BEDRIJFSPLAN Begroting 2009 en 1e wijziging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008

2 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009? Mensontwikkeling verder vormgeven Samenwerking gemeenten verder inhoud geven Op weg naar een acceptabel financieel resultaat Duidelijk beleid ten aanzien van prijsindexering WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Marketing en verkoop Mensontwikkeling (Begeleid werken en individuele deta) Groenvoorziening Industrie (Loonopdrachten en groepsdetacheringen) Expertisecentrum (Work-first en re-integratie trajecten) WAT MAG HET KOSTEN IN 2009? Toelichting op de 1 e wijziging op de begroting BEDRIJFSVOERING Financiën en Administratie Managementadvies en ondersteuning Inkoop en facilitaire zaken OVERIGE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risico s Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering en treasury Verbonden Partijen

3 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT Van begroting naar bedrijfsplan. De begroting 2009 is als concept door het bestuur vastgesteld en conform de wettelijke eis toegezonden aan de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te geven. Een aantal gemeenteraden hebben het concept inmiddels behandeld. Hoewel nog niet alle zienswijzen bekend zijn, lijkt het erop dat de gemeenten akkoord kunnen gaan met de begroting 2009 en het meerjarenperspectief. De formele vervolgstap is dat het Algemeen Bestuur de begroting definitief vaststelt. Volgens de concept 'Nota Verbonden Partijen' is het mogelijk dat een gemeenschappelijke regeling in het najaar een eerste wijziging vaststelt. De conceptbegroting 2009 is topdown tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat hij op basis van de ontwikkeling van 2007 en het eerste halfjaar 2008 door de directie en het management is opgesteld. Na vaststelling door het bestuur zijn er door de afdelingsmanagers met hun medewerkers afdelingsplannen in concept opgesteld. Daarbij zijn de aannames van de begroting verder uitgewerkt. Deze afdelingsplannen vormen daarmee de basis voor het voorliggende Bedrijfsplan Met het vaststellen van het voorliggende bedrijfsplan 2009 wordt feitelijk de begroting 2009 met de eerste wijziging definitief vastgesteld. Bovendien is de meerjarenbegroting tot en met 2012 opgenomen. Voor alle duidelijkheid is in het voorliggende financieel perspectief uitgegaan van voortzetting van de huidige ingezette koers van de teugels aanhalen en het leidend zijn mensontwikkeling. Deze begroting geeft dus geen inzicht over mogelijke andere scenario s die naar de toekomst toe wel of niet tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. De basis is gelegd Het jaar 2007 stond in het teken van puinruimen. Het jaar 2008 wordt gekenmerkt door het bouwen van een nieuw fundament, een nieuwe basis voor de toekomst. Hoe die toekomst eruit zal komen te zien is aan onze deelnemende gemeenten. De gemeenteraden zullen aan het eind van 2008 een proces starten om te komen tot nadere besluitvorming over die toekomst op de langere termijn. Die besluitvorming is in de eerste helft van 2009 te verwachten. Dat betekent voor WAVA /!GO in ieder geval dat in 2009 verder gebouwd kan en mag worden op de basis die gelegd is. De basis is gelegd doordat de deelnemende gemeenten in 2007 de teugels zijn gaan aanhalen en hun rol als eigenaar en als klant van de gemeenschappelijke regeling nadrukkelijker zijn gaan vervullen. Er is een nieuwe juridische basis gelegd onder de gemeenschappelijke regeling en de ook de statuten van de BV zijn aangepast aan de nieuwe koers. 3

4 De volgende visie is in 2007 door het bestuur als volgt vastgesteld: 1. Mensontwikkeling is leidend. 2. De bedrijfsvoering is inclusief de nieuwe gemeentelijke bijdrage van 2250,- per plaatsing budgettair neutraal. 3. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. 4. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 5. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. Van visie naar kernwaarden In 2008 is de visie verder uitgewerkt naar kernwaarden. De kernwaarden geven aan waar!go voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. De volgende kernwaarden en gedragsuitingen zijn in 2008 vastgesteld: 1. ACTIEF (Vernieuwend, Bewegend) 2. BETROKKEN (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) 3. BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) 4. PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) De missie van WAVA/!G0 Naast het vaststellen van kernwaarden is er ook gekozen voor het formuleren van een nieuwe missie die past bij de nieuwe koers. In een missiestatement komen elementen terug als Wat doe je?, Voor wie doe je het? Vanuit welke waarden, overtuigingen? Waarin onderscheid je je?!go is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. In dit statement is aangesloten bij de belevingswereld van de ontvanger(s). Er is gefocust op wat echt belangrijk is, zoals de maatschappelijke relevantie en betrokkenheid. De bijbehorende pay off - de zogenaamde handtekening van!go - zal in 2009 op ieder communicatiemiddel weergegeven gaan worden. Daarbij valt te denken aan briefpapier, advertenties en brochures. De pay off luidt: 4

5 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009? 2.1 Mensontwikkeling verder vormgeven Beweging van binnen naar buiten optimaliseren De afgelopen jaren zijn al veel medewerkers gaan werken buiten de beschutte muren van ons eigen gebouw. Landelijk gezien zijn we een van de koplopers op het gebied van de beweging van binnen naar buiten. Toch zien we mogelijkheden die beweging verder te optimaliseren. De werkzaamheden in de groenvoorziening nemen toe en de inzet van onze werkmakelaars levert meer en meer mogelijkheden op voor de plaatsing van onze medewerkers. De organisatie en de werkprocessen worden er steeds beter op ingericht. Deze beweging gaat ook gelijk op met het opnieuw bezien voor wie we welke werkzaamheden voor welke prijs willen verrichten en waarom. In die zin is!go steeds meer leidend aan het worden in de keuzes die gemaakt worden. De afhankelijkheid van werkgevers is daarmee aan de ene kant minder aan het worden. De mogelijke economische teruggang echter werkt wellicht hierin niet in ons voordeel. Opstellen van Individuele ontwikkelplannen voor iedereen In 2008 is nadrukkelijk aandacht besteed aan het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Die zijn vaker gehouden dan ooit tevoren. Bovendien hebben wij ook meer consulenten in dienst om nadrukkelijker individueel aandacht te kunnen geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Nieuwe medewerkers kregen in 2008 al een Individueel Ontwikkel Plan. Voor oude medewerkers is die er formeel wel, maar in 2009 willen we voor iedereen die plannen opnieuw en kwalitatief goed opstellen. 2.2 Samenwerking gemeenten verder inhoud geven Regiefunctie gemeenten Sinds 2007 heeft de samenwerking met onze deelnemende gemeenten een impuls gekregen. De gemeenten hebben de teugels aangehaald en ook de invoering van de nieuwe Wsw zorgde ervoor dat bestuurlijk en ambtelijk de aandacht voor de regiefunctie ten aanzien van ons bedrijf is toegenomen. De gemeenten hebben nadrukkelijker hun rol als eigenaar en als klant opgepakt hoewel in de praktijk hierin logischerwijs nog verschillende snelheden zijn waar te nemen. Wij zullen in 2009 het evenwicht tussen onze gemeenten bewaken en bezien waar wij mogelijk van betekenis kunnen zijn in werkzaamheden nu en in de toekomst. 5

6 Instellen overlegtafels In 2009 willen wij op onze diverse werkterreinen de samenwerking verder inhoud geven en bevorderen tussen alle zes gemeenten. Er zullen van ons uit overlegtafels worden gestimuleerd op gebied van sociale zaken, groenvoorziening en openbare ruimte, juridische zaken en facilitaire zaken. Ook op andere terreinen willen wij afhankelijk van de behoefte - graag meewerken aan een nadere uitwisseling en kennismaking tussen onze deelnemende gemeenten. 2.3 Op weg naar een acceptabel financieel resultaat Actie ten aanzien van huisvesting Onze huisvesting is te groot geworden voor een bezetting van ons alleen. De kosten zijn daarmee ook relatief te hoog geworden. Dit blijkt o.a.uit de voor ons bekende benchmarkgegevens van andere Sw-bedijven. Gezien de juridische structuur van onze huisvesting via een sale-and-lease-back constructie zitten we nog zeven jaren vast in een CV-constructie. Per saldo resteren ons twee acties om de huisvestingslasten naar de toekomst toe verder te beperken: 1. CV te koop aanbieden aan gemeente Oosterhout Bij het aangaan van de huidige constructie heeft de gemeente Oosterhout om strategische redenen een aanbod gedaan. Wellicht gelden die strategische redenen nog steeds en is de gemeente bereid de CV-constructie over te nemen en aan WAVA slechts die huisvestingslasten in rekening te brengen die worden gemaakt. In 2009 zal nadrukkelijk deze vraag bij de gemeente worden neergelegd en samen zullen we de mogelijkheden daartoe verkennen. 2. Verhuren van vrijkomende ruimten In afwachting van de actie onder 1 zullen we ernaar streven om vrijkomende ruimte zo goed mogelijk te verhuren. Naast het verhuren van kantoor en productieruimte aan Prisma is er nog een kantoorverdieping te huur. Ook zijn er plannen voor de verhuur van een deel van de productieruimte aan Equalit voor de bouw van een nieuw computercentrum en zijn er plannen voor Magazijn 2. Voor wat betreft het onderhoudsprogramma voor onze huisvesting wordt samengewerkt met de gemeente Oosterhout. Om te blijven voldoen aan hygiëneeisen en arbo-eisen, zal voor en in 2009 onderhoud plaats gaan vinden aan onze magazijnstellingen en aan de sanitaire voorzieningen. 6

7 Actie ten aanzien van de vervoerskosten Uit benchmarkgegevens blijkt dat onze kosten voor vervoer van onze medewerkers relatief hoog zijn. Dit lijkt verklaarbaar door de relatieve grootte van ons gebied en anderzijds doordat wij veel werkzaamheden buiten ons gebouw doen. Anderzijds leeft het idee dat wij in tegenstelling tot andere bedrijven terzake zorgzamer zijn naar onze medewerkers. Vanuit deze constateringen willen wij nader onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van een optimalisatie van die vervoerskosten. Daartoe is inmiddels een projectgroep gestart. Actie ten aanzien van onze reguliere medewerkers Uit onze benchmarkgegevens blijkt dat wij verhoudingsgewijs een vergelijkbare hoeveelheid stafmedewerkers hebben als andere Sw-bedrijven. Omdat wij echter al veel medewerkers buiten hebben werken en mensontwikkeling bij ons leidend is hebben wij verhoudingsgewijs meer reguliere medewerkers in onze staf zitten en dus verhoudingsgewijs ook meer reguliere medewerkers in dienst. Enerzijds biedt deze constatering voor ons en Cedris boeiend onderzoeksmateriaal over welke kosten nu gemoeid zijn met de gewenste beweging van binnen naar buiten. Anderzijds noopt het ons om - juist gezien die beweging - nadrukkelijk de personeelsformatie te blijven bezien en afscheid te nemen van reguliere productiemedewerkers. Door de ontwikkeling van de organisatie zullen ook diverse functies veranderen, danwel neemt de formatie daarvan af. Voor die medewerkers die daarmee te maken hebben worden individuele maatwerktrajecten gestart waarbij het oogmerk is om ze te begeleiden van werk naar werk. Naast de ontwikkeling op gebied van personeelsformatie, willen we in 2009 duidelijkheid gaan bieden over de arbeidsvoorwaarden voor deze categorie. Daartoe willen we alle reguliere medewerkers indelen in een duidelijke functieboom met de bijbehorende functiewaardering die gerelateerd is aan die van de gemeenten. Tegelijkertijd willen we beleidsmatig afspreken dat voortaan de prijsindexering van de CAO-gemeenten wordt gevolgd. Per saldo zullen beide operaties leiden tot een verdere besparing op onze reguliere personeelskosten ten opzichte van de begroting In onze reguliere formatie rekenen wij bovendien met duidelijke en toetsbare normen voor wat betreft de span-of-control van de diverse functies. Ook de verhouding direct / indirect zullen wij in beeld gaan brengen, zodat zal blijken wat onze overhead is. 7

8 2.4 Duidelijk beleid ten aanzien van prijsindexering. Vanaf het jaar 2009 wil WAVA/!GO een duidelijk en helder beleid voeren ten aanzien van de door te voeren prijsindexering voor de verschillende diensten naar onze klanten toe. In nieuwe contracten zal dit ook worden vastgelegd Groen: volgens de index van Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners. Indexering Groen per naar verwachting = 4,4 %. Detacheringen: volgens het CBS indexcijfer 'lonen gesubsidieerde sector'. Het betreft hier zowel de individuele als de groepsdetacheringen. Voor het jaar 2009 komt deze op 3,7%. Deze indexering wordt al genoemd in de meeste bestaande!go overeenkomsten Uitzonderingen: In de SLA's van Schenker, Media Motion en Kuehne+Nagel wordt aangegeven dat het indexcijfer van de 'contractuele loonkosten' van toepassing zijn. Voor deze klanten geldt een prijsaanpassing van 3,4%. Loonwerk, re-integratiecontracten en productencatalogus: volgens het Consumenten PrijsIndexcijfer CBS (CPI). Deze indexering is in het verleden ook toegepast voor loonwerk en komt voor 2009 op 3,2 %. 8

9 3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1 Marketing en verkoop Richting Op de arbeidsmarkt is de vraag naar laaggeschoold eenvoudig werk groot. Om de arbeidsparticipatie te bevorderen gaat het vooral om de juiste match te vinden tussen wat een bedrijf nodig heeft en wat de potentiële werknemer aan vaardigheden in huis heeft. Gelet op de landelijke ontwikkelingen (iedereen aan het werk naar vermogen) zullen onze re-integratie-activiteiten van steeds grotere betekenis worden als partner om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. In dit proces richt Marketing & Verkoop zich in combinatie met Mensontwikkeling op het vinden van passend werk en banen In 2008 is het huidige klantenbestand van loonwerk en groepsdetachering geanalyseerd. Er is gekeken naar de netto opbrengst per gewerkt uur en de mate waarin de werksoort passend is voor onze doelgroep. De tarieven voor individuele detachering zijn onder de loep genomen en er is een start gemaakt met de bepaling het tarief op basis van de verdiencapaciteit. De conclusie is dat werk buiten beter aansluit bij de doelstellingen. De beweging van binnen naar buiten is hierdoor ook in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk en zal in 2009 worden doorgezet. Zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk plaatsen tegen zo laag mogelijke kosten. Doelstellingen 2009 Opstellen verkoopplan Volgend op de klantanalyse en de landelijke ontwikkelingen zal in 2009 het verkoopplan gestalte krijgen. In dit plan wordt een gestructureerde marktbewerking vastgelegd. Relatiebeheer van bestaande en potentiële opdrachtgevers zal een belangrijke rol krijgen. Van binnen naar buiten In onze contacten zullen wij ons richten op het aangaan van langdurige betrouwbare partners voor diensten en werkzaamheden die buiten onze gebouwen plaatsvinden. Dit zal voor een deel ten koste gaan van interne - en opdrachten voor groepsdetachering. 9

10 Verhogen tarieven In de tarieven en opbrengsten van groepsdetachering en individuele detachering zijn grote verschillen geconstateerd. In 2009 zullen we ons alleen richten op de opdrachten die positief kunnen bijdragen. Met opdrachtgevers van niet renderende opdrachten gaan wij in gesprek gaan om de resultaten op peil te brengen. De doelstelling is om het gemiddelde detacheringtarief naar 9,25 en het tarief voor groepsdetachering naar 8,25 per uur te brengen. Afspraken voor kwaliteit en prijs Het toegenomen vertrouwen en de intensievere samenwerking met gemeenten hebben geleid tot meer werk voor Op gebied van groenvoorziening en re-integratie gaan we een groter pakket aan diensten voor gemeenten verrichten. In de onderhandelingen dienen realistische afspraken voor prestatie en prijs gemaakt te worden. Netwerken Om!GO Als de partner voor MensenWerk te profileren zullen wij de contacten en deelnames in verenigingen van bedrijfsterreinen, netwerken van ondernemers en gerelateerde organisaties in 2009 vergroten en verstevigen. Daar waar organisaties samenkomen op evenementen, beurzen en bijeenkomsten zullen wij aanwezig zijn en deelnemen. Onze boodschap zal, met de nieuwe pay-off en onze missie en kernwaarden, via brochures en internet professioneel zowel intern als extern worden gecommuniceerd. Acties 2009 Opstellen verkoopplan. Verwerven en continueren van renderende opdrachten extern. Gemiddelde deta en groepsdeta tarieven verhogen naar 9,25 en 8,25. Relatie met gemeenten verstevigen. Intensief deelnemen in netwerken. Communicatie missie, visie en kernwaarden via internet en brochure realiseren. Maandelijks monitoren van afdelingsresultaten 3.2 Mensontwikkeling (Begeleid werken en individuele deta) Richting In 2009 zal de afdeling mensontwikkeling het integrale proces om mensen succesvol naar betaald werk te begeleiden verder verfijnen. De beweging van binnen naar buiten zal versneld worden doorgezet met een verhoging van het kwalitatieve aanbod van persoonlijke begeleiding in ontwikkelingskansen. Het streven is om in 2009 aan ruimschoots 2/3 van onze populatie buiten een beschutte omgeving een plaats te gaan bieden. 10

11 De rol van uitvoeringsbedrijf van gemeenten biedt!go de gelegenheid, om naast het uitvoeren van de Wsw, steeds vaker te worden ingezet bij het uitvoeren van re-integratietrajecten voor verschillende organisaties. Onze kennis, kunde en technieken om mensen hun mogelijkheden te leren inzien en te leren benutten, zetten we daarbij in. Onze ambtelijke relaties met de afdelingen sociale zaken van de deelnemende gemeenten zullen we verder ontwikkelen en verstevigen. Ons grote relatienetwerk met bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en passende werkplekken kunnen aanbieden zullen we bestendigen en uitbreiden. Organisatie Het mensontwikkelingteam dient kwantitatief en kwalitatief op sterkte te worden gebracht om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt iedere medewerker een consulent. In de nieuwe opzet van mensontwikkeling is de rol van de consulent bepalend bij het traject van instroom tot plaatsing. Consulenten zijn leidend bij het opstellen van het IOP en de te nemen vervolgstappen. Hierbij worden zij ondersteund door specialisten als arbeidskundigen en jobcoaches, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de mensen observeren en begeleiden. Doelstellingen Iedereen een ontwikkelplan In 2009 beschikt iedere medewerker over een Individueel Ontwikkel Plan (IOP). In dit plan staan het resultaat en het te volgen traject er na toe beschreven. In 2008 zijn er plannen voor alle nieuwe medewerkers opgesteld. Voor 2009 is het de bedoeling dat de plannen voor alle medewerkers opnieuw en kwalitatief beter worden opgesteld. Doelstelling daarbij is om onze mensen naar de hoogst bereikbare werkplek begeleiden op de werkladder. Vergroten kennis en vaardigheden Doelstelling is ook om de kennis en vaardigheden bij de consulenten te vergroten. Daartoe wordt een opleidingsplan opgesteld. Ook wordt gestreefd naar eenduidigheid in de manier van werken realiseren door werkprocessen in een procedureboek vast te leggen in samenspraak met andere afdelingen. Verbeteren van de arbeidsproductiviteit Beheersen en terugdringen van het gemiddelde ziekteverzuim (Sw onder 10% en wf naar 15%). In het ziekteverzuimbeleid is gekozen voor een werkwijze waarbij de consulenten ondersteund door de werkleiders de eerstelijns verzuimbegeleiding ter hand nemen. Zij worden daarin ook ondersteund en begeleid door een professionele arbo-adviesdienst en een bedrijfsarts. In de praktijk betekent dit dat bij elke verzuimmelding er meteen contact tussen werkgever en werknemer is. Duur en aard van verzuim kan dan besproken worden en consulenten kunnen medewerkers oproepen voor een gesprek of een bezoek aan de bedrijfsarts. Indien nodig geacht kunnen ook huisbezoeken worden afgelegd. 11

12 Tevens wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlofstuwmeren die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Met de ondernemingsraad is een duidelijk verlofbeleid afgesproken. De uitvoering hiervan zal geleidelijk tot een vermindering van de verlofstuwmeren gaan leiden. Acties Planning en realisatie IOP s met kwaliteitstoets voor alle medewerkers. Aanpak ziekteverzuim volgens plan. Opstellen procedureboek. Actief wachtlijst beheer. Kennis van cliëntdossier verbeteren, traject voortgang bewaken. Overmatige verlofuren op laten nemen. Maandelijks resultaten monitoren. Trainingsplan opstellen. 3.3 Groenvoorziening Richting Groen is de afdeling waarbinnen onze gemeenten de uitvoering van de werkzaamheden voor het openbaar groen onderbrengen. De werkzaamheden bieden passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sluiten aan op de ingezette beweging van binnen naar buiten. De combinatie van deze twee punten maakt de samenwerking met gemeenten tot een ideale match. Op termijn kunnen gemeenten meer werkzaamheden op het gebied van de openbare ruimte onderbrengen bij WAVA /!GO. De afdeling groenvoorziening groeit in 2009 als het uitvoeringsbedrijf van onze zes gemeenten gestaag verder. De omzet groeit met 13% naar 3.5 miljoen. De samenwerking vindt plaats op basis van volledige transparantie over de te leveren prestatie en de daarvoor geldende tarieven. De afdeling zal in 2009 aan 250 mensen werk bieden. Organisatie De toename van de hoeveelheid werk en het voldoen aan de opdracht mensontwikkeling betekenen een aanpassing van de organisatie. In de loop van 2009 zal een derde rayonmanager het team komen versterken en een herinrichting van de rayons plaatsvinden. Het aantal uitvoerders en voormannen zal, in relatie met de toename van de hoeveelheid werk, uitgebreid worden. In de nieuwe structuur voor mensontwikkeling zullen uitvoerders zich naast hun verantwoordelijkheid voor productie ook gaan focussen op het observeren van medewerkers en het signaleren van hun ontwikkeling. Om mensontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijfseconomische aspect te kunnen volgen, zullen in 2009 betrouwbare en tijdige rapportages beschikbaar komen. 12

13 Mensen Circa 50 medewerkers zullen in de afdeling groenvoorziening instromen. De uitbreiding zal op alle niveaus plaatsvinden en met een mix van medewerkers met verschillende regelingen. Het instroomproces zal volgens een plan verlopen en door werkleiding en consulenten zorgvuldig worden begeleid. Door voldoende inzet van opleiding en training beschikt iedere nieuwe medewerker in het groen zo snel mogelijk over de basiskennis en technieken. Relatie gemeenten Als het uitvoeringsbedrijf van gemeenten gaan wij de mogelijkheden bespreken om een groter en breder pakket van de werkzaamheden in de openbare ruimte uit te gaan voeren. In ons streven naar betrouwbare langdurige relaties stellen wij gemeenten onze vaktechnische en juridische kennis en kunde ter beschikking om contractuele zaken helder en volgens de geldende regelgeving vast te leggen. Het relatiebeheer groen met gemeenten brengen we in kaart en wordt ingebracht in het integrale relatiebeheer gemeenten!go. Acties 2009 Herschikking van rayons en leidinggevenden. Leidinggevenden trainen in het kader van mensontwikkeling. Implementeren van instroom en training van 50 nieuwe medewerkers. i.s.m. de afdeling mensontwikkeling en de afdeling industrie volgens plan. Kennis en kunde inbrengen in relatiebeheer gemeenten!go. 3.4 Industrie (Loonopdrachten en groepsdetacheringen) Richting De koers van binnen naar buiten betekent voor de afdeling industrie, dat in 2009 minimaal 25 medewerkers zullen uitstromen. De uitstroom vindt plaats naar de afdeling groenvoorziening of naar een plek buiten ons bedrijf. Het betreft hier zowel Sw als reguliere medewerkers. Deze verschuiving heeft consequenties voor de organisatie, de medewerkers en voor de opdrachten die we aannemen. De afdeling zal blijvend een plaats bieden aan mensen die werkelijk een beschutte werplek en veel begeleiding nodig hebben. De omzet krimpt op begrotingsniveau met 35% naar 1.8 miljoen. 13

14 Organisatie Intern vindt een herschikking plaats van ruimten en werkzaamheden. Twee bedrijfshallen en de voormalige metaalafdeling, totaal 1200 m, komen vrij voor verhuur. Het onderdeel metaal wordt opgeheven en voor de afwerking bij loonwerk ondergebracht. De aansturing van het productieproces zal met minder leidinggevenden plaats vinden. De uitstroom van medewerkers heeft invloed op het aantal vervoersbewegingen. 14

15 Mensen Doelgroepmedewerkers. Consulenten en werkleiding gaan gesprekken aan met medewerkers die geschikt zijn om door te stromen. Het perspectief voor de toekomst wordt besproken. De focus ligt op uitstroom naar de groenvoorziening. De overgang naar een andere werkomgeving zal onder zorgvuldige begeleiding plaatsvinden. Voor de medewerkers die bij de afdeling industrie blijven, zal een herverdeling van werkzaamheden worden gemaakt. Afhankelijk van de geschiktheid zullen mensen worden ingezet op plekken waar zij het best tot hun recht komen. Regulieren In samenspraak met boventallige reguliere productie - en leidinggevende medewerkers zetten we trajecten in om bij andere afdelingen of buiten ons bedrijf passende werkplekken te vinden. Gelet op onze missie ligt het accent voor leidinggevenden die intern van werkplek veranderen op begeleiding in plaats van productie. De rol van de meewerkende voorman zal hierdoor ook veranderen. Opdrachten Als gevolg van de verschuiving, nemen de inzetbaarheid en de flexibiliteit af. Sommige opdrachten zullen we niet meer kunnen uitvoeren of op een andere manier moeten gaan uitvoeren. De veranderingen zullen wij in goed overleg met onze bestaande opdrachtgevers bespreken en samen naar oplossingen komen. Bij het benaderen van potentiële opdrachtgevers en bij het aannemen van opdrachten zijn de geschiktheid van het werk meer leidend dan de positieve bijdrage aan het financiële resultaat. Acties Uitstroom realiseren van minimaal 25 medewerkers. Herschikken van ruimten en werkzaamheden. Restant metaal onderbrengen bij loonwerk. Leidinggevenden trainen in het kader van mensontwikkeling. Opdrachten selecteren op doelmatigheid. Reduceren van vervoersbewegingen. Maandelijks monitoren van projectresultaten. 15

16 3.5 Expertisecentrum (work first en re-integratie trajecten) Richting De afdeling zal zich in 2009 verder ontwikkelen als een ondersteunende kennisafdeling voor de anderen afdelingen. De expertise op gebied van personeelszaken, opleidingen, arbeidsdiagnostiek, ESF-subsidie, reïntegratieactiviteiten en dergelijke zal verder worden ontwikkeld en voor de consulenten en werkleiders toegankelijk worden gemaakt. Ook de ontwikkeling van de personeelsadministratie met de opschoning en herinrichting van IW3 zal bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van het mensontwikkelbedrijf. Organisatie Doordat de werkprocessen op gebied van intake, diagnose en plaatsing voor de hele organisatie eenduidig worden ingericht en met name consulenten hierin meer leidend zullen worden zal de rol en betekenis van het huidige praktijkcentrum veranderen. Het praktijkcentrum nieuwe stijl zal slechts voor die groepen medewerkers werkzaam zijn die in een activeringstraject zitten (de zogeheten nietkunners en/of niet-willers). Samen met de afdeling industrie en groen zal dit in 2009 verder vorm en inhoud worden gegeven. De arbeidsdeskundigen als experts en de jobcoaches zullen meer op locatie hun werkzaamheden verrichten en de consulenten en werkleiders opleiden en ondersteunen. Doelstellingen Work first verder ontwikkelen en uitrollen Het traject work first voor de gemeente zal verder worden ontwikkeld. De activiteiten die door de organisatie worden verricht worden meer gestroomlijnd en vastgelegd en de rapportages worden verbeterd op basis van het vastleggen van de trajecten in Axapta (het bedrijfsinformatiesysteem) en IW3 (het personeelsinformatiesysteem). De wijze waarop work first voor de gemeente Oosterhout wordt uitgevoerd wordt onder de aandacht gebracht van de overige deelnemende gemeenten. Getracht zal worden om de re-integratieactiviteiten voor de deelnemende gemeenten zo vergelijkbaar mogelijk te laten zijn, hoewel elke gemeente op zich vrij is in zijn eigen keuze. Trajecten aanbieden voor het UWV Gezien de landelijke ontwikkelingen zullen in samenspraak en overleg met onze deelnemende gemeenten, nadrukkelijk activiteiten worden aangeboden voor het UWV. Met name op gebied van Wajong en IRO willen wij nadrukkelijker bij het UWV in beeld komen. 16

17 Verbeteren personeelsadministratie en werkprocessen Nu in 2008 op gebied van personeelsbeleid een aantal stappen zijn gezet, dient in 2009 nadrukkelijker aandacht te worden besteed aan het goed inrichten en vastleggen van diverse werkprocessen. Het vastleggen in Gopro en het herinrichten van IW3 moeten verder bijdragen aan het werk van consulenten en werkleiders. Personeelsinstrumenten op gebied van loonwaarde en competenties ontwikkelen Er zijn landelijke ontwikkelingen om medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te waarderen op loonwaarde. Ook in het rapport van de commissie De Vries wordt hier aandacht aan besteed. Er zijn momenteel verschillende initiatieven terzake in ontwikkeling en Cedris is als moederorganisatie bezig om hierin nader standpunten te bepalen. Ook wij willen dat onze mensen betaald worden naar wat ze waard zijn, ofwel dat wij detacheringsvergoedingen krijgen voor wat onze mensen waard zijn. Een geobjectiveerde vorm van loonwaarde-meting zou hierbij behulpzaam zijn voor alle betrokkenen. In 2008 hebben wij zelf geëxperimenteerd met een eenvoudig model gebaseerd op de competenties van basale werknemersvaardigheden. Naast het actief volgen van de landelijke ontwikkelingen zullen wij zelf ook actief dit instrument verder ontwikkelen. Verbeteren opleidingsprogramma en subsidieaanvragen De opleidingscatalogus zal in 2009 worden herzien. Ook zal een werkproces worden ontwikkeld om te komen tot de aanvraag en besluitvorming over opleidingen, zodat consulenten weten wat ze kunnen en mogen doen. Voor de werkleiders en consulenten zal opleiding die in 2008 is gestart opnieuw vorm en inhoud worden gegeven, zodat beter wordt aangesloten bij de leerbehoefte. Ook de relaties met onderwijsinstellingen zullen opnieuw worden gelegd, waarbij mogelijke kansen om het mensontwikkelbedrijf ook breder in te zetten worden verkend. Tenslotte zal opnieuw een ESF-aanvraag worden gedaan voor de diverse opleidingsactiviteiten die worden ontplooid. Contractbeheer De diverse contracten voor re-integratieactiviteiten zullen in 2009 duidelijk worden beheerd. Enerzijds om de transparantie in- en extern te bevorderen, maar ook om duidelijke instructies te kunnen geven aan experts, consulenten en werkmakelaars over wat wel en niet in de contracten is opgenomen. 17

18 4. WAT MAG HET KOSTEN IN 2009? Begroting WAVA /!Go B.V. BEGROTING 2009 Begroting 2009 (1e wijziging) geconsolideerd Geconsolideerd Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Netto omzet Schoonmaak Netto Omzet Overig Totaal netto Omzet Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Afschrijving Vaste Activa ( IVA en MVA) Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Lease Leasekosten bedrijfsmiddelen groen Leasekosten personenauto's Leasekosten vervoer Vervoer door derden ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage Totaal gemeentelijke bijdrage Totaal bedrijfsresultaat

19 4.1 Toelichting op de 1 e wijziging op de begroting 2009 Inleiding Sinds het moment van het aanbieden van de begroting 2009 / meerjarenperspectief heeft de Gemeenschappelijke Regeling WAVA /!GO getracht de cijfers te valideren en verder te onderbouwen met nieuwe gegevens en feiten. Bijgaande wijziging is het resultaat van deze actie. Hieronder worden de in onze ogen relevante verschillen besproken en toegelicht. Totaal bedrijfsresultaat Het resultaat van alle wijzigingen is verwaarloosbaar en is enerzijds het gevolg van afrondingen op duizendtallen, anderzijds de resultaten van de besproken verschillen. Netto subsidie Wsw De netto subsidie Wsw stijgt ten opzichte van de eerdere aannames. Dit is het gevolg van het inmiddels bekend geworden subsidiebedrag per eenheid en wordt verder veroorzaakt door een geringe stijging in het aantal plaatsingen bij WAVA /!GO. Dit laatste is het gevolg van het vrijvallen van taakstelling als gevolg van onder meer pensionering van geïndiceerden die bij andere schappen in dienst waren. Netto subsidie overig Netto subsidie overig stijgt als gevolg van een verschuiving van netto omzet expertisecentrum naar deze post. Netto omzet groenvoorziening De netto omzet is naar beneden bijgesteld omdat geen rekening was gehouden met 10% directe kosten. Netto omzet mensontwikkeling Netto Omzet Mensontwikkeling kon naar boven worden bijgesteld op basis van een nauwkeuriger berekening gebaseerd op beschikbare uren maal gemiddeld realiseerbaar tarief voor Het gevolg is een geringe aanpassing naar boven. Netto omzet industrie De opbrengsten voor loonwerk en industriële detacheringen is intern nader onderbouwd en vervolgens afgerond. Netto omzet expertisecentrum Zie ook netto subsidie overig, naast de verschuiving is de te verwachten omzet nu berekend op basis van een gedetailleerd model gebaseerd op de ervaringen en verhoudingscijfers van het lopende jaar. Daarnaast zijn nu per product duidelijke aannames beschikbaar welke de omzet begroting onderbouwen. 19

20 Arbeidskosten Wsw Om dezelfde redenen als bij de netto subsidie Wsw stijgen hier de kosten. Zoals we dit jaar kunnen waarnemen komen de ontvangen subsidie en de arbeidskosten WSW dichter bij elkaar te liggen. Arbeidskosten wf Deze kosten worden op basis van de ervaringen lager ingeschat. De reden hiervoor is dat bij de eerste raming deze kosten nog voor het volledige jaar werden meegenomen. In de huidige berekening wordt, op basis van ervaringscijfers rekening gehouden met onder meer een gemiddeld aantal plaatsingen. Bij een plaatsing vervalt immers de loonbetaling. Arbeidskosten overig De overige arbeidskosten dalen ten opzichte van 2008 door het verminderen van het aantal reguliere functies. Er wordt echter rekening gehouden met een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Deze stijging zal het gevolg zijn van de voorgenomen inschaling van het personeel in functieschalen binnen een aan de gemeentelijke organisatie gerelateerd loongebouw. Doordat bij die inschaling bij niet passendheid altijd gekeken zal moeten worden naar de eersthogere periodiek zal een stijging plaatsvinden. Bovendien wordt met deze operatie ook een vorm van prijscompensatie geïntroduceerd. Overige kosten personeelszaken De post personeelszaken is samengevoegd met overige kosten personeelszaken 20

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie