De NMBS-Groep en ik!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De NMBS-Groep en ik!"

Transcriptie

1 De NMBS-Groep en ik!

2 Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het niet de bedoeling zijn te lang stil te staan bij het verleden. We willen vooral naar de toekomst kijken. Samen met de juni-editie van Het Spoor bieden we de rechthebbenden van de Sociale Werken een boekje met een algemeen overzicht van de voordelen en de steun die ze genieten in alle omstandigheden van het leven. Het gaat in de eerste plaats om een praktische referentiegids die eenvoudig wegwijs maakt in de geboden voordelen en de wijze om ze te bekomen. Maar dit boekje geeft ook een beeld van de reeds afgelegde weg en toont aan dat we in elk ontwikkelingsstadium van het sociaal statuut van het spoorwegpersoneel, bij elke ondernomen actie, proberen tegemoet te komen aan de behoeften van het moment en zo goed mogelijk in te spelen op de realiteit van de dag. Recente verwezenlijkingen zijn onder meer de hospitalisatieverzekering, het sportabonnement, kinderopvang tijdens de grote vakantie, informatieverstrekking voor gepensioneerden (contactpunten, extraweb, enz.), commerciële aanbiedingen (Rail Facilities) en nog veel meer. Ons doel blijft ook vandaag ongewijzigd. Zo proberen wij alvast in te spelen op de nieuwe behoeften die zullen ontstaan bij de aanwerving van jonge collega s: oppas voor zieke kinderen, kinderdagverblijven, enz. Want door steeds vooruit te kijken, kunnen we het personeel van de NMBS-Groep van gisteren, vandaag en morgen een aantrekkelijk sociaal statuut bieden dat een gezond evenwicht biedt tussen werk en privé-leven en dat na een lange loopbaan recht geeft op een welverdiende, solide bestaanszekerheid. Gelukkige verjaardag, iedereen! Jannie Haek 3

3 Wie geniet van dit voordeel? Aangeslotenen van rechtswege De rechthebbenden van het FSW die ambtshalve aangesloten zijn bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding en de Kas van de sociale solidariteit Vrijwillig aangeslotenen Rechthebbenden van bepaalde voordelen van de Kas van de sociale solidariteit Statutaire personeelsleden Wie betaalt dit voordeel? Gepensioneerden Fonds van de sociale werken Gratis voordeel of voordeel mits een persoonlijk aandeel? Gratis Financiële bijdrage van de rechthebbende Voordeel dat op aanvraag of automatisch toegestaan wordt? Kinderen HOE GEBRUIK IK DEZE BROCHURE? Deze brochure wil een praktische gids zijn. De voordelen waar je recht op hebt, vind je terug onder verschillende rubrieken. Deze stemmen overeen met een dagelijkse realiteit: Ik werk, Ik ontspan mij, Ik heb kinderen, enz. De informatie die je aanbelangt, vind je dus gemakkelijk terug. Hieronder vind je een algemeen overzicht. Elke rubriek wordt voorafgegaan door een uitgebreide inhoudsopgave. Ieder voordeel wordt onder de vorm van vraag en antwoord voorgesteld. De adressen waarnaar verwezen wordt, zijn samengebundeld op het einde van de brochure onder de titel Ik informeer mij. Logo s en pictogrammen vatten de meest noodzakelijke informatie samen. Zij worden op de binnenflap van de omslag verklaard. Handig, want opengeklapt heb je tijdens het lezen steeds de nodige info bij de hand. Zij geven een antwoord op de volgende vragen: - wie geniet van dit voordeel? - wie betaalt dit voordeel? - gratis voordeel 1 of voordeel mits een persoonlijk aandeel? - voordeel dat op aanvraag of automatisch toegestaan wordt? - tot wie moet ik mij wenden? 1 Het feit dat een voordeel gratis is wil niet zeggen dat het niet op de één of andere manier gefinancieerd wordt (NMBS Holding, persoonlijke bijdragen, enz.). INHOUDSOPGAVE Automatisch Tot wie moet ik mij wenden? Onmiddellijke chef Hoofdbestuur Gewestelijk geneeskundig centrum Op aanvraag Maatschappelijk assistent(e) Contactpunt IK WERK 02 IK ONTSPAN MIJ 38 IK HEB KINDEREN 48 IK LET OP MIJN GEZONDHEID 68 IK KRIJG HULP 94 IK WORD OUDER 114 STUCTUUR VAN DE MUTUALITEIT 124 IK INFORMEER MIJ 130 De vermelde informatie doet geen afbreuk aan de statutaire en reglementaire bepalingen van kracht binnen de NMBS-Groep. Juni 2011.

4 IK WERK Opleidingen 4 Jaarlijks vakantieverlof 6 Veranderlijke compensatieverlofdagen en kredietdagen 8 Dienstvrijstellingen 10 Thematische verloven 11 > Verlof zonder bezoldiging 12 > Gelegenheidsverlof en verlof om dwingende redenen 14 > Moederschapsverlof 16 > Ouderschapsverlof 18 > Opvangverlof (adoptie of pleegvoogdij) 20 > Pleegzorgverlof 22 > Politiek verlof 23 > Verlof voor palliatieve zorgen Verlof voor medische bijstand aan een familieof gezinslid dat ernstig ziek is 24 Deeltijds werk/halftijds/32u/week 26 Gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking 28 Maaltijdcheques 30 Bedrijfsrestaurant 31 Welzijn op het werk 32 Verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval en gelijkgestelden 34 Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid

5 Ik werk Opleidingen In bedrijven met een omvang als de NMBS-Groep vormt opleiding een belangrijke factor. Het is een onontbeerlijk werkinstrument dat de werknemers toelaat hun competenties af te stemmen op de noden van de onderneming. Wat is het aanbod? organiseert opleidingen in de volgende domeinen: - talen: zowel functionele opleidingen als voorbereiding voor Selor; - informatica: standaard gebruikersopleidingen en technische programma s; - selectieproeven: voor kandidaten, lesgevers en juryleden; - opleidingen voor opleiders, ook Train-the-trainer genoemd; - management en leadership; - opleidingen op maat: hiërarchische lijn, overheidsopdrachten, enz. Hoe inschrijven? Klik op het menu inschrijven op de website van en kies het juiste inschrijvingsformulier. Leg je opleidingsvraag voor aan je leidinggevenden en zorg voor de juiste handtekeningen. Dit kan verschillen per type opleiding en wordt telkens vermeld op het formulier. Verstuur het inschrijvingsformulier via de factage of per . Alle contactgegevens vind je op de website, onder de rubriek Over T&R. Voor wie? Voor alle personeelsleden van de NMBS-Groep, zowel individuele vragen als specifieke opleidingen op maat komen aan bod. Waar kun je meer informatie vinden? Bezoek de website van Typ daarvoor academie in de adresbalk van uw browser. Klik op het menu aanbod om een overzicht te krijgen van alles wat te bieden heeft. Per domein vind je gedetailleerde informatie en contactpersonen. 4 5

6 Ik werk Jaarlijks vakantieverlof Het jaarlijks verlof stelt de rechthebbende vrij van de gewone arbeidsprestaties die op die dag voorzien zijn. Behalve in een uitzonderlijke situatie moet het verlof worden toegestaan in het jaar zelf waarop het betrekking heeft. Niet toegekende verlofdagen kunnen echter worden overgedragen naar het volgende jaar en tot 30 april worden toegekend. Wat met je inkomen? Het personeelslid blijft zijn gewone bezoldiging ontvangen. Wat moet je doen? De verlofaanvraag moet op voorhand bij de onmiddellijke chef worden ingediend en op het verlofblad worden ingeschreven. Wie kan er van genieten? Alle statutaire personeelsleden in actieve dienst. Hoeveel dagen? - Voor voltijdse prestaties: 24 dagen voor wie jonger is dan 45 jaar, 25 dagen voor wie tussen 45 en 50 jaar oud is en 26 dagen voor wie ouder is dan 50 jaar. - Voor deeltijdse prestaties wordt het aantal dagen verminderd naar rata van de uitgevoerde prestaties. In beide gevallen wordt er elk jaar een aantal bijkomende vakantiedagen toegekend. Het is gelijk aan het aantal keer dat een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag. Het totaal aantal verlofdagen wordt daarentegen verminderd in verhouding tot het totaal van de perioden dat het personeelslid niet in actieve dienst was zoals de duur van onbezoldigde afwezigheden of de duur van een schorsing als tuchtmaatregel. 6 7

7 Ik werk Veranderlijke compensatieverlofdagen en kredietdagen Het gaat om dagen waarop het personeelslid kan afwezig zijn en toch zijn gewone wedde behoudt. - De veranderlijke compensatieverlofdagen worden toegekend met het oog op een vermindering van de wekelijkse werkduur van 40 naar 38 uur. - De kredietdagen worden toegekend met het oog op een vermindering van de wekelijkse werkduur van 38 naar 36 uur. Wie kan er van genieten? - Veranderlijke compensatieverlofdagen: de statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde directiefuncties en sinds 1 juli 2008 personeelsleden met een universitaire opleiding die bij de eerste aanwerving een betrekking bekleden die met hun diploma overeenstemt. - Kredietdagen: statutaire personeelsleden. - Kredietdagen: het aantal toegekende kredietdagen bedraagt 13 dagen per jaar voor voltijdse prestaties. In geval van deeltijdse arbeid of onbezoldigde afwezigheid wordt dit aantal verminderd in verhouding tot de uitgevoerde prestaties. De kredietdagen kunnen van het ene naar het andere jaar worden verschoven met een maximum van 35 dagen. Wat met je inkomen? Tijdens de duur van deze twee verloftypes wordt de wedde op de gewone manier betaald. Wat moet je doen? In de beide gevallen moet de aanvraag worden ingediend bij de onmiddellijke chef (formulier P23 voor de kredietdagen). Hoeveel dagen? - Veranderlijke compensatieverlofdagen: de toekenning en de duur ervan zijn volledig afhankelijk van de uitgevoerde prestaties (boni/ mali) met een maximum van 13 dagen per jaar. Het personeel dat halftijds werkt heeft recht op maximum 6,5 dagen veranderlijke compensatiedagen terwijl het personeel dat 32 uur per week werkt, daarop geen aanspraak kan maken. 8 9

8 Ik werk Thematische verloven Werken voor de NMBS-Groep houdt ook in dat je kan genieten van een groot aantal voordelen waardoor het professionele en het privéleven op een harmonieuze manier met elkaar kunnen worden verenigd. Deze voordelen worden hierna opgesomd. Dienstvrijstellingen De dienstvrijstellingen worden niet beschouwd als verlof in de echte zin van het woord en worden daarom niet afgetrokken van het aantal jaarlijkse vakantiedagen. Het kan gaan om een vrijstelling van algemene aard die wordt toegekend om bv. zijn plicht als kiezer te vervullen of van administratieve aard om zijn regularisatieproef af te leggen of taalcursussen te volgen. Bepaalde specifieke vrijstellingen kunnen worden toegekend om aan een bloedinzameling deel te nemen of mindervalide personen naar vakantieverblijven te begeleiden. Indien je kinderen hebt en je in de beste omstandigheden tijd met hen wenst door te brengen, vind je bij de NMBS-Groep een luisterend oor. Als werkgever biedt hij je de mogelijkheid om van verschillende maatregelen te genieten op vlak van de opschorting van de werkprestaties zoals deeltijdse loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of ook onbezoldigd verlof om je met je kinderen bezig te houden. De NMBS-Groep erkent ook dat je in een aantal bijzondere omstandigheden recht hebt op verlof (opvangverlof, politiek verlof, enz.). Welke stappen moet je ondernemen om op deze voordelen aanspraak te kunnen maken? Hoe staat het met je nieuwe arbeidsomstandigheden en je inkomen? Op al deze vragen willen we een antwoord geven in deze brochure. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? De duur van de vrijstelling moet tot een strikt minimum worden beperkt. Wat met je inkomen? De dienstvrijstellingen worden op de gewone manier bezoldigd. Wat moet je doen? De vrijstelling moet aan de onmiddellijke chef worden gevraagd. Hij alleen oordeelt hoeveel tijd er mag worden toegekend. De maximumduur bedraagt één dag (behalve bij een afwijking)

9 Ik werk Verlof zonder bezoldiging Een verlof zonder bezoldiging kan aan de personeelsleden om verschillende redenen (voor een persoonlijke aangelegenheid of bijvoorbeeld om dienst te nemen als stagedoend personeelslid in een andere administratie) worden toegekend. Het personeelslid kan dit verlof ook krijgen om zich bezig te houden met zijn kinderen tot de leeftijd van 5 jaar of om een specifieke opdracht uit te voeren. In alle gevallen mogen de noden van de dienst door de toekenning ervan niet in het gedrang komen. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? 5 jaar over het geheel van de beroepsloopbaan (beginperiode van twee jaar die jaarlijks kan worden vernieuwd). Wat met je inkomen? Gedurende deze periode behoudt het personeelslid geen enkel recht op zijn bezoldiging. Na een ononderbroken verlof van 6 maanden wordt hij niet meer beschouwd als titularis van de kaderpost die hij bezet. Wat moet je doen? Naargelang de periode langer of minder lang dan een maand duurt (verlof zonder bezoldiging van korte of van lange duur) moet het verlof worden aangevraagd bij de onmiddellijke chef of bij het beherend bureau HR

10 Ik werk Gelegenheidsverlof Verlof om dwingende redenen - Gelegenheidsverlof: verlof dat wordt toegestaan bij bepaalde gebeurtenissen (huwelijk, overlijden, geboorte). - Verlof om dwingende redenen: verlof dat wordt toegestaan voor elke onvoorziene gebeurtenis die plaatsvindt buiten het werk en die een dringend en onontbeerlijk optreden van het personeelslid vereist (ziekenhuisopname van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of ernstige materiële schade aan de goederen van dit laatste). Wie kan ervan genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Gelegenheidsverlof: de duur van het gelegenheidsverlof en de periode waarin het kan worden opgenomen variëren naargelang van de gelegenheid. - Verlof om dwingende redenen: de duur kan variëren in functie van de reden die wordt aangehaald maar mag in elk geval niet meer zijn dan 10 dagen per kalenderjaar. Dit aantal wordt proportioneel in mindering gebracht in functie van de afwezigheidsperioden zoals onbezoldigd verlof of deeltijds werk. Wat met je inkomen? - Gelegenheidsverlof: de normale bezoldiging blijft behouden tijdens het verlof. - Verlof om dwingende redenen: de normale bezoldiging blijft niet behouden tijdens het verlof. Wat moet je doen? - Gelegenheidsverlof: moet op voorhand bij de onmiddellijke chef worden aangevraagd. Het wordt enkel toegekend wanneer je een document kunt voorleggen dat het bewijs levert van de echtheid van de gebeurtenis. - Verlof om dwingende redenen: het personeelslid moet zijn onmiddellijke chef vóór de aanvang van zijn voorziene prestatie inlichten over de reden van het gevraagde verlof, alsook de datum en de duur ervan. De documenten ter rechtvaardiging van de toekenning van het verlof om dwingende redenen (medisch attest, attest van de politie of van de brandweerdienst enz.) moeten worden overhandigd bij de diensthervatting

11 Ik werk Moederschapsverlof Verlof, deels verplicht en deels facultatief, dat wordt toegestaan aan een vrouwelijk statutair personeelslid ter gelegenheid van een bevalling. Wanneer moet ik het aanvragen? Vooreerst informeer je zo snel mogelijk je onmiddellijke chef dat je zwanger bent. Vervolgens meld je de vermoedelijke bevallingsdatum ten laatste 7 weken vooraf (bij een meerling 9 weken vooraf) aan de geneesheer van je gewestelijk centrum voor bestuursgeneeskunde. Deze informatie staaf je met een medisch attest. Wat met je inkomen? De bezoldiging blijft behouden tijdens het zwangerschapsverlof. Bijzondere gevallen? Er zijn specifieke voorwaarden van toepassing als je ziek of gewond bent tijdens de laatste 6 weken van de zwangerschap (of 8 weken in geval van een meerling), als het pasgeboren kind in het ziekenhuis moet opgenomen blijven na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf de geboorte, of om de wijze van de verlenging van het verplicht postnataal verlof te bepalen. Hoelang duurt het verlof? De maximale duur van het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (bij een meerling 17 weken, maximum 19 weken wanneer het wordt verlengd). Het moederschapsverlof omvat een verplicht en een facultatief gedeelte. - Het verplicht verlof: de laatste week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 9 weken na de geboorte. Bij de geboorte van meerlingen kan het postnataal verlof op jouw verzoek met een periode van ten hoogste 2 weken worden verlengd. - Het facultatief verlof: 5 weken (of 7 weken in geval van een meerling), naar believen te nemen vóór of na de bevalling. Het kan ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvatten (bij een meerling 8 weken)

12 Ik werk Ouderschapsverlof Over een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking tijdens dewelke je je werkzaamheden tijdelijk opschort of vermindert om voor je kind(eren) (geadopteerd of natuurlijk) te zorgen dat (die) minder dan 12 jaar oud is (zijn). Wat moet je doen? Je moet het gepaste formulier minstens een week vóór de gewenste begindatum bij je onmiddellijke chef indienen en het RVA-document invullen dat noodzakelijk is om de vervangingstoelage te ontvangen. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Maximum 3 maanden, opsplitsbaar in periodes van minimum één maand, voor een volledige loopbaanonderbreking. - Maximum 6 maanden, opsplitsbaar in periodes van minimum 2 maanden of een veelvoud van 2, voor een halftijdse gedeeltelijke onderbreking. - Maximum 15 maanden, eventueel te verdelen in periodes van 5 maanden of een veelvoud van 5, voor een gedeeltelijke onderbreking van 32u/week. Wat met je inkomen? Tijdens de periode van ouderschapsverlof kent de RVA aan het personeelslid maandelijks een vervangingsinkomen toe in de vorm van een forfaitaire toelage (onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing)

13 Ik werk Opvangverlof Adoptie of pleegvoogdij Het personeelslid dat een kind adopteert dat de leeftijd van 8 jaar niet bereikt heeft, kan verlof aanvragen om dit kind zo goed mogelijk op te vangen. Deze mogelijkheid bestaat ook voor het personeelslid dat een kind opvangt in het kader van de pleegvoogdij die in dit geval gelijkgesteld is met een adoptie. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Voor een aaneengesloten periode van maximum 6 weken indien het kind bij het begin van dit verlof de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt en maximum 4 weken in de andere gevallen. Deze duur kan worden verdubbeld indien het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid vertoont. Het opvangverlof moet minstens een volledige week omvatten. Wat moet je doen? De aanvraag moet minstens één maand op voorhand worden ingediend bij het beherend bureau HR en dat op basis van documenten ter staving van de gebeurtenis die het recht op opvangverlof doet ontstaan. Het verlof moet ingaan binnen de 2 maanden die volgen op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van het personeelslid in het bevolkingsregister of in het vreemdelingen register van de gemeente waar het zijn verblijfplaats heeft. Wat met je inkomen? - Adoptie: het statutair personeelslid krijgt een vorm van gelegenheidsverlof met behoud van zijn gewone bezoldiging. - Voogdij: het opvangverlof wordt gedurende de eerste 3 dagen door de werkgever betaald

14 Ik werk Pleegzorgverlof Politiek verlof Het personeelslid dat wordt aangeduid als pleegouder heeft het recht afwezig te zijn van het werk voor de vervulling van bepaalde verplichtingen en bijzondere opdrachten (zittingen bij de gerechtelijke overheid, contacten met de plaatsingsdienst enz.) of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van een of meerdere personen die aan hem zijn toevertrouwd. Onder pleegouder moet men het personeelslid verstaan dat wordt aangeduid en als dusdanig benoemd door een officiële beslissing van de rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van de Integrale Jeugdhulp of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Per pleeggezin: 6 dagen per kalenderjaar. Indien het pleeggezin bestaat uit 2 werknemers die gezamenlijk als pleegouder zijn aangesteld, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen beiden te worden verdeeld. Wat met je inkomen? De dagen afwezigheid van het statutair personeelslid worden op de gewone manier bezoldigd. Wat moet je doen? Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van dit recht moet zijn onmiddellijke chef minstens 2 weken op voorhand daarvan op de hoogte brengen en dat aan de hand van documenten die een bewijsmiddel zijn van de plaatsing. Om een politiek mandaat uit te oefenen moet het personeelslid een bepaald aantal onbezoldigde verplichte verlofdagen nemen. Bovendien kunnen hem facultatieve onbezoldigde verlofdagen en dienstvrijstellingen worden toegekend. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Het toegekende aantal verlofdagen varieert naargelang van het type mandaat dat wordt uitgeoefend en eventueel van het aantal inwoners van de gemeente waar het personeelslid zijn mandaat uitoefent. Wat met je inkomen? De verplichte en facultatieve dagen voor politiek verlof worden niet bezoldigd. De dagen met dienstvrijstelling worden daarentegen op de gewone manier betaald. Wat moet je doen? De dagen voor politiek verlof moeten maandelijks door het personeelslid bij zijn onmiddellijke chef worden aangevraagd

15 Ik werk Verlof voor palliatieve zorgen Verlof voor medische bijstand aan een familie- of gezinslid dat ernstig ziek is - Verlof voor palliatieve zorgen: thematisch verlof waardoor je je arbeidsprestaties tijdelijk, gedeeltelijk of volledig kunt opschorten om palliatieve zorgen te verstrekken aan een familielid tot de tweede graad dat niet bij het personeelslid inwoont of om het even welke persoon die bij het personeelslid inwoont. - Verlof voor medische bijstand: specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een familielid tot de tweede graad dat niet bij het personeelslid inwoont of om het even welke persoon die bij het personeelslid inwoont. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Verlof voor palliatieve zorgen: ongeacht of het volledig of gedeeltelijk is (halftijds of 32u/week) bedraagt de duur van de opschorting van de prestaties een maand per patiënt. Die periode kan met een maand worden verlengd maar de totale duur van het palliatief verlof is beperkt tot een maximum van 12 maanden over de volledige loopbaan. - Verlof voor medische bijstand: de volledige schorsing van de prestaties gedurende maximum 12 maanden (al dan niet opeenvolgende perioden) voor een volledige onderbreking; maximum 24 maanden (al dan niet opeenvolgende perioden) voor een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of tot 32 u/week. Deze maximumperioden worden verdubbeld indien de patiënt een kind is van minder dan 16 jaar oud dat het personeelslid dat alleenstaande moet zijn uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste heeft. Welke optie je ook kiest, de opschorting moet telkens worden gevraagd voor minimum één maand en maximum drie maanden. Wat met je inkomen? Tijdens deze twee types van verlof kent de RVA aan het personeelslid maandelijks een vervangingsinkomen toe onder de vorm van een forfaitaire toelage (onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing). Wat moet je doen? Je moet minstens een week voor de gewenste begindatum een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef en een RVA-document invullen dat je toelaat van een vervangingsinkomen te genieten. Op dit document attesteert de behandelende geneesheer van de patiënt dat je bereid bent hem bij te staan of hem de nodige (al dan niet palliatieve) zorgen te verstrekken. Een naar behoren door het personeelslid ingevulde en ondertekende verklaring moet de toestand vermelden van de patiënt (familie- of gezinslid) en naargelang van het geval de graad van verwantschap

16 Ik werk Deeltijds werk Halftijds 32u/week Over een gedeeltelijke opschorting (halftijds of 32u/week) van de arbeidsprestaties tijdens ononderbroken periodes van een jaar en dat op een vrijwillige basis. Indien de aanvraag om halftijds te werken wordt gemotiveerd door een sociale of familiale reden kunnen er specifieke voordelen op het vlak van bevordering en pensioen worden toegekend en dat voor een maximale duur van 5 jaar op de volledige loopbaan. Elke aanvraag die wordt ingediend door een personeelslid dat een kind dat jonger is dan 12 jaar, ten laste heeft, zal automatisch worden beschouwd als een aanvraag die ingediend werd om een familiale reden u/week: je ontvangt 84,21 % (komt neer op 32/38) van je globale wedde (percentage dat ook wordt toegepast op de haard- of standplaatstoelage en op de forfaitaire maandelijkse toelagen en vergoedingen), verhoogd voor de personeelsleden met een graad van de rangen 7, 8 of 9 met een bijkomende toelage die gelijk is aan 3 % van de globale wedde. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef, ten vroegste vier maanden op voorhand, aan de hand van een speciaal formulier dat beschikbaar is op de intrawebsite. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde graden, op voorwaarde dat de dienstnoodwendigheden het toelaten. Hoelang? De vermindering van de werktijd wordt ononderbroken toegekend gedurende 52 weken met stilzwijgende verlenging behalve wanneer er minimaal drie maand op voorhand een opzegging wordt gegeven door het personeelslid of door de NMBS-Groep. Wat met je inkomen? - Halftijds: je ontvangt 50 % van je globale wedde (percentage dat ook wordt toegepast op de haard- of standplaatstoelage en op de forfaitaire maandelijkse toelagen en vergoedingen), verhoogd voor de personeelsleden met een graad van de rangen 7, 8 of 9 met een bijkomende toelage die gelijk is aan 5 % van de globale wedde

17 Ik werk Gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking Over een gedeeltelijke of volledige onderbreking van de arbeidsprestaties. Het personeelslid kan kiezen voor een stelsel van 32u/week, voor een halftijdse of voor een volledige onderbreking van zijn loopbaan. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde personeelscategorieën, op voorwaarde dat de dienstnoodwendigheden het toelaten. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef aan de hand van een specifiek formulier ten vroegste 4 maanden op voorhand voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking en minimaal 3 maanden op voorhand voor een volledige onderbreking. Vervolgens moet je het formulier van de RVA invullen om te genieten van de bovengenoemde toelage. Hoelang? Voor personeelsleden die jonger zijn dan 50 jaar mag de totale periode van gedeeltelijke of volledige onderbreking niet langer duren dan 60 maanden (per periode van minimaal 12 maanden) op het geheel van de loopbaan. Voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt kan de gedeeltelijke loopbaanonderbreking worden verkregen tot aan het pensioen. Wat met je inkomen? In functie van het type van opschorting van de prestaties, je gezinssituatie en je leeftijd wordt je door de RVA een forfaitaire toelage toegekend ter aanvulling van naargelang van het geval de gedeeltelijke wedde die door de werkgever wordt uitgekeerd

18 Ik werk Maaltijdcheques Bedrijfsrestaurant Extralegaal voordeel (vrijgesteld van sociale lasten en belastingen). Een cheque met een zekere waarde wordt toegekend per gewerkte dag. Per cheque wordt een persoonlijk aandeel ingehouden op je bezoldiging. Deze cheques zijn drie maand geldig en kunnen gebruikt worden voor de betaling van maaltijden (inbegrepen in de bedrijfsrestaurants) of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. Voor wie? Voor alle personeelsleden, met uitzondering van hogere ambtenaren. Hoe deze maaltijdcheques verkrijgen? Elke maand wordt het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt automatisch bepaald op basis van het aantal dagen met effectieve prestaties. Het bedrijfsrestaurant is een plaats waar het personeel een volledige of lichte maaltijd naar keuze kan genieten aan een aanvaardbare prijs. Een twintigtal van deze restaurants ligt verspreid over het hele land. De lijst met de restaurants kun je raadplegen op intraweb (onder de tab NMBS Holding > Human Resources > Restaurants). Wie kan van dit voordeel genieten? Het voltallige personeel van de NMBS-Groep. Welke betaalmiddelen worden aanvaard? Men betaalt contant of met maaltijdcheques (SODEXHO) afgeleverd door de NMBS-Groep

19 Ik werk Welzijn op het werk Corporate Prevention Services In elke onderneming nemen het welzijn en de gezondheid van de medewerkers een belangrijke plaats in. Door hun motivatie heeft de onderneming de sleutel in handen om zich op de markt te profileren. Het welzijnsbeleid wordt door de werkgever uitgewerkt met behulp van de interne en externe preventiediensten binnen de NMBS-Groep. Corporate Prevention Services (CPS) is een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij zorgt voor het toezicht op de gezondheid en helpt de interne dienst bij het maken van de risicoanalyse in de sectoren waar er bijzondere competenties noodzakelijk zijn zoals de arbeidsgeneeskunde, de ergonomie, de hygiëne en de psychosociale aspecten van het werk. Wat zijn de opdrachten van CPS? CPS heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de gezondheid van de personeelsleden in het kader van hun werk en het risicobeheer. Onder toezicht op de gezondheid moet men verstaan: de voorafgaande evaluaties van de gezondheid (bij de aanwerving of een nieuwe aanstelling), de verplichte periodieke controle van de gezondheid, de onderzoeken bij de hervatting van het werk na een langdurige afwezigheid, het onderzoek voor de werkhervatting, de spontane raadplegingen, de onderzoeken met het oog op de moederschapsbescherming, de onderzoeken voor de certificatie van het personeel van de spoorwegveiligheid, enz. Het risicobeheer omvat alle activiteiten die bijdragen tot de preventie en het welzijn van het personeel in de onderneming: de veiligheid op het werk, de ergonomie, de hygiëne, de psychosociale aspecten en de arbeidsgeneeskunde. CPS geeft ook cursussen: eerste hulp bij ongevallen, reanimatie en defibrillatie, hoe men zijn rug moet sparen bij het verplaatsen van lasten, werken in de hoogte, ergonomie van het bureau, enz. Welke procedure moet er gevolgd worden om een beroep te doen op CPS? Elke collectieve of persoonlijke aanvraag voor een interventie moet worden ingediend bij de onmiddellijke chef. Zijn de vertrouwelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd? Absoluut. Het gaat om een wettelijke eis

20 Ik werk Verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval en gelijkgestelden Wat is een slachtoffer van een arbeidsongeval? Het betreft een slachtoffer van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of van een beroepsziekte. Hoe staat het met de organisatie van de verzorging? Een slachtoffer van een arbeidsongeval moet een beroep doen op de medische dienst van de NMBS Holding en haar richtlijnen volgen. Over welke zorgen gaat het precies? Medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuisverzorging alsook prothesen en orthopedische toestellen. Wie neemt de kosten van de verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval op zich? Indien het gekwetste personeelslid een beroep doet op de medische dienst van de NMBS Holding of haar richtlijnen volgt, geniet hij een gratis verzorging. Wat betekent gratis verzorging precies? Het slachtoffer van een arbeidsongeval moet geen geld voorschieten. Als de toestand van het personeelslid de tussenkomst vergt van een zorgverstrekker buiten de NMBS Holding, of er geneesmiddelen, een prothese enz. nodig zijn, bezorgt het geneeskundig centrum hem een betalingsverbintenis of een voorschrift (het betreft gele documenten). Als het personeelslid die documenten voorlegt zal de arts, apotheker of prothesemaker geen enkele betaling van hem eisen

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie