Operational Lease Alphabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operational Lease Alphabet"

Transcriptie

1 Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R S T U V O O R W A A R D E N G H Z A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A

2

3 Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alphabet uitgebrachte offertes en alle met lessee gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Lessee gaat akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden door de hoofdovereenkomst te ondertekenen. Deze algemene voorwaarden zijn voorts onlosmakelijk verbonden met de hoofdovereenkomst en met iedere op basis daarvan af te sluiten individuele overeenkomst. 1.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden van kracht op de dag dat lessee kennis heeft kunnen nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en zullen van toepassing zijn op daarna af te sluiten individuele overeenkomsten. 1.3 Op de relatie tussen Alphabet en lessee zijn geen andere (algemene) voorwaarden van toepassing dan de onderhavige algemene voorwaarden van Alphabet. Niet van toepassing zijn de algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) waarvan lessee zich bedient, tenzij deze door Alphabet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard. Artikel 2: Definities 2.1 Alphabet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphabet bv gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Vredenoord nummer 3, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer ; 2.2 lessee: de (rechts)perso(o)n(en), die in de hoofdovereenkomst en de individuele overeenkomst(en) als lessee wordt aangemerkt; 2.3 bestuurder: de persoon die op grond van de individuele overeenkomst gerechtigd is het leasevoertuig te gebruiken; 2.4 leasevoertuig: het in de individuele overeenkomst omschreven voertuig, dat het onderwerp vormt van de individuele overeenkomst; 2.5 leaseprijs: de in de individuele overeenkomst genoemde maandelijks door lessee te betalen leaseprijs; 2.6 hoofdovereenkomst: De hoofdovereenkomst tussen lessee en Alphabet, die bij aanvang van de relatie wordt opgemaakt; 2.7 individuele overeenkomst: de individuele operational lease-overeenkomst die voortvloeit uit de hoofdovereenkomst en op basis waarvan in het kader van de hoofdovereenkomst een specifiek leasevoertuig door Alphabet aan lessee ter beschikking wordt gesteld; 2.8 lease-overeenkomst: het geheel van bepalingen zoals opgenomen in de hoofdovereenkomst, de individuele overeenkomst(en), de algemene voorwaarden en indien van toepassing de verzekeringsvoorwaarden. Artikel 3: Aflevering en vrijwaring 3.1 Bij aflevering van het leasevoertuig dient door lessee een afleveringsformulier te worden getekend, waarop de kilometerstand en de afleveringsdatum worden vermeld, en lessee zich akkoord verklaart met de uitvoering en de staat van het leasevoertuig. Ieder leasevoertuig wordt geleverd in de standaarduitvoering, voorzien van eventuele bij de individuele overeenkomst overeengekomen extra uitrusting of accessoires. 3.2 Voor eventueel door lessee geleden schade die voortvloeit uit het niet tijdig leveren van het leasevoertuig is Alphabet niet aansprakelijk, tenzij de niet tijdige levering het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van Alphabet. 3.3 Lessee is, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, verplicht het leasevoertuig binnen de door Alphabet aangegeven termijn af te nemen. Na verloop van deze termijn nemen de betalingsverplichtingen op grond van de individuele overeenkomst een aanvang en zal Alphabet lessee de eerste factuur doen toekomen. Indien lessee het leasevoertuig later afneemt, zijn de kosten van stalling en overige kosten die Alphabet dientengevolge heeft moeten maken - naast de verschuldigde leasetermijnen - voor rekening van lessee. 3.4 Aflevering van het leasevoertuig vindt plaats met de vereiste kentekendocumenten, een set (reserve) sleutels, een bestuurdersinstructie, een set reservelampen, een mattenset (alleen bij auto s), de Alphabet servicecard en een volle tank brandstof. 3.5 Lessee vrijwaart Alphabet en zal Alphabet te allen tijde gevrijwaard houden tegen alle aanspraken en/of vorderingen die derden tegen Alphabet aanhangig of geldend zouden kunnen maken, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de eigendom, het bezit, het gebruik, het leasen of de exploitatie van het leasevoertuig, tenzij sprake is van grove nalatigheid van Alphabet of deze op grond van de onderliggende individuele overeenkomst voor rekening van Alphabet komen. 3.6 Alphabet behoudt zich tegen het einde van een kalenderjaar het recht voor de leveringsdatum van een leasevoertuig op te schorten tot het volgende kalenderjaar. Alphabet zal lessee van zo n opschorting uiteraard in kennis stellen.

4 Artikel 4: Facturering en wijze van betalen 4.1 Lessee is de maandelijkse leasetermijnen bij vooruitbetaling aan Alphabet verschuldigd, voor het eerst na verzending van de eerste factuur aan lessee en vervolgens op uiterlijk de eerste dag van elke volgende kalendermaand. 4.2 Alleen door de verschuldigde leasetermijnen over te maken op een door Alphabet aan te wijzen bankof postbankrekening kan lessee bevrijdend betalen. De datum van betaling is de datum van bijschrijving op de rekening van Alphabet. 4.3 Het toepassen van korting of compensatie op de verschuldigde leasetermijnen is lessee niet toegestaan. 4.4 Bij niet volledige of niet tijdige betaling is lessee, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan Alphabet verschuldigd, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag dat het verschuldigde bedrag wordt voldaan. 4.5 Alle buitengerechtelijke incassokosten die Alphabet maakt ter incasso van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van lessee. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,- per geval. 4.6 Voor het verwerken van boetes of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verband houdend met het (gebruik van het) leasevoertuig, die niet zijn begrepen in de overeengekomen leaseprijs, zal Alphabet aan lessee separaat administratiekosten in rekening brengen. 4.7 Lessee zal tot wederopzegging een machtiging aan Alphabet verlenen om van haar (post)bankrekeningnummer bedragen af te schrijven betreffende al hetgeen verschuldigd is ingevolge de lease-overeenkomst. Lessee zal hiervoor separaat een machtiging, zoals vereist door Interpay (vroeger: Bank Giro Centrale), invullen en ondertekenen. Artikel 5: Prijsniveau 5.1 Bij de vaststelling van de maandelijkse leaseprijs wordt door Alphabet uitgegaan van het prijspeil dat geldt op de dag van de bestelling van het leasevoertuig door lessee. Een verhoging van de catalogusprijs van het leasevoertuig, de prijzen van accessoires, de LPG-installatie, verzekeringspremies, houderschapsbelasting, kentekenleges, verwijderingsbijdrage en andere (al dan niet van overheidswege opgelegde) kosten en de daaruit voortvloeiende rentekosten worden in de overeengekomen maandelijkse leaseprijs doorberekend, indien zo n verhoging zich voordoet voor of op de dag van aflevering van het leasevoertuig. Alphabet zal lessee van zulke verhogingen uiteraard in kennis stellen. Dit zal in het algemeen geschieden door vermelding op de bevestiging ingebruikname leasevoertuig dat Alphabet na aflevering van het leasevoertuig aan lessee zal toesturen. 5.2 Het in de leaseprijs gehanteerde rentepercentage is geldig tot 2 maanden na opmaak van de individuele overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode en tot het moment van aflevering van het leasevoertuig behoudt Alphabet zich het recht voor het rentepercentage aan te passen conform de ontwikkeling van de rentetarieven op de geldmarkt. Alphabet zal lessee uiteraard van aanpassing van het rentepercentage in kennis stellen. 5.3 Indien na de dag van aflevering van het leasevoertuig verhogingen van verzekeringspremies, houderschapsbelasting, kentekenleges, verwijderingsbijdrage en andere van overheidswege opgelegde kosten optreden, worden deze verhogingen en de daaruit voortvloeiende (rente)kosten door middel van een leaseprijsverhoging aan lessee doorberekend in de eerstvolgende leasetermijn. Alphabet zal lessee van zulke verhogingen uiteraard in kennis stellen. Verhoging van de leaseprijs op grond van een verhoging van reparatie- en onderhoudskosten is pas mogelijk indien het arbeidsloon en de prijzen van onderdelen tezamen in een kalenderjaar meer dan 5% zijn gestegen ten opzichte van het prijsniveau ten tijde van de totstandkoming van de individuele overeenkomst. Bij vaststelling van laatstgenoemd percentage zijn de gegevens verstrekt door de BOVAG bepalend. 5.4 De hoogte van de leaseprijs is mede afhankelijk van de BPM die al dan niet over de aankoopprijs van de auto verschuldigd is. Indien na ondertekening van de overeenkomst blijkt dat Alphabet er om welke reden dan ook ten onrechte van is uitgegaan dat de leasenemer wel of geen aanspraak zou kunnen maken op vrijstelling van BPM, of indien de leasenemer gedurende de looptijd van de overeenkomst de status van BTW-plichtige ondernemer verliest c.q. verkrijgt, en Alphabet geen BPM-restitutie krijgt, dan wel (rest)bpm moet voldoen, zal de leaseprijs pro rata worden verhoogd c.q. verlaagd. Indien leasenemer zelf aangeslagen wordt voor betaling van (rest)bpm, zal leasenemer deze niet kunnen verhalen op Alphabet. De pro rata aanpassing van de leaseprijs geldt ook voor wijziging van het met de BPM-vrijstelling samenhangende bedrag aan houderschapsbelasting.

5 Artikel 6: Gebruik 6.1 Lessee staat ervoor in dat zij de verplichtingen die op de bestuurder rusten op grond van de leaseovereenkomst, onder meer door verwijzing naar de bestuurdersinstructie, aan de bestuurder bekend maakt. 6.2 De bestuurder dient het leasevoertuig zorgvuldig te gebruiken, overeenkomstig de aard en bestemming van het leasevoertuig. Lessee dient er op toe te zien dat de bestuurder het leasevoertuig in goede staat doet houden. Alphabet en door Alphabet aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het leasevoertuig verkeert. 6.3 Het leasevoertuig mag uitsluitend bestuurd worden door personen die in het bezit zijn van een geldig, voor het leasevoertuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. 6.4 Het leasevoertuig mag niet gebruikt worden voor wedstrijden, betrouwbaarheidsritten, verhuur, als taxi, het geven van rijlessen en/of gebruik op circuits. 6.5 Reclame mag uitsluitend op of aan het leasevoertuig aangebracht worden in de vorm van stickers of transfers. Bij alle andere vormen van reclame dient lessee vooraf schriftelijke toestemming van Alphabet te verkrijgen. Alle kosten voor het verwijderen van de aangebrachte reclame en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het leasevoertuig zijn voor rekening van lessee. 6.6 De bestuurder kan voor eigen rekening het leasevoertuig uitrusten met radio of andere gebruikelijke accessoires. Deze accessoires mogen alleen verwijderd worden indien en voor zover het leasevoertuig hierdoor niet beschadigd raakt. Accessoires die niet verwijderd kunnen worden zonder het leasevoertuig te beschadigen worden bij inlevering van het leasevoertuig zonder vergoeding eigendom van Alphabet. 6.7 Een trekhaak mag alleen worden gemonteerd conform de technische voorschriften van de fabrikant; het op het kentekenbewijs aangegeven aanhangwagengewicht mag nimmer worden overschreden. 6.8 Andere dan in de voorgaande artikelen genoemde veranderingen aan het leasevoertuig mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke toestemming van Alphabet. Alle kosten verband houdend met de verandering en met het in oorspronkelijke staat terugbrengen bij beëindiging van de individuele overeenkomst komen voor rekening van lessee. 6.9 Het leasevoertuig mag alleen binnen het dekkingsgebied van de verzekering, zoals vermeld op de groene kaart, worden gebracht dan wel gebruikt Lessee alsmede de bestuurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Alphabet voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van dit artikel 6. Artikel 7: Reparatie en onderhoud 7.1 Het leasevoertuig dient volgens het onderhoudsschema van de fabrikant of importeur voor periodiek onderhoud te worden aangeboden. Alphabet en de door Alphabet aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd te controleren of lessee c.q. de bestuurder zich aan dit onderhoudsschema houdt. 7.2 Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een officiële, erkende merkdealer, dan wel door een door Alphabet aan te wijzen bedrijf. 7.3 Defecten aan de kilometerteller dient lessee binnen 1 werkdag na constatering van het betreffende defect aan Alphabet te melden. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. 7.4 Het feit dat het leasevoertuig in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van lessee. Alphabet is niet aansprakelijk voor schade geleden door lessee als gevolg van het feit dat het leasevoertuig niet kan worden gebruikt c.q. die is ontstaan door of verband houdt met de wijze waarop reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zijn verricht, tenzij de schade het directe gevolg is van grove nalatigheid van Alphabet. Artikel 8: Verzekeringen 8.1 Gedurende de looptijd van een individuele overeenkomst zal Alphabet, tenzij anders overeengekomen wordt tussen Alphabet en lessee, een verzekering ten aanzien van het leasevoertuig in stand houden. Alphabet zal zorgdragen voor een dekking als volgt: a. WA: De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking van maximaal ,- per geval; b. Casco: Het leasevoertuig is casco verzekerd voor de boekwaarde. In het geval van niet verhaalbare schade(n) is Alphabet gerechtigd een eigen risico ad 135,- per geval aan lessee in rekening te brengen ten aanzien van personenauto s. Ten aanzien van bedrijfsauto s (grijs kenteken) bedraagt het eigen risico bij niet verhaalbare schade 225,- per geval. c. Audioapparatuur in combinatie met een afneembare display is, mits opgenomen in de individuele overeenkomst, slechts verzekerd tot een bedrag van maximaal 700,- inclusief BTW. Vergoeding bij diefstal uit het leasevoertuig is slechts mogelijk indien de afneembare display aan Alphabet kan worden overhandigd of

6 wanneer de audioapparatuur volledig autospecifiek was geïntegreerd in het dashboard van het leasevoertuig. d. Accessoires, mits op de individuele overeenkomst aangegeven, worden gratis meeverzekerd tot 500,- inclusief BTW. Bij vaststelling van de schade-uitkering vindt redelijkheidsaftrek naar dagwaarde plaats. e. De ongevallenverzekering voor inzittenden auto s heeft een dekking van 5.000,- bij overlijden en ,- bij blijvende invaliditeit. f. Rechtsbijstandverzekering, voor zover het rechtsbijstand betreft in het kader van het gebruik van het leasevoertuig. 8.2 Bij een uitzonderlijk slecht schadeverloop kan Alphabet besluiten: a. het eigen risico te verhogen; b. de premie (en daarmee de leaseprijs) te verhogen; c. lessee van verzekering uit te sluiten. Alphabet zal lessee van zo n besluit onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen. 8.3 De exacte dekking van de verzekering is vastgelegd in de polisvoorwaarden van de verzekeraar van Alphabet, die integraal deel uitmaken van de lease-overeenkomst. Lessee verklaart een exemplaar van deze polisvoorwaarden te hebben ontvangen en verklaart zich met deze polisvoorwaarden akkoord door ondertekening van de hoofdovereenkomst. Ten aanzien van wijzigingen van voornoemde polisvoorwaarden geldt hetgeen hieromtrent bepaald is in de hoofdovereenkomst. 8.4 Eventuele wijzigingen van (de hoogte van) het eigen risico van enige verzekering op enig moment komen te allen tijde voor rekening en risico van lessee. Alphabet zal lessee vooraf van zo n wijziging in kennis stellen. Artikel 9: Schade/Diefstal 9.1 In geval van schade aan, diefstal van of schade veroorzaakt door het leasevoertuig dient de bestuurder c.q. lessee binnen 24 uur na ontstaan c.q. ontdekking Alphabet hiervan op de hoogte te brengen. 9.2 De bestuurder c.q. lessee dient aan Alphabet binnen 72 uur na ontstaan c.q. ontdekking verklaringen van getuigen of andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier in tweevoud. 9.3 De bestuurder c.q. lessee dient aangifte te doen bij de politie en door de politie proces-verbaal of politierapport te laten maken, indien er sprake is van: a. lichamelijk letsel; b. diefstal uit of van het leasevoertuig; c. schade door onbekende tegenpartij, zoals diefstal, vandalisme e.d.; d. onenigheid over de schuldvraag. 9.4 Direct na het ontstaan van de schade dient de bestuurder c.q. lessee het leasevoertuig voor schadetaxatie of reparatie aan een door Alphabet aan te wijzen bedrijf aan te bieden. 9.5 Alphabet is gerechtigd om alle schade op lessee te verhalen indien de verplichtingen zoals deze omschreven staan in dit artikel niet volledig zijn nagekomen of wanneer de schade niet door de verzekering wordt gedekt om redenen die aan lessee en/of de bestuurder zijn toe te rekenen. Artikel 10: Vervangend vervoer 10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen tussen Alphabet en lessee, worden alle individuele overeenkomsten aangegaan met vervangend vervoer in de leaseprijs inbegrepen. Bij de inzet van vervangend vervoer streeft Alphabet naar een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervanging, dit ter redelijke beoordeling van Alphabet. Gelijkwaardige vervanging geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid bij de verhuurpartner van Alphabet, waarbij het vervangend voertuig in de regel een benzine-voertuig zal betreffen. Een vervangend voertuig zal nooit uit een hogere categorie komen dan de categorie J van de verhuurpartner van Alphabet Lessee heeft binnen Nederland recht op vervangend vervoer indien het leasevoertuig als gevolg van onderhoud, pech of schade langer dan 24 uur niet gebruikt kan worden. Het vervangende voertuig zal door Alphabet worden bezorgd op een door lessee gekozen adres of Alphabet zal zorgdragen voor vervoer van de bestuurder naar de locatie waar het vervangende voertuig beschikbaar staat. Buiten Nederland heeft lessee recht op vervangend vervoer indien het leasevoertuig als gevolg van onderhoud, pech of schade langer dan twee werkdagen niet gebruikt kan worden. Nadat het leasevoertuig aan de bestuurder gereed voor gebruik is gemeld dient de bestuurder binnen 8 werkuren het leasevoertuig weer in gebruik te nemen en het vervangende voertuig aan Alphabet ter beschikking te stellen. Eventuele kosten van het later in gebruik nemen van het leasevoertuig komen voor rekening van lessee Op het gebruik van het vervangend vervoer zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op het

7 gebruik van het leasevoertuig, met dien verstande dat ten aanzien van de verzekering en ten aanzien van gebruik in het buitenland andere voorwaarden kunnen gelden. Alphabet zal er op toezien dat vervangend vervoer altijd wordt ingezet op condities die gebruikelijk zijn in de verhuurmarkt. Artikel 11: Brandstofservice 11.1 Tenzij anders wordt overeengekomen tussen Alphabet en lessee, worden alle individuele overeenkomsten aangegaan met de servicecomponent brandstof. Alphabet verstrekt daartoe aan lessee een brandstofpas, waarmee lessee voor rekening van Alphabet brandstof en motorolie mag aanschaffen voor het leasevoertuig of voor een eventueel vervangend voertuig De brandstofpas kan in geheel Nederland gebruikt worden bij de stations die aangesloten zijn bij het netwerk van de door Alphabet geselecteerde leverancier van brandstofpassen Periodiek zullen de met de brandstofpas gemaakte kosten door Alphabet aan lessee separaat in rekening worden gebracht, en verrekend worden met de eventueel betaalde voorschotten, waarbij Alphabet kan kiezen in een periodiciteit van één of drie maanden Bij beëindiging van de individuele overeenkomst dient de brandstofpas onmiddellijk aan Alphabet te worden geretourneerd. Lessee blijft aansprakelijk voor alle met de brandstofpas gemaakte kosten en gedane betalingen, totdat de brandstofpas door Alphabet is ontvangen Verlies of diefstal van de brandstofpas dient onmiddellijk, doch in elk geval binnen 4 werkuren, per fax of per aan Alphabet te worden gemeld. Transacties die na verlies en/of diefstal worden gedaan met de brandstofpas waarbij gebruik wordt gemaakt van de correcte pincode komen voor rekening van lessee Alphabet is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit misbruik of enige vorm van fraude door de bestuurder gepleegd met de brandstofpas, al dan niet met medewerking van de pomphouders. Artikel 12: (Tussentijdse) beëindiging 12.1 De individuele overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de leaseperiode als aangegeven op de individuele overeenkomst is verstreken In geval van total-loss van het leasevoertuig, zware schade aan het leasevoertuig of diefstal van het leasevoertuig, waarbij het leasevoertuig niet binnen 30 kalenderdagen na diefstal is teruggevonden, is Alphabet gerechtigd de individuele overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen Lessee is te allen tijde gerechtigd de individuele overeenkomst tussentijds op te zeggen. In dat geval zal Alphabet de leaseprijs met terugwerkende kracht aanpassen aan de werkelijke gebruiksduur en het werkelijke aantal gereden kilometers met het leasevoertuig en dat bedrag aan lessee in rekening brengen. Indien lessee de individuele overeenkomst opzegt nadat het leasevoertuig is besteld, maar voordat deze is afgeleverd, is Alphabet gerechtigd naast de directe annuleringskosten ook overige (direct en indirect) geleden schade, waaronder gederfde winsten, aan lessee in rekening te brengen Alphabet mag, zonder nadere ingebrekestelling, de hoofdovereenkomst en/of de individuele overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang ontbinden en zich daarop weer in het bezit van het leasevoertuig stellen, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, ingeval van: a. Faillissement of surséance van betaling van lessee, of aanvraag daartoe; b. Vordering van het leasevoertuig van overheidswege; c. Vestiging van lessee in het buitenland; d. Ontbinding, liquidatie, wijziging in het identiteit en/of rechtspersoonlijkheid van lessee; e. Beslag op het leasevoertuig; f. Opzegging door de verzekeraar van de verzekering van het leasevoertuig, indien dit aan lessee c.q. de bestuurder te wijten is en geen andere gerespecteerde verzekeraar het leasevoertuig wenst te verzekeren; g. Opzegging door Alphabet van de verzekering van het leasevoertuig, indien dit is geschied naar aanleiding van een wijziging van de polisvoorwaarden door de verzekeraar waarmee lessee niet instemt en geen andere verzekering afgesloten kan worden; h. Concrete aanwijzingen voor insolvabiliteit of gebrek aan liquiditeit van lessee; i. Indien lessee, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke is of blijft met de tijdige of behoorlijke nakoming van een of meer van de bepalingen van de lease-overeenkomst; j. Onwaarheidsgetrouwe opgave van lessee Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de hoofdovereenkomst en/of een individuele overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging/ontbinding bestaan.

8 12.6 In geval van beëindiging c.q. ontbinding van de hoofdovereenkomst als hiervoor bedoeld dienen partijen nog steeds alle rechten en plichten na te komen die voortspruiten uit de individuele overeenkomsten (indien en voor zover deze niet ontbonden c.q. beëindigd zijn) gedurende hun looptijd. Voor zover de hoofdovereenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op (de uitvoering van) de individuele overeenkomst(en), blijven deze bepalingen ook na beëindiging c.q. ontbinding van de hoofdovereenkomst gedurende de looptijd van de individuele overeenkomst(en) in stand Alphabet c.q. de door Alphabet aan te wijzen personen zijn gerechtigd om, in geval van beëindiging of ontbinding van een individuele overeenkomst, het gebouw of terrein te betreden waar het leasevoertuig zich bevindt, teneinde zich in het bezit van het leasevoertuig te kunnen stellen De kosten voor het terugnemen van het leasevoertuig zijn voor rekening van lessee In geval van beëindiging van de individuele overeenkomst door Alphabet op grond van het bepaalde in dit artikel onder lid 4, is Alphabet gerechtigd volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen van lessee en is lessee verplicht deze kosten en schade volledig aan Alphabet te voldoen In geval van inbeslagname van het leasevoertuig door justitie of door de fiscus is lessee gehouden naast de in het vorige lid van dit artikel genoemde vergoedingen tevens de handelswaarde van het leasevoertuig aan Alphabet te betalen, waarna afstand zal worden gedaan. Artikel 13: Meer/minderkilometers 13.1 Indien lessee gedurende de overeengekomen leaseperiode meer kilometers met het leasevoertuig heeft gereden dan in de individuele overeenkomst is overeengekomen, dient lessee aan Alphabet het in de individuele overeenkomst genoemde meerkilometerbedrag te betalen. Alphabet mag ook om tussentijds betaling van de meer gereden kilometers verzoeken, in welk geval lessee de meerkilometerbedragen dient te betalen Lessee heeft recht op het in de individuele overeenkomst genoemde minderkilometerbedrag indien lessee gedurende de leaseperiode minder kilometers met het leasevoertuig heeft gereden dan het in de individuele overeenkomst overeengekomen aantal kilometers Indien gedurende de leaseperiode blijkt dat het aantal werkelijk gereden kilometers gedurende een jaar 15% of meer (met een minimum van 5000 kilometers) afwijkt van het in de individuele overeenkomst overeengekomen aantal kilometers, dan kan Alphabet overgaan tot hercalculatie van de leaseprijs en dient lessee deze gehercalculeerde leaseprijs te betalen Lessee is verplicht mee te werken aan door Alphabet verlangde controles van het aantal werkelijk gereden kilometers, alsmede aan het verzoek van Alphabet schriftelijk opgave te doen van het aantal werkelijk gereden kilometers. Artikel 14: Inhuur van voertuigen voor tijdelijk gebruik 14.1 Indien lessee wenst te beschikken over een voertuig voor tijdelijk gebruik kan Alphabet dit voor lessee verzorgen. Lessee dient daartoe een schriftelijke reservering te doen waarin in ieder geval de gewenste inzetdatum, de te leveren huurcategorie, de bestuurder en een verwijzing naar deze algemene voorwaarden worden vermeld. Periodiek zal Alphabet lessee voorzien van een actuele prijslijst van in te huren voertuigen Alphabet zal de tijdelijke voertuigen voor lessee betrekken bij de verhuurpartner van Alphabet. Ten aanzien van gehuurde voertuigen zijn deze algemene voorwaarden geheel en gelijkelijk van toepassing, tenzij uit de inhoud c.q. aard van de huurovereenkomst anders voortvloeit en met dien verstande dat ten aanzien van gebruik in het buitenland of ten aanzien van het laten uitvoeren van onderhoud of reparaties altijd vooraf met Alphabet overlegd dient te worden en dat Alphabet ten aanzien van gehuurde voertuigen geen brandstofpassen beschikbaar stelt. Ten aanzien van het gehuurde voertuig zijn de verzekeringsvoorwaarden van toepassing zoals die door de verhuurpartner van Alphabet worden gehanteerd. Alphabet zal zich ervoor inspannen dat deze verzekeringsvoorwaarden op hoofdlijnen overeenkomen met de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar van Alphabet Ten aanzien van facturering en betaling van de huurprijs ten aanzien van het gehuurde voertuig zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als in de algemene voorwaarden omschreven voor geleaste leasevoertuigen.

9 Artikel 15: Koopoptie/Verlenging Lessee mag, nadat de leaseperiode als overeengekomen in de individuele overeenkomst is verstreken, gebruik maken van de volgende opties: 15.1 de individuele overeenkomst verlengen, mits Alphabet van mening is dat de technische staat van het leasevoertuig dit toelaat en dat het maximaal aantal kilometers ten aanzien van het leasevoertuig niet overschreden is c.q. zal worden; 15.2 het leasevoertuig van Alphabet kopen tegen een door Alphabet te bepalen koopsom; 15.3 de bestuurder de mogelijkheid geven om het leasevoertuig van Alphabet te kopen tegen een door Alphabet te bepalen koopsom, desgewenst met particuliere financiering via Alphabet; 15.4 de bestuurder de mogelijkheid geven om het leasevoertuig van Alphabet in operational lease te nemen. Artikel 16: Inlevering 16.1 Bij het einde van de individuele overeenkomst dient lessee het leasevoertuig in te leveren bij Alphabet of op een nader door Alphabet vast te stellen adres. Lessee is jegens Alphabet niet gerechtigd inlevering van het leasevoertuig op te schorten, op grond van welke aanspraak dan ook Bij inlevering van het leasevoertuig dient lessee eveneens de bij aflevering meegeleverde kentekendocumenten en alle overige bescheiden met betrekking tot het leasevoertuig, alsmede de oorspronkelijk door Alphabet geleverde (reserve)sleutels, servicecard, brandstofpas en eventuele startcode of alarmtransponders in te leveren. Bij vermissing van genoemde bescheiden en/of objecten dient lessee de kosten, die daarmee verband houden, aan Alphabet te betalen Lessee dient aan Alphabet te betalen de kosten van waardevermindering, ontstaan door niet gemelde schade of onzorgvuldig beheer, die wordt geconstateerd bij inlevering van het leasevoertuig. Indien Alphabet hierop aanspraak maakt, dient lessee aan te tonen dat de schade wel gemeld is c.q. geen sprake is geweest van onzorgvuldig beheer Ingeval lessee bij het eindigen van de individuele overeenkomst het leasevoertuig niet terstond inlevert, is lessee aan Alphabet verschuldigd een evenredig deel van de voor het leasevoertuig geldende leaseprijs per maand, onverminderd het recht van Alphabet het leasevoertuig als eigenaar terug te nemen en van lessee vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering gemaakte kosten c.q. ontstane (directe en indirecte) schade, waaronder gederfde winsten. Gedurende de periode dat lessee het leasevoertuig na het einde van de individuele overeenkomst in gebruik houdt, blijven alle overeengekomen bepalingen onverminderd van kracht. Artikel 17: Informatieplicht 17.1 Lessee verplicht zich om Alphabet onmiddellijk in kennis te stellen van alle aanspraken van derden op het leasevoertuig alsmede van (dreigende) beslaglegging op of inbeslagneming door justitie of de fiscus van het leasevoertuig, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voorts verplicht lessee zich om derden, die enige aanspraak op het leasevoertuig geldend wensen te maken, van de rechten van Alphabet in kennis te stellen Lessee verplicht zich elke adreswijziging binnen 3 kalenderdagen aan Alphabet schriftelijk te berichten Lessee zal Alphabet na het gereedkomen van haar jaarrekening op verzoek een afschrift daarvan doen toekomen Lessee zal Alphabet op eerste verzoek in kennis stellen van de naam en verdere gegevens van de bestuurder van het leasevoertuig op enig moment. Artikel 18: Kentekenbewijs Het kentekenbewijs wordt geregistreerd op naam van Alphabet. Voor de duur van de individuele overeenkomst worden aan lessee de kentekendocumenten ter beschikking gesteld die een bestuurder van een motorvoertuig bij zich moet hebben. Het overschrijvingsbewijs zal berusten bij Alphabet. Artikel 19: Overdracht aan derden 19.1 Alphabet is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de lease-overeenkomst over te dragen aan een derde. Lessee stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht. Alphabet zal lessee schriftelijk informeren omtrent een eventuele overdracht Indien lessee zich in de plaats wil doen stellen door een derde, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek bij Alphabet in te dienen. In het geval Alphabet hiervoor toestemming verleent, waartoe zij overigens niet verplicht is, kan zij aan deze toestemming aanvullende voorwaarden en/of eisen stellen en is lessee een vergoeding voor administratie- en onderzoekskosten verschuldigd.

10 Artikel 20: Bijzondere bepalingen Ieder beding tussen partijen, afwijkend van de leaseovereenkomst, wordt geacht partijen niet te binden, tenzij het beding schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Artikel 21: Conversiebepaling Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel de lease-overeenkomst nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. Artikel 22: Geschillen/toepasselijk recht 22.1 Op de lease-overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing In geval van een geschil over de uitleg en/of uitvoering van een of meer bepalingen van de lease-overeenkomst is uitsluitend bevoegd de competente rechter te 's-gravenhage, tenzij Alphabet aan de rechter van de vestigingsplaats van lessee de voorkeur geeft.

11

12 Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Alphabet bv A BMW Group Company Postadres Alphabet bv Postbus CB Rijswijk Bezoekadres Laan van Vredenoord DA Rijswijk Internet Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurders

Algemene voorwaarden huurders Algemene voorwaarden huurders ALGEMENE BEPALINGEN IMMUUN VASTGOED VOOR WONINGZOEKENDEN 1.Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D.

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D. Algemene Voorwaarden Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: HoekHelpt, als onderdeel van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CMS-Websitedesign, hierna te noemen: CMS-Websitedesign, en een Wederpartij waarop CMS- Websitedesign

Nadere informatie