Uw socialezekerheidsrechten. in Hongarije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw socialezekerheidsrechten. in Hongarije"

Transcriptie

1 Uw socialezekerheidsrechten in Hongarije

2 De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op: Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOCwebpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids. De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze publicatie wordt gebruikt. Europese Unie, 2012 Overneming met bronvermelding toegestaan. Juli

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering... 4 Inleiding... 4 Het sociale zekerheidsstelsel... 4 Financiering... 6 Hoofdstuk II: Gezondheidszorg... 7 Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg?... 7 Wat wordt er gedekt?... 7 Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen?... 9 Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte...11 Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering?...11 Wat wordt er gedekt?...11 Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen?...11 Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen...12 Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering?...12 Wat wordt er gedekt?...12 Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen?...13 Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit...14 Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen?...14 Uitkeringen voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid...14 Wat wordt er gedekt?...15 Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen?...15 Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen...16 Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen?...16 Wat wordt er gedekt?...18 Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen?...19 Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen...20 Wanneer hebt u recht op een nabestaandenpensioen?...20 Wat wordt er gedekt?...21 Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen?...22 Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten...23 Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?...23 Wat wordt er gedekt?...23 Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen?...24 Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen...25 Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage?...25 Wat wordt er gedekt?...26 Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen?...27 Hoofdstuk X: Werkloosheid...28 Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering?...28 Wat wordt er gedekt?...28 Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen?...29 Hoofdstuk XI: Sociale minima...30 Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering?...30 Wat wordt er gedekt?...31 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?...31 Hoofdstuk XII: Langdurige zorg...33 Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?...33 Wat wordt er gedekt?...33 Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen?...34 Bijlage : Nuttige adressen en sites...35 Juli

4 Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering Inleiding Het Hongaars sociale verzekeringsstelsel biedt bescherming tegen ziekte, zwangerschap, ouderdom, invaliditeit, beroepszieken en ongevallen, arbeidsongevallen, nabestaanden, opleiding van kinderen en werkloosheid. Alle mensen die betaalde arbeid verrichten en daaraan gelijkgestelden zijn tegen alle risico s verzekerd. Hieronder vallen werknemers (inclusief degenen die werkzaam zijn in de publieke sector), zelfstandigen (inclusief leden van coöperaties), diverse groepen gelijkgestelde personen, en personen die inkomenssteun, een werkloosheidsuitkering of een werkloosheidstoelage krijgen vóór hun pensioen. Hoe verloopt de inschrijving? Iedereen die begint met werken, valt automatisch onder het socialezekerheidsstelsel. Een zelfstandige dient zich bij aanvang van zijn werkzaamheden te laten registreren en een werknemer wordt door zijn werkgever ingeschreven bij het ter plaatse bevoegde belastingkantoor en/of, in voorkomende gevallen, bij de bevoegde instanties voor sociale zekerheid. De werkgever en de werknemer moeten beiden premies betalen. Personen die zich vrijwillig bij het socialezekerheidsstelsel aansluiten, kunnen met de bevoegde instantie voor sociale zekerheid een overeenkomst sluiten. Volgens een nieuwe wet is de tweede pijler sinds 2 november 2010 niet meer verplicht. Tot 1 maart 2011 hadden verplicht verzekerden die waren aangesloten bij de eerste en de tweede pijler de vrije keuze om in de eerste pijler te blijven of op vrijwillige basis uitsluitend in de tweede pijler te blijven. In laatstgenoemd geval verkrijgen degenen die alleen in de tweede pijler zijn gebleven na hun keuze geen verdere rechten volgens de eerste pijler, maar de reeds verworven rechten gaan niet verloren. Het verplichte stelsel blijft overwegend publiek. Hongarije is teruggekeerd naar het pensioenstelsel met twee pijlers op basis van een verplicht socialezekerheidsstelsel enerzijds en een vrijwillige spaarregeling anderzijds. Niet-werkende ingezetenen betalen een bedrag ineens van HUF (22 EUR) om gedekt te zijn voor hun gezondheidsrisico's. Het sociale zekerheidsstelsel Het Hongaarse socialezekerheidsstelsel bestaat uit vijf takken: Pensioenen en de gezondheidszorg (met inbegrip van het wettelijk stelsel voor arbeidsongevallen) worden aangemerkt als sociale verzekering. De andere drie takken zijn de werkloosheidsverzekering, de regeling voor gezinssteun en het stelsel van sociale voorzieningen. Organisatie, beheer en beleid inzake het Hongaarse socialezekerheidsstelsel zijn gecentraliseerd, de dienst voor sociale prestaties is gedecentraliseerd. Ziektekostenverzekering In Hongarije bestaat er één enkele ziekteverzekeringsvorm. Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor het toezicht. Het ministerie houdt toezicht op de door verzekeraars, ziekenfondsen en zorgaanbieders geleverde prestaties op het gebied van gezondheidszorg, en onderzoekt klachten over de door de zorgverzekeringsinstellingen gevolgde procedures. De nationale zorgverzekeringskas (OEP) bestaat uit een centraal orgaan Juli

5 en 19 regionale zorgverzekeringskassen. De rechtsposities die vanaf het moment van hun ontstaan ipso facto het recht geven als verplicht verzekerde te worden aangemerkt, zijn wettelijk bepaald. De werkgever is verplicht zijn werknemers aan te melden en voor deze personen premies af te dragen aan de bevoegde fiscale autoriteiten, die op hun beurt de benodigde gegevens doorgeven aan de bevoegde, regionale zorgverzekeringskassen. Gezondheidszorgdiensten kunnen worden verleend door bepaalde zorgverleners, waaronder particuliere aanbieders waarmee het Nationale Fonds voor de Ziektekostenverzekering (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP) een overeenkomst heeft gesloten. Pensioenverzekering In 1997 is de wettelijke pensioenverzekering grondig herzien. Het nieuwe stelsel is op 1 januari 1998 ingegaan en rust op twee pilaren. De hervormde eerste pilaar is zoals voorheen een verplicht algemeen ouderdomspensioen, dat wordt beheerd door de overheid en gefinancierd volgens het omslagbeginsel. De regeling van de pensioenverzekering volgens de eerste pilaar staat onder toezicht van het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) en wordt beheerd door de Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF) en de directoraten voor pensioenverzekering van de provinciale overheid. Het directoraat Pensioenbetaling, een speciaal orgaan dat verbonden is aan de Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering, is in feite verantwoordelijk voor de betaling van elke vorm van pensioen aan de gepensioneerden (met uitzondering van de tweede pilaar). Het verplichte stelsel blijft overwegend publiek. Hongarije is teruggekeerd naar het pensioenstelsel met twee pijlers op basis van een verplicht socialezekerheidsstelsel enerzijds en een vrijwillige spaarregeling anderzijds. De rest van de tweede pilaar is sinds 3 november 2010 vrijwillig en wordt volledig gefinancierd en beheerd door diverse bevoegde en onafhankelijke particuliere pensioenfondsen die onder toezicht staan van de Hongaarse financiële toezichthouder (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). Vanaf 1 januari 2012 worden de voormalige mogelijkheden voor vervroegd pensioen, met uitzondering van vrouwen met 40 dienstjaren (nők 40 év jogosultsági idővel), gefaseerd uit het pensioenstelsel geschrapt. De voormalige mogelijkheden voor vervroegd pensioen onder de pensioengerechtigde leeftijd worden omgezet in sociale uitkeringen, de zogenoemde uitkeringen vóór pensioengerechtigde leeftijd, en zijn dus geen pensioenen meer als uitkering voor inkomensvervanging bij ouderdom. Vanaf 1 januari 2012 worden de uitkeringen aan personen die onder de pensioengerechtigde leeftijd een invaliditeitspensioen ontvangen omgezet in invaliditeits- of revalidatie-uitkeringen uit de gezondheidsverzekering; de uitkeringen voor personen die boven de pensioengerechtigde leeftijd een invaliditeitspensioen ontvangen worden omgezet in een ouderdomspensioen. Werkloosheidsverzekering Tegen werkloosheid bestaat een verzekering, waartoe zowel werkgevers als werknemers bijdragen. Er zijn zowel actieve als passieve arbeidsmarktmaatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren en de werklozen te steunen. Alle ingezetenen, ook EER-staatsburgers, kunnen ongeacht de verzekeringsrelatie een beroep doen op arbeidsbemiddelingsdiensten. Het ministerie voor Nationale Economie (Nemzetgazdasági Minisztérium) is belast met het stelsel voor werkloosheidsverzekering. De institutionele structuur van het Hongaarse werkgelegenheidsbeleid bestaat uit de volgende twee hoofdcategorieën: autonome organen en administratieve organen. De Nationale Dienst voor Werkgelegenheid Juli

6 beheert de werkgelegenheid. Deze dienst bestaat uit het Nationaal Arbeidsbureau (Nemzeti Munkaügyi Hivatal), de Departementale Arbeidscentra, de plaatselijke kantoren van de Departementale Arbeidscentra en de Departementale Centra voor de Ontwikkeling en Opleiding van de Beroepsbevolking. Het autonome orgaan bestaat uit de Nationale Economische en Sociale Raad, het Bestuursorgaan van het Arbeidsmarktfonds en de Regionale Arbeidsraden. Stelsel van gezinstoelagen Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor de gezinstoelagen. Het stelsel van gezinstoelagen is een algemene regeling en staat derhalve open voor alle burgers die aan de vereisten voldoen. Elke burger die een kind tot een bepaalde leeftijd heeft, kan recht hebben op een of meer gezinstoelagen. De regeling voor gezinstoelagen wordt uitgevoerd en beheerd door het Hongaarse ministerie van Financiën (Magyar Államkincstár) en het Nationale Fonds voor de Ziektekostenverzekering (Országos Egészségbiztosítási Pénztár). Het stelsel van sociale bijstand De plaatselijke overheden beheren het stelsel van sociale bijstand. Er worden diverse vormen van sociale bijstand verleend door de plaatselijke overheden. Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor het toezicht. Financiering De prestaties op het gebied van de gezondheidszorg worden bekostigd uit het ziekenfonds (Egészségbiztosítasi Alap). Dit fonds haalt zijn inkomsten uit premies en bijdragen van de zorgverzekering en uit de staatsbegroting. Zowel de werknemer als de werkgever moeten premies voor de zorgverzekering betalen. De werknemer betaalt 7 % van het brutosalaris. Werkgevers zijn verplicht sociale premies te betalen, waaruit het ziekenfonds volgens de Wet op de centrale begroting recht heeft op zijn jaarlijkse inkomsten. Er is geen plafond voor de hoogte van de premies. De premies worden geïnd door de belastingdienst. Zelfstandigen die aanvullende werkzaamheden verrichten of hun gezamenlijke ondernemingen en anderszins niet-verzekerden of - rechthebbenden, betalen een verplichte bijdrage in de kosten van de gezondheidszorg als zij sinds een jaar onafgebroken in Hongarije hebben gewoond. Afgezien van een enkele uitzondering betalen ook ten laste komende naaste gezinsleden of hun echtgenoten een verplichte gezondheidszorgbijdrage. De verplichte regeling van de pensioenverzekering volgens de eerste pilaar wordt gefinancierd uit bijdragen en het vastgestelde gedeelte van de inkomsten uit sociale premies volgens de Wet op de centrale begroting, terwijl de vrijwillige particuliere pensioenregeling uitsluitend uit bijdragen wordt bekostigd. Binnen de eerste pijler van het pensioenstelsel geldt een maximumbijdrage voor medewerkers maar niet voor werkgevers. Het werkloosheidsstelsel is ook een verzekering op omslagbasis. De gezinstoelagen worden betaald uit de algemene middelen. De door de overheid verleende sociale bijstand is een premievrij stelsel met onderzoek naar vermogenstoestand. Het wordt deels gefinancierd uit de centrale begroting (80-95 %) en deels uit de eigen begroting van de plaatselijke overheden (5-20 %). Juli

7 Hoofdstuk II: Gezondheidszorg Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? Er zijn twee categorieën personen die recht hebben op prestaties van het zorgverzekeringsstelsel: de verzekeringshouders, dat wil zeggen, personen die op grond van bovengenoemde wetgeving verplicht zijn premie af te dragen, zoals werknemers, overheidspersoneel, personen in de dienstverlenende sector, personen die werken volgens andere cao s, zelfstandig ondernemers, ondernemers die deel uitmaken van een coöperatie, geestelijken en leden van beroepsverenigingen. Deze personen hebben recht op alle prestaties (uitkeringen en verstrekkingen, prestaties bij ongevallen) van de zorgverzekering. Tot deze categorie behoren ook personen die recht hebben op begeleiding bij het vinden van werk en die pensioenpremie betalen over hun uitkering. Zij hebben echter geen recht op uitkeringen; de rechthebbenden, waaronder minderjarigen, scholieren, studenten die staan ingeschreven bij een dagopleiding, gepensioneerden, personen met een laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, personen die een moederschapsuitkering krijgen van de zorgverzekering of die een uitkering krijgen via het socialezekerheidsstelsel, personen in verzorgingstehuizen, en personen die verplicht zijn premie te betalen voor prestaties op het gebied van de gezondheidszorg. Deze personen hebben alleen recht op niet-contante prestaties op het gebied van de gezondheidszorg. Wat wordt er gedekt? Medische hulp Iedere verzekerde en rechthebbende op medische verstrekkingen heeft recht op de zorg die zijn gezondheidstoestand vereist. Medische verzorging in Hongarije is in de regel kosteloos. De kosten van zorg die niet op voorschrift van een arts is verleend, of die wordt verleend op een andere manier dan gebruikelijk is in het ziekenhuis, of die op wens van de patiënt wordt geleverd door een andere arts wenst dan de arts die door de zorgaanbieder is toegewezen, komen voor rekening van de patiënt. Er kan ook een verplichte eigen bijdrage of beter gezegd een vergoeding worden gevraagd voor geneesmiddelen en medische apparatuur. Geneesmiddelen Bij een ziekenhuisopname worden de geneesmiddelen gratis verstrekt. Bij poliklinische patiënten kent de Nationale Zorgverzekeringskas (OEP) een normatieve, of in bepaalde gevallen een hoge of zeer hoge, vergoeding toe als de voorgeschreven geneesmiddelen zijn opgenomen in de vergoedingenlijst. De regels omtrent vergoedingen zijn vastgelegd bij ministerieel besluit: normatieve vergoedingscategorieën: 80 %, 55 %, 25 % (bij geneesmiddelen in ziekenhuizen moet het geneesmiddel in de vergoeding worden opgenomen met ten minste 0% subsidie); hogere vergoedingen (90%, 70%, 50%) en volledige (100%) vergoedingen zijn gekoppeld aan specifieke behandelindicaties. De mate van subsidiëring kan verschillen afhankelijk van de ernst van de ziekte. Bij bepaalde chronische ziekten Juli

8 of andere ernstige ziekten is de subsidie 100%, maar in dat geval dient er een verpakkingsbijdrage van 300 HUF (1,05 EUR) te worden betaald. Tandheelkundige behandeling In Hongarije betalen tandartspatiënten normaliter alleen de kosten voor standaardbezoeken aan de tandarts. Tandheelkundige behandeling is gratis voor patiënten tot 18 jaar; studenten, 60-plussers en zwangere vrouwen (vanaf het moment waarop de zwangerschap is vastgesteld tot negentig dagen na de bevalling) betalen de prijs van een standaardbezoek. Bij tandheelkundige verstrekkingen moet de verzekerde wel de technische uitgaven in verband met de behandeling terugbetalen. Volgens de overeenkomst met het nationale verzekeringsfonds voor de gezondheidszorg vergoedt het socialezekerheidsstelsel rechthebbenden alleen de spoedeisende zorg van tandheelkundige behandelingen. Verstrekkingen voor preventieve zorg en onderzoek Alle personen die uit hoofde van de verplichte zorgverzekering recht hebben op medische zorg, kunnen onder bepaalde voorwaarden, die per leeftijdscategorie zijn vastgesteld, en met een bepaalde frequentie gebruikmaken van preventief onderzoek en vroegtijdige opsporing van ziekten. Tests voor het opsporen van ziekten kunnen worden uitgevoerd op initiatief van de patiënt of van de behandelend arts. Bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd op basis van persoonlijke oproeping. Deelname aan bevolkingsonderzoeken is vrijwillig enkele uitzonderingen daargelaten maar er is wel een belang voor de desbetreffende persoon. De preventieve zorg wordt grotendeels verleend door de huisarts. Ook verpleegkundigen en schoolartsen spelen bij de tests voor het opsporen van ziekten een rol. De eersten hebben vooral een informatieve taak. Bepaalde onderzoeken worden uitgevoerd door specialisten. Om de effectiviteit van preventief onderzoek te verhogen, kan in bepaalde voorschriften als voorwaarde worden opgenomen dat bepaalde zorg alleen gratis is als betrokkene heeft deelgenomen aan deze preventieve onderzoeken en dat een financiële bijdrage van de betrokkene wordt gevraagd als deze hieraan niet heeft deelgenomen. Bij consulten hoeft niet te worden betaald voor tests voor het opsporen van ziekten. Bij wijze van preventie geldt sinds 1 januari 2012 een rookverbod in overdekte openbare ruimten, met inbegrip van werkruimten, restaurants, bars en cafés, maar met uitzondering van reeds bestaande, speciaal daarvoor aangewezen rookruimten. Thuiszorg Het gaat hier om verstrekkingen die tot doel hebben het aantal ziekenhuisopnamen te beperken en een meer humane zorg te bieden. De verzekerde kan in dit verband in aanmerking komen voor ondersteuning door thuiszorgaanbieders die een overeenkomst hebben gesloten met de OEP. Deze vorm van hulp wordt alleen vergoed als hij is voorgeschreven door een specialist. De duur van de thuiszorg mag niet langer zijn dan de duur van de zorg die de patiënt voor dezelfde ziekte in het ziekenhuis zou hebben ontvangen. Intramurale zorg Intramurale specialistische zorg wordt in verschillende soorten faciliteiten geboden, dat wil zeggen instellingen (voor chronische zorg, revalidatie of verpleging), Juli

9 ziekenhuizen, nationale instellingen (voor zeer specialistische zorg), universitaire poliklinieken en dagbehandelcentra. Een patiënt die in het ziekenhuis wordt behandeld omdat zijn gezondheidstoestand dit vereist, heeft recht op de volgende verstrekkingen die zijn opgenomen in het forfaitaire bedrag per ligdag: diagnostisch onderzoek, behandelingen die zijn voorgeschreven door een arts, inclusief chirurgische ingrepen, therapeutische instrumenten die hierbij worden gebruikt, prothetische instrumenten; geneesmiddelen, bloedafnames, verbandmiddelen, therapeutische hulpmiddelen; therapeutische zorg, voedingsadviezen en adviezen over persoonlijke verzorging, voeding, een door een arts voorgeschreven dieet, opname van de patiënt in een therapeutische instelling voor bedlegerige patiënten, zolang zijn gezondheidstoestand dit vereist, afhankelijk van de beschikbaarheid en met inachtneming van de professionele en ethische eisen die aan de benodigde zorg worden gesteld. De patiënt heeft tevens recht op een financiële bijdrage van de zorgverzekering voor de aanschaf van therapeutische apparaten die hem definitief zijn voorgeschreven, en op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en huur van deze apparaten. In de ziekenhuizen en klinieken kunnen diverse soorten zorg worden verleend: waardonder diagnostiek, therapeutische zorg, revalidatie en lichamelijke verzorging. Deze zorg kan continu of periodiek worden verleend; het kan gaan om één ingreep of een behandeling die met een bepaalde regelmaat wordt gegeven en waarbij de patiënt gedurende een vastgestelde periode wordt gevolgd. Voor bepaalde ziekten vindt behandeling plaats op basis van een wachtlijst. In dat geval krijgt de patiënt zorg wanneer hij aan de beurt is. Deze wachtlijsten kunnen worden geraadpleegd op de internetsites van de zorgaanbieders. Indien de ziekte verergert, moeten nieuwe onderzoeken worden gedaan en kan de plaats op de wachtlijst afhankelijk van de uitkomsten hiervan worden aangepast. Medische apparatuur De regels voor vergoeding van medische hulpmiddelen zijn in de wet vastgelegd. De informatie over de medische hulpmiddelen die worden vergoed wordt gepubliceerd in het blad van de nationale zorgverzekeringskas. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de medische hulpmiddelen zijn voorgeschreven door een arts. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van het percentage van de prijs (98/90/80/70/60/50 of 45%). Voor medische hulpmiddelen in de hoogste vergoedingscategorie komt elke eigen bijdrage boven HUF (18 EUR) ten laste van de Nationale Zorgverzekeringskas. Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? U bent vrij in de keuze van een arts, onafhankelijk van de aard van zijn of haar contractuele binding. De patiënten dienen zich in te schrijven bij één huisarts. Er zijn geen geografische beperkingen. Het is toegestaan om eens per jaar van arts te veranderen (of vaker indien gerechtvaardigd). Juli

10 De verzekerde kan hiervoor terecht bij alle zorgaanbieders die een overeenkomst hebben met de OEP. Hij is vrij in de keuze van de arts als het gaat om de basiszorg. De zorg aan poliklinische patiënten en/of aan bedlegerige patiënten wordt verleend door de zorgaanbieder die hiervoor wordt aangewezen op basis van de opgegeven woon- of verblijfplaats. Indien de behandeling wordt voorgeschreven door de huisarts, gaat de patiënt naar de zorginstelling in of nabij de eigen woonplaats of de plaats van de huisartsenpraktijk. Juli

11 Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? Verzekerden en moeders die een ziek kind verzorgen die arbeidsongeschikt raken hebben recht op een uitkering. Wat wordt er gedekt? Bij ziekteverzuim wordt gedurende maximaal 15 werkdagen per jaar een vergoeding (Távolléti díj, betegszabadság) ter hoogte van 70 % van het bruto dagloon betaald door de werkgever. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde dagelijks brutoinkomen (behalve bij bedreigde zwangerschap). Zolang de betrokkene de status van verzekerde heeft, kan een ziekte-uitkering (Táppénz) worden toegekend voor de duur van maximaal één jaar. De hoogte van deze uitkering is 60 % van het gemiddelde bruto dagloon tot een maximum van twee keer het bruto minimumloon ( HUF (547 EUR) per maand). Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? Gevallen van arbeidsongeschiktheid moeten altijd door een arts worden bevestigd. Er is geen formele termijn gesteld. Periodieke herkeuring is verplicht. De frequentie wordt door de arts bepaald. De ziekte-uitkering wordt binnen dertig dagen betaald door de zorgverzekeringskas van de bureaus van de provinciale overheid of op de betaaldag door de socialeverzekeringskas (een werkgever die meer dan 100 werknemers in dienst heeft, is verplicht een socialeverzekeringskas in het leven te roepen). Juli

12 Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? Uitkeringen bij zwangerschap en bevalling Zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen worden toegewezen aan vrouwen die in de twee jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind gedurende ten minste 365 dagen als verzekerde werden aangemerkt voor de zorgverzekering en die bevallen: terwijl zij nog verzekerd zijn (bijvoorbeeld via een arbeidscontract), binnen 42 dagen na afloop van de verzekering, binnen 42 dagen na afloop van de verzekering terwijl zij een ongevallenuitkering (Baleseti táppénz) ontvangen (of binnen 28 dagen na beëindiging van de uitkering), na afloop van de verzekering terwijl zij een ziekte-uitkering (Táppénz) ontvangen (of binnen 28 dagen na beëindiging van de uitkering). Een vrouw die een kind opvoedt met de bedoeling het te adopteren, heeft eveneens recht op deze uitkeringen indien zij op de dag waarop het kind aan haar wordt toevertrouwd aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. In dat geval krijgt zij een zwangerschaps- en bevallingsuitkering vanaf de dag dat het kind aan haar wordt toevertrouwd tot het einde van de periode van zwangerschapsverlof. Deze uitkering wordt niet uitgekeerd aan verzekerden die: volledig worden doorbetaald, gedurende de periode waarin zij hun volledige salaris ontvangen; werk verrichten waarvoor op welke basis dan ook een vergoeding wordt betaald met uitzondering van vergoedingen voor diensten die onder het auteursrecht vallen of vergoedingen die zijn uitgesloten van de inkomstenbelasting of die een betaalde activiteit verrichten waarvoor toestemming van de autoriteiten is vereist. Indien de verzekerde gedurende haar zwangerschapsverlof een deel van haar salaris ontvangt, heeft zij recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor het resterende deel van haar salaris. Geboortetoelage Voor een geboortetoelage komen in aanmerking: legaal in Hongarije verblijvende vrouwen die zijn bevallen, adoptie-ouders, voogden, en vaders, als de moeder is overleden. Ouders die voor de geboorte van hun kind hebben toegestemd in adoptie van dat kind, hebben geen recht op een geboortetoelage. pasgeborenen die op basis van een definitieve uitspraak van de voogdijraad worden geplaatst, vallen onder de kinderbescherming. Wat wordt er gedekt? Uitkeringen bij zwangerschap en bevalling Moeders hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende hun zwangerschapsverlof, voor maximaal 168 dagen. De maximale duur van het Juli

13 zwangerschapsverlof is 24 weken, waarvan voor zover mogelijk vier weken moeten worden opgenomen voor de verwachte bevallingsdatum. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering bedraagt 70 % van het gemiddelde daginkomen in het kalenderjaar voorafgaand aan de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Dit bedrag wordt in de loop van het zwangerschapsverlof uitgekeerd aan de moeder of aan de vrouw die het kind gaat adopteren en die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Bijzonderheden die gelden voor deze uitkeringen: de periode waarvoor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering wordt toegekend, wordt voor het ouderdomspensioen meegeteld als diensttijd; vrouwen die een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ontvangen recht op dezelfde medische hulp via de zorgverzekering (zoals poliklinische zorg of zorg aan patiënten die zijn opgenomen in zorginstellingen) als andere verzekerden; personen die alimentatie moeten betalen of die onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van de zorgverzekering, worden maximaal 33 % gekort op de zwangerschaps- en bevallingsuitkering; studentes aan een instelling voor hoger onderwijs die een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ontvangen op de eerste dag van een semester (onderwijsperiode) en die een basisopleiding, een aanvullende basisopleiding, een bijscholingscursus of een hogere beroepsopleiding volgen bij een erkende onderwijsinstelling, zijn niet gehouden tot terugbetaling. Geboortetoelage De geboortetoelage is een eenmalige uitkering ter hoogte van 225 % van het minimumouderdomspensioen. Bij de geboorte van een tweeling wordt 300 % uitgekeerd. Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? Voorwaarde voor toekenning van de geboortetoelage is dat er ten minste vier prenatale medische onderzoeken zijn uitgevoerd (één in het geval van vroeggeboorte) of binnen 180 dagen na de bevalling een uitspraak met kracht van gewijsde is gedaan over adoptie of voogdij. Bij aanvraag moet een bewijs van woonplaats in Hongarije worden ingediend. Juli

14 Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? Eind 2011 heeft het parlement een nieuwe wet aangenomen betreffende de uitkeringen aan personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid. Deze nieuwe wet heeft tot doel te zorgen voor sociale re-integratie, tewerkstelling en op tewerkstelling gerichte revalidatie op basis van de overgebleven en verbeterbare mogelijkheden van personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid. Deze wet regelt bovendien de inkomensvervanging van het ontbrekende inkomen. Er wordt gericht op de overgebleven mogelijkheden om arbeid te verrichten en het doel is om personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid weer terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Volgens de nieuwe regels zullen het voormalige invaliditeitspensioen (rokkantsági nyugdíj), het invaliditeitspensioen in verband met een bedrijfsongeval (baleseti rokkantsági nyugdíj), de revalidatievergoeding (rehabilitációs járadék), de reguliere sociale toelage voor personen met een slechte gezondheid (rendszeres szociális járadék), de tijdelijke invaliditeitsvergoeding (átmeneti járadék) en de vergoeding voor gezondheidsschade aan mijnwerkers (bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka) met ingang van 1 januari 2012 niet meer worden toegekend. In plaats daarvan worden nieuwe uitkeringen toegekend via een nieuw ingestelde, complexe beoordelingsmethode. Uitkeringen voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid Personen die in aanmerking komen voor een uitkering voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid zijn degenen die: een afname van gezondheid hebben die op 60% of minder wordt beoordeeld, en binnen 5 jaar voordat de aanvraag wordt ingediend ten minste dagen verzekerd zijn geweest, geen betaalde arbeid verrichten, en geen reguliere uitkeringen in geld ontvangen. De uitkering voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid bestaat uit twee afzonderlijke vergoedingen: Iemand heeft recht op een revalidatievergoeding als hij of zij kan revalideren. De revalidatievergoeding kan worden toegekend gedurende de periode die benodigd is voor revalidatie, met een limiet van 3 jaar vanaf de ingang van de vergoeding. Iemand met een veranderde arbeidsgeschiktheid heeft recht op een invaliditeitspensioen als revalidatie niet wordt aanbevolen of als hij of zij niet kan revalideren, of als hij of zij binnen 5 jaar de pensioengerechtige leeftijd zal bereiken. Uitkeringen voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid zijn uitkeringen in het kader van de ziektekostenverzekering. Juli

15 Wat wordt er gedekt? Uitkeringen voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde maandinkomen, en het minimum is vastgesteld op bepaalde percentages van het minimumloon. Revalidatievergoeding: personen waarbij revalidatie binnen een verwachte periode mogelijk is: bedrag: 35% van het gemiddelde maandinkomen; minimum: 30% van het minimumloon; limiet: 40% van het minimumloon; personen die permanente revalidatie nodig hebben: bedrag: 45% van het gemiddelde maandinkomen; minimum: 40% van het minimumloon; limiet: 50% van het minimumloon. Het invaliditeitspensioen varieert afhankelijk van de beoordeling van de gezondheidstoestand en de mogelijkheid van revalidatie: bedrag: 40-70% van het gemiddelde maandinkomen; minimum: 30-55% van het minimumloon; limiet: 45% of 150% van het minimumloon. Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? Het recht hierop wordt beoordeeld door de autoriteit voor revalidatie, die een multidisciplinair onderzoek uitvoert (de zogenoemde complexe beoordeling ) naar de gezondheidstoestand en de mogelijkheid van revalidatie van de aanvrager. Vanaf 1 januari 2012 kunnen aanvragen voor uitkeringen voor personen met een veranderde arbeidsgeschiktheid kosteloos worden ingediend via de desbetreffende gedrukte of elektronische aanvraagformulieren bij de nieuw ingestelde organen voor revalidatie van het kantoor van het comitaat (graafschap) waarin de aanvrager woont. De aanvrager kan verplicht worden zich te melden bij het orgaan voor revalidatie voor de complexe beoordeling. Verzuim om dit te doen kan resulteren in beëindiging van de procedure. Tijdens de complexe beoordeling onderzoekt het orgaan voor revalidatie de gezondheidstoestand van de aanvrager en of hij of zij in aanmerking komt voor revalidatie. Zo ja, dan verstrekt het orgaan voor revalidatie een beschikking over de revalidatie. Het invaliditeitspensioen en de revalidatievergoeding worden uitgekeerd door het directoraat Pensioenbetaling. Juli

16 Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? In 1997 heeft een volledige herziening van het Hongaarse pensioenstelsel plaatsgevonden. Het nieuwe pensioenstelsel berust op twee pijlers. Tussen 1998 en november 2010 was de situatie als volgt: de eerste pijler, bestaande uit een verplicht omslagstelsel dat wordt bekostigd uit premies en deel uitmaakt van het socialezekerheidsstelsel. Het stelsel wordt beheerd door het ministerie van Personeelszaken. De Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering is, samen met de verschillende directoraten, verantwoordelijk voor de uitvoering. Het directoraat Pensioenbetaling is belast met de uitkering van alle pensioenen die onder de eerste pijler vallen en alle uitkeringen die als pensioen kunnen worden aangemerkt; de tweede pijler, bestaande uit verplichte, particuliere kapitaaldekkingspensioenverzekeringen. Deze worden beheerd door diverse pensioenfondsen die weer worden gecontroleerd door het ministerie voor de Nationale Economie. Sinds 3 november 2010 is het verplichte pensioenstelsel publiek. Hongarije is teruggekeerd naar het pensioenstelsel met twee pijlers op basis van een verplicht socialezekerheidsstelsel enerzijds en een vrijwillige spaarregeling anderzijds. Iedereen die de in de wet vastgelegde pensioenleeftijd heeft bereikt en het vereiste aantal dienstjaren heeft vervuld, heeft recht op het ouderdomspensioen. De pensioenleeftijd was in 2009 voor zowel mannen als vrouwen vastgesteld op 62 jaar. De pensioenleeftijd wordt vanaf 2010 geleidelijk opgetrokken (met een half jaar voor elke leeftijdsgroep) tot 65 jaar in 2022 voor personen die in of na 1957 zijn geboren. De eersten op wie deze verhoging betrekking heeft, zijn personen geboren in Onderstaande tabel geeft een overzicht van de pensioenleeftijd per geboortejaar. Geboortejaar Pensioenleeftijd Vóór 1 januari , , en later 65 Ook als de persoon in kwestie nog betaald werk verricht, kan een ouderdomspensioen worden toegekend, tot de wettelijk vastgestelde inkomensgrens. Sinds 1 april 2007 zijn pensioengerechtigden die betaald werk verrichten, verplicht pensioenpremie af te dragen over hun inkomsten. Na 365 dagen (verzekeringsdagen) wordt hun pensioen verhoogd met 0,5 % van het maandsalaris dat als grondslag dient voor de premieberekening. Volgens de nieuwe regels, die op 1 januari 2012 van kracht werden, zijn de uitkeringen die door het wettelijk pensioenstelsel worden uitbetaald: ouderdomspensioenen (alleen boven de pensioengerechtigde leeftijd), met een Juli

17 vereiste van veertig jaar voor vrouwen (nők 40 év jogosultsági idővel), en nabestaandenpensioenen. Vervroegd ouderdomspensioen De zogenaamde "vereiste periode van veertig jaar voor vrouwen" ("nők 40 év jogosultsági idővel") die van kracht is, biedt een mogelijkheid voor vrouwen die ten minste veertig jaar verzekerd zijn geweest en geen betaalde arbeid meer verrichten, ongeacht hun leeftijd. Het criterium van veertig jaar heeft betrekking op een combinatie van perioden waarin betaald werk is verricht en perioden waarin een uitkering is ontvangen wegens zwangerschap of bevalling (Terhességi-gyermekágyi segély), kinderopvang (Gyermekgondozási díj), kinderthuiszorg (gyermekgondozási segély) en opvoeding (gyermeknevelési támogatás) of verzorging gekoppeld aan opvoeding (Ápolási díj). Een aanvullend criterium is dat er naast perioden waarin voornoemde uitkeringen in verband met de opvoeding zijn ontvangen ten minste 32 jaar betaald werk moet zijn verricht; in het geval van verzorging moet er ten minste dertig jaar betaald werk zijn verricht naast de periode(n) waarin de uitkering is ontvangen. De periode van veertig jaar wordt met een jaar verkort per binnen het huishouden grootgebracht kind voor vrouwen die vijf of meer kinderen grootbrengen, tot een maximum van zeven jaar. Vanaf 1 januari 2012 zijn de voormalige uitkeringen bij vervroegde uittreding, uitgezonderd de vereiste periode van veertig jaar voor vrouwen ( nők 40 év jogosultsági idővel ), nu gecombineerd in de vorm van uitkeringen vóór pensioengerechtigde leeftijd (korhatár előtti ellátás). De volgende personen hebben recht op deze uitkeringen vóór pensioengerechtigde leeftijd: personen die vóór 31 december 2011 hebben voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot leeftijd en dienstjaren voor een vervroegd pensioen (Előrehozott öregségi nyugdíj) of een vervroegd pensioen met een lager bedrag (Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj); in 1953 geboren vrouwen die vóór de ingangsdatum van de uitkering vóór pensioengerechtigde leeftijd, maar uiterlijk op 31 december 2012 de leeftijd van 59 hebben bereikt en die ten minste 37 dienstjaren hebben gehad; personen die vóór de ingangsdatum van de uitkering vóór pensioengerechtigde leeftijd, maar uiterlijk op 31 december 2012 recht hadden op het voormalige vervroegd pensioen vanwege gevaarlijke werkomstandigheden (korkedvezményes öregségi nyugdíj); personen die vóór 31 december 2011 recht hadden op een pensioen voor mijnwerkers (bányásznyugdíj); personen die vóór 31 december 2011 recht hadden op een ouderdomspensioen voor artiesten; personen waarvan het werkverband vóór 1 januari 2012 werd beëindigd en die op die datum onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kwamen voor vervroegd pensioen. Raadpleeg de MISSOC Tabellen voor meer informatie. Degenen die recht hadden op een vervroegd pensioen vanwege gevaarlijke werkomstandigheden kunnen net zo veel jaren vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als het aantal jaren van vervroegd pensioen vanwege gevaarlijke werkomstandigheden dat zij tot 31 december 2012 hebben opgebouwd, of, als de ingangsdatum van de de uitkering in 2012 valt, tot de dag voorafgaand aan die uitkering een recht hebben op een uitkering vóór pensioengerechtigde leeftijd. Juli

18 Uitkeringen bij vervroegde uittreding In 2005 is op het gebied van de arbeidsmarkt een nieuwe regeling ingesteld. Het gaat om het programma voor premiejaren bedoeld om ouderen langer aan het werk te houden: Het doel van het programma is personen die werkzaam zijn bij de overheid de mogelijkheid te bieden hun pensioen geleidelijk in te laten gaan, zodat zij in deeltijd kunnen werken. Werknemers bij de overheid die binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, die ten minste 25 dienstjaren hebben en in het kader van dit programma in deeltijd willen gaan werken, krijgen 70 % van hun laatstverdiende salaris en blijven in dienst tot aan hun pensioen. De tijd dat ze in het kader van dit programma werkzaam zijn, wordt meegerekend voor hun socialezekerheidsrechten. Dit programma kan worden beschouwd als een prepensioenregeling. Wat wordt er gedekt? De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris en het aantal dienstjaren (verzekeringsjaren). Het gemiddelde salaris dat als grondslag dient voor de berekening van het pensioen, wordt in de regel vastgesteld op basis van het salaris en de inkomsten waarover pensioenpremie is betaald tussen 1 januari 1988 en het moment van pensionering. Op dit moment wordt het gemiddelde salaris berekend op basis van het nettosalaris. De eerdere salarissen worden vermenigvuldigd met een opwaarderingscoëfficiënt om de hoogte ervan op het niveau te brengen van het tweede jaar voorafgaand aan de pensionering. Vanaf 2008 moet het gemiddelde nettosalaris van bepaalde jaren worden verhoogd tot het niveau van het jaar voorafgaand aan de pensionering. Minimumpensioen Het Hongaarse pensioenstelsel voorziet in een minimumpensioen voor personen die ten minste twintig jaren hebben gewerkt, van HUF (100 EUR) per maand. Als de gemiddelde premiegrondslag lager is dan het minimumpensioen, is het pensioenbedrag gelijk aan 100 % van het gemiddelde maandloon. Uitgesteld pensioen Indien geen pensioen wordt toegekend aan een persoon die 20 dienstjaren heeft en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, en betrokkene nog ten minste 30 dagen heeft doorgewerkt, heeft deze recht op een pensioentoelage. Voor elke extra periode van 30 dagen bedraagt de toelage 0,5 % van het pensioen. In dit geval kan de pensioenuitkering inclusief de toelage hoger zijn dan het gemiddelde maandsalaris dat als grondslag dient. Uitkeringen bij overlijden Er zijn twee soorten prestaties op dit vlak, te weten een begrafenisuitkering en het laten verzorgen van de begrafenis door de overheid. Begrafenisuitkering: de lokale overheid kan een uitkering toekennen aan de persoon die de begrafenis van een overledene op zich neemt zonder dat hij daartoe verplicht is of omdat de naaste van de overledene, hoewel deze bekend is, de begrafeniskosten niet op zich kan nemen zonder zijn/haar eigen bestaansmiddelen of die van zijn/haar gezin in gevaar te brengen. Het bedrag van de uitkering voor één persoon kan niet Juli

19 lager zijn dan het minimumbedrag van het ouderdomspensioen per maand voor een gezin en bij alleenstaande personen niet lager dan 150 % hiervan. De begrafenisuitkering kan niet lager zijn dan 10 % van de goedkoopste begrafenis, maar deze kan ook de totale kosten dekken indien de begrafenis de bestaansmiddelen van de aanvrager of van zijn/haar gezin in gevaar brengt. Begrafenis op kosten van de overheid: de burgemeester van de gemeente die geldt als plaats van overlijden dient erop toe te zien dat de begrafenis, binnen 30 dagen volgend op het overlijdensbericht, door de staat wordt betaald indien er niemand is die de begrafenis op zich neemt of als de persoon die dit zou moeten doen, onvindbaar is of weigert de kosten van de begrafenis te betalen. De gemeente waar de overledene zijn laatste woonplaats had, vergoedt de begrafeniskosten aan de gemeente die geldt als plaats van overlijden. Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? Een pensioen kan pas worden uitgekeerd nadat hiervoor een officiële aanvraag is ingediend. Personen die woonachtig zijn in Hongarije kunnen een dergelijke aanvraag persoonlijk, schriftelijk of elektronisch indienen bij elk directoraat pensioenverzekering. Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload via of worden verkregen via elke uitvoeringsinstantie. Personen die buiten de EU of EER woonachtig zijn of verblijven moeten hun aanvraag indienen bij het directoraat Pensioenbetaling. Indien de aanvraag niet persoonlijk door de aanvrager wordt ingediend, moet het formulier door de aanvrager zijn ondertekend en moet de handtekening zijn gelegaliseerd door een notaris, door een vertegenwoordiging van de Republiek Hongarije in het buitenland, of door de buitenlandse autoriteiten. Juli

20 Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen Wanneer hebt u recht op een nabestaandenpensioen? De basisvoorwaarde voor het verkrijgen van een nabestaandenuitkering is dat de rechthebbende (overledene) voldoende dienstjaren had of dat hij voor zijn overlijden een ouderdomspensioen of invaliditeitspensioen ontving. Personen die volgens de definitieve uitspraak van de rechtbank opzettelijk de dood van de rechthebbende hebben veroorzaakt, komen niet in aanmerking voor een uitkering. Bij overlijden als gevolg van een arbeids- of bedrijfsongeval krijgt de weduwe, weduwnaar en/of wezen (al naar gelang) van de verzekerde een nabestaandenuitkering. Weduwen-/weduwnaarspensioen Personen die in aanmerking komen voor een weduwen-/weduwnaarpensioen (Özvegyinyugdíj) zijn degenen wiens echtgenoot/echtgenote als gepensioneerde is overleden of wiens echtgenoot/echtgenote: is overleden vóór het bereiken van de leeftijd van 22 jaar, en diensttijd heeft opgebouwd in de 180 dagen die volgen na het voltooien van een studie, of in totaal ten minste 2 dienstjaren heeft opgebouwd, is overleden tussen de leeftijd van 22 en 25 jaar en ten minste 4 dienstjaren heeft opgebouwd, is overleden tussen de leeftijd van 25 en 30 jaar en ten minste 6 dienstjaren heeft opgebouwd, is overleden tussen de leeftijd van 30 en 35 jaar en ten minste 8 dienstjaren heeft opgebouwd, is overleden tussen de leeftijd van 35 en 45 jaar en ten minste 10 dienstjaren heeft opgebouwd, is overleden na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar en ten minste 15 dienstjaren heeft opgebouwd. Men komt ook in aanmerking als de overleden echtgenoot/echtgenote niet de bovengenoemde diensttijd heeft opgebouwd, maar wel de vereiste diensttijd heeft opgebouwd voor een lagere leeftijdsgroep, mits er na die datum[please NOTE: IT IS NOT CLEAR WHICH DATE IS REFERRED TO HERE] tot aan de overlijdensdatum geen onderbreking in zijn of haar diensttijd is geweest die langer duurde dan 30 dagen. Tijdelijk en permanent weduwen-/weduwnaarspensioen: Een tijdelijk weduwen-/weduwnaarspensioen geldt voor 1 jaar of voor maximaal 3 jaar als de weduwe/weduwnaar voor een wees zorgt. Een tijdelijk weduwen/weduwnaarspensioen wordt omgezet in een permanent weduwen-/weduwnaarspensioen als de echtgenoot/echtgenote: boven zijn of haar relevante pensioengerechtigde leeftijd is, of wordt beschouwd als een persoon met een veranderde arbeidsgeschiktheid, of ten minste twee minderjarige kinderen van de overledene heeft (die recht hebben op een wezenuitkering). Als de rechthebbende tussen 3 november 2010 en 31 januari 2011 is teruggegaan naar de eerste pijler van het staatspensioenstelsel, kan de weduwe of weduwnaar kiezen tussen het weduwen-/weduwnaarspensioen en een nieuwe uitkering: de Juli

Uw socialezekerheidsrechten. in Liechtenstein

Uw socialezekerheidsrechten. in Liechtenstein Uw socialezekerheidsrechten in Liechtenstein De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg Uw socialezekerheidsrechten in Luxemburg De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Frankrijk

Uw socialezekerheidsrechten. in Frankrijk Uw socialezekerheidsrechten in Frankrijk De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38 50 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 38 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; s-gravenhage, 30

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015

CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 Deel B van de CAO betreft de arbeidsvoorwaarden waaronder werknemers op internationaal contract worden uitgezonden naar het buitenland en die zijn overeengekomen tussen

Nadere informatie