auf die Vorteile, die verbunden sind mit einem größeren Produktionsumfang und vollständig unabhängig sind von der Lage eines Geschäfts. 8 E.L. Glaeser, A. Saiz, 2003: The rise of the Skilled City, NBER working paper 10191; C.J. Simon, C. Nardinelli, 2002: Human Capital and the rise of American Cities, Regional Science and Urban Economics 32(1):

28 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] aanbod van (potentiële) banen en liggen de lonen hoger (het nadeel voor bedrijven is hier juist een voordeel voor huishoudens). Het groeiend aantal tweeverdieners zorgt ervoor dat dit effect wordt versterkt. De vraag naar strategische woonplaatsen waar beide partners hun carrièrewensen kunnen verwezenlijken neemt toe en daarmee het belang van het aanbod aan banen binnen acceptabele reistijd. 9 Tegenover deze voordelen van een hoge concentratie van bedrijven ondervinden huishoudens hiervan ook nadelen zoals files, hogere woonlasten en leefbaarheidsproblemen. Vanuit de stedelijke economie wordt hiernaast het belang van stedelijke consumptievoordelen voor huishoudens benadrukt. Glaeser focust in de consumer city theorie op het belang van specifiek stedelijke consumptiemogelijkheden die steden aantrekkelijke woonplekken maken. 10 Het gaat hierbij om een combinatie van een groot en divers aanbod aan cultuur, horeca, winkels, evenementen zogenaamde amenities of woonattracties die uniek voor stedelijke gebieden zijn. Deze voordelen komen primair terecht bij huishoudens in en nabij deze steden. Samenvattend betekent dit dat de aantrekkingskracht van steden en regio s op huishoudens verklaard kan worden door een combinatie van de productievoordelen voor bedrijven die zich vertalen in voordelen voor huishoudens (aanbod en loonniveau van werk) en consumptievoordelen (woonattracties). Empirisch onderzoek in Nederland laat zien dat de beschikbaarheid van werk en woonattracties het verhuisgedrag van Nederlandse huishoudens beide voor ongeveer de helft verklaren. 11 Ook voor België 12 en Duitsland geldt dat de combinatie van bereikbaarheid van banen en woonattracties het migratiegedrag en de huizenprijsverschillen vrijwel volledig verklaren. Cruciaal is hierbij dat deze voordelen van steden niet stoppen bij de grenzen van de stad. Gemeenten die vlakbij een grote stad liggen profiteren natuurlijk ook van het stedelijke aanbod. Voor inwoners van bijvoorbeeld Haarlem of Kreis Fürstenfeldbruck liggen respectievelijk Amsterdam en 9 J. Compton, R.A. Polak, 2004: Why are power couples increasingly concentrated in large metropolitan area s, NBER working Paper 10918; D. Costa, E. Kahn, 2000: Power couples: changes in the locational choice of the college educated, , in: Quarterly Journal of Economics, 115, 4 pp E.L. Glaeser, J. Kolko, A. Saiz, 2001: Consumer City, in: Journal of Economic Geography, pp G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers, Nijmegen). 12 Zie bijvoorbeeld A. Devogelaer, 2004: Ruimtelijke economie van de Belgische steden: determinanten, inzet en vooruitzichten. (Federaal Planbureau, Brussel). 28

29 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] andere (die überdurchschnittlich von diesen Vorteilen profitieren) sich gerade in überdurchschnittlicher Zahl in den Städten befinden, wie beispielsweise die Finanz- und Unternehmensdienstleistungen. Die Konzentration an Unternehmen bietet in der New Economic Geography auch Vorteile für Haushalte. In städtischen Agglomerationen gibt es ein breites Angebot an (potentiellen) Arbeitsplätzen und die Löhne dort sind höher (der Nachteil für Unternehmen wird hier gerade zum Vorteil für Haushalte). Die wachsende Zahl an Doppelverdienern sorgt dafür, dass dieser Effekt verstärkt wird. Die Nachfrage nach strategischen Wohnorten, an denen beide Partner ihre Berufswünsche verwirklichen können, nimmt zu und damit die Bedeutung der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit. 9 Für die Haushalte stehen den Vorteilen durch die Unternehmensdichte aber auch Nachteile gegenüber, wie z.b. Staus, höhere Wohnkosten und Einbußen in der Lebensqualität. Aus Blick der städtischen Wirtschaft wird hier die Bedeutung der städtischen Konsumvorteile für Haushalte betont. Glaeser fokussiert in der consumer city -Theorie die Bedeutung der spezifischen städtischen Konsummöglichkeiten, die die Städte zu attraktiven Wohnplätzen machen. 10 Es handelt sich hierbei um eine Kombination von einem großen und vielfältigen Angebot an Kultur, Gastgewerbe, Geschäften und Veranstaltungen - sogenannte amenities oder Wohnanreize die spezifisch und einzigartig für die städtischen Gebiete sind. Diese Vorteile kommen primär privaten Haushalten in und um diese Städte zugute. Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Anziehungskraft der Städte und Regionen auf Haushalte erklärt werden kann durch eine Kombination von Produktionsvorteilen für Unternehmen, die sich übersetzen in Vorteile für Haushalte (Nachfrage an und Lohnniveau von Arbeit) und Konsumvorteilen (Wohnanreize). Empirische Untersuchungen in den Niederlanden zeigen, dass die Verfügbarkeit von Arbeit und Wohnanreizen das Umzugsverhalten der niederländischen Haushalte etwa je zur Hälfte 9 J. Compton, R.A. Polak, 2004: Why are power couples increasingly concentrated in large metropolitan area s, NBER working Paper 10918; D. Costa, E. Kahn, 2000: Power couples: changes in the locational choice of the college educated, , in: Quarterly Journal of Economics, 115, 4 pp E.L. Glaeser, J. Kolko, A.Saiz, 2001: Consumer City, in: Journal of Economic Geography, pp

30 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] München zowel voor werk als (een deel van de) stedelijke woonattracties binnen acceptabele reistijd. Deze nabijheid van een grote stad bepaalt hiermee mede de populariteit van deze gemeente en dit Kreis. Figuur 3.1 laat de gemiddelde bereidheid tot reizen voor werk en recreatieve voorzieningen voor Nederland zien. Het is te verwachten dat in Duitsland en België inwoners een vergelijkbare bereidheid tot reizen hebben. 13 Uit de figuur komt naar voren dat gemiddeld 60% van de bevolking bereid is 20 minuten (heen en terug) te reizen voor een baan. Dit betekent met andere woorden dat voor dit deel van de bevolking alle banen binnen een straal van 20 minuten reizen meetellen. Voor voorzieningen is deze reisbereidheid over het algemeen lager. Maar nog steeds is 20% van de mensen bereid om 20 minuten te reizen voor bijvoorbeeld een concert. De aantrekkingskracht van een woonlocatie wordt dus verklaard door kenmerken van de stad of gemeente zelf én de ligging ten opzichte van andere steden. 14 Als deze steden voor werk en voorzieningen binnen acceptabele reistijd van elkaar liggen kunnen ze elkaar versterken en elkaars aantrekkingskracht vergroten. Bij grensregio s gebeurt dat echter niet of nauwelijks. Door grensbarrières telt het aanbod over de grens niet of nauwelijks mee. Grensbarrières bestaan onder andere uit verschillen in wet- en regelgeving, taal en cultuur, maar ook uit de minder ontwikkelde infrastructuur waardoor de reistijd (vooral per OV) vaak langer is over de grens. Het gevolg is dat gemeenten in grensregio s minder van elkaars nabijheid profiteren dan vergelijkbare gemeenten met een centrale ligging. Hierdoor zijn de agglomeratievoordelen veel kleiner dan voor centraal gelegen regio s (zie figuur 3.2). 15 Het gevolg van de beperktere agglomeratievoordelen is dat grensregio s minder in trek zijn bij verhuizende huishoudens en dat de huizenprijzen daar lager zijn. In vergelijking met andere gebieden in een land hebben grensregio s dan ook vaker te maken met een dalende of vergrijzende bevolking, een hogere werkloosheid, lagere lonen en selectieve migratie van hoger opgeleiden en jongeren Europese onderzoeksinstellingen zoals Espon gaat bijvoorbeeld ook uit van een vergelijkbare reistijd voor werk die nog als acceptabel wordt gezien zie 14 Zie ook S. Brakman, H. Garretsen, C. van Marrewijk, 2009: The new introduction to geographical economies (Cambridge University Press), p Zoals al door Lösch in 1944 in Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena: Gustav Fischer en E.M. Hoover, 1963: The Location of Economic Activity, 2nd edition, McGraw-Hill werd aangegeven. 16 S.J. Redding en D.M. Sturm, 2008: The Costs of Remoteness: Evidence from German Division and Reunification in American Economic Review, 98(5):

31 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] erklären. 11 Auch für Belgien 12 und Deutschland gilt, dass die Kombination von Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen und Wohnanreizen das Migrationsverhalten und die Preisunterschiede bei Wohnraum nahezu vollständig erklären. Entscheidend ist hierbei, dass diese Stadtvorteile nicht an den Grenzen der Stadt aufhören. Gemeinden, die in der Nähe einer großen Stadt liegen, profitieren ebenfalls vom städtischen Angebot. Für Einwohner von beispielsweise Haarlem oder des Kreis Fürstenfeldbruck liegen jeweils Amsterdam und München sowohl für Arbeit als auch für die (teilweise) städtischen Wohnanreize innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit. Die Nähe zur Großstadt macht somit die Beliebtheit dieser Gemeinde und dieses Kreis aus. Abbildung 3.1 zeigt die durchschnittliche Bereitschaft für etwas längere Fahrtwege zu Arbeit und Freizeiteinrichtungen in den Niederlanden. Es ist zu erwarten, dass die Menschen in Deutschland und Belgien eine ähnliche Bereitschaft zu Fahrtzeiten haben. 13 Die Abbildung zeigt, dass im Durchschnitt 60% der Bevölkerung bereit sind 20 Minuten (hin und zurück) für einen Arbeitsplatz zu fahren. Das bedeutet mit anderen Worten, dass für diesen Teil der Bevölkerung alle Arbeitsplätze innerhalb eines Zeitstrahls von 20 Minuten dazurechnen ungeachtet dessen, in welcher Gemeinde dieser Arbeitsplatz liegt. Für Einrichtungen ist diese Fahrtbereitschaft allgemein niedriger. Jedoch sind noch immer 20% der Menschen bereit 20 Minuten zu fahren, um z.b. den Auftritt einer Band oder eine Kabarett-Show zu sehen. Die Anziehungskraft eines ohngebietes erklärt sich somit durch Merkmale der Stadt oder Gemeinde selbst sowie durch ihre Lage zu anderen Städten. 14 Wenn die Städte zueinander zum Arbeiten und für den Besuch von Einrichtungen innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit liegen, können sie einander stärken und damit die gegenseitige Anziehungskraft vergrößern. 11 G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad [Die attractive Stadt] (VOC Uitgevers, Nijmegen). 12 Siehe u.a.: A. Devogelaer, 2004: Ruimtelijke economie van de Belgische steden: determinanten, inzet en vooruitzichten [Räumliche Ökonomie der belgischen Städte: Determinanten, Einsatz und Perspektiven]. (Federaal Planbureau, Brussel). 13 Europäische Forschungseinrichtungen wie Espon gehen beispielsweise auch von einer vergleichbaren, noch als akzeptabel angesehenen Fahrtzeit zu Arbeitsplätzen aus - siehe 14 Vgl: S. Brakman, H. Garretsen, C. van Marrewijk, 2009: The new introduction to geographical economies (Cambridge University Press), p

32 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 3.1 Bereidheid tot reizen voor werk en voorzieningen Abbildung 3.1 Bereitschaft für Fahrtwege zu Arbeitsplätzen und Einrichtungen Aandeel van de bevolking/ Anteil der Bevölkerung 100% 80% 60% 40% Werk/Arbeitsplätze Voorzieningen/Einrichtungen 20% 0% Reistijd in minuten/fahrtzeit in Minuten Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 3.2 Grensregio s ervaren nadeel van grenzen door minder agglomeratievoordelen Abbildung 3.2 Grenzregionen erfahren Nachteil von Grenzen durch weniger Agglomerationsvorteile Gemeenten in binnenland Gemeenten bij de grens Gemeinde in weniger Innenland Agglomerationsvorteile Gemeinde in Grenzregionen Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 32

33 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] In den Grenzregionen geschieht jedoch dies nicht oder nur kaum. Durch die Grenzbarrieren zählt das Angebot hinter der Grenze nicht oder nur kaum mit. Grenzbarrieren resultieren unter anderem aus den Unterschieden in Gesetzen und Verordnungen, Sprache und Kultur, aber auch durch die weniger entwickelte Infrastruktur, so dass Fahrtzeiten (insbesondere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln) oft länger sind, wenn eine Grenze dazwischen liegt. Das Ergebnis ist, dass die Gemeinden in den Grenzregionen weniger von der gegenseitigen Nähe profitieren als vergleichbare Gemeinden in der Mitte des Landes. Daher sind die Agglomerationsvorteile viel kleiner als in den zentral gelegeneren Regionen. 15 In Abbildung 3.2 wird dies schematisch dargestellt. Die Folge der eingeschränkten Agglomerationsvorteile ist, dass Grenzregionen weniger beliebt sind bei umziehenden Haushalten und Wohnpreise dort niedriger liegen. Im Vergleich mit anderen Gebieten eines Landes haben Grenzregionen somit auch häufiger mit einer rückläufigen oder alternden Bevölkerung, einer höheren Arbeitslosigkeit, niedrigeren Löhnen und einer selektiven Migration von gut ausgebildeten und jungen Menschen zu kämpfen So wie es bereits von Lösch (1944) in Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena: Gustav Fischer und von E.M. Hoover (1963) in The Location of Economic Activity, 2nd edition, McGraw-Hill angegeben wurde. 16 S.J. Redding und D.M. Sturm, 2008: The Costs of Remoteness: Evidence from German Division and Reunification in American Economic Review, 98(5):

34 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.3 Een negatieve spiraal? Een belangrijk aspect van een lage aantrekkingskracht en een afnemende (beroeps)bevolking in grensregio s is het zelfversterkende effect (figuur 2.3). Dat begint meestal met een negatieve (vraag)schok zoals een fabriekssluiting of (zoals de laatste tijd in Nederland het geval is) een plotselinge afname van het aantal geboortes of negatief migratiesaldo. 17 In lijn met de locatietheorieën waar het zelfversterkende effect van een groei van het aandeel human capital, de amenities en de omvang van een agglomeratie werd benadrukt, kan het omgekeerde effect optreden bij krimp. In regio s waar de (beroeps)bevolking daalt, daalt ook het draagvlak voor (bijvoorbeeld culturele) voorzieningen, neemt het aanbod werknemers af (en daarmee de aantrekkingskracht van de regio op bedrijven) en kan leegstand op de woningmarkt ontstaan wat weer kan leiden tot leefbaarheids- of financiële problemen (zoals restschulden). Deze effecten zorgen voor een (verdere) daling van de aantrekkingskracht en de quality of life van een stad en regio 18 waardoor andere (jonge) mensen de regio verlaten, de bevolking verder krimpt, etc. Zo blijken de kansen op de arbeidsmarkt, het culturele aanbod en het opleidingsaanbod de belangrijkste redenen voor inwoners van Nederlands en Belgisch Limburg om Limburg (eventueel) te verlaten. 19 Het stimuleren van achterstandsregio s door middel van subsidies aan bedrijven en marketing gericht op het aantrekken van nieuwe inwoners en nieuw aanbod (woningen en/of bedrijfslocaties) blijkt in de praktijk vaak weinig succesvol te zijn. 20 Beleid en instituties kunnen deze effecten echter wel op andere manieren beïnvloeden: enerzijds door de negatieve effecten te verminderen (door het voorzieningenniveau op peil te houden) en anderzijds door bijvoorbeeld de negatieve (institutionele) effecten van de grens te verminderen. Het wegnemen van grensbarrières zou weleens een structurele positieve impuls kunnen geven en de (relatieve) aantrekkingskracht op huishoudens en bedrijven kunnen vergroten. De inventarisatie van deze mogelijkheden staat centraal in deze Atlas van kansen. 17 Glaeser, E., J. Gyourko, 2005: Urban decline and durable housing, in: Journal of political economy, 113(2), pp Idem. 19 G.J. Visser en F. Ten Doesschot, 2009; Grenzeloos Limburg (Enschede; I&O Research). 20 Zie bijvoorbeeld: S. Ederveen, J. Gorter, 2002: Does European cohesion policy reduce regional disparities. An empirical analysis. Cpb Discussion Paper 15 (Den Haag); S. Ederveen, J. Gorter, R. de Mooij, R. Nahuis, 2002; Funds and Games. The Economics of European Cohesion Policy (Cpb, Den Haag). 34

35 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.3 Eine Negativspirale? Ein wichtiger Aspekt der geringen Anziehungskraft und einer abnehmenden (arbeitenden) Bevölkerung in den Grenzregionen ist der sich selbst verstärkende Effekt (siehe Abbildung 2.3). Dies beginnt in der Regel mit einem negativen Nachfrage-Schock, wie z.b. einer Fabriksschließung oder (wie es in letzter Zeit in den Niederlanden der Fall ist) einer plötzlichen Abnahme der Geburtenzahl oder einem negativen Migrationssaldo. 17 Im Einklang mit den Standorttheorien, in denen der sich selbst verstärkende Effekt durch eine Zunahme des human capital, den amenities und des Agglomerationsumfangs hervorgehoben wird kann der gegenteilige Effekt durch einen Bevölkerungsschwund auftreten. In Regionen, in denen die Zahl der (Berufs-)Bevölkerung sinkt, sinkt auch die Versorgungsgrundlage für (z.b. kulturelle) Einrichtungen, ferner nimmt das Angebot an Arbeitnehmern ab (und damit die Anziehungskraft der Region auf Unternehmen) und kann Leerstand auf dem Wohnungsmarkt zur Folge haben, was wiederum zu Einbußen in der Lebensqualität oder zu finanziellen Problemen (z.b. Restschulden) führen kann. Diese Effekte bewirken eine (weitere) Verringerung der Anziehungskraft und der quality of life einer Stadt und Region 18, wodurch andere (junge) Menschen die Region verlassen, die Bevölkerung weiter schrumpft, etc. So scheinen die (begrenzten) Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, das (begrenzte) kulturelle Angebot und das (begrenzte) Ausbildungsangebot die Hauptgründe für die Bewohner von Niederländisch- und Belgisch-Limburg zu sein, um Limburg (möglicherweise) zu verlassen. 19 Das Stimulieren von Rückstandsregionen durch Unternehmenssubventionen und Marketing, die auf das Anlocken von neuen Einwohnern und einem neuen Angebot (Wohn- und/oder Firmenstandorte) zielen, scheinen in der Praxis oft wenig erfolgreich zu sein. 20 Politik und Behörden können diese Effekte allerdings in anderer Hinsicht beeinflussen: einerseits, durch 17 Glaeser, E., J. Gyourko, 2005: Urban decline and durable housing, in: Journal of political economy, 113(2), pp ebd. 19 G.J. Visser und F. Tund Doesschot, 2009; Grenzeloos Limburg [Grenzenloses Limburg] (Enschede; I&O Research). 20 Siehe u.a.: S. Ederveen, J. Gorter, 2002: Does European cohesion policy reduce regional disparities. An empirical analysis. Cpb Discussion Paper 15 (Den Haag); S. Ederveen, J. Gorter, R. de Mooij, R. Nahuis, 2002: Funds and Games. The Economics of European Cohesion Policy (Cpb, Den Haag). 35

36 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 3.3 De zelfversterkende relatie tussen demografische ontwikkeling en quality of life (Q.O.L.) Beleid? Negatieve vraagschok Demografische ontwikkeling (Krimp) Wonen Werken Voorzieningen (Verschraling, verloedering en afname agglomeratie en innovatie) Verandering Q.O.L. en aantrekkingskracht (Negatieve externe effecten) Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Abbildung 3.3 Die sich selbst verstärkende Beziehung zwischen der demographischen Entwicklung und der quality of life (Q.O.L) Politik? Negative Nachfrage-Schock Demografische Veränderungen (Rückgang) Wohnen Arbeiten Einrichtungen Änderung Q.O.L. und Anziehungskraft (Negative externe effekte) Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 36

37 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] die Verringerung negativer Effekte (durch Aufrechterhaltung des Einrichtungsniveaus) und andererseits, durch z.b. die Minderung der (institutionellen) Negativeffekte der Grenze. Die Entfernung der Grenzbarrieren könnte einen strukturellen positiven Impuls (positiver Nachfrageschock) geben und die (relative) Anziehungskraft auf Haushalte und Unternehmen vergrößern. Die Bestandsaufnahme dieser Möglichkeiten steht im Mittelpunkt dieses Atlas der Chancen. 37

38 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.4 Grensbarrières Grensregio s ondervinden vanwege grensbarrières een structureel nadeel op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. De grensbarrières op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt zijn ondanks de Europese integratie erg hoog, en zeer divers van aard. 21 Dit blijkt ook uit de (relatief beperkt beschikbare) cijfers over grenspendelaars. De meest recente gegevens op regionaal niveau lopen tot en met 2005 (voor Nederland). Op basis van deze gegevens is gekeken naar de verhouding tussen het aandeel inwoners van Nederland dat in Duitsland of België werkt en het aandeel banen binnen acceptabele reistijd in Duitsland en/of België. Figuur 3.4 laat voor Nederlandse regio s 22 de verhouding zien tussen het aandeel buitenlandse banen in het totale banenaanbod binnen acceptabele reistijd (x-as) en het aandeel werkenden in het buitenland als percentage van het totale aantal werkenden (y-as). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen België en Duitsland. Voor Zuid- en Midden-Limburg staan er dus twee punten in de figuur. Eén waarbij het aandeel banen in Duitsland in het totale banenaanbod wordt afgezet tegen de feitelijke pendel naar Duitsland en één waarbij het aandeel banen in België in het totale banenaanbod wordt afgezet tegen de feitelijke pendel naar België. Uit figuur 3.4 wordt duidelijk dat ondanks het feit dat voor verschillende regio s een groot aandeel van het banenaanbod zich in het buitenland bevindt het aandeel grenspendelaars vanuit Nederland erg laag is. Omgekeerd laat figuur 3.5 zien dat van de huidige beperkte aantallen grenspendelaars vanuit België en Duitsland naar Nederland een groot deel ook nog eens bestaat uit Nederlanders die net over de grens zijn gaan wonen maar hun baan in Nederland (behouden) hebben. Een ander deel van de grenspendelaars (zeker vanuit Duitsland) bestaat uit uitzendkrachten uit onder andere Oost-Europa die in Nederland werken. 23 Van echt grensoverschrijdend werken is dus nauwelijks sprake. 21 Zie ook: H. van Houtum en M. van der Velde, The power of cross-border labour market immobility. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 2004, 95(1): Het betreft hier COROP-regio s waarvan er in Nederland veertig zijn. 23 F. Boekema (red.), 2000: Grensregio's en arbeidsmarkten. Theoretische en empirische perspectieven (Van Gorcum, Assen); Corpeleijn, A Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland. Sociaal-economische trends, aflevering 4e kwartaal 2009 (Den Haag: CBS). 38

39 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 3.4 Grenzbarrieren Grenzregionen erfahren aufgrund der Grenzbarrieren eine strukturelle Benachteiligung auf dem Arbeits- und Wohnmarkt. Die Grenzbarrieren, z.b. auf dem Arbeitsmarkt, sind trotz der europäischen Integration sehr hoch und in ihrer Art sehr vielfältig. 21 Dies wird auch aus den (relativ begrenzt verfügbaren) Zahlen der Grenzgänger deutlich. Die jüngsten Daten auf regionaler Ebene gehen bis einschließlich 2005 (für die Niederlande). Basierend auf diesen Daten wurde das Verhältnis zwischen dem Anteil der Einwohner der Niederlande, die in Deutschland oder Belgien arbeiten, und dem Anteil der Arbeitsplätze innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit in Deutschland und/oder Belgien angeschaut. Abbildung 3.4 zeigt für die niederländischen Regionen 22 das Verhältnis zwischen dem Anteil der ausländischen Beschäftigungen, gemessen am Angebot der Gesamtbeschäftigung innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit (x-achse), und dem Prozentsatz der im Ausland Arbeitenden, gemessen an den Gesamtbeschäftigten (y-achse). Hierbei wird unterschieden zwischen Belgien und Deutschland. Für Süd- und Mittel-Limburg stehen in der Abbildung also zwei Punkte. Einer, in dem der Anteil von Arbeitsplätzen in Deutschland, gemessen am Gesamtbeschäftigungsangebot, dem eigentlichen Pendeln nach Deutschland gegenübergestellt wird, und einer, in dem der Anteil der Arbeitsplätze in Belgien, gemessen am Gesamtbeschäftigungsangebot, sich absetzt gegen das eigentliche Pendeln nach Belgien. Aus Abbildung 3.4 wird deutlich, dass trotz der Tatsache, dass sich für verschiedene Regionen ein Großteil der angebotenen Arbeitsplätze im Ausland befindet, der Anteil der niederländischen Grenzpendler recht niedrig ist. Umgekehrt zeigt die Abbildung 3.5, dass die gegenwärtig begrenzte Anzahl der Grenzgänger aus Belgien und Deutschland in die Niederlande auch noch einmal zu einen Großteil aus Niederländern besteht, die nicht weit entfernt auf die andere Grenzseite gezogen sind, jedoch ihre Arbeit in den Niederlanden (behalten) haben. Ein weiterer Teil der Grenzpendler (vor 21 Vgl.: H. van Houtum und M. van der Velde, The power of cross-border labour market immobility. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie [Zeitschrift für ökonomische und soziale Geografie] 2004, 95(1): Dies betrifft hier COROP-Regionen, wovon es in den Niederlanden vierzig gibt. 39

40 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 3.4 Aandeel buitenlandse banen in het totale banenaanbod en aandeel werkenden in het buitenland voor Nederlandse regio s Abbildung 3.4 Anteil der im Ausland liegenden Arbeitsstellen gemessen an der Gesamtbeschäftigung und Anteil der Arbeitnehmer im Ausland für niederländische Regionen 6% 5% 4% 3% percentage werkenden werkzaam in het buitenland - Prozentsatz im Ausland Arbeitenden Duitsland/Deutschland België/Belgien Zeeuws- Vlaanderen 2% 1% 0% West-Noord- Brabant Zuid-Limburg Midden-Limburg Twente Achterhoek Noord-Limburg banen in het buitenland als percentage van totaal aantal banen Anteil der Arbeidsplätze im Ausland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: CBS; bewerking Atlas voor gemeenten Quelle: CBS; Bearbeitung: Atlas voor gemeenten Figuur 3.5 Grenspendelaars naar Nederland Abbildung 3.5 Grenzpendler in die Niederlande Aantal mensen woonachtig in Duitsland en Nederland, werkend in Nederland - naar nationaliteit (2008) Grenzpendler aus Belgien und Deutschland in die Niederlande - (2008) % 38% 11% 56% Overig/sonstiges Duits/ Deutsch oder Belgisch/ Belgisch Nederlands/ Niederländisch % 32% 0 België/Belgien Duitsland/Deutschland Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 40

41 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] allem aus Deutschland) besteht aus Zeitarbeitskräften aus Osteuropa, die in den Niederlanden arbeiten. 23 Von einem wirklich grenzüberschreitenden Arbeiten kann also kaum die Rede sein. 23 F. Boekema (red.), 2000: Grensregio's en arbeidsmarkten. Theoretische en empirische perspectieven [Grenzregionen und Arbeitsmärkte. Theoretische und empirische Perspektiven] (Van Gorcum, Assen); Corpeleijn, A., 2009: Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland. Sociaal-economische trends [Grenzüberschreitende Arbeit: Arbeiten in den Niederlanden, Wohnen im Ausland. Sozio-ökonomische Trends], aflevering 4e kwartaal [Ausgabe 4tes Quartal] 2009 (Den Haag: CBS). 41

42 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Een belangrijke grensbarrière op de arbeidsmarkt zijn juridische, (sociale) verzekerings- en belastingverschillen 24 tussen landen die het complex kunnen maken om in het buurland te gaan werken. Deze complexiteit kan een belangrijke barrière vormen om überhaupt over de grens te kijken voor een baan. Ook kan het door deze verschillen financieel onaantrekkelijk zijn om over de grens te kijken voor een baan, vooral als bepaalde belastingen of fiscale tegemoetkomingen afhankelijk zijn van de woon- en of werkplek. Daarnaast zijn er barrières op het gebied van taal en cultuur. 25 Dit gaat niet alleen om het beheersen (tot op zekere hoogte) van de taal in woord en schrift maar ook om verschillen in de formele en informele aspecten van sollicitatieprocedures en de mate van hiërarchie en formaliteit. 26 Tot slot kan de feitelijke onbekendheid van werkgevers en werknemers met de mogelijkheden aan de andere kant van de grens een barrière op zich zijn. Als inwoners van een grensregio niet weten dat bedrijven aan de andere kant van de grens vacactures hebben (en omgekeerd de bedrijven geen kennis hebben van het arbeidspotentieel aan de andere kant van de grens) dan is er ook op dit gebied sprake van een grensbarrière. De mate waarin deze grensbarrière zich voordoet wordt voor een deel beïnvloed door het bestaan van de eerste twee typen barrières. Ook voor recreatie en het gebruik van voorzieningen over de grens zijn er barrières. Op het gebied van bijvoorbeeld het culturele aanbod (podiumkunsten) vormen taal en cultuur (van de landen), onbekendheid met het aanbod, en praktische zaken zoals verschillen in kaartverkoop en bereikbaarheid per OV (in de avonduren na een voorstelling) grensbarrières. Gezamenlijk vormen deze barrières in de praktijk een forse drempel om over de grens van het aanbod podiumkunsten gebruik te maken. Zo blijkt uit de gegevens van de herkomst van bezoekers van de grotere podia in Enschede dat minder dan 2% uit Duitsland afkomstig is, terwijl maar liefst 48% uit de (Nederlandse) omgeving van Enschede afkomstig is. 27 Ook voor 24 Zie bijvoorbeeld voor concrete voorbeelden: Euregio 2012: Top mobiliteitshindernissen Duitsland-Nederland (Gronau/Enschede: Euregio); Euregio Rhein-Waal, 2011; de 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland; en AbvakoboFNV (2009) Mobiliteitshindernissen in het grensoverschrijdend werknemersverkeer tussen België en Nederland. 25 Zie voor een uitgebreide analyse naar de rol van cultuurverschillen Hofstede, G. (2001). Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 26 Zie bijvoorbeeld Verschuur, H., Wirtgen, P., Bok, W., & Busse, G. (2008). Taal en Cultuur Duitsland en de Duitsers! Interreg-project Bouwstenen voor de euregionale economie. 27 De overige bezoekers komen uit Enschede zelf. Zie Cultuurkaart Enschede, 2012; G. Marlet, R. Ponds en C. Woerkens (Utrecht; Atlas voor gemeenten) 42

43 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Eine wesentliche Grenzbarriere auf dem Arbeitsmarkt stellen die juristischen (Sozial-)Versicherungs- und Steuerunterschiede 24 zwischen den Ländern dar, die es verkomplizieren können, im Nachbarland arbeiten zu gehen. Diese Komplexität kann eine wesentliche Schwelle darstellen, um überhaupt hinter der Grenze nach Arbeit zu suchen. Durch die Unterschiede kann es auch finanziell unattraktiv sein, die Grenze auf der Suche nach einer Arbeit zu überqueren, vor allem, wenn bestimmte Steuern oder Steuerfreibeträge abhängig sind vom Wohn- und/oder Arbeitsort. Auch im Bereich der Sprache und Kultur bestehen Barrieren. 25 Hier geht es nicht nur um das Beherrschen der Sprache in Wort und Schrift (bis aufs höchste Sprachniveau), sondern auch um die Unterschiede in den formellen und informellen Aspekten von Antragsverfahren und dem Grad an Hierarchie und Formalität. 26 Schließlich kann die bei Arbeitgebern und -nehmern tatsächliche Unkenntnis der bestehenden Möglichkeiten auf der anderen Grenzseite eine Barriere in sich formen. Wenn Bewohner eines Grenzgebietes nicht wissen, dass Unternehmen auf der anderen Grenzseite freie Arbeitsstellen (und umgekehrt die Unternehmen keine Kenntnis vom Arbeitspotenzial auf der anderen Grenzseite) haben, dann muss auch in diesem Bereich von Grenzbarrieren gesprochen werden. Das Maß, in dem diese Grenzbarrieren auftreten, wird zum Teil beeinflusst durch das Bestehen der ersten beiden Arten von Barrieren. Auch für die Naherholung und das Nutzen von Einrichtungen jenseits der Grenze bestehen Barrieren. Im Bereich der z.b. kulturellen Angebote (Bühnenkünste) formen sich Grenzbarrieren durch Sprache und Kultur (der Länder), Unkenntnis des Angebots sowie durch praktische Fragen, wie beispielsweise Unterschiede im Kartenverkauf und die Erreichbarkeit mit 24 Siehe z.b. für konkretere Beispiele: EUREGIO 2012: Top 10, 2012 mobiliteitshindernissen Duitsland-Nederland [Top10, 2012 Mobilitätshindernisse Deutschland-Niederlande] (Gronau/Enschede: EUREGIO); EUREGIO Rhein-Waal, 2011: De 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland [Die 40 meist gestellten Fragen über Deutschland]; und AbvakoboFNV, 2009: Mobiliteitshindernissen in het grensoverschrijdend werknemersverkeer tussen België en Nederland [Mobilitätshindernisse im grenzüberschreitenden Arbeitnehmerverkehr zwischen Belgien und den Niederlanden]. 25 Siehe für eine umfassende Analyse der Rolle der kulturellen Unterschiede: Hofstede, G. (2001): Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 26 Siehe u.a.: Verschuur, H., Wirtgen, P., Bok, W., & Busse, G., 2008: Taal en Cultuur Duitsland en de Duitsers! INTERREG-project Bouwstenen voor de euregionale economie [Sprache und Kultur - Deutschland und die Deutschen! INTERREG-Projekt Bausteine für die euregionale Wirtschaft ]. 43

44 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] bijvoorbeeld het culinaire aanbod gelden in principe dezelfde barrières waarbij onbekendheid met het aanbod waarschijnlijk nog de grootste barrière zal zijn. Toch zijn op dit gebied de barrières (veel) minder sterk dan bij het culturele aanbod.. Om te recreëren in natuurgebieden aan de andere kant van grens zijn er feitelijk helemaal geen grensbarrières, anders dan eventuele onbekendheid met het aanbod en praktische zaken zoals bereikbaarheid (via OV of het omrijden voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen) en fiets- en wandelroutes die bij de grens ophouden. Tot slot bestaan er uiteraard ook grensbarrières voor dagelijkse voorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Op het gebied van zorg liggen die vooral in verschillen in financiering (verzekeringssystemen), cultuur en taal en (mogelijk) onbekendheid met het aanbod. Verzekeraars in de verschillende landen zullen afspraken moeten maken met zorgaanbieders aan de andere kant van de grens over de vergoeding van zorg. Een belangrijk verschil is dat ziekenhuizen in België en Duitsland de vaste kosten (onder andere vastgoed) niet in de prijs voor een behandeling hoeven te verdisconteren. 28 In Nederland zitten de vaste kosten in de zorgkosten die verzekeraars vergoeden, wat het voor Duitse en Belgische verzekeraars financieel onaantrekkelijk maakt om Nederlandse zorg te vergoeden. Nederlandse verzekeraars hebben inmiddels wel zorginkoopafspraken met Duitse en Belgische ziekenhuizen in de grensstreek, en vergoeden vrijwel allemaal behandelingen in ziekenhuizen over de grens. 29 In toenemende mate vinden Nederlandse patiënten voor planbare zorg hun weg naar ziekenhuizen in de Duitse en Belgische grensregio.veelgenoemde redenen door patiënten om dit te doen zijn een hogere kwaliteit, betere service en dienstverlening of kortere wachttijden. 30 Wel zorgen de overige barrières (zoals taal, cultuur en onbekendheid) ervoor dat een groot deel van de inwoners van de Nederlandse grensstreek de voorkeur geeft aan de Nederlandse ziekenhuizen. Hierdoor gaat uiteindelijk een relatief beperkt deel van de patiënten in de grensregio naar een ziekenhuis aan de andere 28 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011): Demografische krimp en ziekenhuiszorg (Den Haag: RVZ). 29 Voor Zeeuws-Vlaanderen geldt sinds 1976 de zogenaamde Zeeuws Vlaanderen Regeling waarin is bepaald dat voor de ontbrekende topklinische zorg gebruik wordt gemaakt van het aanbod in Vlaanderen (Universitair Ziekenhuis Gent en Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge). Vanaf 2002 wordt deze door CZ uitgevoerd en geldt deze regeling in principe voor heel Nederland. Zie ook Y. Van Otterdijk, 2011: Demografische krimp en Ziekenhuiszorg. (Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg). 30 Zie bijvoorbeeld de toelichting van CZ die wordt aangehaald in het besluit van de NMa om een onderzoek te doen naar de voorgenomen fusie tussen Atrium MC en Orbis (Den Haag, NMa besluit 7236/88). 44

45 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] öffentlichen Verkehrsmitteln (in den Abendstunden nach einer Vorstellung). Zusammengenommen stellen diese Hindernisse in der Praxis eine erhebliche Hürde dar, um das Angebot der Bühnenkünste hinter der Grenze zu nutzen. So ist aus den Daten über die Herkunft von Besuchern der größeren Bühnen in Enschede ersichtlich, dass weniger als 2% aus Deutschland kommen, während aber ganze 48% aus der (niederländischen) Umgebung von Enschede stammen. 27 Auch für z.b. das kulinarische Angebot gelten im Grunde die gleichen Hindernisse, wobei die Unkenntnis des Angebots wohl noch das größte Hindernis darstellen dürfte. Doch sind auf diesem Gebiet die Barrieren (viel) weniger stark ausgeprägt als beim kulturellen Angebot. Bei den Naherholungsgebieten der anderen Grenzseite bestehen eigentlich keine Grenzbarrieren, anders verhält sich dies bei der eventuellen Unkenntnis des Angebots und den praktischen Fragen wie der Erreichbarkeit (mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Suchen von z.b. Parkplätzen) und bei Rad- und Fußwegen, die an der Grenze aufhören. Schließlich bestehen unzweifelhaft auch Grenzbarrieren beim täglichen Bedarf im Gesundheits- und Bildungswesen sowie Einzelhandel. Im Bereich der Gesundheitsversorgung liegen diese vor allem in den Unterschieden in der Finanzierung (Versicherungssysteme), der Kultur und Sprache und (möglicherweise) der Unkenntnis des Angebots. Versicherer der jeweiligen Länder müssen mit Anbietern auf der anderen Grenzseite Vereinbarungen über die Erstattung von Behandlungskosten treffen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass Krankenhäuser in Belgien und Deutschland die fixen Kosten (u.a. Immobilien) nicht im Behandlungspreis diskontieren müssen. 28 In den Niederlanden sind die Fixkosten in den Versicherungsbeiträgen enthalten, was es für deutsche und belgische Versicherer finanziell uninteressant macht, niederländische Behandlungen zu erstatten. Niederländische Versicherer haben inzwischen bereits Behandlungsverträge mit deutschen und belgischen Krankenhäusern im Grenzgebiet abgeschlossen und erstatten nahezu alle Gesundheitsleistungen von 27 Die übrigen Besucher kommen aus Enschede selbst. Siehe Cultuurkaart Enschede [Kulturkarte Enschede], 2012: G. Marlet, R. Ponds und C. Woerkens (Utrecht; Atlas voor gemeenten). 28 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg [Rat für Volksgesundheit und Pflege], 2011: Demografische krimp en ziekenhuiszorg [Demografischer Schwund und Krankenhauspflege] (Den Haag: RVZ). 45

46 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] kant van grens. 31 Omgekeerd is de grensoverschrijdende patiëntenstroom nog veel kleiner. Tussen 2001 en 2007 groeide het aantal patiënten vanuit België en Duitsland weliswaar met 50%, maar in absolute zin ging het om een groei 4000 naar ruim 6000 (0,35% van alle ziekenhuisopnamen in 2007). 32 Van deze patiënten komen de meesten voor acute zorg en/of gaat het om Nederlanders die net over de grens wonen. Ook in het onderwijs, en dan met name het basisonderwijs, zijn er forse grensbarrières. De Nederlandse, Vlaamse en Duitse schoolsystemen kennen een aantal structurele verschillen vooral in de jongere leeftijdsklassen (zie figuur 3.6). Duitse kinderen gaan van hun zesde tot en met hun tiende naar de Grundschule, terwijl Nederlandse kinderen van hun vierde tot en met hun twaalfde op de basisschool zitten. In Vlaanderen is er een kleuterschool waar kinderen vanaf hun vierde (maar vaak al vanaf hun tweede) tot en met hun zesde naartoe gaan, gevolgd door de lagere school die net als in Nederland tot en met hun twaalfde wordt gevolgd. Dit betekent dat de middelbare school in Duitsland dus op een andere leeftijd begint en eindigt dan in Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse middelbare scholen hebben een algemeen eerste en tweede jaar waarna er een keuze volgt voor een specifieke onderwijsrichting (Algemeen Secundair Onderwijs, Technisch Secundair Onderwijs of Kunstsecundair Onderwijs of - in het geval van leerjaar 1 en 2B Beroepssecundair onderwijs). In Nederland en Duitsland zijn er bij aanvang op de middelbare school al wel direct niveauverschillen al kunnen leerlingen tussentijds wel van niveau wisselen. Het zijn deze structurele verschillen die het lastig maken om deze voorzieningen te delen 33 of te wisselen tussen een Duitse, Vlaamse of Nederlandse school. Een keuze voor een Nederlandse, Vlaamse of Duitse basisschool impliceert veelal een keuze voor een systeem. Veel Nederlanders in de grensstreek kiezen er mede daarom voor om hun kinderen naar Nederlandse basisscholen en middelbare scholen te sturen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011; Grenzeloze samenwerking tussen Duitse en Nederlandse grensziekenhuizen (Den Haag). 32 L. Vandermeulen (2009) Ziekenhuiszorg voor buitenlanders (Prismant) presentatie gegeven op het congres van de VGE in 2009 te Tilburg. 33 Een poging tot het oprichten van een tweetalige internationale basisschool in Dinxperlo is om deze reden dan ook niet doorgegaan zie Winters, N. (2012). Duits-NL school in Dinxperlo van de baan. De Gelderlander, 26 april. p35. Hiernaast bleek uit interviews met betrokkenen (zie de bijlage voor dit door Procap uitgevoerde onderzoek) dat ook het verschil bevoegdheden tussen betrokkenen een belangrijk obstakel bleek. 34 Zie Brockhaus, Y.:Wonen in Duitsland leren in Nederland? Onderzoek naar de schoolkeuze van Nederlandse woonmigranten in het Duitse gedeelte van de EUREGIO. 46

47 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Krankenhäusern jenseits der Grenze. 29 Zunehmend gehen niederländische Patienten auch für geplante Behandlungen in Krankenhäuser der deutschen und belgischen Grenzregion. Vielgenannte Gründe dafür vonseiten der Patienten sind: höhere Qualität, besserer Service und Dienstleistung und kürzere Wartezeiten. 30 Gewiss sorgen andere Barrieren (wie Sprache, Kultur und Unwissenheit) dafür, dass ein großer Teil der Einwohner der niederländischen Grenzgebiete den niederländischen Krankenhäusern den Vorzug geben. Dadurch geht letztlich ein nur relativ kleiner Anteil an Patienten in ein Krankenhaus auf der anderen Grenzseite. 31 Umgekehrt ist der grenzüberschreitende Patientenstrom noch viel kleiner. Zwischen 2001 und 2007 stieg die Zahl der Patienten aus Belgien und Deutschland zwar um 50%, in absoluten Zahlen aber entspricht dies gerade einmal einem Wachstum von 4000 auf rund 6000 (0,35% aller Krankenhauseinweisungen in 2007). 32 Bei diesen Patienten ging es in den meisten Fällen um Akutversorgungen und/oder es betraf Niederländer, die direkt hinter der Grenze wohnen. Auch im Bereich der Bildung, insbesondere der Grundschulbildung, bestehen erhebliche Grenzbarrieren. Die niederländischen, flämischen und deutschen Schulsysteme weisen eine Reihe von strukturellen Unterschieden auf, vor allem in den jüngeren Altersgruppen (siehe Abbildung 3.6). Deutsche Kinder gehen vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr in die Grundschule, während die niederländischen Kinder vom vierten bis zum zwölften Lebensjahr die Basisschool besuchen. In Flandern gibt es einen Kindergarten, den die Kinder ab ihrem vierten (aber oft bereits ab ihrem zweiten) bis zu ihrem sechsten Lebensjahr besuchen, gefolgt von der Lagere school [Grundschule], die - wie in den Niederlanden - bis zum zwölften Lebensjahr andauert. Dies bedeutet, dass die Sekundarstufe in Deutschland in einem anderen Alter beginnt und endet als in Flandern und den Niederlanden. Die flämischen weiterführenden Schulen bieten ein 29 Für Zeeuws-Flandern gilt seit 1976 die sogenannte Zeeuws-Flandern-Regel, in der festgelegt ist, dass für die fehlende klinische Versorgung das Angebot in Flandern (Universitätskrankenhaus Ghent und Allgemeines Krankenhaus Sint-Jan Brugge) genutzt wird. Seit 2002 wird dieses von der CZ ausgeführt, und gilt prinzipiell für die gesamten Niederlande. Vgl.: Y. Van Otterdijk, 2011: Demografische krimp en Ziekenhuiszorg. [Demografischer Schwund und Krankenhauspflege] (Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg [Rat für Volksgesundheit und Pflege]). 30 Siehe u.a. das Merkblatt der CZ, in der die Entscheidung der NMa zitiert wird, die geplante Fusion zwischen Atrium MC und Orbis zu untersuchen (Den Haag, NMa besluit [Beschluss] 7236/88). 31 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [Ministerium für Inneres und Königreichsangelegenheiten], 2011: Grenzeloze samenwerking tussen Duitse en Nederlandse grensziekenhuizen [Grenzenlose Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Grenz- Krankenhäusern] (Den Haag). 32 L. Vandermeulen, 2009: Ziekenhuiszorg voor buitenlanders [Krankenhauspflege für Ausländer] (Prismant) Präsentation auf dem Kongress der VGE 2009 in Tilburg. 47

48 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 3.6 Verschillen in schoolsystemen tussen Duitsland, Nederland en Vlaanderen Abbildung 3.6 Unterschiede in den Schulsystemen zwischen Deutschland, den Niederlanden und Flandern MBO VMBO HBO HAVO Basischool VWO Peuterspeelzaal Real- Schule Grundschule Kindergarten Gymnasium Unterstufe BSO 1+2 B TSO & KSO Leerjaar 1+2 A Lagere school Hauptschule Universiteit Universität; Hochschule Berufsfach- (ober) Gymna Berufsschule schule -sium Hogeschool Universiteit Kleuterschool ASO Bron: Bundesministerium für Bildung und Forschung; Ministerie van OC&W; Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Ministerie van OC&W [Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft], Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming [Flämisches Ministerium für Bildung und Ausbildung] Tabel 3.1 Aandeel Belgische, Duitse en Nederlandse studenten in totaal aantal buitenlandse studenten in een land (tussen haken van het aandeel in het buitenland studerende studenten) Aandeel Belgische studenten Aandeel Duitse studenten Aandeel Nederlandse studenten België X <1% (0,7%) 10% (28%) Duitsland 0,4% (n.b) X 0,6% (8%) Nederland 5% (n.b.) 46% (18%) X Bron: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nuffic; Ministerie van OC&W; 48

49 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] gemeinsames allgemeines erstes und zweites Jahr an, auf die folgend sich für eine bestimmte pädagogische Richtung entschieden werden muss (Allgemeiner Sekundarbereich, Technischer Sekundarbereich oder Künstlerischer Sekundarbereich oder - im Fall von Lehrjahr 1 und 2B - Beruflicher Sekundarbereich). Zwischen den Niederlanden und Deutschland bestehen somit bereits mit Beginn der Sekundarstufe direkte Niveauunterschiede auch wenn die Schüler zwischenzeitlich die Schulform wechseln können. Es sind diese strukturellen Unterschiede, die es schwierig machen, diese Einrichtungen gemeinsam zu nutzen oder zwischen einer deutschen, flämischen oder niederländischen Schule zu wechseln. 33 Die Wahl für eine niederländische, flämische oder deutsche Grundschule impliziert für gewöhnlich bereits die Wahl für ein System. Dieses gehört mit zu den Gründen, warum Niederländer in den Grenzgebieten für ihre Kinder die niederländischen Grund- und weiterführenden Schulen wählen. 34 Tabelle 3.1 Anteil der belgischen, deutschen und niederländischen Studenten gemessen an der Gesamtzahl der ausländischen Studierenden im Land (in Klammern der Anteil der im Ausland Studierenden) Anteil belgischer Studenten Anteil deutscher Studenten Anteil niederländisch er Studenten Belgien X <1% (0,7%) 10% (28%) Deutschland 0,4% (n.b) X 0,6% (8%) Niederlande 5% (n.b.) 46% (18%) X Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nuffic, Ministerie van OC&W [Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft] 33 Der Versuch, eine zweisprachige internationale Schule in Dinxperlo zu etablieren, konnte aus diesem Grund nicht fortgesetzt werden siehe Winters, N., 2012: Duits-NL school in Dinxperlo van de baan [Deutsch-Niederländische Schule in Dinxperlo abgesprungen]. De Gelderlander, 26 april. p.35. Hier zeigte sich in den Interviews mit Beteiligten (für diese von Procap durchgeführte Recherche siehe Anlage 1), dass die Verschiedenheiten zwischen den beteiligten Zuständigkeiten das Haupthindernis war. 34 Siehe Brockhaus, Y.: Wonen in Duitsland leren in Nederland? Onderzoek naar de schoolkeuze van Nederlandse woonmigranten in het Duitse gedeelte van de EUREGIO.[Wohnen in Deutschland - Lernen in den Niederlanden? Studie zur Schulwahl der niederländischen Wohn-Migranten im deutschen Teil der EUREGIO]. 49

50 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Op het niveau van het hoger onderwijs zijn de onderwijssystemen weer enigszins vergelijkbaar. Door de grotere overeenkomsten in de systemen, toename van Engelstalig onderwijs en de op EU-niveau geldende Bacheloren Mastersysteem zijn de grensbarrières voor hbo en universiteit veel kleiner. Dit blijkt ook uit het aantal studenten dat uit de buurlanden afkomstig is, al is het patroon relatief eenzijdig (zie tabel 3.1). Zo is 46% van alle buitenlandse studenten 35 in Nederland afkomstig uit Duitsland (18% van alle in het buitenland studerende Duitse studenten) terwijl maar 0,6% van alle buitenlandse studenten in Duitsland uit Nederland komt (wat overigens nog wel 8% van alle in het buitenland studerende Nederlanders betreft). België is maar beperkt in trek bij Duitse studenten: minder dan 1% van alle buitenlandse studenten in België komt uit Duitsland (0,7% van alle Duitse studenten in het buitenland). België is juist wel erg in trek bij Nederlandse studenten: 10% van alle buitenlandse studenten in België is afkomstig uit Nederland. Dat is maar liefst 28% van alle in het buitenland studerende Nederlands. Ook studeren er nog redelijk veel Belgische studenten in Nederland (na Duitsland en China qua aandeel het belangrijkste herkomstland). De oorzaak voor deze verschillen in onderlinge populariteit liggen waarschijnlijk vooral in specifieke verschillen tussen de landelijke onderwijssystemen waardoor voor sommige studenten het ene land een aantrekkelijker alternatief is voor het studeren in eigen land. België is bijvoorbeeld in Nederland mede zo populair omdat er geen lotingsysteem bestaat voor onder andere geneeskunde en het verschil in collegegeld (zeker bij een eventuele tweede studie) vrij groot is. De universiteiten en hogescholen in het grensgebied ontvangen verhoudingsgewijs veel buitenlandse studenten. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en hogescholen zoals Fontys en Saxion. 36 In België zijn mede door dezelfde taal de universiteiten in Antwerpen en Gent populair bij Nederlandse studenten. De relatief lage grensbarrières dragen hier dus al bij aan de verhoogde aantrekkingskracht van grensregio s. De vraag is uiteraard of grensregio s ook in staat zijn (om een deel van) deze studenten vast te houden. 35 Omdat de focus hier ligt op studenten die de (intentie hebben om de) gehele studie in het buurland te doen, zijn buitenlandse studenten in het kader van een Erasmus uitwisseling buiten beschouwing gelaten. 36 Zie onder andere Nuffic, 2011; Mobiliteit in Beeld (Den Haag). 50

51 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Im Bereich des Hochschulwesens sind die Bildungssysteme wiederum geringfügig vergleichbar. Aufgrund der größeren Gemeinsamkeiten in den Lehrweisen, der Zunahme an englischsprachigem Unterricht und des auf EU-Ebene anerkannten Bachelor- und Master-Systems, sind die Grenzbarrieren für Fachhochschulen und Universitäten sehr viel kleiner. Dies wird auch in der Anzahl der Studierenden aus den Nachbarländern ersichtlich, obwohl das Muster relativ einseitig ist (siehe Tabelle 3.1). So kommen 46% aller ausländischen Studenten 35 in den Niederlanden aus Deutschland (18% aller deutschen im Ausland Studierenden), während nur 0,6% aller ausländischen Studenten in Deutschland aus den Niederlanden kommen (was aber 8% aller im Ausland studierenden Niederländer ausmacht). Belgien ist weniger beliebt bei deutschen Studenten: weniger als 1% aller ausländischen Studenten in Belgien kommen aus Deutschland (0,7% aller deutschen Studierenden im Ausland). Belgien ist dagegen sehr beliebt bei niederländischen Studenten: 10% aller ausländischen Studierenden in Belgien kommen aus den Niederlanden. Dies entspricht ganzen 28% aller im Ausland studierenden Niederländer. Ebenso studieren verhältnismäßig viele belgische Studenten in den Niederlanden (nach Deutschland und China anteilig das wichtigste Herkunftsland). Der Grund für diese Abweichungen in der gegenseitigen Popularität liegt wohl hauptsächlich in den spezifischen Unterschieden zwischen den nationalen Bildungssystemen, so dass für einige Studenten das eine Land eine attraktivere Alternative darstellt als das Studium in ihrem eigenen Land. Belgien ist z.b. in den Niederlanden auch darum so beliebt, weil es u.a. für das Fach Medizin kein Losverfahren gibt und der Unterschied in den Studiengebühren ziemlich groß ist (insbesondere bei einem eventuellen Zweitstudium). Die Universitäten und Hochschulen in den Grenzregionen ziehen verhältnismäßig viele ausländische Studenten an. In den Niederlanden betrifft dies beispielsweise die Universität Maastricht, die Universität Twente und Fachhochschulen wie z.b. Fontys und Saxion. 36 In Belgien sind teilweise aufgrund der gemeinsamen Sprache die Universitäten von Antwerpen und Gent beliebt bei den niederländischen Studenten. Die 35 Da der Schwerpunkt hier auf Studenten liegt, die (die Absicht haben) die gesamte Studie im Nachbarland (zu) machen, sind ausländische Studierende im Rahmen eines Erasmus- Austauschprogramms vernachlässigt worden. 36 Siehe u.a.: Nuffic, 2011: Mobiliteit in Beeld [Mobilität im Visier] (Den Haag). 51

52 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Voor beroepsopleidingen zijn de barrières weer wat groter: het onderwijs wordt veelal in de taal van het land gegeven en er is geen EU-brede afstemming over diploma s en onderwijs. Een belangrijk verschil bij de beroepsopleidingen is het grote aandeel leerlingen dat in Duitsland 37 voor het duale leren kiest terwijl dit in Nederland juist relatief laag is. Voor het mbo en de Berufsschule zijn er op uitwisselingsprogramma s na weinig gegevens bekend over de mate waarin er grensoverschrijdende mobiliteit van studenten is. In Vlaanderen zijn (er vrijwel) geen aparte beroepsopleidingen zoals in Nederland en Duitsland maar zijn deze veelal geïntegreerd met de middelbare school via het Beroepssecundaire Onderwijs. 3.5 Kansen voor grensregio s Omdat de relatieve achterstandspositie van grensregio s vooral institutionele oorzaken (grensbarrières) heeft, zijn er ook relatief veel kansen om die achterstandspositie, of tenminste de negatieve gevolgen daarvan, met beleid in te lopen. Het slechten van grensbarrières kan daarom een positieve schok teweegbrengen voor grensregio s. Door het slechten of verminderen van de hierboven beschreven grensbarrières wordt het effect van een perifere ligging immers verminderd. Bedrijven, banen, inwoners en voorzieningen aan de andere kant van de grens tellen ineens wel mee. Deze groei in agglomeratievoordelen kan leiden tot een breder en gevarieerder aanbod aan carrièremogelijkheden en woonattracties aan beide kanten van de grens. Hiermee kan de aantrekkingskracht van grensregio s sterk toenemen. In regio s waar dit speelt kan de (snelheid van) krimp worden beperkt en de vicieuze cirkel uit figuur 3.2 worden gestopt of in elk geval afgeremd. De mate waarin dit kan gebeuren hangt sterk af van de kenmerken en vooral de stedelijkheid van de regio s en gemeenten aan de andere kant van de grens. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de effecten als beide regio s sterk verstedelijkt zijn, als één van beide regio s verstedelijkt is of als beide regio s plattelandsregio s zijn. 37 Zie voor een uitgebreide beschrijving van onder andere het Nederlandse, Duitse en Vlaamse mbo-systeem: De onderwijsraad, 2009; Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag. 52

53 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] relativ niedrigen Grenzbarrieren tragen hier also zu der gestiegenen Anziehungskraft der Grenzregionen bei. Die Frage ist natürlich, ob Grenzregionen auch in der Lage sind (einen Teil) dieser Studenten langfristig an sich zu binden. Im Bereich der Berufsausbildung liegen die Barrieren wieder etwas höher: die Lehre wird vor allem in der Sprache des jeweiligen Landes abgehalten und es gibt keine EU-weite Angleichung der Abschlüsse und Ausbildungen. Einen wesentlichen Unterschied macht bei der Berufsausbildung der große Anteil der Lehrlinge aus, die sich in Deutschland 37 für das duale Lernen entscheiden, während in den Niederlanden gerade dieses relativ gering ist. Für die MBO [mittlere berufliche Bildung] und die Berufsschule gibt es Austauschprogramme ausgeschlossen nur wenige Erhebungen darüber, inwiefern es grenzüberschreitende Mobilität unter den Auszubildenden gibt. In Flandern gibt es (nahezu) keine gesonderte Berufsausbildung so wie in den Niederlanden und in Deutschland, sondern diese ist zumeist in die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe integriert in Form des Beruflichen Sekundarbereichs. 3.5 Chancen für Grenzregionen Da die relative Rückstandsposition der Grenzregionen vor allem institutionelle Ursachen (Grenzbarrieren) hat, gibt es auch relativ viele Chancen den Rückstand, oder zumindest die negativen Folgen davon, politisch-programmatisch aufzuholen. Der Abbau von Grenzbarrieren kann daher einen positiven Schock für die Grenzregionen auslösen. Durch den Abbau oder die Reduzierung der zuvor beschriebenen Grenzbarrieren wird der Effekt einer peripheren Lage vermindert. Unternehmen, Arbeitsplätze, Einwohner und Einrichtungen der anderen Grenzseite zählen plötzlich dazu. Dieser Anstieg des Agglomerationsvorteils kann im Einklang mit den beschriebenen Theorien zu einer breiteren und facettenreicheren Palette an Karrieremöglichkeiten und Wohnanreizen auf beiden Seiten der Grenze führen. Hiermit kann die Anziehungskraft der Grenzregionen deutlich 37 Für eine detaillierte Beschreibung des u.a. niederländischen, deutschen und flämischen (MBO)- [Berufsbildungs]systems siehe: De onderwijsraad [Der Bildungsrat], 2009: Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs [Entwicklungsrichtungen für die mittlere berufliche Bildung]. Den Haag. 53

54 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Indien er sprake is van een sterk verstedelijkt gebied aan beide kanten van de grens kan dit effect groot zijn en kan de aantrekkingskracht van beide grensregio s sterk verbeteren ten opzichte van andere regio s in het eigen land. Als één van beide regio s daarentegen een weinig verstedelijkt karakter heeft, zal dit effect vooral bij de plattelandsregio neerslaan en zal het effect op de meer verstedelijkte regio beperkt zijn. Zoveel groter wordt het aantal banen, voorzieningen en inwoners binnen acceptabele reistijd immers niet. Als beide regio s weinig verstedelijkt zijn, liggen de kansen eerder in het gezamenlijk inzetten op bepaalde voorzieningen. In grensregio s kunnen door de geringere (en eventueel krimpende) bevolking bepaalde voorzieningen in beide regio s immers sneller onder druk komen te staan. Gezamenlijk hebben beide regio s mogelijk voldoende inwoners binnen acceptabele reistijd om voorzieningen te handhaven die op basis van de inwoners van één regio niet (meer) haalbaar zijn. Tabel 3.2 Verschillende effecten van het slechten van grensbarrières Regio 1 Regio 2 Effecten slechten grensbarrières Verstedelijkt Verstedelijkt Meer agglomeratievoordelen voor huishoudens en bedrijven verbetert vestigingsklimaat (voor huishoudens en bedrijven) in beide regio s Verstedelijkt Platteland Meer agglomeratievoordelen voor huishoudens en bedrijven verbetert vestigingsklimaat (voor huishoudens en bedrijven) in regio 2 Hoger aanbod recreatieve natuur vergroot aantrekkingskracht van regio1 Platteland Platteland Draagvlak (bedreigde) voorzieningen wordt vergroot waardoor verschraling wordt tegengegaan en aantrekkingskracht van beide regio s niet verder of minder sterk afneemt Samenvattend betekent dit dat de effecten van het slechten van grensbarrières, en daarmee de kansen van grensoverschrijdende samenwerking, zullen verschillen tussen regio s. Een eerste belangrijke stap om te kunnen voorspellen wat dit voor een specifieke grensregio betekent, ligt dan ook in een karakterisering van de grensregio die het betreft. 54

55 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] zunehmen. In Regionen, in denen sich dies abspielt, kann der (die Geschwindigkeit des) Schwund(s) und der Teufelskreis aus Abbildung 3.2 gestoppt oder zumindest verlangsamt werden. Das Maß, in dem dies geschehen kann, hängt stark von den Eigenschaften und vor allem von der Urbanisierung der Regionen und Gemeinden auf der anderen Grenzseite ab. Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die jeweiligen Auswirkungen, wenn beide Regionen stark urbanisiert sind, nur eine der beiden Regionen urbanisiert ist oder beide ländlichen Regionen sind. Tabelle 3.2 Unterschiedliche Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus Region 1 Region 2 Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus Urbanisiert Urbanisiert Mehr Agglomerationsvorteile für Haushalte und Unternehmen verbessern Geschäftsklimata (für Haushalte und Unternehmen) in beiden Regionen Urbanisiert Ländlich Mehr Agglomerationsvorteile für Haushalte und Unternehmen verbessern Geschäftsklimata (für Haushalte und Unternehmen) in Region 2 Mehr Naherholungsangebote erhöhen die Attraktivität der Region1 Ländlich Ländlich Die Versorgungsgrundlage von (gefährdeten) Einrichtungen wird erhöht, wodurch Einschränkungen vermieden werden und die Attraktivität beider Regionen nicht weiter oder weniger stark abnimmt Sind die Regionen auf beiden Grenzseiten stark urbanisiert, kann dieser Effekt sehr groß sein und die Anziehungskraft beider Grenzregionen kann sich im Vergleich mit anderen Regionen des eigenen Landes deutlich verbessern. Wenn eine der beiden Regionen jedoch einen kaum urbanisierten Charakter aufweist, wird sich dieser Effekt besonders auf den ländlichen Raum auswirken und werden die Auswirkungen auf die urbanisierte Region nur dürftig sein. Sehr viel größer wird die Anzahl an Arbeitsplätzen, Dienstleistungen und Einwohnern innerhalb einer akzeptablen Fahrzeit schließlich nicht. Sind beide Regionen nur wenig 55

56 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 56

57 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] urbanisiert, liegen die Chancen eher in der gemeinsamen Nutzung bestimmter Einrichtungen. In Grenzregionen können durch die geringe (und möglicherweise sinkende) Bevölkerungszahl bestimmte Einrichtungen in beiden Regionen tatsächlich schneller unter Druck geraten. Gemeinsam haben beide Regionen möglicherweise aber eine ausreichende Bevölkerung innerhalb einer akzeptablen Reichweite, um diese Einrichtungen zu nutzen, die ansonsten, auf Grundlage der Bevölkerungszahl von nur einer Region, nicht (mehr) aufrechterhalten werden könnten. Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus und damit die Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Regionen variieren können. Ein erster wichtiger Schritt, um in der Lage zu sein, vorherzusagen, was dies für eine bestimmte Grenzregion bedeutet, liegt auch in der Charakterisierung der jeweiligen Grenzregion. 57

58 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 4 De grensregio Achterhoek-Borken De regio s Achterhoek en Borken lijken op elkaar: overheersend agrarische regio s met een aantal kleinere steden. De kleinere steden in de Achterhoek zijn Doetinchem en Winterswijk en in Borken zijn dit Ahaus, Bocholt, Borken en Gronau (zie kaart 4.1). De rest van de regio bestaat voornamelijk uit plattelandsgemeenten. Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen de beide regio s die van groot belang zijn voor de interpretatie van de belangrijkste resultaten uit de kwantitatieve analyses (zie hoofdstuk 5 en 6). Uit figuur 4.1 en 4.2 wordt duidelijk dat de regio Achterhoek veel meer vergrijsd is dan Kreis Borken: het aandeel 65-plussers is groter in de Achterhoek dan in Borken en ligt ook duidelijk boven het Nederlandse gemiddelde. Kreis Borken kent in vergelijking met het gemiddelde van Duitsland juist een relatief lage mate van vergrijzing. Dat uit zich ook in een relatief jonge beroepsbevolking in Kreis Borken, in vergelijking met de regio Achterhoek, waarbij vooral het relatief hoge aandeel jarigen opvalt. Onder de beroepsbevolking van de regio Achterhoek bevinden zich relatief veel mensen die binnenkort met pensioen gaan. In Kreis Borken is dat veel minder het geval. Binnen Borken valt op dat de bevolking in de noordelijke gemeenten van Kreis Borken wat jonger is dan in de zuidelijke gemeenten. De vergelijking van de kaarten 4.2 tot en met 4.6 laat ook zien dat de steden die het dichtst bij de grens liggen (Winterswijk en Bocholt en in mindere mate Gronau) binnen de grensregio Achterhoek-Borken een relatief sterke vergrijzing kennen. Dit is opvallend omdat over het algemeen juist de meer stedelijke gemeenten een relatief laag aandeel 65-plussers hebben ten opzichte van de meer landelijke gemeenten. Mogelijk is dat het gevolg van een relatief lage aantrekkingskracht op de woningmarkt als gevolg van de nadelige effecten van de ligging aan de grens. Voor 65-plussers speelt het aanbod carrièrekansen immers geen rol waardoor dit nadelige effect vooral door jongere mensen wordt gevoeld. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 58

59 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 4 Die Grenzregion Achterhoek-Borken Die Regionen Achterhoek und Borken sind sich sehr ähnlich: überwiegend ländliche Gebiete mit einer Vielzahl kleinerer Städte. Die kleineren Städte des Achterhoek sind Doetinchem und Winterswijk, in Borken sind dies Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau (siehe Karte 4.1). Der Rest der Region besteht hauptsächlich aus ländlichen Gemeinden. Beide Regionen weisen aber auch wesentliche Unterschiede auf, was wichtig ist für die Interpretation der wichtigsten Ergebnisse der quantitativen Analysen (siehe Kapitel 5 und 6). Abbildung 4.1 und 4.2 verdeutlichen, dass die Region Achterhoek viel mehr von Vergreisung betroffen ist als der Kreis Borken: der Anteil der über 65- Jährigen ist im Achterhoek größer als in Borken und liegt auch deutlich über dem niederländischen Durchschnitt. Kreis Borken weist, gemessen am deutschen Durchschnitt, ein relativ geringes Maß an Vergreisung auf. Dieses zeigt sich, im Vergleich mit der Region Achterhoek, auch in einer relativ jungen Berufsbevölkerung im Kreis Borken, wobei vor allem der relativ hohe Anteil der Jährigen auffallend ist. Unter der Berufsbevölkerung der Region Achterhoek befinden sich relativ viele Menschen, die kurz vor der Rente stehen. Im Kreis Borken ist dies viel weniger der Fall. Innerhalb von Borken fällt auf, dass die Bevölkerung in den nördlichen Gemeinden etwas jünger ist als in den südlichen Gemeinden. Der Vergleich der Karten 4.2 bis 4.6 zeigt auch, dass die Städte innerhalb der Grenzregion Achterhoek-Borken, die der Grenze jeweils am nächsten liegen (Winterswijk und Bocholt und in einem geringeren Maß Gronau), von relativ starker Vergreisung betroffen sind. Dies ist auffällig, weil in der Regel genau die eher städtischen Gemeinden im Verhältnis zu den eher ländlichen Gegenden einen relativ geringen Anteil an Menschen über 65 haben. Möglicherweise ist dies die Folge einer verhältnismäßig geringen Anziehungskraft des Wohnmarktes aufgrund der nachteiligen Grenzlage. Schließlich spielt für über 65-Jährige das Angebot an Karrierechancen keine Rolle mehr, so dass dieser Nachteil eher für junge Menschen spürbar ist. In Kapitel 5 wird hierauf weiter eingegangen. 59

60 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 4.1 Karte 4.1 De grensregio Achterhoek-Borken Die Grenzregion Achterhoek-Borken Enschede Gronau (Westf.) Arnhem Nijmegen Heek Berkelland Ahaus Schöppingen Vreden Bronckhorst Legden Oost Gelre Stadtlohn Doetinchem Winterswijk Südlohn Gescher Montferland Aalten Oude IJsselstreek Münster Velen Bocholt Borken Isselburg Rhede Heiden Reken Kleve Wesel Raesfeld Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 4.1 Leeftijdsopbouw bevolking Achterhoek vergeleken met gemiddelde Nederland - aandeel in (beroeps-)bevolking Abbildung 4.1 Altersstruktur der Bevölkerung im Achterhoek im durchschnittlichen Vergleich zu den Niederlanden Anteil an der (Berufs-)Bevölkerung 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (%15-64) (%15-64) (%15-64) (%15-64) Nederland Achterhoek Bron: CBS; bewerking Atlas voor gemeenten Quelle: CBS; Bearbeitung: Atlas voor gemeenten 60

61 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 4.2 Leeftijdsopbouw bevolking Borken vergeleken met gemiddelde Duitsland - aandeel in (beroeps-)bevolking Abbildung 4.2 Altersstruktur der Bevölkerung in Borken im durchschnittlichen Vergleich zu Deutschland Anteil an der (Berufs-)Bevölkerung 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (%15-64) (%15-64) (%15-64) (%15-64) Duitsland Borken Bron: Destatis; bewerking Atlas voor gemeenten/ Quelle: Destatis; Bearbeitung: Atlas voor gemeenten Kaart 4.2 Vergrijzing in de Achterhoek en Borken: aandeel 65-plussers in de bevolking Karte 4.2 Vergreisung im Achterhoek und in Borken: Anteil der über 65- Jährigen an der Bevölkerung >19,6% 19,5% - 19,6% 18,3% - 19,5% 18,2% - 18,3% 18,0% - 18,2% 17,9% - 18,0% 17,8% - 17,9% 17,5% - 17,8% 16,9% - 17,5% 16,7% - 16,9% 16,2% - 16,7% 16,1% - 16,2% 15,8% - 16,1% 14,6% - 15,8% 12,9% - 14,6% 0,0% - 12,9% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 61

62 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 4.3 Aandeel jarigen in de potentiële beroepsbevolking 38 Karte 4.3 Anteil der Jährigen an potenzieller Berufsbevölkerung 38 >18,6% 17,4% - 18,6% 17,1% - 17,4% 17,1% - 17,1% 16,9% - 17,1% 16,6% - 16,9% 16,6% - 16,6% 16,5% - 16,6% 16,2% - 16,5% 15,8% - 16,2% 15,1% - 15,8% 14,9% - 15,1% 14,6% - 14,9% 13,2% - 14,6% 12,9% - 13,2% 12,3% - 12,9% Kaart 4.4 Karte 4.4 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Aandeel jarigen in de potentiële beroepsbevolking Anteil der Jährigen an potenzieller Berufsbevölkerung >18,1% 14,9% - 18,1% 14,4% - 14,9% 13,9% - 14,4% 13,4% - 13,9% 13,4% - 13,4% 13,4% - 13,4% 13,3% - 13,4% 13,2% - 13,3% 13,1% - 13,2% 12,7% - 13,1% 12,0% - 12,7% 11,3% - 12,0% 10,0% - 11,3% 8,8% - 10,0% 0,0% - 8,8% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 38 De indeling in klassen van de kaarten in dit rapport is in de meeste gevallen gebaseerd op zogenaam de quantile ranges : hierbij wordt de grenswaarden van de klassen zo bepaald dat in elke klasse evenveel observaties vallen. 38 Die Einteilung der Karten in Stufen in diesem Bericht basiert in den meisten Fällen auf so genannten 'quantile ranges': hierbei werden die Grenzwerte der Stufen so definiert, dass in jeder Stufe gleichviele Beobachtungen gemacht werden. 62

63 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 4.5 Karte 4.5 >20,3% Kaart 4.6 Karte 4.6 Aandeel jarigen in de potentiële beroepsbevolking Anteil der Jährigen an potenzieller Berufsbevölkerung 20,2% - 20,3% 20,0% - 20,2% 19,9% - 20,0% 19,8% - 19,9% 19,6% - 19,8% 19,6% - 19,6% 19,5% - 19,6% 19,3% - 19,5% 19,1% - 19,3% 18,8% - 19,1% 18,7% - 18,8% 18,6% - 18,7% 17,9% - 18,6% 17,6% - 17,9% 0,0% - 17,6% >18,2% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Aandeel jarigen in de potentiële beroepsbevolking Anteil der Jährigen an potenzieller Berufsbevölkerung 18,1% - 18,2% 17,5% - 18,1% 17,2% - 17,5% 17,0% - 17,2% 16,7% - 17,0% 16,6% - 16,7% 16,6% - 16,6% 14,2% - 16,6% 13,4% - 14,2% 13,1% - 13,4% 12,9% - 13,1% 12,5% -12,9% 12,0% - 12,5% 11,6% - 12,0% 10,1% - 11,6% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 63

64 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 5 Werken Grensbarrières op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat inwoners van grensregio s gemiddeld minder banen binnen acceptabele reistijd tot hun beschikking hebben. Deze lagere beschikbaarheid van werk heeft naar verwachting een negatief effect op de arbeidsparticipatie: er zijn immers minder banen voor de beroepsbevolking beschikbaar dan elders. Dit betekent ook dat door het verminderen van grensbarrières er een groei van de beschikbare banen zal plaatsvinden met naar verwachting een positief effect op de arbeidsparticipatie. Maar beschikbaarheid van werk is niet de enige factor die regionale verschillen in werkloosheid verklaart. Naast de vraagkant speelt ook de aanbodkant van de arbeidsmarkt een rol: de kenmerken van de beroepsbevolking. In eerder onderzoek 39 is een model ontwikkeld waarmee regionale verschillen in arbeidsparticipatie door factoren aan de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt kunnen worden verklaard. Op basis van de beschikbaarheid van data op een laag ruimtelijk schaalniveau in Duitsland en België is vervolgens een versimpelde versie van dit model geschat. Tabel 5.1 toont het in dit onderzoek gebruikte model. De vraagkant van de arbeidsmarkt wordt gemeten door het aantal banen dat binnen acceptabele reistijd te bereiken is. Hoe hoger dit banenaanbod, hoe lager de werkloosheid. Andere gebruikte variabelen zijn: de sectorale structuur (hoe groter het aandeel industrie, hoe hoger de werkloosheid) en kenmerken van de aanbodkant (de beroepsbevolking) zoals leeftijd en bevolkingssamenstelling. Een hoger aandeel ouderen en niet-westerse allochtonen blijkt bijvoorbeeld samen te gaan met een hogere werkloosheid. In de bijlage staat een toelichting van de gebruikte variabelen en de gebruikte brondata. In de figuren 5.1 en 5.2 zijn de uitkomsten van de modellen voor een verklaring van de werkloosheid in respectievelijk de Achterhoek en Borken weergegeven. De linker staaf in de grafieken toont het huidige werkloosheidspercentage in de beide regio s als afwijking van het landelijke gemiddelde. De overige staafjes laten zien hoe die afwijking te verklaren is 39 Zie onder andere G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2007: Regionale verschillen in kansen voor arbeidsmarktbeleid, in: Verschil maken. Drie jaar Wet werk en bijstand, Divosa-monitor 2007 (Divosa, Utrecht). 64

65 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 5 Arbeiten Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt sorgen dafür, dass Einwohnern von Grenzregionen durchschnittlich weniger Arbeitsplätze binnen einer akzeptablen Fahrtzeit zur Verfügung stehen. Diese niedrige Verfügbarkeit an Arbeit wird aller Erwartung nach einen Negativeffekt auf die Arbeitspartizipation ausüben: schließlich gibt es weniger Arbeitsplätze für die Berufsbevölkerung als anderswo. Dies bedeutet auch, dass durch die Abnahme von Grenzbarrieren ein Wachstum an verfügbaren Arbeitsplätzen erfolgen wird, mit, aller Erwartung nach, auch einem positiven Effekt auf die Arbeitspartizipation. Allerdings ist die Verfügbarkeit von Arbeit nicht der einzige Faktor, der die regionalen Unterschiede in der Arbeitslosigkeit erklärt. Neben der Nachfrage spielt auch das Angebot auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle: die Kennzeichen der Berufsbevölkerung. In einer früheren Studie 39 ist ein Modell entwickelt worden, in dem die regionalen Unterschiede bei der Arbeitspartizipation durch Faktoren von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt erklärt werden können. Tabelle 5.1 zeigt das in dieser Studie verwendete Model. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt wird bestimmt durch das Angebot an Arbeitsplätzen, die innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit zu erreichen sind. Je höher das Arbeitsangebot, desto niedriger die Arbeitslosenquote. Andere verwendete Variablen sind: die sektorale Struktur (je größer der Anteil der Industrie, desto höher die Arbeitslosigkeit) und die Merkmale der Arbeitsangebote (die Berufsbevölkerung) wie Alter und Demographie. Ein höherer Anteil an älteren Menschen und nicht-westlichen Immigranten scheint z.b. mit einer höheren Arbeitslosigkeit einzugehen. In Anlage 2 werden die verwendeten Variablen und Datenquellen erläutert. In den Abbildungen 5.1 und 5.2 werden die Ergebnisse der Modelle zur Erklärung der Arbeitslosigkeit im Achterhoek bzw. Borken wiedergegeben. Der linke Balken in den Grafiken zeigt die gegenwärtige Arbeitslosenquote in den beiden Regionen als Abweichung zum nationalen Durchschnitt. Die restlichen Balken zeigen, wie diese Abweichung erklärt werden kann: ein grüner Balken nach unten deutet auf einen positiven Beitrag zur 39 Siehe u.a.: G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2007: Regionale verschillen in kansen voor arbeidsmarktbeleid [Regionale Unterschiede in Chancen für die Arbeitsmarktpolitik], in: Verschil maken. Drie jaar Wet werk en bijstand [Einen Unterschied machen. Drei Jahre nach dem Gesetz Arbeit und Sozialhilfe ], Divosa-monitor 2007 (Divosa, Utrecht). 65

66 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] een groen staafje die naar beneden wijst duidt op een positieve bijdrage aan de werkloosheid (een daling van de werkloosheid); een rood staafje op een negatieve bijdrage aan de werkloosheid. Opgestapeld zijn die staafjes even hoog als het linker staafje). Tabel 5.1 Verklaringsmodel werkloosheid Vraagkant arbeidsmarkt Beschikbare banen (* ) binnen acceptabele reistijd Coëfficiënt T-waarde* -2,04-12,0*** Aandeel banen in de industrie 0,022 3,3*** Aanbodkant arbeidsmarkt Aandeel jarigen 0,145 2,9*** Aandeel jarigen 0,211 3,4*** Aandeel jarigen 0,122 2,1** Aandeel niet-westerse allochtonen 0,220 12,4*** Aandeel arbeidsongeschikten 0,214 5,4*** Adjusted R 2 : 0,70 *De t-waarde geeft een indicatie van de sterkte van het statistisch verband: *** betekent een verband met een 99% of hogere zekereheid, ** met 95% of hogere zekerheid Opvallend genoeg is de werkloosheid in de beide grensregio s relatief laag. Op basis van het aantal (binnen acceptabele reistijd) beschikbare banen zou in beide regio s juist een hogere dan gemiddelde werkloosheid verwacht mogen worden (de tweede staaf). Dat gebrek aan banen wordt echter meer dan gecompenseerd door de kenmerken van de beroepsbevolking. In de Achterhoek is de werkloosheid wat hoger dan op basis van de kenmerken aan de vraag- en aanbod van de arbeidsmarkt verwacht mocht worden (het residu is positief) terwijl de werkloosheid in Borken juist lager is dan op basis van de kenmerken van de regio verwacht mocht worden (het residu is negatief). Mogelijk komt dat doordat er relatief veel Nederlanders in Kreis Borken wonen (in 2010 om precies te zijn 7685, ofwel 2,1% van de bevolking), waardoor de potentiële beroepsbevolking er hoger wordt (de noemer in het werkloosheidspercentage), terwijl die mensen gewoon in Nederland blijven werken en daarmee banen inpikken die anders door de werklozen daar zouden kunnen worden vervuld. Omgekeerd wonen er namelijk niet zoveel Duitsers in de Achterhoek (in , ofwel 0,4% van de bevolking). 66

67 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Arbeitslosigkeit (eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit), ein roter Balken auf einen negativen Beitrag zur Arbeitslosigkeit. ( Aufeinandergestapelt sind diese Balken genauso hoch wie der linke Balken). Tabelle 5.1 Modell zur Erklärung der Arbeitslosigkeit Nachfrage am Arbeitsmarkt Verfügbare Arbeitsplätze (* ) innerhalb akzeptabler Fahrtzeit Koeffizient T-Wert* -2,04-12,0*** Anteil von Arbeitsplätzen in der Industrie 0,022 3,3*** Angebot am Arbeitsmarkt Anteil der Jährigen 0,145 2,9*** Anteil der Jährigen 0,211 3,4*** Anteil der Jährigen 0,122 2,1** Anteil der nicht-westlichen Immigranten 0,220 12,4*** Anteil der Erwerbsunfähigen 0,214 5,4*** Adjusted R 2 : 0,70 *Der T-Wert gibt eine Indikation von der Stärke der statistischen Korrelation: *** bedeutet eine Korrelation mit einer Sicherheit von 99% oder höher, ** mit einer Sicherheit von 95% oder höher Auffallend ist, dass die Arbeitslosigkeit in beiden Grenzregionen relativ niedrig ist. Durch die geringe Anzahl verfügbarer Arbeitsplätze (innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit) sollte in beiden Regionen gerade eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote erwartet werden (zweiter Balken). Das Fehlen von Arbeitsplätzen wird jedoch durch die Beschaffenheit der Berufsbevölkerung kompensiert. Im Achterhoek liegt die Arbeitslosigkeit etwas höher als aufgrund der Angebots- und Nachfragemerkmale des Arbeitsmarktes zu erwarten wäre (der Rückstand ist positiv), während die Arbeitslosigkeit in Borken tatsächlich niedriger ist als aufgrund der regionalen Merkmale zu erwarten wäre (der Rückstand ist negativ). Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass relativ viele Niederländer im Kreis Borken leben ( um exakt zu sein Menschen, oder anders ausgedrückt: 2,1% der Bevölkerung), wodurch der Anteil der potenziellen Berufsbevölkerung zunimmt (der Nenner in der Arbeitslosenquote), während die Menschen aber weiterhin in den Niederlanden arbeiten und damit Arbeitsplätze stehlen, die sonst von den dortigen Arbeitslosen in Anspruch genommen werden könnten. Umgekehrt leben nämlich nicht so viele Deutsche im Achterhoek (2010: 1290 Menschen, oder anders ausgedrückt: 0,4% der Bevölkerung). 67

68 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Hoewel het met de werkloosheid in de beide grensregio s op dit moment wel meevalt, is het gebrek aan banen wel een belemmering voor de economische vitaliteit van die regio s. Als er het aanbod banen binnen acceptabele reistijd hoger zou zijn geweest, zou de werkloosheid nog veel lager zijn. Een belangrijke reden voor het benedengemiddelde aantal (binnen acceptabele reistijd bereikbare) banen zijn de grensbarrières op de arbeidsmarkt waar beide regio s mee kampen. Die grensbarrières op de arbeidsmarkt zijn relatief hoog (zie hoofdstuk 3), waardoor de banen in het buitenland feitelijk niet of nauwelijks meetellen voor de inwoners (en bedrijven) in de grensregio s. In kaart 5.1 is uitgegaan van een grensweerstand van 95%: waardoor banen over de grens voor maximaal 5% meetellen bij het aantal bereikbare banen in de beide grensregio s. Deze 5% is berekend op basis van het verschil tussen de feitelijke grenspendel en de geschatte, verwachte grenspendel in een situatie zonder grensbarrières. Door het opheffen of verminderen van grensbarrières op de arbeidsmarkt kan het aantal banen binnen acceptabele reistijd sterk toenemen (zie kaart 5.2 en 5.3). Voor de inwoners van die regio s zijn ineens ongeveer (Borken) tot (Achterhoek) banen extra beschikbaar (zie kaart 5.3) binnen acceptabele reistijd omdat de banen aan de andere kant van de grens nu immers wel volledig meetellen. Dit betekent niet automatisch dat de werkloosheid ook direct afneemt. Er is namelijk ook meer concurrentie voor die banen omdat het voor de inwoners van over de grens makkelijker wordt om in de andere grensregio te gaan werken. Per saldo blijkt dat door het wegnemen van de grensbarrières de kansen op de arbeidsmarkt in de Achterhoek toenemen, terwijl ze in Borken afnemen. Op korte termijn is de verwachting dan ook dat de werkloosheid in de Achterhoek verder afneemt (figuur 5.3), terwijl die in Borken tijdelijk zal toenemen (figuur 5.4). Op de lange termijn zullen de grotere agglomeratievoordelen echter ook leiden tot een grotere aantrekkingskracht van de beide grensregio s op mensen en bedrijven, waardoor de arbeids- en woningmarkt als één geheel zal functioneren. Hierdoor ontstaat een nieuw evenwicht waarin de werkloosheid in beide regio s lager zal zijn dan nu het geval is (zie figuur 5.5 en 5.6). 68

69 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Obwohl die Arbeitslosenquote in beiden Grenzregionen im Moment nicht allzu schlecht ist, ist das Fehlen von Arbeitsplätzen doch ein Hindernis für die wirtschaftliche Vitalität der Regionen. Wäre die Zahl an angebotenen Arbeitsplätzen innerhalb akzeptabler Fahrtzeit höher, wäre die Arbeitslosenquote noch deutlich niedriger ausgefallen. Ein wesentlicher Grund für die unterdurchschnittliche Anzahl von (innerhalb akzeptabler Fahrzeit zu erreichenden) Arbeitsplätzen sind die Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt, mit denen beide Regionen zu kämpfen haben. Diese Grenzbarrieren sind relativ hoch (siehe Kapitel 3), so dass die Arbeitsplätze im Ausland eigentlich nicht oder nur kaum für die Einwohner (und Unternehmen) der Grenzregionen mitzählen. Der Karte 5.1 wurde ein Grenzwiderstand von 95% zugrunde gelegt, so dass die Arbeitsplätze hinter der Grenze zu maximal 5% bei der Zahl an zugänglichen Arbeitsplätzen in beiden Grenzregionen mitzählen. Diese 5% basieren auf der Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem geschätzten, erwarteten Grenzpendelverkehr in einem Zustand ohne Grenzbarrieren. Durch den Abbau oder die Verringerung der Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt kann sich die Zahl der Arbeitsplätze binnen einer akzeptablen Fahrtzeit stark erhöhen (siehe Karte 5.2 und 5.3). Für die Bewohner dieser Regionen stehen plötzlich ca (Borken) bis (Achterhoek) zusätzliche Arbeitsplätze innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit zur Verfügung (siehe Karte 5.3), da die Arbeitsplätze auf der anderen Grenzseite jetzt tatsächlich vollständig mitgerechnet werden. Dies bedeutet nicht automatisch, dass die Arbeitslosigkeit direkt abnimmt. Es entsteht natürlich auch mehr Wettbewerb um die Arbeitsplätze, weil es für die Bewohner der einen Grenzseite nun einfacher wird in der anderen Grenzregion zu arbeiten. Unterm Strich scheint es, dass der Grenzbarrierenabbau die Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Achterhoek steigen lässt, während sie sich in Borken verringern. Auf kurze Sicht ist die Erwartung dann auch, dass die Arbeitslosigkeit im Achterhoek weiter abnehmen wird (Abbildung 5.3), während die in Borken vorübergehend ansteigt (Abbildung 5.4). Auf lange Sicht führen die größeren Agglomerationsvorteile aber auch zu einer größeren Anziehungskraft der beiden Grenzregionen auf Mensch und Unternehmen, so dass der Arbeits- und Wohnmarkt als Ganzes funktionieren wird. Dies schafft ein neues Gleichgewicht, in dem die Arbeitslosigkeit in beiden Regionen niedriger sein wird als sie es heute ist (siehe Abbildung 5.5 und 5.6). 69

70 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 5.1 De werkloosheid in de Achterhoek (als afwijking van het landelijke gemiddelde) verklaard Abbildung 5.1 Erläuterung der Arbeitslosigkeit im Achterhoek (als Abweichung vom nationalen Durchschnitt) 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% werkloosheid beschikbaarheid banen industrie leeftijd bevolkingssamenstelling arbeidsongeschiktheid residu -2,0% -2,5% -3,0% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 5.2 De werkloosheid in Borken (als afwijking van het landelijke gemiddelde) verklaard Abbildung 5.2 Erläuterung der Arbeitslosigkeit in Borken (als Abweichung vom nationalen Durchschnitt) 0,5% 0,0% -0,5% Arbeitslosigkeit -1,0% Verfügbare Arbeitsplätze Industrie Alter Bevölkerungszusammensetzung Erwerbsunfähigen Rückstand -1,5% -2,0% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 70

71 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 5.1 Karte 5.1 Duizenden banen Het aantal binnen acceptabele tijd te bereiken banen, rekening houdend met de bestaande grensbarrières op de arbeidsmarkt Anzahl der innerhalb einer akzeptablen Zeit zu erreichenden Arbeitsplätze, unter Berücksichtigung der bestehenden Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 5.2 Karte 5.2 Duizenden banen Het aantal binnen acceptabele tijd te bereiken banen, in een situatie zonder grensbarrières op de arbeidsmarkt Anzahl der innerhalb einer akzeptablen Zeit zu erreichenden Arbeitsplätze in einem Zustand ohne Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 71

72 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 5.3 Toename van het aantal beschikbare banen als gevolg van het slechten van de grensbarrières op de arbeidsmarkt Karte 5.3 Zunahme der Anzahl an zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze als Folge des Grenzbarrierenabbaus auf dem Arbeitsmarkt Duizenden banen > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 5.3 Kortetermijneffect van het slechten van (20% van de) grensbarrières op de werkloosheid in de Achterhoek Abbildung 5.3 Kurzfristige Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus (20%) auf die Arbeitslosigkeit im Achterhoek Werkloosheid (t.o.v. landelijk gemiddelde) 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Werkloosheid voor Wegvallen grensbarrières Werkloosheid na -1,0% -1,5% -2,0% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 72

73 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 5.4 Kortetermijneffect van het slechten van (20% van de) grensbarrières op de werkloosheid in Borken Abbildung 5.4 Kurzfristige Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus (20%) auf die Arbeitslosigkeit in Borken Arbeitslosigkeit (Abweichung vom nationalen Durchschnitt) 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Arbeitslosigkeit - vorher Grenzbarrierenabbau Arbeitslosigkeit - nachher -1,0% -1,5% -2,0% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 5.5 Langetermijneffect van het slechten van grensbarrières op de werkloosheid in de Achterhoek Abbildung 5.5 Langfristige Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus auf die Arbeitslosigkeit im Achterhoek Werkloosheid (t.o.v. landelijk gemiddelde) 0,5% 0,0% -0,5% Werkloosheid voor Wegvallen grensbarrières Werkloosheid na -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 73

74 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 5.6 Langetermijneffect van het slechten van grensbarrières op de werkloosheid in Borken Abbildung 5.6 Langfristige Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus auf die Arbeitslosigkeit in Borken Arbeitslosigkeit (Abweichung vom nationalen Durchschnitt) 0,5% 0,0% -0,5% Arbeitslosigkeit - vorher Grenzbarrierenabbau Arbeitslosigkeit - nachher -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 74

75 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 75

76 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 5.1 Bedrijventerreinen Verdere arbeidsmarktintegratie kan er ook voor zorgen dat bedrijven sneller over de grens gaan kijken voor een alternatieve vestigingslocatie. Hierbij speelt de beschikbaarheid van bedrijfslocaties een rol. Gemeenten hebben hier via beleid rond het aanbod van bedrijventerreinen direct invloed op. De exacte locatie of gemeente van deze werkgelegenheid maakt voor de arbeidsmarkt echter niet zoveel uit het gaat immers om het aantal banen binnen acceptabele reistijd ongeacht de exacte locatie. Kaart 5.4 geeft een overzicht van de locaties van de grootste bedrijventerreinen in de grensregio Achterhoek-Borken. Zowel in Borken als in de Achterhoek is er in de buurt van de grens een ruim aanbod aan bedrijventerreinen. Het aantal (direct of op termijn) uitgeefbare hectares in de verschillende gemeenten lijkt voldoende om aan een eventueel groeiende vraag te voldoen. In verschillende gebieden langs de Nederlands-Duitse grens 40 is of wordt geëxperimenteerd met grensoverschrijdende bedrijventerreinen. Het idee hierachter is dat bedrijven zouden kunnen profiteren van het beste van twee werelden. In de praktijk blijkt echter dat dit ook betekent dat de regelgeving van beide landen moet worden overgenomen wat soms tot juridische en praktische problemen kan leiden. Grensoverschrijdende bedrijventerreinen zijn dan ook niet een onverdeeld succes. Omdat er aan beide kanten van de grens voldoende aanbod lijkt te zijn is het ook de vraag of een nieuw grensoverschrijdend bedrijventerrein voor de hand ligt. Dit betekent niet dat samenwerking op dit gebied geen voordelen kan bieden. Op de eerste plaats kan er immers ook een betere matching op de markt voor bedrijfslocaties plaatsvinden. Bepaalde (bijvoorbeeld industriële) bedrijven kunnen zich niet altijd op alle locaties vestigen waardoor het kan zijn dat er in specifieke deelmarkten in de ene regio geen geschikt aanbod is. Als aan de andere kant van de grens dit aanbod er wel is kan als er geen of nauwelijks verdere grensbarrières zijn een verhuizing net over de grens een aantrekkelijke optie zijn. Op de tweede plaats kan het zijn dat beide regio s kampen met dezelfde vragen op het gebied van verouderde bedrijventerreinen en/of leegstand. Hoewel de institutionele context anders is (zo is de lokale Gewerbesteuer in Nederland onbekend), kan samenwerking en ervaring uitwisselen hier waardevolle inzichten opleveren. 40 Onder andere in de regio Coevorden-Emlichheim en Avantis bij Heerlen-Aachen. 76

77 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 5.1 Unternehmensstandorte Die weitere Integration des Arbeitsmarktes kann auch dafür sorgen, dass Unternehmen schneller hinter der Grenze nach einem alternativen Standort suchen können. Hierbei spielt die Verfügbarkeit von Standorten eine Rolle. Die Gemeinden haben hier durch richtungweisende Programme rund um die Verfügbarkeit von Unternehmensstandorten direkten Einfluss darauf. Allerdings gilt auch, dass die exakte Lage oder Niederlassung einer solchen Arbeitsmöglichkeit auf dem Arbeitsmarkt nicht viel Unterschied ausmacht, da es hier noch immer um die Zahl von Arbeitsplätzen innerhalb einer akzeptabler Fahrzeit geht, unabhängig von der genauen Lage. Karte 5.4 zeigt die Standorte der größten Gewerbegebiete in der Grenzregion Achterhoek-Borken. Sowohl in Borken als auch im Achterhoek gibt es nahe der Grenze ein reichhaltiges Angebot an Gewerbegebieten. Die Anzahl (sofort oder verzögert) veräußerbarer Hektare in den verschiedenen Gemeinden scheint ausreichend zu sein, um jeglicher verstärkten Nachfrage gerecht zu werden. In mehreren Gebieten entlang der niederländisch-deutschen Grenze 40 wird bereits jetzt oder in der Zukunft experimentiert (werden) mit grenzüberschreitenden Gewerbegebieten. Die Idee dahinter ist, dass Unternehmen vom Besten aus beiden Welten profitieren sollen. In der Praxis jedoch bedeutet dies, dass auch die Vorschriften beider Länder übernommen werden müssen, was bisweilen zu rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten führen kann. Grenzüberschreitende Gewerbegebiete sind daher auch nicht immer unbedingt erfolgreich. Da es auf beiden Seiten der Grenze außerdem ein hinreichendes Angebot zu geben scheint, stellt sich auch die Frage, ob ein neues grenzüberschreitendes Gewerbegebiet überhaupt Sinn macht. Dies bedeutet nicht, dass die Zusammenarbeit zu diesem Thema keine Vorteile bieten kann. Erstens kann es zu einer besseren Anpassung von Unternehmensstandorten an den Markt kommen. Bestimmte Unternehmen (z. B. industrielle) können sich nicht immer an allen Standorten festigen, so dass es möglich ist, dass in speziellen Marktsegmenten einer Region kein passendes Angebot verfügbar ist. Wenn aber auf der anderen Grenzseite dieses Angebot besteht wenn keine oder nur kaum Grenzbarrieren 40 u.a. in der Region Coevorden-Emlichheim und Avantis bei Heerlen-Aachen. 77

78 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 5.4 Karte 5.4 Bruto oppervlakte bedrijventerreinen in grensgemeenten 41 in ha aantal beschikbare hectares tussen haken Brutto-Oberfläche von Gewerbegebieten in Grenzgemeinden 41 in ha - Anzahl der verfügbaren Hektar in Klammern Neede 71 ha (11) Borculo 88 ha (11) Eibergen 66 ha (6) Groenlo104 ha (9) Winterswijk 150 ha (8) Lichtenvoorde 111 ha (8) Varsseveld 92 ha Aalten 116 ha (11) Ulft 84 ha (10) Dinxperlo 63 ha (10) Bocholt 334 ha (31) Borken 117 ha (23) Rhede 154 ha (2) Burlo 31 ha (5) Ahaus185 ha (2) Vreden 130 ha (8) Südlohn: 76 ha (4) Bron: IBIS-Provincie Gelderland 2011 en WFG Kreis Borken, bewerking Atlas voor Gemeenten Quelle: IBIS-Provincie Gelderland 2011 und WFG Kreis Borken, Bearbeitung: Atlas voor gemeenten 41 Omwille van de leesbaarheid zijn verschillende bedrijventerreinen in dezelfde stad of hetzelfde dorp bij elkaar opgeteld en zijn terreinen binnen gemeenten die niet direct aan deze grens liggen niet weergegeven. 41 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden mehrere Unternehmensstandorte in derselben Stadt oder demselben Dorf zusammengezählt, und werden Standorte innerhalb von Gemeinden, die nicht direkt an der Grenze liegen, vernachlässigt. 78

79 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] bestehen kann ein Umzug hinter die Grenze eine attraktive Option sein. In zweiter Linie kann es sein, dass beide Regionen mit den gleichen Problemen von veralteten Industrieanlagen und/oder Leerstand zu kämpfen haben. Obwohl der institutionelle Kontext unterschiedlich ist (die lokale Gewerbesteuer ist in den Niederlanden unbekannt), können Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch hier wertvolle Erkenntnisse liefern. 79

80 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 6 Wonen Een van de specifieke kenmerken van grensregio s is dat ze over het algemeen een relatief zwakke positie op de woningmarkt hebben, zo bleek uit hoofdstuk 3. Deze positie kan echter worden versterkt door middel van grensoverschrijdende samenwerking. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar het effect van het wegnemen van grensbarrières op het aantal voor de (potentiële) inwoners beschikbare banen en zogenoemde woonattracties, en het effect daarvan op de aantrekkingskracht van de grensregio. Maar eerst wordt kort ingegaan op (institutionele) verschillen tussen de woningmarkten in België, Duitsland en Nederland. Dat is nodig om de uitkomsten uit de analyses te kunnen interpreteren. 6.1 De woningmarkt in België, Duitsland en Nederland De verschillen op de woningmarkt tussen België, Duitsland en Nederland komen onder andere tot uiting in de samenstelling van de woningvoorraad (zie figuur 6.1). In België (Vlaanderen) bestaat een relatief groot deel van de woningvoorraad uit koopwoningen, terwijl Duitsland juist relatief veel (particuliere!) huurwoningen heeft. Nederland heeft een extreem hoog aandeel sociale huurwoningen, terwijl de particuliere huurmarkt weinig voorstelt. Het zou natuurlijk interessant zijn om ook de verschillen in de samenstelling van de woningvoorraad binnen de landen in kaart te brengen, maar helaas zijn deze gegevens op gemeenteniveau niet voor alle landen beschikbaar. Een belangrijke oorzaak voor de verschillen in samenstelling van de woningvoorraad tussen de drie landen is het gevoerde woningmarktbeleid. Zo kent Duitsland op de koopmarkt geen fiscale aftrek van de hypotheekrente. In België mag een vast bedrag aan hypotheekrente worden afgetrokken, onafhankelijk van de waarde van het huis, en zolang het huis niet is afbetaald. Overigens verdwijnt deze aftrekmogelijkheid in België geleidelijk vanaf In Nederland mag de volledige hypotheekrente worden afgetrokken van het inkomen, wat een belastingvoordeel tot maximaal 52% (het hoogste tarief in de inkomstenbelasting) oplevert. Op de huurmarkt kent Duitsland een aanbodsubsidie voor particuliere verhuurders. Particuliere verhuurders die nieuwe woningen bouwen krijgen 80

81 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 6 Wohnen Eines der besonderen Merkmale der Grenzregionen ist, wie auch in Kapitel 3 deutlich wurde, dass sie in der Regel eine relativ schwache Position auf dem Wohnmarkt einnehmen. Diese Position kann durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt werden. In diesem Kapitel werden die Auswirkungen des Grenzbarrierenabbaus auf die Anzahl der für die (potenziellen) Einwohner verfügbaren Arbeitsplätze und die sogenannten Wohnanreize genauer untersucht sowie die direkten Auswirkungen auf die Anziehungskraft der Grenzregion. Vorab wird jedoch kurz eingegangen auf die (institutionellen) Unterschiede zwischen den Wohnmärkten in Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Dies ist notwendig, um die Ergebnisse der Analyse interpretieren zu können. 6.1 Der Wohnmarkt in Belgien, Deutschland und den Niederlanden Die Unterschiede im Wohnmarkt zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden kommen u.a. in der Zusammensetzung des Wohnbestandes (siehe Abbildung 6.1) zum Vorschein. In Belgien (Flandern) besteht ein relativ großer Teil des Wohnbestandes aus Wohneigentum, während sich in Deutschland gerade relativ viele (private!) Mietwohnungen finden. Die Niederlande haben einen extrem hohen Anteil an Sozialwohnungen, während der private Mietmarkt wenig nennenswert ist. Es wäre natürlich interessant, auch Unterschiede in der Zusammensetzung des Wohnbestandes innerhalb der Länder zur Darstellung zu bringen, leider aber sind diese Daten auf kommunaler Ebene nicht für alle Länder verfügbar. Ein wesentlicher Grund für die Unterschiede in der Zusammensetzung des Wohnbestandes zwischen den drei Ländern ist die geführte Wohnmarktpolitik. In Deutschland z.b. gibt es auf dem Kaufmarkt keinen Steuerabzug von Hypothekarzinsen. In Belgien darf ein fixer Betrag des Hypothekarzinses abgezogen werden, unabhängig vom Wert des Hauses, und dies so lange, bis das Haus vollständig abbezahlt ist. Übrigens wird diese Abzugsmöglichkeit in Belgien ab 2014 allmählich abgeschafft. In den Niederlanden darf der vollständige Hypothekarzins vom Einkommen abgezogen werden, was eine Steuererleichterung von bis zu 52% (die höchste Rate der Einkommensteuer) ausmacht. 81

82 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] subsidie. In ruil daarvoor moeten ze zich houden aan bepaalde regels op het gebied van toewijzing en huurprijs. Deze subsidie heeft een specifieke looptijd, waarna de verhuurder de huurprijs mag verhogen (max 20% in drie jaar) tot de geldende markthuur (de Mietspiegel). Daarnaast kunnen gemeenten eigen sociale woningbouwprogramma s uitvoeren, waarbij de uitvoering in handen is van private organisaties met de gemeente als aandeelhouder. In Vlaanderen is er een aparte sociale huursector. Maar die richt zich alleen op de allerzwaksten in de samenleving, waardoor het aandeel in de totale woningmarkt relatief klein blijft. De particuliere huurwoningen zijn in tegenstelling tot Duitsland voornamelijk in handen van particulieren die deze (zelfstandig) verhuren op de markt. In Nederland is er sprake van een zeer grote sociale huurmarkt, waarop niet alleen de allerzwaksten maar ook mensen met een hoger inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De planning, financiering en het beheer is het monopolie van woningbouwcorporaties. Deze grote institutionele verschillen tussen de landen zorgen ervoor dat er tussen grensregio s grote verschillen in netto woonlasten voor hetzelfde type woning kunnen zijn. In tegenstelling tot de samenstelling van de woningvoorraad kunnen die prijsverschillen wel op een lager schaalniveau in kaart worden gebracht, al bleken de data tussen landen niet onmiddellijk goed vergelijkbaar, en waren de nodige bewerkingsslagen nodig om tot een zinvolle vergelijking te kunnen komen (zie de bijlage). In kaart 6.1 is voor de regio s Achterhoek en Borken het prijsniveau van woningen ten opzichte van het landelijke gemiddelde getoond. Daaruit blijkt dat die woningprijzen in beide regio s lager zijn dan het landelijke gemiddelde, maar dat dat verschil in Borken groter is dan in de Achterhoek. Het is op basis van de beschikbare gegevens overigens niet mogelijk om een betrouwbaar beeld te geven van de absolute verschillen tussen Borken en de Achterhoek. Wel is algemeen bekend dat woningen in de grensstreek in Nederland over het algemeen duurder zijn dan in Duitsland. 42 Dat verklaart ook waarom er meer Nederlanders in Duitsland wonen dan omgekeerd (zie figuur 6.2). Door de prijsverschillen is het in veel grensregio s aantrekkelijk voor Nederlanders om zich net over de grens te vestigen. De laatste jaren is vooral de emigratie van Nederlanders naar de 42 Zie bijvoorbeeld Bouwfonds Property Development en Bouwfonds REIM: Woningmarkten in Perspectief

83 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Auf dem Mietmarkt in Deutschland besteht eine Angebotssubvention für private Vermieter. Privatvermieter, die neuen Wohnraum bauen, werden subventioniert. Im Gegenzug müssen sie bestimmte Regeln im Bereich der Vergabe und Miethöhe einhalten. Der Zuschuss hat eine bestimmte Laufzeit, danach darf der Vermieter die Miete erhöhen (max 20% in drei Jahren) gemessen an der marktüblichen Miete (dem Mietspiegel). Darüber hinaus können die Kommunen eigene Wohnungsbauprogramme gestalten, wobei die Ausführung in den Händen von privaten Organisationen liegt, mit der Gemeinde als Aktionär. In Flandern gibt es einen separaten sozialen Mietsektor. Der aber konzentriert sich allein auf die Schwächsten der Gesellschaft, so dass der Anteil am gesamten Wohnmarkt relativ klein bleibt. Die privaten Mietwohnungen sind - im Gegensatz zu Deutschland - vor allem in den Händen von Privatpersonen, die (selbständig) auf dem Markt vermieten. In den Niederlanden gibt es einen sehr großen sozialen Mietmarkt, auf dem nicht nur die Schwächsten, sondern auch Personen mit höherem Einkommen ein Anrecht auf Sozialwohnungen haben. Die Planung, Finanzierung und Verwaltung obliegt den Wohnungsbaugesellschaften. Diese großen institutionellen Unterschiede zwischen den Ländern sorgen dafür, dass es zwischen den Grenzregionen große Abweichungen in den Nettokaltmieten für die gleiche Wohnungsart geben kann. Im Gegensatz zur Zusammensetzung des Wohnbestandes können die Preisunterschiede auf kleinerer Ebene anschaulich gemacht werden, obwohl es sich bereits herausgestellt hat, dass die Daten zwischen den Ländern nicht direkt vergleichbar sind, und notwendige Bearbeitungsschritte erforderlich waren, um zu einem aussagekräftigen Vergleich zu kommen (siehe Anlage 2). In der Karte 6.1 wird das Preisniveau von Wohnraum in den Regionen Achterhoek und Borken, gemessen am nationalen Durchschnitt, dargestellt. Dies zeigt, dass die Wohnpreise in beiden Regionen niedriger sind als im nationalen Durchschnitt, dass aber dieser Unterschied in Borken größer ist als im Achterhoek. Es ist auf Basis der verfügbaren Daten im Übrigen nicht möglich, ein zuverlässiges Bild der absoluten Unterschiede zwischen Borken und Achterhoek wiederzugeben. Es ist allgemein bekannt, dass Wohnraum im Grenzgebiet in den Niederlanden in der Regel teurer ist als in Deutschland Siehe z.b. Bouwfonds [Bausparkasse] Property Development und Bouwfonds [Bausparkasse] REIM: Woningmarkten in Perspectief [Immobilienmärkte in der Perspektive]

84 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] grensregio s in België en Duitsland toegenomen (zie figuur 6.2 en 6.3). In Borken woonden in 2010 in totaal 7685 Nederlanders (2,1% van de bevolking), terwijl in de Achterhoek 1290 Duitsers woonden (0,4% van de bevolking). Hoewel dat in de cijfers in figuur 6.2 nog niet is terug te zien, zijn er aanwijzingen dat Zeeuws-Vlaanderen zich recent juist als relatief goedkope locatie voor Vlamingen heeft ontwikkeld. 43 Los van de verschillen tussen landen ligt het prijsniveau voor woningen in beide grensregio s lager dan het landelijke gemiddelde (zie kaart 6.1). De reden daarvoor is dat de vraag naar woningen in die regio s lager is dan gemiddeld, ofwel: de aantrekkingskracht van zowel de Achterhoek als Borken is lager dan van andere regio s in de beide landen. Borken heeft weliswaar nog geen last van bevolkingsdaling (zie hoofdstuk 3), maar het lagere dan gemiddelde prijsniveau is wel een indicatie dat de vraag naar woningen en dus de aantrekkingskracht lager is dan gemiddeld in Duitsland. 43 Zie hiervoor bijvoorbeeld het nieuwsitem Veel Vlamingen wijken uit naar Nederland van de VTM van dat te bekijken is via 84

85 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Dies erklärt auch, warum mehr Niederländer in Deutschland leben als umgekehrt (siehe Abbildung 6.2). Durch die Preisunterschiede ist es in vielen Grenzregionen attraktiver für Niederländer, sich gleich hinter der Grenze anzusiedeln. In den letzten Jahren hat vor allem die Emigration von Niederländern in belgische und deutsche Grenzregionen zugenommen (siehe Abbildung 6.2 und 6.3). In Borken lebten im Jahr 2010 insgesamt 7685 Niederländer (2,1% der Bevölkerung), während im Achterhoek 1290 Deutsche lebten (0,4% der Bevölkerung). Obwohl dies in den Zahlen in Abbildung 6.2 noch nicht zum Ausdruck kommt, gibt es Hinweise darauf, dass Zeeuws-Flandern sich kürzlich gerade als relativ kostengünstiger Standort für Flamen entwickelt hat. 43 Unabhängig von den Landesunterschieden liegt das Preisniveau für Wohnraum in beiden Grenzregionen niedriger als im nationalen Durchschnitt (siehe Karte 6.1). Der Grund dafür ist, dass die Nachfrage in diesen Regionen unter dem Durchschnitt liegt, bzw. die Anziehungskraft von sowohl dem Achterhoek als auch von Borken niedriger ist als die anderer Regionen beider Länder. Borken ist allerdings nicht von einem Bevölkerungsrückgang betroffen (siehe Kapitel 3), aber das überdurchschnittlich niedrigere Preisniveau liefert ein Indiz dafür, dass die Nachfrage am Wohnmarkt und damit die Anziehungskraft geringer sind als im deutschen Durchschnitt. 43 Siehe z.b. den Nachrichtenbeitrag Veel Vlamingen wijken uit naar Nederland [ Viele Flamen weichen in die Niederlande aus ] des VTM vom , verfügbar auf 85

86 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 6.1 Samenstelling van de woningvoorraad in Nederland, Duitsland en Vlaanderen Abbildung 6.1 Zusammensetzung des Wohnbestandes in den Niederlanden, Deutschland und Flandern 13% Koopwoningen/Wohneigentum Sociale huurwoningen/sozialwohnungen Particuliere huurwoningen/ Private Mietwohnungen 19% 31% 56% 49% 46% 5% 5% 76% Bronnen: Destatis (Statistische BundesAmt) Studiedienst van de Vlaamse regering, Bouwfonds- MarketInsight woningmarkt België 2009, Bouwfonds Property Development en Bouwfonds REIM: Woningmarkten in Perspectief 2012, CBS, SER. Bewerking: Atlas voor gemeenten Quellen: Destatis (Statistisches Bundesamt), Forschungszentrum der flämischen Regierung, Bouwfonds - MarketInsight woningmarkt België 2009, Bouwfonds Property Development en Bouwfonds REIM: Woningmarkten in Perspectief [Wohnungsmärkte in Perspektive] 2012, CBS, SER. Bearbeitung: Atlas voor gemeenten Kaart 6.1 Karte 6.1 > 59,3% 33,4% - 59,3% 22,4% - 33,4% 16,6% - 22,4% 10,9% - 16,6% 7,6% - 10,9% 4,2% - 7,6% 0,0% - 4,2% -0,3% - 0,0% -8,6% - -0,3% -14,3% - -8,6% -18,3% - -14,3% -21,4% - -18,3% -24,7% - -21,4% -29,5% - -24,7% < -29,5% Gemiddelde huizenprijzen in de regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde Durchschnittliche Wohnpreise in der Region in Bezug zum nationalen Durchschnitt Utrecht Arnhem- Nijmegen Twente Kleve Steinfurt Coesfeld Münster Bron: NvM, NIS en BBSR-Wohnungmarktbeobachtungssystem, IDN ImmoDaten GmbH; bewerking Atlas voor Gemeenten Quelle: NvM, NIS und BBSR-Wohnungsmarktbeobachtungssystem, IDN ImmoDaten GmbH; Bearbeitung: Atlas voor gemeenten 86

87 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 6.2 Aantal Nederlanders woonachtig in Duitse grensregio s en Duitsers in Nederlandse grensregio s Abbildung 6.2 Anzahl der in deutschen Grenzregionen lebenden Niederländer und der in niederländischen Grenzregionen lebenden Deutschen Inwoners in duizenden Nederlanders in Duitse grensregio's Duitsers in Nederlandse grensregio's Bron: PBL Compendium van de Leefomgeving op basis van het CBS en Destatis Quelle: PBL - Compendium van de Leefomgeving [Kompendium des Lebensraums] auf Basis von CBS und Destatis Figuur 6.3 Aantal Nederlanders in Belgische grensregio s en Belgen in Nederlandse grensregio s Abbildung 6.3 Anzahl von Niederländern in belgischen Grenzregionen und von Belgiern in niederländischen Grenzregionen Inwoners in duizenden Nederlanders in Belgische grensstreek Belgen in Nederlandse grensstreek Bron: PBL Compendium van de Leefomgeving op basis van het CBS en NSI Quelle: PBL - Compendium van de Leefomgeving [Kompendium des Lebensraums] auf Basis von CBS und NSI 87

88 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 6.2 De aantrekkingskracht van de regio s Achterhoek en Borken In hoofdstuk 3 is uitgebreid stilgestaan bij de theoretische achtergronden van de lagere aantrekkingskracht van grensregio s. Op basis van ruimtelijkeconomische theorieën 44 is bekend dat de aantrekkingskracht van regio s wordt bepaald door de carrièrekansen in de regio, specifieke woonattracties (amenities) die onderscheidend zijn (zoals cultuur), de mate van overlast en onveiligheid en het aanbod woningen. Net als bij werkloosheid is op basis van deze theorieën en bestaande onderzoeken een model geschat met indicatoren waarvoor ook buitenlandse gegevens beschikbaar waren. 45 Het uiteindelijke model in tabel 6.1 laat zien dat verschillen in aantrekkingskracht tussen regio s te verklaren zijn uit de bereikbaarheid van banen, de natuurlijke ligging, het voorzieningenniveau, de (kenmerken van de) woningvoorraad en de woonomgeving (leefbaarheid). De relatief lage aantrekkingskracht van Borken en de Achterhoek wordt op basis van dit regressiemodel in onderstaande grafieken verklaard. In de figuren 6.4 en 6.5 is op basis van de uitkomsten uit die regressiemodellen de relatieve aantrekkingskracht van de beide grensregio s in kaart gebracht. Het linker staafje in de grafieken laat zien hoe die aantrekkingskracht zich verhoudt tot het gemiddelde van de andere regio s in het betreffende land. De overige staafjes laten zien hoe die afwijking van het gemiddelde te verklaren is. Uit de figuren blijkt dat de aantrekkingskracht van beide grensregio s lager is dan gemiddeld. Dat komt vooral omdat vanuit een woning in die grensregio s minder banen binnen acceptabele tijd te bereiken zijn, waardoor de carrièrekansen voor (potentiële) inwoners van beide regio s geringer zijn dan in andere regio s in de beide landen. Daarnaast zijn er ook minder voorzieningen in de buurt. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving hoger is dan in de andere regio s in Nederland en Duitsland, en dat de woonlocaties (in het geval van de 44 Zie o.a. : E. Glaeser e.a. 2001: Consumer City, in: Journal of Economic Geography, 1, 1, 27-50; J. K. Brueckner e.a., 1999: Why is central Paris rich and Detroit poor? An amenity-based theory, European Economic Review, 43(1), en E. Glaeser; 1992: Growth in cities, in: Journal of Political Economy 100: Zie voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte regressiemodellen en de achterliggende methodes: G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers Nijmegen). Het in tabel 6.2 gepresenteerde model is een (op basis van de beschikbaarheid van vergelijkende grensoverschrijdende data) enigszins ingedikte variant van deze modellen. 88

89 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 6.2 Die Anziehungskraft der Regionen Achterhoek und Borken In Kapitel 3 wurde ausführlich der theoretische Hintergrund der niedrigeren Anziehungskraft der Grenzregionen diskutiert. Mithilfe von räumlichökonomischen Theorien 44 ist bekannt, dass die Attraktivität von Regionen bestimmt wird durch die dortigen Karrierechancen, die spezifischen Wohnanreize (amenities), die unverwechselbar sind (z.b. Kultur), den Grad der Unannehmlichkeit und Unsicherheiten sowie durch das Angebot an Wohnraum. Ebenso wie bei der Arbeitslosigkeit ist auf Grundlage dieser Theorien und vorhandenen Studien ein Modell geschätzt worden mit Indikatoren, für die auch ausländische Daten verfügbar waren. 45 Das endgültige Modell in Tabelle 6.1 zeigt, dass Unterschiede in der Attraktivität der Regionen durch die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen, der natürlichen Lage, dem Einrichtungszustand, den (Eigenschaften des) Wohnbestand(es) und das Wohnumfeld (Lebensqualität) erklärt werden können. Die relativ geringe Anziehungskraft von Borken und Achterhoek wird auf Basis dieses Regressionsmodells in den folgenden Grafiken erläutert. In den Abbildungen 6.4 und 6.5 ist, basierend auf den Ergebnissen dieser Regressionsmodelle, die relative Anziehungskraft beider Grenzregionen dargestellt. Der linke Balken in der Grafik zeigt, wie die Anziehungskraft sich zum Durchschnitt der anderen Regionen des betroffenen Landes verhält. Die übrigen Balken zeigen, wie die Abweichung vom Mittelwert interpretiert werden muss. Die Abbildungen verdeutlichen, dass die Anziehungskraft beider Grenzregionen niedriger ist als im Durchschnitt. Dies kommt, weil ausgehend von einem Wohnort in den Grenzregionen weniger Arbeitsplätze innerhalb akzeptabler Zeit erreichbar sind, wodurch die Karrierechancen für (potenzielle) Einwohner beider Regionen niedriger sind als in anderen Regionen beider Länder. Auch befinden sich weniger Einrichtungen in der Nähe. Im Gegensatz dazu ist die Qualität des Wohnbestandes und 44 Siehe u.a.: E. Glaeser et.al. 2001: Consumer City, in: Journal of Economic Geography, 1, 1, 27-50; J. K. Brueckner et.al., 1999: Why is central Paris rich and Detroit poor? An amenity-based theory, European Economic Review, 43(1), ; und E. Glaeser, 1992: Growth in cities, in: Journal of Political Economy 100: Siehe für eine detaillierte Beschreibung des Gebrauchs der Regressionsmodelle und der zugrunde liegenden Methoden: G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad [Die attraktive Stadt] (VOC Uitgevers Nijmegen). Das in der Tabelle 5.2 vorgestellte Modell ist eine (auf Basis der Verfügbarkeit von vergleichenden grenzüberschreitenden Daten) geringfügig eingedickte Variante dieser Modelle. 89

90 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Achterhoek) in een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving liggen. Maar die voordelen wegen voor een gemiddelde inwoner van Nederland of Duitsland niet op tegen de nadelen van het wonen in een grensregio. Tabel 6.1 Wat verklaart de verschillen in aantrekkingskracht tussen regio s? Coëfficiënt T-Waarde* Bereikbare van banen binnen acceptabele reistijd 0,81 29,0*** Nabijheid (groene) natuur 0,98 11,5*** Aanbod podiumkunsten binnen acceptabele reistijd 0,39 13,1*** Culinair aanbod binnen acceptabele reistijd 7,76 2,3** Overlast en onveiligheid -15,04-14,3*** Universiteit 79,11 3,3*** Aandeel vrijstaande woningen 409,00 5,1*** Aandeel hoekwoningen 6,86 0,1 Aandeel tussenwoningen -262,00-2,8** Aandeel appartementen -278,80-3,5** Adjusted R2: 0,54 *De t-waarde geeft een indicatie van de sterkte van het statistisch verband: *** betekent een verband met een 99% of hogere zekereheid, ** met 95% of hogere zekerheid Door het wegnemen van de bestaande grensbarrières veranderen de waarden van deze woonattracties voor de grensregio s, en daarmee de aantrekkingskracht van deze regio s op verhuizende huishoudens. Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat door het slechten van grensbarrières het aantal banen binnen acceptabele reistijd fors toeneemt. Ook het aanbod voorzieningen neemt toe bij het wegnemen van grensbarrières, al is deze toename minder groot omdat mensen daarvoor minder bereid zijn ver te reizen. Bovendien is de grensweerstand voor die voorzieningen al lager dan voor werk. Uit hoofdstuk 3 bleek dat met name voor culturele voorzieningen nog forse grensbarrières bestaan. Daarom is in de figuren 6.4 en 6.5 uitgegaan van een grensweerstand van 90%; dat wil zeggen dat 10% van het aanbod aan podiumkunsten in het buitenland meetelt bij het aanbod voor de inwoners van een grensregio. Voor het horeca-aanbod is uitgegaan van een lagere weerstand van 50%. Voor natuurrecreatie over de grens bleken niet of nauwelijks grensbarrières 90

91 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Wohnumfelds höher als in den anderen Regionen in Deutschland und den Niederlanden, und die Wohnlagen befinden sich in einer attraktiven natürlichen Umgebung (im Falle des Achterhoek). Diese Vorteile wiegen aber für einen durchschnittlichen Einwohner der Niederlande oder Deutschland die Nachteile des Lebens in einer Grenzregion nicht auf. Tabelle 6.1 Was erklärt die Unterschiede in der Anziehungskraft zwischen den Regionen? Koeffizient T-Wert* Erreichbare Arbeitsplätze innerhalb akzeptabler Fahrtzeit 0,81 29,0*** Nähe zur (grünen) Natur 0,98 11,5*** Angebot an Bühnenkunst innerhalb akzeptabler Fahrtzeit 0,39 13,1*** Kulinarisches Angebot innerhalb akzeptabler Fahrtzeit 7,76 2,3** Unannehmlichkeiten und Unsicherheit -15,04-14,3*** Universität 79,11 3,3*** Anteil freistehender Häuser 409,00 5,1*** Anteil Eckhäuser 6,86 0,1 Anteil Reihenhäuser -262,00-2,8** Anteil Wohnungen -278,80-3,5** Adjusted R2: 0,54 *Der T-Wert gibt eine Indikation von der Stärke der statistischen Korrelation: *** bedeutet eine Korrelation mit einer Sicherheit von 99% oder höher, ** mit einer Sicherheit von 95% oder höher Werden die vorhandenen Grenzbarrieren abgebaut, ändern sich die Werte dieser Wohnanreize in den Grenzregionen, und damit die Anziehungskraft dieser Gegenden auf umziehende Haushalte. Das vorangegangene Kapitel hat bereits gezeigt, dass sich durch den Abbau von Grenzbarrieren die Anzahl der Arbeitsplätze innerhalb akzeptabler Fahrtzeit deutlich erhöht. Auch das Angebot an Einrichtungen steigt mit dem Grenzbarrierenabbau, obwohl dieser Anstieg weniger ausgeprägt ist, da die Allgemeinheit hierfür weniger bereit ist weit zu reisen. Darüber hinaus ist der Grenzwiderstand für diese Einrichtungen aber bereits niedriger als für die Arbeit. Kapitel 3 hat gezeigt, dass vor allem für kulturelle Einrichtungen noch massive Grenzbarrieren bestehen. Deshalb wird in den Abbildungen

92 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] te bestaan (zie hoofdstuk 2). Daarom is uitgegaan van een grensweerstand van 5%; 95% van de natuur over de grens telt mee bij de beschikbare natuur in een grensregio. Als de grensweerstand voor voorzieningen op het gebied van cultuur en horeca wordt verlaagd neemt de beschikbaarheid van die voorzieningen voor de inwoners aan beide kanten van de grens toe (zie de kaarten 6.2 tot en met 6.7). Maar die winst is niet heel erg groot. Dat komt omdat het aanbod culturele en culinaire voorzieningen aan beide kanten van de grens niet bijzonder groot is, mede als gevolg van de geringe stedelijkheid van beide regio s. De gemiddelde bereidheid om te reizen voor dit type voorzieningen is bovendien lager dan voor werk. In tegenstelling tot het aanbod banen telt het aanbod van de steden die wat verder voorbij de grens liggen, zoals Münster, Osnabrück en Oberhausen in Duitsland en Arnhem en Nijmegen in Nederland, daarom nauwelijks mee voor de inwoners aan andere kant van de grens. Naast werk is er ook bij recreatieve voorzieningen in beperkte mate sprake van een groei van het aanbod bij het wegvallen van de huidige barrières. Het slechten van de grensbarrières verhoogt op die manier de (relatieve) aantrekkingskracht voor huishoudens aan beide kanten van de grens. Die winst is weergegeven in de figuren 6.6 tot en met 6.9. In de eerste twee figuren is ervan uitgegaan dat op korte termijn alle grensbarrières voor voorzieningen kunnen worden geslecht, maar slechts een klein deel (20%) van de grensbarrières op de arbeidsmarkt. In dat geval leveren zowel het toegenomen aantal banen als de betere bereikbaarheid van (culturele) voorzieningen een belangrijke bijdrage aan de toegenomen aantrekkingskracht van beide regio s. In de laatste twee figuren zijn ook de grensbarrières op de arbeidsmarkt in zijn geheel weggenomen. Daarmee komt de aantrekkingskracht van beide regio s boven het gemiddelde van de andere regio s in het land uit. Dit komt vooral doordat er ineens veel meer banen binnen acceptabele reistijd komen te liggen, waardoor de carrièremogelijkheden voor (potentiële) inwoners sterk toenemen. 92

93 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] und 6.5 von einem Grenzwiderstand von 90% ausgegangen, das heißt, dass 10% des Angebots im Bereich der Bühnenkünste im Ausland für die Bewohner der Grenzgebiete mitzählen. Beim Angebot im Gastgewerbe wird von einem niedrigeren Widerstand von 50% ausgegangen. Für die Naherholung scheinen keine oder kaum Grenzbarrieren zu bestehen (siehe Kapitel 2). Deshalb wird hier ein Grenzwiderstand von 5% zugrundegelegt, 95% der Natur hinter der Grenze zählen mit bei dem zur Verfügung stehenden Naturangebot einer Grenzregion. Wenn der Grenzwiderstand für Einrichtungen im Bereich von Kultur und Gastgewerbe reduziert wird, erhöht sich die Verfügbarkeit dieser Einrichtungen für die Bewohner auf beiden Grenzseiten (siehe Karten 6.2 bis 6.7). Der Gewinn ist jedoch nicht sehr hoch. Das kommt, weil das Angebot an kulturellen und gastronomischen Einrichtungen auf beiden Seiten der Grenze nicht besonders groß ist, mitunter als Folge der geringen Urbanisation beider Regionen. Die durchschnittliche Fahrtbereitschaft für diese Art von Einrichtungen ist außerdem niedriger als die Fahrtbereitschaft zur Arbeit. Im Gegensatz zum Arbeitsangebot zählt das Angebot der Städte, die etwas weiter hinter der Grenze liegen, wie beispielsweise Münster, Osnabrück und Oberhausen in Deutschland sowie Arnhem und Nijmegen in den Niederlanden, für die Bewohner der anderen Grenzseite daher kaum mit. Abgesehen vom Arbeitsmarkt kann auch bei Freizeiteinrichtungen in begrenztem Maße von einem Angebotszuwachs gesprochen werden, wenn die derzeitigen Barrieren abgebaut sind. Die Entfernung der Grenzbarrieren erhöht somit die (relative) Anziehungskraft auf private Haushalte auf beiden Seiten der Grenze. Der Zugewinn wird in den Abbildungen 6.6 bis 6.9 wiedergegeben. In den ersten beiden Abbildungen wird angenommen, dass kurzfristig alle Grenzbarrieren für Einrichtungen überwunden werden, aber nur ein kleiner Teil (20%) der Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Fall liefern sowohl die gestiegene Anzahl an Arbeitsplätzen als auch die verbesserte Erreichbarkeit der (kulturellen) Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Anziehungskraft beider Regionen. In den letzten beiden Abbildungen sind auch die Grenzbarrieren auf dem gesamten Arbeitsmarkt beseitigt. Damit steigt die Anziehungskraft beider Regionen überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Regionen des Landes. Dies kommt vor allem daher, weil plötzlich viel mehr Arbeitsplätze innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit angeboten werden, so dass die Karrierechancen für (potenzielle) Einwohner erheblich steigen. 93

94 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 6.4 De relatieve aantrekkingskracht van de regio Achterhoek verklaard Abbildung 6.4 Relative Anziehungskraft der Region Achterhoek verdeutlicht aantrekkingskracht -200 bereikbaarheid banen natuur cultuur horeca universiteit overlast woningvoorraad residu Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 6.5 De relatieve aantrekkingskracht van de regio Borken verklaard Abbildung 6.5. Relative Anziehungskraft der Region Borken verdeutlicht Anziehungskraft -150 Erreichbare Arbeistplätze Natur Kultur Gastgewerbe Universität Unsicherheit Wohnbestand Rückstand -200 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 94

95 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 6.2 Aanbod podiumkunsten binnen acceptabele reistijd exclusief buitenland Karte 6.2 Angebot an Bühnenkunst innerhalb akzeptabler Fahrtzeit - exklusiv Ausland Uitvoeringen per jaar > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 6.3 Aanbod podiumkunsten binnen acceptabele reistijd inclusief buitenland Karte 6.3 Angebot an Bühnenkunst innerhalb akzeptabler Fahrtzeit - inklusiv Ausland Uitvoeringen per jaar > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 95

96 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 6.4 Verandering in het aanbod podiumkunsten binnen acceptabele reistijd als grensbarrieres worden opgeheven Karte 6.4 Veränderung im Angebot an Bühnenkunst innerhalb akzeptabler Fahrtzeit, wenn Grenzbarrieren aufgehoben sind Uitvoeringen per jaar > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 6.5 Culinair aanbod binnen acceptabele reistijd exclusief buitenland Karte 6.5 Kulinarisches Angebot innerhalb akzeptabler Fahrtzeit - exklusiv Ausland Gewogen aantal kwaliteitsrestaurants >43,8 19,5-43,8 13,1-19,5 9,5-13,1 7,2-9,5 5,5-7,2 4,1-5,5 3,1-4,1 2,3-3,1 1,8-2,3 1,3-1,8 1,0-1,3 0,7-1,0 0,4-0,7 0,2-0,4 0,0-0,2 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 96

97 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 6.6 Culinair aanbod binnen acceptabele reistijd inclusief buitenland Abbildung 6.6 Erhöhte Anziehungskraft der Region Achterhoek durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt von 95% auf 80%) Gewogen aantal kwaliteitsrestaurants >43,8 19,5-43,8 13,1-19,5 9,5-13,1 7,2-9,5 5,5-7,2 4,1-5,5 3,1-4,1 2,3-3,1 1,8-2,3 1,3-1,8 1,0-1,3 0,7-1,0 0,4-0,7 0,2-0,4 0,0-0,2 Bron: Atlas voor gemeenten Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 6.7 Verandering in het culinaire aanbod binnen acceptabele reistijd als grensbarrieres worden opgeheven Abbildung 6.7 Erhöhte Anziehungskraft der Region Borken durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt von 95% auf 80%) Gewogen aantal kwaliteitsrestaurants >43,8 19,5-43,8 13,1-19,5 9,5-13,1 7,2-9,5 5,5-7,2 4,1-5,5 3,1-4,1 2,3-3,1 1,8-2,3 1,3-1,8 1,0-1,3 0,7-1,0 0,4-0,7 0,2-0,4 0,0-0,2 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 97

98 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 6.6 Grotere aantrekkingskracht Achterhoek door slechten grensbarrières (grensbarrières arbeidsmarkt van 95% naar 80%) Abbildung 6.6 Erhöhte Anziehungskraft der Region Achterhoek durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt von 95% auf 80%) Aantrekkingskracht (t.o.v. landelijk gemiddelde) Voor Banen Natuur Cultuur Horeca Na -250 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 6.7 Grotere aantrekkingskracht Borken door slechten grensbarrières (grensbarrières arbeidsmarkt van 95% naar 80%) Abbildung 6.7 Erhöhte Anziehungskraft der Region Borken durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt von 95% auf 80%) Anziehungskraft (Abweichung vom nationalen Durchschnitt) -10,0 Vorher Arbeitsplätze Kultur Natur Gastgewerbe Nachher -30,0-50,0-70,0-90,0-110,0-130,0-150,0 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 98

99 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Figuur 6.8 Grotere aantrekkingskracht regio Achterhoek door slechten grensbarrières (grensbarrières volledig weg Abbildung 6.8 Erhöhte Anziehungskraft der Region Achterhoek durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt fallen vollständig weg) Aantrekkingskracht (t.o.v. landelijk gemiddelde) Voor Banen Natuur Cultuur Horeca Na Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Figuur 6.9 Grotere aantrekkingskracht regio Borken door slechten grensbarrières (grensbarrières arbeidsmarkt volledig weg) Abbildung 6.9 Erhöhte Anziehungskraft der Region Borken durch Grenzbarrierenabbau (Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt fallen vollständig weg) Anziehungskraft (Abweichung vom nationalen Durchschnitt) Vorher Arbeitsplätze Kultur Natur Gastgewerbe Nachher Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 99

100 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7 Voorzieningen Naast voorzieningen die samenhangen met de aantrekkingskracht van regio s (hoofdstuk 6) zijn er natuurlijk ook basisvoorzieningen waarin gemeenten en regio s niet echt onderscheidend kunnen zijn, maar die wel bijdragen aan de kwaliteit van leven : zorg, onderwijs, maar ook het winkelaanbod. Door de ligging aan de grens is het arbeidspotentieel en het klantenpotentieel veelal lager ( een halve cirkel als verzorgingsgebied). Hiernaast hebben grensregio s door de relatief geringe aantrekkingskracht vaak te maken met wegtrekkende jongeren en andere kansrijke bevolkingsgroepen en soms zelfs met bevolkingsdaling. Er is om die redenen in grensregio s een groter risico op verschraling van het voorzieningenniveau. Als de regio s aan beide kanten van de grens door grensoverschrijdende samenwerking zouden kunnen profiteren van elkaars voorzieningen, kan een deel van die negatieve gevolgen van bevolkingsdaling wellicht worden tegengegaan. Uit de kaarten in dit laatste deel van de Atlas van kansen blijkt in elk geval dat de regio s Achterhoek en Borken flink zouden kunnen profiteren van elkaars zorg- en onderwijsvoorzieningen, en in mindere mate van elkaars winkelaanbod. 7.1 Ziekenhuizen Uit kaart 7.1 blijkt dat Borken in vergelijking met de Achterhoek relatief veel (kleine) ziekenhuizen heeft. Verder is het zo dat er in de directe omgeving van beide regio s (in eigen land) ook verschillende grotere ziekenhuizen staan (onder andere in Arnhem en Enschede in Nederland en in Münster en Coesfeld in Duitsland). Het aanbod ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd is, als het aanbod over de grens niet meetelt, in de beide grensregio s, maar vooral in de Achterhoek, lager dan in de rest van het land. Hierbij is uitgegaan van de locaties van de verschillende ziekenhuizen en de reistijdwaardering voor ziekenhuisbezoek (zie de bijlage voor een beschrijving). Als de grensbarrières in de zorg zouden worden geslecht is dat verschil er niet of nauwelijks meer (zie kaart 7.3). Vooral de inwoners van de Achterhoek zouden daarvan profiteren, maar ook de inwoners ten noorden van Kreis Borken door de nabijheid van Enschede (zie kaart 7.4). Bij het slechten van deze grensbarrières neemt het aanbod ziekenhuisbedden sterk toe. Dit leidt tot de conclusie dat er op dit gebied zeker potentie is voor samenwerking vooral in de directe nabijheid van de grens. 100

101 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7 Einrichtungen Neben Einrichtungen, die die Anziehungskraft einer Region (Kapitel 6) mitbestimmen, gibt es natürlich auch Basiseinrichtungen, in denen Kommunen und Regionen kein Alleinstellungsmerkmal haben können, die aber zur Lebensqualität beitragen: im Gesundheits- und Bildungswesen, aber auch im Einzelhandel. Aufgrund der Grenzlage ist das Arbeits- und Kundenpotenzial oft niedriger (ein Halbkreis im Einzugsgebiet). Abgesehen davon haben die Grenzregionen durch ihre relativ geringe Anziehungskraft oft mit der Abwanderung von jüngeren und anderen zukunftsträchtigen Bevölkerungsgruppen zu kämpfen, bisweilen selbst mit Bevölkerungsrückgang. In den Grenzregionen besteht ein höheres Risiko zur Abnahme des Einrichtungsniveaus. Wenn die Regionen auf beiden Grenzseiten durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegenseitig von ihren Einrichtungen profitieren können, kann einem Teil der negativen Folgen des Bevölkerungsrückgangs entgegengetreten werden. In den Karten im letzten Teil des Atlas der Chancen zeigt sich in jedem Fall, dass die Regionen Achterhoek und Borken stark von den gegenseitigen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen profitieren könnten, in geringerem Maße auch von ihren Einzelhandelsgeschäften. 7.1 Krankenhäuser Die Karte 7.1 zeigt, dass Borken im Vergleich mit dem Achterhoek relativ viele (kleine) Krankenhäuser hat. Es scheint ebenso, dass in unmittelbarer Nähe der beiden Regionen (im eigenen Land) sich auch einige größere Krankenhäuser (u.a. in Arnhem und Enschede in den Niederlanden und in Deutschland in Münster und Coesfeld) befinden. Die Versorgung mit Krankenhausbetten innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit ist, wenn das Angebot hinter der Grenze nicht mitzählt, in beiden Grenzregionen, vor allem aber im Achterhoek, niedriger als im Rest des Landes. Hierbei wurde von den verschiedenen Standorten der Krankenhäuser ausgegangen und von einer Schätzung der Fahrtzeit für Krankenhausaufenthalte (siehe Anlage für eine detailliertere Beschreibung). Könnten die Grenzbarrieren im Gesundheitswesen beseitigt werden, gäbe es keine oder nur kaum Unterschiede mehr (siehe Karte 7.3). Vor allem die Bewohner des Achterhoek würden davon profitieren (siehe Karte 7.4), jedoch auch die Bewohner nördlich des Kreis Borken durch die Nähe zu Enschede. Durch 101

102 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 102

103 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] die Beseitigung dieser Grenzbarrieren nimmt die Versorgung für die Bewohner logischerweise stark zu. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass in diesem Bereich sicherlich Kooperationspotenzial vorhanden ist - insbesondere in unmittelbarer Nähe zur Grenze. 103

104 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.1 Karte 7.1 Locatie van ziekenhuizen en omvang in aantal ziekenhuisbedden Lage von Krankenhäusern und Anzahl der Krankenhausbetten > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 7.2 Karte 7.2 > < 466 Aantal ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd, exclusief aanbod buitenland Anzahl von Krankenhausbetten innerhalb akzeptabler Fahrtzeit, exklusiv Auslandsangebot Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 104

105 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.3 Karte 7.3 Aantal ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd, inclusief aanbod buitenland Anzahl von Krankenhausbetten innerhalb akzeptabler Fahrtzeit, inklusiv Auslandsangebot > < 466 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 7.4 Karte 7.4 > < 466 Toename aantal ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd als het gevolg van het slechten van grensbarrières Zunahme der Anzahl von Krankenhausbetten innerhalb akzeptabler Fahrtzeit als Folge des Grenzbarrierenabbaus Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 105

106 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7.2 Onderwijs Op het gebied van onderwijs kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de basisscholen en middelbare scholen, de beroepsopleidingen, en de Hochschule/Universitäte/hoger beroepsonderwijs (hbo)/wetenschappelijk onderwijs (WO). De eerste twee typen scholen kunnen worden gezien als basisvoorzieningen. In regio s met vergrijzing en bevolkingsdaling kunnen deze onder druk kunnen komen te staan. Grensoverschrijdende samenwerking en het opheffen van grensbarrières biedt dan een manier om de vraag aan de verschillende kanten van de grens te bundelen en deze basisvoorzieningen op peil te houden. Net als bij ziekenhuizen is op basis van de locatie van de instellingen en de reisbereidheid voor onderwijs, het aanbod met en zonder grensbarrières berekend. Op deze manier wordt direct duidelijk hoe groot het effect op het onderwijsaanbod voor de inwoners van beide regio s is. Voor het hoger onderwijs geldt echter dat dit vooral een amenity is die een rol speelt in de aantrekkingskracht van steden en regio s (zie hoofdstuk 6). Jongeren trekken (ook over grotere afstanden) zowel in Nederland als in Duitsland naar die steden en regio s waar dit onderwijs wordt aangeboden. Samenwerking en het opheffen van grensbarrières zorgt enerzijds voor een grotere aantrekkingskracht; een gemeente aan de ene kant van de grens kan profiteren van hoger onderwijs aan de andere kant van de grens. 46 Anderzijds biedt de nabijheid van hoger onderwijs werkgevers aan de andere kant van de grens een hoger aanbod van hoogopgeleide werknemers mits de barrières op de arbeidsmarkt worden geslecht. Universiteiten zijn al meegenomen in de analyse van de aantrekkingskracht in het vorige hoofdstuk, daarom wordt hieronder alleen ingegaan op het hbo/hochschule. Beroepsopleidingen vallen hier feitelijk tussenin. Een mbo of Berufsschule heeft enerzijds een sterkere regiofunctie dan hoger onderwijs, maar is niet zo lokaal georiënteerd als basisscholen of middelbare scholen. Het wegnemen van grensbarrières zou ervoor kunnen zorgen dat een mbo of Berufsschule in een grensgebied met vergrijzing en krimp voldoende draagvlak behoudt om te blijven bestaan. Ook kan het zijn dat een deel van de jongeren dat nu verhuist uit een grensregio voor een opleiding, bij het 46 Zo hopen de gemeente Vaals en Heerlen op de komst van studenten van de Universiteit Aken omdat er in Aken zelf een tekort aan studentenwoningen is. 106

107 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7.2 Bildungswesen Im Bereich der Bildung muss zwischen den Primär- und Sekundarschulen, der Berufsausbildung und den Fachhochschulen/Universitäten/der höheren Berufsbildung (HBO)/Wissenschaftlichen Ausbildung (WO) unterschieden werden. Die ersten zwei Arten von Schulen können als Basiseinrichtungen betrachtet werden. Regionen, die von Vergreisung und Bevölkerungsrückgang betroffen sind, können unter Druck geraten. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Grenzbarrierenabbau bieten dagegen Möglichkeiten, um die Nachfrage auf den verschiedenen Grenzseiten zu bündeln und diese Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Wie auch bei den Krankenhäusern wurden die Berechnungen zum Angebot hier auf Basis von Institutionsstandorten und der Bereitschaft, für Bildung zu reisen, angestellt, jeweils mit und ohne Grenzbarrieren. Auf diese Weise wird direkt deutlich, wie groß die Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen für die Bewohner beider Regionen sind. Für die höhere Bildung gilt, dass für die Anziehungskraft von Städten und Regionen in erster Linie die amenity eine Rolle spielt (siehe Kapitel 6). Junge Menschen ziehen (auch über längere Distanzen) sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland in die Städte und Regionen, in denen diese Bildung angeboten wird. Zusammenarbeit und Grenzbarrierenabbau sorgen einerseits für eine größere Anziehungskraft; eine Kommune auf der einen Grenzseite kann profitieren von den Vorteilen der höheren Bildung auf der anderen Seite. 46 Andererseits bietet die Nähe zu höherer Bildung Arbeitgebern auf der anderen Grenzseite ein höheres Angebot an hoch qualifizierten Arbeitskräften - sofern die Barrieren auf dem Arbeitsmarkt entfernt werden. Universitäten sind bereits in der Analyse zur Anziehungskraft im vorherigen Kapitel enthalten, daher wird weiterfolgend nur auf die HBO/ [Fach]Hochschulen eingegangen. Die Berufsausbildungen stehen hier tatsächlich dazwischen. Eine MBO [mittlere berufliche Bildung] oder auch die Berufschule haben einerseits eine stärkere regionale Rolle als die Hochschulausbildung, sind aber nicht so lokal orientiert wie Primär- oder Sekundarschulen. Der Abbau von Grenzbarrieren könnte sicherstellen, dass eine MBO-Ausbildung oder 46 So hoffen die Gemeinden Vaals und Heerlen auf die Ankunft von Studenten der Universität Aachen, weil es in Aachen selbst einen Mangel an Studentenwohnheimen gibt. 107

108 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] wegvallen van grensbarrières in de toekomst wel zou blijven omdat net over de grens een geschikte mbo-opleiding of Berufsschule is. In de kaarten 7.5 tot en met 7.10 wordt van alle typen onderwijsinstellingen getoond waar die zich aan beide kanten van de grens bevinden. Vervolgens wordt in inzichtelijk gemaakt waar de beschikbaarheid van die onderwijsvoorzieningen het meest toeneemt als de bestaande grensbarrières zouden worden geslecht. Voor het basisonderwijs is die winst vrijwel nihil omdat mensen niet bereid zijn om daarvoor veel verder te reizen dan de eigen gemeente. Hiernaast is het zo dat in elke gemeente basisscholen en Grundschule te vinden zijn. Daarom is hier geen kaart van opgenomen. Voor de overige onderwijsinstellingen is de winst van het slechten van grensbarrières behoorlijk. Bij het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs/berufsschule profiteren vooral de inwoners van de Achterhoek daarvan. Bij het hoger beroepsonderwijs hebben de inwoners aan de Duitse kant van de grens hier juist profijt van. 108

109 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Berufsschule in einem Grenzgebiet mit Vergreisung und Schwund eine hinreichende Grundlage bekommt, um bestehen zu bleiben. Es ist ebenso möglich, dass einige der jungen Leute, die gegenwärtig mit Sicherheit aus einer Grenzregion wegziehen, dazu bewegt werden können, in der Zukunft für die Ausbildung, im Fall der Abwesenheit von Grenzbarrieren, zu bleiben, da direkt hinter der Grenze eine geeignete Berufsausbildung angeboten wird. In den Karten 7.5 bis 7.10 wird für alle Bildungseinrichtungsarten angezeigt, wo diese sich auf beiden Grenzseiten befinden. Schließlich wird zugeordnet, wo die Verfügbarkeit dieser Bildungseinrichtungen am meisten zunimmt, wenn die bestehenden Grenzbarrieren überwunden werden könnten. Für den Basisonderwijs [Primarstufe] und die Grundschule wäre der Zugewinn gleich Null, weil die Allgemeinheit nicht bereit ist, sich hierfür viel weiter als von ihrer eigenen Gemeinde zu entfernen. Ebenso gilt, dass in jeder Gemeinde Basisscholen und Grundschulen vorhanden sind. Deshalb ist für diese keine Karte angelegt worden. Für andere Bildungseinrichtungen aber wäre der Zugewinn durch einen Grenzbarrierenabbau enorm. Im Bereich der Sekundarschulen und der MBO/Berufsschulen profitieren vor allem die Bewohner des Achterhoek. In der höheren Berufsbildung liegt der Profit vor allem auf der deutschen Grenzseite. 109

110 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.5 Karte Kaart 7.6 Karte 7.6 Aantal vestigingen binnen acceptabele reistijd > , , Waar zitten de middelbare scholen? Aantal per gemeente Wo befinden sich die Sekundarschulen? Anzahl pro Gemeinde Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Verandering van de beschikbaarheid van voortgezet onderwijs als gevolg van het opheffen van grensbarrières Veränderung in der Verfügbarkeit von Sekundarschulen als Folge des Grenzbarrierenabbaus Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 110

111 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.7 Karte 7.7 Waar zitten de mbo-instellingen en Beruffschule? Aantal per gemeente Wo befinden sich die MBO-Institutionen und Berufschulen? Anzahl pro Gemeinde Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 7.8 Karte 7.8 Aantal vestigingen binnen acceptabele reistijd > ,4-3 0,7-1,4 0,3-0,7 0,0-0,3 0 Verandering van de beschikbaarheid van mbo-onderwijs en Berufsschule als gevolg van het opheffen van grensbarrières Veränderung in der Verfügbarkeit von MBO-Ausbildung und Berufschulen als Folge des Grenzbarrierenabbaus Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 111

112 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.9 Waar zitten de hbo-instellingen en Hochschule? 47 Omvang in aantallen studenten in duizenden Karte 7.9 Wo befinden sich die Fachhochschulen und Universitäten? 48 Umfang der Studierenden in Tausend Saxion Hogeschool Hogeschool Arnhem -Nijmegen; ArtEZ Hogeschool Van Hall Larenstein Hogeschool Arnhem - Nijmegen Iselinge Hogeschool Edith Stein Hogeschool Westfälische hochschule Saxion Hogeschool; ArtEZ < 0,5 0, Fachhochschule Münster Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 7.10 Verandering van de beschikbaarheid van hbo-onderwijs en Hochschule als gevolg van het opheffen van grensbarrières Karte 7.10 Veränderung in der Verfügbarkeit von Fachhochschulen und Universitäten als Folge des Grenzbarrierenabbaus Aantal vestigingen binnen acceptabele reistijd > ,5-6 3,6-4,5 2,9-3,6 2,4-2,9 2,0-2,4 1,7-2,0 1,4-1,7 1,2-1,4 1,0-1,2 0,8-1,0 0,6-0,8 0,3-0,6 0,0-0,3 Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 47 Exclusief vestigingen van instellingen voor leren op afstand zoals de Open Universiteit in Nederland en de Fernuniversitäte in Duitsland 47 Exklusiv Einrichtungsstandorte des "Fernstudiums" wie bspw. die Open Universiteit in den Niederlanden und die Fernuniversitäten in Deutschland. 112

113 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 113

114 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7.3 Winkelaanbod Uit de kaarten 7.11 en 7.12 blijkt dat er voor zowel de inwoners van de Achterhoek als van Borken meer winkelmogelijkheden ontstaan als ook de winkels over de grens in dat aanbod worden meegeteld. Hierbij is uitgegaan van de winkels voor mode en luxe per gemeente. Op basis van de reistijdwaardering is het aantal winkels binnen acceptabele reistijd met en zonder grensbarrières berekend. Grensoverschrijdend winkelen is in grensregio s al lange tijd een bekend fenomeen. Prijsverschillen op het gebied van bijvoorbeeld benzine 48 of alcohol 49 kunnen sterke prikkels geven om over de grens inkopen te doen. Uit diverse onderzoeken 50 blijkt dat voor (andere) dagelijkse boodschappen de meeste inwoners van grensregio s gebruikmaken van het aanbod in hun eigen gemeente of de directe buurgemeenten, en slechts beperkt over de grens inkopen doen. Dit ligt anders voor winkelen : de aankoop van nietdagelijkse producten zoals kleding. Steden als Nijmegen, Venlo, Maastricht, Düsseldorf en Antwerpen trekken veel bezoekers uit de buitenlandse grensregio s voor een dagje winkelen. In de Achterhoek trekt Winterswijk veel Duitsers naar de wekelijkse markt en in Borken trekt Bocholt relatief veel Nederlanders. Dit is uiteraard gunstig voor de winkeliers en de horeca in deze steden maar de nabijheid van deze steden biedt juist ook veel voordelen voor de inwoners aan de andere kant van de grens. Het aanbod winkels neemt immers fors toe als deze inwoners zich niet alleen oriënteren op het aanbod aan de eigen kant van de grens. Wanneer het winkelaanbod aan de andere kant van de grens voor inwoners van krimpende of vergrijzende gemeenten volledig meetelt biedt dat een tegenwicht tegen het (mogelijk) dalende aanbod in de eigen gemeente of regio. 48 Zie bijvoorbeeld F. Bruinsma, P.Rietveld en D. Van Vuuren, 1998; Benzine-accijns op de helling. ESB (83 ; nr 4178): In bijvoorbeeld het rapport Accijnsverhogingen op bier - De kater komt later (2008) van Ernst & Young en Regioplan in opdracht van het Centraal Brouwerij Kantoor wordt er een inschatting gemaakt van de mogelijke groei van grensoverschrijdende alcoholinkoop bij toenemende prijsverschillen tussen Nederland enerzijds en Duitsland en België anderzijds. 50 Zie bijvoorbeeld A. Boekesteijn, I. Damen en O. Renders,2009; Monitor Grenzeloos Winkelen (Boxtel: BRO) en J. Boxum e.a., 2009: Euregionaal Koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio Arnhem/Nijmegen (Goudappel Coffeng) De belangrijkste reden om dagelijkse boodschappen over de grens te doen blijkt vooral het (verschil in) prijsniveau te zijn. 114

115 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 7.3 Einzelhandel Die Karten 7.11 und 7.12 zeigen, dass sowohl für die Bewohner des Achterhoek als auch für die von Borken mehr Einkaufsmöglichkeiten entstehen, wenn auch die Geschäfte hinter der Grenze im Angebot mitzählen. Hierbei wird ausgegangen von Geschäften für Mode und Luxus pro Gemeinde. Basierend auf der Fahrtzeitbewertung wurde die Anzahl der Geschäfte, die innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit zu erreichen sind, mit und ohne Grenzbarrieren berechnet. Grenzüberschreitende Einkäufe in den Grenzregionen sind seit langem ein bekanntes Phänomen. Preisunterschiede bei beispielsweise Benzin 48 oder Alkohol 49 können starke Anreize für den grenzüberschreitenden Einkauf sein. Verschiedene Studien 50 haben gezeigt, dass bei (anderen) täglichen Lebensmitteln die meisten Bewohner der Grenzregionen vom Angebot ihrer eigenen Gemeinde oder dem der unmittelbaren Nachbargemeinden Gebrauch machen und nur eingeschränkt grenzüberschreitende Einkäufe tätigen. Anders verhält sich dies beim Shopping : dem Kauf von nicht alltäglichen Produkten wie beispielsweise Kleidung. Städte wie Nijmegen, Venlo, Maastricht, Düsseldorf und Antwerpen locken viele Besucher aus den ausländischen Grenzregionen für einen Shopping-Tag an. Im Achterhoek zieht Winterswijk viele Deutsche zum Wochenmarkt und in Borken lockt Bocholt relativ viele Niederländer an. Dies ist natürlich von Vorteil für den Einzelhandel und das Gastgewerbe in den Städten, aber durch die Nähe dieser Städte bieten sich ebenso viele Vorteile für die Bewohner auf der anderen Grenzseite. Das Einzelhandelsangebot nimmt schließlich enorm zu, wenn diese Einwohner sich nicht nur am Angebot auf der eigenen Grenzseite orientieren. Wenn die Geschäfte auf der anderen Grenzseite für die Bewohner der von Schwund und Vergreisung betroffenen Gemeinden vollständig bei den Einkaufsmöglichkeiten mitzählen, bietet dies ein Gegengewicht zur (möglicherweise) sinkenden Nachfrage in der eigenen Gemeinde oder Region. 48 Siehe u.a.: F. Bruinsma, P.Rietveld und D. Van Vuuren, 1998: Benzine-accijns op de helling [Benzin- Verbrauchssteuern am Abhang]. ESB (83 ; nr 4178): z.b. im Bericht zur Erhöhungen der Verbrauchersteuern auf Bier De kater komt later [ Der Kater kommt später ] (2008) von Ernst & Young und Regioplan im Auftrag des Centraal Brouwerij Kantoor [Zentralen Brauereibüros] wird eine Einschätzung des potenziellen Wachstums der grenzüberschreitenden Alkoholeinkäufe abgegeben bei einer Erhöhung der Preisunterschiede zwischen den Niederlanden auf der einen und Deutschland und Belgien auf der anderen Seite. 50 Siehe u.a.: A.Boekesteijn, I. Damen und O. Renders, 2009: Monitor Grenzeloos Winkelen [Monitor des grenzenlosen Einkaufens] (Boxtel: BRO) und J.Boxum et.al., 2009: Euregionaal Koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio Arnhem/Nijmegen [Euregionale Kaufstromuntersuchung 2009 Stadtregion Arnheim/Nimwegen] (Goudappel Coffeng). Der Hauptgrund, um täglich auf der anderen Grenzseite einzukaufen, scheint vor allem das (unterschiedliche) Preisniveau zu sein. 115

116 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kaart 7.11 Aanbod winkels (mode & luxe) binnen acceptabele reistijd exclusief buitenland Karte 7.11 Angebot an Ladengeschäften (Mode & Luxus) innerhalb akzeptabler Fahrtzeit, exklusiv Auslandsangebot > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten Kaart 7.12 Het aanbod aan winkels (mode & luxe) binnen acceptabele reistijd neemt toe als gevolg van het opheffen van grensbarrières Karte 7.12 Zunahme des Angebots an Ladengeschäften (Mode & Luxus) innerhalb akzeptabler Fahrtzeit als Folge des Grenzbarrierenabbaus > Bron: Atlas voor gemeenten Quelle: Atlas voor gemeenten 116

117 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 117

118 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 8 Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking De meeste kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio s Achterhoek en Borken liggen op de arbeidsmarkt. Daar zijn de grensbarrières het hoogst, en daar is de meeste winst te behalen, zowel voor de aantrekkingskracht als de economische vitaliteit van de beide regio s. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van het type grensbarrières op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Een deel van die belemmeringen heeft te maken met taal- en cultuurverschillen. Het ligt voor de hand dat het initiatief voor het slechten van dit type grensbarrières bij de individuele werknemers en (deels ook) werkgevers ligt. Lokale en regionale overheden en instellingen zouden hierbij ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door het stimuleren van het nemen van taalcursussen en het informeren over de feitelijke verschillen. Of door vanaf de laagste klassen tweetalig onderwijs aan te bieden. Het kost echter tijd om deze taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Uit interviews die door bureau Procap zijn afgenomen, en waarvan in de bijlage bij dit rapport verslag wordt gedaan, blijkt dat de geïnterviewde sleutelpersonen in beide regio s samenwerking op het gebied van onderwijs (onder andere tweetalig onderwijs) de belangrijkste sleutel tot een integrale arbeidsmarkt in de toekomst vinden. Andere, meer administratieve, barrières zijn wel op korte termijn te slechten. De geïnterviewde sleutelpersonen (in het Procap-onderzoek) gaven aan dat dit momenteel de belangrijkste belemmeringen zijn voor een verdere integratie van de arbeidsmarkt. En daar ligt tevens een belangrijke taak voor de landelijke (en in het geval van Duitsland soms Bundeslandelijke) overheden. Voor het verlagen van de juridische, administratieve en fiscale grensbarrières op de arbeidsmarkt zijn de landelijke overheden nodig. Daar wordt overigens al aan gewerkt. Naar verwachting treedt op 1 januari 2014 bijvoorbeeld een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking waarin een deel van de grensbarrières op de arbeidsmarkt wordt geslecht Ministerie van Financiën, 2012: Staatssecretaris Weekers ondertekent belastingverdrag met Duitsland (persbericht ) en de Nederlandse tekst van het belastingverdrag met Duitsland (beschikbaar op 118

119 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 8 Chancen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Die meisten Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Regionen Achterhoek und Borken bieten sich auf dem Arbeitsmarkt. Dort sind die höchsten Grenzbarrieren und dort ist der meiste Zugewinn zu erwarten, sowohl für die Anziehungskraft als auch für die wirtschaftliche Vitalität beider Regionen. Kapitel 3 gab einen Überblick über die Beschaffenheit der Grenzbarrieren für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. Einige dieser Hindernisse basieren auf sprachlichen und kulturellen Unterschieden. Es ist offensichtlich, dass die Initiative für die Beseitigung dieser Art von Grenzbarrieren von den einzelnen Arbeitnehmern und (teilweise) Arbeitgebern genommen werden muss. Lokale und regionale Behörden und Institutionen könnten hierbei auch eine Rolle spielen, z.b. durch die Förderung von Sprachkursen und bei der Aufklärung über die tatsächlichen Differenzen. Oder aber indem bereits in den untersten Klassen ein zweisprachiger Unterricht angeboten wird. Allerdings dauert es seine Zeit diese sprachlichen und kulturellen Unterschiede zu überwinden. Interviews, die von Büro Procap geführt wurden, und über die in der Anlage 1 zu diesem Bericht informiert wird, stellen heraus, dass die befragten Schlüsselpersonen aus beiden Regionen die Zusammenarbeit im Bereich der Bildung (einschließlich der zweisprachigen Erziehung) den wichtigsten Schlüssel zu einem integrierten Arbeitsmarkt in der Zukunft finden. Die eher administrativen Barrieren wären kurzfristig zu überwinden. Die befragten Schlüsselpersonen (der Procap-Studie) gaben an, dass dies derzeit die wichtigsten Hindernisse für eine weitere Integration des Arbeitsmarktes sind. Und dies wäre gleichzeitig eine wichtige Aufgabe für die nationalen Regierungen (im Fall von Deutschland mitunter auf Ebene der Bundesländer). Um die rechtlichen, administrativen und steuerlichen Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt zu verringern sind die nationalen Regierungen vonnöten. Hieran wird übrigens bereits gearbeitet. Voraussichtlich am 1. Januar 2014 wird ein neues deutsch-niederländisches Steuerabkommen inkrafttreten, mit dem ein Teil der Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt bereits überwunden werden Ministerie van Financiën [Finanzministerium], 2012: Staatssecretaris Weekers ondertekent belastingverdrag met Duitsland [ Staatssekretär Weekers unterzeichnet Steuerabkommen mit Deutschland ] (Pressebericht ) und der niederländische Text des Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschland (verfügbar auf 119

120 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] De regionale en lokale overheden kunnen hiernaast een belangrijke rol spelen in de informatie en advisering voor (potentiële) grenspendelaars. Zo hebben verschillende Euregio s adviseurs in dienst die zowel telefonisch als via een spreekuur (potentiële) grenspendelaars kunnen helpen en adviseren. Ook zouden lokale en regionale overheden en instellingen in samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijke initiërende rol kunnen spelen bij het inzichtelijk maken van de vraag naar (vacatures) en het aanbod van (werkzoekenden) werk aan beide kanten van de grens. Naast het slechten van grensbarrières op de arbeidsmarkt is ook nog winst voor de Achterhoek en Borken te behalen door het aanbod voorzieningen beter op elkaar af te stemmen. Vooral met het delen van culturele voorzieningen, en in mindere mate horeca, is nog winst te behalen. Voor zowel de podiumkunstinstellingen als de aanbieders in de horeca geldt dat zij zelf eventueel verenigd en in samenwerking met lokale en regionale overheden de eerst aangewezen partijen zijn om het aanbod aan beide kanten van de grens meer bekendheid te geven, en de programmering en kaartverkoop beter op elkaar af te stemmen. Enige winst is tot slot nog te behalen met het wegnemen van de overgebleven grensbarrières voor natuurrecreatie. Als die barrières al bestaan zullen die binnenkort naar verwachting vrijwel volledig zijn geslecht omdat er in verschillende Interreg-programma s veel wordt geïnvesteerd in het verbinden van grensoverschrijdende (toeristische) fiets- en wandelroutes. Voor het verder verminderen van die overgebleven grensbarrières lijkt vooral een rol weggelegd voor de beherende organisaties van de natuurgebieden in combinatie met de regionale overheden. Behalve maatregelen om de aantrekkingskracht en de economische vitaliteit van de grensregio s te verbeteren, is tot slot ook nog redelijk wat winst te behalen bij het wegnemen van grensbarrières voor de dagelijkse behoefte aan zorg, onderwijs en winkels (zie hoofdstuk 7). Met name op die eerste twee terreinen zijn nog flink wat grensbarrières te slechten, waarbij de landelijke overheden een belangrijke rol kunnen spelen. Op het gebied van detailhandel geldt dat ondernemingen zelf - eventueel verenigd en in samenwerking met lokale en regionale overheden het voortouw zouden kunnen nemen. 120

121 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Die regionalen und lokalen Behörden können eine wichtige Rolle bei der Information und Beratung für (potenzielle) Grenzpendler spielen. Zum Beispiel haben mehrere der Euroregionen Berater im Dienst, die sowohl telefonisch als auch durch persönliche Gespräche den (potentiellen) Grenzgängern helfen und diese beraten können. Auch könnten lokale und regionale Behörden und Institutionen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine wichtige initiierende Rolle spielen durch die Sichtbarmachung der Nachfrage an (Arbeitsplätze) und der Versorgung von (Arbeitsuchende) Arbeit auf beiden Seiten der Grenze. Neben dem Grenzbarrierenabbau auf dem Arbeitsmarkt ist auch durch eine bessere Abstimmung im Angebot der Einrichtungen ein Zugewinn für Achterhoek und Borken zu erwarten. Besonders bei der gemeinsamen Nutzung der kulturellen Einrichtungen und in geringerem Maße des Gastgewerbes wäre ein Zugewinn möglich. Sowohl für die Bühnen als auch für die Anbieter im Gastgewerbe gilt, dass sie selbst - möglicherweise vereint und in Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Behörden - die ersten in der Reihe sind, die das Angebot auf beiden Grenzseiten bekannter machen und die Programmplanung und den Kartenverkauf besser aufeinander abstimmen könnten. Weitere Zugewinne sind schließlich noch durch den Abbau der letzten Grenzbarrieren bei der Naherholung zu erreichen. Insofern dort noch Hindernisse bestehen, wären diese aller Erwartung nach sehr schnell beseitigt, da in viele verschiedene INTERREG-Programme bereits investiert wird um grenzüberschreitende (touristischen) Rad- und Wanderwege miteinander zu verbinden. Zur weiteren Reduzierung der verbliebenen Grenzbarrieren sollten vor allem die leitenden Organisationen der Naturgebiete gemeinsam mit den regionalen Behörden eine Führungsrolle übernehmen. Außer den Maßnahmen zur Steigerung der Anziehungskraft und der wirtschaftlichen Vitalität der Grenzregionen lässt sich durch den Grenzbarrierenabbau schließlich noch sehr viel Zugewinn im Bereich des täglichen Bedarfs - im Gesundheits- und Bildungswesen und im Einzelhandel - (siehe Kapitel 7) erzielen. Besonders in den ersten beiden Bereichen bestehen noch hohe Grenzbarrieren, bei deren Abbau die nationalen Regierungen eine wichtige Rolle spielen können. Im Bereich des Einzelhandels gilt, dass die Unternehmen selbst - möglicherweise vereint 121

122 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] In de acute (nood)zorg en in specifieke gevallen wordt er al veelvuldig grensoverschrijdend samengewerkt tussen ziekenhuizen en andere hulpdiensten. 52 Dit gaat vaak slechts om een beperkt aantal patiënten, en van een structurele grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit is (nog) geen sprake. 53 Ziekenhuizen opereren hoofdzakelijk (en veelal noodzakelijk) vanuit een nationale context. Bij een groeiende zorgvraag door vergrijzing in combinatie met een krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en de discussie (in elk geval in Nederland) over nut en noodzaak van specialisatie van ziekenhuizen, 54 biedt grensoverschrijdende samenwerking en het slechten van grensbarrières veel kansen voor de inwoners van grensregio s. 55 Bijvoorbeeld als het gaat om de reistijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor specifieke specialismen of ingrepen. 56 Voor het verminderen en opheffen van de overgebleven grensbarrières op het gebied van zorg is het noodzakelijk dat afspraken worden gemaakt tussen nationale overheden en verzekeraars over de financiering. Voor de andere type barrières lijkt het regionale niveau juist meer geschikt: ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en regionale overheden kunnen onder andere de onbekendheid met het aanbod en de mogelijkheden aan de andere kant van de grens wegnemen. Grote vraag is hierbij of elke zorgaanbieder daarin ook daadwerkelijk geïnteresseerd is: grensoverschrijdende zorg betekent immers niet alleen een groter verzorgingsgebied, maar ook meer concurrentie in dat grotere verzorgingsgebied, wat dus ook tot verdere druk op het zelfstandig voortbestaan van ziekenhuizen in grensregio s zou kunnen leiden. Uit hoofdstuk 7 bleek dat er voor de inwoners van de grensregio s flink wat winst te behalen is als de grensbarrières voor onderwijs zouden kunnen worden geslecht. Het zal echter niet eenvoudig zijn om die barrières te slechten of te verminderen, omdat hiervoor een structurele wijziging van een of twee onderwijssystemen op landelijk niveau nodig is. Het wegnemen 52 Zoals bijvoorbeeld tussen Klinikum Oldenburg en Universitair Medisch Centrum Groningen op het gebied van kindercardiologie en tussen Maastrichts Universitair Medisch Centrum en het Universitätsklinikum Aachen. 53 Zie bijvoorbeeld de conclusies in het verslag van een symposium over grensoverschrijdende zorg tussen Nederland en Duitsland in Nijmegen: Ministerie van BZK, 2011; Grenzeloze samenwerking tussen Duitse en Nederlandse grensziekenhuizen (Den Haag). 54 Wat weer wordt bevorderd door het selectief inkopen op basis van kwaliteitsnormen door verzekeraars. 55 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011): Demografische krimp en ziekenhuiszorg. Den Haag: RVZ. 56 Zo staat het enige Gamma-Knife centrum voor precieze neurochirurgische ingrepen van Nederland in Tilburg terwijl er zich ook een net over de grens in Krefeld in Duitsland bevindt. 122

123 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] und in Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Behörden eine Führungsrolle übernehmen könnten. In der akuten (Notfall-)Versorgung und anderen spezifischen Fällen kommt es bereits auf vielfältige Art und Weise zwischen den Krankenhäusern und anderen Rettungsdiensten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 52 Dies betrifft meist nur eine begrenzte Zahl der Patienten; von einer strukturellen grenzüberschreitenden Mobilität der Patienten kann (noch) keine Rede sein. 53 Krankenhäuser arbeiten hauptsächlich (und oft auch notwendigerweise) in einem nationalen Kontext. Mit einer wachsenden Nachfrage an Gesundheitsdiensten aufgrund von Vergreisung, in Verbindung mit einem begrenzten Arbeitsmarkt für Gesundheitspersonal und der Diskussion (zumindest in den Niederlanden) über den Nutzen und die Notwendigkeit einer Spezialisierung der Krankenhäuser, 54 bergen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Grenzbarrierenabbau viele Chancen für die Bewohner der Grenzregionen. 55 Zum Beispiel wenn es um die Fahrtzeit bis zum nächsten Krankenhaus für spezifische Eingriffe oder Fachgebiete geht. 56 Zur Verringerung und Beseitigung der verbliebenen Grenzbarrieren im Gesundheitswesen ist es notwendig, dass Vereinbarungen zwischen den nationalen Regierungen und Versicherern über die Finanzierung getroffen werden. Für die anderen Arten von Barrieren scheint sich eher die regionale Ebene anzubieten: Krankenhäuser, andere Gesundheitsdienstleister und regionale Behörden könnten u.a. die Kenntnisnahme vom Angebot und Möglichkeiten auf der anderen Grenzseite verbreitern. Die große Frage hierbei ist, ob jeder Anbieter im Gesundheitswesen daran tatsächlich interessiert ist: die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung bedeutet 52 So wie beispielsweise zwischen dem Klinikum Oldenburg und dem universitätsmedizinischen Zentrum Groningen auf dem Gebiet der pädiatrischen Kardiologie und zwischen Maastrichts universitätsmedizinischen Zentrum und dem Universitätsklinikum Aachen. 53 Siehe u.a. die Schlussfolgerungen des Berichts vom Symposiums über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zwischen den Niederlanden und Deutschland in Nimwegen: Ministerie van BZK [Ministerium des Innern], 2011: Grenzeloze samenwerking tussen Duitse en Nederlandse grensziekenhuizen [Grenzenlose Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Grenzkrankenhäusern] (Den Haag). 54 Was wiederum befördert wird durch den selektiven Erwerb auf Basis von Qualitätsstandards der Krankenkassen. 55 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg [Rat für Volksgesundheit und Pflege], 2011: Demografische krimp en ziekenhuiszorg [Demografischer Schwund und Krankenhauspflege]. Den Haag: RVZ. 56 So steht das einzige Gamma-Knife-Zentrum - für präzise neurochirurgische Operationen - der Niederlanden in Tilburg, obwohl sich ein solches ebenso genau hinter der Grenze in Krefeld in Deutschland befindet. 123

124 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] van grensbarrières kan hiervoor een argument zijn, maar zal door het relatief lokale karakter van basisscholen en middelbare scholen waarschijnlijk niet erg zwaar wegen op landelijk niveau. De geïnterviewden uit de regio s (zie bijlage) geven aan dat in de regio door kleinschalig en op jonge leeftijd de Nachbarsprache te leren en te starten met een gezamenlijk regionaal onderwijsprogramma (inclusief tweetalig onderwijsmateriaal) er stappen in de regio kunnen worden gezet. Andere, meer structurele, veranderingen zoals wederzijdse erkenning van elkaars diploma s in het beroepsonderwijs vergt afstemming op landelijk niveau. En tot slot is er volgens deze Atlas van kansen voor de inwoners van Achterhoek en Borken nog winst te behalen door beter gebruik te maken van elkaars winkelvoorzieningen (hoofdstuk 7). Inwoners van grensregio s maken in de praktijk al lang gebruik van de winkels aan de andere kant van de grens, maar in de beleving van de consument in de grensregio s blijken de winkels over de grens nog niet voor de volle honderd procent mee te tellen 57 er bestaan dus (nog) grensbarrières. Als deze kunnen worden weggenomen profiteren zowel de winkeliers 58 als de inwoners aan beide kanten van de grens (nog) sterker van de mogelijkheden. Uit onderzoek 59 blijkt dat een deel van de grensoverschrijdende kansen op het gebied van winkelen reeds wordt benut. Tegelijkertijd blijkt ook dat de grensregio s nog niet als een volledig geïntegreerde winkelmarkt functioneren. Daar blijken verschillende redenen aan ten grondslag te liggen: onbekendheid met het aanbod, te veel moeite (zonder dat dit nader gespecificeerd is), slechte ervaringen (met winkelpersoneel en service). Cultuurverschillen (zoals de bejegening in winkels) en onbekendheid met het aanbod lijken de belangrijkste barrières te zijn. Winkeliers (eventueel georganiseerd in binnenstadsverenigingen) lijken samen met lokale en 57 Idem, en zie ook R. Esselink, G. Huijgen en T. Lenderink (2010) Koopstromenonderzoek Oost- Nederland (Enschede: I&O Research). 58 Ook hier geldt dat dit betekent dat er meer concurrentie zal zijn waardoor het aanbod in specifieke gemeenten in het ene land onder druk kan komen te staan ten faveure van het aanbod in gemeenten in het andere land. Hoewel dit naar alle waarschijnlijkheid vanuit welvaartseconomisch perspectief positief uitpakt voor de maatschappij als geheel kan dit dus ten koste gaan van individuele winkeliers en het aanbod in kleinere gemeenten dichtbij de grens. 59 Zie bijvoorbeeld A. Boekesteijn, I. Damen en O. Renders (2009) Monitor Grenzeloos Winkelen (Boxtel: BRO) en J. Boxum, P. van Beek, R.J. de Graaf en T. van Huffelen (2009) Euregionaal Koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio Arnhem/Nijmgen (Goudappel Coffeng) De belangrijkste reden om weleens dagelijkse boodschappen over de grens te doen blijkt vooral het (verschil in) prijsniveau te zijn. 124

125 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] schließlich nicht nur einen größeren Einzugsbereich, sondern auch mehr Wettbewerb, der damit auch zu weiterem Druck auf die unabhängige Existenz von Krankenhäusern in den Grenzregionen führen könnte. Das Kapitel 7 hat gezeigt, dass für die Bewohner der Grenzregionen viel gewonnen werden kann, wenn die Grenzbarrieren im Bildungswesen entfernt werden können. Jedoch wird es nicht einfach sein diese Hindernisse zu überwinden oder zu verringern, da hierfür eine strukturelle Veränderung von einem oder zwei Bildungssystemen auf nationaler Ebene erforderlich ist. Das Entfernen der Grenzbarrieren kann hierfür ein Argument formen, wird aber durch den relativ lokalen Charakter der Primär- und Sekundarschulen auf nationaler Ebene wohl nicht sehr schwer wiegen. Die im Interview befragten Schlüsselpersonen aus den Regionen (siehe Anlage) geben an, dass in kleinem Umfang und in einem jungen Alter durch das Lernen der Nachbarsprache und mit einem gemeinsamen regionalen Bildungsprogramm (einschließlich zweisprachiges Unterrichtsmaterial) Schritte in der Region unternommen werden können. Andere, eher strukturelle Veränderungen, so wie die gegenseitige Anerkennung der jeweils anderen Abschlüsse in der beruflichen Bildung erfordern eine Koordination auf nationaler Ebene. Schlussendlich ist laut diesem Atlas der Chancen für die Einwohner von Achterhoek und Borken noch ein Zugewinn möglich durch eine bessere Nutzung der gegenseitigen Einzelhandelsgeschäfte (siehe Kapitel 7). Bewohner der Grenzregionen machen in der Praxis schon lange Gebrauch von den Geschäften auf der anderen Grenzseite, aber in der Wahrnehmung der Verbraucher der Grenzregionen scheinen die Geschäfte hinter der Grenze noch nicht zu hundert Prozent mitzuzählen 57 - es bestehen also (noch) Grenzbarrieren. Wenn diese überwunden werden können, profitieren sowohl die Einzelhändler 58 als auch die Einwohner auf beiden Seiten der Grenze (noch) stärker von den Möglichkeiten. 57 Ebd., und Vgl.: R. Esselink, G. Huijgen und T. Lenderink, 2010: Koopstromenonderzoek Oost- Nederland [Kaufstromuntersuchung Ost-Niederlande] (Enschede: I&O Research). 58 Beachten Sie, dass auch hier gilt, dass die Konkurrenz größer wird, wodurch das Angebot in bestimmten Gemeinden in dem einem Land unter Druck geraten kann zugunsten des Angebots von Gemeinden des anderen Landes. Obwohl dies aller Wahrscheinlichkeit nach aus sozialstaatswirtschaftlicher Sicht positiv für die Gesellschaft als Ganzes ist, kann es sich dennoch nachteilig auf individuelle Einzelhändler und das Angebot in kleineren Gemeinden in der Nähe der Grenze auswirken. 125

126 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] regionale overheden de aangewezen partijen om deze barrières te verminderen. Voor landelijke overheden is hier geen logische rol weggelegd. De belangrijkste conclusies uit de theoretische en cijfermatige analyses in deze Atlas van kansen worden onderschreven door de inzichten uit de interviews die bureau Procap in opdracht van de regio Achterhoek heeft gehouden, en waarvan in de bijlage bij dit rapport verslag wordt gedaan. 60 Ook volgens die geïnterviewden levert grensoverschrijdende samenwerking veel op voor de regio Achterhoek en Kreis Borken. Maar toch heeft nog lang niet iedereen de natuurlijke drang om over de grens te kijken. De kansen die er zijn en de goede voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking moeten mensen, bedrijven en instanties motiveren én inspireren om een 360-graden-perspectief op de omgeving te ontwikkelen. Als rekening wordt gehouden met de onderstaande randvoorwaarden zal grensoverschrijdende samenwerking in alle sectoren nu en in de toekomst succesvoller zijn. De voornaamste succesvoorwaarde om grensoverschrijdend samen te werken is het spreken van elkaars taal. Jonge mensen in de regio leren Engels als tweede taal en de logische verwachting is dat Duitsers en Nederlanders elkaar prima verstaan door het gebruik van deze taal. Maar dat is niet zo. De sleutel tot meer grensoverschrijdende samenwerking ligt bij het leren van de Nachbarsprache, daarmee krijg je ook iets mee van de cultuur van je buren. Tweetaligheid in de grensstreek is dan ook cruciaal voor een economisch vitale en leefbare regio. Het is belangrijk dat kinderen al vroeg verplicht kennismaken met de Nachbarsprache, dus al op de basisschool. Uiteraard is het ook belangrijk om elkaars volksaard te kennen en de verschillen te willen begrijpen (zoals verschillen in overlegcultuur, hiërarchie, beleefdheidsvormen). Met name bij de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen en het samenvloeien tot één arbeidsmarkt is het essentieel om elkaars juridisch-economische bedrijfsstructuur te begrijpen om te weten hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld. Iedereen die over de grens samenwerkt benadrukt het belang om mensen aan beide zijden van de grens te kennen. Het netwerk van bekenden moet de grens over: vernetzen noemden de 60 De rest van dit hoofdstuk is geschreven door Brechtje van Boxmeer, Helma Born en Arjen Jansen van Procap ( Brechtje van Boxmeer is te bereiken via en

127 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Studien 59 zeigen, dass einige der grenzüberschreitenden Chancen im Bereich des Einkaufens bereits genutzt werden. Gleichzeitig scheint es aber auch der Fall zu sein, dass die Grenzregionen noch nicht als voll integrierter Einzelhandelsmarkt funktionieren. Dem scheinen mehrere Gründe zugrunde zu liegen: Unkenntnis des Angebots, zu viel Aufwand (ohne dass dies näher spezifiziert ist), schlechte Erfahrungen (mit Angestellten und Service). Kulturelle Unterschiede (z.b. der Umgang in den Geschäften) und die Unkenntnis des Angebots scheinen die größten Hindernisse darzustellen. Geschäftsinhaber (möglicherweise in Innenstadtverbänden organisiert) scheinen zusammen mit lokalen und regionalen Behörden die entsprechenden Parteien zu sein, um diese Barrieren zu verringern. Die nationalen Regierungen können hierbei keine logische Rolle spielen. Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus den theoretischen und numerischen Analysen in diesem Atlas der Chancen sind deckungsgleich mit den Ergebnissen aus den Interviews, die die Agentur Procap im Auftrag der Region Achterhoek durchgeführt hat, und über die in der Anlage 1 zu diesem Bericht informiert wird. 60 Entsprechend der Meinung der Befragten wäre eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr fruchtbar für den Achterhoek und den Kreis Borken. Doch nicht jeder hat den natürlichen Drang, um hinter die Grenze zu blicken. Die bestehenden Chancen und die guten Beispiele von grenzüberschreitender Zusammenarbeit müssen die Menschen, Unternehmen und Institutionen motivieren und inspirieren eine 360-Grad- Perspektive auf die Umgebung zu entwickeln. Wenn die folgenden Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen Bereichen jetzt und in der Zukunft noch erfolgreicher sein. Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es, die Sprache des anderen zu sprechen. Junge Menschen in der Region lernen Englisch als Zweitsprache und die logische 59 Siehe u.a.: A.Boekesteijn, I. Damen und O. Renders, 2009: Monitor Grenzeloos Winkelen [Monitor des grenzenlosen Einkaufens] (Boxtel: BRO); und J.Boxum, P. van Beek, R.J. de Graaf und T. van Huffelen, 2009: Euregionaal Koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio Arnhem/Nijmgen [Euregionale Kaufstromuntersuchung 2009 Stadtregion Arnheim/Nimwegen] (Goudappel Coffeng). Der Hauptgrund, um täglich auf der anderen Grenzseite einzukaufen, scheint vor allem das (unterschiedliche) Preisniveau zu sein. 60 Der Rest dieses Kapitels wurde von Brechtje van Boxmeer, Helma Born und Arjen Jansen von Procap ( verfasst. Brechtje van Boxmeer ist erreichbar unter und +31 (0)

128 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] geïnterviewde Duitsers dat. Een grensoverschrijdend netwerk is dus één van de succesvoorwaarden. Uit de interviews komt ook het verschil in wet- en regelgeving als één van de belangrijkste grensbarrières naar voren. Als de nadruk blijft liggen op het bestaan van de verschillen (zoals verschillen in eisen aan leraren, verschillen in MRSA-beleid, erkenning van diploma s) ontstaat er een sfeer waarin mensen de moed in de schoenen zakt om te proberen al die verschillen te overbruggen. Het aardige is dat een aantal mensen zich niets van die belemmeringen aantrekt. Die gaan gewoon door en zoeken stap voor stap een oplossing voor de problemen die ze tegenkomen bij het samenwerken over de grens. De crux is om in de geest van de wet te handelen en niet zozeer naar de letter. Deze anarchistische trekkers of ambassadeurs zijn belangrijk voor de regio en vormen een succesfactor voor de projecten waaraan ze werken. De INTERREG-gelden kunnen een succesvoorwaarde zijn om een grensoverschrijdende samenwerking te starten. Het aanvragen van INTERREG-gelden kost veel tijd en moeite, is een veelgehoorde klacht. Dat zou versoepeld moeten worden. Maar belangrijker is dat INTERREG-gelden alleen geïnvesteerd moeten worden als dat leidt tot een structurele verbetering in de regio. Het eisen van continuïteit (wat te doen na de INTERREG-gelden) is een voorwaarde voor een duurzame, succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Met name geïnterviewde ondernemers benadrukten het belang van een attractieve regio om bewoners, bedrijven en instanties aan te trekken en vast te houden. Door gezamenlijk een gebiedsmarketing op te zetten kan de zichtbaarheid van de regio worden verbeterd en de bekendheid worden vergroot in beide landen. Daarnaast biedt het een goede mogelijkheid om de kansen van grensoverschrijdende samenwerking te benadrukken. Regionale overheden en betrokken partijen moeten zich richten op de goede voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking. Ze moeten de ambassadeurs, de anarchistische trekkers, faciliteren. Het is dus belangrijk dat de regio s weten wie de ambassadeurs zijn. Alleen dan kunnen ze geholpen worden bij het goede werk dat ze doen en kunnen ze anderen inspireren ook de samenwerking over de grens op te zoeken. 128

129 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Erwartung ist, dass Deutsche und Niederländer sich perfekt durch die Verwendung dieser Sprache verstehen. Dem ist aber nicht so. Der Schlüssel zu mehr grenzüberschreitender Zusammenarbeit liegt im Erlernen der Nachbarsprache, nur so bekommen die Menschen auch etwas von der Kultur der Nachbarn mit. Zweisprachigkeit in der Grenzregion ist somit mitentscheidend für eine ökonomisch vitale und lebenswerte Region. Es ist wichtig, dass Kinder bereits sehr früh mit der Nachbarsprache Bekanntschaft machen, also bereits in der Grundschule. Darüber hinaus ist es auch wichtig, den gegenseitigen nationalen Charakter kennenzulernen und die Unterschiede zu verstehen (z. B. Unterschiede in Denkkultur, Hierarchien, Etikette). Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen niederländischen und deutschen Unternehmen und Institutionen ist unerlässlich sowie das Verschmelzen zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt, um die gegenseitige rechtlich-ökonomische Unternehmensstruktur zu begreifen, und zu verstehen, wie die Zuständigkeiten und Befugnisse geregelt sind. Jeder, der bereits grenzüberschreitend zusammenarbeitet, betont die Bedeutsamkeit die Menschen auf beiden Seiten der Grenze zu verstehen. Das eigene Netzwerk an Bekannten muss über die Grenze : vernetzen nannten dies die befragten Deutschen. Ein transnationales Netzwerk ist demnach eine der Erfolgsbedingungen. Auch in den Interviews wurden die Divergenzen in Gesetzen und Verordnungen als eines der Haupthindernisse genannt. Wenn der Fokus weiterhin eher auf den vorgefundenen Unterschieden liegt (z.b. Unterschiede in den Anforderungen an die Lehrer, Unterschiede in MRSA- Politik, Anerkennung von Abschlüssen), schafft dies eine Atmosphäre, in der die Menschen den Mut verlieren, überhaupt zu versuchen die Unterschiede zu überbrücken. Das Erfreuliche aber ist, dass einige Menschen sich von den Hindernissen nicht abschrecken lassen. Diese machen weiter und finden Schritt für Schritt eine Lösung für die angetroffenen Probleme bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Last ist, nicht so sehr buchstäblich, sondern im Geiste des Gesetzes zu handeln. Diese anarchistischen Initiatoren oder Botschafter sind wichtig für die Region und ein Erfolgsfaktor für die Projekte, an denen sie arbeiten. INTERREG-Mittel können eine Erfolgsvoraussetzung sein, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu beginnen. Das Beantragen der 129

130 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] De regionale overheid moet partijen over de grens met elkaar verbinden. Het is doorslaggevend de professionals zelf hierin een rol te laten spelen, hen te faciliteren bij het uitbreiden van hun netwerk. Verleid hen om te vernetzen. Samenwerken is mensenwerk. Het gaat dus om het verbinden van personen binnen instanties, bedrijven en instellingen over de grens heen. Belangrijke barrières in grensoverschrijdende samenwerking zijn verschillen in wet- en regelgeving. In de goede voorbeelden worden hiervoor praktische oplossingen gevonden. Om grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken en echt één regio te vormen is structurele afstemming van Nederlandse en Duitse wetgeving cruciaal. Lokale politici hebben hiervoor de sleutel in handen, een stevige lobby richting nationale en Europese politiek is van groot belang. 130

131 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] INTERREG-Mittel, koste aber viel Zeit und Mühe, ist eine viel gehörte Klage. Dies müsste erleichtert werden. Aber noch wichtiger ist, dass INTERREG-Gelder nur investiert sollten, wenn es auch zu einer strukturellen Verbesserung in der Region führt. Die Forderung nach Kontinuität (was tun nach den INTERREG-Mitteln) ist eine Voraussetzung für eine dauerhaft erfolgreiche Zusammenarbeit. Besonders Unternehmer betonten die Bedeutung der Attraktivität der Region, um Bewohner, Unternehmen und Institutionen anzuziehen und langfristig zu binden. Durch ein gemeinsames Gebiets-Marketing, kann die Sichtbarkeit der Region verbessert und die Bekanntheit in beiden Ländern erhöht werden. Zudem bietet sich eine gute Gelegenheit, die Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu betonen. Die regionalen Behörden und betroffenen Parteien sollten sich an den guten Beispielen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit orientieren. Sie müssen den Botschaftern, den anarchistischen Initiatoren Erleichterungen bieten. Es ist daher wichtig, dass die Regionen ihre Botschafter kennen. Nur dann kann ihnen bei ihrer guten Arbeit geholfen werden und sie können andere dazu inspirieren, auch die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg zu suchen. Die regionalen Behörden müssen alle Parteien über die Grenze hinweg zusammenbringen. Es ist entscheidend, die Fachkundigen hier selbst eine Rolle spielen zu lassen und ihnen den Ausbau ihrer Netzwerke zu erleichtern. Locken Sie sie, um sich zu vernetzen. Zusammenarbeit ist Menschenwerk. Es geht folglich darum Menschen innerhalb von Instanzen, Unternehmen und Institutionen über die Grenze hinweg zu verbinden. Die größten Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden durch Unterschiede in Gesetzgebung und Vorschriften geformt. In guten Beispielen wurden hierfür praktische Lösungen gefunden. Um grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu vereinfachen und wirklich eine gemeinsame Region zu bilden, ist die strukturelle Angleichung der niederländischen und deutschen Gesetzgebung entscheidend. Lokale Politiker halten hierfür den Schlüssel in ihren Händen, eine starke Lobbyarbeit in Richtung nationale und europäische Politik ist von großer Bedeutung. 131

132 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Bijlage 1: samenwerking in de praktijk 61 Procap heeft in opdracht van de regio Achterhoek onderzoek gedaan naar grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio Achterhoek en Kreis Borken. Er zijn vijftien sleutelfiguren in de sectoren onderwijs, zorg en arbeidsmarkt geïnterviewd. Op die manier is bekeken welke kansen en belemmeringen er zijn in de samenwerking met partijen aan de andere kant van de grens. In deze bijlage worden de resultaten van dat onderzoek weergegeven. De ervaringen, kansen en belemmeringen worden aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk beschreven. In hoofdstuk 8 van dit rapport worden onder andere op basis van die interviews aanbevelingen gedaan om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg te verbeteren. Aan het einde van deze bijlage is een lijst opgenomen met de functies en organisaties van de geïnterviewden. Onderwijs Een veel genoemde barrière voor grensoverschrijdende samenwerking is een onvoldoende beheersing van elkaars taal. Grensbewoners in de Achterhoek spraken gewoonlijk een aardig woordje Duits, maar dat neemt langzamerhand af. Duitsers spreken over het algemeen niet goed Nederlands, maar de interesse om Nederlands te leren neemt in Duitsland volgens de geïnterviewden toe. 62 De geïnterviewden erkennen het belang van het spreken van de Nachbarsprache. Dit Duitse woord geeft mooi weer dat het niet gaat om het leren van een buitenlandse taal, maar om de taal van je buren. De Duitse en Nederlandse deskundigen die Procap heeft gesproken zijn van mening dat het het beste is om al op de basisschool kennis te maken met elkaars taal en cultuur. Als kinderen vertrouwd zijn met de taal van het buurland, kiezen ze de taal ook eerder op de middelbare school. Op latere leeftijd wordt het dan gemakkelijker om over de grens te werken, of samen te werken met Nederlanders en Duitsers. De persoonlijke ontwikkelkansen worden dus vergroot als kinderen tweetalig onderwijs krijgen. 61 Deze bijlage is geschreven door Brechtje van Boxmeer, Helma Born en Arjen Jansen van Procap ( Brechtje van Boxmeer is te bereiken via en Zie ook de Volkskrant van 5 augustus

133 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Anlage 1: Zusammenarbeit in der Praxis 61 Procap wurde von der Region Achterhoek beauftragt, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Region Achterhoek und dem Kreis Borken zu untersuchen. Es wurden 15 Schlüsselpersonen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Arbeit befragt. Auf diese Weise wurde geschaut, welche Chancen und welche Hindernisse sich auftun bei der Zusammenarbeit mit Parteien der anderen Grenzseite. In dieser Anlage zum Atlas der Chancen werden die Ergebnisse dieser Studie wiedergegeben. Die Erfahrungen, Chancen und Hindernisse werden anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis beschrieben. In Kapitel 7 dieses Berichts sind u.a. auf Basis der Interviews Empfehlungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheitswesen gemacht worden. Im Schlussteil dieser Anlage findet sich eine Liste mit den Funktionen und Organisation der Befragten. Bildungswesen Eine häufig genannte Barriere für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist die unzureichende Beherrschung der jeweils anderen Sprache. Grenzbewohner im Achterhoek sprachen in der Regel ganz gut Deutsch, was jedoch auch rückläufig ist. Deutsche sprechen im Allgemeinen kein gutes Niederländisch, jedoch nimmt das Interesse Niederländisch zu lernen in Deutschland nach Meinung der Befragten zu. 62 Die Befragten erkennen die Bedeutung des Sprechens der Nachbarsprache. Dieses deutsche Wort zeigt sehr anschaulich, dass es nicht um das Erlernen einer Fremdsprache geht, sondern um die Sprache der Nachbarn. Die deutschen und niederländischen Sachverständigen, mit denen Procap gesprochen hat, meinten, dass es am besten sei, bereits in der Grundschule mit der gegenseitigen Sprache und Kultur Bekanntschaft zu machen. Wenn Kinder mit der Sprache des Nachbarlandes vertraut sind, wählen sie diese Sprache auch eher in der Sekundarstufe. Später im Leben wird es einfacher, auch hinter der Grenze zu arbeiten, oder mit Niederländern und Deutschen zusammenzuarbeiten. Die persönlichen Entwicklungschancen werden somit vergrößert, wenn Kinder zweisprachigen Unterricht erhalten. 61 Diese Anlage wurde von Brechtje van Boxmeer, Helma Born und Arjen Jansen von Procap ( verfasst. Brechtje van Boxmeer ist erreichbar unter und +31 (0) Siehe auch de Volkskrant vom 5. August

134 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Het belang van tweetalig onderwijs voor de economische ontwikkeling van de regio is groot. Het is belangrijk dat de regio bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van tweetalig basisonderwijs in de grensregio s benadrukt. Het ministerie kan dit op de agenda zetten. Daarnaast is het noodzakelijk dat ook schoolbesturen, ouders en leerkrachten enthousiasme én urgentie ervaren voor de Nachbarsprache en de toekomstkansen die dit met zich meebrengt. In het grensgebied moeten basisscholen gestimuleerd worden om de buurtaal als tweede taal op te nemen in het schoolplan. De geïnterviewde deskundigen bevelen aan om kleinschalig en vroeg te beginnen met het leren van een tweede taal en daarvoor goed lesmateriaal te ontwikkelen. Een voorwaarde voor het introduceren van tweetalig onderwijs (op kleine schaal) is draagvlak onder docenten en ouders. Het initiatief in Dinxperlo (zie kader) toont aan dat hierin vanaf het begin geïnvesteerd moet worden. Grensoverschrijdend samenwerken in het beroepsonderwijs vormt volgens de geïnterviewden een sleutel bij het creëren van een Euregionale arbeidsmarkt. Scholieren worden tijdens hun opleiding voorbereid om straks over de grens te werken. De samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en het onderwijs is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio en kan het tekort aan goede vakmensen voorkomen. Het samenwerken tussen scholen in de regio Achterhoek en Kreis Borken is ook belangrijk om het niveau van de onderwijsvoorzieningen op peil te houden. Veel vakopleidingen hebben bijzondere voorzieningen nodig. Het is financieel voordelig, wellicht noodzakelijk, om deze voorzieningen te delen. 134

135 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Die Bedeutung des bilingualen Unterrichts für die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist groß. Es ist wichtig, dass die Region durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Bedeutung des bilingualen Unterrichts in den Grenzregionen betont. Das Ministerium sollte dies auf die Agenda setzen. Es ist auch notwendig, dass Schulbehörden, Eltern und Lehrer die Begeisterung und Dringlichkeit für Nachbarsprache und Zukunftschancen zu spüren bekommen. In der Grenzregion sollten Grundschulen stimuliert werden, die benachbarte Sprache als Zweitsprache in den Lehrplan mit aufzunehmen. Die befragten Sachverständigen empfehlen Schritt für Schritt und frühzeitig mit dem Erlernen der zweiten Sprache zu beginnen und hierfür gutes Lernmaterial zu entwickeln. Eine Voraussetzung für die Einführung zweisprachiger Erziehung (in kleinem Maßstab) ist die Unterstützung von Lehrern und Eltern. Die Initiative in Dinxperlo (siehe Kasten) zeigt, dass hierin von Anfang an investiert werden muss. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung ist nach Meinung der Befragten ein Schlüssel für die Schaffung eines euregionalen Arbeitsmarktes. Schüler werden während ihrer Ausbildung darauf vorbereitet, hinter der Grenze arbeiten zu gehen. Die Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und der Bildung ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Region wichtig, um dem Mangel an guten Fachkräften zuvorzukommen. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen im Achterhoek und im Kreis Borken ist auch wichtig für die Qualitätspflege der Bildungseinrichtungen. Viele Fachausbildungen erfordern spezielle Einrichtungen. Es ist finanziell vorteilhaft, wenn nicht sogar notwendig, um diese Einrichtungen gemeinsam zu nutzen. 135

136 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Tweetalig onderwijs in Dinxperlo Eén geïnterviewde blikt terug op het initiatief om tweetalig onderwijs te verzorgen op de Sint Librorius basisschool in Dinxperlo. Het idee om op deze school in het Duits en Nederlands les te geven, kwam van de Nederlandse gemeente Dinxperlo en de Duitse buurgemeente Suderwick. In Suderwick moest de basisschool sluiten vanwege een te laag leerlingenaantal. De basisschool in Dinxperlo is voor deze kinderen veel dichterbij dan het verder weg gelegen Bocholt. De directies van de basisscholen in Dinxperlo en Bocholt werkten samen om tweetalig onderwijs van de grond te krijgen in Dinxperlo. De ambitie om lessen volledig in het Duits te verzorgen was hoog. Dat dit initiatief (nog) niet van de grond is gekomen, heeft verschillende redenen. Belangrijk hierbij zijn de verschillen in de organisatie van het onderwijs. In Nederland bepaalt het schoolbestuur het curriculum van de school en draagt het bestuur ook de verantwoordelijkheid over het personeel. Vervolgens gaat de onderwijsinspectie na of de kwaliteit van het onderwijs goed is. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zegt feitelijk niets over de kwaliteit. In Duitsland bepaalt de Kreis (regio) de beleidsaccenten. De basisschool in Bocholt is voor veel beslissingen afhankelijk van de Kreis Borken en dat werkt vertragend. Maar ook de strengere eisen die Duitsland aan leraren stelt (ze moeten bijvoorbeeld academisch geschoold zijn) en de verplichting van het opstellen van een Duits leerplan (een curriculum dat voldoet aan de eisen gesteld door het Duitse ministerie) maken het lastig voor Nederlandse leraren om een Duits curriculum te verzorgen. Het voordeel van de bevoegdheden op Kreisniveau is dat de Kreis in staat is om te kijken wat specifiek nodig is voor de regio en wat de regionale economie vraagt (zoals tweetaligheid en /of bepaalde vormen van beroepsonderwijs). De geïnterviewden gaven aan dat zowel in Duitsland als in Nederland leerkrachten door bezuinigingen en herzieningen van het onderwijssysteem overbelast zijn en niet direct enthousiast worden over uitbreiding van het lesprogramma met activiteiten in de andere taal. Hun pakket is nu al vol genoeg. Inmiddels zijn de ambities van het initiatief bijgesteld en wil de school op kleine schaal Duits introduceren in het lesprogramma. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken met de taal en cultuur van de buren, zodat kinderen vertrouwd raken met elkaars land en taal en er automatisch een 360-graden-mentaliteit ontstaat. In de regio Achterhoek en Kreis Borken is de metaalsector een belangrijke pijler van de economie. In het kader staat een voorbeeld beschreven van de Anton Tijdinkschool (hierna AT-school) in Terborg (Nederland). De ATschool is een beroepstakschool. Hun partners uit de metaalbranche geven input voor het lesprogramma om te zorgen dat kennis en vaardigheden aansluiten aan de eisen in de praktijk. De AT-school verwacht dat de metaalsector in Kreis Borken in de toekomst meer gekwalificeerde arbeidskrachten nodig heeft, ook uit Nederland. Ze willen daarom een locatie openen in Kreis Borken om Duitse én Nederlandse scholieren op te leiden. Ook hier is regelgeving een hardnekkige drempel: het is niet mogelijk om onder de noemer schoolvereniging locaties te hebben in zowel Nederland als Duitsland. Hiervoor moet de regelgeving op Europees niveau worden aangepast. 136

137 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Zweisprachiger Unterricht in Dinxperlo Ein Befragter blickt zurück auf die Initiative des zweisprachigen Unterrichts an der Grundschule in St. Librorius Dinxperlo. Die Idee, an dieser Schule deutschen und niederländischen Unterricht zu geben, kam von der niederländischen Gemeinde Dinxperlo und der benachbarten deutschen Stadt Suderwick. In Suderwick musste die Grundschule wegen Schülermangels schließen. Die Grundschule in Dinxperlo ist für die betroffenen Kinder sehr viel näher als das entfernter gelegene Bocholt. Die Direktoren der Grundschulen in Dinxperlo und Bocholt arbeiteten zusammen, um einen zweisprachigen Unterricht in Dinxperlo aus dem Boden zu stampfen. Der Ehrgeiz, den Unterricht komplett in Deutsch abzuhalten, war hoch. Dass diese Initiative (noch) nicht ganz Fuß gefasst hat, hat mehrere Gründe. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Unterschiede in der Gestaltung des Bildungssystems (siehe auch Abschnitt 6.2). In den Niederlanden bestimmt die Schulleitung den Lehrplan, und dieser obliegt auch die Verantwortung für das Personal. Die Aufsichtsbehörde prüft die Qualität der Lehre. Das niederländische Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (OCW) ist für die Qualitätssicherung nicht zuständig. In Deutschland bestimmt der Kreis (Region) die politischen Schwerpunkte. Die Grundschule in Bocholt ist bei vielen Entscheidungen abhängig vom Kreis Borken und dieses verursacht Verzögerungen. Aber auch die strengeren Anforderungen, die Deutschland an Lehrer stellt (z.b. akademische Ausbildung) sowie die Verpflichtung zum Aufstellen eines deutschen Lehrplans (der den Anforderungen des Bundesministeriums genügt), machen es den niederländischen Lehrern schwierig, sich um ein deutsches Curriculum zu kümmern. Der Vorteil der Befugnisse auf Kreisebene ist, dass der Kreis in der Lage ist zu prüfen, was speziell für die Region notwendig ist und was die regionale Wirtschaft beansprucht (z.b. Zweisprachigkeit und/oder bestimmte Formen der beruflichen Bildung). Die Befragten gaben an, dass sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden die Lehrer durch Kürzungen und Änderungen im Bildungssystem überlastet sind und nicht sofort begeistert waren über das erweiterte Unterrichtsangebot in der anderen Sprache. Ihr zu tragendes Päckchen sei schon schwer genug. Inzwischen aber wurde sich auf die Initiative eingestellt und will die Schule in kleinen Schritten Deutsch in den Lehrplan mit aufnehmen. Das Ziel ist, die Schüler mit der Sprache und Kultur ihrer Nachbarn bekannt zu machen, so dass die Kinder mit dem jeweils anderen Land und der Sprache vertraut werden und so unweigerlich eine 360-Grad -Mentalität entwickeln. In der Region Achterhoek und dem Kreis Borken ist der Metall-Sektor eine wichtige Säule der Wirtschaft. Im nachfolgenden Kasten wird in einem Beispiel die Anton-Tijdink-Schule (im Folgenden A-T-Schule genannt) in Terborg (Niederlande) beschrieben. Die A-T-Schule ist eine Berufsfachschule. Ihre Partner aus der Metall-Branche tragen zum Lehrplan bei, damit die Kenntnisse und Fähigkeiten mit den Anforderungen in der Praxis verbunden werden. Die A-T-Schule geht davon aus, dass der Metall- Sektor im Kreis Borken in Zukunft mehr Bedarf an Fachkräften haben wird, auch aus den Niederlanden. Sie wollen deshalb einen Standort im Kreis Borken etablieren, um deutsche und niederländische Schüler gemeinsam auszubilden. Auch hier bilden die Vorschriften eine hartnäckige Schwelle: es ist nicht möglich, unter dem Nenner Schulvereinigung Standorte zu finden, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Dies erfordert die Anpassung der Vorschriften auf europäischer Ebene. 137

138 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Metaalberoepen zonder grenzen Metaalberoepen zonder grenzen is een INTERREG 4 project. De AT-school werkt hierin samen met Graafschap college en Berufskolleg Bocholt-West. Euregio, provincie Overijssel en Kreis Borken zijn ook projectpartners. Dit grensoverschrijdende project richt zich op Duitse scholieren, die in Duitsland geen opleidingsplaats kunnen vinden. Scholieren moeten in Duitsland voor een opleidingsplaats solliciteren bij een bedrijf. Als de economie tegenzit is het moeilijk voor jongeren om een plek te krijgen binnen een bedrijf, en lopen zij hiermee dus ook de kans op een opleiding mis. Deze scholieren worden opgeleid aan de ATschool in Terborg. De circa veertig scholieren worden geconfronteerd met verschillen in taal en cultuur, maar door goede begeleiding van de scholen vinden de meeste scholieren er prima aansluiting. Een belangrijk aandachtspunt is zorgen voor erkenning van het Nederlandse diploma in Duitsland. In Nederland duren vakopleidingen twee of vier jaar, dit komt niet overeen met de drie jaar opleidingsduur in Duitsland. In het project Metaalberoepen zonder grenzen is op een vooruitstrevende manier een oplossing gevonden. Het IHK (Industrie- und Handelskammer) in Nurnberg keurt en erkent de diploma s die de Duitse leerlingen aan de AT-school halen, waardoor zij met een Nederlands diploma ook in Duitsland aan de slag kunnen. Veel problemen die ervaren worden in de grensoverschrijdende samenwerking binnen het onderwijs in de metaalbranche, worden ook in andere sectoren ervaren. Het is belangrijk dat zij zien hoe het project Metaalberoepen zonder grenzen met belemmeringen is omgegaan. Dit project ontvangt INTERREGgelden. De Euregio vraagt de AT-school vaak om op bijeenkomsten met andere scholen over hun ervaringen te vertellen. Arbeidsmarkt Klanten zijn klanten. Ook over de grens kun je geld verdienen! Dat is de boodschap naar ondernemers die nog te eenzijdig gericht zijn op hun eigen land. Door hun afzetmarkt te vergroten en goede medewerkers ook over de grens te werven, vergroten ze hun kansen. Dat is belangrijk voor de economische vitaliteit van de gehele regio. Het aannemen van personeel over de grens is niet gemakkelijk. Het verschil in pensioenregelingen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en belastingen vormt hindernissen. Er zijn wel Duitse en Nederlandse bedrijven die werknemers van de andere kant van de grens in dienst hebben, maar dat is beperkt. De geïnterviewden zijn van mening dat de drempel voor ondernemers kan worden weggenomen als ervaringen over het aantrekken van personeel en oplossingen voor praktische zaken meer met elkaar worden gedeeld. Bijvoorbeeld via samenwerking tussen HRM-managers of het opstellen van een handboek. Voor het werven van hoogopgeleide mensen (ook uit andere delen van Nederland en Duitsland) is de aantrekkelijkheid van de regio belangrijk. Ondernemers gaven in de gesprekken dan ook aan dat positieve gebiedsmarketing belangrijk is. Zorg dat de partner mee wil verhuizen. 138

139 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Metallberufe ohne Grenzen Metallberufe ohne Grenzen ist ein INTERREG 4-Projekt. Die A-T-Schule arbeitet hier zusammen mit dem Graafschap College und dem Berufskolleg Bocholt-West. EUREGIO, die Provinz Overijssel und der Kreis Borken sind ebenfalls Projektpartner. Dieses transnationale Projekt konzentriert sich auf deutsche Schüler, die in Deutschland keinen Ausbildungsplatz finden können. Die Schüler müssen sich in Deutschland um einen Ausbildungsplatz bei einer Firma bewerben. Wenn die Wirtschaftslage unglücklich ist, ist es schwierig für junge Menschen, einen Platz in einem Unternehmen erhalten, und damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit überhaupt eine Ausbildung zu bekommen. Diese Schüler werden an der A-T-Schule in Terborg ausgebildet. Die rund 40 Schüler werden konfrontiert mit den Unterschieden in Sprache und Kultur, durch jedoch die gute Betreuung der Schulen, kommen die meisten Schüler damit sehr gut zurecht. Ein wichtiger Punkt ist, die Anerkennung des niederländischen Abschluss in Deutschland zu gewährleisten. In den Niederlanden dauern Fachausbildungen 2 oder 4 Jahre, dies entspricht nicht der 3-jährigen Ausbildung in Deutschland. In dem Projekt Metall-Berufe ohne Grenzen wurde auf progressivem Weg eine Lösung gefunden. Die IHK in Nürnberg genehmigt und erkennt die Abschlüsse der deutschen Schüler der A-T-Schule an, so dass sie mit einem niederländischen Abschluss auch in Deutschland Fuß fassen können. Viele Probleme, die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bildungsbereich der Metall-Branche erfahren wurden, wurden so auch in anderen Bereichen erlebt. Es ist wichtig, dass wahrgenommen wird, wie das Projekt Metallberufe ohne Grenzen mit Hindernissen umgegangen ist. Dieses Projekt erhält INTERREG-Mittel. Die EUREGIO bittet die A-T-Schule oft zu einem Treffen mit anderen Schulen um über ihre Erfahrungen zu berichten. Arbeitsmarkt Kundschaft ist Kundschaft. Auch jenseits der Grenze können kann man Geld verdienen! Das ist die Botschaft an Unternehmer, die sich noch zu einseitig auf ihr eigenes Land fokussieren. Durch die Vergrößerung ihres Absatzmarktes und das Anwerben von guten Mitarbeitern auch auf der anderen Grenzseite, erhöhen sie ihre eigenen Chancen. Dies ist für die wirtschaftliche Vitalität der gesamten Region wichtig. Das Einstellen von Personal über die Grenze hinweg ist nicht einfach. Die Unterschiede in Rentenregelungen, Invaliditätsabsicherungen und Steuern formen Hindernisse. Es gibt jedoch deutsche und niederländische Unternehmen, die Mitarbeiter der anderen Grenzseite im Dienst haben, dies aber nur begrenzt. Die Befragten glauben, dass die Schwellen für Unternehmer entfernt werden könnten, wenn die Erfahrungen bei der Rekrutierung von Personal und die Lösungen für praktische Probleme mehr miteinander geteilt würden, z.b. durch die Zusammenarbeit zwischen HRM- Managern oder durch das Entwickeln und die Herausgabe eines Handbuchs. Für die Rekrutierung von hoch qualifizierten Personen (auch aus anderen Teilen der Niederlande und Deutschland) ist die Attraktivität der Region 139

140 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kansen op werk voor beide partners en een goed voorzieningenniveau spelen dan een rol. Bedrijfsopvolging Familiebedrijven vormen een belangrijke motor voor de economie, zowel in de Achterhoek als in Borken. Bedrijven gaan steeds minder vaak over van vader/moeder op zoon/dochter. Bedrijfsopvolging is een emotioneel beladen onderwerp. Een bedrijf dat jarenlang in handen van de familie was, geef je niet makkelijk uit handen. Het is belangrijk dat hierover op tijd wordt nagedacht om continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid veilig te stellen. Het project Bedrijfsopvolging in het EUREGIO-gebied bracht rond 2002 vraag en aanbod aan beide zijden van de grens in beeld en zorgde voor het leggen van verbindingen. Toen de INTERREG-subsidie stopte, kwam het project in 2009 ten einde. Veel betrokkenen waren enthousiast over het initiatief, maar op dit moment ontbreekt het aan een organisatie (met geld) die de verantwoordelijkheid voor dit project op zich neemt. Mechatronica voor het MKB Op het gebied van innovatie kunnen Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen veel voor elkaar betekenen. Mechatronica voor het MKB is een Project uit INTERREG 4, het A-programma 'Deutschland-Nederland', gecoördineerd door de EUREGIO. In het project krijgen ondernemers stimulans, hulp en advies om over de grens de partner of subsidie te vinden voor de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde toepassingen op het gebied van mechatronica (samensmelting van mechanica, elektronica en informatica). De firma Van Raam uit Varsseveld heeft samen met Innotronic GmbH uit Gronau de Carving Bike ontwikkeld, een innovatieve driewieler voor senioren en minder validen. Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen in de juridisch-economische structuur van bedrijven in verschillende landen om succesvol over de grens zaken te doen. Van Raam en Innotronic zeggen profijt te hebben van het netwerk en de subsidie die het project biedt, maar zeker ook van de afzetmarkt die als gevolg van de grensoverschrijdende samenwerking tot ver over de grens is vergroot. Zorg De kwaliteit van de (basis)zorg moet overal gegarandeerd zijn, ook in de grensgebieden. Grensoverschrijdend samenwerken van instellingen is hierbij cruciaal en kan zelfs van levensbelang zijn. Nederlandse grensbewoners geven aan (best) vaker gebruik te willen maken van zorgvoorzieningen aan de andere kant van de grens. Vooral als het betekent dat reisafstanden dan korter zijn. Duitsers gaan met grotere regelmaat naar Nederland voor revalidatie en geriatrie omdat deze behandelingen goed staan aangeschreven. Duitse ziekenhuiskosten zijn lager. Om die reden is er een grotere financiële prikkel om Nederlandse patiënten in Duitsland te opereren dan andersom. In beide landen specialiseren ziekenhuizen zich steeds vaker. Vooral voor de wat kleinere streekziekenhuizen is het financieel onhaalbaar om alle behandelingen aan te bieden. Samenwerken met grotere ziekenhuizen is dan 140

141 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] wichtig. Unternehmer gaben in den Interviews an, dass positives Gebiets- Marketing wichtig ist. Stellen Sie sicher, dass die Partner mit umziehen. Beschäftigungsmöglichkeiten für beide Partner und ein guter Zustand der Einrichtungen spielen hierbei eine Rolle. Unternehmensnachfolge Familienunternehmen sind ein wichtiger Motor für die Wirtschaft, sowohl im Achterhoek als auch in Borken. Unternehmen werden zunehmend seltener von Vater/Mutter an Sohn/Tochter weitergegeben. Die Unternehmensnachfolge ist ein emotional aufgeladenes Thema. Ein Unternehmen, das seit Jahren im Besitz der Familie ist, gibt man nicht einfachen Herzens aus den Händen. Es ist darum wichtig, hierüber beizeiten nachzudenken, um die Kontinuität der Firma sicherzustellen. Das Projekt Unternehmensnachfolge im EUREGIO-Gebiet machte um 2002 Angebot und Nachfrage auf beiden Seiten der Grenze sichtbar und stellte Verbindungen her. Als die INTERREG-Förderung stoppte, kam das Projekt Ende 2009 zum liegen. Viele Akteure waren begeistert von der Initiative, momentan aber fehlt eine Organisation (mit Geld), die bereit ist, die Verantwortung für dieses Projekt zu übernehmen. Mechatroniker für KMU (kleine und mittlere Unternehmen) Im Bereich der Innovation können niederländische und deutsche Unternehmen und Institutionen viel füreinander bedeuten. Mechatroniker für KMU ist ein Projekt von INTERREG IV, dem A-Programm von Deutschland-Niederlande, koordiniert von der EUREGIO. In dem Projekt bekommen Unternehmer Stimulans, Rat und Hilfe, um jenseits der Grenze Partner oder Finanzierungen zur Entwicklung und Implementierung von fortschrittlichen Anwendungen im Bereich der Mechatronik (Fusion von Mechanik, Elektronik und Informatik) zu finden. Das Unternehmen Van Raam aus Varsseveld hat zusammen mit der Innotronic GmbH aus Gronau das Carving Bike entwickelt, ein innovatives Dreirad für Senioren und Behinderte. Es ist wichtig, die Unterschiede in der rechtlichen und wirtschaftlichen Struktur der Unternehmen in verschiedenen Ländern zu verstehen, um erfolgreich Geschäfte über die Grenzen hinweg zu tätigen. Van Raam und Innotronic haben nach eigenen Aussagen Nutzen aus dem Netzwerk und der Subventionierung des Projekts gezogen, und dies sicherlich auch auf dem Absatzmarkt, der als Folge der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bis weit über die Grenze hinaus zugenommen hat. Gesundheitswesen Die Qualität der (Grund-)Versorgung muss überall gewährleistet sein, auch in den Grenzgebieten. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Institutionen ist entscheidend und kann sogar lebenswichtig sein. Niederländische Grenzbewohner geben an, öfter Gebrauch von den Gesundheitsleistungen auf der anderen Seite der Grenze machen (zu wollen). Vor allem, wenn die Fahrtzeiten kürzer sind. Deutsche gehen häufiger in die Niederlande für Rehabilitation und Geriatrie, weil diese Behandlungen dort gut angesehen sind. Die medizinischen Kosten sind allgemein auf der deutschen Seite geringer. Aus diesem Grund gibt es für 141

142 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] van belang. Meestal gebeurt dit met een ziekenhuis in hetzelfde land. Maar ook het St. Agnes-Hospital in Bocholt en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk werken steeds intensiever samen (zie kader). Volgens een geïnterviewde zouden patiënten veel vaker de grens over gaan voor zorgvoorzieningen als duidelijk is wat er aan de andere kant van de grens wordt aangeboden. Informatie over het zorglandschap kan verbeterd worden door het inzetten van (lokale en regionale) media. Een andere belangrijke barrière voor patiënten om de grens over te gaan, is de onduidelijkheid over vergoedingen van de zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars worden gestimuleerd (of zelfs verplicht) om ook buitenlandse ziekenhuizen te contracteren. De zorgverzekeraar CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die meerdere contracten heeft met buitenlandse zorgaanbieders. Zij begrijpen het belang hiervan voor de grensregiobewoners als geen ander omdat CZ ooit is begonnen in Limburg en toen voor een volledige zorgdekking afhankelijk was van Belgische en Duitse zorgaanbieders. Het MRSA-beleid (MRSA is een moeilijk te bestrijden bacterie) maakt het verplaatsen van patiënten uit een Duits ziekenhuis naar een Nederlands ziekenhuis moeilijk. Het Nederlandse MRSA-beleid is strenger en ook effectiever dan in Duitsland en andere landen in Europa. Een kleine euregionale groep heeft echter al voor veel verbetering in de harmonisatie van de wet- en regelgeving gezorgd. Inmiddels is in het grensgebied de Nederlandse wet- en regelgeving op dat gebied overgenomen, waardoor patiënten minder frequent in quarantaine gehouden hoeven worden. Ook de grensoverschrijdende samenwerking van ambulancediensten wordt steeds intensiever (zie kader). 142

143 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] niederländische Patienten einen größeren finanziellen Anreiz, um nach Deutschland zu kommen, mehr als andersherum (siehe Abschnitt 6.1). In beiden Ländern spezialisieren sich Krankenhäuser in zunehmendem Maße. Speziell für kleinere regionale Krankenhäuser ist es finanziell nicht machbar alle Behandlungen anzubieten. Ein Zusammenarbeiten mit größeren Krankenhäusern ist damit überaus wichtig. Normalerweise geschieht dies mit einem Krankenhaus in demselben Land. Aber auch das St. Agnes-Hospital in Bocholt und das Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk arbeiten immer enger zusammen (siehe Kasten). Nach Angaben eines Interviewpartners würden Patienten viel häufiger hinter der Grenze Gesundheitseinrichtungen besuchen, wenn deutlich wäre, was auf der anderen Grenzseite angeboten wird. Informationen über die Gesundheitslandschaft können durch das Einschalten von (lokalen und regionalen) Medien verbessert werden. Ein weiteres wichtiges Hindernis für die Patienten, um über die Grenze zu gehen, ist die Unsicherheit über die Kostenerstattungen der Krankenkassen. Es ist wichtig (oder sogar erforderlich), dass die Krankenkassen dazu ermutigt werden mit ausländischen Kliniken Verträge zu machen. Die Krankenkasse CZ ist der einzige Versicherer in den Niederlanden, der mehrere Verträge mit ausländischen Anbietern hat. Sie verstehen die Bedeutung für die Einwohner der Grenzregion wie keine anderen, da die CZ in Limburg begonnen hat und damals eine vollständige Absicherung im Krankheitsfall abhängig war von belgischen und deutschen Gesundheitsanbietern. Die MRSA-Richtlinie (MRSA ist ein schwierig zu bekämpfendes Bakterium) macht das Verschieben von Patienten aus einem deutschen in ein niederländisches Krankenhaus sehr schwierig. Die niederländische MRSA- Richtlinie ist strenger und auch effektiver als die in Deutschland und anderen Ländern in Europa. Eine kleine euregionale Gruppe hat jedoch bereits für viele Verbesserungen in der Harmonisierung der Gesetze und Vorschriften gesorgt. Inzwischen wurden im Grenzgebiet die niederländischen Gesetze und Vorschriften aus diesem Bereich übernommen, wodurch Patienten weniger häufig unter Quarantäne gestellt werden müssen. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Rettungsdienste wird beständig intensiviert (siehe Kasten). 143

144 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Ziekenhuizen Winterswijk en Bocholt Het ziekenhuis in Winterswijk en het ziekenhuis in Bocholt maken afspraken om spoeddotter-operaties van Nederlandse patiënten in Bocholt uit te voeren. Rijden naar Bocholt scheelt een half uur reistijd ten opzichte van de huidige locatie van spoeddotter-operaties, het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Een half uur is een verschil van levensbelang. Het SKB ziekenhuis heeft een medewerker aangesteld die volledig gericht is op het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking. Dat er één aanspreekpunt, en vooral één drijvende kracht is, is van belang. De belemmeringen die het SKB en het St. Agnes ervaren, hebben betrekking op de taal, het verrekenen van kosten en verschillen in regelgeving. De twee samenwerkende ziekenhuizen hebben de hulp ingeschakeld van Euro Health Connect. Zij spreken beide talen, verrekenen de kosten van zorg in Duitsland en maken dat inzichtelijk voor de Nederlandse zorgverzekeraars. De geïnterviewden geven aan dat de hindernissen in de wet- en regelgeving alleen geslecht kunnen worden door een bottom-up aanpak. In dit voorbeeld is samen met de cardiologen geïnventariseerd waar grensoverschrijdende samenwerking meerwaarde heeft voor de patiënt. Met hen is gezocht naar mogelijkheden om binnen de kaders van de wet zaken te regelen. Het zijn de professionals die bereid moeten zijn om een juridisch verantwoorde manier te vinden om samen te werken en zo grensoverschrijdende samenwerking te laten slagen. St. Marien-Krankenhaus De ambulancedienst van het St. Marien-Krankenhaus in Vreden verzorgt de eerste hulp in het Nederlandse grensgebied bij grote rampen, maar ook als de Nederlandse ambulance op het moment van de oproep een langere aanrijtijd heeft. In dit voorbeeld is een aantal barrières praktisch opgelost. De opleidingen van het Duitse ambulancepersoneel zijn minder uitgebreid dan van de Nederlandse collega s. Dat betekent dat ook hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden kleiner zijn. Een Duitse ambulance biedt in Nederland alleen first responder hulp aan. Als er meer uitgebreide of ingrijpende medische hulp nodig is, wordt er een Nederlandse arts geroepen. Het communicatiesysteem in de Duitse ambulancewagens wordt aangepast zodat ze gemakkelijker met de Nederlandse meldkamer kunnen communiceren. En om verwarring te voorkomen laat de sirene van de Duitse ambulance over de grens de Nederlandse tonen horen. 144

145 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Krankenhäuser Winterswijk und Bocholt Das Krankenhaus in Winterswijk und das Krankenhaus in Bocholt haben Absprachen getroffen, Notfall-Operationen von niederländischen Patienten in Bocholt durchzuführen. Die Fahrt nach Bocholt spart eine halbe Stunde Zeit gegenüber einer Fahrt zum gegenwärtigen Standort für Notfall-Operationen, dem Medisch Spectrum Twente in Enschede. Eine halbe Stunde macht einen entscheidenden Unterschied aus. Das SKB-Krankenhaus hat einen Mitarbeiter eingestellt, der sich allein auf die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit konzentriert. Dass es hierfür nur einen Ansprechpartner und nur eine treibende Kraft gibt, ist von Bedeutung. Die Hindernisse, die SKB und St. Agnes erleben, beziehen sich auf die Sprache, die Kostenverrechnung und die regulatorischen Unterschiede. Die beiden kooperierenden Krankenhäuser haben Hilfe bei der Euro Health Connect angefragt. Diese sprechen beide Sprachen, verrechnen die Kosten für die Versorgung in Deutschland und machen diese deutlich für die niederländischen Krankenkassen. Die Befragten gaben an, dass die Hindernisse in Vorschriften und Gesetzgebung nur durch einen Bottom-up-Ansatz ausgeglichen werden können. In diesem Beispiel wurde zusammen mit den Kardiologen inventarisiert, wo grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen Mehrwert für den Patienten darstellt. Mit ihnen wird nach Wegen gesucht, um im Rahmen des Gesetzes Regelungen zu finden. Sie sind die Sachverständigen, die bereit sein müssen, juristisch verantwortbare Möglichkeiten für die Kooperation zu finden und so die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zum Erfolg zu führen. St. Marien-Krankenhaus Die Ambulanz des St. Marien- Krankenhaus in Vreden stellt die Erste-Hilfe im niederländischen Grenzgebiet bei großen Katastrophen, ebenso wenn die niederländischen Krankenwagen zum Zeitpunkt des Anrufs eine längere Anfahrtszeit haben. In diesem Beispiel wurden eine Reihe von praktischen Hindernissen gelöst. Die Ausbildung der deutschen Sanitäter ist weniger umfangreich als die der niederländischen Kollegen. Dies bedeutet, dass auch ihre Zuständigkeiten und Befugnisse kleiner sind. Ein deutscher Krankenwagen bietet in den Niederlanden einzig 'first responder'-hilfe an. Wenn genauere oder weiter eingreifende medizinische Hilfe benötigt wird, muss ein niederländischer Arzt gerufen werden. Das Kommunikationssystem der deutschen Ambulanzwagen wird angepasst, so dass diese leichter mit der niederländischen Zentrale kommunizieren können. Und um Verwechslungen zuvorzukommen, dröhnt die Sirene des deutschen Krankenwagens an der Grenze in den niederländischen Tönen. 145

146 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Lijst met geïnterviewden Functie Bestuurder Directeur (oud-)directeur Geschäftsführer Leiterin des Bildungsbüros Beleidsmedewerker Schulamtsdirektorin Hoofdarts, verantwoordelijk voor ambulancedienst in Kreis Borken Adjunct directeur-bestuurder Plaatsvervangend programcoördinator Projectcoördinator Directeur Directeur Directeur Medewerker grensoverschrijdende samenwerking Woordvoerder Organisatie POA Achterhoek, OWIN Winterswijk Anton Tijdinkschool, Terborg St. Librorius basisschool, Dinxperlo WFG für den Kreis Borken Kreis Borken Kreis Borken Kreis Borken St. Marien-Krankenhaus, Vreden EUREGIO EUREGIO EUREGIO Sel Chemie Euro Health Connect SKB Ziekenhuis SKB Ziekenhuis AG der Wohlfahrtsverbände Kreis Borken Bron: Procap 146

147 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Liste der im Interview Befragten Funktion Leiter Schulleitung (ehemaliger) Schulleiter Geschäftsführer Leiterin des Bildungsbüros Politischer Mitarbeiter Schulamtsdirektorin Chefarzt, verantwortlich für Rettungsdienst im Kreis Borken Stellvertretender Geschäftsführer Stellvertretender Programmkoordinator Projektkoordinator Leiter Leiter Leiter Mitarbeiter für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sprecher Organisation POA Achterhoek, OWIN Winterswijk Anton Tijdinkschool, Terborg St. Librorius basisschool [Grundschule], Dinxperlo WFG für den Kreis Borken Kreis Borken Kreis Borken Kreis Borken St. Marien-Krankenhaus, Vreden EUREGIO EUREGIO EUREGIO Sel Chemie Euro Health Connect SKB Ziekenhuis [Krankenhaus] SKB Ziekenhuis [Krankenhaus] AG der Wohlfahrtsverbände Kreis Borken Quelle: Procap 147

148 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Bijlage 2: beschrijving van de gebruikte indicatoren Huizenprijzen De gemiddelde huizenprijs per vierkante meter is voor België en Nederland gebaseerd op het gemiddelde van de verkochte woningen in een bepaalde periode. De bron voor België is hierbij NSI. Voor Nederland is gebruikgemaakt van de NVM. Voor Duitsland ontbreekt een landelijk dekkend bestand van koopwoningprijzen. Alleen voor de grotere steden is er via IVD Wohnpreisspiegel inzicht in de gemiddelde verkoopprijs van woningen. Als alternatief wordt in Duitsland gewerkt met de gemiddelde huurprijs per vierkante meter wat dankzij de relatief zeer grote particuliere huurmarkt een goede indicator vormt voor huizenprijsverschillen. De bron is het BBSR-Wohnungmarktbeobachtungssystem, IDN ImmoDaten GmbH. Het betreft hier de aanbodshuren van de particuliere huurwoningaanbieders. Aanbieders van sociale huurwoningen en de woningen in de zogenaamde Plattenbaukomplexe in Oost-Duitsland zijn buiten beschouwing gelaten. De relatieve verschillen in huizenprijzen zijn gebruikt als input voor verschillen in woonaantrekkelijkheid waar de vraag naar woningen relatief hoog is, zijn de huizenprijzen dit gemiddeld ook. Bevolkingsgroei Groei van het aantal inwoners in de periode als percentage van het aantal inwoners in Bron Nederland: CBS. Bron Duitsland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Bron België: NSI. Bevolking: leeftijdscategorieën Aandeel inwoners in de leeftijdsklasse van respectievelijk jaar, jaar, jaar, jaar, jaar en 65-plussers. Bron Nederland: CBS. Bron: Duitsland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Bron België: NSI. Bevolking: niet-westerse allochten Het aantal niet-westerse allochtonen als percentage van de bevolking. Bron Nederland: CBS. Voor Duitsland is het totaal aantal niet-westerse allochtonen alleen bekend op het niveau van Kreise, er is vervolgens een correctie toegepast om te komen tot het aantal niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 64 jaar. Bron België: NSI. 148

149 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Anlage 2: Beschreibung der verwendeten Indikatoren Wohnpreise Der durchschnittliche Wohnpreis pro Quadratmeter basiert in Belgien und den Niederlanden auf dem Durchschnitt von verkauftem Wohnraum in einem bestimmten Zeitraum. Belgische Quelle: NSI, Niederländische Quelle: NVM. Für Deutschland fehlt eine landesweite Datenbank von Wohnpreisen. Nur in den größeren Städten gibt der IVD-Wohn-Preisspiegel Einblick in die durchschnittlichen Verkaufspreise von Wohnraum. Alternativ arbeitet Deutschland mit dem durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter, was dank des relativ großen privaten Mietmarktes ein guter Indikator für Preisunterschiede bei Wohnraum ist. Die Quelle hierfür ist das BBSR-Wohnungsmarktbeobachtungssystem, IDN ImmoDaten GmbH. Dies betrifft hier die Angebotsmieten der privaten Vermieter. Anbieter von Sozialwohnungen und die Wohnungen der sogenannten Plattenbaukomplexe in Ost-Deutschland sind davon ausgeschlossen. Die relativen Wohnpreis-Unterschiede werden als Input für die Unterschiede in der Wohnattraktivität verwendet - wo die Nachfrage nach Wohnungen relativ hoch ist, sind es die Wohnpreise durchschnittlich auch. Bevölkerungswachstum Wachstum der Einwohnerzahl im Zeitraum als Prozentsatz der Bevölkerung im Jahr Niederländische Quelle: CBS. Deutsche Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Belgische Quelle: NSI. Bevölkerung: Alterskategorien Anteil der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe: Jahre, Jahre, Jahre, Jahre, Jahre und Niederländische Quelle: CBS. Deutsche Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Belgische Quelle: NSI. Bevölkerung: nicht-westliche Einwanderer Die Zahl der nicht-westlichen Immigranten als Prozentsatz der Bevölkerung. Niederländische Quelle: CBS. Für Deutschland ist die Gesamtzahl der nicht-westlichen Immigranten nur auf der Kreisebene bekannt, daraufhin wurde eine Korrektur angewandt, um die Anzahl der nicht-westlichen Migranten zwischen 15 und 64 Jahren zu bestimmen. Belgische Quelle: NSI. 149

150 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Werkloosheid De gebruikte definitie van werkloosheid is het aantal werklozen als percentage van de totale potentiële beroepsbevolking. Voor Nederland is hierbij gebruikgemaakt van gegevens van het UWV Werkbedrijf: het aantal niet-werkende werkzoekenden. Voor Duitsland is gebruikgemaakt van gegevens van de Bundesagentur für Arbeit waarin de Arbeitslose in Rechtskreise SGB III en SGB II op Gemeindeniveau zijn meegenomen. Beschikbare banen binnen acceptabele reistijd Bij de bereikbaarheid van banen gaat het om de bereikbaarheid van werk vanuit de gemeente, vanuit het perspectief van de inwoners (huishoudens). Ofwel: hoe goed kunnen mensen die in de betreffende gemeente wonen een gevarieerd aanbod banen in die gemeente en alle andere gemeenten in Nederland bereiken? Daarbij tellen banen die verder weg liggen minder zwaar mee dan banen dichtbij. De bereikbaarheid van banen is gebaseerd op de gemiddelde reistijdwaardering van werknemers. Daarbij is gerekend met werkelijke reistijden. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van CBS, ESRI en AVV. Voor Duitsland is uitgegaan van een gelijke reistijdwaardering. De gegevens over de locatie van werk (en inwoners) op het niveau van Gemeinde zijn afkomstig van de Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Voor Duitsland zijn op het niveau van Gemeinde geen gegevens bekend over het aantal banen bij ambtelijke instellingen. Het totaal aantal banen (inclusief die bij ambtelijke organisaties) is wel beschikbaar op Kreisniveau. Het verschil tussen het totaal aantal banen op Kreisniveau en de som van de banen in de verschillende Gemeinde in dat Kreis is proportioneel verdeeld over de Gemeinde naar rato van het aantal banen in de niet-ambtelijke sectoren. Omdat de definitie van een baan ook verschilt tussen landen (onder andere vanaf welk aantal uren per week, wel of niet meerekenen van (deels) gesubsidieerde arbeid etc.) is ten slotte een correctiefactor gebruikt op basis van Eurostat-gegevens over werkgelegenheid op Nuts3-niveau (Kreise en COROP). Aandeel banen in de industrie Voor Nederland: het aantal banen in de nijverheid als percentage van het totaal aantal banen (bron: CBS, Statline). Voor Duitsland: het aantal Erwerbstätigen in de Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) als percentage van het totaal aantal Erwerbstätigen. Deze gegevens zijn echter landelijk alleen 150

151 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Arbeitslosigkeit Die verwendete Definition von Arbeitslosigkeit beruht auf der Anzahl an Arbeitslosen als prozentualer Anteil des gesamten Arbeitskräftepotenzials. Niederländische Quelle: UWV-Werkbedrijf: Anzahl der nichtarbeitenden Arbeitssuchenden. Deutsche Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Arbeitslose der Rechtskreise SGB III und SGB II auf Gemeindeebene sind darin enthalten. Belgische Quelle: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE). Verfügbare Arbeitsplätze innerhalb akzeptabler Fahrtzeit Bei der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen geht es um die Zugänglichkeit der Arbeit von der Gemeinde aus, aus der Perspektive der Bevölkerung (Haushalte). Oder: Wie gut können Menschen, die in der betreffenden Gemeinde leben, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in dieser und allen anderen Gemeinden in den Niederlanden erreichen? Dabei zählen Arbeitsplätze, die sich weiter entfernt befinden, weniger stark als Arbeitsplätze in der Nähe. Die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen basiert auf der durchschnittlichen Fahrtzeit-Bewertung der Arbeitnehmer. Die Berechnung erfolgt anhand der tatsächlichen Fahrzeiten. Die verwendeten Daten stammen aus CBS, ESRI und AVV. Für Deutschland wird von einer gleichen Fahrzeit-Bewertung ausgegangen. Die Daten über die Standorte von Arbeit (und Einwohnern) auf Gemeindeebene stammen aus den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder. Für Deutschland sind aber auf Gemeindeebene keine Daten über die Anzahl der Arbeitsplätze in den öffentlichen Institutionen bekannt. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze (einschließlich derer in den Behörden) ist nur auf Kreisebene verfügbar. Die Differenz zwischen der Gesamtzahl der Arbeitsplätze auf Kreisebene und der Summe der Arbeitsplätze in den verschiedenen Gemeinden dieses Kreises wurde proportional verteilt zwischen den Gemeinden im Verhältnis zu den Arbeitsplatzzahlen in den nicht-amtlichen Sektoren. Da die Definition von Arbeitsplatz sich zwischen den Ländern mitunter unterscheidet (u.a. ab wieviel Wochenstunden, Einbeziehung der (teilweise) geförderten Beschäftigung - oder nicht, etc.) wurde schließlich ein Korrekturfaktor verwendet auf Basis von Eurostat-Daten über die Beschäftigung auf NUTS3-Niveau (Kreise und COROP). 151

152 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] beschikbaar op het niveau van Kreise (bron: Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Aandeel arbeidsongeschikten Aantal arbeidsongeschikten als percentage van de potentiële beroepsbevolking. Bron voor Nederlandse gegevens is het CBS, voor Duitsland is uitgegaan van het aantal erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren uit de Statistik der Empfänger von Grundsicherung (bron: Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Nabijheid natuur De bereikbaarheid van natuur is op een vergelijkbare manier berekend als de bereikbaarheid van banen. Het aantal banen is echter vervangen door de oppervlakte van natuurgebieden Onder natuur zijn bossen, duinen en heidegebieden, (nabijheid van) kust en groot binnenwater meegerekend. Op die manier is berekend hoeveel natuur vanuit een gemeente binnen een bepaalde tijd bereikt kan worden. De waarderingsfunctie is gebaseerd op het werkelijke reisgedrag van mensen ten behoeve van recreatie in Nederland. Die wijkt af van de tijdwaardering in het woon-werkverkeer, die werd gebruikt bij het berekenen van de bereikbaarheid van banen. Omdat er voor het bezoek van natuurgebieden nauwelijks grenzen bestaan is het aanbod in het buitenland voor 95% meegeteld. Bron voor Nederland is CBS, Bodemstatistiek. Bron voor Duitsland is Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung. Aanbod podiumkunsten binnen acceptabele reistijd Voor Nederland is het aanbod gemeten aan de hand van het aantal theatervoorstellingen en concerten binnen acceptabele reistijd. Hierbij is eerst het aanbod per gemeente gemeten aan de hand van het aantal voorstellingen in de theaters en poppodia die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en Muziek Centrum Nederland (MCN), of die zijn opgenomen in het theaterbestand van het Theaterinstituut Nederland (TIN) en de VSCD en waarvoor de data bij de afzonderlijke instellingen verzameld zijn. Voor Duitsland is gebruikgemaakt van gegevens van de Deutscher Bühnerverein, Deutsche Theaterverzeichnis, de site Konzerthallen.net en Buehnen.net. Voor elk van de gevonden podia is vervolgens via een 152

153 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Für Belgien stammen die Daten über die Verteilung von Arbeitsplätzen aus der Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek [Dezentrale Statistiken], RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA (Bewerking Steunpunt [Bearbeitungszentrum] WSE/Departement WSE). Hier ist dieselbe Bearbeitung wie für Deutschland angepasst worden, um das Problem der Definitionen zu umgehen. Anteil der Arbeitsplätze in der Industrie Für die Niederlande: Die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie als Prozentsatz zur Gesamtbeschäftigung (Quelle: CBS, Statline). Für Deutschland: die Anzahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) als Prozentsatz zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen. Diese Daten sind nur auf Kreisebene zu erhalten (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Für Belgien ist nur der Anteil der Arbeitsplätze im sekundären Sektor bekannt: das sind die Industriesektoren, einschließlich dem Baugewerbe (Quelle: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Anteil der Arbeitsunfähigen Anzahl der Arbeitsunfähigen als Prozentsatz der potenziellen Arbeitskräfte. Niederländische Quelle: CBS. Für Deutschland wird ausgegangen von der Zahl der erwerbsgeminderten Personen unter 65 Jahren aus der Statistik der Empfänger von Grundsicherung (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Für Belgien ist die Quelle die Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Naturnähe Die Zugänglichkeit zur Natur wird in einer ähnlichen Weise wie die Zugänglichkeit zu Arbeitsplätzen berechnet. Die Zahl der Arbeitsplätze wurde aber ersetzt durch die Oberfläche an Naturgebieten. Unter Natur werden Wälder, Dünen und Heide, (die Nähe von) Küsten- und große(n) Binnengewässern gezählt. Niederländische Quelle: CBS, Bodemstatistiek [Bodenstatistik]. Deutsche Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung. Auf diese Weise wird berechnet, wie viel Naturgebiete von einer Gemeinde aus innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht werden können. Die Bewertungsfunktion basiert auf dem tatsächlichen Fahrverhalten von Menschen zwecks der Naherholung in den Niederlanden. Diese weicht ab von der Zeitschätzung 153

154 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] internetsearch bepaald of het podium nog bestaat en of het geen amateurpodium is. Vervolgens is van de overgebleven podia op basis van kentallen (Bron: Deutscher Bühnerverein en de Kulturstatistiken van Statistische Ämter des Bundes und der Länder) het aantal uitvoeringen per Gemeinde bepaald. Vervolgens is dat aantal opgehoogd onder de aanname dat het aantal uitvoeringen per hoofd van de bevolking even groot is. De reden hiervoor is dat er op basis van de gebruikte data een goed beeld is van de spreiding van de podia over Duitsland en een redelijk beeld van het aantal uitvoeringen op deze podia. Voor een aanzienlijk deel van de podia ontbrak echter het aantal uitvoeringen dat er per jaar wordt gegeven. Om als gevolg hiervan een onderschatting van het aanbod te voorkomen is aangenomen dat er per inwoner evenveel uitvoeringen in de podiumkunsten worden aangeboden. De extra uitvoeringen in de podiumkunsten (het verschil tussen de al bekende uitvoeringen en het totaal aantal uitvoeringen voor Duitsland) zijn vervolgens proportioneel over de gemeenten verdeeld naar rato van de verdeling van de podia. Culinair aanbod binnen acceptabele reistijd Het culinaire aanbod binnen acceptabele reistijd is gemeten aan de hand van het gewogen gemiddelde van het aantal kwaliteitsrestaurants binnen acceptabele reistijd. De kwaliteit van het aanbod restaurants is gemeten aan de hand van het oordeel van de rapporteurs van restaurantgids Lekker en de Michelingids voor Nederland en door rapporteurs van de Michelingids en Gault Millau (13 of meer mutsjes ) voor Duitsland. Elk vermeld restaurant krijgt één punt een restaurant vermeld met een Bib Gourmand in de Michelingids ontvangt een half punt. Een positie in de top-100 van de restaurantgids Lekker en elke Michelinster levert een extra bonuspunt op (een restaurant met drie sterren krijgt hierbij dus drie bonuspunten). Een score van 16 of 17 mutsjes in de Gault Millau levert ook een extra bonuspunt op, en een score van 18 of 19 mutsjes twee bonuspunten. Overlast en onveiligheid De beschikbare indicatoren voor overlast en onveiligheid verschillen sterk tussen Nederland en Duitsland. Voor elk land is een zo goed mogelijke indicator samengesteld die de verschillen in overlast en onveiligheid zo goed mogelijk meenemen in de verklaringsmodellen voor woonaantrekkelijkheid. De gebruikte indicatoren verschillen uiteindelijk wel per land maar omdat de mate van overlast en onveiligheid vooral wordt 154

155 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] im Wohn -und Arbeitsverkehr, die verwendet wurde bei der Berechnung von Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen. Da es für den Besuch in Naturgebieten kaum Grenzen gibt, zählt das Angebot im Ausland zu 95% mit. Belgische Quelle: NSI. Angebot an Bühnenkunst innerhalb akzeptabler Fahrtzeit Für die Niederlande wird das Angebot gemessen an der Anzahl der Theateraufführungen und Konzerte binnen einer akzeptablen Fahrtzeit. Hierbei wurde zuerst das Angebot pro Gemeinde gezählt anhand der Anzahl von Theatervorstellungen und Konzertvorführungen, die angeschlossen sind an die Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), die Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) und dem Muziek Centrum Nederland (MCN), oder die in den Theaterbestand des Theaterinstituut Nederland (TIN) und der VSCD mit aufgenommen sind und für welche Daten an den einzelnen Institutionen erhoben wurden. Für Deutschland werden Daten des Deutschen Bühnenvereins, des Deutschen Theaterverzeichnis sowie der Webseiten Konzerthallen.net und Buehnen.net ausgewertet. Für jedes der aufgefundenen Theater wird dann via Internet-Suche bestimmt, ob diese noch bestehen und ob es ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Off-Theater handelt. Im Folgenden wird von den verbliebenen Theatern auf Basis von Kennzahlen (Quelle: Deutscher Bühnenverein und Kulturstatistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder) die Aufführungsanzahl pro Gemeinde ermittelt. Anschließend wird diese Zahl aufgerundet - mit der Annahme, dass die Zahl der Aufführungen pro Kopf in der Bevölkerung gleich ist. Das Argument dafür ist, dass auf der Grundlage der verwendeten Daten, ein anschauliches Bild von der Verteilung der Spielstätten in Deutschland und ein ungefähres Bild vom Aufführungsangebot dieser Theater gezeichnet werden soll. Für einen erheblichen Teil der Bühnen fehlte jedoch die Anzahl der Aufführungen pro Jahr. Um als Folge hiervon Unterschätzungen zu vermeiden, wird davon ausgegangen, dass pro Einwohner gleich viele Bühnenvorstellungen angeboten werden. Die verbliebenen Bühnenkunstvorstellungen (die Differenz zwischen den bereits bekannten Vorstellungen und der Gesamtzahl der Aufführungen in Deutschland) sind daraufhin proportional aufgeteilt worden zwischen den Gemeinden im Verhältnis zur Bühnenverteilung. 155

156 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] gebruikt als controlevariabele voor verschillen binnen een land is dat geen probleem. Voor Nederland is gebruikgemaakt van een gewogen samengestelde index die bestaat uit de indicatoren geweldsmisdrijven, overlast door drugsgebruik, overlast door dronken mensen, overlast van jongeren, overlast van omwonenden, vernielingen, bekladdingen, rommel op straat, inbraak in woningen, auto-inbraak en fietsendiefstal. De selectie van de indicatoren voor de index volgt uit een objectieve analyse van het woongedrag van de mensen in de wijk, en geeft aan welke aspecten van leefbaarheid mensen in de wijk zelf belangrijk vinden en in welke mate. Van die indicatoren is een gewogen combinatie gemaakt op basis van de coëfficiënten die aangeven welk effect ze hebben op de waardering voor de woonomgeving. 63 Die index is uitgedrukt in een waarde die is te interpreteren als: het aandeel van de bevolking dat serieus last heeft van problemen op het gebied van overlast, verloedering en onveiligheid in zijn woonomgeving. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Integrale Veiligheidsmonitor. Voor Duitsland waren deze gegevens niet allemaal beschikbaar. Op basis van de Kriminalstatistiken die door het Landeskriminalamt van elk Bundesland wordt gepubliceerd is een zo goed mogelijk beeld van de landelijke verschillen in overlast en onveiligheid proberen vast te stellen. Een praktisch probleem hierbij was dat de gegevens in de meeste gevallen alleen op het ruimtelijk schaalniveau van Poliziedistrikte beschikbaar waren die in de meeste gevallen grotendeels overeenkomen met Kreise maar soms ook niet. Daarom is als eerste een sleuteltabel gemaakt waarin alle Gemeinde in Duitsland gekoppeld zijn aan Polizeidistrikte. Vervolgens zijn op basis van het aantal inwoners en de mate van stedelijkheid de absolute aantallen aangiftes geschat op Gemeinde, rekening houdend met de randtotalen op het niveau van Kreise. Vervolgens is er een correctiefactor toegepast op basis van de relatie tussen misdrijven per inwoner en de mate van ervaren overlast om de waarden voor Duitsland gelijk te schalen met die voor Nederland. Hoewel deze indicator dus qua brondata afwijkt van die van Nederland, geeft het wel een goed en met Nederland vergelijkbaar beeld van de verschillen in de mate van overlast en onveiligheid in Duitsland. 63 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de methode achter die selectie en weging: G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2007: Op weg naar Early Warning. Omvang, oorzaak en ontwikkeling van problemen in de wijk (Atlas voor gemeenten, Utrecht). 156

157 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Kulinarisches Angebot innerhalb akzeptabler Fahrzeit Das kulinarische Angebot innerhalb einer akzeptablen Fahrtzeit wurde ermittelt anhand der gewichteten durchschnittlichen Anzahl an Qualitätsrestaurants innerhalb einer akzeptablen Fahrzeit. Die Qualität des Restaurantangebots ist berechnet auf der Grundlage des Urteils der Berichterstattern und Restaurantführer von Lekker und Michelin in den Niederlanden und durch Berichterstatter von Michelin und Gault Millau (13 oder mehr Hauben ) für Deutschland und Belgien. Jedes aufgeführte Restaurant bekommt einen Punkt - jedes Restaurant, das mit einem Bib Gourmand im Michelin gemeldet ist, erhält einen halben Punkt. Eine Position in den Top 100 des Restaurantführer Lekker und jeder Michelin- Stern geben einen zusätzlichen Bonuspunkt (ein Restaurant mit drei Sternen bekommt hier demnach drei Bonuspunkte). Eine Anzahl von 16 oder 17 Hauben im Gault Millau geben ebenso einen zusätzlichen Bonuspunkt und eine Anzahl von 18 oder 19 Hauben zwei Punkte. Unannehmlichkeiten und Unsicherheit Die verfügbaren Indikatoren für Unannehmlichkeiten und Unsicherheit variieren stark zwischen den Niederlanden, Deutschland und Belgien. Für jedes Land wurde ein möglichst optimaler Indikator zusammengestellt, der die Unterschiede in Unannehmlichkeiten und Unsicherheit so gut wie möglich in die Erklärungsmodelle zur Wohn-Attraktivität mit einbezieht. Die verwendeten Indikatoren variieren zwar je nach Land, da aber letztlich der Grad der Unannehmlichkeit und Unsicherheit vor allem als Regelgröße für die Unterschiede innerhalb eines Landes im Anziehungskraft-Modell (Kapitel 4) gemessen wird, stellt dies kein weiteres Problem dar. Für die Niederlande wurde Gebrauch gemacht von einem ausgewogen zusammengesetzten Index, der aus den Indikatoren Gewaltverbrechen, Belästigung durch Drogenkonsum, Belästigungen durch Betrunkene, Belästigung durch Jugend, Belästigung durch Nachbarn, Vandalismus, Graffiti, Müll auf den Straßen, Einbrüche in Häuser und Autos und Fahrraddiebstahl besteht. Die Auswahl der Indikatoren für den Index ergibt sich aus einer objektiven Analyse des Verhaltens der Menschen in der Nachbarschaft, und zeigt, welche Aspekte der Lebensqualität den Menschen in der Nachbarschaft selbst und in welchem Umfang wichtig sind. Aus diesen Indikatoren wurde eine ausgewogene Kombination erstellt basierend auf Koeffizienten, die angeben, welche Auswirkungen sie auf die 157

158 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Aanbod winkels mode en luxe binnen acceptabele reistijd Voor Nederland is gebruikgemaakt van het aantal winkels (verkooppunten) voor mode en luxe per gemeente (bron: Vastgoedmonitor). Voor Duitsland zijn geen landsdekkende data beschikbaar over het aantal winkels voor mode en luxe. De ruimtelijke verschillen in het aantal winkels voor mode en luxe is daarom modelmatig bepaald. Hiervoor zijn allereerst de locaties van de vestigingen van een groot aantal winkelketens (C&A, Zara, H&M, Galeria Kaufhof, Ansons, AppelrathCuepper, Karstadt, Benetton, Tom Tailor en Esprit) op het niveau van Gemeinde verzameld. Gemeinde met een groot aantal vestigingen van deze winkels zullen naar verwachting ook een relatief ruim aanbod van winkels voor mode en luxe in het algemeen hebben. Op basis van de aanname dat het totaal aantal winkels voor mode en luxe per inwoner in Duitsland gelijk is aan dat in Nederland is het totaal aantal winkels voor mode en luxe in Duitsland geschat. De tweede aanname is dat het aandeel van de (56) Nederlandse steden in het totaal aanbod in Nederland gelijk is aan het aandeel van de Duitse Gemeinde met drie of meer vestigingen van de geselecteerde ketens in het totaal aanbod in Duitsland. De verdeling van het totaal aantal winkels voor mode en luxe over deze Gemeinde is gelijk aan de verdeling van het aantal vestigingen van de geselecteerde ketens over deze Gemeinde. De overige winkels voor mode en luxe in Duitsland zijn proportioneel verdeeld over het aantal inwoners voor Gemeinde met meer dan inwoners. Ziekenhuizen Voor ziekenhuizen zijn zowel de locaties als het aantal bedden meegenomen. Het aantal bedden is een indicator voor de omvang van ziekenhuizen. De bron voor de locatie van de ziekenhuizen en het aantal bedden in Nederland is de Vastgoedmonitor. Voor Duitsland is gebruikgemaakt van de Grunddaten der Krankenhäuser van de Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Op basis hiervan is het totaal aantal ziekenhuizen (en aantal bedden) op het niveau van Kreise bekend. Via informatie van individuele deelstaat Ministeries voor Gezondheid is de locatie en het aantal bedden handmatig achterhaald. Onderwijs De locatie van (vestigingen van) basis- en middelbare scholen in Nederland zijn gebaseerd op de Vastgoedmonitor. Voor de locaties van het mbo is gebruikgemaakt van gegevens afkomstig van een kaart van de mbo-raad: onderwijsinstellingen beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Locaties van 158

159 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Wertschätzung des Wohnumfelds haben. 63 Dieser Index wird als Wert dargestellt, der interpretiert werden kann als: Der Anteil der Bevölkerung, der ernsthaft unter Problemen auf dem Gebiet von Belästigung, Verfall und Unsicherheit in seiner Nachbarschaft leidet. Die verwendeten Daten entstammen dem Integrale Veiligheidsmonitor [Integralen Sicherheitsmonitor]. Für Deutschland waren solche Daten nicht komplett verfügbar. Basierend auf Kriminalstatistiken des Landeskriminalamts, die für jedes Bundesland veröffentlicht werden, ist das bestmögliche Bild der nationalen Unterschiede innerhalb von Unannehmlichkeiten und Unsicherheit versucht worden wiederzugeben. Ein praktisches Problem war, dass die Daten in den meisten Fällen nur in der räumlichen Einordnung von Polizeidistrikten verfügbar waren, die weitestgehend mit denen der Kreise übereinstimmen, manchmal jedoch auch nicht. Deshalb ist zunächst eine Schlüsseltabelle erstellt worden, worin alle Gemeinden in Deutschland an Polizeidistrikte gekoppelt wurden. Anschließend wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl und dem Grad der Urbanisierung die absolute Anzahl an Anzeigen in einer Gemeinde geschätzt, unter Berücksichtigung der Randtotalen auf Kreisebene. Daraufhin wurde ein Korrekturfaktor erstellt auf Basis der Beziehung zwischen Kriminalität pro Kopf und dem Grad der erfahrenen Ärgernisse, um die Werte für Deutschland gleichzusetzen mit den Niederlanden. Obwohl dieser Indikator sich in Bezug auf die Quelldaten der Niederlande unterscheidet, ergibt sich doch eine gutes und mit den Niederlanden vergleichbares Bild der Unterschiede im Grad der Unannehmlichkeiten und der Unsicherheit in Deutschland. Angebot an Mode- und Luxusgeschäften innerhalb akzeptabler Fahrtzeit Für die Niederlande und Belgien wurde Gebrauch gemacht von der Anzahl der Geschäfte (Verkaufspunkte) für Mode und Luxus pro Gemeinde (Quelle: Vastgoedmonitor [Immobilienmonitor]). Für Deutschland existieren keine bundesweit verfügbaren Daten über die Anzahl von Mode- und Luxusgeschäften. Die räumlichen Unterschiede in der Anzahl der Modeund Luxusgeschäfte sind daher modellspezifisch. Zuerst sind hierfür die Standorte der Niederlassungen der großen Warenketten (C&A, Zara, H&M, Galeria Kaufhof, Ansons, AppelrathCuepper, Karstadt, Benetton, Tom 63 Für eine detaillierte Beschreibung der Methodik hinter der Auswahl und deren Gewichtung siehe: G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2007: Op weg naar Early Warning. Omvang, oorzaak en ontwikkeling van problemen in de wijk [Auf dem Weg zum Early Warning. Umfang, Ursachen und Entwicklung von Problemen in der Nachbarschaft] (Atlas voor gemeenten, Utrecht). 159

160 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] het hbo zijn afkomstig van de hbo-raad en handmatige controle via de websites van de instellingen en de website van CFI (Centrale Financiën Instellingen). De locaties van de universiteiten van de VSNU. Voor Duitsland is gebruikgemaakt van de gegevens van de deelstaten over het aantal vestigingen per Gemeinde van Algemein Bildende Schulen. Hieruit is het aantal Grundschule geselecteerd en zijn het aantal Freie Waldorfschulen, Gymnasien, Hauptschulen, Integrierte Gesamtschulen en Realschulen bij elkaar opgeteld. De bron voor Nordrhein-Westfalen is het Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, voor Niedersachsen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen. De locatie van Hochschule (inclusief Universitäte) is gebaseerd op Hochschulkompass - een initiatief van de Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Woningvoorraad De woningvoorraad is gemeten door de samenstelling van het type woningen met een onderscheid naar vrijstaande woningen, appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen. Voor Nederland is de bron het NVM. Voor Duitsland zijn deze gegevens niet beschikbaar. Omdat Borken en de Achterhoek vergelijkbare regio s zijn is daarom aangenomen dat de afwijking van het landelijke gemiddelde in de samenstelling van de woningvoorraad in Borken gelijk is aan de afwijking van de Achterhoek ten opzichte van Nederland. 160

161 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Tailor und Esprit) auf Gemeindeebene gezählt worden. Bei Gemeinden mit vielen solcher Filialen wird auch allgemein eine relativ breite Palette an Mode- und Luxus-Geschäften angenommen. Basierend auf der Annahme, dass die Anzahl der Mode- und Luxus-Geschäfte pro Kopf in Deutschland und den Niederlanden gleich sei, wurde die Gesamtzahl der Mode- und Luxus-Geschäfte in Deutschland geschätzt. Die zweite Annahme ist, dass der Anteil von (56) niederländischen Städten im Gesamtangebot in den Niederlanden identisch ist mit dem Anteil der deutschen Gemeinden mit drei oder mehr Filialen der ausgewählten Ketten im Gesamtangebot Deutschlands. Die Verteilung der Gesamtzahl der Mode- und Luxus- Geschäfte auf diese Gemeinde ist gleich der Verteilung der Anzahl der Filialen der ausgewählten Ketten auf die Gemeinde. Die anderen Mode- und Luxus-Geschäfte in Deutschland werden proportional zur Einwohnerzahl verteilt - für Gemeinden mit mehr als Einwohnern. Krankenhäuser Bei den Krankenhäusern wurde sowohl auf die Standorte als auch auf die Anzahl der Betten geschaut. Die Bettenzahl ist ein Indikator für die Größe der Krankenhäuser. Die Quelle zum Standort von Krankenhäusern und zur Bettenzahl in den Niederlanden entstammt dem Vastgoedmonitor [Immobilienmonitor]. Für Deutschland wurden die Grunddaten der Krankenhäuser der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder genutzt. Auf dieser Basis ist die Gesamtzahl der Krankenhäuser (und Betten) auf Kreisebene bekannt. Anhand der Informationen der jeweiligen Gesundheitsministerien in den Bundesländern sind die Standorte und Bettenzahlen manuell ermittelt worden. Bildung Die Standorte der (niedergelassenen) Primär- und Sekundarschulen in den Niederlanden basieren auf dem Vastgoedmonitor [Immobilienmonitor]. Für die Standorte der MBO wurden die Daten einer Karte des MBO-Rats herangezogen: Onderwijsinstellingen beroepsonderwijs en volwasseneducatie [ Öffentliche Einrichtungen der Berufs- und Erwachsenenbildung ]. Die HBO- [Hochschul]standorte stammen vom HBO-Rat oder wurden manuell aus den Internetseiten der Institutionen und der CFI (Centrale Financiën Instellingen [Zentrale Finanzinstitute]) entnommen. Die Standorte der Universitäten entstammen der VSNU. 161

162 Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] 162

163 Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken [Marlet, Ponds, Van Woerkens] Für Deutschland wurden die Daten der Bundesländer über die Anzahl der Niederlassungen der Allgemein Bildenden Schulen pro Gemeinde ausgewertet. Hieraus wurde die Anzahl der Grundschulen selektiert und die Zahl der Freien Waldorfschulen, Gymnasien, Hauptschulen, Integrierten Gesamt- und Realschulen zusammengezählt. Die Quelle von Nordrhein- Westfalen ist der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein- Westfalen, von Niedersachsen der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen. Die Standortsdaten der Hochschulen (einschließlich Universitäten) basieren auf dem Hochschulkompass - eine Initiative der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Wohnungsvorrat Der Wohnbestand wird berechnet durch die Zusammensetzung des Wohnungstypus mit der Unterscheidung von freistehenden Häusern, Wohnungen, Reihen- und Eckhäusern. Niederländische Quelle: NVM. Für Deutschland stehen keine Daten zur Verfügung. Da Borken und Achterhoek vergleichbare Regionen sind, wird daher angenommen, dass die Abweichung vom nationalen Durchschnitt in der Zusammensetzung des Wohnbestandes in Borken gleich der Abweichung des Achterhoek in den Niederlanden ist. 163

164

Agglomeratievoordelen en de REOS

Agglomeratievoordelen en de REOS Roderik Ponds & Otto Raspe Agglomeratievoordelen en de REOS Position paper Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel Der ökologische Zustand des Emsästuars und Möglichkeiten der Sanierung +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ -+-+

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens De schat van de stad De schat van de stad In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam Eindredactie en opmaak: M Tekst & Beeld, Bunnik Atlas

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam PLAN 05 2011 Amsterdam Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam De roltrap Voordelen van wonen in een metropool Internationaal perspectief De kracht van stad en land 04 16 22

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland? Hoe ongelijk is Nederland? De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Perspectieven voor de laagopgeleiden

Perspectieven voor de laagopgeleiden 01_060996_TvA3_2006 14-08-2006 09:12 Pagina 218 Paul de Beer* Regelmatig worden zorgen uitgesproken over de ongunstige toekomstperspectieven van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt, waardoor er een steeds

Nadere informatie

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport VOORWOORD Impressie symposium rapport 1. Essay UvA 2. Essay BMC 3. Essay BCG 4. Essay UvT Voorwoord Het

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak e 1 woensdag 26 mei 9.00 10.30 uur DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen.

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Vele steden maken nog geen Randstad

Vele steden maken nog geen Randstad Vele steden maken nog geen Randstad NAi Uitgevers Eerdere publicaties Files en de ruimtelijke inrichting van Nederland Hilbers et al. (2006) isbn 90 5662 5519 Betaalbaarheid van koopwoningen en de ruimtelijke

Nadere informatie