Operational Lease Alphabet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operational Lease Alphabet"

Transcriptie

1 Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R S T U V O O R W A A R D E N G H Z A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A

2

3 Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alphabet uitgebrachte offertes en alle met lessee gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Lessee gaat akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden door de hoofdovereenkomst te ondertekenen. Deze algemene voorwaarden zijn voorts onlosmakelijk verbonden met de hoofdovereenkomst en met iedere op basis daarvan af te sluiten individuele overeenkomst. 1.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden van kracht op de dag dat lessee kennis heeft kunnen nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en zullen van toepassing zijn op daarna af te sluiten individuele overeenkomsten. 1.3 Op de relatie tussen Alphabet en lessee zijn geen andere (algemene) voorwaarden van toepassing dan de onderhavige algemene voorwaarden van Alphabet. Niet van toepassing zijn de algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) waarvan lessee zich bedient, tenzij deze door Alphabet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard. Artikel 2: Definities 2.1 Alphabet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphabet bv gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Vredenoord nummer 3, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer ; 2.2 lessee: de (rechts)perso(o)n(en), die in de hoofdovereenkomst en de individuele overeenkomst(en) als lessee wordt aangemerkt; 2.3 bestuurder: de persoon die op grond van de individuele overeenkomst gerechtigd is het leasevoertuig te gebruiken; 2.4 leasevoertuig: het in de individuele overeenkomst omschreven voertuig, dat het onderwerp vormt van de individuele overeenkomst; 2.5 leaseprijs: de in de individuele overeenkomst genoemde maandelijks door lessee te betalen leaseprijs; 2.6 hoofdovereenkomst: De hoofdovereenkomst tussen lessee en Alphabet, die bij aanvang van de relatie wordt opgemaakt; 2.7 individuele overeenkomst: de individuele operational lease-overeenkomst die voortvloeit uit de hoofdovereenkomst en op basis waarvan in het kader van de hoofdovereenkomst een specifiek leasevoertuig door Alphabet aan lessee ter beschikking wordt gesteld; 2.8 lease-overeenkomst: het geheel van bepalingen zoals opgenomen in de hoofdovereenkomst, de individuele overeenkomst(en), de algemene voorwaarden en indien van toepassing de verzekeringsvoorwaarden. Artikel 3: Aflevering en vrijwaring 3.1 Bij aflevering van het leasevoertuig dient door lessee een afleveringsformulier te worden getekend, waarop de kilometerstand en de afleveringsdatum worden vermeld, en lessee zich akkoord verklaart met de uitvoering en de staat van het leasevoertuig. Ieder leasevoertuig wordt geleverd in de standaarduitvoering, voorzien van eventuele bij de individuele overeenkomst overeengekomen extra uitrusting of accessoires. 3.2 Voor eventueel door lessee geleden schade die voortvloeit uit het niet tijdig leveren van het leasevoertuig is Alphabet niet aansprakelijk, tenzij de niet tijdige levering het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van Alphabet. 3.3 Lessee is, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, verplicht het leasevoertuig binnen de door Alphabet aangegeven termijn af te nemen. Na verloop van deze termijn nemen de betalingsverplichtingen op grond van de individuele overeenkomst een aanvang en zal Alphabet lessee de eerste factuur doen toekomen. Indien lessee het leasevoertuig later afneemt, zijn de kosten van stalling en overige kosten die Alphabet dientengevolge heeft moeten maken - naast de verschuldigde leasetermijnen - voor rekening van lessee. 3.4 Aflevering van het leasevoertuig vindt plaats met de vereiste kentekendocumenten, een set (reserve) sleutels, een bestuurdersinstructie, een set reservelampen, een mattenset (alleen bij auto s), de Alphabet servicecard en een volle tank brandstof. 3.5 Lessee vrijwaart Alphabet en zal Alphabet te allen tijde gevrijwaard houden tegen alle aanspraken en/of vorderingen die derden tegen Alphabet aanhangig of geldend zouden kunnen maken, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de eigendom, het bezit, het gebruik, het leasen of de exploitatie van het leasevoertuig, tenzij sprake is van grove nalatigheid van Alphabet of deze op grond van de onderliggende individuele overeenkomst voor rekening van Alphabet komen. 3.6 Alphabet behoudt zich tegen het einde van een kalenderjaar het recht voor de leveringsdatum van een leasevoertuig op te schorten tot het volgende kalenderjaar. Alphabet zal lessee van zo n opschorting uiteraard in kennis stellen.

4 Artikel 4: Facturering en wijze van betalen 4.1 Lessee is de maandelijkse leasetermijnen bij vooruitbetaling aan Alphabet verschuldigd, voor het eerst na verzending van de eerste factuur aan lessee en vervolgens op uiterlijk de eerste dag van elke volgende kalendermaand. 4.2 Alleen door de verschuldigde leasetermijnen over te maken op een door Alphabet aan te wijzen bankof postbankrekening kan lessee bevrijdend betalen. De datum van betaling is de datum van bijschrijving op de rekening van Alphabet. 4.3 Het toepassen van korting of compensatie op de verschuldigde leasetermijnen is lessee niet toegestaan. 4.4 Bij niet volledige of niet tijdige betaling is lessee, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan Alphabet verschuldigd, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag dat het verschuldigde bedrag wordt voldaan. 4.5 Alle buitengerechtelijke incassokosten die Alphabet maakt ter incasso van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van lessee. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,- per geval. 4.6 Voor het verwerken van boetes of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verband houdend met het (gebruik van het) leasevoertuig, die niet zijn begrepen in de overeengekomen leaseprijs, zal Alphabet aan lessee separaat administratiekosten in rekening brengen. 4.7 Lessee zal tot wederopzegging een machtiging aan Alphabet verlenen om van haar (post)bankrekeningnummer bedragen af te schrijven betreffende al hetgeen verschuldigd is ingevolge de lease-overeenkomst. Lessee zal hiervoor separaat een machtiging, zoals vereist door Interpay (vroeger: Bank Giro Centrale), invullen en ondertekenen. Artikel 5: Prijsniveau 5.1 Bij de vaststelling van de maandelijkse leaseprijs wordt door Alphabet uitgegaan van het prijspeil dat geldt op de dag van de bestelling van het leasevoertuig door lessee. Een verhoging van de catalogusprijs van het leasevoertuig, de prijzen van accessoires, de LPG-installatie, verzekeringspremies, houderschapsbelasting, kentekenleges, verwijderingsbijdrage en andere (al dan niet van overheidswege opgelegde) kosten en de daaruit voortvloeiende rentekosten worden in de overeengekomen maandelijkse leaseprijs doorberekend, indien zo n verhoging zich voordoet voor of op de dag van aflevering van het leasevoertuig. Alphabet zal lessee van zulke verhogingen uiteraard in kennis stellen. Dit zal in het algemeen geschieden door vermelding op de bevestiging ingebruikname leasevoertuig dat Alphabet na aflevering van het leasevoertuig aan lessee zal toesturen. 5.2 Het in de leaseprijs gehanteerde rentepercentage is geldig tot 2 maanden na opmaak van de individuele overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode en tot het moment van aflevering van het leasevoertuig behoudt Alphabet zich het recht voor het rentepercentage aan te passen conform de ontwikkeling van de rentetarieven op de geldmarkt. Alphabet zal lessee uiteraard van aanpassing van het rentepercentage in kennis stellen. 5.3 Indien na de dag van aflevering van het leasevoertuig verhogingen van verzekeringspremies, houderschapsbelasting, kentekenleges, verwijderingsbijdrage en andere van overheidswege opgelegde kosten optreden, worden deze verhogingen en de daaruit voortvloeiende (rente)kosten door middel van een leaseprijsverhoging aan lessee doorberekend in de eerstvolgende leasetermijn. Alphabet zal lessee van zulke verhogingen uiteraard in kennis stellen. Verhoging van de leaseprijs op grond van een verhoging van reparatie- en onderhoudskosten is pas mogelijk indien het arbeidsloon en de prijzen van onderdelen tezamen in een kalenderjaar meer dan 5% zijn gestegen ten opzichte van het prijsniveau ten tijde van de totstandkoming van de individuele overeenkomst. Bij vaststelling van laatstgenoemd percentage zijn de gegevens verstrekt door de BOVAG bepalend. 5.4 De hoogte van de leaseprijs is mede afhankelijk van de BPM die al dan niet over de aankoopprijs van de auto verschuldigd is. Indien na ondertekening van de overeenkomst blijkt dat Alphabet er om welke reden dan ook ten onrechte van is uitgegaan dat de leasenemer wel of geen aanspraak zou kunnen maken op vrijstelling van BPM, of indien de leasenemer gedurende de looptijd van de overeenkomst de status van BTW-plichtige ondernemer verliest c.q. verkrijgt, en Alphabet geen BPM-restitutie krijgt, dan wel (rest)bpm moet voldoen, zal de leaseprijs pro rata worden verhoogd c.q. verlaagd. Indien leasenemer zelf aangeslagen wordt voor betaling van (rest)bpm, zal leasenemer deze niet kunnen verhalen op Alphabet. De pro rata aanpassing van de leaseprijs geldt ook voor wijziging van het met de BPM-vrijstelling samenhangende bedrag aan houderschapsbelasting.

5 Artikel 6: Gebruik 6.1 Lessee staat ervoor in dat zij de verplichtingen die op de bestuurder rusten op grond van de leaseovereenkomst, onder meer door verwijzing naar de bestuurdersinstructie, aan de bestuurder bekend maakt. 6.2 De bestuurder dient het leasevoertuig zorgvuldig te gebruiken, overeenkomstig de aard en bestemming van het leasevoertuig. Lessee dient er op toe te zien dat de bestuurder het leasevoertuig in goede staat doet houden. Alphabet en door Alphabet aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het leasevoertuig verkeert. 6.3 Het leasevoertuig mag uitsluitend bestuurd worden door personen die in het bezit zijn van een geldig, voor het leasevoertuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. 6.4 Het leasevoertuig mag niet gebruikt worden voor wedstrijden, betrouwbaarheidsritten, verhuur, als taxi, het geven van rijlessen en/of gebruik op circuits. 6.5 Reclame mag uitsluitend op of aan het leasevoertuig aangebracht worden in de vorm van stickers of transfers. Bij alle andere vormen van reclame dient lessee vooraf schriftelijke toestemming van Alphabet te verkrijgen. Alle kosten voor het verwijderen van de aangebrachte reclame en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het leasevoertuig zijn voor rekening van lessee. 6.6 De bestuurder kan voor eigen rekening het leasevoertuig uitrusten met radio of andere gebruikelijke accessoires. Deze accessoires mogen alleen verwijderd worden indien en voor zover het leasevoertuig hierdoor niet beschadigd raakt. Accessoires die niet verwijderd kunnen worden zonder het leasevoertuig te beschadigen worden bij inlevering van het leasevoertuig zonder vergoeding eigendom van Alphabet. 6.7 Een trekhaak mag alleen worden gemonteerd conform de technische voorschriften van de fabrikant; het op het kentekenbewijs aangegeven aanhangwagengewicht mag nimmer worden overschreden. 6.8 Andere dan in de voorgaande artikelen genoemde veranderingen aan het leasevoertuig mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke toestemming van Alphabet. Alle kosten verband houdend met de verandering en met het in oorspronkelijke staat terugbrengen bij beëindiging van de individuele overeenkomst komen voor rekening van lessee. 6.9 Het leasevoertuig mag alleen binnen het dekkingsgebied van de verzekering, zoals vermeld op de groene kaart, worden gebracht dan wel gebruikt Lessee alsmede de bestuurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Alphabet voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van dit artikel 6. Artikel 7: Reparatie en onderhoud 7.1 Het leasevoertuig dient volgens het onderhoudsschema van de fabrikant of importeur voor periodiek onderhoud te worden aangeboden. Alphabet en de door Alphabet aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd te controleren of lessee c.q. de bestuurder zich aan dit onderhoudsschema houdt. 7.2 Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een officiële, erkende merkdealer, dan wel door een door Alphabet aan te wijzen bedrijf. 7.3 Defecten aan de kilometerteller dient lessee binnen 1 werkdag na constatering van het betreffende defect aan Alphabet te melden. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. 7.4 Het feit dat het leasevoertuig in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van lessee. Alphabet is niet aansprakelijk voor schade geleden door lessee als gevolg van het feit dat het leasevoertuig niet kan worden gebruikt c.q. die is ontstaan door of verband houdt met de wijze waarop reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zijn verricht, tenzij de schade het directe gevolg is van grove nalatigheid van Alphabet. Artikel 8: Verzekeringen 8.1 Gedurende de looptijd van een individuele overeenkomst zal Alphabet, tenzij anders overeengekomen wordt tussen Alphabet en lessee, een verzekering ten aanzien van het leasevoertuig in stand houden. Alphabet zal zorgdragen voor een dekking als volgt: a. WA: De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking van maximaal ,- per geval; b. Casco: Het leasevoertuig is casco verzekerd voor de boekwaarde. In het geval van niet verhaalbare schade(n) is Alphabet gerechtigd een eigen risico ad 135,- per geval aan lessee in rekening te brengen ten aanzien van personenauto s. Ten aanzien van bedrijfsauto s (grijs kenteken) bedraagt het eigen risico bij niet verhaalbare schade 225,- per geval. c. Audioapparatuur in combinatie met een afneembare display is, mits opgenomen in de individuele overeenkomst, slechts verzekerd tot een bedrag van maximaal 700,- inclusief BTW. Vergoeding bij diefstal uit het leasevoertuig is slechts mogelijk indien de afneembare display aan Alphabet kan worden overhandigd of

6 wanneer de audioapparatuur volledig autospecifiek was geïntegreerd in het dashboard van het leasevoertuig. d. Accessoires, mits op de individuele overeenkomst aangegeven, worden gratis meeverzekerd tot 500,- inclusief BTW. Bij vaststelling van de schade-uitkering vindt redelijkheidsaftrek naar dagwaarde plaats. e. De ongevallenverzekering voor inzittenden auto s heeft een dekking van 5.000,- bij overlijden en ,- bij blijvende invaliditeit. f. Rechtsbijstandverzekering, voor zover het rechtsbijstand betreft in het kader van het gebruik van het leasevoertuig. 8.2 Bij een uitzonderlijk slecht schadeverloop kan Alphabet besluiten: a. het eigen risico te verhogen; b. de premie (en daarmee de leaseprijs) te verhogen; c. lessee van verzekering uit te sluiten. Alphabet zal lessee van zo n besluit onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen. 8.3 De exacte dekking van de verzekering is vastgelegd in de polisvoorwaarden van de verzekeraar van Alphabet, die integraal deel uitmaken van de lease-overeenkomst. Lessee verklaart een exemplaar van deze polisvoorwaarden te hebben ontvangen en verklaart zich met deze polisvoorwaarden akkoord door ondertekening van de hoofdovereenkomst. Ten aanzien van wijzigingen van voornoemde polisvoorwaarden geldt hetgeen hieromtrent bepaald is in de hoofdovereenkomst. 8.4 Eventuele wijzigingen van (de hoogte van) het eigen risico van enige verzekering op enig moment komen te allen tijde voor rekening en risico van lessee. Alphabet zal lessee vooraf van zo n wijziging in kennis stellen. Artikel 9: Schade/Diefstal 9.1 In geval van schade aan, diefstal van of schade veroorzaakt door het leasevoertuig dient de bestuurder c.q. lessee binnen 24 uur na ontstaan c.q. ontdekking Alphabet hiervan op de hoogte te brengen. 9.2 De bestuurder c.q. lessee dient aan Alphabet binnen 72 uur na ontstaan c.q. ontdekking verklaringen van getuigen of andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier in tweevoud. 9.3 De bestuurder c.q. lessee dient aangifte te doen bij de politie en door de politie proces-verbaal of politierapport te laten maken, indien er sprake is van: a. lichamelijk letsel; b. diefstal uit of van het leasevoertuig; c. schade door onbekende tegenpartij, zoals diefstal, vandalisme e.d.; d. onenigheid over de schuldvraag. 9.4 Direct na het ontstaan van de schade dient de bestuurder c.q. lessee het leasevoertuig voor schadetaxatie of reparatie aan een door Alphabet aan te wijzen bedrijf aan te bieden. 9.5 Alphabet is gerechtigd om alle schade op lessee te verhalen indien de verplichtingen zoals deze omschreven staan in dit artikel niet volledig zijn nagekomen of wanneer de schade niet door de verzekering wordt gedekt om redenen die aan lessee en/of de bestuurder zijn toe te rekenen. Artikel 10: Vervangend vervoer 10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen tussen Alphabet en lessee, worden alle individuele overeenkomsten aangegaan met vervangend vervoer in de leaseprijs inbegrepen. Bij de inzet van vervangend vervoer streeft Alphabet naar een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervanging, dit ter redelijke beoordeling van Alphabet. Gelijkwaardige vervanging geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid bij de verhuurpartner van Alphabet, waarbij het vervangend voertuig in de regel een benzine-voertuig zal betreffen. Een vervangend voertuig zal nooit uit een hogere categorie komen dan de categorie J van de verhuurpartner van Alphabet Lessee heeft binnen Nederland recht op vervangend vervoer indien het leasevoertuig als gevolg van onderhoud, pech of schade langer dan 24 uur niet gebruikt kan worden. Het vervangende voertuig zal door Alphabet worden bezorgd op een door lessee gekozen adres of Alphabet zal zorgdragen voor vervoer van de bestuurder naar de locatie waar het vervangende voertuig beschikbaar staat. Buiten Nederland heeft lessee recht op vervangend vervoer indien het leasevoertuig als gevolg van onderhoud, pech of schade langer dan twee werkdagen niet gebruikt kan worden. Nadat het leasevoertuig aan de bestuurder gereed voor gebruik is gemeld dient de bestuurder binnen 8 werkuren het leasevoertuig weer in gebruik te nemen en het vervangende voertuig aan Alphabet ter beschikking te stellen. Eventuele kosten van het later in gebruik nemen van het leasevoertuig komen voor rekening van lessee Op het gebruik van het vervangend vervoer zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op het

7 gebruik van het leasevoertuig, met dien verstande dat ten aanzien van de verzekering en ten aanzien van gebruik in het buitenland andere voorwaarden kunnen gelden. Alphabet zal er op toezien dat vervangend vervoer altijd wordt ingezet op condities die gebruikelijk zijn in de verhuurmarkt. Artikel 11: Brandstofservice 11.1 Tenzij anders wordt overeengekomen tussen Alphabet en lessee, worden alle individuele overeenkomsten aangegaan met de servicecomponent brandstof. Alphabet verstrekt daartoe aan lessee een brandstofpas, waarmee lessee voor rekening van Alphabet brandstof en motorolie mag aanschaffen voor het leasevoertuig of voor een eventueel vervangend voertuig De brandstofpas kan in geheel Nederland gebruikt worden bij de stations die aangesloten zijn bij het netwerk van de door Alphabet geselecteerde leverancier van brandstofpassen Periodiek zullen de met de brandstofpas gemaakte kosten door Alphabet aan lessee separaat in rekening worden gebracht, en verrekend worden met de eventueel betaalde voorschotten, waarbij Alphabet kan kiezen in een periodiciteit van één of drie maanden Bij beëindiging van de individuele overeenkomst dient de brandstofpas onmiddellijk aan Alphabet te worden geretourneerd. Lessee blijft aansprakelijk voor alle met de brandstofpas gemaakte kosten en gedane betalingen, totdat de brandstofpas door Alphabet is ontvangen Verlies of diefstal van de brandstofpas dient onmiddellijk, doch in elk geval binnen 4 werkuren, per fax of per aan Alphabet te worden gemeld. Transacties die na verlies en/of diefstal worden gedaan met de brandstofpas waarbij gebruik wordt gemaakt van de correcte pincode komen voor rekening van lessee Alphabet is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit misbruik of enige vorm van fraude door de bestuurder gepleegd met de brandstofpas, al dan niet met medewerking van de pomphouders. Artikel 12: (Tussentijdse) beëindiging 12.1 De individuele overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de leaseperiode als aangegeven op de individuele overeenkomst is verstreken In geval van total-loss van het leasevoertuig, zware schade aan het leasevoertuig of diefstal van het leasevoertuig, waarbij het leasevoertuig niet binnen 30 kalenderdagen na diefstal is teruggevonden, is Alphabet gerechtigd de individuele overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen Lessee is te allen tijde gerechtigd de individuele overeenkomst tussentijds op te zeggen. In dat geval zal Alphabet de leaseprijs met terugwerkende kracht aanpassen aan de werkelijke gebruiksduur en het werkelijke aantal gereden kilometers met het leasevoertuig en dat bedrag aan lessee in rekening brengen. Indien lessee de individuele overeenkomst opzegt nadat het leasevoertuig is besteld, maar voordat deze is afgeleverd, is Alphabet gerechtigd naast de directe annuleringskosten ook overige (direct en indirect) geleden schade, waaronder gederfde winsten, aan lessee in rekening te brengen Alphabet mag, zonder nadere ingebrekestelling, de hoofdovereenkomst en/of de individuele overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang ontbinden en zich daarop weer in het bezit van het leasevoertuig stellen, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, ingeval van: a. Faillissement of surséance van betaling van lessee, of aanvraag daartoe; b. Vordering van het leasevoertuig van overheidswege; c. Vestiging van lessee in het buitenland; d. Ontbinding, liquidatie, wijziging in het identiteit en/of rechtspersoonlijkheid van lessee; e. Beslag op het leasevoertuig; f. Opzegging door de verzekeraar van de verzekering van het leasevoertuig, indien dit aan lessee c.q. de bestuurder te wijten is en geen andere gerespecteerde verzekeraar het leasevoertuig wenst te verzekeren; g. Opzegging door Alphabet van de verzekering van het leasevoertuig, indien dit is geschied naar aanleiding van een wijziging van de polisvoorwaarden door de verzekeraar waarmee lessee niet instemt en geen andere verzekering afgesloten kan worden; h. Concrete aanwijzingen voor insolvabiliteit of gebrek aan liquiditeit van lessee; i. Indien lessee, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke is of blijft met de tijdige of behoorlijke nakoming van een of meer van de bepalingen van de lease-overeenkomst; j. Onwaarheidsgetrouwe opgave van lessee Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de hoofdovereenkomst en/of een individuele overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging/ontbinding bestaan.

8 12.6 In geval van beëindiging c.q. ontbinding van de hoofdovereenkomst als hiervoor bedoeld dienen partijen nog steeds alle rechten en plichten na te komen die voortspruiten uit de individuele overeenkomsten (indien en voor zover deze niet ontbonden c.q. beëindigd zijn) gedurende hun looptijd. Voor zover de hoofdovereenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op (de uitvoering van) de individuele overeenkomst(en), blijven deze bepalingen ook na beëindiging c.q. ontbinding van de hoofdovereenkomst gedurende de looptijd van de individuele overeenkomst(en) in stand Alphabet c.q. de door Alphabet aan te wijzen personen zijn gerechtigd om, in geval van beëindiging of ontbinding van een individuele overeenkomst, het gebouw of terrein te betreden waar het leasevoertuig zich bevindt, teneinde zich in het bezit van het leasevoertuig te kunnen stellen De kosten voor het terugnemen van het leasevoertuig zijn voor rekening van lessee In geval van beëindiging van de individuele overeenkomst door Alphabet op grond van het bepaalde in dit artikel onder lid 4, is Alphabet gerechtigd volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen van lessee en is lessee verplicht deze kosten en schade volledig aan Alphabet te voldoen In geval van inbeslagname van het leasevoertuig door justitie of door de fiscus is lessee gehouden naast de in het vorige lid van dit artikel genoemde vergoedingen tevens de handelswaarde van het leasevoertuig aan Alphabet te betalen, waarna afstand zal worden gedaan. Artikel 13: Meer/minderkilometers 13.1 Indien lessee gedurende de overeengekomen leaseperiode meer kilometers met het leasevoertuig heeft gereden dan in de individuele overeenkomst is overeengekomen, dient lessee aan Alphabet het in de individuele overeenkomst genoemde meerkilometerbedrag te betalen. Alphabet mag ook om tussentijds betaling van de meer gereden kilometers verzoeken, in welk geval lessee de meerkilometerbedragen dient te betalen Lessee heeft recht op het in de individuele overeenkomst genoemde minderkilometerbedrag indien lessee gedurende de leaseperiode minder kilometers met het leasevoertuig heeft gereden dan het in de individuele overeenkomst overeengekomen aantal kilometers Indien gedurende de leaseperiode blijkt dat het aantal werkelijk gereden kilometers gedurende een jaar 15% of meer (met een minimum van 5000 kilometers) afwijkt van het in de individuele overeenkomst overeengekomen aantal kilometers, dan kan Alphabet overgaan tot hercalculatie van de leaseprijs en dient lessee deze gehercalculeerde leaseprijs te betalen Lessee is verplicht mee te werken aan door Alphabet verlangde controles van het aantal werkelijk gereden kilometers, alsmede aan het verzoek van Alphabet schriftelijk opgave te doen van het aantal werkelijk gereden kilometers. Artikel 14: Inhuur van voertuigen voor tijdelijk gebruik 14.1 Indien lessee wenst te beschikken over een voertuig voor tijdelijk gebruik kan Alphabet dit voor lessee verzorgen. Lessee dient daartoe een schriftelijke reservering te doen waarin in ieder geval de gewenste inzetdatum, de te leveren huurcategorie, de bestuurder en een verwijzing naar deze algemene voorwaarden worden vermeld. Periodiek zal Alphabet lessee voorzien van een actuele prijslijst van in te huren voertuigen Alphabet zal de tijdelijke voertuigen voor lessee betrekken bij de verhuurpartner van Alphabet. Ten aanzien van gehuurde voertuigen zijn deze algemene voorwaarden geheel en gelijkelijk van toepassing, tenzij uit de inhoud c.q. aard van de huurovereenkomst anders voortvloeit en met dien verstande dat ten aanzien van gebruik in het buitenland of ten aanzien van het laten uitvoeren van onderhoud of reparaties altijd vooraf met Alphabet overlegd dient te worden en dat Alphabet ten aanzien van gehuurde voertuigen geen brandstofpassen beschikbaar stelt. Ten aanzien van het gehuurde voertuig zijn de verzekeringsvoorwaarden van toepassing zoals die door de verhuurpartner van Alphabet worden gehanteerd. Alphabet zal zich ervoor inspannen dat deze verzekeringsvoorwaarden op hoofdlijnen overeenkomen met de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar van Alphabet Ten aanzien van facturering en betaling van de huurprijs ten aanzien van het gehuurde voertuig zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als in de algemene voorwaarden omschreven voor geleaste leasevoertuigen.

9 Artikel 15: Koopoptie/Verlenging Lessee mag, nadat de leaseperiode als overeengekomen in de individuele overeenkomst is verstreken, gebruik maken van de volgende opties: 15.1 de individuele overeenkomst verlengen, mits Alphabet van mening is dat de technische staat van het leasevoertuig dit toelaat en dat het maximaal aantal kilometers ten aanzien van het leasevoertuig niet overschreden is c.q. zal worden; 15.2 het leasevoertuig van Alphabet kopen tegen een door Alphabet te bepalen koopsom; 15.3 de bestuurder de mogelijkheid geven om het leasevoertuig van Alphabet te kopen tegen een door Alphabet te bepalen koopsom, desgewenst met particuliere financiering via Alphabet; 15.4 de bestuurder de mogelijkheid geven om het leasevoertuig van Alphabet in operational lease te nemen. Artikel 16: Inlevering 16.1 Bij het einde van de individuele overeenkomst dient lessee het leasevoertuig in te leveren bij Alphabet of op een nader door Alphabet vast te stellen adres. Lessee is jegens Alphabet niet gerechtigd inlevering van het leasevoertuig op te schorten, op grond van welke aanspraak dan ook Bij inlevering van het leasevoertuig dient lessee eveneens de bij aflevering meegeleverde kentekendocumenten en alle overige bescheiden met betrekking tot het leasevoertuig, alsmede de oorspronkelijk door Alphabet geleverde (reserve)sleutels, servicecard, brandstofpas en eventuele startcode of alarmtransponders in te leveren. Bij vermissing van genoemde bescheiden en/of objecten dient lessee de kosten, die daarmee verband houden, aan Alphabet te betalen Lessee dient aan Alphabet te betalen de kosten van waardevermindering, ontstaan door niet gemelde schade of onzorgvuldig beheer, die wordt geconstateerd bij inlevering van het leasevoertuig. Indien Alphabet hierop aanspraak maakt, dient lessee aan te tonen dat de schade wel gemeld is c.q. geen sprake is geweest van onzorgvuldig beheer Ingeval lessee bij het eindigen van de individuele overeenkomst het leasevoertuig niet terstond inlevert, is lessee aan Alphabet verschuldigd een evenredig deel van de voor het leasevoertuig geldende leaseprijs per maand, onverminderd het recht van Alphabet het leasevoertuig als eigenaar terug te nemen en van lessee vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering gemaakte kosten c.q. ontstane (directe en indirecte) schade, waaronder gederfde winsten. Gedurende de periode dat lessee het leasevoertuig na het einde van de individuele overeenkomst in gebruik houdt, blijven alle overeengekomen bepalingen onverminderd van kracht. Artikel 17: Informatieplicht 17.1 Lessee verplicht zich om Alphabet onmiddellijk in kennis te stellen van alle aanspraken van derden op het leasevoertuig alsmede van (dreigende) beslaglegging op of inbeslagneming door justitie of de fiscus van het leasevoertuig, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voorts verplicht lessee zich om derden, die enige aanspraak op het leasevoertuig geldend wensen te maken, van de rechten van Alphabet in kennis te stellen Lessee verplicht zich elke adreswijziging binnen 3 kalenderdagen aan Alphabet schriftelijk te berichten Lessee zal Alphabet na het gereedkomen van haar jaarrekening op verzoek een afschrift daarvan doen toekomen Lessee zal Alphabet op eerste verzoek in kennis stellen van de naam en verdere gegevens van de bestuurder van het leasevoertuig op enig moment. Artikel 18: Kentekenbewijs Het kentekenbewijs wordt geregistreerd op naam van Alphabet. Voor de duur van de individuele overeenkomst worden aan lessee de kentekendocumenten ter beschikking gesteld die een bestuurder van een motorvoertuig bij zich moet hebben. Het overschrijvingsbewijs zal berusten bij Alphabet. Artikel 19: Overdracht aan derden 19.1 Alphabet is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de lease-overeenkomst over te dragen aan een derde. Lessee stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht. Alphabet zal lessee schriftelijk informeren omtrent een eventuele overdracht Indien lessee zich in de plaats wil doen stellen door een derde, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek bij Alphabet in te dienen. In het geval Alphabet hiervoor toestemming verleent, waartoe zij overigens niet verplicht is, kan zij aan deze toestemming aanvullende voorwaarden en/of eisen stellen en is lessee een vergoeding voor administratie- en onderzoekskosten verschuldigd.

10 Artikel 20: Bijzondere bepalingen Ieder beding tussen partijen, afwijkend van de leaseovereenkomst, wordt geacht partijen niet te binden, tenzij het beding schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Artikel 21: Conversiebepaling Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel de lease-overeenkomst nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. Artikel 22: Geschillen/toepasselijk recht 22.1 Op de lease-overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing In geval van een geschil over de uitleg en/of uitvoering van een of meer bepalingen van de lease-overeenkomst is uitsluitend bevoegd de competente rechter te 's-gravenhage, tenzij Alphabet aan de rechter van de vestigingsplaats van lessee de voorkeur geeft.

11

12 Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Alphabet bv A BMW Group Company Postadres Alphabet bv Postbus CB Rijswijk Bezoekadres Laan van Vredenoord DA Rijswijk Internet Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf: MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN Mantelnummer Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWMRD hierna te noemen: 'lessor' en Naam relatie Adres relatie Postcode en plaats

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vidaa: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt De algemene voorwaarden ParkNed B.V. Zakelijke Markt zijn vastgesteld op 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie