BEDRIJFSPLAN Begroting 2009 en 1e wijziging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008

2 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009? Mensontwikkeling verder vormgeven Samenwerking gemeenten verder inhoud geven Op weg naar een acceptabel financieel resultaat Duidelijk beleid ten aanzien van prijsindexering WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Marketing en verkoop Mensontwikkeling (Begeleid werken en individuele deta) Groenvoorziening Industrie (Loonopdrachten en groepsdetacheringen) Expertisecentrum (Work-first en re-integratie trajecten) WAT MAG HET KOSTEN IN 2009? Toelichting op de 1 e wijziging op de begroting BEDRIJFSVOERING Financiën en Administratie Managementadvies en ondersteuning Inkoop en facilitaire zaken OVERIGE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risico s Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering en treasury Verbonden Partijen

3 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT Van begroting naar bedrijfsplan. De begroting 2009 is als concept door het bestuur vastgesteld en conform de wettelijke eis toegezonden aan de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te geven. Een aantal gemeenteraden hebben het concept inmiddels behandeld. Hoewel nog niet alle zienswijzen bekend zijn, lijkt het erop dat de gemeenten akkoord kunnen gaan met de begroting 2009 en het meerjarenperspectief. De formele vervolgstap is dat het Algemeen Bestuur de begroting definitief vaststelt. Volgens de concept 'Nota Verbonden Partijen' is het mogelijk dat een gemeenschappelijke regeling in het najaar een eerste wijziging vaststelt. De conceptbegroting 2009 is topdown tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat hij op basis van de ontwikkeling van 2007 en het eerste halfjaar 2008 door de directie en het management is opgesteld. Na vaststelling door het bestuur zijn er door de afdelingsmanagers met hun medewerkers afdelingsplannen in concept opgesteld. Daarbij zijn de aannames van de begroting verder uitgewerkt. Deze afdelingsplannen vormen daarmee de basis voor het voorliggende Bedrijfsplan Met het vaststellen van het voorliggende bedrijfsplan 2009 wordt feitelijk de begroting 2009 met de eerste wijziging definitief vastgesteld. Bovendien is de meerjarenbegroting tot en met 2012 opgenomen. Voor alle duidelijkheid is in het voorliggende financieel perspectief uitgegaan van voortzetting van de huidige ingezette koers van de teugels aanhalen en het leidend zijn mensontwikkeling. Deze begroting geeft dus geen inzicht over mogelijke andere scenario s die naar de toekomst toe wel of niet tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. De basis is gelegd Het jaar 2007 stond in het teken van puinruimen. Het jaar 2008 wordt gekenmerkt door het bouwen van een nieuw fundament, een nieuwe basis voor de toekomst. Hoe die toekomst eruit zal komen te zien is aan onze deelnemende gemeenten. De gemeenteraden zullen aan het eind van 2008 een proces starten om te komen tot nadere besluitvorming over die toekomst op de langere termijn. Die besluitvorming is in de eerste helft van 2009 te verwachten. Dat betekent voor WAVA /!GO in ieder geval dat in 2009 verder gebouwd kan en mag worden op de basis die gelegd is. De basis is gelegd doordat de deelnemende gemeenten in 2007 de teugels zijn gaan aanhalen en hun rol als eigenaar en als klant van de gemeenschappelijke regeling nadrukkelijker zijn gaan vervullen. Er is een nieuwe juridische basis gelegd onder de gemeenschappelijke regeling en de ook de statuten van de BV zijn aangepast aan de nieuwe koers. 3

4 De volgende visie is in 2007 door het bestuur als volgt vastgesteld: 1. Mensontwikkeling is leidend. 2. De bedrijfsvoering is inclusief de nieuwe gemeentelijke bijdrage van 2250,- per plaatsing budgettair neutraal. 3. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. 4. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 5. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. Van visie naar kernwaarden In 2008 is de visie verder uitgewerkt naar kernwaarden. De kernwaarden geven aan waar!go voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. De volgende kernwaarden en gedragsuitingen zijn in 2008 vastgesteld: 1. ACTIEF (Vernieuwend, Bewegend) 2. BETROKKEN (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) 3. BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) 4. PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) De missie van WAVA/!G0 Naast het vaststellen van kernwaarden is er ook gekozen voor het formuleren van een nieuwe missie die past bij de nieuwe koers. In een missiestatement komen elementen terug als Wat doe je?, Voor wie doe je het? Vanuit welke waarden, overtuigingen? Waarin onderscheid je je?!go is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. In dit statement is aangesloten bij de belevingswereld van de ontvanger(s). Er is gefocust op wat echt belangrijk is, zoals de maatschappelijke relevantie en betrokkenheid. De bijbehorende pay off - de zogenaamde handtekening van!go - zal in 2009 op ieder communicatiemiddel weergegeven gaan worden. Daarbij valt te denken aan briefpapier, advertenties en brochures. De pay off luidt: 4

5 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009? 2.1 Mensontwikkeling verder vormgeven Beweging van binnen naar buiten optimaliseren De afgelopen jaren zijn al veel medewerkers gaan werken buiten de beschutte muren van ons eigen gebouw. Landelijk gezien zijn we een van de koplopers op het gebied van de beweging van binnen naar buiten. Toch zien we mogelijkheden die beweging verder te optimaliseren. De werkzaamheden in de groenvoorziening nemen toe en de inzet van onze werkmakelaars levert meer en meer mogelijkheden op voor de plaatsing van onze medewerkers. De organisatie en de werkprocessen worden er steeds beter op ingericht. Deze beweging gaat ook gelijk op met het opnieuw bezien voor wie we welke werkzaamheden voor welke prijs willen verrichten en waarom. In die zin is!go steeds meer leidend aan het worden in de keuzes die gemaakt worden. De afhankelijkheid van werkgevers is daarmee aan de ene kant minder aan het worden. De mogelijke economische teruggang echter werkt wellicht hierin niet in ons voordeel. Opstellen van Individuele ontwikkelplannen voor iedereen In 2008 is nadrukkelijk aandacht besteed aan het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Die zijn vaker gehouden dan ooit tevoren. Bovendien hebben wij ook meer consulenten in dienst om nadrukkelijker individueel aandacht te kunnen geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Nieuwe medewerkers kregen in 2008 al een Individueel Ontwikkel Plan. Voor oude medewerkers is die er formeel wel, maar in 2009 willen we voor iedereen die plannen opnieuw en kwalitatief goed opstellen. 2.2 Samenwerking gemeenten verder inhoud geven Regiefunctie gemeenten Sinds 2007 heeft de samenwerking met onze deelnemende gemeenten een impuls gekregen. De gemeenten hebben de teugels aangehaald en ook de invoering van de nieuwe Wsw zorgde ervoor dat bestuurlijk en ambtelijk de aandacht voor de regiefunctie ten aanzien van ons bedrijf is toegenomen. De gemeenten hebben nadrukkelijker hun rol als eigenaar en als klant opgepakt hoewel in de praktijk hierin logischerwijs nog verschillende snelheden zijn waar te nemen. Wij zullen in 2009 het evenwicht tussen onze gemeenten bewaken en bezien waar wij mogelijk van betekenis kunnen zijn in werkzaamheden nu en in de toekomst. 5

6 Instellen overlegtafels In 2009 willen wij op onze diverse werkterreinen de samenwerking verder inhoud geven en bevorderen tussen alle zes gemeenten. Er zullen van ons uit overlegtafels worden gestimuleerd op gebied van sociale zaken, groenvoorziening en openbare ruimte, juridische zaken en facilitaire zaken. Ook op andere terreinen willen wij afhankelijk van de behoefte - graag meewerken aan een nadere uitwisseling en kennismaking tussen onze deelnemende gemeenten. 2.3 Op weg naar een acceptabel financieel resultaat Actie ten aanzien van huisvesting Onze huisvesting is te groot geworden voor een bezetting van ons alleen. De kosten zijn daarmee ook relatief te hoog geworden. Dit blijkt o.a.uit de voor ons bekende benchmarkgegevens van andere Sw-bedijven. Gezien de juridische structuur van onze huisvesting via een sale-and-lease-back constructie zitten we nog zeven jaren vast in een CV-constructie. Per saldo resteren ons twee acties om de huisvestingslasten naar de toekomst toe verder te beperken: 1. CV te koop aanbieden aan gemeente Oosterhout Bij het aangaan van de huidige constructie heeft de gemeente Oosterhout om strategische redenen een aanbod gedaan. Wellicht gelden die strategische redenen nog steeds en is de gemeente bereid de CV-constructie over te nemen en aan WAVA slechts die huisvestingslasten in rekening te brengen die worden gemaakt. In 2009 zal nadrukkelijk deze vraag bij de gemeente worden neergelegd en samen zullen we de mogelijkheden daartoe verkennen. 2. Verhuren van vrijkomende ruimten In afwachting van de actie onder 1 zullen we ernaar streven om vrijkomende ruimte zo goed mogelijk te verhuren. Naast het verhuren van kantoor en productieruimte aan Prisma is er nog een kantoorverdieping te huur. Ook zijn er plannen voor de verhuur van een deel van de productieruimte aan Equalit voor de bouw van een nieuw computercentrum en zijn er plannen voor Magazijn 2. Voor wat betreft het onderhoudsprogramma voor onze huisvesting wordt samengewerkt met de gemeente Oosterhout. Om te blijven voldoen aan hygiëneeisen en arbo-eisen, zal voor en in 2009 onderhoud plaats gaan vinden aan onze magazijnstellingen en aan de sanitaire voorzieningen. 6

7 Actie ten aanzien van de vervoerskosten Uit benchmarkgegevens blijkt dat onze kosten voor vervoer van onze medewerkers relatief hoog zijn. Dit lijkt verklaarbaar door de relatieve grootte van ons gebied en anderzijds doordat wij veel werkzaamheden buiten ons gebouw doen. Anderzijds leeft het idee dat wij in tegenstelling tot andere bedrijven terzake zorgzamer zijn naar onze medewerkers. Vanuit deze constateringen willen wij nader onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van een optimalisatie van die vervoerskosten. Daartoe is inmiddels een projectgroep gestart. Actie ten aanzien van onze reguliere medewerkers Uit onze benchmarkgegevens blijkt dat wij verhoudingsgewijs een vergelijkbare hoeveelheid stafmedewerkers hebben als andere Sw-bedrijven. Omdat wij echter al veel medewerkers buiten hebben werken en mensontwikkeling bij ons leidend is hebben wij verhoudingsgewijs meer reguliere medewerkers in onze staf zitten en dus verhoudingsgewijs ook meer reguliere medewerkers in dienst. Enerzijds biedt deze constatering voor ons en Cedris boeiend onderzoeksmateriaal over welke kosten nu gemoeid zijn met de gewenste beweging van binnen naar buiten. Anderzijds noopt het ons om - juist gezien die beweging - nadrukkelijk de personeelsformatie te blijven bezien en afscheid te nemen van reguliere productiemedewerkers. Door de ontwikkeling van de organisatie zullen ook diverse functies veranderen, danwel neemt de formatie daarvan af. Voor die medewerkers die daarmee te maken hebben worden individuele maatwerktrajecten gestart waarbij het oogmerk is om ze te begeleiden van werk naar werk. Naast de ontwikkeling op gebied van personeelsformatie, willen we in 2009 duidelijkheid gaan bieden over de arbeidsvoorwaarden voor deze categorie. Daartoe willen we alle reguliere medewerkers indelen in een duidelijke functieboom met de bijbehorende functiewaardering die gerelateerd is aan die van de gemeenten. Tegelijkertijd willen we beleidsmatig afspreken dat voortaan de prijsindexering van de CAO-gemeenten wordt gevolgd. Per saldo zullen beide operaties leiden tot een verdere besparing op onze reguliere personeelskosten ten opzichte van de begroting In onze reguliere formatie rekenen wij bovendien met duidelijke en toetsbare normen voor wat betreft de span-of-control van de diverse functies. Ook de verhouding direct / indirect zullen wij in beeld gaan brengen, zodat zal blijken wat onze overhead is. 7

8 2.4 Duidelijk beleid ten aanzien van prijsindexering. Vanaf het jaar 2009 wil WAVA/!GO een duidelijk en helder beleid voeren ten aanzien van de door te voeren prijsindexering voor de verschillende diensten naar onze klanten toe. In nieuwe contracten zal dit ook worden vastgelegd Groen: volgens de index van Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners. Indexering Groen per naar verwachting = 4,4 %. Detacheringen: volgens het CBS indexcijfer 'lonen gesubsidieerde sector'. Het betreft hier zowel de individuele als de groepsdetacheringen. Voor het jaar 2009 komt deze op 3,7%. Deze indexering wordt al genoemd in de meeste bestaande!go overeenkomsten Uitzonderingen: In de SLA's van Schenker, Media Motion en Kuehne+Nagel wordt aangegeven dat het indexcijfer van de 'contractuele loonkosten' van toepassing zijn. Voor deze klanten geldt een prijsaanpassing van 3,4%. Loonwerk, re-integratiecontracten en productencatalogus: volgens het Consumenten PrijsIndexcijfer CBS (CPI). Deze indexering is in het verleden ook toegepast voor loonwerk en komt voor 2009 op 3,2 %. 8

9 3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1 Marketing en verkoop Richting Op de arbeidsmarkt is de vraag naar laaggeschoold eenvoudig werk groot. Om de arbeidsparticipatie te bevorderen gaat het vooral om de juiste match te vinden tussen wat een bedrijf nodig heeft en wat de potentiële werknemer aan vaardigheden in huis heeft. Gelet op de landelijke ontwikkelingen (iedereen aan het werk naar vermogen) zullen onze re-integratie-activiteiten van steeds grotere betekenis worden als partner om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. In dit proces richt Marketing & Verkoop zich in combinatie met Mensontwikkeling op het vinden van passend werk en banen In 2008 is het huidige klantenbestand van loonwerk en groepsdetachering geanalyseerd. Er is gekeken naar de netto opbrengst per gewerkt uur en de mate waarin de werksoort passend is voor onze doelgroep. De tarieven voor individuele detachering zijn onder de loep genomen en er is een start gemaakt met de bepaling het tarief op basis van de verdiencapaciteit. De conclusie is dat werk buiten beter aansluit bij de doelstellingen. De beweging van binnen naar buiten is hierdoor ook in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk en zal in 2009 worden doorgezet. Zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk plaatsen tegen zo laag mogelijke kosten. Doelstellingen 2009 Opstellen verkoopplan Volgend op de klantanalyse en de landelijke ontwikkelingen zal in 2009 het verkoopplan gestalte krijgen. In dit plan wordt een gestructureerde marktbewerking vastgelegd. Relatiebeheer van bestaande en potentiële opdrachtgevers zal een belangrijke rol krijgen. Van binnen naar buiten In onze contacten zullen wij ons richten op het aangaan van langdurige betrouwbare partners voor diensten en werkzaamheden die buiten onze gebouwen plaatsvinden. Dit zal voor een deel ten koste gaan van interne - en opdrachten voor groepsdetachering. 9

10 Verhogen tarieven In de tarieven en opbrengsten van groepsdetachering en individuele detachering zijn grote verschillen geconstateerd. In 2009 zullen we ons alleen richten op de opdrachten die positief kunnen bijdragen. Met opdrachtgevers van niet renderende opdrachten gaan wij in gesprek gaan om de resultaten op peil te brengen. De doelstelling is om het gemiddelde detacheringtarief naar 9,25 en het tarief voor groepsdetachering naar 8,25 per uur te brengen. Afspraken voor kwaliteit en prijs Het toegenomen vertrouwen en de intensievere samenwerking met gemeenten hebben geleid tot meer werk voor Op gebied van groenvoorziening en re-integratie gaan we een groter pakket aan diensten voor gemeenten verrichten. In de onderhandelingen dienen realistische afspraken voor prestatie en prijs gemaakt te worden. Netwerken Om!GO Als de partner voor MensenWerk te profileren zullen wij de contacten en deelnames in verenigingen van bedrijfsterreinen, netwerken van ondernemers en gerelateerde organisaties in 2009 vergroten en verstevigen. Daar waar organisaties samenkomen op evenementen, beurzen en bijeenkomsten zullen wij aanwezig zijn en deelnemen. Onze boodschap zal, met de nieuwe pay-off en onze missie en kernwaarden, via brochures en internet professioneel zowel intern als extern worden gecommuniceerd. Acties 2009 Opstellen verkoopplan. Verwerven en continueren van renderende opdrachten extern. Gemiddelde deta en groepsdeta tarieven verhogen naar 9,25 en 8,25. Relatie met gemeenten verstevigen. Intensief deelnemen in netwerken. Communicatie missie, visie en kernwaarden via internet en brochure realiseren. Maandelijks monitoren van afdelingsresultaten 3.2 Mensontwikkeling (Begeleid werken en individuele deta) Richting In 2009 zal de afdeling mensontwikkeling het integrale proces om mensen succesvol naar betaald werk te begeleiden verder verfijnen. De beweging van binnen naar buiten zal versneld worden doorgezet met een verhoging van het kwalitatieve aanbod van persoonlijke begeleiding in ontwikkelingskansen. Het streven is om in 2009 aan ruimschoots 2/3 van onze populatie buiten een beschutte omgeving een plaats te gaan bieden. 10

11 De rol van uitvoeringsbedrijf van gemeenten biedt!go de gelegenheid, om naast het uitvoeren van de Wsw, steeds vaker te worden ingezet bij het uitvoeren van re-integratietrajecten voor verschillende organisaties. Onze kennis, kunde en technieken om mensen hun mogelijkheden te leren inzien en te leren benutten, zetten we daarbij in. Onze ambtelijke relaties met de afdelingen sociale zaken van de deelnemende gemeenten zullen we verder ontwikkelen en verstevigen. Ons grote relatienetwerk met bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en passende werkplekken kunnen aanbieden zullen we bestendigen en uitbreiden. Organisatie Het mensontwikkelingteam dient kwantitatief en kwalitatief op sterkte te worden gebracht om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt iedere medewerker een consulent. In de nieuwe opzet van mensontwikkeling is de rol van de consulent bepalend bij het traject van instroom tot plaatsing. Consulenten zijn leidend bij het opstellen van het IOP en de te nemen vervolgstappen. Hierbij worden zij ondersteund door specialisten als arbeidskundigen en jobcoaches, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de mensen observeren en begeleiden. Doelstellingen Iedereen een ontwikkelplan In 2009 beschikt iedere medewerker over een Individueel Ontwikkel Plan (IOP). In dit plan staan het resultaat en het te volgen traject er na toe beschreven. In 2008 zijn er plannen voor alle nieuwe medewerkers opgesteld. Voor 2009 is het de bedoeling dat de plannen voor alle medewerkers opnieuw en kwalitatief beter worden opgesteld. Doelstelling daarbij is om onze mensen naar de hoogst bereikbare werkplek begeleiden op de werkladder. Vergroten kennis en vaardigheden Doelstelling is ook om de kennis en vaardigheden bij de consulenten te vergroten. Daartoe wordt een opleidingsplan opgesteld. Ook wordt gestreefd naar eenduidigheid in de manier van werken realiseren door werkprocessen in een procedureboek vast te leggen in samenspraak met andere afdelingen. Verbeteren van de arbeidsproductiviteit Beheersen en terugdringen van het gemiddelde ziekteverzuim (Sw onder 10% en wf naar 15%). In het ziekteverzuimbeleid is gekozen voor een werkwijze waarbij de consulenten ondersteund door de werkleiders de eerstelijns verzuimbegeleiding ter hand nemen. Zij worden daarin ook ondersteund en begeleid door een professionele arbo-adviesdienst en een bedrijfsarts. In de praktijk betekent dit dat bij elke verzuimmelding er meteen contact tussen werkgever en werknemer is. Duur en aard van verzuim kan dan besproken worden en consulenten kunnen medewerkers oproepen voor een gesprek of een bezoek aan de bedrijfsarts. Indien nodig geacht kunnen ook huisbezoeken worden afgelegd. 11

12 Tevens wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlofstuwmeren die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Met de ondernemingsraad is een duidelijk verlofbeleid afgesproken. De uitvoering hiervan zal geleidelijk tot een vermindering van de verlofstuwmeren gaan leiden. Acties Planning en realisatie IOP s met kwaliteitstoets voor alle medewerkers. Aanpak ziekteverzuim volgens plan. Opstellen procedureboek. Actief wachtlijst beheer. Kennis van cliëntdossier verbeteren, traject voortgang bewaken. Overmatige verlofuren op laten nemen. Maandelijks resultaten monitoren. Trainingsplan opstellen. 3.3 Groenvoorziening Richting Groen is de afdeling waarbinnen onze gemeenten de uitvoering van de werkzaamheden voor het openbaar groen onderbrengen. De werkzaamheden bieden passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sluiten aan op de ingezette beweging van binnen naar buiten. De combinatie van deze twee punten maakt de samenwerking met gemeenten tot een ideale match. Op termijn kunnen gemeenten meer werkzaamheden op het gebied van de openbare ruimte onderbrengen bij WAVA /!GO. De afdeling groenvoorziening groeit in 2009 als het uitvoeringsbedrijf van onze zes gemeenten gestaag verder. De omzet groeit met 13% naar 3.5 miljoen. De samenwerking vindt plaats op basis van volledige transparantie over de te leveren prestatie en de daarvoor geldende tarieven. De afdeling zal in 2009 aan 250 mensen werk bieden. Organisatie De toename van de hoeveelheid werk en het voldoen aan de opdracht mensontwikkeling betekenen een aanpassing van de organisatie. In de loop van 2009 zal een derde rayonmanager het team komen versterken en een herinrichting van de rayons plaatsvinden. Het aantal uitvoerders en voormannen zal, in relatie met de toename van de hoeveelheid werk, uitgebreid worden. In de nieuwe structuur voor mensontwikkeling zullen uitvoerders zich naast hun verantwoordelijkheid voor productie ook gaan focussen op het observeren van medewerkers en het signaleren van hun ontwikkeling. Om mensontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijfseconomische aspect te kunnen volgen, zullen in 2009 betrouwbare en tijdige rapportages beschikbaar komen. 12

13 Mensen Circa 50 medewerkers zullen in de afdeling groenvoorziening instromen. De uitbreiding zal op alle niveaus plaatsvinden en met een mix van medewerkers met verschillende regelingen. Het instroomproces zal volgens een plan verlopen en door werkleiding en consulenten zorgvuldig worden begeleid. Door voldoende inzet van opleiding en training beschikt iedere nieuwe medewerker in het groen zo snel mogelijk over de basiskennis en technieken. Relatie gemeenten Als het uitvoeringsbedrijf van gemeenten gaan wij de mogelijkheden bespreken om een groter en breder pakket van de werkzaamheden in de openbare ruimte uit te gaan voeren. In ons streven naar betrouwbare langdurige relaties stellen wij gemeenten onze vaktechnische en juridische kennis en kunde ter beschikking om contractuele zaken helder en volgens de geldende regelgeving vast te leggen. Het relatiebeheer groen met gemeenten brengen we in kaart en wordt ingebracht in het integrale relatiebeheer gemeenten!go. Acties 2009 Herschikking van rayons en leidinggevenden. Leidinggevenden trainen in het kader van mensontwikkeling. Implementeren van instroom en training van 50 nieuwe medewerkers. i.s.m. de afdeling mensontwikkeling en de afdeling industrie volgens plan. Kennis en kunde inbrengen in relatiebeheer gemeenten!go. 3.4 Industrie (Loonopdrachten en groepsdetacheringen) Richting De koers van binnen naar buiten betekent voor de afdeling industrie, dat in 2009 minimaal 25 medewerkers zullen uitstromen. De uitstroom vindt plaats naar de afdeling groenvoorziening of naar een plek buiten ons bedrijf. Het betreft hier zowel Sw als reguliere medewerkers. Deze verschuiving heeft consequenties voor de organisatie, de medewerkers en voor de opdrachten die we aannemen. De afdeling zal blijvend een plaats bieden aan mensen die werkelijk een beschutte werplek en veel begeleiding nodig hebben. De omzet krimpt op begrotingsniveau met 35% naar 1.8 miljoen. 13

14 Organisatie Intern vindt een herschikking plaats van ruimten en werkzaamheden. Twee bedrijfshallen en de voormalige metaalafdeling, totaal 1200 m, komen vrij voor verhuur. Het onderdeel metaal wordt opgeheven en voor de afwerking bij loonwerk ondergebracht. De aansturing van het productieproces zal met minder leidinggevenden plaats vinden. De uitstroom van medewerkers heeft invloed op het aantal vervoersbewegingen. 14

15 Mensen Doelgroepmedewerkers. Consulenten en werkleiding gaan gesprekken aan met medewerkers die geschikt zijn om door te stromen. Het perspectief voor de toekomst wordt besproken. De focus ligt op uitstroom naar de groenvoorziening. De overgang naar een andere werkomgeving zal onder zorgvuldige begeleiding plaatsvinden. Voor de medewerkers die bij de afdeling industrie blijven, zal een herverdeling van werkzaamheden worden gemaakt. Afhankelijk van de geschiktheid zullen mensen worden ingezet op plekken waar zij het best tot hun recht komen. Regulieren In samenspraak met boventallige reguliere productie - en leidinggevende medewerkers zetten we trajecten in om bij andere afdelingen of buiten ons bedrijf passende werkplekken te vinden. Gelet op onze missie ligt het accent voor leidinggevenden die intern van werkplek veranderen op begeleiding in plaats van productie. De rol van de meewerkende voorman zal hierdoor ook veranderen. Opdrachten Als gevolg van de verschuiving, nemen de inzetbaarheid en de flexibiliteit af. Sommige opdrachten zullen we niet meer kunnen uitvoeren of op een andere manier moeten gaan uitvoeren. De veranderingen zullen wij in goed overleg met onze bestaande opdrachtgevers bespreken en samen naar oplossingen komen. Bij het benaderen van potentiële opdrachtgevers en bij het aannemen van opdrachten zijn de geschiktheid van het werk meer leidend dan de positieve bijdrage aan het financiële resultaat. Acties Uitstroom realiseren van minimaal 25 medewerkers. Herschikken van ruimten en werkzaamheden. Restant metaal onderbrengen bij loonwerk. Leidinggevenden trainen in het kader van mensontwikkeling. Opdrachten selecteren op doelmatigheid. Reduceren van vervoersbewegingen. Maandelijks monitoren van projectresultaten. 15

16 3.5 Expertisecentrum (work first en re-integratie trajecten) Richting De afdeling zal zich in 2009 verder ontwikkelen als een ondersteunende kennisafdeling voor de anderen afdelingen. De expertise op gebied van personeelszaken, opleidingen, arbeidsdiagnostiek, ESF-subsidie, reïntegratieactiviteiten en dergelijke zal verder worden ontwikkeld en voor de consulenten en werkleiders toegankelijk worden gemaakt. Ook de ontwikkeling van de personeelsadministratie met de opschoning en herinrichting van IW3 zal bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van het mensontwikkelbedrijf. Organisatie Doordat de werkprocessen op gebied van intake, diagnose en plaatsing voor de hele organisatie eenduidig worden ingericht en met name consulenten hierin meer leidend zullen worden zal de rol en betekenis van het huidige praktijkcentrum veranderen. Het praktijkcentrum nieuwe stijl zal slechts voor die groepen medewerkers werkzaam zijn die in een activeringstraject zitten (de zogeheten nietkunners en/of niet-willers). Samen met de afdeling industrie en groen zal dit in 2009 verder vorm en inhoud worden gegeven. De arbeidsdeskundigen als experts en de jobcoaches zullen meer op locatie hun werkzaamheden verrichten en de consulenten en werkleiders opleiden en ondersteunen. Doelstellingen Work first verder ontwikkelen en uitrollen Het traject work first voor de gemeente zal verder worden ontwikkeld. De activiteiten die door de organisatie worden verricht worden meer gestroomlijnd en vastgelegd en de rapportages worden verbeterd op basis van het vastleggen van de trajecten in Axapta (het bedrijfsinformatiesysteem) en IW3 (het personeelsinformatiesysteem). De wijze waarop work first voor de gemeente Oosterhout wordt uitgevoerd wordt onder de aandacht gebracht van de overige deelnemende gemeenten. Getracht zal worden om de re-integratieactiviteiten voor de deelnemende gemeenten zo vergelijkbaar mogelijk te laten zijn, hoewel elke gemeente op zich vrij is in zijn eigen keuze. Trajecten aanbieden voor het UWV Gezien de landelijke ontwikkelingen zullen in samenspraak en overleg met onze deelnemende gemeenten, nadrukkelijk activiteiten worden aangeboden voor het UWV. Met name op gebied van Wajong en IRO willen wij nadrukkelijker bij het UWV in beeld komen. 16

17 Verbeteren personeelsadministratie en werkprocessen Nu in 2008 op gebied van personeelsbeleid een aantal stappen zijn gezet, dient in 2009 nadrukkelijker aandacht te worden besteed aan het goed inrichten en vastleggen van diverse werkprocessen. Het vastleggen in Gopro en het herinrichten van IW3 moeten verder bijdragen aan het werk van consulenten en werkleiders. Personeelsinstrumenten op gebied van loonwaarde en competenties ontwikkelen Er zijn landelijke ontwikkelingen om medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te waarderen op loonwaarde. Ook in het rapport van de commissie De Vries wordt hier aandacht aan besteed. Er zijn momenteel verschillende initiatieven terzake in ontwikkeling en Cedris is als moederorganisatie bezig om hierin nader standpunten te bepalen. Ook wij willen dat onze mensen betaald worden naar wat ze waard zijn, ofwel dat wij detacheringsvergoedingen krijgen voor wat onze mensen waard zijn. Een geobjectiveerde vorm van loonwaarde-meting zou hierbij behulpzaam zijn voor alle betrokkenen. In 2008 hebben wij zelf geëxperimenteerd met een eenvoudig model gebaseerd op de competenties van basale werknemersvaardigheden. Naast het actief volgen van de landelijke ontwikkelingen zullen wij zelf ook actief dit instrument verder ontwikkelen. Verbeteren opleidingsprogramma en subsidieaanvragen De opleidingscatalogus zal in 2009 worden herzien. Ook zal een werkproces worden ontwikkeld om te komen tot de aanvraag en besluitvorming over opleidingen, zodat consulenten weten wat ze kunnen en mogen doen. Voor de werkleiders en consulenten zal opleiding die in 2008 is gestart opnieuw vorm en inhoud worden gegeven, zodat beter wordt aangesloten bij de leerbehoefte. Ook de relaties met onderwijsinstellingen zullen opnieuw worden gelegd, waarbij mogelijke kansen om het mensontwikkelbedrijf ook breder in te zetten worden verkend. Tenslotte zal opnieuw een ESF-aanvraag worden gedaan voor de diverse opleidingsactiviteiten die worden ontplooid. Contractbeheer De diverse contracten voor re-integratieactiviteiten zullen in 2009 duidelijk worden beheerd. Enerzijds om de transparantie in- en extern te bevorderen, maar ook om duidelijke instructies te kunnen geven aan experts, consulenten en werkmakelaars over wat wel en niet in de contracten is opgenomen. 17

18 4. WAT MAG HET KOSTEN IN 2009? Begroting WAVA /!Go B.V. BEGROTING 2009 Begroting 2009 (1e wijziging) geconsolideerd Geconsolideerd Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Netto omzet Schoonmaak Netto Omzet Overig Totaal netto Omzet Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Afschrijving Vaste Activa ( IVA en MVA) Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Lease Leasekosten bedrijfsmiddelen groen Leasekosten personenauto's Leasekosten vervoer Vervoer door derden ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage Totaal gemeentelijke bijdrage Totaal bedrijfsresultaat

19 4.1 Toelichting op de 1 e wijziging op de begroting 2009 Inleiding Sinds het moment van het aanbieden van de begroting 2009 / meerjarenperspectief heeft de Gemeenschappelijke Regeling WAVA /!GO getracht de cijfers te valideren en verder te onderbouwen met nieuwe gegevens en feiten. Bijgaande wijziging is het resultaat van deze actie. Hieronder worden de in onze ogen relevante verschillen besproken en toegelicht. Totaal bedrijfsresultaat Het resultaat van alle wijzigingen is verwaarloosbaar en is enerzijds het gevolg van afrondingen op duizendtallen, anderzijds de resultaten van de besproken verschillen. Netto subsidie Wsw De netto subsidie Wsw stijgt ten opzichte van de eerdere aannames. Dit is het gevolg van het inmiddels bekend geworden subsidiebedrag per eenheid en wordt verder veroorzaakt door een geringe stijging in het aantal plaatsingen bij WAVA /!GO. Dit laatste is het gevolg van het vrijvallen van taakstelling als gevolg van onder meer pensionering van geïndiceerden die bij andere schappen in dienst waren. Netto subsidie overig Netto subsidie overig stijgt als gevolg van een verschuiving van netto omzet expertisecentrum naar deze post. Netto omzet groenvoorziening De netto omzet is naar beneden bijgesteld omdat geen rekening was gehouden met 10% directe kosten. Netto omzet mensontwikkeling Netto Omzet Mensontwikkeling kon naar boven worden bijgesteld op basis van een nauwkeuriger berekening gebaseerd op beschikbare uren maal gemiddeld realiseerbaar tarief voor Het gevolg is een geringe aanpassing naar boven. Netto omzet industrie De opbrengsten voor loonwerk en industriële detacheringen is intern nader onderbouwd en vervolgens afgerond. Netto omzet expertisecentrum Zie ook netto subsidie overig, naast de verschuiving is de te verwachten omzet nu berekend op basis van een gedetailleerd model gebaseerd op de ervaringen en verhoudingscijfers van het lopende jaar. Daarnaast zijn nu per product duidelijke aannames beschikbaar welke de omzet begroting onderbouwen. 19

20 Arbeidskosten Wsw Om dezelfde redenen als bij de netto subsidie Wsw stijgen hier de kosten. Zoals we dit jaar kunnen waarnemen komen de ontvangen subsidie en de arbeidskosten WSW dichter bij elkaar te liggen. Arbeidskosten wf Deze kosten worden op basis van de ervaringen lager ingeschat. De reden hiervoor is dat bij de eerste raming deze kosten nog voor het volledige jaar werden meegenomen. In de huidige berekening wordt, op basis van ervaringscijfers rekening gehouden met onder meer een gemiddeld aantal plaatsingen. Bij een plaatsing vervalt immers de loonbetaling. Arbeidskosten overig De overige arbeidskosten dalen ten opzichte van 2008 door het verminderen van het aantal reguliere functies. Er wordt echter rekening gehouden met een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Deze stijging zal het gevolg zijn van de voorgenomen inschaling van het personeel in functieschalen binnen een aan de gemeentelijke organisatie gerelateerd loongebouw. Doordat bij die inschaling bij niet passendheid altijd gekeken zal moeten worden naar de eersthogere periodiek zal een stijging plaatsvinden. Bovendien wordt met deze operatie ook een vorm van prijscompensatie geïntroduceerd. Overige kosten personeelszaken De post personeelszaken is samengevoegd met overige kosten personeelszaken 20

ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V.

ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V. ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V. 25 MEI 2009 INLEIDING 2010: Verder bouwen aan het huis Na jaren

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 FINANCIELE RAPPORTAGE 1 E KWARTAAL Samenvatting Negatief resultaat De eerste 3 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 TOELICHTING RESULATEN 3E KWARTAAL Tot en met september 2011 heeft WAVA /!GO een negatief bedrijfsresultaat na gemeentelijke

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN

UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN Uitdagingen voor de Participatiewet Analyse van de huidige situatie van Promen Mogelijke uitvoeringsvarianten voor Promen Bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 22 en 23 sep

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Amendement conceptbesluit 24/ van de IGSD

Amendement conceptbesluit 24/ van de IGSD Amendement conceptbesluit 24/11 2015 van de IGSD De Raad van Steenwijkerland, bijeen, overwegende dat: Basis niet op orde is a. Het IGSD-systeem, waarin mensen geregistreerd staan die aangewezen zijn op

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 4 december 2007 INHOUDSOPGAVE 1. OP WEG MET EEN NIEUWE KOERS...3 2. TERUGBLIK OP 2007...5 3. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2008?...7 3.1 Afwikkelen

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 -

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 - Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 - Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur)

Nadere informatie

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01 Bestuur Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25 87 58 Fax (0229) 25 87 35 E-maiI

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 FINANCIELE RAPPORTAGE 1 E HALFJAAR Samenvatting Negatief resultaat De eerste 6 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Aantal bijlagen 2. Meerjarenperspectief en Nota van Uitgangspunten programma 2013 en Onderwerp

Aantal bijlagen 2. Meerjarenperspectief en Nota van Uitgangspunten programma 2013 en Onderwerp RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Meerjarenperspectief

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder?

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Presentatie transitieplan Medewerkers 23 en 24 juni 2014 Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Het Basisdocument: Vastgesteld begin mei 2014 Het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie