Voorwoord Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat"

Transcriptie

1 Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat HC Nederweert Tel.: (0495)

2 2 Inhoud Voorwoord Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat 2. De organisatie van het onderwijs... 9 Ons bestuur Ons schoolgebouw Groepering en groepsgrootte Het personeel en de taken Nascholing Inhoud van het onderwijs Samen en individueel / vernieuwingen Doorgaande lijn en methoden Levensbeschouwelijk onderwijs Huiswerk 3. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 4. De leerlingenzorg Organisatie zorg voor de leerlingen Welke vervolgstappen kunnen plaatsvinden? Onderzoek Passend onderwijs 5. De ouders Contactmomenten Rapportage Instroom nieuwe leerlingen Overgang naar het voortgezet onderwijs Informatiebladen en website De medezeggenschapsraad De oudervereniging Ouderbijdrage Klachtenprocedure Veiligheidsplan Convenant De veilige school.

3 3 Schorsing en verwijdering 6. Informatie schooljaar 2015/ Het personeel Regeling school en vakantietijden De ontwikkeling van het onderwijs in de school De resultaten van het onderwijs 7. Contacten met andere instanties Zorg voor de relatie van de school met de omgeving Bureau Halt Brandweer Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vrije inloop Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederweert Directieoverleg Nederweert (DON) en gemeente GGD Jeugdgezondheidszorg Inspectie van het onderwijs Kinderopvang Peuterspeelzalen Politie Verwijsindex Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 8. Belangrijke praktische informatie Aanmelding en inschrijving Adressenlijst Afval Allergie Bibliotheek (Bibliocenter locatie Nederweert) Educatieve boeken en bladen Festiviteiten en activiteiten Foto s op de website Gevonden voorwerpen Gezond eten Gymnastiek en gymrooster Hoofdluis/Luizenbrigade Informatieavond en Kijkdagochtend nieuwe ouders Jaarafsluiting Kauwgom Klassenouders t Klimoppertje Kwartaalsluitingen Lijmvlekken Merken van kleding Mobiele telefoons Multomap Musical groep 8 Naschoolse activiteiten Overblijven Parkeren bij school Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

4 4 Roken Schoolfotograaf Schoolkamp Schoolreisje Schoolterrein Sinterklaas Speelgoed Sponsorloop Sponsoring Traktaties en verjaardagen Tropenrooster Verkeersexamen Verkeersveiligheid Vervoer van kinderen Verzekering Voorlichting Website Ziekte Nuttige adressen en telefoonnummers

5 5 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool De Klimop te Nederweert. Deze gids is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de school. Nieuwe ouders kunnen met behulp van deze gids beoordelen of OBS De Klimop de school is die het meest bij hun kind past. Ouders met kinderen die al op de De Klimop zitten, kunnen in de schoolgids lezen hoe de school werkt, waar de school voor staat en wat ze van de school kunnen verwachten. In deze schoolgids staat onder andere uitgebreide informatie over: de opzet van het onderwijs van De Klimop; de zorg voor de kinderen; wat ouders van de school kunnen verwachten; wat De Klimop van ouders verwacht; de resultaten van het onderwijs. Meer informatie vindt u in het schoolplan, dat ter inzage ligt op school. Nieuwe ouders nodigen wij graag uit voor een gesprek en een rondleiding. Dit het liefst tijdens schooltijd, zodat u kennis kunt maken met de dagelijkse praktijk. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan de schoolgids. De inhoud van de schoolgids wordt jaarlijks bekeken en waar nodig aangepast aan de actualiteit. Team, oudervereniging en medezeggenschapsraad van De Klimop hopen dat u de schoolgids met belangstelling en plezier zult lezen. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij horen het graag. Omdat wij bewust willen omgaan met onze omgeving, wordt deze gids niet aan u aangeboden op papier. De schoolgids is te vinden op onze site: en in te zien op school. U kunt de gids, indien gewenst, zelf uitprinten. Directie en team De Klimop, Ingrid Maes, locatiedirecteur.

6 6 1. Waar onze school voor staat 1. Waar onze school voor staat Onderwijsconcept We staan voor openbaar onderwijs aan 4- tot 12- jarigen dat kinderen voorbereidt op hun deelname aan het vervolgonderwijs en op de maatschappij, met het accent op talenten ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Op deze manier komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van alle kinderen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Wij zijn een school, die het sociaal-emotionele aspect net zo belangrijk vindt als het cognitieve aspect. Wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer kinderen goed in hun vel zitten, zij tot leren komen binnen hun eigen mogelijkheden. Wij vinden dat kinderen op school niet alleen competenties dienen te ontwikkelen ten aanzien van de schoolse vakken als taal, rekenen, lezen en schrijven. Kinderen dienen ook geholpen te worden om aan zichzelf te werken als persoon. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren omgaan met tegenslagen. Op deze manier willen we tegemoet komen aan de maatschappij die vraagt dat leerlingen durven te ondernemen en leren medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Hiervoor zijn vaardigheden nodig die aangeleerd moeten worden tijdens de basisschoolperiode. Van de leerkrachten vraagt dit een proactieve houding en een begeleidende, coachende rol. Sinds augustus 2012 vormen we met ikook een integraal kindcentrum. Samen bieden we een compleet dag arrangement aan voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarbij ook mogelijkheid is om (alleen) voor peuterspeelzaalwerk te kiezen. Binnen de dagopvang volgen kinderen vanaf 2 jaar een peuterprogramma waardoor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen is gewaarborgd. De werkwijze en inhoud van de opvang en de school zijn op elkaar afgestemd vanuit eenzelfde visie. Onze missie Kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs verzorgen voor 4- tot 12-jarigen. Kinderen leren zich, vanuit hun mogelijkheden, te ontwikkelen tot ondernemende burgers. Dit bereiken we door de inzet van Meervoudige Intelligentie (MI) en Coöperatief Leren (CL). Daarbij besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We willen door dit samenspel van specifieke kennis, houding en vaardigheden van het kind, de kansen op succes in de samenleving voor de leerlingen vergroten. Zowel het vervolgonderwijs als ook de maatschappij vraagt dit. De leerlingen die onze school verlaten zijn te herkennen aan: hun verworven kennisniveau voldoet minimaal aan de kerndoelen van het onderwijs; ze hebben het vermogen om creatief te zijn; ze durven initiatieven te nemen en zelf op onderzoek uit te gaan; ze zijn zelfstandig en kunnen plannen; ze kunnen met en van elkaar leren; ze zijn sociaal en kunnen zich kwetsbaar opstellen; ze weten hoe en waar ze kennis kunnen vergaren; ze zijn oplossingsgericht; ze kunnen reflecteren en hebben zicht op hun vaardigheden; ze kunnen communiceren en kunnen zich aan afspraken houden; ze kunnen ICT beredeneerd inzetten; ze hebben eigen verantwoordelijkheid bij het leerproces; ze hebben geleerd om, binnen de veilige marge van de school, risico s te nemen maar ook om risico s te verkleinen door kennis en kunde in te zetten.

7 7 1. Waar onze school voor staat Onze visie Zowel binnen als buiten de school vinden ontwikkelingen plaats, die van invloed zijn op ons onderwijs. De Klimop wil goed voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen, opdat op alle gebieden het juiste wordt ingezet c.q. aangeboden. Externe ontwikkelingen die aandacht behoeven de komende jaren: - ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs; - de opvoedingsketen Centrum Jeugd en Gezin (CJG); Maatschappelijke ontwikkelingen: - toenemende individualisering; - aandacht voor normen en waarden; - verdergaande ontwikkelingen kennismaatschappij; - toenemende betrokkenheid van ouders; - het afleggen van meervoudige publieke verantwoording; - inzet ICT middelen. Op De Klimop vinden we op grond van deze ontwikkelingen de volgende uitgangspunten van belang voor ons onderwijs: - Leerlingen dienen naar buiten gericht te zijn, plezier in leren te hebben en initiatieven te (durven) nemen. Hierdoor raken zij intrinsiek gemotiveerd en wordt er met enthousiasme gewerkt. - Het team dient creativiteit aan de dag te leggen, initiatiefrijk te zijn, talenten te benutten, communicatief te zijn, zichzelf inspirerende doelen te stellen en een grote bijdrage te leveren aan een optimaal leerklimaat. - Wij dienen bij te dragen aan het vergroten van de kansen van kinderen om te kunnen slagen in de maatschappij. - Ons onderwijsconcept dient ruimte en mogelijkheden te bieden aan (meer-) begaafde leerlingen, als ook aan leerlingen met minder cognitieve mogelijkheden. Identiteit De Klimop: talenten ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Onze school is een openbare school. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de algemene toegankelijkheid en het pluriforme karakter. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen ongeacht de maatschappelijke, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Dit maakt onze school tot een natuurlijke ontmoetingsplaats. Anders gezegd: de leef- en werkgemeenschap van onze school is de maatschappij in het klein. Onze school schept een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen, openheid en waardering voor elkaar voorop staan. Wij zijn een school waar actief en op veelzijdige basis aandacht besteed wordt aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die onze samenleving kent. Wij gaan uit van principiële gelijkwaardigheid, waar respect voor elke opvatting voorop staat. Vandaar onze leus: "Niet apart, maar samen Onze school is te herkennen als een school: met oog en oor voor open communicatie, waar de ontmoeting, de dialoog voorop staat, met actieve betrokkenheid van leerlingen en ouders, met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind, die duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie.

8 8 1. Waar onze school voor staat Schoolklimaat Op onze school heerst een prettige, rustige en open sfeer, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Er is sprake van een veilig klimaat: we laten kinderen merken dat ze erbij horen, dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat er vertrouwen in hen gesteld wordt. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels. Vooroordelen, pesten en het uitsluiten van kinderen zijn zaken die we afwijzen. Om deze sfeer te krijgen en te houden, besteden wij aandacht aan een goede omgang met elkaar. Kinderen moeten leren om hun bedoelingen en gevoelens op een goede manier te uiten. Ons doel is dat kinderen zichzelf en de ander daarbij beter leren kennen en mogelijke problemen op een goede manier leren oplossen. Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, keuzes maken, luisteren en je gevoelens uiten nodig.

9 De organisatie van het onderwijs 9 2. De organisatie van het onderwijs Ons bestuur Het openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs in de regio de Kempen wordt bestuurd door Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, kortweg RBOB De Kempen. Het RBOB is een professionele organisatie van 14 basisscholen. Deze 14 scholen zijn verdeeld in 3 clusters met aan het hoofd een clusterdirecteur. De Klimop vormt samen met de openbare basisscholen uit Gastel, Maarheeze, Heeze en Budel, Cluster Oost. Iedere school van RBOB De Kempen is toegankelijk voor alle mensen ongeacht religieuze, maatschappelijke of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie: niet apart maar samen. RBOB De Kempen: de beste basis voor een leven lang leren. - de school waar je elkaar ontmoet - de school die je raakt - de school met dynamiek Het is een veelkleurige ontmoetingsplaats met grote maatschappelijke verscheidenheid. Deze verscheidenheid is een verrijking van de belevingswereld van kinderen en volwassenen. Het openbaar basisonderwijs biedt deze verrijkingsmogelijkheid en is tevens een inspiratiebron voor verdere ontplooiing. Naast deze verscheidenheid aan levensovertuigingen en culturen biedt de openbare school optimale condities voor verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden door haar inspirerende werkomgeving. Deze werkt uitdagend voor ieder individu. Als gevolg van de zich snel veranderende maatschappij dient de dynamiek een belangrijke rol te spelen in ons openbaar onderwijs. Leren van elkaar op alle niveaus is daarbij voorwaarde. Kennis is het gereedschap om creatief met deze vaardigheden te kunnen omgaan, zodat zij de basis vormen voor een leven lang leren. Ons schoolgebouw Ons schoolgebouw is van 2000 en het ligt in de wijk Strateris-Oost. Het is licht en uitnodigend en voldoet aan alle moderne eisen. De lokalen zijn ruim van opzet en de lokalen hebben een verdieping in de klas (entresol). Er is een hal gekoppeld aan een speelzaal, dat dienst kan doen als podium. We hebben een afgesloten speelplaats en maken gebruik van het openbare speelveld aan de overkant van de school. Vanaf augustus 2012 bieden we een compleet dag arrangement aan voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarbij ook mogelijkheden zijn voor peuterspeelzaalwerk. De kinderopvang en BSO IkOOK!, is in de school gevestigd.( nummer ) Groepering en groepsgrootte De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs richt zich daarbij niet alleen op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Dit onderwijs vindt plaats in een groep. Voor het kind en de andere kinderen, de leraren, ouders en de school is het van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin het kind geplaatst wordt. Bij de samenstelling van elke groep zorgen we ervoor dat deze een optimale onderwijskundige omgeving krijgt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Ouders mogen van de school verwachten dat zij zorgvuldig met de belangen van hun kind én die van de andere kinderen omgaat en ter zake kundig een beslissing neemt. De school kan niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.

10 De organisatie van het onderwijs 10 We streven waar mogelijk naar homogene groepen. Soms zitten er veel leerlingen in een jaargroep. De jaargroep moet dan worden gesplitst en (voor een deel) worden ondergebracht bij een andere jaargroep. Het kan ook zijn dat er in een jaargroep weinig leerlingen zitten, waardoor jaargroepen samengevoegd moeten worden. Het formatieplan van de groepen heeft jaarlijks de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. Het personeel en de taken Drie clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de directievoering over de scholen, verdeeld over de clusters West, Midden en Oost. Elke school heeft een locatiedirecteur. Onze school vormt samen met OBS De Triolier uit Budel, OBS t Lange uit Gastel, OBS De Trumakkers uit Heeze en OBS Cranendonck uit Maarheeze cluster Oost. De clusterdirecteur (Tina Smeijers) is integraal verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op alle terreinen op clusterniveau en draagt mede zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-organisatorisch en huishoudelijk beleid van het cluster. De locatiedirecteur (Ingrid Maes) heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school en is het eerste aanspreekpunt op de school. De locatiedirecteur neemt een viertal rollen in, namelijk onderwijskundig leider, begeleider, beheerder en ondernemer. De intern begeleider (Ingrid Hendriks en Jac Brentjens) werken aan het zorgbeleid van de school en nemen deel aan het overleg binnen het Samenwerkingsverband, het regionaal zorgbeleid. Een intern begeleider coacht leerkrachten en adviseert ouders en leerkrachten bij verschillende vormen van hulpverlening (zie hoofdstuk 4 Leerlingenzorg). De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de organisatie in hun groep. Tot de taken van een groepsleerkracht horen onder meer: het lesgeven, maken en uitvoeren van groepsplannen, voeren van oudergesprekken, het voorbereiden van buitenschoolse activiteiten en het begeleiden van eventuele stagiaires. De ICT-coördinator (Mark Wolfs) zorgt ervoor dat ICT op een beredeneerde wijze wordt ingezet en wel zodanig dat vooral adaptief onderwijs (onderwijs op maat) beter mogelijk wordt gemaakt, zodat daarmee ook het leerrendement en leerplezier van het kind wordt verhoogd. De conciërge (Len van den Bos) behoort tot ons onderwijsondersteunend personeel. Hij werkt volgens rooster op onze school. De administratief medewerker (Hetty van der Wekken) verzorgt de gehele financiële en leerlingenadministratie. Interieur verzorgers: zorgen voor het schoonmaken van onze school. Verkeerscoördinator In 2002 hebben alle basisscholen een verkeersouder aangesteld. Onze school heeft daarnaast gekozen voor meerdere verkeersouders die samen met de directie overleg voeren. In het Klimoppertje houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op het gebied van het verkeersonderwijs en de verkeersveiligheid rond onze school.

11 De organisatie van het onderwijs 11 Cultuurcoördinator In het cultuurbeleidsplan (op school in te zien) staat beschreven welke activiteiten ingezet worden om aan de kerndoelen van cultuureducatie te voldoen. Wij bieden onze leerlingen over alle leerjaren verspreid een afwisselend kunst en cultuuraanbod aan. Techniekcoördinator Zorgt ervoor dat er activiteiten geregeld worden voor het techniek-onderwijs en volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van techniek. Verder zijn we VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs) school en wordt techniek door de leerkrachten zelf ingepland. Het doel van het Programma VTB is kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen. BHV-ers Voldoende personeelsleden zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Daarvoor volgen zij geregeld bijscholing. Zij weten hoe te handelen bij calamiteiten. Tevens kent de school een ontruimingsplan (ligt ter inzage op school). Ontruiming van de school wordt één keer per jaar met alle aanwezigen geoefend. Verder kan uw kind nog te maken krijgen met: Stagiaires: Wij bieden ieder jaar studenten van de opleiding tot leraar in het basisonderwijs, LIO-stagiaires (Fontys Pedagogische Academie Basisonderwijs of Kempel Hogeschool ), onderwijsassistenten, gym- stagiaires (ROC te Eindhoven) en ICT stagiaires (Gilde Opleiding in Roermond) de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de groepsleerkracht. Invalkrachten/vervangers: Uw kind kan met meerdere leerkrachten te maken krijgen. Ook leerkrachten kunnen ziek worden en/of aanspraak maken op buitengewoon verlof. In deze gevallen krijgen de kinderen te maken met een invalkracht, een vervanger of vervangster. Wij proberen zoveel mogelijk vaste vervangende leerkrachten in te schakelen. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal een beroep gedaan worden op externe vervangers of zullen de kinderen tijdelijk bij een andere groep ondergebracht worden. Ons streven is zo weinig mogelijk te veranderen tijdens een vervanging. Helaas lukt dit niet altijd door de krapte op de arbeidsmarkt en personele verplichtingen binnen het bestuur. Het is niet altijd mogelijk hierin de door ouders en ook door ons gewenste continuïteit te garanderen. Wij realiseren ons dat het voor sommige kinderen heel vervelend kan zijn als er regelmatig wisselingen zijn. Vrijwel alle basisscholen kampen echter met dit probleem. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er bij ziekte of anderszins géén vervanging mogelijk is. De leerlingen worden dan gedurende de eerste dag verdeeld over andere groepen. Daarna en pas na kennisgeving aan de ouders kan ook worden overgegaan tot het thuisblijven van de leerlingen van de betreffende groep. Daarnaast zal de telefoonboom in werking worden gesteld. Elke ouder van elke klas heeft een zogenaamde telefoonboom (lijst), waarop staat wie wie belt in geval van nood. De school zal al het mogelijke doen voor vervanging te zorgen voor de dagen daarna en de ouders zullen daar via de mail van op de hoogte worden gesteld Gelukkig hebben wij deze drastische stap (nog) niet hoeven te nemen. Nascholing Het team volgt jaarlijks teamtrainingen om de ontwikkelingen die nodig zijn in het onderwijs invulling te kunnen blijven geven. Daarnaast kunnen er ook individuele scholingen gevolgd worden in het belang van de organisatie. Het team neemt ook deel aan studiebijeenkomsten van RBOB De Kempen.

12 De organisatie van het onderwijs 12 Inhoud van het onderwijs Talenten ontwikkelen met hoofd, hart en handen Kennis Gevoel Toepassen Inzicht Betrokkenheid Uitvoeren Reflectie Passie Maken Cognitie Enthousiasme Doen Talenten ontwikkelen vanuit een gedegen basis Wij brengen onze kinderen een gedegen basis aan kennis en vaardigheden bij op het gebied van rekenen en taal. Opbrengstgericht werken noemen wij dat. Vervolgens onderzoeken we op welke gebieden een kind excelleert en in de toekomst kan excelleren. Bewust en actief stimuleren we de ontwikkeling van die talenten. Meervoudige intelligentie, Kinderen kunnen veel verschillende talenten hebben, zoals bij taal, rekenen, muziek en drama. Wij leren kinderen hun eigen talent en daarbij behorende intelligentie te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen. Muziekknap maar moeite met rekenen? De tafels zingend leren helpt! Meerbegaafdheid Voor kinderen die meer- hoogbegaafd zijn, hebben wij een verbreed en/of verdiept leerstofaanbod. In groep 1 en 2 werken we met de methode Talentenlijn. In groep 3 t/m 8 gaat dit verder met de methode Levelwerk. Hierdoor kunnen we een doorgaande lijn waarborgen en kunnen de kinderen dagelijks werken op hun eigen niveau. Voordeel is dat de kinderen een onderdeel blijven van de groep. De leerkracht bewaakt het product waarbij de nadruk ligt op het proces (zelfstandig werken, plannen enz.) Coöperatief leren Samenwerken met anderen is een zeer belangrijke vaardigheid in het onderwijs, maar ook later in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat samenwerking een sterk positieve invloed heeft op het leereffect. Wij leren kinderen daarom op een gestructureerde manier met elkaar samenwerken. Sociaal-emotionele ontwikkeling Leren kan alleen plaatsvinden als kinderen goed in hun vel zitten. Onze leerkrachten hebben daarom veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Daarnaast besteden we structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van de methode Leefstijl en de weerbaarheidstraining Rots en Water. Zorg Voor kinderen die het reguliere programma niet of moeilijk aankunnen, hebben wij een aangepast leerstofaanbod uitgaande van de minimum doelen of een eigen leerlijn. Dit laatste wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Voor kinderen waarvoor het reguliere programma niet voldoende uitdaging biedt, hebben we een extra programma. In het stuk hieronder geven we uitleg over het leerstofaanbod voor alle kinderen.

13 De organisatie van het onderwijs 13 Samen en individueel De Klimop zorgt voor een omgeving waarin veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Het groepsproces speelt hierbij een belangrijke rol. Meervoudige intelligente (MI) en coöperatief leren (CL) dragen ertoe bij dat kinderen op een ontdekkende en samenwerkende manier leren. Daarnaast is er aandacht voor het individuele kind. De school heeft begrip, waardering en ruimte voor kinderen met zeer gevarieerde kwaliteiten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontplooien. Vanaf groep 1 wordt de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef bijgebracht. In elke groep wordt er gewerkt met een groepsplan. In dit plan staat beschreven welke instructie elk kind nodig heeft voor een bepaald vakgebied gebaseerd op verschillende arrangementen. Leerlingen worden ingedeeld op grond van leerling-kenmerken, methodetoetsen en Cito-scores. In algemene zin wordt hiermee een beredeneerd leerstofaanbod mogelijk gemaakt voor alle leerlingen, waarbij er ruimte vrijkomt om extra instructie te geven. Vernieuwingen Om geregeld nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen en uitvoeren, zorgt het team ervoor dat het op de hoogte is en blijft van actuele onderwijsvernieuwingen. De methodes die De Klimop gebruikt, sluiten aan bij het onderwijsconcept van de school en voldoen aan de kerndoelen die landelijk gesteld zijn. Doorgaande lijn en methoden Taal Taalactiviteiten bij de kleuters: op een speelse manier wordt omgegaan met taal door middel van voorlezen, vertellen, rijmen, en taalspelletjes. Er wordt gebruik gemaakt van de leerlijnen. Vanaf groep 3 werken we met een aanvankelijk leesmethode (Lijn 3) waarin taalactiviteiten geïntegreerd zijn. Vanaf groep 4 wordt als leidraad een taalmethode gebruikt (Taal in beeld en Spelling in beeld). Rekenen Rekenactiviteiten bij de kleuters; begrippen als: meer minder - evenveel en tellen van 1-10 en later van 1-20 en zelfs terugtellen komen aan de orde. Vanaf groep 3 staat een methode centraal (Pluspunt). Lezen De methode Lijn 3 geeft de start tot het lezen. Voor het voortgezet lezen in de groepen 4 t-m 8 gebruiken we de methode Station Zuid. Verder wordt gebruik gemaakt van: 1. Niveau-leesboeken (velerlei) 2. Grip op lezen begrijpend en studerend leren lezen 3. Klassikale leesboeken (velerlei), ook de bibliotheek heeft hierbij een toegevoegde waarde. Schrijven Bij de kleuters wordt veel aandacht besteed aan grove- en fijne motorische oefeningen. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Handschrift (Klinkers). Wij gebruiken halverwege groep 3 een vulpen, omdat een vulpen een beter handschrift waarborgt. Bewegingsonderwijs In alle groepen wordt aandacht besteed aan bewegingsonderwijs; dit gebeurt zowel tijdens het buitenspelen als in de speelzaal of sporthal. Vanaf groep 3 gaan we naar de sporthal De Bengele. De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus, vanaf groep 7 gaan de kinderen met de fiets. We gaan uit van de methode: Basislessen Bewegingsonderwijs aangevuld met eigen ideeën en gastlessen gegeven door de plaatselijke verenigingen. De lessen bewegingsonderwijs worden bovendien ondersteund door Karin Mennen, Combinatiefunctionaris Sport Vorkmeer Nederweert.

14 De organisatie van het onderwijs 14 Wereldoriëntatie Bij groep 3 en 4 ook gebeurt dit door middel van hoekenwerk. (m.u.v. verkeer). Alle hogere groepen werken met methodes. aardrijkskunde : Wereld van Verschil geschiedenis : Speurtocht natuuronderwijs : Natuniek verkeer : Wijzer door het verkeer Expressie Expressieactiviteiten die in alle groepen aan bod komen zijn: muzikale vorming : Moet je doen en meerdere ideeënboeken dramatische expressie : Moet je doen en meerdere ideeënboeken tekenen : Moet je doen, Tekenvaardig en meerdere ideeënboeken handenarbeid : Moet je doen en meerdere ideeënboeken Daarnaast gebruiken we ook ideeën van internet en combineren we opdrachten vanuit de methode Leefstijl, of vanuit gastlessen. Engels : Groep 7 en 8 gebruiken Groove.me. Computergebruik op school: Op school hebben wij de beschikking over een computernetwerk genaamd Skool, van de firma Paradigit. Zowel de leerkrachten als de kinderen maken hier volop gebruik van. De leerkrachten gebruiken de computer voor hun administratieve taken en net als de leerlingen op educatief gebied. Vanaf groep 1 hebben de klassen een Active board of Touch screen in de klas, waarmee de leerkrachten hun lessen digitaal/visueel kunnen ondersteunen. De kleutergroepen hebben de beschikking over twee computers per lokaal, de groepen 3 t/m 8 beschikken over minimaal vier computers per lokaal. Ieder kind heeft een eigen inlogmogelijkheid, waarmee hij/zij toegang heeft tot de programma s die voor hem/haar van toepassing zijn en waar hij/zij documenten kan opslaan. Daarnaast werken we met alle groepen met allerlei programma s die zich op onze methodes richten. De programma s bieden herhaling en verrijking voor de kinderen. De kinderen maken ook kennis met diverse aspecten van de computer, zoals Windows, Word, Excel, Internet, Mind-mapping, Media Wijsheid etc.. Actief burgerschap Actief burgerschap is het kúnnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het vooral om doen. Een actieve burger heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Bij burgerschap gaat het om diversiteit, acceptatie en tolerantie. Over wat het betekent een goede burger te zijn zullen de meningen verschillen. Ook de dialoog daarover hoort hierbij. Burgerschap betekent ook ernaar handelen, elkaar met respect tegemoet treden en een (kleine) bijdrage leveren aan de zorg voor je omgeving. We schenken hier op onze school aandacht aan in de lessen Leefstijl en verder is dit voor ons een terugkerend belangrijk onderdeel in de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze kinderen zijn o.a. bezig met: - het evalueren van activiteiten - het organiseren van acties, - het helpen van medeleerlingen - het opruimen van het zwerfafval in de buurt van de school

15 De organisatie van het onderwijs 15 Levensbeschouwelijk onderwijs Als openbare basisschool kiezen wij niet voor een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Er wordt aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten en er is de mogelijkheid voor levensbeschouwelijk onderwijs. In de wereld oriënterende methodes (m.n. in de bovenbouw) en in de methode Leefstijl wordt extra aandacht geschonken aan levensbeschouwelijke onderwerpen. Communie De school stelt de kinderen die Communie willen doen, samen met hun ouders, in de gelegenheid zich voor te bereiden op dit feest. De voorbereiding gebeurt buiten schooltijd. De begeleiding wordt verzorgd door de parochie en een werkgroep van ouders. Aan het begin van het schooljaar van groep 4, wordt er door de leerkracht één vergadering gepland. Op deze avond wordt een werkgroep van ouders geformeerd. Daarnaast kunnen de ouders, tijdens de reguliere schooltijden, in overleg een ruimte krijgen om verdere voorbereidingen te treffen of te vergaderen. Hierbij zijn geen leerkrachten aanwezig. De maandag na de communie mogen de communicanten en hun broer(s)/zus(sen) om uur starten op school. Vormsel Kinderen van groep 8, die mogen deelnemen aan het Vormsel, worden door de pastoor benaderd. De voorbereiding vindt in de pastorie/kerk (na schooltijd) plaats. Feestdagen Wanneer er feesten ter sprake komen, schetsen we een breed beeld en springen we in op de multiculturele samenleving. Huiswerk Vanaf groep 5 zal er, in lichte mate, huiswerk mee worden gegeven; altijd nadat de stof terdege in de klas behandeld is. Dat geldt vooral voor de zaakvakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. De bedoeling is dat de kinderen een eigen agenda aanschaffen vanaf groep 5, waarin het huiswerk (eerst onder begeleiding van de leerkracht en later zelfstandig) op datum geschreven wordt. De ouders kunnen op die manier ook in de gaten houden wanneer hun kind iets af moet hebben. Vanaf groep 6 zal er steeds iets meer mee worden gegeven, zodat de kinderen met het fenomeen huiswerk om kunnen gaan, wanneer ze op de middelbare school komen. We leren de kinderen leren, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, laten zien wat belangrijk is en leren plannen! Bij het huiswerk is de steun van de ouders belangrijk. Individueel kan er huiswerk mee worden gegeven wanneer het nodig is om bijvoorbeeld het kind zelfvertrouwen te geven op een bepaald gebied of als dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Dit wordt met de ouders individueel besproken. Enkele keren per jaar houden kinderen in de hogere groepen spreekbeurten of boekbesprekingen. Hiervoor gelden afspraken die jaarlijks met de kinderen besproken worden. Wanneer kinderen boeken mee naar huis gaan nemen, verzoeken wij u een stevige tas mee te geven (met harde zijkanten), zodat de boeken tijdens het vervoer niet in de knel raken en nog jaren mee kunnen.

16 16 3. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Op De Klimop vinden diverse kwaliteitsmetingen plaats ter verbetering van het onderwijs: Inspectierapporten De inhoud van inspectierapporten wordt vertaald in ontwikkel- en verbeterpunten, die worden beschreven in het Schoolplan en het Jaarplan. Werken Met Kwaliteit metingen In oktober 2013 heeft er een interne kwaliteitsmeting plaatsgevonden door externe. Evaluatie opbrengsten Wordt jaarlijks op schoolniveau uitgevoerd in mei (of vaker indien daar aanleiding toe bestaat), ter voorbereiding op het opstellen van het nieuwe Jaarplan. SWOT-analyse Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Schoolplan voeren team, directie en MR een analyse uit van sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van de school. Analyse tussen- en eindopbrengsten Wordt op schoolniveau uitgevoerd in maart/april van het lopende schooljaar (of vaker indien daar aanleiding toe bestaat), ter voorbereiding op de ontwikkeling van het nieuwe Jaarplan. Het LOVS, Cito-Eindtoetsen en de Entreetoetsen. Oudertevredenheidspeilingen Worden vierjaarlijks afgenomen op schoolniveau, voorafgaand aan het opstellen van het Schoolplan. De volgende peiling staat gepland in oktober Didactiek in balans Het instrument Didactiek in balans meet het huidige niveau en het ambitieniveau van kennisoverdracht en kennisconstructie (met en zonder ICT). Cyclus ontwikkelingsgericht beoordelen Elke medewerker van RBOB heeft zijn/haar professionele ontwikkeldoelen verwoord in een Professioneel Ontwikkelplan (PrOP). Dit plan en de realisatie ervan komen ter sprake in een jaarlijks voortgangsgesprek en een driejaarlijks beoordelingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. Vanuit deze kwaliteitsmetingen worden conclusies getrokken en acties gepland die worden beschreven in een jaarlijks Jaarplan. Vierjaarlijks wordt er een Schoolplan opgesteld. Het huidige Schoolplan loopt van De ontwikkel-/actiepunten worden beschreven op blz. 31 in deze schoolgids.

17 De leerlingenzorg De leerlingenzorg Organisatie zorg voor de leerlingen Visie op zorg Wij willen binnen onze school een sluitend systeem aan speciale onderwijszorg aanbieden, binnen de mogelijkheden die daarvoor bestaan. Er ligt op de school een stappenplan voor het volgen en begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig hebben (5 niveaus van zorg). Alle afspraken zijn vastgelegd en bij iedereen bekend. Afgelopen jaren zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem geactualiseerd en zijn de toets momenten aangepast aan de door Cito geadviseerde periode. Een en ander is opgenomen in het specifieke Zorgplan (ligt ter inzage op school). Organisatie zorg voor de leerlingen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we extra hulp binnen/buiten de klas. Onze school volgt de ontwikkeling van kinderen op de voet. Dit volgen van leerlingen, het waar nodig (extra) ondersteunen en het begeleiden van de ontwikkeling noemen we de leerlingenzorg. Het leerlingvolgsysteem Wij volgen de leerlingen middels het leerlingvolgsysteem. Dit is een methodische wijze van observatie, toetsing en verslaglegging, waarmee de resultaten van kinderen door de jaren heen nauwlettend in het oog gehouden worden. Om een overzicht te verkrijgen van de leervorderingen van de leerlingen, zowel individueel als van de gehele groep, maken we gebruik van methode gebonden- en methodeonafhankelijke toetsen. Vanaf groep 1 worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen (CITO). We hanteren elk jaar een toets kalender. Hierin wordt vastgelegd: soort toets, frequentie en tijdstip van afname. De observatie is echter gericht op vele elementen: de resultaten van proefwerken en toetsen, maar ook andere zaken zoals gegevens van ouders, sociaal-emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid, zelfstandigheid, mogelijkheid tot samenwerking en de houding tijdens de lessen en met betrekking tot huiswerk. Het gaat dus niet alleen om cijfers, maar om de totale indruk die een kind maakt. De verslaglegging gebeurt zorgvuldig. Van elk kind worden gegevens bijgehouden in een overzicht. Hiervoor heeft onze school een leerling-archief met per leerling een digitaal dossier en daarnaast een groepsdossier. Het Pravoo-leerlingvolgsysteem (Praktijk Voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten) Bij de groepen 1 en 2 hanteren we het Pravoo leerlingvolgsysteem. Dit is een apart leerlingvolgsysteem waarin het algemeen functioneren van de kleuter wordt gevolgd. Het Cito- leerlingvolgsysteem In alle groepen vinden bij meerdere vakgebieden methodeonafhankelijke toetsen plaats van o.a. het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Hiervoor hanteren we het reeds genoemde leerlingvolgsysteem, waarmee we elk kind acht jaar lang volgen in zijn/haar ontwikkeling. Dit biedt ons waardevolle informatie over de vooruitgang van uw kind op een leergebied, in vergelijking met leeftijdgenoten in ons land. Het protocol Dyslexie Vanaf groep 1 volgen we een 'Protocol Dyslexie, en worden alle leerlingen gescreend volgens de richtlijnen van het protocol. Hierdoor kunnen problemen op het gebied van lezen, spellen en dyslexie eerder gesignaleerd worden. Zo kan preventief gewerkt worden. De groepsbespreking (GB) Bovenstaande resultaten worden door de leerkracht met de Interne Begeleider besproken in een zogenaamd voortgangsgesprek. Zorgleerlingen worden in kaart gebracht en de interventies en voortgang wordt besproken. Deze besprekingen vinden 2 keer per jaar plaats. Aan de uitslagen van de toetsen en observaties verbinden we consequenties met betrekking tot onze instructie of ons onderwijsprogramma. Aan het einde van elke voortgangsbespreking met de Interne Begeleider, worden afspraken gemaakt wat betreft de aanpak van ons onderwijs. Er wordt gekeken of op groepsniveau aanpassingen nodig zijn of op individueel niveau.

18 De leerlingenzorg 18 Vanuit de groepsbespreking kan een leerlingbespreking voortvloeien. Het kan ook zijn dat de Interne begeleider opnames maakt in de klas om de leerkracht te laten zien hoe de interactie tussen leerkracht leerling en leerlingen onderling is. (SVIB). Deze beelden worden alleen intern gebruikt en daarom hoeven ouders hiervoor geen toestemming te verlenen. Welke vervolgstappen kunnen plaatsvinden? Een gesprek met ouders In alle gevallen van zorg wordt dit teruggekoppeld naar de ouders. We gaan in gesprek met de ouders om samen te bekijken hoe het kind over bepaalde moeilijkheden heen geholpen kan worden en of verdere stappen nodig zijn om het probleem te verduidelijken. Een handelingsplan Voor leerlingen die uitvallen op de toets(en) en bij wie we verwachten dat een korte intensieve ondersteuning hen weer meer bij het groepsniveau kan brengen, wordt dit in het groepsplan beschreven. Mocht dit niet voldoende zijn dan kan er een individueel handelingsplan opgesteld worden. In principe wordt deze hulp uitgevoerd door de leerkracht. Ouders zijn hiervan op de hoogte en ondertekenen het handelingsplan. Leerstofaanbod In elke groep wordt er gewerkt met een groepsplan voor één of meerdere vakgebieden. In dit plan staat beschreven welke instructie elk kind nodig heeft voor een bepaald vakgebied gebaseerd op het A-B-C - instructiemodel. Leerlingen worden ingedeeld op grond van leerling-kenmerken en CITO-scores. In algemene zin wordt hiermee een beredeneerd leerstofaanbod mogelijk gemaakt voor alle leerlingen. De hoog-(meer-) begaafde leerlingen kunnen een eigen traject volgen, waarbij ze zelfstandig of door samen te werken hun kennis vergaren. Zij werken met een SLO routeboekje, en/of methode overstijgende activiteiten (verrijkende leerstof) Levelwerk (groep 3 t/m 8) en Talentenlijn (groep 1 en 2). Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen een verlengde instructie, waarin extra hulp- en/of oefenstof, of aangepaste stof wordt aangeboden. Als na een bepaalde periode een leerling niet kan voldoen aan de minimumleerstof, proberen we met extra hulp en begeleiding het kind toch bij de groep te houden. Er zijn routeboekjes met een minimum programma die we dan kunnen inzetten en/of met behulp van aanvullende materialen. Het is mogelijk dat een kind een aparte leerroute vanaf groep 6 gaat volgen, hiervoor wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit gaat volgens een vastgestelde procedure en gebeurt altijd in overleg met ouders. De procedure ligt ter inzage op school. Een doublure In de loop van het schooljaar vormt de leerkracht zich, volgens de stappen van het leerlingvolgsysteem, een beeld van de vorderingen van de kinderen. Eind maart (soms in overleg met ouders later) is de definitieve keuze of de overgang naar een volgend jaar verantwoord is, of dat er gekozen moet worden voor een doublure. De beslissing geschiedt in nauw overleg tussen leerkracht, intern begeleider leerlingenzorg, directie en eventueel externe deskundige(n). Genoemde personen nemen, op basis van hun professionele kennis, een professioneel besluit. De mening van de ouders is zeker belangrijk, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. Er is een doublurebeleid, dat ter inzage op school ligt. Inschakelen externe instanties Soms schakelen we externe instanties in, wanneer niet duidelijk is waar de problematiek van de leerling vandaan komt of dat we graag handelingsadvies willen omdat de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

19 De leerlingenzorg 19 Onderzoek Als blijkt dat wij, ondanks alle inspanningen, niet in staat zijn een kind die hulp te bieden die het nodig heeft ( handelingsverlegenheid ), kan na overleg en toestemming van de ouders een aanvraag voor individueel onderzoek gedaan worden. Het kan gaan om een psychologisch en/of didactisch onderzoek. De diagnostiek die plaatsvindt, is dan ook handelingsgericht ; gericht op de onderwijsbehoeften van het kind in zijn of haar specifieke situatie en heeft als doel de leerkracht te ondersteunen. De gegevens van een onderzoek, verricht door externe instanties, worden door de IB-er en leerkracht gebruikt om de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de haalbaarheid, aanpak met dit kind in deze groep bij deze leerkracht. Voor dyslexie volgen wij de stappen die genomen moeten worden in het masterplan dyslexie. Dit kan betekenen dat wij goed met het kind kunnen werken, vanwege de nodige expertise die we al hebben opgebouwd. Het is dan voor de school niet noodzakelijk om een dyslexieonderzoek te laten verrichten. Mochten ouders het nodig vinden voor hun kind een dyslexieverklaring te verkrijgen dan kunnen ze zelf een onderzoek opstarten, waarbij wij medewerking verlenen met het aanleveren van de benodigde gegevens. Indien externe instanties, die door de ouders benaderd worden, een onderzoek binnen de school willen doen, dient hiervoor altijd een aanvraag bij de directeur te worden ingediend. Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Weert-Nederweert de taak voor alle leerlingen die wonen binnen haar gemeentegrenzen passend onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het samenwerkingsverband. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen bedoeld en zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het samenwerkingsverband (SWV) bestaat uit besturen voor regulier en speciaal onderwijs. Het bestuur van het SWV stelt het ondersteuningsplan vast. In dit plan beschrijft men het wat en het hoe van het SWV voor de periode Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad, afvaardiging van ouders en personeel en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. De besturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan. Daarin staan zij niet alleen. Ze worden daarbij ondersteund door organisaties als bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugd Gezondheidszorg e.d. Beide gemeenten ondersteunen de realisering van de ambitie en doelstellingen van passend onderwijs. Het bestuur van het SWV PO Weert-Nederweert heeft het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. De scholen beschrijven in hun schoolondersteuningsprofielen hoe hun concrete inrichting en organisatie van de ondersteuning eruit ziet. Zij zijn daarbij door de medezeggenschapsraad van de school geadviseerd. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school c.q. de reguliere scholen overstijgt, kan de school bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) een aanvraag doen voor een specifiek arrangement. Wettelijk gezien dient het LPO voor de toegang tot speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. De criteria daarvoor zijn door het eigen samenwerkingsverband vastgesteld. Een dergelijk verzoek wordt daarvóór besproken binnen het interne ondersteuningsteam (IOT) van de school. Dit geschiedt in samenspraak met de ouders. Daarbij dienen de ouders in te stemmen met het ontwikkelingsperspectief dat voor betreffende leerling is gemaakt. Het LPO, dat valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het samenwerkingsverband, kan de TLV afgeven met een maximale looptijd van het lopende schooljaar plus het daarop volgende schooljaar. In het LPO zitten de coördinator van het samenwerkingsverband en twee inhoudelijk deskundigen, zijnde een orthopedagoog en/of psycholoog. Voor het LPO tot haar besluit komt heeft zij contact met een vertegenwoordiger/vertegenwoordiging van het Intern Ondersteuningsteam van de school/het bestuur. Voor verdere informatie over het IOT en het LPO kunt u contact opnemen met Ingrid Hendriks (IB-er).

20 De leerlingenzorg 20 Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de leerling gebonden financiering (rugzak). Daarvoor in de plaats werken scholen met de inrichting van arrangementen die aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De locatie van het LPO is gekoppeld aan het bureau van het samenwerkingsverband onder de naam Centroz, Molenakkerdreef 103 te Weert. Telefoonnummer , of Het ondersteuningsplan is te vinden op Meer algemene informatie is te vinden op Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directie van de school.

21 De ouders De ouders De basis voor effectief onderwijs wordt mede bepaald door een goede wisselwerking tussen ouders en school. Goede contacten met ouders vindt De Klimop van uitermate groot belang. De praktijk leert dat het klimaat en de sfeer thuis zeer belangrijk zijn voor de prestaties op school. Uit onderzoek blijkt dat ouders de schoolloopbaan van hun kind positief kunnen beïnvloeden. Door verwachtingen uit te spreken of belangstelling te tonen voor wat hun kind meemaakt op school. Ouders lijken het contact met school tijdens de schoolgaande leeftijd van hun kind meer dan vroeger te beschouwen als een soort partnerschap, waarbij sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. De school draagt volledige verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig gedeelte en legt hiervoor verantwoording af. Tevens heeft de school ook een pedagogische opdracht en helpt dus mee met de opvoeding van de kinderen. Contactmomenten De informatieavond Deze vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Op deze bijeenkomst worden de ouders op de hoogte gebracht van organisatorische en inhoudelijke zaken betreffende de school en de groep van het kind, voor het aankomende jaar. Zo kan men persoonlijk kennismaken, de jaarplanning en methodes doorspreken evenals aanvullende afspraken met elkaar vastleggen. De algemene ouderavond van de oudervereniging Wegens geringe opkomst is dit vervallen. Op dit moment wordt op een middag na schooltijd het jaarverslag ter inzage gelegd, zodat ouders dit kunnen inzien. Gesprek op verzoek Ouders kunnen na schooltijd bij de leerkrachten, intern begeleider en directie terecht voor een gesprek. Men maakt dan tijd vrij of maakt een afspraak voor een later moment. Activiteiten Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de kijkdag, verschillende vieringen zoals Sint, kerstviering, Carnaval, en diverse excursies, zijn de ouders van de OV aanwezig om te helpen. Indien er meer hulp nodig is wordt de klassenouders gevraagd om hulp te regelen. Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders. Wij kunnen ons gelukkig prijzen met zeer actieve en betrokken ouders. Veelal wordt de hulp van ouders ingeschakeld. We denken hierbij aan hulpouders tijdens festiviteiten, excursies, lezen, spellenmiddag, gymles, handenarbeid enz. De ouders krijgen instructie van de leerkracht en gaan met een groepje leerlingen aan de slag. De eindverantwoording blijft bij de leerkracht. Ouders en het groepje kinderen dat zij begeleiden worden gesitueerd in de nabije omgeving van de leerkracht, zodat deze een oogje in het zeil kan houden. Soms is dit niet mogelijk, denk b.v. aan het rijden tijdens een excursie. Er worden dan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Iedere begeleider krijgt instructies, niet meer kinderen in de auto dan toegestaan en er moet een verzekering zijn afgesloten, de zgn. inzittendenverzekering (door de bestuurder). Omdat de privacy van de kinderen gewaarborgd moet blijven, is het noodzakelijk, dat hulpouders zaken betreffende deze kinderen, niet naar buiten brengen. Mocht er iets onverhoopt voorvallen, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon om in te grijpen! Communicatie met (gescheiden)ouders: School wil graag goed communiceren met ouders. De stelregel voor ons is dat de communicatie met de hoofdverantwoordelijke plaatsvindt. Onder hoofdverantwoordelijke verstaan we diegene waar het kind het merendeel van de week verblijft. We gaan ervan uit dat de hoofdverantwoordelijke zaken doorspeelt naar de andere ouder. Indien de informatie om welke reden dan ook, niet doorgespeeld wordt is dat in eerste instantie een zaak tussen

22 De ouders 22 beide ouders. Mocht er sprake zijn van co-ouderschap (ieder 50%) dan geven ouders aan, wie in eerste instantie het aanspreekpunt is. Mocht hier een uitzondering voor gemaakt moeten worden, willen we hier graag aan meewerken. Het is voor ons dan belangrijk dat we de afspraken zoals de ouders die gemaakt hebben ondertekend door beide partijen op papier krijgen. De informatie aan ouders Onze school geeft elk jaar een schoolgids uit, waarin in alle openheid, aan ouders, belangstellenden en toekomstige ouders uitgelegd wordt hoe onze school georganiseerd is en welke doelen wij nastreven. Verder ontvangt u geregeld een nieuwsbrief waarin we u informeren over actuele zaken. Alle schriftelijke informatie aan de ouders is ook terug te vinden op onze website Rapportage Voor de groepen 1 en 2 wordt drie keer per jaar een verslag gemaakt aan de hand van het Pravoo observatielijst en de resultaten vanuit het LOVS. Drie maal per jaar ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een rapport. Het rapport kan worden gezien als een portfolio waarin de ontwikkelingen van het kind jaarlijks aan de rapport map worden toegevoegd. Dit zijn de rapporten, uitdraai van de meest recente Cito toetsen en een reflectieblad. Bij het rapport zit verder een toelichting ter verduidelijking van de inhoud van het rapport. De rapport map wordt enkele dagen vooraf aan de rapportgesprekken meegegeven aan de kinderen, zodat ouders de tijd hebben om de ontwikkeling van hun kind te bekijken. Tijdens de rapportgesprekken kunnen ouders vervolgens ingaan op deze ontwikkeling en zullen de leerkrachten verdere toelichting geven. Op deze manier is er gegarandeerd twee maal per jaar contact tussen ouders en leerkrachten. Wij hebben gekozen voor rapportmiddagen, aansluitend aan de lestijd. Er kan altijd onderling geruild worden, indien de tijd u niet schikt. De data waarop de rapporten worden uitgereikt staan in de jaarplanner die u kunt vinden op de website. Rapportcyclus per schooljaar: Rapport en gesprekken in november/december Voor alle ouders vindt er een gesprek over de vorderingen van uw kind(eren) plaats. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is het een voortgangsgesprek; voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 zal het gesprek in hoofdzaak gaan over de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van hun kind. Een uitzondering hierop is groep 8, waar het gesprek gericht is op de schoolkeuze/schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs (VO). Hierbij zijn de leerlingen zelf aanwezig bij het gesprek. Rapport en gesprekken in februari/maart/april In februari/maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport mee naar huis. In februari/maart vindt er een tweede gesprek voor alle ouders plaats, met uitzondering voor de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8. Voor deze groepen zijn de gesprekken facultatief (op verzoek van de ouders of de leerkracht). Rapport en gesprekken in mei/juni/juli Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 het rapport mee naar huis, groep 8 ontvangt dit op de slotavond. Aan het eind van ieder schooljaar zijn de gesprekken facultatief (op verzoek van de ouders of de leerkracht), met uitzondering voor de ouders van de leerlingen van groep 7. Voor groep 7 wordt de entreetoets besproken en krijgt u een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs, waarbij de ouders en de leerlingen aanwezig zijn. In verband met de kosten van de rapport map verstrekken wij deze maar één keer per kind. De map gaat dus 8 jaar mee. Indien deze kapot gaat of kwijt raakt, dan kan men een nieuwe map kopen op school. Wij vragen dan ook om voorzichtig met deze map om te gaan.

23 De ouders 23 Instroom nieuwe leerlingen Voorafgaande aan de aanmeldingen organiseert onze school in maart een informatieavond en een open dag. Op de informatieavond wordt in brede zin informatie gegeven over de werkwijze in onze school. Na de informatie verstrekking geven leerkrachten aan de ouders, in kleine groepjes, een rondleiding door de school. De ouders worden persoonlijk voor deze informatieavond uitgenodigd. Daarnaast wordt de informatieavond ook in het Weekblad voor Nederweert aangekondigd. Voorafgaand aan de inschrijvingen van nieuwe leerlingen houdt de school jaarlijks een Open Kijkochtend, zodat belangstellenden onze school in bedrijf kunnen zien. Alle groepen draaien een normaal programma en u kunt in alle lokalen een kijkje nemen. Wanneer de ouders beslissen hun kind op onze school te plaatsen geldt de regel van 3 dagdelen en 1 hele dag meedraaien voor kinderen, die 4 jaar worden. Ook kunnen ouders een afspraak maken met de directie. Als kinderen aangemeld worden, die speciale begeleiding hebben op de peuterspeelzaal/ kinderopvang of andere school, dan kijken we naar de mogelijkheden die wij hebben om het kind te helpen en begeleiden in zijn ontwikkeling. Wanneer we moeten aangeven, dat we een bepaalde zorg niet kunnen bieden, raden we de ouders aan een andere school te zoeken; evt. helpen we hen daarbij. Instroom nieuwe kleuters Wanneer mag mijn kind naar de basisschool? Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in en moet uw kind naar school. Kennismakingsperiode basisschool Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve dagen. Ze mogen de kennismakingsperiode ook korter laten duren. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden. Voor De Klimop is dit 3 dagdelen en 1 dag. De gewenningsmomenten willen we zoveel mogelijk concentreren voor de daadwerkelijke instroom. Instromen in mei: Vanaf mei stromen de kinderen niet automatisch in. Dit wordt met de leerkrachten besproken en is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van het schooljaar. Instromen na de zomervakantie: Ook na de zomervakantie moeten we ons aan bovenstaande regelgeving houden. Ook dan pas mogen de kinderen starten op de dag dat ze 4 jaar worden. Wel kunnen de gewenningsmomenten worden ingezet. We laten kinderen niet eerder starten dan dat ze leeftijd van 4 jaren bereikt hebben. Overgang naar het voortgezet onderwijs De kinderen die in groep 8 zitten, zullen volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is zowel voor de kinderen als voor de ouders een belangrijk gebeurtenis. De school is vanaf groep 7 bij die overstap nauw betrokken en begeleidt ouders en kinderen intensief bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. De keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is een zaak die uitsluitend in handen is van de ouders, al dan niet in overleg met hun kind. De basisschool brengt een advies uit. Dit advies wordt gebaseerd op de cognitieve- en sociale ontwikkeling van uw kind. Hierin worden leerling kenmerken meegenomen zoals motivatie, werkhouding enzovoort.

24 De ouders 24 Dit advies ontvangen de ouders en de school voor voortgezet onderwijs waar de ouders hun kind hebben aangemeld. De school voor voortgezet onderwijs beslist over de aanname op grond van het schooladvies. Om een goede doorgaande lijn van PO (Primair Onderwijs) naar VO (Voortgezet Onderwijs) te waarborgen, is het zaak om dit vast te leggen in een procedure. De POVO- procedure draagt ertoe bij dat voor iedere leerling de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk verloopt. Het heeft als doel dat de leerlingen de gekozen opleiding in het voortgezet onderwijs zo succesvol mogelijk voltooien. Daarnaast gaat het om het vastleggen van een warme overdracht van de leerlingen tussen PO en VO, waarbij de leerlingen 3 jaar gevolgd worden in het voortgezet onderwijs, om te zien of de keuze juist is geweest. Inhoud van de overstap en begeleiding Afname van de Cito Entreetoets vindt in mei in groep 7 plaats. De Entreetoets is bedoeld om na te gaan wat het kind van het voorafgaande onderwijs heeft opgestoken. De toets meet de resultaten op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Een eerste oriëntatie met betrekking tot de keuze voortgezet onderwijs vindt in een gesprek tussen leerkracht, het kind en ouders plaats tijdens de laatste rapportbespreking in groep 7, waar een voorlopig advies wordt gegeven. In het begin van het schooljaar spreekt de leerkracht van groep 8 met de individuele kinderen over hun ideeën/wensen met betrekking tot het voortgezet onderwijs, waarna er een gesprek volgt met de ouders en de leerling. In oktober wordt er een informatieavond georganiseerd waarin er een presentatie van de VO scholen wordt getoond. Daarnaast kunnen de leerlingen een dagdeel meelopen op het Cita Verde College te Nederweert om zo een indruk te krijgen van het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 stelt een schooladvies op met betrekking tot de schoolkeuze en bespreekt dit met de ouders en kinderen in november/december. Het schoolvorderingenonderzoek Cito Eindtoets wordt met ingang van 2015 in april afgenomen. Kinderen met advies leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO) worden in het najaar van groep 8 onderzocht op de gebieden intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De verschillende scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen. (meeloopdagen VO scholen) Wij raden ouders aan daar te gaan kijken met hun kind. Informatiebladen en website De Klimop houdt de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school door middel van t Klimoppertje, de website en de jaarlijks verschijnende schoolgids. In deze gids staat ook allerlei praktische informatie voor het gehele schooljaar. Het Klimoppertje is terug te vinden op de website onder het kopje Mijn kind zit al op De Klimop De medezeggenschapsraad Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit is een door de wet ingesteld orgaan dat zich bezighoudt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR kan aan het bestuur voorstellen doen met betrekking tot alle zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraden van de veertien basisscholen waarvoor het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs de Kempen verantwoordelijkheid draagt, hebben een vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van deze scholen. Ten minste 5 á 6 maal per jaar vindt overleg plaats tussen bestuur (RBOB ) en GMR. Zowel MR als GMR heeft voor een aantal door het bestuur voorgenomen besluiten met betrekking tot de school (scholen) adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Het bestuur moet de MR/GMR tijdig informeren over haar plannen met de school (scholen). De medezeggenschapsraad van De Klimop bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. De zittingsduur is drie jaar. De MR vergadert minimaal zes maal per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wanneer de MR over individuele personen spreekt krijgt de vergadering een besloten karakter. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het

25 De ouders 25 openbaar te behandelen, is de vergadering besloten. Het jaarverslag van de MR staat op de website. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u de leden van de MR persoonlijk aanspreken, of een sturen aan: In de MR hebben zitting: namens de ouders Mevr. Bianca Moonen (voorzitter) moeder van Ciara uit groep 3 en Frances uit groep 6, Mevr. Jennifer von Dobschütz moeder van Jenson uit groep 3 Mevr. Heidi Moris moeder van Cas uit groep 6 en Stef uit groep 7 namens het personeel: Mevr. Anka Stultiens Mevr. Ingrid Hendriks Mevr. Linda Janssen Elfrie van Horssen (Lid GMR) De oudervereniging De oudervereniging speelt binnen De Klimop een centrale rol. De ouders van de oudervereniging worden op de hoogte gehouden van wat er binnen de school gebeurt, wat betreft zaken die betrekking hebben op activiteiten en dergelijke. Een of twee leerkrachten van de school informeert de vereniging tijdens de vergaderingen. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de leden van de oudervereniging vergroot en kunnen zij dit ook overdragen op de overige ouders. De oudervereniging vergadert minimaal 6x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De oudervereniging geeft advies en helpt bij de organisatie en uitvoering van eerder genoemde activiteiten. De oudervereniging int en beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage, gelden waarmee vele activiteiten bekostigd worden. Elke drie jaar worden er verkiezingen gehouden voor de oudervereniging. In de oudervereniging hebben zitting: Mevr. Natascha Charlier (voorzitter/secretaris) Mevr. Karin Cuijpers (penningmeester) Mevr. Gerrie Hurkmans Mevr. Janine Sieben Mevr. Ingrid Wijen Dhr. Floor Everaerts Mevr. Marielle Strijbos Mevr. Sandra Stals Mevr. Anouk Roost Mevr. Nicolien Gerris Ouderbijdrage Aan de ouders wordt door de oudervereniging een vrijwillige jaarlijkse bijdrage gevraagd per schoolgaand kind. In dit schrijven wordt benadrukt, dat de bijdrage vrijwillig is, waarbij kinderen wel uitgesloten van de activiteiten kunnen worden, maar niet van het onderwijs, bij niet betalen. We willen stellen, dat we het normaal vinden dat kinderen meedoen aan alle activiteiten die binnen schooltijd georganiseerd worden en dat brengt kosten met zich mee. U begrijpt uit bovenstaande tekst dat u niet kunt verwachten, dat we andere ouders laten betalen voor bijvoorbeeld het schoolreisje van uw kind. Ook kunt u zich voorstellen, dat bussen worden ingehuurd op het aantal kinderen, dat meegaat. U begrijpt, dat we dat deel van de vrijwillige ouderbijdrage, dat bestemd is voor schoolreisjes, onder geen beding terug kunnen geven, als u op het laatste moment besluit uw kind niet mee te laten gaan.

26 De ouders 26 Met deze bijdrage worden activiteiten gefinancierd, zoals sinterklaascadeautjes, kerstviering en schoolreisje. Rondom 1 november verantwoordt de oudervereniging de uitgaven van het afgelopen jaar en geeft de begroting voor het nieuwe jaar aan. Wanneer de stukken goedgekeurd zijn, wordt in het Klimoppertje vermeld wat het bedrag voor het komende jaar is. Voor schooljaar was dit: 32,50 per kind Instromers van januari/februari: 27,50 per kind Instromers van maart/april: 22,50 per kind Instromers van mei/juni: 00,00. Kinderen, die in mei/juni instromen, laten we niet meegaan met het schoolreisje; het is gebleken, dat deze kinderen terugdeinzen voor een dergelijk massaal gebeuren en dat we ze er geen plezier mee doen. Omdat niet de school, maar de oudervereniging (dus een afvaardiging van ouders) een bijdrage per kind vraagt, hoeven wij de ouders geen overeenkomst te laten tekenen, waarop staat, dat ouders, die hun kind(eren) op onze school aanmelden, akkoord gaan met de vrijwillige ouderbijdrage. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de leerlingen van groep 8 een eenmalige bijdrage gevraagd voor het driedaagse schoolverlaterskamp. (Kan gefaseerd betaald worden). Een deel van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage van de kinderen van groep 8 wordt overgeheveld naar het schoolverlaterskamp. Het banknummer, waar de vrijwillige ouderbijdrage op gestort kan worden is : NL88 RABO t.n.v. oudervereniging De Klimop, graag onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren). Ook bestaat er de mogelijkheid om een automatische incasso af te geven. Dit formulier is te vinden op de website Nadat het formulier ingevuld is kan het bij de leerkracht ingeleverd worden. Klachtenprocedure Klachtenregeling Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie waar het de kwaliteit van het onderwijs betreft. In de wet op het primair onderwijs (WPO) is het klachtrecht vastgelegd. Ook op onze school houdt dit in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen die betrekking hebben op gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door personen van het bestuur, de directie, het team van de school en overige personen die werkzaamheden verrichten onder directe, gemandateerde of gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren. Hebt u een klacht die betrekking heeft op de groep, dan bespreekt u deze in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij of zij zal dan trachten met u een oplossing te vinden voor het probleem en zal vervolgens de directie op de hoogte stellen van de klacht. Wanneer ouders en groepsleerkracht niet tot een oplossing van het probleem komen, dan legt u dit samen aan de directie voor. In dit gesprek hopen we samen wel tot een oplossing te komen. Indien de klachten niet opgelost kunnen worden binnen deze geldende afspraken, dan kunt u de klacht melden bij de contactpersoon van de school. Deze heeft vooral een luisterend oor en geeft de betrokkenen een advies over de manier waarop de klacht in behandeling kan worden genomen. Indien nodig zal de contactpersoon de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de clusterdirecteur, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders, leerlingen, personeel en bestuur) en die meent geconfronteerd te zijn met ongewenste intimiteiten en/of machtsmisbruik moet met zijn klacht of problemen ook goed geholpen worden met advies en hulp. Voor klachten van deze aard kan ook iedereen terecht bij de contactpersoon. De landelijke klachtenregeling is op te vragen bij de directie van de school en het bestuur.

27 De ouders 27 De inspectie van het onderwijs heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. Adressen: Contactpersoon school: Monique van de Meulenhof Bestuur RBOB: Provincialeweg HJ Veldhoven tel Externe Vertrouwenspersoon conform klachtenregeling: Geerd de Rooij De Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Postbus AD Woerden Tel: Inspectie voor het basisonderwijs: website: In het schoolveiligheidsplan is deze klachtenprocedure opgenomen. Het plan ligt ter inzage bij de directie. Veiligheidsplan Op school ligt een veiligheidsplan ter inzage bij de directie, dat veel omvattend is. Het bevat het ontruimingsplan, klachtenprocedure, protocollen over allerlei calamiteiten, Arbo plan enzovoort. Convenant De veilige school. Alle basisscholen in Weert en Nederweert hebben het convenant 'De veilige school' ondertekend. Dit convenant is tot stand gekomen in samenwerking met scholen, de gemeenten, het bureau HALT en de politie. De overeenkomsten hebben vooral een preventief karakter. Het scheppen van een veilig schoolklimaat voor alle kinderen en medewerkers is het belangrijkste doel. Uiteraard voldoen onze scholen aan de eisen zoals die in de Arbo-wet verwoord staan. De gebouwen zijn voorzien van brandmeldings- en inbraakpreventie installaties, er is een ontruimingsplan opgesteld en er worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden. Daarnaast is een aantal leerkrachten opgeleid tot BHV er (bedrijfshulpverlener). Schorsing en verwijdering Als de schoolleiding ervan overtuigd is dat rechten van andere kinderen, onderwijsgevenden en/of vrijwilligers stelselmatig geweld worden aangedaan door een leerling, dan kan het betreffende kind door de schoolleiding, nadat het bestuur en de ouders/ verzorgers zijn geïnformeerd, voor maximaal een week worden geschorst. Mocht de betreffende leerling zich daarna opnieuw schuldig maken aan een dergelijk vergrijp dan zal opnieuw schorsing voor een week plaatsvinden en zal de procedure in werking worden gezet met het oog op definitieve verwijdering van die leerling. Procedure: De schoolleiding formuleert een rapport, waarin de problemen en het proces, vanaf het begin van de procedure worden verwoord. De beslissing over verwijdering van een leerling berust bij het bestuur. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan, het bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen zal toch tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Ouders/ verzorgers kunnen tegen de beslissing tot verwijdering in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen vier weken na

28 De ouders 28 ontvangst van het bezwaarschrift. Schooljaar 2015/2016

29 Informatie schooljaar 2015/ Informatie schooljaar 2015/2016

30 Informatie schooljaar 2015/2016 Het personeel Groepen: Naam: Dagen werkzaam: Directeur Ingrid Maes ma-di-wo-do-vrij Intern begeleider leerlingenzorg Ingrid Hendriks Jac Brentjens di-wo-do wo Groep 1 Gina Huibers ma-di-wo-do Daniëlle Willemsen vrij Groep 2 Helma Wagemans ma t/m vrij Groep 3 Cora Morrila ma-di (+ 20 woensdagen) Linda Janssen wo-do-vrij Groep 4 Annemiek de Keijser ma-di-wo Nicolle Breukers do -vrij Groep 5 Mark Wolfs Ma-di morgen-woe-do-vrij Elfrie van Horssen di Groep 6 Anka Stultiens ma-di-vrij Elfrie van Horssen wo-do Groep 7 Jacques Hanssen ma-di-wo-do Monique van de Meulenhof ma-vrij Groep 8 Jac Brentjens ma-di-vrij Margreet Fabriek wo-do-vrij Clusterdirecteur Tina Smeijers n.v.t. Administratief medewerker Hetty van der Wekken n.v.t. Conciërge Len van den Bos Volgens rooster In de loop van het jaar zullen diverse stagiaires van diverse opleidingen stage lopen op onze school. Daarnaast zetten we leerkrachten in voor het geven van Rots en Water, werken met Levelwerkers. Gedurende het schooljaar komen alle groepen een aantal weken aan de beurt voor deze weerbaarheidstraining. Het team van De Klimop heeft haar wekelijkse team-/bouw-/werkvergadering of overleg na schooltijd op wisselende dagen. In deze tijd worden allerlei lopende zaken besproken, activiteiten voorbereid, leerlingen besproken, het onderwijs geëvalueerd, nieuwe onderwijskundige ideeën ontwikkeld, enzovoorts. Regeling school en vakantietijden Schooltijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1 t/m u u 08.45u u 08.45u u 08.45u u 08.45u u 13.00u u 13.00u u 13.00u u 13.00u u In verband met de wijzigingen van de schooltijden in het schooljaar moeten de groep 6 en 7 in meer onderwijstijd maken. Voor de groep 6 is dat 15 minuten en voor groep 7 30 minuten per week. Ze gaan dan ook op de dinsdag (groep 6 en 7) en donderdag (groep 7) tot uur door met de les. 30

31 Informatie schooljaar 2015/ Tijdens het ochtendprogramma (vanaf groep 3) hebben alle groepen 15 minuten pauze, tussen en uur. Spelen doen de kinderen in de kleine pauze op onze speelplaats. In de grote pauze is er vanaf groep 4 keuze uit de speelplaats of het openbare veld, dat grenst aan onze school. Inlooptijd De kinderen hoeven niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de school aanwezig te zijn. De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen door de ouders naar binnen worden gebracht. We verzoeken het afscheid zo kort mogelijk te houden zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. De kinderen van de overige groepen kunnen op het schoolplein blijven tot de zoemer gaat. In overleg met de betreffende leerkracht kunnen leerlingen incidenteel vroeger gebracht worden. Bij slecht weer mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 vanaf uur natuurlijk wel naar binnen gaan. Om uur starten we met het onderwijs voor alle groepen. Aan het einde van de schooldag wachten de ouders/verzorgers buiten op hun kind(eren). Vakantierooster * Eerste schooldag 1 september 2015 (LET OP DIT IS EEN DINSDAG) Herfstvakantie 26 oktober t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 8 februari t/m 12 februari 2016 Tweede Paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Meivakantie woensdag 27 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaart valt in meivakantie Pinksteren 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 De kerstvakantie start voor alle leerlingen vrijdag 18 december 2015 om uur. De zomervakantie begint voor iedereen op vrijdag 22 juli 2016 om uur. Overige vrije dagen Kermismaandag maandag 31 augustus 2015 In verband met de regels van de Inspectie van het Onderwijs zijn schoolweken van 3 of nog minder lesdagen niet toegestaan. Een kermis wordt niet als uitzondering op deze regel gezien. Daarom zijn we genoodzaakt, om met de kermis alleen de maandag vrij te geven. *met deze schooltijden en het vakantierooster wordt voldaan aan wat in de wet t.a.v. de schooltijden is vastgelegd. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Op school ligt het schoolplan ter inzage. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierin zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsbeleid en personeelsbeleid beschreven en uitgewerkt. Het schoolplan heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. Het beleid vanuit het schoolplan wordt opgenomen in het jaarlijkse Jaarplan het zogenaamde Jaarplan. Voor het schooljaar zijn de voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van onderwijs onder andere: Implementeren nieuwe voortgezet leesmethode Station Zuid ; borging aanvankelijk leesmethode Lijn 3 voor groep 3; bijscholing leerkrachten in rekencompetenties ter voorbereiding op keuze nieuwe rekenmethode;

32 Informatie schooljaar 2015/ Sociaal emotionele ontwikkeling; evaluatie huidige methoden / instrumenten: pestprotocol, Leefstijl en Rots & Water; Start met uitvoering regionaal plan van aanpak Wetenschap & Techniek sub- regio Weert i.s.m. diverse partners, Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs; Deelname project KERNgezond groep 6; Schoolondersteuningsprofiel actualiseren; Zelfstandig werken; ontwikkelen van een kwaliteitskaart en leerlijnen; start met scholing 2 e leerjaar opleiding specialist reken- en taal; middels het Klimoppertjes houden we de ouders gedurende het schooljaar op de hoogte van de vorderingen van bovenstaande ontwikkelingen; uitvoering en kwaliteit bewaken t.a.v. stichtingsbeleid; Actief ouderschap blijven uitwerken; o.a. evalueren schoolrapport; Doorgaande lijn met kinderdagopvang verder uitwerken en gezamenlijke thema s plannen met peuteropvang en groepen 1 en 2. De resultaten van het onderwijs Het vastleggen van leervorderingen gebeurt door toetsen die horen bij de diverse methoden en door landelijk genormeerde niet-methode-gebonden toetsen. Deze laatste toetsen vormen tezamen het Cito- LOVS en zijn een onderdeel van ons jaarlijks toets programma. Hiermee wordt systematisch de voortgang gecontroleerd en zodoende de kwaliteit op leerling-, groeps- en schoolniveau bewaakt. De kwaliteit van de school valt niet alleen af te lezen aan de uitslag van de Cito-toets. Ieder jaar zijn de kinderen anders. Er zijn grote verschillen in intelligentie, werkhouding en tempo maar ook in aspecten als studiezin en doorzettingsvermogen. Al deze factoren spelen een belangrijke rol bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. De Klimop probeert uit de kinderen te halen wat er in zit. We geven zorgvuldige en weloverwogen adviezen voor de keuze van het voortgezet onderwijs. De Klimop meet haar kwaliteit onder andere op de volgende manieren: trend- en dwarsdoorsneden van het leerlingvolgsysteem (LOVS); CITO Entree- en Eindtoets; kwaliteitskaarten tevredenheidspeilingen onder ouders; ICT -scan Didactiek in Balans voortgangsevaluaties van de jaarplannen en de hierin opgenomen verander- en ontwikkeltrajecten. Cito Eindtoetsen groep 8 De CITO-Eindtoets geeft het eindresultaat weer in een standaardscore (tussen 500 en 550). Het landelijk gemiddelde ligt rond 535,3. De gemiddelde standaard score voor 2015 voor De Klimop is 537,1. In het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen van groep 8 de CITO-Eindtoets naar verwachting gemaakt. Op basis van deze gegevens en het oordeel van de leerkracht van groep 8, hebben ouders en kinderen die vorm van voortgezet onderwijs gekozen die past bij deze gegevens. De Cito Eindtoets standaardscores vergeleken met de landelijke cijfers (leerling-gemiddelden) uit de scholengroep. Schooljaar Standaardscores (ongecorrigeerd) 535,8 532,7 537,1 Aantal leerlingen Aantal leerlingen LWOO of PRO Totaal Eindtoets 69,1% 67,9% 73,5% Gemiddeld % goed op taal 70,9% 70% 76,4%

33 Informatie schooljaar 2015/ Gemiddeld % goed op studievaardigheden Gemiddeld % goed op wereldoriëntatie Gemiddeld % goed op rekenenwiskunde 65,2% 62% 72,1% 73% 72,5% Vanaf 2015 maken de studievaardigheden onderdeel uit van taal en rekenen. 67,9% 67,6% 70,6% Per jaar geven we ook een waardering van deze score: Onvoldoende = beneden de inspectienorm Voldoende = tussen de onder- en bovengrens van de inspectienorm Goed = boven de inspectienorm De Klimop normen scores Cito-Eindtoets Schooljaar Aantal leerlingen Gemiddelde score Waardering ,8 voldoende ,7 onvoldoende ,1 voldoende Dat de uitstroomgegevens per jaar wisselen, is conform de verwachtingen, op grond van de resultaten van de Cito Eindtoets. Als we het percentage van de landelijke schooladviezen vergelijken met het percentage van de adviezen van De Klimop, dan valt op dat het percentages van het VMBO B/K jaren lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Het HAVOof VWO-advies varieert en opzichte van het landelijk gemiddelde. Uitstroomgegevens De Klimop vergeleken met landelijke gegevens Landelijk advies VMBO B/K VMBO T HAVO VWO 30% 25% 28% 18% Advies VO ,5% 34,2% 42,1% 13,2% Advies VO ,2% 29,4% 20,5% 11,8% Advies VO ,5% 35,5% 22,6% 19,4% De leerlingen van onze school gaan vanuit Nederweert naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: Cita Verde college locatie Nederweert, College Weert, Philips van Horne Weert, Kwadrant Weert, St.-Ursula Heythuysen, St.-Jansberg Maaseik (België), De Rooipannen Eindhoven. Entreetoets groep 7 Aan het einde van groep 7 maken de leerlingen de Cito Entreetoets. Vanaf 2009 is er een andere weergave van de Cito Entreetoets. De gegevens van de entreetoets worden gebruikt om een analyse te maken. Vanuit deze analyse worden aandachtspunten opgesteld.

34 Informatie schooljaar 2015/ De Cito Entreetoets standaardscores vergeleken met de landelijke cijfers (leerling-gemiddelden) Schooljaar Standaardscores (ongecorrigeerd) ,9 293,6 302,8 298,2 Aantal leerlingen Totaal Entreetoets 71,7% 66,2% 72,1% 71,0% Gemiddeld % goed op taal 72,3% 69,7% 73,4% 70,2% Gemiddeld % goed op rekenen-wiskunde Gemiddeld % goed op studievaardigheden 70,6% 64,8% 68,8% 67,3% 71,1% 70,4% 73,5% 75,6%

35 Contacten met andere instanties Contacten met andere instanties Zorg voor de relatie van de school met de omgeving Een basisschool maakt deel uit van een netwerk van voorzieningen voor kinderen. Het is daarom noodzakelijk dat er een goed afgestemde samenwerking is met diverse instellingen die op directe of minder directe manier raakvlakken met het onderwijs hebben. Dit noemen we actief burgerschap. Ten aanzien van onderwijs en opvoeding werkt De Klimop o.a. samen met: Netwerken voor intern begeleiders kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw, ikook! Integrale Kindcentra voor Onderwijs en Opvang in de Kempen e.o. is verbonden aan ons bestuur RBOB De Kempen; Netwerken voor ICT ers In incidentele gevallen diverse hulpverlenende instanties, zoals CJG,Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), etc. Fontys Pedagogische en Hogeschool de Kempel academies voor basisonderwijs De overige basisscholen en het bestuur van RBOB De Kempen De basisscholen uit de gemeente Nederweert Scholen voor voortgezet onderwijs Gemeente Nederweert Gilde opleidingen Roermond Inspectie voor het basisonderwijs Politie (o.a. verkeersexamen), HALT, Ku+Cu / Rick VTBC Diverse sportverenigingen in de gemeente Nederweert Parochie i.v.m. communie voorbereiding Bibliotheek Vluchtelingenwerk Provincie Limburg Peuterspeelzalen Kinderdagopvang Logopedie Externe onderzoeksbureaus Bureau Halt Een medewerker van Bureau Halt komt één keer per jaar om te vertellen wat zij doen. Bureau Halt is opgezet om kinderen, die voor een eerste keer in aanraking komen met de politie, op te vangen. Zij krijgen een alternatieve straf om op die manier niet in een politiedossier te komen, waardoor de kinderen in de toekomst bij een sollicitatie gewoon een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen. Brandweer De school houdt eens per 2 jaar een brandoefening in samenspraak met de brandweer. Deze reikt ideeën aan om op een zo veilig mogelijke manier de school te verlaten in geval van brand.

36 Contacten met andere instanties 36 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Centrum voor Jeugd en Gezin. Dé plek voor vragen en advies over opvoeden en opgroeien. CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin en is een plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG werkt zonder dossiers. Je kunt de website raadplegen, bellen, en of even binnenlopen. Je bent altijd welkom en ons advies is gratis. Onze deskundige medewerkers luisteren naar je verhaal, denken met je mee, geven praktische tips en zoeken samen met jou naar de oplossing die het beste bij je past. Voor wie is het Centrum voor jeugd en Gezin? We zijn er voor alle ouders, kinderen en jongeren uit de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Vrije inloop Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederweert Op woensdag van uur Kapelaniestraat 8 (in de bibliotheek). Samenwerkingsverband: In het CJG werken diverse organisaties samen: - Algemeen Maatschappelijk Werk Midden - Limburg - Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Limburg Noord, afd. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar - Centroz, Samenwerkingsverbanden basisonderwijs en voortgezet onderwijs Weert/Nederweert - MEE - Stichting Punt Welzijn - gemeenten Leudal, Nederweert en Weert Verder werkt het CJG nauw samen met andere organisaties indien nodig of wenselijk. Meer informatie: of Directieoverleg Nederweert (DON) en gemeente De school is geen eiland in een maatschappij. Onze school is vertegenwoordigd in het lokaal onderwijsbeleid. Samen met gemeente, collega-scholen en welzijnsinstanties spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen Alle acht basisscholen in Nederweert werken samen aan het gemeentelijk beleid.

37 Contacten met andere instanties 37 GGD Jeugdgezondheidszorg Wegwijzer jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden. Waarvoor kunt u bij de GGD Jeugdgezondheidszorg terecht? In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-18 staat welke zorg er op welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Jeudgezondheidszorg voor aanstaande ouders, zuigelingen en kleuters Al tijdens de zwangerschap kan de JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt uw kind regelmatig het consultatiebureau waar de groei en ontwikkeling wordt gevolgd en waar u terecht kunt met vragen. Ook kunt u uw kind laten vaccineren tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau onbeantwoord blijven, dan kan de verpleegkundige u ook thuis bezoeken. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Hoe gaan de GGD te werk? Contactmomenten Tijdens de wettelijk vastgelegde contactmomenten, volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Spreekuren Ook buiten de vaste contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen ouders van kinderen tot 4 jaar gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Logopedie Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn. Met wie werkt de GGD samen? Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er netwerken, gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien er informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld, gebeurt dit na toestemming van ouders. Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan wordt samen met u naar een oplossing gezocht. Soms kan de GGD die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Wat doet de GGD nog meer? Cursussen De JGZ heeft een cursusaanbod op het gebied van gezond en veilig opgroeien.

38 Contacten met andere instanties 38 De Gezonde en Veilige School Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. Gezondheidsbevordering Consulenten gezondheidsbevordering bieden scholen ondersteuning bij programma s over gezondheid. Deze ondersteuning kan onder anderen bestaan uit hulp bij het maken van keuzes voor projecten, teamtrainingen of oudervoorlichtingen. Wet KinderOpvang De GGD Limburg-Noord voert inspecties uit in het kader van de WetKinderOpvang (WKO). Deze inspecties worden uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Uw privacy, onze zorg De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord is een gemeentelijke dienst met een dagelijks bestuur dat eindverantwoordelijk is. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement dat bestuurlijk is goedgekeurd. Digitaal dossier De GGD Limburg- elk kind een Noord is wettelijk verplicht om van digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U mag altijd vragen vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook kunt u het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de GGD van uw nieuwe woonplaats. Signaleringssysteem De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is aangesloten op het signaleringssysteem: Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder met elkaar in contact komen om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere. Hoe is de GGD te bereiken? Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. Adresgegevens, hoofdkantoor GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel AC Venlo-Blerick Klachtenreglement De medewerkers van de GGD Limburg Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld. Neemt u dan contact op met de GGD Limburg Noord. Wij nemen uw klacht serieus. Telefoon Voor aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar: Op maandag t/m vrijdag van uur. Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Verder willen we u verwijzen naar de website: op deze site is actuele en uitgebreide informatie te raadplegen.

39 Contacten met andere instanties 39 Inspectie van het onderwijs De taken van de Onderwijsinspectie zijn: het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften; het bekend blijven met de toestand van het onderwijs; dit gebeurt onder andere door bezoeken aan de scholen; het opstellen van toezichtarrangementen en het verstrekken van inspectierapporten; het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs; dit gebeurt onder andere door overleg met het bevoegde gezag (schoolbestuur), het schoolteam en de besturen van gemeente en provincie; het doen van voorstellen aan de Minister; het verrichten van andere wettelijke taken. Inspectie van het basisonderwijs website: Vragen over het onderwijs: (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Kinderopvang We zijn trots en blij dat we kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw hebben: Integrale Kindcentra voor Onderwijs en Opvang in de Kempen e.o. ikook! is verbonden aan ons schoolbestuur RBOB De Kempen. Het aanbod van ikook! heeft als belangrijkste kenmerken: kleinschalig, betrokken en een huiselijke sfeer: in de aula van de school is hiervoor o.a. een woonkeuken gerealiseerd aantrekkelijke tarieven: standaardtarief voor het kinderdagverblijf 6,00 per uur strippenkaarttarief 6,50 per uur standaard tarief buitenschoolse opvang 5,95 per uur divers aanbod: dus ook verlengde opvangtijden, peuterochtenden, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en opvang tijdens de vakanties afwisselend aanbod van activiteiten: sport cultuur spel vanzelfsprekende aansluiting met school door: optimaal gebruik van wederzijdse faciliteiten, pedagogische samenhang, doorlopende leerlijn en goede overdracht naar de bassischool. ikook! kan opvang aanbieden van uur tot uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Mijke Staps, / of via Mijke is natuurlijk graag bereid met u kennis te maken in een persoonlijk gesprek of tijdens een rondleiding door de ruimtes in ons gebouw. Ook kunt u bij haar een informatieboekje aanvragen. Op de website van ikook! kunt u meer informatie vinden: tel

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Planning komende weken 24 en 26 februari Adviesgesprekken groep 8 3 maart Hoofdluiscontrole 10 maart MR vergadering 11 maart Techniekochtend groep

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie