DE GOUDSE WATEBLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GOUDSE WATEBLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. *"

Transcriptie

1 DE GOUDSE WATEBLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * 1954

2 1954 DE GOUDSE WATERLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * Raad van Commissarissen: A. GOEDEWAAGEN, Voorzitter, Gouda Mr L. K. E. VAN EJCK, Rotterdam A. DORTLAND, Gouda E. A. POLET, Gouda Een vacature, wegens het overlijden van de Heer H. Knuttel Gecommitteerde van de Gemeente Gouda: Mr Dr K. F. O. James, Burgemeester van Gouda Directeur: C. RODENHUS, Gouda Algemeen Procuratiehouder: G. VEERMAN. Gouda

3 Algerneen overzicht. Ook in dit verslagjaar kwam de aansluiting van een aantal buiten het stadsgebied gelegen percelen tot stand, n woningen en boerderijen aan de Broekweg en Tweede Moordrechtse Tiendeweg, zomede een drietal percelen aan de Willens. Op 24 November werd het water in het perceel Tweede Moordrechtse Tiendeweg nr. 4 geleverd, bij welke gelegenheid de meeste buurtbewoners aanwezig waren. Dit feit werd in een gezellig samenzijn ten huize van de eerste abonné in dit nieuwe gebied beleefd. De in deze gemeente gelegen onrendabele gebieden zijn nu nagenoeg voorzien. Het aantal in de gemeente Gouda niet aangesloten percelen bedraagt nog 7. Het aantal aangesloten percelen vermeerderde met 449. n Gouda waren op 31 December van het verslagjaar percelen aangesloten en buiten Gouda 229. De hoeveelheid door het pompstation afgeleverd water bedroeg m3 tegen m3 in Voor het gemeentelijk uitbreidingsplan,,ouwe Gouwe werd een plan van aanleg van het hoofdleidingnet ontworpen. Dit plan omvat de aanleg van in totaal m 100, 150, 200 en 250 mm gietijzeren hoofdleiding, inbegrepen de verzwaring van de 150 mm leiding tussen de Kattensingel en het Albert Plesmanplein. De aanlegkosten daarvan zullen, berekend naar de lonen en materiaalprijzen van begin 1954, f ,-- bedragen. Met de aanleg van een klein gedeelte van de hoofdleidingen, n m, was eind 1952 en in 1953 een begin gemaakt. n het verslagjaar werden in enkele gereed gekomen straten in dit uitbreidingsplan hoofdleidingen aangelegd tot een gezamenlijke lengte van 699 m. Te verwachten is, dat in 1955 en 1956 dit plan grotendeels tot uitvoering zal komen, n enkele verspreid liggende straten werden hoofdleidingen aangelegd tot een gezamenlijke lengte van 504 m, terwijl voor de aansluiting van de percelen langs de Broekweg, de Tweede Moordrechtse Tiendeweg en de Willens een uitbreiding van het hoofdleidingnet ter lengte van m nodig was. Door deze uitbreidingen, waarvoor verder verwezen moge worden naar het betreffende hoofdstuk, vermeerderde in het verslagjaar de lengte van het hoofdleidingnet met m. Wegens vernieuwingen vermeerderde de lengte van het hoofdleidingnet met 478 m, doch wegens wijzigingen verminderde deze met 751 m. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 December 1954, B nr , le afd., G.S. nr. 40/1, werd vergunning verleend tot uitbreiding van het voorzieningsgebied van de Vennootschap door de aansluiting van de percelen 04 tjm 106, 108, 110 t/m i 13 en een blokpost van de N.V. Nederlandse Spoorwegen gelegen aan de Henegouwerweg in de gemeente Waddinxveen. De hieruit

4 6 voortvloeiende werken zullen in het begin van 1955 tot uitvoering komen. Aan hoofd- en dienstleidingen vond het gewone onderhoud plaats. Het leidingnet verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Het bijzondere onderhoud was - in verband met het vrij grote aantal straten dat door de gemeente werd herstraat, zomede wegens de verhoging, c.q. verzwaring, van de Goejanverwellendijk, waardoor vele wijzigingen in het ter plaatse liggende leidingnet moesten worden aangebracht d belangrijk groter dan in n tegenstelling met 1953 toen aan de terreinen en gebouwen van de waterwinning, pompstation en watertoren veel onderhoudswerk werd besteed - bleef het onderhoud van deze objecten in het algemeen tot het normale beperkt. Een uitzondering hierop vormen de dienstwoningen, waaraan door inwendige verbouwing en schilderwerk vrij veel onderhoudswerk besteed werd. De terreinen, gebouwen en installaties verkeren in een goede staat van onderhoud. Aan het tekenwerk werd bijzondere zorg besteed. Het in het vorige verslag jaar in bewerking genomen revisie-tekenwerk kwam in het verslagjaar gereed, Van het dienst- en hoofdleidingnet werden overzichtskaarten gemaakt op schaal 1 à 1.000, terwijl de details daarvan getekend werden op kaartjes van 12 X 25 cm, welke gebundeld zijn in boekjes. De prijsstop van water werd eind 1953 opgeheven, waarmede aan de beperkende bepalingen ten aanzien van de toepassing van onze tarieven een einde kon komen. Bij besluit van 12 October 1953, nr (afd. Handel en Nijverheid) van de Minister van Economische Zaken is de Prijzenbeschikking,,Waterleidingtarieven 1952" ingetrokken. Ten aanzien van de tarieven voor levering van water treedt buiten werking de Prijzenbeschikking,,Verbod verhoging gas-, water- en electriciteitstarieven" wegens hogere huurprijzen. Alle prijsvaststellingen van de Directeur-Generaal van de Prijzen betreffende de prijzen voor water zijn bij hetzelfde besluit ingetrokken. ngaande 1 Januari van het verslag jaar werden de tarieven, conform het in de concessie bepaalde, toegepast. De gemiddelde prijs van de kolen bedroeg over 1953 f 61,20 per ton, in verband waarmede in 1954 op de basistarieven 10 verhogingen werden toegepast. De toeslag voor meervoudige bewoning werd, eveneens ingaande 1 Januari, niet meer berekend. n verband met de beide loonronden, welke in het verslagjaar plaats vonden, werden de lonen en salarissen van het personeel dienovereenkomstig verhoogd. n het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds Goudsche Waterleiding Mij., zulks in verband met de aanpassing daarvan aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet. De nieuwe Statuten en Reglement kwamen nagenoeg gereed. Bij deze

5 7 gelegenheid werd het weduwe- en wezenpensioen aanzienlijk verbeterd. Deze pensioenen zijn opgetrokken, ingaande 1 Januari 1955, tot het niveau van de Pensioenwet Bestuur. n de vacature van Commissaris, ontstaan door het overlijden op 5 December 1953 van de Heer H. Knuttel, werd nog niet voorzien. De Heer A. Goedewaagen werd in de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 April 1954 als Commissaris herbenoemd. De Gecommitteerde der gemeente Gouda, de Heer Mr Dr K. F. O. James, burgemeester van Gouda, werd bij besluit van de Raad van Gouda van 21 December 1953 als zodanig herbenoemd en de wethouder van Financiën als zijn plaatsvervanger. De aandeelhouders vergaderden éénmaal. Het College van Commissarissen en Gecommitteerde kwam viermaal in vergadering bijeen. n verband met ziekte van de Gecommitteerde nam diens plaatsvervanger nagenoeg het gehele jaar zijn werkzaamheden waar. Personeel. Ook in dit verslagjaar hadden wij het verlies van een van onze medewerkers te betreuren. Op 31 Januari overleed plotseling de hulpfitter H. Koster. Hij was sedert 23 Juni 1949 bij onze Vennootschap werkzaam als grondwerker en per 1 Januari bevorderd tot hulpfitter. Koster was een energieke, stoere werker, een veelbelovende kracht voor het bedrijf. Wij bewaren aan deze jong gestorven medewerker een goede herinnering. De fitter le klas A. Slaman herdacht op 21 Mei zijn 25-jarig dienstverband bij de Vennootschap en de incasseerder-meteropnemer J. de Knegt op 4 Augustus. Teneinde het in het algemeen overzicht genoemde tekenwerk spoediger gereed te hebben, dan zulks met de eigen bezetting mogelijk geweest zou zijn, werd een gedeelte van dit tekenwerk door derden uitgevoerd, Een groot gedeelte van het personeel maakte dit jaar weer een uitstapje. Op 9 Juli werd een excursie gemaakt naar de N.V. Machinefabriek en Jzergieterij,,Holland-Bergen op Zoom" en de N.V. Machinefabriek en Jzergieterij v/h Rogier, Nerincx, Richter, beide te Bergen op Zoom, waarna een gezellig uitstapje naar Antwerpen volgde. De lonen en salarissen werden in het verslagjaar in verband met twee loonronden met ingang van 1 Januari met 5 "/o en 1 October met 6 % verhoogd, waarbij gelijktijdig met de 5 "/o verhoging voor enige werknemers het salaris gedenivelleerd werd. Het personeel droeg aan het Comité Vluchtelingenhulp 1954 per man i uur loon af. Het daarmee verkregen bedrag werd door het bedrijf verdubbeld. Het personeel heeft met toewijding en ijver zich van zijn taak ge-

6 kweten, waarvoor op deze plaats gaarne een woord van erkentelijkheid wordt uitgesproken. Waterzuivering, Het water in de putten vertoonde geen temperatuursverandering. De temperatuur aan het pompstation van het afgeleverde water was het laagst op 4 en 5 Februari met + 4,2" C en het hoogst op 28 Mei met + 166" C. De temperatuur van de buitenlucht varieerde van - 12" C overdag (30 Januari) en - 12" C des nachts (26, 27, 30 Januari en 1 en 2 Februari) tot + 27" C overdag (i 1 Mei) en + 19" C des nachts (3 en 4 Augustus). De ontharding van het ruwe water met Duitse ringoven-kluitkalk blijft uitstekend voldoen. Het verbruik lag hoger dan in Verbruikt werden kg tegen kg in het vorig verslagjaar. Per m3 afgeleverd water was 261,8 gram nodig (vorig jaar 245,5 gram). n de periode van 22 Maart t/m 21 Mei werd kopersulfaat aan het water toegevoegd, teneinde planktonvorming tegen te gaan. Gebruikt werden 685 kg, hetgeen neerkomt op 0,318 gram CuS04 per afgeleverde m3 water( vorig jaar 0,31 gram). De snelfilters deden 365 dagen dienst. Elke snelfilter werd 182 maal, gedurende 0,30 uur, gereinigd. De langzame, biologische zandfilters waren in bedrijf: Filter : 354 dagen en werd 7 maal gereinigd,, 11: 354 t, >t, 8,,,, 111: 348,,,,,, 8,, Pompbedrijf. De bronnenpompen gebruikten gemiddeld Wjm3 opgepompt water, de pomp die het water van de reactiebassins naar de bezinkbassins pompt 30,7 W/m3 en de reinwaterpompen 147,51 W/m3 (vorig jaar resp. 975; 32,98 en 145,79 W/m3). Voor het afpompen van filters, voor hulpwerktuigen en verlichting in de machinekamer, werkplaatsen en op terreinen, is verbruikt kwh (vorig jaar kwh). De grootste afname van het water per etmaal bedroeg m3 op 10 Mei (vorig jaar m3 op 22 Juni): de kleinste afname per etmaal bedroeg m3 en geschiedde op 1 Januari (vorig jaar m3 eveneens op 1 Januari) en de gemiddelde etmaalafname bedroeg m3 (vorig jaar m'). Het gemiddelde nachtverbruik van 20 tot 7 uur steeg van m3 in 1953 tot m3 in het verslagjaar. De lagedrukpompen van de bronputten, bassins en filters en hogedrukpompen waren de navolgende uren in bedrijf met het daarachter vermelde energieverbruik.

7 9 Lagedrukpompen Pomp voor put 2 t/m 6 4" 7 pk motor..,,,,,, 8 onderwaterpomp 7+ pk motor...,,,,,, 10 t/m 13 4" 7 pk motor.,,,,,, 15 t/m 18, 21, 27 t/m 30 7" 20 pk motor.....,,,, 31 3" 64 pk motor....,,,, " 6; pk motor....,,,,,, 33 3" 6& pk motor....,,,,,, 34 3" 64 pk motor.. +. Kalkpomp 2;" 3 pk motor.... Voor het oppompen van het water uit de reactiebassins naar de bezinkbassins 10" pomp 19 pk motor Reserve-bassinpomp 4" 11 pk motor. Reserve-bassinpomp 8" 40 pk motor Voedingspomp snelfilters 10" 19 pk motor.. Reserve-voedingspomp snelfilters 6" 15 pk motor., Spoelpomp snelfilters 8" 30 pk motor Kalkslibpomp 6" 15 pk motor... Aantal uren in bedrijf Energieverbruik kwh pk ff tt Electro- 15 pk voor hoge druk motor nachtpomp..,, 20 pk hogedrukpomp,, 50 pk hogedr. stadsp. tt 65 Pk ff?y,, 75pk voor pomp reinwaterkelder.. Oliemotor 52 pk voor hoge druk ctadspomp Energieverbruik kwh Gasolie liters Afgeleverd in m

8 10 Gebouwen, terreinen en afrasteringen. De strook grond langs de in het vorige verslagjaar gemaakte betonnen waterkerende muur, gelegen tussen de Hoge Schielandse Zeedijk en de reinwaterkelder, werd met heesters beplant en verschillende delen van de dijk langs de ingedijkte uiterwaard met graszaad ingezaaid. Op het merendeel van de paden op het terrein werd nieuw grint gebracht, bij welke gelegenheid de paden werden bijgewerkt. Om het terrein waarop het kalkslib geborgen wordt + dit wordt van de gemeente Gouda gehuurd - werd een nieuw dijkje aangebracht, teneinde meer slib te kunnen bergen. De afrastering langs de Hoge Schielandse Zeedijk werd gedeeltelijk nagezien. Daarbij werden de draaihekken, waar nodig, vernieuwd en voorzien van nieuw hang- en sluitwerk. De drie lantaarns langs de Jsseldijk en langzame zandfilters werden van nieuwe draden voorzien en de krachtstopcontacten verbeterd. Van de dienstwoning nr. 19 werd het interieur gemoderniseerd. De tussen de voor- en achterkamer liggende alkoof werd uitgebroken en een lichtraam in de buitenmuur, dienende voor verlichting van dit vertrek, verwijderd. De opening werd dicht gemetseld. Door het verwijderen van deze alkoof kregen de beide kamers een aanzienlijk grotere oppervlakte. Zij zijn gescheiden door schuifdeuren, waarbij aan de kant van de achterkamer ter weerszijden van de schuifdeuren kasten werden aangebracht. Beide kamers werden in een lichte tint geschilderd en van nieuw behang voorzien. Op de overloop van de dienstwoning nr. 21 werd een slaapkamer gebouwd, zodat thans in deze woning drie slaapkamers zijn. De nieuwe slaapkamer werd geschilderd, de andere twee en een gedeelte van de overloop, bijgeschilderd. Alle drie slaapkamers werden van nieuw behang voorzien. De electrische lichtinstallatie op de verdieping van deze woning werd uitgebreid en overigens grotendeels vernieuwd. Beide dienstwoningen werden van buiten geschilderd en de aangebouwde houten bijkeukens eveneens van binnen. Voor de timmerwerkplaats werden een zestal banken gemaakt, een en ander voor bezoek van excursisten aan het bedrijf. n de werkplaats werd een krachtstopcontact aangebracht voor het gebruik van een boorstel, slijpsteen, e.d. Voorts werd in de werkplaats vanaf de aanzetluchtketels van de Kromhout gloeikopmotor in de watertoren een persluchtleiding aangelegd ten behoeve van het schoonblazen van electromotoren, etc. De lichtleiding in de schachtput in de watertoren werd vernieuwd. De wanden van de schachtput in de watertoren, waaruit een hoge drukpomp met leidingen werden verwijderd, werden bijgewerkt met specie en daarna, zomede het ijzerwerk en de enige daarin nog aanwezige pomp c.a., geschilderd.

9 1 RJKS NSTTUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHED UTRECHT Sterrenbos 1 Telefoon Postrekening No Herkomst van het monster water: Waterleiding Gouda Genomen: Ontvangen: Omschrijving Helderheid (voor ruw water bij monsterneming)... Kleur... Reuk.... Geleidingsvermogen bij 18' C ( x 106). Chloor-ion (Cl-)... Nitriet-ion (NO,-)... Nitraat-ion (NO,-)... Sulfaat-ion (SO,=).... Hydrocarb.-ion (HCO,-).... Vrij Koolzuur (CO,)... Carbonaat-ion (CO,=)... PH berekend.... Ammonium-ion (NH,+).... Jzer (Fe)... Mangaan (Mn)... Vrije Zuurstof (O,)... Temp. in graden Celsius bij de zuurstofbepaling.... Permanganaatverbruik (alkal. opl. gefiltr. water).... Alkalibicarbonaat berekend als NaHCO,.... Hardheid in D.gr volgens Versenaatmethode... Opmerkingen Ruw water helder; uitgevl. ijzerhydr. na filtr. geel naar H.S O O ,O O 7,08 15,6 2O,3 1, ,2 Rein water helder geel geen O,13 9, ,5 O > 8,0 10,O <O,1 O 3?5 8, ,2 Utrecht, 7 Mei 1954 Het hoofd v. d. Chem. Pharm. afd., (mg.) onleesbaar.

10 12 Prise d Eau, De in 1935 geboorde putten nr. 15 t/m 18 gaven nagenoeg geen water meer. Ze zijn gedurende 19 jaren ongeveer 16 uren per etmaal in gebruik geweest. De filterbuizen, c.q. de omstorting daarvan, zullen wel verstopt zijn. Aan een firma werd het regenereren van deze putten opgedragen. Aan het eind van het verslagjaar waren twee putten gereed, zij het dan dat deze -- zodra de andere twee putten zover zijn - nog een nabehandeling zullen krijgen. De opbrengst van de putten is door deze behandeling opgevoerd tot rond 25 m3 per uur per put. ndien alle vier putten gereed zijn, zo laat het zich aanzien, is de ruwwater-capaciteit met rond 100 m3 per uur vergroot. Dit is echter relatief, want meerdere oude putten lopen in opbrengst terug. De in 1953 geboorde nieuwe putten nr. 33 en 34 voldoen uitstekend, de opbrengst blijft dezelfde als ten tijde van de proefpomping. Het door het pompstation afgeleverde water werd gemiddeld eenmaal per maand door onze chemicus-bacterioloog Dr P. Schlemper te Vught onderzocht. Bovendien werden monsters water, hier en daar in de gemeente genomen en van de putten, onderzocht. Bij de verschillende fasen van behandeling op het pompstation, zomede op verschillende punten van het leidingnet, werd een onderzoek ingesteld naar het zuurstofgehalte. Dit is laag. Blijkens de rapporten voldoet het water aan de te stellen normen; de bacteriologische hoedanigheid was als regel onverdeeld gunstig. De samenstelling van het water moge blijken uit de op blz. 11 voorkomende analyse van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht. Machines, Pompen en Leidingen Pompstation. Wijziging van installaties. Besloten werd de 450 m3 pompinstallatie van de reinwaterkelder van handbedrijf te veranderen in automatisch bedrijf. Deze installatie komt te werken op het reservoir in de watertoren. De handbediende sterdriehoekcontroller moet in een automatisch bediende controller worden omgebouwd. Hiervoor werd opdracht aan een fabriek gegeven. Aan het einde van het verslagjaar was een en ander in bewerking. De nodige kastenbatterij, railkasten, magnetische schakelaars, kabels, etc. waren aan het einde van het verslagjaar geleverd en gedeeltelijk geïnstalleerd. De installatie werdiwordt in eigen beheer gemonteerd (hetgeen intussen is geschied), waaromtrent in het verslag over het boekjaar 1955 nadere bijzonderheden volgen. n aansluiting aan de werkzaamheden met betrekking tot de in het vorige verslagjaar geplaatste nieuwe 450 m3 pompinstallatie voor het doorpompen van het water van de bezinkbassins naar de snelfilters, waarbij de 200 mm persleiding naar de 7 snelfilters tot voorbij het vierde filter verzwaard werd tot 300 mm, werd in het verslagjaar de 200 mm voedingsleiding van het bezinkbassin nr. 2 naar deze pomp eveneens tot 300 mm verzwaard. De 200 mm voedingsleiding

11 3 van bezinkbassin nr. 3 werd niet verzwaard. Deze werd op de 300 mm voedingsleiding aangesloten, zomede de 200 mm voedingsleiding naar de thans als reserve dienstdoende voedingspomp met 15 pk motor. De reeds sedert jaren buiten gebruik zijnde 4 hogedrukpomp in de schachtput in de watertoren werd, met inbegrip van de zuig- en persleidingen, verwijderd. Het betreft hier de z.g.,,gouderak - pomp, waarvoor sedert de buiten bedrijfstelling een nieuwe pompinstallatie, geplaatst in een afzonderlijke kelder, in de plaats is gekomen. Onderhoud leidingen. Op de spindels van de afsluiters van de snelfilters werden verlengspindels gemaakt en op de hierom in het vorige verslagjaar gemaakte houten kastjes, ter beveiliging tegen vorst, afdekplaatjes van ijzer. De 200 mm persleiding voor de afvoer van kalkslib werd in het terrein van de kalkslib-berging gelicht, in verband met de aanleg van nieuwe dijkjes om dat terrein. Van de 10 afsluiter van de 19-pk voedingspomp van de snelfilters werden de leibanen van de schuif vernieuwd. Onderhoud putten, lagedrukpompen en motoren. De 150 mm stalen zuigleidingen van de putten nr. 15, 16 en 17 werden gemiddeld 1,45 m verlengd en op i0 m gebracht. De 100 mm stalen zuigleiding van put nr. 33 is wegens corrosie over een lengte van 4,17 rn vernieuwd. De 3 pompen van de putten 33 en 34 werden schoongemaakt, bij welke gelegenheid de stopbussen vernieuwd en gewijzigd werden. De 4 reserve bronnerspomp werd gerepareerd. Op 4 putten of groepen van putten werden proefkraantjes aangebracht om daaruit gemakkelijk monsters water te kunnen nemen. De 19 pk motor van de voedingspomp van de snelfilters werd nagezien, daarbij werden nieuwe draden ingetrokken, zomede de 15 pk motor van de reservevoedingspomp van deze filters. n deze laatste pomp werd een nieuwe as aangebracht. n de 7 pk motor van de pomp voor de putten 10 t/m 13 werd een nieuw lager gemonteerd. Het vacuumpompje van de bronnengroep 15 t/m 18, 21 en 27 t/m 30 werd gerepareerd, waarbij o.m. een nieuwe as werd aangebracht. Onderhoud hogedrukpompen en motoren. De 450 m3 pomp in de reinwaterkelder werd schoongemaakt en nagezien, daarbij werd een nieuw dubbelrijig hoekcontact-kogellager aangebracht. De 50 pk motor van de reinwaterpomp in de watertoren werd gedemonteerd en schoongemaakt. De 52 pk Kromhout gloeikopmotor werd gedemonteerd en schoongemaakt, waarbij twee nieuwe zuigerveren werden aangebracht. Het brandstofpompje werd gereviseerd en voorzien van nieuwe plunjers Op de aanzetluchtketels van deze motor werden aftappen gemaakt.

12 14 Onderhoud diversen. n het spoelpompje van de kalkinstallatie werden een nieuwe as en dichtingsringen aangebracht. De kalkslibpomp werd gerepareerd, daarbij werden twee nieuwe dekplaten aangebracht. Voor de aëratie-inrichting werden 50 nieuwe (reserve) sproeiers aangeschaft, teneinde de installatie sneller te kunnen schoonmaken. De vacuumketel van de puttengroep 2 t/m 6 werd grondig nagezien en geschilderd, Filters, bassins en rein waterkelders. Het bedrijf beschikt over 2 reactiebassins, waar het door de aëratieinrichting beluchte water in valt en waarin de toevoeging van kalkwater plaats vindt. Voorts 3 bezinkbassins, 7 snelfilters, 3 langzame biologische zandfilters, 2 reinwaterkelders (laagreservoirs) en 1 hoogreservoir. De oppervlakte van de vroeger gebouwde drie ronde plaatijzeren snelfilters bedraagt gezamenlijk 57 m2, die van de in 1951 gebouwde vier rechthoekig gewapend betonnen snelfilters gezamenlijk 80 m2. Deze laatste filters zijn op en tegen de dijk gebouwd, welke ligt tussen ons terrein en het terrein, bij ons in gebruik, van de gemeente Gouda. Deze filters zijn op staal gefundeerd. De zakking tussen 1 Maart 1951 en 21 December 1954 bedroeg gemiddeld 935 mm. n verband met de wijze van bouwen, n.1. op- en tegen de dijk, waarlangs een sloot loopt, was het te voorzien, dat de filters scheef zouden zakken. Dit is inderdaad het geval. Tussen bovengenoemde datums zijn de filters gemiddeld 109 mm scheef - in de richting van de sloot - gezakt, Tussen 1 Maart 1954 en 21 December 1954 bedroeg de zakking gemiddeld 5,9 mm en het scheefzakken gemiddeld 2,25 mm. De zakking heeft een min of meer onregelmatig verloop maar wordt beduidend minder. Het spoelwater van de snelfilters wordt opgevangen in een gewapend betonnen bezinkbak, gelijktijdig met de laatstgenoemde snelfilters gebouwd, Het spoelwater wordt na bezinking weer op de filters gebracht. Deze bezinkbak is eveneens op staal gefundeerd. De zakking bedroeg tussen 14 April 1951 en 21 December 1954 gemiddeld 395 mm en tussen l Maart 1954 en 21 December 1954 gemiddeld 6 mm. De bak zakt ook iets scheef in de richting van de evengenoemde sloot en wel gedurende de periode 14 April 1951 en 21 December 1954 gemiddeld 25 mm en tussen 1 Maart 1954 en 21 December 1954 gemiddeld 2 mm. De drie langzame biologische zandfilters hebben een gezamenlijke oppervlakte van m2* Zowel bij de snelfilters als bij de langzame zandfilters vond geen aanvulling van de uit scherp zand bestaande filterbedden plaats. De filters functionneerden goed. n de wand van een der langzame zandfilters werd een scheur hersteld. De totale bergruimte van reinwater bedraagt m3, te weten:

13 15 Hoogreservoir in de watertoren, waarvan de bodem op 27,85 m -t N.A.P. ligt, 300 m3; laagreservoir beneden in de watertoren, waarvan de bodem op 0,71 m -N.A.P. ligt, eveneens 300 m3 en een afzonderlijke reinwaterkelder ten Noorden van het pompstation, waarvan de bodem op 0.86 m -N.A.P. ligt, m3. De in 1949/1950 gebouwde reinwaterkelder is op staal gefundeerd. De zakking vanaf de bouw tot 21 December 1954 bedroeg gemiddeld 122 mm en tussen 1 Maart 1954 en 21 December 1954 gemiddeld 3,5 mm. De kelder zakt een weinig scheef en wel in de richting van de Hoge Schielandse Zeedijk gedurende de eerstgenoemde periode gemiddeld 15 mm en tussen 1 Maart 1954 en 21 December 1954 gemiddeld 2 mm, echter in de richting van de Hollandse Jssel. De zakking wordt belangrijk minder. Het bouwwerk bevindt zich in uitstekende conditie. De plaatijzeren verdeelbak voor de aanvoergoten van de bezinkbassins werd geheel vernieuwd, waarbij de bak van een kap werd voorzien, zodat deze gesloten is. De goten werden schoongemaakt en met de nieuwe verdeelbak opnieuw geschilderd. Eveneens werd het hekwerk om deze bassins, zomede het hekwerk langs het middenpad van de reactiebassins, geschilderd. Aanleg. Hoof leidingnet en zinkers. n het gemeentelijk uitbreidingsplan,,ouwe Gouwe werden in vijf straten, althans voorzover dat in verband met het gereedkomen van de straten en de bebouwing mogelijk en nodig was, gietijzeren hoofdleidingen aangelegd en voorts in enkele verspreid liggende straten, t.w.: Verspreide straten. Da Costakade N.Z. tussen 2e Potgieterstraat en Jac. Cats- straat 100 mm, lang... ndustriestraat 100 mm, lang... Jac. Catsstraat 100 mm, lang... Kon, Wilhelminaweg W.Z. tussen Jac. van Lennepkade en 38 m 55 m 156 m Da Costakade N.Z., 100 mm, lang m Vossenburchkade 100 mm, lang m De hoofdleiding in de Kon. Wilhelminaweg W.Z., tussen de Jac. van Lennepkade en Da Costakade is nu doorverbonden aan de leiding in de Da Costakade N.Z. en voorts is door de aanleg van de bovengenoemde 38 m hoofdleiding in de Da Costakade de nieuwe hoofdleiding in de Jac. Catsstraat in ringsysteem gebracht met de leidingen in die kade enerzijds en de Kon. Wilhelminaweg W.Z. en 0.2. en 2e Potgieterstraat anderzijds. Totaal 504 m

14 16 Straten in het uitbreidingsplan,.ouwe Gouwe Domela Nieuwenhuisstraat 100 mm, lang... Frederik Hendrikstraat 100 mm, lang... Prins Mauritsstraat 100 mm, lang... Vliegenstraat 100 mm, lang... Wibautstraat in aansluiting aan de 150 mm hoofdleiding in de Bodegraafse Straatweg 200 mm, lang m i94 m 96 m 127 m 155 m Totaal 699 m Voor de voorziening van het onrendabele gebied Broekweg en Tweede Moordrechtse Tiendeweg werd een minimumplan ontworpen. n dit waterrijke gebied was de aanleg van verscheidene zinkers nodig, waarbij o.m. een zinker door het Verbindingskanaal tussen de Hollandse Jssel en Gouwe. Voor de hoofdleiding werd een diameter van 80 mm gekozen, als materiaal asbest-cement, behoudens het gedeelte tussen het eindpunt van de bestaande hoofdleiding in de Eerste Moordrechtse Tiendeweg en het Verbindingskanaal, de leiding in een dam, enkele uitlopers en de zinkers. ndien de zinkers in dezefde diameter als de hoofdleiding zouden zijn gehouden, dan zou het nodig geweest zijn deze in gietijzer, staal of asbest-cement uit te voeren. Met uitzondering van de zinker door de wetering, vlak bij het beginpunt van de uitbreiding, welke in 80 mm stalen buis werd uitgevoerd, is voor alle zinkers Draka-tileenbuis gebruikt. Daardoor bleven de aanlegkosten rond f ,-- lager. De zinkerbuizen hebben weliswaar een kleinere doorlaat dan de nominale doorlaat van de 80 mm hoofdleiding, maar het daardoor ontstane grotere drukverlies speelt voor deze uitbreiding geen rol. De gebruikswaarde van de uitbreiding wordt er niet door beïnvloed. Door het Verbindingskanaal, de Westelijk kanaaldijk en de daaraan grenzende Alpherwatering werd een bundel van 3 stuks 514 tileenbuizen gelegd, lang 3 X 144 m. n andere weteringen werden 5/4, 1 en % tileenbuizen gelegd, waarbij één zinker in een bundel van 2 X 1. Enkele,,uitlopers werden tevens in Draka-tileenbuis uitgevoerd. De zinkerbuizen tot 1 werden, voor wat het gedeelte betreft dat in het kanaal of de weteringen kwam te liggen, met 12 ponds bladlood omwikkeld, dat in stroken van 5 cm breedte spiraalsgewijze om de buizen werd gebracht en met een zodanige spoed, dat per meter buis een gewicht van 1,2 kg verkregen werd. Om de einden van elke strook lood werd een gegalvaniseerd patent-beugeltje aangebracht. De strengen tileenbuis van 3 X 5/4 en 2 X 1 werden onderling met t.8 beugels, geplaatst op 1,50 m afstand, aan elkaar verbonden, waardoor een stijf geheel werd verkregen en de zekerheid dat de buizen netjes naast elkaar op de bodem van de vooraf gebaggerde sleuf zouden komen te liggen. De hierna volgende foto geeft het moment te zien waarop de bundel van 3 X 514 tileenbuizen door

15 17 het Verbindingskanaal wordt geschoven en getrokken. Daarop is tevens de wijze van omwikkeling met bladlood duidelijk te zien. De gemeente Gouda droeg f 9,000,- bij in de onrendabele aanlegkosten van deze uitbreiding, zijnde rond f ,-.

16 18 Aan het einde van het verslagjaar waren alle 18 percelen, welke voor aansluiting in aanmerking kwamen, aangesloten. De lengte van deze $:breiding is als volgt: Eerste Moordrechtse Tiendeweg gietijzeren buis 80 mm m stalen zinker 80 mm m bundel van 3 X 5/4 tileen zinkerbuis m Tweede Moordrechtse Tiendeweg stalen buis 80 mm m asbest-cementbuis 80 mm m tileenbuis m tileenbuis met zinker % m Broek weg asbest-cementbuis 80 mm m tileen zinkerbuis 5/ m bundel van 2 X 1 tileen zinkerbuis m 58 m tileenbuis met zinker 1... tileenbuis met zinker % Totaal 2034 rn Op de volgende foto steekt de bundel van 3 X 5/14! tileenbuizen, nadat de overtocht over het 55 m brede Verbindingskanaal bijna voltooid was, de kop boven water. n de Willens werden drie percelen aangesloten op een 1 en % tileenleiding, waardoor alle langs deze weg gelegen percelen aan de waterleiding zijn aangesloten. Gelegd zijn: tileenbuis m tileenbuis % m Totaal 200 m De gemeente Gouda garandeert voor deze onrendabele uitbreiding gedurende drie jaren een opbrengst van van de aanlegkosten. Wijzigingen en vernieuwingen. n aansluiting aan de in het vorige verslagjaar begonnen werkzaamheden aan de leidingen in de Goejanverwellendijk wegens verhoging, c.q. verzwaring, van deze dijk en verbreding van de rijweg daarop met op- en afritten naar de Fluwelensingel en Krugerlaan werden ter plaatse diverse werkzaamheden uitgevoerd, welke bestonden uit het verleggen naar de binnenkant van de dijk (in het voetpad) van de 200 mm hoofdleiding tussen perceel Nieuwe Veerstal nr. 7 en de Fluwelensingel, de aanleg van een 200 mm leiding vanaf perceel

17 19 Fluwelensingel nr. 106 tot de kruin van de Goejanverwellendijk, de aanleg van een 200 mm leiding tussen de zinker bij de oude Haastrechtse brug en de nieuwe Haastrechtse brug, zomede voor tijdelijk een 150 mm stalen leiding tussen de zoëven genoemde 200 mm

18 20 leiding en de 200 mm hoofdleiding in de Krugerlaan ter lengte van 252 m. Dit gedeelte kon wegens verzakking van het dijklichaam nog niet definitief worden aangelegd. De definitieve aanleg zal in 200 mm buiszwaarte geschieden, waardoor tussen de transportleiding in de Oosthaven en de Krugerlaan een doorgaande 200 mm hoofdleiding tot stand zal zijn gekomen. Aangezien de verbinding tussen de hoofdleiding in de Goejanverwellendijk en de Krugerlaan in de zomermaanden van het verslagjaar niet gemist kon worden was het noodzakelijk om deze provisorisch te maken. Het definitief afwerken van het leidingstelsel in de Goejanverwellendijk en de afrit naar de Krugerlaan zal eerst kunnen plaats vinden als het dijklichaam is tot rust gekomen, een en ander in samenwerking met het programma van verdere uitvoering van werkzaamheden aan de dijk door gemeentewerken. n verband met verzakking van het opgehoogde dijklichaam moesten een viertal woningen in de Cronjéstraat ontruimd worden, De hoofdleiding ter plaatse werd door afkapping buiten gebruik gesteld. Onder de Boompjes werd wegens wijziging van de straat de 80 mm parallelleiding over een lengte van 46 m verwijderd. T.z.t. wordt dit gedeelte weer aangelegd. Van de 80 mm hoofdleiding in de Winterdijk was sedert jaren een gedeelte ter lengte van 395 m buiten gebruik. n het verslagjaar werd daarvan 92 m weder in gebruik genomen en met een 514" tileenleiding, lang 58 m, aan de hoofdleiding in het van Bergen Jzendoornpark verbonden, waardoor 5 percelen uit de leiding in die dijk gevoed worden. Hierdoor beschikken deze percelen over een behoorlijke druk, terwijl het leidingnet in de Noorderstraat ontlast werd. De situatie ter plaatse is daardoor aanzienlijk verbeterd. De 80 mm hoofdleiding in de Zuidelijke Burgvlietkade werd wegens verplaatsing van de aansluiting voor het slachthuis 5 m ingekort. n verband met het maken van een gewapend betonnen duiker in de wetering langs de Eerste Moordrechtse Tiendeweg, bij de toegang naar de Goudkade, werd aldaar een 80 mm stalen zinker, lang 4 m, gelegd. Met het oog op de uitvoering van het werk kon de bestaande hoofdleiding daar nog niet op worden aangesloten. Tijdelijk werd een 1 t.2" loden doorverbinding gemaakt. Wegens verlegging van de weg werd het eindpunt van de 100 mm hoofdleiding in de Goudseweg 18 m ingekort en de spuikraan aldaar weggenomen. Als slotstuk van de in het vorige jaar uitgevoerde werkzaamheden in de Naaierstraat en Achter de Vismarkt werd de 100 mm hoofdleiding in de Naaierstraat weder doorverbonden aan de hoofdleiding in de Blauwstraat-Turfmarkt, waarvoor 11 m leiding gelegd werd. Aangelegd werden wegens vernieuwing of wijziging van de gietijzeren hoofdleidingen in de Goejanverwellendijk: tussen het perceel Nieuwe Veerstal nr. 7 en de Fluwelensingel 200 mm, lang m

19 21 in de oprit tussen het perceel Fluwelensingel nr. 106 en de kruin van de dijk 200 mm, lang... tussen de zinker bij de voormalige brug en de nieuwe Haastrechtse brug (rubberverbindingen) 200 mm, lang... Voorts werden wegens vernieuwing of wijziging aangelegd in de Winterdijk tileenbuis 5/4", lang... in de Blauwstraat-Turfmarkt gietijzeren buis 100 mm, lang en onder de duiker bij toegang Goudkade een stalen zinker 80 mm, lang... Totaal Verwijderd werden de volgende gietijzeren hoofdleidingen uit de Goejanverwelledijk: tussen het perceel Nieuwe Veerstal nr, 7 en de Fluwelensingel 200 mm, lang... in de oprit tussen het perceel Fluwelensingel nr. 106, zomede in de dijk tot de zinker, 200 mm, lang... Voorts werden wegens vernieuwing of wijziging verwijderd, of buiten gebruik gesteld: in de Winterdijk gietijzeren buis 80 mm, lang... in de Burgvlietkade gietijzeren buis 80 mm, lang... in de Goudseweg stalen buis 100 mm, lang... en onder de Boompjes-Goudkade gietijzeren buis 80 mm, lang m 10 m 58 m 11 m 4 m 478 m 213 m 208 m 303 m 5 m 18 m 4 m Totaal 751 m De lengte van het hoofdleidingnet bedroeg aan het einde van het vorige verslagjaar... Aanleg in diverse nieuwe straten... Aanleg in nieuwe straten in het uitbreidingsplan,,ouwe Gouwe... Uitbreiding Broekweg en Tweede Moordrechtse Tiendeweg... Uitbreiding Willens... Aangelegd wegens vernieuwing of wijziging... Verwijderd of buiten gebruik gesteld... Lengte van het hoofdleidingnet op 31 December m 504 m 699 m m 200 m 478 m m 751 n? m Lichten van leidingen. n verband met het ophogen van vele straten in de Korte Akkeren moesten in dit stadsdeel verschillende hoofdleidingen gelicht worden. a. Lichten, waarvan de kosten per straat, of gedeelte daarvan, de f 100,- niet te boven gingen: 1. J. P. Heijestraat;

20 22 2. Oranjeplein; 3. Willem en Marialaan (uitbreiding,,ouwe Gouwe ) ; 6. Lichten, waarvan de kosten per straat, of gedeelte daarvan, meer dan f 100,-, doch minder dan f 300,- bedroegen: 4. Da Costakade N.2, tussen Burg. Gaarlandtsingel en Kon. Wilhelminaweg; 5. Leeuwerikstraat; 6. Nachtegaalstraat; 7. 1 e Potgieterstraat; c. Lichten, waarvan de kosten per straat, of gedeelte daarvan, meer dan f 300,-, doch minder dan f 600,- bedroegen: 8. Burg. Gaarlandtsingel tussen Nachtegaalstraat en Jac. van Lennepkade; 9. Gansstraat; 10. Karekietstraat, vanaf de Kievitstraat tot nr. 66; 11. Jac. van Lennepkade 2.2. tussen Burg. Gaarlandtsingel, Kon. Wilhelminaweg en Emmastraat; 12. Roerdompstraat; 13. Kievitstraat, van de Karekietstraat af tot de Koekoekstraat; d. Lichten, waarvan de kosten per straat, of gedeelte daarvan, meer dan f 600,-, doch minder dan f 1000,+ bedroegen: 14. Uiverplein; 15. Kon. Wilhelminaweg W.Z. bij Uiverplein en W.Z. en 0.2. tussen Oranjeplein en Jac. van Lennepkade en in W.Z. van deze kade af over een lengte van 68 m in de richting van de Da Costakade. Onderhoud. De aan het eind van het vorige verslagjaar buiten gebruik gestelde 125 mm zinker bij de Wachtelstraat werd definitief van het leidingnet afgeschakeld, waarbij de aan weerszijden geplaatste afsluiters werden verwijderd en de A-stukken van blindlenzen voorzien. n de gietijzeren hoofdleiding in de Willens kwamen 55 lekkages voor tegen 62 in n de Bodegraafse Straatweg kwamen 113 lekkages voor tegen 82 in n toenemende mate wordt hinder ondervonden van het loswerken van de loodverbindingen tengevolge van sterke trillingen in de slappe bodem door het verkeer. Het ligt in het voornemen om in 1955 een groot gedeelte van de 150 mm buisleiding met loodmofverbindingen in de Bodegraafse Straatweg te vervangen door buizen met een beweeglijke verbinding. Het euvel van lekke verbindingen behoort dan althans over het te vervangen gedeelte + tot het verleden. De vrij komende buizen kunnen gebruikt worden in het uitbreidingsplan,,ouwe Gouwe. n de Achterwillen5 moesten in een 1 loden leiding, dienende als hoofdleiding, 7 lekkages hersteld worden (vorig jaar 3). Ook deze lekkages zullen zich spoedig niet meer voordoen. De capaciteit van deze leiding is in ver-

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * OVER

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * OVER DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * OVER 1956 1956 DE GOU DSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * Raad van beheer: mr dr K. F. O. JAMES, voorzitfer C. J. VAN AS, secretaris E. A. POLET C. H. HAGEDORN

Nadere informatie

N.V. GOUDSCHE ~ATERLEI~I~G MAATSCHAPPIJ GOUDA. aarvers

N.V. GOUDSCHE ~ATERLEI~I~G MAATSCHAPPIJ GOUDA. aarvers N.V. GOUDSCHE ~ATERLEI~I~G MAATSCHAPPIJ GOUDA r aarvers i i N.V, GOUDSCHE WATERLEIDIN~-M~A~SCHAPPI J I 1 'aarverslag 1942 Kapitaal en leeningen De oblcgatieleening verminderde van f 23.000,- tot f 18.000,-

Nadere informatie

WAT E R L El D I N G-MAATS C W APPIJ N.V.

WAT E R L El D I N G-MAATS C W APPIJ N.V. L DE GOUDSE WAT E R L El D I N GMAATS C W APPIJ N.V. * OVER 1950 DE GOUDSE WAT R L E I D I N GMAATS C H A P PIJ N.V. * OVER 1950 DE GOUDSE WAT ER LEIDING MAATSCHAPPIJ N. V. t OVER 1950 Bestuur en Personeel.

Nadere informatie

Jaarversla& over 1944.

Jaarversla& over 1944. M.V. GOUDSCHE WATERLEIDING*MAATSCHAPPIJ. Jaarversla& over 1944. Kapitaal en Leeningen. De obligatie-leening verminderde van f 12.000.- tot f 6.000.- door aflossing van 6 obligaties à f 1.000,-. Bestuur

Nadere informatie

N.V. GOUDSCHE WATE RLEI DINGMAATSCHAPPIJ VERSL

N.V. GOUDSCHE WATE RLEI DINGMAATSCHAPPIJ VERSL JAAR= VERSLAG OVER 1939 N.V. GOUDSCHE WATE RLEI DINGMAATSCHAPPIJ ff VERSL V R N.V. GOUDSCHE VVATERLEIDING-NIAATSC~A_E.>gfJ. -- -- OVER 1939. i Knpituul en Leenifigen. Het leeningskapitaal verminderde tot

Nadere informatie

N.V. Gouds c h e Wat er lei ding Maatschap pu Gouda

N.V. Gouds c h e Wat er lei ding Maatschap pu Gouda N.V. Gouds c h e Wat er lei ding Maatschap pu Gouda 1943 N.V. GOUDSCHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ b Op 3 December van bedrijf der Goudsche aanving. 1943 het verslagjaar was het 60 jaar geleden, dat het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER 1962 1962 DE GOUDSE ~ATE~LEIDI~~ ~~ATSCEAPPI~ N.V. Raad van beheer: mr dr K. F. O. JAMES, voorzitter C. C. MANTZ, secretaris H. LUIDENS mr J. W.

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * OVER

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * OVER DE GOUDSE WATERLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * OVER 955 DE GOUDSE WATERLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * Raad van Commissarissen: Mr L. K. E. VAN EJCK, Rotterdam A. DORTLAND, Gouda Drie vacatures, wegens het overlijden

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

N.V. GOUDSCHE WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJ OVER

N.V. GOUDSCHE WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJ OVER N.V. GOUDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ OVER 1946 N.V. GOUDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ OVER 1946 N.V. GOUDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ * OVER 1946 * Bestuur en Personeel. Bij besluit van den Gemeenteraad

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

ûe GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER

ûe GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER ûe GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER 1961 1961 DE GOUDSE ~ATE~LEIDIN~ MAATSCHAPPIJ N.V. Raad wan beheer: mr dr K. F. O. JAMES, voorzitter C. C. MANTZ,.iecretaris E. A. POLET M. A.

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

OVER 1928. Bestwr en Pewoneel. De heer H. J. Nederhorst, oommissaris, overleed. De heer A. Goedswaagen Jr. trad in zijne plaats op.

OVER 1928. Bestwr en Pewoneel. De heer H. J. Nederhorst, oommissaris, overleed. De heer A. Goedswaagen Jr. trad in zijne plaats op. JAARVERS LAG OVER 1928 Kapitaal en Leeningen. Het uitgegeven kapitaal bleef onveranderd f 281.000.-. DOOI ui cloting vermindetide leening 1905 tot f 8000.-, leening 1918 tot f 40.000.- en leening 1926

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP JAARREKENING 2014 Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP Zoeterwoude, 7 april 2015 Referentie : LS/MV/SAR/MvK/537 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept Atletiekvereniging Hanzesport Zutphen Deventerachterpad 1 7203 AW Zutphen CONCEPT RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 4 2 Financiële positie 5 3 Accountantsverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Naar House. Nieuwerkerk aan den IJssel

Jaarrekening 2014. Stichting Naar House. Nieuwerkerk aan den IJssel Stichting Naar House Nieuwerkerk aan den IJssel Stichting Naar House De Vijf Boeken 12a Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon: 085-2738077 info@naarhouse.nl Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 1. Bestuursverslag

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013.

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen Nijmegen, april 2013 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING... 3 1. BALANS PER 31 DECEMBER... 3 2. RESULTATENREKENING OVER... 4 3. GRONDSLAGEN VAN

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN

JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN BALANS STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN (Na voorstel bestemming resultaat) Activa 31-dec-14 31-dec-13 Passiva 31-dec-14 31-dec-13 Eigen vermogen

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

DE GOUDSE WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJ N.V. OVER

DE GOUDSE WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJ N.V. OVER DE GOUDSE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ N.V. OVER 1949 DE GOUDSE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ N.V. * OVER 1949 DE GOUDSE WAT E R L E I D I N GM A ATSC HA P P IJ N.V. * OVER 1949 Bestuur en Personeel. Bij besluit

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER

DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. JAARVERSLAG OVER DE GOUDSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. a JAARVERSLAG OVER 1967 IleL filtergebouw ornstueeks de jaarwisseling 1967-1968. 1967 DE GOUDSE ~ATE~LEIDING ~AATSCHAPPI~ N.V. Raad van beheer: mr R. M. VAN REENEN,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN

JAARREKENING 2013 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN JAARREKENING 2013 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN BALANS STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN (Na voorstel bestemming resultaat) Activa Passiva Eigen vermogen 1 jan 27.207 19.816 Te vorderen bedragen

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 STICHTING KINETISCH NOORD TT NEVERITAWEG 15 1033 WB AMSTERDAM PUBLICATIERAPPORT 2010 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 Vastgesteld door het bestuur van de stichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Financien Stichting Menno's Pleats. Nummer XD Nijhuzum

Financien Stichting Menno's Pleats. Nummer XD Nijhuzum Financien 2015 Stichting Menno's Pleats Nummer 9 8775 XD Nijhuzum Verslag over het jaar 2015. In het jaar 2015 heeft het bestuur het besluit genomen om de boerderij te verkopen en daarna de stichting te

Nadere informatie

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2013

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2013 Peins Jaaroverzicht 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT A Balans per 31 december 2013 1 B Exploitatierekening over 2013 3 C Algemene toelichting 4 D Toelichting op de balans per 31 december 2013 5 E Toelichting

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN JAARREKENING 2011 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen 404 8918 JS LEEUWARDEN INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. JAARREKENING 3 1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2011 4 1.2. WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

DE GOUDSE ATE ER LEIDING MAATSCHAPPIJ NJ. N. VAN DANTZIG J. KAPTEIN J. KRUI JSHEER. C. C. MANTZ, secretaris H. LUIDENS. C. RODENHUIS ing. G.

DE GOUDSE ATE ER LEIDING MAATSCHAPPIJ NJ. N. VAN DANTZIG J. KAPTEIN J. KRUI JSHEER. C. C. MANTZ, secretaris H. LUIDENS. C. RODENHUIS ing. G. JAARVERSLAG QVER 965 DE GOUDSE 965 ATE ER LEIDING MAATSCHAPPIJ NJ. Raad van beheer: mr R. M. VAN REENEN, voorzitter C. C. MANTZ, secretaris H. LUIDENS mr J. W. BLANKERT Th. J. ARTS mr J. J. A. GROENEVELD

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, februari 2016

Jaarrekening 2015. Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, februari 2016 Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen Nijmegen, februari 2016 Stichting Popfestivals Nijmegen ( Valkhof Festival ) is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) Stichting Popfestivals

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2014

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2014 Peins Jaaroverzicht 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAAROVERZICHT 2014 A Balans per 31 december 2014 1 B rekening over 2014 3 C Algemene toelichting 4 D Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 E Toelichting

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie