Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn"

Transcriptie

1 Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn mr. M.M. van den Broek * 1. Inleiding Op 23 september 2009 heeft de Europese Commissie (hierna: de Commissie) een voorstel tot wijziging van de Prospectusrichtlijn 1 gepubliceerd (hierna: het Wijzigingsvoorstel). 2 Aanleiding voor dit Wijzigingsvoorstel is het streven van de Raad en de Commissie naar administratieve lastenvermindering alsmede art. 31 van de Prospectusrichtlijn dat voorschrijft dat 5 jaar na de datum van de inwerkingtreding een evaluatie van de richtlijn dient plaats te vinden. De hoofddoelstelling van het Wijzigingsvoorstel is de toepassing van de Prospectusrichtlijn te vereenvoudigen en te verbeteren en het internationale concurrentievermogen van de Europese Unie te versterken, waarbij, zo geeft de Commissie aan, tevens het niveau van beleggerbescherming wordt verhoogd. De Commissie meent dat de kredietcrisis heeft aangetoond dat daaraan niet kan worden getornd. 3 Ter voorbereiding van het Wijzigingsvoorstel heeft in de periode van 9 januari tot en met 10 maart 2009 een openbare consultatie plaatsgevonden op basis van een door de Commissie gepubliceerd consultatiedocument. 4 Dit consultatiedocument bevatte een zestal inhoudelijke wijzigingen. Het onderhavige Wijzigingsvoorstel bevat daarnaast ook nog een zestal nieuwe inhoudelijke wijzigingen die wel reeds kort ter sprake kwamen in het Background Document, dat gelijktijdig met het consultatiedocument werd gepubliceerd. In dit artikel zal worden ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van de Prospectusrichtlijn, zoals die nu worden voorgesteld door de Commissie in het Wijzigingsvoorstel Voorgestelde wijzigingen 2.1. Berekening van tegenwaarden op gemeenschapsniveau De Prospectusrichtlijn schrijft voor dat bepaalde aanbiedingen van effecten buiten de reikwijdte van de Prospectusrichtlijn * Matthijs van den Broek is advocaat te Amsterdam. Richtlijn 2003/71/EG van 4 november 2003, PbEU L 345. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot, kort gezegd, wijziging van de Prospectusrichtlijn (Brussel, 23 september 2009, COM (2009) 491 definitief, 2009/0132 (COD)), zie Zie p. 2, paragraaf 1, van het Wijzigingsvoorstel. Zie Zie ook Steven Hijink, Voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de Prospectusrichtlijn, Ondernemingsrecht, 2009, p vallen. Zo bepaalt art. 1 lid 2 onder (h) van de Prospectusrichtlijn dat geen prospectus is vereist in het geval dat de aanbieding een bedrag betreft van minder dan 2,5 miljoen, te berekenen over een periode van 12 maanden. Eenzelfde soort vrijstelling is opgenomen in art. 1 lid 2 onder (j) van de Prospectusrichtlijn dat ziet op een aanbieding van bepaalde effecten zonder aandelenkarakter door kredietinstellingen voor een bedrag van minder van 50 miljoen, te berekenen over een periode van 12 maanden. Uit de tekst van de Prospectusrichtlijn kan niet direct worden afgeleid of die tegenwaarden in geld per land moeten worden berekend dan wel op Gemeenschapsniveau (Europese Economische Ruimte). Het Committee of European Securities Regulators (CESR) heeft in haar Prospectus FAQ 6 het standpunt ingenomen dat deze tegenwaarden op Gemeenschapsniveau moeten worden berekend en de Commissie heeft dit standpunt nu formeel overgenomen in het Wijzigingsvoorstel. 7 Ik merk op dat de Minister van Financiën hier reeds deels op anticipeert in de aangekondigde wijziging van art. 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. 8 Daarnaast stelt de Commissie voor om een nieuw lid 4 toe te voegen aan art. 1 van de Prospectusrichtlijn. Dit nieuwe lid bepaalt dat de grenswaarden van 2,5 miljoen en 50 miljoen door de Commissie kunnen worden aangepast door middel van een uitvoeringsmaatregel. De Commissie is van oordeel dat dit een niet-essentieel onderdeel van de Prospectusrichtlijn is en acht zich daarom vrij om deze grenswaarden aan te passen door middel van een uitvoeringsmaatregel. Men kan zich de vraag stellen of een dergelijke materiële wijziging, die immers rechtstreeks de reikwijdte van de prospectusplicht raakt, moet worden gekwalificeerd als een niet-essentieel onderdeel en of aldus voor een dergelijke wijziging niet de Prospectusrichtlijn zelf zou moeten worden gewijzigd Aanpassing definitie gekwalificeerde beleggers Op grond van de Prospectusrichtlijn is een aanbieding van effecten aan gekwalificeerde beleggers vrijgesteld van de prospectusplicht. Onder gekwalificeerde beleggers worden Frequently asked questions regarding Prospectuses: Common positions agreed by CESR members, 9th updated version September 2009, vraag 26 (hierna: Prospectus FAQ). De Prospectus FAQ is te vinden op Zie art. 1 onderdeel 1 onder (a) van het Wijzigingsvoorstel. Zie het consultatiedocument Wijzigingsregeling Financiële Markten 2010, te vinden op Zie ook in kritische zin Steven Hijink, t.a.p., p

2 onder andere verstaan: (nationale) overheden, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeraars, grote ondernemingen, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen en natuurlijke personen die zich als gekwalificeerde belegger hebben laten registreren bij, in Nederland, de AFM. 10 In de MiFID-richtlijn 11 wordt niet de definitie gekwalificeerde beleggers gebruikt, maar de definitie professionele cliënten (in de Wft omgedoopt tot professionele belegger ). Onder professionele cliënten vallen ook (natuurlijke) personen die niet vallen onder de hoofdcategorie professionele cliënten 12, maar die de beleggingsonderneming schriftelijk hebben laten weten dat zij als professionele cliënt willen worden aangemerkt. De beleggingsonderneming mag een dergelijke persoon alleen aanmerken als professionele cliënt indien zij van oordeel is dat de belegger over voldoende deskundigheid, kennis en ervaring beschikt om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico's in te schatten. Daaraan wordt geacht te zijn voldaan indien de betreffende persoon voldoet aan ten minste twee van de navolgende drie criteria: (i) hij heeft de voorafgaande vier kwartalen gemiddeld tien transacties gedaan van een significante omvang, (ii) de waarde van zijn effectenportefeuille en deposito's in geld is groter dan of (iii) hij is zelf voor een periode van minimaal een jaar werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector. 13 Zoals hiervoor aangegeven, dient een (natuurlijk) persoon zichzelf te laten registreren bij de AFM om aangemerkt te worden als een gekwalificeerde belegger. 14 Dit geldt echter ook als de betreffende persoon zichzelf heeft aangemeld als professionele cliënt, in de zin van de MiFID-richtlijn, bij de beleggingsonderneming. De Commissie is van oordeel dat vanuit een beleggersbeschermingsperspectief er geen reden is om verschillende definities van professionele beleggers te gebruiken en stelt daartoe voor om de definitie van gekwalificeerde belegger in de Prospectusrichtlijn te vervangen door de definitie van professionele cliënt uit de MiFID-richtlijn. 15 Hiermee wordt voorkomen dat een professionele cliënt in de zin van de MiFID-richtlijn zich voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn ook nog separaat moet laten registreren als een gekwalificeerde belegger. De aanpassing van de definitie heeft tevens als gevolg dat de kwantitatieve criteria voor het zijn van grote onderneming worden geharmoniseerd Zie art. 1:109 Wft. 11. Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004, PbEU L 145 ( MiFIDrichtlijn ). 12. Bij die hoofdcategorie moet o.a. worden gedacht aan kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen, zie Bijlage II, onderdeel I bij de MiFID-richtlijn en de definitie van professionele belegger in art. 1:1 Wft. 13. Zie Bijlage II, onderdeel II.1 bij de MiFID-richtlijn en art. 4:18c lid 1 en lid 2 Wft. 14. Zie de definitie van gekwalificeerde belegger in art. 1:1 onder d (2) Wft en art. 4 lid 2 Besluit definitiebepalingen Wft. 15. Art. 1 onderdeel 2 van het Wijzigingsvoorstel. 16. Een grote onderneming in de zin van de MiFID-richtlijn (Bijlage II, onderdeel I onder (2)) is een onderneming die op individueel niveau voldoet aan twee van de navolgende drie vereisten: een balanstotaal van 20 miljoen, een netto-omzet van 40 miljoen en/of een eigen vermogen van 2 miljoen Verduidelijking van de prospectusplicht bij aanbieding middels een retail cascade Onder een retail cascade wordt verstaan een aanbieding van effecten die niet rechtstreeks door de uitgevende instelling worden aangeboden, maar via tussenkomst van financiële intermediairs. Deze financiële intermediairs distribueren vervolgens de effecten, al dan niet via meerdere schakels, aan de uiteindelijke retailbelegger. Tussen de oorspronkelijke aanbieding aan de financiële intermediairs en de uiteindelijke belegger kan enige tijd zitten en bovendien kunnen er prijsverschillen bestaan tussen de eerste aanbieding en de aanbieding aan de uiteindelijke belegger. Volgens de Commissie zou er onduidelijkheid kunnen ontstaan over het antwoord op de vraag wie de verplichting heeft om een prospectus op te stellen en wie voor het prospectus verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, omdat de intermediair de effecten aanbiedt en niet de uitgevende instelling die het prospectus heeft opgesteld. Het voorstel van de Commissie 17 om aan deze onduidelijkheid een einde te maken volgt de positie die CESR heeft ingenomen in haar Prospectus FAQ. 18 Het voorstel houdt in dat de financiële intermediairs mogen vertrouwen op het prospectus zoals opgesteld door de uitgevende instelling, met dien verstande dat de uitgevende instelling met een dergelijke cascadeaanbieding instemt en ervoor zorg moet dragen dat het prospectus wordt aangevuld indien daartoe aanleiding bestaat. 19 Op het moment dat de uitgevende instelling haar instemming intrekt, dan zal de financieel intermediair verplicht worden zelf een prospectus te publiceren. De Commissie geeft daarbij nog een handreiking aan de financiële intermediair door te suggereren dat deze kan volstaan met een verwijzing naar het oorspronkelijke prospectus in het nieuwe prospectus. Gevolg hiervan is dan wel dat de financiële intermediair de verantwoordelijkheid voor het oorspronkelijke prospectus op zich neemt Uitbreiding prospectusvrijstelling bij aanbieding van effecten aan werknemers Op grond van het huidige art. 4 lid 1 onder (e) van de Prospectusrichtlijn is het aanbieden van effecten aan werknemers vrijgesteld van de prospectusplicht indien wordt voldaan aan een tweetal voorwaarden, zijnde (i) dat deze (klasse) effecten moeten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en (ii) dat er een document beschikbaar wordt gesteld dat informatie bevat inzake het aantal en de aard van de effecten en de redenen voor en bijzonderheden van de aanbieding. Deze vrijstelling kan niet worden gebruikt door ondernemingen die geen beursnotering hebben dan wel een beursnotering hebben buiten de Europese Economische Ruimte. 20 Aan deze ongelijkheid wil de Commissie een einde maken. Zij stelt voor om de voorwaarde dat de effecten moeten zijn toegelaten 17. Art. 1 onderdeel 3 onder (b) van het Wijzigingsvoorstel. 18. Zie Prospectus FAQ, t.a.p., vraag Art. 16 lid1 Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in art. 5:23 Wft, schrijft voor dat een supplement op het prospectus moet worden gepubliceerd indien, kort gezegd, een belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid zich voordoet of wordt geconstateerd na de publicatie van het prospectus. 20. Het concept 'gereglementeerde markt' is immers beperkt tot de Europese Unie. 417

3 tot de handel op een gereglementeerde markt te schrappen. De Commissie motiveert deze wijziging door te stellen dat voor dergelijke aanbiedingen een volledig prospectus niet doeltreffend is om werknemers te informeren over de risico's en voordelen van een dergelijke aanbieding en dat de kosten van het opstellen van een dergelijk prospectus buitensporig zijn die uit het oogpunt van beleggersbescherming niet gerechtvaardigd zijn. 21 Wat de Commissie hier precies mee bedoelt, is mij niet geheel duidelijk. Wellicht dat de Commissie veronderstelt dat de belegger-werknemer reeds uit hoofde van zijn arbeidsrelatie op de hoogte zou moeten zijn van de risico's. 22 Dit lijkt op de situatie van vóór de inwerkingtreding van de Prospectusrichtlijn toen er zonder de verplichting van het opstellen van een prospectus effecten konden worden aangeboden aan werknemers, omdat sprake was van een aanbieding van effecten binnen besloten kring. 23 In het arrest Tjoeroeg van de Hoge Raad werd geoordeeld dat er sprake is van een besloten kring indien er tussen de uitgevende instelling en de (potentiële) koper van de effecten een zodanige relatie bestaat dat de koper daardoor van de bijzonderheden van de uitgevende instelling en van de aangeboden effecten redelijkerwijs op de hoogte kan zijn. 24 De voorgestelde wijziging is voornamelijk zeer wenselijk voor (middel)grote niet-beursgenoteerde ondernemingen die aandelen of opties op aandelen wensen aan te bieden aan hun werknemers. Het feit dat in de toekomst geen prospectus meer zal zijn vereist voor dergelijke aanbiedingen laat mijns inziens onverlet dat de uitgevende instelling, zeker indien zij geen beursnotering heeft en dus niet onderworpen is aan vergaande transparantieverplichtingen, haar werknemers op adequate wijze zal dienen te informeren over de risico's verbonden aan een investering om eventuele aansprakelijkheid te ontlopen Aanscherping van de inhoud van de samenvatting Op grond van art. 5 lid 2 van de Prospectusrichtlijn dient ieder prospectus een samenvatting te bevatten die op beknopte wijze en in niet-technische bewoordingen de belangrijkste kenmerken van en risico's verbonden aan een investering in de uitgevende instelling beschrijft. In de praktijk is de samenvatting in het prospectus een essentiële bron van informatie, voornamelijk voor kleine beleggers. In overweging 21 van de Prospectusrichtlijn staat echter dat de samenvatting normaliter niet meer dan woorden mag tellen. In de praktijk kan 21. Zie p. 8 onder paragraaf van het Wijzigingsvoorstel. 22. Zie Steven Hijink, Actualiteiten Consultatie van de Europese Commissie over herziening van de Prospectusrichtlijn, Ondernemingsrecht 2009, p.269, die van oordeel is dat dit de oorspronkelijke ratio is van de vrijstelling van de prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan haar werknemers, ook al is deze ratio niet met zoveel woorden af te leiden uit de Prospectusrichtlijn. 23. Art. 3 Wte 1995 (oud). 24. HR 17 december 1996, JOR 1997/7 (Tjoeroeg). De Stichting Toezicht Effectenverkeer (de rechtsvoorganger van de AFM) heeft later in een circulaire van 1 juli 1998 bepaald dat van een dergelijke relatie sprake is indien een werkgever effecten aanbiedt aan haar werknemers. 25. Men kan hier denken aan bijvoorbeeld aansprakelijkheid uit hoofde van art. 6:193b BW e.v. (oneerlijke handelspraktijken) of art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). dit absolute criterium tot problemen leiden omdat de aard van de (onderneming van de) uitgevende instelling nu eenmaal met zich mee kan brengen dat er meer woorden nodig zijn om een samenvatting leesbaar en begrijpelijk te maken. 26 Het Wijzigingsvoorstel bepaalt nu dat de samenvatting de 'kerngegevens' moet bevatten en niet meer beperkt mag en hoeft te worden tot een maximaal aantal woorden. 27 De Commissie gaat ervan uit dat dientengevolge de samenvatting uitgebreider wordt, wat de beleggersbescherming weer ten goede komt. De samenvatting moet de kleine belegger in de gelegenheid stellen met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen en de effecten te vergelijken met andere beleggingsproducten. Wat precies onder 'kerngegevens' moet worden verstaan is niet duidelijk. De uitgebreidere samenvatting wordt zo belangrijk geacht door de Commissie dat aan het ontbreken van deze 'kerngegevens' wettelijke aansprakelijkheid wordt verbonden Withdrawal rights, prospectus supplement en geldigheidsduur van het prospectus Art. 16 lid 2 van de Prospectsrichtlijn bepaalt dat indien een uitgevende instelling een document moet publiceren als supplement op het prospectus iedere investeerder die, kort gezegd, reeds effecten heeft gekocht het recht heeft om gedurende een periode van ten minste twee werkdagen na publicatie van het supplement deze koop te ontbinden. De Commissie stelt nu voor om de periode waarbinnen aanvaardingen kunnen worden herroepen vast te stellen op twee werkdagen en niet langer op ten minste twee werkdagen, zodat die termijn in alle lidstaten gelijk is. Voor Nederland verandert er in principe niets omdat art. 5:23 lid 6 Wft reeds uitgaat van twee werkdagen. Uitgevende instellingen krijgen wel het recht om op vrijwillige basis deze termijn te verlengen. Een belangrijke voorgestelde wijziging die hiermee samenhangt heeft betrekking op de vraag wanneer de verplichting om een supplement te publiceren eindigt. Op grond van art. 16 lid 1 van de Prospectusrichtlijn dient de uitgevende instelling een supplement te publiceren indien een belangrijke ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid zich voordoet of wordt geconstateerd tussen de datum van goedkeuring van het prospectus en het einde van de aanbieding, dan wel het tijdstip waarop de handel op een gereglementeerde markt aanvangt. Normaliter eindigt de aanbieding eerst en volgt daarna de toelating van de effecten tot de handel op de gereglementeerde markt. De Commissie wenst te voorkomen dat een uitgevende instelling nadat de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, nog gehouden is een supplement te publiceren, bijvoorbeeld omdat de aanbie- 26. De ervaring leert dat de AFM bereid is praktisch met dit maximum aantal woorden om te gaan. 27. Zie art. 1 onderdeel 5 van het Wijzigingsvoorstel. 28. De nieuw voorgestelde tweede alinea van art. 6 lid 2 van de Prospectusrichtlijn (art. 1 onderdeel 6 van het Wijzigingsvoorstel) is echter niet helemaal duidelijk. Uit de toelichting (zie p. 9) blijkt dat de uitgevende instelling zowel aansprakelijk zou moeten zijn als de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is, indien deze wordt gelezen in combinatie met de rest van het prospectus, dan wel in het geval dat de kerngegevens ontbreken in de samenvatting. In de Nederlandse tekst van de voorgestelde tweede alinea van de Prospectusrichtlijn lijkt alsof die vereisten cumulatief zijn omdat er en staat en niet of. 418

4 ding nog voortduurt. De Prospectusrichtlijn wordt aldus gewijzigd dat de prospectusplicht eindigt op het moment dat de aanbieding eindigt doch uiterlijk op het moment van toelating van de effecten tot de handel op de gereglementeerde markt. 29 De geldigheidsduur van het prospectus is op dit moment 12 maanden. De Commissie wil dit verlengen naar 24 maanden. De Commissie is van oordeel dat in een dergelijke verlenging niet het risico zit verscholen dat het prospectus achterhaald zal raken omdat de verplichting tot het actualiseren en aanvullen op grond van de artikelen 12 en 16 van de Prospectusrichtlijn onverminderd zullen blijven gelden. Dat lijkt me juist. Tevens wordt door de Commissie voorgesteld om de mogelijkheid om het registratiedocument te actualiseren middels de verrichtingennota (art. 12 lid 2 van de Prospectusrichtlijn) te schrappen en te bepalen dat het registratiedocument alleen kan worden aangepast middels de procedure van art. 16 van de Prospectusrichtlijn. 30 Vanuit systematisch oogpunt lijkt mij dit inderdaad wenselijk omdat het registratiedocument de informatie bevat over de uitgevende instellingen en de verrichtingennota informatie over de uit te geven effecten Introductie van een vereenvoudigd prospectus De voor de praktijk meest welkome wijziging van de Prospectusrichtlijn is het voorstel van de Commissie om voor zogenaamde claimemissies een vereenvoudigd prospectus toe te staan. 31 In de toelichting wordt gesproken over een evenredige openbaarmakingsregeling terwijl tegelijkertijd een hoog niveau van beleggersbescherming wordt gehandhaafd. 32 Bij een claimemissie worden aandeelhouders in staat gesteld om middels de uitgifte van verhandelbare inschrijfrechten tegen (momenteel forse) korting nieuwe aandelen te verwerven in het kapitaal van de uitgevende instelling. Bij uitoefening van deze inschrijfrechten verwerft de houder van een dergelijk inschrijfrecht aandelen waarop die inschrijfrechten recht geven. In 2009 hebben onder andere TomTom N.V., Wavin N.V. en meer recent nog ING Groep N.V. dergelijke claimemissies gedaan. Claimemissies worden meestal onder (grote) druk (bijvoorbeeld van externe financiers) voorbereid zodat de snelheid van het proces van groot belang is, zeker indien een dergelijke emissie dient plaats te vinden in volatiele marktomstandigheden. De uitgevende instelling is er dan ook veel aan gelegen om de periode tussen de eerste aankondiging van een claimemissie en de afronding daarvan zo kort mogelijk te houden. 33 Uitgevende instellingen hebben daarom belang bij een zo kort mogelijke voorbereidingstijd. Het op- stellen van een volledig prospectus, inclusief het goedkeuringsproces bij de AFM, neemt toch al snel acht tot tien weken in beslag en vormt daarmee een belangrijk bestanddeel van het tijdschema. Met name in het Verenigd Koninkrijk is eind november 2008 een lobby op gang gekomen om de doorlooptijd van claimemissies te verkorten. In november 2008 is in het Verenigd Koninkrijk daarover een rapport gepubliceerd door de Rights Issue Review Group. 34 In dat rapport dringt deze belangengroep, onder andere, aan op een short form prospectus voor claimemissies. Ik acht de tijdwinst voor uitgevende instellingen dan ook belangrijker dan de eventuele kostenbesparing die gepaard gaat met het opstellen van een vereenvoudigd prospectus en die door de Commissie als voornaamste reden wordt aangedragen voor de introductie van een vereenvoudigd prospectus. Een vereenvoudigd prospectus hoeft volgens de Commissie geen afbreuk te doen aan de bescherming van de beleggers omdat bij een claimemissie aandelen worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders die bekend zijn met de aard van de risico's die verbonden zijn aan het investeren in de uitgevende instelling. Zij houden daar immers al aandelen in. 35 Dit lijkt mij niet helemaal juist omdat de Commissie voorbij lijkt te gaan aan het feit dat de inschrijfrechten veelal voor een bepaalde korte periode (de inschrijvingsperiode of uitoefenperiode) een notering krijgen waarbij de aandeelhouder, die deze rechten niet wenst uit te oefenen, deze rechten op de beurs kan verkopen aan niet-aandeelhouders. Bovendien worden aan het einde van de inschrijvingsperiode de nietuitgeoefende rechten veelal door middel van een zogenaamde rump offering geplaatst bij niet-aandeelhouders. Voor deze niet-aandeelhouders geldt vanzelfsprekend niet het argument dat zij al aandeelhouder waren en uit dien hoofde al bekend zijn met de risico s van het investeren in de uitgevende instelling. Een belangrijker argument zou moeten zijn dat de uitgevende instelling reeds onderworpen is aan vergaande transparantieverplichtingen uit hoofde van bijvoorbeeld de Transparantierichtlijn 36 en de richtlijn Marktmisbruik 37, waardoor een volledig prospectus minder noodzakelijk lijkt te zijn. Daarbij is overigens ook interessant om te kijken hoe claimemissies in andere landen worden aangemerkt. In Duitsland wordt bijvoorbeeld een aanbieding van inschrijfrechten aan bestaande aandeelhouders niet gezien als een aanbieding van effecten aan het publiek (waardoor deze dus is vrijgesteld van de prospectusplicht) onder de voorwaarde dat de inschrijfrechten niet verhandelbaar zijn dan wel slechts verhandelbaar zijn tussen bestaande aandeelhouders. 38 Een dergelijke aanbieding Zie art. 1 onderdeel 14 van het Wijzigingsvoorstel. P. 10, paragraaf van het Wijzigingsvoorstel. Zie art. 1 onderdeel 7 onder (b) van het Wijzigingsvoorstel. Zie p. 9, onder paragraaf van het Wijzigingsvoorstel. Het is daarbij interessant om te melden dat de voorgestelde verlenging van de oproepingstermijn van algemene vergaderingen van aandeelhouders van 15 dagen naar 42 dagen in het kader van de implementatie van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten niet bepaald een verkorting van de doorlooptijd van claimemissies met zich zal meebrengen (zie het wetsvoorstel Wijziging boek 2 BW en Wet financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG betreffende uitoefening bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen) De volledige naam van het rapport luidt: A Report to the Chancellor of the Exchequer: by the Rights Issue Review Group. Dit rapport is te vinden op In dit rapport wordt ook nog aandacht besteed aan de interessante vraag waarom uitgevende instellingen in de UK voor equity raisings geen gebruik maken van een registratiedocument, de zogenaamde shelf registration (zie p. 14 van rapport). De daarin aangevoerde argumentatie gaat mijns inziens ook op voor Nederlandse uitgevende instellingen. P. 9 van het Wijzigingsvoorstel. Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 2004, PbEU L 390. Richtlijn 2003/6/EG van 28 januari 2003, PbEU L 96. Prospectus FAQ, vraag 63. De problematiek van de uiteenlopende wijze waarop de definitie van aanbieding aan effecten het publiek is geïmplementeerd, maakte onderdeel uit van het BackgroundDocument (p. 14). 419

5 valt in Nederland, en veel andere lidstaten, wel onder de prospectusplicht. De Commissie wenst een vereenvoudigd prospectus niet alleen te beperken tot claimemissies, maar wenst dit ook mogelijk te maken voor ondernemingen met een beperkte beurswaarde, omdat het opstellen van een volledig prospectus voor kleinere beursfondsen te belastend en te duur zou zijn, zeker indien zij slechts een klein bedrag willen ophalen. 39 Ik merk op dat uit het Wijzigingsvoorstel niet kan worden opgemaakt wanneer er sprake is van een 'onderneming met een beperkte beurswaarde' en hoe en per welke datum die beurswaarde dan zou moeten worden berekend. De Commissie gaat niet in op de inhoudelijke vereisten van dat vereenvoudigd prospectus. Dit zal moeten worden uitgewerkt in zogenaamde Level 2 regelgeving. Wellicht dat daarbij, in ieder geval voor claimemissies, inspiratie kan worden opgedaan uit het hiervoor reeds kort aangehaalde rapport van de Right Issue Review Group. In dat rapport worden concrete voorstellen gedaan over de informatie die op grond van de Prospectusverordening in beginsel moet worden opgenomen, maar bij een claimemissie achterwege zou kunnen blijven. Daarbij moet worden gedacht aan het weglaten van een gedetailleerde beschrijving van de ondernemingsactiviteiten (de zogenaamde Business overview), de historische financiële informatie, de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, het beloningsbeleid en informatie over grootaandeelhouders. De achterliggende gedachte is ook hier dat de uitgevende instelling reeds onderworpen is aan een uitgebreide set openbaarmakingsverplichtingen uit hoofde van, bijvoorbeeld, de Transparantierichtlijn en de richtlijn Marktmisbruik, zodat materiële informatie reeds openbaar is voor een ieder Geen informatie over een lidstaat die als garant optreedt bij de aanbieding van effecten Als gevolg van de financiële crisis heeft een aantal lidstaten, waaronder Nederland, garantieregelingen ontworpen voor uitgevende instellingen (banken) die middels de uitgifte van schuldpapier kapitaal wensen op te halen. De uitgifte van dergelijk door een lidstaat gegarandeerd schuldpapier valt buiten de reikwijdte van de prospectusplicht op grond van art. 1 lid 2 onder (d) Prospectusrichtlijn. Desalniettemin kunnen uitgevende instellingen op grond van art. 1 lid 3 van de Prospectusrichtlijn opteren voor het opstellen van een prospectus, als gevolg waarvan dit prospectus moet voldoen aan de Prospectusverordening. Dat betekent dat in het prospectus over de garant dezelfde informatie moet worden opgenomen als over de uitgevende instelling zelf. 40 De Commissie stelt voor om in art. 8 van de Prospectusrichtlijn op te nemen dat een uitgevende instelling die effecten uitgeeft die onvoorwaardelijk en onherroepelijk zijn gegarandeerd door een lidstaat, niet gehouden is informatie over de garant op te nemen. Men kan discussiëren over de vraag of een dergelijke vrijstelling niet ook wenselijk zou zijn voor staten buiten de Europese Economische Ruimte met een ontwikkelingsniveau minimaal gelijk aan dat van lidstaten van de Europese Unie, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Australië of Japan. De ervaring 39. Zie art. 1 onderdeel 7 onder (a) van het Wijzigingsvoorstel. 40. Zie art. 5:13 lid 1 Wft, art. 5 van de Prospectusrichtlijn en Bijlage VI bij de Prospectusverordening. leert dat de toezichthouders in Europa bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden vrijstelling te verlenen voor bepaalde disclosure vereisten die voortvloeien uit Bijlage VI bij de Prospectusverordening voor dergelijke staten Overige wijzigingen Het Wijzigingsvoorstel bevat tot slot nog een drietal wijzigingen die inhoudelijk minder materieel zijn en die ik dus maar kort aanstip. Op grond van art. 10 van de Prospectusrichtlijn dient iedere uitgevende instelling jaarlijks een document op te stellen dat alle gegevens bevat of verwijst naar gegevens die zij in de laatste 12 maanden heeft gepubliceerd. Dit zogenaamde annual update document of annual information statement moet worden gedeponeerd bij, in Nederland, de AFM, nadat de jaarrekening openbaar is gemaakt. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Transparantierichtlijn is art. 10 van de Prospectusrichtlijn 41 volgens de Commissie overbodig geworden en zal daarom worden geschrapt. Voor de praktijk is dit een belangrijke wijziging omdat het nut en de noodzaak van dat document sterk in twijfel wordt getrokken. Het bestaat immers slechts uit informatie (of verwijst daarnaar) die reeds openbaar is gemaakt door de uitgevende instelling en die reeds op grond van het bepaalde in art. 5:25m lid 5 Wft wordt bewaard door de AFM. 42 De regels omtrent de keuze van de lidstaat van herkomst worden voor de uitgifte van effecten zonder aandelenkarakter met een nominale waarde van minder dan gelijk getrokken met de regels inzake lidstaat van herkomst voor effecten zonder aandelenkarakter met een nominale waarde van meer dan De uitgevende instelling zal op basis van het Wijzigingsvoorstel de keuze hebben tussen de lidstaat waar de uitgevende instelling haar zetel heeft, de lidstaat waar de effecten tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, dan wel de lidstaat waar de effecten aan het publiek worden aangeboden. 43 Art. 18 van de Prospectusrichtlijn zal worden aangepast zodat bij het paspoorten van een prospectus, de lidstaat van herkomst tegelijkertijd met het informeren van de lidstaat van ontvangst, ook de uitgevende instelling informeert over de verstrekking van de goedkeuringsverklaring aan de lidstaat van ontvangst. In de Nederlandse praktijk blijkt in ieder geval de AFM de verzoeker reeds te berichten dat de verklaring is verstuurd, waarna de verzoeker nog wel bij de lidstaat van ontvangst zelf moet nagaan of deze de verklaring ook inderdaad heeft ontvangen Conclusie De herziening van de Prospectusrichtlijn leidt tot een aantal welkome wijzigingen. De meest in het oog springende wijzi- 41. Zie art. 5:25f Wft. 42. Zie voor de achtergronden van art. 10 van de Prospectusrichtlijn, Steven Hijink, Actualiteiten Consultatie van de Europese Commissie over herziening van de Prospectusrichtlijn, Ondernemingsrecht, 2009, p Art. 1 onderdeel 2 onder (b) van het Wijzigingsvoorstel. 44. Zie ook het antwoord van de AFM op 'veelgestelde vragen', te vinden op en de tekst van art. 5:11 Wft die uitgaat van ontvangst van de goedkeurende verklaring door de AFM. 420

6 gingen zijn de introductie van een vereenvoudigd prospectus en de aanscherping van de inhoud van de prospectussamenvatting. Juist deze twee onderwerpen moeten echter nog nader worden uitgewerkt dan wel verdienen verduidelijking. Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn 421

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF TOEZICHT EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE PROSPECTUSREGELS PER 1 JULI 2012 19 oktober 2012 Per 1 juli 2012 is een aantal wijzigingen op de prospectusregels in werking getreden.

Nadere informatie

Genoteerd. Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn. 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE. nummer 88 juli 2012

Genoteerd. Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn. 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE. nummer 88 juli 2012 Genoteerd nummer 88 juli 2012 1 Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn In deze aflevering van Genoteerd wordt aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 03 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus Nr. 5

Nadere informatie

Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995

Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995 Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995 Inleiding Sinds het midden van de jaren

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid.

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid. tschap eming Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen van niet-eu-landen Inleiding De Transparantierichtlijn bevat (onder meer) voorschriften ten aanzien van informatie die openbaar gemaakt

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 11.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 327/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/73/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Indien een onderneming zich wil financieren met

Indien een onderneming zich wil financieren met MR. H.TUINSTRA 44 Indien een onderneming zich wil financieren met in de kapitaalmarkt uit te geven, vrij verhandelbare aandelen of andere effecten, zoals obligaties, zal dit betekenen dat een dergelijke

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 5 Gedragstoezicht financiële markten september 2016 Gedragstoezicht financiële markten 1 Inhoud Titel p. 5. Gedragstoezicht financiële markten 4 5.1 Regels voor het aanbieden

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 5 Gedragstoezicht financiële markten DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële markten 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 329 Besluit van 23 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 in verband met de implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Het nieuwe prospectusregime: een voorsmaakje

Het nieuwe prospectusregime: een voorsmaakje Het nieuwe prospectusregime: een voorsmaakje 03/2017 1. Inleiding 1. Op 20 december 2016 hebben een vertegenwoordiging van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een consensusontwerp van

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. BESLUIT VAN Nr houdende bepalingen met betrekking tot enkele definities uit artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Besluit definitiebepalingen Wft) Op de voordracht van Onze Minister van Financiën

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na paragraaf 2.0A wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na paragraaf 2.0A wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12286 21 juni 2012 Regeling van de Minister van Financiën van 13 juni 2012, nr. FM/2012/882M, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 30.3.2012

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 30.3.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.3.2012 C(2012) 2086 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 30.3.2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 wat de vormgeving en de inhoud

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De wijzigingen per 1 januari 2016

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De wijzigingen per 1 januari 2016 De wijzigingen per 1 januari 2016 Introductie Door inwerkingtreding van de is een aantal wijzigingen ingevoerd ten aanzien van de publicatie- en deponeringsvoorschriften voor jaarrekeningen van ondernemingen.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen?

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? onderneming (doelvennootschap) die wordt overgenomen, moeten zich aan deze regels houden. Hieronder wordt het biedingsproces eerst samengevat. Vervolgens

Nadere informatie

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012 ... No.W03.12.0390/II 's-gravenhage, 5 november 2012 Bij Kabinetsmissive van 28 september 2012, no.12.002275, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 259/14 Publicatieblad van de Europese Unie 2.10.2009 RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG

Nadere informatie

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016)

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Financial accounting Verplichting tussentijdse berichtgeving JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Met de verwachte implementatie van de Europese transparantierichtlijn in oktober, wordt het verstrekken

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication Citation for published version (APA): Hijink, J. B. S. (2010). Publicatieverplichtingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Betreft: voorontwerp wetsvoorstel ter implementatie richtlijn inzake beheerders alternatieve beleggingsinstellingen

Betreft: voorontwerp wetsvoorstel ter implementatie richtlijn inzake beheerders alternatieve beleggingsinstellingen Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten T.a.v. mw. I. Dollen Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 30 september 2011 Kenmerk: B2011.47 Betreft: voorontwerp wetsvoorstel ter implementatie

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 957 Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen Hijink, J.B.S. Link to publication Citation for published version (APA): Hijink, J. B. S. (2010). Publicatieverplichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2051 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012 2 augustus 2012 De Nederlandse biedingsregels zijn gewijzigd. De wijzigingen betreffen de Wet op het financieel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie juridische zaken 2009 2008/0084(COD) 8.10.2008 AMENDEMENTEN 7-24 Ontwerpverslag Ieke van den Burg (PE412.044v01-00) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49343 6 september 2017 Regeling van de Minister van Financiën van 24 augustus 2017, 2017-0000171986, directie Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 724 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke

Nadere informatie

Beleidsregel verhandelbaarheid

Beleidsregel verhandelbaarheid Beleidsregel verhandelbaarheid Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake Oproepingstermijn en registratiedatum algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatie vrijstellingsvermelding en wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft juni 2011

Feedbackstatement. Consultatie vrijstellingsvermelding en wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft juni 2011 Feedbackstatement Consultatie vrijstellingsvermelding en wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 2. Reacties

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Mr. F.J.E. Foppes De regelgeving omtrent grensoverschrijdende beursnoteringen is complex. Onlangs werd in de media nog geklaagd over de

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie