Free to go Huurvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Free to go Huurvoorwaarden"

Transcriptie

1 Free to go Huurvoorwaarden 1. Algemeen: 1.1. Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG Huurvoorwaarden van toepassing met in achtneming van de volgende aanvullende Free to Go voorwaarden Free to Go behoudt te allen tijde het recht om prijzen & condities te wijzigen Free to Go behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren indien gereserveerd voertuig, om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is Per abonnement is 1 berijder toegestaan. 2. Onderwerp: 2.1. Deze Free to go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en Euromobil Nederland B.V. met betrekking tot het product Free to go (verder "Free to go" genaamd) anderzijds De deelnemer is na afsluiting van een algemene gebruikersovereenkomst gerechtigd om afzonderlijke huurovereenkomsten af te sluiten voor het gebruik van Free to go voertuigen. De bestuurder gebruikt de Free to go voertuigen op basis van deze huurvoorwaarden. 3. Deelnemer en bestuurder: 3.1. Deelnemers zijn personen die zich succesvol en volgens de voorschriften hebben geregistreerd bij Free to go en een geldige algemene gebruikersovereenkomst hebben afgesloten met Euromobil Bestuurders zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn om het voertuig te besturen in de zin van artikel Afsluiting van huurovereenkomst en huurperiode 4.1. De huurovereenkomst is afgesloten zodra de bestuurder het gehuurde voertuig kan starten door de Free to go kaart voor de kaartlezer achter de voorruit te houden en de boordcomputer dit heeft bevestigd door het openen van de centrale vergrendeling De huurperiode begint op het door de berijder gekozen tijdstip, ongeacht op welk moment de auto wordt geopend met de Free to go kaart. De huurperiode eindigt als de deelnemer de huur heeft beëindigd zoals bepaald in artikel Rijbevoegdheid (bevoegdheid tot gebruik voertuig) 5.1. Voor het gebruiken en besturen van Free to go auto s zijn uitsluitend personen bevoegd die zelf deelnemer zijn in de zin van artikel 3 en bovendien natuurlijke personen zijn; en 5.2. Beschikken over een in Nederland geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto s (internationale rijbewijzen gelden ten deze niet als een geldig rijbewijs), dit bij zich dragen en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en verplichtingen; en 5.3. Beschikken over een geldige Free to go kaart conform artikel 6; en 5.4. Hebben voldaan aan de betalingsverplichtingen zoals gesteld in artikel Bij intrekking van de rijbevoegdheid of bij verlies van het rijbewijs vervalt onmiddellijk de rijbevoegdheid voor de Free to go auto voor de duur van het verlies of de intrekking Het is in alle gevallen strikt verboden Free to go auto s te laten besturen door derden. Dit geldt ook als de derde persoon zelf Free to go deelnemer is. Voor elke overtreding verbeurt de deelnemer aan Free to go een boete van 1.000,-, onverminderd het recht van Euromobil op volledige schadevergoeding. 1 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

