///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"

Transcriptie

1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid stelt aan: HUISBEWAARDER (M/V) Afdeling: Milieu-integratie en -subsidiëringen Standplaats: Grimminge (Geraardsbergen) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor een integraal en geïntegreerd milieubeleid in Vlaanderen. Het is dan ook een brede entiteit die op vele milieuterreinen actief is. Beleidsplanning en -coördinatie, vergunningsverlening, handhaving, wetenschappelijk onderzoek, overleg, sensibilisering en educatie zijn enkele van de kernwoorden die in de werking sterk naar voren komen. Het departement bestaat uit een coördinerend secretariaat-generaal en twaalf afdelingen die zich elk afzonderlijk inzetten voor een specifiek aspect van de milieu- en natuurproblematiek. DOEL VAN DE FUNCTIE Actief controlerende en bij problemen gerichte acties ondernemen buiten de diensturen, teneinde de beveiliging van het gebouw De Helix in Grimminge en de installaties te verzekeren en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De huisbewaarder zal daarbij de volgende algemene richtlijnen naleven: - de huisbewaarder bewoont met zijn gezin alleen het gedeelte dat hem is toegewezen in het gebouw waarvan hij de bewaking heeft; - de huisbewaarder mag in het gebouw geen commerciële activiteit uitoefenen of dieren houden; - de huisbewaarder ondertekent een verklaring over de goede staat van de hem toevertrouwde vertrekken. Deze vertrekken worden op kosten van de overheid in goede staat gebracht op het ogenblik dat de huisbewaarder in dienst treedt; - de huisbewaarder mag het meubilair, het materiaal en de uitrusting van de diensten van de Vlaamse regering, die niet tot zijn woning behoren, niet aanwenden voor persoonlijk gebruik; - de huisbewaarder is verplicht een brandverzekering aan te gaan voor de huurrisico's en de schadevergoeding aan buren. 1

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE De huisbewaarder rapporteert aan en wordt geëvalueerd door de gebouwverantwoordelijke van De Helix in Grimminge of, bij ontstentenis, door de ambtenaar met de hoogste graad in het gebouw. JE TAKENPAKKET 1. ONDERHOUD GEBOUW EN AANHORIGHEDEN Onderhouden van de ter beschikking gestelde lokalen als een goede huisvader teneinde ze voor een normale gebruiksperiode in goede staat te bewaren. Toezien op schoonmaak van het gebouw Toegang verlenen tot het gebouw Verzorgen van brandveiligheid van het gebouw Toezicht op de apparaten en installaties Er voor zorgen dat de lokalen waarover hij/zij beschikt altijd proper zijn Er voor zorgen dat door zijn/haar toedoen en op zijn/haar kosten het normaal opfrissings- en onderhoudswerk dat nodig mocht blijken bij het bewonen van de lokalen. 2. TOEZICHT GEBOUW EN AANHORIGHEDEN Toezicht houden op het gebouw buiten de diensturen teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Het gebouw buiten de diensturen in geen geval zonder toezicht laten; Er voor zorgen dat, als de kantoren gesloten zijn, niemand die niet tot de dienst behoort toegang krijgt tot het gebouw, tenzij met toestemming van zijn/haar hiërarchische meerdere; Openen en sluiten van de buitendeuren van het gebouw en de binnenplaatsen; Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden buiten de diensturen en signaleren van eventuele problemen aan zijn/haar hiërarchische meerdere; Zo snel en efficiënt mogelijk ingrijpen bij een ongeval buiten de diensturen; De vuilnisbakken buiten plaatsen op de vastgestelde dagen en binnen halen zodra ze leeg zijn; Aannemen van de telefoonoproepen voor de dienst buiten de kantooruren en de nodige gegevens noteren (de naam van de aanvrager en de reden van de oproep) en zo nodig onmiddellijk de persoon waarschuwen voor wie de oproep bestemd was; In ontvangst nemen van de brieven en de pakjes, die buiten de kantooruren binnenkomen. Voor ontvangst tekenen en de stukken zo vlug mogelijk bezorgen aan de geadresseerden. 3. BEDRIJFSZEKERHEID VAN HET GEBOUW WAARBORGEN Een bijdrage leveren tot de brandveiligheid van het gebouw teneinde de bedrijfszekerheid van het gebouw en de installaties te waarborgen. de huisbewaarder doet iedere avond minstens één ronde om na te gaan of de deuren, vensters en poorten goed gesloten zijn, of de verlichting gedoofd is en of er geen risico bestaat van brand en overstroming; hij controleert of de elektrische toestellen uitgeschakeld zijn (met uitzondering van de toestellen waarvoor uitdrukkelijk werd 2

3 gevraagd dat ze niet uitgeschakeld zouden worden) en de waterkranen dicht zijn; de huisbewaarder noteert wat hij heeft vastgesteld in een logboek en brengt zijn hiërarchische meerdere op de hoogte van de gebreken; de huisbewaarder zorgt ervoor dat hij de blusapparaten in geval van brand kan gebruiken; de huisbewaarder neemt deel aan alle evacuatieoefeningen in het gebouw; als er brand ontstaat, handelt de huisbewaarder volgens de instructies, opgemaakt voor dat gebouw; hoofdgaskranen moet hij onmiddellijk sluiten; hij moet zich ter beschikking houden van de bevelvoerder van het brandweerkorps om hem alle nodige inlichtingen te verschaffen; de huisbewaarder moet de gebouwverantwoordelijke of zijn vervanger onmiddellijk op de hoogte brengen van zwaarwichtige voorvallen zoals brand of overstroming. 4. TOEZICHT HOUDEN Toezicht houden op de apparaten en installaties die zich in het gebouw bevinden om de goede werking ervan te verzekeren. de huisbewaarder houdt toezicht op de verwarmingsinstallatie en vraagt tijdig de bestelling van brandstof aan; de huisbewaarder volgt de richtlijnen als er problemen zijn met liften, verwarmings- of andere installaties. 5. UITVOERING Het nemen van de nodige maatregelen in geval van slechte weersomstandigheden om schade aan gebouw en installaties te voorkomen en de toegankelijkheid te vrijwaren. de huisbewaarder sluit de vensters als er onweer dreigt en beschermt de watermeters bij vorst; als het sneeuwt of ijzelt en het werkliedenpersoneel is niet beschikbaar, dan maakt de huisbewaarder zelf de stoep en de toegangswegen vrij. 6. AD HOC OPDRACHTEN Het uitvoeren van bijzondere opdrachten om bij te dragen tot een positief imago van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. de huisbewaarder hijst de vlaggen conform de omzendbrief VR-95/37 van 24 mei 1995 betreffende de bevlagging van openbare gebouwen en de richtlijnen voor de Vlaamse regering en haar diensten, de Vlaamse instellingen, de provincies en de gemeenten. 7. ADMINISTRATIE EN VERSLAG UITBRENGEN Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden teneinde de chef in staat te stellen het resultaat te beoordelen en indien nodig bij te sturen. 3

4 problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de chef; nauwkeurig registreren van uitgevoerde werkzaamheden (bv. in een logboek); gevraagde formulieren correct en tijdig invullen; werkbonnen invullen. 8. MILIEUBEWUST HANDELEN Consequent milieubewust handelen op de werkplek ten einde bij te dragen aan de voorbeeldfunctie van het Departement LNE op het gebied van milieuzorg. : naleven van milieu- en veiligheidsregels: lekken en defecten (sanitair, toestellen, verlichting, verwarming, airco...) melden; melden als onderaannemers die werken uitvoeren hun afval niet verwijderen; gangen vrijhouden (geen kasten ) voor eventuele evacuatie energie, water en grondstoffen spaarzaam gebruiken: deuren sluiten, lichten doven, apparaten uitzetten bij verlaten ruimte ; radiatoren/ventilo's niet bedekken; geen persoonlijke bijzetradiatoren, waterkokers gebruiken; waar mogelijk trap i.p.v. lift gebruiken; (warm)watergebruik in keukentjes/sanitair beperken; papiergebruik beperken (digitale dragers gebruiken, dubbelzijdig afdrukken, omslagen voor interne verzendingen vermijden); kantoormaterialen (mappen ) hergebruiken vooraleer nieuwe te vragen milieuvriendelijk verplaatsen (STOP-principe): eerst stappen (te voet), dan trappen (fietsen), openbaar vervoer en tenslotte kiezen voor (personen)wagen; waar mogelijk carpoolen met collega s bij gebruik (dienst)wagens afval correct sorteren: vergaderzalen netjes achterlaten, afval correct sorteren op werkplek, in keukentjes milieuverantwoord aankopen: waar mogelijke via MOD / ACD / Communicatiedienst bestellen; duurzame keuzes maken,ook bij bestelling via bv.mod;duurzaamheidscriteria integreren in eigen aankopen (bestelbon,bestek) JE PROFIEL DEELNEMINGSVOORWAARDEN Je werkt als personeelslid bij de Vlaamse overheid. Je werkt bij voorkeur in niveau D. Je werkt bij voorkeur in het Departement LNE. Je werkt bij voorkeur op de site (De Helix en INBO in Grimmige) waarvoor een huisbewaarder gezocht wordt. Je hebt kennis van de organisatiestructuur van het Departement LNE. Je hebt geen onvoldoende op uw PLOEG-evaluatie op de dag van de kandidatenvoordracht. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je kent de werking van het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum De Helix in Grimminge Je hebt een goede fysieke conditie Je hebt een elementaire technische kennis (telefoon, blusapparaten, centrale brandmeldingspost, verwarmingsinstallatie, elektriciteit...). 4

5 JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend verbeteren = Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen I. Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie - Is gemotiveerd om nieuwe leerstof te verwerken - Is bereid om nieuwe methodes aan te leren - Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk - Vraagt om uitleg en toelichting als iets niet duidelijk is - Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen Klantgerichtheid = Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. I. Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten - Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort - Blijft beleefd bij klachten - Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen - Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap enz. (bv. houdt de wachttijd voor een klant minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd, levert duidelijke producten af, neemt een lagedrempelhouding aan, is beschikbaar en bereikbaar) - Stelt zich hulpvaardig op - Reageert snel en gepast op vragen van klanten - Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klant (bv. kinderen, bejaarden, zieken) Samenwerken = Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is I. Werkt mee en informeert anderen - Houdt rekening met de mening van anderen - Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen - Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn - Aanvaardt groepsbeslissingen - Toont respect voor de verscheidenheid van mensen Betrouwbaarheid consequent en correct handelen = Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen I. Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn/haar omgeving en van de bestaande regels en afspraken - Respecteert formele regels en afspraken - Gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega s, klanten, medewerkers, ) - Geeft volledige en juiste informatie door 5

6 - Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie - Doet wat hij zegt, komt beloften en afspraken na - Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden Nauwgezetheid = Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen I. Draagt zorg voor materialen, gaat ordelijk te werk - Vindt snel terug wat gevraagd is - Houdt gegevens ordelijk bij - Onderhoudt materialen conform de voorschriften - Houdt de eigen werkplaats netjes en opgeruimd; houdt geen overbodige dingen bij - Levert verzorgd werk af (bv. opmaak documenten, geen onnauwkeurigheden ten gevolge van slordigheid) - Levert overzichtelijke berekeningen en gegevens af zodat controle mogelijk is Verantwoordelijkheid nemen = Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie I. Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk - Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar - Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen - Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na - Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback) - Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie Initiatief = Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen I. Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) - Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen - Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen - Gaat uit zichzelf achter informatie aan - Ziet werk liggen en gaat over tot actie - Grijpt de kansen die zich aandienen HOE SOLLICITEREN Solliciteren kan tot en met donderdag 26 november Solliciteren kan digitaal via https://www.jobpunt.be/vacatures/huisbewaarder door te klikken op de knop nu solliciteren. SELECTIEPROCEDURE Screening op kandidaatstelling: maandag 1 december 2014 (onder voorbehoud) Testen en interview: woensdag 10 - donderdag 11 december 2014 (onder voorbehoud) 6

7 ONS AANBOD Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Als vergoeding voor de plichten, heeft de huisbewaarder alleen voordelen in natura, namelijk kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting in een woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet (Artikel VI 66 Vlaams Personeelsstatuut). Je krijgt geen vergoeding voor overuren. Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap kunnen voorzien worden. Als je een handicap hebt, laat je ons dat best vooraf weten. We zorgen er dan voor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. MEER WETEN? Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Voor bijkomende informatie over de arbeidsvoorwaarden/selectieprocedure kun je contact opnemen met 7

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden Gedragsregels met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering Bericht van William Meaney, CEO Bij Iron Mountain hechten we evenveel waarde aan onze reputatie voor eerlijkheid

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie