De NMBS-Groep en ik!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De NMBS-Groep en ik!"

Transcriptie

1 De NMBS-Groep en ik!

2 Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het niet de bedoeling zijn te lang stil te staan bij het verleden. We willen vooral naar de toekomst kijken. Samen met de juni-editie van Het Spoor bieden we de rechthebbenden van de Sociale Werken een boekje met een algemeen overzicht van de voordelen en de steun die ze genieten in alle omstandigheden van het leven. Het gaat in de eerste plaats om een praktische referentiegids die eenvoudig wegwijs maakt in de geboden voordelen en de wijze om ze te bekomen. Maar dit boekje geeft ook een beeld van de reeds afgelegde weg en toont aan dat we in elk ontwikkelingsstadium van het sociaal statuut van het spoorwegpersoneel, bij elke ondernomen actie, proberen tegemoet te komen aan de behoeften van het moment en zo goed mogelijk in te spelen op de realiteit van de dag. Recente verwezenlijkingen zijn onder meer de hospitalisatieverzekering, het sportabonnement, kinderopvang tijdens de grote vakantie, informatieverstrekking voor gepensioneerden (contactpunten, extraweb, enz.), commerciële aanbiedingen (Rail Facilities) en nog veel meer. Ons doel blijft ook vandaag ongewijzigd. Zo proberen wij alvast in te spelen op de nieuwe behoeften die zullen ontstaan bij de aanwerving van jonge collega s: oppas voor zieke kinderen, kinderdagverblijven, enz. Want door steeds vooruit te kijken, kunnen we het personeel van de NMBS-Groep van gisteren, vandaag en morgen een aantrekkelijk sociaal statuut bieden dat een gezond evenwicht biedt tussen werk en privé-leven en dat na een lange loopbaan recht geeft op een welverdiende, solide bestaanszekerheid. Gelukkige verjaardag, iedereen! Jannie Haek 3

3 Wie geniet van dit voordeel? Aangeslotenen van rechtswege De rechthebbenden van het FSW die ambtshalve aangesloten zijn bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding en de Kas van de sociale solidariteit Vrijwillig aangeslotenen Rechthebbenden van bepaalde voordelen van de Kas van de sociale solidariteit Statutaire personeelsleden Wie betaalt dit voordeel? Gepensioneerden Fonds van de sociale werken Gratis voordeel of voordeel mits een persoonlijk aandeel? Gratis Financiële bijdrage van de rechthebbende Voordeel dat op aanvraag of automatisch toegestaan wordt? Kinderen HOE GEBRUIK IK DEZE BROCHURE? Deze brochure wil een praktische gids zijn. De voordelen waar je recht op hebt, vind je terug onder verschillende rubrieken. Deze stemmen overeen met een dagelijkse realiteit: Ik werk, Ik ontspan mij, Ik heb kinderen, enz. De informatie die je aanbelangt, vind je dus gemakkelijk terug. Hieronder vind je een algemeen overzicht. Elke rubriek wordt voorafgegaan door een uitgebreide inhoudsopgave. Ieder voordeel wordt onder de vorm van vraag en antwoord voorgesteld. De adressen waarnaar verwezen wordt, zijn samengebundeld op het einde van de brochure onder de titel Ik informeer mij. Logo s en pictogrammen vatten de meest noodzakelijke informatie samen. Zij worden op de binnenflap van de omslag verklaard. Handig, want opengeklapt heb je tijdens het lezen steeds de nodige info bij de hand. Zij geven een antwoord op de volgende vragen: - wie geniet van dit voordeel? - wie betaalt dit voordeel? - gratis voordeel 1 of voordeel mits een persoonlijk aandeel? - voordeel dat op aanvraag of automatisch toegestaan wordt? - tot wie moet ik mij wenden? 1 Het feit dat een voordeel gratis is wil niet zeggen dat het niet op de één of andere manier gefinancieerd wordt (NMBS Holding, persoonlijke bijdragen, enz.). INHOUDSOPGAVE Automatisch Tot wie moet ik mij wenden? Onmiddellijke chef Hoofdbestuur Gewestelijk geneeskundig centrum Op aanvraag Maatschappelijk assistent(e) Contactpunt IK WERK 02 IK ONTSPAN MIJ 38 IK HEB KINDEREN 48 IK LET OP MIJN GEZONDHEID 68 IK KRIJG HULP 94 IK WORD OUDER 114 STUCTUUR VAN DE MUTUALITEIT 124 IK INFORMEER MIJ 130 De vermelde informatie doet geen afbreuk aan de statutaire en reglementaire bepalingen van kracht binnen de NMBS-Groep. Juni 2011.

4 IK WERK Opleidingen 4 Jaarlijks vakantieverlof 6 Veranderlijke compensatieverlofdagen en kredietdagen 8 Dienstvrijstellingen 10 Thematische verloven 11 > Verlof zonder bezoldiging 12 > Gelegenheidsverlof en verlof om dwingende redenen 14 > Moederschapsverlof 16 > Ouderschapsverlof 18 > Opvangverlof (adoptie of pleegvoogdij) 20 > Pleegzorgverlof 22 > Politiek verlof 23 > Verlof voor palliatieve zorgen Verlof voor medische bijstand aan een familieof gezinslid dat ernstig ziek is 24 Deeltijds werk/halftijds/32u/week 26 Gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking 28 Maaltijdcheques 30 Bedrijfsrestaurant 31 Welzijn op het werk 32 Verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval en gelijkgestelden 34 Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid

5 Ik werk Opleidingen In bedrijven met een omvang als de NMBS-Groep vormt opleiding een belangrijke factor. Het is een onontbeerlijk werkinstrument dat de werknemers toelaat hun competenties af te stemmen op de noden van de onderneming. Wat is het aanbod? organiseert opleidingen in de volgende domeinen: - talen: zowel functionele opleidingen als voorbereiding voor Selor; - informatica: standaard gebruikersopleidingen en technische programma s; - selectieproeven: voor kandidaten, lesgevers en juryleden; - opleidingen voor opleiders, ook Train-the-trainer genoemd; - management en leadership; - opleidingen op maat: hiërarchische lijn, overheidsopdrachten, enz. Hoe inschrijven? Klik op het menu inschrijven op de website van en kies het juiste inschrijvingsformulier. Leg je opleidingsvraag voor aan je leidinggevenden en zorg voor de juiste handtekeningen. Dit kan verschillen per type opleiding en wordt telkens vermeld op het formulier. Verstuur het inschrijvingsformulier via de factage of per . Alle contactgegevens vind je op de website, onder de rubriek Over T&R. Voor wie? Voor alle personeelsleden van de NMBS-Groep, zowel individuele vragen als specifieke opleidingen op maat komen aan bod. Waar kun je meer informatie vinden? Bezoek de website van Typ daarvoor academie in de adresbalk van uw browser. Klik op het menu aanbod om een overzicht te krijgen van alles wat te bieden heeft. Per domein vind je gedetailleerde informatie en contactpersonen. 4 5

6 Ik werk Jaarlijks vakantieverlof Het jaarlijks verlof stelt de rechthebbende vrij van de gewone arbeidsprestaties die op die dag voorzien zijn. Behalve in een uitzonderlijke situatie moet het verlof worden toegestaan in het jaar zelf waarop het betrekking heeft. Niet toegekende verlofdagen kunnen echter worden overgedragen naar het volgende jaar en tot 30 april worden toegekend. Wat met je inkomen? Het personeelslid blijft zijn gewone bezoldiging ontvangen. Wat moet je doen? De verlofaanvraag moet op voorhand bij de onmiddellijke chef worden ingediend en op het verlofblad worden ingeschreven. Wie kan er van genieten? Alle statutaire personeelsleden in actieve dienst. Hoeveel dagen? - Voor voltijdse prestaties: 24 dagen voor wie jonger is dan 45 jaar, 25 dagen voor wie tussen 45 en 50 jaar oud is en 26 dagen voor wie ouder is dan 50 jaar. - Voor deeltijdse prestaties wordt het aantal dagen verminderd naar rata van de uitgevoerde prestaties. In beide gevallen wordt er elk jaar een aantal bijkomende vakantiedagen toegekend. Het is gelijk aan het aantal keer dat een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag. Het totaal aantal verlofdagen wordt daarentegen verminderd in verhouding tot het totaal van de perioden dat het personeelslid niet in actieve dienst was zoals de duur van onbezoldigde afwezigheden of de duur van een schorsing als tuchtmaatregel. 6 7

7 Ik werk Veranderlijke compensatieverlofdagen en kredietdagen Het gaat om dagen waarop het personeelslid kan afwezig zijn en toch zijn gewone wedde behoudt. - De veranderlijke compensatieverlofdagen worden toegekend met het oog op een vermindering van de wekelijkse werkduur van 40 naar 38 uur. - De kredietdagen worden toegekend met het oog op een vermindering van de wekelijkse werkduur van 38 naar 36 uur. Wie kan er van genieten? - Veranderlijke compensatieverlofdagen: de statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde directiefuncties en sinds 1 juli 2008 personeelsleden met een universitaire opleiding die bij de eerste aanwerving een betrekking bekleden die met hun diploma overeenstemt. - Kredietdagen: statutaire personeelsleden. - Kredietdagen: het aantal toegekende kredietdagen bedraagt 13 dagen per jaar voor voltijdse prestaties. In geval van deeltijdse arbeid of onbezoldigde afwezigheid wordt dit aantal verminderd in verhouding tot de uitgevoerde prestaties. De kredietdagen kunnen van het ene naar het andere jaar worden verschoven met een maximum van 35 dagen. Wat met je inkomen? Tijdens de duur van deze twee verloftypes wordt de wedde op de gewone manier betaald. Wat moet je doen? In de beide gevallen moet de aanvraag worden ingediend bij de onmiddellijke chef (formulier P23 voor de kredietdagen). Hoeveel dagen? - Veranderlijke compensatieverlofdagen: de toekenning en de duur ervan zijn volledig afhankelijk van de uitgevoerde prestaties (boni/ mali) met een maximum van 13 dagen per jaar. Het personeel dat halftijds werkt heeft recht op maximum 6,5 dagen veranderlijke compensatiedagen terwijl het personeel dat 32 uur per week werkt, daarop geen aanspraak kan maken. 8 9

8 Ik werk Thematische verloven Werken voor de NMBS-Groep houdt ook in dat je kan genieten van een groot aantal voordelen waardoor het professionele en het privéleven op een harmonieuze manier met elkaar kunnen worden verenigd. Deze voordelen worden hierna opgesomd. Dienstvrijstellingen De dienstvrijstellingen worden niet beschouwd als verlof in de echte zin van het woord en worden daarom niet afgetrokken van het aantal jaarlijkse vakantiedagen. Het kan gaan om een vrijstelling van algemene aard die wordt toegekend om bv. zijn plicht als kiezer te vervullen of van administratieve aard om zijn regularisatieproef af te leggen of taalcursussen te volgen. Bepaalde specifieke vrijstellingen kunnen worden toegekend om aan een bloedinzameling deel te nemen of mindervalide personen naar vakantieverblijven te begeleiden. Indien je kinderen hebt en je in de beste omstandigheden tijd met hen wenst door te brengen, vind je bij de NMBS-Groep een luisterend oor. Als werkgever biedt hij je de mogelijkheid om van verschillende maatregelen te genieten op vlak van de opschorting van de werkprestaties zoals deeltijdse loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of ook onbezoldigd verlof om je met je kinderen bezig te houden. De NMBS-Groep erkent ook dat je in een aantal bijzondere omstandigheden recht hebt op verlof (opvangverlof, politiek verlof, enz.). Welke stappen moet je ondernemen om op deze voordelen aanspraak te kunnen maken? Hoe staat het met je nieuwe arbeidsomstandigheden en je inkomen? Op al deze vragen willen we een antwoord geven in deze brochure. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? De duur van de vrijstelling moet tot een strikt minimum worden beperkt. Wat met je inkomen? De dienstvrijstellingen worden op de gewone manier bezoldigd. Wat moet je doen? De vrijstelling moet aan de onmiddellijke chef worden gevraagd. Hij alleen oordeelt hoeveel tijd er mag worden toegekend. De maximumduur bedraagt één dag (behalve bij een afwijking)

9 Ik werk Verlof zonder bezoldiging Een verlof zonder bezoldiging kan aan de personeelsleden om verschillende redenen (voor een persoonlijke aangelegenheid of bijvoorbeeld om dienst te nemen als stagedoend personeelslid in een andere administratie) worden toegekend. Het personeelslid kan dit verlof ook krijgen om zich bezig te houden met zijn kinderen tot de leeftijd van 5 jaar of om een specifieke opdracht uit te voeren. In alle gevallen mogen de noden van de dienst door de toekenning ervan niet in het gedrang komen. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? 5 jaar over het geheel van de beroepsloopbaan (beginperiode van twee jaar die jaarlijks kan worden vernieuwd). Wat met je inkomen? Gedurende deze periode behoudt het personeelslid geen enkel recht op zijn bezoldiging. Na een ononderbroken verlof van 6 maanden wordt hij niet meer beschouwd als titularis van de kaderpost die hij bezet. Wat moet je doen? Naargelang de periode langer of minder lang dan een maand duurt (verlof zonder bezoldiging van korte of van lange duur) moet het verlof worden aangevraagd bij de onmiddellijke chef of bij het beherend bureau HR

10 Ik werk Gelegenheidsverlof Verlof om dwingende redenen - Gelegenheidsverlof: verlof dat wordt toegestaan bij bepaalde gebeurtenissen (huwelijk, overlijden, geboorte). - Verlof om dwingende redenen: verlof dat wordt toegestaan voor elke onvoorziene gebeurtenis die plaatsvindt buiten het werk en die een dringend en onontbeerlijk optreden van het personeelslid vereist (ziekenhuisopname van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of ernstige materiële schade aan de goederen van dit laatste). Wie kan ervan genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Gelegenheidsverlof: de duur van het gelegenheidsverlof en de periode waarin het kan worden opgenomen variëren naargelang van de gelegenheid. - Verlof om dwingende redenen: de duur kan variëren in functie van de reden die wordt aangehaald maar mag in elk geval niet meer zijn dan 10 dagen per kalenderjaar. Dit aantal wordt proportioneel in mindering gebracht in functie van de afwezigheidsperioden zoals onbezoldigd verlof of deeltijds werk. Wat met je inkomen? - Gelegenheidsverlof: de normale bezoldiging blijft behouden tijdens het verlof. - Verlof om dwingende redenen: de normale bezoldiging blijft niet behouden tijdens het verlof. Wat moet je doen? - Gelegenheidsverlof: moet op voorhand bij de onmiddellijke chef worden aangevraagd. Het wordt enkel toegekend wanneer je een document kunt voorleggen dat het bewijs levert van de echtheid van de gebeurtenis. - Verlof om dwingende redenen: het personeelslid moet zijn onmiddellijke chef vóór de aanvang van zijn voorziene prestatie inlichten over de reden van het gevraagde verlof, alsook de datum en de duur ervan. De documenten ter rechtvaardiging van de toekenning van het verlof om dwingende redenen (medisch attest, attest van de politie of van de brandweerdienst enz.) moeten worden overhandigd bij de diensthervatting

11 Ik werk Moederschapsverlof Verlof, deels verplicht en deels facultatief, dat wordt toegestaan aan een vrouwelijk statutair personeelslid ter gelegenheid van een bevalling. Wanneer moet ik het aanvragen? Vooreerst informeer je zo snel mogelijk je onmiddellijke chef dat je zwanger bent. Vervolgens meld je de vermoedelijke bevallingsdatum ten laatste 7 weken vooraf (bij een meerling 9 weken vooraf) aan de geneesheer van je gewestelijk centrum voor bestuursgeneeskunde. Deze informatie staaf je met een medisch attest. Wat met je inkomen? De bezoldiging blijft behouden tijdens het zwangerschapsverlof. Bijzondere gevallen? Er zijn specifieke voorwaarden van toepassing als je ziek of gewond bent tijdens de laatste 6 weken van de zwangerschap (of 8 weken in geval van een meerling), als het pasgeboren kind in het ziekenhuis moet opgenomen blijven na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf de geboorte, of om de wijze van de verlenging van het verplicht postnataal verlof te bepalen. Hoelang duurt het verlof? De maximale duur van het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (bij een meerling 17 weken, maximum 19 weken wanneer het wordt verlengd). Het moederschapsverlof omvat een verplicht en een facultatief gedeelte. - Het verplicht verlof: de laatste week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 9 weken na de geboorte. Bij de geboorte van meerlingen kan het postnataal verlof op jouw verzoek met een periode van ten hoogste 2 weken worden verlengd. - Het facultatief verlof: 5 weken (of 7 weken in geval van een meerling), naar believen te nemen vóór of na de bevalling. Het kan ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvatten (bij een meerling 8 weken)

12 Ik werk Ouderschapsverlof Over een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking tijdens dewelke je je werkzaamheden tijdelijk opschort of vermindert om voor je kind(eren) (geadopteerd of natuurlijk) te zorgen dat (die) minder dan 12 jaar oud is (zijn). Wat moet je doen? Je moet het gepaste formulier minstens een week vóór de gewenste begindatum bij je onmiddellijke chef indienen en het RVA-document invullen dat noodzakelijk is om de vervangingstoelage te ontvangen. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Maximum 3 maanden, opsplitsbaar in periodes van minimum één maand, voor een volledige loopbaanonderbreking. - Maximum 6 maanden, opsplitsbaar in periodes van minimum 2 maanden of een veelvoud van 2, voor een halftijdse gedeeltelijke onderbreking. - Maximum 15 maanden, eventueel te verdelen in periodes van 5 maanden of een veelvoud van 5, voor een gedeeltelijke onderbreking van 32u/week. Wat met je inkomen? Tijdens de periode van ouderschapsverlof kent de RVA aan het personeelslid maandelijks een vervangingsinkomen toe in de vorm van een forfaitaire toelage (onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing)

13 Ik werk Opvangverlof Adoptie of pleegvoogdij Het personeelslid dat een kind adopteert dat de leeftijd van 8 jaar niet bereikt heeft, kan verlof aanvragen om dit kind zo goed mogelijk op te vangen. Deze mogelijkheid bestaat ook voor het personeelslid dat een kind opvangt in het kader van de pleegvoogdij die in dit geval gelijkgesteld is met een adoptie. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Voor een aaneengesloten periode van maximum 6 weken indien het kind bij het begin van dit verlof de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt en maximum 4 weken in de andere gevallen. Deze duur kan worden verdubbeld indien het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid vertoont. Het opvangverlof moet minstens een volledige week omvatten. Wat moet je doen? De aanvraag moet minstens één maand op voorhand worden ingediend bij het beherend bureau HR en dat op basis van documenten ter staving van de gebeurtenis die het recht op opvangverlof doet ontstaan. Het verlof moet ingaan binnen de 2 maanden die volgen op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van het personeelslid in het bevolkingsregister of in het vreemdelingen register van de gemeente waar het zijn verblijfplaats heeft. Wat met je inkomen? - Adoptie: het statutair personeelslid krijgt een vorm van gelegenheidsverlof met behoud van zijn gewone bezoldiging. - Voogdij: het opvangverlof wordt gedurende de eerste 3 dagen door de werkgever betaald

14 Ik werk Pleegzorgverlof Politiek verlof Het personeelslid dat wordt aangeduid als pleegouder heeft het recht afwezig te zijn van het werk voor de vervulling van bepaalde verplichtingen en bijzondere opdrachten (zittingen bij de gerechtelijke overheid, contacten met de plaatsingsdienst enz.) of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van een of meerdere personen die aan hem zijn toevertrouwd. Onder pleegouder moet men het personeelslid verstaan dat wordt aangeduid en als dusdanig benoemd door een officiële beslissing van de rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van de Integrale Jeugdhulp of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Per pleeggezin: 6 dagen per kalenderjaar. Indien het pleeggezin bestaat uit 2 werknemers die gezamenlijk als pleegouder zijn aangesteld, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen beiden te worden verdeeld. Wat met je inkomen? De dagen afwezigheid van het statutair personeelslid worden op de gewone manier bezoldigd. Wat moet je doen? Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van dit recht moet zijn onmiddellijke chef minstens 2 weken op voorhand daarvan op de hoogte brengen en dat aan de hand van documenten die een bewijsmiddel zijn van de plaatsing. Om een politiek mandaat uit te oefenen moet het personeelslid een bepaald aantal onbezoldigde verplichte verlofdagen nemen. Bovendien kunnen hem facultatieve onbezoldigde verlofdagen en dienstvrijstellingen worden toegekend. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? Het toegekende aantal verlofdagen varieert naargelang van het type mandaat dat wordt uitgeoefend en eventueel van het aantal inwoners van de gemeente waar het personeelslid zijn mandaat uitoefent. Wat met je inkomen? De verplichte en facultatieve dagen voor politiek verlof worden niet bezoldigd. De dagen met dienstvrijstelling worden daarentegen op de gewone manier betaald. Wat moet je doen? De dagen voor politiek verlof moeten maandelijks door het personeelslid bij zijn onmiddellijke chef worden aangevraagd

15 Ik werk Verlof voor palliatieve zorgen Verlof voor medische bijstand aan een familie- of gezinslid dat ernstig ziek is - Verlof voor palliatieve zorgen: thematisch verlof waardoor je je arbeidsprestaties tijdelijk, gedeeltelijk of volledig kunt opschorten om palliatieve zorgen te verstrekken aan een familielid tot de tweede graad dat niet bij het personeelslid inwoont of om het even welke persoon die bij het personeelslid inwoont. - Verlof voor medische bijstand: specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een familielid tot de tweede graad dat niet bij het personeelslid inwoont of om het even welke persoon die bij het personeelslid inwoont. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden. Hoelang? - Verlof voor palliatieve zorgen: ongeacht of het volledig of gedeeltelijk is (halftijds of 32u/week) bedraagt de duur van de opschorting van de prestaties een maand per patiënt. Die periode kan met een maand worden verlengd maar de totale duur van het palliatief verlof is beperkt tot een maximum van 12 maanden over de volledige loopbaan. - Verlof voor medische bijstand: de volledige schorsing van de prestaties gedurende maximum 12 maanden (al dan niet opeenvolgende perioden) voor een volledige onderbreking; maximum 24 maanden (al dan niet opeenvolgende perioden) voor een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of tot 32 u/week. Deze maximumperioden worden verdubbeld indien de patiënt een kind is van minder dan 16 jaar oud dat het personeelslid dat alleenstaande moet zijn uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste heeft. Welke optie je ook kiest, de opschorting moet telkens worden gevraagd voor minimum één maand en maximum drie maanden. Wat met je inkomen? Tijdens deze twee types van verlof kent de RVA aan het personeelslid maandelijks een vervangingsinkomen toe onder de vorm van een forfaitaire toelage (onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing). Wat moet je doen? Je moet minstens een week voor de gewenste begindatum een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef en een RVA-document invullen dat je toelaat van een vervangingsinkomen te genieten. Op dit document attesteert de behandelende geneesheer van de patiënt dat je bereid bent hem bij te staan of hem de nodige (al dan niet palliatieve) zorgen te verstrekken. Een naar behoren door het personeelslid ingevulde en ondertekende verklaring moet de toestand vermelden van de patiënt (familie- of gezinslid) en naargelang van het geval de graad van verwantschap

16 Ik werk Deeltijds werk Halftijds 32u/week Over een gedeeltelijke opschorting (halftijds of 32u/week) van de arbeidsprestaties tijdens ononderbroken periodes van een jaar en dat op een vrijwillige basis. Indien de aanvraag om halftijds te werken wordt gemotiveerd door een sociale of familiale reden kunnen er specifieke voordelen op het vlak van bevordering en pensioen worden toegekend en dat voor een maximale duur van 5 jaar op de volledige loopbaan. Elke aanvraag die wordt ingediend door een personeelslid dat een kind dat jonger is dan 12 jaar, ten laste heeft, zal automatisch worden beschouwd als een aanvraag die ingediend werd om een familiale reden u/week: je ontvangt 84,21 % (komt neer op 32/38) van je globale wedde (percentage dat ook wordt toegepast op de haard- of standplaatstoelage en op de forfaitaire maandelijkse toelagen en vergoedingen), verhoogd voor de personeelsleden met een graad van de rangen 7, 8 of 9 met een bijkomende toelage die gelijk is aan 3 % van de globale wedde. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef, ten vroegste vier maanden op voorhand, aan de hand van een speciaal formulier dat beschikbaar is op de intrawebsite. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde graden, op voorwaarde dat de dienstnoodwendigheden het toelaten. Hoelang? De vermindering van de werktijd wordt ononderbroken toegekend gedurende 52 weken met stilzwijgende verlenging behalve wanneer er minimaal drie maand op voorhand een opzegging wordt gegeven door het personeelslid of door de NMBS-Groep. Wat met je inkomen? - Halftijds: je ontvangt 50 % van je globale wedde (percentage dat ook wordt toegepast op de haard- of standplaatstoelage en op de forfaitaire maandelijkse toelagen en vergoedingen), verhoogd voor de personeelsleden met een graad van de rangen 7, 8 of 9 met een bijkomende toelage die gelijk is aan 5 % van de globale wedde

17 Ik werk Gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking Over een gedeeltelijke of volledige onderbreking van de arbeidsprestaties. Het personeelslid kan kiezen voor een stelsel van 32u/week, voor een halftijdse of voor een volledige onderbreking van zijn loopbaan. Wie kan er van genieten? De statutaire personeelsleden met uitzondering van bepaalde personeelscategorieën, op voorwaarde dat de dienstnoodwendigheden het toelaten. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen bij je onmiddellijke chef aan de hand van een specifiek formulier ten vroegste 4 maanden op voorhand voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking en minimaal 3 maanden op voorhand voor een volledige onderbreking. Vervolgens moet je het formulier van de RVA invullen om te genieten van de bovengenoemde toelage. Hoelang? Voor personeelsleden die jonger zijn dan 50 jaar mag de totale periode van gedeeltelijke of volledige onderbreking niet langer duren dan 60 maanden (per periode van minimaal 12 maanden) op het geheel van de loopbaan. Voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt kan de gedeeltelijke loopbaanonderbreking worden verkregen tot aan het pensioen. Wat met je inkomen? In functie van het type van opschorting van de prestaties, je gezinssituatie en je leeftijd wordt je door de RVA een forfaitaire toelage toegekend ter aanvulling van naargelang van het geval de gedeeltelijke wedde die door de werkgever wordt uitgekeerd

18 Ik werk Maaltijdcheques Bedrijfsrestaurant Extralegaal voordeel (vrijgesteld van sociale lasten en belastingen). Een cheque met een zekere waarde wordt toegekend per gewerkte dag. Per cheque wordt een persoonlijk aandeel ingehouden op je bezoldiging. Deze cheques zijn drie maand geldig en kunnen gebruikt worden voor de betaling van maaltijden (inbegrepen in de bedrijfsrestaurants) of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. Voor wie? Voor alle personeelsleden, met uitzondering van hogere ambtenaren. Hoe deze maaltijdcheques verkrijgen? Elke maand wordt het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt automatisch bepaald op basis van het aantal dagen met effectieve prestaties. Het bedrijfsrestaurant is een plaats waar het personeel een volledige of lichte maaltijd naar keuze kan genieten aan een aanvaardbare prijs. Een twintigtal van deze restaurants ligt verspreid over het hele land. De lijst met de restaurants kun je raadplegen op intraweb (onder de tab NMBS Holding > Human Resources > Restaurants). Wie kan van dit voordeel genieten? Het voltallige personeel van de NMBS-Groep. Welke betaalmiddelen worden aanvaard? Men betaalt contant of met maaltijdcheques (SODEXHO) afgeleverd door de NMBS-Groep

19 Ik werk Welzijn op het werk Corporate Prevention Services In elke onderneming nemen het welzijn en de gezondheid van de medewerkers een belangrijke plaats in. Door hun motivatie heeft de onderneming de sleutel in handen om zich op de markt te profileren. Het welzijnsbeleid wordt door de werkgever uitgewerkt met behulp van de interne en externe preventiediensten binnen de NMBS-Groep. Corporate Prevention Services (CPS) is een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij zorgt voor het toezicht op de gezondheid en helpt de interne dienst bij het maken van de risicoanalyse in de sectoren waar er bijzondere competenties noodzakelijk zijn zoals de arbeidsgeneeskunde, de ergonomie, de hygiëne en de psychosociale aspecten van het werk. Wat zijn de opdrachten van CPS? CPS heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de gezondheid van de personeelsleden in het kader van hun werk en het risicobeheer. Onder toezicht op de gezondheid moet men verstaan: de voorafgaande evaluaties van de gezondheid (bij de aanwerving of een nieuwe aanstelling), de verplichte periodieke controle van de gezondheid, de onderzoeken bij de hervatting van het werk na een langdurige afwezigheid, het onderzoek voor de werkhervatting, de spontane raadplegingen, de onderzoeken met het oog op de moederschapsbescherming, de onderzoeken voor de certificatie van het personeel van de spoorwegveiligheid, enz. Het risicobeheer omvat alle activiteiten die bijdragen tot de preventie en het welzijn van het personeel in de onderneming: de veiligheid op het werk, de ergonomie, de hygiëne, de psychosociale aspecten en de arbeidsgeneeskunde. CPS geeft ook cursussen: eerste hulp bij ongevallen, reanimatie en defibrillatie, hoe men zijn rug moet sparen bij het verplaatsen van lasten, werken in de hoogte, ergonomie van het bureau, enz. Welke procedure moet er gevolgd worden om een beroep te doen op CPS? Elke collectieve of persoonlijke aanvraag voor een interventie moet worden ingediend bij de onmiddellijke chef. Zijn de vertrouwelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd? Absoluut. Het gaat om een wettelijke eis

20 Ik werk Verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval en gelijkgestelden Wat is een slachtoffer van een arbeidsongeval? Het betreft een slachtoffer van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of van een beroepsziekte. Hoe staat het met de organisatie van de verzorging? Een slachtoffer van een arbeidsongeval moet een beroep doen op de medische dienst van de NMBS Holding en haar richtlijnen volgen. Over welke zorgen gaat het precies? Medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuisverzorging alsook prothesen en orthopedische toestellen. Wie neemt de kosten van de verzorging van de slachtoffers van een arbeidsongeval op zich? Indien het gekwetste personeelslid een beroep doet op de medische dienst van de NMBS Holding of haar richtlijnen volgt, geniet hij een gratis verzorging. Wat betekent gratis verzorging precies? Het slachtoffer van een arbeidsongeval moet geen geld voorschieten. Als de toestand van het personeelslid de tussenkomst vergt van een zorgverstrekker buiten de NMBS Holding, of er geneesmiddelen, een prothese enz. nodig zijn, bezorgt het geneeskundig centrum hem een betalingsverbintenis of een voorschrift (het betreft gele documenten). Als het personeelslid die documenten voorlegt zal de arts, apotheker of prothesemaker geen enkele betaling van hem eisen

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten uitgewerkt door de Adviesraad van de magistratuur Hoofdstuk I Toepassingsgebied en defini4es v De ontwerptekst wordt van toepassing verklaard op de magistraten

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Jongeren & Sociale werken

Jongeren & Sociale werken Jongeren & Sociale werken Bij de NMBS-Groep Jongeren@Workshop Brussel DE SOCIALE SOLIDARITEIT HEEFT OOG VOOR HAAR JONGEREN (Artikel overgenomen uit Het Spoor april 2008) De Sociale Solidariteit heeft speciale

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 BERICHT Nr. 61 PP 21 november 2002 BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel 520 1e bijvoegsel bij bericht 26PP/2000 2e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 1e bijvoegsel bij bericht 8PP/2001

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig?

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig? Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017 Een baan in het onderwijs Even eruit? 25 april 2017 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente en

Nadere informatie

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886 Moederschapsbescherming - Toelichting Infodocument Moederschapsbescherming - Toelichting 1 Zwangerschapsverlof Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven D/1831/2017/21/1 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 10/2017 inhoudsopgave

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 212.682 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 OKTOBER 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 20 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 20 mei A D V I E S Nr. 1.690 --------------------------------- Zitting van woensdag 20 mei 2009 -------------------------------------------------- Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van de ambtenaar met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste twee weken 26 dagen < 45 jaar 27 dagen: 45-49 jaar 28

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Studies. Mei 2001 RVA Studies

Studies. Mei 2001 RVA Studies Studies Werknemers die een periode van loopbaanonderbreking achter de rug hebben. Hoelang heeft de loopbaanonderbreking geduurd? Gaan ze weer aan het werk? Mei 2001 RVA Studies 1 1 De duur van de loopbaanonderbrekingen

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren.

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren. Zorgkrediet 1. Inleiding Het zorgkrediet kan worden genomen voor volgende motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar medische bijstand palliatieve zorg zorg voor een kind met een handicap opleiding

Nadere informatie

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt:

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt: OCMW-personeel wijziging rechtspositieregeling Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 mei 2017 Art. 1 - In artikel 2 van de vigerende rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting van

Nadere informatie