Free to go Huurvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Free to go Huurvoorwaarden"

Transcriptie

1 Free to go Huurvoorwaarden 1. Algemeen: 1.1. Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG Huurvoorwaarden van toepassing met in achtneming van de volgende aanvullende Free to Go voorwaarden Free to Go behoudt te allen tijde het recht om prijzen & condities te wijzigen Free to Go behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren indien gereserveerd voertuig, om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is Per abonnement is 1 berijder toegestaan. 2. Onderwerp: 2.1. Deze Free to go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en Euromobil Nederland B.V. met betrekking tot het product Free to go (verder "Free to go" genaamd) anderzijds De deelnemer is na afsluiting van een algemene gebruikersovereenkomst gerechtigd om afzonderlijke huurovereenkomsten af te sluiten voor het gebruik van Free to go voertuigen. De bestuurder gebruikt de Free to go voertuigen op basis van deze huurvoorwaarden. 3. Deelnemer en bestuurder: 3.1. Deelnemers zijn personen die zich succesvol en volgens de voorschriften hebben geregistreerd bij Free to go en een geldige algemene gebruikersovereenkomst hebben afgesloten met Euromobil Bestuurders zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn om het voertuig te besturen in de zin van artikel Afsluiting van huurovereenkomst en huurperiode 4.1. De huurovereenkomst is afgesloten zodra de bestuurder het gehuurde voertuig kan starten door de Free to go kaart voor de kaartlezer achter de voorruit te houden en de boordcomputer dit heeft bevestigd door het openen van de centrale vergrendeling De huurperiode begint op het door de berijder gekozen tijdstip, ongeacht op welk moment de auto wordt geopend met de Free to go kaart. De huurperiode eindigt als de deelnemer de huur heeft beëindigd zoals bepaald in artikel Rijbevoegdheid (bevoegdheid tot gebruik voertuig) 5.1. Voor het gebruiken en besturen van Free to go auto s zijn uitsluitend personen bevoegd die zelf deelnemer zijn in de zin van artikel 3 en bovendien natuurlijke personen zijn; en 5.2. Beschikken over een in Nederland geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto s (internationale rijbewijzen gelden ten deze niet als een geldig rijbewijs), dit bij zich dragen en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en verplichtingen; en 5.3. Beschikken over een geldige Free to go kaart conform artikel 6; en 5.4. Hebben voldaan aan de betalingsverplichtingen zoals gesteld in artikel Bij intrekking van de rijbevoegdheid of bij verlies van het rijbewijs vervalt onmiddellijk de rijbevoegdheid voor de Free to go auto voor de duur van het verlies of de intrekking Het is in alle gevallen strikt verboden Free to go auto s te laten besturen door derden. Dit geldt ook als de derde persoon zelf Free to go deelnemer is. Voor elke overtreding verbeurt de deelnemer aan Free to go een boete van 1.000,-, onverminderd het recht van Euromobil op volledige schadevergoeding. 1 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

2 6. Free to go kaart 6.1. Een deelnemer dient zich te registreren op freetogo.nl en de geldigheid van zijn rijbewijs, zijn id-kaart of paspoort en bankpas laten verifiëren bij een Euromobil partner voordat aan hem een Free to go kaart ter beschikking wordt gesteld. Door het verstrekken van zijn gegevens stemt de deelnemer ermee in, dat zijn gegevens worden geverifieerd door middel van een idcheck / documentnummer controle. Met de Free to go kaart wordt de deelnemer, indien hij voldoet aan de andere voorwaarden, in staat gesteld om Free to go auto s te huren en te gebruiken De Free to go kaart blijft eigendom van Euromobil Nederland B.V De Free to go kaart is tevens een betaalmiddel van Travelcard B.V. U kunt met deze kaart bij alle tankstations in Nederland benzine of diesel afrekenen voor de Free to go auto. U kunt echter niet de premium brandstoffen afrekenen, dus alleen Euro 95 en normale Diesel. Het is niet mogelijk om met deze pas buiten Nederland te tanken De bij deze kaart behorende pincode wordt u separaat toegezonden. Als u een voorkeurspincode heeft opgegeven is deze pas hiervan voorzien en wordt deze pincode niet toegezonden De Free to go -Travelcard is een officieel betaalmiddel! Daarom is het belangrijk voorzichtig met de kaart om te gaan. Als deze gestolen wordt of als u de kaart verliest, dan dient u dit direct door te geven aan Euromobil Nederland en aan Travelcard Nederland en aansluitend aangifte te doen bij de politie. Dit laatste dient u te doen in verband met de aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit mogelijk misbruik van de kaart Het is verboden om (te proberen) de Free to go kaart uit te lezen met informatie technische methoden, te kopiëren of te manipuleren. Overtreding leidt tot onmiddellijke uitsluiting van Free to go en de deelnemer draagt de kosten van eventuele uit de overtreding voortkomende schade De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het verlies van de Free to go kaart, in het bijzonder als daardoor diefstal, beschadiging of onjuist gebruik van de Free to go auto mogelijk gemaakt is Voor het vervangen van een verloren of beschadigde Free to go kaart dient de deelnemer de vergoeding betalen voor een nieuw exemplaar, waarvan de hoogte kan worden gevonden uit de tarievenlijst PIN en Free to go kaart dienen gescheiden worden bewaard. Indien dit niet gehanteerd wordt, komt alle schade die hieruit voortkomt voor rekening van de deelnemer. 7. Betaling en Borgstelling 7.1. Om de Free to go auto te kunnen huren en gebruiken, dient de deelnemer thans geldende borgsom via freetogo.nl te regelen met de daarvoor beschikbare betalingsmogelijkheden De deelnemer geeft een automatisch incasso af voor het incasseren van de facturen die voortvloeien uit het gebruik van de Free to go auto s en de daaruit voort vloeiende bijkomende kosten De deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of compensatie jegens Euromobil, tenzij zulks uitdrukkelijk door Euromobil is toegestaan. Aan de deelnemer komt geen recht van retentie toe Bij beëindiging van de Free to go overeenkomst wordt de borg volledig geretourneerd onder eventuele verrekening van alle openstaande facturen. 8. Boeking en begin van de rit 8.1. Het is niet mogelijk een Free to go auto te gebruiken zonder vooraf een reservering te maken via freetogo.nl of middels een telefonische reservering via een Euromobil partner of de Free to go centrale Reserveringen via freetogo.nl zijn kosteloos, aan telefonische reserveringen en wijzigingen zijn kosten verbonden de kosten hiervan staan vermeld in de Free to go prijslijst Een Free to go auto is minimaal 10 minuten voor het gewenste aanvangstijdstip met intervallen van 15 minuten te reserveren De minimale huurperiode van een Free to go auto is 1 uur en met intervallen van 15 minuten uit te breiden Nadat een reservering is geplaatst wordt de bestuurder 5 minuten voor aanvang van de huurperiode via SMS geïnformeerd van het betreffende kenteken en de locatie van de Free to go auto Wanneer een deelnemer geen gebruik maakt van een boeking of deze binnen 1 uur voor de gewenste aanvang annuleert, wordt aan hem een annuleringsvergoeding in rekening gebracht conform de alsdan geldende tarievenlijst De bestuurder is verplicht om de Free to go auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare gebreken, schade of ernstige verontreiniging en deze zo nodig te melden aan Euromobil. De bestuurder is verplicht om deze informatie volledig en waarheidsgetrouw te leveren. Vindt deze melding niet plaats, dan is Euromobil gerechtigd om de deelnemer te belasten voor de daaruit ontstane schade. Euromobil is gerechtigd om het gebruik van de Free to go auto in te trekken indien de veiligheid van de rit in gevaar kan komen Euromobil is gerechtigd om zich bij storingen in het gebruik te verbinden met de Free to go auto en de oorzaak van het gestoorde gebruik vast te stellen. Euromobil is gerechtigd om een verder gebruik van de Free to go auto te verbieden en/of te verhinderen, indien er reden is om te vermoeden dat er gebruik gemaakt wordt in strijd met deze huurvoorwaarden. 2 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

3 9. Plichten en verboden van de deelnemer en bestuurder Deelnemer en bestuurder dienen zich te houden aan alle verplichtingen zoals vermeld in de Bovag voorwaarden 9.2. Andere personen in staat te stellen een Free to go auto te besturen is verboden (dit geldt ook voor personen die zelf Free to go deelnemer of bestuurder zijn) 9.3. Het is verboden de betaalfunctie anders te gebruiken dan voor het afrekenen van de getankte brandstof in de Free to go auto In de Free to go auto te roken of passagiers toe te staan te roken, indien dit wel gebeurt worden schoonmaak kosten in rekening gebracht van ten minste 150, Dieren mee te nemen in de Free to go auto is verboden, indien dit wel gebeurt en er daardoor bevuiling van het interieur optreedt worden schoonmaak kosten in rekening gebracht van ten minste 150, Handelwijze bij ongevallen, schade, defecten, reparaties De bestuurder is verplicht de Free to go auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare schade en deze eventueel door te geven aan Euromobil. Om de schade toe te kunnen wijzen aan de veroorzaker, dient de melding absoluut voor het starten van de motor plaats te vinden. Euromobil beslist of de rit ondanks een schade mag plaatsvinden Ongevallen, schade en defecten die tijdens de rit optreden, dient de bestuurder onmiddellijk door te geven aan Euromobil De bestuurder dient ongevallen waarbij een door hem bestuurde Free to go auto betrokken is, onmiddellijk aan Euromobil doorgeven en binnen 24 uur een Schade Aangifte Formulier (SAF) naar Euromobil te versturen. Dit is onafhankelijk van of het ongeval door hem zelf of door een derde veroorzaakt is Het is deelnemer en of bestuurder niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren aan een Free to go auto, bestuurder dient zich altijd te melden bij een dealer van het merk dat men rijdt Bij pech of schade dient men zich te melden bij de Euromobil Alarm centrale welke 24/7 telefonisch bereikbaar is op telefoonnummer Einde van de huur Als de bestuurder een huurperiode wil beëindigen, dan is hij verplicht: De Free to go auto te parkeren binnen een straal van 50 meter van de, door bestuurder bij de reservering, vooraf aangegeven, niet betaalde parkeerplaats in de openbare ruimte. (elke overtreding van verkeersregels of van door de eigenaar van de plaats ingestelde verboden, komt ten laste van de deelnemer). Het is te allen tijde verboden om op parkeerplaatsen te parkeren waar restricties gelden zowel tijdens als na de huurperiode. Hiermee wordt onder andere maar niet beperkt tot bedoeld: parkeren op laden/lossen-plekken, blauwe zones, parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt op bepaalde tijden, taxi-oplaadplaatsen, etc., De sleutel in zijn houder te plaatsen welke zich in het dashboard kastje bevindt Zich ervan te verzekeren dat alle ramen en deuren volledig gesloten zijn en alle lampen uitgeschakeld Zich ervan te verzekeren dat er geen afval of ernstige vervuilingen achterblijven in het Free to go voertuig Zich ervan te verzekeren dat de Free to go auto zich heeft afgesloten nadat er met de kaart over de kaartlezer is geswiped De Free to go auto en de huur kan alleen beëindigd worden als Free to go auto zich op de eindbestemming bevindt en de sleutel in de houder zit Voor beëindiging van de huur wordt door de deelnemer zijn Free to go kaart opnieuw tegen kaartlezer (achter de voorruit) gehouden. De huurperiode is pas beëindigd als dit wordt bevestigd op het display van de kaartlezer. Als de bestuurder de Free to go auto verlaat, terwijl de huur niet beëindigd is, dan loopt de huur verder voor zijn kosten of voor kosten van de deelnemer door. Als de huur om verschillende redenen niet beëindigd kan worden, dan is de deelnemer verplicht dit per omgaande te melden aan Euromobil en bij het voertuig te blijven tot Euromobil heeft beslist over de verdere gang van zaken De huurperiode eindigt op het vooraf, bij de reservering, aangegeven tijdstip dan wel het tijdstip dat de auto met de Free to go kaart wordt afgesloten indien dit het eerstgenoemde tijdstip overschrijdt Indien het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindtijdstip niet gehaald kan worden, dient de bestuurder dit terstond te melden aan Euromobil. Het niet halen van het eindtijdstip kan kosten met zich meebrengen die op de deelnemer verhaald zullen worden Indien de bestuurder de auto niet op het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindpunt kan achterlaten en Euromobil de auto dient te verplaatsen zullen de kosten van minimaal 50,00 op de deelnemer worden verhaald. 3 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

4 12. Verzekeringen Alle Free to go auto s zijn WA Casco verzekerd Als de Free to go auto tijdens de huurperiode wordt beschadigd of als de deelnemer een schade veroorzaakt, dan is de deelnemer hiervoor aansprakelijk met een eigen risico van maximaal 250,00 per gebeurtenis. (Bussen 450,00) Bestuurders onder de 24 jaar hebben een hoog eigen risico van Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, dient de deelnemer ter stond aangifte te doen bij de politie en het politierapport met een schade aangifte formulier per omgaande aan Euromobil te versturen Een in deze Free to go huurvoorwaarden geregelde verdergaande (boven het eigen risico uitstijgende) aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. 13. Tanken Uw Free to Go pas is tevens een tankkaart, u kunt uitsluitend euro95 of diesel tanken, premium brandstoffen zijn uitgesloten!. Wij adviseren na gebruik altijd te tanken, ongeacht het aantal kilometers dat er gereden zijn Niet tanken met een tankinhoud van minder dan 25% betekend dat uw medegebruiker van Free to Go daar nadeel van ondervindt, doordat deze eerst moet tanken. In geval van nadeel van de volgende verhuurder berekenen wij een boete door, de hoogte van deze boete staat in de Free to go prijslijst vermeld. 14. Bekeuringen In geval van bekeuringen wordt de instantie die deze heeft opgelegd (CJIB of Gemeente) geïnformeerd wie de huurder is geweest. De bekeuring zal dan rechtstreeks aan de huurder doorbelasten De administratieve kosten hiervan worden doorbelast aan de deelnemer, de hoogte van deze kosten staan in de Free to go Prijslijst vermeld. 15. Aansprakelijkheid van Euromobil Euromobil is jegens de deelnemer en/of bestuurder niet aansprakelijk voor de, door deze, geleden schade als gevolg van het gebruik van een Free to go auto, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid dan wel een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Euromobil. De eventuele aansprakelijkheid van Euromobil is beperkt tot de bij afsluiting van de overeenkomst te voorziene typische schades. Indien en voor zover de schade door een door de deelnemer voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (met uitzondering van sommenverzekering) gedekt is, is Euromobil alleen aansprakelijk voor eventuele daaraan verbonden nadelen van de deelnemer Eventuele aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheid wetgeving wordt niet beperkt. 16. Aansprakelijkheid van de deelnemer, contractuele boetes, uitsluiting van gebruik De deelnemer is jegens Euromobil aansprakelijk voor schades die hij of de gerechtigde bestuurder van het voertuig veroorzaakt heeft. Dit houdt in het bijzonder in schades in geval van diefstal, beschadiging of verlies van de Free to go auto, de sleutel of accessoires (incl. Free to go kaart). De deelnemer is verder aansprakelijk voor alle schade als de beschadiging of het verlies van de Free to go auto of een schade van een ander is ontstaan doordat de deelnemer of een derde voor wie hij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in strijd heeft gehandeld met deze Free to go huurvoorwaarden, wettelijke bepalingen of de algemene bepalingen van de autoverzekering. In geval van aansprakelijkheid van de deelnemer zonder verzekeringsdekking van de voertuigverzekering vrijwaart de deelnemer Euromobil te zake van alle vorderingen van derden Bij niet nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze huurvoorwaarden (en in geval van een betalingsachterstand), kan Euromobil de deelnemer met onmiddellijke werking tijdelijk of duurzaam uitsluiten van gebruik van de Free to go auto s en de toegangsmiddelen (Free to go kaart) blokkeren. De uitsluiting wordt de deelnemer per meegedeeld. 17. Tarieven, machtiging voor automatische afschrijving, betalingsverzuim De deelnemer is aan Euromobil voor de huur van een Free to go auto de prijzen van de door Euromobil gehanteerde Free to go tarieven verschuldigd. Deze kunnen altijd worden geraadpleegd in de geldende Free to go tarievenlijst als vermeld op de website. De tarieven zijn inclusief BTW. De huurprijs is direct opeisbaar bij beëindiging van de huurovereenkomst en kan alsdan worden geïncasseerd door Euromobil Betalingen door een deelnemer vinden plaats per betaling door automatische incasso. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn bankrekening, waarover de automatische incasso loopt, over voldoende saldo beschikt. Als het afgeschreven bedrag door de bank of de deelnemer wordt gestorneerd zal de deelnemer alsnog zorgdragen voor omgaande betaling aan Euromobil vermeerderd met de door Euromobil gemaakte bankkosten. 4 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

5 18. Opzegging, beëindiging van de overeenkomst Ieder der partijen kan de algemene gebruikersovereenkomst en een daaruit voortvloeiende huurvoorwaarden met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk beëindigen, indien sprake is van een gewichtige of dringende reden Euromobil kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang in ieder geval beëindigen en een ter beschikking gesteld voertuig tot zich nemen, indien de deelnemer: een betalingsachterstand heeft met betrekking tot tenminste één huurperiode; in staat van faillissement verkeert, diens faillissement heeft, dan wel is aangevraagd of sprake is van een schuldsaneringsregeling of surseance van betaling; herhaaldelijk niet voor voldoende saldo op zijn afrekenaccount zorgt, waardoor automatische incasso onmogelijk is; bij afsluiting van de algemene gebruikersovereenkomst of tijdens de duur ervan onjuiste inlichtingen gegeven heeft of feiten verzwegen heeft en daarom de voortzetting van de overeenkomst niet van Euromobil kan worden verlangd; anderszins in verzuim is of toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de gebruikersovereenkomst en/of deze huurvoorwaarden. 19. Gegevensbescherming Euromobil verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers (inclusief op de deelnemers betrekking hebbende gebruik- en voertuiggegevens), slaat deze op, verwerkt deze en gebruikt deze, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de algemene gebruikersovereenkomst en de huurvoorwaarden De Free to go auto is voorzien van een geavanceerd systeem waarmee de locatie van de auto wordt doorgegeven via een satellietverbinding naar de backoffice van Euromobil. Hoe met deze gegevens om wordt gegaan wordt beschreven in de privacy statement van Euromobil en is onderdeel van de Free to go Huurvoorwaarden. 5 Algemene voorwaarden Free to Go Euromobil Nederland b.v. 18

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN HUURVOORWAARDEN Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief BTW. Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IONIQ car sharing Oktober 2017

Algemene Voorwaarden IONIQ car sharing Oktober 2017 Algemene Voorwaarden IONIQ car sharing Oktober 2017 1. Onderwerp en Toepasselijkheid 1. Je sluit een Mantelovereenkomst af met ons, Car4share B.V., (gevestigd en kantoorhoudend aan de Vonderweg 44, 7468

Nadere informatie

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven AV Koning Paintball 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket C

Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket C Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket C 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten, tussen Columbus Car Rental BV, als verhuurder en een huurder van een voertuig, die

Nadere informatie

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag www.thefunfactory.nl Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Verhuurder: The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag Tel: 070-2125468 Huurder: Naam: Adres:

Nadere informatie

De huurder dient aanspraken van derden op de (aanhang)wagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

De huurder dient aanspraken van derden op de (aanhang)wagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen. Duur De huurovereenkomst gaat in op de aangegeven datum om 9 uur in de morgen. De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen tijdstip. Indien de huurder de niet

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket B

Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket B Bij Ongeval ALTIJD 199 Bij Pech 9247 Pakket B 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten, tussen Columbus Car Rental BV, als verhuurder en een huurder van een voertuig, die

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN CAMPERTRAVELS CAMPERVERHUUR

HUURVOORWAARDEN CAMPERTRAVELS CAMPERVERHUUR HUURVOORWAARDEN CAMPERTRAVELS CAMPERVERHUUR Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Huurovereenkomst met de verhuurder

Huurovereenkomst met de verhuurder Huurovereenkomst met de verhuurder 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van het appartement. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN. Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

HUURVOORWAARDEN. Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF

Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF 1. Algemeen 1.1 Definities: Verhuurder: Gebruiker: Diensten: 2. Toepasselijkheid Wicked Grounds gevestigd aan de Schinkelkade 30 H te (1075 VJ) Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling door Comomeerappartementen.nl

Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling door Comomeerappartementen.nl Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling door Comomeerappartementen.nl Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bemiddeling door COMOMEERAPPARTEMENTEN.NL, Zilverschoon 16, te Venray, bij het afsluiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Artikel 3. Abonnementsvoorwaarden Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Abonnementsvoorwaarden Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Exploitant: Exploitatiemaatschappij Goese Golf Besloten Vennootschap of een van haar vertegenwoordigers. 2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder )

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) 1 Verhuurvoorwaarden ; algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief.

Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief. Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en opdrachten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team

Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team Bestuurder: De bestuurder van de camperbus dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Olmenchalets

Huurvoorwaarden Olmenchalets Huurvoorwaarden Olmenchalets 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een chalet. 1.2. Medehuurder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR 1. Definities Country Camper Verhuur: ingeschreven onder KVK nummer 51738651 Verhuurder: Eigenaar van de camper die door Country Camper Verhuur wordt aangeboden. 2. Algemeen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

HUUROVEREENKOMST. De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Verhuurder : Triple Audio B.V. P.C. Staalweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2) Brengt u de gehuurde camper te laat terug dan wordt het dagtarief à 150,- in rekening gebracht.

1.2) Brengt u de gehuurde camper te laat terug dan wordt het dagtarief à 150,- in rekening gebracht. Algemene huurvoorwaarden Zwerfbus Art1) Huurtermijn 1.1) De huurperiode in het hoogseizoen begint op vrijdag vanaf 16h00 (op indeling) en eindigt op vrijdag voor 10h00. Weekendverhuur begint op vrijdag

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Horse Limo s trailerverhuur delft

Horse Limo s trailerverhuur delft Horse Limo s trailerverhuur delft 1. DEFINITIES Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: De aanhangwagen/trailer een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V.

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Kilometrage De tarieven zijn inclusief het aantal aangegeven vrije kilometers en eventueel geoffreerde extra kilometers. Huur vanaf 1 maand (30 huurdagen).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De minimale huurperiode in het hoogseizoen is 2 weken.

De minimale huurperiode in het hoogseizoen is 2 weken. Huurprijs is inclusief: - Fietsenrek - Luifel - Radio - cassetterecorder - Oprijblokken - Elektrokabel - Waterslang - Veiligheidshesjes - Brandblusser - Verbandtrommel - Toiletvloeistof - Gevarendriehoek

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN, GELDIG VANAF 1 DECEMBER 2016

HUURVOORWAARDEN, GELDIG VANAF 1 DECEMBER 2016 HUURVOORWAARDEN, GELDIG VANAF 1 DECEMBER 2016 Kekke Campers is een initiatief van Blyxum B.V., hierna genoemd Kekke Campers. 1 VOERTUIG 1.1 Kekke Campers verhuurt en de huurder huurt het voertuig dat beschreven

Nadere informatie

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Algemene voorwaarden Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Fiets: de

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene (huur) voorwaarden

Algemene (huur) voorwaarden Algemene (huur) voorwaarden Van Uffelen Standaardbepalingen voor het huren, verhuren, kopen en verkopen van aanhangwagens en/of onderdelen 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur

Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur Algemeen Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Drenth Verhuur en de huurder van de huurobjecten

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

Algemene Huur Voorwaarden Beer Brandweer Training

Algemene Huur Voorwaarden Beer Brandweer Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Verhuurder: Beer Brandweer Training te Tilburg. B. Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing algemene voorwaarden: (artikel 1) 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leaseconstructie Eindhoven. Deze worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming en verbodsbepalingen

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming en verbodsbepalingen De ondergetekenden: 1. AAudio B.V., gevestigd te (5691 NT) Son en Breugel aan de Kolibrievlinderlaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61591394, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Artikel 1 Offerte, huurprijs, kosten, waarborgsom a) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:...

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:... Huurovereenkomst voor de huur van zeiljacht: Sagitta. De ondergetekende Marcel Dohmen, wonende Delwijnsestraat 10 te Kerkwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30287535, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wicked Grounds

Algemene voorwaarden Wicked Grounds Algemene voorwaarden Wicked Grounds 1. Algemeen 1.1 Definities: 2.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats

Nadere informatie

Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl

Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl adres: De Muninksplaat 6 B 8754HG Makkum FRL Telefoonnummer: 06 81195047 Email adres : info@kamperenmetdeauto.nl KvK Leeuwarden nummer: 52938018 Algemene

Nadere informatie

BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR

BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR Artikel 1 Huurvoorwaarden a)deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan,alsmede

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie