VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005"

Transcriptie

1 28 VkaNews Nieuwsbrief over verzekeringen November 2005 Wie niet vooruitgaat, staat stil! In 1995 introduceerde de VKA de "Memopharma News" om te communiceren met haar 6500 leden apothekers. Objectief: informatie verstrekken over verzekeringen. Sindsdien is er heel veel veranderd: - U bent voortaan met leden; - U bent apotheker of kinesitherapeut, arts, tandarts, verpleegster, podoloog, - Het kader van uw beroepsactiviteit is gewijzigd en evolueert sneller en sneller: voorschrift op stofnaam (VOS) voor de enen, herziening van de nomenclatuur voor de anderen, Ten aanzien van deze evolutie, is onze uitdaging tweeledig: - U op regelmatige basis informeren over de gevolgen, op vlak van verzekeringen, van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in uw beroep; - U een service en contracten aanbieden die aangepast zijn aan deze evolutie. Om deze uitdaging aan te gaan, zal de VKA haar communicatie vanaf 2006 vernieuwen. Wij zullen u regelmatig informeren via een "E-news". Hiervoor hebben we uw adres nodig: bezorg het ons via de ingesloten antwoordkaart of per mail naar Begin 2006 komen we naar jullie toe via de " informatiesnelweg ". Want VKA heeft oog voor zorg. Nico Lodewijks Algemeen Directeur PS: U gaat voor een hoger PENSIOENKAPITAAL? Doe uw persoonlijke storting vóór 31 december!

2 HET VOORSCHRIFT OP STOFNAAM (VOS) EN DE VERANTWOOR- DELIJKHEID VAN DE APOTHEKER De rol van de apotheker in het kader van de gezondheidszorg wint aan belang met het voorschrift op stofnaam (VOS). De aansprakelijkheid van de apotheker is in elk geval gewijzigd.let er vooral op dat uw verzekering BA beroep ook dit gedeelte van uw beroepsactiviteit dekt. Hebt u een verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA beroep) onderschreven via de collectieve polis van VKA, dan is dit allemaal in orde. EEN ZORGVERLENER WERKT ALS BEDIENDE. IS HET AFSLUITEN VAN EEN EIGEN BEROEPSAANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING (BA BEROEP) NODIG? JA, natuurlijk. Juridisch aspect: Wat in geval van zware fout of lichte repetitieve fout? Ingeval een zware fout of lichte repetitieve fout van de werknemer zal de werkgever zijn aansprakelijkheid ontkennen en de verzekeraar van de werkgever zijn tussenkomst betwisten. Indien de bediende geen eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid met rechtsbijstand heeft, zal hij zelf opdraaien voor de kosten van zijn juridische verdediging. De bediende zal zelf zijn dossier moeten beheren, en de volledige kosten ten laste nemen: advocaatkosten, gerechtskosten,... Rechtspraak: Er bestaat meer en meer een tendens om steeds een verantwoordelijke te zoeken voor elk probleem en er een rechtszaak van te maken. Deze tendens komt tot uiting in het stijgend aantal rechtstreekse klachten van patiënten ten aanzien van de zorgverlener, ongeacht het statuut. Een voorbeeld: er gebeurt een verkeerde aflevering door de bediende-apotheker. De patiënt richt zijn schadeclaim rechtstreeks naar de bediende-apotheker. Immers, de patiënt houdt geen rekening met wie werkgever en wie werknemer is. En de discussie wie zal aansprakelijk gesteld worden laait weer op... Conclusie: De jaarlijkse premie voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid met rechtsbijstand bedraagt voor een bediende apotheker 49,97 EUR, voor de bediende kinesitherapeut 59 EUR. Deze premies wegen niet op tegen de prijs die u zal betalen wanneer uzelf de kosten van juridisch geschil ten laste moet nemen. ZELFSTANDIGE? EEN RECHTSBIJSTAND VOOR UW BEROEPSLEVEN IS MEER DAN NODIG! DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) De echtgenoot van een zelfstandige die geen eigen 'sociaal statuut' heeft wordt beschouwd als een meewerkende echtgenoot. Is hij geboren na 1/1/1956, dan moet hij sedert 1/7/2005 verplicht aansluiten bij een sociale verzekeringskas. Dit geeft hem recht op een sociale dekking maar hij krijgt tevens de mogelijkheid een contract aanvullend pensioen te onderschrijven. Bovendien kan hij de stortingen die hij heeft uitgevoerd op dit contract in mindering brengen aan dezelfde voorwaarden (fiscaal en sociaal) dan die van toepassing voor een zelfstandige in hoofdberoep. Elke meewerkende echtgenoot kan natuurlijk dit contract ook onderschrijven bij VKA. In onze snel evoluerende en steeds complexer wordende samenleving groeit de kans om vroeg of laat in een geschil terecht te komen. Ook de zelfstandige zorgverleners blijven niet uit het vizier. Een juridisch geschil kost u niet alleen handenvol geld, maar ook uw schaarse vrije tijd wordt in beslag genomen. De onderschrijving van een polis medische en paramedische beroepen DAS biedt u een prima oplossing. De drempel tot het gerecht wordt verlaagd, of het nu gaat om de recuperatie van de schade die u hebt geleden door de fout van een derde, een probleem met de fiscale administratie, een levering van producten die niet-conform zijn,... U wordt begeleid door gespecialiseerde juristen van DAS, leider op het vlak van rechtsbijstand voor zorgverleners. Bovendien kan u een beroep doen op uw eigen advocaat, in het geval een administratieve of gerechterlijke procedure nodig zou zijn. Zijn honorarium wordt tenlaste genomen door DAS. Deze bescherming is van toepassing in volgende domeinen: 1. Burgerlijk verhaal, 2. Strafrechterlijke verdediging, 3. Burgerlijke verdediging, 4. Rechtsbijstand Verzekeringscontracten BA Beroep, 5. Insolventie van derden, 6. Borgtocht, 7.Arbeids- en sociaal recht (Wachttijd: 3 maanden), 8. Fiscaal recht (Wachttijd: 1 jaar), 9.Administratief recht (Wachttijd: 1 jaar), 10. Disciplinaire verdediging, 11. Contractuele conflicten (Wachttijd: 3 maanden), 12. Rechtsbijstand Na Brand Officina. U bent lid van VKA en wenst aan te sluiten op deze rechtsbijstand, dan krijgt u een voordeeltarief. Is uw beroepsaansprakelijkheid gedekt via het collectief contract van VKA, dan hebt u bovendien nog recht op 60 EUR extra korting.

3 ZELSTANDIGE IN BIJBEROEP De zelfstandigen in bijberoep kunnen ook genieten van de voordelen van het contract Aanvullend Pensioen voor zover het inkomen, waarop de sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend, hoger is dan 9350 EUR. Dit bedrag is niet van toepassing op tandartsen, kinesitherapeuten, artsen en apothekers als zelfstandige in bijberoep. Inderdaad, is hun inkomen als zelfstandige lager dan 9350 EUR, dan kunnen ze het gespaarde bedrag op hun contract aanvullend pensioen in mindering brengen ten belope van 9,4% op hun inkomen als bediende. Een voordeel waarvan elke bediende gebruik zou moeten van maken! UW VRAGEN OVER PERSOONLIJKE STORTING AANVULLEND PENSIOEN Wie kan een persoonlijke storting uitvoeren op een contract Aanvullend Pensioen? - Alle zelfstandigen, in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoten; - Alle apothekers, kinesitherapeuten, artsen en tandartsen, zowel zelfstandigen als bedienden. Welke soorten contracten zijn mogelijk? De zelfstandigen hebben de keuze : een contract met of zonder solidariteit. De apothekers, kinesitherapeuten, artsen en tandartsen met bediendenstatuut kunnen enkel een storting uitvoeren op een contract met solidariteit. Welk bedrag kan fiscaal in mindering worden gebracht? - U voert een storting uit op een contract MET solidariteit: u kan tot 2861,65 EUR fiscaal in mindering brengen, beperkt tot 9,4% van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend (zelfstandigen) of van het inkomen 2005 (bedienden); - U voert een storting uit op een contract ZONDER solidariteit: u kan tot 2487,20 EUR fiscaal in mindering brengen, beperkt tot 8,17% van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend voor zelfstandigen. Welk rendement? - Financieel rendement: 3,25% tot eindvervaldatum van het contract voor de stortingen uitgevoerd in 2005, bovenop de winstdeelname. Gemiddelde rendement van de laatste 10 jaren: 6,20%; - Fiscaal voordeel: het gestorte bedrag is aftrekbaar van uw inkomen. Hierdoor kan u tot meer dan 50% recupereren (overheids- en gemeentebelastingen); - Sociaal rendement: voor de zelfstandigen is er eveneens een verlaging van de sociale bijdragen ten gevolge van een lager belastbaar inkomen. Hierdoor recupereert u 20%! In dit geval neemt de overheid 70% voor haar rekening. Het is moeilijk om dit nog te overtreffen Mag deze storting in mindering worden gebracht bij toepassing van de forfaitaire beroepskosten? Ja, want deze storting is aftrekbaar als niet-afgehouden sociale bijdrage. Dit is een afzonderlijke categorie binnen de beroepskosten. PENSIOENSPAREN Het aftrekbaar bedrag in het kader van het pensioensparen stijgt van 620 naar 780 EUR. Deze maatregel zal reeds kunnen worden toegepast in 2005! Kan een persoonlijke storting worden gecombineerd met andere vormen van lange termijnsparen? Ja.Wie gebruik wil maken van de verschillende spaarformules met fiscaal voordeel, raden wij aan het lijstje hieronder in de opgegeven rangorde te volgen: 1. Persoonlijke storting Aanvullend Pensioen: aftrek tot 2487,20 EUR of 2861,65 EUR, in functie van het inkomen. 2. Pensioensparen: aftrek van 780 EUR per persoon ongeacht het inkomen. 3. Individuele levensverzekering: aftrek tot 1870 EUR in functie van het inkomen. Een zelfstandige in vennootschap kan hier nog de Individuele PensioenToezegging aan toevoegen die door e vennootschap wordt gefinancierd. OPGELET VOORWAARDEN AFTREKBAARHEID PERSOONLIJKE STORTING Uw persoonlijke storting is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de storting vòòr 31 december gebeurt. Bovendien moeten de zelfstandigen de totaliteit van hun sociale bijdragen 2005 vòòr 31 december.hebben betaald.

4 VOORKEURTARIEF VOOR UW AUTOVERZEKERING Januari 2006:Autosalon Terwijl alle autoconstructeurs u promotietarieven aanbieden bij aankoop van een nieuwe wagen, laat VKA alle zorgverleners genieten van buitengewone voorkeurtarieven! Vraag ons een offerte op maat! Neem een kijkje op onze site AUTO: ONGEVALSAANGIFTE Bij een auto-ongeval, is het belangrijk het aanrijdingsformulier op een correcte manier in te vullen om uw rechten te vrijwaren. Maak een print van de handleiding die u terugvindt op en bewaar deze in uw wagen. COMMUNICEREN MET VKA WANNEER U DAT WIL... Is dat mogelijk? Ja natuurlijk! Een overgrote meerderheid van zorgverleners beschikt over een computer(s) om beroepsredenen.waarom niet uw computer gebruiken om informatie op te zoeken inzake verzekeringen en dit wanneer dat het beste past voor u. U kan hiervoor onze site 24u op 24u raadplegen: u kan er algemene gegevens terugvinden en offertes op maat aanvragen dankzij de 'on line' formulieren. U hebt nog specifieke vragen omtrent uw persoonlijke situatie? Stuur ons uw vragen per sturen u snel het antwoord via hetzelfde kanaal. UW VERZEKERINGEN IN DE PRAKTIJK De VKA telt leden waarvoor zij verzekeringscontracten beheert zowel wat betreft levensverzekeringen (RIZIV-statuut, aanvullend pensioen,.) als verzekeringen diverse risico's (auto, brand, hospitalisatie, BA Beroep, ). U stelt ons iedere dag vragen over deze contracten. Het antwoord op een aantal van deze vragen kan ook interessant zijn voor andere leden. Dus vindt u hieronder een aantal vaak gestelde vragen met het antwoord. Ik heb in 2001 een medi-card ontvangen en ik heb daarna geen andere kaart meer gekregen. Ben ik nog steeds gedekt door de hospitalisatieverzekering? In maart 2001 heeft DKV de papieren medi-card vervangen door een model in plastic. DKV heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om alle verzekerden een plastic medi-card toe te sturen. Deze medi-card wordt niet jaarlijk hernieuwd en ze blijft geldig zolang u de jaarpremie voor deze verzekering betaalt. Ik heb vier maanden geleden een hospitalisatieverzekering onderschreven voor mezelf en mijn familieleden. Ik heb nog geen medicard ontvangen. Is dit normaal? Ben ik verzekerd? Het is normaal dat u nog geen medi-card gekregen hebt. Die krijgt u maar pas op het einde van de wachttijd van 12 maanden die van toepassing is voor het tenlastenemen van de hospitalisatie bij bevalling. Indien u ondertussen zou worden gehospitaliseerd ten gevolge van een ongeval (geen wachttijd) of ziekte (na een wachttijd van 6 maanden) dan komt de hospitalisatie natuurlijk ten laste van de verzekering voor zover u uw premie hiervoor heeft betaald. De voorruit van mijn auto is door steenslag gebarsten. Kan ik deze om het even waar laten vervangen? Is uw auto in omnium (volledig of gedeeltelijk) verzekerd, dan zal de verzekering de herstelling van uw voorruit integraal op zich nemen op voorwaarde dat de reparatie door bepaalde herstellers wordt uitgevoerd. Contacteer ons om te vermijden dat u een eventuele franchise van 123,95 EUR zou betalen. Deze "VKANews" is een uitgave van de Groep VKA - Voorzorgskas voor Apothekers - verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809, pensioenkas erkend door K.B. van 31/1/97 en van Archimedex, verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer Archimedesstraat 61, 1000 Brussel. Oplage: ex. T:T TF:T Verantwoordelijke uitgever: Nico Lodewijks, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel Gedrukt op recyclagepapier. De in deze News voorkomende gegevens worden alleen verstrekt bij wijze van inlichting.

5 FORM VkaNews Een service op maat? Stuur ons uw volledige gegevens door (interactief voorzijde of via

6 FORM VKANEWS INTERACTIEF U wenst nog bijkomende inlichtingen of u heeft opmerkingen? Aarzel niet om ons deze over te maken. Deze Interactief is uw sleutel tot dialoog naar ons toe, gebruik m! LEVENSVERZEKERINGEN RIZIV TUSSENKOMST PENSIOENSPAREN OVERLIJDENSVERZEKERING AANVULLEND PENSIOEN INDIV. LEVENSVERZEKERING SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS MET SOLIDARITEIT GROEPSVERZEKERING - IPT ZONDER SOLIDARITEIT VARIA VERZEKERINGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID HOSPITALISATIE AUTOVERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN BRANDVERZEKERING REISBIJSTAND PAKKET OFFICINA (PHARMASAFE) DIEFSTALVERZEKERING IK WENS VRIJBLIJVEND EEN BEZOEK VAN EEN RAADGEVER DIE GRATIS EEN "CHECK UP" VAN MIJN VERZEKERINGSPORTEFEUILLE MAAKT. Ik had graag nog bijkomende informatie / ik zou volgende opmerkingen willen formuleren: Vervolledig het formulier en stuur het ons terug per fax 02/ of geef de wijzigingen door via onze site Naam:... M V Voornaam:... Geboortedatum:... Beroepsadres:... Postcode:... Gemeente:... tel.beroep:... GSM:... beroep:... Privé-adres:... Postcode:... Gemeente:... tel.privé:... privé:... Statuut: Zelfstandige Zelfstandige in vennootschap Zelfstandige in bijberoep Bediende Apotheker: officina ziekenhuis bioloog Industrie Titularis-eigenaar Gerant Adjunct Vervanger Arts Huisarts Specialist... Tandarts Verpleegkundige Podoloog... Kinesitherapeut Praktijk Zienkenhuis Rusthuis...

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL.

De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL. De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL. De Autoverzekering DE MEEST VOORDELIGE FORMULE OM VEEL GELD TE BESPAREN. ELK JAAR OPNIEUW. Met de autoverzekering kunt u in alle rust de

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie