Tabel 1: Algemene soorten. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1: Algemene soorten. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus"

Transcriptie

1 Overzicht beschermingsregimes AMvB Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75). Vogelsoorten zijn in deze tab ellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. Toelichting tabel 1 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan dez e vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor dez e activiteit en hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. -Voor andere activiteiten dan hier boven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige st aat van instandhouding van de soort (zgn. lichte toets). Tabel 1: Algemene soorten aardmuis Microtus agrestis bosmuis Apodemus sylvaticus dwergmuis Micromys minutus bunzing Mustela putorius dwergspitsmuis Sorex minutus egel Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus haas Lepus europeus hermelijn Mustela erminea huisspitsmuis Crocidura russula konijn Oryctolagus cuniculus mol Talpa europea ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus ree Capreolus capreolus rosse woelmuis Clethrionomys glareolus tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus veldmuis Microtus arvalis vos Vulpes vulpes wezel Mustela nivalis woelrat Arvicola terrestris bruine kikker gewone pad middelste groene kikker kleine water salamander meerkikker Mieren behaarde rode bosmier kale rode bosmier stronkmier zwartrugbosmier Slakken wijngaardslak aardaker akkerklokje brede wespenorchis breed klokje dotterbloem gewone vogelmelk grasklokje grote kaardenbol kleine m aagdenpalm knikkende vogelmelk koningsvaren slanke sleutelbloem zwanebloem Rana temporaria Bufo bufo Rana esculenta Triturus vulgaris Rana ridibunda Formica rufa Formica polyctena Formica truncorum Formica pratensis Helix pomatia Lathyrus tuberosus Campanula rapunculoides Epipactis helleborine Campanula latifolia Caltha palustris Ornithogalum umbellatum Campanula rotundifolia Dipsacus fullonum Vinca minor Ornithogalum nutans Osmunda regalis Primula elatior Butomus umbellatus

2 Toelichting tabel 2 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de m inister van LNV goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer z elf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. --Voor andere activiteiten d an hier boven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige st aat van instandhouding van de soort. Damhert Edelhert Eekhoorn Grijze zeehond Grote bosmuis Steenmarter Wild zwijn Tabel 2: overige soorten Dama dama Cervus elaphus Sciurus vulgaris Halichoerus grypus Apodemus flavicollis Martes foina Sus scrofa Alpenwatersalamander Levendbarende hagedis Dagvlinders Moeraspar elmoerv linder Vals heideblauwtje Vissen Bermpje Kleine modderkruiper Meerval Rivierdonderpad Aangebrande orchis Aapjesorchis Beenbreek Bergklokje Bergnachtorchis Bijenorchis Blaasvar en Blauwe zeedistel Bleek bosvogeltje Bokkenorchis Brede orchis Bruinrode wespenorchis Daslook Dennenorchis Duitse gentiaan Franjegentiaan Geelgroene wespenorchis Gele helmbloem Gevlekte orchis Groene nachtorchis Groensteel Grote keverorchis Grote muggenorchis Gulden sleutelbloem Harlekijn Herfstschroeforchis Hondskruid Honingorchis Jeneverbes Klein glaskruid kleine keverorchis kleine zonnedauw klokjesgentiaan kluwenklokje koraalwortel kruisbladgentiaan lange ereprijs lange zonnedauw Triturus alpestris Lacerta vivipara Euphydryas aurinia Lycaeides idas Noemacheilus barbatulus Cobitis taenia Silurus glanis Cottus gobio Orchis ustulata Orchis simia Narthecium ossifragum Campanula rhomboidalis Platanthera chlorantha Ophrys apifera Cystopteris fragilis Eryngium maritimum Cephalantera damasonium Himantoglossum hircinum Dactylorhiza majalis majalis Epipactis atrorubens Allium ursinum Goodyera repens Gentianella germanica Gentianella ciliata Epipactis muelleri Pseudofumaria lutea Dactylorhiza maculata Coeloglossum viride Asplenium viride Listera ovata Gymnadenia conopsea Primula veris Orchis morio Spiranthes spiralis Anacamptis pyramidalis Herminium monorchis Juniperus communis Parietaria judaica Listera cordata Drosera intermedia Gentiana pneumonanthe Campanula glomerata Corallorhiza trifida Gentiana cruciata Veronica longifola Drosera anglica

3 Tabel 2: overige soorten mannetjesorchis Orchis mascula maretak Viscum album moeraswesp enorchis Epipactis palustris muurbloem Erysimum cheiri parnassia Parnassia palustris pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata poppenorchis Aceras anthropophorum prachtklokje Campanula persicifolia purperorchis Orchis purpurea rapunzelklokje Campanula rapunculus rechte driehoeksv aren Gymnocarpium robertianum rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa ronde zonnedauw Drosera rotundifolia rood bosvogeltje Cephalanthera rubra ruig klokje Campanula trachelium schubvaren Ceterach officinarum slanke g entiaan Gentianella amarella soldaatje Orchis militaris spaanse ruiter Cirsium dissectum steenanjer Dianthus deltoides steenbreekv aren Asplenium trichomanes stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule stijf hardgras Catapodium rigidum tongvaren Asplenium scolopendrium valkruid Arnica montana veenmosorchis Hammarbya paludosa veldgentiaan Gentianella campestris veldsalie Salvia pratensis vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata vliegenorchis Ophrys insectifera vogelnestje Neottia nidus-avis voorjaarsadonis Adonis vernalis wantsenorchis Orchis coriophora waterdrieblad Menyanthes trifoliata weideklokje Campanula patula welriekende nachtorchis Platanthera bifolia wilde gagel Myrica gale wilde herfsttijloos Colchicum autumnale wilde kievitsblo em Fritillaria meleagris wilde marjolein Origanum vulgare wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia witte muggenorchis Pseudorchis albida zinkviooltje Viola lutea calaminaria zomerklokje Leucojum aestivum zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum Kevers vliegend hert Kreeftachtigen rivierkr eeft Lucanus cervus Astacus astacus

4 Toelichting tabel 3 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins bep erkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Voor soorten in tabel 3 moet voor deze activiteiten voor artikel 10 een ontheffing aangevraagd worden. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis v an een gedrag scode. -Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik, voor artikel 10, voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en voor andere activiteiten dan hier boven genoemd, is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 1, 2) er is geen altern atief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van in standhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie mo et voldaan zijn). Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Bijlage 1 AMvB das boommarter eikelmuis gewone zeehond veldspitsmuis waterspitsmuis adder hazelworm ringslang vinpootsalamander vuursalamander Vissen beekprik bittervoorn elrits gestippelde alver grote modderkruiper rivierprik Dagvlinders bruin dikkopje dwergblauwtje dwergdikkopje groot geaderd witje grote ijsvogelvlinder heideblauwtje iepepage kalkgraslanddikkopje keizersmantel klaverblauwtje purperstreepparelmo ervlinder rode vuurvlinder rouwmantel tweekleurig hooibeestj e veenbespar elmoervlinder veenhooibeestje Meles m eles Martes martes Eliomys quercinus Phoca vitulina Crocidura leucodon Neomys fodiens Vipera berus Anguis fragilis Natrix natrix Triturus helveticus Salamandra salamandra Lampetra planeri Rhodeus cericeus Phoxinus phoxinus Alburnoides bipunctatus Misgurnus fossilis Lampetra fluviatilis Erynnis tages Cupido minimus Thymelicus acteon Aporia crataegi Limenitis populi Plebejus argus Strymonidia w-album Spialia sertorius Argynnis paphia Cyaniris semiargus Brenthis ino Palaeochrysophanus hippothoe Nymphalis antiopa Coenonympha arcania Bolaria aquilonais Coenonympha tullia 1 -onderzoek en onderwijs -repopulatie en herintroductie -bescherming van flora en fauna -veiligheid v an het luchtverkeer -volksgezondheid of openbare veiligheid -dwingende redenen van openbaar belang -het voorkomen van ern stige schade aan vormen van eigendom -belangrijke overlast veroorzaakt door dieren -uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw -bestendig gebruik -uitvoering van werkzaamh eden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling

5 Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB veldparelmoerv linder Melitaea cinxia woudparelmoervlinder Melitaea diamina zilvervlek Clossiana euphrosyne groot zeegras Zostera marina Bijlage IV HR baardvleermuis bechstein s vleermuis bever bosvleermuis brandt s vleermuis bruinvis euraziatische lynx franjestaart gewone dolfijn gewone dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis grijze grootoorvleermuis grote hoefijzerneus hamster hazelmuis ingekorven vleer muis kleine dwergvleermuis kleine hoefijz erneus laatvlieg er meervleermuis mopsvleermuis nathusius dwergvleermuis noordse woelmuis otter rosse v leermuis tuimelaar tweekleurige vleermuis vale vleermuis watervleermuis wilde kat witflankdolfijn witsnuitdolfijn boomkikker geelbuikvuurpad gladde slang heikikker kamsalamander knoflookpad muurhagedis poelkikker rugstreeppad vroedmeesterpad zandhagedis Dagvlinders donker pimpernelblauwtje grote vuurvlinder pimpernelblauwtje tijmblauwtje zilverstreephooibeestje Libellen bronslibel gaffellibel gevlekte witsnuitlibel groene glazenmaker noordse winterjuffer oostelijke witsnuitlibel rivierrombout sierlijke witsnuitlibel Vissen houting Myotis mystacinus Myotis bechsteinii Castor fiber Nyctalus leisleri Myotis brandtii Phocoena phocoena Lynx lynx Myotis nattereri Delphinus delphis Pipistrellus pipistrellus Plecotus auritus Plecotus austriacus Rhinolophus ferrumequinum Cricetus cricetus Muscardinus avellanarius Myotis emarginatus Pipistrellus pygmaeus Rhinolophus hipposideros Eptesicus serotinus Myotis dasycneme Barbastella barbastellus Pipistrellus nathusii Microtus oeconomus Lutra lutra Nyctalus noctula Tursiops truncatus Vespertilio murinus Myotis myotis Myotis daubentonii Felis silvestris Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Hyla arborea Bombina variegata Coronella austriacus Rana arvalis Triturus cristatus Pelobates fuscus Podarcis muralis Rana lessonae Bufo calamita Alytes obstetricans Lacerta agilis Maculinea nausithous Lycaena dispar Maculinea teleius Maculinea arion Coenonympha hero Oxygastra curtisii Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Aeshna viridis Sympecma paedisca Leucorrhinia albifrons Stylurus flavipes Leucorrhinia caudalis Conegonus oxyrrhynchus

6 steur Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Acipenser sturio drijvende waterweegbree groenknolorchis kruipend moerasscherm zomerschroeforchis Kevers brede geelrandwaterroofkever gestreepte waterroofkever heldenbok juchtleerkever Tweekleppigen bataafse stroommossel Luronium natans Liparis loeselii Apium repens Spiranthes aestivalis Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Cerambyx cerdo Osmoderma eremita Unio crassus

In Hilversum te beschermen flora en fauna

In Hilversum te beschermen flora en fauna n Hilversum te beschermen flora en fauna Vooraf Voor vogelsoorten in het algemeen geldt dat in geval van b.v. sloop van gebouwen dan wel kap van bomen verzachtende maatregelen genomen kunnen worden door

Nadere informatie

Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel

Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel *) = Soorten zijn in het veld niet altijd nader onderscheiden. Er is vaak de verzamelnaam Groene kikker en Bosspitsmuis gebruikt. Het betreft de Meerkikker

Nadere informatie

16-06-05 1. Tabel 1: Algemene soorten R = soort van Rode lijst 2004. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus

16-06-05 1. Tabel 1: Algemene soorten R = soort van Rode lijst 2004. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus Tabellen soorten Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel

Nadere informatie

Datum 16 september 2011. Auteur : M. Kuiper. IIP ' "imi

Datum 16 september 2011. Auteur : M. Kuiper. IIP ' imi FLORA- EN FAUNASCAN Middenweg Heerhugowaard Opdrachtgever: HB adviesbureau bv Datum 16 september 2011 Auteur : M. Kuiper IIP ' "imi Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl

Nadere informatie

Gulden sleutelbloem soort die in Venray voor kan komen. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus. Lepus europeus

Gulden sleutelbloem soort die in Venray voor kan komen. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus. Lepus europeus Beschermde soorten Flora en Faunawet Deze lijst bevat soorten die zijn beschermd in het kader van de Flora en Faunawet. Er staan veel soorten op de lijst die zeker niet in Venray voor zullen komen. Om

Nadere informatie

Rapport Bureau Veldkamp

Rapport Bureau Veldkamp Natuurtoets in verband met de verlegging van een bouwblok, de afbraak van de aanwezige opstallen en de nieuwbouw van een woning aan de Knapenveldsweg 9 te Raalte Rapport Bureau Veldkamp Auteur en fotografie:

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn

FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn Opdrachtgever: Civilink Ingenieursbureau Projectnummer : P13023 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van

Nadere informatie

Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc

Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv 2 juli 2013 1 Inhoud Aanleiding... 3 Resultaten tot juli 2013... 5 Vleermuizen... 5 Eekhoorns... 7 Overige kleine zoogdieren...

Nadere informatie

Rapport. Lelystad, maart 2015 J. Reinhold. Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet

Rapport. Lelystad, maart 2015 J. Reinhold. Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet Rapport Lelystad, maart 2015 J. Reinhold Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet 1 Landschap verbindt Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling, beheer

Nadere informatie

L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T

L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T R u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g & B e h e e r g r o e n v o o r z i e n i n g e n G e m e e n t e B u s s u m & N a a r d e n 3 COLOFON Opgesteld

Nadere informatie

BIJLAGEN. Artikelen Flora- en faunawet. Jaarrond beschermde soorten. Borging deskundigheid

BIJLAGEN. Artikelen Flora- en faunawet. Jaarrond beschermde soorten. Borging deskundigheid Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud BIJLAGEN Bijlage 1 Artikelen Flora- en faunawet Bijlage 2 Beschermde soorten Bijlage 3 Jaarrond beschermde soorten Bijlage 4 Borging deskundigheid Bijlage

Nadere informatie

TOETS FLORA- EN FAUNAWET

TOETS FLORA- EN FAUNAWET TOETS FLORA- EN FAUNAWET Brediuspark, 'locatie s Gravensloot' - Woerden concept Gemeente Woerden Gemeente Woerden Toets Flora- en faunawet concept Brediuspark, 'locatie s Gravensloot' - Woerden Werknummer:

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Meer natuur, vitale natuur. Daar staat LNV voor. De belangrijkste pijler is de ontwikkeling van een netwerk van aaneengesloten

Nadere informatie

Uitleg. Flora- en faunawet. Inhoud

Uitleg. Flora- en faunawet. Inhoud Uitleg onderneming Aangepaste beoordeling agrarisch ondernemer ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet Waarom deze extra uitleg? De beoordeling van ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Toelichting bij Aanvraag

Toelichting bij Aanvraag Toelichting bij Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Waarom deze toelichting? Deze toelichting hoort bij het formulier Aanvraag ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. In deze toelichting

Nadere informatie

Buro Maerlant. Maarssen Schildershof. Toets Flora- en faunawet. In samenwerking met

Buro Maerlant. Maarssen Schildershof. Toets Flora- en faunawet. In samenwerking met Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2011 Toets Flora- en faunawet J. van Suijlekom, 11 april 2011 (herziene eindversie) In samenwerking met

Nadere informatie

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 K. Mostert en J. Willemsen Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland Delft, 1 december 2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek. - concept -

Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek. - concept - Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek - concept - Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanvullend onderzoek naar strikt

Nadere informatie

Colofon. Utrecht, februari 2009.

Colofon. Utrecht, februari 2009. Colofon De quickscan op de locatie is uitgevoerd in opdracht van Nibag Milieu & Ruimte B.V.. Contactpersoon van deze organisatie voor dit project is: Mevr. C.A.M. Cohn Opdrachtnemer is Ecologisch Adviesburo

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013 QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling bv Westdijk 19 1847 LH Zuid-Schermer Datum : 9 oktober 2013 Auteur : M. Kuiper NatuurBeleven

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam

Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de

Nadere informatie

Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen

Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen Januari 2011 Quick scan Flora- en Faunawet Watergang (NZV07_105) Stadspark Groningen Identificatie: Gemeente Locatie Opdrachtgever

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde

Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: Dhr. Tannemaat

Nadere informatie

Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet

Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en

Nadere informatie

Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken

Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken Onderzoeksterrein gelegen binnen kilometerhok X137 Y426 Quickscan Natuurwetgeving, toekomstige

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: F. Wanders Projectnummer en versie:

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre)

Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre) Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre) Colofon Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein, Zwolle (gemeente Oost-Gelre) Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd)

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd) Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd) Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Ecologische quickscan flora en fauna

Ecologische quickscan flora en fauna Ecologische quickscan flora en fauna Arnhemseweg 23 te Leusden Eqosens-nl ecologisch advies Lathum Colofon: 2013 Eqosens-nl ecologisch advies, Lathum www.eqosens.nl Advies en veldwerk: W.C. Knol Foto s:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen. concept

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen. concept Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen concept Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Smoddedijk 5 te Varsseveld Plangebied gelegen in kilometerhok X 227 Y 439 Gegevens opdrachtgever AcvastVanderSlikke rentmeesters Marktweg 9d 6883 JL VELP Contactpersoon:

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en fauna in het kader van de

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23, Winterswijk Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: Fam. Wiggers-Klomps

Nadere informatie

Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer

Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer Artikel 1 aanwijzing vrijgestelde soorten 1. De bevoegdheid om

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam

Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam - notitie - Maart 2011 P11-012/ W560 Auteur: S. Sanders Natuur-Wetenschappelijk Centrum Noorderelsweg 4a 3329 KH Dordrecht

Nadere informatie

NATUURTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDERWEG STREEFKERK

NATUURTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDERWEG STREEFKERK NATUUTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDEWEG STEEFKEK i NATUUTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDE- WEG STEEFKEK Uitgebracht aan: DLV Bouw, Milieu & Techniek Postbus 511 5400 AM Uden

Nadere informatie

COLOFON. Uitgave: waterschap Noorderzijlvest

COLOFON. Uitgave: waterschap Noorderzijlvest VELDGIDS COLOFON Uitgave: waterschap Noorderzijlvest Auteurs: Roel Strijkstra en Edwin van der Heijden (Altenburg en Wymenga), Greetje Kampinga (waterschap Noorderzijlvest) Met medewerking van: Steven

Nadere informatie

Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. - fase 1- Literatuuronderzoek

Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. - fase 1- Literatuuronderzoek Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland - fase 1- Literatuuronderzoek Harm Kossen, Tim Faasen en Karin Albers Door: EcoLOGICA In opdracht van: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets

Nadere informatie

NATUURTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOORN

NATUURTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOORN NATUUTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOON i NATUUTOETS NIEUWBOUWPLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOON Uitgebracht aan: Phanos De Kwakel BV De heer ing. E.M. Goes Postbus 453 3990 GG Houten Uitgebracht

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Noordstraat te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Postbus 1190 5004 BD TILBURG Contactpersoon: De heer C. Klijsen CSO Adviesbureau Regulierenring 6 3981 LB BUNNIK

Nadere informatie

BILAN. RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg STATUS: EXTERN CONCEPT. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

BILAN. RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg STATUS: EXTERN CONCEPT. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet BILAN RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet STATUS: EXTERN CONCEPT in opdracht van Schoonderbeek en Partners Advies BV Rapport-ID Titel ISSN

Nadere informatie

Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen

Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen - Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 - NATUUR-WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Soortenlijst beschermde dieren en planten in Amstelveen 2013

Soortenlijst beschermde dieren en planten in Amstelveen 2013 Soortenlijst beschermde dieren en planten in 2013 b&d NATUURADVIES Haarlem Santpoort-Noord 06-29174521 Soortenlijst beschermde dieren en planten in 2013 Opdrachtgever: Gemeente Auteur: B. Besteman Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Buro Maerlant. Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2010 Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet J.

Nadere informatie

-versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V.

-versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V. Onderzoek beschermde flora en fauna reconstructie 150kV kabel Venserweg-Zorvlied -versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V. Datum : 18 december 2015 Auteur : M. Kuiper INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. Flora-

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet

Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanvullend

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Industriestraat te Kerkrade Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Kerkrade Oktober 2013 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN

Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN Gedragscode De Flora- en faunawet - gedragscode beheer GEDRAGSCODE Bestendig beheer groenvoorzieningen juni 2008 Geldigheidstermijn: 2007 t/m 2012 De Flora- en faunawet

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen

Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen De Flora- en faunawet - Gedragscode beheer GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET BESTENDIG BEHEER GEMEENTELIJKE GROENVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Open lucht evenementen te Eindhoven Concept Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Eindhoven December 2013 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46

Nadere informatie

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

Nadere informatie

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021

GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte... 4 4. Toepassing... 5 5. Afwijken... 5 6. Begrippen... 7 7. Algemene maatregelen... 9 8. Natuurkalenders...

Nadere informatie

Ecoscan Brede School Akkrum

Ecoscan Brede School Akkrum Ecoscan Brede School Akkrum Gemeente Boarnsterhim oktober 2006 Ecoscan Brede School Akkrum dossier : A4532.01.001 registratienummer : NN-ON20060720 versie : 2 Gemeente Boarnsterhim oktober 2006 DHV B.V.

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Vrouwgeestweg 12 te Woubrugge Gegevens opdrachtgever SelektHuis Ontwikkeling BV Postbus 180 7460 AD RIJSSEN Contactpersoon: De heer H.G. Evers CSO Adviesbureau Regulierenring

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. BIC Noord te Eindhoven

Quickscan flora en fauna. BIC Noord te Eindhoven Quickscan flora en fauna BIC Noord te Eindhoven Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Eindhoven Maart 2015 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46 20

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna. Hof van Lebret. Gemeente Renkum. Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680

Quick scan flora en fauna. Hof van Lebret. Gemeente Renkum. Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680 Quick scan flora en fauna Hof van Lebret Gemeente Renkum Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 3 2 Wettelijke

Nadere informatie

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving Natuurtoets Aanleiding Voor de uitvoering van De Doorbraak moet rekening worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Om deze bescherming te bieden zijn er in Nederland een aantal natuurwetten

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland

Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en

Nadere informatie

Habitatrichtlijn, bijlage IV toepassing) (inclusief Verdrag van Bern, Bijlagen I en II voor zover van toepassing) Hille (Butskop) Muurhagedis

Habitatrichtlijn, bijlage IV toepassing) (inclusief Verdrag van Bern, Bijlagen I en II voor zover van toepassing) Hille (Butskop) Muurhagedis EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt Zie tevens voor toelichting totstandkoming lijst kst-33348-9

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan

Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Flora- en faunaonderzoek in

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in verband met de bouw van een hooiberg op B53 te Ottoland

Quickscan flora en fauna in verband met de bouw van een hooiberg op B53 te Ottoland Quickscan flora en fauna in verband met de bouw van een hooiberg op B53 te Ottoland Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en fauna in verband met de bouw

Nadere informatie

Beschermde flora en fauna. Fase 1. diverse terreinen te Veldhoven. Quickscan in het kader van de Flora- en faunawet. concept

Beschermde flora en fauna. Fase 1. diverse terreinen te Veldhoven. Quickscan in het kader van de Flora- en faunawet. concept Beschermde flora en fauna diverse terreinen te Veldhoven Quickscan in het kader van de Flora- en faunawet Fase 1 concept Door: Anke Brouns ECOLOGICA In opdracht van: Gemeente Veldhoven Oktober 2010 Colofon

Nadere informatie

quick scan flora en fauna Wethouder Rebellaan 136 te Barneveld

quick scan flora en fauna Wethouder Rebellaan 136 te Barneveld 1 quick scan flora en fauna Wethouder Rebellaan 136 te Barneveld Middelkoop Advi es ECOQUI CKS CA N IJSSELDIJK OOST TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 11 mei 2012 projectnummer: 12001 1 quick scan flora en fauna

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna ten behoeve van Meerpolder - Berkelse Wal aan de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs en de natuurwetgeving

Quickscan flora en fauna ten behoeve van Meerpolder - Berkelse Wal aan de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs en de natuurwetgeving Quickscan flora en fauna ten behoeve van Meerpolder - Berkelse Wal aan de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs en de natuurwetgeving NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

Nadere informatie

Ontwikkeling van het Scala-terrein te Alphen aan den Rijn en de Flora- en faunawet

Ontwikkeling van het Scala-terrein te Alphen aan den Rijn en de Flora- en faunawet Ontwikkeling van het Scala-terrein te Alphen aan den Rijn en de Flora- en faunawet NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT Ontwikkeling van het Scala-terrein te Alphen aan

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Oud Herlaer 1 te Sint Michielsgestel

Quickscan flora en fauna. Oud Herlaer 1 te Sint Michielsgestel Oud Herlaer 1 te Sint Michielsgestel Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant de heer T. van Ooijen Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Adviesbureau Geofoxx Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE TILBURG

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Bijlage 1 De rode lijst voor de inheemse dagvlinders in Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 1, eerste lid, 1 o

VLAAMSE OVERHEID. Bijlage 1 De rode lijst voor de inheemse dagvlinders in Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 1, eerste lid, 1 o VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [2013/204362] 17 JUNI 2013. Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het van 15 mei 2009 Gelet op het

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Hoef te Heesch

Quickscan flora en fauna. Hoef te Heesch Quickscan flora en fauna Hoef te Heesch Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Elings September 2013 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46 20 79 info@ecologica.eu

Nadere informatie

< boorgaten diameter 5mm >

< boorgaten diameter 5mm > Deze gedragscode Natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap met medewerking van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12Landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit. Ook Defensie, gemeenten en

Nadere informatie

Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland

Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland De verspreiding van de Europese Habitatrichtlijnsoorten in kaart Januari 2004 Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland De verspreiding van de Europese Habitatrichtlijnsoorten

Nadere informatie

Wild van Zoogdieren. Laat je inspireren Richard Witte info@nozos.nl

Wild van Zoogdieren. Laat je inspireren Richard Witte info@nozos.nl Wild van Zoogdieren Laat je inspireren Richard Witte info@nozos.nl Kenmerken zoogdieren Zoogdieren zijn warmbloedige gewervelde dieren. Zoogdieren hebben een lichaamsbedekking die bestaat uit haren. Inwendige

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van sloopwerkzaamheden aan de Oudendijk en de Iepenlaan in Dordrecht

Quickscan flora en fauna in het kader van sloopwerkzaamheden aan de Oudendijk en de Iepenlaan in Dordrecht Quickscan flora en fauna in het kader van sloopwerkzaamheden aan de Oudendijk en de Iepenlaan in Dordrecht Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en fauna

Nadere informatie

Beschermde flora en fauna Aanschotse Beemden te Eindhoven

Beschermde flora en fauna Aanschotse Beemden te Eindhoven Beschermde flora en fauna Aanschotse Beemden te Eindhoven Actualisatie quickscan Concept Door: Bart Hendrikx ECOLOGICA In opdracht van: Gemeente Eindhoven November 2011 Colofon Door: Ecologica Rondven

Nadere informatie

VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, email: zoogdier@vzz.

VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, email: zoogdier@vzz. VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, email: zoogdier@vzz.nl >> Concept januari 2005

Nadere informatie

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten inbo Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Kliniekstraat 25-1070 Brussel - T.: +32 (0)2 558 18 11 - F.: +32 (0)2 558 18 05 - info@inbo.be - www.inbo.be Ontwikkeling

Nadere informatie

Uilenkamp 22, 3972 XS Driebergen-Rijsenburg tel./fax 0343 521021 e-mail h.j.v.vdbijtel@planet

Uilenkamp 22, 3972 XS Driebergen-Rijsenburg tel./fax 0343 521021 e-mail h.j.v.vdbijtel@planet Uilenkamp 22, 3972 XS Driebergen-Rijsenburg tel./fax 0343 521021 e-mail h.j.v.vdbijtel@planet Colofon Tekst: H.J.V. van den Bijtel Veldonderzoek: C. Achterberg, H.J.V. van den Bijtel, C.J.G.G. Goudsmits,

Nadere informatie

Quickscan Natuurwetgeving

Quickscan Natuurwetgeving Quickscan Natuurwetgeving Onderzoekslocatie: Sectie J nummer 340 Wolvega te Nijelamer Documentcode: 14J136. RAP001 Quickscan Natuurwetgeving Onderzoekslocatie: Sectie J nummer 340 Wolvega te Nijelamer

Nadere informatie

FLORA & FAUNA QUICKSCAN NIEUWBOUW LOONBEDRIJF VAN MEURS VOF

FLORA & FAUNA QUICKSCAN NIEUWBOUW LOONBEDRIJF VAN MEURS VOF FLORA & FAUNA QUICKSCAN T.B.V. NIEUWBOUW LOONBEDRIJF VAN MEURS VOF TE ZOETERWOUDE Datum : 25 juni 2014 Bestandsnaam : f&f quickscan papeweg Opgesteld door : C.M. van der Meer Zuidbuurtseweg 10 2381 LB

Nadere informatie

REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN

REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN 34 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN JAARGANG 11 NUMMER 4 WAARNEMINGENOVERZICHT 2007 EN 2008 RAVON is het tijdschrift van de Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Neder land). Donateurs van RAVON

Nadere informatie

: Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Grotestraat 214 te Borne : EKU/DIR/HAMA/20120249

: Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Grotestraat 214 te Borne : EKU/DIR/HAMA/20120249 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Grotestraat 214 te Borne : EKU/DIR/HAMA/20120249 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding en onderzoekskader... 4 1.2 Doel en vraagstelling van het

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. BIC Zuid te Eindhoven

Quickscan flora en fauna. BIC Zuid te Eindhoven Quickscan flora en fauna BIC Zuid te Eindhoven Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Eindhoven Maart 2015 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46 20

Nadere informatie

Nader onderzoek flora en fauna. Kulturhus, Oene. Gemeente Epe. Datum: 9 september 2009 Projectnummer: 80806

Nader onderzoek flora en fauna. Kulturhus, Oene. Gemeente Epe. Datum: 9 september 2009 Projectnummer: 80806 Nader onderzoek flora en fauna Kulturhus, Oene Gemeente Epe Datum: 9 september 2009 Projectnummer: 80806 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 3 2 Wettelijke

Nadere informatie

datum 26-5-2014 dossiercode 20140526-9-9065 Uitgangspuntennotitie WSL U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure.

Nadere informatie

ECOLOGISCHE QUICKSCAN

ECOLOGISCHE QUICKSCAN ACTUALISERENDE ECOLOGISCHE QUICKSCAN INCLUSIEF VISINVENTARISATIE HAZERSVELD M I L I E U B E H E E R TE HAZERSWOUDE-DORP ACTUALISERENDE ECOLOGISCHE QUICKSCAN INCLUSIEF VISINVENTARISATIE HAZERSVELD TE HAZERSWOUDE-DORP

Nadere informatie

quick scan flora en fauna Hotel Bastion te Waalre

quick scan flora en fauna Hotel Bastion te Waalre 1 quick scan flora en fauna Hotel Bastion te Waalre Van Riezen & Partners ECOQUICKSCAN IJSSELDIJK OOST TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 17 april 2015 projectnummer: 14011 ecologisch adviesbureau ECOquickscan

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G.

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult Pijnenburg Agrarisch Advies en Onroerend Goed t.a.v. Peter van de Ligt Spoorweg

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Heide 1a te Roggel. In opdracht van: Sandra Aarts. 6 januari 2015 J.P.M. Hovens en G. Hovens.

Flora- en fauna-inspectie Heide 1a te Roggel. In opdracht van: Sandra Aarts. 6 januari 2015 J.P.M. Hovens en G. Hovens. Flora- en fauna-inspectie Heide 1a te Roggel In opdracht van: Sandra Aarts 6 januari 2015 J.P.M. Hovens en G. Hovens Faunaconsult Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl Inhoud

Nadere informatie

BESCHERMDE FLORA EN FAUNA KLAVERTJE VIER

BESCHERMDE FLORA EN FAUNA KLAVERTJE VIER BESCHERMDE FLORA EN FAUNA KLAVERTJE VIER Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van: RBOI BV Rotterdam BESCHERMDE FLORA EN FAUNA KLAVERTJE VIER Onderzoek in het kader van de Flora-

Nadere informatie

Verslag Quick-scan beschermde flora & fauna in de Kandelaar

Verslag Quick-scan beschermde flora & fauna in de Kandelaar Ben van As Natuuronderzoek & Ecologisch Advies Hovenierstraat 6 3123 EH Schiedam BTW-nr: NL 030793841B01 KVK-nr: 54388457 Verslag Quick-scan beschermde flora & fauna in de Kandelaar De Quick-scan betreft

Nadere informatie

Faunaconsult. Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat te Ulicoten door: ir. Hans Hovens, Faunaconsult in opdracht van: H.

Faunaconsult. Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat te Ulicoten door: ir. Hans Hovens, Faunaconsult in opdracht van: H. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult H. van Gennip Laan Ten Boomen 49 5715 AA Lierop Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat

Nadere informatie

Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogramma Ontsnippering

Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogramma Ontsnippering Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogramma Ontsnippering E.A. van der Grift J. Dirksen H.A.H. Jansman H. Kuipers R.M.A. Wegman Alterra-rapport 1941, ISSN 1566-7197 Uitloop 0 lijn 20 mm 15 mm

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT ONTHEFFING

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT ONTHEFFING 4518 DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Naar aanleiding van het verzoek van heer E. Koperdraat namens de gemeente Leiderdorp, op 15 juni 2004 en aangevuld op 9 september 2004 gelet op

Nadere informatie