Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13)"

Transcriptie

1 Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13) Appelweg 16, 3818 NN Amersfoort Project wtco13 Versie 1.0 / 20 juni 2014

2 WTCO13: INZICHT IN ICT In 2014 is voor de dertiende keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wtco) uitgevoerd. Er hebben 31 corporaties deelgenomen aan de ICT Benchmark van dit jaar; het gaat hierbij in totaal om verhuureenheden (VHE). Dit is circa 39% van alle VHE in de woningcorporatiesector. De ICT Benchmark Woningcorporaties is gebaseerd op het principe van Total Cost of Ownership met betrekking tot ICT-kosten; dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met het eigendom, gebruik en beheer van ICT. Uit wtco13 komt naar voren dat de ICT-kosten per VHE gemiddeld 136,- bedragen. Een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar (wtco12: 118,-). Corporaties leggen de nadruk op besparen met ICT, om de totale bedrijfskosten te doen verminderen.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DE BELANGRIJKSTE CON CLUSIES 7 3 ICT-KOSTEN Verdeling ICT-kosten ICT-kosten per VHE 10 4 KWALITEIT VAN ICT ICT-volwassenheid Business-ICT-alignment 13 5 OVER M&I/PARTNERS 16

4 4/17 1 INLEIDING Dertiende editie ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco13) In 2014 is voor de dertiende keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wtco) uitgevoerd. Er hebben 31 1 corporaties deelgenomen aan de ICT Benchmark van dit jaar; het gaat hierbij in totaal om verhuureenheden (VHE). Dit is circa 39% van alle VHE in de woningcorporatiesector. Dit jaar hebben acht corporaties voor het eerst deelgenomen dan wel in de voorgaande vijf jaar niet deelgenomen aan de ICT Benchmark. De 31 corporaties die hebben deelgenomen aan de ICT Benchmark van dit jaar (wtco13) zijn terug te vinden op Op basis van de ervaringen van de afgelopen benchmarkrondes voor woningcorporaties is de ICT Benchmark een goed instrument gebleken om inzicht te verkrijgen in de kosten van ICT. Het in 2001 ontwikkelde en in de jaren daarna (in samenwerking met woningcorporaties) doorontwikkelde benchmarkmodel is als uitgangspunt gehanteerd voor de ICT Benchmark. Dit model is gebaseerd op het principe van Total Cost of Ownership met betrekking tot ICT-kosten; dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met het eigendom, gebruik en beheer van ICT. De objecten van de ICT-kosten die zijn geïnventariseerd en geanalyseerd in de ICT Benchmark zijn weergegeven in onderstaand figuur. 1 Twee corporaties hebben helaas aangegeven niet op tijd definitieve gegevens te kunnen aanleveren. Deze twee corporaties leveren op een later moment alsnog de gegevens aan en worden dan meegenomen in de wtco database.

5 5/17 figuur 1: scope wtco De benchmark richt zich niet alleen op ICT-kosten. Er wordt ook gekeken naar onder andere de volgende zaken: De ICT-volwassenheid van ICT beheer- en besturingsprocessen. De ICT-trends die op de agenda s hebben gestaan of komen te staan en het verwachte kosteneffect van deze ICT-trends. De ontwikkeling van kengetallen door de jaren heen. De functionele dekking van het applicatielandschap en in het bijzonder die van het primair systeem. Kenmerken van de ICT-organisatie/ICT-infrastructuur, die een mogelijk effect hebben op de ICTkosten. De mate van business-ict alignment; dat wil zeggen de mate van dialoog tussen ICT en bedrijfsvoering. Het thema van wtco13 gaat specifiek in op het onderwerp sourcing. Waarom een ICT Benchmark? Corporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan de ICT Benchmark. De belangrijkste redenen, zoals deelnemers die noemen, staan hieronder vermeld. Corporaties willen: Zicht hebben op ICT-kosten en kostenontwikkeling in een weergave die aansluit op de wijze van sturing op kosten. Zicht hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde ingrepen op langere termijn. Zicht hebben op ICT-kosten bij andere corporaties. Dat biedt antwoord op vragen als: Zijn wij op bepaalde punten duurder of goedkoper? Hebben we daar bewust voor gekozen? Sluit dat aan bij onze eigen beleving? Onderdeel zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT. Door middel van de ICT Benchmark vergelijken corporaties zich in de eerste plaats met elkaar, op het gebied van ICT-kosten. Het vergelijken vindt plaats op een systematische wijze, waardoor de vergelijkbaarheid van gegevens wordt geoptimaliseerd en onderbouwd.

6 6/17 Dit betekent dat zinvolle vergelijkingen worden gemaakt en de corporatie een goede inschatting kan maken van de eigen positie op het gebied van ICT-kosten. De ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco13) gaat in op boekjaar 2013 (van 1 januari tot en met 31 december 2013). Deelname aan wtco14? wtco14 gaat van start in maart Aanmelden voor wtco14 kan vanaf heden tot eind februari Een definitieve planning wordt in oktober 2014 bekend gemaakt. Begin maart 2015 vindt de startbijeenkomst van wtco14 plaats en wordt het benchmarkmodel verstrekt aan de deelnemers. In de maanden april en mei 2015 vinden de validatiegesprekken plaats met betrekking tot de aangeleverde gegevens van de deelnemers. Het definitieve benchmarkmodel wordt door de deelnemers eind mei aangeleverd. De oplevering van het rapport met de resultaten van wtco14 en de slotbijeenkomst vindt in juni 2015 plaats. Meer informatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties kunt u vinden op Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilfred van der Schaaf. Mail of bel (033)

7 7/17 2 DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Uit de wtco13 trekken wij de volgende conclusies 2 : Stijging van de ICT-kosten per VHE met 14,9% tot 136,-. ICT-kosten als percentage van de omzet gestegen van 1,9% tot 2,2%. Gemiddeld wordt 36% van alle ICT-kosten aan het primair systeem uitgegeven. ICT-volwassenheid: Hulp voor eindgebruikers is gemiddeld het meest volwassen proces. De ICT-trend waar de corporaties in het bijzonder aandacht op hebben gevestigd bestond in 2013 uit applicatieconsolidatie. De invalshoeken Governance / sturing en Effectiviteit van communicatie tussen bedrijfsvoering en ICT hebben de hoogste score wat betreft de mate van Business-ICT alignment, namelijk een score van respectievelijk 67% en 63%. 2 Dit betreft in deze openbare samenvatting van het wtco13 rapport slechts een gedeelte van de totale conclusies.

8 8/17 ICT-kosten per VHE sterk gestegen als gevolg van investeringen gericht op bedrijfsvoering Na een lange stijging en ineens korte daling van de ICT-kosten per VHE in wtco12, zijn de ICTkosten per VHE dit jaar sterk gestegen. De gemiddelde ICT-kosten per VHE zijn in boekjaar 2013 met gemiddeld 14,9% gestegen ten opzichte van 2012 (van 118,- vorig jaar tot 136,- dit jaar). Nog nooit eerder zijn de ICT-kosten per VHE zo hoog geweest. De (cijfermatige) reden waarom de waarde van het kengetal ICT-kosten per VHE afgelopen jaar is gestegen, is dat in boekjaar 2013 in vergelijking met boekjaar 2012 het gemiddelde aantal VHE per deelnemende corporatie met een kleine 0,4% is gedaald ten opzichte van een stijging van de gemiddelde ICT-kosten per corporatie van circa 14,6% per corporatie. Corporaties zitten midden in de fase van het op orde brengen van de informatievoorziening, waarbij het bijvoorbeeld gaat om het stroomlijnen van de primair processen en het optimaliseren van (het gebruik van) de applicaties (waaronder het primair systeem). Daarnaast zijn veel corporaties bezig geweest (of nog bezig) met de inrichting van bijvoorbeeld een klantportaal, voor verbetering van de dienstverlening naar de klant. Deze ontwikkelingen zien we terug in de sterk toegenomen ICT-kosten per VHE. Het uitgangspunt van de corporaties hierbij is dat ICT ten volle benut dient te worden om de bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren. Dit levert op termijn besparingen op aan de kant van de bedrijfsvoering. Een ontwikkeling die al deels in gang is gezet, onder het motto meer met minder. ICT wordt hierbij ingezet op de automatisering van bedrijfsprocessen om zo besparingen in de totale bedrijfsvoering mogelijk te maken. We zien dit ook terug in de typering van de ICT-aandachtsgebieden van de corporaties, waarbij een groot gedeelte van de ICT-trends gericht is op 'besparen met ICT. De focus ligt bij het merendeel van de corporaties op besparen met ICT, in plaats van besparen op ICT. Door zaken slimmer en efficiënter te organiseren kan kostenreductie bij een gelijkblijvende of zelfs betere kwaliteit geborgd worden.

9 9/17 3 ICT-KOSTEN 3.1 VERDELING ICT-KOSTEN In figuur 2 is de gemiddelde verdeling weergegeven van de ICT-kosten van de deelnemers over de zes ICT-objecten uit het wtco-model. figuur 2: verdeling van ICT-kosten over de ICT-objecten, met verbijzondering van ICT-kosten Personeel

10 10/ ICT-KOSTEN PER VHE Bij de berekening van het kengetal ICT-kosten per VHE zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingen + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal VHE dat in eigendom en/of in beheer is van een corporatie. Bij het bepalen van het exacte aantal VHE hebben we ook bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, studentenwoningen en overige verhuurbare eenheden meegerekend. De ICT-kosten per VHE zijn weergegeven in figuur 3. De personeelskosten zijn hierbij toegekend aan de verschillende ICT-objecten, daar waar de inzet van de ICT-formatie (= inhuur) betrekking op heeft. Totaal wtco13 < 10K VHE 10K 20K VHE > 20K VHE Ongewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde Hoogste waarde Laagste waarde tabel 1: ICT-kosten per VHE figuur 3: ICT-kosten per VHE

11 11/17 4 KWALITEIT VAN ICT Naast de reguliere focus op de ICT-kosten (kwantitatief) richt de ICT Benchmark zich op de andere kant van de medaille. In de kern draait het om de vraag wat kost ICT en wat staat hier tegenover in kwalitatieve zin? Een volledig antwoord op deze vraag wordt niet gegeven (en kan wellicht ook niet volledig worden gegeven), maar we willen zo wel meer ingaan op de andere kant van ICTkosten. Alleen een beeld van de ICT-kosten is niet volledig; het gaat er ook om wat de meerwaarde is van ICT binnen de organisatie. De constatering dat een corporatie goedkoop of duur is qua ICTkosten is te eenzijdig en doet geen recht aan de bijdrage van ICT aan de organisatie. In de ICT Benchmark wordt daarom het aspect van kwaliteit in kaart gebracht door analyse op: De ICT-volwassenheid van de beheer- en besturingsprocessen van ICT. De mate van afstemming en wisselwerking tussen de business en ICT: business-ict alignment. De ICT-trends. 4.1 ICT-VOLWASSENHEID Hoe staat het met de huidige en gewenste ICT-volwassenheid (op korte en lange termijn)? Wat is de gemiddelde ICT-volwassenheid per proces? Wat is de verhouding tussen de ICT-kosten per VHE en de ICT-volwassenheid? Deze vragen ziet u in dit hoofdstuk beantwoord. Het kwaliteitsniveau van de informatievoorziening verklaart deels het niveau van de ICT-kosten. Er is daarom gezocht naar een manier om de kwaliteit van ICT te meten. Hiervoor is een model ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op 22 CoBIT-processen, inclusief volwassenheidsniveaus, en is gericht op de ICT-besturing en beheerprocessen van de corporatie. De corporaties hebben zelf hun volwassenheidsniveaus bepaald (M&I/Partners heeft dit getoetst in de validatiegesprekken). Daarnaast zijn de corporaties aangemoedigd de volwassenheid vanuit diverse invalshoeken binnen de organisatie te benaderen.

12 12/17 De scores die de deelnemende woningcorporaties konden geven aan ieder proces voor volwassenheid variëren van 0 (proces wordt/is niet georganiseerd) tot 4 (proces is compleet en formeel georganiseerd). Een lage score of hoge score is niet per definitie slecht of goed; het minder formeel en georganiseerd invullen van een proces kan een bewuste keuze zijn (en hoeft niet te betekenen dat de uitvoering van ICT-werkzaamheden van een lager niveau is). Bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen of op basis van de cultuur of omvang van de organisatie. De volgende processen zijn gemeten in het ICT-volwassenheidsmodel: Architectuur. Beheersbaarheid van werkzaamheden en capaciteitsplanning. Beschikbaarheid van ICT. Beveiliging. Compliance. Configuratiebeheer. Educatie en training van eindgebruikers. Evaluatie van IT-dienstverlening. Gebruik van Service Levels (SLA's) naar eindgebruikers. Gegevensbeheer (kwaliteit van data). Governance. Hulp voor eindgebruikers (helpdesk). ICT-management en planvorming. ICT-performance en capaciteitsmanagement. Identificatie en allocatie van kosten. Incident- en probleembeheer. Leverancier beheer. Operationele ICT-planning en samenwerkingscultuur. Professionalisering ICT-werkprocedures. Projectmatig werken. Veiligheidsbeheer en risicobeperking (rekencentrum, uitwijk). Wijzigingsbeheer (change management).

13 13/17 figuur 4: ICT-volwassenheid per proces 4.2 BUSINESS ICT-ALIGNMENT Organisaties, waaronder corporaties, maken op alle niveaus gebruik van ICT. De vraag naar inzet van en het belang van ICT binnen corporaties is de afgelopen jaren sterk gegroeid. ICT is niet meer weg te denken in de dagelijkse bedrijfsvoering van corporaties. Maar ook in de dienstverlening van corporaties naar burgers en bedrijven neemt het belang van ICT steeds meer toe. Steeds meer wordt ervaren dat ICT een onmisbare schakel is om 1) de dienstverlening van de corporatie aan haar afnemers te realiseren en 2) de interne bedrijfsvoering optimaal te faciliteren (dat wil zeggen zo efficiënt en effectief mogelijk). Het gevolg is dat ICT, vanuit verschillende invalshoeken, in toenemende mate een sterke positie binnen een corporatie inneemt. ICT maakt noodzakelijkerwijs steeds vaker integraal onderdeel uit van het beleid van de corporatie. Corporaties streven als gevolg van deze ontwikkelingen naar verdergaande integratie van ICT in de bedrijfsvoering en dienstverlening van de corporatie (de business). Een en ander vraagt van corporaties dat hierop wordt ingespeeld en dat heeft consequenties voor de wijze van organiseren van de ICT binnen de corporatie; zoals de ICT-functie, de inrichting van de ICT-infrastructuur en het ICT-beleid. Deze wijze van organiseren van ICT vindt zijn weerslag in een goede alignment (afstemming) tussen de business en de inzet van ICT (door de ICT-afdeling). Het doel van deze afstemming tussen business en ICT is om voor de gehele organisatie te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, sturing en verantwoording om haar organisatiedoelstellingen te bereiken. Daarbij geldt: Geen ICT-strategie zonder organisatiestrategie. Maar vandaag de dag kan een corporatie ook niet meer zonder een doordachte ICT-strategie. Op dezelfde wijze is de inrichting en het beleid van de corporatie een afgeleide van de corporatie strategie en de ICT-inrichting een afgeleide van de ICT-strategie, waarbij beide inrichtingen niet los van elkaar geoptimaliseerd kunnen worden. Daarmee is het onderwerp ICT geen Tech-talk meer, voorbehouden aan ICT-vakgenoten. Verre van zelfs.

14 14/17 ICT raakt de gehele corporatie en kan alleen toegevoegde waarde creëren bij samenwerking van business en ICT op elk niveau. Idealiter is het denken in termen van ICT door de gehele organisatie doortrokken. figuur 5: scope Business-ICT alignment Op basis van Luftman s Strategic Alignment Maturity Model is inzicht verkregen in de mate van business ICT-alignment. In het Strategic Alignment Maturity Model onderscheidt Luftman zes dimensies die bepalend zijn voor de mate van business ICT-alignment. Per dimensie zijn vervolgens ook weer verschillende factoren vastgesteld die belangrijk zijn voor het bereiken en handhaven van alignment. De zes dimensies zijn: Effectiviteit en communicatie bedrijfsomgeving en ICT: uitwisselen van ideeën, kennis en informatie tussen business en ICT om tot een goed wederzijds begrip te komen tussen beide domeinen. Met van toegevoegde waarde ICT: beschikbaarheid van instrumenten en gegevens inzicht geven in de toegevoegde waarde van ICT voor de business. Governance /Sturing: besluitvormingsprocessen over de inzet van ICT (prioritering, allocatie) zijn cruciaal voor het op elkaar afstemmen van business- en ICT-strategie. Partnership tussen ICT en de bedrijfsfuncties: In welke mate is sprake van een écht partnership tussen business en ICT (gebaseerd op wederzijds vertrouwen, het delen van risico s en beloningen). Scope & Architectuur van de ICT-infrastructuur: In welke mate helpt ICT de business te groeien, concurreren en winst te maken. Skills en competenties medewerkers: In welke mate beschikken medewerkers over de benodigde vaardigheden om effectief te zijn. Hierbij gaat het erom dat ICT ers begrijpen wat de business drivers zijn, spreken zij de taal van de business en begrijpen de mensen van de business de relevante technologische concepten (ICT). Onderstaande figuren tonen de uitkomsten van de meting van de mate van business-ict alignment onder de deelnemers aan de benchmark. Per invalshoek zijn een aantal stellingen geformuleerd, waar de corporaties een keuze uit hebben gemaakt. Per keuze wordt de mate van business-ict alignment aangegeven, van score 0 tot en met score 4 of 5 (afhankelijk van het aantal opties).

15 15/17 figuur 6: score mate van business-ict alignment over alle deelnemers aan de benchmark

16 16/17 5 OVER M&I/PARTNERS M&I/Partners en woningcorporaties M&I/Partners helpt woningcorporaties naar de digitale toekomst. De digitale woningcorporatie is een renderend vastgoedbedrijf die haar klanten optimaal ondersteunt door slim gebruik van ICT. Een digitale woningcorporatie participeert actief op social media, is altijd online bereikbaar, biedt heldere dienstverlening en maakt goed gebruik van moderne ICT-systemen om de bedrijfsvoering efficiënt te laten verlopen. ICT als kloppend hart Een goed ingericht primair systeem ondersteunt de bedrijfsvoering optimaal. Daar staat een goede Informatisering & Automatisering (I&A) organisatie achter. Wij helpen woningcorporaties met het selecteren en inrichten van informatiesystemen en met het optimaliseren van de ICT-functie. Optimale sourcing De laatste jaren is een duidelijke stijging te zien in de interesse in ICT-outsourcing. Wij helpen woningcorporaties met het vraagstuk of, en zo ja, welke delen van de ICT ze moeten outsourcen. Renderende bedrijfsvoering De bedrijfsvoering met rendement is door en door lean. Wij helpen de organisatie de kwaliteit en rendement van de bedrijfsvoering te verbeteren vanuit het oogpunt van klant en vastgoed. Goede ICT-middelen (primair systeem) maken dat mogelijk.

17 17/17 De zelfredzame klant De beste klantvisie komt tot stand als de organisatie van 'buiten naar binnen' leert denken. De klant regelt woonzaken het liefste zelf, op een moment dat het hem of haar uitkomt. Wij helpen corporaties met het ontwikkelen van digitale dienstverlening en organiseren van een KCC. Transparante besturing Transparantie betekent van sturen op gevoel naar sturen op basis van feiten, rendement en productiviteitsratio s. Wij helpen met het bepalen van de juiste prestatie-indicatoren en een goede structuur van de informatievoorziening. Drie benchmarks gericht op woningcorporaties ICT Benchmark Woningcorporaties: Al meer dan 10 jaar organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark voor Woningcorporaties. Deze benchmark maakt kosten en waarden van ICT inzichtelijk door kosten, volwassenheidsniveau en de functionele dekkingsgraad van ICT te meten en vergelijken. Benchmark Financiële Functies voor woningcorporaties: Deze benchmark geeft inzicht in de kosten en kwaliteit van de financiële functies: huuradministratie, incassoproces, administratie van servicekosten, debiteuren, crediteuren- en grootboekadministratie. Benchmark Klant Contact Center voor woningcorporaties: Deze benchmark gaat in op de top 10 processen en onderliggende taken per proces voor alle kanalen zoals die binnen het KCC worden uitgevoerd. De benchmark geeft daarmee inzicht in de resultaten, inzet en kosten van klantcontactcenters. M&I/Partners begeleidt haar klanten met raad en daad op het snijvlak van management en ICT. Zij kiest daarin voor zinvolle opdrachten voor de publieke en semipublieke sector. M&I/Partners concentreert zich op de vertaling van de bedrijfsstrategie met behulp van ICT in al haar facetten, naar een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit betreft zowel het richten en besturen (strategisch), het inrichten en implementeren (tactisch) en het beheren en exploiteren van ICT. M&I/Partners staat voor oplossingsgericht en resultaatgericht adviseren. Onze inspanningen zijn erop gericht klanten in staat te stellen de oplossingen zelf (mee) te implementeren en duurzaam goed te gebruiken. Overdracht van kennis van M&I/Partners naar de klant is daarbij altijd een belangrijke doelstelling.

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2016 (WTCO15)

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2016 (WTCO15) Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2016 (WTCO15) Sparrenheuvel 32, Zeist 030 2 270 500 benchmark@mxi.nl www.mxi.nl Project wtco15 Versie 1.0 / 1 augustus 2016 VERBETEREN DOOR

Nadere informatie

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Project ICT Benchmark Versie 1.0 / 19 september 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN In 2014 is voor de tiende keer de ICT Benchmark Gemeenten

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012 Impressie wtco11 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De belangrijkste conclusies 5 3 ICT-kosten

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert. Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009 Impressie wtco8 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010 Impressie wtco9 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2013

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2013 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Negende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2013 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 112315 Versie 01 / 13 november 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN. ICT in perspectief

SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN. ICT in perspectief SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN ICT in perspectief SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN: INZICHT IN KOSTEN EN BATEN / 1 TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN In 2005

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Versie 01

Nadere informatie

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR Hoe ver staat de sector met digitalisering? FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR November 2015 Sanneke van der Linden & Marnix van Welie KLANTVRAGEN HUURADMINISTRATIE VASTGOED- PROCESSEN KLIK

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere woningcorporaties Impressie Benchmark Financiële Functies

Nadere informatie

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project 112238 Versie 01 / 8 augustus 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties 2014. Dit document geeft een anonieme,

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de benchmark van ICT-kosten van woningcorporaties

Nadere informatie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de ICT Benchmark Gemeenten oplevert

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN November 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ 2013. Deze impressie is bedoeld

Nadere informatie

Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014

Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014 Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Project ICT Benchmark BVE Versie 1.0 / 20 oktober 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN M&I/Partners

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Stijging van ICT-kosten per medewerker 3 2 De uitkomsten van de ICT-benchmark

Nadere informatie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de benchmark levert. Dit

Nadere informatie

Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014

Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Versie 00-01

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Deze impressie is geschreven

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN ICT

KOSTEN EN BATEN VAN ICT Benchmarking in de zorg KOSTEN EN BATEN VAN ICT 21 november 2013 Bart Groothuis WIE KENT DIT BOEK? Waar gaat dit boek over? 2 AGENDA Proces van benchmarking Kosten Baten Conclusie BENCHMARKING IN DE ZORG

Nadere informatie

Impressie ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2016

Impressie ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2016 Impressie ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2016 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 benchmark@mxi.nl www.mxi.nl Project ICT Benchmark Gemeenten Versie 2.0 / 13 oktober 2016 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Nadere informatie

NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES

NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES Impressie M&I/Partners/ kennisbijeenkomst KCC adviseurs voor management eninformatie NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES ICT in perspectief INLEIDING Woningcorporaties in Nederland hebben

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN IMPRESSIE ICT BENCHMARK ZIEKENHUIZEN 2015 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark Ziekenhuizen

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008 Inkoopmanagement en Ketenintegratie 18 september 2008 Van Schöll Advies In de huidige vorm ontstaan in 2003 Kernactiviteiten Begeleiden van veranderingsprocessen Optimaliseren van het sproces Inkoop management

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten

7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten 7 ICTtrends en het effect op ICTkosten Patrick van Eekeren en Ies van Rij Ontwikkelingen in het ICTdomein volgen elkaar in rap tempo op. Soms is sprake van een hype, in andere gevallen gaat het om een

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie 2 I N H O U D S O P G A V E INLEIDING... 4 DOEL... 5 METHODE... 5 CONCLUSIES... 6 Communicatie; begrijpen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

8 Baten benchmarken, is dat mogelijk?

8 Baten benchmarken, is dat mogelijk? 8 Baten benchmarken, is dat mogelijk? Diderik van Wingerden In 2008 is de ICT benchmark Woningcorporaties voor de zevende keer uitgevoerd. Elders in dit boek wordt deze benchmark nader toegelicht. De focus

Nadere informatie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie AGENDA 1. Even voorstellen? 2. Feiten: De kosten van een klantcontact 3. Praktijk:

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011 Het Negenvlaksmodel door Wim - 05-10-2011 http://www.itpedia.nl/2011/05/10/het-negenvlaksmodel/ Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Evidence based assetmanagement ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Even voorstellen: Stadlander Woningcorporatie West Brabant 15.000 VHE Bergen op Zoom en Tholen Reorganisatie achter de rug:

Nadere informatie

De Moderne Werkplek. Een sterke basis voor elke organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst

De Moderne Werkplek. Een sterke basis voor elke organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst De Moderne Werkplek Een sterke basis voor elke organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst Een sterke basis voor elke organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst Bij veel organisaties staat digitalisering

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie