Den Haag 26 februari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag 26 februari 2007"

Transcriptie

1 Zijne Excellentie Mr. dr. J.P. Balkenende Minister-President Ministerie van Algemene Zaken Binnenhof AA DEN HAAG Briefnummer 07/10.419/FG/NG Den Haag 26 februari 2007 Excellentie, Het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese energie en klimaatstrategie staat hoog op de agenda van de Voorjaarstop van Europese regeringsleiders op 8 en 9 maart a.s. De uitkomst van de besprekingen over het energie en klimaatbeleid zijn van groot belang voor het bedrijfsleven. Graag vraag ik, mede namens MKB NL, uw aandacht voor de opvattingen van het bedrijfsleven over de voorstellen van de Commissie en enkele suggesties voor verbetering van de voorstellen. Allereerst wil ik benadrukken dat het bedrijfsleven het een goede zaak vindt dat de Commissie nu één integraal energie en klimaatplan presenteert. Samenhang en duidelijkheid over doelstellingen voor middellange en lange termijn zijn essentiële randvoorwaarden voor een goed investerings- en ondernemingsklimaat. Daarbij vindt het bedrijfsleven het een goede zaak dat de Europese Commissie de ambitie heeft dat Europa mondiaal voorop loopt bij verduurzaming van energieproductie en gebruik. Wel plaatst het bedrijfsleven enkele kanttekeningen bij dit plan: Klimaatbeleid: het bedrijfsleven onderschrijft de doelstellingen van het klimaatbeleid, maar er is in de strategic energy review weinig tot geen aandacht voor het probleem dat de industrie in Europa haar concurrentiepositie moet behouden om te kunnen blijven investeren in klimaatmaatregelen. Het bedrijfsleven pleit voor een andere mondiale aanpak en vormgeving zonder de klimaatdoelstelling geweld aan te willen doen. In deze aanpak moet een duidelijke afzonderlijke behandeling komen voor internationaal concurrerende sectoren. Voor de internationaal concurrerende sectoren moet gewerkt worden met een stelsel van mondiale dynamische (prestatie)normen en daarop gebaseerde emissiehandel (met cap en trade) waardoor een mondiaal level playing field voor de industrie in Europa gegarandeerd wordt.

2 2 Het bedrijfsleven rekent erop dat, gezien de breed gevoelde ernst van het klimaatprobleem en de daaruit voortvloeiende noodzaak van een mondiaal klimaatverdrag, Europa na 2012 niet meer alleen zal staan in de aanpak van het mondiale klimaatprobleem. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan rekent VNO-NCW erop dat de Europese Commissie het internationaal opererende bedrijfsleven voldoende zal ondersteunen om hen voor Europa en de Europese economie te behouden. Interne energiemarkt: in het plan ontbreekt ons inziens een krachtdadige Europese aanpak van de slecht functionerende interne energiemarkt. Dit terwijl de Commissie zelf constateert dat een goed functionerende interne energiemarkt essentieel is voor het realiseren van de belangrijkste doelstellingen van energiebeleid te weten betaalbaar, milieuvriendelijk en voorzieningszeker. Het bedrijfsleven vindt dat Europa nu echt werk moet maken van een volledige liberalisering van de Europese energiemarkt waardoor op zo kort mogelijke termijn een goed functionerende interne markt ontstaat. Om dit te realiseren zijn wij van mening dat op korte termijn de volgende maatregelen noodzakelijk zijn: - lidstaten die de Europese richtlijnen voor de interne energiemarkt niet of onvolledig hebben ingevoerd moeten gedwongen worden dit alsnog snel te doen. - Het probleem van de gebrekkige interconnectiecapaciteit voor elektriciteit tussen sommige lidstaten, dat er mede oorzaak van is dat er geen interne markt met voldoende schaalgrootte ontstaat, moet op communitair niveau voortvarend worden opgelost. Dit betreft vooral interconnecties buiten Nederland, maar waar Nederland binnen het Noordwest Europese transportnetwerk wel de nadelen van ondervindt. Op Europees niveau zullen lidstaten moeten worden aangespoord om ontbrekende interconnectiecapaciteit ten spoedigste aan te leggen. Gelijktijdig moeten de administratieve en bureaucratische problemen rond de aanleg uit de weg worden geruimd. Het bedrijfsleven vindt het onbestaanbaar dat bij bijvoorbeeld de recent aangekondigde extra interconnectie tussen Nederland en Duitsland de bouwtijd 1 jaar is, maar dat het nog 5 jaar duurt voordat de benodigde vergunningen zijn afgegeven en de aanleg van deze belangrijke verbinding kan starten. Voor deze essentiële infrastructuur zou de overheid moeten stellen dat procedures binnen bijvoorbeeld maximaal 3 jaar zijn doorlopen.

3 3 - Ten behoeve van het goed kunnen functioneren van de Europese interne elektriciteitsmarkt is samenwerking van nationale TSO 's in één Europese organisatie ten behoeve van één centraal aangestuurd transportnetwerk noodzakelijk. Lidstaten en Commissie zullen op Europees niveau snel tot de vorming van een Europees netwerk en daarbij behorende regelgeving (European Grid Code) moeten besluiten. Ook het toezicht hierop zal op Europees niveau plaats moeten vinden. Europa moet nu stappen zetten om deze meer Europees georiënteerde aansturing werkelijkheid te maken. Duurzame energie/transitieaanpak: voor wat betreft de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie geeft VNO-NCW de voorkeur aan de aanpak via transitiemanagement zoals die inmiddels in Nederland is ontwikkeld. In publiekprivate samenwerking wordt in alle relevante sectoren gewerkt aan het structureel verduurzamen van energieproductie en gebruik. Dit heeft onder andere betrekking op het verbeteren van de energie-efficiency van installaties en apparaten in productieketens, het verduurzamen van het energiegebruik in transport en het vergroten van energie-efficiency/het besparen van energie in de bebouwde omgeving. Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven biedt goede vooruitzichten op een structurele verduurzaming van de energiehuishouding. VNO-NCW prefereert deze aanpak boven de aanpak zoals die door de EU wordt voorgesteld, waarin vooral de nadruk ligt op ambitieuze doelstellingen die door het bedrijfsleven moeten worden gerealiseerd maar waarbij er weinig aandacht is voor het noodzakelijke faciliterend kader vanuit de overheid. Specifieke doelstellingen voor duurzame energie: het plan bevat zowel overall doelstellingen als (nationale) doelstellingen en eisen op detailniveau met name t.a.v. verduurzaming van de energievoorziening. Dit stelsel van 'dubbele' doelstellingen ontneemt bedrijven in veel gevallen de mogelijkheid om de meest kosteneffectieve maatregelen te nemen. Suboptimale en economische inefficiënte oplossingen werken vervolgens kostenverhogend voor gebruikers van energie. Overall doelstellingen voor Europa in combinatie met goede facilitering leiden er toe dat er lokaal en regionaal marktconforme investeringen plaats gaan vinden in duurzame energie. Nadere detaildoelstellingen zijn hiervoor dan niet nodig.

4 4 Voor wat betreft de grote ambities voor toepassing van biomassa moet de Europese Commissie goed de vinger aan de pols houden opdat er geen ongewenste neveneffecten optreden, zoals een te sterk opwaarts prijseffect van grondstoffen voor andere industriële sectoren (zoals voeding-, papier- en meubelindustrie) of ongewenste milieueffecten optreden zoals sterke stijging van NOx en fijn stof emissies. Doelstelling verbetering energie-efficiëntie: de industrie in Nederland heeft veel ervaring met continue en structurele verbetering van energie-efficiëntie van productieprocessen en producten waardoor significante energiebesparing heeft plaatsgevonden. Op basis van die ervaringen concluderen wij dat de doelstelling die de Commissie thans voor ogen heeft (20% energiebesparing in 2020 t.o.v. 2005) zeer ambitieus is. Verdergaande procesintensivering en doorbraaktechnologie zijn nodig om deze doelstelling te realiseren. Voor het verder ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie is goede facilitering door de overheid noodzakelijk. Daarbij zal het ondernemings- en investeringsklimaat optimaal moeten zijn om zeer efficiënte technologie, zoals bijv. decentrale energiesystemen en WKK operationeel te kunnen blijven houden en bij voorkeur breder toe te passen. Doelstelling biobrandstoffen: de Commissie stelt een zeer ambitieuze doelstelling voor de toepassing van biobrandstoffen in Deze doelstelling is alleen haalbaar indien de ontwikkeling van 2 e en mogelijk zelfs 3 e generatie biobrandstoffen maximaal gestimuleerd wordt. Uit de afweging van alle relevante milieueffecten is duidelijk naar voren gekomen dat de eerste generatie biobrandstoffen maatschappelijk onaanvaardbaar is. Met name de aanslag op biodiversiteit, concurrentie met voedselproductie én gebrekkig overall CO2- rendement hebben het bedrijfsleven op het spoor van de ontwikkeling van 2 e generatie biobrandstoffen gezet. In de periode tot 2020 zal de Commissie goed de vinger aan de pols moeten houden omtrent de ontwikkeling en toepassing van biobrandstoffen. Mogelijk dat tussentijdse bijstelling van de doelstelling van 10% biobrandstoffen in 2020 noodzakelijk is. Kernenergie: de Commissie beschrijft in het Illustrative Programme for Nuclear potentiële toekomstscenario's voor nucleaire energie in Europa. VNO-NCW onderschrijft de positieve houding van de Commissie ten opzichte van kernenergie. De Commissie stelt dat nucleaire energie als onderdeel van de totale energiemix een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betaalbare, voorzieningszekere en CO2-arme energiemix. VNO-NCW is van mening dat Nederland dit signaal van de Europese Commissie krachtig moet oppakken.

5 5 Technologieplan: er moet meer aandacht komen voor een betere koppeling van enerzijds r&d activiteiten en anderzijds grootschalige toepassing in de markt. Veel moderne energietechnologie is al uitgevonden maar toepassing in de markt blijft achterwege. R&d en innovatieactiviteiten zullen zoveel mogelijk gedaan moeten worden vanuit het perspectief van toepassing in de markt. Het technologieplan van de Europese Commissie moet daar maximaal op gericht worden. Het plan kan daarom het beste in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven worden opgesteld. VNO-NCW rekent er op dat u de opinie van het bedrijfsleven en voorstellen tot verbetering maximaal zult betrekken bij uw inbreng tijdens de Voorjaarstop. Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd naar de minister van Economische Zaken, de minister van Milieu en de minister van Buitenlandse Zaken. Graag tot een nadere toelichting bereid. Hoogachtend, VERENIGING VNO-NCW Mr. B.E.M. Wientjes Voorzitter

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief L.J. Brinkhorst Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief Toen Prometheus in de hemel het zonnevuur in een toorts deed ontbranden en meenam naar de aarde, deed hij dat om de door hem uit klei

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie