Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk versie 20 september 2013 opdrachtnummer datum 20 september 2013 opdrachtgever B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf Sieverdinkweg AT WINTERSWIJK auteur ir. Peter van der Boom.

2 INHOUDSOPGAVE bladzijde INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING INLEIDING Omgeving Onderzoek Grenswaarden 4 2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN Metingen Meteocondities Meetresultaten Bedrijfsactiviteiten Bronvermogensniveaus 10 3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk 3.1 Rekenmodel Geluidoverdracht Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties Geluidbelasting 14 opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina i datum 20 september Maximale geluidniveaus Verkeersaantrekkende werking 15 4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L Ar,LT Maximale geluidniveaus Ruimtelijke inpassing / bestemmingsplan Maatregelen en het BBTprincipe Verkeersaantrekkende werking Trillingen Bouwplannen naastgelegen perceel. 18 BIJLAGEN

3 SAMENVATTING In opdracht van B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving van het bedrijf aan de Sieverdinkweg 16 te Winterswijk. In verband met een bestemmingsplanwijziging wordt onderzocht welke akoestische ruimte het bedrijf nodig heeft en hoe de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 1 datum 20 september 2013 Resultaten Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT t.g.v. alle activiteiten bij het bedrijf bedraagt in de immissiepunten 1 3 en 6 bij de woningen hooguit 52 db(a) overdag, 36 db(a) in de avond en 40 db(a) in de nacht. Daarmee worden de grenswaarden voor het gebied overdag met hooguit 7 db(a) en in de nacht met hooguit 5 db(a) overschreden. De grenswaarden uit de vigerende milieuvergunning worden bij de woningen met hooguit 2 db(a) overschreden, alleen in punt 2. Maatgevende geluidbronnen zijn het zandmengen en het reinigen van de kratten (incl. shovel).tijden de gladheidsbestrijding ligt de geluidbelasting bij de woningen op hooguit 53 db(a) etmaalwaarde (nacht maatgevend) en tijdens het volrijden / legen van het depot op hooguit 52 db(a) dagperiode (toename bij de woningen hooguit 1 db(a). De maximale geluidniveaus L Amax t.g.v. alle activiteiten (laden/lossen en rijden) bedragen in de immissiepunten bij de woningen hooguit 64 db(a) overdag, 65 db(a) in de avond en 65 db(a) in de nacht. Daarmee worden de maximaal te stellen grenswaarden (70/65/60 db(a) in de nacht overschreden t.g.v. de rijbewegingen van de zware voertuigen over route I in de vroege ochtend. Bestemmingsplan In verband met de bestemmingsplanwijziging kan worden geconcludeerd dat het bedrijf meer geluidruimte nodig heeft dan standaard voor dit gebied is gereserveerd. De gemeente stelt (als vergunningverlener) de grenswaarden vast. Daarbij zal het geluidbeleid een belangrijke rol spelen. Bij overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarden (40 45 db(a) etmaalwaarde) zal een afweging worden gemaakt tussen de kosten en technische mogelijkheden voor geluidbeperkende voorzieningen en de daarmee te realiseren geluidwinst. Op basis van deze afweging kan de gemeente afwijkende grenswaarden vaststellen, mits wettelijke maximale waarden niet worden overschreden. Daarbij kunnen de grenswaarden uit de vigerende milieuvergunning een rol spelen (voor zover activiteiten al zijn vergund). Deze milieuvergunning biedt bij de woningen ruimte tot 50 db(a) overdag en 45 db(a) in de avond.

4 Maatregelen Langtijdgemiddelde niveaus Bij B.C.S is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. Vooral het reinigen van kratten en de zandmenger zijn maatgevend en leiden tot een geluidbelasting overdag van meer dan 50 db(a). Geluidbeperkende voorzieningen zijn mogelijk aan de zandmenger in de vorm van afschermingen. Wanneer een 2 m hoge afscherming aan de noordzijde van de tractor (aandrijving zandmenger) wordt geplaatst daalt de geluidbelasting in punt 2 overdag tot 50 db(a). Aan grenswaarden van 50/45/40 db(a) (dag/avond/nacht) kan dan worden voldaan. Als alternatief kan ook worden overwogen om een stillere aandrijving van de zandmenger te realiseren. De daartoe geteste tractoren leiden echter tot een reductie van hooguit 3 db(a) (zie tabel II.3) terwijl een reductie van minimaal 10 db(a) noodzakelijk is. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus in de nacht kunnen alleen worden gereduceerd door: Plaatsing van een afscherming tussen route I en punt 1 (Sieverdinkweg 24) Stapvoets rijden van de voertuigen bijvoorbeeld door aanleg van een drempel opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 2 Om in de nacht aan de eis van 60 db(a) te voldoen is een reductie van de emissie van 5 db(a) nodig. Die kan met (een van) deze voorzieningen worden gerealiseerd. Verkeersaantrekkende werking De 50dB(A)contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting ligt op 28 m van de wegas en de 55dB(A)contour op 13 m. De geluidbelasting op de woningen langs de weg binnen de invloedssfeer van het bedrijf ligt onder de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). datum 20 september 2013 Perceel Sieverdinkweg 24 Op het naastgelegen perceel (van woning Sieverdinkweg 24) kan de geluidbelasting op het grootste deel van het perceel onder de 50 db(a) blijven wanneer de zandmenger ook aan de oostzijde wordt afgeschermd. Dit moet in overleg worden uitgewerkt. Zonder maatregelen ligt de geluidbelasting op dit perceel grotendeels boven de 50 db(a).

5 1 INLEIDING In opdracht van B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving van het bedrijf aan de Sieverdinkweg 16 te Winterswijk. In verband met een bestemmingsplanwijziging wordt onderzocht welke akoestische ruimte het bedrijf nodig heeft en hoe de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt. De activiteiten bij de inrichting omvatten: (Agrarisch) loon en grondverzetwerkzaamheden (op locatie) Verkoop van land en tuinbouwmachines Transport en verhuur van afvalcontainers Inzameling afval op locatie Sloopwerkzaamheden (op locatie) Reiniging van IBC s Handel in zand grond en grind Zand mengen met kleurstof onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer De tekeningen in de bijlagen I en III geven situatieoverzichten van het bedrijf en de omgeving. 1.1 Omgeving Figuur I.1 geeft een overzicht van de locatie. In de nabije omgeving ligt een aantal woningen op 82 m en verder van de inrichting. De omgeving bestaat uit landbouwgebied. bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 3 datum 20 september 2013 Figuur I.1 overzicht locatie.

6 onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 4 Figuur I Onderzoek overzicht locatie in plangebied (zie ook tek 2 in bijlage I, met legenda). De geluidbelasting op de omgeving is bepaald met een rekenmodel als omschreven in hoofdstuk 3. Conclusies en maatregelen zijn gegeven in hoofdstuk 4. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). datum 20 september Grenswaarden De ruimtelijke ordening en het milieubeleid zijn gericht op het handhaven van een goede kwaliteit van het leefmilieu. Concreet gaat het daarbij om: Het beperken van hinder bij omwonenden En borgen van voldoende geluidruimte voor inrichtingen. Daartoe worden de activiteiten gemodelleerd en de geluidbelasting op de omgeving berekend en getoetst aan mogelijke richtwaarden voor dit gebied. Deze richtwaarden zijn afhankelijk van het type gebied, waarbij voor landelijke gebieden lagere waarde gelden dan voor woon en werkgebieden.

7 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (Handreiking) wordt bij de eerste toetsing de grenswaarden uit tabel 4 (hoofdstuk 4, Handreiking) gehanteerd. Afhankelijk van het type gebied (nr 1, 2 of 3) wordt de geluidbelasting van een inrichting in eerste instantie getoetst aan waarden uit deze tabel. Afwijking van deze grenswaarden is mogelijk na bestuurlijke afweging (BA) en op basis van heersende referentieniveaus. Gebruikelijk is om bij vergunningverlening eerst te toetsen aan onderstaande tabel en indien nodig na BA een hogere waarde aan te houden rekening houdend met het referentieniveau. Bij bestaande inrichtingen kan daarbij een maximale waarde van 55 db(a) etmaalwaarde worden aangehouden (nieuwe situaties 50 db(a). Bijlage II geeft een toelichting op de grenswaarden. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer Tabel I.1 Omschrijving Richtwaarden L Ar,LT in db(a) Handreiking Nr. Gebied Dag Avond Nacht landelijke gebieden Stille woonwijk, weinig verkeer Woonwijk in de stad Geluidbeleid gemeente Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft in september 2008 geluidbeleid vastgesteld. Daarin wordt per gebiedstype voorkeurs en grenswaarden aangegeven. Onderstaande figuur geeft daarvan een overzicht. bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 5 datum 20 september 2013 Conform het geluidbeleid van de gemeente Winterswijk zijn de in tabel I.2 aangegeven grenswaarden voor invallende geluidbelasting L Ar,LT op de woninggevels aangehouden. Het betreft hoofdzakelijk agrarisch gebied (conform tekening 1 uit het geluidbeleid) met voorgrenswaarden van 40/35/30 db(a) in de dag/avond/nacht en 5 db(a) hogere grenswaarden.

8 TABEL I.2 Streef en Grenswaarden in db(a) woningen Cf geluidbeleid gemeente Winterswijk 1 periode Tijden L Ar,LT L Amax dag avond nacht 07:0019:00 uur 19:0023:00 uur 23:0007:00 uur 4045 (50) 3540 (45) 3035 (40) Etmaal (50) 1 (tussen haakjes: maximale waarde onder strikte voorwaarden) Vigerende milieuvergunning Onderstaande tabel I.3 geeft een overzicht van de vergunningsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage V. Tabel I.3 Dag (07 19 uur) 1 Avond (19 23 uur) Nacht (23 07 uur) Grenswaarden cf vigerende milieuvergunning woningen / 50 m LAr,lt LAmax onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx 1 voor de periode septoktober inclusief de zaterdagen en zondagen geldt een periode van 06:00 19:00 uur. Verkeersaantrekkende werking De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau L Aeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 db(a) voorkeursgrenswaarde). bladzijde pagina 6 datum 20 september 2013

9 2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN 2.1 Metingen De geluidmetingen op 3 september 2013 zijn verricht en uitgewerkt m.b.v. de volgende apparatuur: de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 (type I) de calibrator, type 4230, een 5 m statief Deze apparatuur wordt regelmatig gecalibreerd en geijkt voor en na iedere meting. Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus L Aeq en de maximale geluidniveaus L Amax. Om de invloed van stoorlawaai te minimaliseren zijn storende geluidbronnen uitgezet dan wel afgeschermd. Het bleek niet nodig meetresultaten te corrigeren voor stoorlawaai. 2.2 Meteocondities Tijdens de metingen waren de meteocondities als volgt: onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx TABEL II.1 Datum periode / tijd Wind / richting [m/s] Overzicht meteocondities Bewolkt [bew.graad] Temperatuur [ o C] neerslag 3/9/13 10:00 11:30 Zw 3 m/s 2/8 25 Nee De bronmetingen vonden alle dicht bij de geluidbronnen plaats zodat ze altijd binnen het meteoraam vallen. Tijdens de metingen waren de installaties representatief in bedrijf. bladzijde pagina 7 datum 20 september Meetresultaten Tabel II.2 geeft een overzicht van de meetresultaten in db(a). Bovendien zijn daarin waar van toepassing de berekende bronvermogensniveaus L wr opgenomen. De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in bijlage II.

10 TABEL II.2: overzicht meetresultaten L i / L Amax in db(a ) bronverm. L WR Meting nr. / bronsituatie L i L Amax in db(a) 6 Reinigen kratten op 18 m Shovel handeling kratten op 12 m Heftruck TCM op 8 m Idem kratten laden op 10 m Kraan Liebherr laden container op 20 m Shovel Werklust laden/lossen zand 10 m / Zand mengen (tract Frat stat) op 6 m Afzuiging II onder kap op 8 m Afzuiging I op dak werkplaats op 11 m Deur werkplaats open tijdens slijpen Zandmengen (tract Fergusson stat) op 6 m Idem New Holland gemiddeld / piek onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 8 datum 20 september Bedrijfsactiviteiten De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit rijbewegingen op het terrein, laad en losactiviteiten (zand, kratten, containers), zandmengen, kratten reinigen en de activiteiten in de werkplaats. De geluidbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar) overeenkomend met de vergunningaanvraag. Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met de opdrachtgever de volgende akoestisch relevante gegevens gehanteerd. Representatieve bedrijfssituatie (RBS) Installaties e.d. De meeste werkzaamheden binnen de inrichting vinden plaats van maandag t/m vrijdag gedurende 8 uur tussen en uur, De werkplaats wordt mechanisch geventileerd. Rekening wordt gehouden met afzuiginstallaties op het daken in de gevel welke tijdens het testen van machines binnen in bedrijf zijn (max 10 min/dag). De deur van de werkplaats kan de hele dag geopend zijn waarbij hooguit 1.5 uur met slijpwerkzaamheden binnen De zandmenginstallatie kan 8 uur per dag in bedrijf zijn. Hooguit 10 min/dag worden machines buiten getest (stationair draaien, gas geven). Transport, laden en lossen Laad en losactiviteiten gebeuren overdag m.b.v. de heftruck (8 uur verspreid over het terrein), shovel t.b.v. de kratten (4 uur effectief), shovel Werklust t.b.v. zand e.d. (ca 1 uur per dag) en de kraan voor het laden van de containers (max 6 uur per dag).

11 onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 9 datum 20 september 2013 Aan en afvoer van materiaal en gereed product vindt plaats over hoofdroute I tussen ca 05:00 23:00 uur; maximaal 62 bewegingen van zware transporten (zware vrachtwagens, shovels, grote tractoren e.d.) etmaal. In de avond en in de nacht (=vroege ochtend) rijden respectievelijk 2 en 10 vrachtwagens over deze route. Over route II rijden overdag 16 zware voertuigen en over route III (opslag/depot) 16 vrachtwagens (heen + terug) De personenwagens/bestelwagens (particulieren afval) volgen hoofdroute I; het gaat in totaal om 30 bewegingen per dag. Route IV (personeel/kantoor) verwerkt dagelijks ca 24 bewegingen waarvan 1 in de avond en 7 in de vroege ochtend (nacht). Ca 20% van de zware voertuigen gebruikt route II tussen 05:00 19:00 uur. De vrachtwagens via route I komen veelal 2 x over de weegbrug en zullen daar in totaal ca 30 minuten stationair draaien. Het manoeuvreren van voertuigen op het achterterrein duurt in totaal ca 30 minuten. Per dag (tussen uur) worden 5 containers verwisseld; dit duurt per container ca 4 minuten. Het storten van afval door particulieren is alleen m.b.t. de piekniveaus relevant. Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie (ABS) Akoestisch relevante afwijkende bedrijfssituaties bestaan uit gladheidsbestrijding; daarbij zullen tractoren & vrachtwagens in de dag, avond en nacht uitrukken (ca 8 bewegingen in elke periode, route I) Incidentele bedrijfssituaties (IBS, maximaal 12 x per jaar) Incidentele activiteiten bestaat uit het inbrengen cq leegrijden van het depot op het achterterrein (via route III), waarbij 1 x per jaar een groot aantal vrachtwagens (40 bewegingen) komt en gaat en de shovel (Werklust) 8 uur actief is. Vooralsnog is de situatie met het vullen/leegrijden van het depot en de gladheidsbestrijding als uitzondering beschouwd. Wanneer het totaal aantal dagen met een uitzondering kan worden beperkt tot 12 per jaar is sprake van een niet representatieve bedrijfssituatie. Zijn het er meer dan gaat het om een regelmatige afwijking. In beide gevallen kunnen afzonderlijke grenswaarden worden vastgesteld. Onderstaande tabel III.3a geeft een overzicht van de activiteiten op het terrein met de duur en de positie op een maatgevende dag. Tabel II.3b geeft een overzicht van de rijbewegingen op het terrein.

12 TABEL II.3a: overzicht Tijdstip en duur Positie Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein Werkplaats afzuiging Werkplaats deur open slijpen Werkplaats deur open gemiddeld Zandmengen Reinigen kratten onder kap 10 min 1.5 uur 6.5 uur 8 uur 4 uur eff A B B Z Kr Heftruck handeling kratten Shovel handeling kratten Shovel werklust zand e.d. Kraan Liebherr containers vullen 8 uur 4 uur eff 1 uur 6 uur H Sk Sz K Containers wisselen Testen tractoren buiten 20 min 10 min C T Uitzonderingssituaties Dag Avond nacht positie Shovel zand en grond 8 uur Sz TABEL II.3b: overzicht Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx Route / type transport dag Avond Nacht etmaal I II III I IV Zware voertuigen Zware voertuigen Vrachtwagens Personenauto s part afval Personenauto s kantoor/pers Uitzonderingssituaties dag Avond Nacht etmaal I Vrachtw/tract.gladheidsbestr III Vrachtw. leegrijden/vullen depot bladzijde pagina 10 datum 20 september Bronvermogensniveaus Gevel en dakconstructies, deuropeningen gebouwen De geluidoverdracht via de gevel en dakvlakken is bepaald, rekening houdend met de gemiddelde geluidniveaus binnen (zie de meetbladen 2 6 in bijlage II), de afmetingen en de luchtgeluidisolatiewaarden van de diverse vlakken. Uitgegaan is van de volgende constructies: dak: Eternit golfplaats gevels: metselwerk (akoestisch nier relevant) deuren&ramen: enkel glas en houten roldeuren Ramen en deuren zijn gesloten tijdens luidruchtige activiteiten binnen, m.u.v. de deur van de werkplaats (zie par 2.4).

13 Stationaire installaties (buiten) De bronvermogens van de relevante stationaire installaties zijn bepaald uit meting van de geluidniveaus daarvan. Tabel II.2 geeft een overzicht daarvan. Mobiele bronnen De transporten worden verzorgd via de routes als aangegeven op de tekeningen in de bijlagen. Voor een langzaam rijdende vrachtwagen geldt een bronvermogensniveau van 103 db(a) met pieken tot 110 db(a) (t.g.v. remmen en optrekken, dichtslaan portieren e.d.). Een manoeuvrerende vrachtwagen heeft een bronvermogen van 99 db(a). Een zwaar landbouwvoertuig heeft een bronvermogen van ca 107 db(a). Daarom is uitgegaan van een gemiddelde waarde voor de zware voertuigen van 105 db(a). Een personenauto heeft een bronvermogen van 90 db(a) met pieken tot 95 db(a). Overzicht De bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage II. Onderstaande tabel II.4 geeft een overzicht van de gehanteerde bronvermogensniveaus. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk TABEL II.4 Bronvermogensniveau L wr in db(a) geluidbron L wr in db(a) Opmerkingen opdrachtnummer Gemiddeld piek vrachtwagen langzaam rijdend ca 10 km/uur, piek remmen e.d. zwaar landbouwvoertuig t.g.v. remmen, optrekken e.d. bestand zwaar voertuig (gemiddeld) gemiddeld 10 km/uur; 13131r1.docx personenauto langzaam rijdend vrachtauto stationair 97 bladzijde pagina 11 wisselen container storten materiaal in container zandmengen archief archief datum 20 september 2013 shovel kratten gemiddeld heftruck kratten gemiddeld shovel werklust zand gem piek door schrapen kraan Liebherr

14 3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE 3.1 Rekenmodel De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn opgenomen: de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus L W 6 immissiepunten bij de 4 meest nabijgelegen woningen en op 50 m van de inrichtingsgrens op 1.5 en 5.0 m boven maaiveld. Bijlage III geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel. Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999) zijn de gevelreflecties in de geluidgevoelige objecten niet in de berekende geluidbelasting verwerkt; berekend zijn derhalve de invallende geluidniveaus. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer Basisformule geluidoverdracht Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerde immissieniveau L i vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluidniveau gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerde immissieniveau L i per bron kan ook worden berekend volgens: L i = L WR D [db(a)] bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 12 datum 20 september 2013 waarin: L WR = het immissierelevante bronvermogensniveau in db(a) D = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL 99 meth. II.8) Modellering en betrouwbaarheid Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de modelleringrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR).

15 3.2 Geluidoverdracht Het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau L Aeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (Agewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens: L Aeqi,LT = L i C b C m C g [db(a)] waarin L i = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities C m = meteocorrectie (0 tot 5 db) afhankelijk van hoogtes en r i C b = bedrijfstijdcorrectie = 10 log T b /T o T o = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of nacht, voor tijden zie normstelling rapport) T b = effectieve bedrijfstijd in die periode C g = 3 db gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 13 datum 20 september 2013 Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal, impulsachtig of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau L Aeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : tonaal of impulsgeluid K = 5 db of muziekgeluid K = 10 db Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau L Ari,LT ) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald: L Ari,LT = L Aeqi,LT + K [db(a)] Het totale beoordelingsniveau L Ar,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus L Ari,LT in de dag, avond of nachtperiode. De beoordelingsperiode (dag, avond of nacht) met het hoogste beoordelingsniveau L Ar,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De etmaalwaarde L etmaal (of B i voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden: L dag L avond + 5 db(a), L nacht + 10 db(a).

16 3.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties De bedrijfstijden voor de installaties e.d. zijn opgenomen in tabel I van bijlage II. Voor de rijbewegingen op het terrein is uitgegaan van langzaam rijdende voertuigen (ca 10 km/uur). De rijroute is verdeeld in deeltrajecten van elk 10 m met een bronpunt in het midden daarvan. Tabel I in bijlage II geeft een overzicht van de bedrijfstijden en correcties C b. 3.4 Geluidbelasting Tabel III.1 geeft een overzicht van de resultaten. Gegeven is de geluidbelasting t.g.v. de installaties en transporten in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) gezamenlijk. Er is geen sprake van tonaal, impulsachtig geluid of muziekgeluid zodat een correctie daarvoor niet is toegepast. TABEL III.1 Langtijdsgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx imm. punten L Ar,LT in db(a) Grenswaarden woningen gebied Punt Adres / positie Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m Max. overschrijding Sieverdinkweg 20 Haverkampst 7/7a Sikkinkweg m west 50 m zuidoost Haverkampst bladzijde pagina 14 TABEL III.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) Uitzonderingssituaties IBS incl RBS imm. punten Depot leegrijden/vullen gladheidsbestrijding datum 20 september 2013 Punt Adres / positie Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m 1 Sieverdinkweg Haverkampst 7/7a Sikkinkweg m west m zuidoost Haverkampst

17 3.5 Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus kunnen worden bepaald uit de immissieniveaus (L i waarden) in de immissiepunten. Deze L i waarden zijn echter gebaseerd op de gemiddelde bronvermogens van bijvoorbeeld voertuigen. Piekbronniveaus t.g.v. deze geluidbronnen kunnen hoger liggen dan de gemiddeld waarden. Daarom moet deze eventuele verhoging nog worden verdisconteerd bij berekening van de piekniveaus. Onderstaande tabel III.3 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus L Amax. Deze waarden worden bepaald door de hoogste van de onderstaande L i waarden uit de berekeningen: t.g.v. vrachtwagenbewegingen verhoogd met 7 db(a) t.g.v. het remmen cq optrekken van vrachtwagens (gemiddeld bronvermogen 103 db(a), piekbronvermogen 110 db(a)). t.g.v. passages van voertuigen. t.g.v. het laden en lossen (piekbronvermogen db(a)). Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de meteocorrectie op de L i waarden vereist (L i wordt verminderd met C m ). onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk TABEL III.3 immissiepunten Maximaal geluidniveau L Amax in db(a) Dag avond nacht 1.5 m 5.0 m 5.0 m opdrachtnummer Sieverdinkweg 20 Haverkampst 7/7a Sikkinkweg bestand 13131r1.docx m west 50 m zuidoost Haverkampst bladzijde pagina 15 datum 20 september Verkeersaantrekkende werking De ligging van de 50 db(a) contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting is bepaald met rekenmethode I, uitgaande van de voertuigbewegingen als genoemd in hoofdstuk 2. Uitgegaan is van een evenredig verkeersverdeling in noordelijke en zuidelijke, oostelijke en westelijke richting. De 50dB(A)contour ligt dan op ** m van de wegas. Een toelichting en de berekeningen zijn gegeven in bijlage IV.

18 4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN 4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L Ar,LT Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT t.g.v. alle activiteiten bij het bedrijf bedraagt in de immissiepunten 1 3 en 6 bij de woningen hooguit 52 db(a) overdag, 36 db(a) in de avond en 40 db(a) in de nacht. Daarmee worden de grenswaarden voor het gebied overdag met hooguit 7 db(a) en in de nacht met hooguit 5 db(a) overschreden. De grenswaarden uit de vigerende milieuvergunning worden bij de woningen met hooguit 2 db(a) overschreden, alleen in punt 2. Maatgevende geluidbronnen zijn het zandmengen en het reinigen van de kratten (incl. shovel). Tijden de gladheidsbestrijding ligt de geluidbelasting bij de woningen op hooguit 53 db(a) etmaalwaarde (nacht maatgevend) en tijdens het volrijden / legen van het depot op hooguit 52 db(a) dagperiode (toename bij de woningen hooguit 1 db(a). onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus L Amax t.g.v. alle activiteiten (laden/lossen en rijden) bedragen in de immissiepunten bij de woningen hooguit 64 db(a) overdag, 65 db(a) in de avond en 65 db(a) in de nacht. Daarmee worden de maximaal te stellen grenswaarden (70/65/60 db(a) in de nacht overschreden t.g.v. de rijbewegingen van de zware voertuigen over route I in de vroege ochtend. 4.3 Ruimtelijke inpassing / bestemmingsplan In verband met de bestemmingsplanwijziging kan worden geconcludeerd dat het bedrijf meer geluidruimte nodig heeft dan standaard voor dit gebied is gereserveerd. datum 20 september 2013 De gemeente stelt (als vergunningverlener) de grenswaarden vast. Daarbij zal het geluidbeleid een belangrijke rol spelen. Bij overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarden (40 45 db(a) etmaalwaarde) zal een afweging worden gemaakt tussen de kosten en technische mogelijkheden voor geluidbeperkende voorzieningen en de daarmee te realiseren geluidwinst. Op basis van deze afweging kan de gemeente afwijkende grenswaarden vaststellen, mits wettelijke maximale waarden niet worden overschreden. Daarbij kunnen de grenswaarden uit de vigerende milieuvergunning een rol spelen (voor zover activiteiten al zijn vergund). Deze milieuvergunning biedt bij de woningen ruimte tot 50 db(a) overdag en 45 db(a) in de avond.

19 4.4 Maatregelen en het BBTprincipe Langtijdgemiddelde niveaus Bij B.C.S is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. Vooral het reinigen van kratten en de zandmenger zijn maatgevend en leiden tot een geluidbelasting overdag van meer dan 50 db(a). Geluidbeperkende voorzieningen zijn mogelijk aan de zandmenger in de vorm van afschermingen. Wanneer een 2 m hoge afscherming aan de noordzijde van de tractor (aandrijving zandmenger) wordt geplaatst daalt de geluidbelasting in punt 2 overdag tot 50 db(a). Figuur 5 in bijlage III geeft de locatie van dit scherm. Onderstaande tabel IV.1 geeft de geluidbelasting op basis van deze maatregel. Aan grenswaarden van 50/45/40 db(a) (dag/avond/nacht) kan dan worden voldaan. TABEL IV.1 imm. punten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) L Ar,LT in db(a) onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 17 datum 20 september 2013 Punt Adres / positie Dag 1.5 m 1 Sieverdinkweg Haverkampst 7/7a 48 3 Sikkinkweg m west m zuidoost 54 6 Haverkampst 9 43 avond 5.0 m nacht 5.0 m De kosten van de afschermende voorzieningen bij de zandmenger bedragen ca 4000,, gebaseerd op een richtprijs voor afschermingen van ca 200, per m 2. scherm. De totale schermlengte en hoogte bedraagt respectievelijk 10 en 2 m. Als alternatief kan ook worden overwogen om een stillere aandrijving van de zandmenger te realiseren. De daartoe geteste tractoren leiden echter tot een reductie van hooguit 3 db(a) (zie tabel II.3) terwijl een reductie van minimaal 10 db(a) noodzakelijk is Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus in de nacht kunnen alleen worden gereduceerd door: Plaatsing van een afscherming tussen route I en punt 1 (Sieverdinkweg 24) Stapvoets rijden van de voertuigen bijvoorbeeld door aanleg van een drempel

20 Om in de nacht aan de eis van 60 db(a) te voldoen is een reductie van de emissie van 5 db(a) nodig. Die kan met (een van) deze voorzieningen worden gerealiseerd. 4.5 Verkeersaantrekkende werking De 50dB(A)contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting ligt op 28 m van de wegas en de 55dB(A)contour op 13 m. De geluidbelasting op de woningen langs de weg binnen de invloedssfeer van het bedrijf (zie bijlage IV) ligt onder de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). Gezien de bouwkundige staat van de woningen kan worden uitgegaan van een geluidwering van de gevels van minimaal 20 db(a), waarmee de binnenniveaus van de woningen aan de wettelijke eis van 35 db(a) kunnen voldoen. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer bestand 13131r1.docx 4.6 Trillingen Er zijn geen installaties bij het bedrijf die relevante trillingen veroorzaken. Bovendien liggen de woningen voldoende ver van de locatie om naar verwachting geen trillingshinder dan wel schade aan gebouwen te ondervinden (conform de trillingsrichtlijnen SBRA en B). 4.7 Bouwplannen naastgelegen perceel. De figuren 5 en 6 in bijlage III geven de geluidcontouren op 1.5 m hoogte op het naastgelegen perceel (van woning Sieverdinkweg 20). Daar kan de geluidbelasting op het grootste deel van het perceel onder de 50 db(a) blijven wanneer de zandmenger ook aan de oostzijde wordt afgeschermd. Dit moet in overleg worden uitgewerkt. bladzijde pagina 18 Zonder maatregelen ligt de geluidbelasting op dit perceel grotendeels boven de 50 db(a). datum 20 september 2013 Ir. Peter van der Boom.

21 Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer datum 20 september 2013 opdrachtgever B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf Sieverdinkweg AT WINTERSWIJK Tekening nr versiedatum 1 9 sept sept auteur ir. Peter van der Boom.

22 tekening 1 projectnummer schaal versie : 9 sept 2013 Situatieoverzicht B.C.S loon/grondverzetbedrijf Winterswijk 4 immissiepunt

23 tekening 2 schaal projectnummer : versie : 6 september 2013 Situatieoverzicht plangebied

24 TABEL II.3a: overzicht Tijdstip en duur Positie Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein Werkplaats afzuiging 10 min A Werkplaats deur open slijpen 1.5 uur B Werkplaats deur open gemiddeld 6.5 uur B Zandmengen 8 uur Z weegbrug Reinigen kratten onder kap Heftruck handeling kratten 4 uur eff 8 uur Kr H Shovel handeling kratten 4 uur eff Sk Shovel werklust zand e.d. 1 uur Sz Kraan Liebherr containers vullen 6 uur K Containers wisselen 20 min C Testen tractoren buiten 10 min T Uitzonderingssituaties Dag Avond nacht positie route II A route IV Shovel zand en grond 8 uur Sz TABEL II.3b: overzicht Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) Kratten reinigen T B A Route / type transport dag Avond Nacht etmaal I II III Zware voertuigen Zware voertuigen Vrachtwagens H Sk Kr I IV Personenauto s part afval Personenauto s kantoor/pers Uitzonderingssituaties dag Avond Nacht etmaal Vrachtw/tractoren gladheidsbestr zandmenger Z route I C H K Sz H C H 1 containers Sz zand/grond Sz route III tekening 3 projectnummer schaal versie : 9 sept 2013 Sz Situatieoverzicht B.C.S loon/grondverzetbedrijf Winterswijk S 4 immissiepunt

25 Bijlage II Metingen en uitgangspunten bedrijfsduurcorrecties opdrachtnummer datum 20 september 2013 opdrachtgever B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf Sieverdinkweg AT WINTERSWIJK Reken\infoBlad nr versiedatum 1 9 sept sept sept sept sept sept 2013 auteur ir. Peter van der Boom.

26 Toelichting geluidemissie vrachtverkeer In veel situaties speelt vrachtverkeer een belangrijke rol bij bepaling van de geluidbelasting op de omgeving. Aan rijdende vrachtwagens zijn veel geluidmetingen verricht. Buro Peutz & Associes b.v.(rapport RA 7301 d.d. 14 juni 1999) heeft onderzoek verricht naar de geluidemissie van vrachtwagens en komt op een waarde van ca db(a) bij rijsnelheden van km/uur, d.w.z. op de meeste inrichtingsterreinen (sneller is meestal niet verantwoord cq mogelijk). Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de meetresultaten bij (in totaal) 492 vrachtwagens, meest in de periode na Bij een snelheid 0 draait de vrachtwagen stationair. Vrachtwagens afgeleverd na 1996 zijn van het type L bronvermogensniveau [dba] middelzw are zw are zw are met Lkeuring zw are zonder Lkeuring z w a r e r u s tig r ijd e n rijsnelheid [km/uur] De meetgegevens van Peutz en ons buro leiden tot de waarden in onderstaande tabel, uitgaande van snelheden tussen de km/uur. onderwerp Akoestisch onderzoek BCS Winterswijk opdrachtnummer TABEL Bronvermogensniveau L w in db(a) geluidbron L w in db(a) opmerkingen vrachtwagen langzaam rijdend vrachtwagen maximaal remmen vrachtwagen manoeuvreren vrachtwagen stationair ca km/uur remlucht, dichtslaan portieren e.d. gemiddeld 5 10 km/uur bestand 13131r1.docx bladzijde pagina 2

27 Berekening bedrijfsduurcorrecties Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II tabel 1 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen nr bronnen route snelheid Cb [db] route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht zware voertuigen I , ,1 33,4 29,4 zware voertuigen II 9 84, ,0 vrachtwagens zand ed III , ,9 pers. auto's partic afval I , ,3 personenauto's kantoor/pers IV 4 33, ,6 36,8 31,4 installaties # bron bedrijfsduur totaal bedrijfsduur per bronp bedrijfsduurcorrectie opmerkingen punten [uren] [uren] Cb [db] dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht werkplaats deur open gem 1 6, , ,7 idem tijdens slijpen 1 1, , ,0 reinigen kratten effectief ,8 afzuigingen werkplaats 1 0, , ,6 containers wisselen 5 0, , ,6 heftruck kratten ,8 shovel kratten effectief ,8 kraan containers ,0 shovel zand/grind ed , ,8 weegbrug vrachtw stat 1 0, , ,8 vrachtwagens manoeuvr 2 0, , ,8 zandmengen ,8 testen tractoren e.d. NW 1 0, , ,6 Toelichting de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt: Cb = 10 log{ (l x n)/(v x T x N)} waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in db l = routelengte n = aantal verkeersbewegingen v = rijsnelheid in m/s T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld. en voor de vaste installaties Cb = " 10 log { t / T}" waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in db t = bedrijfsduur van de bron in sec T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

28 Overzicht bronvermogens Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 1 opmerkingen uit eigen archief/ meetgegevens Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Oktaafbanden (Hz) catalogus nummer dba aanvulling vrachtwagen stil ,0 80,0 80,0 91,0 95,0 98,0 98,0 91,0 80,0 102,7 onderzoek Peutz traktor gemiddeld ,0 82,0 96,0 96,0 99,0 100,0 103,0 95,0 106,9 metingen zwaar landbouwvoertuig ,0 80,0 98,0 100,0 102,0 98,0 103,0 90,0 107,7 metingen personenauto gem. langz rijden 82 64,0 70,0 76,0 78,0 82,0 85,0 84,0 80,0 70,0 89,7 storten metaal in container (piek) 60 81,0 87,0 99,0 111,0 114,0 113,0 111,0 113,0 102,0 119,6 halen/brengen container 48 76,0 82,0 85,0 92,0 96,0 102,0 95,0 84,0 104,0 metingen gemeten autodemontagebedrijf Maatman; tijdsduur 2 min 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 bronsterkte LW [dba] 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 vrachtwagen stil 2005 traktor gemiddeld zwaar landbouwvoertuig personenauto gem. langz rijden storten metaal in container (piek) halen/brengen container dba oktaafband [Hz]

29 Overzicht bronvermogens Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 1a opmerkingen uit eigen archief/ meetgegevens Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Oktaafbanden (Hz) vrachtwagen stationair gemiddeld zware vrachtwagen remmen/optrekken zware vrachtwagen manoeuvreren catalogus nummer dba 39 65,0 71,0 79,0 86,0 92,0 94,0 88,0 80,0 75,0 97, ,0 80,0 92,0 92,0 103,0 103,0 107,0 96,0 75,0 109, ,0 73,0 78,0 84,0 87,0 93,0 97,0 87,0 75,0 99,2 aanvulling gemeten gemiddeld metingen gemiddeld metingen ,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 bronsterkte LW [dba] 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 vrachtwagen stationair gemiddeld zware vrachtwagen remmen/optrekken zware vrachtwagen manoeuvreren 45,0 40, dba oktaafband [Hz]

30 Overzicht bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par ) Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 2 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Bronpositie reinigen kratten Naam belast onder kap 3 x reflecties afstand tot bron 18,0 m bronhoogte 2 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 37,0 46,0 56,0 64,0 68,0 71,0 74,0 71,0 65,0 78,0 Dgeo (afstandscorr.) 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,2 par D bodem 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 L WR 64,1 73,1 85,1 93,1 97,1 100,2 103,2 100,4 95,3 107,3 Bronpositie shovel laden kratten Naam belast afstand tot bron 12,0 m bronhoogte 1,5 m meethoogte 1.5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 32,0 55,0 60,0 63,0 66,0 69,0 70,0 63,0 56,0 74,4 Dgeo (afstandscorr.) 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 58,6 81,6 90,6 93,6 96,6 99,6 100,7 93,8 87,4 105,0 Bronpositie heftruck TCM laden manoeuvreren Naam belast afstand tot bron 8,0 m bronhoogte 2 m meethoogte 1.5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 16,0 59,0 54,0 67,0 67,0 68,0 70,0 60,0 50,0 74,5 Dgeo (afstandscorr.) 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 39,1 82,1 81,1 94,1 94,1 95,1 97,1 87,2 77,6 101,6 Bronpositie heftruck TCM laden/lossen Naam belast afstand tot bron 10,0 m bronhoogte 2 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 33,0 42,0 46,0 53,0 55,0 56,0 57,0 50,0 42,0 62,0 Dgeo (afstandscorr.) 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 58,0 67,0 75,0 82,0 84,0 85,0 86,1 79,2 71,7 91,0

31 Overzicht bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par ) Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 3 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Bronpositie kraan Liebherr laden containers Naam belast gemeten piek + 6 db(a) afstand tot bron 20,0 m bronhoogte 2 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 30,0 49,0 56,0 61,0 63,0 63,0 62,0 57,0 48,0 69,0 Dgeo (afstandscorr.) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,2 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 61,0 80,0 91,0 96,0 98,0 98,1 97,1 92,4 84,2 104,0 Bronpositie shovel laden zand gemiddeld Naam belast afstand tot bron 10,0 m bronhoogte 1,5 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 29,0 49,0 59,0 63,0 67,0 70,0 69,0 64,0 54,0 74,6 Dgeo (afstandscorr.) 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 54,0 74,0 88,0 92,0 96,0 99,0 98,1 93,2 83,7 103,6 Bronpositie shovel laden zand piek (schrapen) Naam belast afstand tot bron 10,0 m bronhoogte 0,5 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 28,0 50,0 66,0 76,0 80,0 87,0 84,0 78,0 65,0 89,8 Dgeo (afstandscorr.) 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 53,0 75,0 95,0 105,0 109,0 116,0 113,1 107,2 94,7 118,9 Bronpositie zandmengen met kleine tractor (frat DT 9090) Naam afstand tot bron 6,0 m bronhoogte 1 m meethoogte 1,5 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 32,0 59,0 63,0 71,0 77,0 79,0 82,0 72,0 64,0 85,1 Dgeo (afstandscorr.) 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 52,6 79,6 87,6 95,6 101,6 103,6 106,6 96,7 89,0 109,7

32 Overzicht bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par ) Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 4 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Bronpositie afzuiging II werkplaats (onder kap) Naam belast afstand tot bron 8,0 m bronhoogte 5 m meethoogte 2,0 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 16,0 35,0 54,0 59,0 65,0 65,0 61,0 53,0 42,0 69,5 Dgeo (afstandscorr.) 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,2 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 39,1 58,1 81,1 86,1 92,1 92,1 88,2 80,4 70,3 96,6 Bronpositie afzuiging I werkplaats op dak Naam belast afstand tot bron 11,0 m bronhoogte 7 m meethoogte 3,0 m terrein hard (2)/zacht(0) 2 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L p (gemeten in dba) 14,0 26,0 39,0 46,0 50,0 49,0 46,0 43,0 34,0 54,6 Dgeo (afstandscorr.) 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 D lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 par D bodem 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 L WR 39,8 51,8 68,8 75,8 79,8 78,9 75,9 73,0 64,6 84,5

33 Aangepast meetvlak bronsterkteberekening (methode II.3 & ILHR1301) Project : B.C.S Winterswijk d.d. 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 5 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Omschrijving vlak open deur werkplaats tijdens slijpen Oppervlakte S [m 2 ] 10,0 Richtingsindex D I 0 nabijheidsv corr dlf 3 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L pbi [dba] 37,0 53,0 55,0 66,0 73,0 84,0 85,0 86,0 84,0 10*log S 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 richtingsindex L w [dba] 44,0 60,0 62,0 73,0 80,0 91,0 92,0 93,0 97,0 Omschrijving vlak opening reinigen kratten Oppervlakte S [m 2 ] 100,0 Richtingsindex D I 0 nabijheidsv corr dlf 3 Oktaafbanden (Hz.) dba aanvulling L pbi [dba] 58,0 68,0 76,0 80,0 83,0 86,0 83,0 77,0 90,0 10*log S 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 richtingsindex L w [dba] 75,0 85,0 93,0 97,0 100,0 103,0 100,0 94,0 107,0

34 Bronsterkteberekening geluidoverdracht gebouwen (methode II.7 & ILHR1301) Project : B.C.S Winterswijk 9sep13 Projectnummer: bijlage: II blad: 6 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen Omschrijving gevelvlak open deur werkplaats (gemiddeld) Kierfactor gevel [db] 50 geen kieren Isolatie gevel R a [dba] 0,0 Oppervlakte tot S [m 2 ] 9,0 Richtingsindex D I 0 Diffusiecorrectie C d 4 oppervlak Geluidspectrum 28 metaalbewerking (gem) Geluidniveau L p [dba] 75,0 Oktaafbanden (Hz.) m dba aanvulling binnenniveau L pbi 51,8 61,8 66,8 69,8 69,8 66,8 61,8 8 75,0 Geluidisolatie R1 9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 open gat Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 geen vlak geen vlak geen vlak R totaal incl. kieren 4 5,0 bronverm. vlak L w 9 61,3 67,3 72,3 75,3 75,3 72,3 67,3 8 80,6 Omschrijving gevelvlak dak onder reinigen Kierfactor gevel [db] 50 geen kieren Isolatie gevel R a [dba] 20,7 Oppervlakte tot S [m 2 ] 100,0 Richtingsindex D I 0 Diffusiecorrectie C d 4 oppervlak Geluidspectrum 0 eigen meting Geluidniveau L p [dba] 90,0 Oktaafbanden (Hz.) m dba aanvulling binnenniveau L pbi 58,0 68,0 76,0 80,0 83,0 86,0 83,0 77,0 90,0 Geluidisolatie R ,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 24,0 29,0 20,0 6 mm Eternitgolfplaat; geen afdichting Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 geen vlak Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Geluidisolatie R ,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 geen vlak geen vlak R totaal incl. kieren 14,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 24,0 29,0 bronverm. vlak L w ,0 66,0 73,0 76,0 79,0 82,0 75,0 64,1 85,3

35 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 6 LAeq = 77.8 db(a) LAmax = 86.0 db(a) LAmin = 75.9 db(a) 90 db Sep10s_006.slmdl T.H. (09/03/13 10:48:51) TH Spectrum Leq A 03Sep10s_006.slmdl T.H. (09/03/13 10:48:51) TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_006.slmdl T.H. (09/03/13 10:48:51) Short Leq 03Sep10s_006.slmdl T.H. (09/03/13 10:48:51) Leq (A) 86 dba :48:51 h.m.s. 10:49:07 10:49:23 10:49:39

36 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 7 LAeq = 74.3 db(a) LAmax = 82.2 db(a) LAmin = 59.0 db(a) 80 db Sep10s_007.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_007.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_007.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_007.slmdl T.H. Leq (A) 84 dba :51:03 h.m.s. 10:51:19 10:51:35

37 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 8 LAeq = 70.1 db(a) LAmax = 73.1 db(a) LAmin = 59.6 db(a) 70 db Sep10s_008.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_008.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_008.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_008.slmdl T.H. Leq (A) 74 dba :53:26 h.m.s. 10:53:28 10:53:30 10:53:32 10:53:34 10:53:36 10:53:38

38 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 9 LAeq = 73.9 db(a) LAmax = 76.1 db(a) LAmin = 70.9 db(a) 80 db Sep10s_009.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_009.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_009.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_009.slmdl T.H. Leq (A) 76 dba :53:45 h.m.s. 10:53:45 10:53:46 10:53:47 10:53:48 10:53:49 10:53:49

39 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 10 LAeq = 61.7 db(a) LAmax = 72.0 db(a) LAmin = 51.9 db(a) 70 db Sep10s_010.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_010.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_010.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_010.slmdl T.H. Leq (A) 72 dba :54:33 h.m.s. 10:54:49 10:55:05 10:55:21 10:55:37 10:55:53 10:56:09

40 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 11 LAeq = 68.6 db(a) LAmax = 74.3 db(a) LAmin = 65.7 db(a) 70 db Sep10s_011.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_011.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_011.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_011.slmdl T.H. Leq (A) 76 dba :57:37 h.m.s. 10:57:53 10:58:09 10:58:25 10:58:41 10:58:57

41 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 12 LAeq = 74.5 db(a) LAmax = 89.3 db(a) LAmin = 63.9 db(a) 90 db Sep10s_012.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep10s_012.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep10s_012.slmdl T.H. Short Leq 03Sep10s_012.slmdl T.H. Leq (A) 90 dba :59:37 h.m.s. 10:59:53 11:00:09 11:00:25 11:00:41

42 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 13 LAeq = 85.1 db(a) LAmax = 86.2 db(a) LAmin = 84.4 db(a) 90 db Sep11s_013.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_013.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_013.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_013.slmdl T.H. Leq (A) 86 dba :03:54 h.m.s. 11:04:10 11:04:26

43 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 14 LAeq = 69.2 db(a) LAmax = 69.7 db(a) LAmin = 68.7 db(a) 70 db Sep11s_014.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_014.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_014.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_014.slmdl T.H. Leq (A) 69.6 dba :07:45 h.m.s. 11:07:47 11:07:49 11:07:51 11:07:53 11:07:55 11:07:57

44 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 15 LAeq = 54.5 db(a) LAmax = 67.0 db(a) LAmin = 50.8 db(a) 70 db Sep11s_015.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_015.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_015.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_015.slmdl T.H. Leq (A) 68 dba :08:48 h.m.s. 11:09:04 11:09:20

45 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 16 LAeq = 91.0 db(a) LAmax = 95.0 db(a) LAmin = 81.2 db(a) 100 db Sep11s_016.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_016.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_016.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_016.slmdl T.H. Leq (A) 96 dba :11:29 h.m.s. 11:11:45 11:12:01

46 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 17 LAeq = 84.5 db(a) LAmax = 85.1 db(a) LAmin = 84.2 db(a) 90 db Sep11s_017.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_017.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_017.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_017.slmdl T.H. Leq (A) 85.1 dba :15:44 h.m.s. 11:16:00 11:16:16

47 project: projectnummer: meting: Datum B.C.S Winterswijk meting 18 LAeq = 81.5 db(a) LAmax = 82.0 db(a) LAmin = 81.1 db(a) 80 db Sep11s_018.slmdl T.H. TH Spectrum Leq A 03Sep11s_018.slmdl T.H. TH Spectrum Max (A) A Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Hz db db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Hz K 2K 4K 8K 03Sep11s_018.slmdl T.H. Short Leq 03Sep11s_018.slmdl T.H. Leq (A) 82 dba :18:55 h.m.s. 11:19:11 11:19:27

48 Bijlage III Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten Opdrachtnummer datum 20 september 2013 opdrachtgever B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf Sieverdinkweg AT WINTERSWIJK Berekeningen versiedatum Figuur 1 9 sept 2013 Figuur 2 9 sept 2013 Figuur 3 9 sept 2013 Figuur 4 9 sept 2013 Figuur 5 9 sept 2013 Figuur 6 9 sept 2013 Invoergegevens 9 sept 2013 Rekenresultaten 9 sept 2013 auteur ir. Peter van der Boom.

49

50

51

52

53

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen Akoestisch onderzoek nieuwe parkeerplaats Zwikkelaarsplein te Eibergen Versie 9 mei 2011 opdrachtnummer 11-076 datum 9 mei 2011 opdrachtgever Becedo Vastgoed Groep b.v. Postbus 71 7000 AB DOETINCHEM 0316-229

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011

Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011 Akoestisch onderzoek Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011 Versie 26 augustus 2011 opdrachtnummer 09-360 datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat 29 6604 CL WIJCHEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg Akoestisch onderzoek tankstation Sprundelseweg te Rucphen Versie 9 februari 2010 opdrachtnummer datum 9 februari 2010 opdrachtgever Salland Olie Maatschappij bv Postbus 22 8060 AA HASSELT (O) 038-477 4000

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3 Akoestisch onderzoek sportpark Jaspers fase 3 te Winterswijk Versie 1 juli 2011 opdrachtnummer 10-302r1 geluid datum 1 juli 2011 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven Akoestisch onderzoek plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem m.b.t. geluid bedrijven Versie 17 juni 2011 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA ZALTBOMMEL 026-442 3342 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging Akoestisch onderzoek Kynologenvereniging Apeldoorn Versie 20 mei 2010 opdrachtnummer 08172 datum 21 mei 2010 opdrachtgever gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES APELDOORN 055 580 2388 auteur ir. Peter

Nadere informatie

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij.

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij. Econsultancy bv t.a.v. dhr. Edwin Hartingsveld Rijksweg Noord 39 6071 KS SWALMEN Zutphen, 2 juli 2012 Geachte heer Hartingsveld, Naar aanleiding van uw verzoek heb ik een aanvullend akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Capis bv. Houtladingsstraat Winterswijk. tbv plan Spoorzone

Akoestisch onderzoek Capis bv. Houtladingsstraat Winterswijk. tbv plan Spoorzone Akoestisch onderzoek Capis bv Houtladingsstraat Winterswijk tbv plan Spoorzone Versie 16 maart 2009 opdrachtnummer 08-272 datum 3 april 2009 opdrachtgever gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem Geluidbelasting wegverkeer en inrichtingen woningbouwlocatie Dijkzicht Zuid te Zuilichem versie 5 oktober 2010 datum 5 oktober 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Kort hout- en bouwmaterialen. Zaagmolenpad 8 Doetinchem

Akoestisch onderzoek. Kort hout- en bouwmaterialen. Zaagmolenpad 8 Doetinchem Akoestisch onderzoek Kort hout en bouwmaterialen Zaagmolenpad 8 Doetinchem Versie 17 januari 2011 opdrachtnummer 10303 datum 17 januari 2011 opdrachtgever Gemeente Doetinchem Postbus 7020 7000 HA Doetinchem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Dierenhotel Hof van Twente. Langenhorsterweg Ambt Delden

Akoestisch onderzoek. Dierenhotel Hof van Twente. Langenhorsterweg Ambt Delden Akoestisch onderzoek Dierenhotel Hof van Twente Langenhorsterweg Ambt Delden Versie 27 maart 2014 opdrachtnummer 11-212 datum 27 maart 2014 opdrachtgever Dierenhotel Hof van Twente Langenhorsterweg 20

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. uitbreiding Albert Heijn

Akoestisch onderzoek. uitbreiding Albert Heijn Akoestisch onderzoek uitbreiding Albert Heijn te Didam Versie opdrachtgever Econsultancy b.v. havenstraat 124 7005 AG DOETINCHEM 0314-365 150 auteur ir. Peter van der Boom. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch onderzoek uitgevoerd t.b.v. de locatie Horsterweg 217 te Ermelo.

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch onderzoek uitgevoerd t.b.v. de locatie Horsterweg 217 te Ermelo. Schreuder Adviseurs t.a.v. dhr. Jurgen Schreuder Postbus 195 3880 AD PUTTEN Zutphen, 20 juni 2012 Geachte heer Schreuder, Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Versie 29 maart 2016 opdrachtnummer 16-055 datum 29 maart 2016 opdrachtgever Salland Olie Mij b.v. Postbus 123 8260 AC KAMPEN 088-0123639

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Gelre IJsselstreek Molenweg 9

Akoestisch onderzoek. Gelre IJsselstreek Molenweg 9 Akoestisch onderzoek Gelre IJsselstreek Molenweg 9 te Azewijn Versie 4 april 2010 opdrachtnummer 09-353 datum 4 april 2010 opdrachtgever V. Berntsen Holding bv Molenweg 9 7045 AG Azewijn 0314 651 412 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond

Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond Versie 21 september 2017 opdrachtnummer 17041 datum 21 september 2017 opdrachtgever GeoComfort b.v. Dorpsstraat 30 7234 SP WICHMOND 0575441186

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk Akoestisch onderzoek dezonering industrieterrein Noord te Winterswijk Versie 24 mei 2012 datum 24 mei 2012 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543543 auteur ir. Peter

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na realisatie. IKC-Noord te Doetinchem

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na realisatie. IKC-Noord te Doetinchem Geluidbelasting wegverkeer op woningen na realisatie IKCNoord te Doetinchem versie 21 mei 2015 opdrachtnummer 14173 datum 21 mei 2015 opdrachtgever Gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA Doetinchem auteur

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

bestemmingsplan Hierden Dorp

bestemmingsplan Hierden Dorp DATUM: augustus 2011 VERSIE: ONDERWERP: 1.1 bestemmingsplan Hierden Dorp Geluidbelasting van Slopers- en asbestsaneringsbedrijf van den Berg te Hierden op een nieuwe woning aan de Zuiderzeestraatweg AFDELING

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. zandwinning bij hippisch. recreatiepark te Stadskanaal

Akoestisch onderzoek. zandwinning bij hippisch. recreatiepark te Stadskanaal Akoestisch onderzoek zandwinning bij hippisch recreatiepark te Stadskanaal Versie juli opdrachtnummer - datum juli opdrachtgever HPF Projecten bv Luzernestraat GN NIEUW VENNEP auteur ir. Peter van der

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Erratum onderzoek geluid

Erratum onderzoek geluid Erratum onderzoek geluid Voor het voornemen van Meerdink om het bedrijf uit te breiden met een biogasinstallatie is door Adviesbureau van der Boom een akoestisch onderzoek uitgevoerd (opdrachtnummer 10299

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek winkel functie centrumplan te Rijssen. opdrachtnummer datum opdrachtgever BJZ.nu B.V. Twentepoort 16A 7609 RG Almelo auteur W. Buijvoets Hyacinthstraat

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum 2010-2075-0 15 november 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. crosscircuit Halmac

Akoestisch onderzoek. crosscircuit Halmac Akoestisch onderzoek crosscircuit Halmac te Halle Versie 29 september 2014 opdrachtnummer 12-213 datum 29 september 2014 opdrachtgever Halmac Postbus 3 7025 ZG HALLE 06-55706408 auteur ir. Peter van der

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Geluidbelasting in de omgeving van dierenpension Rolderstraat 8 Grolloo. opdrachtnummer 11.140 datum 14 december 2011 opdrachtgever OHB Groep Zutphenstraat 12 7575

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) : Rapport: 103552-34 Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden Verantwoording Auteur(s) : ing. R.F. Smid Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 19 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth Geluidbelasting op woningen nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth versie 9 oktober 2015 opdrachtnummer 15157 datum 9 oktober 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten

Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten Versie 25 april 2016 opdrachtnummer 16-082 datum 25 april 2016 opdrachtgever Buro SRO b.v. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG ARNHEM

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Soesterberg Noord

Bestemmingsplan Soesterberg Noord Bestemmingsplan Soesterberg Noord Akoestisch onderzoek Meerding Opdrachtgever Gemeente Soest afd. Milieu en Stadsbeheer Contactpersoon de heer R.C. Kalt Kenmerk R057161aa.00007.md Versie 02_005 Datum 1

Nadere informatie

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning Parkweg 22a 6212 XN Maastricht Postbus 480 6200 AL Maastricht T +31 (0)43 346 78 00 F +31 (0)43 346 64 47 E maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Actualisatie akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie