Datum verslag : 21 januari 2013 Verslagperiode : 25 september januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 185,5 uren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum verslag : 21 januari 2013 Verslagperiode : 25 september 2012-18 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 185,5 uren"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming : het betreft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en Nicolaas Commijs (deel informatie is vastgelegd in niet-openbare verslagen betreffende een natuurlijk persoon) Faillissementsnummer : F 13/12/674; F 13/12/675 en F 13/12/676 Datum uitspraak : 25 september 2012 Uitgesproken op : verzoek van twee schuldeisers de heer J.C.C. Vrinten en de heer D.J. Eisinga Curator : mr. D.V. Meijers-Ploegmakers (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : als omschrijving in de Kamer van Koophandel staat opgenomen financiële holdings en beheermaatschappij : door de boekhouder Robert Vermist zijn er jaarstukken opgemaakt. Of deze stukken correct zijn, wordt onderzocht. Als netto omzet zijn de volgende gegevens vermeld: Netto omzet 2010: EUR 9.600,- (jaarstukken zijn niet gedeponeerd) Netto omzet 2009: EUR ,- : geen personeel; de heer Jellema en de heer Commijs keerden zichzelf wel (regelmatig) bedragen uit, maar waren niet opgenomen op de loonlijst, noch is er sprake van een managementovereenkomst. Datum verslag : 21 januari 2013 Verslagperiode : 25 september januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 185,5 uren Bestede uren totaal : 185,5 uren Saldo faillissementsrekening : EUR ,95 (De Kleine Arion B.V.) Voor de heer Jellema en de heer Commijs worden aparte boedelrekeningen aangehouden, waarvan de vrij te laten bedragen worden voldaan. ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Als bestuurder van De Kleine Arion B.V. staat in het handelsregister vermeld de heer Julius Jellema en als gevolmachtigde is vermeld de heer Robert Maria Vermist. De heer Nicolaas Commijs is voormalig bestuurder en aandeelhouder. Op 25 september 2012 zijn naast De Kleine Arion B.V. ook de heer Julius Jellema privé en de heer Nicolaas Commijs privé in staat van faillissement verklaard. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de oude statutaire namen van De Kleine Arion B.V. als volgt zijn: - De Jong Buitenpost Beheer B.V. - Rainborough Holding B.V. - Shop in a box B.V. Oude handelsnamen zoals vastgelegd zijn: - De Jong Buitenpost Beheer B.V. i.o. - De Jong Buitenpost Beheer B.V. - Rainborough Holding B.V. - Shop in a box B.V. Met ingang van 1 februari 1992 is De Kleine Arion gestart als eenmanszaak. Als oude bedrijfsomschrijving is opgenomen: Beheermaatschappij, in- en verkoop van nieuwe- en tweedehands machines, graafmachines en mijnbouwbenodigdheden, telefonische verkoop (groot- en kleinhandel) in software. Als voormalig (enig) aandeelhouders zijn opgenomen: - De heer Joost Cornelis de Jong - Louis Marcel Rijnberk - Denis Christopher Fennelly - Spaargaren Accountants B.V. - Nicolaas Commijs Als voormalig bestuurders zijn opgenomen: - Joost Cornelis de Jong - Louis Marcel Rijnberk - Clive Anthony Rogers - Denis Cristopher Fennelly - Stephen Bisset Quayle - Spaargaren Accountants B.V. - Nicolaas Commijs - Gerardus Maria Henricus Theresia Cecilia Nijs Uit nadere inventarisatie is gebleken dat er voorafgaand aan het faillissement van De Kleine Arion B.V. diverse andere faillissementen zijn uitgesproken die sterke gelijkenis vertonen met het hier voorliggende feitencomplex. Het betreft onder meer de bedrijven Commijs & Partners en Commijs Woudstra Investment Management B.V. (CW Investment Management B.V.) dat op 16 januari 2006 door de rechtbank Amsterdam is uitgesproken. Als activiteiten van deze laatste onderneming worden vermeld: het geven van consultancy m.b.t. marketing en vermogensbeheer, verstrekken van risicokapitaal, beleggen in onroerend goed/aandelen, financieren van participeren in handelstransacties, speciaal tussen Oostblok en West-Europa

3 Aandeelhouders van deze vennootschap zijn De Kleine Arion B.V. en Owena Beheer, beiden voor 50%. De heer Commijs heeft aangegeven dat hij met De Kleine Arion is gestart. Later zou de heer Jellema zich bij De Kleine Arion hebben gevoegd. Uit de administratie is echter gebleken dat de heer Jellema al betrokken was bij Commijs Woudstra Investment Management B.V. In deze laatste vennootschap werden als gevolg van het eveneens door de rechtbank Amsterdam uitgesproken faillissement geen activiteiten meer verricht. Als vast patroon in al deze faillissementen geldt dat er en dat geldt ook voor De Kleine Arion B.V. - mensen werden gezocht die geld wilden investeren ( deelnemers ). Er werden opvallende constructies gehanteerd. In een intern rapport uit 2009 worden de volgende feiten gepresenteerd: De Kleine Arion B.V. is beherend vennoot in een aantal C.V. s (Nederland) en Ltd s (United Kingdom) waarin projecten zijn of worden ondergebracht. De gelden die een C.V. nodig heeft om het betreffende project ten uitvoer te brengen worden deels door de commanditaire vennoten ingebracht en voor de overige benodigde gelden zoekt De Kleine Arion B.V. financiers die een lening willen verstrekken aan de C.V. Bij het merendeel van de C.V. s worden de projecten ook daadwerkelijk door de C.V. uitgevoerd. Een gering aantal C.V. s betreft pure beleggings-c.v. s. De Kleine Arion B.V. brengt beheersvergoedingen aan de C.V. s en Ltd s in rekening, welke in eerste instantie EUR ,- (C.V. s) respectievelijk EUR ,- (Ltd s) per jaar zullen bedragen. Daarnaast deelt de B.V. voor 50% in de winst van de C.V. s en Ltd s. Door de beheersactiviteiten die De Kleine Arion B.V. verricht en waarvoor zij een vergoeding zal ontvangen van de C.V. s kwalificeert De Kleine Arion B.V. als BTW- ondernemer. Voor zover op dit moment valt te beoordelen zijn echter de beheersvergoedingen nimmer bij de belastingdienst aangegeven. De pure beleggings-c.v s hebben geen recht op aftrek van voorbelasting. Onderzocht wordt nog of niet alle C.V. s pure beleggings-c.v. s zijn. Kort samengevat lijkt de handelwijze van De Kleine Arion B.V. de volgende te zijn. De heer Jean Pascal van Lier en de heer Peter Beekhuyzen traden in de meeste gevallen op als tussenpersoon en brachten de deelnemers in contact met de heer Commijs en de heer Jellema. Letterlijk aan de keukentafel bij de mensen thuis werden de plannen gepresenteerd en werden de mensen overgehaald om geld in te leggen. Er werd de deelnemers voorgehouden dat De Kleine Arion B.V. in staat zou zijn financiering voor hen te verkrijgen. Daarbij zou het gaan om bedragen tot EUR ,-. De C.V. s zijn vennootschappen die zijn aangegaan door commanditaire vennoten met De Kleine Arion als beherend vennoot. In ieder geval zijn de volgende C.V. s opgericht: - HVH Arion C.V.: bij overeenkomst van 16 juli 2008 tussen de heer Vrinten en De Kleine Arion B.V.; - Eisinga Arion C.V.: bij overeenkomst van 16 juli 2008 tussen de heer Eisinga en De Kleine Arion B.V.; - Van Nunen, Wanders & Arion C.V.: bij overeenkomst van 10 september 2008 tussen de heer Van Nunen, de heer Wanders, de heer Van Straten en De Kleine Arion B.V.; - Kalder Arion C.V.: bij overeenkomst van 4 februari 2009 tussen de heer Van den Boomen en De Kleine Arion B.V. Aanleiding voor de oprichting van elk van de C.V. s was een voorstel van De Kleine Arion aan de deelnemers tot belegging van hun vermogen. Het voorstel van De Kleine Arion hield in dat aan iedere deelnemer een lening van EUR ,- ter beschikking zou worden gesteld in ruil voor een inleg van EUR ,-. Deze inleg diende te worden gestort als commanditair

4 kapitaal in een commanditaire vennootschap, waarvan de inlegger commanditaire vennoot zou zijn en De Kleine Arion beherend vennoot. Het met behulp van de lening verkregen geld zou bij wijze van vermogensbeheer worden belegd door De Kleine Arion waarbij de opbrengsten van de beleggingen zou worden verdeeld tussen de commanditaire vennoten van de C.V. s en De Kleine Arion. Aan de op dit moment bekende deelnemers werd verzocht zogeheten businessplannen aan te leveren. Deze businessplannen zouden nodig zijn om de genoemde leningen aan de C.V. s te kunnen verstrekken. De deelnemers werd medegedeeld dat er werd samengewerkt met IGH/Investment Group, een bedrijf in Duitsland en/of Zwitserland vertegenwoordigd door de heer Werner Göbel in samenwerking met diens zoon Michael Göbel. De heer Werner Göbel zou voormalig directeur zijn van een Duitse beleggingsinstelling en daarnaast zeer vermogend zijn. De deelnemers hebben voor zover bekend - de volgende bedragen ingelegd: - de heer Vrinten: EUR ,- (HVH Arion C.V.) - de heer Eisinga: EUR ,- (Eisinga Arion C.V.) - de heer Van Nunen, de heer Wanders en de heer Van Straten: EUR ,- (Van Nunen, Wanders & Arion C.V.) - de heer Van den Boomen: EUR ,- (Kalder Arion C.V.) Er zijn door De Kleine Arion zowel mondeling als schriftelijk talloze toezeggingen gedaan, maar de toegezegde leningen van EUR ,- zijn nimmer verstrekt. De heer Van den Boomen, de heer Wanders, de heer Van Nunen, de heer Van Straten, de heer Vrinten en de heer Eisinga hebben uit hoofde van door hen ingelegde gelden een aantal procedures aangespannen tegen De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Jellema en de heer Commijs teneinde te trachten hun ingelegde gelden terug te krijgen. Zij hebben hier eerst in kort geding en later in een bodemprocedure over geprocedeerd. Bij vonnis in kort geding van 5 februari 2010 heeft de voorzieningenrechter De Kleine Arion als beherend vennoot van de C.V. s geschorst en Vrinten, Eisinga, Van Nunen, Wanders, Van Straten en Eisinga ieder van hun eigen C.V. als waarnemend beherend vennoot benoemd. Tevens heeft de voorzieningenrechter De Kleine Arion veroordeeld tot terugbetaling van een ieders inleg. Bij onherroepelijk vonnis van 7 september 2011 is door de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen. Er is geen hoger beroep ingesteld. De rechtbank heeft als volgt overwogen: De Kleine Arion is haar verplichtingen uit de tussen haar en [de deelnemers] tot stand gekomen overeenkomst van opdracht, die ten grondslag ligt aan de totstandkoming van de C.V. s niet nagekomen. Niet alleen heeft zij de termijn, waarbinnen volgens haar voorstel geld ter beschikking van de C.V. s zou komen, laten verlopen, maar ook heeft zij talloze toezeggingen dat het geld op korte termijn beschikbaar zou komen geschonden. De Kleine Arion is in zee gegaan met een volstrekt onbetrouwbare contractspartij en heeft [de deelnemers] niet deugdelijk geïnformeerd. De toegezegde geldleningen zijn niet verstrekt en tot enige vorm van beleggen met ter beschikking gestelde gelden uit geldlening is het dan ook niet gekomen. Daarbij komt dat De Kleine Arion en de C.V. s niet over een volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereiste vergunning beschikten voor de beoogde beleggingsdiensten. Deze tekortkomingen brengen mee dat [de deelnemers] niet alleen de C.V. s mogen ontbinden, maar ook de overeenkomsten van opdracht die aan de oprichting van de C.V. s ten grondslag liggen. Daarnaast is de handelwijze van De Kleine Arion als onrechtmatig jegens [de deelnemers] te kwalificeren. Zij heeft [de deelnemers] immers ertoe bewogen te investeren in een bedrieglijk beleggingsplan. Jellema en Commijs zijn als bestuurders van De Kleine Arion hiervoor persoonlijk aansprakelijk te houden. Zij zijn de uiteindelijke breinen achter De Kleine Arion en hebben de oplichting bedacht, opgezet en uitgevoerd. Zij zijn persoonlijk betrokken, hebben

5 persoonlijk het vertrouwen van [de deelnemers] gewonnen en hen bewogen met De Kleine Arion in zee te gaan. Op grond van dit vonnis zijn De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs gehouden de ingelegde gelden volledig terug te betalen. Dit komt neer op een totaalbedrag van EUR ,55, nog te vermeerderen met wettelijke rente en (beslag)kosten. De procedure is echter aangespannen door maar 5 deelnemers. De curator kan op dit moment niet vaststellen hoeveel partijen er nog meer gedupeerd zijn. Uit een interne notitie uit de administratie blijkt dat de volgende opzet voor de diverse projecten werd gehanteerd: A). er is voor elke cliënt een eigen commanditaire vennootschap (C.V.) opgericht met als beherend vennoot De Kleine Arion en als stille vennoot de cliënt en/of een door hem aan te wijzen derde; B). de bevoegdheid De Kleine Arion rechtsgeldig te verbinden rust uitsluitend bij De Kleine Arion; C). de stille vennoten storten hun deelnamekapitaal op de bankrekening van deze C.V., die wordt geopend bij ING; D). de tekeningsbevoegdheid op deze rekening ligt bij De Kleine Arion; E). vervolgens worden de bedragen overgemaakt naar de bankrekening van De Kleine Arion in Zwitserland; F). aan de C.V. s wordt vervolgens door De Kleine Arion een lening verstrekt uit te keren op hun eigen rekening bij ING; G). daarna wordt een rekening voor elke C.V. geopend bij een bank in Zwitserland. Op deze rekening worden de opbrengsten van deze lening geboekt; H). tenslotte wordt het door cliënt beschikbaar gestelde deelname kapitaal teruggestort, slechts nadat de lening is terugbetaald. Toegevoegd wordt in deze interne notitie: op deze wijze is ons inziens voor de cliënt de procedure volledig transparant. Navraag door de curator bij de diverse deelnemers geeft aan dat de gehanteerde constructies verre van transparant waren. Of de handelwijze kan worden gekwalificeerd in termen van financiële wetgeving wordt nog nader onderzocht. Feit is dat het toezicht op bemiddelaars in kredietverlening en financiële producten steeds verder wordt aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2011 is de Wet Giraal Effectenverkeer gewijzigd. Beleggers worden op grond van die wet verder beschermd tegen de gevolgen van een faillissement. In artikel 1:1 Wet Financieel Toezicht wordt een ruimere kring van effecten onder de goederenrechtelijke bescherming van de Wet Giraal Effectenverkeer gebracht. De doelstelling van de WFT is om beleggers en spaarders te beschermen tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. Op 1 november 2011 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van de Wet Financieel Toezicht en de Faillissementswet. Op grond van dit voorstel zou De Nederlandsche Bank (DNB) verdergaande bevoegdheden krijgen indien zich ontwikkelingen bij een financiële instelling voordoet die gevaar kunnen opleveren voor beleggers. In ieder geval zijn, zoals uit de administratie blijkt en mede conform toelichting van de heer Jellema en de heer Commijs, de volgende bedrijven opgericht in het kader van dergelijke

6 investeringen. De curator onderzoekt onder meer nader met welk doel de diverse bedrijven zijn opgericht en wat de status is. - De Kleine Arion Ltd. De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. zou zijn opgericht voor iemand uit Amerika die hem en de heer Commijs benaderd zou hebben in verband met het overnemen van bedrijven in Nederland. Volgens de heer Jellema zou dit project nooit van de grond zijn gekomen. - Arion Investment Consultants Ltd. De heer Jellema geeft aan dat deze Ltd. is opgericht samen met de heer Gerry Nijs (voormalig bestuurder van De Kleine Arion B.V.). De heer Nijs zou een fonds hebben willen opzetten in Guernsey, en later in Luxemburg. - Stichting De Kleine Arion De heer Jellema geeft aan dat deze Stichting voor een mevrouw uit Duitsland zou zijn opgericht. Ook dit project zou niet zijn doorgegaan. Uit de statuten van deze Stichting, opgericht door de heer Jellema en de heer Commijs, blijkt dat de doelstelling van deze Stichting is het oprichten en financieren van rechtspersonen die als doelstelling hebben: het bevorderen van het welzijn in het algemeen en van dieren in het bijzonder en/of het aankopen en in standhouden van natuurgebieden. - Arion Financial Management B.V. De heer Jellema en de heer Commijs hebben op dit bedrijf geen toelichting gegeven. - MLA Beheer B.V. De heer Jellema heeft op dit bedrijf geen toelichting gegeven. Volgens de heer Commijs zou hij aan dit bedrijf gelieerd zijn. - Compart N.V. De heer Jellema en de heer Commijs hebben op dit bedrijf geen toelichting gegeven. LTD s: - Cilayama Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om een te realiseren haven in Indonesië. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,- - Herbal Finance Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om het ontwikkelen en produceren van het medicijn Diabetex. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - Solar Sicily Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de ontwikkeling en bouw van een zonne-energie systeem. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - Constantius Energy Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de bouw van een energienetwerk. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,

7 - Jathpropha Development Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aankoop van hectare land in West-Timor en Afrika. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - Palomar Associates Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om het oprichten, financieren en ondersteunen van kleine gezelschappen. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - Didier Leblanc Fine Art Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aan- en verkoop van schilderijen en voorwerpen. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - Palomar International Ltd. De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht bedoeld voor theaterproducties. De Ltd. zou, aldus Jellema, verder nergens toe gediend hebben. - Palladium Netherlands Groep Ltd. De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht nog in de tijd dat hij samenwerkte met de heer Alex Penly. - Global Business Development Group Ltd. De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht voor de heer Peter Beekhuyzen. - Oymapinar Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de ontwikkeling en bouw van een toeristencentrum in Turkije. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. - World Wide Energies Development Ltd. (IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aankoop van generatoren met aansluitend de bouw van een fabriek in Almere. De heer Schevers en de heer Middel waren bij dit project betrokken. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR ,-. C.V. s: De heer Jellema heeft aangegeven dat er een aantal C.V. s zijn opgericht die de heer Göbel zou financieren. - Pola Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat dit een van de C.V. s is, maar dat deze vennootschap nooit zou zijn opgericht. Op 1 mei 2009 is de vennootschap echter wel opgericht met als bedrijfsomschrijving: het exploiteren van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf voor onroerend goed en tevens het restaureren van historische gebouwen. Op 3 februari 2010 is de vennootschap ontbonden. - Joluma Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht

8 - Kalder Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht. - L.O.S. Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht. - KP Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht. - Nipe Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht. - D-Coach Arion C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht. - Nunen-Wanders-Arion C.V. De deelnemers in deze C.V. hebben onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé. - Eisinga-Arion C.V. De deelnemers in deze C.V. hebben onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé. De heer en mevrouw Eisinga hebben uiteindelijk de faillissementen van De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs aangevraagd. - HVH-Arion C.V. De deelnemer in deze C.V. heeft onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé. De heer Vrinten heeft uiteindelijk de faillissementen van De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs aangevraagd. - Abacus C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat deze C.V. is opgericht voor Peter Beekhuyzen. - Planet Business Solutions C.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat in deze C.V. het geld dat is gestort niet is doorgestort aan de heer Göbel, maar dat de gestorte gelden zouden zijn gebruikt voor lopende kosten. Van het bestaan van de volgende C.V. s blijkt uit de administratie van De Kleine Arion. Ook hier onderzoekt de curator nog wat de reden voor mogelijke oprichting is geweest en wat de status is. - Bankras Arion C.V. - AVM Arion C.V. - Bor Arion C.V. - Hama Arion C.V. - FMU Arion C.V. - HBG Arion C.V. - HVM Arion C.V. - JAAK Arion C.V. - NIPE Arion C.V. - Oliekerk Arion C.V

9 - Sanjiao Arion C.V. - Saver Arion C.V. - Smoven Arion C.V. - VGZ Arion C.V. - Witime Arion C.V. Overige bedrijven: - Eldering Advisering v.o.f. De heer Jellema heeft aangegeven dat de vennootschap onder firma is opgericht samen met zijn echtgenoot. Deze vennootschap werd voor diverse doeleinden gebruikt. - Stichting Baju Stichting Baju was volgens de heer Jellema een stichting waar de aandelen van Palomar Theater Producties in werden ondergebracht. - Arion-PSM-Lanvin v.o.f. De heer Jellema heeft aangegeven dat de firma Lanvin wilde uitbreiden in Rusland, maar dat dit nooit van de grond zou zijn gekomen. - IIB Business Support Global B.V. De heer Jellema heeft aangegeven dat IBB staat voor Institute for independent business, een organisatie van adviseurs in Engeland waar je wordt opgeleid om zelfstandig te adviseren aan bedrijven. - Arion Traded Bond Fund - Arion Traded Life Fund Deze twee funds betreft fondsen opgericht in Luxemburg. Een en ander wordt nog nader onderzocht. 1.2 Winst en verlies Uit de door Robert Vermist opgestelde cijfers blijkt het volgende: Resultaat na belasting 2010: -/- EUR ,- Resultaat na belasting 2009: -/- EUR ,- Ook de juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht. 1.3 Balanstotaal Uit de door Robert Vermist opgestelde cijfers blijkt het volgende: Balans per 31 december 2010: EUR ,- Balans per 31 december 2009: EUR ,- Ook de juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht. 1.4 Verzekeringen Er is niet van verzekeringen gebleken. Er hebben zich tot dusver ook geen verzekeringsmaatschappijen gemeld. Opvallend is dat aan de deelnemers was gemeld dat de door hen ingelegde gelden verzekerd zouden zijn. 1.5 Huur Er werd door De Kleine Arion een bedrijfsruimte gehuurd aan de Planetenweg 5, unit C te Hoofddorp. Op datum faillissement was de huur al beëindigd. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat De Kleine Arion nu staat ingeschreven op het adres Camera Obscuralaan 76 te Amstelveen, dat tevens het woonadres van de heer Jellema is

10 1.6 Oorzaak faillissement De veroordelingen zoals opgenomen in het vonnis van 7 september 2011 van de rechtbank Amsterdam hebben direct tot de faillissementen van De Kleine Arion en de heer Jellema en de heer Commijs in privé geleid. Toen de heer Jellema en de heer Commijs niet tot betaling overgingen hebben de deelnemers de drie faillissementen aangevraagd. Toegezegde betalingsafspraken werden niet nagekomen, waarna de drie faillissementen door de rechtbank Amsterdam op 25 september 2012 zijn uitgesproken. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Er was geen personeel in dienst. Op welke basis de heer Jellema en de heer Commijs verloond werden is niet duidelijk. Er zijn geen managementovereenkomsten en tevens arbeidsovereenkomsten ontbreken. Navraag bij de heer Jellema en de heer Commijs leerde dat beiden geld uit de onderneming namen indien daartoe noodzaak was. Opvallend is dat in de grootboekadministratie de betalingen wel vermeld worden met de omschrijving salaris. Ook Robert Vermist, die vanuit zijn eigen B.V. Vermist Investment B.V. aan De Kleine Arion B.V. factureerde, kreeg daarnaast structureel geld uitgekeerd met de daaraan gekoppelde omschrijving salaris. Een en ander wordt nog nader onderzocht. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover op dit moment bekend is De Kleine Arion geen eigenaar van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De Kleine Arion Op datum faillissement zijn er geen bedrijfsmiddelen op naam van De Kleine Arion aangetroffen. De heer Commijs

11 In de inboedel van de heer Commijs werden een aantal kunstvoorwerpen aangetroffen. E.e.a. is in opdracht van de curator door Daan veilingen geïnventariseerd en getaxeerd. De heer Commijs is buiten gemeenschap van goederen - gehuwd. Teneinde een openbare verkoop te voorkomen heeft de echtgenote van de heer Commijs onderhands de goederen gekocht. In hoeverre de echtgenote van de heer Commijs betrokken is geweest bij De Kleine Arion B.V. wordt nog nader onderzocht. De heer Jellema De inboedel van de heer Jellema in gemeenschap van goederen gehuwd - vertoonde geen bovenmatigheden. In hoeverre de echtgenoot van de heer Jellema betrokken is geweest bij De Kleine Arion B.V. wordt nog nader onderzocht. 3.6 Verkoopopbrengst EUR ,-. Deze transactie is vrij van BTW. 3.7 Boedelbijdrage Het bedrag ad EUR ,- is op de boedelrekening bijgeschreven. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De curator onderzoekt nog of er sprake is van ander actief. In een volgend verslag wordt hier mogelijk op teruggekomen Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Van debiteuren is geen sprake. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage

12 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) ING heeft een vordering ingediend van EUR 96,73. Teneinde inzicht in de geldstromen te verkrijgen zijn de nodige afschriften bij ING opgevraagd. Deze zijn nog niet ontvangen. 5.2 Leasecontracten Voor zover bekend niet van toepassing. 5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover bekend niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie Voor zover bekend niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Van een doorstart/voortzetten is geen sprake. 6.2 Financiële verslaglegging De financiële verslaglegging werd verzorgd door zowel Robert Vermist als door Rein Zoethout, werkzaam bij Spaargaren Accountants. Spaargaren Accountants is tevens de accountant geweest die de besloten vennootschap De Kleine Arion B.V. destijds aan de heer Commijs heeft overgedragen. De heer Commijs mocht - als gevolg van eerdere faillissementen - geen eigen vennootschap meer oprichten. Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst

13 6.6 Boedelbijdrage 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen De cijfers over 2009 zijn 4 mei 2010 gedeponeerd. De cijfers over 2010 zijn niet gedeponeerd. Over 2011 zijn de curator geen gegevens verstrekt. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Op dit moment niet bekend. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu De Kleine Arion B.V. een bestaande B.V. betreft onder eerdere handelsnamen De Jong Buitenpost Beheer B.V., Rainborough Holding B.V. en Shop in a box B.V. kan de curator (nog) niet beoordelen of destijds aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator onderzoekt e.e.a. nader. 7.6 Paulianeus handelen De curator onderzoekt e.e.a. nader. 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten : PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren De curator is niet bekend met andere preferentie crediteuren. 8.5 Aantal concurrente crediteuren

14 8.6 Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Voorlopig erkennen nog nader in te dienen vorderingen. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) Er liepen nog twee procedures tegen de heer Jellema en diens echtgenoot in privé. Deze procedures zijn ten aanzien van de heer Jellema als gevolg van het faillissement geschorst. 9.2 Aard procedure E.e.a. wordt nader toegelicht in het niet-openbare deel van het faillissementsverslag van de heer Jellema. 9.3 Stand procedure Geschorst als gevolg van het faillissement. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak Volgt uit het voorgaande Indiening volgend verslag Het volgende verslag volgt over drie maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 21 januari D.V. Meijers-Ploegmakers, curator

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie