Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari [Type text]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]"

Transcriptie

1 Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text]

2 Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u en ons. De pensioenregeling is vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomst zoals die geldt bij aanvang van de uitvoeringsovereenkomst. Uw werkgever Uitvoeringsovereenkomst Pensioenovereenkomst Pensioenreglement Wij als pensioenuitvoerder U als werknemer In dit reglement staat welke pensioenaanspraken u heeft. Met een pensioenaanspraak krijgen u of uw nabestaanden recht op een pensioenuitkering als een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. In het pensioenreglement staat onder andere hoe u een pensioen opbouwt voor later. Maar bijvoorbeeld ook dat uw partner recht heeft op een levenslang partnerpensioen als u overlijdt voor de pensioendatum. 2

3 In het pensioenreglement 1. Wat bedoelen we met 5 2. Uitgangspunten De pensioenuitvoerders De deelnemer De werkgever Verplichting tot medewerking Einde van uw deelname aan de pensioenregeling Functioneren 8 3. Uw pensioenregeling Karakter van de pensioenregeling Uw pensioenaanspraken Pensioengrondslag Werken in deeltijd Opbouw van pensioen Beschikbare premie Beleggingspensioen en Garantpensioen Beleggingspensioen Life Cycle Beleggen Vrij Beleggen Verzoek wijziging beleggingen Beleggingskosten Vervanging beleggingsfondsen Garantpensioen Waardeoverdracht voor de nieuwe deelnemer Toeslagen Toeslagen Winstdelingspool voor Beleggingspensioen Winstdelingspool voor Garantpensioen Grenzen en beperkingen Maxima voor pensioen Fiscale goedkeuring Aanpassingen door uw werkgever Afkopen, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen Afkoop klein pensioen Acceptatie van verzekerde aanspraken Pensionering Flexibele pensioendatum Eerder met pensioen Later met pensioen Deeltijdpensioen Gebruiken en uitruilen van pensioen bij pensionering Variatie in pensioenuitkeringen Uitkering door Aegon Leven Waardeoverdracht bij pensionering 28 3

4 8. Overlijden voor de pensioendatum Partnerpensioen Wezenpensioen Anw-hiaatpensioen Arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling Ontslag Pensioenaanspraken na ontslag Partnerpensioen na ontslag Waardeoverdracht naar nieuwe pensioenregeling Scheiding Gevolgen voor uw pensioen Conversie Onbetaald verlof en levensloopverlof Voortzetting aanspraken Einde aanspraken Klachten 37 Bijlagen Bijlage 1 - Begrippen begrijpelijk Bijlage 2 - Tarieven Bijlage 3 - Factoren voor uitruilen, uitstellen, vervroegen, variatie en afkopen 4

5 Hoofdstuk 1. Wat bedoelen we met... In het reglement staan begrippen die passen bij de taal van pensioenen. Maar die voor u wellicht niet meteen begrijpelijk zijn. Wij leggen deze begrippen zoveel mogelijk uit in de paragraaf waarin het begrip staat. Begrippen die vaak voorkomen staan in bijlage 1 Begrippen begrijpelijk. Hieronder staan namen en benamingen met daarbij de uitleg wie of wat we bedoelen. Het is dus belangrijk om deze vooraf te lezen. Dat helpt u om het reglement goed te begrijpen. U bent De persoon die deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is. Wie van deze u bent, bepaalt welke hoofdstukken en paragrafen van dit pensioenreglement voor u gelden. U bent deelnemer als u: - werknemer bent bij de werkgever van deze pensioenregeling, en - u van hem een pensioenovereenkomst heeft gekregen, of - u geen werknemer meer bent, maar nog wel pensioenaanspraken heeft omdat u arbeidsongeschikt bent. Als u deelnemer bent, gelden voor u alle paragrafen. Alle paragrafen in de inhoudsopgave hebben daarom een rood blokje. En in het reglement zelf staan de rode blokjes ook bij de paragrafen. U bent gewezen deelnemer als u: - ex-werknemer bent van de werkgever van deze pensioenregeling, en - deze werkgever geen premie meer betaalt voor u, terwijl - u nog wel pensioenaanspraken heeft. Voor u gelden de paragrafen die in de inhoudsopgave een geel blokje hebben. In het reglement zelf staan de gele blokjes ook bij deze paragrafen. U bent pensioengerechtigde als u op grond van deze pensioenregeling een pensioenuitkering ontvangt. Voor u gelden de paragrafen die in de inhoudsopgave een groen blokje hebben. In het reglement zelf staan de groene blokjes ook bij deze paragrafen. Uw partner wordt pensioengerechtigde als u overlijdt tijdens deelname aan deze pensioenregeling. Zie hiervoor hoofdstuk 8, Overlijden voor de pensioendatum. Uw ex-partner kan ook een pensioengerechtigde zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 11, Scheiding. Wij zijn De pensioenuitvoerders; Aegon PPI, Aegon Leven en Aegon Schade. Gezamenlijk zijn wij de uitvoerders van uw pensioenregeling. Als we in het reglement één van de pensioenuitvoerders noemen, dan bedoelen we alleen die ene pensioenuitvoerder. Aegon PPI bemiddelt met volmacht voor Aegon Leven en Aegon Schade. Hierdoor heeft u één aanspreekpunt voor uw pensioen bij ons, namelijk Aegon PPI. De pensioendatum Dit is de standaard pensioendatum, namelijk de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Dit is de pensioendatum die de Wet op de Loonbelasting toestaat. In de toekomst zijn verhogingen van de pensioendatum volgens deze wet mogelijk. Dat is afhankelijk van de levensverwachting in Nederland. Hiervoor staat een formule in de wet. De pensioendatum in uw pensioenregeling is gelijk aan de datum in de Wet op de Loonbelasting. Deze staat in artikel 18a. U ziet deze leeftijd ook op Mijn Aegon. 5

6 Uw persoonlijke pensioendatum U bent niet verplicht om op de pensioendatum met pensioen te gaan. U mag dat ook eerder of later doen. Met uw persoonlijke pensioendatum bedoelen we de datum waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat. Pensioen Dit zijn de pensioenen na uw persoonlijke pensioendatum, namelijk het: - levenslang ouderdomspensioen; - partnerpensioen bij overlijden ná de persoonlijke pensioendatum, standaard 70% van het ouderdomspensioen; Overal waar we Pensioen met een hoofdletter schrijven, bedoelen we dus het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij uw overlijden ná de pensioendatum. Nabestaandenpensioen Dit zijn de pensioenen die uw partner en uw kinderen ontvangen na uw overlijden vóór de persoonlijke pensioendatum. Dit is een partnerpensioen en een wezenpensioen. Overal waar we Nabestaandenpensioen met een hoofdletter schrijven, bedoelen we dus het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de persoonlijke pensioendatum. Beleggingspensioen Bij Beleggingspensioen wordt - na aftrek van de beleggingskosten - belegd met uw beschikbare premie. U belegt dus voor uw pensioen. De waarde van deze beleggingen gebruikt u op de pensioendatum om Pensioen aan te kopen. De hoogte van het Pensioen is onder andere afhankelijk van de waarde van de beleggingen op de pensioendatum. En de tarieven die de levensverzekeraars op dat moment gebruikten voor de aankoop van Pensioen. Fiscale regels bepalen de maximale hoogte van uw Pensioen. Garantpensioen Bij Garantpensioen koopt u meteen Pensioen aan. Garantpensioen is een verzekering die meteen zekerheid geeft over de hoogte van het Pensioen. 6

7 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten 2.1. De pensioenuitvoerders Aegon PPI Aegon PPI is pensioenuitvoerder voor de beschikbare premieregeling van uw werkgever. Bij een beschikbare premieregeling stelt uw werkgever voor u een pensioenpremie beschikbaar. Daarmee moet u zelf een Pensioen aankopen. Daarnaast treedt Aegon PPI op namens: Aegon Leven Aegon Schade verzekeraar als u kiest voor Garantpensioen. verzekeraar voor het Nabestaandenpensioen. verzekeraar als u kiest voor het Anw-hiaatpensioen. verzekeraar voor premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid. Aegon PPI is tot aan uw pensioendatum altijd het aanspreekpunt voor uw pensioen De deelnemer Deelname aan de pensioenregeling Voor indiensttreding biedt uw werkgever u de pensioenovereenkomst aan als onderdeel van de totale arbeidsovereenkomst. Daarmee is deelname aan de pensioenregeling verplicht. U kunt dus niet voor uw werkgever werken zonder deel te nemen aan de pensioenregeling. Zolang u werkt voor de werkgever van dit pensioenreglement, neemt u deel aan deze pensioenregeling en krijgt u pensioenaanspraken De werkgever Uw werkgever heeft deze pensioenregeling bij Aegon PPI voor u mogelijk gemaakt. Wij incasseren alle premies en kosten bij uw werkgever. De hoogte van uw eigen bijdrage staat in de pensioenovereenkomst die u met uw werkgever heeft. Uw werkgever verrekent de eigen bijdrage met uw salaris. Uw werkgever heeft voldaan aan zijn pensioenverplichtingen volgens deze pensioenregeling als hij: - de premies op tijd betaalt, en - voldoet aan zijn verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst. Als zich een situatie voordoet waarin de pensioenovereenkomst niet voorziet, handelt uw werkgever naar beste weten en in de geest van de overeenkomst. Wanneer het om administratieve of inhoudelijke pensioenzaken gaat, beslissen uw werkgever en wij hier gezamenlijk over. 7

8 2.4. Verplichting tot medewerking U bent verplicht mee te werken aan een goede uitvoering van de pensioenregeling. Dit betekent dat u uw werkgever en ons alle gegevens en bewijsstukken verstrekt die nodig zijn. U moet uw werkgever in ieder geval informeren over uw: - trouwen, vóór de trouwdatum. Voor uw kinderen verzekeren wij automatisch een wezenpensioen als u een partner heeft; - het aangaan van een (geregistreerd) partnerschap, vóór de datum dat u dit gaat doen. Voor uw kinderen verzekeren wij automatisch een wezenpensioen als u een partner heeft; - scheiding, binnen veertien dagen nadat uw scheiding officieel is; - kinderen die recht hebben op het wezenpensioen als u geen partner heeft, zo snel mogelijk. In de volgende gevallen informeert u ons rechtstreeks: - U ontvangt een beschikking van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waaruit blijkt dat u (deels) arbeidsongeschikt bent u moet ons informeren als u niet meer in dienst bent van de werkgever van dit pensioenreglement. Meer hierover leest u in hoofdstuk 9 Arbeidsongeschiktheid. - Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV wordt gewijzigd u moet ons daarover informeren als u niet meer in dienst bent bij de werkgever van dit pensioenreglement en uw premie is vrijgesteld. - Uw adres of een wijziging daarvan geeft u door via Mijn Aegon. U heeft geen aanspraken op grond van deze pensioenregeling als door het onjuist, niet of te laat aanleveren van gegevens pensioenaanspraken niet (volledig) verzekerd zijn Einde van uw deelname aan de pensioenregeling De pensioenregeling eindigt voor u als u niet meer in dienst bent bij de werkgever van deze pensioenregeling én u de waarde van Pensioen overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder. Wij bedoelen dan de waardeoverdracht die we beschrijven in 10.3 Waardeoverdracht naar nieuwe pensioenregeling. In een aantal gevallen blijven pensioenaanspraken uit de pensioenregeling wel bestaan. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 10.1 Pensioenaanspraken na ontslag. Uw deelname aan de pensioenregeling vervalt ook als u de waarde van uw beleggingen overdraagt zoals wij dat beschrijven in paragraaf 7.8 Waardeoverdracht bij pensionering. Uw deelname aan de pensioenregeling eindigt niet als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband bij deze werkgever. Dan wordt de premie vrijgesteld en blijft u deelnemen. Met vrijstellen bedoelen we dat uw werkgever de premie niet meer voor u hoeft te betalen. Uw pensioenregeling eindigt altijd op uw persoonlijke pensioendatum Functioneren Gedurende uw deelname aan deze regeling kunnen er omstandigheden ontstaan die invloed hebben op ons functioneren. Of er kunnen andere omstandigheden zijn die invloed hebben op uw pensioenregeling. Als hier sprake van is, brengen wij u op de hoogte. 8

9 Hoofdstuk 3. Uw pensioenregeling 3.1. Karakter van de pensioenregeling De Pensioenwet verdeelt de pensioenen in Nederland in een aantal soorten overeenkomsten. Het soort overeenkomst bepaalt het karakter van de pensioenregeling. Deze pensioenregeling kent de volgende karakters: - een premieovereenkomst voor de aanspraak op beschikbare premie. - een uitkeringsovereenkomst voor: - Nabestaandenpensioen - Anw-hiaatpensioen Uitleg Een premieovereenkomst geeft u recht op een pensioenpremie. Als u Beleggingspensioen heeft, wordt de pensioenpremie na aftrek van de beleggingskosten - belegd. Van de waarde van de beleggingen moet u Pensioen aankopen op uw persoonlijke pensioendatum. We kunnen nu nog niet berekenen hoeveel Pensioen u hiermee kunt aankopen op uw persoonlijke pensioendatum. Zie ook hoofdstuk 4 Opbouw van pensioen. U kunt de pensioenpremie ook gebruiken voor Garantpensioen. De hoogte van het Pensioen dat u heeft aangekocht is meteen zeker. Een uitkeringsovereenkomst geeft u recht op een gegarandeerde uitkering. De hoogte van dit bedrag is wel bekend. Zie ook hoofdstuk 8 Overlijden voor pensioendatum en hoofdstuk 9 Arbeidsongeschiktheid Uw pensioenaanspraken Aanspraak op beschikbare premie U heeft aanspraak op een beschikbare premie zoals omschreven in hoofdstuk 4 'Opbouw van pensioen'. De beschikbare premie gebruikt u voor het opbouwen van Pensioen. Verzekerde pensioenaanspraken bij overlijden De volgende pensioenaanspraken zijn verzekerd voor het geval dat u overlijdt voor de persoonlijke pensioendatum: - Nabestaandenpensioen, uw partner ontvangt een partnerpensioen en elk kind een wezenpensioen, zie bijlage 1 Begrippen begrijpelijk voor de definities van partner en kind. - Anw-hiaatpensioen, uw partner ontvangt een aanvullend partnerpensioen. Dit is een vrijwillig pensioen. U bepaalt zelf of u deelneemt. Voor een aanspraak op Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen gelden de volgende bepalingen: - U moet uw werkgever melden en aantonen dat u een partner heeft. Er is op elk moment voor maar één partner aanspraak op Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen. - De hoogte van de pensioenuitkering - zoals deze op uw Uniform Pensioenoverzicht staat - geldt alleen als u deelnemer bent als u overlijdt. 9

10 3.3. Pensioengrondslag Met de pensioengrondslag berekenen we al uw pensioenaanspraken. Dit is dus een belangrijk gegeven. Berekening van de pensioengrondslag De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de AOW-franchise. Uw pensioengrondslag stellen wij vast op de dag waarop uw deelname aan deze pensioenregeling begint. En daarna jaarlijks op 1 januari voor het komende jaar. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is het door de werkgever opgegeven salaris. Voor uw vaste maandsalaris tellen niet mee: - onkostenvergoedingen - auto van de zaak - bonussen Het pensioengevend jaarsalaris mag in 2014 maximaal ,- zijn. Jaarlijks passen wij dit bedrag aan volgens de ontwikkeling van het loon- en consumentenprijsindexcijfer. De werkgever kan een eigen maximum stellen aan het pensioengevend salaris, dat lager is dan dit bedrag. Daarnaast geldt dat uw pensioengevend salaris met maximaal 15% per jaar mag stijgen. AOW-franchise De AOW-franchise is het eerste deel van het salaris dat niet meetelt voor pensioen omdat u straks ook AOW ontvangt. In 2014 is de AOW-franchise ,-. Dit bedrag passen wij jaarlijks aan volgens de ontwikkeling van de AOW. Daling van de pensioengrondslag Als uw pensioengrondslag om welke reden dan ook daalt, heeft dit geen invloed op de pensioenaanspraken die u al had. Over de invloed van arbeidsongeschiktheid op de pensioengrondslag kunt u lezen in paragraaf 9.1 'Premievrijstelling' Werken in deeltijd Werken in deeltijd heeft invloed op uw pensioengrondslag. U werkt in deeltijd als u minder uren werkt dan het aantal uren dat in uw bedrijf of organisatie gewerkt wordt bij een voltijd dienstverband. Bij het vaststellen van uw pensioengrondslag gaan we uit van het pensioengevend salaris dat u bij een voltijd dienstverband zou verdienen. Deze pensioengrondslag vermenigvuldigen we met uw deeltijdpercentage. Dit percentage is het werkelijke aantal arbeidsuren gedeeld door het aantal uren van een voltijd dienstverband en vermenigvuldigd met 100%. 10

11 Voorbeeld U werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 38 uur per week. Uw deeltijdpercentage is dan 24 / 38 = 0,6316 x 100% = 63,16% Stel dat u ,- per jaar zou verdienen bij een voltijd dienstverband en de AOW-franchise is ,- per jaar. Uw voltijd pensioengrondslag is dan ,- en dit vermenigvuldigen we met uw deeltijdpercentage. Uw deeltijd pensioengrondslag is , - x 63,16% = ,- Wij stellen het deeltijdpercentage opnieuw vast zodra u: - van een deeltijd naar een voltijd dienstverband gaat, of - van een voltijd naar een deeltijd dienstverband gaat, of - uw deeltijd dienstverband wijzigt zonder dat u dan de volledige arbeidstijd werkt. Na de nieuwe vaststelling gaan we er voor de toekomstige dienstjaren van uit dat het deeltijdpercentage hetzelfde blijft tot aan de pensioendatum. 11

12 Hoofdstuk 4. Opbouw van Pensioen 4.1. Beschikbare premie Zodra u deelneemt aan de pensioenregeling heeft u recht op een beschikbare premie en op dat moment stellen we de hoogte daarvan vast. Daarna doen wij dat elk jaar op 1 januari. Wij nemen hiervoor uw leeftijd op 31 januari. De beschikbare premie is een percentage van de pensioengrondslag en afhankelijk van uw leeftijd. Wij gaan uit van uw leeftijd op de laatste dag van de maand waarin wij de beschikbare premie vaststellen. De percentages die voor u gelden staan hieronder in één van de rijen. Uw werkgever heeft besloten welke rij voor u geldt. Op Mijn Aegon en in uw startbrief staat welke rij voor u van toepassing is. 3% staffel Vanaf leeftijd Q 100% Q 95% Q 90% Q 85% Q 80% Q 75% Q 70% Q 65% Q 60% Q 50% 9% vast 15 8,10% 7,70% 7,29% 6,89% 6,48% 6,08% 5,67% 5,27% 4,86% 4,05% 9% 20 9,00% 8,55% 8,10% 7,65% 7,20% 6,75% 6,3% 5,85% 5,40% 4,50% 9% 25 10,50% 9,98% 9,45% 8,93% 8,40% 7,88% 7,35% 6,83% 6,30% 5,25% 9% 30 12,20% 11,59% 10,98% 10,37% 9,76% 9,15% 8,54% 7,93% 7,32% 6,10% 9% 35 14,20% 13,49% 12,78% 12,07% 11,36% 10,65% 9,94% 9,23% 8,52% 7,10% 9% 40 16,50% 15,68% 14,85% 14,03% 13,20% 12,38% 11,55% 10,73% 9,90% 8,25% 9% 45 19,20% 18,24% 17,28% 16,32% 15,36% 14,40% 13,44% 12,48% 11,52% 9,60% 9% 50 22,40% 21,28% 20,16% 19,04% 17,92% 16,80% 15,68% 14,56% 13,44% 11,20% 9% 55 26,40% 25,08% 23,76% 22,44% 21,12% 19,80% 18,48% 17,16% 15,84% 13,20% 9% 60 31,40% 29,83% 28,26% 26,69% 25,12% 23,55% 21,98% 20,41% 18,84% 15,70% 9% 65 35,70% 33,92% 32,13% 30,35% 28,56% 26,78% 24,99% 23,21% 21,42% 17,85% 9% In de Wet op de Loonbelasting staan de regels voor de maximale beschikbare premie. Vanaf 1 januari 2015 wordt de maximale beschikbare premie verlaagd. Hoeveel lager heeft de wetgever nog niet definitief bepaald. Ook in de toekomst kan het maximum percentage volgens de wet gewijzigd worden. Zijn de percentages voor de beschikbare premie op Mijn Aegon en in uw startbrief nu of in de toekomst hoger dan de maximale percentages volgens de wet? Dan geldt voor u dit: Uw percentage beschikbare premie is altijd gelijk aan het maximale percentage volgens de Wet op de Loonbelasting. Een wijziging van de beschikbare premie geldt alleen voor de toekomst. De ingangsdatum van uw aanspraak op beschikbare premie is gelijk aan de datum van indiensttreding bij uw werkgever. Uw aanspraak op beschikbare premie stopt wanneer u uit dienst gaat. De premies voor de volgende onderdelen betaalt uw werkgever apart: - Nabestaandenpensioen - Anw-hiaatpensioen - premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Eigen bijdrage Of u een eigen bijdrage moet betalen voor deze pensioenregeling en zo ja hoeveel, is afhankelijk van de afspraken tussen uw werkgever en u. 12

13 Extra storten Als uw werkgever niet heeft gekozen voor Q 100%, mag u extra premie storten. Met deze stortingen belegt u voor extra Pensioen. De regeling is vrijwillig en voor uw eigen rekening. De premie wordt via uw werkgever betaald. Hij verrekent dit met uw salaris. Het extra storten kent een maximum dat afhankelijk is van uw pensioengrondslag. De maximale percentages staan per leeftijdscategorie hieronder weergegeven. Vanaf leeftijd Q 95% Q 90% Q 85% Q 80% Q 75% Q 70% Q 65% Q 60% Q 50% 9% vast 15 0,40% 0,81% 1,21% 1,62% 2,02% 2,43% 2,83% 3,24% 4,05% 0% 20 0,45% 0,90% 1,35% 1,80% 2,25% 2,70% 3,15% 3,60% 4,50% 0% 25 0,52% 1,05% 1,57% 2,10% 2,62% 3,15% 3,67% 4,20% 5,25% 1,5% 30 0,61% 1,22% 1,83% 2,44% 3,05% 3,66% 4,27% 4,88% 6,10% 3,2% 35 0,71% 1,42% 2,13% 2,84% 3,55% 4,26% 4,97% 5,68% 7,10% 5,2% 40 0,82% 1,65% 2,47% 3,30% 4,12% 4,95% 5,77% 6,60% 8,25% 7,5% 45 0,96% 1,92% 2,88% 3,84% 4,80% 5,76% 6,72% 7,68% 9,60% 10,2% 50 1,12% 2,24% 3,36% 4,48% 5,60% 6,72% 7,84% 8,96% 11,20% 13,4% 55 1,32% 2,64% 3,96% 5,28% 6,60% 7,92% 9,24% 10,56% 13,20% 17,4% 60 1,57% 3,14% 4,71% 6,28% 7,85% 9,42% 10,99% 12,56% 15,70% 22,4% 65 1,78% 3,57% 5,35% 7,14% 8,92% 10,71% 12,49% 14,28% 17,85% 26,7% U kunt geen premievrijstelling meeverzekeren voor deze extra stortingen. De maximale percentages voor het extra storten stellen we jaarlijks op 1 januari vast. Meer informatie over Extra storten en het aanvraagformulier vindt u op Mijn Aegon Beleggingspensioen en Garantpensioen Met deze pensioenregeling heeft u recht op beschikbare premie. U moet deze premie - in ieder geval de eerste twee jaar van uw dienstverband bij de werkgever van deze pensioenregeling - gebruiken voor het doen van beleggingen. Met de waarde van de beleggingen moet u Pensioen aankopen. Twee jaar na indiensttreding kunt u kiezen wanneer u Pensioen aankoopt, namelijk: - op uw pensioendatum, tot die tijd wordt de premie belegd Beleggingspensioen - vóór uw pensioendatum, door het Pensioen te verzekeren Garantpensioen Bij Beleggingspensioen wordt de hoogte van uw Pensioen onder andere bepaald door de rentestand op uw pensioendatum. En de tarieven die de gekozen levensverzekeringsmaatschappij op dat moment gebruikt. Bij Beleggingspensioen heeft u vooraf dus geen zekerheid over de hoogte van uw Pensioen. Garantpensioen geeft u wel meteen zekerheid over de hoogte van uw Pensioen. Als u op het moment van deelname aan deze pensioenregeling al twee jaar of langer in dienst bent van uw werkgever, mag u dus meteen kiezen voor Garantpensioen. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie van beleggen en verzekeren. Uw keuze maakt u via Mijn Aegon. U kunt de opgebouwde waarde van uw Beleggingspensioen niet gebruiken voor Garantpensioen. 13

14 Als u kiest voor (gedeeltelijk) gebruik van de beschikbare premie voor de aankoop van Garantpensioen, voeren we dit uit op de eerste premievervaldag na ontvangst van uw schriftelijke verzoek. De premievervaldag is de dag waarop wij de periodieke premie in rekening brengen. Dit is altijd de eerste van de maand. Een verzoek met terugwerkende kracht is niet mogelijk Beleggingspensioen Aanvang deelname Bij aanvang van deelname aan de pensioenregeling wordt uw beschikbare premie altijd belegd volgens Life Cycle Beleggen. Dit gebeurt standaard volgens het defensieve risicoprofiel en rekening houdend met uw leeftijd. Vervolgens vragen wij u naar uw persoonlijk risicoprofiel en uw keuze voor Life Cycle Beleggen of Vrij Beleggen. Dit gebeurt via het Beleggingskeuzeformulier. U bent vrij in het kiezen voor Life Cycle Beleggen of Vrij Beleggen. Na ontvangst van het Beleggingskeuzeformulier switchen wij de belegde waarde naar het beleggingsfonds dat past bij uw persoonlijke risicoprofiel en de bovengenoemde keuze. Switchen is het wijzigen van de samenstelling van beleggingen. Waarde Uw beleggingen staan op een pensioenbeleggingsrekening. De belegde waarde op uw pensioenbeleggingsrekening is altijd gelijk aan het aantal beleggingseenheden - op de betreffende dag - vermenigvuldigd met de dagkoers op handelsdag en min de verkoopkosten. Op uw persoonlijke pensioendatum De waarde van uw beleggingen komt beschikbaar op uw persoonlijke pensioendatum. Voorwaarde is dat u dan in leven bent. U mag de waarde van uw beleggingen alleen gebruiken voor het aankopen van Pensioen. U mag zelf kiezen bij welke levensverzekeringsmaatschappij u uw Pensioen aankoopt. De hoogte van het Pensioen dat u aankoopt is onder andere afhankelijk van de rentestand op uw persoonlijke pensioendatum. En de tarieven die de gekozen levensverzekeringsmaatschappij op dat moment gebruikt. Daarnaast stelt de Belastingdienst een maximum aan de hoogte van uw Pensioen, zie Fiscale Maxima. Als er meer pensioenkapitaal is dan nodig is voor de aankoop van het fiscaal maximale pensioen bij de gekozen levensverzekeraar dan komt het meerdere kapitaal, op grond van fiscale regelgeving, toe aan Aegon PPI Life Cycle Beleggen Bij Life Cycle Beleggen beleggen we na aftrek van de beleggingskosten- de beschikbare premies voor u in beleggingsfondsen volgens een vooraf bepaald profiel. U heeft er verder geen omkijken naar. Het enige dat u zelf moet doen, is bepalen welk profiel het best bij u past. U bepaalt uw zogeheten persoonlijke risicoprofiel met behulp van de Beleggingswijzer. Uw keuzes geeft u vervolgens door met het Beleggingskeuzeformulier. Beide documenten vindt u op Mijn Aegon. Bij Life Cycle Beleggen bouwen wij het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum in zicht komt. Hiervoor gebruiken we acht beleggingsfondsen, namelijk Aegon Balanced DC Fund 1 tot en met 8. Met Aegon Balanced DC Fund 8 wordt het meest risicovol belegd, met Aegon Balanced DC Fund 1 het minst risicovol. Tijdens het afbouwen beleggen we steeds minder risicovol. 14

15 In de tabel staat hoe de beleggingen plaatsvinden. In welke van deze fondsen u belegt, is afhankelijk van uw persoonlijke risicoprofiel en van het aantal jaren tot u de pensioendatum bereikt. Steeds als u een volgende categorie resterende looptijd bereikt, wordt de belegde waarde automatisch geswitcht naar het volgende beleggingsfonds binnen het geldende risicoprofiel. Risicoprofiel Offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Resterende looptijd tot de pensioendatum Meer dan 20 jaar Aegon Balanced DC Fund 8 Aegon Balanced DC Fund 7 Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Van 20 tot 10 jaar Aegon Balanced DC Fund 7 Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Van 10 tot 5 jaar Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Van 5 tot 2 jaar Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Aegon Balanced DC Fund 2 Minder dan 2 jaar Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Aegon Balanced DC Fund 2 Aegon Balanced DC Fund 1 Het rendement op de beleggingsfondsen kan zowel positief als negatief zijn. Het beleggingsrisico is altijd voor uw eigen rekening. Risicoprofiel wijzigen U mag uw risicoprofiel wijzigen. Dit betekent dat u gaat switchen; uw beleggingen worden verkocht en vervolgens worden beleggingen in een ander Aegon Balanced DC Fund gekocht. U kunt alleen switchen bij het aanpassen van uw persoonlijke risicoprofiel Vrij Beleggen Voor Vrij Beleggen moet u kiezen en uw persoonlijke risicoprofiel moet bij ons bekend zijn. Vrij Beleggen geeft u de vrije keuze om te beleggen in één of meer van de volgende fondsen: AEAM Asia Equity Fund AEAM Emerging Asia Equity Fund AEAM North America Equity Fund (EUR) AEAM Global Commodity Fund (EUR) AEAM Core European Government Bond Fund AEAM Japan Equity Fund AEAM Europe Equity Fund AEAM Global Real Estate Fund AEAM European Bond Fund AEAM Money Market Euro Fund Het rendement op de beleggingsfondsen kan zowel positief als negatief zijn. Het beleggingsrisico is altijd voor uw eigen rekening. Jaarlijks toetsen wij of uw beleggingskeuze aansluit bij uw persoonlijke risicoprofiel. Vervolgens ontvangt u een zogeheten toetsbrief met uitleg over de aansluiting van uw keuze bij uw profiel. Beleggingskeuze wijzigen U mag (een deel van) uw beleggingen verkopen en daarvoor beleggingen in één of meer andere beleggingsfondsen kopen. Voor elke switch betaalt u de aan- en verkoopkosten die horen bij de fondsen die u aan- en verkoopt. 15

16 Voor het beleggen van toekomstige premies mag u een nieuwe combinatie van beleggingfondsen vaststellen. Dit heet bijstellen. De reeds aangekochte beleggingen blijven in de vorige combinatie van beleggingsfondsen. Bijstellen is kosteloos Verzoek wijziging beleggingen Een verzoek tot switchen of bijstellen moet u schriftelijk bij ons indienen. Een verzoek voeren wij altijd uit op de eerste dag van de maand na ontvangst van het betreffende verzoek. Een verzoek met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Als wij een verzoek vóór uur Nederlandse tijd ontvangen op de laatste werkdag van een maand, geldt de koers van de werkdag volgend op de werkdag van ontvangst. Als wij een verzoek ná uur Nederlandse tijd ontvangen op de laatste werkdag van een maand of op (de) een (na) laatste dag van een maand die geen werkdag is, wordt het verzoek verwerkt alsof het is ontvangen op de eerstvolgende werkdag vóór uur Nederlandse tijd. Als er - om welke reden dan ook - op een moment geen koers kan worden vastgesteld, geldt de koers van het eerstvolgende moment waarop de koers wel kan worden vastgesteld Beleggingskosten Beleggen kost geld. Daarom rekenen we aan- en verkoopkosten en vergoedingen voor het beheer van de beleggingen. De aan- en verkoopkosten verrekenen we met de beschikbare premie of de beleggingen. De vergoedingen voor het beheer zijn samengevoegd onder de naam Ongoing Charges Figure (OCF). De OCF stellen we elk jaar opnieuw voor alle fondsen vast en verrekenen we met het rendement op de beleggingen. Kijk op voor de actuele tarieven per fonds. Aan- en verkoopkosten De aan- en verkoopkosten per fonds staan in de tabel. Door marktomstandigheden kunnen deze wijzigen. In de volgende situaties rekenen we aan- en verkoopkosten: 1) Beleggingen aankopen met de beschikbare premie Bij aankoop van beleggingen rekenen we aankoopkosten. De aankoopkosten brengen we in mindering op uw beschikbare premie. Als de aankoopkosten bijvoorbeeld 0,31% zijn, kopen we van 99,69% van de beschikbare premie beleggingen. 2) Automatisch switchen bij Life Cycle Beleggen Steeds als u een volgende categorie resterende looptijd bereikt, wordt de belegde waarde automatisch geswitcht naar het volgende beleggingsfonds binnen het geldende risicoprofiel. Bij switchen verkopen we beleggingen en vervolgens kopen we andere beleggingen aan. Hiervoor worden aan- en verkoopkosten verrekend. Dit zijn de switchkosten. Switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 3) Risicoprofiel wijzigen bij Life Cycle Beleggen U mag uw risicoprofiel wijzigen. Dit betekent dat er geswitcht wordt. Bij switchen verkopen we beleggingen en vervolgens kopen we andere beleggingen aan. Hiervoor worden aan- en verkoopkosten verrekend. Dit zijn de switchkosten. Switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 4) Beleggingskeuze wijzigen bij Vrij Beleggen 16

17 U mag (een deel van) uw beleggingen verkopen en daarvoor beleggingen in één of meer andere beleggingsfondsen kopen. Voor elke switch rekenen we de aan- en verkoopkosten die horen bij de fondsen die u aan- en verkoopt. Ook deze switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 5) Verkoopkosten bij verkoop van beleggingen We rekenen verkoopkosten bij verkoop van beleggingen voor: - het aankopen van Pensioen op uw persoonlijke pensioendatum; - een individuele of collectieve waardeoverdracht; - het afkopen van klein pensioen, zie paragraaf 6.5 Afkoop klein pensioen ; - het uitruilen van ouderdomspensioen bij ontslag, zie paragraaf 10.2 Partnerpensioen na ontslag. Wij mogen de aan- en verkoopkosten twee keer per jaar aanpassen. Ongoing Charges Figure (OCF) De OCF is een maatstaf voor doorlopende kosten van een beleggingsfonds. Deze laten we zien als percentage van het fondsvermogen. Aegon Investment Management verrekent de OCF met het rendement op de beleggingen. De wijze van berekening schrijft de Autoriteit Financiële Markten voor. De hoogte van de OCF kan per jaar verschillen en is afhankelijk van het fonds waarin wordt belegd. De OCF bestaat uit de beheervergoeding en de service fee die Aegon aan beleggingsfondsen in rekening brengt. Een beleggingsfonds kan ook beleggen in andere onderliggende Aegon fondsen of in onderliggende fondsen van niet aan Aegon gelieerde managers. In de berekening van OCF zijn ook de doorlopende kosten voor deze onderliggende beleggingsfondsen opgenomen. Deze kosten zijn allemaal verrekend in de koersen die worden gepubliceerd op Beheervergoeding De doorlopende kosten van een beleggingsfonds gedurende de verslagperiode van een jaar noemen we de beheervergoeding. De beheervergoeding geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten en de gemiddelde intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. De intrinsieke waarde is de werkelijke waarde, niet de handelswaarde. De beheervergoeding verschilt per fonds en vindt u op de volgende pagina en op bij Documenten en multimedia. Hoe het precies werkt, leest u hieronder in het kader. Doorlopende kosten zijn alle kosten die gedurende de verslagperiode in mindering zijn gebracht op het vermogen van het beleggingsfonds. Dit geldt niet voor de op- en afslagen van nieuwe en uittredende deelnemers, aan- en verkoopkosten van beleggingen en rentekosten op bankrekeningen. De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt berekend door het gemiddelde te nemen van vijf meetmomenten, namelijk: 31 december 20XX, 31 maart 20XX, 30 juni 20XX, 30 september 20XX en 31 december 20XX. De waarden op de meetmomenten in december tellen ieder voor de helft bij de berekening van het gemiddelde. De verhouding in de berekening is dan 0,5:1:1:1:0,5. Service fee De service fee is een vergoeding voor kosten zoals de kosten van: toezichthouders, bewaring, accountants, (juridisch) advies, oprichting, administratie, marketing en communicatie. De service fee wordt dagelijks in rekening gebracht volgens de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds tot en met de voorafgaande handelsdag. 17

18 Fondsnaam Beheervergoeding Service fee OCF 2012 Aan- en verkoopkosten *** AEAM Asia Equity Fund 0,36% 0,08% 0,45% 0,35% AEAM Europe Equity Fund 0,36% 0,08% 0,46% 0,30% AEAM North America Equity Fund (EUR) 0,40% 0,08% 0,48% 0,20% AEAM Global Real Estate Fund 0,48% 0,08% 0,55% 0,30% AEAM Global Commodity Fund (EUR) 0,30% 0,03% 0,33% 0,20% AEAM Core European Government Bond Fund 0,10% 0,08% 0,15% 0,03% AEAM Emerging Asia Equity Fund 0,36% 0,08% 0,45% 0,60% AEAM Japan Equity Fund 0,36% 0,08% 0,46% 0,25% AEAM European Bond Fund 0,12% 0,08% 0,18% 0,04% AEAM Money Market Euro Fund 0,09% 0,03% 0,015% Aegon Balanced DC Fund 1 0,52% 0,08% 0,60% 0,23% Aegon Balanced DC Fund 2 0,52% 0,08% 0,60% 0,25% Aegon Balanced DC Fund 3 0,52% 0,08% 0,60% 0,27% Aegon Balanced DC Fund 4 0,52% 0,08% 0,60% 0,28% Aegon Balanced DC Fund 5 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 6 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 7 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 8 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% 4.5. Vervanging beleggingsfondsen Wij mogen de beleggingsfondsen vervangen door één of meer andere beleggingsfondsen. De beleggingen worden dan overgeheveld van het te vervangen beleggingsfonds naar (een) beleggingsfonds(en) met een soortgelijk risicoprofiel. Het vervangen van een beleggingsfonds gebeurt alleen als wij oordelen dat dit noodzakelijk is voor een prudente bedrijfsvoering. Daarbij houden we - in alle redelijkheid - rekening met uw belangen. Als u belegt volgens 'Vrij Beleggen' kiest u zelf een ander beleggingsfonds uit het totale aanbod van beleggingsfondsen bij Vrij Beleggen op dat moment. U betaalt geen aan- en verkoopkosten of andere kosten Garantpensioen Als u kiest voor (gedeeltelijk) Garantpensioen heeft u vanaf het moment van aankoop zekerheid over (een deel van) de hoogte van uw Pensioen. Deze pensioenen zijn vanaf dan namelijk verzekerd. Voordat uw Pensioen wordt aangekocht wordt een rentegarantiepremie en een risicopremie waardeoverdracht in rekening gebracht. De rentegarantiepremie brengen wij in rekening zodat wij uw Pensioen na uw pensioendatum levenslang kunnen uitkeren. Voor 2014 bedraagt de rentegarantiepremie 14,92% van uw beschikbare premie. De risicopremie waardeoverdracht brengen wij in rekening om een eventuele bijbetalingsverplichting van uw werkgever bij een wettelijke (individuele) waardeoverdracht te voorkomen. Voor 2014 bedraagt deze premie 0,75% van de beschikbare premie. Ouderdomspensioen U koopt voor uw pensioendatum een ouderdomspensioen. Dit ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin u overlijdt. De hoogte van dit pensioen stellen wij vast volgens de tarieven in bijlage 2 Tarieven. 18

19 Partnerpensioen U koopt voor uw pensioendatum een partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. De hoogte van dit pensioen stellen wij vast volgens de tarieven in bijlage 2 Tarieven Waardeoverdracht voor de nieuwe deelnemer Als nieuwe deelnemer aan deze pensioenregeling kunt u de waarde van uw pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenregelingen naar ons overdragen. Een verzoek tot opgave voor waardeoverdracht moet u binnen zes maanden na deelname aan een nieuwe pensioenregeling doen. Dit is volgens de wettelijke termijn. Het verzoek moet u bij ons indienen. 19

20 Hoofdstuk 5. Toeslagen & Winstdelingspool 5.1. Toeslagen Toeslagen Op het Pensioen dat u aankoopt met de beleggingen van het Beleggingspensioen worden geen toeslagen verleend Winstdelingspool voor Beleggingspensioen Er geldt zoals gezegd geen toeslag voor het pensioen dat u aankoopt van het Beleggingspensioen. Maar wij hebben wel als uitgangspunt om de waarde van uw beleggingen jaarlijks te verhogen door het bijschrijven van resultaat uit de winstdelingspool. Het resultaat ontstaat door het overlijden van andere deelnemers die een pensioenregeling hebben die uitgevoerd wordt door Aegon PPI. Het gaat dus niet alleen om de deelnemers aan deze pensioenregeling. Als een deelnemer overlijdt, valt de waarde van zijn beleggingen en de terugontvangen dividendbelasting in een winstdelingspool. Deze winstdelingspool keert uit aan de deelnemers. Elk jaar stellen we vast of we kunnen uitkeren uit de winstdelingspool en zo ja hoeveel. Als de uitkering leidt tot een verhoging van minder dan 0,5% van de waarde van de beleggingen van alle deelnemers samen, doen we geen uitkering. De uitkering wordt dan met rentevergoeding doorgeschoven naar een volgend jaar en opgeteld bij de uitkering van dat volgende jaar. Als we uitkeren uit de winstdelingspool, gebeurt dit op 1 januari. Bij een uitkering krijgt elke deelnemer een even hoog uitkeringspercentage met een maximum van 3% per jaar Winstdelingspool voor Garantpensioen Wij hebben als uitgangspunt uw gegarandeerde pensioenen jaarlijks te verhogen door het bijschrijven van winst. De winst die we hier bedoelen, maken we als volgt: U heeft met uw premie Garantpensioen gekocht. U reserveert dan geld om later uw Pensioen uit te keren. Wij garanderen de hoogte van dat Pensioen. Voor de berekening van de hoogte van dit Pensioen gaan we ervan uit dat we minimaal 3% rendement (rente) kunnen maken. Die 3% noemen we de rekenrente. Als we meer rendement maken dan deze 3% rekenrente, is er winst. Die winst verdelen we over de deelnemers. Om de winst te berekenen gaan we uit van het rendement op leningen. Deze leningen zijn fictief. We kijken dus wat de opbrengst zou zijn als we leningen zouden hebben. Hoe dit precies werkt staat in het kader onderaan deze paragraaf. Als er winstdeling is, gebruiken we deze elk jaar op 1 januari voor een toeslag. Deze toeslag is voor iedereen dezelfde procentuele verhoging van de gegarandeerde pensioenen. Als de toeslag leidt tot een verhoging van minder dan 0,5% verlenen we geen toeslag. De toeslag wordt dan met rentevergoeding doorgeschoven naar een volgend jaar en opgeteld bij de toeslag van dat volgende jaar. Voor de vaststelling van het maximum percentage gebruiken we het cao-loonindexcijfer inclusief bijzondere beloningen (totaal) van de maand oktober van het jaar voor 1 januari. De toeslagen zijn in enig jaar niet hoger dan het voor dat jaar geldende, fiscaal geaccepteerde maximum. Het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) berekent het indexcijfer. 20

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie