Tabel 1: Algemene soorten. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1: Algemene soorten. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus"

Transcriptie

1 Overzicht beschermingsregimes AMvB Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75). Vogelsoorten zijn in deze tab ellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. Toelichting tabel 1 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan dez e vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor dez e activiteit en hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. -Voor andere activiteiten dan hier boven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige st aat van instandhouding van de soort (zgn. lichte toets). Tabel 1: Algemene soorten aardmuis Microtus agrestis bosmuis Apodemus sylvaticus dwergmuis Micromys minutus bunzing Mustela putorius dwergspitsmuis Sorex minutus egel Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus haas Lepus europeus hermelijn Mustela erminea huisspitsmuis Crocidura russula konijn Oryctolagus cuniculus mol Talpa europea ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus ree Capreolus capreolus rosse woelmuis Clethrionomys glareolus tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus veldmuis Microtus arvalis vos Vulpes vulpes wezel Mustela nivalis woelrat Arvicola terrestris bruine kikker gewone pad middelste groene kikker kleine water salamander meerkikker Mieren behaarde rode bosmier kale rode bosmier stronkmier zwartrugbosmier Slakken wijngaardslak aardaker akkerklokje brede wespenorchis breed klokje dotterbloem gewone vogelmelk grasklokje grote kaardenbol kleine m aagdenpalm knikkende vogelmelk koningsvaren slanke sleutelbloem zwanebloem Rana temporaria Bufo bufo Rana esculenta Triturus vulgaris Rana ridibunda Formica rufa Formica polyctena Formica truncorum Formica pratensis Helix pomatia Lathyrus tuberosus Campanula rapunculoides Epipactis helleborine Campanula latifolia Caltha palustris Ornithogalum umbellatum Campanula rotundifolia Dipsacus fullonum Vinca minor Ornithogalum nutans Osmunda regalis Primula elatior Butomus umbellatus

2 Toelichting tabel 2 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de m inister van LNV goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer z elf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. --Voor andere activiteiten d an hier boven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige st aat van instandhouding van de soort. Damhert Edelhert Eekhoorn Grijze zeehond Grote bosmuis Steenmarter Wild zwijn Tabel 2: overige soorten Dama dama Cervus elaphus Sciurus vulgaris Halichoerus grypus Apodemus flavicollis Martes foina Sus scrofa Alpenwatersalamander Levendbarende hagedis Dagvlinders Moeraspar elmoerv linder Vals heideblauwtje Vissen Bermpje Kleine modderkruiper Meerval Rivierdonderpad Aangebrande orchis Aapjesorchis Beenbreek Bergklokje Bergnachtorchis Bijenorchis Blaasvar en Blauwe zeedistel Bleek bosvogeltje Bokkenorchis Brede orchis Bruinrode wespenorchis Daslook Dennenorchis Duitse gentiaan Franjegentiaan Geelgroene wespenorchis Gele helmbloem Gevlekte orchis Groene nachtorchis Groensteel Grote keverorchis Grote muggenorchis Gulden sleutelbloem Harlekijn Herfstschroeforchis Hondskruid Honingorchis Jeneverbes Klein glaskruid kleine keverorchis kleine zonnedauw klokjesgentiaan kluwenklokje koraalwortel kruisbladgentiaan lange ereprijs lange zonnedauw Triturus alpestris Lacerta vivipara Euphydryas aurinia Lycaeides idas Noemacheilus barbatulus Cobitis taenia Silurus glanis Cottus gobio Orchis ustulata Orchis simia Narthecium ossifragum Campanula rhomboidalis Platanthera chlorantha Ophrys apifera Cystopteris fragilis Eryngium maritimum Cephalantera damasonium Himantoglossum hircinum Dactylorhiza majalis majalis Epipactis atrorubens Allium ursinum Goodyera repens Gentianella germanica Gentianella ciliata Epipactis muelleri Pseudofumaria lutea Dactylorhiza maculata Coeloglossum viride Asplenium viride Listera ovata Gymnadenia conopsea Primula veris Orchis morio Spiranthes spiralis Anacamptis pyramidalis Herminium monorchis Juniperus communis Parietaria judaica Listera cordata Drosera intermedia Gentiana pneumonanthe Campanula glomerata Corallorhiza trifida Gentiana cruciata Veronica longifola Drosera anglica

3 Tabel 2: overige soorten mannetjesorchis Orchis mascula maretak Viscum album moeraswesp enorchis Epipactis palustris muurbloem Erysimum cheiri parnassia Parnassia palustris pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata poppenorchis Aceras anthropophorum prachtklokje Campanula persicifolia purperorchis Orchis purpurea rapunzelklokje Campanula rapunculus rechte driehoeksv aren Gymnocarpium robertianum rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa ronde zonnedauw Drosera rotundifolia rood bosvogeltje Cephalanthera rubra ruig klokje Campanula trachelium schubvaren Ceterach officinarum slanke g entiaan Gentianella amarella soldaatje Orchis militaris spaanse ruiter Cirsium dissectum steenanjer Dianthus deltoides steenbreekv aren Asplenium trichomanes stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule stijf hardgras Catapodium rigidum tongvaren Asplenium scolopendrium valkruid Arnica montana veenmosorchis Hammarbya paludosa veldgentiaan Gentianella campestris veldsalie Salvia pratensis vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata vliegenorchis Ophrys insectifera vogelnestje Neottia nidus-avis voorjaarsadonis Adonis vernalis wantsenorchis Orchis coriophora waterdrieblad Menyanthes trifoliata weideklokje Campanula patula welriekende nachtorchis Platanthera bifolia wilde gagel Myrica gale wilde herfsttijloos Colchicum autumnale wilde kievitsblo em Fritillaria meleagris wilde marjolein Origanum vulgare wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia witte muggenorchis Pseudorchis albida zinkviooltje Viola lutea calaminaria zomerklokje Leucojum aestivum zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum Kevers vliegend hert Kreeftachtigen rivierkr eeft Lucanus cervus Astacus astacus

4 Toelichting tabel 3 -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins bep erkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Voor soorten in tabel 3 moet voor deze activiteiten voor artikel 10 een ontheffing aangevraagd worden. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. -Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis v an een gedrag scode. -Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik, voor artikel 10, voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en voor andere activiteiten dan hier boven genoemd, is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 1, 2) er is geen altern atief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van in standhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie mo et voldaan zijn). Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Bijlage 1 AMvB das boommarter eikelmuis gewone zeehond veldspitsmuis waterspitsmuis adder hazelworm ringslang vinpootsalamander vuursalamander Vissen beekprik bittervoorn elrits gestippelde alver grote modderkruiper rivierprik Dagvlinders bruin dikkopje dwergblauwtje dwergdikkopje groot geaderd witje grote ijsvogelvlinder heideblauwtje iepepage kalkgraslanddikkopje keizersmantel klaverblauwtje purperstreepparelmo ervlinder rode vuurvlinder rouwmantel tweekleurig hooibeestj e veenbespar elmoervlinder veenhooibeestje Meles m eles Martes martes Eliomys quercinus Phoca vitulina Crocidura leucodon Neomys fodiens Vipera berus Anguis fragilis Natrix natrix Triturus helveticus Salamandra salamandra Lampetra planeri Rhodeus cericeus Phoxinus phoxinus Alburnoides bipunctatus Misgurnus fossilis Lampetra fluviatilis Erynnis tages Cupido minimus Thymelicus acteon Aporia crataegi Limenitis populi Plebejus argus Strymonidia w-album Spialia sertorius Argynnis paphia Cyaniris semiargus Brenthis ino Palaeochrysophanus hippothoe Nymphalis antiopa Coenonympha arcania Bolaria aquilonais Coenonympha tullia 1 -onderzoek en onderwijs -repopulatie en herintroductie -bescherming van flora en fauna -veiligheid v an het luchtverkeer -volksgezondheid of openbare veiligheid -dwingende redenen van openbaar belang -het voorkomen van ern stige schade aan vormen van eigendom -belangrijke overlast veroorzaakt door dieren -uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw -bestendig gebruik -uitvoering van werkzaamh eden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling

5 Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB veldparelmoerv linder Melitaea cinxia woudparelmoervlinder Melitaea diamina zilvervlek Clossiana euphrosyne groot zeegras Zostera marina Bijlage IV HR baardvleermuis bechstein s vleermuis bever bosvleermuis brandt s vleermuis bruinvis euraziatische lynx franjestaart gewone dolfijn gewone dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis grijze grootoorvleermuis grote hoefijzerneus hamster hazelmuis ingekorven vleer muis kleine dwergvleermuis kleine hoefijz erneus laatvlieg er meervleermuis mopsvleermuis nathusius dwergvleermuis noordse woelmuis otter rosse v leermuis tuimelaar tweekleurige vleermuis vale vleermuis watervleermuis wilde kat witflankdolfijn witsnuitdolfijn boomkikker geelbuikvuurpad gladde slang heikikker kamsalamander knoflookpad muurhagedis poelkikker rugstreeppad vroedmeesterpad zandhagedis Dagvlinders donker pimpernelblauwtje grote vuurvlinder pimpernelblauwtje tijmblauwtje zilverstreephooibeestje Libellen bronslibel gaffellibel gevlekte witsnuitlibel groene glazenmaker noordse winterjuffer oostelijke witsnuitlibel rivierrombout sierlijke witsnuitlibel Vissen houting Myotis mystacinus Myotis bechsteinii Castor fiber Nyctalus leisleri Myotis brandtii Phocoena phocoena Lynx lynx Myotis nattereri Delphinus delphis Pipistrellus pipistrellus Plecotus auritus Plecotus austriacus Rhinolophus ferrumequinum Cricetus cricetus Muscardinus avellanarius Myotis emarginatus Pipistrellus pygmaeus Rhinolophus hipposideros Eptesicus serotinus Myotis dasycneme Barbastella barbastellus Pipistrellus nathusii Microtus oeconomus Lutra lutra Nyctalus noctula Tursiops truncatus Vespertilio murinus Myotis myotis Myotis daubentonii Felis silvestris Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Hyla arborea Bombina variegata Coronella austriacus Rana arvalis Triturus cristatus Pelobates fuscus Podarcis muralis Rana lessonae Bufo calamita Alytes obstetricans Lacerta agilis Maculinea nausithous Lycaena dispar Maculinea teleius Maculinea arion Coenonympha hero Oxygastra curtisii Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Aeshna viridis Sympecma paedisca Leucorrhinia albifrons Stylurus flavipes Leucorrhinia caudalis Conegonus oxyrrhynchus

6 steur Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Acipenser sturio drijvende waterweegbree groenknolorchis kruipend moerasscherm zomerschroeforchis Kevers brede geelrandwaterroofkever gestreepte waterroofkever heldenbok juchtleerkever Tweekleppigen bataafse stroommossel Luronium natans Liparis loeselii Apium repens Spiranthes aestivalis Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Cerambyx cerdo Osmoderma eremita Unio crassus

In Hilversum te beschermen flora en fauna

In Hilversum te beschermen flora en fauna n Hilversum te beschermen flora en fauna Vooraf Voor vogelsoorten in het algemeen geldt dat in geval van b.v. sloop van gebouwen dan wel kap van bomen verzachtende maatregelen genomen kunnen worden door

Nadere informatie

Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel

Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel Lijst van beschermde planten en dieren in Overijssel *) = Soorten zijn in het veld niet altijd nader onderscheiden. Er is vaak de verzamelnaam Groene kikker en Bosspitsmuis gebruikt. Het betreft de Meerkikker

Nadere informatie

16-06-05 1. Tabel 1: Algemene soorten R = soort van Rode lijst 2004. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus

16-06-05 1. Tabel 1: Algemene soorten R = soort van Rode lijst 2004. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus Tabellen soorten Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel

Nadere informatie

Tabel 1: Algemene soorten Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus

Tabel 1: Algemene soorten Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus Lepus europeus Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening

Nadere informatie

Datum 16 september 2011. Auteur : M. Kuiper. IIP ' "imi

Datum 16 september 2011. Auteur : M. Kuiper. IIP ' imi FLORA- EN FAUNASCAN Middenweg Heerhugowaard Opdrachtgever: HB adviesbureau bv Datum 16 september 2011 Auteur : M. Kuiper IIP ' "imi Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl

Nadere informatie

Gulden sleutelbloem soort die in Venray voor kan komen. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus. Lepus europeus

Gulden sleutelbloem soort die in Venray voor kan komen. Zoogdieren. Apodemus sylvaticus. Erinaceus europeus. Lepus europeus Beschermde soorten Flora en Faunawet Deze lijst bevat soorten die zijn beschermd in het kader van de Flora en Faunawet. Er staan veel soorten op de lijst die zeker niet in Venray voor zullen komen. Om

Nadere informatie

Rapport Bureau Veldkamp

Rapport Bureau Veldkamp Natuurtoets in verband met de verlegging van een bouwblok, de afbraak van de aanwezige opstallen en de nieuwbouw van een woning aan de Knapenveldsweg 9 te Raalte Rapport Bureau Veldkamp Auteur en fotografie:

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn

FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn FLORA- EN FAUNASCAN Noorddammerweg Uithoorn Opdrachtgever: Civilink Ingenieursbureau Projectnummer : P13023 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van

Nadere informatie

Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc

Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc Onderzoek Flora- en faunawet bouwlocatie VUmc dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv 2 juli 2013 1 Inhoud Aanleiding... 3 Resultaten tot juli 2013... 5 Vleermuizen... 5 Eekhoorns... 7 Overige kleine zoogdieren...

Nadere informatie

D. J. Greidanus Eesterweg TC Doezum Steenwijk, 4 april 2011, 15 januari 2014

D. J. Greidanus Eesterweg TC Doezum Steenwijk, 4 april 2011, 15 januari 2014 Bureau Veldkamp De Rikking 46 8332 CG Steenwijk tel: 0521 517440 mob: 06 30657824 email: veldkamp16@zonnet.nl website: www.bureauveldkamp.nl D. J. Greidanus Eesterweg 48 9863 TC Doezum Steenwijk, 4 april

Nadere informatie

Rapport. Lelystad, maart 2015 J. Reinhold. Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet

Rapport. Lelystad, maart 2015 J. Reinhold. Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet Rapport Lelystad, maart 2015 J. Reinhold Beschermde flora en fauna binnen het bestemmingsplangebied De Gilden Het Palet 1 Landschap verbindt Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling, beheer

Nadere informatie

L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T

L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T L E I D R A A D F L O R A - E N F A U N A W E T R u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g & B e h e e r g r o e n v o o r z i e n i n g e n G e m e e n t e B u s s u m & N a a r d e n 3 COLOFON Opgesteld

Nadere informatie

BIJLAGEN. Artikelen Flora- en faunawet. Jaarrond beschermde soorten. Borging deskundigheid

BIJLAGEN. Artikelen Flora- en faunawet. Jaarrond beschermde soorten. Borging deskundigheid Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud BIJLAGEN Bijlage 1 Artikelen Flora- en faunawet Bijlage 2 Beschermde soorten Bijlage 3 Jaarrond beschermde soorten Bijlage 4 Borging deskundigheid Bijlage

Nadere informatie

TOETS FLORA- EN FAUNAWET

TOETS FLORA- EN FAUNAWET TOETS FLORA- EN FAUNAWET Brediuspark, 'locatie s Gravensloot' - Woerden concept Gemeente Woerden Gemeente Woerden Toets Flora- en faunawet concept Brediuspark, 'locatie s Gravensloot' - Woerden Werknummer:

Nadere informatie

Tijdelijke natuur in het Havengebied van Rotterdam! 1 september Jan Putters Asset Manager Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Tijdelijke natuur in het Havengebied van Rotterdam! 1 september Jan Putters Asset Manager Havenbedrijf Rotterdam N.V. Tijdelijke natuur in het Havengebied van Rotterdam! 1 september 2016 Jan Putters Asset Manager Havenbedrijf Rotterdam N.V. Havennatuur groeit en bloeit! Foto s: Bureau Stadsnatuur Staro Natuur- en Buitengebied

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 680 Besluit van 3 december 1997, houdende de aanwijzing van beschermde inheemse dier- en plantensoorten (Besluit beschermde inheemse dier- en

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Meer natuur, vitale natuur. Daar staat LNV voor. De belangrijkste pijler is de ontwikkeling van een netwerk van aaneengesloten

Nadere informatie

Uitleg. Flora- en faunawet. Inhoud

Uitleg. Flora- en faunawet. Inhoud Uitleg onderneming Aangepaste beoordeling agrarisch ondernemer ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet Waarom deze extra uitleg? De beoordeling van ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Toelichting bij Aanvraag

Toelichting bij Aanvraag Toelichting bij Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Waarom deze toelichting? Deze toelichting hoort bij het formulier Aanvraag ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. In deze toelichting

Nadere informatie

Buro Maerlant. Maarssen Schildershof. Toets Flora- en faunawet. In samenwerking met

Buro Maerlant. Maarssen Schildershof. Toets Flora- en faunawet. In samenwerking met Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2011 Toets Flora- en faunawet J. van Suijlekom, 11 april 2011 (herziene eindversie) In samenwerking met

Nadere informatie

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 K. Mostert en J. Willemsen Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland Delft, 1 december 2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland

Nadere informatie

Colofon. Utrecht, februari 2009.

Colofon. Utrecht, februari 2009. Colofon De quickscan op de locatie is uitgevoerd in opdracht van Nibag Milieu & Ruimte B.V.. Contactpersoon van deze organisatie voor dit project is: Mevr. C.A.M. Cohn Opdrachtnemer is Ecologisch Adviesburo

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek. - concept -

Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek. - concept - Aanvullend onderzoek naar strikt beschermde soorten aan de Leeuwenhoekweg te Bergschenhoek - concept - Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanvullend onderzoek naar strikt

Nadere informatie

Landzoogdieren. Zeezoogdieren. Vleermuizen. Lijst beschermde soorten in Noord-Holland vanaf 1 januari Art WNB. Bijlage IV Habitatrichtlijn

Landzoogdieren. Zeezoogdieren. Vleermuizen. Lijst beschermde soorten in Noord-Holland vanaf 1 januari Art WNB. Bijlage IV Habitatrichtlijn Landzoogdieren Bever Boommarter Damhert Das Edelhert Eekhoorn Eikelmuis Gewone zeehond Grijze zeehond Grote bosmuis Hamster Hazelmuis Lynx Molmuis Noordse woelmuis Otter Steenmarter Veldspitsmuis Waterspitsmuis

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 4 - quickscan flora en fauna Krinkelhof

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 4 - quickscan flora en fauna Krinkelhof Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 4 - quickscan flora en fauna Krinkelhof Ontwerp Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2011

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013 QUICKSCAN FLORA- EN FAUNA KPN-gebied Alkmaar aangevulde versie oktober 2013 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling bv Westdijk 19 1847 LH Zuid-Schermer Datum : 9 oktober 2013 Auteur : M. Kuiper NatuurBeleven

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam

Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de Steigersgracht te Rotterdam Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Natuurwaardenonderzoek ten behoeve van RiF010 in de

Nadere informatie

Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen

Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen Quick scan Flora en Faunawet watergang (NZV07_105) stadspark Groningen Januari 2011 Quick scan Flora- en Faunawet Watergang (NZV07_105) Stadspark Groningen Identificatie: Gemeente Locatie Opdrachtgever

Nadere informatie

Quickscan flora- en faunawet Lage Heurnseweg 27, De Heurne

Quickscan flora- en faunawet Lage Heurnseweg 27, De Heurne Quickscan flora- en faunawet Lage Heurnseweg 27, De Heurne Colofon Quickscan flora- en faunawet Lage Heurnseweg 27 Opdrachtgever: Gerritsen-Zweers beheer b.v. Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Noord IJsseldijk 49 IJsselstein

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Noord IJsseldijk 49 IJsselstein Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Noord IJsseldijk 49 IJsselstein Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Buro Maerlant. Gorinchem Nonnenveld 52. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Gorinchem Nonnenveld 52. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2009 Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom, 14 januari 2009.

Nadere informatie

Bescherming flora onder de Wet natuurbescherming. Sander Hunink FLORON dag 2016

Bescherming flora onder de Wet natuurbescherming. Sander Hunink FLORON dag 2016 Bescherming flora onder de Wet natuurbescherming Sander Hunink FLORON dag 2016 1 Inhoud Inleiding Wet natuurbescherming (hierna: Natuurwet) 2 Rietorchis, straks nog beschermd? Foto: Hans Hillewaert, Wikipedia

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde

Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Industriestraat 24, Silvolde Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: Dhr. Tannemaat

Nadere informatie

Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet

Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en de Flora- en faunawet Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanpassing van de aansluiting A15-N3 te Papendrecht en

Nadere informatie

Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken

Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken Toekomstige natuurijsbaan aan de Schoutensteeg te Herwijnen, provincie Noord-Brabant, aanvulling paardenbakken Onderzoeksterrein gelegen binnen kilometerhok X137 Y426 Quickscan Natuurwetgeving, toekomstige

Nadere informatie

Vleermuizen en de ruimte binnen de Flora- en faunawet

Vleermuizen en de ruimte binnen de Flora- en faunawet Vleermuizen en de ruimte binnen de Flora- en faunawet Strikte toepassing van Flora- en faunawet is contraproductief! Gerard Smit Wettelijke status Habitatrichtlijn Bijlage II: 7 soorten Habitatrichtlijn

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ringweg 9, Beltrum

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ringweg 9, Beltrum Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ringweg 9, Beltrum Colofon Quickscan onderzoek natuurwaarden Ringweg 9, Beltrum Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: J.A.W. & B.J.A. Groot Zevert, Beltrum

Nadere informatie

Quickscan flora- en faunawet De Stegge 19, Lievelde (Gld)

Quickscan flora- en faunawet De Stegge 19, Lievelde (Gld) Quickscan flora- en faunawet De Stegge 19, Lievelde (Gld) Colofon Quickscan flora- en faunawet De Stegge 19, Lievelde (Gld) Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: LTO Noord

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre)

Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre) Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein Zwolle (Oost-Gelre) Colofon Natuurwaardenonderzoek Wellinkterrein, Zwolle (gemeente Oost-Gelre) Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever:

Nadere informatie

Buro Maerlant. Rotterdam Cooltoren. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (Definitief) BM-RAPPORT 2016

Buro Maerlant. Rotterdam Cooltoren. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (Definitief) BM-RAPPORT 2016 Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2016 Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (Definitief) J. van Suijlekom, 25 april

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Quickscan Natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Oude Zandweg 6, Didam Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: F. Wanders Projectnummer en versie:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Meeleweg 41-43, Nieuwleusen

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Meeleweg 41-43, Nieuwleusen Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Meeleweg 41-43, Nieuwleusen Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd)

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd) Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kern Tilligte (ongeadresseerd) Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Parkeerplaats Schutterstraat, Stein 2015

Quickscan flora en fauna Parkeerplaats Schutterstraat, Stein 2015 Quickscan flora en fauna Parkeerplaats Schutterstraat, Stein 2015 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Quickscan flora en fauna Parkeerplaats Schutterstraat, Stein 2015 Status: Concept, 13 maart

Nadere informatie

Buro Maerlant. Giessen Rietdijk. Nader onderzoek naar vissen en update quickscan i.v.m. het dempen van watergangen BM-RAPPORT 2015

Buro Maerlant. Giessen Rietdijk. Nader onderzoek naar vissen en update quickscan i.v.m. het dempen van watergangen BM-RAPPORT 2015 Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2015 Nader onderzoek naar vissen en update quickscan i.v.m. het dempen van watergangen J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 501 Besluit van 10 september 2004, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75

Nadere informatie

Ecologische quickscan flora en fauna

Ecologische quickscan flora en fauna Ecologische quickscan flora en fauna Arnhemseweg 23 te Leusden Eqosens-nl ecologisch advies Lathum Colofon: 2013 Eqosens-nl ecologisch advies, Lathum www.eqosens.nl Advies en veldwerk: W.C. Knol Foto s:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kruissteenweg 130 Wierden

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kruissteenweg 130 Wierden Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Kruissteenweg 130 Wierden Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan flora- en faunawet Spilmansdijk 9-10, Beltrum

Quickscan flora- en faunawet Spilmansdijk 9-10, Beltrum Quickscan flora- en faunawet Spilmansdijk 9-10, Beltrum Colofon Quickscan flora- en faunawet Spilmansdijk 9-10 Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: Grenzland-makelaardij,

Nadere informatie

Buro Maerlant. V en V. Bijlage 24 bij besluit 2013/1879-V1. Breda Manege Stal Sintels. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. V en V. Bijlage 24 bij besluit 2013/1879-V1. Breda Manege Stal Sintels. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet Bijlage 24 bij besluit 2013/1879-V1 V en V Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2015 Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming

Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming Alterra Wageningen UR Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en Postbus 47 bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het 6700 AA Wageningen

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Klaas Kloosterweg Oost (ongenummerd) Staphorst

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Klaas Kloosterweg Oost (ongenummerd) Staphorst Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Klaas Kloosterweg Oost (ongenummerd) Staphorst Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Grote Bavenkelsweg 15 Bornerbroek Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van een woonwijk in Goedereede Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en fauna in het kader van de

Nadere informatie

Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer

Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer Begripsbepalingen wet: Wet natuurbescherming. Hoofdstuk X. Vrijstelling soortenbescherming ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer Artikel 1 aanwijzing vrijgestelde soorten 1. De bevoegdheid om

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam

Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam Quickscan flora en fauna op een perceel aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam - notitie - Maart 2011 P11-012/ W560 Auteur: S. Sanders Natuur-Wetenschappelijk Centrum Noorderelsweg 4a 3329 KH Dordrecht

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Smoddedijk 5 te Varsseveld Plangebied gelegen in kilometerhok X 227 Y 439 Gegevens opdrachtgever AcvastVanderSlikke rentmeesters Marktweg 9d 6883 JL VELP Contactpersoon:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen. concept

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen. concept Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet & voortoets natuurbeschermingswet Zenderensestraat 5&7, Zenderen concept Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet Paterstraat 5, Kerkdriel

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet Paterstraat 5, Kerkdriel Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet Paterstraat 5, Kerkdriel Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en voortoets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk

Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk Quickscan Natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23 Winterswijk Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Ratumseweg 23, Winterswijk Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: Fam. Wiggers-Klomps

Nadere informatie

Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. - fase 1- Literatuuronderzoek

Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. - fase 1- Literatuuronderzoek Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland - fase 1- Literatuuronderzoek Harm Kossen, Tim Faasen en Karin Albers Door: EcoLOGICA In opdracht van: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

NATUURTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDERWEG STREEFKERK

NATUURTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDERWEG STREEFKERK NATUUTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDEWEG STEEFKEK i NATUUTOETS T.B.V. BOUW LOODS FA. ESKES, MIDDENPOLDE- WEG STEEFKEK Uitgebracht aan: DLV Bouw, Milieu & Techniek Postbus 511 5400 AM Uden

Nadere informatie

Buro Maerlant. Dussen Binnen drie locaties en Ruttensteeg. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (CONCEPT) BM-RAPPORT 2015

Buro Maerlant. Dussen Binnen drie locaties en Ruttensteeg. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (CONCEPT) BM-RAPPORT 2015 Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2015 Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (CONCEPT) J. van Suijlekom, 6 oktober

Nadere informatie

COLOFON. Uitgave: waterschap Noorderzijlvest

COLOFON. Uitgave: waterschap Noorderzijlvest VELDGIDS COLOFON Uitgave: waterschap Noorderzijlvest Auteurs: Roel Strijkstra en Edwin van der Heijden (Altenburg en Wymenga), Greetje Kampinga (waterschap Noorderzijlvest) Met medewerking van: Steven

Nadere informatie

NATUURTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOORN

NATUURTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOORN NATUUTOETS NIEUWBOUW- PLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOON i NATUUTOETS NIEUWBOUWPLAN DE KWAKEL ZUID TE UITHOON Uitgebracht aan: Phanos De Kwakel BV De heer ing. E.M. Goes Postbus 453 3990 GG Houten Uitgebracht

Nadere informatie

Buro Maerlant. Rotterdam Zalmhaventoren. Ecologische quickscan en nader onderzoek vleermuizen in het kader van de Flora- en faunawet BM-RAPPORT 2015

Buro Maerlant. Rotterdam Zalmhaventoren. Ecologische quickscan en nader onderzoek vleermuizen in het kader van de Flora- en faunawet BM-RAPPORT 2015 Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2015 Ecologische quickscan en nader onderzoek vleermuizen in het kader van de Flora- en faunawet J. van

Nadere informatie

Memo quickscan flora en fauna te kappen bomen Nijverheidsweg 15 Utrecht, fase 2

Memo quickscan flora en fauna te kappen bomen Nijverheidsweg 15 Utrecht, fase 2 Memo quickscan flora en fauna te kappen bomen Nijverheidsweg 15 Utrecht, fase 2 Aan: Van: Kopie: R. Vos (Terra Nostra) L. Boon (Ecoresult) B. Verhoeven (Ecoresult) Datum: 16 november 2015 Versie: 01 -CONCEPT

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Wittebeltsweg 5 Burgemeestersdijk 12 Wierden Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets

Nadere informatie

BILAN. RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg STATUS: EXTERN CONCEPT. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

BILAN. RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg STATUS: EXTERN CONCEPT. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet BILAN RAPPORT 2009 Nijkerk (Gld), Luxoolseweg Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet STATUS: EXTERN CONCEPT in opdracht van Schoonderbeek en Partners Advies BV Rapport-ID Titel ISSN

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Welsummerweg 34-36 Dalfsen Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Noordstraat te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Postbus 1190 5004 BD TILBURG Contactpersoon: De heer C. Klijsen CSO Adviesbureau Regulierenring 6 3981 LB BUNNIK

Nadere informatie

Buro Maerlant STOLWIJK BEIJERSCHEWEG 18. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet BM-RAPPORT 2015

Buro Maerlant STOLWIJK BEIJERSCHEWEG 18. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet BM-RAPPORT 2015 Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2015 STOLWIJK BEIJERSCHEWEG 18 Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (Definitief)

Nadere informatie

De EU Habitatrichtlijn, achtergronden en betekenis voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland

De EU Habitatrichtlijn, achtergronden en betekenis voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland 22 14 5(2) 2002 Help, er zitten kamsalamanders! De EU Habitatrichtlijn, achtergronden en betekenis voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland Sergé Bogaerts & Rob Lenders Tekening: Bas Teunis Kamsalamander.

Nadere informatie

Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen

Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen Verstorings- en verslechteringstoets ten behoeve van het slopen van bestaande kassen en bijbehorende opstallen aan de Waleweg te Strijen - Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 - NATUUR-WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Soortenlijst beschermde dieren en planten in Amstelveen 2013

Soortenlijst beschermde dieren en planten in Amstelveen 2013 Soortenlijst beschermde dieren en planten in 2013 b&d NATUURADVIES Haarlem Santpoort-Noord 06-29174521 Soortenlijst beschermde dieren en planten in 2013 Opdrachtgever: Gemeente Auteur: B. Besteman Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Mulderij 10, Dedemsvaart Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Industriestraat te Kerkrade Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Kerkrade Oktober 2013 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46

Nadere informatie

Buro Maerlant. Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN. Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-RAPPORT 2010 Breda BUITENWONEN AAN DE LINTEN Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet J.

Nadere informatie

-versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V.

-versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V. Onderzoek beschermde flora en fauna reconstructie 150kV kabel Venserweg-Zorvlied -versie 2- Opdrachtgever: Redynn B.V. Datum : 18 december 2015 Auteur : M. Kuiper INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. Flora-

Nadere informatie

Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet

Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet Aanvullend natuurwaardenonderzoek op het terrein van de Stadswerven te Dordrecht in het kader van de Flora- en faunawet Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Aanvullend

Nadere informatie

TWILMIJ STROE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET, NA- TUURBESCHERMINGSWET EN EHS

TWILMIJ STROE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET, NA- TUURBESCHERMINGSWET EN EHS TWILMIJ STROE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET, NA- TUURBESCHERMINGSWET EN EHS i TWILMIJ STROE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET, NA- TUURBESCHERMINGSWET EN EHS Uitgebracht aan: Snijder Architektenbureau Koolhovenstraat

Nadere informatie

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

Nadere informatie

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving

Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving Quick-scan flora en fauna ten aanzien van de bouw van het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors te Papendrecht en de natuurwetgeving NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR HERMEANDERING VAN DE AZE- LERBEEK.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR HERMEANDERING VAN DE AZE- LERBEEK. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR HERMEANDERING VAN DE AZE- LERBEEK. G:\BBPROJECT\Tekst\P07084 QS Hondeborg\Toetsing FF-wet Azelerbeek.doc 19 november 2008 Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Open lucht evenementen te Eindhoven Concept Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Eindhoven December 2013 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46

Nadere informatie

Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN

Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN Gedragscode BEHEER GROENVOORZIENINGEN Gedragscode De Flora- en faunawet - gedragscode beheer GEDRAGSCODE Bestendig beheer groenvoorzieningen juni 2008 Geldigheidstermijn: 2007 t/m 2012 De Flora- en faunawet

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen

Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen De Flora- en faunawet - Gedragscode beheer GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET BESTENDIG BEHEER GEMEENTELIJKE GROENVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Leemculeweg 3 Dalfsen Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving Natuurtoets Aanleiding Voor de uitvoering van De Doorbraak moet rekening worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Om deze bescherming te bieden zijn er in Nederland een aantal natuurwetten

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland

Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland Quickscan flora en fauna in het kader van het bestemmingsplan Harnaschpolder Zuid in de gemeente Midden-Delfland Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Quickscan flora en

Nadere informatie

Ecoscan Brede School Akkrum

Ecoscan Brede School Akkrum Ecoscan Brede School Akkrum Gemeente Boarnsterhim oktober 2006 Ecoscan Brede School Akkrum dossier : A4532.01.001 registratienummer : NN-ON20060720 versie : 2 Gemeente Boarnsterhim oktober 2006 DHV B.V.

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna. Hof van Lebret. Gemeente Renkum. Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680

Quick scan flora en fauna. Hof van Lebret. Gemeente Renkum. Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680 Quick scan flora en fauna Hof van Lebret Gemeente Renkum Datum: 18 september 2008 Projectnummer: 80680 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 3 2 Wettelijke

Nadere informatie

Quick-scan Natuurwetgeving

Quick-scan Natuurwetgeving Quick-scan Natuurwetgeving Plangebied Vrouwgeestweg 12 te Woubrugge Gegevens opdrachtgever SelektHuis Ontwikkeling BV Postbus 180 7460 AD RIJSSEN Contactpersoon: De heer H.G. Evers CSO Adviesbureau Regulierenring

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan

Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan Flora- en faunaonderzoek in het Zeehavengebied te Dordrecht in het kader van een nieuw bestemmingsplan Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Flora- en faunaonderzoek in

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. BIC Noord te Eindhoven

Quickscan flora en fauna. BIC Noord te Eindhoven Quickscan flora en fauna BIC Noord te Eindhoven Door: Bart Hendrikx In opdracht van: Gemeente Eindhoven Maart 2015 Colofon Door: Ecologica Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495-46 20 70 fax: 0495-46 20

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021

GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER 2016-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte... 4 4. Toepassing... 5 5. Afwijken... 5 6. Begrippen... 7 7. Algemene maatregelen... 9 8. Natuurkalenders...

Nadere informatie

NATUURTOETS ROOD VOOR ROOD BINNENWEG 6, LEMELERVELD

NATUURTOETS ROOD VOOR ROOD BINNENWEG 6, LEMELERVELD NATUUTOETS OOD VOO OOD BINNENWEG 6, LEMELEVELD i NATUUTOETS OOD VOO OOD BINNENWEG 6, LEMELEVELD Uitgebracht aan: De heer T. Braam Koestraat 54 7721 CS Dalfsen Uitgebracht door: Aequator Groen & uimte bv

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek op het terrein van het gemeentehuis te Middelharnis in het kader van de Flora- en faunawet - concept -

Flora- en faunaonderzoek op het terrein van het gemeentehuis te Middelharnis in het kader van de Flora- en faunawet - concept - Flora- en faunaonderzoek op het terrein van het gemeentehuis te Middelharnis in het kader van de Flora- en faunawet - concept - Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht Flora-

Nadere informatie

Ecoscan Brede School Akkrum

Ecoscan Brede School Akkrum Ecoscan Brede School Akkrum Gemeente Boarnsterhim september 2006 Ecoscan Brede School Akkrum dossier : A4532.01.001 registratienummer : NN-ON20060649 versie : 1 Gemeente Boarnsterhim september 2006 DHV

Nadere informatie