Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE"

Transcriptie

1 Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE December Doel van normering met een vaardigheidsschaal Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de rekentoetsen VO en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het MBO (COE) cijfers toegekend. De manier waarop deze cijfers bepaald worden, wordt in deze notitie uitgelegd. Deze manier noemen we normering met een vaardigheidsschaal. Het gebruik van een vaardigheidsschaal is vooral geschikt als er meerdere varianten van een examen zijn. Dit is het geval bij COE en Rekentoets VO. De ene variant kan net iets makkelijkere opgaven hebben dan de andere variant. Dit kan gebeuren omdat de moeilijkheid van een opgave niet heel precies ingeschat kan worden voordat deze is voorgelegd aan examenkandidaten. Bij het toekennen van cijfers moet daar rekening mee gehouden worden. Op de makkelijkere varianten moet een kandidaat dan iets meer vragen goed beantwoord hebben om een 6 te krijgen. We kunnen ook zeggen: een kandidaat moet eenzelfde vaardigheid aantonen voor een 6, ongeacht de variant die hij of zij maakt. En dit moet ook gelden voor ieder ander cijfer. Ongeacht de variant die gemaakt wordt, moet eenzelfde aangetoonde vaardigheid steeds beloond worden met eenzelfde cijfer. 2. Verschil normering centrale examens VO en normering met vaardigheidsschaal Bij de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) wordt er genormeerd met een zogenaamde N term. Als een examen moeilijk is uitgevallen, wordt een hogere N term gehanteerd dan als een examen makkelijker is uitgevallen. De toegekende cijfers zijn direct gerelateerd aan het behaalde aantal punten of score. Daarbij is de hoofdregel 1 : Cijfer = 9 * (Score/Maximale score) + N Bij cijfers dicht bij 1,0 of 10,0 worden andere formules gebruikt, maar ook in deze gevallen is er een directe relatie tussen score en Cijfer. Bij normering met een vaardigheidsschaal, komt er een stap tussen score en cijfer, namelijk de geschatte vaardigheid. De schatting van de vaardigheid vanuit de score is geen simpele formule meer, maar één waarin de moeilijkheden van de gemaakte items worden meegenomen. De omzetting van vaardigheid naar cijfer is te beschrijven met twee rechtlijnige relaties. Beide stappen worden hieronder uitgelegd, zie de secties Van score naar vaardigheid en Van vaardigheid naar cijfer. Het nadeel van normering met een vaardigheidsschaal is dat het ingewikkelder is. Het voordeel is echter dat er niet alleen voor het cijfer 6 een gelijke vaardigheid op elke variant vereist is, maar ook voor alle andere cijfers. 1 Klik hier voor meer informatie over de normering van examens in het VO 1

2 3. Meten van vaardigheid Het cijfer dat toegekend wordt, wordt dus bepaald door de vaardigheid die een kandidaat heeft. Deze vaardigheid kan hij of zij aantonen door opgaven van een examen goed te maken. Het examen is daarmee een meetinstrument geworden van de vaardigheid van de kandidaat.. En net zoalss een thermometer een meetinstrument is van de temperatuur, op de Celsius of Fahrenheit schaal, zo spreken we ook van een vaardigheidsschaal. De lengte van mensen meten we normaal gesproken met een meetlat. Stel dat die niet uitgevonden was, dan zouden we de hoogte van muurtjess kunnen gebruiken om de d lengte vann mensen te meten: wie erover heen kijkt, is langer dan degene die dat niet kan. Op analoge wijze kunnen we opgaven gebruiken om de vaardigheid van kandidatenn te meten: wie de opgave goed maakt, is vaardiger dan degene die dat niet kan. In Figuur 1 is een vaardigheidsschaal afgebeeld. De vaardigheden van de kandidaten en de moeilijkheden van de opgaven zijn streepjes op eenzelfde meetlat ofwel schaal. Kandidaten met een hoge vaardigheid hebben een grotere kans om opgaven o goed te maken dan kandidaten met een lagere vaardigheid. Omgekeerd, opgaven met een hoge moeilijkheid worden minder vaak goed gemaakt dan opgaven mett een lage moeilijkheid. Figuur 1. Afbeelding van personen en opgaven op éénn vaardigheidsschaal Een opgave heeft altijd dezelfde moeilijkheid; een examenvariant kan bestaan uit makkelijkere of moeilijkere opgaven. Een mini examenvariant met alleen opgave 6 en opgave 3 uit bovenstaand voorbeeld, is bijvoorbeeld makkelijker dan een mini examenvariant met m alleen opgave 3 en opgave 28. Uit het antwoordgedrag van voldoende leerlingen op de makkelijke variant, kunnen we afleiden hoeveel makkelijker opgave 6 is dan opgave 3. Uit het antwoordgedrag van andere leerlingenn op de moeilijkee variant, kunnen we afleiden hoeveel moeilijker opgave 28 is dan opgave 3. Door een koppeling van deze twee verschillen, kunnenn we afleiden hoeveel moeilijker opgave 28 is dan opgave 6. Op deze manier kunnen de moeilijkheden van alle opgaven op dezelfde schaall worden afgebeeld. Meer details over de schatting van itemmoeilijkheden staan in de sectie Schattingsmethode. 2

3 4. Rapportage van resultaten Figuur 2. Voorbeeld van een geanonimiseerde COE rapportage De rapportage van de prestaties van kandidaten heeft altijd een aantal kenmerken. Ten eerste moet duidelijk zijn welke examenvariant een kandidaat heeft gemaakt. Dit kan achter de naam van de kandidaat staan, of zoals in Figuur 2, in de kop achter Examen. Bij de COE s wordt er namelijk een overzicht per examenvariant aan de school c.q. instelling toegestuurd. Overigenss worden er ook aparte rapportages verstuurd per groep leerlingen binnen de school. In het MBOO wordt deze groep bepaald door het crebonummer. Ten tweedee vertoont de rapportagee altijd het behaalde aantal punten op de gemaakte variant, ofwel de score per kandidaat. De vaardigheid diee bij deze score op deze variant hoort, is het derde belangrijke kenmerk dat in de rapportage te vinden is. In Figuur 2 staat dit onder het kopje Schaalscore. En tenslotte staat het cijfer dat bij de vaardigheid hoort, vermeld. Lijsten van kandidaat resultaten worden verstrekt per school en per groep. De gemiddelde vaardigheid van de kandidaten wordt daarbijj bij COE ook afgedrukt, zodat de school deze kan vergelijken met het landelijk gemiddelde. 5. Getallen bij de vaardigheidsschaal De schattingen van punten op de vaardigheidsschaal liggen vast op een e lineaire transformatie na. We mogen bij alle punten dus een willekeurig aantal optellen, of alle punten met eenn willekeurige constante vermenigvuldigen. Een vaardigheidsschaal wordt geschat om o scores opp verschillende examenvarianten met elkaar te vergelijken. De precieze getallen die eraan hangen, zijn in wezen keuzes. Het nulpunt komt vrij willekeurig ergens te liggen. Negatievee vaardigheidsscores zijn lager dan vaardigheidsscore 0. Dit heeft geen inhoudelijke betekenis. We hadden h bij alle scores ook 100 punten op kunnen tellen. In technische termen: de vaardigheidsschaal is van interval niveau.. Vergelijk met een temperatuur schaal: het nulpunt op de Fahrenheit schaal ligt ergens anders dan op de Celsius schaal, maar voor beide geldt: hoee hoger, hoe warmer. 3

4 Je kunt bij temperatuur niet spreken van het is vandaag twee keer zo warm als gisteren, want voor zo n uitspraak is een absoluut nulpunt nodig. Dat is er op de Fahrenheit en Celsiusschaal niet. Zo kun je dus ook niet zeggen dat een kandidaat twee keer zo vaardig is als een andere kandidaat. Er is wel een inhoudelijke betekenis van negatieve graden op de Celsius schaal (het vriest), maar op de Fahrenheit schaal vriest het al onder 32 graden en is deze inhoudelijke betekenis van negatieve temperaturen er dus niet. Zo n inhoudelijke betekenis van het nulpunt is er bij de vaardigheidsschaal ook niet. Om nog technischer te worden: de ratio van twee verschillen is bij een interval schaal wel interpreteerbaar. Dus als Jan, Paul, Maaike en Melissa respectievelijk 80, 90, 100 en 120 als vaardigheidsscores hebben, dan kun je wel zeggen dat het verschil in vaardigheid tussen de meisjes Maaike en Melissa (20 punten) twee keer zo groot is als het verschil tussen de jongens Jan en Paul (10 punten). 6. Van score naar vaardigheid Als de moeilijkheden van alle opgaven of items in een examenperiode geschat zijn, wordt een beste schatting van de vaardigheid van een kandidaat gemaakt 2 aan de hand van de items die de kandidaat daadwerkelijk zijn voorgelegd. Van alle antwoorden die een kandidaat geeft, wordt eerst de ruwe score berekend, ofwel het aantal behaalde punten. In het geval een digitale toets met uitsluitend automatisch scoorbare vragen wordt de ruwe score door de examensoftware bepaald. In combinatie met de itemkenmerken waarop deze ruwe score behaald is, wordt de vaardigheid geschat. Dit gebeurt per examenvariant voor iedere ruwe score apart, zie bijvoorbeeld Tabel 1 voor een gedeelte van de omzettingstabel van score naar vaardigheid bij COE Nederlands 2F 2012, versie 2. De relatie tussen score en vaardigheid hoeft niet rechtlijnig te zijn. Dit hangt af van de onderlinge verschillen in moeilijkheid tussen de opgaven. Tabel 1. Voorbeeld van een omzettingstabel score naar vaardigheid Variant Score Vaardigheid V V V V V V V Deze methode levert dus per examenvariant een tabel op met achter iedere mogelijke ruwe score een vaardigheidsschatting. De ruwe score loopt van 0 tot en met de maximale score. De vaardigheidsschatting is niet overal even nauwkeurig. Bij de allerlaagste en allerhoogste scores is de 2 De gebruikte schatting is een weighted maximum likelihood (WML) schatter bij de ongewogen score. Verhelst en Engelen (1999) tonen aan dat dit een veralgemenisering is van de WML schatter bij gewogen scores (Warm, 1989). 4

5 meetnauwkeurigheid lager dan ergens in het midden van de scores. De exacte score waarbij de meetnauwkeurigheid is het hoogst is, hangt af van de moeilijkheid van de opgaven in de examenvariant. Als er opgaven in een examenvariant zitten, waarover de normeringsvergadering beslist dat zij niet mee mogen tellen bij de beoordeling van een kandidaat, dan noemen we dit geneutraliseerde items. Dit is een technische term om deze items te onderscheiden van de items die wel meetellen. Alle kandidaten krijgen voor een geneutraliseerde item het maximale aantal punten dat behaald kan worden. Bij de schatting van de itemparameters doen de geneutraliseerde items niet mee, alleen de antwoorden op de overige items worden gebruikt voor het vaststellen van de vaardigheidsschaal. We doen dus bij de schatting net of de geneutraliseerde items niet bestaan. De vaardigheid van de kandidaat wordt dus eigenlijk geschat aan de hand van de antwoorden op een verkorte examenvariant, waarin de geneutraliseerde items niet opgenomen zijn. In Tabel 2 staat een voorbeeld van de omzettingtabel van score naar vaardigheid als er in een variant, waarop maximaal 54 punten behaald kunnen worden, drie geneutraliseerde items van ieder maximaal 1 punt zijn. De schatting van de vaardigheid gaat uitsluitend over de verkorte variant, met scores 0 tot en met 51. De rapportage gaat over de gehele range 0 tot en met 54. De geneutraliseerde punten worden bij de verkorte score opgeteld om tot de score op de volledige variant te komen. In de rapportage tabel staat achter de scores 0, 1 en 2 dezelfde vaardigheid als bij de laagst mogelijke score 3, namelijk vaardigheid 75. Echter, in praktijk komen deze scores niet voor omdat iedere kandidaat minimaal 3 punten scoort, namelijk op de geneutraliseerde items. Tabel 2. Vaardigheidsscores bij een examenvariant met 3 geneutraliseerde items van ieder 1 punt Schatting Rapportage Score verkorte variant Vaardigheid Score volledige variant Vaardigheid nvt nvt 0 75 nvt nvt 1 75 nvt nvt Noot. Gerapporteerde scores 0,1 en 2 komen niet voor, vanwege de geneutraliseerde items. 7. Van vaardigheid naar cijfer Alle kandidaten en opgaven worden dus op dezelfde vaardigheidsschaal afgebeeld. Cijfers reflecteren de waardering voor behaalde vaardigheid. Het belangrijkste punt op de vaardigheidsschaal is de cesuur: vanaf de cesuur vaardigheid wordt de vaardigheid van kandidaten als voldoende beoordeeld. Een vaardigheid onder de cesuur wordt als onvoldoende beoordeeld. Het precieze cijfer dat wordt toegekend bij de cesuur vaardigheid is afhankelijk van het aantal gerapporteerde decimalen. Als hele cijfers gerapporteerd worden, zoals bij de Rekentoets VO of het 5

6 COE Rekenen, is het cijfer bij de cesuur een 5,5. Dit cesuur cijfer heeft één decimaal meer dan er gerapporteerd wordt om afrondingsproblemen te voorkomen. Als cijfers met één decimaal worden gerapporteerd, zoals bij het COE Taal, is het cijfer bij de cesuur gelijk aan 5,45. In Figuur 3 is dit bij vaardigheid 83, Van vaardigheid naar cijfer Cijfer ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Vaardigheid Figuur 3. Voorbeeld van omzetting van vaardigheidsscores naar cijfers De omzetting van vaardigheid naar cijfer is lineair met een knik. Dat wil zeggen dat er een rechtlijnig verband is tussen cijfer en vaardigheid boven de cesuur, en dat er een ander rechtlijnig verband is onder de cesuur. Om de relaties exact vast te leggen, worden door de normeringsvergadering nog twee cijferpunten op de vaardigheidsschaal vastgelegd: één boven de cesuur en één onder de cesuur. Boven de cesuur is dit punt het cijfer 7,5, waarmee het cijfer 8 of hoger wordt toegekend aan kandidaten met een goede vaardigheid. Onder de cesuur wordt het cijfer 4,5 of 3,5 vastgesteld. Een vaardigheid die resulteert in het cijfer 4 of lager is zodanig laag dat de kandidaat geen diploma waardig is. De drie punten op de vaardigheidsschaal die de omzetting van vaardigheid naar cijfer bepalen, noemen we ook wel standaarden. De rechte lijnen die door de drie punten bepaald worden, worden naar boven en beneden afgekapt. Cijfer boven 10,0 en onder 1,0 worden immers niet toegekend. Het bepalen van de waarden van standaarden wordt Standaardsetting genoemd. Bij COE en Rekentoets VO worden daarvoor de oordelen van zo n 15 experts gebruikt. Deze experts zijn niet betrokken zijn bij de constructie van het examen of de toets. Er zijn diverse methodes waarbij deze experts 6

7 oordelen per opgave moeten geven, of waarbij zij oordelen over sets van opgaven moeten geven. De experts baseren zich voor het vereiste niveau op de Syllabi COE en Toetswijzers Rekentoets VO. 8. Toekomstperspectief: itembanken Na een aantal jaren van examenontwikkeling en afnames kan een groot aantal opgaven op dezelfde schaal worden afgebeeld. We spreken dan van een itembank. Uit deze itembank kunnen dan varianten worden samengesteld, waarbij de normering vóór afname vastgesteld kan worden. De itemparameters en de standaarden zijn immers al bekend. Een voordeel van het werken met itembanken is dat de standaarden of cesuren die bij diverse afnames gehanteerd worden goed met elkaar vergeleken kunnen worden. We kunnen dan binnen referentieniveaus diverse toetsen en de prestaties daarop vergelijken, bijvoorbeeld de Rekentoets VO 2F vergelijken met de COE 2F rekenen. Maar ook de verticale vergelijking tussen niveaus is dan mogelijk, bijvoorbeeld tussen de Rekentoets VO 2F en de Rekentoets VO 3F. Dergelijke vergelijkingen bieden perspectief voor de verdere ontwikkeling van doorlopende toetslijnen. In het meest geavanceerde geval kan in de toekomst het examen of de toets op elk gewenst tijdstip en elke locatie worden afgenomen. Niet iedereen maakt meer hetzelfde examen. Mogelijk maakt iedere kandidaat een ander examen, dat wil zeggen een examen met andere opgaven. Mogelijk wordt het examen zelfs als adaptieve toets afgenomen. Dit laatste betekent dat de moeilijkheid van de opgaven in de loop van het examen wordt aangepast aan het niveau van de kandidaat. De exacte samenstelling van de examenvariant wordt dan dus gedurende de afname bepaald, in plaats van vooraf. Een voordeel van adaptieve toetsing is dat er een nauwkeuriger meting van de vaardigheid van een kandidaat kan plaatsvinden. Een voorwaarde is wel dat de opgaven niet algemeen bekend zijn, zodat een kandidaat steeds voor hem/haar nieuwe opgaven maakt. Om de geheimhouding van opgaven te waarborgen, is het inzagerecht bij COE en Rekentoets VO bijvoorbeeld beperkt. 7

8 Schattingsmethode Om de moeilijkheid van de opgaven precies te schatten, wordt gebruik gemaakt van item respons theorie (IRT). Opgaven worden binnen deze theorie items genoemd. De antwoorden van leerlingen worden responsen genoemd. De kans dat een bepaalde kandidaat een bepaald item goed beantwoordt, is afhankelijk van de vaardigheid van de persoon en van kenmerken van het item, zoals de moeilijkheid ervan. De vaardigheid van een kandidaat wordt met de Griekse letter θ aangeduid. De kans dat een kandidaat met een vaardigheid θ een item goed maakt, wordt omschreven met een wiskundige formule of functie. Van de familie van modellen die binnen de IRT vallen, wordt in dit geval het one parameter logistic model (OPLM, Glas & Verhelst, 1989, Verhelst & Glas, 1993; Verhelst, Glas & Verstralen, 1993; Verhelst & Eggen, 2011) gebruikt. De itemresponsfunctie van het OPLM is gegeven door exp [ ai ( - i ) ] f i( )= 1 + exp [ ai ( - )] i, waarin a i de zogenaamde discriminatie index van het item is, en β i de moeilijkheidsparameter van item i is. In Figuur 4 zijn de itemresponscurven weergegeven van twee items i en j, die even moeilijk zijn maar verschillend discrimineren. Als de vaardigheid van de kandidaat gelijk is aan de moeilijkheid van een opgave, dan heeft hij/zij een kans van 50% om de opgave goed te maken. Opgaven met een hoge discriminatie index onderscheiden beter tussen hoog en laag vaardige kandidaten, ofwel de kans om een opgave goed te maken neemt hierbij snel toe met θ. Merk op dat discriminatie hier dus niets met geslacht of afkomst te maken heeft. De index a i wordt ook wel de hellingsparameter genoemd. Figuur 4. Twee itemresponscurven in het OPLM: zelfde moeilijkheid, verschillende discriminatie index Een vaak toegepaste schattingsmethode voor de moeilijkheidsparameters β i is de conditionele grootste aannemelijkheidsmethode (in het Engels: Conditional Maximum Likelihood, verder aangeduid als CML). Die maakt gebruik van het feit dat in het model een afdoende 8

9 steekproefgrootheid ('sufficient statistic') bestaat voor de latente variabele θ, namelijk de ruwe score of het aantal correct beantwoorde items. Dat betekent grofweg dat, indien de itemparameters bekend zijn, alle informatie die het antwoordpatroon over de vaardigheid bevat, kan worden samengevat in de ruwe score; het doet er dan verder niet meer toe welke opgaven goed en welke fout zijn gemaakt. Hieruit vloeit voort dat de conditionele kans op een juist antwoord op item i, gegeven de ruwe score, een functie is die alleen afhankelijk is van de itemparameters en onafhankelijk van de waarde van θ 3. De CML schattingsmethode maakt van deze functie gebruik. Deze methode maakt geen enkele vooronderstelling over de verdeling van de vaardigheid in de populatie, en is ook onafhankelijk van de wijze waarop de steekproef is getrokken. Door de indices a i te beperken tot (positieve) gehele getallen, en door ze a priori als constanten in te voeren, is het mogelijk CML schattingen van de itemparameters β i te maken. 3 Een gedetailleerde uiteenzetting hierover kan men vinden in Verhelst,

10 Standaardsetting Bij een standaardsetting wordt een punt op de vaardigheidsschaal bepaalt (Figuur 1). Voor het bepalen van de standaarden zijn meerdere soorten procedures beschikbaar. Eenn eerste onderscheid kan gemaakt worden tussen procedures waarbij beoordelaars of experts gebruikt worden en procedures waarbij standaarden uit voorgaand onderzoek toegepastt worden op nieuwe examen met beoordelaars zijn er twee subtypen te onderscheiden: procedures waarbij dee experts kandidaten beoordelen en procedures waarbij de experts opgaven beoordelen. Bij B de COEs en Rekentoets VO afnames. Dit laatste wordt besproken onder het kopje Ankering. Bijj de standaarsetting procedures wordt alleen van procedures gebruik gemaakt waarbij opgaven beoordeeld worden. Dit kan weer op meerdere manieren. Hieronder worden tweee gebruikte procedures met m beoordelaars van opgaven besproken (Angoff procedure en Bookmark procedure). Merk op o dat deze methoden niet beperkt hoeven te zijn tot de cesuur voor een voldoende, maar ook toegepast t kunnen worden voor het cijfer 5 of 8. Figuur 5. Standaard (125) op een vaardigheidsschaal Ankering Een anker is een set van opgaven die uit voorgaand onderzoek stamt. Dit kunnenn opgaven uit eenzelfde examen van een eerder tijdstip zijn, of opgaven uit anderee examens. Wel is nodig dat de vaardigheid die in het voorgaande onderzoekk gemeten werd, dezelfde vaardigheid is die mett het huidige examen gemeten wordt.. Dus in een Rekentoets VO kunnen ankeropgavea en van vorig jaar j zitten, of ankeropgaven uit de COEs Rekenen, of uit de Referentiesets rekenen. Een voordeel van het opnemen van ankers inn een examen periode is dat standaarden die bij voorgaand onderzoek door experts al zijn vastgesteld, direct gehanteerd kunnen worden bij de nieuwe examens. Dit laatste noemen we standaardsetting via ankering. 10

11 Toetsen of examenvarianten die via ankers aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen afgebeeld worden op dezelfde schaal. Meestal worden de itemparameters van de ankeropgaven gefixeerd, waarmee de vaardigheidsschaal van het voorgaande onderzoek ook gehanteerd wordt voor de afbeelding van de nieuwe opgaven en vaardigheden van nieuwe kandidaten. Het kan voorkomen dat de itemparameters van het anker niet passen bij de populatie die deelneemt aan de nieuwe examenperiode. Dit kan bijvoorbeeld doordat het een andere populatie betreft (VO versus MBO), of omdat er gerichte training heeft plaatsgevonden tussen de oude en nieuwe periode. In dergelijke gevallen, horen bij het anker twee sets parameters: één op de oude vaardigheidsschaal en één op de nieuwe. Als het anker uit minstens 40 opgaven bestaat, is een standaard op de oude schaal toch te vertalen naar een standaard op de nieuwe schaal. De standaard op de oude schaal wordt namelijk eerst vertaald naar een ruwe score op het anker, en deze wordt vervolgens weer vertaald in een positie op de nieuwe schaal. Als er zowel een standaardsetting via ankering heeft plaatsgevonden, als een standaardsetting met experts, dan kunnen de verkregen cesuren van elkaar afwijken. Bij zo n afwijking moet eerst gekeken worden of het verschil te wijten valt aan toeval. Indien er structureel afwijkingen geconstateerd worden, moet er wellicht een herziening van de oude standaard plaatsvinden. Angoff procedure Bij een Angoff procedure moeten de experts een grenskandidaat in gedachten nemen. Een grenskandidaat is een kandidaat die het vereiste niveau net beheerst. De experts geven per item aan of een grenskandidaat deze goed maakt of niet. Bij een gemodificeerde Angoff procedure wordt per item door de experts de kans ingeschat dat een grenskandidaat de opgave goed maakt. Dit is hetzelfde als inschatten hoeveel van 100 grenskandidaten de opgave goed maken. Optellen van de kansen van alle opgaven van een bepaald examen of toets geeft de grensscore die gehaald moet worden op het betreffende examen of toets om te voldoen aan minimale eisen: de cesuur. Deze cesuur wordt vervolgens afgebeeld op de vaardigheidsschaal, waarmee de standaard bepaald is. Bookmark procedure Als er ook afnamegegevens beschikbaar zijn, kan ook gewerkt worden met een Bookmark procedure, waarbij gebruik gemaakt wordt van de empirische ordening van de items naar moeilijkheid (Van der Schoot, 2001, 2008). Deze procedure voor het vaststellen van een standaard voor een bepaald niveau maakt gebruik van een reeks opgaven die naar moeilijkheid zijn gerangschikt. Deskundigen geven aan welke opgave nog wel en welke niet meer beheerst zouden moeten worden door een grenskandidaat. In de reeks opgaven plaatsen zij een bookmark. Experts geven dus aan hoeveel items van een set opgaven beheerst moeten worden op een bepaald niveau. Dit oordeel wordt weer omgezet in een punt op de vaardigheidsschaal. 11

12 Syllabi COE en Toetswijzers Rekentoets VO Regelgeving door OCW De totstandbrenging van examens begint met regelgeving vanuit het ministerie van OCW. Voor de referentieniveaus is dit in de eerste plaats het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, waarin de inhoud van de referentieniveaus is bepaald en waarin geregeld is welk referentieniveau geldt voor welk schooltype. Het ministerie heeft ook geregeld hoe de toetsing/examinering van de referentieniveaus plaats gaat vinden. Voor rekenen in het VO gaat dit gebeuren door een centrale rekentoets die deel uitmaakt van het eindexamen. Voor het mbo komen er centraal ontwikkelde examens (COE s) rekenen en taal. Het College voor Examens (CvE) heeft als opdracht om namens de Nederlandse overheid de kwaliteit van de centrale toetsen en examens in Nederland te waarborgen én om de voorwaarden te scheppen voor een goed verloop van de afname van de examens op de onderwijsinstellingen. Het ministerie heeft toetswijzers vastgesteld waarin beschreven is wat er in een rekentoets VO wel en niet gevraagd kan worden. Het CvE voor de COE s in het mbo syllabi vastgesteld. Het CvE doet dit overigens ook voor de centrale examens in het VO. De syllabi en de rekentoetswijzers zijn beschrijvingen van de examenstof. Relevante syllabi of toetswijzers In Tabel 3 staat voor rekenen per opleidingsniveau welk examen gemaakt moet worden en welke syllabus of rekentoetswijzer daarbij betrokken is. De syllabus rekenen 2F MBO is inhoudelijk afgestemd met de rekentoetswijzer 2F VO, net als de syllabus rekenen 3F MBO met de rekentoetswijzer 3F VO. In het VO en het MBO worden alle domeinen van de referentieniveaus getoetst. Tabel 3. Examenvorm en syllabus of toetswijzer rekenen per opleidingsniveau VMBO BB rekentoets VO 2F examenvorm: digitale centrale toets / examenstof: rekentoetswijzer 2F VMBO KB rekentoets VO 2F examenvorm: digitale centrale toets / examenstof: rekentoetswijzer 2F VMBO rekentoets VO 2F GL/TL examenvorm: digitale centrale toets / examenstof: rekentoetswijzer 2F Havo rekentoets VO 3F examenvorm: digitale centrale toets / examenstof: rekentoetswijzer 3F VWO rekentoets VO 3F examenvorm: digitale centrale toets / examenstof: rekentoetswijzer 3F *) MBO 2 COE rekenen 2F examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus rekenen 2F mbo MBO 3 COE rekenen 2F examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus rekenen 2F mbo MBO 4 COE rekenen 3F examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus rekenen 3F mbo *) In tegenstelling tot taal kent rekenen geen referentieniveau 4F, wel een referentieniveau 3S. In opdracht van OCW wordt onderzocht of het referentieniveau 3S beter past bij het vwo dan 3F. 12

13 In Tabel 4 staat voor Nederlandse taal per opleidingsniveau welk examen gemaakt moet worden en welke syllabus daarbij betrokken is. Alleen de vaardigheden lezen en luisteren worden getoetst in de COE s. Tabel 4. Examenvorm en syllabus Nederlandse taal per opleidingsniveau MBO 2 MBO 3 MBO 4 COE taal 2F examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus taal 2F mbo COE taal 2F examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus taal 2F mbo COE taal3f examenvorm: digitaal centraal examen / examenstof: syllabus taal 3F mbo Wijze van samenstelling van syllabus of toetswijzer Bij het schrijven van syllabi en toetswijzers waren veel deskundigen op het gebied van taal en rekenen betrokken. Zowel medewerkers uit expertisecentra als docenten. Expertisecentra zowel op het gebied van taal en rekenen als op het gebied van toetsing en examinering. Docenten zowel uit de onderwijssector waarvoor het referentieniveau bedoeld is als, als het vervolgonderwijs daarop. Betrokken expertisecentra waren onder meer het Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid hoger Onderwijs, ITTA en het Freudenthal Instituut. Leden van syllabus en toetswijzercommissies waren voorgedragen door onder meer de MBO Raad, de AOC Raad, de HBO Raad, NRTO, de onderwijsbonden, de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren en VECON. Over de conceptversies zijn raadplegingen gehouden in de vorm van enquêtes en resonansbijeenkomsten. Op basis van de raadplegingen zijn de conceptversies aangepast en vervolgens vastgesteld. Constructie van een examen op basis van syllabus of toetswijzer Het CvE draagt verantwoordelijkheid voor de centrale examens en toetsen. De centrale toetsen en examens worden geconstrueerd door Cito, in opdracht van CvE. Cito heeft constructiegroepen ingericht die onder meer bestaan uit docenten die lesgeven aan de kandidaten voor wie het examen of de toets bedoeld is. Iedere constructiegroep wordt geleid door een toetsdeskundige. De toetsdeskundige is een expert op het gebied van examinering in het desbetreffende vak. Het CvE heeft vaststellingscommissies ingesteld. Net als bij de constructiegroepen van Cito, maken docenten die les geven aan de doelgroep deel uit van de vaststellingscommissies van het CvE. Het CvE benoemt die docenten meestal op voordracht van onderwijsorganisaties, zoals de Vereniging van Levende Talen, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, de MBO Raad, de NRTO en de onderwijsbonden. De voorzitter van een vaststellingscommissie is meestal een leidinggevende die werkzaam is in het vakgebied in het vervolgonderwijs en/of beschikt over inzicht in en overzicht op het terrein van het vak. Op die manier wil het CvE bereiken dat de toetsen en examens aansluiten op het onderwijs en relevant zijn voor het vervolgonderwijs. De toetsdeskundige en de constructiegroepen gaan in opdracht van het CvE aan het werk om een examen te construeren. In de syllabus of toetswijzer staat wat wel en niet gevraagd mag worden in 13

14 het examen of de toets. De syllabus of toetswijzer is dan ook het kader waarbinnen de toetsdeskundigen en de constructiegroepen hun werk doen. De toetsdeskundige legt vervolgens de concept opgaven en samenstelling van het examen voor aan de vaststellingscommissie van het CvE. De vaststellingscommissie controleert dan of het conceptexamen aan de syllabus of toetswijzer voldoet en of er geen onvolkomenheden in de opgaven zitten en stelt het examen dan vast. 14

15 Literatuur Eggen, T. J. H. M., & Verhelst, N. D. (2011). Item calibration in incomplete testing designs. Psicologica: International Journal of Methodology and Experimental Psychology, 32, Glas, C. A. W., & Verhelst, N.D. (1989). Extensions of the partial credit model, Psychometrika, 54, Van der Schoot, F. (2001). Standaarden voor kerndoelen basisonderwijs. De ontwikkeling van standaarden voor kerndoelen basisonderwijs op basis van resultaten uit peilingsonderzoek. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Arnhem, Cito. Van der Schoot, F. (2008). Onderwijs op peil? Een samenvattend overzicht van 20 jaar PPON. Arnhem, Cito. Verhelst, N.D., & Engelen, R.J.H. (1999). An ability estimator in the two parameter logistic model based on raw scores. Research memorandum. Arnhem: Cito. Verhelst, N.D., & Glas, C.A.W. (1993). A dynamic generalization of the Rasch model. Psychometrika, 58, Verhelst, N.D., Glas, C.A.W., & Verstralen, H.H.F.M. (1993). OPLM: One parameter logistic model. Computer program and manual. Arnhem: Cito. Warm, T.A. (1989). Weighted likelihood estimation of ability in item response theory. Psychometrika, 54,

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Over de drempels met rekenen

Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Net als vorig schooljaar wordt in het pilotjaar 2014-2015 de aangepaste rekentoets, de ER-toets (ER= ernstige rekenproblemen) aangeboden.

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 5 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kris Verbeeck met medewerking van Maaike Verschuren Het kwartje valt Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs Het kwartje valt Doelgericht

Nadere informatie