Inhoudsopgave. Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix... 3t/m7 Organogram...8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix... 3t/m7 Organogram...8"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix...3t/m7 Organogram...8 Opzet&Methode...9 Inkoopproces...9 Productieproces...10t/m16 Verkoopproces...17 Begrotingen...21 Investeringsbegroting...21t/m23 Financieringsbegroting...24 Openingballans...26 Solvabiliteit&Nettowerkkapitaal...27 Omzetbegroting...28 Exploitatiebegroting...29 Breakevenanalyse...31 Conclusie...32 Bijlage 2

3 3 Inleiding VitaminWear Vitaminweariseenkledinglabeldieinspeeltopeenbepaaldelevensstijl; namelijkeenhectischelevensstijlvaneenwerkendevrouwuitde middenklasse.dezecollectiestaatvoorgemakensnelheid,jekanhetop elkmomentbijelkegelegenheiddragen.hetiszowelmodieusals comfortabel.decomfortabelheidkomtdoordatereenfinishingvanaloë Veraisgebruikt,ditmaaktdekledingzachtengoedvoordehuid. MarketingMix:Product DekledinglijnVitaminwearisgebaseerdophetfrisdrankenmerkSourcy Vitaminwater.Wijwillenhetgemakkelijkeenhetsnelletoepassenop Vitaminwear.Ditgaanwijdoendoorkledingteproducerendiebijelke gelegenheidgedragenkanworden.zokanonzekledinggedragenworden naarhetkantoormetnetteschoeneneronder,maarishetookperfect vooreenfeestje,wanneermenerhakkenonderdraagt. Onsproductkenmerktzichdoordekleurendiewijopallerleimanieren gaangebruiken.deeerstecollectiezalvoornamelijkbestaanuitde kleurenvande6vitaminwaterflesjes,maarerzullenookpasteltinten wordengebruikt,omdatditmooiaansluitbijdemodetrendsvannu.deze pasteltintenzullenuiteraardafgezwakte,maartochherkenbarekleuren voorvitaminwaterzijn. Metonsproductwillenwijinspelenopdetrendsvandatmomenten daarbijaltijdeensterk,maarvariërendkleurenpallethouden. Ditproductrichtzichvoornamelijkopjongevrouwen(ongeveervan21 tot35jaaroud)meteenhectisch,maarleukleven. Vitaminwearisduseenkleurigekledinglijnvoordejongvolwassenevrouw enisopelkmomentvandedagdraagbaar. Thema s Nietiederecollectieheefteenanderthema.Onzecollectiesspeleninop detrendsdieeropdatmomentzijn.hierbijgebruikenwijconstantkleur. Dezekomeniederseizoenterug,maartelkensinanderevariatiesof soorten.zijkunnenbijvoorbeelddeenekeerdonkerzijn,endeandere keerlicht/pastel. Maatvoering Confectiematen:34t/m42. Inchmaten:maat26t/m34. Lengtematen:32en34. Stoffen Wijwilleneenmixtussensynthetischeennatuurlijkeproducten.Wij willenonsvooralrichtenopstoffenzoalsbamboe,hennepenbrandnetel. Omhetkostenplaatjetedrukken,combinerenwijdezehoogwaardige stoffenmetgoedkoperestoffen,zoalsviscoseenpolyester.tochgaanwe ookeenbeetjesynthetischestoffengebruiken.ditpastnamelijkerggoed bijonzelook.hierbijkunjebijvoorbeelddenkenaaneenplasticsoort coating.allekledingkrijgteenaloëverafinishing,ditisgezondvoorde huid,enmaaktdestofzachtencomfortabel. Garantie Wegaranderendeklantendatonzekledingduurzaamengoedis.Hetkan vaakgewassenworden,zondertebeschadigen.mochtditwelgebeuren, danmagdeklantaltijdterugkomenmeteenklacht.dewerknemersvan dewinkelbepalenofdeklachtvergoedmagwordenofniet. Aantalkledingstukkenpercollectie Demeestekledingstukkenzijntrendgebonden.Zewisseleniederseizoen, alleendebasicskerenelkseizoenterug.deaantallenzijngebaseerdop despring/summer2012collectie.

4 Basic:wordtlaternogopgedeeldinbasicenfashionbasic,afhankelijkvan dekleurwaarinhetverkochtwordt Blazers1basic1trenditem shorts2basic,2trenditem langebroeken1basic,1item tops(ookhemdjes)4basic,4trend Blouse1basic,2item t shirts2basic tuniek1basic,1item jasjes1basic,2trend jumpsuit1basic,1trend rokjes2basic3trend jurk2basic,3item Topbottomratio 11bottoms/20tops=11:20x100=55%=voorelkebottomzijnerca. tweetops Collectiebreedte:11soortenkledingstukken Collectiediepte:38kledingstukken Drops Wijgaangebruikmakenvan4dropsperseizoen. Ditbetekentdatwenietinéénkeerdehelecollectiebinnenkrijgen,maar iederekeereenkleinbeetje.hierdoorblijftdekledingexclusief,en komenklantenregelmatigterugomdenieuwecollectietebekijken. Perdropkomenerongeveer10kledingstukkenbinnen. Assortiment Wijwillenonsvooralgaanrichtenopkleding.Verderhebbenwijgeen accessoiresvanonseigenmerk.welmakenwijveelgebruikvan gastmerken.wijnodigenanderemerkenuitomhunschoenente verkopeninonzewinkel.ditmerkzalveranderenpercollectie;wijkiezen hetschoenenmerkwathetbestebijonzehuidigecollectiepastenbijde waardenvanonsmerk. Ditpasterggoedbijonze totalelook.onzeklantenkunnendushun volledigeoutfitinonzewinkelkopen. Gebruikvanonslogo Hetlogostaatnietgrootopdekleding.Wijwillenhetgraagsubtiel houden. Derondjesvanhetlogogaanwijopdekledinggebruikenomonsmerk zichtbaartemaken.opiederkledingstukstaateenrondjeinéénvande collectiekleuren.hetrondjebevindtzichophethoekjevandekontzakop eenbroek,ofopdemouwofzijnaadvaneentop. Wezijndusherkenbaaraandegekleurderondjes. InwelkmarktsegmentzalVitaminwearvallen? Marketingmix:prijs Prijspositionering WijwillenVitaminwearplaatseninhetmiddensegment.Wijhebbenvoor ditsegmentgekozen,omdatdithetbesteaansluitbijdedoelgroep. Ookkrijgtdeklantveelvoorhungeld,omdatalonzekledingstukkenmet elkaartecombinerenzijnendeklanthoeftdusnietvooriedere gelegenheidanderekledingtekopen. Marketdownpricing Wijvindenkwaliteitendetailsergbelangrijk,maarvindenhetook belangrijkdatwijgoednaardeconsumentkijken.wijmoetenkijkennaar watdeconsumentuitwilgeven.wijkijkendusnaardeprijsdiezij hiervoorwillenbetalen,hieroppassenwijonzeinkoop enverkoopprijzen aan. 4

5 5 Begin eindprijs Degoedkoopsteproductenzijndebasicproducten,zoalshemdjes.Deze zullenongeveer 35, gaankosten. Dejassenzijnhetduurste,dezegaanongeveerrondde 199,95kosten. Marge Onzemargeis2,4omdatwijrechtstreeksvanafdefabriekonze productenkantenklaarinkopen.alsdemargelagerzouzijn,danzouden wetegoedkoopzijn.ditkomtdoordatonzeinkoopalerggoedkoopis. Ookpastditmargehetbestebijonssegment(hetmiddensegment). Wekunnenvooreenhogeremargekiezen,maardanlopenwehetrisico ombuitenhetmiddensegmenttevallen. Eenhogereofeenlageremargezoudusdeverkeerdedoelgroep aantrekken. WelketrendszullenterugtezienzijnindecollectievanVitaminwear? Externeanalyse:trends Hetwordteenjonge,hippeenfrissecollectiewaarinkleureenbelangrijke rolspeelt.indecollectiewillenwezoweldetrendvanfellekleuren (colourblocking)gebruiken,alszachte nude en pastel kleuren. Dezekleurenzijnookterugtezienindekleurenvandeverschillende smakenvansourcyvitaminwater. Gemak&Snelheid. Welevenineenmaatschappijwaarelkesecondeereigenlijkeentjeteveel is,wehebbenconstanthaast.wieheefternogtijdomzichvoorelke gelegenheidandersaantekleden?metonzekledinglijnhoeftditookniet, jekunthetnamelijkbijelkegelegenheidaan.omdatwevooronze collectiecomfortabelestoffengebruikeneneengoedepasvormzitonze kledingooknogeenslekker. Hetleukeaandecollectieisookdatallesmetelkaartecombinerenis. Gemakkelijkdus.Jehoeftnietmeernadedenkenwatgoedbijelkaar past. Waarvoorjegeld. Aangezienweonsnogsteedsineeneconomischecrisisbevindenwillen wegraagzoveelmogelijkvóórmindergeld.onzekledingwordtvan duurzaammateriaalgemaaktwatnietslijtennietuitrekt.ookzorgende stevigestoffenervoordatdepasvormerooknietuitgewassenwordt, wanneerhetisdewasmachineisgeweest. WaaromzoudenconsumentenVitaminwearkopen/dragen? Externeanalyse:motivatie Dezekledinglijnisergmodernenjeherkenterdehedendaagsetrendsin terug.tochisditnieteenkledingmerkdatzichelkeweekvernieuwd. Hetiseenkledingmerkwaarbijdeconsumentweetwatzekan verwachten,maartochsomsverrastkanwordendoorbepaaldedetailsof dessins.hetmerklaatzichduswelinspirerendoordemodewereldende bijkomendetrends,maarlaatzichnietverplichtenomdezetrendsoverte nemen. DekledinglijnvanSourcyVitaminwateriseenfrissecollectiediede vrouwelijkheidbenadrukt.onzekledingispassendbijelkfiguuren benadruktdepositievepuntenvanhetvrouwelijkfiguur. Welkeonvervuldebehoeftesindekledingbrancheziejeterugbij Vitaminwear? Externeanalyse:onvervuldebehoeftes Opditmomentiserzoveelaanbodinkledingenishetlastigomnogeen onvervuldebehoeftetevinden.tochwillenwijmetvitaminwearons onderscheidenvandeconcurrentendoorkledingtemakendievoorelke gelegenheidgeschiktisenvoorgemakzorgt. WaarkunjeVitaminwearkopen? Marketingmix:plaats,productieendistributie

6 6 Distributie Naastdeverkoopaanwinkelshebbenwijookgekozenvoorhetshop inshopconcept,omdatvitaminweareennieuwmerkisenstartmeteen kleinecollectie.dezezijnnietheelopenenhebbeneigenpaskamers, waardoorerweleenfijneenintiemesfeerontstaat. Alsjeinonzeshopinshopbinnenkomt,danmoetonsconceptmeteen duidelijkzijn.mensenmoetenherkennendatditvitaminwearis.ook krijgenwijhiermeebekendheidbijhetlangslopendepubliek.wewillen heteersteseizoenstartenmet4shop shops,omditlateruittebreiden totmeermochtheteensucceszijn. DewinkelswaarVitaminwearverkochtgaatworden,zijnwinkelsdiezich inhetcentrumvandegrotestedeninnederlandbevinden. Voorbeeldvaneenshopinshop hoewijhem vooronszien.eeneigenwinkeltje dietochheel openisvoorlangslopendpubliek. Winkelniveau WijzittenongeveerophetniveauvanMenatWork.Redelijkprijzige merken,maarwelvooriedereentoegankelijk. Productie(eisendieweaandefabrikantstellen) Wijvindenhetbelangrijkdatdefabrikantduurzaamenmilieuvriendelijk produceert.ookmoethijsnelkunnenproducerenenleveren,omdatwij veeldropsperseizoenhebben.daarnaastishetergbelangrijkdathij goedekwaliteitlevertennietaankinderarbeiddoet. WatworddehuisstijlvanVitaminwear? AlsfontgebruikenwijTiogaBold(vanMonotypeImagingTioga). Tasjes Vitaminwearisduurzameproductiemethodennieteenmerkwaarde maartochproberenweditinonsassortimentteverwerken.zoals bijvoorbeeldinonze'plastictassen'. Onzetassenwordennamelijkgemaaktvan'Bioplastic'.Bioplastic,ookwel greenplastic,isplasticgemaaktvannatuurlijkeproductenzoalszetmeel, gewonnenuitmaïs.hetvoordeelvandezetassenisdatzeheelstevigzijn enzedusvaakgebruiktworden,maarnogbeterisdatdetassen composteerbaarzijn.watbetekenddatjedezetassengewooninjetuin kaningravenenhetisnogvruchtbaarvoorjegrondook!dezetassen wordengeproduceerddoormater Bienkunnenmetmaximaal8kleuren bedruktworden. Wijwillenonzetassenindrieverschillendekleurenlatenproduceren,elke kleurhoortbijeenbepaaldeafmeting.dezefellekleurenpassenperfect bijonzecollectieentrekkenmeteendeaandachtvananderenopstraat. Ookwillenwijonzeklantenstimulerenomhuntasjetehergebruikenen meetenemenalszenieuweaankopenbijvitaminwearkomendoen. HoewordVitaminwearopdemarktgeïntroduceerd? Marketingmix:promotie Dezekledingcollectieishelemaalnieuwendaaromishetbelangrijkdat heteerstnaamsbekendheidkrijgt.hetisbelangrijkdathetmerkduidelijk zichtbaarisvoordeklantenindewinkelwatbetekentdathetlogoende flesjesvitaminwateropveelplekkentezienzijn. Tijdensdeopeningvandeshop in shopswordtereenmodeshow gegevenindatpandzelf.iedereenishierbijwelkomendaarvoorzaldan ookveelpromotiemateriaalwordenuitgedeeld.decatwalklooptdeelsin deshop in shopendeelsdaarbuiteninhetoverigewinkelgedeelte.

7 7 Daarnaastwordthetmoedermerk(Vitaminwater)gebruiktbijde promotievandezekledinglijn.mensenwordendoorhetflesjevan Vitaminwatergeattendeerdophunnieuwekledinglijn. Omdatweeenjonge,hippedoelgroepwillenaansprekenzullenweook gebruikmakenvansocialemedia.eenfacebookeneentwitteraccount zalwordenaangemaakt,zodatklantenvitaminwearkunnenvolgen,opde hoogteblijvenenzonuendanmetbepaaldeactiesmeekunnendoen. OokishetbelangrijkdatVitaminwearinhetnieuwskomt.Ditgaanwij bereikendoorbekendenederlanderstebenaderendiebijonzedoelgroep passen. Entotslotadverterenwijintijdschriften,zoalsdeGrazia. Wijwillendanéénpaginaspread.Deadvertentiesbestaanuitvrolijkeen blijevrouwendieposereninonzekleding.ookmoetdemerknaamer goedopstaan. Graziaishetperfectetijdschriftvooronzedoelgroep. EenadvertentieinGraziakost 3000.Dittijdschriftverschijntiedereweek eniederemaandkrijgenwijeennieuwedropping,dushebbenwijéén maandomonzenieuwecollectietepromoten.iederemaandhebbenwij duseennieuweadvertentieindegrazia,waarindenieuwekledingtezien is. Alsleukeactiewillenwijdeeerste100klantenbijeennieuwgeopend filiaal 10kortingophunaankoopgeven.Opdedagvandeopeningdelen wijookaaniedereklanteenflesjevitaminwateruit.enopalleandere dagendiezullenvolgenkrijgenklantenvanafeenbestedingvan 250, eenflesjevitaminwatercadeau. WatvoorpersoneelpastbijVitaminwear? Ookalwordtonsmerkalleenverkochtinshop in shopfilialenzullenwij tochonseigenpersoneelmoetenaannemen.wijwillendater voornamelijkvrouwelijkpersoneelrondloopt.ditomdatdemeeste vrouwenhetfijnervindenomgeholpentewordendooreenandere vrouw. Detaakvandezevrouwelijkemedewerkerzouzijn:hetbegeleidenvande klantvanbegintoteind.demedewerkstervraagtdusofzedeklantkan helpenenofzenaarietsspeciaalsopzoekis.ookwordterhulp aangebodenbijhetpassenvandekleding(kledingadvies,ofvragenover anderematen)enzalzeanderekledingvanonsmerkerbijpakkenom aandeklanttelatenzien(zodatereenheleoutfitgevormdkanworden). Hetbelangrijkeaanonspersoneelisdathetnunietstopt,maardat diezelfdemedewerkerdanmeelooptnaardekassaenhaardaar 'overdraagt'aaneenanderpersoneelslid.ditpersoneelslidzaldande artikelenafrekenen. Hetdoelvandezebegeleidingisdatdeklantzichspeciaalvoeltende medewerkstergelijkhelesetskansamenstellenenkanaangevenhoe allesgematchtkanworden.hierdoorzalhetgemakvanthuiskleding uitzoekenvergrootwordenengaatermindertijdverlorenaanhet samenstellenvaneenoutfit.ookvindenwijhetbelangrijkdatonze werknemerscreatief,innovatiefensociaalzijnmeteensterkedriveen passievoormode.

8 Organogram: Verkoop&ProductieManager (DGA) StoffenAgenten Boekhouder VerkoopManager LogistiekManager LabelManager Stylistes Shop in Shop Managers Shop in Shop verkoopmedewerkers 8

9 Opzet&Methode Inkoopproces DeinkooplatenwedoendoortextielagentendiezijnaangeslotenbijdeNVKTderedenhiervoorisomdatdezeprecieswetenwaarjewathetbestekunt inkopen.voordatweeenpartijstoffenbestellenlatenweeerstdeagentonsvandiversestoffenleverancierseenstofstaalopsturennaaronsomzode kwaliteittecontroleren.debestestofwordtuitgekozenenvandezebestellenwehetaantalstofwatwenodighebben.alsdezebestellingklaaris controlerenwehetnogeenkeer.destoffenleverancierstuurtonseenproductiestaalenwecontrolerenookdezeopdekwaliteit.nadezegoedkeuring wordtdestofverstuurdnaardeplaatsvanproductie. Doordeliberaliseringvanhetinternationalehandelsverkeerisdeinvoervantextieluitlagelonenlandenmakkelijkergeworden.Destoffenenfournituren kopenwedanookinpakistaninonzeagentheeftdaargoedestoffenenfourniturenleveranciersheeftgevondenmeteenrelatieflageprijs.ookbied Pakistaneensnellelevertijd.DeherkomstvandestoffenenfourniturenisdusPakistan.VanherkomstvanaccessoiresisPortugalhierhebbenweeen producentgevondendieaccessoiresproduceertdatgoedbijonslabelpast.hetgaathieromeenkleinaantalendaarommaakthetalshetgaatomkosten nietuitomdathetvervoerenvanzonkleinaantalookeenhoopkostenmetzichmeebrengtinvergelijkingwatjeervoorkrijgthoudenwehethierdus binneneuropa. DeStoffenenfourniturenwordenvanuitPakistanperbootnaarIndiavervoerd.DitisgoedkoopenomdatIndiavanuitPakistangoedtebereikenisoverzee hebbenwevoordezemaniervanvervoerengekozen. Leveringsvoorwaardenenbetalingsvoorwaarden Destoffenwordenbinnen4wekennabestellinggeleverd.Delevertijdmagmaximaaltweewekenvertraagdzijndandeafgesprokenex fabriekdata.ditis bevestigddoordeorderconfirmatie.alsditvoorkomtisvaaktelaatvoordeafnemerenmoederdegoederenopeenanderemaniervervoerdwordenom detijdintehalen;bijvoorbeeldlatenvliegen,detransportkostenzijndanvoordeleverancier.alsdestoffenlangerdantweewekenvertraagdzijnmagdeze volgensdewetgeweigerdworden. Debetalingmoetenbinnen30dagennafactuurdatumwordenvoldaan. 9

10 Productieproces Waarenwaaromdaarwordtdemonsterproductieenproductiegemaakt? DeproductieenmonsterproductievindplaatsinIndia.Wemakendezeindezelfdefabriekomdatditdubbelwerk,tijdengeldbespaard.Desterkekanten vandeindiasetextielindustriezijngelegenineengediversifieerdeproductie,debeschikbaarheidvangrondstoffen,eenerglageimportintensiteit,een uitgebreidaanbodvangoedkoopgeschooldeenongeschooldepersoneel,flexibeleproductiesystemeneneengroteexpanderendethuismarkt.negatieve puntenzijnechterhettechnologischverouderdemachinepark,delagearbeidsproductiviteit,eenongunstigbelastingklimaat,verouderderegelgevingen hogeenergiekosten.veelwerkwordtnoghandmatigverricht.de'powerloom' sectorheefteenomvangvanongeveer1,5miljoeneenheden. VooralbijdeexportvankledingisIndiazeersuccesvol.OmdatdeIndiasetextielsectorsterkexportgeoriënteerdis(eenderdevandetotaleproductieis voordeexportbestemd),zijnderesultatensterkafhankelijkvandeontwikkelingenopdewereldmarkt.sindsnovember2000volgtdeindiaseregeringde 'NationalTextilePolicy'(http://texmin.nic.in/policy_2000.htm).DeIndiaseregeringstreefternaar,omdirectebuitenlandseinvesteringenindetextielsector aantemoedigen.daaromisdekledingsectornietlangervoorbehoudenaanhetmidden enkleinbedrijf,watondermeerbetekentdatdebovengrensvan 24procentaandirectebuitenlandseinvesteringennietmeervoordezesectorgeldt. Eisenproducent Deproducentmoetvoldoenaaneenaantaleisen.Diezaliknuevenopeenrijtjezetten: Werkenvolgensdemilieunormen. Kinderarbeidvrij GoedeCommunicatiemogelijk Goedereferenties Inschrijvingsgarantieenuitvoeringsgarantie Garantievanvoorschotteruggave 10

11 Offertevergelijking Voordeoffertevergelijkinggebruikenwe Dress1 omdatdezeinhetmiddenzitalshetgaatomprijsbinnenonzecollectie.zohebbenweeengoedbeeld waardegemiddeldeprijslicht. Customerservicebeleid Customerserviceisdedienstverleningaanklantenvoor,tijdensennaaankoop.Dedienstvandeklantiseenreeksactiviteitendiewordenontworpenom hetniveauvanklantentevredenheidteverbeteren,datwilzeggenhetgevoeldateenproductofdienstisvolgensdeklantenverwachting.wijscheiden klantenvanelkaar,omdateendeskundigeklantminderpre aankoopdienstzoukunnenvereisendaneenbeginner.inveelgevallenisdeklantendienst belangrijkeralsdeaankoopopde dienst integenstellingtoteen product betrekkingheeft. Omdatweelkemaandmeteenwisselendecollectiekomenhebbenwemaareenbeperktevoorraad.Weproducerenaandehandvanwaterwordt afgenomenendaneenkleinaantalextra.devoorraadbestaatdusuiteenkleinaantalextrageproduceerdestuksengeannuleerdeartikelen. Leveringsbetrouwbaarheid Wevindenhetergbelangrijkdatonzeproductengoedbijonzeafnemersaankomen,optijdleverenisdanookeenmust.Wezoekendanooknauwkeurig eenleverancierdieaanalonzeeisenvoldoet.ookvindenwehetbelangrijkdatonzeartikelengoedenverzorgdverpaktworden.zodatdekledingzonder beschadigingenaankomtbijdeklant.indiendittochmisgaatkunnendeklantenopaltijdbellenenlossenweditmeteenop.omdatwehetbelangrijk vindendatonzeklantentevredenzijnenoponskunnenvertrouwen. Leveranciersselectie Deleverancierselectiekaninvierverschillendepuntenwordenopgedeeld: Waarligtdefocusvanhetproduct? HoeverlooptdeLevenscyclusvanhetproduct? Informatieoverdeleveranciers Materiaalmanagement 11

12 Punt1:Waarligtdefocusvanhetproduct? Hetisbelangrijkomvasttestellenwathetkwaliteitniveauvanhetproductmoetzijn.Hoeveelproductenwordenervaneenbepaaldartikelgeproduceerd eninwelkematen?bijonsisdedrijfveerinnovatieenflexibiliteit,devoorspelbaarheidvanhetaantalverkopenisgemiddeld.hetproductligttussenpush enpullin.deproductiekennisiswaardetoevoegend.deseriesdieweproducerenzijngroot,netzoalshetafnamegebied. Punt2:HoeverlooptdeLevenscyclusvanhetproduct? Introductie,Hetproductwordtgeïntroduceerdopdemarkt.Hetproductheeftnoggeenerkenning.Deomzetislaagenvertoonteenlangzame groei. Groei,Doormiddelvanreclameenalgemeneerkenning.Mondopmondreclame.SnelleGroeivandeomzet. Rijpheid,Desnellegroeiisvergaan,gedeeltelijkomdatdeconcurrentiepotentiëlewinstenziet.Zijzullenvergelijkendeproductenopdemarkt brengen. Daling,Indezesituatiezaldeverkoopdalenendedirectiezalhetproductvandemarktterugtrekken. Leveranciersinformatie Wehebbenvastgesteldwaardefocusvandeartikelenligtenwatdelevenscyclusis.Wedelendeleveranciersinformatieopinachtcategorieën: 1. Strategischevragen 2. Core business 3. Structuurvandeverkoopafdeling 4. Definanciëlestatusvanhetbedrijf 5. Productontwikkeling 6. Productinformatie 7. Totaleassortiment 8. Logestiek 12

13 13 AantalalgemeneStrategischevragen: Competitievequato s Dubbelesourcing Deethischeaspecten;Milieu,Werkgelegenheid,Corruptie geheimhoudingsclausule Werving Geografischeaspecten Politiekeaspecten Wieisverantwoordelijk Core business: Niveauvanhoeveelheidproductie Bottlenecksituaties Co maker ship Flexibeleproductie Kwaliteitsgarantie Niveauvaninkomen Machinepark Subcontractors Prestatiegarantie Productietijd Productiviteiten Vaardighedenvandewerknemers Technischpersoneel Toekomstinvesteringen Tekortkomingenaanschuld Structuurverkoopafdelingleverancier: Communicatie Procesvanaanvragen>snelheidvancalculeren After salesservice>toegankelijk/betrouwbaar Algemenecondities>slecht/gematigd Makkelijkomeenorderteplaatsen Orderproces>elektronisch Orderproces>Langzaam/snel Elektronischemogelijkheden Wettelijkeaspecten>vergunningshouders Levertijden>flexibel/langzaam/snel Organisatie

14 14 Prijs>vastgesteld/flexibel Slechteprestatie Financiëleaspecten: Bankgaranties Aftrek Betalingscondities Factoring Facturen Klachten Openaccount Bankbetalingen Valuta Productontwikkeling: Innovatief Inspirerend Kosten Organisatie Vaardighedenvanhetpersoneel Technologisch Productinformatie: Artikelcode Barcode Economischelevensduur Productlevenscyclus Technischeaspecten:onbewerktematerialen,productie opeenvolging,finish,verstoffen,labeling,verpakkingen samenstelling. Maten/gewicht/prestaties Totaalassortiment: Matchvankleuren:ontwerp,kwaliteit,prestatie Assortimentbreedofdiep Privatelabeling Prijs/kwaliteit Vergunninghouders

15 Logistiek: Leveringscondities Echtheidscertificaat Verpakking Importquota Belastingen Transport:maniervan,kosten,verzekering,bedrijven, handelsbelemmeringen Track&trading Distributiecentra Logistiekediensverleners Eisenaanleveranciers Wijvindendeprijs/kwaliteitenjustintimedeliveryhetbelangrijkstdaarnavolgenQuickresponseenspecialiteit.Hetisvooronsdusbelangrijkdatde leverancieropdezepuntenhetbestescoort. Omdatweeenstartendlabelzijnproducerenwevanelkkledingstukongeveer310stuks. Productieprijs(exclusiefBTW)perkst: Model: Prijs: Skirt 4 17,65 Blazer 1 27,5 Blazer 2 20,25 Short 1 18 Short 2 20,6 Short 3 25 Short 4 29,98 Skirt 1 18,48 Skirt 2 16,5 Skirt 3 19,25 Skirt 5 20,26 Dress 1 23,25 Dress 2 25,48 Dress 3 24,75 Dress 4 28,54 Dress 5 26,96 Jumpsuit 1 17,25 Jumpsuit 2 17,77 Jacket 1 25,98 15

16 Jacket 2 32,94 Jacket 3 19,4 T-shirts 1 11,48 T-shirts 2 11,48 Blouse 1 15,75 Blouse 2 15,75 Blouse 3 20,28 Top 1 11,98 Top 5 12,98 Top 6 17,44 Top 7 14,98 Top 8 14,98 Pants 1 24,98 Pants 2 25,98 Tuniek 1 16,25 Tuniek 2 18,75 Top 2 11,98 Top 3 11,98 Totaal: 752,76 :38= 19,81 Top 4 19,95 Degemiddeldeproductieprijsdiewijvooreenkledingstukbetalenis19,81.Alswij310stuksperkledingstukgaanlatenproducerenkostonsditdus 310x38=11780x19,81= ,80bijeenproductiebovende10000krijgenweeenkortingvan15% ,80 15%= ,53:11780=16,84 16

17 Verkoop Voorwekunnenverkopenmoetenweeerstklantenwerven,hierbijmoetjerekeninghoudenmetdevolgendepunten: 1. Hoekomjeerachterwieeenpotentiëleklantkanworden.Hoekomjeaandejuisteadressenenwelkecategorieprospectmoetener onderscheidenworden. 2. Opwelkewijzebenaderjeeennieuweprospectenwelkewerkwijzewordterdangehanteerd. 3. Hoesteljedebezoekplanningopenopwelkecriteriamoeterdangeletworden. 4. Hoesteljeeengesprekplanningop,hoebegintjeintroductieenhoeeindigtjeafsluiting. 5. Opwelkewijzeorganiseerjeeenfollow upactiviteit. Dezepuntenhebbenweuitgewerktzodatonzeagentenditkunnengebruikenvoordeacquisitie,ukuntditvindenindebijlage. Alsbeginnendlabelwerkenwijmeteenlabelmanagerenverkoopmanager,zereizenalletweehetlanddoor(iedereeneigengebied)omklantente werven.deverkoopvindplaatsinonzeshowroom. Gekekennaardebrancheverwachtenwijalsbeginnendlabeleenafnemersaantalvan64.Dezezijnalsvolgtopgedeeld: 15groteklanten 20middelgrote 29kleineklanten Wijgaervanuitdatdegroteklanten3maatseriesafnemenbestaandeuit6stukspermaatserie.Zenemenongeveer16kledingstukken.Demiddelgrote klantennemen2maatseriesvan6stukspermaarserievangemiddeld12kledingstukken.onzekleineklantennemen1maatserievan6stuksvanongeveer 8kledingstukken.Opbasishiervanhebbenwijdekostendoorberekend. 17

18 Groteklanten Middelgroteklanten kleineklanten AantalaftenemenKledingstukken: AantalafnemendeKlanten: Aantalmaatseries: Aantalkledingstukkenpermaatserie: Totaal: GemiddeldePrijsvoorderetailersperkledingstukis38,90(inclusiefbtw) Verkoopprijs Groothandel (inclusief BTW) Model: Prijs: Dress 2 50,95 Blazer 1 55 Blazer 2 40,5 Short 1 35,99 Short 2 41,2 Short 3 49,99 Short 4 59,39 Skirt 1 36,95 Skirt 2 33 Skirt 3 38,5 Skirt 4 34,97 Skirt 5 40,15 Dress 1 46,5 Dress 3 49,5 Dress 4 56,55 Dress 5 53,41 Jumpsuit 1 34,5 Jumpsuit 2 35,22 Jacket 1 51,95 Jacket 2 65,26 Jacket 3 38,44 T-shirts 1 22,95 T-shirts 2 22,95 Blouse 1 31,5 Blouse 2 31,5 18

19 Blouse 3 40,17 Top 1 22,95 Top 2 22,95 Top 3 22,95 Top 4 19,95 Top 8 29,95 Pants 1 49,95 Pants 2 51,95 Tuniek 1 32,5 Tuniek 2 37,5 Top 5 25,95 Top 6 34,56 Totaal: 1478,1 :38= 38,9 Top 7 29,95 Totaalaantalkledingstukkendatafgenomenwordisdus10032ditaantalvermenigvuldigikmetdegemiddeldeprijsperkledingstuk.Ditkomtdusop10032 x38,90=390244,8 Shops in Shops Westartentijdensheteersteseizoenmet4shop in shopsdekostenhiervanzijn 3000, perstukx4= 12000, Dehuurdiewebetalenaandewinkelis 1000, pmx4= 4000, x12=48000, = 60000, DeShop in Shopsworden30m2degemiddeldeomzetperm2perjaarbinnendebrancheis 2975, omdatwijover30m2pershop in Shopbeschikken gaanwijdusuitvandevolgendeomzet:2975x30=89250x4= , omzetperjaar.perseizoenisditdus , 19

20 Tijdsbalk Opdetijdsbalkzijndevolgendepuntenterugtevinden: Ontwerpen Verkoop Inkoopstoffen Order Inkoopfournituren Uitlevering(drops) InkoopAccessoires Na order Productiemonstercollectie Beurs Ontvangenmonstercollectie Hetprocesontwerpenvind2keerperjaar6wekenplaatsinjanuari/februariontwerpenwedezomercollectievanhetjaareropvolgendenin augustus/septemberdewintercollectievanhetjaareropvolgend.deinkoopvandestoffenvindindedriewekennahetontwerpprocesplaats.omdatwe danwetennaarwatvoorstoffenweopzoekzijnvoordecollectie.ookdefourniturenenaccessoireswordendaningekocht.alsdatgebeurdiswordende stoffennaardeproducentgestuurdenworddemonstercollectiegeproduceerd,ditduurtdrieweken.daarnaworddemonstercollectienaaronsverstuurd enkandeverkoopperiodevan5wekenbeginnen.alsonzeklantenbijonsopinkoopzijngeweest,wetenwewatkunnenorder/latenproducerendoorde producent.indevolgende6wekenvinddeproductieplaats.eenhalfjaarlaterwordendeeerstestuksvandecollectieuitgeleverdenper1,5maandword dezeaangevuldmetderestvandecollectieomdatwijalsmerkelkemaandnieuweartikelenwillenbiedenverspreidenwedusdeuitlevering.debeurzen dieookstaanaangegevenopdetijdsbalkvindeninjanuarienfebruariplaats. 20

21 Investeringsbegroting Naamonderneming:VitaminWear Ondernemingsvorm:BV Jaar:2011 Vasteactiva Inventaris 7900,- Huisvesting 24000,- Personeel ,50 Shop in Shops 60000,- Apparatuur 16499,- Transport 20000,- + Totaal ,50 Vlottendeactiva Debiteuren 0,- Rente 2576, Bank 2424,- Voorraad inkoopwaarde ,53 Aanloop enopeningskosten 10000,- onvoorziendekosten 5000,- + Totaal ,53 Totaalinvesteringen ,03 21

22 Opwelkemanierzijndeinvesteringenbepaald? Vasteactiva Bijdeinventariszijndevolgendefactorenberekend: kantoormeubilair 3300, Kastenenrekkenomdevoorraadintebergen 2100, Showroomaankleding 2500, Hetkantoorendeshowroombevindenzichineennetgerenoveerdbedrijfspand,dezeisvoorzienvankeuken,vloerendrietoiletten.Dehuurprijsis 2000, inclusiefgas/water/licht. Depersoneelskostenzijngebaseerdopdevolgendewerknemersdiewijindiensthebben: Inkoop&Productiemanager(DGA)53042,- per jaar :2= Administratiefmedewerker9045,- per jaar :2= 4522, ,- 2stylistes9045,- pp per jaar = 9045,- per seizoen Verkoopmanager42077,- per jaar :2= 21038,50 4Shop in Shopmanagers30521,- per jaar :2= 15260,50 x 4 Logistiekmanager42077,- per jaar :2= 21038,50 4Shop in ShopV.M9042,- per jaar :2= 4521,- x 4 1Labelmanagers38344,- per jaar :2= 19172,- Totalepersoneelskostenperseizoen: ,50 Deberekeningenvandepersoneelskostenzijntevindenindebijlage.Wijhebbendezekostendoortweeëngedeeldomdatwehetvooreenseizoenwillen weten. Ookzijnhierdekosteningecalculeerddiewebetalenaandeingehuurdestoffenagenten.Ditkostons 5000, perseizoen.ookhebbenbijeeninternsief abonnementbijzzp administratiekantoor,ditkostons 1000, perjaar.(ziebijlage)ookdezekostenzijnbijdepersoneelskostengerekend. DekostenvoordeShop in Shops 3000, perstuk.daarbijkomtnogdehuurkostenvandewinkelditis 1000, pers I Spermaandtijdensheteerste seizoenbeginnenwemet4shop in Shopsditisdus 4000, x12= 48000, perjaar.datbetekenddatdetotalekostenvoordes I Szijn 12000, , = 60000, 22

23 AlsComputerapparatuurhebbenwegekozenvoor5I MAC s 12900, inclusiefadobedesignsuite 2599, eneenpinter combinatie 1000,.Wehebben gekozenvoordezecomputersomdatzeeenlangelevensduurhebben,grafischvanhoogniveauzijnenhetsysteemgeenvirussenkent.oplangeretermijn isditdusgeldbesparend. Ondertransportvallendekostenvandevierleaseauto sditkostons 20000, perjaar.wijhebgekozenomeenautoteleasen,omdatditfiscaal aantrekkelijkis,enwijergeenonderhoudskostenaanhebben. Vlottendeactiva Bijhetonderdeeldebiteurenvandevlottendeactivaishetbedragopnulgehoudenderedenhiervoorisomdatwijnognietgestartzijnmetdeverkoopvan onzeproductenenerdusgeenklantenzijndienogeenopenstaandefactuurhebben. Ikhebeenleningafgeslotenvan bijdeINGbank.3090meteenrentevan9,2%.Perjaar.Deleningheefteenlooptijdvan12maanden,permaand betaalik 214,67aanrente,aanheteindevandelooptijdvan12maandenhebikaanrenteeenbedragvan 2576, betaald. Bijhetonderdeelbankhebbenwegekozenvooreenbedragvan 2424, omhiervandealgemenekostenzoalstelefooneninternetkostentebetalen. Hetonderdeelvoorraadinkoopwaardeisgebaseerdopdeproductiekosten.Deonderbouwinghiervankuntuvindeninhetonderdeelproductieprocesvan hethoofdstukopzet&methode. Deaanloop enopeningskostenzijngebaseerdopdevolgendefactoren: Inschrijvingkamervankoophandeljaarlijksebijdrage121,05 Marktonderzoek 1378,95 Visitekaartjes 500, Briefpapier 500, Promotie 7500, HierondervallenadvertentieGrazia 3000, enaankondigingopvitaminwaterflesjes 4500, Printpapier 500, Voordeonvoorzienekostenhebbenwij5000euroingecalculeerdomdatjealtijdeenrisicohebtdaterietsmisgaat. 23

24 Financieringsbegroting Naamonderneming:VitaminWear Ondernemingsvorm:BV Jaar:2011 Eigenvermogen BudgetVrumona ,- Achtergesteldvermogen(familielening) 0 + Totaal ,- Vreemdvermogen lang leningbank(middenlang) looptijd 5 Jaar Leasing looptijd 3 Jaar Totaal Vreemdvermogen kort Leverancierskrediet 0 kredieturen 25175,03 Nogtebetalenbelastingen 0 + Totaal 25175,03 Totaalvermogen ,03 24

25 Eigenvermogen OnsmoederbedrijfVrumonaheeft ,- beschikbaargesteldvoorhetontwikkelenvanvitaminwear. Vanachtergesteldvermogenisgeensprake. Vreemdvermogen lang Wijhebbeneenleningafgeslotenbijdebankvanachtentwintigduizendeuro.Meestalgevenbankenjeeenleningvan10%vanjeeigenvermogeninons gevalisditdusminder.moetditterugbetalenbinnendelooptijdvan5jaarmeteenrentevan6% , :10=perseizoen+rentevan28000:100x6=perseizoen. Wijleasendeauto svoordelooptijdvan3jaarenwijbetalenhiervoor 20000, perjaar. Vreemdvermogen kort Hetleverancierskredietiseenmogelijkheidmijteonderscheidenvandeconcurrentendiegeenkredietgeven.Dekrachthiervanzitinhetfeitdateen strategischinstrumentis.alsereenjuisteafwegingplaatsvindttussenderisico senhetrendement,isleverancierskredieteenonderscheidendelement vaneenproductofdedienst.hetvergemakkelijktdeverkoopenhethelptdeklantinzijnvermogensbehoefte.debetalingstermijnis30dagenna ontvangstvandefactuur.opditmomentisernoggeensprakevanleverancierskredietomdatwenognietgestartzijnmetdeverkoop. Decrediteurendieikhebingecalculeerd,zijninditgevalvoorraaddienogvooreendeelbetaaldmoetenworden, 25175,03 Detebetalenbelastingenhebikopnulgehoudenomdatjealsstartendeondernemerditnognauwelijkshoefttebetalen. 25

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie Financiële basiskennis voor zzp-ers Inzicht in uw financiële situatie 2013 Programma Inleiding en doel seminar Tarief bepalen Begrotingen Financieringsmogelijkheden Begrippen cash flow, rentabiliteit,

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Businessplan. Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden. Datum: 24-04-2008. Startdatum prognoses: 01-01-2008. Prognoseperiode: Valutaeenheid:

Businessplan. Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden. Datum: 24-04-2008. Startdatum prognoses: 01-01-2008. Prognoseperiode: Valutaeenheid: Businessplan Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden Datum: 24-4-28 Startdatum prognoses: 1-1-28 Prognoseperiode: Valutaeenheid: 3 Jaar EUR Inhoudsopgave Pag. H 1 Algemene bedrijfsgegevens H 2 Businessplan H 3 Grafische

Nadere informatie

Netwerkveiling.com Communicatieplan

Netwerkveiling.com Communicatieplan Netwerkveiling.com, de lokale social network veiling. Netwerkveiling.com Communicatieplan Netwerkveiling.com, de lokale social network veiling. Inhoudsopgave 1.0 Wat is Netwerkveiling.com & Unique Selling

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Bedrijfsnaam: Syntegraal. Naam ondernemer: D. van Tulden. Datum en plaats: Venlo 30 Augustus 2011. Ondernemingsplan Syntegraal 1

ONDERNEMINGSPLAN. Bedrijfsnaam: Syntegraal. Naam ondernemer: D. van Tulden. Datum en plaats: Venlo 30 Augustus 2011. Ondernemingsplan Syntegraal 1 ONDERNEMINGSPLAN Bedrijfsnaam: Syntegraal Naam ondernemer: D. van Tulden Datum en plaats: Venlo 30 Augustus 2011 Ondernemingsplan Syntegraal 1 INHOUD ONDERNEMINGSPLAN... 1 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

A algemeen gedeelte. 1. Inleiding

A algemeen gedeelte. 1. Inleiding A algemeen gedeelte 1. Inleiding Het maken van een ondernemingsplan heeft als doel geld te kunnen lenen van een bank of om een vergunning te kunnen krijgen van de gemeente. Na goedkeuring kan er een horecagelegenheid

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Namen : Daphne Vrisekoop & Demi Dolderman. Vak : management & organisatie. School : Gemini College Ridderkerk Klas : 5 havo

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Amsterdam, januari 2010 VERTROUWELIJK Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 De onderneming en de ondernemers... 3 1.1 De onderneming... 3 1.2 De ondernemers...

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Inhoud: Omzet Kosten - Huisvesting - Personeel - Voorraad - Afschrijving

Nadere informatie

marketingplan f lour s

marketingplan f lour s THE WORLD IS ROUND FLOUR s PANCAKES LIKE A PANCAKE Avans s-hertogenbosch Advanced Business Creation marketingplan f lour s maart 2013 Rosemarijn Mulder 2048396 Eveline Rossou 2055727 Silvie Kisters 2047522

Nadere informatie

Ondernemingsplan R.D.B. Solutions

Ondernemingsplan R.D.B. Solutions 4 Ondernemingsplan R.D.B. Solutions Voor al uw globale oplossingen SOLUTIONS 7-3-2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Samenvatting pagina 4 Hoofdstuk 1 Het Idee pagina 5 1.1 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

ONDERNEMERSPLAN VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker

ONDERNEMERSPLAN VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker ONDERNEMERSPLAN VAN: Jan Bakker VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker Voorwoord Voor u ligt het ondernemingsplan van Jan Bakker. Het plan is geschreven met het doel een autorijschool te starten.

Nadere informatie