2 6. Free to go kaart 6.1. Een deelnemer dient zich te registreren op freetogo.nl en de geldigheid van zijn rijbewijs, zijn id-kaart of paspoort en bankpas laten verifiëren bij een Euromobil partner voordat aan hem een Free to go kaart ter beschikking wordt gesteld. Door het verstrekken van zijn gegevens stemt de deelnemer ermee in, dat zijn gegevens worden geverifieerd door middel van een idcheck / documentnummer controle. Met de Free to go kaart wordt de deelnemer, indien hij voldoet aan de andere voorwaarden, in staat gesteld om Free to go auto s te huren en te gebruiken De Free to go kaart blijft eigendom van Euromobil Nederland B.V De Free to go kaart is tevens een betaalmiddel van Travelcard B.V. U kunt met deze kaart bij alle tankstations in Nederland benzine of diesel afrekenen voor de Free to go auto. U kunt echter niet de premium brandstoffen afrekenen, dus alleen Euro 95 en normale Diesel. Het is niet mogelijk om met deze pas buiten Nederland te tanken De bij deze kaart behorende pincode wordt u separaat toegezonden. Als u een voorkeurspincode heeft opgegeven is deze pas hiervan voorzien en wordt deze pincode niet toegezonden De Free to go -Travelcard is een officieel betaalmiddel! Daarom is het belangrijk voorzichtig met de kaart om te gaan. Als deze gestolen wordt of als u de kaart verliest, dan dient u dit direct door te geven aan Euromobil Nederland en aan Travelcard Nederland en aansluitend aangifte te doen bij de politie. Dit laatste dient u te doen in verband met de aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit mogelijk misbruik van de kaart Het is verboden om (te proberen) de Free to go kaart uit te lezen met informatie technische methoden, te kopiëren of te manipuleren. Overtreding leidt tot onmiddellijke uitsluiting van Free to go en de deelnemer draagt de kosten van eventuele uit de overtreding voortkomende schade De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het verlies van de Free to go kaart, in het bijzonder als daardoor diefstal, beschadiging of onjuist gebruik van de Free to go auto mogelijk gemaakt is Voor het vervangen van een verloren of beschadigde Free to go kaart dient de deelnemer de vergoeding betalen voor een nieuw exemplaar, waarvan de hoogte kan worden gevonden uit de tarievenlijst PIN en Free to go kaart dienen gescheiden worden bewaard. Indien dit niet gehanteerd wordt, komt alle schade die hieruit voortkomt voor rekening van de deelnemer. 7. Betaling en Borgstelling 7.1. Om de Free to go auto te kunnen huren en gebruiken, dient de deelnemer thans geldende borgsom via freetogo.nl te regelen met de daarvoor beschikbare betalingsmogelijkheden De deelnemer geeft een automatisch incasso af voor het incasseren van de facturen die voortvloeien uit het gebruik van de Free to go auto s en de daaruit voort vloeiende bijkomende kosten De deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of compensatie jegens Euromobil, tenzij zulks uitdrukkelijk door Euromobil is toegestaan. Aan de deelnemer komt geen recht van retentie toe Bij beëindiging van de Free to go overeenkomst wordt de borg volledig geretourneerd onder eventuele verrekening van alle openstaande facturen. 8. Boeking en begin van de rit 8.1. Het is niet mogelijk een Free to go auto te gebruiken zonder vooraf een reservering te maken via freetogo.nl of middels een telefonische reservering via een Euromobil partner of de Free to go centrale Reserveringen via freetogo.nl zijn kosteloos, aan telefonische reserveringen en wijzigingen zijn kosten verbonden de kosten hiervan staan vermeld in de Free to go prijslijst Een Free to go auto is minimaal 10 minuten voor het gewenste aanvangstijdstip met intervallen van 15 minuten te reserveren De minimale huurperiode van een Free to go auto is 1 uur en met intervallen van 15 minuten uit te breiden Nadat een reservering is geplaatst wordt de bestuurder 5 minuten voor aanvang van de huurperiode via SMS geïnformeerd van het betreffende kenteken en de locatie van de Free to go auto Wanneer een deelnemer geen gebruik maakt van een boeking of deze binnen 1 uur voor de gewenste aanvang annuleert, wordt aan hem een annuleringsvergoeding in rekening gebracht conform de alsdan geldende tarievenlijst De bestuurder is verplicht om de Free to go auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare gebreken, schade of ernstige verontreiniging en deze zo nodig te melden aan Euromobil. De bestuurder is verplicht om deze informatie volledig en waarheidsgetrouw te leveren. Vindt deze melding niet plaats, dan is Euromobil gerechtigd om de deelnemer te belasten voor de daaruit ontstane schade. Euromobil is gerechtigd om het gebruik van de Free to go auto in te trekken indien de veiligheid van de rit in gevaar kan komen Euromobil is gerechtigd om zich bij storingen in het gebruik te verbinden met de Free to go auto en de oorzaak van het gestoorde gebruik vast te stellen. Euromobil is gerechtigd om een verder gebruik van de Free to go auto te verbieden en/of te verhinderen, indien er reden is om te vermoeden dat er gebruik gemaakt wordt in strijd met deze huurvoorwaarden. 2 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

3 9. Plichten en verboden van de deelnemer en bestuurder Deelnemer en bestuurder dienen zich te houden aan alle verplichtingen zoals vermeld in de Bovag voorwaarden 9.2. Andere personen in staat te stellen een Free to go auto te besturen is verboden (dit geldt ook voor personen die zelf Free to go deelnemer of bestuurder zijn) 9.3. Het is verboden de betaalfunctie anders te gebruiken dan voor het afrekenen van de getankte brandstof in de Free to go auto In de Free to go auto te roken of passagiers toe te staan te roken, indien dit wel gebeurt worden schoonmaak kosten in rekening gebracht van ten minste 150, Dieren mee te nemen in de Free to go auto is verboden, indien dit wel gebeurt en er daardoor bevuiling van het interieur optreedt worden schoonmaak kosten in rekening gebracht van ten minste 150, Handelwijze bij ongevallen, schade, defecten, reparaties De bestuurder is verplicht de Free to go auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare schade en deze eventueel door te geven aan Euromobil. Om de schade toe te kunnen wijzen aan de veroorzaker, dient de melding absoluut voor het starten van de motor plaats te vinden. Euromobil beslist of de rit ondanks een schade mag plaatsvinden Ongevallen, schade en defecten die tijdens de rit optreden, dient de bestuurder onmiddellijk door te geven aan Euromobil De bestuurder dient ongevallen waarbij een door hem bestuurde Free to go auto betrokken is, onmiddellijk aan Euromobil doorgeven en binnen 24 uur een Schade Aangifte Formulier (SAF) naar Euromobil te versturen. Dit is onafhankelijk van of het ongeval door hem zelf of door een derde veroorzaakt is Het is deelnemer en of bestuurder niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren aan een Free to go auto, bestuurder dient zich altijd te melden bij een dealer van het merk dat men rijdt Bij pech of schade dient men zich te melden bij de Euromobil Alarm centrale welke 24/7 telefonisch bereikbaar is op telefoonnummer Einde van de huur Als de bestuurder een huurperiode wil beëindigen, dan is hij verplicht: De Free to go auto te parkeren binnen een straal van 50 meter van de, door bestuurder bij de reservering, vooraf aangegeven, niet betaalde parkeerplaats in de openbare ruimte. (elke overtreding van verkeersregels of van door de eigenaar van de plaats ingestelde verboden, komt ten laste van de deelnemer). Het is te allen tijde verboden om op parkeerplaatsen te parkeren waar restricties gelden zowel tijdens als na de huurperiode. Hiermee wordt onder andere maar niet beperkt tot bedoeld: parkeren op laden/lossen-plekken, blauwe zones, parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt op bepaalde tijden, taxi-oplaadplaatsen, etc., De sleutel in zijn houder te plaatsen welke zich in het dashboard kastje bevindt Zich ervan te verzekeren dat alle ramen en deuren volledig gesloten zijn en alle lampen uitgeschakeld Zich ervan te verzekeren dat er geen afval of ernstige vervuilingen achterblijven in het Free to go voertuig Zich ervan te verzekeren dat de Free to go auto zich heeft afgesloten nadat er met de kaart over de kaartlezer is geswiped De Free to go auto en de huur kan alleen beëindigd worden als Free to go auto zich op de eindbestemming bevindt en de sleutel in de houder zit Voor beëindiging van de huur wordt door de deelnemer zijn Free to go kaart opnieuw tegen kaartlezer (achter de voorruit) gehouden. De huurperiode is pas beëindigd als dit wordt bevestigd op het display van de kaartlezer. Als de bestuurder de Free to go auto verlaat, terwijl de huur niet beëindigd is, dan loopt de huur verder voor zijn kosten of voor kosten van de deelnemer door. Als de huur om verschillende redenen niet beëindigd kan worden, dan is de deelnemer verplicht dit per omgaande te melden aan Euromobil en bij het voertuig te blijven tot Euromobil heeft beslist over de verdere gang van zaken De huurperiode eindigt op het vooraf, bij de reservering, aangegeven tijdstip dan wel het tijdstip dat de auto met de Free to go kaart wordt afgesloten indien dit het eerstgenoemde tijdstip overschrijdt Indien het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindtijdstip niet gehaald kan worden, dient de bestuurder dit terstond te melden aan Euromobil. Het niet halen van het eindtijdstip kan kosten met zich meebrengen die op de deelnemer verhaald zullen worden Indien de bestuurder de auto niet op het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindpunt kan achterlaten en Euromobil de auto dient te verplaatsen zullen de kosten van minimaal 50,00 op de deelnemer worden verhaald. 3 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

4 12. Verzekeringen Alle Free to go auto s zijn WA Casco verzekerd Als de Free to go auto tijdens de huurperiode wordt beschadigd of als de deelnemer een schade veroorzaakt, dan is de deelnemer hiervoor aansprakelijk met een eigen risico van maximaal 250,00 per gebeurtenis. (Bussen 450,00) Bestuurders onder de 24 jaar hebben een hoog eigen risico van Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, dient de deelnemer ter stond aangifte te doen bij de politie en het politierapport met een schade aangifte formulier per omgaande aan Euromobil te versturen Een in deze Free to go huurvoorwaarden geregelde verdergaande (boven het eigen risico uitstijgende) aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. 13. Tanken Uw Free to Go pas is tevens een tankkaart, u kunt uitsluitend euro95 of diesel tanken, premium brandstoffen zijn uitgesloten!. Wij adviseren na gebruik altijd te tanken, ongeacht het aantal kilometers dat er gereden zijn Niet tanken met een tankinhoud van minder dan 25% betekend dat uw medegebruiker van Free to Go daar nadeel van ondervindt, doordat deze eerst moet tanken. In geval van nadeel van de volgende verhuurder berekenen wij een boete door, de hoogte van deze boete staat in de Free to go prijslijst vermeld. 14. Bekeuringen In geval van bekeuringen wordt de instantie die deze heeft opgelegd (CJIB of Gemeente) geïnformeerd wie de huurder is geweest. De bekeuring zal dan rechtstreeks aan de huurder doorbelasten De administratieve kosten hiervan worden doorbelast aan de deelnemer, de hoogte van deze kosten staan in de Free to go Prijslijst vermeld. 15. Aansprakelijkheid van Euromobil Euromobil is jegens de deelnemer en/of bestuurder niet aansprakelijk voor de, door deze, geleden schade als gevolg van het gebruik van een Free to go auto, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid dan wel een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Euromobil. De eventuele aansprakelijkheid van Euromobil is beperkt tot de bij afsluiting van de overeenkomst te voorziene typische schades. Indien en voor zover de schade door een door de deelnemer voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (met uitzondering van sommenverzekering) gedekt is, is Euromobil alleen aansprakelijk voor eventuele daaraan verbonden nadelen van de deelnemer Eventuele aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheid wetgeving wordt niet beperkt. 16. Aansprakelijkheid van de deelnemer, contractuele boetes, uitsluiting van gebruik De deelnemer is jegens Euromobil aansprakelijk voor schades die hij of de gerechtigde bestuurder van het voertuig veroorzaakt heeft. Dit houdt in het bijzonder in schades in geval van diefstal, beschadiging of verlies van de Free to go auto, de sleutel of accessoires (incl. Free to go kaart). De deelnemer is verder aansprakelijk voor alle schade als de beschadiging of het verlies van de Free to go auto of een schade van een ander is ontstaan doordat de deelnemer of een derde voor wie hij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in strijd heeft gehandeld met deze Free to go huurvoorwaarden, wettelijke bepalingen of de algemene bepalingen van de autoverzekering. In geval van aansprakelijkheid van de deelnemer zonder verzekeringsdekking van de voertuigverzekering vrijwaart de deelnemer Euromobil te zake van alle vorderingen van derden Bij niet nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze huurvoorwaarden (en in geval van een betalingsachterstand), kan Euromobil de deelnemer met onmiddellijke werking tijdelijk of duurzaam uitsluiten van gebruik van de Free to go auto s en de toegangsmiddelen (Free to go kaart) blokkeren. De uitsluiting wordt de deelnemer per meegedeeld. 17. Tarieven, machtiging voor automatische afschrijving, betalingsverzuim De deelnemer is aan Euromobil voor de huur van een Free to go auto de prijzen van de door Euromobil gehanteerde Free to go tarieven verschuldigd. Deze kunnen altijd worden geraadpleegd in de geldende Free to go tarievenlijst als vermeld op de website. De tarieven zijn inclusief BTW. De huurprijs is direct opeisbaar bij beëindiging van de huurovereenkomst en kan alsdan worden geïncasseerd door Euromobil Betalingen door een deelnemer vinden plaats per betaling door automatische incasso. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn bankrekening, waarover de automatische incasso loopt, over voldoende saldo beschikt. Als het afgeschreven bedrag door de bank of de deelnemer wordt gestorneerd zal de deelnemer alsnog zorgdragen voor omgaande betaling aan Euromobil vermeerderd met de door Euromobil gemaakte bankkosten. 4 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

5 18. Opzegging, beëindiging van de overeenkomst Ieder der partijen kan de algemene gebruikersovereenkomst en een daaruit voortvloeiende huurvoorwaarden met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk beëindigen, indien sprake is van een gewichtige of dringende reden Euromobil kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang in ieder geval beëindigen en een ter beschikking gesteld voertuig tot zich nemen, indien de deelnemer: een betalingsachterstand heeft met betrekking tot tenminste één huurperiode; in staat van faillissement verkeert, diens faillissement heeft, dan wel is aangevraagd of sprake is van een schuldsaneringsregeling of surseance van betaling; herhaaldelijk niet voor voldoende saldo op zijn afrekenaccount zorgt, waardoor automatische incasso onmogelijk is; bij afsluiting van de algemene gebruikersovereenkomst of tijdens de duur ervan onjuiste inlichtingen gegeven heeft of feiten verzwegen heeft en daarom de voortzetting van de overeenkomst niet van Euromobil kan worden verlangd; anderszins in verzuim is of toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de gebruikersovereenkomst en/of deze huurvoorwaarden. 19. Gegevensbescherming Euromobil verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers (inclusief op de deelnemers betrekking hebbende gebruik- en voertuiggegevens), slaat deze op, verwerkt deze en gebruikt deze, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de algemene gebruikersovereenkomst en de huurvoorwaarden De Free to go auto is voorzien van een geavanceerd systeem waarmee de locatie van de auto wordt doorgegeven via een satellietverbinding naar de backoffice van Euromobil. Hoe met deze gegevens om wordt gegaan wordt beschreven in de privacy statement van Euromobil en is onderdeel van de Free to go Huurvoorwaarden. 5 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. December 2013. Marktleider in Mobiliteit

Algemene voorwaarden. December 2013. Marktleider in Mobiliteit December 2013 Marktleider in Mobiliteit Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Multi Tank Card BV 1 Definities 1.1 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met Multi Tank

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service

Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service Oliehandel Hulshof B.V. KVK 06030526 Tankstation Westsingel B.V. KVK 06083666 Hulshof Onroerende Zaken B.V. KVK 06083665 Hulshof Carwash B.V. KVK 61668354

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Tellix Telecom Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59874910 en terug te vinden op onze website www.tellix.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie