EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN"

Transcriptie

1 EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

2 VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen u maandelijks netto krijgt uitbetaald wordt sterk bepaald door de belasting die u afdraagt. De FNV is continue bezig om ook hierop invloed uit te oefenen. Nu de politiek heeft besloten om het belastingstelsel aan te passen is het voor de FNV tijd om haar visie te geven op een nieuw belastingstelsel. Een nieuw belastingstelsel gaat immers uw portemonnee raken. De afgelopen maanden heeft de FNV met veel leden gesproken om te horen wat mensen belangrijk vinden in een nieuw belastingstelsel. Via twee grote enquêtes hebben wij de mening van de FNV-leden en de Nederlandse bevolking gepeild. Uit de bijeenkomsten en de enquêtes kwam naar voren dat het onderwerp belastingen leeft. Mensen maken zich terecht druk om de verdeling van de belastingdruk. De behoefte aan een eerlijker belastingstelsel is groot. De FNV heeft met behulp van de enquêteresultaten en de uitkomsten van de ledenbijeenkomsten een nieuwe belastingplan ontwikkeld. Een plan dat uitgaat van sterkste schouders, zwaarste lasten. Een plan ook dat de groeiende ongelijkheid in Nederland en daarbuiten tegengaat. En een plan dat ervoor zorgt dat multinationals ook weer bij gaan dragen aan de samenleving die wij in Nederland hebben. Samen met u wil de FNV duidelijk maken wat de gewone mensen belangrijk vinden als het gaat om de komende belastingherziening. Wat dat is leest u hierna. Leo Hartveld Bestuur FNV Eerlijk belasten en werk belonen! 1

3 INLEIDING De FNV wil een rechtvaardiger en eerlijker belastingstelsel. Daarom wil de FNV: Werk meer laten lonen en het bedrijfsleven zijn belastingaandeel laten betalen Belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking aanpakken De ongelijkheid verminderen, door een dagobertducktaks en een toptarief boven de te introduceren. Op deze manier wil de FNV minstens honderdduizend extra banen scheppen, zodat mensen die nu langs de kant staan aan het werk komen. De FNV staat niet alleen in zijn oproep. In de VS wil President Obama ook de ongelijkheid verkleinen, het Europarlement wil belastingontwijking aanpakken en de OESO geeft aan dat ongelijkheid de economisch groei remt en dus aangepakt moet worden. Uit een enquête die Totta Research in opdracht van de FNV heeft uitgevoerd blijkt dat Nederlanders zich kunnen vinden in de uitgangspunten en maatregelen die de FNV voorstelt. BELANG VAN OVERHEIDSVOORZIENINGEN Iedereen in Nederland maakt gebruik van de voorzieningen die de overheid aanbiedt. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, veiligheid, sociale zekerheid, het komt iedereen ten goede: werknemers, gepensioneerden, scholieren, zelfstandigen. Ook bedrijven, investeerders, aandeelhouders en beleggers kunnen niet zonder goed opgeleid en gezond personeel, goede infrastructuur, een veilige omgeving en een koopkrachtige bevolking. We mogen dan ook verwachten dat iedereen die direct of indirect gebruik maakt van deze voorzieningen, meebetaalt aan deze voorzieningen. 2 Eerlijk belasten en werk belonen!

4 De FNV vindt dat iedereen - huishouden of bedrijf, jong of oud, gepensioneerd of werknemer, zelfstandige of uitkeringsgerechtigde, student of aandeelhouder - naar draagkracht dient bij te dragen aan de overheidsfinanciën, zodat het mogelijk is om de taken van de overheid goed uit te voeren. De FNV wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie (veel) meer bezit of verdient dient een grotere bijdrage te leveren. PERCENTAGE VAN TOTALE BELASTINGEN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Loon- en inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Figuur 1: wie betaalt de rekening? Bron: CBS Uit figuur 1 blijkt dat mensen een steeds groter gedeelte van de belastingen betalen en het bedrijfsleven juist een steeds kleiner deel. Als FNV vinden wij dit de verkeerde ontwikkeling. Iedereen maakt gebruik van de overheidsvoorzieningen. Daarom pleit de FNV voor het eerlijker belasten van arbeid en kapitaal. Eerlijk belasten en werk belonen! 3

5 UITGANGSPUNTEN Om te komen tot een eerlijk belastingstelsel kiest de FNV voor de volgende 5 uitgangspunten: Collectieve voorzieningen komen iedereen ten goede en dienen overeind te blijven. Belastingen worden geheven om collectieve voorzieningen te betalen; Bevorderen van de werkgelegenheid; Sterkste schouders, zwaarste lasten; Geen fiscale concurrentie tussen werknemers, ondernemers, aandeelhouders en landen; Bevorderen van duurzaamheid. MAATREGELEN De FNV wil belastingen verschuiven van mensen naar het bedrijfsleven. Wij vinden het onrechtvaardig dat mensen in Nederland een steeds groter deel van de belastingen voor hun rekening nemen, terwijl bedrijven en aandeelhouders steeds minder bijdragen. De FNV stelt daarom voor de algemene heffingskorting te verhogen met 500 euro en de arbeidskorting met euro. Daardoor krijgen mensen meer geld in de portemonnee. De uitgaven van mensen krijgen zo een flinke impuls. Meer consumptie zorgt voor extra omzet bij de bakker, de kledingzaak en de bouwmarkt en daarna ook bij de bedrijven die de spullen maken en de transporteurs die de goederen vervoeren. Dat schept tienduizenden banen, waardoor de hoge werkloosheid gaat dalen. Tegelijkertijd wil de FNV de tarieven voor de vennootschapsbelasting weer op niveau brengen. Huishoudens betalen nu honderd euro per maand extra aan belastingen omdat anderen hun belasting ontduiken en ontwijken. De FNV wil belastingfraude tegen gaan, door flink te investeren in de kwaliteit en capaciteit van de Belastingdienst. Daar is nu onvoldoende capaciteit om te controleren of 4 Eerlijk belasten en werk belonen!

6 bedrijven en huishoudens zich aan de belastingregels houden. Daarnaast willen wij op internationaal niveau, te beginnen in Europa, belastingontwijking en belastingontduiking aanpakken door strenge internationale afspraken te maken, gegevens over belastingbetalers tussen landen uit te wisselen en van multinationals transparantie te eisen over hun belastingbetalingen. Nederland moet hierin een voortrekkersrol nemen. De FNV wil de extra belastingopbrengst ten goede laten komen aan iedereen die nu teveel betaalt. De ongelijkheid in Nederland neemt toe. Dat willen wij een halt toeroepen. Wij stellen voor om de zeer hoge vermogens extra te belasten, een toptarief van 60% te introduceren voor inkomens boven de euro en de aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting te maximeren. OPZET BELASTINGNOTA In deze nota gaan we in op het verlagen van de loon- en inkomstenbelasting en het versimpelen van de toeslagen. Vervolgens komt het verhogen van de opbrengst van de winstbelasting aan bod. Daarna komt het versterken van de kwaliteit van de belastingdienst aan de orde. Het meer belasten van grote vermogens is het volgende onderdeel. Tot slot de belastingmaatregelen om de duurzaamheid te bevorderen. De uitkomsten van de enquête zult u in de nota tegenkomen. In de bijlage staat de financiële onderbouwing van de voorstellen voor een eerlijker belastingstelsel. Eerlijk belasten en werk belonen! 5

7 1. VERLAGEN INKOMSTENBELASTING Met het oog op de hoge werkloosheid is het van groot belang om de belasting op werken substantieel te verlagen en zo op korte termijn de werkgelegenheid te stimuleren. In het huidige belastingstelsel wordt werken zwaar belast en door maatregelen tijdens de crisis is dit nog verder toegenomen. Verder is het stelsel onvoldoende ingericht naar draagkracht. Dit komt mede door de vele aftrekposten waarvan vooral hogere inkomens profiteren. Hierdoor is het belastingstelsel nauwelijks progressief, over de hele linie komt de effectieve druk uit rond de 40%. De sterkste schouders dragen hierdoor nu niet de zwaarste lasten. De marginale druk (het deel van de extra inkomsten dat men kwijt is aan hogere lasten) ligt voor de inkomensgroepen tussen minimumloon en driemaal modaal nog aanzienlijk hoger. De totale belastingdruk is de afgelopen periode nagenoeg gelijk gebleven, en ligt rond de 40% van het BBP. Maar de belastingdruk is de afgelopen tijd wel verschoven van bedrijven en aandeelhouders naar werkenden 1. Het toptarief is in stappen flink verlaagd van 72% naar 52%. Het toptarief wordt al snel bereikt (bij een inkomen van ruim anderhalf modaal) en is daarmee niet gericht op de echte topinkomens. De FNV pleit voor een nieuw toptarief van 60% voor mensen met een bruto inkomen van meer dan euro. De FNV wil de arbeidsdeelname verhogen via belastingverlaging op arbeid, vooral via een verhoging van de arbeidskorting met euro, en de progressie in de inkomstenbelasting herstellen door het invoeren van een toptarief van 60% voor inkomens boven de Het draagvlak is groot om een toptarief te introduceren, zie figuur 2. 1 De belastingdruk op arbeid (38% van de loonsom) is nu bijna driemaal zo hoog als die op kapitaal (14% van het kapitaalinkomen). 6 Eerlijk belasten en werk belonen!

8 Verder willen wij bovenmatige aftrekposten kritisch bezien, ze geleidelijk beperken tot de laagste belastingschijf, zoals de hypotheekrenteaftrek, of ze afschaffen. Daarnaast stelt de FNV voor de algemene heffingskorting te verhogen met 500 euro, waardoor ook de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden verbetert. Als laatste wil de FNV de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de minst verdienende partner verhogen met euro. Dat maakt werken voor ouders met kleine kinderen lonender. Al deze maatregelen leiden ertoe dat lage en middeninkomens meer geld in de portemonnee krijgen. Dit kan op grote steun rekenen van FNV-leden en de Nederlandse bevolking: 56% vindt dat lage inkomens van een belastingverlaging mogen profiteren en 37% vindt dat middeninkomens mogen profiteren. Het extra geld zullen zij uitgeven, waardoor de economie verder aantrekt en er tienduizenden banen bijkomen. De maatregelen zorgen er ook voor dat mensen eerder aan het werk gaan, waardoor de werkgelegenheid verder toeneemt. WAT VIND JE VAN HET IDEE OM EEN TOPTARIEF VAN 60% TE INTRO- DUCEREN VOOR INKOMENS BOVEN DE EURO BRUTO PER JAAR? Basis: FNV-leden (n=5091), gemiddeld Nederland (n=1052). (Heel) goed idee Neutraal (Heel) slecht idee FNV 74% 11% 13% NL 62% 22% 11% Figuur 2: brede steun voor toptarief Bron: Totta, 2015 Eerlijk belasten en werk belonen! 7

9 DIRECTEUR GROOT AANDEELHOUDER Ondernemers vallen niet allemaal onder hetzelfde fiscale regime. De meeste zelfstandigen betalen net als werknemers belasting in box 1. Eigenaren van BV s, zogeheten Directeuren Groot Aandeelhouders (DGA s) betalen belasting in box 1 en 2. DGA s hebben een gunstiger belastingregime dan zelfstandigen en werknemers. De FNV wil dat iedereen naar draagkracht bijdraagt aan de overheidsvoorzieningen, dus ook de DGA s. Wij vinden het daarom niet meer dan terecht dat DGA s meer dan nu gaan bijdragen. Het is mogelijk om DGA s meer in lijn met werknemers en ondernemers te belasten door het beperken van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling die nu 30% bedraagt. Daardoor krijgt de DGA een te laag loon toegerekend, wat fiscaal aantrekkelijk is. De FNV wil dat de doelmatigheidsmarge wordt teruggebracht tot 10%. De andere maatregel betreft het toekennen van een jaarlijks forfaitair rendement over het eigen vermogen boven een bepaalde grens (bijvoorbeeld 1 x de jaaromzet) dat de DGA in zijn de onderneming heeft. Dit forfaitair rendement dient even hoog te zijn als het forfaitair rendement in box 3. Hiermee wordt voorkomen dat de DGA tot in de eeuwigheid een deel van zijn belastingbetaling kan uitstellen. De opbrengsten van beide maatregelen bedragen ruim 1 miljard euro. NAAR EEN BETER EVENWICHT IN BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN De FNV vindt dat iedereen naar draagkracht dient bij te dragen aan de collectieve voorzieningen en recht heeft op deze voorzieningen. Op dit moment is dit niet het geval. Zelfstandigen dragen beduidend minder belasting af dan werknemers, maar hebben ook minder toegang tot collectieve voorzieningen. Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en dienen risico s zoals arbeidsongeschiktheid en dalende vraag zelf op te vangen. Ook bedrijfskosten (werkkleding, gereedschap, opleiding en vervoer) moeten zelfstandigen zelf dragen. 8 Eerlijk belasten en werk belonen!

10 Dit alles biedt een ongewenste prikkel voor opdrachtgevers om zzp ers op oneigenlijke gronden in te zetten. Werkgeversrisco s worden eenzijdig afgewenteld op zelfstandigen, het ondergraaft de positie van werknemers en holt de sociale zekerheid uit, daardoor komt werk en inkomen van alle werkenden verder onder druk te staan. De FNV vindt dit ongewenst en wil een beter evenwicht in de behandeling van werknemers en zelfstandigen, zowel in de fiscaliteit als in de sociale zekerheid. Het simpelweg wegbezuinigen van de zelfstandigenaftrek lost de problemen voor de (economisch) afhankelijke zelfstandigen en de schijnzelfstandigen niet op. Immers, de zelfstandigenaftrek is niet de enige oorzaak van de toename van het aantal zelfstandigen. Dit komt ook door de behoefte aan flexibiliteit bij zelfstandigen en hun opdrachtgevers. En zeker ook doordat opdrachtgevers erin slagen risico s af te wentelen op zelfstandigen, zonder daarvoor een juiste prijs te betalen. Het verhogen van de arbeidskorting biedt evenwel wel de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek inkomensneutraal aan te passen. De FNV is voor herziening van de ondernemersfaciliteiten als daarmee ondernemerschap wordt gestimuleerd en schijnconstructies worden bestreden. De lasten voor opdrachtgevers zullen meer in balans gebracht moeten worden, zodat bij opdrachtgevers de prikkel verdwijnt om werkenden uit de arbeidsovereenkomst richting het zzp-schap te duwen. Omdat de zelfstandige niet bestaat, en ook sectoren sterk van elkaar verschillen, moet ook in een vereenvoudigd stelsel een zekere mate van specifieke regels mogelijk blijven om de zelfstandigen te faciliteren en recht te doen aan inherente verschillen. Zelfstandigen moeten zich beter kunnen verzekeren tegen risico s van arbeidsongeschiktheid en pensionering. Zo wordt verzekeren de standaard, zodat de risico s voor zelfstandigen en voor de samenleving als geheel worden beperkt. Eerlijk belasten en werk belonen! 9

11 De FNV wil, naast de herziening van de fiscaliteit voor zelfstandigen, dat de jurisdictie van de Belastingdienst wordt ingeperkt. De Belastingdienst schiet soms te ver door in het Horizontaal Toezicht. De Belastingdienst maakt afspraken met grote bedrijven die de randen van de wet opzoeken om ze tegemoet te komen in hun wens om zoveel mogelijk met zzp ers te werken. Door deze zogenaamde rulings ontstaat rechtsongelijkheid. De FNV is voor een sectorale aanpak, maar deze mag er nooit toe leiden dat de Belastingdienst schijnconstructies faciliteert en daarmee (onbedoeld) actief meewerkt aan het uithollen van de loonheffingsgrondslag en het ongerechtvaardigd vergroten van de inkomensverschillen tussen huishoudens en bedrijven. TOESLAGEN Sinds 2006 kent Nederland een serie inkomensafhankelijke toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. De FNV is voorstander van inkomensafhankelijke regelingen, maar op de toeslagen valt wel een en ander aan te merken. De regelingen zijn een gemakkelijk doelwit voor bezuinigingen gebleken, ze zijn niet altijd even effectief, hebben een verstorend effect op de arbeidsmarkt, vormen een administratieve belasting voor huishoudens en de Belastingdienst en ze zijn fraudegevoelig. De FNV vindt dat de doelstellingen van de toeslagen vaak op een betere manier zijn te bereiken. De toeslagen zijn primair bedoeld om basisvoorzieningen betaalbaar en toegankelijk te maken. Dat werkt juist voor de laagste inkomens niet altijd goed. Toeslagen worden soms ergens anders voor gebruikt en bij een verrekening achteraf kunnen mensen in één klap een schuldenprobleem hebben. Daarnaast gebeurt het geregeld dat mensen de toeslag niet aanvragen, waardoor zij veel geld mislopen. Inkomensafhankelijke regelingen blijven noodzakelijk om een evenwichtig inkomensbeleid te voeren en om toegang tot specifieke voorzieningen te garanderen. De toeslagen hebben echter meer nadelen dan voordelen. De FNV vindt dat het toeslageninstrument 10 Eerlijk belasten en werk belonen!

12 alleen gebruikt moet worden als er geen beter alternatief voorhanden is. Dit geldt in elk geval voor de huurtoeslag en het kindgebonden budget. De FNV is van mening dat de kinderopvang een breed toegankelijke basisvoorziening moet zijn, zodat iedereen recht heeft op een minimaal aantal dagdelen kinderopvang. Daarbij dient een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te worden gevraagd. De FNV wil de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet verlagen en het inkomensafhankelijke deel of de Rijksbijdrage vergroten. Hierdoor wordt de zorgtoeslag (grotendeels) overbodig, zonder dat sprake is van onaanvaardbare inkomenseffecten. Voor zover inkomensafhankelijke doeluitkeringen als de toeslagen bestaan, moeten de nadelen zoveel mogelijk worden beperkt. De zorgtoeslag en huurtoeslag kunnen direct worden overgemaakt naar de zorgverzekeraar respectievelijk de verhuurder om betalingsproblemen te verkleinen. 2. BEDRIJFSWINSTEN MEER BELASTEN De FNV wil dat iedereen, huishoudens en bedrijven, die in Nederland gebruik maakt van de voorzieningen die de overheid aanbiedt, naar draagkracht meebetaalt aan deze voorzieningen. De FNV constateert dat de bijdragen van de diverse groepen gebruikers steeds meer uit elkaar gaan lopen, zoals figuur 1 al liet zien. Daar is in onze ogen geen reden voor, immers alle gebruikers maken nog steeds gebruik van de overheidsvoorzieningen. Daarom pleit de FNV voor een rechtvaardigere verdeling van de bijdragen van de diverse groepen. Hierin vinden wij onze leden en de Nederlandse bevolking achter ons. De meerderheid vindt het niet terecht dat bedrijven een lager belastingtarief hebben dan burgers. Bedrijven moeten ook bijdragen aan onderwijs, wegen etc. Eerlijk belasten en werk belonen! 11

13 Terwijl de winsten van bedrijven sterk zijn gestegen in het afgelopen decennium, blijft de opbrengst van de winstbelasting enorm achter. Figuur 3 laat dit zien. Daardoor daalt de betaalde belasting als percentage van de behaalde winst jaar in jaar uit. ONTWIKKELINGEN BEDRIJFSWINSTEN EN VENNOOTSCHAPSBELASTING IN MILJAREN Bedrijfsresultaat Bruto winst Vennootschapsbelasting Exploitatieoverschoot Figuur 3: belasting blijft achter bij bedrijfswinsten Bron: CBS De verklaring van de gelijkblijvende opbrengst van de vennootschapsbelasting ligt voor een deel in de sterk dalende belastingtarieven voor bedrijven. Bedroegen de belastingtarieven voor het bedrijfsleven in 2001 nog 35% respectievelijk 29%, in 2014 liggen de tarieven op 25% respectievelijk 20%. De belastingtarieven zijn dus zeer fors gedaald, in tegenstelling tot de belastingtarieven op arbeid. Aangezien de FNV wil dat iedereen, huishoudens en bedrijven, hun fair share betalen, stelt de FNV voor om de tarieven voor de vennootschapsbelasting weer op het niveau van 2001 te brengen. 12 Eerlijk belasten en werk belonen!

14 Hiermee vervalt de grond voor de MKB-winstvrijstelling voor ondernemers. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een hogere arbeidskorting. De andere verklaring voor de gelijkblijvende opbrengsten van de vennootschapsbelasting is te vinden in de belastingontwijking van internationaal opererende bedrijven. Op steeds grotere schaal zoekt en vindt het bedrijfsleven mogelijkheden om via constructies minder vennootschapsbelasting af te dragen. De verschillende belastingsystemen in Europa sluiten onvoldoende op elkaar aan, terwijl bedrijven wel de mogelijkheid hebben om te kiezen in welk land zij onderdelen van hun omzet, investeringen, rentebetalingen en winsten neer laten slaan. Door handig gebruik te maken van deze opties kunnen bedrijven hun belasting sterk drukken. Dit is de FNV een doorn in het oog. De FNV wil dat de internationale gemeenschap, te beginnen op het niveau van de Europese Unie, spijkerharde afspraken maakt over het belasten van bedrijfswinsten en het inzichtelijk maken van alle fiscale routes. Nederland dient hierin een voortrekkersrol te nemen en zelf het goede voorbeeld te geven door openheid en transparantie te geven over belastingverdragen en rulings en de benodigde wet- en regelgeving voortvarend in te voeren. Daarnaast wil de FNV de vennootschapsbelasting harmoniseren, te beginnen met Europese minimumtarieven op basis van dezelfde grondslag. Alleen zo is de race to the bottom te stoppen. Deze tarieven lopen nu wereldwijd sterk uiteen, zie tabel 1. Door de vennootschapstarieven gelijk te trekken kunnen we de balans tussen bedrijven en huishoudens weer herstellen. En alleen dan komt Nederland af van zijn benaming als belastingparadijs voor bedrijven en kunnen we het vertrouwen van de belastingbetaler in het belastingstelsel weer versterken. Uit de enquête komt naar voren dat er veel steun is voor hetzelfde vennootschapstarief in de EU, zie figuur 4. Eerlijk belasten en werk belonen! 13

15 Tabel 1: internationaal overzicht tarieven vennootschapsbelasting 2014 België Ierland 12.5 Bulgarije 10 Italië 31.4 Denemarken 24.5 Kaaiman Eilanden 0 Duitsland Nederland 25 Frankrijk Spanje 30 Hongarije 19 Verenigde Staten 40 Bron: KPMG IK VIND DAT ALLE LANDEN IN DE EUROPESE UNIE VOOR BEDRIJVEN HETZELFDE PERCENTAGE WINSTBELASING MOETEN HEFFEN. Basis: FNV-leden (n=5091), Gemiddeld Nederland (n=1052) FNV NL Eens 72% 65% Neutraal 10% 18% Oneens 12% 11% Figuur 4: winstbelasting in EU Bron: Totta, 2015 TRANSPARANTIE Vooral multinationals slagen erin om via allerlei ongewenste constructies de belastingaanslag in Nederland sterk te ontwijken. De FNV pleit daarom voor veel meer transparantie bij bedrijven. De FNV stelt voor dat bedrijven in concrete aantallen en euro s in hun jaarverslagen aan gaan geven in welke landen zijn produceren, in welke landen zij hun omzet boeken, waar zij investeren en in welk land zij hoeveel belasting betalen. Ook moeten bedrijven meer inzicht geven in hun vennootschapsstructuur. Het inzicht bieden in de financiële handel en wandel van bedrijven is een onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 14 Eerlijk belasten en werk belonen!

16 HOE STARBUCKS DE BELASTING ONTWIJKT Starbucks heeft in Nederland een grote koffiebranderij staan. De koffiebranderij zet op jaarbasis honderden miljoenen euro s om. De winst die de koffiebranderij jaarlijks maakt is aanzienlijk. De betaalde vennootschapsbelasting blijft echter ver achter bij de winst die de koffiebranderij maakt. Daarvoor gebruikt Starbucks een verdwijntruc. Ieder jaar draagt de koffiebranderij zogenaamde royalty s af aan een BV gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De royalty s zijn een vergoeding voor het gebruiken van het recept voor het maken van echte Starbuckskoffie. De royalty s mogen van de winst worden afgetrokken en pas daarna hoeft Starbucks belasting betalen. Daardoor kan Starbucks de winst stelselmatig drukken en betaalt zij nauwelijks belasting, nog geen 5%. 3. VERBETER DE KWALITEIT VAN DE BELASTINGDIENST Een herziening van het belastingstelsel is zinloos zonder draagvlak en zonder naleving van de belastingregels. De FNV is van mening dat die herziening vooral moet bijdragen aan een eerlijker belastingstelsel om zo het draagvlak te vergroten. Daarnaast moet er ook zekerheid zijn dat de regels goed kunnen worden nageleefd, om te voorkomen dat sommige groepen oneerlijke voordelen kunnen krijgen door belastingen te ontwijken, terwijl goedwillende belastingbetalers soms juist ten onrechte boetes krijgen. Daarbij is de kwaliteit van de belastingdienst van groot belang. De FNV heeft al meermalen gewezen op het feit dat het investeren in naleving van belastingregels de Nederlandse staat veel oplevert. In 2011 kwam de FNV naar buiten met signalen van klokkenluiders over misstanden binnen de belastingdienst. Door die misstanden, grotendeels veroorzaakt door onderbezetting, weten vooral grote bedrijven en louche ondernemers veel belasting te ontwijken. Wij staan hierin niet alleen. Figuur 5 laat zien dat grote delen van de bevolking dit ook als probleem zien. Eerlijk belasten en werk belonen! 15

17 HOE GROOT IS VOLGENS JOU HET PROBLEEM VAN BELASTINGFRAUDE, -ONTWIJKING EN -ONTDUIKING IN NEDERLAND? Basis: FNV-leden (n=5091), Gemiddeld Nederland (n=1052) FNV 11% 26% 54% 8% Nederland 11% 33% 50% 6% (Heel) klein (Heel) groot Niet klein, maar ook niet groot Weet ik niet Figuur 5: belastingmisstanden substantieel probleem Bron: Totta, 2015 We schatten de gemiste jaarlijkse inkomsten op 6 miljard aan directe fraude, 2 miljard aan oninbare belastingschulden en naar schatting 30 miljard door onvoldoende grip op de informele economie. Deze gemiste inkomsten worden ook wel de tax-gap genoemd. De afgelopen jaren is gevraagd om inzicht in de omvang van de tax-gap in Nederland, maar het kabinet weigert tot nu toe de omvang van de tax-gap te berekenen. In diverse andere Europese landen wordt het berekenen van de tax-gap gebruikt wordt om een optimale omvang van de belastingdienst te kunnen vaststellen. Uit een Engelse studie naar de tax-gap voor alle Europese landen blijkt dat Nederland rond de 30 miljard euro per jaar misloopt. Voor een goed functionerend belastingstelsel is het van groot belang dat de belastingmoraal hoog blijft. Nu 85% van de bevolking het idee heeft dat zijzelf meer betalen doordat anderen frauderen met belastingen of belastingen ontwijken, is het noodzakelijk om dit stevig en snel aan te pakken. Anders daalt de belastingmoraal, met alle gevolgen van dien. 16 Eerlijk belasten en werk belonen!

18 Naar aanleiding van het rapport Miljarden voor het oprapen onder medewerkers van de Belastingdienst heeft het huidige kabinet in zijn regeerakkoord vastgelegd extra te willen investeren in controles. Maar door extra bezuinigingen op de publieke sector, waaronder de belastingdienst, wordt deze kabinetsperiode per saldo juist bezuinigd op het personeel en de kwaliteit van de belastingdienst. Tegelijkertijd neemt het aantal ingewikkelde bedrijfsaangiftes steeds verder toe. Telde Nederland aan het eind van de vorige eeuw ondernemingen, vandaag de dag zijn dat er 1,2 miljoen, vier keer zo veel. Aangiftes van ondernemingen worden daarom gemiddeld nog maar eens in de 40 à 50 jaar gecontroleerd. Belastingdienstmedewerkers geven aan dat er nog steeds miljarden voor het oprapen liggen als er meer mensen zijn om het werk te doen. Door de aanhoudende bezuinigingen wordt de naleving van en daarmee het vertrouwen in het huidige belastingstelsel ondermijnd. Binnen een nieuw belastingstelsel moet dat echt anders. Goede naleving levert draagvlak en inkomsten op. De FNV roept dan ook op om, ondersteunt door driekwart van de bevolking, stevig te investeren in de belastingdienst. Op die manier verbetert de naleving en kan worden voorkomen dat sommige groepen oneerlijke vluchtroutes gebruiken, terwijl werkenden steeds meer moeten betalen. 4. GROTE VERMOGENS MEER BELASTEN Iedereen heeft baat bij een bedrag op zijn spaarrekening. Gaat de wasmachine stuk, dan kun je direct een nieuwe kopen. Komt er ineens een hoge rekening, dan kun je je spaarrekening gebruiken. Een appeltje voor de dorst voorkomt dat je direct in de betalingsproblemen komt. Als FNV juichen wij het dan ook van harte toe dat iedereen een spaarpotje heeft voor perioden waarin je geld tekort komt. Daarover hoef je geen belasting te betalen. Als FNV constateren wij dat grote groepen mensen helemaal geen spaarpot hebben. Deze mensen knopen de eindjes iedere maand aan elkaar, voor hen Eerlijk belasten en werk belonen! 17

19 telt iedere euro. Van een gevulde spaarrekening kunnen zij alleen maar dromen. Deze mensen moeten de mogelijkheid krijgen om geld te sparen. Dat wil de FNV bereiken door de belastingen voor mensen met lage en middeninkomens te verlagen en ze wat financiële lucht te geven. De FNV constateert eveneens dat er in Nederland een grote groep mensen is die erg veel geld heeft. Op de spaarrekening, in aandelen en obligaties, in onroerend goed of in luxe goederen. Een kleine groep rijke mensen bezit zelfs meer geld dan miljoenen huishoudens samen. Jaar in jaar uit zien zij hun vermogen stijgen. Deze groep kan meer bijdragen aan de samenleving door meer belasting te betalen over hun grote vermogen. Het gaat daarbij in eerste instantie over het vermogen in box 3. 2 Per persoon is er in Nederland een vrijstelling van euro. Wie minder dan dit bedrag heeft, betaalt geen belasting over zijn vermogen. Wie meer vermogen heeft, betaalt over het meerdere belasting. KLEINE SPAARDER BETAALT MEER BELASTING DAN GROTE BELEGGER De kleine spaarder die op 1 januari op de bank zette en daar jaarlijks rente over ontving heeft in op de bank staan. In tien jaar tijd is het bedrag met 22% gestegen. Over dit rendement heeft de kleine spaarder 32% belasting betaald. De grote belegger die op 1 januari aandelen Shell bezat en jaar in jaar met het dividend dat hij uit zijn aandelen Shell ontving opnieuw aandelen Shell kocht, heeft op 1 januari 2015 bijna aandelen Shell. De waarde van zijn belegging is bijna verdubbeld, van bijna 1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Over dit rendement heeft de grote belegger 19% belasting betaald. De grote belegger betaald dus relatief minder belasting dan de kleine spaarder. 2 Vermogen in Box 3 betreft spaartegoeden, aandelen, obligaties, tweede huis. Geen onderdeel is de eigen woning, het eigen bedrijf of pensioenvermogen. 18 Eerlijk belasten en werk belonen!

20 Internationaal zijn er oproepen om de groeiende kloof in de vermogensverdeling te beperken. Ook in Nederland stijgt de ongelijkheid: de rijkste 10% bezit nu al tweederde van het private vermogen. Er zijn goede redenen om de allerrijksten iets meer te belasten. Mensen die rijker zijn kunnen meer risico nemen dan mensen met weinig vermogen. Daardoor behalen mensen die rijker zijn betere rendementen op hun beleggingen dan mensen die een klein bedrag op hun spaarrekening hebben staan. Het gevolg daarvan is dat de allerrijksten hun vermogen veel sneller zien groeien dan de rest. Toch is het belastingtarief voor iedereen in Nederland gelijk, ongeacht de hoogte van het vermogen. Dat kan eerlijker, door huishoudens met meer dan een half miljoen euro vermogen extra te belasten 3. De FNV wil voor deze groep mensen een belastingtarief op het vermogensrendement invoeren van 2,4%. De FNV wil de opbrengst van de extra belasting op vermogen voor de allerrijksten, de Dagobert Duck-taks - zo n 1,4 miljard euro - gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen. IK VIND DAT ER OVER INKOMEN UIT WERK MINDER BELASTING BETAALD MOET WORDEN EN OVER GROTE VERMOGENS MEER. Basis: FNV-leden (n=5091), Gemiddeld Nederland (n=1052) FNV NL Mee eens 72% 68% Figuur 6: grote vermogens belasten 3 Pensioenen van huishoudens zijn vrijgesteld evenals schadevergoedingen wegens letselschade, seksueel misbruik en oorlogsslachtoffers. Eerlijk belasten en werk belonen! 19

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK Jesse Klaver november 2014 NIEUWE NIVELLERINGSPOLITIEK De kloof tussen arm en rijk in Nederland neemt toe. GroenLinks pleit daarom bij het bezoek van Thomas Piketty aan Nederland

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting.

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting. Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a b c Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar vaste

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige belastingstelsel 7 Werk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Grootverdiener zwaarder belast

Grootverdiener zwaarder belast 4 september 2009 Grootverdiener zwaarder belast AMSTERDAM - De PvdA zint op de terugkeer van een toptarief van 60 procent in de inkomstenbelasting. Het toptarief is nu 52 procent. Acht jaar geleden was

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /04

ALGEMENE ECONOMIE /04 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M 3 benaderingen van het begrip inkomen : F economisch: - nominaal inkomen (in geld uitgedrukt) - reëel

Nadere informatie

De FNV heeft een aantal speerpunten in het inkomensbeleid 2016 met als top 3:

De FNV heeft een aantal speerpunten in het inkomensbeleid 2016 met als top 3: Concept 26 augustus - Inkomensnota FNV 2016 Inleiding en samenvatting Naast de nota arbeidsvoorwaardenbeleid brengt de FNV een nota over het inkomens- en koopkrachtbeleid uit. Beide nota s moeten als een

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Erasmus Open Dag Bachelor 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE PROF. DR. PETER KAVELAARS 05 maart 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Actualia fiscale economie Pagina 2 OPBRENGSTEN 2016 DIRECTE BELASTINGEN 69,9 -

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens Overheid H2 De overheid De grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 2 De Nederlandse overheid Belangrijke

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Miljoenennota 2017 Herstel economie Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Ontwikkelingen (1) Overheidsfinanciën in balans Schuld daalt voor het eerst

Nadere informatie

Belastingen in Nederland: liberaal noch sociaal

Belastingen in Nederland: liberaal noch sociaal 11 Belastingen in Nederland: liberaal noch sociaal Zonder dat iemand er erg in had zijn de lasten op arbeid de laatste jaren sterk omhooggegaan. De vermogende gepensioneerden zijn spekkoper, de jonge tweeverdieners

Nadere informatie

1. Alle belastingplichtigen

1. Alle belastingplichtigen 1. Alle belastingplichtigen Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie Bastiaan van Apeldoorn Partijraad 24/09/16, Amersfoort 30 jaar neoliberalisme: 30 jaar scheefgroei 1. Uit

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Uit het antwoord moet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u?

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u? NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Wat verandert er voor u? De derde dinsdag in september 2017 was een bijzondere Prinsjesdag: een demissionair kabinet, nog geen nieuw regeerakkoord, en toch een paar nieuwe maatregelen.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010)

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) AH 492 2010Z15249 Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) 1 Kent u de techniek 1) waarbij inkomsten van bedrijven zoals Google naar Ierland en vervolgens via Nederland naar

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Memo beperken inkomenseffecten

Memo beperken inkomenseffecten Memo beperken inkomenseffecten Aanleiding De ongerustheid in de samenleving over de effecten van de nieuwe zorgpremie op het koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Kernpunten

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verstegen Najaarsbijeenkomst. Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB

Verstegen Najaarsbijeenkomst. Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB Verstegen Najaarsbijeenkomst Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB Belastingplan 2018 Laatste Miljoenennota kabinet-rutte II Het gaat geweldig met de Nederlandse economie en overheidsfinanciën Economische

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Economie Elementaire economie 3 VWO

Economie Elementaire economie 3 VWO Economie Elementaire economie 3 VWO Les 13 Introductie overheid Ontwerp power point: Henk Douna docent: Jeannette de Beus De komende weken: de overheid Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Veranderingen Belastingstelsel Spanje

Veranderingen Belastingstelsel Spanje Loftsi.nl Veranderingen Belastingstelsel Spanje - 2015 & 2016 De meest relevante fiscale wijzigingen stapsgewijs belicht Inkomstenbelasting Vermogensbelasting Vennootschapsbelasting www.loftsi.nl support@loftsi.nl

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen); Besluit van houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Op de voordracht

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Learning & Development 27 medewerkers die dagelijks bezig zijn met de inhoud van uw vak. 3 Learning & Development Programma Lastenverlichting op arbeid Herziening box

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Bedrijfsleven zijn aandeel laten

Nadere informatie

Jaarlijks bedrag (1000 )

Jaarlijks bedrag (1000 ) Basisinkomen à 1000 in de maand voor 18+-ers, 300 in de maand voor kinderen via Negatieve Inkomstenbelasting Groep aantal Jaarlijks bedrag (1000 ) Totale kosten (Miljard ) 1000000 Volwassenen: 13.474.724

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo 077-354 1050 / 06-2299 4456 secretariaat@knvg.nl www.knvg.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot vwo 2011 - II

Eindexamen economie pilot vwo 2011 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

CPB Notitie 3 oktober 2011. Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP. Op verzoek van de SP

CPB Notitie 3 oktober 2011. Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP. Op verzoek van de SP CPB Notitie 3 oktober 2011 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP Op verzoek van de SP. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie SP Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 205 206 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2849 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie