Adviesgroep Indirecte Belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesgroep Indirecte Belastingen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 4 november 2013 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2013, nr. 4 van Caraad. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en belicht steeds een aantal actuele fiscale onderwerpen uit het voorafgaande kwartaal welke voor onze relaties relevant kunnen zijn. 1. Fiscale verzamelwet 2013 aangenomen 2. Belastingplan 2014: integratieheffing vervalt 3. Begrotingsafspraken 2014: verlenging 6% btw op onderhoud van woningen 4. Nieuw beleidsbesluit over btwheffing en onroerende zaken 5. Particulieren en zonnepanelen (vervolg) 6. 6% btw over gemeentelijke bijdrage voor gebruik sporthallen 7. Hoge Raad: economische verwevenheid 25,3% voldoende voor fiscale eenheid btw 8. Ter beschikking stellen van nietonderwijzend personeel in het kader van speciaal/bijzonder onderwijs in bepaalde gevallen niet belast 9. Huisvuilinzameling voor één van de deelnemers niet belast met btw 1. Fiscale verzamelwet 2013 aangenomen Regeling: Wet van 16 oktober 2013, Stb. 2013, 413 De Fiscale verzamelwet 2013 wijzigt een groot aantal fiscale wetten. De wet bevat veel technische en redactionele wijzigingen, maar ook een aantal inhoudelijke. Op het gebied van de btw betreft dit de volgende wijzigingen: 1. Het lage btw-tarief voor isolatie, renovatie en herstel van woningen dat tijdelijk kan worden toegepast. Dit lage btw-tarief is al sinds 1 maart 2013 via een beleidsbesluit van toepassing, maar dit is nu wettelijk vastgelegd. In de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt geregeld dat de regeling niet vervalt per 1 maart 2014 zoals in de Fiscale verzamelwet is geregeld, maar per 1 januari Het toepasselijke tarief moet worden bepaald op het moment waarop het belastbare feit zich voordoet. 2. De zogeheten fondswervingsgrens van per jaar voor sportverenigingen wordt per 1 januari 2014 verhoogd naar Deze grens heeft vooral betrekking op inkomsten uit reclame en/of sponsoring door de verenigingen. Met deze maatregel wordt beoogd om sportverenigingen minder snel in de btw-heffing te betrekken. De wijziging houdt verband met het intrekken van de kantineregeling voor sportverenigingen per 1 januari De btw-vrijstelling voor dagbesteding en dagopvang door zorgboerderijen (d.w.z. landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers ) wordt mogelijk gemaakt voor iedere ondernemer die dergelijke diensten verricht. Hiermee wordt de wet in overeenstemming gebracht met de rechtspraak, waarin al eerder is uitgemaakt dat het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat de vrijstelling niet beperkt is tot ondernemers in de agrarische sector. pagina 1

2 2. Belastingplan 2014: integratieheffing vervalt Regeling: Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) In het op Prinsjesdag (17 september 2013) gepresenteerde Belastingplan 2014 is aangekondigd dat de integratieheffing per 1 januari 2014 vervalt. Voor vrijgestelde ondernemers zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen, betekent dit in veel gevallen een lagere btw-druk op de realisatie van nieuwbouw op eigen grond. Aan de andere kant betekent het een sterke afname van de evenredige (pro rata) aftrek van btw op de algemene kosten. In het wetsvoorstel wordt het recht op aftrek van btw in verband met de verwachte integratieheffing (o.b.v. de wetgeving t/m 2013) in stand gelaten. Deze aftrek moet worden gecorrigeerd bij de ingebruikname van het nieuw vervaardigde goed in 2014, een ander voor zover het goed wordt gebruikt handelingen waarvoor geen recht op aftrek mogelijk is. Het is op basis van deze voorgestelde wetgeving niet vanzelfsprekend dat alle t/m 2013 in aftrek gebrachte btw (weer) verschuldigd wordt in Indien zich een dergelijke situatie voordoet (start nieuwbouwproject in 2013 of eerder, oplevering in 2014 of later) kan het verstandig zijn om deze projecten te laten beoordelen op de btw-effecten. De voorgenomen afschaffing van de integratieheffing heeft ook andere (onbedoelde) neveneffecten. Zo kunnen zelfproducerende lokale en regionale tv omroepen zich beroepen op een gunstige regeling voor de btw-druk op zelfgemaakte tv producties. Deze regeling is gebaseerd op de integratieheffing en zal waarschijnlijk komen te vervallen als het Belastingplan 2014 op dit punt ongewijzigd wordt aangenomen. 3. Begrotingsafspraken 2014: verlenging 6% btw op onderhoud van woningen Regeling: Brief van het Ministerie van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 11 oktober 2013, met kenmerk BZ/2013/ U577 (Begrotingsafspraken 2014). Vanaf 1 maart 2013 geldt voor de renovatie en het herstel van woningen het verlaagde btwtarief. Deze maatregel zou eindigen op 1 maart 2014 (zie ook het artikel over de Wet overige fiscale maatregelen 2013 in deze nieuwsbrief). In de begrotingsafspraken die op 11 oktober zijn gemaakt, is afgesproken om de tijdelijke btwverlaging te verlengen tot eind In de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt wettelijk geregeld dat de nieuwe einddatum 31 december 2014 wordt. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gewezen op de ruimere toepassingsmogelijkheden van het lage btw-tarief, een en ander naar aanleiding van een nadere toelichting door het Ministerie van Financiën in mei van dit jaar. 4. Nieuw beleidsbesluit over btw-heffing en onroerende zaken Regeling: Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M. Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken. In september is het besluit over de btw-heffing bij de levering en verhuur van onroerende zaken geactualiseerd. Het vorige besluit van 14 juli 2009 is komen te vervallen. Aanleiding voor de actualisering zijn een reeks arresten van het Hof van Justitie en de Hoge Raad die sinds de publicatie van het vorige besluit zijn verschenen. Hierna noemen wij een aantal belangrijke wijzigingen uit het nieuwe besluit. pagina 2

3 1. In het besluit wordt het standpunt ingenomen dat deelbare nieuwe gebouwen, dat wil zeggen gebouwen die bestaan uit meerdere zelfstandig te gebruiken en te exploiteren eenheden, voor de toepassing van de btw-(aftrek)regels gefaseerd in gebruik worden genomen. Dit kan betekenen dat er voor eenzelfde gebouw verschillende herzieningstermijnen gaan lopen. Ook heeft dit consequenties voor de fiscale kwalificatie van eventuele aanvangsleegstand. Wij vragen ons af of deze zogeheten unittheorie juist is; uit de rechtspraak kan naar onze mening worden opgemaakt dat de Hoge Raad juist kiest voor de complextheorie, dat wil zeggen dat een deelbaar gebouw ineens (volledig) in gebruik wordt genomen zodra de eerste deelverhuur start. 2. In de rechtspraak is uitgemaakt dat er een bouwterrein wordt geleverd als de verkoper gehouden is om de opstallen geheel te slopen en het terrein op het tijdstip van de levering daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd. Het moment waarop de levering plaatsvindt (tijdens of na de sloop) is niet meer van belang. Opmerkelijk is dat in het geactualiseerde beleid niet wordt ingegaan op de strijdigheid van deze nieuwe beleidslijn met de wettelijke definitie van het begrip bouwterrein, waaruit blijkt dat enkel sloop onvoldoende is om tot een bouwterrein te komen. Wij gaan er vanuit dat er voor belastingplichtigen in voorkomende gevallen een keuze blijft bestaan om zich te beroepen op de definitie van bouwterrein uit de Europese rechtspraak en het huidige beleid dan wel op de (engere) wettelijke definitie. 3. Voor koop- aanneemovereenkomsten wordt het standpunt ingenomen dat er sprake is van één levering, te weten de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak. De consequentie daarvan is dat de gehele koop- aanneemsom wordt belast met 21% btw. De mogelijkheden om de levering van grond fiscaal afzonderlijk in aanmerking te nemen (overdrachtsbelasting!) van de bouw van de opstal (21% btw) lijken daardoor sterk te worden ingeperkt. In het kader van deze gewijzigde beleidslijn is er een overgangsregeling getroffen voor reeds gesloten koop-aanneemovereenkomsten. Waar het gaat om de verkoop van een bestaand gebouw die door de verkoper wordt verbouwd of gerenoveerd, kan dit beleid in het voordeel van belastingplichtigen uitpakken: de verkoop én de verbouw kunnen in dat geval (vaak) als één van btw vrijgestelde levering worden gezien. Op die manier kan de verbouw vrij van btw worden uitgevoerd door de verkoper in opdracht van de koper van het pand. 4. De zaalverhuurregeling die inhoudt dat ondernemers die congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte verhuren deze huur onder bepaalde voorwaarden altijd mogen belasten met btw, is verruimd tot alle ondernemers die dergelijke ruimte verhuren. In het besluit uit 2009 waren onder meer gesubsidieerde instellingen, buurthuizen, dorpshuizen, theaters, schouwburgen, ijsstadions en sporthallen van de regeling uitgesloten. 5. De activiteit die bestaat uit het min of meer passief ter beschikking stellen van onroerende zaken is aan te merken als verhuur, hetgeen is vrijgesteld van btw. Naarmate de verhuur wordt vergezeld van meer bijkomende prestaties kan er sprake zijn van een prestatie die niet is aan te merken als verhuur, maar als een andere (btw-belaste) dienst. Aan de hand van een voorbeeld over de terbeschikkingstelling van een multifunctionele ruimte (waarin bijvoorbeeld gelegenheid is om te vergaderen, doceren, overleggen, etc.) wordt duidelijk gemaakt dat het beleid er op is gericht om de vrijgestelde verhuur door bijkomende prestaties van de verhuurder niet snel te laten veranderen in een andere, belaste prestatie. Bijkomende diensten zoals schoonmaak, bewaking, catering, de terbeschikkingstelling van (schrijf)materiaal, beamer en geluidsinstallatie en een EHBOpagina 3

4 voorziening brengen volgens het actuele beleid niet mee dat de verhuurdienst verandert in een andere btw-belaste dienst waarvan het gebruik van de zaal onderdeel uitmaakt. Deze zienswijze is naar onze mening onvoldoende genuanceerd; in de beoordeling dient bijvoorbeeld ook rekening te worden gehouden met de (juridische) voorwaarden op basis waarvan de aanvullende diensten door de verhuurder worden verricht. 5. Particulieren en zonnepanelen (vervolg) Regeling: Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de uitspraak van het Hof van Justitie van 20 juni 2013 over de btw-plicht van (particuliere) eigenaren van zonnepanelen. Door de kamerleden Omtzigt en Mulder (beiden CDA) zijn in juni aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. Inmiddels heeft de staatssecretaris deze vragen beantwoord. Uit deze beantwoording en de uitspraak van het Hof van Justitie kan het volgende worden opgemaakt: Er is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom (terug)levert aan het energiebedrijf. Er is geen sprake van btw-plicht als de opgewekte elektriciteit zonder tussenkomst van het energiebedrijf volledig door de eigenaar zelf wordt verbruikt. Van een vergoeding is ook sprake als de betaling voor de zelf opgewekte stroom wordt verrekend met de stroom die de particulier afneemt van het energiebedrijf. Onlangs heeft het Ministerie van Financiën een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen gepubliceerd. In deze publicatie wordt ingegaan op ondermeer het ondernemerschap, de kleine ondernemersregeling, het onderscheid tussen panelen die tevens als dakbedekking dienen en panelen die op de dakbedekking worden aangebracht, het recht op aftrek van btw, de terugwerkende kracht en de berekening van de verschuldigde btw. Voor meer details verwijzen wij naar deze publicatie op Wat ons opvalt is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de (kennelijk roerende) panelen die op de dakbedekking worden aangebracht en de (kennelijk onroerende) panelen die tevens als dakbedekking dienen. Voor de losse panelen die op de dakbedekking worden aangebracht bestaat volgens het Ministerie van Financiën een volledig recht op aftrek van btw. Daar staat tegenover dat er volgens die toelichting 21% btw voldaan moet worden over de marktprijs van de opgewekte stroom die de particulier zelf verbruikt (d.w.z. de aankoopprijs van stroom, inclusief energiebelasting maar exclusief btw). In de gekozen oplossing voor de panelen die op de dakbedekking worden aangebracht, wordt volgens ons over het hoofd gezien dat de wet de particulier ook de keuze biedt om op de (roerende) panelen deels aftrek van btw te vragen naar rato waarin de panelen worden gebruikt voor de (terug)levering van energie en het privé gedeelte aldus buiten de btw-heffing te houden. In dat geval hoeft er ook geen btw over het privé gebruik te worden voldaan. In de tweede plaats is de maatstaf van heffing opmerkelijk: de wet en het bestaande fiscale beleid gaan in de situatie van zelffabricage uit van de (subjectieve) kostprijs van het zelf gemaakte product zoals die bij de ondernemer ontstaat. Dat wil zeggen een zuivere (directe) kostprijs zonder winstopslagen en andere opslagen voor indirecte kosten en risico s. Men kan zich in die context ook afvragen of de energiebelasting wel tot de kostprijs behoort, waarover 21% btw moet worden voldaan. Vooral ook nu over dit eigen gebruik niet eens energiebelasting verschuldigd is! pagina 4

5 6. 6% btw over gemeentelijke bijdrage voor gebruik sporthallen Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juni 2013, nr. 11/3202 In geschil was de vraag of een stichting, die drie sporthallen exploiteerde, jegens de gemeente een btw-belaste prestatie verrichtte, bestaande uit het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Het ging om het gebruik van de sporthallen door basisscholen. De gemeente verstrekte bij één sporthal een vergoeding aan de stichting op basis van een geraamd aantal uren gebruik voor de basisscholen (het maximaal aantal klokuren waarop de scholen recht hebben) en bij de twee andere sporthallen stond de gemeente garant voor het begrotingstekort van de sporthallen. De stichting verklaarde dat de gemeente ook bij deze twee sporthallen betaalde voor het gebruik door de scholen en dat die betaling was begrepen in de aanvulling op het begrotingstekort van de sporthallen. De rechtbank oordeelde in beide gevallen dat er voldoende direct verband bestond tussen de prestaties (het gebruik door de bassischolen van de sporthallen) en de vergoedingen die de gemeente betaalde en dat de gemeente kon worden beschouwd als de verbruiker van de prestaties. Er was 6% btw verschuldigd over de gemeentelijke bijdragen aan de stichting. Aan de conclusie van rechtbank dat de exploitatiebijdrage als btw-belast werd beschouwd, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen dat de gemeente niet een afzonderlijke vergoeding voor het gebruik van de betreffende sporthallen betaalde náást een exploitatiebijdrage. In de praktijk wordt een zuivere exploitatiesubsidie, waar geen bedongen tegenprestaties van de subsideontvanger tegenover staan, als regel als een niet met btw belaste bijdrage aangemerkt. Het gebruik door basisscholen van sporthallen is vaak onderwerp van discussie met de belastingdienst, omdat het gebruik om niet in de regel de aftrek van voorbelasting beperkt. Meestal doet zich dit voor als de gemeente zelf eigenaar is van de sporthallen en deze deels bestemt voor het gebruik door het basisonderwijs. Wij wijzen er in dat kader op dat er meerdere manieren zijn voor de gemeente om de niet-aftrekbare btw te berekenen. Een sportstichting variant, waarin een stichting verantwoordelijk is voor de exploitatie van de sportaccommodaties in de gemeente, kan zelfs een volledig recht op aftrek van btw opleveren op de totale exploitatielasten. Deze uitspraak bevestigt dat. 7. Hoge Raad: economische verwevenheid 25,3% voldoende voor fiscale eenheid btw Uitspraak: Hoge Raad 11 oktober 2013, nr. 11/05105 Om meerdere (rechts)personen als een fiscale eenheid in de zin van de btw aan te merken, moet er onderling sprake zijn van een nauwe verwevenheid in organisatorisch, financieel en in economisch opzicht. Waar het gaat om aandelenvennootschappen (NV, BV) wordt aan de eerste twee voorwaarden voldaan als de moeder via haar aandelenbezit (>50%) een doorslaggevende zeggenschap heeft in de dochter. Wat betreft de economische verwevenheid werd aangenomen dat aan deze eis werd voldaan als zowel moeder als dochter zich in hoofdzaak (>50%) richten op dezelfde klantenkring dan wel wanneer de één gelieerde vennootschap in hoofdzaak (>50%) prestaties verrichtte aan de andere gelieerde vennootschap. De Hoge Raad heeft over het vereiste van de economische verwevenheid nu geoordeeld dat het er om gaat dat er niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan tussen de verbonden vennootschappen. Een vennootschap die voor 22% van haar omzet goederen levert aan verbonden lichamen en voor 3,3% aan gezamenlijke klanten van het concern (totaal 25,3%), voldoet volgens de Hoge Raad aan dit pagina 5

6 vereiste. De Hoge Raad houdt daarbij ook rekening met de leveringen en diensten die door de andere verbonden lichamen binnen de groep worden verricht. Het harde omzetcriterium is hiermee van de baan; het gaat er om op basis van alle relevante feiten en omstandigheden te beoordelen of er onderling niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan. 8. Ter beschikking stellen van nietonderwijzend personeel in het kader van speciaal/bijzonder onderwijs in bepaalde gevallen niet belast Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 september 2013, AWB , Gerechtshof Den Haag, 28 juni 2013, nrs. 12/00460 en 12/00461 (publicatie 19 augustus 2013) Detachering onderwijsdirecteur vrijgesteld van btw Op basis van het arrest Horizon College (BNB 2008/100, LJN: BA8169) is al geruime tijd bekend dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een onderwijsinstelling een van btw vrijgestelde handeling kan vormen, voor zover het diensten betreft die nauw samenhangen met het onderwijs. Een van de daarbij gestelde voorwaarden is dat die detachering van zodanige aard of kwaliteit is dat zonder die dienst niet de gelijkwaardigheid kan worden verzekerd van het door de inlenende instelling te verstrekken onderwijs. In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 28 juni 2013 gaat het om de vraag of ook de detachering van een schooldirecteur op dezelfde wijze onder de vrijstelling kan worden gebracht. Het ging om een vereniging die twee basisscholen in stand houdt. Van 1 december 2009 tot 1 januari 2011 heeft deze vereniging de directeur van één van haar scholen gedetacheerd bij een basisschool van een andere instelling voor basisonderwijs. De vereniging heeft maandelijks de loonkosten van de directeur in rekening gebracht bij de andere onderwijsinstelling waarbij op de facturen btw over deze loonkosten werd berekend. Achteraf is de vereniging van mening dat er geen btw verschuldigd was. Volgens het Gerechtshof zijn er door de vereniging voldoende aanwijzingen aangedragen die de conclusie rechtvaardigen dat de detachering is te kwalificeren als een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit en daarom is te rangschikken onder de onderwijsvrijstelling. Het Gerechtshof benadrukt daarbij dat een directeur van een basisschool bij uitstek de functionaris is, in feite nog meer dan een docent, die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Detachering personeel in het kader van samenwerking onderwijsinstellingen in het REC onbelast In deze zaak van rechtbank Zeeland-West-Brabant is belanghebbende een stichting die een aantal scholen voor speciaal onderwijs bestuurt, waarvan één deelneemt in het Regionaal Expertisecentrum (REC). Het REC voert enkele wettelijke taken uit op grond van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en ontvangt daarvoor een bekostiging vanuit het Ministerie van OCW. Belanghebbende stelt (onder meer) twee werknemers ter beschikking aan het REC en ontvangt hiervoor een vergoeding uit de voornoemde bekostiging. In geding is of over het ter beschikking stellen van de werknemers btw is verschuldigd. Volgens de rechtbank is het REC een samenwerkingsverband waarbinnen de leden uitvoering geven aan de voorschriften uit de WEC. De bij de leden aanwezige expertise (lees: personen) wordt uitsluitend ingezet binnen dit samenwerkingsverband; van dienstverlening aan derden buiten het REC is (in casu) geen sprake. De door belanghebbende als deelnemer ter beschikking gestelde medewerkers houden zich verder uitsluitend bezig met de taken van het REC, zodat de bekostiging daarvan geheel plaatsvindt vanuit de bijdrage van het Ministerie van OCW. De rechtbank oordeelt daarom dat er niet in het economische verkeer wordt opgetreden maar uitsluitend binnen de eigen kring van het REC. Het gevolg is dat er naar de mening van de rechtbank geen sprake is van het verrichten van diensten onder bezwarende titel. pagina 6

7 De waarde van deze uitspraak is nog moeilijk in te schatten. Het ligt in de rede dat de belastingdienst in hoger beroep zal gaan en daarnaast gaat het hierbij om een vrij specifieke situatie. Toch is de uitspraak belangwekkend en geeft deze aanknopingspunten om ook in andere gevallen te stellen dat de heffing van btw over de ter beschikking stelling van personeel achterwege dient te blijven omdat deze in eigen kring plaatsvindt. 9. Huisvuilinzameling voor één van de deelnemers niet belast met btw Uitspraak: Hoge Raad 11 oktober 2013, nr. 11/04771 In deze door ons kantoor gevoerde procedure oordeelt de Hoge Raad over de verschuldigdheid van btw ter zake van de dienstverlening van een samenwerkingsverband van gemeenten, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, aan één van de deelnemers aan dat samenwerkingsverband. Het betreft hier een kwestie over de jaren 1999 tot en met 2002, nog voor de invoering van het BTW-compensatiefonds. In die jaren konden gemeenten de btw op hun overheidstaken nog niet verrekenen, maar veroorzaakte de uitbesteding van taken aan een samenwerkingsverband wel btwheffing over gemeentelijke bijdragen aan het samenwerkingsverband. Omdat een dergelijk effect ongewenst was gold een bijzondere goedkeuring om btw-heffing achterwege te laten: paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten. Btw-heffing kon achterwege blijven voor zover het samenwerkingsverband overheidstaken van de gemeenten uitvoerde. Het betrof in dit geval de inzameling van huisvuil door het samenwerkingsverband; een prestatie die slechts voor één van de gemeenten werd verricht en een taak betrof die bij de oprichting van het samenwerkingsverband niet expliciet aan de Gemeenschappelijke Regeling was opgedragen. De Belastingdienst was van mening dat het beroep op paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten niet mogelijk was omdat dit niet de bedoeling van de regeling zou zijn en de taak niet expliciet aan de Gemeenschappelijke Regeling was opgedragen. De Hoge Raad maakt daar, na eerdere andersluidende uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof, korte metten mee. De tekst van de bedoelde goedkeuring is voldoende duidelijk en het vertrouwensbeginsel laat geen ruimte voor aanvullende criteria zoals door de Belastingdienst gesteld. Met die overwegingen is ook het belang van deze procedure voor de rechtspraktijk geschetst. De Toelichting Gemeenten is met ingang van 2003 komen te vervallen, maar ook in andere situaties is het van belang de letterlijke tekst van een goedkeuring niet te onderschatten. pagina 7

8 Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Caraad Belastingadviseurs B.V. Postbus CA GRONINGEN Redactie mr. M. Thalen mr. T. Rothengatter drs. V. B.Holtrop mr. B.J. Mulder J. Egberink Abonnementen Een gratis abonnement verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door u in te schrijven via onze website of door een te sturen met vermelding van uw naam en adresgegevens van uw organisatie naar Disclaimer Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Caraad Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheden en/of onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Caraad Belastingadviseurs worden vermenigvuldigd. pagina 8

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Nationaal Sportvelden Congres Cuijk, 26 november 2015

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Het verstrekken van onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, zoals omschreven in de wetten die onderwijs regelen, is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/15 Augustus 2013 Btw 1. Leegstand en btw 2. Detacheren van personeel 3. Historische molens 4. Notariële akten /

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

1 Kamerstukken II 2013/14, , nr. 77.

1 Kamerstukken II 2013/14, , nr. 77. Ik heb met interesse kennisgenomen van de vragen van de leden van de fracties van de PvdA, de SP, de PVV, het CDA en de ChristenUnie over de brief van 20 december 2013 Btw, integratieheffing omroepen.

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/14 Augustus 2013 Btw 1. Subsidie is vergoeding voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties 2. Btw-vrijstelling

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inhoudsopgave Aanleiding 01 Mogelijke oplossingen 02 Koepelvrijstelling 03 Niet commercieel samenwerken 04 RPO als Shared Service Centre 05 Fiscale

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed

Nieuwsbrief Vastgoed Nieuwsbrief Vastgoed 15 juli 2014 Nieuwbouw en verbouwing scholen door gemeente. Recht op btw-aftrek? De Hoge Raad heeft zich in april tweemaal uitgelaten over omzetbelasting (of: btw) bij de bouw/verbouwing

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

Transformatie en belasting

Transformatie en belasting Transformatie en belasting van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wie betaalt de afdracht? Bij transformatie en herbestemming

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Nieuw Vastgoedbesluit Oktober 2013 1. Inleiding 2. Btw-bouwterrein 3. Verhuur plus 4. Servicekosten 5. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Inleiding

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Juni 2013 Woningstichting Maasdriel inzake het begrip 'btw-bouwterrein' 1. Algemeen 2. Inleiding de samenloopregeling 3. De casus 4. Procedure

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 Instantie Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 15-03-2012 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 11/4708 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Als u deze situatie onderkent bij uw gemeente, vragen wij uw bijzondere aandacht voor een uitspraak van de rechtbank Breda.

Als u deze situatie onderkent bij uw gemeente, vragen wij uw bijzondere aandacht voor een uitspraak van de rechtbank Breda. Nieuwsbrief gemeenten 2010/11 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief, waarin items zijn opgenomen die in het bijzonder betrekking hebben op het karakter van een te betalen, of een te ontvangen vergoeding

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI 2014 1 Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer

Nadere informatie

Behandeld door G.J.A. van Kalmthout

Behandeld door G.J.A. van Kalmthout Omzetbelasting Orfeoschouw 66 2726JHZoetermeer U57U2 AC Zoetermeer 79)3465100 ;079) 3465130.delortle.nl Gemeente Dordrecht T.a.v. de heer A. van Prooijen Postbus 8 3 300 AA DORDRECHT Datum Behandeld door

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer AWB - 15 _ 4205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Aanleiding: Hoge Raad 6 juni 2014, zaaknummer 12/05835

Aanleiding: Hoge Raad 6 juni 2014, zaaknummer 12/05835 Nieuwsbrief 6 juli 2014 In deze Nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 6 van DHK. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en belicht

Nadere informatie

Actualiteiten Sportbesluit

Actualiteiten Sportbesluit Actualiteiten Sportbesluit Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden Zwolle, 3 november 2016 Fiscale

Nadere informatie

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd.

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd. Gooiland 2 1948 RC Beverwijk www.greenwhat.nl info@greenwhat.nl BTW en onze particuliere GreenWhat klant Sinds november 2013 is het mogelijk voor de particulier de BTW terug te krijgen van het aangeschafte

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:5 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 06-01-2017 Datum publicatie 06-01-2017 Zaaknummer 15/03526 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:2209, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juni 2010

BTW tjes actualiteiten juni 2010 Inhoudsopgave 1. Kort nieuws 2. Advocaat-Generaal: integratieheffing niet strijdig met de BTW-richtlijn 3. BUA niet in strijd met BTW-richtlijn 4. Spelen met de lengte van het boekjaar 5. Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat

Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat Stelling BTW en gezondheidszorg, bestuurlijk een uitdaging Uitgangspunten Zorginstelling is btw-ondernemer Zorginstelling verricht belaste

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00447

RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00447 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00447 Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 27 juni 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring Portefeuille(s) : Financiën Contactpersoon : W. Lam Tel.nr. : 8318

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte, maar daarmee niet minder relevante nieuwsbrief. Allereerst vragen wij graag uw aandacht voor het goede nieuws dat

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor de vastgoedsector. Bij eerdere tariefswijzigingen

Nadere informatie

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc.

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl Afschaffing btwintegratielevering 19 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. : achtergrond Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 7 maart 2016, nr. BLKB 2016/360M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR In deze brochure worden de belangrijkste vragen op het gebied van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna Wet OB) behandeld die zich voordoen bij de aankoop, de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 AH 1462 2012Z00498 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 8 februari 2012) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 Vraag 2 Is het waar dat

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! 13.02.16 whitepaper In dit whitepaper: Als particulier met zonnepanelen kunt u de btw met betrekking tot uw zonnepanelen terugvragen. In dit whitepaper leest

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

1. Lijst van afkortingen

1. Lijst van afkortingen Natuurschoonwet 1928 1 Natuurschoonwet 1928 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/205M, Stcrt. nr. 202

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13309 17 maart 2016 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 maart 2016 nr. BLKB 2016/360M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011 Gemeente Pijnacker - Nootdorp Henk Rijsdijk Controlespecialist Regiocoördinator Sport Haaglanden Sinds 2004 verbonden aan coördinatiegroep Sport Betrokken

Nadere informatie

Samenwerking in de btw

Samenwerking in de btw BTW-VRIJSTELLINGEN Samenwerking in de btw 25 MEI 2010 Bij samenwerkingsverbanden komen er altijd specifieke vraagstukken op het gebied van de btw naar voren. Omdat er over en weer prestaties worden verricht

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper 13.02.16 Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! whitepaper In dit whitepaper: Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer.

Nadere informatie

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? Op 18 oktober 2007 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) een einde gemaakt aan de zeer omstreden btw-positie van de directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Van: W. Lam Tel nr: 8318 Nummer: 17A.00761

Van: W. Lam Tel nr: 8318 Nummer: 17A.00761 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: W. Lam Tel nr: 8318 Nummer: 17A.00761 Datum: 26 juni 2017 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: wethouder Haring,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk DGB/2012/465 Uw brief (kenmerk) 2012Z00498 > Retouradres Postbus 20201

Nadere informatie