Inhoudsopgave. Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix... 3t/m7 Organogram...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix... 3t/m7 Organogram...8"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Concept...3 Marketingmix...3t/m7 Organogram...8 Opzet&Methode...9 Inkoopproces...9 Productieproces...10t/m16 Verkoopproces...17 Begrotingen...21 Investeringsbegroting...21t/m23 Financieringsbegroting...24 Openingballans...26 Solvabiliteit&Nettowerkkapitaal...27 Omzetbegroting...28 Exploitatiebegroting...29 Breakevenanalyse...31 Conclusie...32 Bijlage 2

3 3 Inleiding VitaminWear Vitaminweariseenkledinglabeldieinspeeltopeenbepaaldelevensstijl; namelijkeenhectischelevensstijlvaneenwerkendevrouwuitde middenklasse.dezecollectiestaatvoorgemakensnelheid,jekanhetop elkmomentbijelkegelegenheiddragen.hetiszowelmodieusals comfortabel.decomfortabelheidkomtdoordatereenfinishingvanaloë Veraisgebruikt,ditmaaktdekledingzachtengoedvoordehuid. MarketingMix:Product DekledinglijnVitaminwearisgebaseerdophetfrisdrankenmerkSourcy Vitaminwater.Wijwillenhetgemakkelijkeenhetsnelletoepassenop Vitaminwear.Ditgaanwijdoendoorkledingteproducerendiebijelke gelegenheidgedragenkanworden.zokanonzekledinggedragenworden naarhetkantoormetnetteschoeneneronder,maarishetookperfect vooreenfeestje,wanneermenerhakkenonderdraagt. Onsproductkenmerktzichdoordekleurendiewijopallerleimanieren gaangebruiken.deeerstecollectiezalvoornamelijkbestaanuitde kleurenvande6vitaminwaterflesjes,maarerzullenookpasteltinten wordengebruikt,omdatditmooiaansluitbijdemodetrendsvannu.deze pasteltintenzullenuiteraardafgezwakte,maartochherkenbarekleuren voorvitaminwaterzijn. Metonsproductwillenwijinspelenopdetrendsvandatmomenten daarbijaltijdeensterk,maarvariërendkleurenpallethouden. Ditproductrichtzichvoornamelijkopjongevrouwen(ongeveervan21 tot35jaaroud)meteenhectisch,maarleukleven. Vitaminwearisduseenkleurigekledinglijnvoordejongvolwassenevrouw enisopelkmomentvandedagdraagbaar. Thema s Nietiederecollectieheefteenanderthema.Onzecollectiesspeleninop detrendsdieeropdatmomentzijn.hierbijgebruikenwijconstantkleur. Dezekomeniederseizoenterug,maartelkensinanderevariatiesof soorten.zijkunnenbijvoorbeelddeenekeerdonkerzijn,endeandere keerlicht/pastel. Maatvoering Confectiematen:34t/m42. Inchmaten:maat26t/m34. Lengtematen:32en34. Stoffen Wijwilleneenmixtussensynthetischeennatuurlijkeproducten.Wij willenonsvooralrichtenopstoffenzoalsbamboe,hennepenbrandnetel. Omhetkostenplaatjetedrukken,combinerenwijdezehoogwaardige stoffenmetgoedkoperestoffen,zoalsviscoseenpolyester.tochgaanwe ookeenbeetjesynthetischestoffengebruiken.ditpastnamelijkerggoed bijonzelook.hierbijkunjebijvoorbeelddenkenaaneenplasticsoort coating.allekledingkrijgteenaloëverafinishing,ditisgezondvoorde huid,enmaaktdestofzachtencomfortabel. Garantie Wegaranderendeklantendatonzekledingduurzaamengoedis.Hetkan vaakgewassenworden,zondertebeschadigen.mochtditwelgebeuren, danmagdeklantaltijdterugkomenmeteenklacht.dewerknemersvan dewinkelbepalenofdeklachtvergoedmagwordenofniet. Aantalkledingstukkenpercollectie Demeestekledingstukkenzijntrendgebonden.Zewisseleniederseizoen, alleendebasicskerenelkseizoenterug.deaantallenzijngebaseerdop despring/summer2012collectie.

4 Basic:wordtlaternogopgedeeldinbasicenfashionbasic,afhankelijkvan dekleurwaarinhetverkochtwordt Blazers1basic1trenditem shorts2basic,2trenditem langebroeken1basic,1item tops(ookhemdjes)4basic,4trend Blouse1basic,2item t shirts2basic tuniek1basic,1item jasjes1basic,2trend jumpsuit1basic,1trend rokjes2basic3trend jurk2basic,3item Topbottomratio 11bottoms/20tops=11:20x100=55%=voorelkebottomzijnerca. tweetops Collectiebreedte:11soortenkledingstukken Collectiediepte:38kledingstukken Drops Wijgaangebruikmakenvan4dropsperseizoen. Ditbetekentdatwenietinéénkeerdehelecollectiebinnenkrijgen,maar iederekeereenkleinbeetje.hierdoorblijftdekledingexclusief,en komenklantenregelmatigterugomdenieuwecollectietebekijken. Perdropkomenerongeveer10kledingstukkenbinnen. Assortiment Wijwillenonsvooralgaanrichtenopkleding.Verderhebbenwijgeen accessoiresvanonseigenmerk.welmakenwijveelgebruikvan gastmerken.wijnodigenanderemerkenuitomhunschoenente verkopeninonzewinkel.ditmerkzalveranderenpercollectie;wijkiezen hetschoenenmerkwathetbestebijonzehuidigecollectiepastenbijde waardenvanonsmerk. Ditpasterggoedbijonze totalelook.onzeklantenkunnendushun volledigeoutfitinonzewinkelkopen. Gebruikvanonslogo Hetlogostaatnietgrootopdekleding.Wijwillenhetgraagsubtiel houden. Derondjesvanhetlogogaanwijopdekledinggebruikenomonsmerk zichtbaartemaken.opiederkledingstukstaateenrondjeinéénvande collectiekleuren.hetrondjebevindtzichophethoekjevandekontzakop eenbroek,ofopdemouwofzijnaadvaneentop. Wezijndusherkenbaaraandegekleurderondjes. InwelkmarktsegmentzalVitaminwearvallen? Marketingmix:prijs Prijspositionering WijwillenVitaminwearplaatseninhetmiddensegment.Wijhebbenvoor ditsegmentgekozen,omdatdithetbesteaansluitbijdedoelgroep. Ookkrijgtdeklantveelvoorhungeld,omdatalonzekledingstukkenmet elkaartecombinerenzijnendeklanthoeftdusnietvooriedere gelegenheidanderekledingtekopen. Marketdownpricing Wijvindenkwaliteitendetailsergbelangrijk,maarvindenhetook belangrijkdatwijgoednaardeconsumentkijken.wijmoetenkijkennaar watdeconsumentuitwilgeven.wijkijkendusnaardeprijsdiezij hiervoorwillenbetalen,hieroppassenwijonzeinkoop enverkoopprijzen aan. 4

5 5 Begin eindprijs Degoedkoopsteproductenzijndebasicproducten,zoalshemdjes.Deze zullenongeveer 35, gaankosten. Dejassenzijnhetduurste,dezegaanongeveerrondde 199,95kosten. Marge Onzemargeis2,4omdatwijrechtstreeksvanafdefabriekonze productenkantenklaarinkopen.alsdemargelagerzouzijn,danzouden wetegoedkoopzijn.ditkomtdoordatonzeinkoopalerggoedkoopis. Ookpastditmargehetbestebijonssegment(hetmiddensegment). Wekunnenvooreenhogeremargekiezen,maardanlopenwehetrisico ombuitenhetmiddensegmenttevallen. Eenhogereofeenlageremargezoudusdeverkeerdedoelgroep aantrekken. WelketrendszullenterugtezienzijnindecollectievanVitaminwear? Externeanalyse:trends Hetwordteenjonge,hippeenfrissecollectiewaarinkleureenbelangrijke rolspeelt.indecollectiewillenwezoweldetrendvanfellekleuren (colourblocking)gebruiken,alszachte nude en pastel kleuren. Dezekleurenzijnookterugtezienindekleurenvandeverschillende smakenvansourcyvitaminwater. Gemak&Snelheid. Welevenineenmaatschappijwaarelkesecondeereigenlijkeentjeteveel is,wehebbenconstanthaast.wieheefternogtijdomzichvoorelke gelegenheidandersaantekleden?metonzekledinglijnhoeftditookniet, jekunthetnamelijkbijelkegelegenheidaan.omdatwevooronze collectiecomfortabelestoffengebruikeneneengoedepasvormzitonze kledingooknogeenslekker. Hetleukeaandecollectieisookdatallesmetelkaartecombinerenis. Gemakkelijkdus.Jehoeftnietmeernadedenkenwatgoedbijelkaar past. Waarvoorjegeld. Aangezienweonsnogsteedsineeneconomischecrisisbevindenwillen wegraagzoveelmogelijkvóórmindergeld.onzekledingwordtvan duurzaammateriaalgemaaktwatnietslijtennietuitrekt.ookzorgende stevigestoffenervoordatdepasvormerooknietuitgewassenwordt, wanneerhetisdewasmachineisgeweest. WaaromzoudenconsumentenVitaminwearkopen/dragen? Externeanalyse:motivatie Dezekledinglijnisergmodernenjeherkenterdehedendaagsetrendsin terug.tochisditnieteenkledingmerkdatzichelkeweekvernieuwd. Hetiseenkledingmerkwaarbijdeconsumentweetwatzekan verwachten,maartochsomsverrastkanwordendoorbepaaldedetailsof dessins.hetmerklaatzichduswelinspirerendoordemodewereldende bijkomendetrends,maarlaatzichnietverplichtenomdezetrendsoverte nemen. DekledinglijnvanSourcyVitaminwateriseenfrissecollectiediede vrouwelijkheidbenadrukt.onzekledingispassendbijelkfiguuren benadruktdepositievepuntenvanhetvrouwelijkfiguur. Welkeonvervuldebehoeftesindekledingbrancheziejeterugbij Vitaminwear? Externeanalyse:onvervuldebehoeftes Opditmomentiserzoveelaanbodinkledingenishetlastigomnogeen onvervuldebehoeftetevinden.tochwillenwijmetvitaminwearons onderscheidenvandeconcurrentendoorkledingtemakendievoorelke gelegenheidgeschiktisenvoorgemakzorgt. WaarkunjeVitaminwearkopen? Marketingmix:plaats,productieendistributie

6 6 Distributie Naastdeverkoopaanwinkelshebbenwijookgekozenvoorhetshop inshopconcept,omdatvitaminweareennieuwmerkisenstartmeteen kleinecollectie.dezezijnnietheelopenenhebbeneigenpaskamers, waardoorerweleenfijneenintiemesfeerontstaat. Alsjeinonzeshopinshopbinnenkomt,danmoetonsconceptmeteen duidelijkzijn.mensenmoetenherkennendatditvitaminwearis.ook krijgenwijhiermeebekendheidbijhetlangslopendepubliek.wewillen heteersteseizoenstartenmet4shop shops,omditlateruittebreiden totmeermochtheteensucceszijn. DewinkelswaarVitaminwearverkochtgaatworden,zijnwinkelsdiezich inhetcentrumvandegrotestedeninnederlandbevinden. Voorbeeldvaneenshopinshop hoewijhem vooronszien.eeneigenwinkeltje dietochheel openisvoorlangslopendpubliek. Winkelniveau WijzittenongeveerophetniveauvanMenatWork.Redelijkprijzige merken,maarwelvooriedereentoegankelijk. Productie(eisendieweaandefabrikantstellen) Wijvindenhetbelangrijkdatdefabrikantduurzaamenmilieuvriendelijk produceert.ookmoethijsnelkunnenproducerenenleveren,omdatwij veeldropsperseizoenhebben.daarnaastishetergbelangrijkdathij goedekwaliteitlevertennietaankinderarbeiddoet. WatworddehuisstijlvanVitaminwear? AlsfontgebruikenwijTiogaBold(vanMonotypeImagingTioga). Tasjes Vitaminwearisduurzameproductiemethodennieteenmerkwaarde maartochproberenweditinonsassortimentteverwerken.zoals bijvoorbeeldinonze'plastictassen'. Onzetassenwordennamelijkgemaaktvan'Bioplastic'.Bioplastic,ookwel greenplastic,isplasticgemaaktvannatuurlijkeproductenzoalszetmeel, gewonnenuitmaïs.hetvoordeelvandezetassenisdatzeheelstevigzijn enzedusvaakgebruiktworden,maarnogbeterisdatdetassen composteerbaarzijn.watbetekenddatjedezetassengewooninjetuin kaningravenenhetisnogvruchtbaarvoorjegrondook!dezetassen wordengeproduceerddoormater Bienkunnenmetmaximaal8kleuren bedruktworden. Wijwillenonzetassenindrieverschillendekleurenlatenproduceren,elke kleurhoortbijeenbepaaldeafmeting.dezefellekleurenpassenperfect bijonzecollectieentrekkenmeteendeaandachtvananderenopstraat. Ookwillenwijonzeklantenstimulerenomhuntasjetehergebruikenen meetenemenalszenieuweaankopenbijvitaminwearkomendoen. HoewordVitaminwearopdemarktgeïntroduceerd? Marketingmix:promotie Dezekledingcollectieishelemaalnieuwendaaromishetbelangrijkdat heteerstnaamsbekendheidkrijgt.hetisbelangrijkdathetmerkduidelijk zichtbaarisvoordeklantenindewinkelwatbetekentdathetlogoende flesjesvitaminwateropveelplekkentezienzijn. Tijdensdeopeningvandeshop in shopswordtereenmodeshow gegevenindatpandzelf.iedereenishierbijwelkomendaarvoorzaldan ookveelpromotiemateriaalwordenuitgedeeld.decatwalklooptdeelsin deshop in shopendeelsdaarbuiteninhetoverigewinkelgedeelte.

7 7 Daarnaastwordthetmoedermerk(Vitaminwater)gebruiktbijde promotievandezekledinglijn.mensenwordendoorhetflesjevan Vitaminwatergeattendeerdophunnieuwekledinglijn. Omdatweeenjonge,hippedoelgroepwillenaansprekenzullenweook gebruikmakenvansocialemedia.eenfacebookeneentwitteraccount zalwordenaangemaakt,zodatklantenvitaminwearkunnenvolgen,opde hoogteblijvenenzonuendanmetbepaaldeactiesmeekunnendoen. OokishetbelangrijkdatVitaminwearinhetnieuwskomt.Ditgaanwij bereikendoorbekendenederlanderstebenaderendiebijonzedoelgroep passen. Entotslotadverterenwijintijdschriften,zoalsdeGrazia. Wijwillendanéénpaginaspread.Deadvertentiesbestaanuitvrolijkeen blijevrouwendieposereninonzekleding.ookmoetdemerknaamer goedopstaan. Graziaishetperfectetijdschriftvooronzedoelgroep. EenadvertentieinGraziakost 3000.Dittijdschriftverschijntiedereweek eniederemaandkrijgenwijeennieuwedropping,dushebbenwijéén maandomonzenieuwecollectietepromoten.iederemaandhebbenwij duseennieuweadvertentieindegrazia,waarindenieuwekledingtezien is. Alsleukeactiewillenwijdeeerste100klantenbijeennieuwgeopend filiaal 10kortingophunaankoopgeven.Opdedagvandeopeningdelen wijookaaniedereklanteenflesjevitaminwateruit.enopalleandere dagendiezullenvolgenkrijgenklantenvanafeenbestedingvan 250, eenflesjevitaminwatercadeau. WatvoorpersoneelpastbijVitaminwear? Ookalwordtonsmerkalleenverkochtinshop in shopfilialenzullenwij tochonseigenpersoneelmoetenaannemen.wijwillendater voornamelijkvrouwelijkpersoneelrondloopt.ditomdatdemeeste vrouwenhetfijnervindenomgeholpentewordendooreenandere vrouw. Detaakvandezevrouwelijkemedewerkerzouzijn:hetbegeleidenvande klantvanbegintoteind.demedewerkstervraagtdusofzedeklantkan helpenenofzenaarietsspeciaalsopzoekis.ookwordterhulp aangebodenbijhetpassenvandekleding(kledingadvies,ofvragenover anderematen)enzalzeanderekledingvanonsmerkerbijpakkenom aandeklanttelatenzien(zodatereenheleoutfitgevormdkanworden). Hetbelangrijkeaanonspersoneelisdathetnunietstopt,maardat diezelfdemedewerkerdanmeelooptnaardekassaenhaardaar 'overdraagt'aaneenanderpersoneelslid.ditpersoneelslidzaldande artikelenafrekenen. Hetdoelvandezebegeleidingisdatdeklantzichspeciaalvoeltende medewerkstergelijkhelesetskansamenstellenenkanaangevenhoe allesgematchtkanworden.hierdoorzalhetgemakvanthuiskleding uitzoekenvergrootwordenengaatermindertijdverlorenaanhet samenstellenvaneenoutfit.ookvindenwijhetbelangrijkdatonze werknemerscreatief,innovatiefensociaalzijnmeteensterkedriveen passievoormode.

8 Organogram: Verkoop&ProductieManager (DGA) StoffenAgenten Boekhouder VerkoopManager LogistiekManager LabelManager Stylistes Shop in Shop Managers Shop in Shop verkoopmedewerkers 8

9 Opzet&Methode Inkoopproces DeinkooplatenwedoendoortextielagentendiezijnaangeslotenbijdeNVKTderedenhiervoorisomdatdezeprecieswetenwaarjewathetbestekunt inkopen.voordatweeenpartijstoffenbestellenlatenweeerstdeagentonsvandiversestoffenleverancierseenstofstaalopsturennaaronsomzode kwaliteittecontroleren.debestestofwordtuitgekozenenvandezebestellenwehetaantalstofwatwenodighebben.alsdezebestellingklaaris controlerenwehetnogeenkeer.destoffenleverancierstuurtonseenproductiestaalenwecontrolerenookdezeopdekwaliteit.nadezegoedkeuring wordtdestofverstuurdnaardeplaatsvanproductie. Doordeliberaliseringvanhetinternationalehandelsverkeerisdeinvoervantextieluitlagelonenlandenmakkelijkergeworden.Destoffenenfournituren kopenwedanookinpakistaninonzeagentheeftdaargoedestoffenenfourniturenleveranciersheeftgevondenmeteenrelatieflageprijs.ookbied Pakistaneensnellelevertijd.DeherkomstvandestoffenenfourniturenisdusPakistan.VanherkomstvanaccessoiresisPortugalhierhebbenweeen producentgevondendieaccessoiresproduceertdatgoedbijonslabelpast.hetgaathieromeenkleinaantalendaarommaakthetalshetgaatomkosten nietuitomdathetvervoerenvanzonkleinaantalookeenhoopkostenmetzichmeebrengtinvergelijkingwatjeervoorkrijgthoudenwehethierdus binneneuropa. DeStoffenenfourniturenwordenvanuitPakistanperbootnaarIndiavervoerd.DitisgoedkoopenomdatIndiavanuitPakistangoedtebereikenisoverzee hebbenwevoordezemaniervanvervoerengekozen. Leveringsvoorwaardenenbetalingsvoorwaarden Destoffenwordenbinnen4wekennabestellinggeleverd.Delevertijdmagmaximaaltweewekenvertraagdzijndandeafgesprokenex fabriekdata.ditis bevestigddoordeorderconfirmatie.alsditvoorkomtisvaaktelaatvoordeafnemerenmoederdegoederenopeenanderemaniervervoerdwordenom detijdintehalen;bijvoorbeeldlatenvliegen,detransportkostenzijndanvoordeleverancier.alsdestoffenlangerdantweewekenvertraagdzijnmagdeze volgensdewetgeweigerdworden. Debetalingmoetenbinnen30dagennafactuurdatumwordenvoldaan. 9

10 Productieproces Waarenwaaromdaarwordtdemonsterproductieenproductiegemaakt? DeproductieenmonsterproductievindplaatsinIndia.Wemakendezeindezelfdefabriekomdatditdubbelwerk,tijdengeldbespaard.Desterkekanten vandeindiasetextielindustriezijngelegenineengediversifieerdeproductie,debeschikbaarheidvangrondstoffen,eenerglageimportintensiteit,een uitgebreidaanbodvangoedkoopgeschooldeenongeschooldepersoneel,flexibeleproductiesystemeneneengroteexpanderendethuismarkt.negatieve puntenzijnechterhettechnologischverouderdemachinepark,delagearbeidsproductiviteit,eenongunstigbelastingklimaat,verouderderegelgevingen hogeenergiekosten.veelwerkwordtnoghandmatigverricht.de'powerloom' sectorheefteenomvangvanongeveer1,5miljoeneenheden. VooralbijdeexportvankledingisIndiazeersuccesvol.OmdatdeIndiasetextielsectorsterkexportgeoriënteerdis(eenderdevandetotaleproductieis voordeexportbestemd),zijnderesultatensterkafhankelijkvandeontwikkelingenopdewereldmarkt.sindsnovember2000volgtdeindiaseregeringde 'NationalTextilePolicy'( aantemoedigen.daaromisdekledingsectornietlangervoorbehoudenaanhetmidden enkleinbedrijf,watondermeerbetekentdatdebovengrensvan 24procentaandirectebuitenlandseinvesteringennietmeervoordezesectorgeldt. Eisenproducent Deproducentmoetvoldoenaaneenaantaleisen.Diezaliknuevenopeenrijtjezetten: Werkenvolgensdemilieunormen. Kinderarbeidvrij GoedeCommunicatiemogelijk Goedereferenties Inschrijvingsgarantieenuitvoeringsgarantie Garantievanvoorschotteruggave 10

11 Offertevergelijking Voordeoffertevergelijkinggebruikenwe Dress1 omdatdezeinhetmiddenzitalshetgaatomprijsbinnenonzecollectie.zohebbenweeengoedbeeld waardegemiddeldeprijslicht. Customerservicebeleid Customerserviceisdedienstverleningaanklantenvoor,tijdensennaaankoop.Dedienstvandeklantiseenreeksactiviteitendiewordenontworpenom hetniveauvanklantentevredenheidteverbeteren,datwilzeggenhetgevoeldateenproductofdienstisvolgensdeklantenverwachting.wijscheiden klantenvanelkaar,omdateendeskundigeklantminderpre aankoopdienstzoukunnenvereisendaneenbeginner.inveelgevallenisdeklantendienst belangrijkeralsdeaankoopopde dienst integenstellingtoteen product betrekkingheeft. Omdatweelkemaandmeteenwisselendecollectiekomenhebbenwemaareenbeperktevoorraad.Weproducerenaandehandvanwaterwordt afgenomenendaneenkleinaantalextra.devoorraadbestaatdusuiteenkleinaantalextrageproduceerdestuksengeannuleerdeartikelen. Leveringsbetrouwbaarheid Wevindenhetergbelangrijkdatonzeproductengoedbijonzeafnemersaankomen,optijdleverenisdanookeenmust.Wezoekendanooknauwkeurig eenleverancierdieaanalonzeeisenvoldoet.ookvindenwehetbelangrijkdatonzeartikelengoedenverzorgdverpaktworden.zodatdekledingzonder beschadigingenaankomtbijdeklant.indiendittochmisgaatkunnendeklantenopaltijdbellenenlossenweditmeteenop.omdatwehetbelangrijk vindendatonzeklantentevredenzijnenoponskunnenvertrouwen. Leveranciersselectie Deleverancierselectiekaninvierverschillendepuntenwordenopgedeeld: Waarligtdefocusvanhetproduct? HoeverlooptdeLevenscyclusvanhetproduct? Informatieoverdeleveranciers Materiaalmanagement 11

12 Punt1:Waarligtdefocusvanhetproduct? Hetisbelangrijkomvasttestellenwathetkwaliteitniveauvanhetproductmoetzijn.Hoeveelproductenwordenervaneenbepaaldartikelgeproduceerd eninwelkematen?bijonsisdedrijfveerinnovatieenflexibiliteit,devoorspelbaarheidvanhetaantalverkopenisgemiddeld.hetproductligttussenpush enpullin.deproductiekennisiswaardetoevoegend.deseriesdieweproducerenzijngroot,netzoalshetafnamegebied. Punt2:HoeverlooptdeLevenscyclusvanhetproduct? Introductie,Hetproductwordtgeïntroduceerdopdemarkt.Hetproductheeftnoggeenerkenning.Deomzetislaagenvertoonteenlangzame groei. Groei,Doormiddelvanreclameenalgemeneerkenning.Mondopmondreclame.SnelleGroeivandeomzet. Rijpheid,Desnellegroeiisvergaan,gedeeltelijkomdatdeconcurrentiepotentiëlewinstenziet.Zijzullenvergelijkendeproductenopdemarkt brengen. Daling,Indezesituatiezaldeverkoopdalenendedirectiezalhetproductvandemarktterugtrekken. Leveranciersinformatie Wehebbenvastgesteldwaardefocusvandeartikelenligtenwatdelevenscyclusis.Wedelendeleveranciersinformatieopinachtcategorieën: 1. Strategischevragen 2. Core business 3. Structuurvandeverkoopafdeling 4. Definanciëlestatusvanhetbedrijf 5. Productontwikkeling 6. Productinformatie 7. Totaleassortiment 8. Logestiek 12

13 13 AantalalgemeneStrategischevragen: Competitievequato s Dubbelesourcing Deethischeaspecten;Milieu,Werkgelegenheid,Corruptie geheimhoudingsclausule Werving Geografischeaspecten Politiekeaspecten Wieisverantwoordelijk Core business: Niveauvanhoeveelheidproductie Bottlenecksituaties Co maker ship Flexibeleproductie Kwaliteitsgarantie Niveauvaninkomen Machinepark Subcontractors Prestatiegarantie Productietijd Productiviteiten Vaardighedenvandewerknemers Technischpersoneel Toekomstinvesteringen Tekortkomingenaanschuld Structuurverkoopafdelingleverancier: Communicatie Procesvanaanvragen>snelheidvancalculeren After salesservice>toegankelijk/betrouwbaar Algemenecondities>slecht/gematigd Makkelijkomeenorderteplaatsen Orderproces>elektronisch Orderproces>Langzaam/snel Elektronischemogelijkheden Wettelijkeaspecten>vergunningshouders Levertijden>flexibel/langzaam/snel Organisatie

14 14 Prijs>vastgesteld/flexibel Slechteprestatie Financiëleaspecten: Bankgaranties Aftrek Betalingscondities Factoring Facturen Klachten Openaccount Bankbetalingen Valuta Productontwikkeling: Innovatief Inspirerend Kosten Organisatie Vaardighedenvanhetpersoneel Technologisch Productinformatie: Artikelcode Barcode Economischelevensduur Productlevenscyclus Technischeaspecten:onbewerktematerialen,productie opeenvolging,finish,verstoffen,labeling,verpakkingen samenstelling. Maten/gewicht/prestaties Totaalassortiment: Matchvankleuren:ontwerp,kwaliteit,prestatie Assortimentbreedofdiep Privatelabeling Prijs/kwaliteit Vergunninghouders

15 Logistiek: Leveringscondities Echtheidscertificaat Verpakking Importquota Belastingen Transport:maniervan,kosten,verzekering,bedrijven, handelsbelemmeringen Track&trading Distributiecentra Logistiekediensverleners Eisenaanleveranciers Wijvindendeprijs/kwaliteitenjustintimedeliveryhetbelangrijkstdaarnavolgenQuickresponseenspecialiteit.Hetisvooronsdusbelangrijkdatde leverancieropdezepuntenhetbestescoort. Omdatweeenstartendlabelzijnproducerenwevanelkkledingstukongeveer310stuks. Productieprijs(exclusiefBTW)perkst: Model: Prijs: Skirt 4 17,65 Blazer 1 27,5 Blazer 2 20,25 Short 1 18 Short 2 20,6 Short 3 25 Short 4 29,98 Skirt 1 18,48 Skirt 2 16,5 Skirt 3 19,25 Skirt 5 20,26 Dress 1 23,25 Dress 2 25,48 Dress 3 24,75 Dress 4 28,54 Dress 5 26,96 Jumpsuit 1 17,25 Jumpsuit 2 17,77 Jacket 1 25,98 15

16 Jacket 2 32,94 Jacket 3 19,4 T-shirts 1 11,48 T-shirts 2 11,48 Blouse 1 15,75 Blouse 2 15,75 Blouse 3 20,28 Top 1 11,98 Top 5 12,98 Top 6 17,44 Top 7 14,98 Top 8 14,98 Pants 1 24,98 Pants 2 25,98 Tuniek 1 16,25 Tuniek 2 18,75 Top 2 11,98 Top 3 11,98 Totaal: 752,76 :38= 19,81 Top 4 19,95 Degemiddeldeproductieprijsdiewijvooreenkledingstukbetalenis19,81.Alswij310stuksperkledingstukgaanlatenproducerenkostonsditdus 310x38=11780x19,81= ,80bijeenproductiebovende10000krijgenweeenkortingvan15% ,80 15%= ,53:11780=16,84 16

17 Verkoop Voorwekunnenverkopenmoetenweeerstklantenwerven,hierbijmoetjerekeninghoudenmetdevolgendepunten: 1. Hoekomjeerachterwieeenpotentiëleklantkanworden.Hoekomjeaandejuisteadressenenwelkecategorieprospectmoetener onderscheidenworden. 2. Opwelkewijzebenaderjeeennieuweprospectenwelkewerkwijzewordterdangehanteerd. 3. Hoesteljedebezoekplanningopenopwelkecriteriamoeterdangeletworden. 4. Hoesteljeeengesprekplanningop,hoebegintjeintroductieenhoeeindigtjeafsluiting. 5. Opwelkewijzeorganiseerjeeenfollow upactiviteit. Dezepuntenhebbenweuitgewerktzodatonzeagentenditkunnengebruikenvoordeacquisitie,ukuntditvindenindebijlage. Alsbeginnendlabelwerkenwijmeteenlabelmanagerenverkoopmanager,zereizenalletweehetlanddoor(iedereeneigengebied)omklantente werven.deverkoopvindplaatsinonzeshowroom. Gekekennaardebrancheverwachtenwijalsbeginnendlabeleenafnemersaantalvan64.Dezezijnalsvolgtopgedeeld: 15groteklanten 20middelgrote 29kleineklanten Wijgaervanuitdatdegroteklanten3maatseriesafnemenbestaandeuit6stukspermaatserie.Zenemenongeveer16kledingstukken.Demiddelgrote klantennemen2maatseriesvan6stukspermaarserievangemiddeld12kledingstukken.onzekleineklantennemen1maatserievan6stuksvanongeveer 8kledingstukken.Opbasishiervanhebbenwijdekostendoorberekend. 17

18 Groteklanten Middelgroteklanten kleineklanten AantalaftenemenKledingstukken: AantalafnemendeKlanten: Aantalmaatseries: Aantalkledingstukkenpermaatserie: Totaal: GemiddeldePrijsvoorderetailersperkledingstukis38,90(inclusiefbtw) Verkoopprijs Groothandel (inclusief BTW) Model: Prijs: Dress 2 50,95 Blazer 1 55 Blazer 2 40,5 Short 1 35,99 Short 2 41,2 Short 3 49,99 Short 4 59,39 Skirt 1 36,95 Skirt 2 33 Skirt 3 38,5 Skirt 4 34,97 Skirt 5 40,15 Dress 1 46,5 Dress 3 49,5 Dress 4 56,55 Dress 5 53,41 Jumpsuit 1 34,5 Jumpsuit 2 35,22 Jacket 1 51,95 Jacket 2 65,26 Jacket 3 38,44 T-shirts 1 22,95 T-shirts 2 22,95 Blouse 1 31,5 Blouse 2 31,5 18

19 Blouse 3 40,17 Top 1 22,95 Top 2 22,95 Top 3 22,95 Top 4 19,95 Top 8 29,95 Pants 1 49,95 Pants 2 51,95 Tuniek 1 32,5 Tuniek 2 37,5 Top 5 25,95 Top 6 34,56 Totaal: 1478,1 :38= 38,9 Top 7 29,95 Totaalaantalkledingstukkendatafgenomenwordisdus10032ditaantalvermenigvuldigikmetdegemiddeldeprijsperkledingstuk.Ditkomtdusop10032 x38,90=390244,8 Shops in Shops Westartentijdensheteersteseizoenmet4shop in shopsdekostenhiervanzijn 3000, perstukx4= 12000, Dehuurdiewebetalenaandewinkelis 1000, pmx4= 4000, x12=48000, = 60000, DeShop in Shopsworden30m2degemiddeldeomzetperm2perjaarbinnendebrancheis 2975, omdatwijover30m2pershop in Shopbeschikken gaanwijdusuitvandevolgendeomzet:2975x30=89250x4= , omzetperjaar.perseizoenisditdus , 19

20 Tijdsbalk Opdetijdsbalkzijndevolgendepuntenterugtevinden: Ontwerpen Verkoop Inkoopstoffen Order Inkoopfournituren Uitlevering(drops) InkoopAccessoires Na order Productiemonstercollectie Beurs Ontvangenmonstercollectie Hetprocesontwerpenvind2keerperjaar6wekenplaatsinjanuari/februariontwerpenwedezomercollectievanhetjaareropvolgendenin augustus/septemberdewintercollectievanhetjaareropvolgend.deinkoopvandestoffenvindindedriewekennahetontwerpprocesplaats.omdatwe danwetennaarwatvoorstoffenweopzoekzijnvoordecollectie.ookdefourniturenenaccessoireswordendaningekocht.alsdatgebeurdiswordende stoffennaardeproducentgestuurdenworddemonstercollectiegeproduceerd,ditduurtdrieweken.daarnaworddemonstercollectienaaronsverstuurd enkandeverkoopperiodevan5wekenbeginnen.alsonzeklantenbijonsopinkoopzijngeweest,wetenwewatkunnenorder/latenproducerendoorde producent.indevolgende6wekenvinddeproductieplaats.eenhalfjaarlaterwordendeeerstestuksvandecollectieuitgeleverdenper1,5maandword dezeaangevuldmetderestvandecollectieomdatwijalsmerkelkemaandnieuweartikelenwillenbiedenverspreidenwedusdeuitlevering.debeurzen dieookstaanaangegevenopdetijdsbalkvindeninjanuarienfebruariplaats. 20

21 Investeringsbegroting Naamonderneming:VitaminWear Ondernemingsvorm:BV Jaar:2011 Vasteactiva Inventaris 7900,- Huisvesting 24000,- Personeel ,50 Shop in Shops 60000,- Apparatuur 16499,- Transport 20000,- + Totaal ,50 Vlottendeactiva Debiteuren 0,- Rente 2576, Bank 2424,- Voorraad inkoopwaarde ,53 Aanloop enopeningskosten 10000,- onvoorziendekosten 5000,- + Totaal ,53 Totaalinvesteringen ,03 21

22 Opwelkemanierzijndeinvesteringenbepaald? Vasteactiva Bijdeinventariszijndevolgendefactorenberekend: kantoormeubilair 3300, Kastenenrekkenomdevoorraadintebergen 2100, Showroomaankleding 2500, Hetkantoorendeshowroombevindenzichineennetgerenoveerdbedrijfspand,dezeisvoorzienvankeuken,vloerendrietoiletten.Dehuurprijsis 2000, inclusiefgas/water/licht. Depersoneelskostenzijngebaseerdopdevolgendewerknemersdiewijindiensthebben: Inkoop&Productiemanager(DGA)53042,- per jaar :2= Administratiefmedewerker9045,- per jaar :2= 4522, ,- 2stylistes9045,- pp per jaar = 9045,- per seizoen Verkoopmanager42077,- per jaar :2= 21038,50 4Shop in Shopmanagers30521,- per jaar :2= 15260,50 x 4 Logistiekmanager42077,- per jaar :2= 21038,50 4Shop in ShopV.M9042,- per jaar :2= 4521,- x 4 1Labelmanagers38344,- per jaar :2= 19172,- Totalepersoneelskostenperseizoen: ,50 Deberekeningenvandepersoneelskostenzijntevindenindebijlage.Wijhebbendezekostendoortweeëngedeeldomdatwehetvooreenseizoenwillen weten. Ookzijnhierdekosteningecalculeerddiewebetalenaandeingehuurdestoffenagenten.Ditkostons 5000, perseizoen.ookhebbenbijeeninternsief abonnementbijzzp administratiekantoor,ditkostons 1000, perjaar.(ziebijlage)ookdezekostenzijnbijdepersoneelskostengerekend. DekostenvoordeShop in Shops 3000, perstuk.daarbijkomtnogdehuurkostenvandewinkelditis 1000, pers I Spermaandtijdensheteerste seizoenbeginnenwemet4shop in Shopsditisdus 4000, x12= 48000, perjaar.datbetekenddatdetotalekostenvoordes I Szijn 12000, , = 60000, 22

23 AlsComputerapparatuurhebbenwegekozenvoor5I MAC s 12900, inclusiefadobedesignsuite 2599, eneenpinter combinatie 1000,.Wehebben gekozenvoordezecomputersomdatzeeenlangelevensduurhebben,grafischvanhoogniveauzijnenhetsysteemgeenvirussenkent.oplangeretermijn isditdusgeldbesparend. Ondertransportvallendekostenvandevierleaseauto sditkostons 20000, perjaar.wijhebgekozenomeenautoteleasen,omdatditfiscaal aantrekkelijkis,enwijergeenonderhoudskostenaanhebben. Vlottendeactiva Bijhetonderdeeldebiteurenvandevlottendeactivaishetbedragopnulgehoudenderedenhiervoorisomdatwijnognietgestartzijnmetdeverkoopvan onzeproductenenerdusgeenklantenzijndienogeenopenstaandefactuurhebben. Ikhebeenleningafgeslotenvan bijdeINGbank.3090meteenrentevan9,2%.Perjaar.Deleningheefteenlooptijdvan12maanden,permaand betaalik 214,67aanrente,aanheteindevandelooptijdvan12maandenhebikaanrenteeenbedragvan 2576, betaald. Bijhetonderdeelbankhebbenwegekozenvooreenbedragvan 2424, omhiervandealgemenekostenzoalstelefooneninternetkostentebetalen. Hetonderdeelvoorraadinkoopwaardeisgebaseerdopdeproductiekosten.Deonderbouwinghiervankuntuvindeninhetonderdeelproductieprocesvan hethoofdstukopzet&methode. Deaanloop enopeningskostenzijngebaseerdopdevolgendefactoren: Inschrijvingkamervankoophandeljaarlijksebijdrage121,05 Marktonderzoek 1378,95 Visitekaartjes 500, Briefpapier 500, Promotie 7500, HierondervallenadvertentieGrazia 3000, enaankondigingopvitaminwaterflesjes 4500, Printpapier 500, Voordeonvoorzienekostenhebbenwij5000euroingecalculeerdomdatjealtijdeenrisicohebtdaterietsmisgaat. 23

24 Financieringsbegroting Naamonderneming:VitaminWear Ondernemingsvorm:BV Jaar:2011 Eigenvermogen BudgetVrumona ,- Achtergesteldvermogen(familielening) 0 + Totaal ,- Vreemdvermogen lang leningbank(middenlang) looptijd 5 Jaar Leasing looptijd 3 Jaar Totaal Vreemdvermogen kort Leverancierskrediet 0 kredieturen 25175,03 Nogtebetalenbelastingen 0 + Totaal 25175,03 Totaalvermogen ,03 24

25 Eigenvermogen OnsmoederbedrijfVrumonaheeft ,- beschikbaargesteldvoorhetontwikkelenvanvitaminwear. Vanachtergesteldvermogenisgeensprake. Vreemdvermogen lang Wijhebbeneenleningafgeslotenbijdebankvanachtentwintigduizendeuro.Meestalgevenbankenjeeenleningvan10%vanjeeigenvermogeninons gevalisditdusminder.moetditterugbetalenbinnendelooptijdvan5jaarmeteenrentevan6% , :10=perseizoen+rentevan28000:100x6=perseizoen. Wijleasendeauto svoordelooptijdvan3jaarenwijbetalenhiervoor 20000, perjaar. Vreemdvermogen kort Hetleverancierskredietiseenmogelijkheidmijteonderscheidenvandeconcurrentendiegeenkredietgeven.Dekrachthiervanzitinhetfeitdateen strategischinstrumentis.alsereenjuisteafwegingplaatsvindttussenderisico senhetrendement,isleverancierskredieteenonderscheidendelement vaneenproductofdedienst.hetvergemakkelijktdeverkoopenhethelptdeklantinzijnvermogensbehoefte.debetalingstermijnis30dagenna ontvangstvandefactuur.opditmomentisernoggeensprakevanleverancierskredietomdatwenognietgestartzijnmetdeverkoop. Decrediteurendieikhebingecalculeerd,zijninditgevalvoorraaddienogvooreendeelbetaaldmoetenworden, 25175,03 Detebetalenbelastingenhebikopnulgehoudenomdatjealsstartendeondernemerditnognauwelijkshoefttebetalen. 25

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00 Financiën Exploitatiebegroting Omzet 500+ 2,50 x 50 = 625,00 Inkoopwaarde 0,67 x 350 = 234,50 Brutowinst 390,50 Promotie kosten 10,00 Personeelskosten - Loonkosten 0,10 x 450 = 45,00 Nettowinst voor belasting

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Pupate Mens en Ondernemen. Effectief financieel beleid

Pupate Mens en Ondernemen. Effectief financieel beleid Pupate Mens en Ondernemen Effectief financieel beleid Financiën Balans, W&V-rekening, samenhang Omzet- en exploitatieprognose en de gevolgen voor de onderneming Balans Overzicht van bezittingen, schulden

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie Financiële basiskennis voor zzp-ers Inzicht in uw financiële situatie 2013 Programma Inleiding en doel seminar Tarief bepalen Begrotingen Financieringsmogelijkheden Begrippen cash flow, rentabiliteit,

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma?

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma? Het ondernemingsplan Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Gegevens ondernemers Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Overzicht financieel plan

Overzicht financieel plan Overzicht financieel plan Privé ontrekking (maandelijks) 1.000 BTW tarief 0,21 % Inkoop kosten 0,18 % Bedrijfskosten (maandelijks) 120 Promotiekosten (maandelijks) 100 Transportkosten (maandelijks) 100

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Netto investering Verbouwing -- 5.500,- Computerapparatuur -- 2.800,- Inventaris -- 25.200,- Waarborgsom -- 5.100,- Vaste activa 38.600,- Voorraad 43.400,- Liquide middelen -- 2.750,- Aanloopkosten --

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv EEN INVESTERINGSBEGROTING WELKE BEDRIJFSMIDDELEN HEB JE NODIG? HOEVEEL KOSTEN DEBEDRIJFSMIDDELEN? HOEVEEL BEDRAAGT MIJN VERMOGENSBEHOEFTE? EEN FINANCIERINGSBEGROTING HOE KOM JE AAN HET GELD OM ALLE INVESTERINGEN

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S! ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S ONDERNEMINGSPLAN PICITZSTUDIO S 8 1 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2 Inhoudsopgave 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Motivatie 1.3Kredietbehoefte 2.Deonderneming

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico Hoofdstuk 20 1 a Kenmerkend voor een handelsonderneming is dat de goederen in (vrijwel) dezelfde staat (tegen een hogere prijs) worden verkocht als zij worden ingekocht. b Economische voorraad: de voorraad

Nadere informatie

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico Docentenhandleiding Hoofdstuk 20 1 a Kenmerkend voor een handelsonderneming is dat de goederen in (vrijwel) dezelfde staat (tegen een hogere prijs) worden verkocht als zij worden ingekocht. b Economische

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Eamen Niveau vergelijkbaar met mbo 2 Versie 0.2 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op Vastgesteld

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Starterscafe 19 februari Opening Starter van de maand Workshop: Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland

IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland Voorzitter Penningmeester De)heer)L.M.)van)Dis De)heer)A.H.)Marseille

Nadere informatie

1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen

1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen If you can dream it, you can do it is een bekende uitspraak van Walt Disney. Een droom ligt aan de basis van veel succesvolle ondernemingen. Durf dus

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

MADE BY YOU. Adviesrapport. Auteur: Kimberly Buis Studentnummer:

MADE BY YOU. Adviesrapport. Auteur: Kimberly Buis Studentnummer: MADE BY YOU Adviesrapport Auteur: Kimberly Buis Studentnummer: 500666892 Hogeschool van Amsterdam (HvA) Amsterdam Fashion Institute (AMFI) Fashion & Management Amsterdam, 13-06- 16 AMFI Adviesrapport Kimberly

Nadere informatie

Jaarverslag Wereldwinkel Gemert

Jaarverslag Wereldwinkel Gemert Jaarverslag 2012. Wereldwinkel Gemert Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 1 Inleiding Dit is het financieel jaarverslag van de Wereldwinkel

Nadere informatie

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013 Rotterdam jaarrapport 2013 T.a.v. het bestuur Dordtselaan 157C 3081 BM Rotterdam Rotterdam, 21 april 2014 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Stadnomaden,, omvattende:

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie.

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie. Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Strategisch marketingplan voor een startende ondernemer die een webwinkel voor dameskleding wil realiseren, waarbij de consument de items kan

Strategisch marketingplan voor een startende ondernemer die een webwinkel voor dameskleding wil realiseren, waarbij de consument de items kan Strategisch marketingplan voor een startende ondernemer die een webwinkel voor dameskleding wil realiseren, waarbij de consument de items kan customizen Daphne Burgwal Juni 2013 Titel: Auteur: Strategisch

Nadere informatie

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt.

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. www.jooplengkeek.nl Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. De omzet is dus gelijk aan de kosten. Om het break-evenpunt te berekenen gaan

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Investeringsbegroting

Investeringsbegroting Investeringsbegroting Machines (3 machines formaatzaag, vandiktebank en vlakbank) : 13.000.- Klein Gereedschap : 2.000.- Kantoorinrichting : 2.000.- Voorraad hout : 4.000.- Voorraad klein materiaal : 3.000.-

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv EEN INVESTERINGSBEGROTING WELKE BEDRIJFSMIDDELEN HEB JE NODIG? HOEVEEL KOSTEN DEBEDRIJFSMIDDELEN? EEN FINANCIERINGSBEGROTING HOE KOM JE AAN HET GELD OM ALLE INVESTERINGEN TE BETALEN? HEB IK ZELF GELD?

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

De opdracht van LA 31

De opdracht van LA 31 La 31.2 (50%) Verslag inleveren: datum 1 juli 2016 Op papier in postvak en digitaal op elo Opdracht voor groepen van maximaal 3 studenten Indeling wordt vandaag gemaakt. (voorbeeld case hoofdstuk 6 in

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2007-I

Eindexamen m&o havo 2007-I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 Bij huurkoop loopt Witgoed minder risico omdat bij huurkoop Witgoed eigenaar blijft van de verkochte goederen tot de laatste termijnbetaling voldaan is. (Indien

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei tijdsduur voor het gehele examen 09:00-11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke

Nadere informatie

Het ondernemingsplan. Plannen om een onderneming te starten? Zet het op papier! Uw plan in stappen Handige hulpmiddelen Links naar instanties

Het ondernemingsplan. Plannen om een onderneming te starten? Zet het op papier! Uw plan in stappen Handige hulpmiddelen Links naar instanties Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Het ondernemingsplan www.abnamro.nl Plannen om een onderneming te starten? Zet het op papier! Uw plan in stappen Handige hulpmiddelen Links naar instanties

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Prosoe

Ondernemingsplan. Prosoe Ondernemingsplan Prosoe 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 3 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 4 2.3 De markt 4 2.3.1

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Auteurs: Krijgsheld G. & Straver J.P.G.A. isbn: 97-89-001-82065-7

Auteurs: Krijgsheld G. & Straver J.P.G.A. isbn: 97-89-001-82065-7 Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Soort bedrijf :

Ondernemingsplan. Soort bedrijf : Ondernemingsplan Van :... Soort bedrijf : Index 1. Persoonlijke gegevens 1.1 Basisgegevens 4 1.2 Opleiding 5 1.3 Arbeidssituatie 6 2. Financiële privé-gegevens 2.1 Inkomsten 7 2.2 Bezittingen 7 2.3 Schulden

Nadere informatie

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 =

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 = Opgave 9.1 Normale productie is: 70% 12.000 = 8.400 eenheden Overbezetting is: 10.800-8.400 = 2.400 eenheden Opgave 9.2 a. Onderbezetting bij productie: 20.000-18.000 = 2.000 eenheden b. Onderbezetting

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D Postbus GB Echtelden

handel en administratie CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D Postbus GB Echtelden handel en administratie SPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125%

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125% Opgave 8.1 a. Indirecte kosten afhankelijk van de materiaalkosten: 500.000 100% = 125% 400.000 Opslag indirecte kosten: 125% 4.000 5.000 + 15.100 Opgave 8.2 a. Indirecte kosten afhankelijk van de directe

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 580.000 + 640.000) / 2 = 610.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 8.800.000 1,21 = 10.648.000 Krediettermijn debiteuren: 610.000 365 dagen = 20,9

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 09:00-11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen.

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen. BEHEERS JIJ DIT AL? Beheers jij dit al? Bewijs dit dan door op de knop hieronder te klikken en direct de lastigste opgaven te maken. Kun jij dit foutloos? Dan mag je dit onderdeel overslaan! UITLEG Het

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

When the winds of change are blowing, some people are building shelters and others are building windmills. Oud Chinees gezegde

When the winds of change are blowing, some people are building shelters and others are building windmills. Oud Chinees gezegde When the winds of change are blowing, some people are building shelters and others are building windmills. Oud Chinees gezegde Van inkoop (plan) tot verkoop (resultaat) INKOOPPLANNING & BUDGETTERING Voorbereiding

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Fruit Bottles

Ondernemingsplan Fruit Bottles Ondernemingsplan Fruit Bottles Namen: Klas: Docent: Dominika Kunat, Jeroen aan de Stegge, Sebastiaan Galesloot, Fabian Verweij, Daan Grobbee, Dilan Bayraktar en Jamila Salama. 5H S. Vriens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

VOOR MEER PATRONEN: KIJK OOK EENS IN ONZE PATRONEN WEBSHOP

VOOR MEER PATRONEN: KIJK OOK EENS IN ONZE PATRONEN WEBSHOP ALLE MODELLEN UIT KNIPMODE 2017 VOOR MEER PATRONEN: KIJK OOK EENS IN ONZE PATRONEN WEBSHOP WWW.KNIPMODE.NL/SHOP Alle patronen zijn online te koop en uitgevoerd in maat 34 t/m 54 (m.u.v. patronen met @

Nadere informatie